Kooperativa. Jihomoravský. Pojistná smlouva Č Cestovní pojištění

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kooperativa. Jihomoravský. Pojistná smlouva Č. 5045079114 Cestovní pojištění"

Transkript

1 & Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP Pojistná smlouva Č Cestovní pojištění Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sidlem Praha 8, Pobřežni 665/21, pst , teská republika ItO: zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn (dále jen "pojistitel"), zastoupený na základě zmocnění níže podepsanýml osobaml Pracoviště: Agentura JUn{ Morava, Nádražní 14, 8rno, psc , tel.: , fax: Jihomoravský kraj se sidlem Žerotínovo nám.3/5, Brno, pst 60182, ItO: (dále jen "pojistník") Jednající: JUDr. Mi.chal Hašek, hejtman teská republika Korespondenční adresa pojlstníka je totožná s adresou jeho sídla. uzavírají níže uvedeného dne v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění (dále jen "zákon'') tuto rámcovou pojistnou smlouvu (dále jen "rámcová smlouva') strana 1

2 I. Úvodní ustanovení Cestovní pojištění sjednané touto rámcovou smlouvou se řidí zákonem a ostatními obecně závaznými právními předpisy, Veobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění KOLUMBUS a KOLUMBUS ABONENT M-750/14 (dále jen "všeobecné pojistné podmínky'j, Informacemi pro zájemce o pojištění a ustanoveními této rámcové smlouvy. II. Pojištěný Na základě této rámcové smlouvy jsou pojištěnými všichni zaměstnanci pojistníka (dále jen "pojištěný'j, se kterými pojistník uzavřel pracovní smlouvu nebo i zaměstnanci konajíci práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr, zaměstnanci příspěvkových organizaci zřizovaných Jihomoravským krajem, jejichž soupis je uveden v příloze č. 1 k této pojistné smlouvě (dále jen "organizacej a kteří byli vysláni zaměstnavatelem na pracovní cestu do zahraničí - na území celého světa, příp. další osoby (Žáci, studenti škol zřizených Jihomoravským krajem, klienti p. o. aj.), kteří byli vysláni pojistníkem na cestu do zahraničí na území celého světa. II! Předmět a rozsah pojištění 1. Cestovní pojištění podle této rámcové smlouvy zahrnuje pojištění léčebných výloh v zahraničí vč. asistenčních služeb (dále také jen "LVtj, úrazové pojištění, pojištění zavazadel, pojištění zpoždění zavazadel, pojištění zpoždění letu, pojištění odpovědnosti, pojištění přerušení cesty a pojištění nevyužité cestovní služby, (dále také jen "úzo'j pří pracovní cestě pojištěného v zahraničí. 2. Limity pojistného plnění z jedné pojistné události jsou stanoveny ve výši uvedené v následujíci tabulce - pro každého pojištěného. Pojištění pro pracovní cestu na území celého světa, varianta Klasik: Dru hi pojištění limity plnění v Kč Pojištění léčebných výloh v zahraničí asistenční služby v rámci limitu poiistného plnění pro léčebné výlohy v zahraničí: náklady na zásah horské záchranné služby zubní ošetření 5000 doprovázející osoba - doprava do limitu léčebných výloh doprovázející osoba - ubvtování (max. 2 OOO/den) náhradní pracovník - doprava, cestovní pojištění do limitu léčebných výloh náhradní pracovník - ubytování (max. 2 OOO/den) osoba účastnící se pohřbu pojištěného v zahraničí - doprava do limitu léčebných výloh osoba účastnící se pohřbu pojištěného v zahraničí - ubytování (max. 2 OOO/den) zprostředkování finanční pomoci bez limitu náklady na přepravu při ztrátě či zničení cestovních dokladů náklady na přepravu pří zmeškání odjezdu 5000 Úrazové pojištění smrt následkem úrazu trvalé následky úrazu tělesné poškození způsobené úrazem p~tění zavazadel věci umístěné ve stanu, v přívěsu či v nosiči vozidla v rámci limitu pojištění zavazadel Pojištění zpoždění zavazadel 1 OOO/hod., max P~tění zpoždění letu 1 OOO/hod., max Pojištění odpovědnosti (větně nákladů právní ochranv) újma na životě a zdraví škoda na věci finanční újma (jiná majetková škoda) cenné věd v rámci limitu poiištění oddovědnosti Pojištění přerušení cesty Pojištění nevyužité cestovní služby Pojištění léčebných výloh v zahraničí zahrnuje doplňkové pojištění pro organizovaný sport (článek 15., odst. 3) všeobecných pojistných podmínek. strana 2

3 IV Územní platnost a doba trvání pojištění 1. IndividuáLní pojištění zaměstnanců se sjednává nejdéle na dobu pobytu v zahraničí v délce max. 90 po sobě jdoudeh kalenduníeh dnu. 2. Pojištění se sjednává pro pojistné ud~losti vzniklé na území celého světa. V Pojistné Pojistné je běžným pojistným. Roční pojistné za pojištění sjednané touto rámcovou smlouvu činí 200 ()()() Kč. Roční pojistné bude uhrazeno ve dvou pololetních splátkách způsobem stanoveným v čl. IX. této rámcové smlouvy. VI práva a povinnosti pojistníka a pojistitele 1. Pojistník se zavazuje seznámit každého pojištěného s všeobecnými pojistnými podmínkami a Informacemi pro zájemce o pojištění, které převzal při uzavření této rámcové smlouvy a s ujednáními této rámcové smlouvy. 2. Pojistník se zavazuje seznámit každého pojištěného s jeho povinností před každou cestou do zahraničí požádat pracovníka pověřeného správou pojištění u pojistníka o vydání asistenční karty pro pojištěného. 3. PojistiteL poskytne pojistníkovi veškeré potřebné materiály vztahujíc( se k uvedenému pojištění (asistenční karty pro pojištěné, všeobecné pojistné podmínky, Informace pro zájemce o pojištění apod) YII HLášení pojistných události 1. Vznik pojistné události je povinen pojištěný nebo oprávněná osoba písemně oznámit bez zbytečného odkladu. Koznámení pojistné události vyplní pojištěný, popř. oprávněná osoba přislušný tiskopis pro konkrétní pojistnou událost a zašle jej na adresu pojistitele: Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insuranee Group Centrum z~kaznické podpory Brněnská Modfiee Pojistná událost může být oznámena prostřednictvim u na adresu: nebo telefonicky na infolinee Kooperativy, tel Oznámení učiněná telefonicky nebo em je výše uvedená osoba povinna vždy dodatečně písemně potvrdit vyplněním příslušného tiskopisu, a to bez zbytečného odkladu. 2. Pojistník písemně potvrdí, že pojištěný v době vzniku pojistné události splňoval podmínku stanovenou v článku II. této rámcové smlouvy. 3. Pojistník dále písemně potvrdí, že k pojistné události z úrazového pojištění, pojištění zavazadel, pojištění zpoždění zavazadel, pojištění zpoždění Letu, pojištění odpovědnosti a pojištění nevyužité cestovní služby došlo při cestě pojištěného do zahraničí, při jeho pobytu v zahraničí nebo při jeho zpáteční cestě. 4. Postup pojištěného nebo pojistníka v připadě vzniku pojistné události z pojištění Léčebných výloh v zahraničí je uveden v pokynech pro pojištěné při cestách do zahraniči. 5. PojistiteL je oprávněn prověřit si správnost údajů v hlášení pojistné události a vyžádat si další doklady nezbytné k jejímu vyřízeni. VIII Administrativní činnost pojistníka 1. SmLuvní strany se dohodly, že pojistník/organizace bude pro pojistitele vykonávat dále specifikované administrativní činnosti. 2. Pojistník/organizace se zavazuje za pojistitele spravovat jím předané asistenční karty pro pojištěné, tj. vystavit asistenční kartu pro každého pojištěného včetně vyplnění jména, příjmení, čísla této rámcové smlouvy, počátku a konce pojištění a předat ji pojištěnému. 3. Asistenční karty pro pojištěné je pojistník/organizace povinen uchovávat tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužiti. DáLe je pojistník povinen pojistiteli vrátit poškozené nebo nespotřebované karty bez zbytečného odkladu a umožnit pověřeným pracovníkům pojistitele provádět dle potřeby kontroly zacházení s převzatými asistenčními kartami. 4. Při ukončení této rámcové smlouvy se pojistník/organizace zavazuje vrátit pojistiteli veškeré předané asistenční karty, jakož i další tiskopisy, a to nejpozději do 5 dnů ode dne jejího ukončeni. strana 3

4 IX. Vyúčtováni 1. Do 15. dne 6. měsíce kalendářního pololetí (vždy červen a prosinec) pojistitel zašle pojistníkovi vyúčtování spl,;tky pojistného dle čl,;nku V. za probíhající kalendářní pololetí. Na základě tohoto vyúčtování pojistník uhradí dlužnou částku do konce daného kalendářního měsíce (do a ) na účet pojistitele číslo /0800. variabilní symbol , konstantní symbol X Závěrečná ustanovení Pojistník potvrzuje, že byl před uzavřením rámcové smlouvy seznámen s Informacemi pro zájemce o uzavření pojistné smlouvy v souladu s ustanovením 65 zákona, s všeobecnými pojistnými, které tvoří nedílnou součást této rámcové smlouvy, a rovněž prohlašuje, že je převzal v písemné podobě a dále, že byl informován o rozsahu a účelu zpracování osobních údajů a o právu přístupu k nim v souladu s ustanovením ll, 12, 21 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 2. Pojistník prohlašuje, že úplně a pravdivě odpověděl na písemné dotazy pojistitele týkajíc( se sjednávaného pojištění a je si vědom povinnosti v průběhu trvání pojištění bez zbytečného odkladu pojistiteli oznámit všechny případné změny v těchto údajích Tato rámcová smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami.. Rámcová smlouva se uzavirá na dobu určitou od do Pojistné období je pololetní. Správcem pojistné smlouvy je společnost RESPECT, a.s., se sídlem Praha 4, Pod Krčským lesem 2016/22, PSČ 14200, IČ: Správce poskytne za pojistitele před splatnosti pojistného vyúčtování pojistného s rozpadem na jednotlivé pojištěné. Smlouvu lze měnit pouze písemnou formou, a to dodatkem podepsaným oprávněnými osobami obou smluvních stran. To neplatí pro přílohu Č. 1 této rámcové smlouvy, kterou je pojistník oprávněn jednostranně měnit. Změna je účinná od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla změna pojistiteli písemně oznámena. 6. Pojistník i pojistitel mohou tuto rámcovou smlouvu ukončit výpovědí k poslednímu dni každého pojistného období. Tato výpověď musí být druhé straně doručena nejméně šest měsíců před koncem pojistného období, v opačném případě pojištění zaniká až ke konci následujícího pojistného období, pro které je šest měsíců dodrženo. 7. Pohledávku vzniklou na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, může jedna strana postoupit pouze s předchozím písemným souhlasem druhé smluvní strany. 8. Pojistitel souhlasí se zveřejněním informac( o pojistné smlouvě dle Zákona č Sb. 9. i 10. Součásti rámcové smlouvy jsou tyto přílohy: 1. Seznam příspěvkových organizací zřizovaných Jihomoravským krajem Tato rámcová smlouva obsahuje 4 strany a 1 přílohu a je sepsána v 5 vyhotoveních s platnosti originálu, pojistník obdrž( 2 stejnopisy a pojistitel si ponechá 3 stejnopisy. Uzavření této sml04~ b,vjo schváleno usnesení č. S't,J,,lj2~(J!/f, i na ll schůzi Rady Jihomoravského kraje konané dne.f.y.f!-,tij/ť ' 'mě ~'P:J,"l4:: ~~~~ z..a.. 'p,',:s"tl"~t"e"l AGE~~~~~!o~<;:"IYA Pavel Bárta BRNQ Ing. Roman Va vedoucí oddělení externího obchodu..",. vedoucí referátu pojištění ospodářských rizík V Brně d~n... ~.9.~1.2~.~O.1ť/~... za pojistn ka JUDr. Michal Hašek, hejtman strana 4

5 IIr_1/3

6 1t. 2/l

7

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění Cestovní pojištění je volitelnou součástí Osobního účtu České spořitelny a pomůže klientům řešit nepříjemné situace spojené s cestou

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013 Smlouvu uzavírají společnosti: RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013 Broker Consulting, a.s. se sídlem: Plzeň, Jiráskovo náměstí 2, PSČ 326 00 IČ: 252 21 736 zapsána: v obchodním rejstříku vedeném

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. MOB 1/2013

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. MOB 1/2013 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. MOB 1/2013 Smlouvu uzavírají společnosti: Česká spořitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 IČ: 452 44 782 zapsaná v obchodním rejstříku

Více

ConBP 1/2013. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. ConBP 1/2013

ConBP 1/2013. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. ConBP 1/2013 ConBP 1/2013 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. ConBP 1/2013 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. ConBP 1/2013 Smlouvu uzavírají společnosti: Conore CZ s.r.o. se sídlem: Praha 10, K Učilišti 170, PSČ

Více

CIT 2/2009 RODINNÉ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT

CIT 2/2009 RODINNÉ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT CIT 2/2009 RODINNÉ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA /POJISTKA č. CIT 2/2009 Úplné znění Rámcové pojistné smlouvy/pojistky č. CIT 2/2009 ve znění následných dodatků Smlouvu uzavírají

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA pro případ zneužití karty ( dále i smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA pro případ zneužití karty ( dále i smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA pro případ zneužití karty ( dále i smlouva ) 2730302722 Raiffeisenbank a.s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 2006/9, PSČ 140 21 IČ 49240901 DIČ CZ49240901 zapsaná v obchodním rejstříku

Více

MBFU 1/2010. POJISTNÁ SMLOUVA/ Pojistka č. MBFU 1/2010 (Pojištění zneužití karty)

MBFU 1/2010. POJISTNÁ SMLOUVA/ Pojistka č. MBFU 1/2010 (Pojištění zneužití karty) MBFU 1/2010 POJISTNÁ SMLOUVA/ Pojistka č. MBFU 1/2010 (Pojištění zneužití karty) POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. MBFU 1/2010 (Pojištění zneužití karty) (Dodatky č. 1 a 2), účinné od 1.3.2015 Smlouvu uzavírají

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti P-100/14 OBSAH ČÁST 1. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ...................................... 1 Článek 1 Úvodní ustanovení...........................................

Více

Smlouva o kontrolní činnosti

Smlouva o kontrolní činnosti Smlouva o kontrolní činnosti číslo P1006-14 uzavřená dle ust. 2652 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále je OZ ) mezi těmito smluvními stranami: 1) Objednatel: Město Žďár nad Sázavou, IČ:

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění osob

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění osob VPP O-901/14 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění osob! Co je důležité vědět: Dovolujeme si Vás upozornit na to, že v určitých případech si vyhrazujeme právo snížit pojistné plnění, nebo ho vůbec

Více

Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA

Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA www.koop.cz Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA PERSPEKTIVA Co je důležité vědět: Dovolujeme si Vás upozornit, že ne všechny části tohoto souboru pro Vás musí být relevantní. Vždy se prosím

Více

Smlouva o platebních službách

Smlouva o platebních službách Smlouva o platebních službách číslo smlouvy: (dále jen rámcová smlouva ) uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník a zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, níže uvedeného

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ OSOB PO0608

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ OSOB PO0608 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ OSOB PO0608 OBSAH Úvodní ustanovení Článek 1 Výklad pojmů Článek 2 Vznik a doba trvání pojištění Článek 3 Pojistné a pojistné období Článek 4 Zánik pojištění Článek

Více

INFORMACE ZÁJEMCI O CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

INFORMACE ZÁJEMCI O CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ INFORMACE ZÁJEMCI O CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ Ve smyslu 66 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů, v platném znění, Vám Allianz pojišťovna, a. s., sděluje jako zájemci o sjednání

Více

POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 50

POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 50 POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 50 Obsah Pojistná smlouva/pojistka č. CIFUG 1/2007 3 Všeobecné pojistné podmínky pro soukromé neživotní pojištění č. 3/2009 14 POJISTNÁ SMLOUVA/POJISTKA Č. CIFUG1/2007 Úplné znění Pojistné

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP. Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus III 1/14 PP ACP III 1/14

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP. Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus III 1/14 PP ACP III 1/14 ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus III 1/14 PP ACP III 1/14 Pojistné podmínky pro Autopojištění Combi Plus III (ACP) Obsah: Všeobecné

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a.s., VIENNA INSURANCE GROUP Pojistné podmínky pro Flotilové Autokomplexní Pojištění 6/12 PP FAP 6/12 Obsah Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu

Více

SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen Smlouva )

SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen Smlouva ) SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen Smlouva ) 1. Smluvní strany 1.1 Zákazník *) Číslo Smlouvy: Číslo doplňkové Služby: Obchodní firma jméno a příjmení Sídlo / bydliště IČ / Rodné číslo / Dat.nar: Oprávněná

Více

CIFUG 1/2007 POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 50

CIFUG 1/2007 POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 50 CIFUG 1/2007 POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 50 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/POJISTKA č. CIFUG 1/2007 Smlouvu uzavírají společnosti: Citibank a. s. dále jen pojistník, se sídlem: Evropská 423/178, 164 40 Praha 6, IČ 16190891

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP. Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus 1/08 PP ACP 1/08

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP. Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus 1/08 PP ACP 1/08 ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus 1/08 PP ACP 1/08 Pojistné podmínky pro Autopojištění Combi Plus (ACP) Obsah: Všeobecné pojistné

Více

Allianz cestovní pojištění

Allianz cestovní pojištění Allianz cestovní pojištění Komplexní pojištění s neomezenými výdaji na léčení S vámi od A do Z 01.07.2015 NON-STOP asistenční služba: +420 241 170 000 OBSAH Předsmluvní informace k cestovnímu pojištění...

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění KOLUMBUS a KOLUMBUS ABONENT

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění KOLUMBUS a KOLUMBUS ABONENT Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění KOLUMBUS a KOLUMBUS ABONENT M-750/14 OBSAH ČÁST 1 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ....................................... 2 Článek 1 Úvodní ustanovení...........................................

Více

Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08.

Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08. Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08.01124, kterou podle ustanovení 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb.,

Více

Reklamační řád. platný pro platební služby Směnárny A.R., IČ 27406971, Chrášťany 100, 252 19 Rudná u Prahy

Reklamační řád. platný pro platební služby Směnárny A.R., IČ 27406971, Chrášťany 100, 252 19 Rudná u Prahy Reklamační řád platný pro platební služby Směnárny A.R., IČ 27406971,, Tento reklamační řád Směnárny A.R. - Auto Rudná s.r.o. (dále jen ), upravuje způsob komunikace Směnárny A.R. s klienty či potenciálními

Více

Smlouva o podnájmu nebytových prostor

Smlouva o podnájmu nebytových prostor Strana 1 (celkem 11) Smlouva o podnájmu nebytových prostor číslo smlouvy nájemce:. I. článek - Smluvní strany ČEZ, a. s. Se sídlem: Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném

Více

R-630/11. Článek I. Úvodní ustanovení. 2) Pojištění lze přerušit pouze v případě, je-li tak ujednáno v pojistné smlouvě.

R-630/11. Článek I. Úvodní ustanovení. 2) Pojištění lze přerušit pouze v případě, je-li tak ujednáno v pojistné smlouvě. Soubor pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla R-630/11 Článek I.

Více

Pojištění klíčových osob. k Firemnímu účtu České spořitelny

Pojištění klíčových osob. k Firemnímu účtu České spořitelny Pojištění klíčových osob k Firemnímu účtu České spořitelny Pojištění klíčových osob k Firemnímu účtu České spořitelny Úvod Pojištění klíčových osob rozsahem krytí pomáhá řešit situace, kdy klient, majitel

Více

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU VÍTKOVICE HOLDING, a.s. a [ ] SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU PRO AUDIT 1.1. VÍTKOVICE HOLDING, a.s., Článek I. Smluvní strany se sídlem: Ostrava, Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ: 258

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP. Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus II 1/12 PP ACP II 1/12

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP. Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus II 1/12 PP ACP II 1/12 ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus II 1/12 PP ACP II 1/12 Pojistné podmínky pro Autopojištění Combi Plus II (ACP) Obsah: Všeobecné

Více

Kredit Všeobecné pojistné podmínky pojištění schopnosti splácet úvěr - Kredit 140101 Část I. Úvodní ustanovení...

Kredit Všeobecné pojistné podmínky pojištění schopnosti splácet úvěr - Kredit 140101 Část I. Úvodní ustanovení... Kredit Všeobecné pojistné podmínky pojištění schopnosti splácet úvěr - Kredit 140101 Část I. Úvodní ustanovení... 3 Článek 1 Předmět pojištění... 3 Článek 2 Pojistná událost... 3 Článek 3 Druhy pojištění...

Více