A.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1 x A4 03/2013 DPS TO DPS KRAJ : MORAVSKOSLEZSKÝ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1 x A4 03/2013 DPS TO DPS KRAJ : MORAVSKOSLEZSKÝ"

Transkript

1 TECHNICKÁ ZPRÁVA c b a DATUM PODPIS INVESTOR: OBEC: PROJEKTANT: ZODP. PROJEKTANT: VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: KRAJ : MORAVSKOSLEZSKÝ Tel: fax: Opava s.r.o. Hradecká 1576/51, Opava tel: , fax: FORMÁT DATUM 1 x A4 03/2013 DPS TO DPS TECHNICKÁ ZPRÁVA A.1.1.

2 A.1.1. PRŮVODNÍ ZPRÁVA OBSAH a) Identifikační údaje stavby a investora 2 b) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a majetkoprávních vztazích 3 c) Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 3 d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 3 e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 4 f) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu a územního rozhodnutí 4 g) Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném území 4 h) Předpokládaná lhůta výstavby 4 i) Statistické údaje 5 a) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA Název stavby : SNIŽOVÁNÍ SPOTŘEBY ENERGIE ZŠ ŽÁKOVSKÁ, HAVÍŘOV Místo stavby : kraj Severomoravský katastrální území Havířov-město parc.č. 983, 984, 985 Charakter stavby : stavební úpravy k zajištění snižování spotřeby energie objektu základní školy Investor : STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Svornosti 2, Havířov - město IČ : Zastoupeno ve věcech smluvních Ing. Zdeněk Osmancyk Tel.: Zhotovitel : Opava s.r.o. Hradecká 1576/51, OPAVA IČ: , DIČ: CZ Zodp. projektant : Ing. Matěj Kudlík Projektanti : Ing. Klára Motyčková Marek Kubíček Ing. Ivana Bednárková Rudolf Paščák 2

3 A.1.1. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Stupeň PD : dokumentace pro provádění stavby Datum zpracování : 03/2013 Dodavatel stavby : bude určen na základě výběrového řízení b) ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOSTI ÚZEMÍ, O STAVEBNÍM POZEMKU A MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH Stávající objekt Základní školy se nachází v širším centru města Havířova, v zastavěném území. Základní škola je umístěna na rovinatém pozemku s výškovým stupněm a se zahradou. Navržené stavební úpravy svým vzhledem a charakterem nenaruší vzhled stávajících okolních budov. Objekt je třípodlažní (dle jednotlivých pavilónů), podsklepený (v místě terénního stupně), s plochými střechami, využíván majitelem jako základní škola pro cca. 800 dětí. Pozemek a budova dotčené stavebními úpravami jsou ve vlastnictví investora Statutární město Havířov. c) ÚDAJE O PROVEDENÝCH PRŮZKUMECH A O NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU Pro potřeby projektové dokumentace byla použita stavební dokumentace částečné rekonstrukce, stavební dokumentace poskytnutá investorem, geodetické zaměření objektu a energetický audit. Dále bylo provedeno místní šetření a zhotovena fotodokumentace stávající budovy. Byl proveden stavebně-technický průzkum střech objektu. Navrženými stavebními úpravami objektu nedojde k nutnosti vybudování nových přípojek sítí technického vybavení, budova je napojena na stávající přípojky. Dopravní napojení bude stávající, ze stávajících zpevněných a nezpevněných ploch nebude dotčeno. Nedojde k úpravám přístupových ploch a komunikací, úpravám zeleně. d) INFORMACE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ Zpracovaná projektová dokumentace stavby k žádosti o stavební povolení je vypracována v souladu s požadavky dotčených státní orgánů a organizací. Podmínky stanovené v jednotlivých vyjádřeních a stanoviscích dotčených orgánů a organizací týkající se provádění stavebních prací budou dodrženy zhotovitelem stavby před a během vlastní realizace. 3

4 A.1.1. PRŮVODNÍ ZPRÁVA e) INFORMACE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU Zpracovaná projektová dokumentace je v souladu s vyhláškou č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, č. 269/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č.501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území Zpracovaná projektová dokumentace je v souladu s vyhláškou č.501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území a s vyhláškou 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. f) ÚDAJE O SPLNĚNÍ PODMÍNEK REGULAČNÍHO PLÁNU A ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ V dokumentaci pro stavební povolení jsou splněny podmínky regulačního plánu i územního rozhodnutí. Podmínky stanovené pro přípravu a následnou vlastní realizaci stavby budou dodrženy zhotovitelem stavby a jsou obsahem dokumentace pro provedení stavby. g) VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY NA SOUVISEJÍCÍ A PODMIŇUJÍCÍ STAVBY A JINÁ OPATŘENÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ Stavební práce budou realizovány v jedné komplexní stavební etapě, která bude vnitřně dělena na menší stavební úseky odpovídající technologickému a stavebnímu postupu. Z technologického hlediska se jedná o jednoduchou stavbu. Poloha stávajících podzemních sítí bude vytýčena před vlastní realizací stavby. Budou zachována veškerá ochranná pásma inženýrských sítí, dle požadavků jednotlivých správců. h) PŘEDPOKLÁDANÁ LHŮTA VÝSTAVBY Lhůta výstavby bude konkretizována vítěznou nabídkou na dodavatele stavby. Investor má snahu lhůtu výstavby co nejvíce zkrátit. Vlastní realizace bude probíhat tzv. letmou montáži, kdy jednotlivé stavební díly budou ihned zapracovány do stavby bez nutnosti vyčlenění skladovacích ploch na staveništi. Při provádění stavebních prací uvnitř budovy, budou materiály k použití skladovány přímo v objektu. 4

5 A.1.1. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Popis postupu stavby bude řešen časovým harmonogramem postupu prací, který bude předložen vybraným generálním dodavatelem a odsouhlasen investorem. i) STATISTICKÉ ÚDAJE Předpokládané náklady na výstavbu : Zastavěná plocha: Obestavěný prostor : dle rozpočtu 2350 m m3 5

6 A.1.1. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2 2. Mechanická odolnost a stabilita 7 3. Požární bezpečnost 7 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 7 5. Bezpečnost při užívání 7 6. Ochrana proti hluku 7 7. Úspora energie a ochrana tepla 8 8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu 8 9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí Ochrana obyvatelstva Inženýrské stavby 8 1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 1.a) Zhodnocení staveniště Dotčený objekt se nachází v širším centru města Havířov v zastavěném území. Objekt č.p.1006 je postaven na pozemku parc.č.983 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č.984 (zastavěná plocha a nádvoří) a parc.č. 985 (zastavěná plocha a nádvoří). Základní škola je umístěna na rovinatém pozemku s výškovým stupněm a se zahradou. Budovy jsou obdélníkového tvaru, jednotlivé pavilony jsou mezi sebou propojeny Pavilonem Družina, jsou podsklepené, se třemi nadzemními podlažími a plochými střechami. Stavba se nenachází v chráněném území, ani není památkově chráněna. Navržené řešení stavby respektuje obecné požadavky na výstavbu a platné ČSN. 1.b) Urbanistické a architektonické řešení stavby Navržené stavební úpravy stávajícího objetu základní školy a jejich řešení vychází ze zadání investora a požadavků energetického auditu. Dále pak z okolní zástavby a z celkového rázu okolí přilehlého k objektu. Stavební úpravy řeší zateplení střech, výměnu okenních výplní, zateplení objektu a s tím související úpravy přilehlých konstrukcí oplocení apod. hydroizolace spodní stavby (částečně je již hydroizolace provedena). Barevné řešení vychází z účelu objektu a okolní výstavby, objekt bude součástí okolí a nebude svým výrazem narušovat harmonii okolní zástavby. 1.c) Technické řešení Zateplení objektu se provede kontaktním zateplovacím systémem s izolací fasádním polystyrénem EPS 70F tl.140mm, deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λd= 0,039 W/m.K, s probarvenou strukturální silikátovou omítkovinou. Před započetím prací se provedou 2

7 A.1.1. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA výkopové práce nutné pro zaizolování soklu stavby provede se uložení desek z extrudovaného polystyrenu XPS tl. 100mm, deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λd= 0,039 W/m.K. a jejich odizolování od terénu nopovou fólií. Provede se svislá hydroizolace asfaltovými modifikovanými pásy, hydroizolace se provede celoplošně na celou výšku konstrukcí pod úrovní terénu. Ukončení bude cca 0,5m nad úrovni UT a bude překryto kontaktním zateplovacím systémem horní stavby. Do výkopu se uloží drenážní potrubí z PVC, napojené na stávající areálovou kanalizaci. Stávající dřevěná okna budou vyměněna za nová plastová okna s izolačním dvojsklem v barvě bílé. Součástí oken budou i nové exteriérové a interiérové parapety. Celkový prostup tepla oknem bude: Uw 1,1 W/m 2.K. Stávající dveřní výplně budou nahrazeny za nové hliníkové dveře a vrata. Celkový prostup tepla dveřmi bude: Uw 1,2 W/m 2.K. Navržení součinitelé prostupu tepla jsou v souladu s energetickým auditem. Stávající střechy pavilonů budou zatepleny mechanickým kotvením tepelné izolace z minerální vaty tl. 200 a 220 mm, deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λd= 0,039 W/m.K, na stávající střešní soudržný a očištěný plášť. Při kotvení tepelné izolace budou použity kotvy EFHD 6,3 nebo GBST 6. Střecha hlavní budovy bude zateplena izolací o tl. 200 mm. Střecha chodeb bude zateplena izolací o tl. 220 mm. Provede se nové oplechování střech, nové vodorovné a svislé svody dešťové kanalizace (možno použití stávajících, pokud budou v dobrém technickém stavu). W/m 2.K. Součinitel prostupu tepla konstrukcí střechy bude: U=0,16 Na základě tahových zkoušek prováděcí firma navrhne příslušný typ kotvy. Kotva bude navržena co nejmenší, zbytek ve skladbě je zpravidla plastový teleskop (cca. ¾ tl. izolantu), kotva musí být min. 30mm v betonu. Tahové zkoušky a kotevní plán bude zhotoven specializovanou prováděcí firmou. Provede se nové oplechování střech, říms a dalšího nutného oplechování po provedení zateplení. Nově navržené střešní vpusti budou opatřeny vyhříváním dle projektové dokumentace A.3.7. Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodů. Na dotčených střechách byl proveden Stavebně technický průzkum střech firmou Marpo s.r.o. datovaný k březnu Stávající nevyhovující betonové sklepní světlíky (anglické dvorky) budou vybourány. Provede se osazení nových plastových lehkých prefabrikovaných sklepních světlíků, budou upraveny rozměry oken do dvorků zmenšení stávajících oken. Okna budou dozděna z plynosilikátových tvárnic. Současně budou provedeny úpravy na okolních konstrukcích oplocení, vjezdové vrata, branky apod. 3

8 A.1.1. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokončovací práce po zateplení budou obsahovat i úpravy stávajících prvků fasády (osvětlení, zvonková tabla, dešťové svody, větrací mřížky, elektro skříně atd.), tzn. např. prodloužení kotev, přesunutí na novou fasádu atp. Stávající hromosvod bude demontován a nahrazen novým. Provedou se terénní úpravy zásypy uložené izolace pod úrovní terénu, nové položení okapových chodníků kolem objektů, napojení na okolní upravený terén. 1.d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu Napojení na technickou a dopravní infrastrukturu není dotčeno a zůstane zachováno. 1.e) Řešení technické a dopravní infrastruktury Stávající způsob řešení technické a dopravní infrastruktury není navrženými stavebními úpravami dotčen a zůstane zachován stávající stav. Způsob nakládání s dešťovými vodami se nemění, zůstane zachováno stávající připojení na dešťovou kanalizaci. 1.f) Vliv stavby na životní prostředí V průběhu realizace stavby může dojít k určitému negativnímu ovlivnění životního prostředí bezprostředního okolí staveniště hluk, prach, zvýšení frekvence nákladní dopravy, apod. Při dodržování základních zásad výstavby se tito negativní účinky minimalizují. Manipulaci a ukládání odpadů vzniklých při stavební činnosti bude prováděna dle zákona č.185/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, především se jedná o shromažďování a skladovaní nebezpečných odpadů. Takto vzniklé odpady budou zařazeny do kategorie odpadů dle vyhlášky č. 381/2001 Sb. a č.383/2001 Sb. o podrobnostech nakládaní s odpady a dodavatel jejich upřesnění a zatřídění projedná s příslušným odborem životního prostředí Městského úřadu před zahájením stavebních prací. Za skladování, manipulaci a likvidaci odpadů vzniklých během provádění stavebních prací je zodpovědný dodavatel stavby. Přeprava a ukládání odpadů bude svěřena oprávněné osobě, která má patřičná oprávnění k této činnosti. Dodavatel stavebních prací (původce odpadů) musí před zahájením stavebních prací uzavřít s touto oprávněnou osobou Smlouvu o likvidaci a ukládaní odpadů. 1.g) Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch Navazující veřejné plochy a komunikace nejsou předmětem úprav této stavby. Vstupy do objektů zůstávají stávající, nejsou dotčeny stavebními pracemi. 1.h) Průzkumy a měření Projektová dokumentace je zpracována na základě podkladů dodaných investorem. 4

9 A.1.1. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zpracovatel projektové dokumentace provedl místní šetření a fotodokumentaci stávajícího stavu. Bylo provedeno digitální zaměření fasád objektů. Byl proveden Stavebně-technický průzkum střech firmou Marpo s.r.o. z března 2013 a získané poznatky byly zapracovány do projektové dokumentace. 1.i) Údaje o podkladech pro vytýčení stavby Navržené stavební úpravy jsou vztaženy ke stávající budově. S ohledem na charakter stavebních úprav, které jsou navrženy toliko na konstrukcích stávajícího objektu, polohopisný a výškový systém nebude dotčen. Výškový bod ±0,000 navržené stavby je stanoven na úroveň podlahy 1.NP pavilonu V. K tomuto bodu jsou vztaženy všechny výškové kóty v projektové dokumentaci. 1.j) Členění stavby na objekty Jedná se o jednoduchou stavební úpravu, takže není potřeba dalšího členění. Stavba bude provedena jako jeden stavební objekt. Stavební úpravy budou provedeny v jedné komplexní etapě. Stavba je členěna do jednotlivých dílčích částí dle stavebních oborů. 1.k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby Stavebními pracemi nedojde ke zhoršení životního prostředí v těsném okolí a na sousedních pozemcích. V průběhu realizace stavby může dojít k určitému negativnímu ovlivnění životního prostředí bezprostředního okolí staveniště hluk, prach, zvýšení frekvence nákladní dopravy, apod. Po ukončení výstavby se stav životního prostředí vrátí k současnému stavu. Stávající způsob ochrany stavby před negativními účinky okolí, vliv stavby na okolní pozemky a stavby není navrženými stavebními úpravami dotčen. Navržená stavba nebude mít vliv na okolní pozemky či stavby. 1.l) Zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků Při provádění stavebních a montážních prací je potřeba dbát zvýšené opatrnosti, dodržovat bezpečnostní opatření a požadavky k zajištění bezpečnosti práce, vyhlášky týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany před nebezpečím úrazu elektrickým proudem, požární předpisy a zejména vyhlášku č.363/2005 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích. Vyskytnou-li se mimořádné podmínky v průběhu práce, učiní dodavatel potřebná opatření k zajištění bezpečnosti práce. Všechny otvory, rýhy a jámy na stavbě musí být zakryty nebo ohrazeny. 5

10 A.1.1. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Dodavatel prací je povinen vést evidenci pracovníků od jejich nástupu do práce až po opuštění pracoviště a všechny osoby vstupující na staveniště vybavit osobními ochrannými pracovními prostředky. Vyskytnou-li se mimořádné okolnosti v průběhu práce, učiní dodavatel potřebná opatření k zajištění bezpečnosti práce. Práce mohou provádět jen kvalifikovaní pracovníci pod dohledem odpovědného pracovníka. Další povinnosti dodavatelů prací jsou uvedeny ve vyhlášce č.363/2005 Sb. Dodavatel prací zajistí v rozsahu a za podmínek stanovených předpisy kontrolu zařízení, dále pořídí o kontrole zápis a vše předá investorovi při předání stavby po ukončení prací. Dodavatel provede opatření k zamezení přístupu neoprávněných osob na staveniště po dobu provádění stavebních prací. Staveniště bude při provádění prací zajištěno proti vstupu nepovolaných osob. Při vymezení staveniště se musí přihlížet k dosavadním přilehlým prostorám a komunikacím s cílem tyto komunikace, prostory a celkový provoz co nejméně narušit. Vstupy na staveniště budou označeny bezpečnostními značkami a tabulkami se zákazem vstupu na staveniště nepovolaných osob. Povinnosti pracovníků jsou uvedeny ve vyhlášce č.363/2005 Sb. Pracovníci jsou povinni při provádění stavebních prací dodržovat technologické nebo pracovní postupy, návody, pravidla a pokyny, obsluhovat stroje a zařízení a používat nářadí a pomůcky, které jim byly pro jejich práci určeny; neměnit bez souhlasu odpovědného pracovníka nic na provozních, bezpečnostních a požárních zařízeních, dodržovat bezpečnostní označení, výstražné signály a upozornění a pokyny pracovníků pověřených střežením ohroženého prostoru, provádět práci na určeném pracovišti, ze kterého se nesmí vzdálit bez souhlasu odpovědného pracovníka, kromě naléhavých důvodů (nevolnost, náhlé onemocnění, úraz apod.) a odchod jsou povinni ohlásit odpovědnému pracovníkovi. Při používání dopravních strojů (aut, nakládačů, jeřábů a zdvihadel apod.) je nutno se řídit ustanovením ČSN opr. 1, zm. a, b. Pro manipulaci s elektrickým zařízením platí ČSN ed.2 zacházení s elektrickým zařízením osobami neznalými a poučenými. Dále ochrana před nebezpečným dotykem, tj. na nutnost uzemnění u staveništních rozvaděčů, revize ručního el. zařízení, apod. Pro jednotlivé druhy práce platí ČSN příslušného oboru, kde je určen nejen technologický postup, který je nutno při práci dodržovat, ale i BOZ, které pro tuto práci platí. Zhotovitel prací musí mít zpracovány pracovní postupy pro jednotlivé činnosti, které vykonává. V případě účasti více firem na stavbě (subdodavatelé), musí být koordinátor nahlášen na IBP. 6

11 A.1.1. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 2. MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA Navrženými stavebními úpravami nebude dotčena nosná konstrukce stávajícího objektu. Mechanická odolnost a stabilita jednotlivých konstrukcí je prokázána statickým výpočtem. Nové konstrukce jsou navrženy dle ICS,ČSN a EN tak, aby splňovali dané požadavky na provoz a užívání. 3. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST Požadavky PO jsou zakomponovány do projektu pro provádění stavby. Není změněn systém stávající PO ochrany, nejsou změněny únikové cesty z objektu. 4. HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Stavba je navržena takovým způsobem, že neohrožuje hygienu nebo zdraví jejich uživatelů nebo sousedů, především v důsledku uvolňování toxických plynů, přítomnosti nebezpečných plynů nebo částic z ovzduší, emise nebezpečného záření, znečištění nebo zamoření vody nebo půdy, nedostatečného zneškodňování odpadních vod, kouře a tuhých nebo kapalných odpadů, výskytu vlhkosti v částech stavby nebo na površích uvnitř stavby. Realizací stavebních úprav dojde k zlepšení podmínek k užívání objektu jak z hlediska hygienického, tak estetického. Navržené stavební úpravy stávajícího objektu nemají vliv na bezpečnost při užívání. Stávající stav objektu a jednotlivých konstrukcí je proveden a následně zkolaudován tak, aby při jejím užívání a provozu nedocházelo k úrazu uklouznutím, pádem, nebo nárazem veškeré povrchové úpravy podlahových konstrukcí jsou řešeny takovými materiály, které zamezují těmto případům. 5. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ Stavbu, jednotlivé konstrukce a zařízení je nutno pravidelně kontrolovat a revidovat dle příslušných ČSN, EN, ICS a provádět průběžnou údržbu tak, aby byla zachována jejich bezpečnost, funkčnost a zaručená životnost. 6. OCHRANA PROTI HLUKU Ochrana proti případnému hluku během provádění stavebních prací bude zajištěna osobními ochrannými pomůckami jednotlivých pracovníků. Realizací stavby nedojde ke zvýšení hluku v objektu a v nejbližším okolí. 7

12 A.1.1. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 7. ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA Stávající stav objektu odpovídá platným předpisům v době výstavby. Navrženými stavebními úpravami bude úspora energie a ochrana tepla dotčena. Navržené úpravy jsou v souladu s požadavky energetického auditu. Jednotlivé konstrukce jsou navrženy tak, aby splňovaly příslušné ustanovení ČSN, EN a ICS týkající se tepelně technických vlastností s ohledem na budoucí způsob využití. Konstrukce zateplení obvodových konstrukcí, střech a okenních výplní jsou navrženy tak, aby splňovaly ustanovení ČSN , 2, 3, 4 Tepelná ochrana budov (ICS ). Stavebně technické provedení jednotlivých konstrukcí bude posouzeno termovizí. Tepelně technické zkoušky včetně protokolů budou provedeny po realizaci stavby. 8. ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU Projektová dokumentace je zpracována v souladu s vyhláškou č. 398/2009Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 9. OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ S ohledem na navržené stavební úpravy není dotčena stávající ochrana před škodlivými vlivy vnějšího prostředí. 10. OCHRANA OBYVATELSTVA Stávající objekt se nachází v centru města Havířov. Funkční využití pozemku odpovídá schválenému územnímu plánu. Objekt byl zkolaudován a je užíván. Dotčená budova není památkově chráněný objekt. Navrženými stavebními úpravami nedojde ke změně užívání a nepředpokládá se jakýkoliv vliv na okolí a obyvatelstvo. 11. INŽENÝRSKÉ STAVBY Stávající stav řešení objektu zůstane nezměněn. Bilance jednotlivých médií je shodná se stávajícím stavem. 8

13 A.1.1. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 1 INFORMACE O ROZSAHU A STAVU STAVENIŠTĚ Pozemky parc. č. 983, 984 a 985 v k.ú. Havířov-město dotčené navrženou stavbou se nachází v uzavřeném areálu základní školy Žákovská. V okolí staveniště se nacházejí stávající objekty panelových, bytových domů a zpevněné plochy. Areál základní školy leží v zastavěné části obce. Areál základní školy je ohraničen stávajícími pozemkovými hranicemi. Stavba a staveniště se nachází na pozemcích p.č. 983 v k.ú. Bludovice. Pozemky dotčené výstavbou jsou rovinaté. V prostoru stavby budou před zahájením stavebních prací provedeny přípravné práce připravení stávajících zpevněných ploch pro zařízení staveniště. Oplocení staveniště bude provedeno systémovými plotovými dílci, osazených na demontovatelných ocelových sloupcích. Vstupy a vjezdy na staveniště budou opatřeny uzamykatelnými vraty. Oplocení bude zabezpečeno proti vyvrácení a možnému mechanickému rozpojení. Nakládání s odpady bude probíhat dle stanoviska příslušného odboru úřadu obce. Realizací stavby se nepředpokládá využití jiných pozemků než pozemků v oploceném areálu. Přístup a příjezd na staveniště bude ze stávající zpevněné areálové komunikace, která je napojena na veřejnou komunikaci, ulici Žákovská. Pro vjezd na stavbu budou používána otevírací vrata, která jsou součástí stávajícího oplocení. Po dobu výstavby nebudou tyto vrata sloužit pro veřejnost. Oplocení zařízení staveniště včetně vrat si zajistí zhotovitel stavby. Staveniště bude vyklizeno do 30 dnů od předání a převzetí stavby. Plochy dotčené zařízením staveniště a stavbou budou uvedeny do stavu dle PD, příp. do původního stavu. O převzetí staveniště před a po realizaci bude proveden písemný protokol mezi investorem a dodavatelem stavby. 2 VÝZNAMÉ SÍTĚ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY Na pozemcích určených k realizaci stavby se vyskytují areálové sítě technické infrastruktury. Tyto sítě budou před realizací stavby vytýčeny pověřenými pracovníky. Stavební práce budou respektovat ochranná pásma areálových IS. 1

14 A.1.1. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 3 NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA ENERGIE Kanalizace - napojení zařízení staveniště na areálovou kanalizaci nebude provedeno. Dodavatel stavby zajistí pro potřebu stavby min. dvě mobilní WC, kdy jeho součástí bude také likvidace vzniklých odpadů. Vodovod Dodávka vody pro staveniště bude zajištěna za pomocí mobilních nádrží, které v dostatečném množství zajistí rovněž dodavatel stavebních prací. Elektrická energie - napojení NN zařízení staveniště bude řešeno napojením do staveništního rozvaděče s podružným čtením. Tento bude napojen na NN síť stávajícího objektu. Výstavbou nebude ovlivněna hladina spodní vody a tudíž nebude docházet k čerpání spodní vody. Dešťová voda zachycená v případě návalových dešťů ve stavební jámě, která bude vyčerpána do vodoteče. 4 ÚPRAVA Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ Zhotovitel provede opatření k zamezení přístupu neoprávněných osob na staveniště po dobu mimo provádění stavebních prací, zajistí kontrolu uzavření areálu po ukončení denních stavebních prací. Staveniště bude při provádění prací zajištěno proti vstupu nepovolaných osob. Při vymezení staveniště se musí přihlížet k dosavadním přilehlým prostorám a komunikacím s cílem tyto komunikace, prostory a celkový provoz co nejméně narušit. Vstupy na staveniště budou označeny bezpečnostními značkami a tabulkami se zákazem vstupu na staveniště nepovolaných osob. V případě výškových prací nad zpevněnými plochami a komunikacemi bude zajištěno bezpečné používání přestřešení lešení, ochranné sítě lešení apod. Všechny otvory, rýhy a jámy na stavbě musí být zakryty nebo ohrazeny. Při provádění výkopových prací pod úrovní terénu v méně soudržných zeminách je nutné provést pažení. Realizace stavby bude prováděna za provozu objektu jen s minimálním omezením, proto bude nutno zajistit bezpečný přístup osob do tohoto objektu. Stávající vnitřní vybavení bude v max. možné míře ponecháno v budově. Toto vybavení bude nutno zajistit proti prachu. Dále bude nutno zabránit zvýšeným zdrojům hluku. Nutné zajištění provozuschopnosti budovy minimálně po jednotlivých patrech. 2

15 A.1.1. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 5 USPOŘÁDÁNÍ A BEZPEČNOST STAVENIŠTĚ Z HLEDISKA OCHRANY VEŘEJNÝCH ZÁJMŮ Navržená výstavba bude probíhat v uzavřeném areálu zadavatele. V případě provádění prací mající za následek zvýšenou prašnost, hlučnost apod., bude dodavatel dodržovat základní zásady výstavby (např. kropení). Před výjezdem vozidel stavby na areálové a veřejné komunikace bude docházet k čištění vozidel tak, aby nedocházelo ke znečištění areálových a veřejných komunikací a tím bude docházet k minimalizaci vlivu stavby na životní prostředí. 6 Ř EŠENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ Navržený průběh stavby nepředpokládá budování trvalého zařízení staveniště. Na stávající zpevněné areálové ploše budou umístěny čtyři mobilní staveništní buňky, které budou sloužit jako kancelář a sklad nářadí, šatny pracovníků a dále suché WC. Voda pro staveniště bude zajištěna z mobilních nádrží. Tyto buňky včetně WC a nádrží na vodu si zařizuje zhotovitel stavby. Na ploše areálu bude vytyčen prostor pro dočasné skládky materiálu, které budou posouvány dle harmonogramu postupu stavebních prací. Před započetím stavby bude zhotovitelem stavby předložen plán POV. Zhotovitel vymezí prostor pro ustavení přemístitelných zvedacích zařízení pro potřeby stavby. Dále bude vyčleněno místo pro příjezd a otáčení vozidel stavby. Po dobu provádění stavebních prací bude v místě a okolí stavby umístění svislé dopravní značení viz. situace POV. Zhotovitel bude dopravovat své pracovníky z centrálních šaten zhotovitele. 7 POPIS STAVEB ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ VYŽADUJÍCÍ OHLÁŠENÍ S ohledem na navržený způsob výstavby, nevyskytují se na staveništi žádné zařízení staveniště vyžadující ohlášení. 8 STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ Při provádění stavebních a montážních prací je potřeba dbát zvýšené opatrnosti, dodržovat bezpečnostní opatření a požadavky k zajištění bezpečnosti práce vyhlášky týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany před nebezpečím úrazu elektrickým 3

16 A.1.1. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY proudem, požární předpisy a zejména Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Zhotovitel prací zajistí v rozsahu a za podmínek stanovených předpisy kontrolu zařízení, dále pořídí o kontrole zápis a vše předá investorovi při předání stavby po ukončení prací. Vyskytnou-li se mimořádné podmínky v průběhu práce, učiní zhotovitel potřebná opatření k zajištění bezpečnosti práce. Zhotovitel prací je povinen vést evidenci pracovníků od jejich nástupu do práce až po opuštění pracoviště a všechny osoby vstupující na staveniště vybavit osobními ochrannými pracovními prostředky. Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní, stavebně montážní nebo udržovací práce pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu na jejím pracovišti vede evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu bylo předáno. Vyskytnou-li se mimořádné okolnosti v průběhu práce, učiní dodavatel potřebná opatření k zajištění bezpečnosti práce. Práce mohou provádět jen kvalifikovaní pracovníci pod dohledem odpovědného pracovníka. Sb. Další povinnosti zhotovitelů prací jsou uvedeny zejména v nařízení vlády č. 591/2006 Při používání dopravních strojů (aut, nakládačů, jeřábů a zdvihadel apod.) je nutno se řídit ustanovením Nařízením vlády č. 168/2002 Sb. Pro manipulaci s elektrickými zařízeními platí ed.2, ČSN EN ed. 2, opr.1, ČSN EN ed. 2, dále příslušné normy třídícího znaku , VYHLÁŠKA č. 73/2010 Sb. o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních). Dalšími právními předpisy, které je povinen zhotovitel dodržovat jsou zejména: Zákon č. 258/2000 Sb. v platném znění, o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění, Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. v platném znění, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, Vyhláška č. 48/1982 Sb. v platném znění, Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce u technických zařízení. v platném znění, Zejména 1, 194,196,197, , 205, 237,238; 4

17 A.1.1. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Zákon č. 309/2006 Sb.,kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, v platném znění Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků; Nařízení vlády č. 494/2001 Sb, kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu;(od pan NV č. 201/2010 Sb., Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí; Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 9 PODMÍNKY PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ V průběhu realizace stavby může dojít k určitému negativnímu ovlivnění životního prostředí bezprostředního okolí staveniště hluk, prach, zvýšení frekvence nákladní dopravy, apod. Při dodržování základních zásad výstavby se tito negativní účinky minimalizují. Při výstavbě budou dodržovány hygienické limity hluku ze stavební činnosti ve venkovním a vnitřním prostoru dle NV č. 148/2006 Sb. Manipulaci a ukládání odpadů vzniklých při stavební činnosti bude prováděna dle zákona č.185/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, především se jedná o shromažďování a skladovaní nebezpečných odpadů. Takto vzniklé odpady budou zařazeny do kategorie odpadů dle vyhlášky č. 381/2001 Sb. a č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládaní s odpady a dodavatel jejich upřesnění a zatřídění projedná s příslušným odborem životního prostředí úřadu městské části před zahájením stavebních prací. Za skladování, manipulaci a likvidaci odpadů vzniklých během provádění stavebních prací je zodpovědný dodavatel stavby. Přeprava a ukládání odpadů bude svěřena oprávněné osobě, která má patřičná oprávnění k této činnosti. Dodavatel stavebních prací (původce opadů) musí před zahájením stavebních prací uzavřít s touto oprávněnou osobou Smlouvu o likvidaci a ukládaní odpadů. 5

18 A.1.1. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 10 LHŮTY VÝSTAVBY Předpokládané zahájení výstavby : rok 2013 Předpokládané ukončení výstavby: termín ukončení bude předmětem dohody mezi investorem a dodavatelem stavby. S ohledem na navržené technické a materiálové řešení, odhaduje zpracovatel dokumentace dobu realizace na max. 2,5 měsíců. dodavatele stavby s uživateli. Dále doporučuje max. koordinaci 6

19 PŘÍLOHA K TECHNICKÉ ZPRÁVĚ 1 ZÁKLADNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ Podklady a vstupní údaje pro tepelně technické posouzení střech byly převzaty z projektové dokumentace a stavebně technického průzkumu. Posouzení střech bylo provedeno v místech provedených sond. 2 VÝPOČET Výpočet a výsledky jsou obsazeny v příloze této zprávy. 3 ZÁVĚR Základním tepelně technickým posouzením bylo vypočteno, že nově navržené skladby střech po zateplení vyhoví požadavkům na součinitel prostupu tepla, kondenzace vodních par a příznivou roční bilanci kondenzace a vypařování vodních par dle normy ČSN Tyto požadavky budou splněny za předpokladu, že faktor difúzního odporu nové hydroizolační krytiny bude menší nebo roven

20 PŘÍLOHA K TECHNICKÉ ZPRÁVĚ 4 P Ř ÍLOHA: ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN a STN Teplo 2010 Název úlohy : Zpracovatel : TT 2010 Zakázka : Datum : STŘECHA AŠ S1 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : Typ hodnocené konstrukce : Korekce součinitele prostupu du : Strop, střecha - tepelný tok zdola W/m2K Skladba konstrukce (od interiéru) : Číslo Název D[m] L[W/mK] C[J/kgK] Ro[kg/m3] Mi[-] Ma[kg/m2] 1 Strop sipmplex Škvára Beton hutný A 500 H Minerální vlák Spodní asfalto Vrchní asfalto Okrajové podmínky výpočtu : Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi : dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi : Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse : dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse : 0.10 m2k/w 0.25 m2k/w 0.04 m2k/w 0.04 m2k/w Návrhová venkovní teplota Te : C Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai : 21.0 C Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe : 84.0 % Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi : 60.0 % Měsíc Délka[dny] Tai[C] RHi[%] Pi[Pa] Te[C] RHe[%] Pe[Pa] Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti : 5.0 %

21 PŘÍLOHA K TECHNICKÉ ZPRÁVĚ Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO Počet hodnocených let : 1 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: Tepelný odpor konstrukce R : Součinitel prostupu tepla konstrukce U : 6.22 m2k/w W/m2K Součinitel prostupu zabudované kce U,kc : 0.18 / 0.21 / 0.26 / 0.36 W/m2K Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN Difuzní odpor konstrukce ZpT : 2.5E+0012 m/s Teplotní útlum konstrukce Ny* : Fázový posun teplotního kmitu Psi* : 19.4 h Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN a ČSN EN ISO 13788: Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p : C Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,rsi,p : Číslo Minimální požadované hodnoty při max. Vypočtené měsíce rel. vlhkosti na vnitřním povrchu: hodnoty % % Tsi,m[C] f,rsi,m Tsi,m[C] f,rsi,m Tsi[C] f,rsi RHsi[%] Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,rsi je teplotní faktor. Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN : (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: rozhraní: i e tepl.[c]: p [Pa]: p,sat [Pa]: Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. Kond.zóna Hranice kondenzační zóny Kondenzující množství číslo levá [m] pravá vodní páry [kg/m2s] E-0010 Celoroční bilance vlhkosti: Množství zkondenzované vodní páry Mc,a: Množství vypařitelné vodní páry Mev,a: kg/m2,rok kg/m2,rok

22 PŘÍLOHA K TECHNICKÉ ZPRÁVĚ Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než 10.0 C. Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: Roční cyklus č. 1 V konstrukci dochází během modelového roku ke kondenzaci. Kondenzační zóna č. 1 Hranice kondenzační zóny Akt.kond./vypař. Akumul.vlhkost Měsíc levá [m] pravá Gc [kg/m2s] Ma [kg/m2] E E E E E E E E E Maximální množství kondenzátu Mc,a: kg/m2 Na konci modelového roku je zóna suchá (tj. Mc,a < Mev,a). Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. STOP, Teplo 2010 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN a STN Teplo 2010 Název úlohy : Zpracovatel : TT 2010 Zakázka : Datum : STŘECHA AŠ S2 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : Typ hodnocené konstrukce : Korekce součinitele prostupu du : Strop, střecha - tepelný tok zdola W/m2K Skladba konstrukce (od interiéru) : Číslo Název D[m] L[W/mK] C[J/kgK] Ro[kg/m3] Mi[-] Ma[kg/m2] 1 Strop sipmplex Škvára

23 PŘÍLOHA K TECHNICKÉ ZPRÁVĚ 3 Beton hutný A 500 H Minerální vlák Spodní asfalto Vrchní asfalto Okrajové podmínky výpočtu : Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi : dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi : Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse : dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse : 0.10 m2k/w 0.25 m2k/w 0.04 m2k/w 0.04 m2k/w Návrhová venkovní teplota Te : C Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai : 21.0 C Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe : 84.0 % Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi : 60.0 % Měsíc Délka[dny] Tai[C] RHi[%] Pi[Pa] Te[C] RHe[%] Pe[Pa] Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti : 5.0 % Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO Počet hodnocených let : 1 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: Tepelný odpor konstrukce R : Součinitel prostupu tepla konstrukce U : 6.35 m2k/w W/m2K Součinitel prostupu zabudované kce U,kc : 0.17 / 0.20 / 0.25 / 0.35 W/m2K Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN Difuzní odpor konstrukce ZpT : 2.5E+0012 m/s Teplotní útlum konstrukce Ny* : Fázový posun teplotního kmitu Psi* : 20.3 h Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN a ČSN EN ISO 13788: Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p : C Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,rsi,p : Číslo Minimální požadované hodnoty při max. Vypočtené měsíce rel. vlhkosti na vnitřním povrchu: hodnoty % % Tsi,m[C] f,rsi,m Tsi,m[C] f,rsi,m Tsi[C] f,rsi RHsi[%]

24 PŘÍLOHA K TECHNICKÉ ZPRÁVĚ Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,rsi je teplotní faktor. Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN : (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: rozhraní: i e tepl.[c]: p [Pa]: p,sat [Pa]: Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. Kond.zóna Hranice kondenzační zóny Kondenzující množství číslo levá [m] pravá vodní páry [kg/m2s] E-0010 Celoroční bilance vlhkosti: Množství zkondenzované vodní páry Mc,a: kg/m2,rok Množství vypařitelné vodní páry Mev,a: kg/m2,rok Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než 10.0 C. Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: Roční cyklus č. 1 V konstrukci dochází během modelového roku ke kondenzaci. Kondenzační zóna č. 1 Hranice kondenzační zóny Akt.kond./vypař. Akumul.vlhkost Měsíc levá [m] pravá Gc [kg/m2s] Ma [kg/m2] E E E E E E E E E Maximální množství kondenzátu Mc,a: kg/m2 Na konci modelového roku je zóna suchá (tj. Mc,a < Mev,a). Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy.

25 PŘÍLOHA K TECHNICKÉ ZPRÁVĚ STOP, Teplo 2010 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN a STN Teplo 2010 Název úlohy : Zpracovatel : TT 2010 Zakázka : Datum : STŘECHA AŠ S3 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : Typ hodnocené konstrukce : Korekce součinitele prostupu du : Strop, střecha - tepelný tok zdola W/m2K Skladba konstrukce (od interiéru) : Číslo Název D[m] L[W/mK] C[J/kgK] Ro[kg/m3] Mi[-] Ma[kg/m2] 1 Strop sipmlex Škvára Beton hutný A 500 H Písek Teracová dlažb A 500 H Minerální vlák Spodní asfalto Vrchní asfalto Okrajové podmínky výpočtu : Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi : dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi : Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse : dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse : 0.10 m2k/w 0.25 m2k/w 0.04 m2k/w 0.04 m2k/w Návrhová venkovní teplota Te : C Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai : 21.0 C Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe : 84.0 % Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi : 55.0 % Měsíc Délka[dny] Tai[C] RHi[%] Pi[Pa] Te[C] RHe[%] Pe[Pa]

26 PŘÍLOHA K TECHNICKÉ ZPRÁVĚ Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti : 5.0 % Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO Počet hodnocených let : 1 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: Tepelný odpor konstrukce R : Součinitel prostupu tepla konstrukce U : 6.22 m2k/w W/m2K Součinitel prostupu zabudované kce U,kc : 0.18 / 0.21 / 0.26 / 0.36 W/m2K Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN Difuzní odpor konstrukce ZpT : 1.6E+0012 m/s Teplotní útlum konstrukce Ny* : Fázový posun teplotního kmitu Psi* : 20.5 h Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN a ČSN EN ISO 13788: Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p : C Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,rsi,p : Číslo Minimální požadované hodnoty při max. Vypočtené měsíce rel. vlhkosti na vnitřním povrchu: hodnoty % % Tsi,m[C] f,rsi,m Tsi,m[C] f,rsi,m Tsi[C] f,rsi RHsi[%] Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,rsi je teplotní faktor. Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN : (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: rozhraní: i e tepl.[c]: p [Pa]: p,sat [Pa]: Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. Kond.zóna Hranice kondenzační zóny Kondenzující množství číslo levá [m] pravá vodní páry [kg/m2s]

27 PŘÍLOHA K TECHNICKÉ ZPRÁVĚ E-0009 Celoroční bilance vlhkosti: Množství zkondenzované vodní páry Mc,a: kg/m2,rok Množství vypařitelné vodní páry Mev,a: kg/m2,rok Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než 10.0 C. Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: Roční cyklus č. 1 V konstrukci dochází během modelového roku ke kondenzaci. Kondenzační zóna č. 1 Hranice kondenzační zóny Akt.kond./vypař. Akumul.vlhkost Měsíc levá [m] pravá Gc [kg/m2s] Ma [kg/m2] E E E E E E E E E E E E Maximální množství kondenzátu Mc,a: kg/m2 Na konci modelového roku je zóna suchá (tj. Mc,a < Mev,a). Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. STOP, Teplo 2010 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN a STN Teplo 2010 Název úlohy : Zpracovatel : TT 2010 Zakázka : Datum : STŘECHA DRUŽINA S4 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : Typ hodnocené konstrukce : Korekce součinitele prostupu du : Strop, střecha - tepelný tok zdola W/m2K

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 Teplo 2009 Název úlohy : Stěna 1. Zpracovatel : pc Zakázka : Datum :

Více

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 Teplo 2009 SO1 Název úlohy : Zpracovatel : Josef Fatura Zakázka : VVuB

Více

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 Teplo 2008 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE

Více

Příloha 2 - Tepelně t echnické vlast nost i st avební konst rukce. s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y

Příloha 2 - Tepelně t echnické vlast nost i st avební konst rukce. s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Příloha 2 - Tepelně t echnické vlast nost i st avební konst rukce l i s t o p a d 2 0 0 8 s t a v e b n í s y s t é m p r o n í

Více

Stanovisko energetického auditora ke změně v realizaci projektu Základní škola Bezno - zateplení

Stanovisko energetického auditora ke změně v realizaci projektu Základní škola Bezno - zateplení Stanovisko energetického auditora ke změně v realizaci projektu Základní škola Bezno - zateplení Vydal: ENERGY BENEFIT CENTRE a.s. 05/2013 Efektivní financování úspor energie Úvod Toto stanovisko ke změně

Více

KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY

KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 Teplo 2015 obvodová stěna - Porotherm Název úlohy : Zpracovatel

Více

s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Příloha 1 - Tepelně t echnické vlast nost i panelů l i s t o p a d 2 0 0 8

s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Příloha 1 - Tepelně t echnické vlast nost i panelů l i s t o p a d 2 0 0 8 s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Příloha 1 - Tepelně t echnické vlast nost i panelů l i s t o p a d 2 0 0 8 s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r

Více

průměrný úhrn srážek v listopadu (mm) průměrná teplota vzduchu v prosinci ( C) 0 1

průměrný úhrn srážek v listopadu (mm) průměrná teplota vzduchu v prosinci ( C) 0 1 Příl. 1. Tab. 1. Klimatické charakteristiky okolí obce Střelice průměrná roční teplota vzduchu ( C) 7 8 průměrný roční úhrn srážek (mm) 500 550 průměrná teplota vzduchu na jaře ( C) 8 9 průměrný úhrn srážek

Více

KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY

KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 Teplo 2014 EDU stěna obvodová Název úlohy : Zpracovatel : Jan

Více

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE. Varianta B Hlavní nosná stěna

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE. Varianta B Hlavní nosná stěna TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE Varianta B Hlavní nosná stěna ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN

Více

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 Teplo 2005 Název úlohy : Obvodova konstrukce Zpracovatel : Pokorny Zakázka

Více

Novostavba Administrativní budovy Praha Michle. Varianty fasád

Novostavba Administrativní budovy Praha Michle. Varianty fasád Novostavba Administrativní budovy Praha Michle Varianty fasád Datum:05/2017 Vypracoval: Pavel Matoušek 1 1) Kombinace různých variant fasád Tato varianta je řešena v dokumentaci pro stavební povolení.

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy č. 25/PENB/13

Průkaz energetické náročnosti budovy č. 25/PENB/13 Průkaz energetické náročnosti budovy č. 25/PENB/13 dle zákona č. 406/2000 Sb. ve znění pozdějších změn a prováděcí vyhlášky č. 78/2013 Sb. PŘEDMĚT ZPRACOVÁNÍ PRŮKAZU ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY: Novostavba

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Vydaný podle zákona č.406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Název stavby Místo stavby Okres, kraj Investor

Více

RODINNÝ DŮM LOCHOVICE 264, LOCHOVICE

RODINNÝ DŮM LOCHOVICE 264, LOCHOVICE RODINNÝ DŮM LOCHOVICE 264, 267 23 LOCHOVICE PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY EV. Č. 171280.0 VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 78/2013 Sb.

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY PRO ZMĚNU UŽÍVÁNÍ STAVBY rozšíření spisovny v objektu ÚMČ Praha 12. Místo: Hausmannova 3014, k.ú.

STAVEBNÍ ÚPRAVY PRO ZMĚNU UŽÍVÁNÍ STAVBY rozšíření spisovny v objektu ÚMČ Praha 12. Místo: Hausmannova 3014, k.ú. Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY PRO ZMĚNU UŽÍVÁNÍ STAVBY rozšíření spisovny v objektu ÚMČ Praha 12 Místo: Hausmannova 3014, k.ú. Modřany - Praha 4 Investor: MČ Praha 12 Písková 830/25 143 12 Praha 4 - Modřany

Více

STUDIE ENERGETICKÉHO HODNOCENÍ

STUDIE ENERGETICKÉHO HODNOCENÍ CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Oznámený subjekt 1390; 102 00 Praha 10 Hostivař, Pražská 810/16 Certifikační orgán 3048 STUDIE ENERGETICKÉHO HODNOCENÍ Bytový dům: Sportovní

Více

RODINNÝ DŮM DVORY 132, DVORY

RODINNÝ DŮM DVORY 132, DVORY RODINNÝ DŮM DVORY 132, 288 02 DVORY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY EV. Č. 110314.0 VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 78/2013 Sb. Nemovitost:

Více

RODINNÝ DŮM PODVLČÍ 4, DOLNÍ BEŘKOVICE PODVLČÍ

RODINNÝ DŮM PODVLČÍ 4, DOLNÍ BEŘKOVICE PODVLČÍ RODINNÝ DŮM PODVLČÍ 4, 277 01 DOLNÍ BEŘKOVICE PODVLČÍ PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY EV. Č. 89081.0 VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č.

Více

Studie základního vyhodnocení spotřeby tepla po zateplení dle metodiky PENB. okrajové podmínky dotace NZÚ oblast A II výzva

Studie základního vyhodnocení spotřeby tepla po zateplení dle metodiky PENB. okrajové podmínky dotace NZÚ oblast A II výzva Studie základního vyhodnocení spotřeby tepla po zateplení dle metodiky PENB okrajové podmínky dotace NZÚ oblast A II výzva Předkládá : Sídlo Kancelář Ing. Renata Straková Entech Group s.r.o Ke Kulturnímu

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Efektivní financování úspor energie. Obsah:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Efektivní financování úspor energie. Obsah: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: 1. Identifikace stavby 2. Stavební pozemek 3. Provedené průzkumy 4. Požadavky dotčených orgánů 5. Splnění obecných požadavků na výstavbu 6. Splnění podmínek územního plánování

Více

ZPRÁVA č. 88/08. Stavebně technický průzkum konstrukcí mateřské školky Pod Vartou č. 609 SEMILY

ZPRÁVA č. 88/08. Stavebně technický průzkum konstrukcí mateřské školky Pod Vartou č. 609 SEMILY Diagnostika stavebních konstrukcí s.r.o. Svobody 814, Liberec 15, 460 15, tel. 482750583, fax. 482750584 mobil 603711985, 724034307 e-mail : diagnostika.lb@volny.cz ZPRÁVA č. 88/08 Stavebně technický průzkum

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Název akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY VSTUPNÍCH PROSTORŮ Řešovská 515-519, Praha 8 - Bohnice Investor: Bytové družstvo Řešovská Praha 8 - Bohnice, Řešovská 516/7 IČ: 24720500 Zhotovitel projektové dokumentace: CERTIGO

Více

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY... 3 B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY... 3. B.2.4 Bezbariérové užívání stavby... 4

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY... 3 B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY... 3. B.2.4 Bezbariérové užívání stavby... 4 Obsah B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY... 3 B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY... 3 B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 3 B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení... 3 B.2.3 Celkové

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 1.1 ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ: staveniště je vhodné pro uvažované rozšíření hřbitova. Stavební pozemek je rovinatý,

Více

Návrh nosné konstrukce objektu hotelu MIURA

Návrh nosné konstrukce objektu hotelu MIURA ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra betonových a zděných konstrukcí DIPLOMOVÁ PRÁCE Návrh nosné konstrukce objektu hotelu MIURA Technická zpráva Stavební část Bc. Kristýna Macháčová

Více

FAST, VŠB TU OSTRAVA WORKSHOP 2 Vliv volby otvorových výplní na tepelnou ztrátu a letní tepelnou stabilitu místnosti

FAST, VŠB TU OSTRAVA WORKSHOP 2 Vliv volby otvorových výplní na tepelnou ztrátu a letní tepelnou stabilitu místnosti FAST, VŠB TU OSTRAVA WORKSHOP 2 Vliv volby otvorových výplní na tepelnou ztrátu a letní tepelnou stabilitu místnosti Ing. Naďa Zdražilová Ing. Jiří Teslík Ing. Jiří Labudek, Ph.D. Úvod Workshop pracovní

Více

Investor : Společenství vlastníků domu č.p. 377, 378, 379, Československé armády 377, 550 01 BROUMOV

Investor : Společenství vlastníků domu č.p. 377, 378, 379, Československé armády 377, 550 01 BROUMOV --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Stavba : PANELOVÝ DŮM V BROUMOVĚ, ČSA 377, 378, 379 STAVEBNÍ ÚPRAVY Investor : Společenství

Více

Příloha č. 2 Výpočet parciálních tlaků a rovnovážné vlhkosti dřeva v daném místě měřené konstrukce.

Příloha č. 2 Výpočet parciálních tlaků a rovnovážné vlhkosti dřeva v daném místě měřené konstrukce. Příloha č. 2 Výpočet parciálních tlaků a rovnovážné vlhkosti dřeva v daném místě ROZLOŽENÍ PARCIÁLNÍCH TLAKŮ A TEPLOT V MĚŘENÉ KONSTRUKCI PRO SLEDOVANÁ OBDOBÍ Název úlohy : Měřená skladba_mí=50 Zpracovatel

Více

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ Akce : INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ NA FARÁCH, NOVÝ HRÁDEK Investor : MĚSTYS NOVÝ HRÁDEK, Náměstí 28, 549 22 NOVÝ HRÁDEK Stupeň : Dokumentace k provedení stavby Číslo zak.: 4571 A. PRŮVODNÍ

Více

B. Souhrnná technická zpráva. 2. Mechanická odolnost a stabilita Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu.

B. Souhrnná technická zpráva. 2. Mechanická odolnost a stabilita Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu. B. Souhrnná technická zpráva 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu. 2. Mechanická odolnost a stabilita Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou

Více

Obsah dokumentace: B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZATEPLENÍ DOMU, HRDLOVSKÁ 651, OSEK B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Obsah dokumentace: B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZATEPLENÍ DOMU, HRDLOVSKÁ 651, OSEK B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY F. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ) 1. Urbanistické, architektonické a stavebně

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 02 Spojovací krček

TECHNICKÁ ZPRÁVA. : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 02 Spojovací krček IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY MÍSTO STAVBY INVESTOR PROJEKTANT CHARAKTER STAVBY ZAK.ČÍSLO : 3385 : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 02 Spojovací krček : 28. října

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY ---------------------------------------------------------------

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY --------------------------------------------------------------- A T E L I E R P Ř Í P E Ř, Ing. J. VLK, Drážďanská 23, Děčín, tel. 412 528 876 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NÁZEV AKCE

Více

A,B, D PRŮVODNÍ, SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A,B, D PRŮVODNÍ, SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Arch. č. : 27/2015 Název stavby: Stavební a krajinářské úpravy zatáčky u mravenců Stupeň dokumentace: Jednostupňová projektová dokumentace ( DPS) Místo stavby: ZOO Praha, U Trojského zámku 120/3, Praha

Více

E. Zásady organizace výstavby

E. Zásady organizace výstavby Zakázka číslo: 2010-10888-ZU E. Zásady organizace výstavby Technická zpráva Bytový dům Breitcetlova 880/9, Praha 10 Zpracováno v období: září 2010 Zpracoval: Ing. Marie Navrátilová Zodpovědný projektant:

Více

A. Průvodní zpráva. STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ OBJEKTU TĚLOCVIČNY V AREÁLU MAGISTRÁTU MĚSTA OPAVY k.ú. OPAVA-PŘEDMĚSTÍ, p.č.

A. Průvodní zpráva. STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ OBJEKTU TĚLOCVIČNY V AREÁLU MAGISTRÁTU MĚSTA OPAVY k.ú. OPAVA-PŘEDMĚSTÍ, p.č. STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ OBJEKTU TĚLOCVIČNY V AREÁLU MAGISTRÁTU MĚSTA OPAVY k.ú. OPAVA-PŘEDMĚSTÍ, p.č. 2157/9 DOKUMENTACE K STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ (OHLÁŠENÍ) INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA HORNÍ

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ Identifikace stavby Účel stavby : REKONSTRUKCE VÝTAHU v objektu MěÚ Třebíč Místo stavby: Kraj: Charakter stavby: Stupeň: Investor: Projektant:

Více

Návrh nízkoenergetického rodinného domu. Design of a low-energy house BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Návrh nízkoenergetického rodinného domu. Design of a low-energy house BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Návrh nízkoenergetického rodinného domu Design of a low-energy house BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Daniel Koryčan Studijní program:

Více

PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM

PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM ROZSAH OVĚŘOVANÝCH ZNALOSTÍ PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Ecological Consulting

Více

C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. POPIS STAVBY Zhodnocení staveniště: staveniště je vhodné pro uvažované rozšíření hřbitova. Stavební pozemek je rovinatý, porostlý náletovými travinami, které budou před

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST A.1 Identifikační údaje A.2 Seznam

Více

D.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA POV

D.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA POV Soběnov dostavba kanalizace Projektová dokumentace pro realizaci stavby D.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA POV Obsah : 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA POV... 2 2.1. CHARAKTERISTIKA STAVENIŠTĚ... 2 2.2. ROZSAH STAVENIŠTĚ... 2 2.3.

Více

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU BERLÍNSKÁ ul., č.p. 2748, TÁBOR

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU BERLÍNSKÁ ul., č.p. 2748, TÁBOR REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU BERLÍNSKÁ ul., č.p. 2748, TÁBOR PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Datum: 12/2009 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více

E. Zásady organizace výstavby

E. Zásady organizace výstavby 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina E. Zásady organizace výstavby Projektant: Jana Heidlerová, Atletická 1997, Sokolov Investor: Město Sokolov,

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva str. 1/6 B. Souhrnná technická zpráva Identifikace stavby : Název akce: Úpravy hlediště kinosálu Místo akce: Chotěboř, Tyršova 256, 583 01, Chotěboř Objednatel : CEKUS Chotěboř, Tyršova 256, 583 01 Chotěboř

Více

A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva

A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva Stavba : Stavebník : Rekonstrukce autobusové zastávky Na pozemku č.st. parc. 198 v k.ú. Mezouň Obec Mezouň Mezouň 72 267 18 Karlštejn Datum: říjen 2008 A.

Více

DRUPOS HB, s.r.o. Příčná 260, Havlíčkův Brod Tel./fax.: , B. Souhrnná technická zpráva

DRUPOS HB, s.r.o. Příčná 260, Havlíčkův Brod Tel./fax.: ,   B. Souhrnná technická zpráva DRUPOS HB, s.r.o. Příčná 260, 580 01 Havlíčkův Brod Tel./fax.: 569 429 432, e-mail: drupos@iol.cz A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva C. Přehledná mapa E. Zásady organizace výstavby Název akce:

Více

Tepelnětechnický výpočet kondenzace vodní páry v konstrukci

Tepelnětechnický výpočet kondenzace vodní páry v konstrukci Zakázka číslo: 2015-1201-TT Tepelnětechnický výpočet kondenzace vodní páry v konstrukci Bytový dům Kozlovská 49, 51 750 02 Přerov Objednatel: Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2828 a 2829 v Přerově

Více

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY REGIONÁLNÍ AGENTURA PRO ROZVOJ STŘEDNÍ MORAVY O B E C D O L A N Y KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVEB ZPRACOVATEL: STAVEBNÍK:

Více

DŘEVĚNÉ POVALOVÉ CHODNÍKY V LESE NA PARCELE parc.č. 2465 VE SVATOBOŘICÍCH - MISTŘÍNĚ

DŘEVĚNÉ POVALOVÉ CHODNÍKY V LESE NA PARCELE parc.č. 2465 VE SVATOBOŘICÍCH - MISTŘÍNĚ Ing.Vladimír Divácký, 696 04 Svatobořice Mistřín, Na Zelničkách 1254 tel.: 776 599 195, e-mail: vladimirdivacky@centrum.cz Akce: DŘEVĚNÉ POVALOVÉ CHODNÍKY V LESE NA PARCELE parc.č. 2465 VE SVATOBOŘICÍCH

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Seznam příloh B. Souhrnné technické zprávy: B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU B.4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE

Více

PŘÍPOJKA NN A STOŽÁR PRO MĚŘENÍ RYCHLOSTI V ULICI BRNĚNSKÁ, ŠLAPANICE DÚR + DSP

PŘÍPOJKA NN A STOŽÁR PRO MĚŘENÍ RYCHLOSTI V ULICI BRNĚNSKÁ, ŠLAPANICE DÚR + DSP PŘÍPOJKA NN A STOŽÁR PRO MĚŘENÍ RYCHLOSTI V ULICI BRNĚNSKÁ, ŠLAPANICE DÚR + DSP Průvodní zpráva byla zpracována v souladu s Přílohou č.1 k vyhlášce č.499/2006 Sb. a zákonem č.183/2006 Sb. (Stavební zákon).

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Datum: Březen 2014

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Datum: Březen 2014 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Vypracoval: Ing. Zdeněk Janýr Datum: Březen 2014 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA - strana 1/7 Obsah: A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby, b) místo stavby (adresa, čísla popisná,

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

ZUŠ TRNKOVA STAVEBNÍ ÚPRAVY Výměna otvorových výplní za plastové

ZUŠ TRNKOVA STAVEBNÍ ÚPRAVY Výměna otvorových výplní za plastové 1 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A./a1 Identifikace stavby : ZUŠ TRNKOVA STAVEBNÍ ÚPRAVY Výměna otvorových výplní za plastové Brno Líšeň, ul. Trnkova 81/1784, PSČ 628 00 A./a2 Odběratel : Statutární město Brno, Dominikánské

Více

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.: , A. Průvodní zpráva

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.: , A. Průvodní zpráva Ing. Milan Bicera, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ČKAIT:0101781 IČ:71785671 BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ VSTUPU U OBJEKTU DPS

Více

OBSAH 1 ÚVOD IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ Výchozí podklady... 3

OBSAH 1 ÚVOD IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ Výchozí podklady... 3 OBSAH 1 ÚVOD... 2 2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ... 3 3.1 Výchozí podklady... 3 3.2 Právní předpisy a technické normy použité pro návrh opravy... 3 3.3 Právní předpisy a technické

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (vyhl. č. 148/2007 Sb.)

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (vyhl. č. 148/2007 Sb.) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (vyhl. č. 148/2007 Sb.) Objekt: Bytový dům Za Sokolovnou 9 sekce C, D, E Praha 6 - Suchdol Adresa: Za Sokolovnou 9, Praha 6 - Suchdol Vlastník: Společenství pro dům

Více

A+B PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A+B PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA AKCE ZAHRADNÍ DŮM OPRAVA PLOCHÉ STŘECHY STUPEŇ Projektová dokumentace pro stavební povolení INVESTOR Dům kultury Teplice, Mírové náměstí 2950, Teplice A+B PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA V Teplicích:

Více

VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Část A, B

VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Část A, B VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Část A, B DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Dle vyhlášky 405/2017 Sb. Objednatel: Se sídlem: Zhotovitel: Místo podnikání (provozovna):

Více

VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 683 V UL. T.G. MASARYKA, ŠLUKNOV

VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 683 V UL. T.G. MASARYKA, ŠLUKNOV TECHNICKÁ ZPRÁVA... VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 683 V UL. T.G. MASARYKA, ŠLUKNOV... Investor Zodp. projektant Vypracoval Město Šluknov Nám. Míru 1 407 77 Šluknov Ing. Jiří Cobl Martin Rousek Datum březen

Více

QATROSYSTEM, spol. s r. o., Kyjovská 3578, Havlíčkův Brod ,

QATROSYSTEM, spol. s r. o., Kyjovská 3578, Havlíčkův Brod , QATROSYSTEM, spol. s r. o., Kyjovská 3578, 580 01 Havlíčkův Brod 569 430 474, e-mail: projekce@qatrosystem.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Stavba : KINO CHOTĚBOŘ č.p.256, ul.tyršova stavební úpravy v 2.NP Místo

Více

FHJ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. ±0,000 = 394,850 B. p. v. FHJ Building spol.s.r.o. kolektiv Prosinec 2013 780/13. info@fhj-building.cz. Tel.

FHJ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. ±0,000 = 394,850 B. p. v. FHJ Building spol.s.r.o. kolektiv Prosinec 2013 780/13. info@fhj-building.cz. Tel. ±0,000 = 394,850 B. p. v. FHJ Building spol.s.r.o. 106 00 Tel.: e-mail: 64576183 272 769 786 info@fhj-building.cz FHJ building Investor : Místo stavby : Stavba : Vypracoval : Datum : kolektiv Prosinec

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA 10.2 PŘELOŽKA KANALIZACE. Přeložka plynovodu a ostatních sítí přístavby Krytého plaveckého bazénu

TECHNICKÁ ZPRÁVA 10.2 PŘELOŽKA KANALIZACE. Přeložka plynovodu a ostatních sítí přístavby Krytého plaveckého bazénu TECHNICKÁ ZPRÁVA PŘELOŽKA KANALIZACE VEDOUCÍ PROJEKTU VYPRACOVAL KONTROLOVAL JIŘÍ STOROŽENKO TOMÁŠ KŘEPELKA MILOSLAV KOMÁREK MĚSTO: VYSOKÉ MÝTO INVESTOR: Město Vysoké Mýto, IČ: 00279773 vkcad@vkcad.cz

Více

Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, p.o. výjezdové stanoviště Vsetín - přístavba garáží

Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, p.o. výjezdové stanoviště Vsetín - přístavba garáží Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, p.o. výjezdové stanoviště Vsetín - přístavba garáží Projekt pro realizaci stavby USPOŘÁDÁNÍ DOKUMENTACE A - Průvodní zpráva B - Souhrnná technická zpráva

Více

(PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ)

(PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ) Průvodní zpráva (PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ) Broumovské stavební sdružení s.r.o. Zodpovědný projektant Vypracoval Kreslil Ing. Jaroslav Šlapka Ing. Radim Mach Ing. Radim Mach Místo stavby Meziměstí Úřad Meziměstí

Více

A Průvodní zpráva. Dokumentace pro provádění stavby. Zateplení ZŠ J. V. Sticha-Punta Žehušice č.p. 190

A Průvodní zpráva. Dokumentace pro provádění stavby. Zateplení ZŠ J. V. Sticha-Punta Žehušice č.p. 190 A Průvodní zpráva Dokumentace pro provádění stavby Zateplení ZŠ J. V. Sticha-Punta Žehušice č.p. 190 Odpovědný projektant: Vypracoval: Miloslav Goll Ing. Tomáš Srb Datum zhotovení: srpen 2014 Obsah dokumentace

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA ZODP. PROJEKTANT: MĚŘÍTKO: Ing. V. Kubeš. VYPRACOVAL: Jiří Jůzko DATUM: BŘEZEN 2012 STUPEŇ: POČET A4: 5 NÁZEV AKCE: ČÍSLO ZAKÁZKY:

PRŮVODNÍ ZPRÁVA ZODP. PROJEKTANT: MĚŘÍTKO: Ing. V. Kubeš. VYPRACOVAL: Jiří Jůzko DATUM: BŘEZEN 2012 STUPEŇ: POČET A4: 5 NÁZEV AKCE: ČÍSLO ZAKÁZKY: ZODP. PROJEKTANT: Ing. V. Kubeš MĚŘÍTKO: VYPRACOVAL: Jiří Jůzko DATUM: BŘEZEN 2012 STUPEŇ: POČET A4: 5 NÁZEV AKCE: INVESTOR: Město Nové Hrady, nám. Republiky 46, Nové Hrady, 373 33 OBSAH: PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Více

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA ZUŠ KOLLÁROVA 17/551 K. VARY, ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ, STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ PORUCH

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA ZUŠ KOLLÁROVA 17/551 K. VARY, ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ, STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ PORUCH ZUŠ KOLLÁROVA 17/551, K. VARY Ateliér pro zpracování komplexní projektové dokumentace a designu staveb Loketská 344/12, 360 06 Karlovy Vary, tel./fax: 353 116 277, atelier@porticus.cz, www.porticus.cz

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení : a) zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu konstrukcí, stavebně historický

Více

Průvodní a souhrnná technická zpráva

Průvodní a souhrnná technická zpráva Výstavba garáže Průvodní a souhrnná technická zpráva Stavebník : Pavel Krejčík A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1 Identifikační údaje 1.1 Účastníci výstavby Objednatel: Pavel Krejčík Jižní 207, Komárov Dodavatel: svépomocí

Více

B.Souhrnná technická zpráva

B.Souhrnná technická zpráva B.Souhrnná technická zpráva B.1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení B.1.1. Zhodnocení staveniště Jedná se o stávající objekt zámku obklopeného parkem, který se nachází v severní

Více

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Stavba : Prodloužení kanalizace v k.ú. Střítež u Milevska ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Stupeň: DSP Datum : 01/2019 1 OBSAH ÚVOD 3 PODKLADY 3 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 3 1.A ROZSAH A USPOŘÁDÁNÍ STAVENIŠTĚ 3 1.B

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva Ladislav Dobiáš PROJEKČNÍ KANCELÁŘ 434 01 MOST Jana Kubelíka 1472/7 Tel.: 723 413 292 (mobil) e-mail : lada.dobias@seznam.cz B. Souhrnná technická zpráva Stavba : Vybudování sklepních kojí laťových J.Dobrovského

Více

ČÁST A DSP -A-001 : PRŮVODNÍ ZPRÁVA

ČÁST A DSP -A-001 : PRŮVODNÍ ZPRÁVA DSP -A-001 : PRŮVODNÍ ZPRÁVA Název akce : Stavební úpravy MS,,,Eliška,, Fáze : Dokumentace pro ohlášení stavby (DSP) Vypracoval : Ing. Libor Macháček Kontroloval (schválil) : Ing. Lubomír Hradil Datum

Více

A Průvodní zpráva. VÝMĚNA OKEN ZŠ Dvořákův okruh 2, Krnov. A.1 Identifikační údaje. A.1.1 Údaje o stavbě. Zakázka číslo: 21/14.

A Průvodní zpráva. VÝMĚNA OKEN ZŠ Dvořákův okruh 2, Krnov. A.1 Identifikační údaje. A.1.1 Údaje o stavbě. Zakázka číslo: 21/14. A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě Zakázka číslo: 21/14 Název stavby: A Průvodní zpráva VÝMĚNA OKEN - ZŠ Dvořákův okruh 2, Krnov Místo stavby: ZŠ Dvořákův okruh 2, Krnov parc. č. 117, kat. úz.

Více

(11 vchod 2643 a 8 ) z

(11 vchod 2643 a 8 ) z Okresn stavebn bytov dru stvo esk L pa I 605 271 602 11.2.2013 roce 1985 2 vchody, celkem 46. -4 sam 264. Na 2 ks konstrukce A. 1) konstrukc 43 a 2644 2) by na podest 43 a 2644-4 3) u 4) (11 vchod 2643

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ VRCHLABÍ, UL. DĚLNICKÁ B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Vypracoval: Lukáš Jirásek str. 1 OBSAH 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 3 a) zhodnocení staveniště, u změny

Více

E. Zásady organizace výstavby

E. Zásady organizace výstavby E. Zásady organizace výstavby Technická zpráva a) informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště

Více

SMÍŠENÁ STEZKA ŠTERNBERK BABICE SO 01, SO 02, SO 03

SMÍŠENÁ STEZKA ŠTERNBERK BABICE SO 01, SO 02, SO 03 REGIONÁLNÍ AGENTURA PRO ROZVOJ STŘEDNÍ MORAVY MĚSTO Š T E R N B E R K SMÍŠENÁ STEZKA ŠTERNBERK BABICE SO 01, SO 02, SO 03 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ V PODROBNOSTECH PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY ZPRACOVATEL:

Více

DELTA Třinec, s.r.o. p r o j e k č n í a t e l i é r. Průvodní zpráva. ODSTRANĚNÍ NEPOUŽÍVANÉ STAVBY - bourací práce -

DELTA Třinec, s.r.o. p r o j e k č n í a t e l i é r. Průvodní zpráva. ODSTRANĚNÍ NEPOUŽÍVANÉ STAVBY - bourací práce - A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby ODSTRANĚNÍ NEPOUŽÍVANÉ STAVBY - bourací práce - b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla

Více

Identifikační údaje. Identifikační údaje stavby. místo stavby. Identifikační údaje investora. Identifikační údaje zpracovatele projektu

Identifikační údaje. Identifikační údaje stavby. místo stavby. Identifikační údaje investora. Identifikační údaje zpracovatele projektu Technická zpráva 1 Identifikační údaje Identifikační údaje stavby Úpravy objektu občanské vybavenosti č.p.4 Husova 4 289 07 Libice nad Cidlinou místo stavby st.p.51 k.ú. Libice nad Cidlinou Identifikační

Více

1 Identifikační údaje... 3 2 Celkový popis stavby... 4 2.1 Účel užívaní stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 4 2.2 Celkové urbanistické a

1 Identifikační údaje... 3 2 Celkový popis stavby... 4 2.1 Účel užívaní stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 4 2.2 Celkové urbanistické a Obsah: Strana: 1 Identifikační údaje... 3 2 Celkový popis stavby... 4 2.1 Účel užívaní stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 4 2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení... 4 2.2.1 Urbanismus...

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Psáry kanalizace a vodovod v ulici Nad Cihelnou DSP

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Psáry kanalizace a vodovod v ulici Nad Cihelnou DSP A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Psáry kanalizace a vodovod v ulici Nad Cihelnou DSP Obsah: A.1 Identifikační údaje... 2 A.2 Seznam vstupních podkladů...2 A.3 Údaje o území... 2 A.3.a) Rozsah řešeného území...2 A.3.b)

Více

ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P. 332 AŽ 337 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P. 332 AŽ 337 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P. 332 AŽ 337 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Místo stavby : Ralsko Ploužnice č.p. 332 až 337 st.p.č. 56/1-4, 57/1-4, 58/1-4 Investor : Město Ralsko

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. HASIČSKÁ ZBROJNICE OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI Úhřetice č.p. 14 538 32 Úhřetice

TECHNICKÁ ZPRÁVA. HASIČSKÁ ZBROJNICE OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI Úhřetice č.p. 14 538 32 Úhřetice TECHNICKÁ ZPRÁVA HASIČSKÁ ZBROJNICE OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI Úhřetice č.p. 14 538 32 Úhřetice SEZNAM PŘÍLOH: D.1.1.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1.2 - PŮDORYS 1NP D.1.1.3 - PŮDORYS 2NP D.1.1.4 - KROV, STŘECHA

Více

ENERGO-STEEL spol. s r. o. Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Mobil: 777 723 344, 608 553 344

ENERGO-STEEL spol. s r. o. Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Mobil: 777 723 344, 608 553 344 ENERGO-STEEL spol. s r.o. Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Mobil: 777 723 344, 608 553 344 IČ: 15502546 Http://www.energo.cz E-mail: energo@energo.cz

Více

Oprava střechy bytového objektu Rumburských hrdinů č.p. 819, 820 a 821, NOVÝ BOR Návrh zateplení horní střechy Technická zpráva 1 OBSAH...

Oprava střechy bytového objektu Rumburských hrdinů č.p. 819, 820 a 821, NOVÝ BOR Návrh zateplení horní střechy Technická zpráva 1 OBSAH... Oprava střechy bytového objektu Rumburských hrdinů č.p. 819, 820 a 821, NOVÝ BOR Návrh zateplení horní střechy Technická zpráva 1 OBSAH 1 OBSAH... 1 2 Identifikační údaje stavby... 2 3 Podklady... 2 4

Více

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem ZÁKLADNÍ ÚDAJE Identifikační údaje o budově Název budovy: BD Ulice: Družstevní 279 PSČ: 26101 Město: Příbram Stručný popis budovy

Více

a) Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY RD PANA SALABY na parc.č. st.94 a 66/4 v k.ú Jesenice u Prahy Osnice 713279

a) Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY RD PANA SALABY na parc.č. st.94 a 66/4 v k.ú Jesenice u Prahy Osnice 713279 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje: A.1.1 Údaje o stavbě: a) Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY RD PANA SALABY na parc.č. st.94 a 66/4 v k.ú Jesenice u Prahy Osnice 713279 b) Místo stavby: ul. Hlavní

Více

Rekonstrukce ubytovny "A" na upravitelné byty. F.1.4.2 - Tepelně technické řešení stavby AKCE: Riegrova 2111, Hořice 508 01

Rekonstrukce ubytovny A na upravitelné byty. F.1.4.2 - Tepelně technické řešení stavby AKCE: Riegrova 2111, Hořice 508 01 AKCE: Rekonstrukce ubytovny "A" na upravitelné byty Riegrova 2111, Hořice 508 01 Investor: město Hořice, nám. Jiřího z Poděbrad 342, Hořice 508 01 Projektant ing Jan Bartoš, Havlíčkova 145, Hořice 508

Více

A. - Průvodní zpráva

A. - Průvodní zpráva A. - Obsah: A.1. A.2. A.3. A.4. A.5. Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě A.1.2. Údaje o stavebníkovi A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace Seznam vstupních podkladů Údaje o území Údaje

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Přehled výchozích podkladů. 2. Předmět projektu. 3. Základní údaje o objektu. 1. Identifikační údaje

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Přehled výchozích podkladů. 2. Předmět projektu. 3. Základní údaje o objektu. 1. Identifikační údaje TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje NÁZEV STAVBY : Zateplení objektu MŠ Míkovice, Uherské Hradiště MÍSTO STAVBY : U Mlýna 251, Uh.Hradiště-Míkovice INVESTOR : Město Uherské Hradiště, Masarykovo nám.19,

Více

RAPOTICE DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ REKONSTRUKCE ULICE "K SOKOLOVNĚ" Obsah: A. Průvodní zpráva

RAPOTICE DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ REKONSTRUKCE ULICE K SOKOLOVNĚ Obsah: A. Průvodní zpráva Zhotovitel: Agroprojekt Jihlava, spol. s r.o., Strojírenská 4/7, 586 01 Jihlava www.agroprojektjihlava.cz, agroprojekt@agroprojektjihlava.cz, +420 567 210 066 RAPOTICE REKONSTRUKCE ULICE "K SOKOLOVNĚ"

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU DDM MOZAIKA V ŽELEZNÉM BRODĚ na st.p.č. 708 v k.ú. Železný Brod A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU DDM MOZAIKA V ŽELEZNÉM BRODĚ na st.p.č. 708 v k.ú. Železný Brod A PRŮVODNÍ ZPRÁVA SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU DDM MOZAIKA V ŽELEZNÉM BRODĚ na st.p.č. 708 v k.ú. A PRŮVODNÍ ZPRÁVA PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY Investor: Město Náměstí 3. května

Více

00 A PRŮVODNÍ ZPRÁVA. DÍLČÍ REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ MATEŘSKÁ ŠKOLKA Klausova 2448/6 Praha 13. Razítko: Číslo paré: Název:

00 A PRŮVODNÍ ZPRÁVA. DÍLČÍ REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ MATEŘSKÁ ŠKOLKA Klausova 2448/6 Praha 13. Razítko: Číslo paré: Název: Razítko: Číslo paré: Název: DÍLČÍ REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ MATEŘSKÁ ŠKOLKA Klausova 2448/6 Praha 13 NPROSAN s.r.o - Inženýrské a projektové služby - Provádění a sanace staveb Investor: Odpovědný

Více

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 Dokumentace pro provedení stavby Paré D Dokumentace objektu D.1 Technická zpráva Dokument: 179-5.D1 Razítko Datum: 4/2014 Obsah zprávy A Účel objektu 3 B Zásady

Více

F. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ)

F. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ) Stavba: Akce: Místo stavby: Zadavatel: Stupeň PD: Bytový dům Zateplení obvodových stěn a podhledu stropu nad průjezdem p.p.č. 2995, Kozákova 681/7, 470 01 Česká Lípa Česká Lípa (561380), část obce Česká

Více