VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ A MŠ PLZEŃ BOŽKOV ŠKOLNÍ ROK ŠKOLNÍ DRUŽINA PRO VŠECHNY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ A MŠ PLZEŃ BOŽKOV ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PRO VŠECHNY"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Plzeň-Božkov, Vřesinská 17, Příspěvková organizace VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ A MŠ PLZEŃ BOŽKOV ŠKOLNÍ ROK ŠKOLNÍ DRUŽINA PRO VŠECHNY Část I Obecné ustanovení...strana 2 Část II ČI. 1 Cíle ŠD A. Hlavní cíl ŠD...strana 2 B. Vzdělávací cíl pro školní rok 2011/ strana 2 ČI. 2 Obsah a časový plán vzdělávání...strana 3 Část III Délka a formy vzdělávání...strana 5 Část IV Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami...strana 5 Část V Materiální a ekonomické podmínky...strana 5 Část VI Personální podmínky...strana 6 Část VII Závěrečná ustanovení...strana 6

2 Část I Obecné ustanovení Na základě ustanovení 5,odst.2/zákona č.561/2oo4 Sb.,o předškolním,základním,středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání(školský zákon/ v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tento školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Plzeň-Božkov, Vřesinská 17,příspěvková organizace. Část II Článek 1. Cíle školní družiny A.HLAVNÍ CÍL ŠKOLNÍ DRUŽINY Rozvíjet a podporovat kamarádství mezi dětmi.výchova zdravě sebevědomého dobrého a vzdělaného žáka se správnými návyky. Školní rok zaměřen na průřez pranostikami a životem našich předků.dále budeme pokračovat v prohlubování čtenářské gramotnosti a literární výchově ve spolupráci s třídními.učitelkami, rodiči a veřejností. Start projektu Nemyslíme jen na sebe. Všechna témata jsou rozpracována tak, aby byla svojí formou přijatelná a srozumitelná pro všechny žáky. Vzájemně si pomáhat (zaměření na slabší a integrované žáky). Ne šikaně. Vzájemná úcta, tolerance, ohleduplnost. Umění naslouchat druhému, komunikace, partnerství, spolupráce. Podpora zdravého sebevědomí, vytrvalost při společné činnosti a tvořivosti. Citlivé vnímání dějů okolo nás. Úcta ke starším lidem. Prohlubování ve spolupráci s rodiči. Nešetřit pochvalou. Rozvoj slovní zásoby, dovednost při používání mateřského jazyka. Zdravý životní styl. Dopravní výchova. Respektovat řád školní družiny. B. VZDĚLÁVACÍ CÍL PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Téma školního roku: Evaluace žáků se zdravotním postižením Průřez pranostikami a životem našich předků Vztah k literatuře,čtenářská gramotnost Start projektu Nemyslíme jen na sebe 1. Výchova k toleranci,respektování sociálních norem a rozdílnosti,uznávání jinakosti. 2. Vnímání potřeb druhých,příklady,společné projekty a hry. 3. Spolupráce mladších a starších žáků,společné hry,zážitky,učení respektu,nepřehlížení potřeb druhých. 4. Využívat moudrosti,zkušeností a dovedností našich předků,vytváření citového vztahu k hodnotám, které vytvořili. 5. Práce pro druhé - povzbuzování k vytváření příjemného společného prostředí. 6. Besedy o šikaně a negativních jevech, jak se projevují, jak je děti vnímají,jejich pocity. 7. Výchova k pozitivnímu myšlení, zdůraznění kladných vlastností, nebát se projevit svůj názor, být

3 slušný není slabost. 8. Vytváření vztahu ke knize. Začít s realizací projektu Čteme dětem 9. Komunikační dovednosti,práce se slovníky a encyklopediemi. 10. Ve výtvarných dílnách pomoci dětem při vytváření vztahu k přírodním materiálům a dovednostem pracovat s nimi Příprava,organizace a realizace školních jarmarků / Vánoce,Velikonoce/. 12. Posilování a rozvíjení reálných schopností žáků,zdravé sebehodnocení. 13. Prohlubování pohybových dovedností,pobyt v přírodě,vztah k přírodě. Při těchto činnostech spolupracovat s rodiči a veřejností. Článek 2 Obsah a časový plán činnosti Září: Seznámení žáků s organizací ve školní družině,pohyb v hernách,tělocvičně a na školním hřišti, respektování pravidel. Seznamování s okolím školy a Božkova vycházky /Vyhlídka,střelnice,statek u Hefnerů, beseda s p.hefnerem/. Hry zaměřené na vzájemné poznávání žáků /např. Každé jméno je hezké../ Knihovna Božkov - Povídání o dětské knize, Jaroslav Foglar. Výtvarná dílnička ŠD - Obrázky z prázdninového čtení Divadlo Kolem představení v tělocvičně školy O nenasytném Hltounovi. Úprava školního dvora květinový záhon. Zahájení podzimního turnaje v přehazované. Zajímavá místa v okolí města návštěva West parku na Lochotíně. Říjen : Výstavka výtvarných prací v knihovně v Božkově. Seznámení žáků 1.třídy s knihovnou v Božkově. Exkurze do Luftovy zahrady v Doudlevcích opékání brambor. Dýňová slavnost na Ostrově. Přírodovědná vycházka do lesa nad Božkovem. Výtvarné dílničky ŠD práce s přírodninami. Zakončení turnaje v přehazované. Jarmareční dílny rodiče s dětmi. Listopad : Čteme dětem z díla PhDr. Marie Ulčové. Beseda o šikaně preventisté České policie. Návštěva Tyflocentra ve Skvrňanech.Start projektu Nemyslíme jen na sebe. Stopovaná na Ostrově. Svatomartinské posvícení pečení rohlíků. Sportovní činnost na hřišti a v tělocvičně. Výtvarné dílničky ŠD zaměřené na vánoční a adventní čas. Prezentace na vánočním jarmarku. Prosinec: Páteční jarmareční dílny dětí s rodiči. Hry na Lucky uklízíme. Přírodovědná vycházka barborky.

4 Výtvarná dílna Kolorka - vánoční dárky. Výstava betlémů národopis.muzeum,vánoční trhy. Čteme dětem - vánoční rozjímání. Vystoupení divadla Kolem, tělocvična školy. Páteční jarmareční dílny děti s rodiči. Výtvarné dílničky ŠD pečení perníků. 3. školní vánoční jarmark na Ostrově. Vánoční nadílka ve školní družině. Zdobení vánočního stromu v ZOO /projekt Nemyslíme jen na sebe / Advent na zámku v Blovicích. Sváteční posezení v knihovně Božkov. Hry na sněhu. Leden: Návštěva Tří králů tříkrálová sbírka /Projekt Nemyslíme jen na sebe/. Čtení při svíčkách v knihovně v Božkově. Zdravý životní styl beseda s dietoložkou. Přírodovědná vycházka krmení zvěře /Projekt Nemyslíme jen na sebe/. Výtvarná dílnička ŠD Namaluj svého kamaráda. Posezení s pamětníky z Božkova, nahlížení do kronik, historie Božkova a školy. únor: Oslavujeme masopust, maškarní rej, vyrábění masek. Čteme dětem. Výtvarné dílničky na sněhu. Sportovní aktivity na školním hřišti a v tělocvičně. Beseda o vzájemném respektu a xenofibii, přizvání zástupců z Cultura Africa. Páteční jarmareční dílny dětí s rodiči, příprava velikonočního jarmarku. Březen: Knihovna - Měsíc čtenářů Noc s Andersenem - spolupráce s p.uč.j.říhovou čtenářské dílny, spaní ve škole. Návštěva muzea loutek. Vyhlášení vítězů soutěže Namaluj svého kamaráda/. Výtvarné dílničky ŠD velikonoce,pečení perníků. Páteční jarmareční dílny. 3. školní velikonoční jarmark na Ostrově. Sportovní aktivity na školním hřišti a v tělocvičně. Duben: Beseda se Z.Roučkou, autorem knih o osvobozování plzeňského kraje. Vycházka na Chlum spojená s návštěvou záchranné stanice živočichů /sobota/. Čteme dětem. Výtvarné dílničky ŠD zakládání herbářů, sběr přírodnin. Zahájení sportovní přípravy na DOH, spolupráce s tř.učitelkami. úprava školní zahrady.

5 Květen: Výtvarná dílna Kolorka/ - Den matek. Sportovní příprava na DOH spolupráce s tř.učitelkami. Sportovní střelnice v Lobzích beseda s olympioniky. Výtvarné dílničky ŠD návrhy dresů pro sportovce naší školy na DOH. Čteme dětem úprava školního hřiště na DOH. Výlet školní družiny. Červen: Dětské olympijské hry. Výstava návrhů na olympiádu školní hřiště. Těšíme se na prázdniny projekt žáků, žáci si sami nabízejí typy na výlety. Knihovna Božkov - Cesta za čtenářským pokladem, stopovaná. Beseda se záchranářem prevence před úrazy o prázdninách. Rozloučení se školní družinou před prázdninami. 1. Provozní doba: ranní ŠD 6:30 7:45 odpolední ŠD 11:40-16:00 Část III Délka a formy vzdělávání 2. Formy zájmového vzdělávání pravidelná,výchovná,vzdělávací a zájmová činnost, hry, soutěže, vycházky. 3. Odpočinek poslech pohádek, relaxace - 20 min.před obědem. Spontánní hry 20 min.po obědě. Rekreace - tělocvična nebo školní hřiště - 30 min. 13:00 15:00 zájmové, rekreační a vzdělávací činnosti. 15:00-16:00 individuální činnost, rozhovory, hry, příprava na vyučování. Část IV. Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Individuální přístup, spolupráce s třídní učitelkou, výchovnou poradkyní školy a s rodiči, výběr vhodných činností pro úspěšný a optimální rozvoj žáka, zapojení žáků ve výchovné skupině. Část V. Materiální a ekonomické podmínky 1. ŠD ke své základní činnosti učebnu v přízemí školy a hernu v podkroví školy. Rovněž využívá pro rekreační a zájmovou činnost tělocvičnu a školní hřiště a školní dvůr. 2. K naplnění tohoto ŠVP budou využity zejména tyto učební pomůcky: videokazety, literatura,propagační materiály, turistický průvodce, mapy, CD, DVD, dopravní koberec, bicí nástroje, hudební nástroje, sportovní pomůcky.

6 3. Nákup nových učebních pomůcek a vybavení je hrazen z velké části z úplaty za služby za zájmové vzdělávání. Část VI Personální podmínky zájmové vzdělávání je v ŠD zajištěno 3 pedagogickými pracovnicemi. Jaroslava Macnerová je ředitelkou školy určena jako vedoucí vychovatelka. Při práci s žáky se SVP bude využito znalostí vychovatelky J. Macnerové, která má osvědčení pro asistenta pedagoga. Jako další vychovatelky pracují Věra Náhlíková a Bc. Lenka Hacaperková. Část VII Závěrečná ustanovení Podmínky přijímání žáků do ŠD, průběh, ukončování vzdělávání a podmínky pro bezpečnost práce a ochrany zdraví žáků jsou popsány ve vnitřním řádu ŠD. Tento ŠVP ŠD je platný pro školní rok 2012/2013. Úpravy obsahu a časového plánu jsou možné a budou zdůvodněny při vyhodnocování tohoto ŠVP v I. pololetí a v závěru školního roku. Vypracovaly: Jaroslava Macnerová, Věra Náhlíková a Bc.Lenka Hacaperková. Schválila:

OBSAH. Identifikační údaje 1. Charakteristika ŠD 1. Provoz a režim práce ŠD.. 2. ŠVP,cíle vzdělávacího programu 3. Délka vzdělávacího programu.

OBSAH. Identifikační údaje 1. Charakteristika ŠD 1. Provoz a režim práce ŠD.. 2. ŠVP,cíle vzdělávacího programu 3. Délka vzdělávacího programu. OBSAH Identifikační údaje 1 Charakteristika ŠD 1 Provoz a režim práce ŠD.. 2 ŠVP,cíle vzdělávacího programu 3 Délka vzdělávacího programu. 3 Formy vzdělávacího programu 4 Obsah a časový plán vzdělávacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY (2. verze)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY (2. verze) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY (2. verze) ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BRNO, BOSONOŽSKÁ 9, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ DRUŽINY... 4 2.1. Materiální podmínky...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY DUKELSKÝCH BOJOVNÍKŮ A MATEŘSKÉ ŠKOLY, DUBENEC

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY DUKELSKÝCH BOJOVNÍKŮ A MATEŘSKÉ ŠKOLY, DUBENEC ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY DUKELSKÝCH BOJOVNÍKŮ A MATEŘSKÉ ŠKOLY, DUBENEC Čj.: ZSD/7/2008 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní družiny Základní školy Dukelských bojovníků a mateřské

Více

ŠVP pro školní družinu, součást ŠVP Základní školy Brantice

ŠVP pro školní družinu, součást ŠVP Základní školy Brantice Základní škola a Mateřská škola Brantice, okres Bruntál, příspěvková organizace ŠVP pro školní družinu, součást ŠVP Základní školy Brantice 2. verze Platnost dokumentu: od 1. 9. 2010 Zpracovali: Schválila:

Více

OBSAH. 1. Konkrétní cíle vzdělávání...2. 2. Obsah a časový plán vzdělávání...6. 3. Délka a časový plán vzdělávání... 10. 4. Formy vzdělávání...

OBSAH. 1. Konkrétní cíle vzdělávání...2. 2. Obsah a časový plán vzdělávání...6. 3. Délka a časový plán vzdělávání... 10. 4. Formy vzdělávání... OBSAH VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY...2 1. Konkrétní cíle vzdělávání...2 KLÍČOVÉ KOMPETENCE...4 2. Obsah a časový plán vzdělávání...6 3. Délka a časový plán vzdělávání... 10 4. Formy vzdělávání...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM školní družiny při ZŠ a MŠ Tetín

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM školní družiny při ZŠ a MŠ Tetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM školní družiny při ZŠ a MŠ Tetín Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle ŠVP 4. Délka a časový plán vzdělávání, organizace ŠD 5. Formy vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program školní družiny 2. ZŠ Plzeň

Školní vzdělávací program školní družiny 2. ZŠ Plzeň 2. základní škola Plzeň, Schwarzova 20, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školní družiny 2. ZŠ Plzeň Předkladatel: Mgr. Jaroslava Kuklová ředitelka školy Zpracovala: Ivana Vodňanská vedoucí

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní školy, Liberec Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace č.j. 2013/406 1 OSNOVA 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika 2.1. Podmínky přijetí

Více

,,Hrajeme si se skřítky

,,Hrajeme si se skřítky Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání,,hrajeme si se skřítky Školní družina Radnice Obsah ŠVP: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Vzdělávání : a) cíle b) formy c) obsah

Více

Školní vzdělávací program. Školní družina ZŠ a MŠ Červené Pečky

Školní vzdělávací program. Školní družina ZŠ a MŠ Červené Pečky Školní vzdělávací program Školní družina ZŠ a MŠ Červené Pečky Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika ŠD... 4 3. Charakteristika ŠVP školní družiny... 4 4. Předpokládané výstupy konkrétních

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola a mateřská škola Řenče, příspěvková organizace Řenče 44, 334 45 Obsah: 1. Cíle vzdělávání 2. Délka a časový plán zájmového vzdělávání 3.

Více

Příloha č. 6. Mimoškolní a školní aktivity

Příloha č. 6. Mimoškolní a školní aktivity Příloha č. 6 Mimoškolní a školní aktivity Mimoškolní a školní aktivity, které posilují vzájemné vztahy žáků a učitelů, ale také rodičů ke škole a k učitelům. Komentář ředitelky školy: Vánoční jarmark (zápis

Více

Vypracovala: Mgr. Michala Fialová. Schválila: Mgr. Markéta Šimková

Vypracovala: Mgr. Michala Fialová. Schválila: Mgr. Markéta Šimková Vypracovala: Mgr. Michala Fialová Schválila: Mgr. Markéta Šimková V Křídlech dne 1. září 2011 Školní vzdělávací program pro školní družinu Obsah: 1 Identifikační údaje 2 Charakteristika školní družiny

Více

Základní škola Lešná, okres Vsetín

Základní škola Lešná, okres Vsetín Základní škola Lešná, okres Vsetín 2007 v platném znění od 8. listopadu 2012 1 Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání v ŠD a ŠK Název školy Základní škola Lešná, okres Vsetín Adresa školy Ředitel

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu jako součást ŠVP Tvořivá škola-škola pro život

Školní vzdělávací program pro školní družinu jako součást ŠVP Tvořivá škola-škola pro život Školní vzdělávací program pro školní družinu jako součást ŠVP Tvořivá škola-škola pro život Zpracovala: Olga Pavelczaková, vedoucí vychovatelka Září 2008 1. Identifikační údaje 1.1. ŠD při ZŠ Dětská, Dětská

Více

Školní vzdělávací program. Nový svět

Školní vzdělávací program. Nový svět Školní vzdělávací program Pro zájmové vzdělávání Nový svět Školní vzdělávací program školní družiny při ZŠ Nový svět, Opava, p. o. Komenského 13, 746 01 Náš společný cíl: Budeme si hrát, smát se a poznávat

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Škola základ života. Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Škola základ života. Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Škola základ života Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb 1. Identifikace ŠD 2. Charakteristika ŠD, umístění, vybavení 3. Cíle, obsah a forma vzdělávání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRUNTÁL, OKRUŽNÍ 38, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRUNTÁL, OKRUŽNÍ 38, příspěvková organizace Školní vzdělávací program IZO školní družiny: 119 500 809 Školní družina při ZŠ Bruntál, Okružní 38, www.zsbrok.cz Školní družina I. oddělení vychovatelka Pavlína Škárková tel. 554 231 190 II. oddělení

Více

DR. HRUBÉHO 2, ŠTERNBERK

DR. HRUBÉHO 2, ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při Základní škole Dr. Hrubého 2, Šternberk ZÁKLADNÍ ŠKOLA DR. HRUBÉHO 2, ŠTERNBERK 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název dokumentu: Název školy: Adresa školy: Školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Dodatek č.1 č.j. ZŠ/225/2007 1 ŠVP pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program Tady

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Motivační název: PUTUJEME ZA POHÁDKOU 1.1. Předkladatel název školy Základní škola a mateřská škola obce

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání ve školní družině 4. Klíčové kompetence 5.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní školy Rumburk, Tyršova ulice 1066/2, okres Děčín, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název vzdělávacího programu : ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu K A M A R Á D I. Motto: Všichni dospělí byli dětmi, ale málokdo si na to pamatuje. Platí od 1.9.

Školní vzdělávací program pro školní družinu K A M A R Á D I. Motto: Všichni dospělí byli dětmi, ale málokdo si na to pamatuje. Platí od 1.9. Školní vzdělávací program pro školní družinu K A M A R Á D I Motto: Všichni dospělí byli dětmi, ale málokdo si na to pamatuje Platí od 1.9.2007 Zpracovala: Koordinátor ŠVP: Romana Janásková Mgr.Jana Pazderková

Více

OTEVŘENÁ ŠKOLA. Vzdělávací program zájmového vzdělávání. Školní družina. ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí, Poličná 276, okres Vsetín, příspěvková organizace

OTEVŘENÁ ŠKOLA. Vzdělávací program zájmového vzdělávání. Školní družina. ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí, Poličná 276, okres Vsetín, příspěvková organizace Vzdělávací program zájmového vzdělávání Školní družina OTEVŘENÁ ŠKOLA Otevřená škola - jazyky - počítače - ekologie Motto: Svět je otevřená kniha pro toho, kdo v ní umí číst. ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při Základní škole Přerov, Velká Dlážka 5

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při Základní škole Přerov, Velká Dlážka 5 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při Základní škole Přerov, Velká Dlážka 5 zpracovaný podle 5 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. Platnost od 1. 9. 2007... ředitel školy Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINY při Masarykově základní škole Libštát, okres Semily

ŠKOLNÍ DRUŽINY při Masarykově základní škole Libštát, okres Semily ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při Masarykově základní škole Libštát, okres Semily Motto:,,Žák není nádoba,kterou je třeba naplnit, ale pochodeň, kterou je potřeba zapálit 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

ŠVP- plán zájmového vzdělávání ve školní družině ZŠ a MŠ Načeradec, okres Benešov Školní družina plná pohody

ŠVP- plán zájmového vzdělávání ve školní družině ZŠ a MŠ Načeradec, okres Benešov Školní družina plná pohody ŠVP- plán zájmového vzdělávání ve školní družině ZŠ a MŠ Načeradec, okres Benešov Školní družina plná pohody Úvod - osnova: I. Identifikační údaje II. Charakteristika školní družiny III. Konkrétní cíle

Více

Školní družina výchovně vzdělávací program

Školní družina výchovně vzdělávací program Školní družina výchovně vzdělávací program Motto Ať je léto nebo zima, v družině je vždycky prima. Zahoď nudu za hlavu, pojď si spravit náladu. Odpočívat, sportovat, tvořit nebo jen si hrát, buď také náš

Více