Návrh Kupní smlouva podle 2128 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh Kupní smlouva podle 2128 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)"

Transkript

1 Příloha č. 3 Podmínek výběrového řízení Návrh Kupní smlouva podle 2128 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) I. Smluvní strany Nový Jenštejn a.s. se sídlem: Praha 1, Palackého 715 IČ: , DIČ: CZ společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka zastoupena:... bankovní spojení:... (dále jen prodávající) a... obdobná identifikace kupujícího... (dále jen kupující) a GAVLAS, spol. s r.o. sídlo: Politických vězňů 21, Praha 1 IČ: společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C., vložka bankovní spojení:... (dále jen vedlejší účastník) uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto kupní smlouvu I. Předmět smlouvy 1. Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem nemovitých věcí, jež jsou specifikovány v příloze, která je nedílnou součástí této smlouvy, včetně všech součástí a příslušenství (dále jen předmětné nemovitosti ). II. Kupní cena Prodávající prodává předmětné nemovitosti kupujícímu se všemi součástmi a příslušenstvím, právy a povinnostmi za kupní cenu (zde bude doplněna kupní cena dle výsledku výběrového řízení),- Kč (slovy:.. korun českých) včetně DPH a kupující předmětné nemovitosti se všemi součástmi a příslušenstvím, právy a povinnostmi za tuto cenu přijímá a kupuje do svého výlučného vlastnictví. DPH je ve výši...,- Kč. Uvedená kupní cena je stanovena na základě výsledku výběrového řízení a je konečná. III. Platební podmínky 1) Kupní cena bude dle dohody smluvních stran kupujícím uhrazena takto: 1

2 a) kupující zaplatil před podpisem této smlouvy část kauce ve výši ,- Kč na účet vedlejšího účastníka. Vedlejší účastník převede tuto část kauce do dále uvedené úschovy u notáře do 7 pracovních dní po obdržení potvrzení notáře o složení zbylé části kauce do celkové výše 5 % kupujícím nabídnuté kupní ceny, tj. částky Kč, do úschovy. Smluvní strany dávají společně vedlejšímu účastníkovi pokyn, souhlasí s tím a zmocňují ho, aby s finančními částkami složenými na jeho účet nakládal dle ustanovení této kupní smlouvy a aby všechny finanční částky uložené u vedlejšího účastníka dle této kupní smlouvy byly po celou dobu jejich uložení uloženy na účtu vedlejšího účastníka u ČSOB, a.s. Smluvní strany se dohodly, že změna v uložení finančních částek je možná pouze dodatkem k této kupní smlouvě. Vedlejší účastník přijímá pokyn a zmocnění ohledně nakládání s finančními částkami a zavazuje se dle nich postupovat. Uložení u vedlejšího účastníka a zmocnění se sjednávají bezúplatně a uložení bezúročně. b) kupující se zavazuje nejpozději do 10 dnů od uzavření této kupní smlouvy doplatit již jím zaplacenou část kauce na hodnotu 5 % jím nabídnuté kupní ceny, tj. zaplatit na účet úschovy u notáře JUDr. Tomáše Oulíka uvedený ve Smlouvě o svěření peněz částku ve výši...,- Kč. Zaplacená kauce se započítává do kupní ceny v případě doplacení kupní ceny v plné výši. Smlouva o svěření peněz s notářem JUDr. Tomáše Oulíkem, Klimentská 1, Praha 1 (dále jen notář, Smlouva o úschově a úschova ), jejímiž účastníky jsou notář, prodávající a kupující a vedlejším účastníkem Sberbank CZ, a.s., se sídlem Na Pankráci 1724/129, Praha 4, IČ: (dále jen Zástavní věřitel ) byla uzavřena před podpisem této smlouvy. Podmínky uložení kupní ceny a její výplaty z úschovy jsou definovány ustanoveními této kupní smlouvy a ustanoveními Smlouvy o úschově. c) kupující se zavazuje zaplatit zbylou část kupní ceny ve výši..,- Kč do 2 měsíců ode dne uzavření této kupní smlouvy na účet notáře uvedený ve Smlouvě o úschově. Po složení zbylé části kupní ceny do úschovy vydá neprodleně notář kupujícímu, prodávajícímu, vedlejšímu účastníkovi a Zástavnímu věřiteli písemné potvrzení dokládající výši částky kupní ceny složené do úschovy. 2) Smluvní strany se dohodly, že pro účely této smlouvy je považováno za okamžik zaplacení datum, kdy jsou finanční částky v plné výši připsány na stanovený účet. 3) Pokud kupující nezaplatí částku ve výši...,- Kč ve lhůtě a způsobem uvedenými v ustanoveních čl. III., odst. 1. písm. b) této smlouvy, tedy ve stanovené lhůtě nedoplatí již jím zaplacenou část kauce na hodnotu 5 % jím nabídnuté kupní ceny, zavazuje se kupující uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši ,- Kč. Smluvní strany se dohodly, že na úhradu smluvní pokuty budou použity finanční prostředky, které byly uhrazeny na účet vedlejšího účastníka jako část kauce a kupující tímto souhlasí s úhradou smluvní pokuty z finančních prostředků složených jako část kauce a dává vedlejšímu účastníkovi pokyn, aby u něho složenou část kauce převedl jako úhradu smluvní pokuty na účet prodávajícího uvedený v záhlaví této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy zájemce o koupi nezaplatí řádně a včas částku ve výši...,- Kč představující doplatek kauce na hodnotu 5 % jím nabídnuté kupní ceny, ruší se tato smlouva od počátku, přičemž se smluvní strany dohodly, že ustanovení této smlouvy týkající se výše uvedené smluvní pokuty zůstávají v platnosti. 4) Pokud kupující nezaplatí zbylou část kupní ceny ve výši...,- Kč ve lhůtě a způsobem uvedenými v ustanoveních čl. III., odst. 1. písm. c) této smlouvy, zavazuje se kupující uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši (zde bude doplněna částka ve výši 5% z kupní ceny). Smluvní strany se dohodly, že na úhradu smluvní pokuty bude použita kauce, která byla složena do úschovy u notáře a kupující tímto souhlasí s úhradou smluvní pokuty ze složené kauce a dává notáři pokyn, aby finanční prostředky složené jako kauce převedl jako úhradu smluvní pokuty na účet prodávajícího uvedený v záhlaví této smlouvy. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud kupující nezaplatí zbylou část kupní ceny ani v dodatečné přiměřené lhůtě dalších 7 dnů od marného uplynutí příslušné lhůty pro zaplacení, se kterou je kupující v prodlení, má prodávající v souladu s 2001 zák. 89/2012 Sb. v platném znění právo odstoupit od této smlouvy. 5) Smluvní strany se dohodly na následujících podmínkách pro vyplacení kupní ceny z úschovy dle Smlouvy o úschově a vypořádání zástavních práv k předmětným nemovitostem, které budou reflektovány ve Smlouvě o úschově, ledaže se strany na základě vzájemné dohody ve Smlouvě o úschově o nich odchýlí: a) do 10-ti dnů poté, co bude notáři předložena poslední z těchto listin: - originál Vzdání se zástavního práva Zástavního věřitele ke všem zástavním právům váznoucím v jeho prospěch na předmětných nemovitostech (dále jen "Vzdání" a "Zástavní práva" ) včetně podepsaného návrhu na výmaz těchto zástavních práv, - originál vyrozumění Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha východ o provedení vkladu vlastnického práva k předmětným nemovitostem pro kupujícího; - originál výpisu z katastru nemovitostí, kde jako vlastník předmětných nemovitostí bude zapsán kupující a části B1 a C tohoto výpisu z katastru nemovitostí budou bez zápisu, kromě zápisu věcného břemene uvedeného v čl. IV, odst. 1 této smlouvy, kromě Zástavních práv a kromě případných zápisů vzniklých na základě řízení, jejichž účastníkem je kupující nebo týkající se kupujícího, 2

3 notář si ponechá v úschově částku ve výši 4% z kupní ceny, tj. částku ve výši...,- Kč, na úhradu daně z nabytí nemovitostí, částku ve výši...,- Kč převede na účet č.... stanovený Zástavním věřitelem a částku ve výši... převede na účet vedlejšího účastníka uvedený v záhlaví této smlouvy. b) prodávající se zavazuje do 50 dnů od obdržení vyrozumění, katastrálního úřadu o provedení vkladu vlastnického práva ve prospěch kupujícího předat notáři kopii vyplněného přiznání k dani z nabytí nemovitostí opatřeného razítkem podatelny příslušného finančního úřadu. Po předání vyplněného daňového přiznání převede notář do 15 dnů od jeho předání vypočítanou daň na účet příslušného finančního úřadu (maximálně však částku ponechanou v úschově za účelem úhrady daně z nabytí nemovitostí). V případě, že kupujícímu vznikne povinnost uhradit daň z nabytí nemovitostí za prodávajícího z titulu ručení a kupující předloží notáři originál výzvy příslušného finančního úřadu k plnění za prodávajícího, je notář povinen (pokud však již tuto částku finančnímu úřadu dříve neodeslal) neprodleně převést částku uvedenou ve výzvě na účet finančního úřadu uvedený ve výzvě, maximálně však částku ponechanou v úschově za účelem úhrady daně z nabytí nemovitostí, a to ve lhůtě stanovené ve výzvě finančního úřadu. 6) Smluvní strany si sjednaly, že veškeré náklady spojené s poskytnutím služby Smlouva o úschově u notáře uhradí prodávající a kupující rovným dílem a rovněž úroky z úschovy připadnou prodávajícímu a kupujícímu rovným dílem. 7) Smluvní strany shodně prohlašují, že souhlasí se způsobem zaplacení kupní ceny dle tohoto článku. 8) Pakliže bude zbývající část kupní ceny zcela nebo z části hrazena prostřednictvím úvěru poskytnutého bankou se sídlem na území České republiky nebo zahraniční bankou oprávněnou působit v souladu se zvláštním právním předpisem (zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů) na území České republiky, prodávající poskytne vítězi standardní součinnost, která bývá požadována financující bankou pro čerpání finančních prostředků z úvěru za podmínky, že ustanovení smlouvy o poskytnutí úvěru budou splňovat oprávněné zájmy prodávajícího a jednoznačně zajišťovat prodávajícímu jistotu doplacení zbylé části kupní ceny. V případě požadavku financující banky budou dodatkem upravena dotčená ustanovení této smlouvy. IV. Prohlášení smluvních stran 1) Prodávající prohlašuje, že k předmětným nemovitostem se váží následující věcná břemena, zástavní práva, omezení dispozičních práv, nájemní vztahy apod.: - zástavní práva ve prospěch Zástavního věřitele, zapsaná v katastru nemovitostí na LV 476 pro k.ú. Jenštejn. Výmaz těchto zástavních práv je řešen v čl. VI této smlouvy, - věcné břemeno váznoucí na pozemku parc. č. 258/109 a parc. č. 282/7 spočívající v právu umístění stavby STL plynovodu a právu přístupu a vjezdu k ní za účelem zajištění bezpečného provozu, nutných oprav, údržby, stavebních úprav a kontroly plynárenského zařízení dle rozsahu geom. plánu č /2009 zapsané v katastru nemovitostí pro k.ú. Jenštejn pod V-11416/ ) Prodávající prohlašuje, že vyjma omezení uvedeného v předchozím odstavci prodává předmětné nemovitosti bez jakýchkoliv nájemních smluv nebo jiných závazků a právních vad, které by bránily jejich převodu a že kupujícímu nezatajil jemu známé vady či omezení a že žádná třetí osoba není oprávněna uplatnit vůči předmětným nemovitostem jakékoli právo, jímž by byl nabyvatel omezen v nakládání s nimi nebo v jejich užívání k účelu, k němuž jsou určeny. 3) Prodávající prohlašuje, že mu nejsou ke dni podpisu této smlouvy známy žádné závazky, nedoplatky či zálohové platby vůči správci daně související s předmětnými nemovitostmi a jejich provozem. Za závazky, soudní spory eventuelně správní řízení vzniklá před dnem převodu vlastnického práva odpovídá prodávající a zavazuje se kupujícímu nahradit případnou škodu vzniklou v důsledku těchto řízení. 4) Prodávající prohlašuje, že na něho nebyl prohlášen konkurz, není v úpadku, který by vyžadoval opatření v souladu se zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ani že mu takový úpadek nehrozí, že na něj není podán insolvenční návrh, ani proti němu není vedeno insolvenční řízení dle insolvenčního zákona, ani exekuční řízení, že na právních titulech neváznou jakékoliv vady, které by mohly zapříčinit jakékoliv zpochybnění jeho vlastnického práva anebo případně vlastnického práva kupujícího. 5) Kupující prohlašuje, že je mu znám stav předmětných nemovitostí, že si je dostatečně prohlédl, dostatečně se seznámil s doklady, které byly poskytnuty prodávajícím při výběrovém řízení na prodej předmětných nemovitostí, s veřejně dostupnými stanovisky orgánů státní správy a samosprávy ohledně podmínek výstavby na předmětných nemovitostech a že předmětné nemovitosti kupuje ve stavu, který při prohlídce a z poskytnutých dokladů zjistil nebo zjistit mohl. 3

4 V. Předání předmětu prodeje 1) Účastníci této smlouvy se dohodli, že předání předmětných nemovitostí bude provedeno předávacím protokolem nejpozději do 1 měsíce ode dne obdržení vyrozumění katastrálního úřadu o provedení vkladu vlastnického práva k předmětným nemovitostem pro kupujícího s tím, že prodávající oznámí kupujícímu konkrétní datum předání minimálně 10 dní před navrhovaným termínem předání. 2) Prodávající se zavazuje k součinnosti při převodu veškerých smluvních vztahů na dodávku energií a služeb na kupujícího. 3) Smluvní strany se dohodly, že náklady související s provozem předmětných nemovitostí hradí do dne předání prodávající, od tohoto dne kupující. Součástí předání bude vyúčtování těchto částek (včetně zálohových plateb) prodávajícím. Vyúčtovanou částku se dlužná strana zavazuje zaplatit do 14 dnů po obdržení vyúčtování. 4) Daň z nemovitosti za období do dne převodu vlastnického práva k předmětným nemovitostem v katastru nemovitostí hradí prodávající. Zaplacené zálohy na daň z nemovitosti na období po tomto převodu budou vyúčtovány kupujícímu. Kupující se zavazuje zaplatit vyúčtovanou částku do 14 dnů po obdržení vyúčtování. 5) Prodávající se zavazuje, že do dne předání předmětných nemovitostí bude zajišťovat běžnou údržbu předmětných nemovitostí a nebude provádět na předmětných nemovitostech žádné stavební úpravy. 6) Smluvní strany se dohodly, že nebezpečí škody na předmětných nemovitostech přechází na kupujícího dnem předání předmětných nemovitostí kupujícímu dle odst. 1. tohoto článku, týž den přechází na kupujícího odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s předmětnými nemovitostmi. VI. Další ujednání účastníků smlouvy 1) Prodávající a kupující se zavazují při podpisu této smlouvy podepsat i příslušný návrh na vklad vlastnického práva dle této smlouvy. Prodávající se zavazuje prostřednictvím notáře podat návrh na vklad této smlouvy do příslušného katastru nemovitostí do 7 dní poté, kdy bude do úschovy dle čl. III., odst. 1), písm. c) této smlouvy uhrazena zbylá část kupní ceny. 2) Smluvní strany se dohodly, že v době od uzavření této kupní smlouvy do splnění podmínek pro podání návrhu na vklad této smlouvy uvedených v odst. 1) tohoto článku smlouvy, budou všechny originály této kupní smlouvy a oběma stranami podepsaný návrh na vklad této kupní smlouvy s veškerými doklady nutnými pro podání návrhu na vklad uloženy u notáře a nakládání s těmito dokumenty bude upraveno ve Smlouvě o úschově. 3) Prodávající se zavazuje zajistit, že Zástavní věřitel uloží do 3 týdnů po doplacení kauce dle čl. III odst. 1 písm. b) této smlouvy do úschovy u notáře originál Vzdání včetně podepsaného návrhu na výmaz těchto zástavních práv. Smluvní strany se dohodly, a takto ve Smlouvě o úschově listin pověří notáře, že notář podá u něho uložený návrh na výmaz Zástavních práv na příslušný katastrální úřad neprodleně poté, kdy kupní cena snížená o částku odpovídající dani z nabytí nemovitostí a provizi vedlejšího účastníka bude připsána na účet Zástavního věřitele uvedený ve Smlouvě o úschově (za tímto účelem Prodávající zajistí, aby Zástavní věřitel vydal bez zbytečného odkladu písemné potvrzení o připsání částky na jeho účet a toto předal notáři). Smluvní strany se dále dohodly, že pokud prodávající nezajistí uložení výše uvedeného Vzdání se zástavního práva do úschovy u notáře ani v dodatečné přiměřené lhůtě dalších 14 dnů od marného uplynutí lhůty pro uložení, se kterou je prodávající v prodlení, má kupující v souladu s 517 Obč. zák. v platném znění právo odstoupit od této smlouvy a na základě předložení odstoupení, které nabylo účinnosti notáři, notář vrátí kauci složenou do úschovy na účet kupujícího uvedený v záhlaví této smlouvy. 4) Prodávající a kupující se dále zavazují poskytnout si v řízení o povolení vkladu navzájem nezbytnou součinnost k tomu, aby návrh na vklad práva do katastru nemovitostí byl povolen, tj. zejména se zavazují předložit katastrálnímu úřadu na jeho případnou výzvu veškeré jím požadované doklady a doplnění s tím, že v případě potřeby se obě strany zavazují učinit rovněž společné podání katastrálnímu úřadu, společná doplnění atd. 5) Prodávající se zavazuje, že od podpisu této kupní smlouvy do dne nabytí právní moci rozhodnutí o povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí neučiní žádné kroky směřující k tomu či umožňující to, aby předmětné nemovitosti byly zatíženy jakýmikoli právními závadami, zejména aby byly zatíženy zástavními či jinými obdobnými právy, předkupním právem, právem nájemním či podnájemním, výpůjčkou, věcnými břemeny s výjimkou úprav nájemních vztahů nezhoršujících stávající stav nebo aby předmětné nemovitosti byly vloženy jako vklad do jakéhokoliv právního subjektu apod., nebo aby byly předmětné nemovitosti nebo jeho libovolná část prodána jinému kupujícímu. 6) Veškeré dokumenty nebo doklady, písemná oznámení nebo sdělení obsahující odstoupení od této smlouvy, výzvy dle této smlouvy, výpověď této smlouvy musejí být předány přímo druhé smluvní straně oproti jejímu podpisu, či podpisu osoby výslovně písemně pověřené k jejich převzetí, nebo zasílány druhé smluvní straně poštovní službou formou dopisu do vlastních rukou s dodejkou na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy nebo 4

5 na jakoukoliv jinou adresu písemně sdělenou pro účely doručování s tím, že takovéto sdělení musí být podepsáno odpovědným zástupcem smluvní stravy s úředně ověřeným podpisem. V případě, že oznámení nebo sdělení obsahující odstoupení od této smlouvy bude provozovatelem poštovní služby vráceno odesílající straně jako nedoručené, považuje se za den doručení takové zásilky den, kdy byla zásilka uložena na dodací poště. 7) Smluvní strany se dohodly, že pro účely této smlouvy nabude odstoupení od smlouvy účinnosti dnem doručení druhé smluvní straně a tato smlouva se tímto od samého počátku ruší. Smluvní strany se dohodly, že odstoupením nejsou dotčena ustanovení této smlouvy o smluvních pokutách. 8) Kupující hradí náklady na podání návrhu na vklad. 9) Účastníci smlouvy žádají, aby Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-východ učinil v katastru nemovitostí změny dle této kupní smlouvy. VII. Rozvazovací podmínka 1) Smluvní strany se dohodly na následující rozvazovací podmínce dle 548 odst. 2 zák. 89/2012 Sb. sjednané pro tuto kupní smlouvu: Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-východ návrh na vklad vlastnického práva ve prospěch kupujícího zastaví nebo zamítne a toto rozhodnutí nabude právní moci (dále jen "Rozvazovací podmínka"). V případě, že bude splněna výše uvedená Rozvazovací podmínka, účinnost a platnost této kupní smlouvy zaniká dnem, kdy ke splnění podmínky došlo. Účastníci smlouvy jsou povinni navrátit si veškerá plnění, ke kterým došlo, zejména kupujícímu bude na základě předložení tohoto pravomocného rozhodnutí prodávajícímu, notáři a vedlejšímu účastníkovi vrácena kupní cena na účet uvedený v záhlaví této smlouvy. V případě, že bude uzavřena nová kupní smlouva dle odst. 2) tohoto článku, bude plnění již uhrazené kupujícím dle této smlouvy použito na úhradu kupní ceny dle nové kupní smlouvy a nebude proto kupujícímu vráceno. V případě, že kupující odmítne uzavřít novou kupní smlouvu dle odst. 2 tohoto článku ve lhůtě tam stanovené nebo na výzvu prodávajícího k uzavření nové kupní smlouvy nebude reagovat, je prodávající oprávněn započíst smluvní pokutu sjednanou v odst. 2 tohoto článku proti nároku kupujícího na vrácení plnění poskytnutého dle této smlouvy. 2) Smluvní strany se zavazují, že v případě naplnění Rozvazovací podmínky, uzavřou do 20-ti dnů ode dne splnění Rozvazovací podmínky novou kupní smlouvu za shodných podmínek, která bude formou i obsahem způsobilá k zápisu vkladu vlastnického práva pro kupujícího do katastru nemovitostí, zejména bude respektovat odůvodnění zamítavého rozhodnutí Katastrálního úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Prahavýchod. Pokud kterákoli ze stran odmítne takovou novou kupní smlouvu uzavřít do 20-ti dnů od nabytí právní moci zamítavého rozhodnutí Katastrálního úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-východ nebo na výzvu druhé smluvní strany k uzavření nové kupní smlouvy nebude reagovat, zavazuje se uhradit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši ,- Kč, která je splatná do 10 dnů po marném uplynutí lhůty k uzavření nové kupní smlouvy. Uhrazením smluvní pokuty zaniká povinnost smluvních stran novou kupní smlouvu uzavřít. VIII. Závěrečná ustanovení 1) Tato smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu, právní účinky vkladu vznikají však až dnem rozhodnutí příslušného katastrálního úřadu o povolení vkladu vlastnického práva zpětně ke dni podání návrhu na vklad vlastnického práva. 2) Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že jsou obsahem této smlouvy vázány do dne nabytí právní moci rozhodnutí o povolení vkladu vlastnického práva ve prospěch kupujících do katastru nemovitostí ČR. 3) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich skutečné svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni, v omylu ani za nápadně nevýhodných podmínek. 4) V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy platná a účinná. Strany se zavazují nahradit neplatné či neúčinné ustanovení této smlouvy ustanovení jiným platným a účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního. 5) Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky řádně podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že kromě ujednání uvedených v této kupní smlouvě nejsou ohledně prodeje předmětných nemovitých věcí žádná další ústní ujednání. 6) Tato smlouva byla vyhotovena v.. originálních vyhotoveních, z nichž jedno bude předáno na Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-východ, a následně vyhotovení obdrží kupující, jedno vyhotovení prodávající, jedno vyhotovení vedlejší účastní.a jedno Zástavní věřitel. 5

6 7) Podmínky neřešené touto smlouvou se řídí obecně platnou právní úpravou. Tato smlouva je uzavírána podle českého právního řádu, k řešení případných sporů je místně a věcně příslušný soud na území České republiky. V Praze dne V... dne Nový Jenštejn a.s.... V Praze dne GAVLAS, spol. s r.o. 6

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu vlastnictví jednotky

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu vlastnictví jednotky Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu vlastnictví jednotky VZOR PRO PLACENÍ KUPNÍ CENY POMOCÍ ÚVĚRU Rezidence Topolová 14, a.s. se sídlem Praha 10 - Záběhlice, Topolová 2916/14, PSČ 106 00

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu vlastnictví jednotky

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu vlastnictví jednotky Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu vlastnictví jednotky VZOR PRO PLACENÍ KUPNÍ CENY Z VLASTNÍCH ZDROJŮ Rezidence Topolová 14, a.s. se sídlem Praha 10 - Záběhlice, Topolová 2916/14, PSČ

Více

KUPNÍ SMLOUVA Koupě nemovité věci

KUPNÍ SMLOUVA Koupě nemovité věci KUPNÍ SMLOUVA Koupě nemovité věci Smluvní strany: TOMA rezidenční Kroměříž, s.r.o. se sídlem tř. Tomáše Bati 1566, 765 02 Otrokovice IČO: 28333012 DIČ: CZ28333012 zapsaná u Krajského soudu v Brně, odd.

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 2043 ze dne 5.11.2013 k návrhu na schválení textu vzorové kupní smlouvy pro prodej nemovitostí v majetku hl.m. Prahy

Více

SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ

SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. IMMOINVEST Development s.r.o. se sídlem Praha 2, Třebízského 1388/7, PSČ 120 00 IČ: 256 85 899, č.ú.../0100, Komerční banka a.s. zapsaná v obchodním rejstříku

Více

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:..

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:.. SMLOUVA č. / O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi těmito

Více

Zástavní smlouva k nemovitostem č. [ ]

Zástavní smlouva k nemovitostem č. [ ] Zástavní smlouva k nemovitostem č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, 118 10 Praha 1 PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji části podniku Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,

Více

Pan(í):... trvalé bydliště:... korespondenční adresa: rodné číslo:... email:... telefon:... Čl. I Preambule

Pan(í):... trvalé bydliště:... korespondenční adresa: rodné číslo:... email:... telefon:... Čl. I Preambule Rezervační smlouva Obchodní firma: Stavební bytové družstvo Praha sídlo: Střížkovská 1/29a, Praha 8, 180 00 Česká republika zapsané: u Městského soudu Praha, oddíl Dr XCVIII, vložka 22 IČ / DIČ: 00034592

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ (dále jen Smlouva ) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ (dále jen Smlouva ) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ (dále jen Smlouva ) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: Český rozhlas zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu IČOIČ: 45245053 DIČ: CZ45245053 se sídlem:

Více

Podmínky výb rového ízení

Podmínky výb rového ízení Výb rové ízení U Pergamenky na zjišt ní zájemce o koupi pronajaté kancelá ské budovy v Praze 7 - Holešovicích Podmínky výb rového ízení GAVLAS, spol. s r.o., I : 60472049, se sídlem Dušní 10, Praha 1,

Více

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY A BUDOUCÍ SMLOUVY O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY A BUDOUCÍ SMLOUVY O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY A BUDOUCÍ SMLOUVY O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE uzavřená podle 289 a násl. z.č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění Zlínský kraj se sídlem tř. Tomáše

Více

Smlouva o úvěru č. uzavřená v souladu s ust. 497 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Smlouva o úvěru č. uzavřená v souladu s ust. 497 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Smlouva o úvěru č. uzavřená v souladu s ust. 497 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany 1. Věřitel obchodní jméno : FAST HYPO, a.s. sídlo : Praha

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky č I Smluvní strany: 1 městská část Praha 4 se sídlem: Praha 4, Antala Staška 2059/80b, PSČ: 140 46 zastoupená IČ: 00063584 bankovní spojení - Česká spořitelna, as

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky:

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: KUPNÍ SMLOUVA č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: 1. Národní památkový ústav se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 IČ: 75032333

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami:

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami: SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami: 1) BC Bručná, s.r.o. se sídlem Plzeň - Jižní Předměstí, Boettingerova 2902/26, PSČ

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky č I Smluvní strany: 1městská část Praha 4 se sídlem: Praha 4, Antala Staška 2059/80b, PSČ: 140 46 zastoupená IČ: 00063584 bankovní spojení - Česká spořitelna, as

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro finanční leasing movitých věcí (vozidel) poskytovaný obchodní společností Credium, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky pro finanční leasing movitých věcí (vozidel) poskytovaný obchodní společností Credium, a.s. Všeobecné obchodní podmínky pro finanční leasing movitých věcí (vozidel) poskytovaný obchodní společností Credium, a.s. s oprávněním klienta nabýt předmět leasingu platné od 1.9.2010 k Leasingové smlouvě

Více

ZÁSTAVNÍ SMLOUVA K NEMOVITÝM VĚCEM

ZÁSTAVNÍ SMLOUVA K NEMOVITÝM VĚCEM ZÁSTAVNÍ SMLOUVA K NEMOVITÝM VĚCEM č. bude doplněno /02/2014 (dále jen Zástavní smlouva ) METROPOL FINANCE s.r.o., Michelská 3/9, Michle, 140 00 Praha 4, IČ 014 64 248, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY Datum: XXX TTS energo s.r.o., jako Budoucí prodávající a XXX, jako Budoucí kupující SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY Níže uvedené Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Účelem všeobecných obchodních podmínek pro poskytnutí úvěru (dále také jen VOP, v jiných dokumentech souvisejících s poskytováním úvěru může být použito označení VUP i VOP )

Více

SMLOUVA O ZÁPŮJČCE. takto:

SMLOUVA O ZÁPŮJČCE. takto: SMLOUVA O ZÁPŮJČCE uzavřená v souladu s ustanovením 2390 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a zákonem č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění, (dále jako ZoSÚ ) mezi těmito

Více

platné od 1. 1. 2009 k Leasingové smlouvě č. Čl. I Základní ustanovení Čl. II Účel LS

platné od 1. 1. 2009 k Leasingové smlouvě č. Čl. I Základní ustanovení Čl. II Účel LS Všeobecné obchodní podmínky pro finanční leasing movitých věcí (vozidel) poskytovaný obchodní společností Credium, a.s. s oprávněním klienta nabýt předmět leasingu platné od 1. 1. 2009 k Leasingové smlouvě

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM a CENÍK SLUŽEB Platnost od 1.1. 2014 sano credit VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM a CENÍK SLUŽEB Platnost od 1.1. 2015 sano credit VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

Kupní smlouva. Kupní Smlouvu:

Kupní smlouva. Kupní Smlouvu: Smluvní strany : Kupní smlouva jako prodávající ze strany jedné (dále jen Dodavatel ) a AMOS Typografické studio, spol.s r.o., sídlem Opletalova 55, 110 00 Praha 1, zastupuje pan Pavel Krčmář - jednatel

Více

Všeobecné obchodní podmínky finančního leasingu GE Money Auto, s. r. o. Verze 8/2010

Všeobecné obchodní podmínky finančního leasingu GE Money Auto, s. r. o. Verze 8/2010 Úvodní ustanovení Účelem leasingové smlouvy (dále jen LS ) je poskytnout Příjemci finanční službu spočívající v koupi vozidla, předmětu leasingu (dále jen "Vozidlo") a předání Vozidla Příjemci k provozování

Více

Produktové podmínky. METROPOL FINANCE s.r.o. pro poskytování úvěrů. Platné od 1.1.2014. METROPOL FINANCE s.r.o.

Produktové podmínky. METROPOL FINANCE s.r.o. pro poskytování úvěrů. Platné od 1.1.2014. METROPOL FINANCE s.r.o. Ceník produktů a služeb METROPOL FINANCE s.r.o. Platný od 4. 3. 2013 Produktové podmínky METROPOL FINANCE s.r.o. pro poskytování úvěrů Platné od 1.1.2014 METROPOL FINANCE s.r.o. 2013 1 I. VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU (dále jen smlouva o úvěru ),

SMLOUVA O ÚVĚRU (dále jen smlouva o úvěru ), Registrační číslo smlouvy 36/2015/K Číslo účtu 139611834/7950 SMLOUVA O ÚVĚRU (dále jen smlouva o úvěru ), kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku v českém jazyce podle českého právního řádu uzavírají

Více

Produktové podmínky Raiffeisenbank a.s. pro poskytování hypotečních úvěrů

Produktové podmínky Raiffeisenbank a.s. pro poskytování hypotečních úvěrů Raiffeisenbank a.s. pro poskytování hypotečních úvěrů I VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ...1 II ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ...1 II.1 ÚVĚROVÁ SMLOUVA... 1 III HYPOTEČNÍ ÚVĚRY...1 III.1 ZAJIŠTĚNÍ HYPOTEČNÍHO ÚVĚRU... 1 III.2

Více