Rekonstrukce ubytovny "A" na upravitelné byty. F Tepelně technické řešení stavby AKCE: Riegrova 2111, Hořice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rekonstrukce ubytovny "A" na upravitelné byty. F.1.4.2 - Tepelně technické řešení stavby AKCE: Riegrova 2111, Hořice 508 01"

Transkript

1 AKCE: Rekonstrukce ubytovny "A" na upravitelné byty Riegrova 2111, Hořice Investor: město Hořice, nám. Jiřího z Poděbrad 342, Hořice Projektant ing Jan Bartoš, Havlíčkova 145, Hořice F Tepelně technické řešení stavby

2 TEPELNÁ TECHNIKA OBSAH: 1 ÚČEL DOKUMENTU POŽADAVKY NORMY VYHODNOCENÍ POSUZOVANÉ BUDOVY POSOUZENÍ PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA PRO STÁVAJÍCÍ STAV POSOUZENÍ PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA PRO NÁVRH VÝPOČTOVÁ ČÁST PROTOKOL VÝPOČTU Z PROGRAMU ENERGIE 2010 PRO STÁVAJÍCÍ STAV PROTOKOL VÝPOČTU Z PROGRAMU ENERGIE 2010 PRO NÁVRH POSOUZENÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY PŘÍLOHA 1 ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY STÁVAJÍCÍ STAV PŘÍLOHA 2 ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY - NÁVRH 0519HM F TEPELNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY.DOC STRANA 2 / 34

3 1 ÚČEL DOKUMENTU V tomto dokumentu jsou posuzovány stavební konstrukce po stránce tepelně technické. Posouzeny jsou jednotlivé obvodové konstrukce a objekt jako celek. Posouzení je provedeno pro stávající stav a návrh. Výsledné hodnoty výpočtů jsou vyhodnoceny v souladu s ČSN :2011 a slouží pro posouzení s tzv. porovnávacími ukazateli definovanými vyhláškou 148/2007 o energetické náročnosti budov. 2 POŽADAVKY NORMY Lokalita: Venkovní návrhová teplota Vnitřní návrhová teplota Posuzovaný objekt Hořice v Podkrkonoší θ ae =-15 C θ im =20 C změna ubytovny na bytový dům 10 b.j. Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí obálky budovy V následujících tabulkách jsou shrnuty současné vybrané požadavky pro součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí s ohledem na požadavek ČSN :2011. Tabulka 1: Požadované a doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla U N pro budovy s převažující návrhovou vnitřní teplotou im = 20 C Popis konstrukce Požadované hodnoty U N,20 Součinitel prostupu tepla [W/m 2 K] Doporučené hodnoty U rec,20 Doporučené hodnoty U rec,20 Stěna vnější lehká 0,20 0,30 0,18 ~ 0,12 Stěna k nevytápěné půdě (se střechou bez tepelné izolace) těžká 0,25 Střecha strmá se sklonem nad 45 0,30 0,20 0,18 ~ 0,12 Střecha plochá a šikmá se sklonem do 45 včetně Strop s podlahou nad venkovním prostorem 0,24 0,16 0,15 ~ 0,10 Strop pod nevytápěnou půdou (střecha bez tepelné izolace) 0,30 0,20 0,15 ~ 0,10 Podlaha a stěna vytápěného prostoru přilehlá k zemině 0,45 0,30 0,22 ~ 0,15 Strop a stěna vnitřní z vytápěného k nevytápěnému prostoru 0,60 0,40 0,30 ~ 0,20 Strop nebo stěna vnitřní z vytápěného temperovanému prostoru Strop nebo stěna vnější z temperovaného k venkovnímu prostředí 0,75 0,50 0,38 ~ 0,25 Podlaha a stěna temperovaného prostoru přilehlá k zemině 0,85 0,60 0,45 ~ 0,30 Stěna mezi sousedními budovami Strop mezi prostory s rozdílem teplot do 10 C včetně 1,05 0,70 0,5 Stěna mezi prostory s rozdílem teplot do 10 C včetně 1,30 0,90 Strop vnitřní mezi prostory s rozdílem teplot do 5 C včetně 2,2 1,45 Stěna vnitřní mezi prostory s rozdílem teplot do 5 C včetně 2,7 1,80 Výplň otvoru ve vnější stěně a strmé střeše z vytápěného prostoru do venkovního prostředí, kromě dveří 1,5 1,2 0,8 ~ 0,6 Šikmá výplň otvoru se sklonem do 45, z vytápěného prostoru do venkovního prostředí 1,4 1,1 0,9 Dveřní výplň otvoru z vytápěného prostoru do venkovního prostředí (včetně rámu) 1,7 1,2 0,9 Výplň otvoru vedoucí z vytápěného do temperovaného prostoru 3,5 2,3 1,7 Výplň otvoru vedoucí z temperovaného prostoru do venkovního prostředí 3,5 2,3 1,7 Šikmá výplň otvoru se sklonem do 45, z temperovaného prostoru do venkovního prostředí 2,6 1,7 1,4 Lehký obvodový plášť (LOP), hodnocený jako smontovaná sestava včetně f w 0,50 0,3 + 1,4. f w nosných prvků s poměrnou plochou průsvitné výplně otvoru f w > 0,50 0,7+ 0,6. f w 0,20 + f w 0,15+0,85.f w Kovový rám výplně otvoru - 1,8 1,0 Nekovový rám výplně otvoru - 1,3 0,9 ~ 0,7 Rám lehkého obvodového pláště - 1,8 1,2 Podrobnější specifikace viz. ČSN :2011 Pozn.: Převažující návrhová vnitřní teplota θ im, ve C, odpovídá návrhové vnitřní teplotě θ i většiny prostorů v budově nebo zóně budovy. Za budovy s převažující návrhovou vnitřní teplotou θ im = 20 C pro které platí tabulka 1, se považují všechny budovy obytné (nevýrobní bytové), občanské (nevýrobní nebytové) s převážně dlouhodobým pobytem lidí (např. školské, administrativní, ubytovací, veřejně správní, stravovací, většina zdravotnických) a jiné budovy, pokud převažující návrhová vnitřní teplota θ im je v intervalu od 18 C do 22 C včetně. 0519HM F TEPELNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY.DOC STRANA 3 / 34

4 Pro ostatní budovy s jinou převažující návrhovou teplotou se hodnoty součinitele prostupu tepla U N počítají ze vztahu: U N=U N,20*e 1 kde je U N,20 součinitel prostupu tepla z tabulky 1 pro převažující vnitřní teplotu 20 C e 1 součinitel typu budovy, stanoví se ze vztahu: e 1 = 16/(θ im 4) θ im převažující návrhová teplota vnitřního vzduchu ve C Průměrný součinitel prostupu tepla Prostup tepla obálkou budovy se dle ČSN hodnotí pomocí průměrného součinitele prostupu tepla U em ve W/m 2.K 1, který musí splňovat podmínku: U em U em,n kde je U em,n,20 Průměrný součinitel prostupu tepla referenční budovy, který se stanoví jako vážený průměr normových požadavků na jednotlivé konstrukce ze vztahu: U em,n,20 = Σ(U N,j * A j * b j)/σa j + 0,02 U N,j odpovídající normová požadovaná hodnota j-té teplosměnné konstrukce podle tabulky 1 A j plocha j-té teplosměnné konstrukce stanovená z vnějších rozměrů b j teplotní redukční činitel odpovídající j-té konstrukci; pro výplně otvorů se neuplatňuje zvýšení činitele b o 15% Tabulka 2: Požadované a doporučené hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla U em,n pro budovy s převažující návrhovou vnitřní teplotou im = 20 C Faktor tvaru budovy A/V [ m 2 /m 3 ] Průměrný součinitel prostupu tepla U em,n,20 [W/m 2.K] Požadované hodnoty U em,n,20 výpočet hodnoty maximálně přípustné hodnoty Nové obytné budovy libovolný 0,50 Ostatní budovy (A/V) 0,2 U em,n,20 = Σ(U N,j * A j * b j)/σa j + 0,02 1,05 0,2 < (A/V) 1,0 U em,n,20 = 0,30 + 0,15 / (A/V) (A/V) > 1,0 0,45 Doporučené hodnoty U em,rec 0,75* U em,n,20 Pozn.: Požadované a doporučené hodnoty se vztahují pro všechny obytné budovy a nebytové prostory s převážně dlouhodobým pobytem lidí a s převažující vnitřní návrhovou teplotou θ im v intervalu od 18 C do 22 C včetně. Pro ostatní budovy s odlišnou návrhovou vnitřní teplotou se hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla U em,n počítají ze vztahu: U em,n=u em,n,20*e 1 kde je U em,n,20 Průměrný součinitel prostupu tepla z tabulky 2 e 1 součinitel typu budovy, stanoví se ze vztahu: e 1 = 16/(θ im 4) θ im převažující návrhová teplota vnitřního vzduchu ve C Energetický štítek obálky budovy Klasifikaci tříd prostupu tepla obálkou budovy podle ČSN :2011 uvádí následující tabulka. Klasifikace se provádí pomocí vypočtené hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla konstrukcí na systémové hranici budovy (vnější obálka vytápěného prostoru budovy) U em a požadované normové hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla U em,n. Veličina U em,n představuje požadovanou hodnotu definovanou v tabulce 2. Klasifikační ukazatel Cl se stanoví ze vztahu: CI = U em / U em,n Tabulka 3: Klasifikační třídy prostupu tepla obálkou budovy Klasifikační třídy Prům. souč. prostupu tepla budovy U em [W/m 2 K] Slovní vyjádření Klasifikační ukazatel CI A U em 0,50 U em,n Velmi úsporná CI 0,5 B 0,50 U em,n < U em 0,75 U em,n Úsporná 0,5 CI 0,75 C 0,75 U em,n < U em U em,n Vyhovující 0,75 CI 1,0 D U em,n < U em 1,5 U em,n Nevyhovující 1,0 CI 1,5 E 1,5 U em,n < U em 2,0 U em,n Nehospodárná 1,5 CI 2,0 F 2,0 U em,n < U em 2,5 U em,n Velmi nehospodárná 2,0 CI 2,5 G U em > 2,5 U em,n Mimořádně nehospodárná CI 2,5 0519HM F TEPELNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY.DOC STRANA 4 / 34

5 3 VYHODNOCENÍ POSUZOVANÉ BUDOVY Tabulka 4: Přehled parametrů rozhodujících obalových konstrukcí: č.k. konstrukce požadavek normy [W/m 2 K] doporučení normy [W/m 2 K] stávající stav [W/m 2 K] návrh [W/m 2 K] slovní hodnocení navržených opatření 1, 2 S (N) Stěna CDm 365mm 0,30 0,25 1,33 0,20 vyhovuje doporučené úrovni 3, 4 S (N) Stěna okál 170mm 0,30 0,25 0,59 0,17 vyhovuje doporučené úrovni 5, 6 S (N) Strop v okálu 0,24 0,16 0,74 0,14 vyhovuje doporučené úrovni 7 S Podlaha 1.NP 0,45 0,30 0,71 0,71 stávající bez úprav 8 S Stěna vnitřní CDm 365mm 0,75 0,50 0,80 0,80 stávající bez úprav S Výlez na půdu 1,70 1,20 1,50 1,50 stávající bez úprav S (N) Výplně otvorů okna 1,50 1,20 2,40 0,77 vyhovuje doporučené úrovni S (N) S Dveře vnitřní 3,50 2,30 5,65 1,70 vyhovuje doporučené úrovni objemový faktor tvaru budovy - - 0,59 0,59 průměrný součinitel prostupu tepla U em 0,49 0,30 0,90 0,30 vyhovuje doporučené úrovni klasifikační ukazatel 1,0 - CI = 2,31 - F velmi nehospodárná - CI = 0,75 B úsporná Podrobný kompletní výpočet jednotlivých obalových konstrukcí je uveden v další části tohoto dokumentu. Ve výpočtech jsou stávající konstrukce označeny před popisem velkým písmenem S, nově navrhované energetické úpravy konstrukcí jsou označeny velkým písmenem N. Seznam konstrukcí použitých ve výpočtu a umístění jejich posouzení v dokumentu: Název úlohy : Konstrukce č. 1 - S Stěna CDm 365mm Název úlohy : Konstrukce č. 2 - N Stěna CDm 365mm Název úlohy : Konstrukce č. 3 - S Stěna okál 170mm Název úlohy : Konstrukce č. 4 - N Stěna okál 170mm Název úlohy : Konstrukce č. 5 - S Strop v okálu Název úlohy : Konstrukce č. 6 - N Strop v okálu Název úlohy : Konstrukce č. 7 - S Podlaha 1.NP Název úlohy : Konstrukce č. 8 - S Stěna vnitřní CDm 365mm HM F TEPELNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY.DOC STRANA 5 / 34

6 3.1 POSOUZENÍ PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA PRO STÁVAJÍCÍ STAV VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ POSOUZENÍ PODLE ČSN (2011) Název úlohy: Hořice - přestavba ubytovny - STÁVAJÍCÍ STAV Rekapitulace vstupních dat: Objem vytápěných zón budovy V = 2121,3 m3 Plocha ohraničujících konstrukcí A = 1252,0 m2 Převažující návrhová vnitřní teplota Tim: 20,0 C Podrobný výpis vstupních dat popisujících okrajové podmínky a obalové konstrukce je uveden v protokolu o výpočtu programu Energie. Průměrný součinitel prostupu tepla budovy (čl. 5.3) Požadavek: max. prům. souč. prostupu tepla U,em,N = Výsledky výpočtu: průměrný součinitel prostupu tepla U,em = U,em > U,em,N... POŽADAVEK NENÍ SPLNĚN. 0,39 W/m2K 0,90 W/m2K Klasifikační třída prostupu tepla obálkou budovy (čl. C.2) Klasifikační třída: F Slovní popis: velmi nehospodárná Klasifikační ukazatel CI: 2,3 Energie 2011, (c) 2011 Svoboda Software 3.2 POSOUZENÍ PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA PRO NÁVRH VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ POSOUZENÍ PODLE ČSN (2011) Název úlohy: Hořice - přestavba ubytovny - NÁVRH Rekapitulace vstupních dat: Objem vytápěných zón budovy V = 2121,3 m3 Plocha ohraničujících konstrukcí A = 1252,0 m2 Převažující návrhová vnitřní teplota Tim: 20,0 C Podrobný výpis vstupních dat popisujících okrajové podmínky a obalové konstrukce je uveden v protokolu o výpočtu programu Energie. Průměrný součinitel prostupu tepla budovy (čl. 5.3) Požadavek: max. prům. souč. prostupu tepla U,em,N = Výsledky výpočtu: průměrný součinitel prostupu tepla U,em = U,em < U,em,N... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 0,40 W/m2K 0,30 W/m2K Klasifikační třída prostupu tepla obálkou budovy (čl. C.2) Klasifikační třída: B Slovní popis: úsporná Klasifikační ukazatel CI: 0,7 Energie 2011, (c) 2011 Svoboda Software 0519HM F TEPELNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY.DOC STRANA 6 / 34

7 4 VÝPOČTOVÁ ČÁST 4.1 PROTOKOL VÝPOČTU Z PROGRAMU ENERGIE 2010 PRO STÁVAJÍCÍ STAV VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a ČSN a podle ČSN EN ISO a ČSN EN 832 Energie 2011 Název úlohy: Hořice - přestavba ubytovny - STÁVAJÍCÍ STAV Zpracovatel: Ing. Aleš Holemý Zakázka: 0519HM Datum: KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : Počet zón v objektu: 1 Typ výpočtu potřeby energie: měsíční (pro jednotlivé měsíce v roce) Okrajové podmínky výpočtu: Název Počet Teplota Celková energie globálního slunečního záření [MJ/m2] období dnů exteriéru Sever Jih Východ Západ Horizont 1. měsíc 31-2,4 C 50,0 119,0 65,0 65,0 79,0 2. měsíc 28-0,5 C 83,0 194,0 112,0 112,0 148,0 3. měsíc 31 3,2 C 126,0 270,0 180,0 180,0 277,0 4. měsíc 30 8,1 C 158,0 306,0 245,0 245,0 425,0 5. měsíc 31 13,1 C 212,0 342,0 324,0 324,0 580,0 6. měsíc 30 16,2 C 223,0 310,0 317,0 317,0 572,0 7. měsíc 31 17,5 C 223,0 331,0 328,0 328,0 594,0 8. měsíc 31 17,0 C 184,0 331,0 288,0 288,0 508,0 9. měsíc 30 13,3 C 126,0 274,0 194,0 194,0 328,0 10. měsíc 31 8,6 C 86,0 241,0 137,0 137,0 216,0 11. měsíc 30 3,3 C 43,0 119,0 61,0 61,0 94,0 12. měsíc 31-0,5 C 40,0 94,0 50,0 50,0 61,0 Název Počet Teplota Celková energie globálního slunečního záření [MJ/m2] období dnů exteriéru SV SZ JV JZ 1. měsíc 31-2,4 C 50,0 50,0 97,0 97,0 2. měsíc 28-0,5 C 83,0 83,0 162,0 162,0 3. měsíc 31 3,2 C 137,0 137,0 238,0 238,0 4. měsíc 30 8,1 C 187,0 187,0 292,0 292,0 5. měsíc 31 13,1 C 259,0 259,0 349,0 349,0 6. měsíc 30 16,2 C 266,0 266,0 324,0 324,0 7. měsíc 31 17,5 C 270,0 270,0 342,0 342,0 8. měsíc 31 17,0 C 223,0 223,0 328,0 328,0 9. měsíc 30 13,3 C 144,0 144,0 245,0 245,0 10. měsíc 31 8,6 C 94,0 94,0 202,0 202,0 11. měsíc 30 3,3 C 43,0 43,0 97,0 97,0 12. měsíc 31-0,5 C 40,0 40,0 79,0 79,0 HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH ZÓN V OBJEKTU : HODNOCENÍ ZÓNY Č. 1 : Základní popis zóny 0519HM F TEPELNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY.DOC STRANA 7 / 34

8 Název zóny: Geometrie (objem/podlah.pl.): Účinná vnitřní tepelná kapacita: Vnitřní teplota (zima/léto): Zóna je vytápěna/chlazena: Regulace otopné soustavy: Obytná část "A" 2121,33 m3 / 667,6 m2 165,0 kj/(k.m2) 20,0 C / 20,0 C ano / ne ano Průměrné vnitřní zisky: 2675 W... odvozeny pro produkci tepla: 3,0+3,0 W/m2 (osoby+spotřebiče) časový podíl produkce: % (osoby+spotřebiče) zohlednění spotřebičů: zisky i spotřeba spotřebu energie na osvětlení: 4,5 kwh/(m2.a) prům. účinnost osvětlení: 20 % další tepelné zisky: 0,0 W Teplo na přípravu TV: 48067,2 MJ/rok... odvozeno pro spotřebu energie na přípravu TV: 20,0 kwh/(m2.a) Zpětně získané teplo mimo VZT: 0,0 MJ/rok Zdroje tepla na vytápění v zóně Vytápění je zajištěno VZT: ne Účinnost sdílení/distribuce: 98,0 % / 98,0 % Název zdroje tepla: plynová kotelna mimo objek (podíl 100,0 %) Typ zdroje tepla: obecný zdroj tepla (např. kotel) Účinnost výroby/regulace: 88,0 % / 97,0 % Příkon čerpadel vytápění: 100,0 W Příkon regulace/emise tepla: 0,0 / 0,0 W Zdroje tepla na přípravu TV v zóně Název zdroje tepla: plynová kotelna mimo objek (podíl 100,0 %) Typ zdroje přípravy TV: obecný zdroj tepla (např. kotel) Účinnost zdroje přípravy TV: 82,0 % Měrný tepelný tok větráním zóny č. 1 : Objem vzduchu v zóně: 1697,064 m3 Podíl vzduchu z objemu zóny: 80,0 % Typ větrání zóny: přirozené Minimální násobnost výměny: 0,3 1/h Návrhová násobnost výměny: 0,3 1/h Měrný tepelný tok větráním Hv: 173,101 W/K Měrný tepelný tok prostupem mezi zónou č. 1 a exteriérem : Název konstrukce Plocha [m2] U [W/m2K] b [-] U,N [W/m2K] N Stěna CDm 365mm 192,77 1,330 1,00 0,300 N Stěna okál 170mm 182,33 0,590 1,00 0,300 S Výlez na půdu 0,48 1,500 1,00 1,700 N Strop v okálu 358,72 0,740 1,00 0,240 1a-V S Okno dřevěné 14,4 (1,2x1,5 x 8) 2,400 1,00 1,500 1b-V S Okno dřevěné 10,8 (1,2x1,5 x 6) 2,400 1,00 1,500 1a-Z S Okno dřevěné 9,0 (1,2x1,5 x 5) 2,400 1,00 1,500 1b-Z S Okno dřevěné 10,8 (1,2x1,5 x 6) 2,400 1,00 1,500 2-V S Okno dřevěné 2,16 (0,45x1,6 x 3) 2,400 1,00 1,500 2-Z S Okno dřevěné 3,6 (0,45x1,6 x 5) 2,400 1,00 1,500 3-S S Okno dřevěné 2,87 (1,43x2,01 x 1) 2,400 1,00 1,500 4a-V S Okno dřevěné 8,8 (1,16x1,27 x 6) 2,400 1,00 1,500 4b-V S Okno dřevěné 13,21 (1,16x1,27 x 9) 2,400 1,00 1,500 4a-Z S Okno dřevěné 10,27 (1,16x1,27 x 7) 2,400 1,00 1,500 4b-Z S Okno dřevěné 8,8 (1,16x1,27 x 6) 2,400 1,00 1,500 5-V S Okno dřevěné 1,71 (0,45x1,27 x 3) 2,400 1,00 1,500 5-Z S Okno dřevěné 1,14 (0,45x1,27 x 2) 2,400 1,00 1,500 6-S S Okno dřevěné 2,54 (1,21x2,1 x 1) 2,400 1,00 1,500 Vliv tepelných vazeb je ve výpočtu zahrnut přibližně součinem (A * DeltaU,tbm). Průměrný vliv tepelných vazeb DeltaU,tbm: 0,10 W/m2K Měrný tok prostupem do exteriéru plošnými konstrukcemi Hd,c: 870,393 W/K 0519HM F TEPELNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY.DOC STRANA 8 / 34

9 ... a příslušnými tepelnými vazbami Hd,tb: 83,441 W/K Měrný tok zeminou u zóny č. 1 : 1. konstrukce ve styku se zeminou Název konstrukce: S Podlaha 1.NP Tepelná vodivost zeminy: 2,0 W/mK Plocha podlahy: 356,94 m2 Exponovaný obvod podlahy: 80,13 m Součinitel vlivu spodní vody Gw: 1,0 Typ podlahové konstrukce: podlaha na terénu Tloušťka obvodové stěny: 0,365 m Tepelný odpor podlahy: 1,24 m2k/w Přídavná okrajová izolace: svislá Tloušťka okrajové izolace: 0,16 m Tepelná vodivost okrajové izolace: 0,034 W/mK Hloubka okrajové izolace: 1,0 m Vypočtený přídavný lin. činitel prostupu: -0,21 W/mK Souč.prostupu mezi interiérem a exteriérem U: 0,242 W/m2K Ustálený měrný tok zeminou Hg: 86,381 W/K Kolísání ekv. měsíčních měrných toků Hg,m: od 58,911 do 307,84 W/K... stanoveno pro periodické toky Hpi / Hpe: 139,97 / 27,638 W/K Celkový ustálený měrný tok zeminou Hg: 86,381 W/K... a příslušnými tep. vazbami Hg,tb: 35,694 W/K Kolísání celk. ekv. měsíčních měrných toků Hg,m: od 58,911 do 307,84 W/K Měrný tok prostupem nevytápěnými prostory u zóny č. 1 : 1. konstrukce u nevytáp. prostoru Název konstrukce: S Dveře vnitřní Plocha kce ve styku s nevytáp.prostorem: 6,3 m2 Součinitel prostupu tepla této konstrukce: 5,65 W/m2K Činitel teplotní redukce: 0,57 Měrný tep.tok touto konstrukcí: 20,289 W/K 2. konstrukce u nevytáp. prostoru Název konstrukce: S Stěna vnitřní CDm 365mm Plocha kce ve styku s nevytáp.prostorem: 54,34 m2 Součinitel prostupu tepla této konstrukce: 0,8 W/m2K Činitel teplotní redukce: 0,57 Měrný tep.tok touto konstrukcí: 24,779 W/K Měrný tok prostupem nevytáp. prostory Hu: 45,068 W/K... a příslušnými tep. vazbami Hu,tb: 6,064 W/K Solární zisky stavebními konstrukcemi zóny č. 1 : Název konstrukce Plocha [m2] g/alfa [-] Fgl [-] Fc [-] Fs [-] Orientace 1a-V S Okno dřevěné 14,4 0,75 0,7 1,0 1,0 Východ 1b-V S Okno dřevěné 10,8 0,75 0,7 1,0 1,0 Východ 1a-Z S Okno dřevěné 9,0 0,75 0,7 1,0 1,0 Západ 1b-Z S Okno dřevěné 10,8 0,75 0,7 1,0 1,0 Západ 2-V S Okno dřevěné 2,16 0,75 0,7 1,0 1,0 Východ 2-Z S Okno dřevěné 3,6 0,75 0,7 1,0 1,0 Západ 3-S S Okno dřevěné 2,87 0,75 0,7 1,0 1,0 Sever 4a-V S Okno dřevěné 8,8 0,75 0,7 1,0 1,0 Východ 4b-V S Okno dřevěné 13,21 0,75 0,7 1,0 1,0 Východ 4a-Z S Okno dřevěné 10,27 0,75 0,7 1,0 1,0 Západ 4b-Z S Okno dřevěné 8,8 0,75 0,7 1,0 1,0 Západ 5-V S Okno dřevěné 1,71 0,75 0,7 1,0 1,0 Východ 5-Z S Okno dřevěné 1,14 0,75 0,7 1,0 1,0 Západ 6-S S Okno dřevěné 2,54 0,75 0,7 1,0 1,0 Sever Celkový solární zisk konstrukcemi Qs (MJ): Měsíc: Zisk (vytápění): 3036,2 5223,6 8376, , , ,0 Měsíc: Zisk (vytápění): 15246, ,7 9002,5 6349,8 2839,3 2339,5 0519HM F TEPELNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY.DOC STRANA 9 / 34

10 PŘEHLEDNÉ VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO JEDNOTLIVÉ ZÓNY : VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO ZÓNU Č. 1 : Název zóny: Vnitřní teplota (zima/léto): Zóna je vytápěna/chlazena: Regulace otopné soustavy: Obytná část "A" 20,0 C / 20,0 C ano / ne ano Měrný tepelný tok větráním Hv: Měrný tok prostupem do exteriéru Hd a celkový měrný tok prostupem tep. vazbami H,tb: Ustálený měrný tok zeminou Hg: Měrný tok prostupem nevytáp. prostory Hu: Měrný tok Trombeho stěnami H,tw: --- Měrný tok větranými stěnami H,vw: --- Měrný tok prvky s transparentní izolací H,ti: ,101 W/K 995,592 W/K 86,381 W/K 45,068 W/K Přídavný měrný tok podlahovým vytápěním dht: --- Výsledný měrný tok H: 1300,141 W/K Potřeba tepla na vytápění po měsících: Měsíc Q,H,ht[GJ] Q,int[GJ] Q,sol[GJ] Q,gn [GJ] Eta,H [-] fh [%] Q,H,nd[GJ] 1 76,355 7,544 3,036 10,580 0, ,0 65, ,260 6,636 5,224 11,860 0, ,0 51, ,736 7,195 8,376 15,571 0, ,0 42, ,106 6,829 11,366 18,195 0, ,0 23, ,818 6,947 15,039 21,986 0, ,0 8, ,043 6,688 14,754 21,442 0,549 27,7 2, ,189 6,911 15,246 22,157 0,460 0, ,851 6,947 13,357 20,304 0,503 18,2 1, ,374 6,843 9,002 15,845 0, ,0 10, ,781 7,187 6,350 13,537 0, ,0 26, ,551 7,103 2,839 9,943 0, ,0 45, ,038 7,530 2,339 9,869 0, ,0 60,221 Vysvětlivky: Q,H,ht je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty, Q,int jsou vnitřní tepelné zisky, Q,sol jsou solární tepelné zisky, Q,gn jsou celkové tepelné zisky, Eta,H je stupeň využitelnosti tepelných zisků, fh je část měsíce, v níž musí být zóna s regulovaným vytápěním vytápěna, a Q,H,nd je potřeba tepla na vytápění. Potřeba tepla na vytápění za rok Q,H,nd: Energie dodaná do zóny po měsících: 338,102 GJ Měsíc Q,f,H[GJ] Q,f,C[GJ] Q,f,RH[GJ] Q,f,W[GJ] Q,f,L[GJ] Q,f,A[GJ] Q,fuel[GJ] 1 80, ,885 2,457 0,145 87, , ,885 1,997 0,131 69, , ,885 2,020 0,145 58, , ,885 1,787 0,140 35, , ,885 1,710 0,145 16, , ,885 1,611 0,039 9, ,885 1, , , ,885 1,710 0,026 8, , ,885 1,805 0,140 19, , ,885 2,011 0,145 39, , ,885 2,131 0,140 62, , ,885 2,438 0,145 80,926 Vysvětlivky: Q,f,H je spotřeba energie na vytápění, Q,f,C je spotřeba energie na chlazení, Q,f,RH je spotřeba energie na úpravu vlhkosti vzduchu, Q,f,W je spotřeba energie na přípravu teplé vody, Q,f,L je spotřeba energie na osvětlení (a případně i na spotřebiče), Q,f,A je spotřeba pomocné energie (čerpadla, ventilátory atd.) a Q,fuel je celková dodaná energie. Všechny hodnoty zohledňují vlivy účinností technických systémů. Celková roční dodaná energie Q,fuel: 495,719 GJ Průměrný součinitel prostupu tepla zóny Měrný tepelný tok prostupem obálkou zóny Ht: Plocha obalových konstrukcí zóny: Výchozí hodnota požadavku na průměrný součinitel prostupu tepla podle čl v ČSN (2011)... Uem,N,20: Průměrný součinitel prostupu tepla obálky zóny U,em: 1127,0 W/K 1252,0 m2 0,39 W/m2K 0,90 W/m2K 0519HM F TEPELNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY.DOC STRANA 10 / 34

11 PŘEHLEDNÉ VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO CELÝ OBJEKT : Faktor tvaru budovy A/V: 0,59 m2/m3 Rozložení měrných tepelných toků Zóna Položka Měrný tok [W/K] Procento [%] 1 Celkový měrný tok H: 1300, ,0 % z toho: Měrný tok výměnou vzduchu Hv: 173,101 13,3 % Měrný (ustálený) tok zeminou Hg: 86,381 6,6 % Měrný tok přes nevytápěné prostory Hu: 45,068 3,5 % Měrný tok tepelnými vazbami H,tb: 125,199 9,6 % Měrný tok do ext. plošnými kcemi Hd,c: 870,393 66,9 % rozložení měrných toků po konstrukcích: Obvodová stěna: 363,959 28,0 % Střecha: 265,453 20,4 % Podlaha: 86,381 6,6 % Otvorová výplň: 240,981 18,5 % Vnitřní konstrukce: 45,068 3,5 % Zbylé méně významné konstrukce: --- 0,0 % Měrný tok speciálními konstrukcemi dh: --- 0,0 % Měrný tok budovou a parametry podle starších předpisů Součet celkových měrných tepelných toků jednotlivými zónami Hc: Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů: Tepelná charakteristika budovy podle ČSN (1994): Spotřeba tepla na vytápění podle STN , Zmena 5 (1997): Poznámka: 1300,141 W/K 2121,3 m3 0,61 W/m3K 45,0 kwh/m3,a Orientační tepelnou ztrátu objektu lze získat vynásobením součtu měrných toků jednotlivých zón Hc působícím teplotním rozdílem mezi interiérem a exteriérem. Průměrný součinitel prostupu tepla budovy Měrný tepelný tok prostupem obálkou budovy Ht: Plocha obalových konstrukcí budovy: Výchozí hodnota požadavku na průměrný součinitel prostupu tepla podle čl v ČSN (2011)... Uem,N,20: Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy U,em: 1127,0 W/K 1252,0 m2 0,39 W/m2K 0,90 W/m2K Celková a měrná potřeba tepla na vytápění Celková roční potřeba tepla na vytápění budovy: 338,102 GJ 93,917 MWh Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů: 2121,3 m3 Celková podlahová plocha budovy: 667,6 m2 Měrná potřeba tepla na vytápění budovy (na 1 m3): 44,3 kwh/(m3.a) Měrná potřeba tepla na vytápění budovy: 141 kwh/(m2.a) Hodnota byla stanovena pro počet denostupňů D = Měrná potřeba tepla na vytápění pro 3422 denostupňů při daném způsobu větrání a vnitřních ziscích: 122 kwh/(m2.a) Poznámka: Měrná potřeba tepla je stanovena bez vlivu účinností systémů výroby, distribuce a emise tepla. Celková energie dodaná do budovy Měsíc Q,f,H[GJ] Q,f,C[GJ] Q,f,RH[GJ] Q,f,W[GJ] Q,f,L[GJ] Q,f,A[GJ] Q,fuel[GJ] 1 80, ,885 2,457 0,145 87, , ,885 1,997 0,131 69, , ,885 2,020 0,145 58, , ,885 1,787 0,140 35, , ,885 1,710 0,145 16, , ,885 1,611 0,039 9, ,885 1, , , ,885 1,710 0,026 8, , ,885 1,805 0,140 19, , ,885 2,011 0,145 39, , ,885 2,131 0,140 62, , ,885 2,438 0,145 80,926 Vysvětlivky: Q,f,H je spotřeba energie na vytápění, Q,f,C je spotřeba energie na chlazení, Q,f,RH je spotřeba energie 0519HM F TEPELNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY.DOC STRANA 11 / 34

12 na úpravu vlhkosti vzduchu, Q,f,W je spotřeba energie na přípravu teplé vody, Q,f,L je spotřeba energie na osvětlení (a případně i na spotřebiče), Q,f,A je spotřeba pomocné energie (čerpadla, ventilátory atd.) a Q,fuel je celková dodaná energie. Všechny hodnoty zohledňují vlivy účinností technických systémů. Spotřeba energie na vytápění za rok Q,fuel,H: 412,421 GJ 114,562 MWh 172 kwh/m2 Spotřeba pom. energie na vytápění Q,aux,H: 1,339 GJ 0,372 MWh 1 kwh/m2 Energetická náročnost vytápění za rok EP,H: 413,760 GJ 114,933 MWh 172 kwh/m2 Spotřeba energie na chlazení za rok Q,fuel,C: Spotřeba pom. energie na chlazení Q,aux,C: Energetická náročnost chlazení za rok EP,C: Spotřeba energie na úpravu vlhkosti Q,fuel,RH: Spotřeba energie na ventilátory Q,aux,F: Energ. náročnost mech. větrání za rok EP,F: Spotřeba energie na přípravu TV Q,fuel,W: 58,619 GJ 16,283 MWh 24 kwh/m2 Spotřeba pom. energie na rozvod TV Q,aux,W: Energ. náročnost přípravy TV za rok EP,W: 58,619 GJ 16,283 MWh 24 kwh/m2 Spotřeba energie na osvětlení a spotř. Q,fuel,L: 23,340 GJ 6,483 MWh 10 kwh/m2 Energ. náročnost osvětlení za rok EP,L: 23,340 GJ 6,483 MWh 10 kwh/m2 Energie ze solárních kolektorů za rok Q,SC,e: z toho se v budově využije: (již zahrnuto ve výchozí potřebě tepla na vytápění a přípravu teplé vody - zde uvedeno jen informativně) Elektřina z FV článků za rok Q,PV,el: Elektřina z kogenerace za rok Q,CHP,el: Celková produkce energie za rok Q,e: z toho se do bilance zahrne: 0,000 GJ 0,000 MWh 0 kwh/m2 Celková roční dodaná energie Q,fuel=EP: 495,719 GJ 137,700 MWh 206 kwh/m2 Měrná spotřeba energie dodané do budovy Celková roční dodaná energie: kwh Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů: 2121,3 m3 Celková podlahová plocha budovy: 667,6 m2 Měrná spotřeba dodané energie EP,V: 64,9 kwh/(m3.a) Měrná spotřeba energie budovy EP,A: 206 kwh/(m2,a) Poznámka: Měrná spotřeba energie zahrnuje veškerou dodanou energii včetně vlivů účinností tech. systémů. STOP, Energie HM F TEPELNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY.DOC STRANA 12 / 34

13 4.2 PROTOKOL VÝPOČTU Z PROGRAMU ENERGIE 2010 PRO NÁVRH VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a ČSN a podle ČSN EN ISO a ČSN EN 832 Energie 2011 Název úlohy: Hořice - přestavba ubytovny - NÁVRH Zpracovatel: Ing. Aleš Holemý Zakázka: 0519HM Datum: KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : Počet zón v objektu: 1 Typ výpočtu potřeby energie: měsíční (pro jednotlivé měsíce v roce) Okrajové podmínky výpočtu: Název Počet Teplota Celková energie globálního slunečního záření [MJ/m2] období dnů exteriéru Sever Jih Východ Západ Horizont 1. měsíc 31-2,4 C 50,0 119,0 65,0 65,0 79,0 2. měsíc 28-0,5 C 83,0 194,0 112,0 112,0 148,0 3. měsíc 31 3,2 C 126,0 270,0 180,0 180,0 277,0 4. měsíc 30 8,1 C 158,0 306,0 245,0 245,0 425,0 5. měsíc 31 13,1 C 212,0 342,0 324,0 324,0 580,0 6. měsíc 30 16,2 C 223,0 310,0 317,0 317,0 572,0 7. měsíc 31 17,5 C 223,0 331,0 328,0 328,0 594,0 8. měsíc 31 17,0 C 184,0 331,0 288,0 288,0 508,0 9. měsíc 30 13,3 C 126,0 274,0 194,0 194,0 328,0 10. měsíc 31 8,6 C 86,0 241,0 137,0 137,0 216,0 11. měsíc 30 3,3 C 43,0 119,0 61,0 61,0 94,0 12. měsíc 31-0,5 C 40,0 94,0 50,0 50,0 61,0 Název Počet Teplota Celková energie globálního slunečního záření [MJ/m2] období dnů exteriéru SV SZ JV JZ 1. měsíc 31-2,4 C 50,0 50,0 97,0 97,0 2. měsíc 28-0,5 C 83,0 83,0 162,0 162,0 3. měsíc 31 3,2 C 137,0 137,0 238,0 238,0 4. měsíc 30 8,1 C 187,0 187,0 292,0 292,0 5. měsíc 31 13,1 C 259,0 259,0 349,0 349,0 6. měsíc 30 16,2 C 266,0 266,0 324,0 324,0 7. měsíc 31 17,5 C 270,0 270,0 342,0 342,0 8. měsíc 31 17,0 C 223,0 223,0 328,0 328,0 9. měsíc 30 13,3 C 144,0 144,0 245,0 245,0 10. měsíc 31 8,6 C 94,0 94,0 202,0 202,0 11. měsíc 30 3,3 C 43,0 43,0 97,0 97,0 12. měsíc 31-0,5 C 40,0 40,0 79,0 79,0 HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH ZÓN V OBJEKTU : HODNOCENÍ ZÓNY Č. 1 : Základní popis zóny Název zóny: Geometrie (objem/podlah.pl.): Účinná vnitřní tepelná kapacita: Vnitřní teplota (zima/léto): Obytná část "A" 2121,33 m3 / 667,6 m2 165,0 kj/(k.m2) 20,0 C / 20,0 C 0519HM F TEPELNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY.DOC STRANA 13 / 34

14 Zóna je vytápěna/chlazena: Regulace otopné soustavy: ano / ne ano Průměrné vnitřní zisky: 2675 W... odvozeny pro produkci tepla: 3,0+3,0 W/m2 (osoby+spotřebiče) časový podíl produkce: % (osoby+spotřebiče) zohlednění spotřebičů: zisky i spotřeba spotřebu energie na osvětlení: 4,5 kwh/(m2.a) prům. účinnost osvětlení: 20 % další tepelné zisky: 0,0 W Teplo na přípravu TV: 48067,2 MJ/rok... odvozeno pro spotřebu energie na přípravu TV: 20,0 kwh/(m2.a) Zpětně získané teplo mimo VZT: 0,0 MJ/rok Zdroje tepla na vytápění v zóně Vytápění je zajištěno VZT: ne Účinnost sdílení/distribuce: 98,0 % / 98,0 % Název zdroje tepla: plynová kotelna mimo objek (podíl 100,0 %) Typ zdroje tepla: obecný zdroj tepla (např. kotel) Účinnost výroby/regulace: 88,0 % / 97,0 % Příkon čerpadel vytápění: 100,0 W Příkon regulace/emise tepla: 0,0 / 0,0 W Zdroje tepla na přípravu TV v zóně Název zdroje tepla: plynová kotelna mimo objek (podíl 100,0 %) Typ zdroje přípravy TV: obecný zdroj tepla (např. kotel) Účinnost zdroje přípravy TV: 82,0 % Měrný tepelný tok větráním zóny č. 1 : Objem vzduchu v zóně: 1697,064 m3 Podíl vzduchu z objemu zóny: 80,0 % Typ větrání zóny: přirozené Minimální násobnost výměny: 0,3 1/h Návrhová násobnost výměny: 0,3 1/h Měrný tepelný tok větráním Hv: 173,101 W/K Měrný tepelný tok prostupem mezi zónou č. 1 a exteriérem : Název konstrukce Plocha [m2] U [W/m2K] b [-] U,N [W/m2K] N Stěna CDm 365mm 188,45 0,200 1,00 0,300 N Stěna okál 170mm 175,37 0,170 1,00 0,300 S Výlez na půdu 0,48 1,500 1,00 1,700 N Strop v okálu 358,72 0,140 1,00 0,240 1a-V N Okno plastové 14,4 (1,2x1,5 x 8) 0,700 1,00 1,500 1b-V N Okno plastové 12,96 (1,2x1,8 x 6) 0,700 1,00 1,500 1a-Z N Okno plastové 9,0 (1,2x1,5 x 5) 0,700 1,00 1,500 1b-Z N Okno plastové 12,96 (1,2x1,8 x 6) 0,700 1,00 1,500 2-V N Okno plastové 2,16 (0,45x1,6 x 3) 0,700 1,00 1,500 2-Z N Okno plastové 3,6 (0,45x1,6 x 5) 0,700 1,00 1,500 3-S N Okno plastové 2,87 (1,43x2,01 x 1) 0,700 1,00 1,500 4a-V N Okno plastové 8,8 (1,16x1,27 x 6) 0,700 1,00 1,500 4b-V N Okno plastové 17,38 (1,16x1,67 x 9) 0,700 1,00 1,500 4a-Z N Okno plastové 10,27 (1,16x1,27 x 7) 0,700 1,00 1,500 4b-Z N Okno plastové 11,59 (1,16x1,67 x 6) 0,700 1,00 1,500 5-V N Okno plastové 1,71 (0,45x1,27 x 3) 0,700 1,00 1,500 5-Z N Okno plastové 1,14 (0,45x1,27 x 2) 0,700 1,00 1,500 6-S N Okno plastové 2,54 (1,21x2,1 x 1) 0,700 1,00 1,500 Vliv tepelných vazeb je ve výpočtu zahrnut přibližně součinem (A * DeltaU,tbm). Průměrný vliv tepelných vazeb DeltaU,tbm: 0,05 W/m2K Měrný tok prostupem do exteriéru plošnými konstrukcemi Hd,c: 196,416 W/K... a příslušnými tepelnými vazbami Hd,tb: 41,720 W/K Měrný tok zeminou u zóny č. 1 : 0519HM F TEPELNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY.DOC STRANA 14 / 34

15 1. konstrukce ve styku se zeminou Název konstrukce: S Podlaha 1.NP Tepelná vodivost zeminy: 2,0 W/mK Plocha podlahy: 356,94 m2 Exponovaný obvod podlahy: 80,13 m Součinitel vlivu spodní vody Gw: 1,0 Typ podlahové konstrukce: podlaha na terénu Tloušťka obvodové stěny: 0,365 m Tepelný odpor podlahy: 1,24 m2k/w Přídavná okrajová izolace: svislá Tloušťka okrajové izolace: 0,16 m Tepelná vodivost okrajové izolace: 0,034 W/mK Hloubka okrajové izolace: 1,0 m Vypočtený přídavný lin. činitel prostupu: -0,21 W/mK Souč.prostupu mezi interiérem a exteriérem U: 0,242 W/m2K Ustálený měrný tok zeminou Hg: 86,381 W/K Kolísání ekv. měsíčních měrných toků Hg,m: od 58,911 do 307,84 W/K... stanoveno pro periodické toky Hpi / Hpe: 139,97 / 27,638 W/K Celkový ustálený měrný tok zeminou Hg: 86,381 W/K... a příslušnými tep. vazbami Hg,tb: 17,847 W/K Kolísání celk. ekv. měsíčních měrných toků Hg,m: od 58,911 do 307,84 W/K Měrný tok prostupem nevytápěnými prostory u zóny č. 1 : 1. konstrukce u nevytáp. prostoru Název konstrukce: S Dveře vnitřní Plocha kce ve styku s nevytáp.prostorem: 6,3 m2 Součinitel prostupu tepla této konstrukce: 1,7 W/m2K Činitel teplotní redukce: 0,57 Měrný tep.tok touto konstrukcí: 6,105 W/K 2. konstrukce u nevytáp. prostoru Název konstrukce: S Stěna vnitřní CDm 365mm Plocha kce ve styku s nevytáp.prostorem: 54,34 m2 Součinitel prostupu tepla této konstrukce: 0,8 W/m2K Činitel teplotní redukce: 0,57 Měrný tep.tok touto konstrukcí: 24,779 W/K Měrný tok prostupem nevytáp. prostory Hu: 30,884 W/K... a příslušnými tep. vazbami Hu,tb: 3,032 W/K Solární zisky stavebními konstrukcemi zóny č. 1 : Název konstrukce Plocha [m2] g/alfa [-] Fgl [-] Fc [-] Fs [-] Orientace 1a-V N Okno plastové 14,4 0,5 0,7 1,0 1,0 Východ 1b-V N Okno plastové 12,96 0,5 0,7 1,0 1,0 Východ 1a-Z N Okno plastové 9,0 0,5 0,7 1,0 1,0 Západ 1b-Z N Okno plastové 12,96 0,5 0,7 1,0 1,0 Západ 2-V N Okno plastové 2,16 0,5 0,7 1,0 1,0 Východ 2-Z N Okno plastové 3,6 0,5 0,7 1,0 1,0 Západ 3-S N Okno plastové 2,87 0,5 0,7 1,0 1,0 Sever 4a-V N Okno plastové 8,8 0,5 0,7 1,0 1,0 Východ 4b-V N Okno plastové 17,38 0,5 0,7 1,0 1,0 Východ 4a-Z N Okno plastové 10,27 0,5 0,7 1,0 1,0 Západ 4b-Z N Okno plastové 11,59 0,5 0,7 1,0 1,0 Západ 5-V N Okno plastové 1,71 0,5 0,7 1,0 1,0 Východ 5-Z N Okno plastové 1,14 0,5 0,7 1,0 1,0 Západ 6-S N Okno plastové 2,54 0,5 0,7 1,0 1,0 Sever Celkový solární zisk konstrukcemi Qs (MJ): Měsíc: Zisk (vytápění): 2255,1 3880,3 6223,6 8448, , ,4 Měsíc: Zisk (vytápění): 11329,6 9927,8 6691,0 4720,0 2109,6 1737,3 PŘEHLEDNÉ VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO JEDNOTLIVÉ ZÓNY : 0519HM F TEPELNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY.DOC STRANA 15 / 34

16 VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO ZÓNU Č. 1 : Název zóny: Vnitřní teplota (zima/léto): Zóna je vytápěna/chlazena: Regulace otopné soustavy: Obytná část "A" 20,0 C / 20,0 C ano / ne ano Měrný tepelný tok větráním Hv: Měrný tok prostupem do exteriéru Hd a celkový měrný tok prostupem tep. vazbami H,tb: Ustálený měrný tok zeminou Hg: Měrný tok prostupem nevytáp. prostory Hu: Měrný tok Trombeho stěnami H,tw: --- Měrný tok větranými stěnami H,vw: --- Měrný tok prvky s transparentní izolací H,ti: ,101 W/K 259,015 W/K 86,381 W/K 30,884 W/K Přídavný měrný tok podlahovým vytápěním dht: --- Výsledný měrný tok H: 549,380 W/K Potřeba tepla na vytápění po měsících: Měsíc Q,H,ht[GJ] Q,int[GJ] Q,sol[GJ] Q,gn [GJ] Eta,H [-] fh [%] Q,H,nd[GJ] 1 31,313 7,544 2,255 9,799 0, ,0 21, ,027 6,636 3,880 10,517 0, ,0 15, ,954 7,195 6,224 13,418 0, ,0 10, ,949 6,829 8,448 15,277 0,865 90,1 3, ,944 6,947 11,177 18,124 0,604 0, ,648 6,688 10,962 17,650 0,377 0, ,162 6,911 11,330 18,240 0,283 0, ,819 6,947 9,928 16,875 0,345 0, ,336 6,843 6,691 13,534 0,693 32,5 0, ,857 7,187 4,720 11,907 0, ,0 5, ,054 7,103 2,110 9,213 0, ,0 13, ,816 7,530 1,737 9,267 0, ,0 19,573 Vysvětlivky: Q,H,ht je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty, Q,int jsou vnitřní tepelné zisky, Q,sol jsou solární tepelné zisky, Q,gn jsou celkové tepelné zisky, Eta,H je stupeň využitelnosti tepelných zisků, fh je část měsíce, v níž musí být zóna s regulovaným vytápěním vytápěna, a Q,H,nd je potřeba tepla na vytápění. Potřeba tepla na vytápění za rok Q,H,nd: Energie dodaná do zóny po měsících: 91,952 GJ Měsíc Q,f,H[GJ] Q,f,C[GJ] Q,f,RH[GJ] Q,f,W[GJ] Q,f,L[GJ] Q,f,A[GJ] Q,fuel[GJ] 1 26, ,885 2,457 0,145 33, , ,885 1,997 0,131 26, , ,885 2,020 0,145 20, , ,885 1,787 0,126 11, ,885 1, , ,885 1, , ,885 1, , ,885 1, , , ,885 1,805 0,045 7, , ,885 2,011 0,145 14, , ,885 2,131 0,140 24, , ,885 2,438 0,145 31,344 Vysvětlivky: Q,f,H je spotřeba energie na vytápění, Q,f,C je spotřeba energie na chlazení, Q,f,RH je spotřeba energie na úpravu vlhkosti vzduchu, Q,f,W je spotřeba energie na přípravu teplé vody, Q,f,L je spotřeba energie na osvětlení (a případně i na spotřebiče), Q,f,A je spotřeba pomocné energie (čerpadla, ventilátory atd.) a Q,fuel je celková dodaná energie. Všechny hodnoty zohledňují vlivy účinností technických systémů. Celková roční dodaná energie Q,fuel: 195,144 GJ Průměrný součinitel prostupu tepla zóny Měrný tepelný tok prostupem obálkou zóny Ht: Plocha obalových konstrukcí zóny: Výchozí hodnota požadavku na průměrný součinitel prostupu tepla podle čl v ČSN (2011)... Uem,N,20: Průměrný součinitel prostupu tepla obálky zóny U,em: 376,3 W/K 1252,0 m2 0,40 W/m2K 0,30 W/m2K PŘEHLEDNÉ VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO CELÝ OBJEKT : 0519HM F TEPELNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY.DOC STRANA 16 / 34

17 Faktor tvaru budovy A/V: 0,59 m2/m3 Rozložení měrných tepelných toků Zóna Položka Měrný tok [W/K] Procento [%] 1 Celkový měrný tok H: 549, ,0 % z toho: Měrný tok výměnou vzduchu Hv: 173,101 31,5 % Měrný (ustálený) tok zeminou Hg: 86,381 15,7 % Měrný tok přes nevytápěné prostory Hu: 30,884 5,6 % Měrný tok tepelnými vazbami H,tb: 62,599 11,4 % Měrný tok do ext. plošnými kcemi Hd,c: 196,416 35,8 % rozložení měrných toků po konstrukcích: Obvodová stěna: 67,503 12,3 % Střecha: 50,221 9,1 % Podlaha: 86,381 15,7 % Otvorová výplň: 78,692 14,3 % Vnitřní konstrukce: 30,884 5,6 % Zbylé méně významné konstrukce: --- 0,0 % Měrný tok speciálními konstrukcemi dh: 0,000 0,0 % Měrný tok budovou a parametry podle starších předpisů Součet celkových měrných tepelných toků jednotlivými zónami Hc: Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů: Tepelná charakteristika budovy podle ČSN (1994): Spotřeba tepla na vytápění podle STN , Zmena 5 (1997): Poznámka: 549,380 W/K 2121,3 m3 0,26 W/m3K 19,0 kwh/m3,a Orientační tepelnou ztrátu objektu lze získat vynásobením součtu měrných toků jednotlivých zón Hc působícím teplotním rozdílem mezi interiérem a exteriérem. Průměrný součinitel prostupu tepla budovy Měrný tepelný tok prostupem obálkou budovy Ht: Plocha obalových konstrukcí budovy: Výchozí hodnota požadavku na průměrný součinitel prostupu tepla podle čl v ČSN (2011)... Uem,N,20: Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy U,em: 376,3 W/K 1252,0 m2 0,40 W/m2K 0,30 W/m2K Celková a měrná potřeba tepla na vytápění Celková roční potřeba tepla na vytápění budovy: 91,952 GJ 25,542 MWh Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů: 2121,3 m3 Celková podlahová plocha budovy: 667,6 m2 Měrná potřeba tepla na vytápění budovy (na 1 m3): 12,0 kwh/(m3.a) Měrná potřeba tepla na vytápění budovy: 38 kwh/(m2.a) Hodnota byla stanovena pro počet denostupňů D = Měrná potřeba tepla na vytápění pro 3422 denostupňů při daném způsobu větrání a vnitřních ziscích: 34 kwh/(m2.a) Poznámka: Měrná potřeba tepla je stanovena bez vlivu účinností systémů výroby, distribuce a emise tepla. Celková energie dodaná do budovy Měsíc Q,f,H[GJ] Q,f,C[GJ] Q,f,RH[GJ] Q,f,W[GJ] Q,f,L[GJ] Q,f,A[GJ] Q,fuel[GJ] 1 26, ,885 2,457 0,145 33, , ,885 1,997 0,131 26, , ,885 2,020 0,145 20, , ,885 1,787 0,126 11, ,885 1, , ,885 1, , ,885 1, , ,885 1, , , ,885 1,805 0,045 7, , ,885 2,011 0,145 14, , ,885 2,131 0,140 24, , ,885 2,438 0,145 31,344 Vysvětlivky: Q,f,H je spotřeba energie na vytápění, Q,f,C je spotřeba energie na chlazení, Q,f,RH je spotřeba energie na úpravu vlhkosti vzduchu, Q,f,W je spotřeba energie na přípravu teplé vody, Q,f,L je spotřeba energie na osvětlení (a případně i na spotřebiče), Q,f,A je spotřeba pomocné energie (čerpadla, ventilátory atd.) a Q,fuel je celková dodaná energie. Všechny hodnoty zohledňují vlivy účinností technických systémů. 0519HM F TEPELNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY.DOC STRANA 17 / 34

18 Spotřeba energie na vytápění za rok Q,fuel,H: 112,164 GJ 31,157 MWh 47 kwh/m2 Spotřeba pom. energie na vytápění Q,aux,H: 1,021 GJ 0,284 MWh 0 kwh/m2 Energetická náročnost vytápění za rok EP,H: 113,185 GJ 31,440 MWh 47 kwh/m2 Spotřeba energie na chlazení za rok Q,fuel,C: Spotřeba pom. energie na chlazení Q,aux,C: Energetická náročnost chlazení za rok EP,C: Spotřeba energie na úpravu vlhkosti Q,fuel,RH: Spotřeba energie na ventilátory Q,aux,F: Energ. náročnost mech. větrání za rok EP,F: Spotřeba energie na přípravu TV Q,fuel,W: 58,619 GJ 16,283 MWh 24 kwh/m2 Spotřeba pom. energie na rozvod TV Q,aux,W: Energ. náročnost přípravy TV za rok EP,W: 58,619 GJ 16,283 MWh 24 kwh/m2 Spotřeba energie na osvětlení a spotř. Q,fuel,L: 23,340 GJ 6,483 MWh 10 kwh/m2 Energ. náročnost osvětlení za rok EP,L: 23,340 GJ 6,483 MWh 10 kwh/m2 Energie ze solárních kolektorů za rok Q,SC,e: z toho se v budově využije: (již zahrnuto ve výchozí potřebě tepla na vytápění a přípravu teplé vody - zde uvedeno jen informativně) Elektřina z FV článků za rok Q,PV,el: Elektřina z kogenerace za rok Q,CHP,el: Celková produkce energie za rok Q,e: z toho se do bilance zahrne: 0,000 GJ 0,000 MWh 0 kwh/m2 Celková roční dodaná energie Q,fuel=EP: 195,144 GJ 54,207 MWh 81 kwh/m2 Měrná spotřeba energie dodané do budovy Celková roční dodaná energie: kwh Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů: 2121,3 m3 Celková podlahová plocha budovy: 667,6 m2 Měrná spotřeba dodané energie EP,V: 25,6 kwh/(m3.a) Měrná spotřeba energie budovy EP,A: 81 kwh/(m2,a) Poznámka: Měrná spotřeba energie zahrnuje veškerou dodanou energii včetně vlivů účinností tech. systémů. STOP, Energie HM F TEPELNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY.DOC STRANA 18 / 34

19 4.3 POSOUZENÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN a STN Teplo 2011 Název úlohy : Konstrukce č. 1 - S Stěna CDm 365mm Zpracovatel : Ing. Aleš Holemý Zakázka : 0519HM Datum : KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : Typ hodnocené konstrukce : Korekce součinitele prostupu du : Stěna W/m2K Skladba konstrukce (od interiéru) : Číslo Název D[m] L[W/mK] C[J/kgK] Ro[kg/m3] Mi[-] Ma[kg/m2] 1 Omítka vápenoc 0,0150 0, ,0 2000,0 19, Zdivo CDm tl. 0,3650 0, ,0 1450,0 7, Omítka vápenoc 0,0350 0, ,0 2000,0 19, Číslo Kompletní název vrstvy Interní výpočet tep. vodivosti 1 Omítka vápenocementová Zdivo CDm tl. 375 mm Omítka vápenocementová --- Okrajové podmínky výpočtu : Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi : dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi : Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse : dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse : 0.13 m2k/w 0.25 m2k/w 0.04 m2k/w 0.04 m2k/w Návrhová venkovní teplota Te : C Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai : 21.0 C Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe : 84.0 % Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi : 55.0 % Měsíc Délka[dny] Tai[C] RHi[%] Pi[Pa] Te[C] RHe[%] Pe[Pa] Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti : 5.0 % Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO Počet hodnocených let : 1 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 0519HM F TEPELNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY.DOC STRANA 19 / 34

20 Tepelný odpor konstrukce R : Součinitel prostupu tepla konstrukce U : 0.58 m2k/w W/m2K Součinitel prostupu zabudované kce U,kc : 1.35 / 1.38 / 1.43 / 1.53 W/m2K Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN Difuzní odpor konstrukce ZpT : 1.9E+0010 m/s Teplotní útlum konstrukce Ny* : 35.7 Fázový posun teplotního kmitu Psi* : 12.8 h Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN a ČSN EN ISO 13788: Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p : C Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,rsi,p : Číslo Minimální požadované hodnoty při max. Vypočtené měsíce rel. vlhkosti na vnitřním povrchu: hodnoty % % Tsi,m[C] f,rsi,m Tsi,m[C] f,rsi,m Tsi[C] f,rsi RHsi[%] Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,rsi je teplotní faktor. Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN : (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: rozhraní: i e tepl.[c]: p [Pa]: p,sat [Pa]: Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. Kond.zóna Hranice kondenzační zóny Kondenzující množství číslo levá [m] pravá vodní páry [kg/m2s] E E-0008 Celoroční bilance vlhkosti: Množství zkondenzované vodní páry Mc,a: kg/m2,rok Množství vypařitelné vodní páry Mev,a: kg/m2,rok Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než 0.0 C. Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: Roční cyklus č. 1 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. STOP, Teplo HM F TEPELNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY.DOC STRANA 20 / 34

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ budovy: Plocha obálky

Více

SNIŽOVÁNÍ SPOTŘEBY TEPLA U PRŮMYSLOVÝCH OBJEKTŮ

SNIŽOVÁNÍ SPOTŘEBY TEPLA U PRŮMYSLOVÝCH OBJEKTŮ SNIŽOVÁNÍ SPOTŘEBY TEPLA U PRŮMYSLOVÝCH OBJEKTŮ Inovativní produkt v rámci projektu OPPA Praha Adaptabilita: Adaptabilita Vzděláváním k rozvoji environmentálně vyspělých staveb Modul 3 Nízkoenergetické

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: Kód katastrálního území: Parcelní číslo: Vlastník

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis. Střecha je pultová bez. Je provedeno

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : Základní

Více

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Průkaz energetické náročnosti budovy má umožnit majiteli a uživateli jednoduché a jasné porovnání kvality budov z pohledu spotřeb energií Ověřovací nástroj kvality zpracování

Více

Směrnice EP a RADY 31/2010/EU

Směrnice EP a RADY 31/2010/EU Ing. Jaroslav Šafránek,CSc Centrum stavebního inženýrství a.s. Směrnice EP a RADY 31/2010/EU Zavádí nové požadavky na energetickou náročnost budov Revize zák. č. 406/2000 Sb. ve znění zák. č. 318/2012

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍČECHY ECHY DOLNÍ BAVORSKO Vytápěnía využitíobnovitelných zdrojůenergie se zaměřením na nízkoenergetickou a pasivní výstavbu Parametry pasivní výstavby Investice do Vaší

Více

Měrná ztráta Ochlazovaná konstrukce Plocha všech prostupu tepla konstrukce prostupem tepla A [m 2 ]

Měrná ztráta Ochlazovaná konstrukce Plocha všech prostupu tepla konstrukce prostupem tepla A [m 2 ] (1) Protokol a) Identifikační údaje budovy Průkaz energetické náročnosti budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Areál CSP a VTP Brno, objekt G Vědecko-výzkumný areál Kód obce: 582786

Více

Detail nadpraží okna

Detail nadpraží okna Detail nadpraží okna Zpracovatel: Energy Consulting, o.s. Alešova 21, 370 01 České Budějovice 386 351 778; 777 196 154 roman@e-c.cz Autor: datum: leden 2007 Ing. Roman Šubrt a kolektiv Lineární činitelé

Více

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT A. Potřebné údaje pro výpočet tepelných ztrát A.1 Výpočtová vnitřní teplota θ int,i [ C] normová hodnota z tab.3 určená podle typu a účelu místnosti A.2 Výpočtová venkovní teplota

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Svatý Jan - Radobyl - 8, 262 56 Krásná Hora parc. č. st. 53 dle Vyhl.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Svatý Jan - Radobyl - 8, 262 56 Krásná Hora parc. č. st. 53 dle Vyhl. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Svatý Jan Radobyl 8, 262 56 Krásná Hora parc. č. st. 53 dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: Jiří Sedlák, Krásná Hora 124, 262 56 Energetický auditor: ING.

Více

Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60167 Brno. Energetický specialista:

Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60167 Brno. Energetický specialista: PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY penzion s byty pro důchodce Vychodilova 3077/20, 616 00 BrnoŽabovřesky parc.č.:5423/2, 5477/11, 5423/3, 5423/4 dle Vyhl. 78/2013 Sb. Zadavatel: Statutární město Brno

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: 535389 Kód katastrálního území: 793353 Parcelní

Více

rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva

rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva Jiří Novák činnost technických poradců v oblasti stavebnictví květen 2006 Obsah Obsah...1 Zadavatel...2

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Slivenec "Na Štěpánce" etapa II Lb 4 Účel budovy: bytový dům Kód obce:

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům, Lumiérů 390/3, Praha Hlubočepy, 152 00 parc. č. 866 dle Vyhl. 148/2007 Sb

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům, Lumiérů 390/3, Praha Hlubočepy, 152 00 parc. č. 866 dle Vyhl. 148/2007 Sb PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům, Lumiérů 390/3, Praha Hlubočepy, 152 00 parc. č. 866 dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: Ivo Bláha, Lumiérů 390/3, Praha Hlubočepy, 152 00 Energetický auditor:

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Sokolovská 266/16, Česká Lípa 470 01 parc. č. 218 dle Vyhl. 148/2007 Sb

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Sokolovská 266/16, Česká Lípa 470 01 parc. č. 218 dle Vyhl. 148/2007 Sb PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Sokolovská 266/16, Česká Lípa 470 01 parc. č. 218 dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: Jiří Hrubeš, Hana Hrubešová, V Podhájí 251/10, Rumburk 408 02 Energetický

Více

Comfort space PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTIBUDOVY. Novostavba rodinného domu. Varianta LIFE. dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. , v.

Comfort space PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTIBUDOVY. Novostavba rodinného domu. Varianta LIFE. dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. , v. o, PRUKAZ ENERGETICKE, v NAROCNOSTIBUDOVY dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. Novostavba rodinného domu Varianta LIFE Comfort space ARGENTINSKÁ 1027/20, PRAHA 7, IČ:285 90 228 říjen 2011 Průkaz energetické

Více

Tepelně technické vlastnosti zdiva

Tepelně technické vlastnosti zdiva Obsah 1. Úvod 2 2. Tepelná ochrana budov 3-4 2.1 Závaznost požadavků 3 2.2 Budovy které musí splňovat normové požadavky 4 ČSN 73 0540-2(2007) 5 2.3 Ověřování požadavků 4 5 3. Vlastnosti použitých materiálů

Více

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZPRACOVATEL : TERMÍN : 11.9.2014 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ

Více

s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Tepelně technické vlastnosti l i s t o p a d 2 0 0 8

s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Tepelně technické vlastnosti l i s t o p a d 2 0 0 8 s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Tepelně technické vlastnosti l i s t o p a d 2 0 0 8 s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle záko č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ budovy: Plocha obálky

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY 1.Protokol a) Identifikační údaje Adresa ( místo, ulice, číslo, PŠC ): Účel budovy: PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Kód obce: Katastrální území a katastrální číslo: Parcelní číslo: Vlastník nebo společenství

Více

BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. ZPRACOVATEL : PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ ENERGETICKÁ AGENTURA, S.R.O. VRÁNOVA 1002/131, BRNO TERMÍN

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: RD - Rodinný dům Adresa budovy: Celková podlahová plocha A c : 146.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: RD - Rodinný dům Adresa budovy: Celková podlahová plocha A c : 146. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: RD - Rodinný dům Adresa budovy: Celková podlahová plocha A c : 146.8 m 2

Více

Vzor průkazu energetické náročnosti budovy

Vzor průkazu energetické náročnosti budovy Vzor průkazu energetické náročnosti budovy Příloha č. 4 k vyhlášce č. 148/2007 Sb. (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: Kód

Více

ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2013 SPOLEČENSTVÍ NA STEZCE 489/6 PRAHA 10 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BYTOVÉHO DOMU

ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2013 SPOLEČENSTVÍ NA STEZCE 489/6 PRAHA 10 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BYTOVÉHO DOMU ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2013 SPOLEČENSTVÍ NA STEZCE 489/6 PRAHA 10 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BYTOVÉHO DOMU PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BYTOVÉHO DOMU Název publikace Referenční číslo Průkaz

Více

VÝVOJ A ZÁVAZNOS TEPELNĚ-TECHNICKÝCH PO

VÝVOJ A ZÁVAZNOS TEPELNĚ-TECHNICKÝCH PO VÝVOJ A ZÁVAZNOS TEPELNĚ-TECHNICKÝCH PO VZHLEDEM K POLOZE ČESKÉ REPUBLIKY PATŘÍ TEPELNĚ-VLHKOSTNÍ VLASTNOSTI KONSTRUKCÍ A STAVBY MEZI ZÁKLADNÍ POŽADAVKY SLEDOVANÉ ZÁVAZNOU LEGISLATIVOU. NAŠÍM CÍLEM JE

Více

Protokol č. V- 213/09

Protokol č. V- 213/09 Protokol č. V- 213/09 Stanovení součinitele prostupu tepla U, lineárního činitele Ψ a teplotního činitele vnitřního povrchu f R,si podle ČSN EN ISO 10077-1, 2 ; ČSN EN ISO 10211-1, -2, a ČSN 73 0540 Předmět

Více

B. ZKUŠEBNÍ OTÁZKY PRO ENERGETICKÉ SPECIALISTY OPRÁVNĚNÉ KE ZPRACOVÁVÁNÍ PRŮKAZŮ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV

B. ZKUŠEBNÍ OTÁZKY PRO ENERGETICKÉ SPECIALISTY OPRÁVNĚNÉ KE ZPRACOVÁVÁNÍ PRŮKAZŮ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV B. ZKUŠEBNÍ OTÁZKY PRO ENERGETICKÉ SPECIALISTY OPRÁVNĚNÉ KE ZPRACOVÁVÁNÍ PRŮKAZŮ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV Ministerstvo průmyslu a obchodu 2015 ENERGETICKÝ AUDIT, ENERGETICKÝ POSUDEK A SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA

Více

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Ing. arch. Tereza Vojancová Technický poradce tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz OBSAH 1 ÚVOD 2 ENERGETICKY

Více

Pokrytí potřeby tepla na vytápění a ohřev TV (90-95% energie užité v domě)

Pokrytí potřeby tepla na vytápění a ohřev TV (90-95% energie užité v domě) méně solárních zisků = více izolace ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA PASIVNÍ DŮM PRO NZU TEPELNÉ ZISKY SOLÁRNÍ ZISKY orientace hlavních prosklených ploch na jih s odchylkou max. 10, minimum oken na severní fasádě

Více

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

Vytápění BT01 TZB II - cvičení Vytápění BT01 TZB II - cvičení BT01 TZB II HARMONOGRAM CVIČENÍ AR 2012/2012 Týden Téma cvičení Úloha (dílní úlohy) Poznámka Stanovení součinitelů prostupu tepla stavebních Zadání 1, slepé matrice konstrukcí

Více

POROVNÁNÍ TÉMĚŘ NULOVÉ BUDOVY

POROVNÁNÍ TÉMĚŘ NULOVÉ BUDOVY POROVNÁNÍ TÉMĚŘ NULOVÉ BUDOVY A BUDOVY V PASIVNÍM STANDARDU Pracovní materiál iniciativy Šance pro budovy Jan Antonín, prosinec 2012 1. ÚVOD Studie porovnává řešení téměř nulové budovy podle připravované

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY www.budovyprukaz.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Bytový dům V Lázních čp. 357359, 252 42 Jesenice PODLE VYHLÁŠKY č. 78/2013 Sb. www.budovyprukaz.cz Zodpovědný projektant: Ing. Jan Kvasnička ČKAIT

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné

Více

Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou

Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou 1. Základní popis typ výstavby: pavilónový typ montovaný skelet technologie MS 71 rok výstavby: cca. 1986 počet podlaží: o 3 budovy: Pavilon MVD 3, Pavilon S4, spojovací

Více

Energetický audit a hodnocení energetické náročnosti budov

Energetický audit a hodnocení energetické náročnosti budov České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Energetický audit a hodnocení energetické náročnosti budov prof.ing.karel Kabele,CSc. Globální oteplování Výchozí

Více

Tepelné mosty v pasivních domech

Tepelné mosty v pasivních domech ing. Roman Šubrt Energy Consulting Tepelné mosty v pasivních domech e-mail: web: roman@e-c.cz www.e-c.cz tel.: 777 96 54 Sdružení Energy Consulting - KATALOG TEPELNÝCH MOSTŮ, Běžné detaily - Podklady pro

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: V přístavu 1585 170 00 Praha Holešovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

Pohled na energetickou bilanci rodinného domu

Pohled na energetickou bilanci rodinného domu Pohled na energetickou bilanci rodinného domu Miroslav Urban Katedra technických zařízení budov Stavební fakulta, ČVUT v Praze Univerzitní centrum energeticky efektivních budov UCEEB 2 Obsah prezentace

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. A Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Hutě, č. p. 11, 391 65 Černýšovice Účel budovy: Rodinný dům

Více

STUDIE VYUŽITÍ VZDUCHOVÉHO TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH/VZDUCH PRO SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ PRŮKAZŮ EN. NÁROČNOSTI PŘI VÝSTAVBĚ NOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ

STUDIE VYUŽITÍ VZDUCHOVÉHO TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH/VZDUCH PRO SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ PRŮKAZŮ EN. NÁROČNOSTI PŘI VÝSTAVBĚ NOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ STUDIE VYUŽITÍ VZDUCHOVÉHO TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH/VZDUCH PRO SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ PRŮKAZŮ EN. NÁROČNOSTI PŘI VÝSTAVBĚ NOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ Účel: Adresa objektu: Studie obecná lokalita Číslo zakázky: 14021

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PODLE VYHLÁŠKY č. 78/2013 Sb. BYTOVÝ DŮM Nad Rokoskou 2361/2a, 182 00 Praha Energetický specialista: Ing. Jan Kvasnička ČKAIT 0300688, AT pozemní stavby MPO č. oprávnění:

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. 78/2013 SB.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. 78/2013 SB. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. 78/2013 SB. RODINNÝ DŮM, RUPRECHTICE LIBEREC, DŮM Č. 2 PARC. Č. 671/1, K. Ú. RUPRECHTICE Účel: Adresa objektu: Průkaz energetické náročnosti budovy dle vyhl.

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní domy A HELUZ nízkoenergetické domy B energeticky úsporné domy C D E F G cihelné pasivní domy heluz Víte, že společnost HELUZ nabízí Řešení pro stavbu pasivních

Více

Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf

Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf Varnsdorf - Muster Gebäudebeurteilung 1. Základní popis typ výstavby: pavilónový typ montovaný skelet technologie MS 71 rok výstavby: 1989 počet podlaží: o 7 budov: 1x 4 podlažní

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 148/2007) BYTOVÝ DŮM, Hostivařská 125/8 a 119/10, Praha 10 Zpracoval: Ing. Břetislav Mercel energetický expert zapsaný v seznamu MPO pod číslem 230

Více

Nízkoenergetický rodinný dům v Roztokách u Prahy - praktické zkušenosti z realizace dřevostavby, porovnání s návrhem

Nízkoenergetický rodinný dům v Roztokách u Prahy - praktické zkušenosti z realizace dřevostavby, porovnání s návrhem Nízkoenergetický rodinný dům v Roztokách u Prahy - praktické zkušenosti z realizace dřevostavby, porovnání s návrhem Jan Růžička*) **), Radek Začal**) *) Fakulta stavební ČVUT v Praze, Thákurova 7, 166

Více

劗 azu ene ge ic é ná čn 劗 i 劗u劗 劗劗 劗劗劗 a劗 i劗en i劗i ačn劗 劗劗a劗e 劗u劗 劗劗 Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: Objekt B - Obytný areál Za panskou stodolou Praha Miškovice Cukrovarská

Více

Energetická efektivita

Energetická efektivita Energetická efektivita / jak ji vnímáme, co nám přináší, jak ji dosáhnout / Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Divize ISOVER Počernická 272/96 108 03 Praha 10 Ing. Libor Urbášek Energetická efektivita

Více

www.energetika.cz www.ekowatt.cz náročnosti energetické Průkaz budovy www.prukazybudov.cz Karel Srdečný EkoWATT

www.energetika.cz www.ekowatt.cz náročnosti energetické Průkaz budovy www.prukazybudov.cz Karel Srdečný EkoWATT Průkaz energetické náročnosti budovy Karel Srdečný EkoWATT www.prukazybudov.cz Zákon o hospodaření energií č. 406/2000 Sb. (plné znění č. 61/2008 Sb.) 6a zákona + prováděcí vyhl. 148/2007 Sb. Stavebník,

Více

Nová zelená úsporám 2013

Nová zelená úsporám 2013 Nová zelená úsporám 2013 ZDROJE PROGRAMU NZÚ 2013 Program Nová zelená úsporám 2013 (dále jen Program ) je financován z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR, a to v souladu se zákonem č. 383/1991

Více

ing. Roman Šubrt Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích e-mail: roman@e-c.cz web: www.e-c.cz tel.: 777 196 154 roman@e-c.cz roman@e-c.

ing. Roman Šubrt Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích e-mail: roman@e-c.cz web: www.e-c.cz tel.: 777 196 154 roman@e-c.cz roman@e-c. ing. Roman Šubrt Energy Consulting o.s. Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích e-mail: web: www.e-c.cz tel.: Vykonzolovaný železobetonový balkón o délce m může mít z hlediska energetiky stejné tepelné

Více

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky:

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Nová zelená úsporám a zateplování - specifika Příklad možné realizace zateplení podkrovního RD Přehled základních technických požadavků v oblasti podpory

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

TEXTOVÁ ČÁST PROJEKTU

TEXTOVÁ ČÁST PROJEKTU TEXTOVÁ ČÁST PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU: Rodinný dům s komíny SCHIEDEL JMÉNO A PŘIJÍMENÍ AUTORA: Luděk Šimoník JMÉNO A PŘIJÍMENÍ VEDOUCÍHO PROJEKTU: ing. Libor Dubčák NÁZEV ŠKOLY: Střední průmyslová škola

Více

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV Ing. Jiří Cihlář ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV Stavební veletrhy Seminář PERSPEKTIVY BYDLENÍ 24. dubna 2013, Brno 1 OSNOVA O čem budeme mluvit? - Hodnocení budov obecně přehled metod - Hodnocení energetické

Více

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary Dokumentace pro provedení stavby Zařízení vytápění 1. Technická zpráva Obsah: 1. Identifikační údaje stavby 2. Podklady 3. Úvod a základní informace 4. Technický popis 5. Požadavky na jednotlivé profese

Více

UT Ústřední vytápění

UT Ústřední vytápění UT Ústřední vytápění Františka 2.01 D.1.4A TZ UT - 1 z 6 OBSAH: Úvod:... 3 Situace:... 3 Tepelná bilance a výpočty:... 3 CELKOVÁ ENERGETICKÁ NÁROČNOST STAVBY :... 3 Zdroj tepla:... 4 Odvod spalin... 4

Více

EKIS. Průkaz energetické náročnosti budovy

EKIS. Průkaz energetické náročnosti budovy KIS SU s.r.o. Most Moskevská 58 434 1, Most tel.: 476 14 189 fax.: 476 14 563 mobil.: 62 445 169 email: suecr@volny.cz www.suecr.cz Průkaz energetické náročnosti budovy dministrativní budova Kolářská 451

Více

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY Tereza Šulcová tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz Směrnice o energetické náročnosti budov 2010/31/EU Směrnice ze dne 19.května 2010 o energetické

Více

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569)

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) Obsah technické zprávy: 1/ Základní identifikační údaje akce 2/ Náplň projektu 3/ Výchozí podklady k vypracování

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Kladno - Kročehlavy Holandská 2437 272 01 bytový dům Kód

Více

Efektivní využití OZE v budovách. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze

Efektivní využití OZE v budovách. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze Efektivní využití OZE v budovách Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze OBNOVITELNÉ ZDROJE TEPLA sluneční energie základ v podstatě veškerého

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROENERGETIKY A EKOLOGIE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROENERGETIKY A EKOLOGIE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROENERGETIKY A EKOLOGIE DIPLOMOVÁ PRÁCE Studie snížení energetické náročnosti panelového domu na nízkoenergetický až pasivní standard

Více

Mistral ENERGY, spol. s r.o. NÁZEV STAVBY: Novostavba rodinného domu MÍSTO STAVBY: VYPRACOVAL: TOMÁŠ MATĚJEK V BRNĚ, ČERVENEC 2011

Mistral ENERGY, spol. s r.o. NÁZEV STAVBY: Novostavba rodinného domu MÍSTO STAVBY: VYPRACOVAL: TOMÁŠ MATĚJEK V BRNĚ, ČERVENEC 2011 INVESTOR: Mistral ENERGY, spol. s r.o. NÁZEV STAVBY: Novostavba rodinného domu MÍSTO STAVBY: Energetická studie VYPRACOVAL: TOMÁŠ MATĚJEK V BRNĚ, ČERVENEC 2011 Mistral ENERGY, spol. s r.o. SÍDLO: VÍDEŇSKÁ

Více

a) požadavky na energetickou náročnost budov, porovnávací ukazatele a výpočtovou metodu stanovení energetické náročnosti budov,

a) požadavky na energetickou náročnost budov, porovnávací ukazatele a výpočtovou metodu stanovení energetické náročnosti budov, Vyhláška č.148/2007 Sb. o energetické náročnosti budov Vyhláška č. 148-2007 o eneretické náročnosti budov 1 Legislativa ČR Předmět úpravy Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropských společenství1),

Více

ZAKLÁDÁNÍ PASIVNÍCH DOMŮ V ENERGETICKÝCH A EKONOMICKÝCH SOUVISLOSTECH. Ing. Ondřej Hec ATELIER DEK

ZAKLÁDÁNÍ PASIVNÍCH DOMŮ V ENERGETICKÝCH A EKONOMICKÝCH SOUVISLOSTECH. Ing. Ondřej Hec ATELIER DEK 1 ZAKLÁDÁNÍ PASIVNÍCH DOMŮ V ENERGETICKÝCH A EKONOMICKÝCH SOUVISLOSTECH Ing. Ondřej Hec ATELIER DEK 2 ÚVOD PASIVNÍ DOMY JSOU OBJEKTY S VELMI NÍZKOU POTŘEBOU ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ PRO DOSAŽENÍ TOHOTO STAVU

Více

Skladba konstrukce (od interiéru k exteriéru) Vlastnosti konstrukce

Skladba konstrukce (od interiéru k exteriéru) Vlastnosti konstrukce Obvodová stěna s předstěnou U=0,18 W/m 2.K Materiál l [W.m 1.K 1 ] m Třída 12,5 Sádrovláknitá deska Fermacell 0,320 13,00 A2 40 Dřevovláknitá izolace Steico Flex/ latě 40x50 0,038 0,50 E 160 Dřevovláknitá

Více

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Aby bylo možno provést porovnání energetické náročnosti pasivního domu (PD), nízkoenergetického domu

Více

Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken

Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken Firma StaniOn s.r.o. Kamenec 1685 Bystřice pod Hostýnem Zkušební technik: Stanislav Ondroušek Telefon: 773690977 EMail: stanion@stanion.cz

Více

Přesvědčivost výsledků výpočtu potřeby tepla na vytápění pasivních domů

Přesvědčivost výsledků výpočtu potřeby tepla na vytápění pasivních domů Přesvědčivost výsledků výpočtu potřeby tepla na vytápění pasivních domů Pavel Kopecký, Kamil Staněk, Jan Antonín, ČVUT, Fakulta stavební Thákurova 7, 166 29 Praha 6 Tel.: +420 224 354 473, e-mail: pavel.kopecky@fsv.cvut.cz

Více

Tepelná technika II. Ing. Pavel Heinrich. heinrich@heluz.cz. Produkt manažer. 5.4.2012 Ing. Pavel Heinrich

Tepelná technika II. Ing. Pavel Heinrich. heinrich@heluz.cz. Produkt manažer. 5.4.2012 Ing. Pavel Heinrich Tepelná technika II Ing. Pavel Heinrich Produkt manažer heinrich@heluz.cz 5.4.2012 Ing. Pavel Heinrich 1 Tepelná technika II Zdivo a ČSN 73 0540-2:2011 Konstrukční detaily Vzduchotechnika Technologie zdění

Více

Vedeno pod č. zakázky: 13298. Ing. Zdeněk Ročárek Ing. František Duda Bc. Tereza Zimová. říjen 2013

Vedeno pod č. zakázky: 13298. Ing. Zdeněk Ročárek Ing. František Duda Bc. Tereza Zimová. říjen 2013 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. 78/2013 SB. HOTEL MEDLOV HLAVNÍ BUDOVA FRYŠAVA POD ŽÁKOVOU HOROU Vedeno pod č. zakázky: 13298 Ing. Zdeněk Ročárek Ing. František Duda Bc. Tereza Zimová říjen

Více

průkaz energetické náročnosti budovy

průkaz energetické náročnosti budovy EN 01-02-13b Brno, 10. 3. 2013 průkaz energetické náročnosti budovy Objekt školy, tělocvičny a dílen Tyršova 224/16, Československé armády 18, Rousínov 683 01 Investor Městský úřad Rousínov odbor výstavby

Více

pasivní dům v Hradci Králové

pasivní dům v Hradci Králové pasivní dům v Hradci Králové o b s a h p r o j e k t základní popis poloha architektonické modely architektonický koncept parametrický model studie výsledný návrh vizualizace skladby detaily vytápění,

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: Adresa budovy: PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Celková podlahová plocha: Polyfunkční,bytový dům s komerčními prostory parc.č. 1471 v k.ú. Prostějov 1105 m 2 Hodnocení

Více

TEPELNÁ OCHRANA BUDOV VE STAVEBNÍM SYSTÉMU KB-BLOK

TEPELNÁ OCHRANA BUDOV VE STAVEBNÍM SYSTÉMU KB-BLOK systém vibrolisovaných betonových prvků TECHNICKÁ ČÁST TEPELNÁ OCHRANA BUDOV VE STAVEBNÍM SYSTÉMU KB-BLOK TECHNICKÁ ČÁST TECHNICKÁ ČÁST TEPELNÁ OCHRANA BUDOV VE STAVEBNÍM SYSTÉMU KB-BLOK Zpracoval: Ing.

Více

Infračervená termografie ve stavebnictví

Infračervená termografie ve stavebnictví Infračervená termografie ve stavebnictví Autor: Ing. Marcela POČINKOVÁ, Ph.D., Ing. Olga RUBINOVÁ, Ph.D. Termografické měření a následná diagnostika je metodou pro bezkontaktní a poměrně rychlý průzkum

Více

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem České vysoké učení technické v Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem prof.ing.karel 1 Energetický audit

Více

PŘÍLOHA Č. I/2. Podmínky poskytování podpory v jednotlivých oblastech

PŘÍLOHA Č. I/2. Podmínky poskytování podpory v jednotlivých oblastech A. Úspory energie na vytápění A.1 Celkové zateplení PŘÍLOHA Č. I/2 Podmínky poskytování podpory v jednotlivých oblastech V této oblasti jsou podporována opatření (mj. zateplení obvodových případně vnitřních

Více

Úspory energie v pasivním domě. Hana Urbášková

Úspory energie v pasivním domě. Hana Urbášková Úspory energie v pasivním domě Hana Urbášková Struktura spotřeby energie budovy Spotřeba Zdroj energie Podíl ENERGETICKÁ BILANCE vytápění Výroba tepla Tepelné zisky Odpadové teplo Vnější Vnitřní Ze vzduchu

Více

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Návrhy skladeb plochých střech Úvod Návrhy skladeb,řešení Nepochůzná střecha Občasně pochůzná střecha

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

Požadavky tepelných čerpadel

Požadavky tepelných čerpadel Požadavky tepelných čerpadel na přípravu, pravu, návrh, projekt a stavební dokumentaci seminář ASPIRE v Rožnově pod Radhoštěm Ing. Tomáš Straka, Ph.D. 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 1973 1979

Více

ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU

ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST Buzulucká 4, 160 00 Praha 6 ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU ZDRAVOTNÍ ORDINACE TRABANTSKÁ 268/8 PRAHA STALICE listopad 2013 KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST

Více

STAVEBNÍ FYZIKA Tepelné mosty

STAVEBNÍ FYZIKA Tepelné mosty Obecně jsou části stavebních konstrukcí, ve kterých dochází z důvodů materiálových nebo konstrukčních k vyšším ztrátám tepla než v okolních stavebních konstrukcích. Tyto zvýšené ztráty tepla mají za následek

Více

Nízkoenergetické a pasivní stavby

Nízkoenergetické a pasivní stavby Nízkoenergetické a pasivní stavby Bakalářský studijní program Ing. Pavlína Charvátová 2013 České Budějovice 1 Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_20_REVITALIZACE PANELOVÝCH DOMŮ_S4 Číslo projektu:

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY - ZÁSADY SPRÁVNÉHO NAVRHOVÁNÍ

ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY - ZÁSADY SPRÁVNÉHO NAVRHOVÁNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY - ZÁSADY SPRÁVNÉHO NAVRHOVÁNÍ DŮVODY PROČ ZATEPLOVAT Když se řekne zateplovací systém, téměř každý si vybaví nějakou fasádu kde viděl, jak se na celou plochu fasády,,něco,, lepí. Pravděpodobně

Více

Úspory při zateplení administrativní budovy

Úspory při zateplení administrativní budovy Středoškolská technika 2013 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Úspory při zateplení administrativní budovy Martin Rýpar Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí Máchova

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Společnost je držitelem certifikátu systému managmentu jakosti dle ISO 9001:2000 ENERGOPLAN s.r.o. Hlavní 174/22 362 63 Dalovice Tel: +420-353 232 701 Fax: +420-353 232 702 E-mail: energoplan@energoplan.cz

Více

Příručka pro žadatele o dotaci Zjednodušené znění (pro-client)

Příručka pro žadatele o dotaci Zjednodušené znění (pro-client) Příručka pro žadatele o dotaci Zjednodušené znění (pro-client) za podpory: Obsah T Q S C O N S U L T I N G 1 ÚVOD... 1 2 ROZDĚLENÍ PROGRAMU... 2 2.1 OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ O DOTACI... 2 2.2 ROZHODNÉ DATUM...

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy podle Vyhlášky č. 148/2007 Sb. OBYTNÝ SOUBOR NA RADOSTI PRAHA 5 - ZLIČÍN BYTOVÝ DŮM NOP

Průkaz energetické náročnosti budovy podle Vyhlášky č. 148/2007 Sb. OBYTNÝ SOUBOR NA RADOSTI PRAHA 5 - ZLIČÍN BYTOVÝ DŮM NOP podle Vyhlášky č. 148/2007 Sb. OBYTNÝ SOUBOR NA RADOSTI PRAHA 5 - ZLIČÍN BYTOVÝ DŮM NOP Obsah dokumentu: Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Průkaz energetické náročnosti budovy Oprávnění

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více