ČESKÁ REPUBLIKA REPUBLIC NÁRODNÍ PŘEHLED O APLIKACI MÉNĚ ČASTO UŽÍVANÝCH A VYUČOVANÝCH JAZYKŮ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÁ REPUBLIKA REPUBLIC NÁRODNÍ PŘEHLED O APLIKACI MÉNĚ ČASTO UŽÍVANÝCH A VYUČOVANÝCH JAZYKŮ"

Transkript

1 NÁRODNÍ PŘEHLED O APLIKACI MÉNĚ ČASTO UŽÍVANÝCH A VYUČOVANÝCH JAZYKŮ ČESKÁ REPUBLIKA REPUBLIC Tento projekt byl podpořen Evropskou komisí. Tento materiál odráží pouze názory jeho autora a komise nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv použití zde obsažených informací.

2 2 AUTOR: AKLUB Centrum vzdělávání a poradenství Krnov, Česká republika Tento dokument byl vytvořen sdružením Síť pro sociální inkluzi a začleňování na trh práce prostřednictvím jazykového vzdělávání, dále jen SMILE (Social and Market Inclusion through Language Education). Jedná se o nezávislou zprávu, nikoli o politický dokument na evropské nebo národní úrovni. SMILE je síť, která se zaměřuje na možnosti překonávání ekonomických a sociálních překážek v rámci Evropské Unie pomocí prosazování úspěšných modelů jazykového vzdělávání. Vydáno 2015.

3 3 OBSAH: 1. Úvod Evropské jazykové strategie pro začleňování na trh práce a pro sociální inkluzi Méně často užívané a vyučované jazyky Národní strategie pro jazyky v České republice Strategie pro kulturní diverzitu a inkluzi Osvědčené postupy Identifikované sektory v České republice Cestovní ruch Školní vzdělávání v přeshraničních regionech Sektor pohostinství průmysl pohostinství Metodiky pro studium a podporu LWUTLs Metody jazykové výuky, při nichž lze využít databázi projektu SMILE Podpora LWUTLS Shrnutí Odkazy......

4 4 Cílem tohoto dokumentu je představit nejnovější poznatky sítě SMILE týkající se studia a propagace jazyků, které se v České republice méně často používají a vyučují, dále jen "LWUTLs" (Less widely used and taught languages). Síť SMILE se snaží navázat spolupráci s organizacemi z oblasti vzdělávání, práce a života společnosti a zjistit, jak by se v těchto oblastech daly pomocí LWUTLs zvýšit jazykové kompetence a dovednosti, a tím podpořit konkurenceschopnost, zvýšit zaměstnatelnost a posílit sociální inkluzi. Síť SMILE si klade za cíl podpořit jak evropskou, tak národní jazykovou politiku tím, že bude hledat, identifikovat a šířit dobré výsledky osvědčených postupů pro podporu jazykové diverzity se zvláštním zaměřením na studium LWUTLs. V souladu s tím představuje tento Národní přehled výběr osvědčených postupů a metodik pro podporu jazykové diverzity a LWUTLs se zaměřením na jejich praktické využití v různých sektorech. Primárním cílem je na jedné straně vytvořit příležitosti pro spolupráci mezi oblastmi jazykového vzdělávání, odborné přípravy a práce, a tím podpořit konkurenceschopnost a zaměstnatelnost, a na straně druhé posílit sociální inkluzi různých znevýhodněných skupin (přistěhovalců, lidí se zdravotním postižením, seniorů atd.). Dokument předkládá přehled hlavních evropských strategií v oblasti jazykového studia a podpory jazykové diverzity a zároveň nastiňuje jazykovou politiku a její uplatňování ve formálním i neformálním vzdělávání v České republice. Národní přehled dále objasňuje, co se rozumí pod pojmem méně často užívané a vyučované jazyky, jak ho definuje síť SMILE, a uvádí, ve kterých jazycích byly osvědčené postupy vytvořeny a k jakým účelům. Další části se zaměřují na soubor osvědčených postupů, jejich praktické využití v České republice v různých sektorech, které by se daly označit za uživatelsky přívětivé prostředí, a také na úspěšné metodiky a přístupy ke studiu a podpoře LWUTLs. Soubor vychází z jazykových projektů a iniciativ, které vytvořily inovativní metody jazykové výuky vhodné jako motivace a zdroje jak pro sociální inkluzi, tak pro začleňování na trh práce. Poslední kapitola dokumentu shrnuje, jaké jsou příležitosti a výzvy v oblasti podpory LWUTLs a jaký je jejich význam pro ekonomické, společenské a kulturní oblasti života Evropy. Národní přehled pro Českou republiku byl vytvořen českou organizací AKLUB, která je aktivním členem sítě SMILE.

5 5 Evropské jazykové strategie pro začleňování na trh práce a pro sociální inkluzi Partnerská síť SMILE provedla analýzu některých klíčových dokumentů publikovaných institucemi a zákonodárnými orgány EU zaměřující se na prioritní oblasti a cíle jazykového vzdělávání a podpory na evropské úrovni, a obzvláště věnovala pozornost významu jazyků pro začleňování na trh práce a pro sociální inkluzi. Cílem pro růst EU stanoveným dokumentem Strategie Evropa 2020 je přeměnit Unii v inteligentní, udržitelné a inkluzivní hospodářství do roku 2020 a pomoci členským státům dosáhnout vysoké úrovně zaměstnanosti, produktivity a sociální soudržnosti. K dosažení tohoto cíle si EU stanovila pět úkolů zaměřených na konkrétní akce, které se uskuteční na evropské a národní úrovni v oblastech zaměstnanosti, výzkumu, rozvoje, vzdělávání, energetické udržitelnosti a boje proti chudobě a sociální exkluzi. Detailní informace o dokumentu Evropa 2020 jsou k dispozici na Strategický rámec evropské spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy ( ET 2020 ), který byl vydán Radou Evropské Unie v roce 2009, se zaměřuje na čtyři společné cíle při řešení problémů v oblasti vzdělávání a odborné přípravy do roku Jsou to jmenovitě: realizovat celoživotní učení a mobilitu; zlepšit kvalitu a efektivitu vzdělávání a odborné přípravy; prosazovat spravedlivost, sociální soudržnost a aktivní občanství; zlepšit kreativitu a inovace, včetně podnikatelských schopností, na všech úrovních vzdělávání a odborné přípravy. Celý text dokumentu ve všech úředních jazycích EU je k dispozici na Pokud jde o jazykové vzdělávání, nový program Erasmus+ ( ) upravuje cíl formulovaný na barcelonském summitu v roce 2002 mateřský jazyk plus dva cizí jazyky a klade důraz především na význam klíčových kompetencí a dovedností pro potřeby trhu práce. Jazykové cíle programu Erasmus+ jsou následující: zlepšit úroveň klíčových kompetencí a dovedností s ohledem na jejich význam pro trh práce, zvláště tím, že se vytvoří více příležitostí pro mobilitu ve vzdělávání; zlepšit výuku a učení jazyků a podporovat jazykovou diverzitu a mezikulturní povědomí; rozvíjet základní a průřezové dovednosti, včetně vícejazyčnosti, za použití inovativních a na žáka zaměřených pedagogických přístupů a rozvíjením vhodných metod hodnocení a certifikace. Přehled programu Erasmus+ je k dispozici na https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en Význam jazyků pro trh práce je dále podtržen ve zprávě Evropské komise vydané v roce 2012 jako Pracovní dokument útvarů Komise, který se zabývá Jazykovými kompetencemi pro zaměstnatelnost, mobilitu a hospodářský růst. Ze závěrů dokumentu vyplývá, že jazykové kompetence musí podporovat mobilitu pracovníků a studentů, zlepšit zaměstnatelnost evropské pracovní síly, být užitečné v reálném životě a odpovídat požadavkům trhu práce. Proto má být jazykové vzdělávání nastaveno tak, aby podporovalo

6 6 zaměstnatelnost, mobilitu a hospodářský růst a zároveň odráželo specifické potřeby dané země a vycházelo z osvědčené praxe. Více informací na Dokument Rady Evropské unie z roku 2011 obsahuje závěry o jazykových kompetencích pro zlepšení mobility, a mimo jiné také následující doporučení pro Evropskou komisi a členské státy: podporovat mobilitu pro jazykové vzdělávání; vyměňovat si zkušenosti a osvědčené postupy pro podporu jazyků s cílem získávání nových dovedností; podporovat specifický jazykový obsah pro profesionální účely (zvláště v odborném vzdělávání a ve vysokoškolském vzdělávání); uznávat a kladně hodnotit jazykové kompetence získané prostřednictvím neformálního a informálního vzdělávání; propojit kvalifikace odborného vzdělávání a přípravy, které zahrnují jazykové dovednosti, se SERR (Společný evropský referenční rámec pro jazyky); poskytovat podporu prostřednictvím programů EU; podporovat tvorbu výukových a vzdělávacích materiálů pro LWUTLs. Rada stanovuje následující prioritní oblasti pro jazykové vzdělávání a jeho podporu: vzdělávací mobilita pro zvýšení zaměstnatelnosti, mezikulturního povědomí, tvořivosti a osobního rozvoje; dobrá znalost cizích jazyků jako klíčová kompetence pro trh práce a sociální kohezi; inovativní metodiky pro zvýšení zaměstnatelnosti a mobility pracovníků; vzdělávání učitelů (zvláště v odborném vzdělávání); širší výběr jazyků, včetně LWUTLs a jazyků sousedících zemí; jazykové kompetence znevýhodněných skupin (zvláště dětí) pro lepší sociální inkluzi a budoucí profesionální rozvoj; výuka a studium jazyků pro specifické účely; celoživotní studium jazyků pro všechny, včetně seniorů. Celé znění dokumentu je k dispozici na Z obecných závěrů analyzovaných dokumentů vyplývá, že význam jazykových kompetencí a dovedností pro trh práce neustále narůstá a že by se tudíž mělo věnovat více úsilí na plnění požadavků tohoto trhu tím, že bude vzdělávání více zaměřené na žáka, více prakticky orientované a v praxi snadněji aplikovatelné. Poptávka a nabídka jazykových dovedností by se tedy měla více zaměřit na odborné jazykové vzdělávání a vzít při tom v úvahu, že zaměstnavatelé potřebují jazykové kompetence nejen v tradičně vyučovaných jazycích (jako je angličtina, němčina, španělština atd.), ale také v méně často vyučovaných jazycích, které jsou potřeba pro vyplnění mezer na trhu. Na základě analyzovaných dokumentů určila síť SMILE tyto prioritní oblasti pro podporu LWUTLs: jazyková a kulturní diverzita; jazyky sousedních zemí/přeshraniční regiony; profesní jazyky; jazyky obchodních partnerů; mobilita (studijní i pracovní).

7 7 Je tedy zároveň výzvou i příležitostí pro LWUTLs upevnit své postavení důležitých hráčů v evropském jazykovém, kulturním a společensko-ekonomickém životě a mělo by se na ně nahlížet z hlediska konkurenceschopnosti, poptávky na trhu, a společenského a kulturního významu. 3. Méně často užívané a vyučované jazyky v Evropě (Jak je definuje síť SMILE) Pro účely realizace projektů rozhodla partnerská síť SMILE po společné debatě, co bude rozuměno pod pojmem méně často užívané a vyučované jazyky (LWUTLs) a které jazyky budou do této definice zahrnuty s ohledem na identifikaci příležitostí a osvědčených postupů pro jejich prosazování. V žádném z analyzovaných oficiálních dokumentů EU nebyla nalezena konkrétní definice pro LWUTLs. Přijatá definice bere v úvahu cíle sítě SMILE a jejich praktické využití pro cílové skupiny a není tedy oficiální definicí LWUTLs. Na základě partnerských diskuzí na téma příležitosti a problematické oblasti prosazování LWUTLs byla stanovena následující definice pro LWUTLs takto: jedná se o národní, strategické, regionální či menšinové jazyky, které mohou být do této skupiny zahrnuty za následujících podmínek: Přednost mají oficiální jazyky EU. To znamená, že většina zvolených osvědčených postupů se zaměřuje na ně. o Evropská Unie má 24 oficiálních jazyků. Jsou to bulharština, francouzština, maltština, chorvatština, němčina, polština, čeština, řečtina, portugalština, dánština, maďarština, rumunština, holandština, irština, slovenština, angličtina, italština, slovinština, estonština, lotyština, španělština, finština, litevština a švédština. o Vyloučeny jsou tradičně vyučované jazyky (angličtina, němčina, francouzština, italština a španělština), pokud nepřinášejí přidanou hodnotu a potenciál přenosnosti osvědčených postupů a metod aplikovatelných na LWUTLs. Všechny ostatní jazyky (v rámci Evropy) jsou považovány za LWUTLs. Regionální a menšinové jazyky (včetně přeshraničních jazyků), jako jsou například katalánština ve Španělsku nebo ve velmi specifických případech italština ve Švýcarsku, mohou být zahrnuty, jsou-li relevantní pro cíle projektu (pro trh práce a sociální inkluzi) nebo pro potřeby cílové skupiny. Jazyky strategických partnerů EU anebo jazyky se strategickým významem pro společenský a ekonomický rozvoj Unie, jako jsou na příklad čínština, ruština, arabština atd. Na základě této definice provedli partneři SMILE průzkum v oblasti osvědčených postupů pro podporu a učení LWUTLs a jejich uplatnění v různých sektorech identifikovaných jako jazykově-přátelská prostředí v každé z partnerských zemí.

8 8 4. Národní strategie pro jazyky a jazykové otázky v České republice Oficiální jazyk je čeština a používá ho většina obyvatel České republiky (ČR) asi 96%, ale jeho používání není definováno žádným specifickým jazykovým zákonem. V roce 2004 byl zamítnut návrh komunistických poslanců na přijetí novely Ústavy, která by zavedla národní a oficiální jazyk. Postoj vlády k tomuto návrhu byl negativní. Finanční úřady používají jako úřední jazyk také slovenštinu. Používání českého nebo slovenského jazyka je zakotveno v Zákoně o správě daní a poplatků. Občané České republiky, kteří se hlásí k národnostním a etnickým menšinám, mohou jednat v jejich vlastním jazyce, jak je uvedeno v Listině základních práv a svobod. V případě, že použijí tlumočníka, zaplatí náklady stát. Výjimkou jsou trestní řád a občanský soudní řád, které zaručují právo na tlumočníka v průběhu trestního řízení a jednání s policejními orgány, ale bez nároku na náhradu nákladů. Letáky a další publikace musí být zveřejňovány v českém jazyce, jak je stanoveno v Zákoně o ochraně spotřebitele. Jedinou autoritou v záležitostech českého jazyka a zároveň stanovitelem pravidel pravopisu je Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR. Z údajů Českého statistického úřadu vyplývá, že k 31. prosinci 2013 měla Česká republika obyvatel. Sčítání lidu, domů a bytů v České republice se důsledně dotazuje na národnost. Poslední takový průzkum byl proveden v březnu Podíl etnických Němců v populaci, kteří tvořili velmi početnou skupinu před druhou světovou válkou, výrazně poklesl kvůli poválečnému odsunu Němců. Během trvání Československa plynule narůstal podíl etnických Slováků. V souladu s mezinárodními doporučeními zahrnuje census z roku 2001 do celkového počtu obyvatel také cizince se statusem dlouhodobého pobytu. Druhý nejrozšířenější jazyk podle počtu uživatelů (po českém jazyce) je slovenský jazyk, následuje polština, němčina a romština. Tabulka: Složení obyvatelstva podle národnosti v roce 2001 a 2011 (vyjádřeno v procentech) - česká národnost zahrnuje Moravany a Slezany. Národnost 2001 (%) 2011 (%) česká slovenská ukrajinská vietnamská romská - 0.1

9 9 polská německá maďarská jiná Zdroj: Informace poskytl Český statistický úřad na základě sčítání lidu, domů a bytů z let 2001 a Podpoře jiných národností a jejich jazyků je věnováno mnoho programů. Národnostní menšiny tvoří občané České republiky (ČR), kteří se hlásí k jiné národnosti než české. Za cizí státní příslušníky se považují lidé, kteří mají jiné státní občanství než české. Definice pojmů národností menšina a příslušník národností menšiny je vymezena v zákoně č. 273/2001 Sb. Na základě tohoto zákona byla ustanovena Rada vlády pro národnostní menšiny jako poradní a iniciativní orgán pro záležitosti týkající se národnostních menšin a jejich příslušníků a ochrany menšinových jazyků. Předseda Rady je zároveň členem vlády České republiky. Rada má 30 členů, mezi nimiž jsou např. náměstci ministra financí, kultury, školství, práce, vnitra, spravedlnosti a zahraničních věcí a zástupci 14 národnostních menšin bulharské, chorvatské, maďarské, německé, polské, romské, rusínské, ruské, řecké, slovenské, srbské, běloruské, ukrajinské a vietnamské. Každoročně od roku 2002 předkládá Rada vládě Zprávu o situaci národnostních menšin v ČR. Ta obsahuje dílčí zprávy od všech zapojených ministerstev, orgánů místní a regionální vlády, zástupců národnostních menšin v Radě a další podkladové informace. Od roku 2002 došlo ke změnám ve Zprávě, zvláště v souvislosti se schválením Evropské charty regionálních či menšinových jazyků v ČR. Stále větší část Zprávy je věnována uplatňování národnostně menšinové politiky na lokální a regionální úrovni, konkrétně pak právě otázce implementace Charty. Národnostní menšiny jsou podporovány především prostřednictvím dotačních programů financovaných ze státního rozpočtu (Ministerstva kultury (MK), Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a Úřadu vlády ČR) a jejich podpora je tematicky rozdělena na následující programy: podpora uchování, rozvoje a prezentace kultur národnostních menšin; podpora rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin; podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy; podpora projektů integrace členů romské komunity. Úřad vlády ČR zajišťuje následující podpůrné programy: Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků;

10 10 program Podpora terénní práce; Podpora koordinátorů romských poradců na krajských úřadech; program Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zaštiťuje tři programy v oblasti vzdělávání: Program podpory vzdělávání v jazycích národnostních menšin, mimoškolních a volnočasových aktivit dětí a mládeže; Rozvojový program na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání; Program podpory projektů pro sociálně znevýhodněné a pro národnostní menšiny v postsekundárním vzdělávání. Ministerstvo kultury má tři programy: program Podpora rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin podpora periodického tisku, rozhlasového a televizního vysílání; Program podpory kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin podpora uměleckých, kulturních a vzdělávacích aktivit, studia a rozboru národností kultury a lidových tradic, dokumentace národnostních kultur, vydavatelské činnosti a multietnických akcí, jejichž cílem je boj proti nesnášenlivosti a xenofobii; Program na podporu integrace romské komunity zaměřuje se na vytvoření rovných podmínek pro příslušníky romské komunity, zvláště na podporu společenských a kulturních aktivit prováděných romskými organizacemi. Kromě těchto tří programů poskytuje MK státní dotace na aktivity národnostních menšin, na příklad na aktivity, které jsou součástí programu Knihovna 21. století. Tyto dotace jsou poskytovány knihovnám na práci s národnostními menšinami a na integraci cizinců. Další dotace jsou určeny na podporu multietnických aktivit na poli kultury, jejichž cílem je podpořit kulturní dialog a vzájemné poznávání kultur v rámci jiných grantových soutěží. MK je také zřizovatelem Muzea romské kultury v Brně. Programy v oblasti kultury a vzdělávání oslovují i jiné menšiny, jako na příklad židovskou komunitu. Podporují se projekty občanských sdružení těchto menšin; příkladem je Židovské muzeum v Praze. Ministerstvo kultury také spravuje organizaci Památník Terezín, která se zabývá výzkumem holokaustu a pořádá vzdělávací aktivity zaměřené na stejné téma. Koncepce integrace cizinců byla přijata usnesením vlády ČR v prosinci 2000; poslední aktualizovaná verze je z roku Integrace znamená proces začleňování cizinců do společnosti. Jedná se o vzájemný proces, který se nutně týká jak cizinců samotných, tak většinové společnosti. Od samého začátku Koncepce předpokládala účast několika ministerstev. Koordinaci Koncepce má na starosti Ministerstvo vnitra ČR, které také každoročně předkládá vládě Zprávu o implementaci koncepce. Aktualizovaná koncepce vychází z analýzy současné situace

11 11 a problémů, které byly zjištěny v oblasti integrace cizinců, a soustřeďuje se především na formulaci cílů této politiky. Aktualizované prohlášení o konkrétních úkolech pro implementaci integrační politiky je uvedeno v usnesení vlády Společné soužití Ministerstvo vnitra (MV) a Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR pravidelně aktualizují svou společnou webovou stránku Cizinci v České republice (http://www.cizinci.cz), která poskytuje přístup k informačním publikacím pro cizince v 7 jazykových verzích. Na webové stránce cizinci také najdou všechny nezbytné dokumenty a kontakty na státní správu, a dále návod, jak projít jednotným procesem k dosažení integrace cizinců v ČR. Český statistický úřad zpracovává a publikuje statistické údaje o počtu cizinců v ČR, o jejich rozmístění v jednotlivých krajích, o rozdělení podle pohlaví, státní příslušnosti, věku, druhu a účelu jejich pobytu v ČR, o stavu azylového řízení, o jejich hospodářských aktivitách a další údaje. Statistické údaje berou v potaz pouze ty cizince, kteří pobývají na území ČR legálně. Od roku 2008 počet cizinců v České republice neustále stoupá. V roce 2013 žilo na území ČR cizinců, což činí 4,1% populace země. Vzrostl podíl občanů zemí EU pobývajících v ČR a změnila se struktura druhu pobytu. V roce 2013 podíl cizích státních příslušníků s trvalým pobytem překročil 50%. Až na několik výjimek, počet cizích státních příslušníků ze zemí mimo EU každoročně klesal, zejména z tradičních zdrojových zemí pracovní migrace Ukrajiny, Vietnamu a Moldavska. Naopak počet občanů EU stoupal, zvláště počet občanů Slovenska, kteří částečně nahrazují cizí státní příslušníky mimo EU na trhu práce. Největší podíl cizích státních příslušníků je v Praze, kde se jich také 37% z celkového zdokumentovaného počtu zdržuje. To činí 13% z celkové populace hlavního města.

12 12 5. OSVĚDČENÉ POSTUPY Partnerská síť SMILE provedla průzkum úspěšných jazykových projektů a iniciativ, které přinášejí inovativní metody pro podporu a výuku LWUTLs v různých situačních kontextech, a vytvořila databázi osvědčených postupů, které byly použity ve 34 zemích. Výběr osvědčených postupů vycházel ze souboru kritérií souvisejících s jejich realizací a obsahem, přičemž byl kladen důraz na potřeby identifikovaných sektorů týkající se využití LWUTLs a současné evropské a národní strategie v oblasti jazykového vzdělávání. Pro výběr byla směrodatná následující hlediska: sociální inkluze prostřednictvím jazykového vzdělávání; začleňování na trh práce prostřednictvím jazykového vzdělávání; vícejazyčnost; méně často užívané a vyučované jazyky; netradiční metodiky pro výuku a učení jazyků; metodiky pro jazykové vzdělávání v situačním kontextu; studium jazyků pro specifické účely; nové výukové přístupy pro netradiční studenty jazyků; jazykové produkty a materiály pro účely samostudia; digitální učební materiály pro jazyky; adaptabilita a přenositelnost metodik pro různé cílové skupiny; inovativní metodiky ve vzdělávání učitelů; mobilita v jazykovém vzdělávání; uznávání jazykových dovedností získaných prostřednictvím neformálního a informálního vzdělávání; aplikace Společného evropského referenčního rámce (SERR) jazyková diverzita a mezikulturní dialog; osvědčené postupy pro užívání jazyků na pracovišti. Cílem provedeného průzkumu je propojit světy vzdělávání, odborné přípravy a práce a identifikovat příležitosti pro výuku LWUTLs v prostředí přátelském pro učení jazyků. Soubor osvědčených postupů mapuje širokou škálu ekonomických, vzdělávacích a společenských sektorů a poskytuje pracovní modely pro aplikaci metodik a produktů v praxi. Osvědčené postupy mohou mít přímý dopad na některé zainteresované subjekty: Organizace aktivní v oblasti trhu práce odbory, sdružení zaměstnavatelů, poskytovatelé odborné přípravy a vzdělávání, poskytovatelé rekvalifikace atd. Ty se mohou seznámit s alternativními metodami výuky jazyků a s vícejazyčnými produkty pro zvýšení kompetencí, konkurenceschopnosti a zaměstnanosti v různých sektorech, a tím zlepšit své odborné znalosti a služby občanům, kteří se snaží najít lepší uplatnění na trhu práce. Organizace z konkrétních hospodářských odvětví (stavebnictví, cestovní ruch, obnovitelné zdroje energie, ochrana životního prostředí atd.) Mohou těžit z netradičních metod a produktů pro situační jazykové vzdělávání a jeho podporu v konkrétním kontextu svého oboru odbornosti a zájmu. To zvýší kvalitu nabízených služeb a kvalifikace poskytovatelů. Organizace poskytující vzdělávací příležitosti osobám ohroženým sociální exkluzí (migranti, osoby se zdravotním postižením, senioři atd.) Znevýhodněným osobám je poskytnuta pomoc, aby se lépe integrovali do společnosti, a motivace pro rozvoj vlastností odpovídajících požadavkům trhu práce. Organizace poskytující příležitosti pro formální a neformální jazykové vzdělávání školy, univerzity, jazyková centra, poskytovatelé vzdělávání dospělých, poskytovatelé odborného jazykového vzdělávání,

13 13 široká veřejnost atd. Jsou povzbuzovány, aby aplikovaly identifikované metodiky na situační učení LWUTLs. Osvědčené postupy poskytující tyto metodiky jsou dostupné pro všechny vzdělávací sektory školní vzdělávání, vysokoškolské vzdělávání, vzdělávání dospělých, odborné vzdělávání a příprava. V současné době zahrnuje databáze přes 300 osvědčených postupů z 34 zemí a je k dispozici na webové stránce projektu která obsahuje uživatelsky přívětivý vyhledávač. Uživatelé si mohou nastavit své předvolby hledání a hledat osvědčené postupy podle kritérií, cílových jazyků, sektorů, země, klíčových slov atd. Každý osvědčený postup poskytuje informace o zvolené iniciativě, cílových skupinách a sektorech, kterých se týká, o cílech a použitých metodikách, o výsledcích, přínosu pro cílové skupiny, získaných oceněních a potenciálu přenositelnosti. Soubor obsahuje osvědčené postupy vytvořené ve 46 jazycích, které mohou být rozřazeny do následujících kategorií: Jazyky osvědčených postupů databáze SMILE Official LWUTLs Popular languages Regional/Minority languages Strategic languages Other (Latin) 5 Překlad položek z grafu - oficiální LWUTLs - populární jazyky - regionální/menšinové jazyky - strategické jazyky - jiné (latina) Následuje grafické znázornění jednotlivých jazyků zahrnutých v souboru osvědčených postupů podle kategorie a počtu postupů, které jsou k dispozici v každém jazyce:

14 Albanian Bosnian Bulgarian Croatian Czech Danish Dutch Estonian Finnish Greek Hungarian Irish Latvian Lithuanian Maltese Norwegian Polish Portuguese Romanian Serbian Slovak Slovene Swedish Turkish 14 Méně často užívané a vyučované jazyky (LWUTLs): Největší část databáze se týká LWUTLs, které představují oficiální jazyky evropských zemí, přičemž je vyloučeno 5 tradičně vyučovaných jazyků angličtina, němčina, francouzština, španělština a italština. Oficiální LWUTLs v databázi dobrých praxí sítě SMILE Překlad položek z grafu: albánština, bosenština, bulharština, chorvatština, čeština, dánština, holandština, estonština, finština, řečtina, maďarština, irština, lotyština, litevština, maltština, norština, polština, portugalština, rumunština, srbština, slovenština, slovinština, švédština, turečtina Populární jazyky: Tzv. populární jazyky figurují také v osvědčených postupech, pokud podporují LWUTLs nebo poskytují potenciál přenositelnosti, který může být prospěšný pro identifikované sektory a cílové skupiny.

15 15 Populární jazyky v databázi dobrých praxí sítě SMILE English French German Italian Spanish Překlad položek grafu: angličtina, francouzština, němčina, italština, španělština Regionální a menšinové jazyky: Regionální a menšinové jazyky (včetně přeshraničních jazyků), jako je například katalánština ve Španělsku, jsou do projektu zahrnuty, jsou-li relevantní pro jeho cíle (sociální inkluze a začleňování na trhu práce) a pro potřeby cílových skupin. Regionální/menšinové jazyky v databázi sítě SMILE Basque Catalan Galician Saami Lower Sorbian Scottish Gaelic Welsh Překlad položek grafu: baskičtina, katalánština, galicijština, sámština, dolnolužická srbština, skotská gaelština, velština

16 16 Strategické jazyky: Do strategických jazyků patří jazyky strategických partnerů Evropské unie anebo jazyky se strategickým významem pro společenský a hospodářský rozvoj Unie, jako jsou například čínština, ruština, arabština atd. Strategické jazyky v databázi dobrých praxí sítě SMILE Arabic Chinese Hindi Japanese Russian Překlad položek grafu: arabština, čínština, hindština, japonština, ruština 6. Identifikované sektory v České republice Síť SMILE identifikovala sektory, které mohou těžit z aplikace netradičních přístupů v jazykovém vzdělávání zaměřeném na LWUTLs a vytvořila cesty pro zapojení zainteresovaných subjektů z jednotlivých sektorů. Přitom je kladen důraz na vytváření příležitostí pro používání jazykového vzdělávání a podpory jako prostředku k posílení konkurenceschopnosti, zaměstnatelnosti a sociální inkluze v různých oblastech prostřednictvím zkoumání a řešení konkrétních jazykových potřeb. K hlavním sektorům pro využívání LWUTLs zmapovaných v průběhu výběrového procesu patří v České republice mimo jiné: cestovní ruch; školní vzdělávání (předškolní, primární, sekundární) v přeshraničních oblastech; sektor pohostinství. Další kroky budou směřovat k seznamování zástupců cílových skupin v České republice s inovativními metodikami vybraných osvědčených postupů. Toho má být dosaženo pomocí úzké spolupráce s relevantními zainteresovanými subjekty z výše zmíněných sektorů. Zvolené sektory v České republice představují důležitá prostředí pro prosazování příležitostí a zvyšování motivace pro jazykové vzdělávání. Přispívají k prioritám země, mimo jiné k hospodářskému růstu, snížení nezaměstnanosti, novým a lepším pracovním příležitostem, zvýšení konkurenceschopnosti občanů a zvyšování kvality jazykového vzdělávání ve školách.

17 17 Většina vybraných osvědčených metod se zabývá zároveň více než jednou prioritní oblastí a může poskytnout modely pro efektivní spolupráci mezi sektory tím, že propojí světy jazykového vzdělávání, trhu práce a sociální inkluze. Vybrané modely a přístupy jazykového vzdělávání mohou být často aplikovány v různých sektorech a poskytnuté metodiky mohou sloužit jako nové nápady pro zlepšení kvality a posílení výuky jazyků v konkrétním prostředí a zároveň uspokojovat specifické potřeby několika sektorů. Databáze poskytuje osvědčené postupy zabývající se identifikovanými sektory, které vznikly jak v České republice, tak v jiných evropských zemích. To je dobrý předpoklad pro přejímání úspěšných modelů z jiných zemí, jakož i výměnu zkušeností mezi zainteresovanými subjekty v příslušných sektorech. Následuje popis hlavních vybraných sektorů v České republice pro využívání LWUTLs a cílových skupin, které mohou těžit ze souboru osvědčených postupů. Jazyky a cestovní ruch. Tyto dva pojmy jdou ruku v ruce odedávna. Znalost jazyků je v cestovním ruchu naprostou nezbytností. Cizím jazykům a jejich studiu se v žádném případě nevyhnou animátoři, delegáti, turističtí průvodci, číšníci, servírky, recepční a samozřejmě i další profese v oblasti cestovního ruchu. Jazyky tudíž tvoří jeho velmi důležitou součást. Díky kombinaci příjemného podnebí, rozmanité přírody a hojnosti kulturních a historických památek je Česká republika jednou z nejoblíbenějších turistických destinací v Evropě. Česká republika se může pochlubit četnými skvěle zachovalými historickými pamětihodnostmi, z nichž mnohé jsou otevřeny pro veřejnost. Mnohá starobylá města jsou velmi dobře zachovalá nebo nádherně zrestaurovaná. Českou republiku každoročně navštíví přes 7 milionů turistů, z nichž více než 60% zamíří do Prahy. I ve zbytku Evropy neustále narůstá význam cestování a sektoru cestovního ruchu jako uživatelsky přívětivého prostředí pro podporu jazykového vzdělávání. Je to způsobeno otevřením hranic, internacionalizací podnikání a trhu práce, zvýšeným počtem programů žákovské a studentské mobility a stoupajícím zájmem o vysokoškolské studium v zahraničí. V současné době lidé cestují za obchodem, pro zábavu, ze studijních důvodů a čelí potřebě komunikace v cizích jazycích, což z tohoto kontextu činí důležitou motivaci pro studium jazyků. Dlouhodobé priority EU v sektoru cestovního ruchu souvisí s rozvojem Rámce kompetencí a dovedností pracovníků v cestovním ruchu, který se snaží co nejlépe sladit dovednosti a potřeby trhu práce. V tomto ohledu potřebují turističtí průvodci nové příležitosti pro zdokonalování svých dovedností v souladu s rychleji se měnícími potřebami moderního trhu v sektoru cestovního ruchu. Klíčové kompetence turistických průvodců musí být rozšiřovány tak, aby uspokojily náročné a neustále se měnící požadavky návštěvníků v kontextu globalizace a vysoké úrovně konkurenceschopnosti turistických nabídek. Sektor cestovního ruchu je nesmírně příznivé prostředí pro výuku LWUTLs a pro podporu metodik pro zlepšování jazykových kompetencí, zvyšování konkurenceschopnosti a prohlubování motivace ke studiu jazyků. Síť SMILE identifikovala osvědčené postupy zabývající se těmito potřebami a poskytující neformální, informální a e-learningové zdroje pro autodidaktické a autonomní učení v široké škále jazyků. Mohou být prospěšné pro: turistické průvodce; cestovní kanceláře a tour operátory; profesionály ze sektoru pohostinství; turisty (širokou veřejnost);

18 18 poskytovatele jazykových služeb; dobrovolníky, důchodce a nezaměstnané; Příklad: osvědčený postup pro cestovní ruch Langevo je webová hra pro osvojování slovní zásoby, která kombinuje hraní a učení se jazyku. Tato forma jazykového vzdělávání zvyšuje motivaci studentů k tomu, aby si opakovali své vědomosti. Langevo je moderní, interaktivní, atraktivní, a zábavná on-line metoda jazykového vzdělávání, se kterou se můžete učit sedmi jazykům (angličtině, češtině, francouzštině, němčině, italštině, polštině a španělštině). Má 5 úrovní (od začátečníků po velmi pokročilé) Školní vzdělávání (předškolní, primární, sekundární) v přeshraničních regionech Přeshraniční region je územní subjekt tvořený několika místními nebo regionálními orgány, které jsou propojené, nicméně patří k různým národním státům. V Evropě je velké množství přeshraničních regionů. Některé jsou často označovány za euroregiony, i když se jedná o nepřesné označení, které se používá pro celou řadu jiných uspořádání. Evropské přeshraniční regiony se většinou vyznačují spoluprací mezi pohraničními obcemi, okresy nebo kraji. Naše organizace se nachází v přeshraničním regionu v severovýchodní části České republiky. Naše sousedící regiony leží v Polsku a můžeme zde velmi dobře vnímat otázky týkající se českého a polského jazyka. Oba jazyky mají stejné kořeny. Polština je jazyk, kterým se mluví především ve východní Evropě. Patří do skupiny balto-slovanských jazyků, což je jedna ze skupin indoevropské jazykové rodiny. Polština je úředním jazykem Polska, ale také jí mluví početné menšiny v Bělorusku, České republice, Rusku, Lotyšsku, Litvě, Rumunsku, na Ukrajině a v jiných zemích. Celkem mluví na světě polsky asi 50 milionů lidí, z toho je jich 38 milionů v Polsku a asi 12 milionů ve Spojeném království, Spojených státech, Bělorusku, České republice, Lotyšsku, Litvě, Rumunsku, na Slovensku, Ukrajině a v jiných zemích. Polština má celkem asi 45 milionů rodilých mluvčích, což ji řadí mezi deset jazyků s největším počtem rodilých mluvčích v Evropě, ve světovém měřítku pak je na 25. místě. Polština je podobná češtině a slovenštině, a všechny tři jazyky patří do skupiny západoslovanských jazyků. Polština má mnoho přejatých slov z češtiny, francouzštiny, italštiny, hebrejštiny, ruštiny, latiny, němčiny a dalších jazyků. V našem regionu se Češi a Poláci setkávají každodenně. Můžeme poslouchat polské rozhlasové stanice a sledovat polské televizní pořady. Mnoho lidí jezdí do Polska nakupovat. Pravidelně se setkávají žáci všech typů škol. Zkrátka, v našem regionu je přirozená motivace učit se polsky.

19 19 Některé z osvědčených postupů partnerství SMILE mohou být využity na všech typech škol a mohou pomoci žákům naučit se základy polského jazyka. Cílové skupiny v sektoru školního vzdělávání, kterým mohou být tyto osvědčené postupy prospěšné, jsou následující: žáci všech typů škol; učitelé všech typů škol; organizace a skupiny zabývající se organizací volnočasových a sportovních činností pro děti. Příklad: osvědčený postup pro ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘESHRANIČNÍCH REGIONECH Multilingual families (Vícejazyčné rodiny) je vzdělávací projekt financovaný Evropskou Unií, který pomáhá a poskytuje informace přistěhovaleckým nebo vícejazyčnými rodičům o tom, jak a proč vychovávat jejich děti vícejazyčně v neformálním prostředí. Projekt vytváří zdroje pro rodiny, učitele a děti v angličtině, češtině, němčině, polštině a španělštině. Počet rodičů, učitelů, škol a institucí, které mohou využívat tento projekt, není nijak omezen Sektor pohostinství průmysl pohostinství Průmysl pohostinství je širokou kategorií odvětví v rámci sektoru služeb, která zahrnuje ubytování, plánování akcí, zábavní parky, dopravu a další odvětví. Pohostinství je rozsáhlý průmysl, který závisí na dostupnosti volného času a na disponibilním příjmu. Jednotka pohostinství, jako je restaurace, hotel nebo zábavní park, je tvořena několika pracovními skupinami, jako je údržba zařízení, provoz pohostinství (zaměstnanci obsluhy, správci, nosiči, zaměstnanci kuchyně, barmani, vedení, marketing, lidské zdroje atd.). Pro sektor pohostinství je důležitou proměnnou míra využití, nebo naopak míra neobsazenosti. Stejně jako si majitel továrny přeje, aby se produktivní aktiva využívala co nejvíce (na rozdíl od nutnosti platit fixní náklady, zatímco továrna nevyrábí), tak i restaurace, hotely a zábavní parky se snaží získat co největší počet zákazníků, které pak zpracují ve všech svých sektorech. Průmysl pohostinství je mnohem širší než většina jiných odvětví. Ačkoli je tento obor velmi široký, je možné stanovit některé aspekty, které jsou klíčové. Jedním z nejvýraznějších aspektů tohoto odvětví je, že se zaměřuje na spokojenost zákazníka. To sice platí i o téměř všech ostatních odvětvích, ale pro tento sektor je zákazníkova spokojenost naprosto směrodatná. Je to tím, že se tyto firmy často zaměřují na poskytování nadstandardních služeb. Další výrazný aspekt tohoto odvětví je, že je závislé na disponibilním příjmu a volném čase. Z tohoto důvodu je většina firem sektoru pohostinství využívána turisty a majetnějšími lidmi. Jestliže disponibilní příjem poklesne v důsledku hospodářské krize nebo recese, jsou to většinou právě tyto firmy, které jsou nejvíce postiženy, a to z prostého důvodu, že zákazníci nemají peníze navíc, které by utratily za využívání jejich služeb.

20 20 Průmysl pohostinství je nesmírně příznivým prostředím pro výuku LWUTLs a pro podporu metodik pro zdokonalení jazykových kompetencí, zvyšování konkurenceschopnosti a prohlubování motivace pro jazykové vzdělávání. Síť SMILE identifikovala osvědčené postupy zabývající se těmito potřebami a poskytující neformální, informální a e-learningové zdroje pro autodidaktické a autonomní učení v široké škále jazyků. Mohou být prospěšné pro: hotelové zaměstnance; zaměstnance zábavních parků a rekreačních středisek; zaměstnance v dopravě; zaměstnance restaurací a stravovacích zařízení; turistické průvodce; ostatní zaměstnance průmyslu pohostinství. Příklad: osvědčené postupy pro SEKTOR POHOSTINSTVÍ PRŮMYSL POHOSTINSTVÍ Všeobecná oblíbenost internetových sociálních sítí je výchozím bodem pro interaktivní učení s projektem Talk with me (Mluv se mnou). Tato platforma poskytuje dynamický učební obsah pro uživatele češtiny, slovenštiny, maďarštiny a slovinštiny na úrovni A (základní úroveň), zvláště pak pro osoby, které pracují v sektorech, v nichž služby vyžadují určitou úroveň porozumění jazyku zákazníka. Síť SMILE identifikovala osvědčené postupy, které vytvořily nebo vytvářejí inovativní netradiční produkty a metody pro prosazování a studium LWUTLs v situačních kontextech souvisejících se začleňováním na trh práce a sociální inkluzí. Databáze obsahuje celou škálu sektorů vhodných pro zavedení LWUTLs, v nichž se různé metodiky využívají pro různé účely. Databáze může být využita v rámci jazykového vzdělávání a výuky bez ohledu na to, jaká je použita metoda výuky jazyků. 7.1 Metody výuky jazyků, při nichž lze využít databázi projektu SMILE Přímá metoda Při této metodě probíhá veškerá výuka v cílovém jazyce. Studentům není dovoleno používat jejich mateřský jazyk. Výuka se nesoustřeďuje na gramatická pravidla a důraz je kladen na správnou výslovnost.

CENÍK. Cena za 20 minut. Cena za 30 minut Cena za 45 min Cena za hodinu. včetně. Tlumočení po telefonu

CENÍK. Cena za 20 minut. Cena za 30 minut Cena za 45 min Cena za hodinu. včetně. Tlumočení po telefonu CENÍK Cena za minutu včetně hovorného Cena za 30 minut Cena za 45 min Cena za hodinu Tlumočení po telefonu Cena za 20 minut angličtina 70 Kč 1 400 Kč 2 100 Kč 3 150 Kč 4 200 Kč němčina 70 Kč 1 400 Kč 2

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

Vstup České republiky do EU podpořily téměř tři čtvrtiny studentů a tento údaj odpovídá i výsledkům roku minulého.

Vstup České republiky do EU podpořily téměř tři čtvrtiny studentů a tento údaj odpovídá i výsledkům roku minulého. 1. Jste pro vstup naší republiky do EU? Vstup České republiky do EU podpořily téměř tři čtvrtiny studentů a tento údaj odpovídá i výsledkům roku minulého. 19,52% 5,40% 2,31% 0,24% 37,98% 34,54% certainly

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva ( AIA

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace.

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (27.04) (OR. en) 9057/11 CULT 27 EDUC 80 SOC 347 COMPET 149 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č.

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz - přímo řízená organizace MŠMT - mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

Název: Osídlení Evropy

Název: Osídlení Evropy Název: Osídlení Evropy Autor: Mgr. Martina Matasová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: geografie, sociogeografie, historie Ročník: 5. (3. ročník vyššího

Více

With the support of the Erasmus+ Programme of the European Union. EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě

With the support of the Erasmus+ Programme of the European Union. EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě E P A L E eplatform for Adult Learning in Europe (Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě) nová vícejazyčná virtuální komunita

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě

EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě E P A L E eplatform for Adult Learning in Europe (Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě) Nová vícejazyčná virtuální komunita

Více

Problematika seniorů v České republice

Problematika seniorů v České republice Problematika seniorů v České republice Obsah Demografický vývoj v České republice a Evropské unii Aktivní stárnutí z pohledu MPSV Národní akční plán podporující pozitivního stárnutí pro období 2013 až

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání

Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání Aktivní politika zaměstnanosti aktivní politikou zaměstnanosti se podle zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, rozumí souhrn

Více

Rovnost žen a mužů v EU

Rovnost žen a mužů v EU Case Id: b225bc59-e90b-412f-aba1-89a918a4ad93 Date: 19/07/2015 14:44:36 Rovnost žen a mužů v EU Vyplnění polí označených je povinné. Údaje o vaší organizaci Vyplňujete dotazník v rámci své profesní činnosti

Více

3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU

3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU 3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU Kvalita předškolního vzdělávání a rané péče se stala v rámci EU velmi diskutovaným tématem. V posledních letech proběhla řada evropských

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže

Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže Partneři projektu iyouth Koordinátor evropského projektu IOM International Organization for Migration (Mezinárodní

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

2009 Ing. Andrea Sikorová

2009 Ing. Andrea Sikorová Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Možnosti studia v zahraničí

Více

Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Duben 2012 Doporučení... 2 Popis problémové situace... 3 1. Návaznost na významné strategie a

Více

Aktualizace KPS, oblast podnikání

Aktualizace KPS, oblast podnikání Připraveno pro: Oblastní hospodářská komora Aktualizace KPS, oblast podnikání Datum: Místo: Předkládá: 2011-11-23 Hotel Vitality Vendryně Ing. Marian Razima, HRAT, s.r.o. Aktualizace KPS, oblast podnikání

Více

Městský úřad Catania. "Osvědčené zkušenosti"- "Hudba ve škole"

Městský úřad Catania. Osvědčené zkušenosti- Hudba ve škole Obec Catania Rámcový program URBACT Projekt Prevent Městský úřad Catania "Osvědčené zkušenosti"- "Hudba ve škole" 1. Začněte "štíhle! Tedy - prezentujte svůj projekt nebo osvědčenou praxi 10 větami "Osvědčené

Více

Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU?

Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU? Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU? Investiční plán pro Evropu bude balíčkem opatření, jímž se po dobu příštích tří let (2015-2017) uvolní investice z veřejného i soukromého sektoru do reálné ekonomiky

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce přímo řízená organizace MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy Evropské komise Národní agentura programu

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Evropský sociální fond Investice do lidí

Evropský sociální fond Investice do lidí Evropský sociální fond Investice do lidí Evropská komise Tento leták je k dispozici ve všech úředních jazycích EU. Ani Evropská komise, ani žádná osoba jednající za Evropskou komisi nenesou odpovědnost

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2012 Brno, září 2011 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

Program Erasmus+ (2014 2020)

Program Erasmus+ (2014 2020) Program Erasmus+ (2014 2020) Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz organizace přímo řízená MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy mezivládní dohody Evropské komise

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532.

Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532. Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532. Historie Základy budoucí fakulty logistiky a krizového řízení byly položeny již v roce 2006. Vzniklo Regionální vzdělávací centrum Fakulty technologické,

Více

Dům zahraničních služeb (DZS)

Dům zahraničních služeb (DZS) Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA ; EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 2009/0072(CNS) 14. 10. 2009 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro regionální rozvoj pro Výbor pro kulturu a vzdělávání k návrhu rozhodnutí Rady o Evropském

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016 Poskytovatel Nazev aktivity Cil aktivity Termín podání návrhu projektu Malé granty (Small Grants): 1. června, 1. září a 1. prosince; Visegradský fond Standardní granty (Standard Grants): 15. září Visegrádský

Více

LLP Lifelong. Learning Programme. Program celoživotního učení

LLP Lifelong. Learning Programme. Program celoživotního učení LLP Lifelong Learning Programme Program celoživotního učení 2007-2013 Program celoživotního učení probíhá od roku 2007 do roku 2013, založen na programech Socrates, Leonardo da Vinci a E-learning http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/newprog/index_en.html

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Ing. Pavel Eliáš. Vysoká škola sociálně správní, Havířov. email: elias.isis@seznam.cz

Ing. Pavel Eliáš. Vysoká škola sociálně správní, Havířov. email: elias.isis@seznam.cz Ing. Pavel Eliáš Vysoká škola sociálně správní, Havířov email: elias.isis@seznam.cz PŘEDNÁŠKAČ.5 Státní informační politika Klíčová slova státní informační politika, informační společnost, elektronické

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

Příležitosti pro obce a města

Příležitosti pro obce a města Evropské strukturální a investiční fondy v programovém období 2014-2020 Příležitosti pro obce a města Jednání měst a obcí v územní působnosti org. složky MAS SERVISO, SERVISO o. p. s. Třebenice, 16.6.2015

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 15.4.2015 2014/2236(INI) NÁVRH ZPRÁVY o úloze sociálního podnikání a sociálních inovací v boji proti nezaměstnanosti (2014/2236(INI))

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

Ukazatel inkluze. Copyright Mark Vaughan OBE, UK

Ukazatel inkluze. Copyright Mark Vaughan OBE, UK Ukazatel inkluze Copyright Mark Vaughan OBE, UK Co je Ukazatel inkluze? Vydalo CSIE, GB Autoři: Tony Booth & Mel Ainscow Materiál na podporu inkluzívního rozvoje škol Zlepšení školních výsledků 100% žáků

Více

Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020)

Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020) Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020) Programme for the Competitiveness of enterprises and SMEs (COSME) 2014-2020 CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020

Více

(Informace) RADA INFORMACE ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE

(Informace) RADA INFORMACE ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE C 119/2 Úřední věstník Evropské unie 28.5.2009 IV (Informace) RADA INFORMACE ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE Závěry Rady ze dne 12. května 2009 o strategickém rámci evropské spolupráce v oblasti vzdělávání

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2015 Brno, květen 2014 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Univerzita obrany AR 2015/2016

Univerzita obrany AR 2015/2016 Univerzita obrany AR 2015/2016 kpt. Mgr. Lenka ZÁRYBNICKÁ, Ph.D. Erasmus koordinátor FVZ UO Erasmus+ Mobility studentů Mobility zaměstnanců Pravidla a dokumenty 2 nový program Evropské unie na období 2014

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje 10. prosince 2009 Hlavní body Strategie, cíl strategického řízení Implementace strategie

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR Vzdělávací program Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci projektu Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu. PRIORITY

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: Vstupní hodnocení Indikátor 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina učitelů. Využití

Více

Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování

Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Venkov 2011,

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

Vítězné projekty, které získaly ocenění Evropská jazyková cena Label 2014

Vítězné projekty, které získaly ocenění Evropská jazyková cena Label 2014 Vítězné projekty, které získaly ocenění Evropská jazyková cena Label 2014 Název projektu: Children like us 2012-2014 Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/1200 Projekt Děti jako my začal v roce 2012 formou

Více

SÍŤ PRO DIGITÁLNÍ INKLUZI UNITE-IT

SÍŤ PRO DIGITÁLNÍ INKLUZI UNITE-IT SÍŤ PRO DIGITÁLNÍ INKLUZI UNITE-IT Provozovatel: Obecný přehled unite-it za rok 2014 Síť Unite-IT oslavila druhý rok projektu, ale teprve první rok za plného provozu, přičemž nadále expandovala, rostla

Více

EURES. EURopean. Employment Services

EURES. EURopean. Employment Services EURES EURopean Employment Services Evropské služby zaměstnanosti Osnova Představení systému EURES; vznik; základnz kladní údaje Východiska systému; volný pohyb pracovních ch sil v zemích EU/EHP Hlavní

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: Gymnázium, Krnov, p.o. Indikátor Počáteční stav k 1.5.2012 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen

Více

Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie

Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie Zápatí prezentace 1 Řízení lidských zdrojů v JMK Jihomoravský kraj dlouhodobý aktivní přístup

Více

ZPRÁVA O STRATEGIÍCH JAZYKOVÉHO MANAGEMENTU A OSVĚDČENÝCH POSTUPECH V EVROPSKÝCH MSP: PROJEKT PIMLICO

ZPRÁVA O STRATEGIÍCH JAZYKOVÉHO MANAGEMENTU A OSVĚDČENÝCH POSTUPECH V EVROPSKÝCH MSP: PROJEKT PIMLICO ZPRÁVA O STRATEGIÍCH JAZYKOVÉHO MANAGEMENTU A OSVĚDČENÝCH POSTUPECH V EVROPSKÝCH MSP: PROJEKT PIMLICO SOUHRN VÝSLEDKŮ A DOPORUČENÍ Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu v roce 2011 zahájí informační

Více

Příklad regionální strategie RLZ

Příklad regionální strategie RLZ Motto: Vize je uskutečňovaná myšlenka. Dobrá strategie je strategie realizovaná. Poslání strategie RLZ Nastolení systémové změny, zaměřené na zvyšování konkurenceschopnosti kraje a státu prostřednictvím

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 19. 6. 2014 1 Čerpání zdravotní péče cizinci v Moravskoslezském kraji v roce 2013

Více

Místní akční plány rozvoje vzdělávání

Místní akční plány rozvoje vzdělávání Místní akční plány rozvoje vzdělávání Ferdinand Hrdlička, Ing. Dana Pražáková PhD., Mgr. Pavla Růžková PhD. www.socialni-zaclenovani.cz MAP v kontextu OP VVV Prioritní osa 3 je postavena na základní tezi,

Více

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně Praha, 16. května 2013 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Zpracování analýz sociálního dialogu a

Více

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více

Řešené a aktuálně ukončené významné projekty

Řešené a aktuálně ukončené významné projekty UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. Přehled výzkumných, vývojových a rozvojových projektů červenec 2013 Řešené a aktuálně ukončené významné projekty Česká šlechta v proměnách 20. století Modernizace

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH (2011/C 198 A/02)

OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH (2011/C 198 A/02) C 198 A/6 CS Úřední věstník Evropské unie 6.7.2011 OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH (2011/C 198 A/02) Máte zájem o profesní dráhu v orgánech a institucích EU? Splňuje váš profil naše kritéria?

Více

Prohlášení z Rigy o elektronických dovednostech

Prohlášení z Rigy o elektronických dovednostech Prohlášení z Rigy o elektronických dovednostech Výzva v oblasti digitálních dovedností a vytváření pracovních míst v Evropě Riga, 13. března 2015: Zástupci vlád, průmyslu, akademické obce, nevládních organizací

Více

Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce

Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce Career Guidance: A Handbook for Policy Makers Summary in Czech Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí Přehled v českém jazyce Dobře organizované služby profesního poradenství mají stále větší

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

Kvalifikační úrovně v Národní soustavě kvalifikací

Kvalifikační úrovně v Národní soustavě kvalifikací Kvalifikační úrovně v Národní soustavě kvalifikací Charakteristiky jednotlivých úrovní a jejich vztah k Evropskému rámci kvalifikací Vydáno v projektu NSK2 jako pracovní materiál Národní ústav odborného

Více

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce Charakteristika předmětu (Industrial Law) Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce do

Více

...Budiž světlo! Světlo či tma? Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Strategická podpora

...Budiž světlo! Světlo či tma? Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Strategická podpora Strategická podpora a potřeby KKP Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Světlo či tma?...budiž světlo! Praha, 26. 6. 2013 Eva Žáková Institut umění Divadelní ústav Účet kultury Trojsektorová

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu ZÁPIS DO SEŠITU

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu ZÁPIS DO SEŠITU Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Učební pomůcky: VY_05_Z7E_5 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1784/1999

o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1784/1999 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 ze dne 5. července 2006 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1784/1999 EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na

Více

Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig

Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

stručný popis problému, který projekt řeší;

stručný popis problému, který projekt řeší; PROJEKT PRO SŠ - sborníky vymezení modulů, které bude projekt realizovat Vymezení modulů: Projekt se zaměřuje na vzdělávání v oblasti multikulturní výchovy (modul B). Projekt spojuje aktivity modulu výzkumu

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 7.8.2014 PROGRAMOVÝ DOKUMENT Globální cíl IROP: Zajistit vyvážený rozvoj území, zlepšit veřejné služby a veřejnou správu pro zvýšení konkurenceschopnosti a zajištění

Více

Migrace cizinců ze třetích zemí do ČR za účelem studia. Ľubomíra Zajíčková doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 1

Migrace cizinců ze třetích zemí do ČR za účelem studia. Ľubomíra Zajíčková doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 1 Migrace cizinců ze třetích zemí do ČR za účelem studia Ľubomíra Zajíčková doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 1 Cíl a předpokládaný výstup Cílem příspěvku je analyzovat dlouhodobou migraci cizinců

Více

1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády

1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády 1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády 1. 1. V rámci své mediální politiky a s ohledem na průřezový charakter politiky rovných příležitostí žen a mužů zdůrazňovat tento

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

Navigační systém & Digitální Mapy

Navigační systém & Digitální Mapy ANDROID IOS WINDOWS MOBILE WINDOWS PHONE WINDOWS CE BADA SYMBIAN JAVA Navigate the World Navigační systém & Digitální Mapy O společnosti Navigační software Digitální mapy Callcentrum (Cisco) Založeno 2006

Více

Místní akční plány rozvoje vzdělávání

Místní akční plány rozvoje vzdělávání Místní akční plány rozvoje vzdělávání Ferdinand Hrdlička hrdlicka.ferdinand@vlada.cz Tel:+420 607 827 090 MAP v kontextu OP VVV Prioritní osa 3 je postavena na základní tezi, že klíčovým článkem kvality

Více

Program Erasmus+ (2014 2020)

Program Erasmus+ (2014 2020) Program Erasmus+ (2014 2020) Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz organizace přímo řízená MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy mezivládní dohody Evropské komise

Více