ČESKÁ REPUBLIKA REPUBLIC NÁRODNÍ PŘEHLED O APLIKACI MÉNĚ ČASTO UŽÍVANÝCH A VYUČOVANÝCH JAZYKŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÁ REPUBLIKA REPUBLIC NÁRODNÍ PŘEHLED O APLIKACI MÉNĚ ČASTO UŽÍVANÝCH A VYUČOVANÝCH JAZYKŮ"

Transkript

1 NÁRODNÍ PŘEHLED O APLIKACI MÉNĚ ČASTO UŽÍVANÝCH A VYUČOVANÝCH JAZYKŮ ČESKÁ REPUBLIKA REPUBLIC Tento projekt byl podpořen Evropskou komisí. Tento materiál odráží pouze názory jeho autora a komise nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv použití zde obsažených informací.

2 2 AUTOR: AKLUB Centrum vzdělávání a poradenství Krnov, Česká republika Tento dokument byl vytvořen sdružením Síť pro sociální inkluzi a začleňování na trh práce prostřednictvím jazykového vzdělávání, dále jen SMILE (Social and Market Inclusion through Language Education). Jedná se o nezávislou zprávu, nikoli o politický dokument na evropské nebo národní úrovni. SMILE je síť, která se zaměřuje na možnosti překonávání ekonomických a sociálních překážek v rámci Evropské Unie pomocí prosazování úspěšných modelů jazykového vzdělávání. Vydáno 2015.

3 3 OBSAH: 1. Úvod Evropské jazykové strategie pro začleňování na trh práce a pro sociální inkluzi Méně často užívané a vyučované jazyky Národní strategie pro jazyky v České republice Strategie pro kulturní diverzitu a inkluzi Osvědčené postupy Identifikované sektory v České republice Cestovní ruch Školní vzdělávání v přeshraničních regionech Sektor pohostinství průmysl pohostinství Metodiky pro studium a podporu LWUTLs Metody jazykové výuky, při nichž lze využít databázi projektu SMILE Podpora LWUTLS Shrnutí Odkazy......

4 4 Cílem tohoto dokumentu je představit nejnovější poznatky sítě SMILE týkající se studia a propagace jazyků, které se v České republice méně často používají a vyučují, dále jen "LWUTLs" (Less widely used and taught languages). Síť SMILE se snaží navázat spolupráci s organizacemi z oblasti vzdělávání, práce a života společnosti a zjistit, jak by se v těchto oblastech daly pomocí LWUTLs zvýšit jazykové kompetence a dovednosti, a tím podpořit konkurenceschopnost, zvýšit zaměstnatelnost a posílit sociální inkluzi. Síť SMILE si klade za cíl podpořit jak evropskou, tak národní jazykovou politiku tím, že bude hledat, identifikovat a šířit dobré výsledky osvědčených postupů pro podporu jazykové diverzity se zvláštním zaměřením na studium LWUTLs. V souladu s tím představuje tento Národní přehled výběr osvědčených postupů a metodik pro podporu jazykové diverzity a LWUTLs se zaměřením na jejich praktické využití v různých sektorech. Primárním cílem je na jedné straně vytvořit příležitosti pro spolupráci mezi oblastmi jazykového vzdělávání, odborné přípravy a práce, a tím podpořit konkurenceschopnost a zaměstnatelnost, a na straně druhé posílit sociální inkluzi různých znevýhodněných skupin (přistěhovalců, lidí se zdravotním postižením, seniorů atd.). Dokument předkládá přehled hlavních evropských strategií v oblasti jazykového studia a podpory jazykové diverzity a zároveň nastiňuje jazykovou politiku a její uplatňování ve formálním i neformálním vzdělávání v České republice. Národní přehled dále objasňuje, co se rozumí pod pojmem méně často užívané a vyučované jazyky, jak ho definuje síť SMILE, a uvádí, ve kterých jazycích byly osvědčené postupy vytvořeny a k jakým účelům. Další části se zaměřují na soubor osvědčených postupů, jejich praktické využití v České republice v různých sektorech, které by se daly označit za uživatelsky přívětivé prostředí, a také na úspěšné metodiky a přístupy ke studiu a podpoře LWUTLs. Soubor vychází z jazykových projektů a iniciativ, které vytvořily inovativní metody jazykové výuky vhodné jako motivace a zdroje jak pro sociální inkluzi, tak pro začleňování na trh práce. Poslední kapitola dokumentu shrnuje, jaké jsou příležitosti a výzvy v oblasti podpory LWUTLs a jaký je jejich význam pro ekonomické, společenské a kulturní oblasti života Evropy. Národní přehled pro Českou republiku byl vytvořen českou organizací AKLUB, která je aktivním členem sítě SMILE.

5 5 Evropské jazykové strategie pro začleňování na trh práce a pro sociální inkluzi Partnerská síť SMILE provedla analýzu některých klíčových dokumentů publikovaných institucemi a zákonodárnými orgány EU zaměřující se na prioritní oblasti a cíle jazykového vzdělávání a podpory na evropské úrovni, a obzvláště věnovala pozornost významu jazyků pro začleňování na trh práce a pro sociální inkluzi. Cílem pro růst EU stanoveným dokumentem Strategie Evropa 2020 je přeměnit Unii v inteligentní, udržitelné a inkluzivní hospodářství do roku 2020 a pomoci členským státům dosáhnout vysoké úrovně zaměstnanosti, produktivity a sociální soudržnosti. K dosažení tohoto cíle si EU stanovila pět úkolů zaměřených na konkrétní akce, které se uskuteční na evropské a národní úrovni v oblastech zaměstnanosti, výzkumu, rozvoje, vzdělávání, energetické udržitelnosti a boje proti chudobě a sociální exkluzi. Detailní informace o dokumentu Evropa 2020 jsou k dispozici na Strategický rámec evropské spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy ( ET 2020 ), který byl vydán Radou Evropské Unie v roce 2009, se zaměřuje na čtyři společné cíle při řešení problémů v oblasti vzdělávání a odborné přípravy do roku Jsou to jmenovitě: realizovat celoživotní učení a mobilitu; zlepšit kvalitu a efektivitu vzdělávání a odborné přípravy; prosazovat spravedlivost, sociální soudržnost a aktivní občanství; zlepšit kreativitu a inovace, včetně podnikatelských schopností, na všech úrovních vzdělávání a odborné přípravy. Celý text dokumentu ve všech úředních jazycích EU je k dispozici na Pokud jde o jazykové vzdělávání, nový program Erasmus+ ( ) upravuje cíl formulovaný na barcelonském summitu v roce 2002 mateřský jazyk plus dva cizí jazyky a klade důraz především na význam klíčových kompetencí a dovedností pro potřeby trhu práce. Jazykové cíle programu Erasmus+ jsou následující: zlepšit úroveň klíčových kompetencí a dovedností s ohledem na jejich význam pro trh práce, zvláště tím, že se vytvoří více příležitostí pro mobilitu ve vzdělávání; zlepšit výuku a učení jazyků a podporovat jazykovou diverzitu a mezikulturní povědomí; rozvíjet základní a průřezové dovednosti, včetně vícejazyčnosti, za použití inovativních a na žáka zaměřených pedagogických přístupů a rozvíjením vhodných metod hodnocení a certifikace. Přehled programu Erasmus+ je k dispozici na https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en Význam jazyků pro trh práce je dále podtržen ve zprávě Evropské komise vydané v roce 2012 jako Pracovní dokument útvarů Komise, který se zabývá Jazykovými kompetencemi pro zaměstnatelnost, mobilitu a hospodářský růst. Ze závěrů dokumentu vyplývá, že jazykové kompetence musí podporovat mobilitu pracovníků a studentů, zlepšit zaměstnatelnost evropské pracovní síly, být užitečné v reálném životě a odpovídat požadavkům trhu práce. Proto má být jazykové vzdělávání nastaveno tak, aby podporovalo

6 6 zaměstnatelnost, mobilitu a hospodářský růst a zároveň odráželo specifické potřeby dané země a vycházelo z osvědčené praxe. Více informací na Dokument Rady Evropské unie z roku 2011 obsahuje závěry o jazykových kompetencích pro zlepšení mobility, a mimo jiné také následující doporučení pro Evropskou komisi a členské státy: podporovat mobilitu pro jazykové vzdělávání; vyměňovat si zkušenosti a osvědčené postupy pro podporu jazyků s cílem získávání nových dovedností; podporovat specifický jazykový obsah pro profesionální účely (zvláště v odborném vzdělávání a ve vysokoškolském vzdělávání); uznávat a kladně hodnotit jazykové kompetence získané prostřednictvím neformálního a informálního vzdělávání; propojit kvalifikace odborného vzdělávání a přípravy, které zahrnují jazykové dovednosti, se SERR (Společný evropský referenční rámec pro jazyky); poskytovat podporu prostřednictvím programů EU; podporovat tvorbu výukových a vzdělávacích materiálů pro LWUTLs. Rada stanovuje následující prioritní oblasti pro jazykové vzdělávání a jeho podporu: vzdělávací mobilita pro zvýšení zaměstnatelnosti, mezikulturního povědomí, tvořivosti a osobního rozvoje; dobrá znalost cizích jazyků jako klíčová kompetence pro trh práce a sociální kohezi; inovativní metodiky pro zvýšení zaměstnatelnosti a mobility pracovníků; vzdělávání učitelů (zvláště v odborném vzdělávání); širší výběr jazyků, včetně LWUTLs a jazyků sousedících zemí; jazykové kompetence znevýhodněných skupin (zvláště dětí) pro lepší sociální inkluzi a budoucí profesionální rozvoj; výuka a studium jazyků pro specifické účely; celoživotní studium jazyků pro všechny, včetně seniorů. Celé znění dokumentu je k dispozici na Z obecných závěrů analyzovaných dokumentů vyplývá, že význam jazykových kompetencí a dovedností pro trh práce neustále narůstá a že by se tudíž mělo věnovat více úsilí na plnění požadavků tohoto trhu tím, že bude vzdělávání více zaměřené na žáka, více prakticky orientované a v praxi snadněji aplikovatelné. Poptávka a nabídka jazykových dovedností by se tedy měla více zaměřit na odborné jazykové vzdělávání a vzít při tom v úvahu, že zaměstnavatelé potřebují jazykové kompetence nejen v tradičně vyučovaných jazycích (jako je angličtina, němčina, španělština atd.), ale také v méně často vyučovaných jazycích, které jsou potřeba pro vyplnění mezer na trhu. Na základě analyzovaných dokumentů určila síť SMILE tyto prioritní oblasti pro podporu LWUTLs: jazyková a kulturní diverzita; jazyky sousedních zemí/přeshraniční regiony; profesní jazyky; jazyky obchodních partnerů; mobilita (studijní i pracovní).

7 7 Je tedy zároveň výzvou i příležitostí pro LWUTLs upevnit své postavení důležitých hráčů v evropském jazykovém, kulturním a společensko-ekonomickém životě a mělo by se na ně nahlížet z hlediska konkurenceschopnosti, poptávky na trhu, a společenského a kulturního významu. 3. Méně často užívané a vyučované jazyky v Evropě (Jak je definuje síť SMILE) Pro účely realizace projektů rozhodla partnerská síť SMILE po společné debatě, co bude rozuměno pod pojmem méně často užívané a vyučované jazyky (LWUTLs) a které jazyky budou do této definice zahrnuty s ohledem na identifikaci příležitostí a osvědčených postupů pro jejich prosazování. V žádném z analyzovaných oficiálních dokumentů EU nebyla nalezena konkrétní definice pro LWUTLs. Přijatá definice bere v úvahu cíle sítě SMILE a jejich praktické využití pro cílové skupiny a není tedy oficiální definicí LWUTLs. Na základě partnerských diskuzí na téma příležitosti a problematické oblasti prosazování LWUTLs byla stanovena následující definice pro LWUTLs takto: jedná se o národní, strategické, regionální či menšinové jazyky, které mohou být do této skupiny zahrnuty za následujících podmínek: Přednost mají oficiální jazyky EU. To znamená, že většina zvolených osvědčených postupů se zaměřuje na ně. o Evropská Unie má 24 oficiálních jazyků. Jsou to bulharština, francouzština, maltština, chorvatština, němčina, polština, čeština, řečtina, portugalština, dánština, maďarština, rumunština, holandština, irština, slovenština, angličtina, italština, slovinština, estonština, lotyština, španělština, finština, litevština a švédština. o Vyloučeny jsou tradičně vyučované jazyky (angličtina, němčina, francouzština, italština a španělština), pokud nepřinášejí přidanou hodnotu a potenciál přenosnosti osvědčených postupů a metod aplikovatelných na LWUTLs. Všechny ostatní jazyky (v rámci Evropy) jsou považovány za LWUTLs. Regionální a menšinové jazyky (včetně přeshraničních jazyků), jako jsou například katalánština ve Španělsku nebo ve velmi specifických případech italština ve Švýcarsku, mohou být zahrnuty, jsou-li relevantní pro cíle projektu (pro trh práce a sociální inkluzi) nebo pro potřeby cílové skupiny. Jazyky strategických partnerů EU anebo jazyky se strategickým významem pro společenský a ekonomický rozvoj Unie, jako jsou na příklad čínština, ruština, arabština atd. Na základě této definice provedli partneři SMILE průzkum v oblasti osvědčených postupů pro podporu a učení LWUTLs a jejich uplatnění v různých sektorech identifikovaných jako jazykově-přátelská prostředí v každé z partnerských zemí.

8 8 4. Národní strategie pro jazyky a jazykové otázky v České republice Oficiální jazyk je čeština a používá ho většina obyvatel České republiky (ČR) asi 96%, ale jeho používání není definováno žádným specifickým jazykovým zákonem. V roce 2004 byl zamítnut návrh komunistických poslanců na přijetí novely Ústavy, která by zavedla národní a oficiální jazyk. Postoj vlády k tomuto návrhu byl negativní. Finanční úřady používají jako úřední jazyk také slovenštinu. Používání českého nebo slovenského jazyka je zakotveno v Zákoně o správě daní a poplatků. Občané České republiky, kteří se hlásí k národnostním a etnickým menšinám, mohou jednat v jejich vlastním jazyce, jak je uvedeno v Listině základních práv a svobod. V případě, že použijí tlumočníka, zaplatí náklady stát. Výjimkou jsou trestní řád a občanský soudní řád, které zaručují právo na tlumočníka v průběhu trestního řízení a jednání s policejními orgány, ale bez nároku na náhradu nákladů. Letáky a další publikace musí být zveřejňovány v českém jazyce, jak je stanoveno v Zákoně o ochraně spotřebitele. Jedinou autoritou v záležitostech českého jazyka a zároveň stanovitelem pravidel pravopisu je Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR. Z údajů Českého statistického úřadu vyplývá, že k 31. prosinci 2013 měla Česká republika obyvatel. Sčítání lidu, domů a bytů v České republice se důsledně dotazuje na národnost. Poslední takový průzkum byl proveden v březnu Podíl etnických Němců v populaci, kteří tvořili velmi početnou skupinu před druhou světovou válkou, výrazně poklesl kvůli poválečnému odsunu Němců. Během trvání Československa plynule narůstal podíl etnických Slováků. V souladu s mezinárodními doporučeními zahrnuje census z roku 2001 do celkového počtu obyvatel také cizince se statusem dlouhodobého pobytu. Druhý nejrozšířenější jazyk podle počtu uživatelů (po českém jazyce) je slovenský jazyk, následuje polština, němčina a romština. Tabulka: Složení obyvatelstva podle národnosti v roce 2001 a 2011 (vyjádřeno v procentech) - česká národnost zahrnuje Moravany a Slezany. Národnost 2001 (%) 2011 (%) česká slovenská ukrajinská vietnamská romská - 0.1

9 9 polská německá maďarská jiná Zdroj: Informace poskytl Český statistický úřad na základě sčítání lidu, domů a bytů z let 2001 a Podpoře jiných národností a jejich jazyků je věnováno mnoho programů. Národnostní menšiny tvoří občané České republiky (ČR), kteří se hlásí k jiné národnosti než české. Za cizí státní příslušníky se považují lidé, kteří mají jiné státní občanství než české. Definice pojmů národností menšina a příslušník národností menšiny je vymezena v zákoně č. 273/2001 Sb. Na základě tohoto zákona byla ustanovena Rada vlády pro národnostní menšiny jako poradní a iniciativní orgán pro záležitosti týkající se národnostních menšin a jejich příslušníků a ochrany menšinových jazyků. Předseda Rady je zároveň členem vlády České republiky. Rada má 30 členů, mezi nimiž jsou např. náměstci ministra financí, kultury, školství, práce, vnitra, spravedlnosti a zahraničních věcí a zástupci 14 národnostních menšin bulharské, chorvatské, maďarské, německé, polské, romské, rusínské, ruské, řecké, slovenské, srbské, běloruské, ukrajinské a vietnamské. Každoročně od roku 2002 předkládá Rada vládě Zprávu o situaci národnostních menšin v ČR. Ta obsahuje dílčí zprávy od všech zapojených ministerstev, orgánů místní a regionální vlády, zástupců národnostních menšin v Radě a další podkladové informace. Od roku 2002 došlo ke změnám ve Zprávě, zvláště v souvislosti se schválením Evropské charty regionálních či menšinových jazyků v ČR. Stále větší část Zprávy je věnována uplatňování národnostně menšinové politiky na lokální a regionální úrovni, konkrétně pak právě otázce implementace Charty. Národnostní menšiny jsou podporovány především prostřednictvím dotačních programů financovaných ze státního rozpočtu (Ministerstva kultury (MK), Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a Úřadu vlády ČR) a jejich podpora je tematicky rozdělena na následující programy: podpora uchování, rozvoje a prezentace kultur národnostních menšin; podpora rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin; podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy; podpora projektů integrace členů romské komunity. Úřad vlády ČR zajišťuje následující podpůrné programy: Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků;

10 10 program Podpora terénní práce; Podpora koordinátorů romských poradců na krajských úřadech; program Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zaštiťuje tři programy v oblasti vzdělávání: Program podpory vzdělávání v jazycích národnostních menšin, mimoškolních a volnočasových aktivit dětí a mládeže; Rozvojový program na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání; Program podpory projektů pro sociálně znevýhodněné a pro národnostní menšiny v postsekundárním vzdělávání. Ministerstvo kultury má tři programy: program Podpora rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin podpora periodického tisku, rozhlasového a televizního vysílání; Program podpory kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin podpora uměleckých, kulturních a vzdělávacích aktivit, studia a rozboru národností kultury a lidových tradic, dokumentace národnostních kultur, vydavatelské činnosti a multietnických akcí, jejichž cílem je boj proti nesnášenlivosti a xenofobii; Program na podporu integrace romské komunity zaměřuje se na vytvoření rovných podmínek pro příslušníky romské komunity, zvláště na podporu společenských a kulturních aktivit prováděných romskými organizacemi. Kromě těchto tří programů poskytuje MK státní dotace na aktivity národnostních menšin, na příklad na aktivity, které jsou součástí programu Knihovna 21. století. Tyto dotace jsou poskytovány knihovnám na práci s národnostními menšinami a na integraci cizinců. Další dotace jsou určeny na podporu multietnických aktivit na poli kultury, jejichž cílem je podpořit kulturní dialog a vzájemné poznávání kultur v rámci jiných grantových soutěží. MK je také zřizovatelem Muzea romské kultury v Brně. Programy v oblasti kultury a vzdělávání oslovují i jiné menšiny, jako na příklad židovskou komunitu. Podporují se projekty občanských sdružení těchto menšin; příkladem je Židovské muzeum v Praze. Ministerstvo kultury také spravuje organizaci Památník Terezín, která se zabývá výzkumem holokaustu a pořádá vzdělávací aktivity zaměřené na stejné téma. Koncepce integrace cizinců byla přijata usnesením vlády ČR v prosinci 2000; poslední aktualizovaná verze je z roku Integrace znamená proces začleňování cizinců do společnosti. Jedná se o vzájemný proces, který se nutně týká jak cizinců samotných, tak většinové společnosti. Od samého začátku Koncepce předpokládala účast několika ministerstev. Koordinaci Koncepce má na starosti Ministerstvo vnitra ČR, které také každoročně předkládá vládě Zprávu o implementaci koncepce. Aktualizovaná koncepce vychází z analýzy současné situace

11 11 a problémů, které byly zjištěny v oblasti integrace cizinců, a soustřeďuje se především na formulaci cílů této politiky. Aktualizované prohlášení o konkrétních úkolech pro implementaci integrační politiky je uvedeno v usnesení vlády Společné soužití Ministerstvo vnitra (MV) a Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR pravidelně aktualizují svou společnou webovou stránku Cizinci v České republice (http://www.cizinci.cz), která poskytuje přístup k informačním publikacím pro cizince v 7 jazykových verzích. Na webové stránce cizinci také najdou všechny nezbytné dokumenty a kontakty na státní správu, a dále návod, jak projít jednotným procesem k dosažení integrace cizinců v ČR. Český statistický úřad zpracovává a publikuje statistické údaje o počtu cizinců v ČR, o jejich rozmístění v jednotlivých krajích, o rozdělení podle pohlaví, státní příslušnosti, věku, druhu a účelu jejich pobytu v ČR, o stavu azylového řízení, o jejich hospodářských aktivitách a další údaje. Statistické údaje berou v potaz pouze ty cizince, kteří pobývají na území ČR legálně. Od roku 2008 počet cizinců v České republice neustále stoupá. V roce 2013 žilo na území ČR cizinců, což činí 4,1% populace země. Vzrostl podíl občanů zemí EU pobývajících v ČR a změnila se struktura druhu pobytu. V roce 2013 podíl cizích státních příslušníků s trvalým pobytem překročil 50%. Až na několik výjimek, počet cizích státních příslušníků ze zemí mimo EU každoročně klesal, zejména z tradičních zdrojových zemí pracovní migrace Ukrajiny, Vietnamu a Moldavska. Naopak počet občanů EU stoupal, zvláště počet občanů Slovenska, kteří částečně nahrazují cizí státní příslušníky mimo EU na trhu práce. Největší podíl cizích státních příslušníků je v Praze, kde se jich také 37% z celkového zdokumentovaného počtu zdržuje. To činí 13% z celkové populace hlavního města.

12 12 5. OSVĚDČENÉ POSTUPY Partnerská síť SMILE provedla průzkum úspěšných jazykových projektů a iniciativ, které přinášejí inovativní metody pro podporu a výuku LWUTLs v různých situačních kontextech, a vytvořila databázi osvědčených postupů, které byly použity ve 34 zemích. Výběr osvědčených postupů vycházel ze souboru kritérií souvisejících s jejich realizací a obsahem, přičemž byl kladen důraz na potřeby identifikovaných sektorů týkající se využití LWUTLs a současné evropské a národní strategie v oblasti jazykového vzdělávání. Pro výběr byla směrodatná následující hlediska: sociální inkluze prostřednictvím jazykového vzdělávání; začleňování na trh práce prostřednictvím jazykového vzdělávání; vícejazyčnost; méně často užívané a vyučované jazyky; netradiční metodiky pro výuku a učení jazyků; metodiky pro jazykové vzdělávání v situačním kontextu; studium jazyků pro specifické účely; nové výukové přístupy pro netradiční studenty jazyků; jazykové produkty a materiály pro účely samostudia; digitální učební materiály pro jazyky; adaptabilita a přenositelnost metodik pro různé cílové skupiny; inovativní metodiky ve vzdělávání učitelů; mobilita v jazykovém vzdělávání; uznávání jazykových dovedností získaných prostřednictvím neformálního a informálního vzdělávání; aplikace Společného evropského referenčního rámce (SERR) jazyková diverzita a mezikulturní dialog; osvědčené postupy pro užívání jazyků na pracovišti. Cílem provedeného průzkumu je propojit světy vzdělávání, odborné přípravy a práce a identifikovat příležitosti pro výuku LWUTLs v prostředí přátelském pro učení jazyků. Soubor osvědčených postupů mapuje širokou škálu ekonomických, vzdělávacích a společenských sektorů a poskytuje pracovní modely pro aplikaci metodik a produktů v praxi. Osvědčené postupy mohou mít přímý dopad na některé zainteresované subjekty: Organizace aktivní v oblasti trhu práce odbory, sdružení zaměstnavatelů, poskytovatelé odborné přípravy a vzdělávání, poskytovatelé rekvalifikace atd. Ty se mohou seznámit s alternativními metodami výuky jazyků a s vícejazyčnými produkty pro zvýšení kompetencí, konkurenceschopnosti a zaměstnanosti v různých sektorech, a tím zlepšit své odborné znalosti a služby občanům, kteří se snaží najít lepší uplatnění na trhu práce. Organizace z konkrétních hospodářských odvětví (stavebnictví, cestovní ruch, obnovitelné zdroje energie, ochrana životního prostředí atd.) Mohou těžit z netradičních metod a produktů pro situační jazykové vzdělávání a jeho podporu v konkrétním kontextu svého oboru odbornosti a zájmu. To zvýší kvalitu nabízených služeb a kvalifikace poskytovatelů. Organizace poskytující vzdělávací příležitosti osobám ohroženým sociální exkluzí (migranti, osoby se zdravotním postižením, senioři atd.) Znevýhodněným osobám je poskytnuta pomoc, aby se lépe integrovali do společnosti, a motivace pro rozvoj vlastností odpovídajících požadavkům trhu práce. Organizace poskytující příležitosti pro formální a neformální jazykové vzdělávání školy, univerzity, jazyková centra, poskytovatelé vzdělávání dospělých, poskytovatelé odborného jazykového vzdělávání,

13 13 široká veřejnost atd. Jsou povzbuzovány, aby aplikovaly identifikované metodiky na situační učení LWUTLs. Osvědčené postupy poskytující tyto metodiky jsou dostupné pro všechny vzdělávací sektory školní vzdělávání, vysokoškolské vzdělávání, vzdělávání dospělých, odborné vzdělávání a příprava. V současné době zahrnuje databáze přes 300 osvědčených postupů z 34 zemí a je k dispozici na webové stránce projektu která obsahuje uživatelsky přívětivý vyhledávač. Uživatelé si mohou nastavit své předvolby hledání a hledat osvědčené postupy podle kritérií, cílových jazyků, sektorů, země, klíčových slov atd. Každý osvědčený postup poskytuje informace o zvolené iniciativě, cílových skupinách a sektorech, kterých se týká, o cílech a použitých metodikách, o výsledcích, přínosu pro cílové skupiny, získaných oceněních a potenciálu přenositelnosti. Soubor obsahuje osvědčené postupy vytvořené ve 46 jazycích, které mohou být rozřazeny do následujících kategorií: Jazyky osvědčených postupů databáze SMILE Official LWUTLs Popular languages Regional/Minority languages Strategic languages Other (Latin) 5 Překlad položek z grafu - oficiální LWUTLs - populární jazyky - regionální/menšinové jazyky - strategické jazyky - jiné (latina) Následuje grafické znázornění jednotlivých jazyků zahrnutých v souboru osvědčených postupů podle kategorie a počtu postupů, které jsou k dispozici v každém jazyce:

14 Albanian Bosnian Bulgarian Croatian Czech Danish Dutch Estonian Finnish Greek Hungarian Irish Latvian Lithuanian Maltese Norwegian Polish Portuguese Romanian Serbian Slovak Slovene Swedish Turkish 14 Méně často užívané a vyučované jazyky (LWUTLs): Největší část databáze se týká LWUTLs, které představují oficiální jazyky evropských zemí, přičemž je vyloučeno 5 tradičně vyučovaných jazyků angličtina, němčina, francouzština, španělština a italština. Oficiální LWUTLs v databázi dobrých praxí sítě SMILE Překlad položek z grafu: albánština, bosenština, bulharština, chorvatština, čeština, dánština, holandština, estonština, finština, řečtina, maďarština, irština, lotyština, litevština, maltština, norština, polština, portugalština, rumunština, srbština, slovenština, slovinština, švédština, turečtina Populární jazyky: Tzv. populární jazyky figurují také v osvědčených postupech, pokud podporují LWUTLs nebo poskytují potenciál přenositelnosti, který může být prospěšný pro identifikované sektory a cílové skupiny.

15 15 Populární jazyky v databázi dobrých praxí sítě SMILE English French German Italian Spanish Překlad položek grafu: angličtina, francouzština, němčina, italština, španělština Regionální a menšinové jazyky: Regionální a menšinové jazyky (včetně přeshraničních jazyků), jako je například katalánština ve Španělsku, jsou do projektu zahrnuty, jsou-li relevantní pro jeho cíle (sociální inkluze a začleňování na trhu práce) a pro potřeby cílových skupin. Regionální/menšinové jazyky v databázi sítě SMILE Basque Catalan Galician Saami Lower Sorbian Scottish Gaelic Welsh Překlad položek grafu: baskičtina, katalánština, galicijština, sámština, dolnolužická srbština, skotská gaelština, velština

16 16 Strategické jazyky: Do strategických jazyků patří jazyky strategických partnerů Evropské unie anebo jazyky se strategickým významem pro společenský a hospodářský rozvoj Unie, jako jsou například čínština, ruština, arabština atd. Strategické jazyky v databázi dobrých praxí sítě SMILE Arabic Chinese Hindi Japanese Russian Překlad položek grafu: arabština, čínština, hindština, japonština, ruština 6. Identifikované sektory v České republice Síť SMILE identifikovala sektory, které mohou těžit z aplikace netradičních přístupů v jazykovém vzdělávání zaměřeném na LWUTLs a vytvořila cesty pro zapojení zainteresovaných subjektů z jednotlivých sektorů. Přitom je kladen důraz na vytváření příležitostí pro používání jazykového vzdělávání a podpory jako prostředku k posílení konkurenceschopnosti, zaměstnatelnosti a sociální inkluze v různých oblastech prostřednictvím zkoumání a řešení konkrétních jazykových potřeb. K hlavním sektorům pro využívání LWUTLs zmapovaných v průběhu výběrového procesu patří v České republice mimo jiné: cestovní ruch; školní vzdělávání (předškolní, primární, sekundární) v přeshraničních oblastech; sektor pohostinství. Další kroky budou směřovat k seznamování zástupců cílových skupin v České republice s inovativními metodikami vybraných osvědčených postupů. Toho má být dosaženo pomocí úzké spolupráce s relevantními zainteresovanými subjekty z výše zmíněných sektorů. Zvolené sektory v České republice představují důležitá prostředí pro prosazování příležitostí a zvyšování motivace pro jazykové vzdělávání. Přispívají k prioritám země, mimo jiné k hospodářskému růstu, snížení nezaměstnanosti, novým a lepším pracovním příležitostem, zvýšení konkurenceschopnosti občanů a zvyšování kvality jazykového vzdělávání ve školách.

17 17 Většina vybraných osvědčených metod se zabývá zároveň více než jednou prioritní oblastí a může poskytnout modely pro efektivní spolupráci mezi sektory tím, že propojí světy jazykového vzdělávání, trhu práce a sociální inkluze. Vybrané modely a přístupy jazykového vzdělávání mohou být často aplikovány v různých sektorech a poskytnuté metodiky mohou sloužit jako nové nápady pro zlepšení kvality a posílení výuky jazyků v konkrétním prostředí a zároveň uspokojovat specifické potřeby několika sektorů. Databáze poskytuje osvědčené postupy zabývající se identifikovanými sektory, které vznikly jak v České republice, tak v jiných evropských zemích. To je dobrý předpoklad pro přejímání úspěšných modelů z jiných zemí, jakož i výměnu zkušeností mezi zainteresovanými subjekty v příslušných sektorech. Následuje popis hlavních vybraných sektorů v České republice pro využívání LWUTLs a cílových skupin, které mohou těžit ze souboru osvědčených postupů. Jazyky a cestovní ruch. Tyto dva pojmy jdou ruku v ruce odedávna. Znalost jazyků je v cestovním ruchu naprostou nezbytností. Cizím jazykům a jejich studiu se v žádném případě nevyhnou animátoři, delegáti, turističtí průvodci, číšníci, servírky, recepční a samozřejmě i další profese v oblasti cestovního ruchu. Jazyky tudíž tvoří jeho velmi důležitou součást. Díky kombinaci příjemného podnebí, rozmanité přírody a hojnosti kulturních a historických památek je Česká republika jednou z nejoblíbenějších turistických destinací v Evropě. Česká republika se může pochlubit četnými skvěle zachovalými historickými pamětihodnostmi, z nichž mnohé jsou otevřeny pro veřejnost. Mnohá starobylá města jsou velmi dobře zachovalá nebo nádherně zrestaurovaná. Českou republiku každoročně navštíví přes 7 milionů turistů, z nichž více než 60% zamíří do Prahy. I ve zbytku Evropy neustále narůstá význam cestování a sektoru cestovního ruchu jako uživatelsky přívětivého prostředí pro podporu jazykového vzdělávání. Je to způsobeno otevřením hranic, internacionalizací podnikání a trhu práce, zvýšeným počtem programů žákovské a studentské mobility a stoupajícím zájmem o vysokoškolské studium v zahraničí. V současné době lidé cestují za obchodem, pro zábavu, ze studijních důvodů a čelí potřebě komunikace v cizích jazycích, což z tohoto kontextu činí důležitou motivaci pro studium jazyků. Dlouhodobé priority EU v sektoru cestovního ruchu souvisí s rozvojem Rámce kompetencí a dovedností pracovníků v cestovním ruchu, který se snaží co nejlépe sladit dovednosti a potřeby trhu práce. V tomto ohledu potřebují turističtí průvodci nové příležitosti pro zdokonalování svých dovedností v souladu s rychleji se měnícími potřebami moderního trhu v sektoru cestovního ruchu. Klíčové kompetence turistických průvodců musí být rozšiřovány tak, aby uspokojily náročné a neustále se měnící požadavky návštěvníků v kontextu globalizace a vysoké úrovně konkurenceschopnosti turistických nabídek. Sektor cestovního ruchu je nesmírně příznivé prostředí pro výuku LWUTLs a pro podporu metodik pro zlepšování jazykových kompetencí, zvyšování konkurenceschopnosti a prohlubování motivace ke studiu jazyků. Síť SMILE identifikovala osvědčené postupy zabývající se těmito potřebami a poskytující neformální, informální a e-learningové zdroje pro autodidaktické a autonomní učení v široké škále jazyků. Mohou být prospěšné pro: turistické průvodce; cestovní kanceláře a tour operátory; profesionály ze sektoru pohostinství; turisty (širokou veřejnost);

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 1 ÚVOD Mladí lidé ve věku do 30 let představují významnou část obyvatelstva v každé zemi. Patří k nejzranitelnějším skupinám ve společnosti a zároveň jsou cenným

Více

DIDAKTIKA PODNIKATELSKÉ VÝCHOVY

DIDAKTIKA PODNIKATELSKÉ VÝCHOVY OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA DIDAKTIKA PODNIKATELSKÉ VÝCHOVY Doc. PhDr. Josef Malach, CSc., PhDr. Lukáš Durda Ostrava 2007 Učební text byl vypracován s finanční podporou Evropského

Více

Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství. Příručka pro tvůrce strategií a další zainteresované subjekty

Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství. Příručka pro tvůrce strategií a další zainteresované subjekty Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství Příručka pro tvůrce strategií a další zainteresované subjekty Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství Příručka pro tvůrce

Více

Erasmus+ Příručka k programu

Erasmus+ Příručka k programu Erasmus+ Příručka k programu V případě rozdílných významů mezi jednotlivými jazykovými verzemi má anglická verze přednost před ostatními verzemi. Verze 3 (2015): 16/12/2014 OBSAH ÚVOD... 6 ČÁST A OBECNÉ

Více

Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství

Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství PhDr. Jana Vongreyová Praha 2013 Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství PhDr. Jana Vongreyová

Více

Zpracování podkladů pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy

Zpracování podkladů pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy Zpracování podkladů pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy (závěrečná zpráva) Zpracovatelé: NEWTON Solutions Focused, a.s. Sídlo: Politických vězňů 912/10

Více

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 MŠMT, 31. ŘÍJNA 2014 OBSAH I. ÚVOD... 2 II. HISTORIE A SOUČASNÝ STAV V ČR... 4 Státní informační politika ve vzdělávání (2001 2006)... 4 Koncepce rozvoje informačních

Více

METODIKA. nízkoprahových kurzů pro cizince ŠANCE PRÁCE INTEGRACE!

METODIKA. nízkoprahových kurzů pro cizince ŠANCE PRÁCE INTEGRACE! METODIKA nízkoprahových kurzů pro cizince ŠANCE PRÁCE INTEGRACE! Evropská kontaktní skupina Evropská kontaktní skupina je občanské sdružení, které prosazuje rovné příležitosti mezi muži a ženami, bojuje

Více

Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007

Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007 Název publikace: Strategie celoživotního učení ČR Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007 Vydavatel: Ministerstvo školství,

Více

Program Iniciativy Společenství EQUAL PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O GRANT

Program Iniciativy Společenství EQUAL PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O GRANT Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Program Iniciativy Společenství EQUAL PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O GRANT Příručka pro žadatele o grant Strana 1/46 OBSAH: 1. ČÁST ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROGRAMU INICIATIVY

Více

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 40/17 ze dne 19. 6. 2014 Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Praha metropole všech Vytvořeno ve spolupráci Magistrátu hl. m. Prahy, Integračního

Více

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 3 May 2010 ACFC/SR/III(2010)008 /Czech version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Více

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 3 May 2010 ACFC/SR/III(2010)008 /Czech version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Více

Strategie celoživotního učení ČR

Strategie celoživotního učení ČR Strategie celoživotního učení ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Praha 2007 2 OBSAH ÚVOD... 5 1. POJETÍ CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ... 7 1.1 Vymezení pojmu celoživotní učení... 7 1.2 Vývoj koncepce

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020 Preambule Vysoké školy jsou nenahraditelnou součástí

Více

Kariérový rozvoj na pracovišti. Průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané osoby. CEDEFOP Řada Cedefop Panorama; 151

Kariérový rozvoj na pracovišti. Průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané osoby. CEDEFOP Řada Cedefop Panorama; 151 Kariérový rozvoj na pracovišti Průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané osoby CEDEFOP Řada Cedefop Panorama; 151 Kariérový rozvoj na pracovišti Průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané

Více

1. Podnikání jako faktor společenského rozvoje, úloha podnikání ve společnosti s. 5

1. Podnikání jako faktor společenského rozvoje, úloha podnikání ve společnosti s. 5 11 22 Obsah Úvod s. 4 1. Podnikání jako faktor společenského rozvoje, úloha podnikání ve společnosti s. 5 2. Výchova k podnikání ve školách s. 6 2.1 Současný stav výchovy k podnikání na základních školách

Více

Strategie romské integrace do roku 2020

Strategie romské integrace do roku 2020 Strategie romské integrace do roku 2020 únor 2015 1. Úvod 1.1. Základní informace o strategii Název strategie Kategorie strategie Zadavatel strategie ZÁKLADNÍ INFORMACE O STRATEGII Strategie romské integrace

Více

Koncepce integrace cizinců v roce 2005 a její další rozvoj OBSAH:

Koncepce integrace cizinců v roce 2005 a její další rozvoj OBSAH: Koncepce integrace cizinců v roce 2005 a její další rozvoj OBSAH: III. Aktualizovaná Koncepce integrace cizinců... 1 1. Úvod k aktualizované Koncepci integrace cizinců... 1 1.1. Mezinárodní kontext vývoje

Více

ZDRAVÍ 2020. Osnova evropské zdravotní politiky pro 21. století

ZDRAVÍ 2020. Osnova evropské zdravotní politiky pro 21. století ZDRAVÍ 2020 Osnova evropské zdravotní politiky pro 21. století Zdraví 2020 Osnova evropské zdravotní politiky pro 21. století Souhrn 53 zemí evropského regionu schválilo na zasedání Regionálního výboru

Více

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014 Erasmus+ Příručka k programu Platí od 1. ledna 2014 Verze 2: 27. 2. 2014 OBSAH ÚVOD... 7 ČÁST A - OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU ERASMUS+... 9 Cíle a důležité charakteristiky programu Erasmus+... 11 Struktura

Více

České grassroots organizace jdou do Evropy

České grassroots organizace jdou do Evropy České grassroots organizace jdou do Evropy Případová studie projektu Grassroots Europe for Local Wellbeing Vojtěch Černý Agora CE Obsah O realizátorovi projektu v ČR 4 1. Úvod 5 2. Popis projektu Grassroots

Více

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Praha 2008 Cestovní ruch pro všechny Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha 2008 Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Zdraví 2020: rámcový souhrn opatření připravených s cílem pomoci vládám a všem společenským aktivitám, aby přispívaly ke zdraví a životní pohodě

Zdraví 2020: rámcový souhrn opatření připravených s cílem pomoci vládám a všem společenským aktivitám, aby přispívaly ke zdraví a životní pohodě ZDRAVÍ 2020 Rámcový souhrn opatření připravených s cílem pomoci vládám a všem společenským aktivitám, aby přispívaly ke zdraví a životní pohodě obyvatel evropského regionu Zdraví 2020: rámcový souhrn

Více

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 23. června Částka 3 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 30. března č. 218 o Národním akčním plánu podporujícího pozitivní stárnutí

Více

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže na období 2007-2013

Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže na období 2007-2013 Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže na období 2007-2013 Obsah: I. Některé problémy týkající se mladé generace vyplývající z výzkumů v posledním období Str. II. Základní východiska Str. 11

Více

Analýza Rozbor, rozklad. Metoda zkoumající jednotlivé složky a vlastnosti předmětu, jevu nebo určité činnosti rozkladem složitých částí na jednodušší.

Analýza Rozbor, rozklad. Metoda zkoumající jednotlivé složky a vlastnosti předmětu, jevu nebo určité činnosti rozkladem složitých částí na jednodušší. SLOVNÍK POJMŮ PROJEKTU KLÍČE PRO ŢIVOT (ver.05) Aktivní politika zaměstnanosti Souhrn opatření směřujících k zajištění maximální možné úrovně zaměstnanosti. Aktivní politiku zaměstnanosti státu (také jen

Více