Návrh Kupní smlouva podle 588 a násl. obč. zákoníku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh Kupní smlouva podle 588 a násl. obč. zákoníku"

Transkript

1 Příloha č. 2 Podmínek výběrového řízení Návrh Kupní smlouva podle 588 a násl. obč. zákoníku Česká zemědělská univerzita v Praze Kamýcká Praha 6 - Suchdol jednající:... IČ: , DIČ: CZ bankovní spojení:... (dále jen prodávající) a... obdobná identifikace kupujícího... (dále jen kupující) a I. Smluvní strany GAUTE, a.s., sídlo: Brno, Lidická 26, č.p. 2006, PSČ IČ: firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2794 bankovní spojení: /2700 (dále jen vedlejší účastník) uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto kupní smlouvu I. Předmět smlouvy 1. Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem nemovitostí: - budova č.p. 77, bydlení, postavená na pozemku parc.č. St. 169, část obce Nové Hutě, - budova č.p. 78, bydlení, postavená na pozemku parc.č. St. 168/2, část obce Nové Hutě, - stavba bez čp/če, tech. vyb., postavená na pozemku parc.č. St. 299, - stavba bez čp/če, tech. vyb., postavená na pozemku parc.č. St. 300, - pozemek parc.č. St. 168/2 o výměře 397 m2, zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek parc.č. St. 169 o výměře 410 m2, zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek parc.č. St. 299 o výměře 14 m2, zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek parc.č. St. 300 o výměře 20 m2, zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek parc.č. 1112/1 o výměře 6602 m2, ostatní plocha, neplodná půda, - pozemek parc.č. 1118/2 o výměře m2, trvalý travní porost, - pozemek parc.č. 1119/1 o výměře 437 m2, ostatní plocha, neplodná půda, - pozemek parc.č. 1119/2 o výměře 148 m2, ostatní plocha, neplodná půda, - pozemek parc.č. 1121/1 o výměře 2685 m2, ostatní plocha, neplodná půda, - pozemek parc.č. 1121/2 o výměře 1075 m2, ostatní plocha, neplodná půda, - pozemek parc.č. 1121/3 o výměře 4977 m2, trvalý travní porost, 1

2 - pozemek parc.č. 1121/4 o výměře 859 m2, ostatní plocha, neplodná půda, - pozemek parc.č. 1121/5 o výměře 1984 m2, ostatní plocha, neplodná půda, - pozemek parc.č. 1121/6 o výměře 976 m2, ostatní plocha, neplodná půda, - pozemek parc.č. 1121/7 o výměře 1310 m2, ostatní plocha, neplodná půda, - pozemek parc.č. 1121/8 o výměře 27 m2, ostatní plocha, neplodná půda, - pozemek parc.č. 1121/10 o výměře 133 m2, ostatní plocha, neplodná půda, - pozemek parc.č. 1304/2 o výměře 374 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, - pozemek parc.č. 1304/3 o výměře 205 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, - pozemek parc.č. 1306/1 o výměře 602 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, - pozemek parc.č. 1306/2 o výměře 907 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, - pozemek parc.č. 1307/1 o výměře 552 m2, ostatní plocha, neplodná půda, - pozemek parc.č. 1307/2 o výměře 123 m2, ostatní plocha, neplodná půda, - pozemek parc.č. 1307/3 o výměře 28 m2, ostatní plocha, neplodná půda, - pozemek parc.č. 1309/2 o výměře 315 m2, trvalý travní porost, - pozemek parc.č o výměře 40 m2, ostatní plocha, neplodná půda, - pozemek parc.č o výměře 20 m2, ostatní plocha, neplodná půda, - pozemek parc.č o výměře 154 m2, ostatní plocha, neplodná půda, - pozemek parc.č o výměře 1018 m2, ostatní plocha, neplodná půda, to vše zapsáno na listu vlastnictví č. 14 pro katastrální území a obec Nové Hutě, okres Prachatice, u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice, včetně všech součástí a příslušenství (dále jen předmětné nemovitosti ). II. Kupní cena Prodávající prodává předmětné nemovitosti kupujícímu za kupní cenu..,- Kč (slovy:.. korun českých) (zde bude doplněna kupní cena dle výsledku výběrového řízení) a kupující předmětné nemovitosti za tuto cenu kupuje do svého výlučného vlastnictví. Uvedená kupní cena je stanovena na základě výsledku výběrového řízení a je konečná. Z této kupní ceny činí cena pozemků 25 % a cena budov činí 75 % (prodej pozemku i budov je od platby DPH osvobozen). III. Platební podmínky 1) Kupní cena bude dle dohody smluvních stran kupujícím uhrazena takto: a) kupující zaplatil před podpisem této smlouvy kauci ve výši ,- Kč na účet vedlejšího účastníka uvedený v záhlaví této smlouvy, b) prodávající a kupující se zavazují v dostatečné době před úhradou zbylé části kupní ceny nejpozději však do 10-ti dnů před koncem lhůty pro zaplacení zbylé části kupní ceny dle čl. III. odst. 1 písm. c) této smlouvy platně podepsat Smlouvu o svěření peněz s notářem JUDr. Tomášem Oulíkem, Klimentská 1, Praha 1 (dále jen notář, Smlouva o úschově a úschova ), jejímiž účastníky jsou notář, prodávající a kupující. Podmínky uložení kupní ceny a její výplaty z úschovy jsou definovány ustanoveními této kupní smlouvy, c) kupující se zavazuje zaplatit zbylou část kupní ceny ve výši..,- Kč do 2 měsíců ode dne uzavření této kupní smlouvy na účet uvedený ve Smlouvě o úschově. Po složení zbylé části kupní ceny do úschovy vydá neprodleně notář kupujícímu, prodávajícímu a vedlejšímu účastníkovi potvrzení dokládající výši částky složené do úschovy. Pokud z jakéhokoli důvodu nebude v daném termínu uzavřena Smlouva o úschově, zavazuje se kupující ve výše uvedené lhůtě (tj. nejpozději do dvou měsíců ode dne uzavření této smlouvy) zaplatit zbylou část kupní ceny na účet vedlejšího účastníka uvedený v záhlaví této smlouvy. 2) Smluvní strany se dohodly, že pro účely této smlouvy je považováno za okamžik zaplacení datum, kdy jsou finanční částky v plné výši připsány na stanovený účet. Smluvní strany dávají společně vedlejšímu účastníkovi pokyn, souhlasí s tím a zmocňují ho, aby s finančními částkami složenými na jeho účet nakládal dle ustanovení této kupní smlouvy a aby všechny finanční částky uložené u vedlejšího účastníka dle této kupní smlouvy byly po celou dobu jejich uložení uloženy na účtu vedlejšího účastníka u UniCredit Bank Czech Republic, a.s.. Smluvní strany se dohodly, že změna v uložení finančních částek je možná pouze dodatkem k této kupní smlouvě. Vedlejší účastník přijímá pokyn a zmocnění ohledně nakládání s finančními částkami a zavazuje se dle nich postupovat. Uložení u vedlejšího účastníka a zmocnění se sjednávají bezúplatně a uložení bezúročně. 3) Pokud kupující nezaplatí částku ve výši...,- Kč ve lhůtě a způsobem uvedenými v ustanoveních čl. III., odst. 1. písm. c) této smlouvy, zavazuje se kupující uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši Kč a vedlejšímu účastníkovi smluvní pokutu ve výši ,- Kč. Smluvní strany se dohodly, že na 2

3 úhradu obou smluvních pokut budou použity finanční prostředky, které byly uhrazeny na účet vedlejšího účastníka jako kauce a kupující tímto souhlasí s úhradou obou smluvních pokut z finančních prostředků složených jako kauce a dává vedlejšímu účastníkovi pokyn, aby odpovídající část finančních prostředků jako úhradu smluvní pokuty převedl na účet prodávajícího a část si jako úhradu smluvní pokuty ponechal. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud kupující nezaplatí zbylou část kupní ceny ani v dodatečné přiměřené lhůtě dalších 5 dnů od marného uplynutí příslušné lhůty pro zaplacení, se kterou je kupující v prodlení, má prodávající v souladu s 517 Obč. zák. v platném znění právo odstoupit od této smlouvy. 4) Smluvní strany se dohodly na následujících podmínkách pro vyplacení kupní ceny z úschovy dle Smlouvy o úschově a z účtu vedlejšího účastníka a pouze těmto podmínkám může výplata kupní ceny podléhat: a) do 10-ti dnů poté, co budou notáři předloženy tyto listiny: - originál této kupní smlouvy opatřené doložkou Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice prokazující vklad vlastnického práva k předmětným nemovitostem pro kupujícího; - originál výpisu z katastru nemovitostí, kde jako vlastník předmětných nemovitostí bude zapsán kupující a části B1 a C tohoto výpisu z katastru nemovitostí budou bez zápisu, kromě věcných břemen uvedených v článku IV. odst. 1 této smlouvy a případných zápisů vzniklých na základě řízení, jejichž účastníkem je kupující, notář si ponechá v úschově částku ve výši 4% z kupní ceny, tj. částku ve výši...,- Kč, na úhradu daně z převodu nemovitostí a zbylou částku, tj. částku ve výši...,- Kč převede na účet prodávajícího uvedený v záhlaví této smlouvy, b) do 5-ti dnů poté, co vedlejší účastník obdrží potvrzení notáře o odeslání příslušné částky na účet prodávajícího uvedený v záhlaví této smlouvy, převede vedlejší účastník na účet prodávajícího uvedený v záhlaví této smlouvy u něho složenou kauci, c) prodávající se zavazuje do 50 dnů od obdržení této smlouvy s vyznačením rozhodnutí příslušného katastrálního úřadu o povolení vkladu vlastnického práva ve prospěch kupujícího předat notáři kopii vyplněného přiznání k dani z převodu nemovitostí opatřeného razítkem podatelny příslušného finančního úřadu. Po předání vyplněného daňového přiznání převede notář do 15 dnů od jeho předání vypočítanou daň na účet příslušného finančního úřadu (maximálně však částku ponechanou v úschově za účelem úhrady daně z převodu nemovitostí). V případě, že kupujícímu vznikne povinnost uhradit daň z převodu nemovitostí za prodávajícího z titulu ručení a kupující předloží notáři originál výzvy příslušného finančního úřadu k plnění za prodávajícího, je notář povinen (pokud však již tuto částku finančnímu úřadu dříve neodeslal) neprodleně převést částku uvedenou ve výzvě na účet finančního úřadu uvedený ve výzvě, maximálně však částku ponechanou v úschově za účelem úhrady daně z převodu nemovitostí, a to ve lhůtě stanovené ve výzvě finančního úřadu. d) Pokud by byla kupní ceny zaplacena na účet vedlejšího účastníka, vztahují se na vedlejšího účastníka veškerá ustanovení této smlouvy, která určují notáři, jak má s touto částkou nakládat a vedlejší účastník se zavazuje dle nich obdobně postupovat. 5) Smluvní strany si sjednaly, že veškeré náklady spojené s poskytnutím služby Smlouva o úschově u notáře uhradí prodávající a kupující rovným dílem a rovněž úroky z úschovy připadnou prodávajícímu a kupujícímu rovným dílem. 6) Smluvní strany shodně prohlašují, že souhlasí se způsobem zaplacení kupní ceny dle tohoto článku. 7) Pakliže bude zbývající část kupní ceny zcela nebo z části hrazena prostřednictvím úvěru poskytnutého bankou se sídlem na území České republiky nebo zahraniční bankou oprávněnou působit v souladu se zvláštním právním předpisem (zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů) na území České republiky, prodávající poskytne vítězi standardní součinnost, která bývá požadována financující bankou pro čerpání finančních prostředků z úvěru a v případě požadavku financující banky budou dodatkem upravena dotčená ustanovení této smlouvy. 8) V souladu s podmínkami výběrového řízení na prodej předmětných nemovitostí může kupující v odůvodněných případech místo způsobu uhrazení zbylé části kupní ceny dle ustanovení této kupní smlouvy předložit prodávajícímu nejpozději do 14 dnů ode dne uzavření této kupní smlouvy podklady prokazující jiný způsob úhrady či finančního krytí úhrady zbylé části kupní ceny (dále jen podklady pro úhradu), než který je uveden výše, např.: advokátní úschova, vázaný (jistotní) účet u banky, otevření tuzemského dokumentárního neodvolatelného akreditivu u banky, bankovní záruka ve smyslu 313 obchodního zákoníku. Prodávající je v souladu s podmínkami výběrového řízení oprávněn do 14 dnů po předložení podkladů odmítnout navrhovaný způsob úhrady či finančního krytí úhrady zbylé části kupní ceny a kupující je povinen dále postupovat dle ustanovení této smlouvy. Akceptuje-li prodávající na základě předložených podkladů pro úhradu jiný způsob úhrady či finančního krytí druhé části kupní ceny, potvrdí tuto akceptaci písemně. Veškeré náklady spojené s jiným způsobem úhrady či finančního krytí druhé části kupní ceny hradí kupující. Bude-li vyžadovat standardní 3

4 postup pro takto zvolený způsob finančního krytí zbylé části kupní ceny úpravu ustanovení této smlouvy, zavazují se smluvní strany bez zbytečného odkladu uzavřít k této smlouvě dodatek, který bude upravovat pouze ta ustanovení smlouvy, která budou zvoleným způsobem finančního krytí zbylé části kupní ceny nezbytně dotčena, a to tak, aby odpovídala postupu, který byl uveden v podkladech pro úhradu a prodávajícím byl při akceptaci odsouhlasen. IV. Prohlášení smluvních stran 1) Prodávající kupujícího informuje, že na Předmětných nemovitostech vázne věcné břemeno na základě Smlouvy věcném břemenu ze dne zřízení práva věcného břemene oprávněného obchodní společnosti GIDEA s.r.o. se sídlem Slivenecká 1132/70, Praha 5, IČ: , k tíži Předmětných nemovitostí, spočívající v právu vedení, provozu a údržby kanalizačního řadu, dále užívání pozemků a stavby čistírny odpadních vod na nich zřízené, a konečně věcného břemene užívání kanalizačního řadu, kdy povinným je navrhovatel. 2) Prodávající prohlašuje, že vyjma omezení uvedeného v předchozím odstavci prodává předmětné nemovitosti bez jakýchkoliv nájemních smluv nebo jiných závazků a právních vad, které by bránily jejich převodu a že kupujícímu nezatajil jemu známé vady či omezení. 3) Prodávající prohlašuje, že mu nejsou ke dni podpisu této smlouvy známy žádné závazky, nedoplatky či zálohové platby vůči správci daně související s předmětnými nemovitostmi a jejich provozem. Za závazky, soudní spory eventuelně správní řízení vzniklá před dnem převodu vlastnického práva odpovídá prodávající a zavazuje se kupujícímu nahradit případnou škodu vzniklou v důsledku těchto řízení. 4) Kupující prohlašuje, že je mu znám stav předmětných nemovitostí, že si je prohlédl, seznámil se s doklady, které byly poskytnuty prodávajícím při výběrovém řízení na prodej předmětných nemovitostí a že je kupuje ve stavu, který při prohlídce a z poskytnutých dokladů zjistil nebo zjistit mohl. V. Předání předmětu prodeje 1) Účastníci této smlouvy se dohodli, že předání předmětných nemovitostí bude provedeno předávacím protokolem nejpozději do 1 měsíce ode dne, kdy byl vklad vlastnického práva kupujícího zapsán do katastru nemovitostí (toto datum je uvedeno ve vyznačení rozhodnutí o vkladu vlastnického práva uvedené v kupní smlouvě) s tím, že prodávající oznámí kupujícímu konkrétní datum předání minimálně 10 dní před navrhovaným termínem předání. 2) Prodávající se zavazuje k součinnosti při převodu veškerých smluvních vztahů na dodávku energií a služeb na kupujícího. 3) Smluvní strany se dohodly, že náklady související s provozem předmětných nemovitostí hradí do dne předání prodávající, od tohoto dne kupující. Součástí předání bude vyúčtování těchto částek (včetně zálohových plateb) prodávajícím. Vyúčtovanou částku se dlužná strana zavazuje zaplatit do 14 dnů po obdržení vyúčtování. 4) Daň z nemovitosti za období do dne převodu vlastnického práva k předmětným nemovitostem v katastru nemovitostí hradí prodávající. Zaplacené zálohy na daň z nemovitosti na období po tomto převodu budou vyúčtovány kupujícímu. Kupující se zavazuje zaplatit vyúčtovanou částku do 14 dnů po obdržení vyúčtování. 5) Prodávající se zavazuje, že do dne předání předmětných nemovitostí bude zajišťovat běžnou údržbu předmětných nemovitostí a nebude provádět na předmětných nemovitostech žádné stavební úpravy ani opravy. 6) Smluvní strany se dohodly, že nebezpečí škody na předmětných nemovitostech přechází na kupujícího dnem předání předmětných nemovitostí kupujícímu dle odst 1. tohoto článku, týž den přechází na kupujícího odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s předmětnými nemovitostmi. VI. Další ujednání účastníků smlouvy 1) Prodávající a kupující se zavazují při podpisu této smlouvy podepsat i příslušný návrh na vklad vlastnického práva dle této smlouvy. Prodávající se zavazuje prostřednictvím vedlejšího účastníka podat návrh na vklad této smlouvy do příslušného katastru nemovitostí do 7 dní poté, kdy vedlejší účastník obdrží sdělení notáře o uhrazení zbylé části kupní ceny do úschovy dle čl. III., odst. 1), písm. c) této smlouvy. 2) Smluvní strany se dohodly, že v době od uzavření této kupní smlouvy do splnění podmínek pro podání návrhu na vklad této smlouvy uvedených v odst. 1) tohoto článku smlouvy, budou všechny originály této kupní smlouvy a oběma stranami podepsaný návrh na vklad této kupní smlouvy s veškerými doklady nutnými pro podání návrhu na vklad uloženy u vedlejšího účastníka. 3) Prodávající a kupující se dále zavazují poskytnout si v řízení o povolení vkladu navzájem nezbytnou součinnost k tomu, aby návrh na vklad práva do katastru nemovitostí byl povolen, tj. zejména se zavazují 4

5 předložit katastrálnímu úřadu na jeho případnou výzvu veškeré jím požadované doklady a doplnění s tím, že v případě potřeby se obě strany zavazují učinit rovněž společné podání katastrálnímu úřadu, společná doplnění atd. 4) Prodávající se zavazuje, že od podpisu této kupní smlouvy do dne nabytí právní moci rozhodnutí o povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí neučiní žádné kroky směřující k tomu či umožňující to, aby předmětné nemovitosti byly zatíženy jakýmikoli právními závadami, zejména aby byly zatíženy zástavními či jinými obdobnými právy, předkupním právem, právem nájemním či podnájemním, výpůjčkou, věcnými břemeny s výjimkou úprav nájemních vztahů nezhoršujících stávající stav nebo aby předmětné nemovitosti byly vloženy jako vklad do jakéhokoliv právního subjektu apod., nebo aby byly předmětné nemovitosti nebo jeho libovolná část prodána jinému kupujícímu. 5) Veškeré dokumenty nebo doklady, písemná oznámení nebo sdělení obsahující odstoupení od této smlouvy, výzvy dle této smlouvy, výpověď této smlouvy musejí být předány přímo druhé smluvní straně oproti jejímu podpisu, či podpisu osoby výslovně písemně pověřené k jejich převzetí, nebo zasílány druhé smluvní straně poštovní službou formou dopisu do vlastních rukou s dodejkou na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy nebo na jakoukoliv jinou adresu písemně sdělenou pro účely doručování s tím, že takovéto sdělení musí být podepsáno odpovědným zástupcem smluvní stravy s úředně ověřeným podpisem. V případě, že oznámení nebo sdělení obsahující odstoupení od této smlouvy bude provozovatelem poštovní služby vráceno odesílající straně jako nedoručené, považuje se za den doručení takové zásilky den, kdy byla zásilka uložena na dodací poště. 6) Smluvní strany se dohodly, že pro účely této smlouvy nabude odstoupení od smlouvy účinnosti dnem doručení druhé smluvní straně a tato smlouva se tímto od samého počátku ruší. Smluvní strany se dohodly, že odstoupením nejsou dotčena ustanovení této smlouvy o smluvních pokutách. 7) Prodávající hradí náklady na podání návrhu na vklad. 8) Účastníci smlouvy žádají, aby Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice učinil v katastru nemovitostí změny dle této kupní smlouvy. VII. Rozvazovací podmínka 1) Smluvní strany se dohodly na následující rozvazovací podmínce dle 36 občanského zákoníku sjednané pro tuto kupní smlouvu: Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice návrh na vklad vlastnického práva ve prospěch kupujícího zastaví nebo zamítne a toto rozhodnutí nabude právní moci (dále jen "Rozvazovací podmínka"). V případě, že bude splněna výše uvedená Rozvazovací podmínka, účinnost a platnost této kupní smlouvy zaniká dnem, kdy ke splnění podmínky došlo. Účastníci smlouvy jsou povinni navrátit si veškerá plnění, ke kterým došlo, zejména kupujícímu bude na základě předložení tohoto pravomocného rozhodnutí prodávajícímu, notáři a vedlejšímu účastníkovi vrácena kupní cena na účet uvedený v záhlaví této smlouvy. V případě, že bude uzavřena nová kupní smlouva dle odst. 2) tohoto článku, bude plnění již uhrazené kupujícím dle této smlouvy použito na úhradu kupní ceny dle nové kupní smlouvy a nebude proto kupujícímu vráceno. V případě, že kupující odmítne uzavřít novou kupní smlouvu dle odst. 2 tohoto článku ve lhůtě tam stanovené, je prodávající oprávněn započíst smluvní pokutu sjednanou v odst. 2 tohoto článku proti nároku kupujícího na vrácení plnění poskytnutého dle této smlouvy. 2) Smluvní strany se zavazují, že v případě naplnění Rozvazovací podmínky, uzavřou do 20-ti dnů ode dne splnění Rozvazovací podmínky novou kupní smlouvu za shodných podmínek, která bude formou i obsahem způsobilá k zápisu vkladu vlastnického práva pro kupujícího do katastru nemovitostí, zejména bude respektovat odůvodnění zamítavého rozhodnutí Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice. Pokud kterákoli ze stran odmítne takovou novou kupní smlouvu uzavřít do 20-ti dnů od nabytí právní moci zamítavého rozhodnutí Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice, zavazuje se uhradit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši ,- Kč, která je splatná do 10 dnů po marném uplynutí lhůty k uzavření nové kupní smlouvy. Uhrazením smluvní pokuty zaniká povinnost smluvních stran novou kupní smlouvu uzavřít. VIII. Závěrečná ustanovení 1) Tato smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu, právní účinky vkladu vznikají však až dnem rozhodnutí příslušného katastrálního úřadu o povolení vkladu vlastnického práva zpětně ke dni podání návrhu na vklad vlastnického práva. 2) Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že jsou obsahem této smlouvy vázány do dne nabytí právní moci rozhodnutí o povolení vkladu vlastnického práva ve prospěch kupujících do katastru nemovitostí ČR. 5

6 3) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich skutečné svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 4) V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy platná a účinná. Strany se zavazují nahradit neplatné či neúčinné ustanovení této smlouvy ustanovení jiným platným a účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního. 5) Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky řádně podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran. 6) Tato smlouva byla vyhotovena v.. originálních vyhotoveních, z nichž. budou předány na Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice, vyhotovení obdrží kupující, jedno vyhotovení prodávající, jedno vyhotovení Banka a jedno vyhotovení vedlejší účastník. 7) Podmínky neřešené touto smlouvou se řídí obecně platnou právní úpravou. Tato smlouva je uzavírána podle českého právního řádu, k řešení případných sporů je místně a věcně příslušný soud na území České republiky. V Praze dne V... dne Česká zemědělská univerzita v Praze... V dne GAUTE, a.s. 6

Návrh Kupní smlouva podle 2128 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

Návrh Kupní smlouva podle 2128 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) Příloha č. 3 Podmínek výběrového řízení Návrh Kupní smlouva podle 2128 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) I. Smluvní strany Nový Jenštejn a.s. se sídlem: Praha 1, Palackého 715 IČ: 27618277,

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu vlastnictví jednotky

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu vlastnictví jednotky Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu vlastnictví jednotky VZOR PRO PLACENÍ KUPNÍ CENY POMOCÍ ÚVĚRU Rezidence Topolová 14, a.s. se sídlem Praha 10 - Záběhlice, Topolová 2916/14, PSČ 106 00

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu vlastnictví jednotky

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu vlastnictví jednotky Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu vlastnictví jednotky VZOR PRO PLACENÍ KUPNÍ CENY Z VLASTNÍCH ZDROJŮ Rezidence Topolová 14, a.s. se sídlem Praha 10 - Záběhlice, Topolová 2916/14, PSČ

Více

KUPNÍ SMLOUVA Koupě nemovité věci

KUPNÍ SMLOUVA Koupě nemovité věci KUPNÍ SMLOUVA Koupě nemovité věci Smluvní strany: TOMA rezidenční Kroměříž, s.r.o. se sídlem tř. Tomáše Bati 1566, 765 02 Otrokovice IČO: 28333012 DIČ: CZ28333012 zapsaná u Krajského soudu v Brně, odd.

Více

Podmínky výb rového ízení

Podmínky výb rového ízení Výb rové ízení U Pergamenky na zjišt ní zájemce o koupi pronajaté kancelá ské budovy v Praze 7 - Holešovicích Podmínky výb rového ízení GAVLAS, spol. s r.o., I : 60472049, se sídlem Dušní 10, Praha 1,

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 2043 ze dne 5.11.2013 k návrhu na schválení textu vzorové kupní smlouvy pro prodej nemovitostí v majetku hl.m. Prahy

Více

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:..

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:.. SMLOUVA č. / O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi těmito

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky:

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: KUPNÍ SMLOUVA č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: 1. Národní památkový ústav se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 IČ: 75032333

Více

SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ

SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. IMMOINVEST Development s.r.o. se sídlem Praha 2, Třebízského 1388/7, PSČ 120 00 IČ: 256 85 899, č.ú.../0100, Komerční banka a.s. zapsaná v obchodním rejstříku

Více

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, 118 10 Praha 1 PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji části podniku Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,

Více

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY A BUDOUCÍ SMLOUVY O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY A BUDOUCÍ SMLOUVY O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY A BUDOUCÍ SMLOUVY O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE uzavřená podle 289 a násl. z.č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění Zlínský kraj se sídlem tř. Tomáše

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ (dále jen Smlouva ) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ (dále jen Smlouva ) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ (dále jen Smlouva ) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: Český rozhlas zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu IČOIČ: 45245053 DIČ: CZ45245053 se sídlem:

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smluvní strany LEASING-STAR spol. s r. o. Teplice, IČ: 41324536, se sídlem Praha 1, Nové Město, Krakovská 1346/15, PSČ 110 00, poštovní adresa provozovny: LEASING

Více

Zástavní smlouva k nemovitostem č. [ ]

Zástavní smlouva k nemovitostem č. [ ] Zástavní smlouva k nemovitostem č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Smlouva o úvěru č. uzavřená v souladu s ust. 497 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Smlouva o úvěru č. uzavřená v souladu s ust. 497 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Smlouva o úvěru č. uzavřená v souladu s ust. 497 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany 1. Věřitel obchodní jméno : FAST HYPO, a.s. sídlo : Praha

Více

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY Datum: XXX TTS energo s.r.o., jako Budoucí prodávající a XXX, jako Budoucí kupující SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY Níže uvedené Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Více

b Varianta (fyzická osoba podnikatel) při nabývání id. spoluvlastnictví viz. poznámka

b Varianta (fyzická osoba podnikatel) při nabývání id. spoluvlastnictví viz. poznámka Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 za kterou jedná akademický titul, jméno, příjmení, věd. hodnost, funkce v prvním pádě anebo

Více

SMLOUVA O ZÁPŮJČCE. takto:

SMLOUVA O ZÁPŮJČCE. takto: SMLOUVA O ZÁPŮJČCE uzavřená v souladu s ustanovením 2390 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a zákonem č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění, (dále jako ZoSÚ ) mezi těmito

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami:

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami: SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami: 1) BC Bručná, s.r.o. se sídlem Plzeň - Jižní Předměstí, Boettingerova 2902/26, PSČ

Více

Pan(í):... trvalé bydliště:... korespondenční adresa: rodné číslo:... email:... telefon:... Čl. I Preambule

Pan(í):... trvalé bydliště:... korespondenční adresa: rodné číslo:... email:... telefon:... Čl. I Preambule Rezervační smlouva Obchodní firma: Stavební bytové družstvo Praha sídlo: Střížkovská 1/29a, Praha 8, 180 00 Česká republika zapsané: u Městského soudu Praha, oddíl Dr XCVIII, vložka 22 IČ / DIČ: 00034592

Více

SMLOUVA O POSTOUPENÍ SOUBORU POHLEDÁVEK

SMLOUVA O POSTOUPENÍ SOUBORU POHLEDÁVEK SMLOUVA O POSTOUPENÍ SOUBORU POHLEDÁVEK uzavřená podle 524 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen OZ ), mezi níže uvedenými smluvními stranami,

Více

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely podle ustanovení 50a zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky TGI Money a.s., se sídlem Ostrava, Vítkovická 3083/1, PSČ: 702 00, IČ: 26878321, DIČ: CZ26878321 společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 2981 Všeobecné

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU (dále jen smlouva o úvěru ),

SMLOUVA O ÚVĚRU (dále jen smlouva o úvěru ), Registrační číslo smlouvy 36/2015/K Číslo účtu 139611834/7950 SMLOUVA O ÚVĚRU (dále jen smlouva o úvěru ), kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku v českém jazyce podle českého právního řádu uzavírají

Více

Nájemní smlouva č...

Nájemní smlouva č... Nájemní smlouva č... Městská část Praha 6 zastoupená Mgr. Tomášem Chalupou, starostou se sídlem Čs. armády 23, 160 52 Praha 6 identifikační číslo: 00063703 DIČ: CZ00063703 bankovní spojení: Česká spořitelna

Více

platné od 1. 1. 2009 k Leasingové smlouvě č. Čl. I Základní ustanovení Čl. II Účel LS

platné od 1. 1. 2009 k Leasingové smlouvě č. Čl. I Základní ustanovení Čl. II Účel LS Všeobecné obchodní podmínky pro finanční leasing movitých věcí (vozidel) poskytovaný obchodní společností Credium, a.s. s oprávněním klienta nabýt předmět leasingu platné od 1. 1. 2009 k Leasingové smlouvě

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Účelem všeobecných obchodních podmínek pro poskytnutí úvěru (dále také jen VOP, v jiných dokumentech souvisejících s poskytováním úvěru může být použito označení VUP i VOP )

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro finanční leasing movitých věcí (vozidel) poskytovaný obchodní společností Credium, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky pro finanční leasing movitých věcí (vozidel) poskytovaný obchodní společností Credium, a.s. Všeobecné obchodní podmínky pro finanční leasing movitých věcí (vozidel) poskytovaný obchodní společností Credium, a.s. s oprávněním klienta nabýt předmět leasingu platné od 1.9.2010 k Leasingové smlouvě

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY č. VOP1/2013 2013

OBCHODNÍ PODMÍNKY č. VOP1/2013 2013 Obchodní podmínky společnosti PATRIOT BUSINESS s.r.o. pro poskytování úvěrů 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Obchodní podmínky pro poskytování úvěrů (dále jen VOP ) jsou smluvními podmínkami ve smyslu

Více

Všeobecné obchodní podmínky finančního leasingu GE Money Auto, s. r. o. Verze 8/2010

Všeobecné obchodní podmínky finančního leasingu GE Money Auto, s. r. o. Verze 8/2010 Úvodní ustanovení Účelem leasingové smlouvy (dále jen LS ) je poskytnout Příjemci finanční službu spočívající v koupi vozidla, předmětu leasingu (dále jen "Vozidlo") a předání Vozidla Příjemci k provozování

Více