Rekonstrukce ubytovny "A" na upravitelné byty. F Tepelně technické řešení stavby AKCE: Riegrova 2111, Hořice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rekonstrukce ubytovny "A" na upravitelné byty. F.1.4.2 - Tepelně technické řešení stavby AKCE: Riegrova 2111, Hořice 508 01"

Transkript

1 AKCE: Rekonstrukce ubytovny "A" na upravitelné byty Riegrova 2111, Hořice Investor: město Hořice, nám. Jiřího z Poděbrad 342, Hořice Projektant ing Jan Bartoš, Havlíčkova 145, Hořice F Tepelně technické řešení stavby

2 TEPELNÁ TECHNIKA OBSAH: 1 ÚČEL DOKUMENTU POŽADAVKY NORMY VYHODNOCENÍ POSUZOVANÉ BUDOVY POSOUZENÍ PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA PRO STÁVAJÍCÍ STAV POSOUZENÍ PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA PRO NÁVRH VÝPOČTOVÁ ČÁST PROTOKOL VÝPOČTU Z PROGRAMU ENERGIE 2010 PRO STÁVAJÍCÍ STAV PROTOKOL VÝPOČTU Z PROGRAMU ENERGIE 2010 PRO NÁVRH POSOUZENÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY PŘÍLOHA 1 ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY STÁVAJÍCÍ STAV PŘÍLOHA 2 ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY - NÁVRH 0519HM F TEPELNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY.DOC STRANA 2 / 34

3 1 ÚČEL DOKUMENTU V tomto dokumentu jsou posuzovány stavební konstrukce po stránce tepelně technické. Posouzeny jsou jednotlivé obvodové konstrukce a objekt jako celek. Posouzení je provedeno pro stávající stav a návrh. Výsledné hodnoty výpočtů jsou vyhodnoceny v souladu s ČSN :2011 a slouží pro posouzení s tzv. porovnávacími ukazateli definovanými vyhláškou 148/2007 o energetické náročnosti budov. 2 POŽADAVKY NORMY Lokalita: Venkovní návrhová teplota Vnitřní návrhová teplota Posuzovaný objekt Hořice v Podkrkonoší θ ae =-15 C θ im =20 C změna ubytovny na bytový dům 10 b.j. Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí obálky budovy V následujících tabulkách jsou shrnuty současné vybrané požadavky pro součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí s ohledem na požadavek ČSN :2011. Tabulka 1: Požadované a doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla U N pro budovy s převažující návrhovou vnitřní teplotou im = 20 C Popis konstrukce Požadované hodnoty U N,20 Součinitel prostupu tepla [W/m 2 K] Doporučené hodnoty U rec,20 Doporučené hodnoty U rec,20 Stěna vnější lehká 0,20 0,30 0,18 ~ 0,12 Stěna k nevytápěné půdě (se střechou bez tepelné izolace) těžká 0,25 Střecha strmá se sklonem nad 45 0,30 0,20 0,18 ~ 0,12 Střecha plochá a šikmá se sklonem do 45 včetně Strop s podlahou nad venkovním prostorem 0,24 0,16 0,15 ~ 0,10 Strop pod nevytápěnou půdou (střecha bez tepelné izolace) 0,30 0,20 0,15 ~ 0,10 Podlaha a stěna vytápěného prostoru přilehlá k zemině 0,45 0,30 0,22 ~ 0,15 Strop a stěna vnitřní z vytápěného k nevytápěnému prostoru 0,60 0,40 0,30 ~ 0,20 Strop nebo stěna vnitřní z vytápěného temperovanému prostoru Strop nebo stěna vnější z temperovaného k venkovnímu prostředí 0,75 0,50 0,38 ~ 0,25 Podlaha a stěna temperovaného prostoru přilehlá k zemině 0,85 0,60 0,45 ~ 0,30 Stěna mezi sousedními budovami Strop mezi prostory s rozdílem teplot do 10 C včetně 1,05 0,70 0,5 Stěna mezi prostory s rozdílem teplot do 10 C včetně 1,30 0,90 Strop vnitřní mezi prostory s rozdílem teplot do 5 C včetně 2,2 1,45 Stěna vnitřní mezi prostory s rozdílem teplot do 5 C včetně 2,7 1,80 Výplň otvoru ve vnější stěně a strmé střeše z vytápěného prostoru do venkovního prostředí, kromě dveří 1,5 1,2 0,8 ~ 0,6 Šikmá výplň otvoru se sklonem do 45, z vytápěného prostoru do venkovního prostředí 1,4 1,1 0,9 Dveřní výplň otvoru z vytápěného prostoru do venkovního prostředí (včetně rámu) 1,7 1,2 0,9 Výplň otvoru vedoucí z vytápěného do temperovaného prostoru 3,5 2,3 1,7 Výplň otvoru vedoucí z temperovaného prostoru do venkovního prostředí 3,5 2,3 1,7 Šikmá výplň otvoru se sklonem do 45, z temperovaného prostoru do venkovního prostředí 2,6 1,7 1,4 Lehký obvodový plášť (LOP), hodnocený jako smontovaná sestava včetně f w 0,50 0,3 + 1,4. f w nosných prvků s poměrnou plochou průsvitné výplně otvoru f w > 0,50 0,7+ 0,6. f w 0,20 + f w 0,15+0,85.f w Kovový rám výplně otvoru - 1,8 1,0 Nekovový rám výplně otvoru - 1,3 0,9 ~ 0,7 Rám lehkého obvodového pláště - 1,8 1,2 Podrobnější specifikace viz. ČSN :2011 Pozn.: Převažující návrhová vnitřní teplota θ im, ve C, odpovídá návrhové vnitřní teplotě θ i většiny prostorů v budově nebo zóně budovy. Za budovy s převažující návrhovou vnitřní teplotou θ im = 20 C pro které platí tabulka 1, se považují všechny budovy obytné (nevýrobní bytové), občanské (nevýrobní nebytové) s převážně dlouhodobým pobytem lidí (např. školské, administrativní, ubytovací, veřejně správní, stravovací, většina zdravotnických) a jiné budovy, pokud převažující návrhová vnitřní teplota θ im je v intervalu od 18 C do 22 C včetně. 0519HM F TEPELNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY.DOC STRANA 3 / 34

4 Pro ostatní budovy s jinou převažující návrhovou teplotou se hodnoty součinitele prostupu tepla U N počítají ze vztahu: U N=U N,20*e 1 kde je U N,20 součinitel prostupu tepla z tabulky 1 pro převažující vnitřní teplotu 20 C e 1 součinitel typu budovy, stanoví se ze vztahu: e 1 = 16/(θ im 4) θ im převažující návrhová teplota vnitřního vzduchu ve C Průměrný součinitel prostupu tepla Prostup tepla obálkou budovy se dle ČSN hodnotí pomocí průměrného součinitele prostupu tepla U em ve W/m 2.K 1, který musí splňovat podmínku: U em U em,n kde je U em,n,20 Průměrný součinitel prostupu tepla referenční budovy, který se stanoví jako vážený průměr normových požadavků na jednotlivé konstrukce ze vztahu: U em,n,20 = Σ(U N,j * A j * b j)/σa j + 0,02 U N,j odpovídající normová požadovaná hodnota j-té teplosměnné konstrukce podle tabulky 1 A j plocha j-té teplosměnné konstrukce stanovená z vnějších rozměrů b j teplotní redukční činitel odpovídající j-té konstrukci; pro výplně otvorů se neuplatňuje zvýšení činitele b o 15% Tabulka 2: Požadované a doporučené hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla U em,n pro budovy s převažující návrhovou vnitřní teplotou im = 20 C Faktor tvaru budovy A/V [ m 2 /m 3 ] Průměrný součinitel prostupu tepla U em,n,20 [W/m 2.K] Požadované hodnoty U em,n,20 výpočet hodnoty maximálně přípustné hodnoty Nové obytné budovy libovolný 0,50 Ostatní budovy (A/V) 0,2 U em,n,20 = Σ(U N,j * A j * b j)/σa j + 0,02 1,05 0,2 < (A/V) 1,0 U em,n,20 = 0,30 + 0,15 / (A/V) (A/V) > 1,0 0,45 Doporučené hodnoty U em,rec 0,75* U em,n,20 Pozn.: Požadované a doporučené hodnoty se vztahují pro všechny obytné budovy a nebytové prostory s převážně dlouhodobým pobytem lidí a s převažující vnitřní návrhovou teplotou θ im v intervalu od 18 C do 22 C včetně. Pro ostatní budovy s odlišnou návrhovou vnitřní teplotou se hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla U em,n počítají ze vztahu: U em,n=u em,n,20*e 1 kde je U em,n,20 Průměrný součinitel prostupu tepla z tabulky 2 e 1 součinitel typu budovy, stanoví se ze vztahu: e 1 = 16/(θ im 4) θ im převažující návrhová teplota vnitřního vzduchu ve C Energetický štítek obálky budovy Klasifikaci tříd prostupu tepla obálkou budovy podle ČSN :2011 uvádí následující tabulka. Klasifikace se provádí pomocí vypočtené hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla konstrukcí na systémové hranici budovy (vnější obálka vytápěného prostoru budovy) U em a požadované normové hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla U em,n. Veličina U em,n představuje požadovanou hodnotu definovanou v tabulce 2. Klasifikační ukazatel Cl se stanoví ze vztahu: CI = U em / U em,n Tabulka 3: Klasifikační třídy prostupu tepla obálkou budovy Klasifikační třídy Prům. souč. prostupu tepla budovy U em [W/m 2 K] Slovní vyjádření Klasifikační ukazatel CI A U em 0,50 U em,n Velmi úsporná CI 0,5 B 0,50 U em,n < U em 0,75 U em,n Úsporná 0,5 CI 0,75 C 0,75 U em,n < U em U em,n Vyhovující 0,75 CI 1,0 D U em,n < U em 1,5 U em,n Nevyhovující 1,0 CI 1,5 E 1,5 U em,n < U em 2,0 U em,n Nehospodárná 1,5 CI 2,0 F 2,0 U em,n < U em 2,5 U em,n Velmi nehospodárná 2,0 CI 2,5 G U em > 2,5 U em,n Mimořádně nehospodárná CI 2,5 0519HM F TEPELNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY.DOC STRANA 4 / 34

5 3 VYHODNOCENÍ POSUZOVANÉ BUDOVY Tabulka 4: Přehled parametrů rozhodujících obalových konstrukcí: č.k. konstrukce požadavek normy [W/m 2 K] doporučení normy [W/m 2 K] stávající stav [W/m 2 K] návrh [W/m 2 K] slovní hodnocení navržených opatření 1, 2 S (N) Stěna CDm 365mm 0,30 0,25 1,33 0,20 vyhovuje doporučené úrovni 3, 4 S (N) Stěna okál 170mm 0,30 0,25 0,59 0,17 vyhovuje doporučené úrovni 5, 6 S (N) Strop v okálu 0,24 0,16 0,74 0,14 vyhovuje doporučené úrovni 7 S Podlaha 1.NP 0,45 0,30 0,71 0,71 stávající bez úprav 8 S Stěna vnitřní CDm 365mm 0,75 0,50 0,80 0,80 stávající bez úprav S Výlez na půdu 1,70 1,20 1,50 1,50 stávající bez úprav S (N) Výplně otvorů okna 1,50 1,20 2,40 0,77 vyhovuje doporučené úrovni S (N) S Dveře vnitřní 3,50 2,30 5,65 1,70 vyhovuje doporučené úrovni objemový faktor tvaru budovy - - 0,59 0,59 průměrný součinitel prostupu tepla U em 0,49 0,30 0,90 0,30 vyhovuje doporučené úrovni klasifikační ukazatel 1,0 - CI = 2,31 - F velmi nehospodárná - CI = 0,75 B úsporná Podrobný kompletní výpočet jednotlivých obalových konstrukcí je uveden v další části tohoto dokumentu. Ve výpočtech jsou stávající konstrukce označeny před popisem velkým písmenem S, nově navrhované energetické úpravy konstrukcí jsou označeny velkým písmenem N. Seznam konstrukcí použitých ve výpočtu a umístění jejich posouzení v dokumentu: Název úlohy : Konstrukce č. 1 - S Stěna CDm 365mm Název úlohy : Konstrukce č. 2 - N Stěna CDm 365mm Název úlohy : Konstrukce č. 3 - S Stěna okál 170mm Název úlohy : Konstrukce č. 4 - N Stěna okál 170mm Název úlohy : Konstrukce č. 5 - S Strop v okálu Název úlohy : Konstrukce č. 6 - N Strop v okálu Název úlohy : Konstrukce č. 7 - S Podlaha 1.NP Název úlohy : Konstrukce č. 8 - S Stěna vnitřní CDm 365mm HM F TEPELNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY.DOC STRANA 5 / 34

6 3.1 POSOUZENÍ PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA PRO STÁVAJÍCÍ STAV VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ POSOUZENÍ PODLE ČSN (2011) Název úlohy: Hořice - přestavba ubytovny - STÁVAJÍCÍ STAV Rekapitulace vstupních dat: Objem vytápěných zón budovy V = 2121,3 m3 Plocha ohraničujících konstrukcí A = 1252,0 m2 Převažující návrhová vnitřní teplota Tim: 20,0 C Podrobný výpis vstupních dat popisujících okrajové podmínky a obalové konstrukce je uveden v protokolu o výpočtu programu Energie. Průměrný součinitel prostupu tepla budovy (čl. 5.3) Požadavek: max. prům. souč. prostupu tepla U,em,N = Výsledky výpočtu: průměrný součinitel prostupu tepla U,em = U,em > U,em,N... POŽADAVEK NENÍ SPLNĚN. 0,39 W/m2K 0,90 W/m2K Klasifikační třída prostupu tepla obálkou budovy (čl. C.2) Klasifikační třída: F Slovní popis: velmi nehospodárná Klasifikační ukazatel CI: 2,3 Energie 2011, (c) 2011 Svoboda Software 3.2 POSOUZENÍ PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA PRO NÁVRH VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ POSOUZENÍ PODLE ČSN (2011) Název úlohy: Hořice - přestavba ubytovny - NÁVRH Rekapitulace vstupních dat: Objem vytápěných zón budovy V = 2121,3 m3 Plocha ohraničujících konstrukcí A = 1252,0 m2 Převažující návrhová vnitřní teplota Tim: 20,0 C Podrobný výpis vstupních dat popisujících okrajové podmínky a obalové konstrukce je uveden v protokolu o výpočtu programu Energie. Průměrný součinitel prostupu tepla budovy (čl. 5.3) Požadavek: max. prům. souč. prostupu tepla U,em,N = Výsledky výpočtu: průměrný součinitel prostupu tepla U,em = U,em < U,em,N... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 0,40 W/m2K 0,30 W/m2K Klasifikační třída prostupu tepla obálkou budovy (čl. C.2) Klasifikační třída: B Slovní popis: úsporná Klasifikační ukazatel CI: 0,7 Energie 2011, (c) 2011 Svoboda Software 0519HM F TEPELNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY.DOC STRANA 6 / 34

7 4 VÝPOČTOVÁ ČÁST 4.1 PROTOKOL VÝPOČTU Z PROGRAMU ENERGIE 2010 PRO STÁVAJÍCÍ STAV VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a ČSN a podle ČSN EN ISO a ČSN EN 832 Energie 2011 Název úlohy: Hořice - přestavba ubytovny - STÁVAJÍCÍ STAV Zpracovatel: Ing. Aleš Holemý Zakázka: 0519HM Datum: KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : Počet zón v objektu: 1 Typ výpočtu potřeby energie: měsíční (pro jednotlivé měsíce v roce) Okrajové podmínky výpočtu: Název Počet Teplota Celková energie globálního slunečního záření [MJ/m2] období dnů exteriéru Sever Jih Východ Západ Horizont 1. měsíc 31-2,4 C 50,0 119,0 65,0 65,0 79,0 2. měsíc 28-0,5 C 83,0 194,0 112,0 112,0 148,0 3. měsíc 31 3,2 C 126,0 270,0 180,0 180,0 277,0 4. měsíc 30 8,1 C 158,0 306,0 245,0 245,0 425,0 5. měsíc 31 13,1 C 212,0 342,0 324,0 324,0 580,0 6. měsíc 30 16,2 C 223,0 310,0 317,0 317,0 572,0 7. měsíc 31 17,5 C 223,0 331,0 328,0 328,0 594,0 8. měsíc 31 17,0 C 184,0 331,0 288,0 288,0 508,0 9. měsíc 30 13,3 C 126,0 274,0 194,0 194,0 328,0 10. měsíc 31 8,6 C 86,0 241,0 137,0 137,0 216,0 11. měsíc 30 3,3 C 43,0 119,0 61,0 61,0 94,0 12. měsíc 31-0,5 C 40,0 94,0 50,0 50,0 61,0 Název Počet Teplota Celková energie globálního slunečního záření [MJ/m2] období dnů exteriéru SV SZ JV JZ 1. měsíc 31-2,4 C 50,0 50,0 97,0 97,0 2. měsíc 28-0,5 C 83,0 83,0 162,0 162,0 3. měsíc 31 3,2 C 137,0 137,0 238,0 238,0 4. měsíc 30 8,1 C 187,0 187,0 292,0 292,0 5. měsíc 31 13,1 C 259,0 259,0 349,0 349,0 6. měsíc 30 16,2 C 266,0 266,0 324,0 324,0 7. měsíc 31 17,5 C 270,0 270,0 342,0 342,0 8. měsíc 31 17,0 C 223,0 223,0 328,0 328,0 9. měsíc 30 13,3 C 144,0 144,0 245,0 245,0 10. měsíc 31 8,6 C 94,0 94,0 202,0 202,0 11. měsíc 30 3,3 C 43,0 43,0 97,0 97,0 12. měsíc 31-0,5 C 40,0 40,0 79,0 79,0 HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH ZÓN V OBJEKTU : HODNOCENÍ ZÓNY Č. 1 : Základní popis zóny 0519HM F TEPELNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY.DOC STRANA 7 / 34

8 Název zóny: Geometrie (objem/podlah.pl.): Účinná vnitřní tepelná kapacita: Vnitřní teplota (zima/léto): Zóna je vytápěna/chlazena: Regulace otopné soustavy: Obytná část "A" 2121,33 m3 / 667,6 m2 165,0 kj/(k.m2) 20,0 C / 20,0 C ano / ne ano Průměrné vnitřní zisky: 2675 W... odvozeny pro produkci tepla: 3,0+3,0 W/m2 (osoby+spotřebiče) časový podíl produkce: % (osoby+spotřebiče) zohlednění spotřebičů: zisky i spotřeba spotřebu energie na osvětlení: 4,5 kwh/(m2.a) prům. účinnost osvětlení: 20 % další tepelné zisky: 0,0 W Teplo na přípravu TV: 48067,2 MJ/rok... odvozeno pro spotřebu energie na přípravu TV: 20,0 kwh/(m2.a) Zpětně získané teplo mimo VZT: 0,0 MJ/rok Zdroje tepla na vytápění v zóně Vytápění je zajištěno VZT: ne Účinnost sdílení/distribuce: 98,0 % / 98,0 % Název zdroje tepla: plynová kotelna mimo objek (podíl 100,0 %) Typ zdroje tepla: obecný zdroj tepla (např. kotel) Účinnost výroby/regulace: 88,0 % / 97,0 % Příkon čerpadel vytápění: 100,0 W Příkon regulace/emise tepla: 0,0 / 0,0 W Zdroje tepla na přípravu TV v zóně Název zdroje tepla: plynová kotelna mimo objek (podíl 100,0 %) Typ zdroje přípravy TV: obecný zdroj tepla (např. kotel) Účinnost zdroje přípravy TV: 82,0 % Měrný tepelný tok větráním zóny č. 1 : Objem vzduchu v zóně: 1697,064 m3 Podíl vzduchu z objemu zóny: 80,0 % Typ větrání zóny: přirozené Minimální násobnost výměny: 0,3 1/h Návrhová násobnost výměny: 0,3 1/h Měrný tepelný tok větráním Hv: 173,101 W/K Měrný tepelný tok prostupem mezi zónou č. 1 a exteriérem : Název konstrukce Plocha [m2] U [W/m2K] b [-] U,N [W/m2K] N Stěna CDm 365mm 192,77 1,330 1,00 0,300 N Stěna okál 170mm 182,33 0,590 1,00 0,300 S Výlez na půdu 0,48 1,500 1,00 1,700 N Strop v okálu 358,72 0,740 1,00 0,240 1a-V S Okno dřevěné 14,4 (1,2x1,5 x 8) 2,400 1,00 1,500 1b-V S Okno dřevěné 10,8 (1,2x1,5 x 6) 2,400 1,00 1,500 1a-Z S Okno dřevěné 9,0 (1,2x1,5 x 5) 2,400 1,00 1,500 1b-Z S Okno dřevěné 10,8 (1,2x1,5 x 6) 2,400 1,00 1,500 2-V S Okno dřevěné 2,16 (0,45x1,6 x 3) 2,400 1,00 1,500 2-Z S Okno dřevěné 3,6 (0,45x1,6 x 5) 2,400 1,00 1,500 3-S S Okno dřevěné 2,87 (1,43x2,01 x 1) 2,400 1,00 1,500 4a-V S Okno dřevěné 8,8 (1,16x1,27 x 6) 2,400 1,00 1,500 4b-V S Okno dřevěné 13,21 (1,16x1,27 x 9) 2,400 1,00 1,500 4a-Z S Okno dřevěné 10,27 (1,16x1,27 x 7) 2,400 1,00 1,500 4b-Z S Okno dřevěné 8,8 (1,16x1,27 x 6) 2,400 1,00 1,500 5-V S Okno dřevěné 1,71 (0,45x1,27 x 3) 2,400 1,00 1,500 5-Z S Okno dřevěné 1,14 (0,45x1,27 x 2) 2,400 1,00 1,500 6-S S Okno dřevěné 2,54 (1,21x2,1 x 1) 2,400 1,00 1,500 Vliv tepelných vazeb je ve výpočtu zahrnut přibližně součinem (A * DeltaU,tbm). Průměrný vliv tepelných vazeb DeltaU,tbm: 0,10 W/m2K Měrný tok prostupem do exteriéru plošnými konstrukcemi Hd,c: 870,393 W/K 0519HM F TEPELNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY.DOC STRANA 8 / 34

9 ... a příslušnými tepelnými vazbami Hd,tb: 83,441 W/K Měrný tok zeminou u zóny č. 1 : 1. konstrukce ve styku se zeminou Název konstrukce: S Podlaha 1.NP Tepelná vodivost zeminy: 2,0 W/mK Plocha podlahy: 356,94 m2 Exponovaný obvod podlahy: 80,13 m Součinitel vlivu spodní vody Gw: 1,0 Typ podlahové konstrukce: podlaha na terénu Tloušťka obvodové stěny: 0,365 m Tepelný odpor podlahy: 1,24 m2k/w Přídavná okrajová izolace: svislá Tloušťka okrajové izolace: 0,16 m Tepelná vodivost okrajové izolace: 0,034 W/mK Hloubka okrajové izolace: 1,0 m Vypočtený přídavný lin. činitel prostupu: -0,21 W/mK Souč.prostupu mezi interiérem a exteriérem U: 0,242 W/m2K Ustálený měrný tok zeminou Hg: 86,381 W/K Kolísání ekv. měsíčních měrných toků Hg,m: od 58,911 do 307,84 W/K... stanoveno pro periodické toky Hpi / Hpe: 139,97 / 27,638 W/K Celkový ustálený měrný tok zeminou Hg: 86,381 W/K... a příslušnými tep. vazbami Hg,tb: 35,694 W/K Kolísání celk. ekv. měsíčních měrných toků Hg,m: od 58,911 do 307,84 W/K Měrný tok prostupem nevytápěnými prostory u zóny č. 1 : 1. konstrukce u nevytáp. prostoru Název konstrukce: S Dveře vnitřní Plocha kce ve styku s nevytáp.prostorem: 6,3 m2 Součinitel prostupu tepla této konstrukce: 5,65 W/m2K Činitel teplotní redukce: 0,57 Měrný tep.tok touto konstrukcí: 20,289 W/K 2. konstrukce u nevytáp. prostoru Název konstrukce: S Stěna vnitřní CDm 365mm Plocha kce ve styku s nevytáp.prostorem: 54,34 m2 Součinitel prostupu tepla této konstrukce: 0,8 W/m2K Činitel teplotní redukce: 0,57 Měrný tep.tok touto konstrukcí: 24,779 W/K Měrný tok prostupem nevytáp. prostory Hu: 45,068 W/K... a příslušnými tep. vazbami Hu,tb: 6,064 W/K Solární zisky stavebními konstrukcemi zóny č. 1 : Název konstrukce Plocha [m2] g/alfa [-] Fgl [-] Fc [-] Fs [-] Orientace 1a-V S Okno dřevěné 14,4 0,75 0,7 1,0 1,0 Východ 1b-V S Okno dřevěné 10,8 0,75 0,7 1,0 1,0 Východ 1a-Z S Okno dřevěné 9,0 0,75 0,7 1,0 1,0 Západ 1b-Z S Okno dřevěné 10,8 0,75 0,7 1,0 1,0 Západ 2-V S Okno dřevěné 2,16 0,75 0,7 1,0 1,0 Východ 2-Z S Okno dřevěné 3,6 0,75 0,7 1,0 1,0 Západ 3-S S Okno dřevěné 2,87 0,75 0,7 1,0 1,0 Sever 4a-V S Okno dřevěné 8,8 0,75 0,7 1,0 1,0 Východ 4b-V S Okno dřevěné 13,21 0,75 0,7 1,0 1,0 Východ 4a-Z S Okno dřevěné 10,27 0,75 0,7 1,0 1,0 Západ 4b-Z S Okno dřevěné 8,8 0,75 0,7 1,0 1,0 Západ 5-V S Okno dřevěné 1,71 0,75 0,7 1,0 1,0 Východ 5-Z S Okno dřevěné 1,14 0,75 0,7 1,0 1,0 Západ 6-S S Okno dřevěné 2,54 0,75 0,7 1,0 1,0 Sever Celkový solární zisk konstrukcemi Qs (MJ): Měsíc: Zisk (vytápění): 3036,2 5223,6 8376, , , ,0 Měsíc: Zisk (vytápění): 15246, ,7 9002,5 6349,8 2839,3 2339,5 0519HM F TEPELNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY.DOC STRANA 9 / 34

10 PŘEHLEDNÉ VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO JEDNOTLIVÉ ZÓNY : VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO ZÓNU Č. 1 : Název zóny: Vnitřní teplota (zima/léto): Zóna je vytápěna/chlazena: Regulace otopné soustavy: Obytná část "A" 20,0 C / 20,0 C ano / ne ano Měrný tepelný tok větráním Hv: Měrný tok prostupem do exteriéru Hd a celkový měrný tok prostupem tep. vazbami H,tb: Ustálený měrný tok zeminou Hg: Měrný tok prostupem nevytáp. prostory Hu: Měrný tok Trombeho stěnami H,tw: --- Měrný tok větranými stěnami H,vw: --- Měrný tok prvky s transparentní izolací H,ti: ,101 W/K 995,592 W/K 86,381 W/K 45,068 W/K Přídavný měrný tok podlahovým vytápěním dht: --- Výsledný měrný tok H: 1300,141 W/K Potřeba tepla na vytápění po měsících: Měsíc Q,H,ht[GJ] Q,int[GJ] Q,sol[GJ] Q,gn [GJ] Eta,H [-] fh [%] Q,H,nd[GJ] 1 76,355 7,544 3,036 10,580 0, ,0 65, ,260 6,636 5,224 11,860 0, ,0 51, ,736 7,195 8,376 15,571 0, ,0 42, ,106 6,829 11,366 18,195 0, ,0 23, ,818 6,947 15,039 21,986 0, ,0 8, ,043 6,688 14,754 21,442 0,549 27,7 2, ,189 6,911 15,246 22,157 0,460 0, ,851 6,947 13,357 20,304 0,503 18,2 1, ,374 6,843 9,002 15,845 0, ,0 10, ,781 7,187 6,350 13,537 0, ,0 26, ,551 7,103 2,839 9,943 0, ,0 45, ,038 7,530 2,339 9,869 0, ,0 60,221 Vysvětlivky: Q,H,ht je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty, Q,int jsou vnitřní tepelné zisky, Q,sol jsou solární tepelné zisky, Q,gn jsou celkové tepelné zisky, Eta,H je stupeň využitelnosti tepelných zisků, fh je část měsíce, v níž musí být zóna s regulovaným vytápěním vytápěna, a Q,H,nd je potřeba tepla na vytápění. Potřeba tepla na vytápění za rok Q,H,nd: Energie dodaná do zóny po měsících: 338,102 GJ Měsíc Q,f,H[GJ] Q,f,C[GJ] Q,f,RH[GJ] Q,f,W[GJ] Q,f,L[GJ] Q,f,A[GJ] Q,fuel[GJ] 1 80, ,885 2,457 0,145 87, , ,885 1,997 0,131 69, , ,885 2,020 0,145 58, , ,885 1,787 0,140 35, , ,885 1,710 0,145 16, , ,885 1,611 0,039 9, ,885 1, , , ,885 1,710 0,026 8, , ,885 1,805 0,140 19, , ,885 2,011 0,145 39, , ,885 2,131 0,140 62, , ,885 2,438 0,145 80,926 Vysvětlivky: Q,f,H je spotřeba energie na vytápění, Q,f,C je spotřeba energie na chlazení, Q,f,RH je spotřeba energie na úpravu vlhkosti vzduchu, Q,f,W je spotřeba energie na přípravu teplé vody, Q,f,L je spotřeba energie na osvětlení (a případně i na spotřebiče), Q,f,A je spotřeba pomocné energie (čerpadla, ventilátory atd.) a Q,fuel je celková dodaná energie. Všechny hodnoty zohledňují vlivy účinností technických systémů. Celková roční dodaná energie Q,fuel: 495,719 GJ Průměrný součinitel prostupu tepla zóny Měrný tepelný tok prostupem obálkou zóny Ht: Plocha obalových konstrukcí zóny: Výchozí hodnota požadavku na průměrný součinitel prostupu tepla podle čl v ČSN (2011)... Uem,N,20: Průměrný součinitel prostupu tepla obálky zóny U,em: 1127,0 W/K 1252,0 m2 0,39 W/m2K 0,90 W/m2K 0519HM F TEPELNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY.DOC STRANA 10 / 34

11 PŘEHLEDNÉ VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO CELÝ OBJEKT : Faktor tvaru budovy A/V: 0,59 m2/m3 Rozložení měrných tepelných toků Zóna Položka Měrný tok [W/K] Procento [%] 1 Celkový měrný tok H: 1300, ,0 % z toho: Měrný tok výměnou vzduchu Hv: 173,101 13,3 % Měrný (ustálený) tok zeminou Hg: 86,381 6,6 % Měrný tok přes nevytápěné prostory Hu: 45,068 3,5 % Měrný tok tepelnými vazbami H,tb: 125,199 9,6 % Měrný tok do ext. plošnými kcemi Hd,c: 870,393 66,9 % rozložení měrných toků po konstrukcích: Obvodová stěna: 363,959 28,0 % Střecha: 265,453 20,4 % Podlaha: 86,381 6,6 % Otvorová výplň: 240,981 18,5 % Vnitřní konstrukce: 45,068 3,5 % Zbylé méně významné konstrukce: --- 0,0 % Měrný tok speciálními konstrukcemi dh: --- 0,0 % Měrný tok budovou a parametry podle starších předpisů Součet celkových měrných tepelných toků jednotlivými zónami Hc: Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů: Tepelná charakteristika budovy podle ČSN (1994): Spotřeba tepla na vytápění podle STN , Zmena 5 (1997): Poznámka: 1300,141 W/K 2121,3 m3 0,61 W/m3K 45,0 kwh/m3,a Orientační tepelnou ztrátu objektu lze získat vynásobením součtu měrných toků jednotlivých zón Hc působícím teplotním rozdílem mezi interiérem a exteriérem. Průměrný součinitel prostupu tepla budovy Měrný tepelný tok prostupem obálkou budovy Ht: Plocha obalových konstrukcí budovy: Výchozí hodnota požadavku na průměrný součinitel prostupu tepla podle čl v ČSN (2011)... Uem,N,20: Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy U,em: 1127,0 W/K 1252,0 m2 0,39 W/m2K 0,90 W/m2K Celková a měrná potřeba tepla na vytápění Celková roční potřeba tepla na vytápění budovy: 338,102 GJ 93,917 MWh Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů: 2121,3 m3 Celková podlahová plocha budovy: 667,6 m2 Měrná potřeba tepla na vytápění budovy (na 1 m3): 44,3 kwh/(m3.a) Měrná potřeba tepla na vytápění budovy: 141 kwh/(m2.a) Hodnota byla stanovena pro počet denostupňů D = Měrná potřeba tepla na vytápění pro 3422 denostupňů při daném způsobu větrání a vnitřních ziscích: 122 kwh/(m2.a) Poznámka: Měrná potřeba tepla je stanovena bez vlivu účinností systémů výroby, distribuce a emise tepla. Celková energie dodaná do budovy Měsíc Q,f,H[GJ] Q,f,C[GJ] Q,f,RH[GJ] Q,f,W[GJ] Q,f,L[GJ] Q,f,A[GJ] Q,fuel[GJ] 1 80, ,885 2,457 0,145 87, , ,885 1,997 0,131 69, , ,885 2,020 0,145 58, , ,885 1,787 0,140 35, , ,885 1,710 0,145 16, , ,885 1,611 0,039 9, ,885 1, , , ,885 1,710 0,026 8, , ,885 1,805 0,140 19, , ,885 2,011 0,145 39, , ,885 2,131 0,140 62, , ,885 2,438 0,145 80,926 Vysvětlivky: Q,f,H je spotřeba energie na vytápění, Q,f,C je spotřeba energie na chlazení, Q,f,RH je spotřeba energie 0519HM F TEPELNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY.DOC STRANA 11 / 34

12 na úpravu vlhkosti vzduchu, Q,f,W je spotřeba energie na přípravu teplé vody, Q,f,L je spotřeba energie na osvětlení (a případně i na spotřebiče), Q,f,A je spotřeba pomocné energie (čerpadla, ventilátory atd.) a Q,fuel je celková dodaná energie. Všechny hodnoty zohledňují vlivy účinností technických systémů. Spotřeba energie na vytápění za rok Q,fuel,H: 412,421 GJ 114,562 MWh 172 kwh/m2 Spotřeba pom. energie na vytápění Q,aux,H: 1,339 GJ 0,372 MWh 1 kwh/m2 Energetická náročnost vytápění za rok EP,H: 413,760 GJ 114,933 MWh 172 kwh/m2 Spotřeba energie na chlazení za rok Q,fuel,C: Spotřeba pom. energie na chlazení Q,aux,C: Energetická náročnost chlazení za rok EP,C: Spotřeba energie na úpravu vlhkosti Q,fuel,RH: Spotřeba energie na ventilátory Q,aux,F: Energ. náročnost mech. větrání za rok EP,F: Spotřeba energie na přípravu TV Q,fuel,W: 58,619 GJ 16,283 MWh 24 kwh/m2 Spotřeba pom. energie na rozvod TV Q,aux,W: Energ. náročnost přípravy TV za rok EP,W: 58,619 GJ 16,283 MWh 24 kwh/m2 Spotřeba energie na osvětlení a spotř. Q,fuel,L: 23,340 GJ 6,483 MWh 10 kwh/m2 Energ. náročnost osvětlení za rok EP,L: 23,340 GJ 6,483 MWh 10 kwh/m2 Energie ze solárních kolektorů za rok Q,SC,e: z toho se v budově využije: (již zahrnuto ve výchozí potřebě tepla na vytápění a přípravu teplé vody - zde uvedeno jen informativně) Elektřina z FV článků za rok Q,PV,el: Elektřina z kogenerace za rok Q,CHP,el: Celková produkce energie za rok Q,e: z toho se do bilance zahrne: 0,000 GJ 0,000 MWh 0 kwh/m2 Celková roční dodaná energie Q,fuel=EP: 495,719 GJ 137,700 MWh 206 kwh/m2 Měrná spotřeba energie dodané do budovy Celková roční dodaná energie: kwh Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů: 2121,3 m3 Celková podlahová plocha budovy: 667,6 m2 Měrná spotřeba dodané energie EP,V: 64,9 kwh/(m3.a) Měrná spotřeba energie budovy EP,A: 206 kwh/(m2,a) Poznámka: Měrná spotřeba energie zahrnuje veškerou dodanou energii včetně vlivů účinností tech. systémů. STOP, Energie HM F TEPELNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY.DOC STRANA 12 / 34

13 4.2 PROTOKOL VÝPOČTU Z PROGRAMU ENERGIE 2010 PRO NÁVRH VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a ČSN a podle ČSN EN ISO a ČSN EN 832 Energie 2011 Název úlohy: Hořice - přestavba ubytovny - NÁVRH Zpracovatel: Ing. Aleš Holemý Zakázka: 0519HM Datum: KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : Počet zón v objektu: 1 Typ výpočtu potřeby energie: měsíční (pro jednotlivé měsíce v roce) Okrajové podmínky výpočtu: Název Počet Teplota Celková energie globálního slunečního záření [MJ/m2] období dnů exteriéru Sever Jih Východ Západ Horizont 1. měsíc 31-2,4 C 50,0 119,0 65,0 65,0 79,0 2. měsíc 28-0,5 C 83,0 194,0 112,0 112,0 148,0 3. měsíc 31 3,2 C 126,0 270,0 180,0 180,0 277,0 4. měsíc 30 8,1 C 158,0 306,0 245,0 245,0 425,0 5. měsíc 31 13,1 C 212,0 342,0 324,0 324,0 580,0 6. měsíc 30 16,2 C 223,0 310,0 317,0 317,0 572,0 7. měsíc 31 17,5 C 223,0 331,0 328,0 328,0 594,0 8. měsíc 31 17,0 C 184,0 331,0 288,0 288,0 508,0 9. měsíc 30 13,3 C 126,0 274,0 194,0 194,0 328,0 10. měsíc 31 8,6 C 86,0 241,0 137,0 137,0 216,0 11. měsíc 30 3,3 C 43,0 119,0 61,0 61,0 94,0 12. měsíc 31-0,5 C 40,0 94,0 50,0 50,0 61,0 Název Počet Teplota Celková energie globálního slunečního záření [MJ/m2] období dnů exteriéru SV SZ JV JZ 1. měsíc 31-2,4 C 50,0 50,0 97,0 97,0 2. měsíc 28-0,5 C 83,0 83,0 162,0 162,0 3. měsíc 31 3,2 C 137,0 137,0 238,0 238,0 4. měsíc 30 8,1 C 187,0 187,0 292,0 292,0 5. měsíc 31 13,1 C 259,0 259,0 349,0 349,0 6. měsíc 30 16,2 C 266,0 266,0 324,0 324,0 7. měsíc 31 17,5 C 270,0 270,0 342,0 342,0 8. měsíc 31 17,0 C 223,0 223,0 328,0 328,0 9. měsíc 30 13,3 C 144,0 144,0 245,0 245,0 10. měsíc 31 8,6 C 94,0 94,0 202,0 202,0 11. měsíc 30 3,3 C 43,0 43,0 97,0 97,0 12. měsíc 31-0,5 C 40,0 40,0 79,0 79,0 HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH ZÓN V OBJEKTU : HODNOCENÍ ZÓNY Č. 1 : Základní popis zóny Název zóny: Geometrie (objem/podlah.pl.): Účinná vnitřní tepelná kapacita: Vnitřní teplota (zima/léto): Obytná část "A" 2121,33 m3 / 667,6 m2 165,0 kj/(k.m2) 20,0 C / 20,0 C 0519HM F TEPELNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY.DOC STRANA 13 / 34

14 Zóna je vytápěna/chlazena: Regulace otopné soustavy: ano / ne ano Průměrné vnitřní zisky: 2675 W... odvozeny pro produkci tepla: 3,0+3,0 W/m2 (osoby+spotřebiče) časový podíl produkce: % (osoby+spotřebiče) zohlednění spotřebičů: zisky i spotřeba spotřebu energie na osvětlení: 4,5 kwh/(m2.a) prům. účinnost osvětlení: 20 % další tepelné zisky: 0,0 W Teplo na přípravu TV: 48067,2 MJ/rok... odvozeno pro spotřebu energie na přípravu TV: 20,0 kwh/(m2.a) Zpětně získané teplo mimo VZT: 0,0 MJ/rok Zdroje tepla na vytápění v zóně Vytápění je zajištěno VZT: ne Účinnost sdílení/distribuce: 98,0 % / 98,0 % Název zdroje tepla: plynová kotelna mimo objek (podíl 100,0 %) Typ zdroje tepla: obecný zdroj tepla (např. kotel) Účinnost výroby/regulace: 88,0 % / 97,0 % Příkon čerpadel vytápění: 100,0 W Příkon regulace/emise tepla: 0,0 / 0,0 W Zdroje tepla na přípravu TV v zóně Název zdroje tepla: plynová kotelna mimo objek (podíl 100,0 %) Typ zdroje přípravy TV: obecný zdroj tepla (např. kotel) Účinnost zdroje přípravy TV: 82,0 % Měrný tepelný tok větráním zóny č. 1 : Objem vzduchu v zóně: 1697,064 m3 Podíl vzduchu z objemu zóny: 80,0 % Typ větrání zóny: přirozené Minimální násobnost výměny: 0,3 1/h Návrhová násobnost výměny: 0,3 1/h Měrný tepelný tok větráním Hv: 173,101 W/K Měrný tepelný tok prostupem mezi zónou č. 1 a exteriérem : Název konstrukce Plocha [m2] U [W/m2K] b [-] U,N [W/m2K] N Stěna CDm 365mm 188,45 0,200 1,00 0,300 N Stěna okál 170mm 175,37 0,170 1,00 0,300 S Výlez na půdu 0,48 1,500 1,00 1,700 N Strop v okálu 358,72 0,140 1,00 0,240 1a-V N Okno plastové 14,4 (1,2x1,5 x 8) 0,700 1,00 1,500 1b-V N Okno plastové 12,96 (1,2x1,8 x 6) 0,700 1,00 1,500 1a-Z N Okno plastové 9,0 (1,2x1,5 x 5) 0,700 1,00 1,500 1b-Z N Okno plastové 12,96 (1,2x1,8 x 6) 0,700 1,00 1,500 2-V N Okno plastové 2,16 (0,45x1,6 x 3) 0,700 1,00 1,500 2-Z N Okno plastové 3,6 (0,45x1,6 x 5) 0,700 1,00 1,500 3-S N Okno plastové 2,87 (1,43x2,01 x 1) 0,700 1,00 1,500 4a-V N Okno plastové 8,8 (1,16x1,27 x 6) 0,700 1,00 1,500 4b-V N Okno plastové 17,38 (1,16x1,67 x 9) 0,700 1,00 1,500 4a-Z N Okno plastové 10,27 (1,16x1,27 x 7) 0,700 1,00 1,500 4b-Z N Okno plastové 11,59 (1,16x1,67 x 6) 0,700 1,00 1,500 5-V N Okno plastové 1,71 (0,45x1,27 x 3) 0,700 1,00 1,500 5-Z N Okno plastové 1,14 (0,45x1,27 x 2) 0,700 1,00 1,500 6-S N Okno plastové 2,54 (1,21x2,1 x 1) 0,700 1,00 1,500 Vliv tepelných vazeb je ve výpočtu zahrnut přibližně součinem (A * DeltaU,tbm). Průměrný vliv tepelných vazeb DeltaU,tbm: 0,05 W/m2K Měrný tok prostupem do exteriéru plošnými konstrukcemi Hd,c: 196,416 W/K... a příslušnými tepelnými vazbami Hd,tb: 41,720 W/K Měrný tok zeminou u zóny č. 1 : 0519HM F TEPELNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY.DOC STRANA 14 / 34

15 1. konstrukce ve styku se zeminou Název konstrukce: S Podlaha 1.NP Tepelná vodivost zeminy: 2,0 W/mK Plocha podlahy: 356,94 m2 Exponovaný obvod podlahy: 80,13 m Součinitel vlivu spodní vody Gw: 1,0 Typ podlahové konstrukce: podlaha na terénu Tloušťka obvodové stěny: 0,365 m Tepelný odpor podlahy: 1,24 m2k/w Přídavná okrajová izolace: svislá Tloušťka okrajové izolace: 0,16 m Tepelná vodivost okrajové izolace: 0,034 W/mK Hloubka okrajové izolace: 1,0 m Vypočtený přídavný lin. činitel prostupu: -0,21 W/mK Souč.prostupu mezi interiérem a exteriérem U: 0,242 W/m2K Ustálený měrný tok zeminou Hg: 86,381 W/K Kolísání ekv. měsíčních měrných toků Hg,m: od 58,911 do 307,84 W/K... stanoveno pro periodické toky Hpi / Hpe: 139,97 / 27,638 W/K Celkový ustálený měrný tok zeminou Hg: 86,381 W/K... a příslušnými tep. vazbami Hg,tb: 17,847 W/K Kolísání celk. ekv. měsíčních měrných toků Hg,m: od 58,911 do 307,84 W/K Měrný tok prostupem nevytápěnými prostory u zóny č. 1 : 1. konstrukce u nevytáp. prostoru Název konstrukce: S Dveře vnitřní Plocha kce ve styku s nevytáp.prostorem: 6,3 m2 Součinitel prostupu tepla této konstrukce: 1,7 W/m2K Činitel teplotní redukce: 0,57 Měrný tep.tok touto konstrukcí: 6,105 W/K 2. konstrukce u nevytáp. prostoru Název konstrukce: S Stěna vnitřní CDm 365mm Plocha kce ve styku s nevytáp.prostorem: 54,34 m2 Součinitel prostupu tepla této konstrukce: 0,8 W/m2K Činitel teplotní redukce: 0,57 Měrný tep.tok touto konstrukcí: 24,779 W/K Měrný tok prostupem nevytáp. prostory Hu: 30,884 W/K... a příslušnými tep. vazbami Hu,tb: 3,032 W/K Solární zisky stavebními konstrukcemi zóny č. 1 : Název konstrukce Plocha [m2] g/alfa [-] Fgl [-] Fc [-] Fs [-] Orientace 1a-V N Okno plastové 14,4 0,5 0,7 1,0 1,0 Východ 1b-V N Okno plastové 12,96 0,5 0,7 1,0 1,0 Východ 1a-Z N Okno plastové 9,0 0,5 0,7 1,0 1,0 Západ 1b-Z N Okno plastové 12,96 0,5 0,7 1,0 1,0 Západ 2-V N Okno plastové 2,16 0,5 0,7 1,0 1,0 Východ 2-Z N Okno plastové 3,6 0,5 0,7 1,0 1,0 Západ 3-S N Okno plastové 2,87 0,5 0,7 1,0 1,0 Sever 4a-V N Okno plastové 8,8 0,5 0,7 1,0 1,0 Východ 4b-V N Okno plastové 17,38 0,5 0,7 1,0 1,0 Východ 4a-Z N Okno plastové 10,27 0,5 0,7 1,0 1,0 Západ 4b-Z N Okno plastové 11,59 0,5 0,7 1,0 1,0 Západ 5-V N Okno plastové 1,71 0,5 0,7 1,0 1,0 Východ 5-Z N Okno plastové 1,14 0,5 0,7 1,0 1,0 Západ 6-S N Okno plastové 2,54 0,5 0,7 1,0 1,0 Sever Celkový solární zisk konstrukcemi Qs (MJ): Měsíc: Zisk (vytápění): 2255,1 3880,3 6223,6 8448, , ,4 Měsíc: Zisk (vytápění): 11329,6 9927,8 6691,0 4720,0 2109,6 1737,3 PŘEHLEDNÉ VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO JEDNOTLIVÉ ZÓNY : 0519HM F TEPELNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY.DOC STRANA 15 / 34

16 VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO ZÓNU Č. 1 : Název zóny: Vnitřní teplota (zima/léto): Zóna je vytápěna/chlazena: Regulace otopné soustavy: Obytná část "A" 20,0 C / 20,0 C ano / ne ano Měrný tepelný tok větráním Hv: Měrný tok prostupem do exteriéru Hd a celkový měrný tok prostupem tep. vazbami H,tb: Ustálený měrný tok zeminou Hg: Měrný tok prostupem nevytáp. prostory Hu: Měrný tok Trombeho stěnami H,tw: --- Měrný tok větranými stěnami H,vw: --- Měrný tok prvky s transparentní izolací H,ti: ,101 W/K 259,015 W/K 86,381 W/K 30,884 W/K Přídavný měrný tok podlahovým vytápěním dht: --- Výsledný měrný tok H: 549,380 W/K Potřeba tepla na vytápění po měsících: Měsíc Q,H,ht[GJ] Q,int[GJ] Q,sol[GJ] Q,gn [GJ] Eta,H [-] fh [%] Q,H,nd[GJ] 1 31,313 7,544 2,255 9,799 0, ,0 21, ,027 6,636 3,880 10,517 0, ,0 15, ,954 7,195 6,224 13,418 0, ,0 10, ,949 6,829 8,448 15,277 0,865 90,1 3, ,944 6,947 11,177 18,124 0,604 0, ,648 6,688 10,962 17,650 0,377 0, ,162 6,911 11,330 18,240 0,283 0, ,819 6,947 9,928 16,875 0,345 0, ,336 6,843 6,691 13,534 0,693 32,5 0, ,857 7,187 4,720 11,907 0, ,0 5, ,054 7,103 2,110 9,213 0, ,0 13, ,816 7,530 1,737 9,267 0, ,0 19,573 Vysvětlivky: Q,H,ht je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty, Q,int jsou vnitřní tepelné zisky, Q,sol jsou solární tepelné zisky, Q,gn jsou celkové tepelné zisky, Eta,H je stupeň využitelnosti tepelných zisků, fh je část měsíce, v níž musí být zóna s regulovaným vytápěním vytápěna, a Q,H,nd je potřeba tepla na vytápění. Potřeba tepla na vytápění za rok Q,H,nd: Energie dodaná do zóny po měsících: 91,952 GJ Měsíc Q,f,H[GJ] Q,f,C[GJ] Q,f,RH[GJ] Q,f,W[GJ] Q,f,L[GJ] Q,f,A[GJ] Q,fuel[GJ] 1 26, ,885 2,457 0,145 33, , ,885 1,997 0,131 26, , ,885 2,020 0,145 20, , ,885 1,787 0,126 11, ,885 1, , ,885 1, , ,885 1, , ,885 1, , , ,885 1,805 0,045 7, , ,885 2,011 0,145 14, , ,885 2,131 0,140 24, , ,885 2,438 0,145 31,344 Vysvětlivky: Q,f,H je spotřeba energie na vytápění, Q,f,C je spotřeba energie na chlazení, Q,f,RH je spotřeba energie na úpravu vlhkosti vzduchu, Q,f,W je spotřeba energie na přípravu teplé vody, Q,f,L je spotřeba energie na osvětlení (a případně i na spotřebiče), Q,f,A je spotřeba pomocné energie (čerpadla, ventilátory atd.) a Q,fuel je celková dodaná energie. Všechny hodnoty zohledňují vlivy účinností technických systémů. Celková roční dodaná energie Q,fuel: 195,144 GJ Průměrný součinitel prostupu tepla zóny Měrný tepelný tok prostupem obálkou zóny Ht: Plocha obalových konstrukcí zóny: Výchozí hodnota požadavku na průměrný součinitel prostupu tepla podle čl v ČSN (2011)... Uem,N,20: Průměrný součinitel prostupu tepla obálky zóny U,em: 376,3 W/K 1252,0 m2 0,40 W/m2K 0,30 W/m2K PŘEHLEDNÉ VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO CELÝ OBJEKT : 0519HM F TEPELNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY.DOC STRANA 16 / 34

17 Faktor tvaru budovy A/V: 0,59 m2/m3 Rozložení měrných tepelných toků Zóna Položka Měrný tok [W/K] Procento [%] 1 Celkový měrný tok H: 549, ,0 % z toho: Měrný tok výměnou vzduchu Hv: 173,101 31,5 % Měrný (ustálený) tok zeminou Hg: 86,381 15,7 % Měrný tok přes nevytápěné prostory Hu: 30,884 5,6 % Měrný tok tepelnými vazbami H,tb: 62,599 11,4 % Měrný tok do ext. plošnými kcemi Hd,c: 196,416 35,8 % rozložení měrných toků po konstrukcích: Obvodová stěna: 67,503 12,3 % Střecha: 50,221 9,1 % Podlaha: 86,381 15,7 % Otvorová výplň: 78,692 14,3 % Vnitřní konstrukce: 30,884 5,6 % Zbylé méně významné konstrukce: --- 0,0 % Měrný tok speciálními konstrukcemi dh: 0,000 0,0 % Měrný tok budovou a parametry podle starších předpisů Součet celkových měrných tepelných toků jednotlivými zónami Hc: Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů: Tepelná charakteristika budovy podle ČSN (1994): Spotřeba tepla na vytápění podle STN , Zmena 5 (1997): Poznámka: 549,380 W/K 2121,3 m3 0,26 W/m3K 19,0 kwh/m3,a Orientační tepelnou ztrátu objektu lze získat vynásobením součtu měrných toků jednotlivých zón Hc působícím teplotním rozdílem mezi interiérem a exteriérem. Průměrný součinitel prostupu tepla budovy Měrný tepelný tok prostupem obálkou budovy Ht: Plocha obalových konstrukcí budovy: Výchozí hodnota požadavku na průměrný součinitel prostupu tepla podle čl v ČSN (2011)... Uem,N,20: Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy U,em: 376,3 W/K 1252,0 m2 0,40 W/m2K 0,30 W/m2K Celková a měrná potřeba tepla na vytápění Celková roční potřeba tepla na vytápění budovy: 91,952 GJ 25,542 MWh Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů: 2121,3 m3 Celková podlahová plocha budovy: 667,6 m2 Měrná potřeba tepla na vytápění budovy (na 1 m3): 12,0 kwh/(m3.a) Měrná potřeba tepla na vytápění budovy: 38 kwh/(m2.a) Hodnota byla stanovena pro počet denostupňů D = Měrná potřeba tepla na vytápění pro 3422 denostupňů při daném způsobu větrání a vnitřních ziscích: 34 kwh/(m2.a) Poznámka: Měrná potřeba tepla je stanovena bez vlivu účinností systémů výroby, distribuce a emise tepla. Celková energie dodaná do budovy Měsíc Q,f,H[GJ] Q,f,C[GJ] Q,f,RH[GJ] Q,f,W[GJ] Q,f,L[GJ] Q,f,A[GJ] Q,fuel[GJ] 1 26, ,885 2,457 0,145 33, , ,885 1,997 0,131 26, , ,885 2,020 0,145 20, , ,885 1,787 0,126 11, ,885 1, , ,885 1, , ,885 1, , ,885 1, , , ,885 1,805 0,045 7, , ,885 2,011 0,145 14, , ,885 2,131 0,140 24, , ,885 2,438 0,145 31,344 Vysvětlivky: Q,f,H je spotřeba energie na vytápění, Q,f,C je spotřeba energie na chlazení, Q,f,RH je spotřeba energie na úpravu vlhkosti vzduchu, Q,f,W je spotřeba energie na přípravu teplé vody, Q,f,L je spotřeba energie na osvětlení (a případně i na spotřebiče), Q,f,A je spotřeba pomocné energie (čerpadla, ventilátory atd.) a Q,fuel je celková dodaná energie. Všechny hodnoty zohledňují vlivy účinností technických systémů. 0519HM F TEPELNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY.DOC STRANA 17 / 34

18 Spotřeba energie na vytápění za rok Q,fuel,H: 112,164 GJ 31,157 MWh 47 kwh/m2 Spotřeba pom. energie na vytápění Q,aux,H: 1,021 GJ 0,284 MWh 0 kwh/m2 Energetická náročnost vytápění za rok EP,H: 113,185 GJ 31,440 MWh 47 kwh/m2 Spotřeba energie na chlazení za rok Q,fuel,C: Spotřeba pom. energie na chlazení Q,aux,C: Energetická náročnost chlazení za rok EP,C: Spotřeba energie na úpravu vlhkosti Q,fuel,RH: Spotřeba energie na ventilátory Q,aux,F: Energ. náročnost mech. větrání za rok EP,F: Spotřeba energie na přípravu TV Q,fuel,W: 58,619 GJ 16,283 MWh 24 kwh/m2 Spotřeba pom. energie na rozvod TV Q,aux,W: Energ. náročnost přípravy TV za rok EP,W: 58,619 GJ 16,283 MWh 24 kwh/m2 Spotřeba energie na osvětlení a spotř. Q,fuel,L: 23,340 GJ 6,483 MWh 10 kwh/m2 Energ. náročnost osvětlení za rok EP,L: 23,340 GJ 6,483 MWh 10 kwh/m2 Energie ze solárních kolektorů za rok Q,SC,e: z toho se v budově využije: (již zahrnuto ve výchozí potřebě tepla na vytápění a přípravu teplé vody - zde uvedeno jen informativně) Elektřina z FV článků za rok Q,PV,el: Elektřina z kogenerace za rok Q,CHP,el: Celková produkce energie za rok Q,e: z toho se do bilance zahrne: 0,000 GJ 0,000 MWh 0 kwh/m2 Celková roční dodaná energie Q,fuel=EP: 195,144 GJ 54,207 MWh 81 kwh/m2 Měrná spotřeba energie dodané do budovy Celková roční dodaná energie: kwh Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů: 2121,3 m3 Celková podlahová plocha budovy: 667,6 m2 Měrná spotřeba dodané energie EP,V: 25,6 kwh/(m3.a) Měrná spotřeba energie budovy EP,A: 81 kwh/(m2,a) Poznámka: Měrná spotřeba energie zahrnuje veškerou dodanou energii včetně vlivů účinností tech. systémů. STOP, Energie HM F TEPELNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY.DOC STRANA 18 / 34

19 4.3 POSOUZENÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN a STN Teplo 2011 Název úlohy : Konstrukce č. 1 - S Stěna CDm 365mm Zpracovatel : Ing. Aleš Holemý Zakázka : 0519HM Datum : KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : Typ hodnocené konstrukce : Korekce součinitele prostupu du : Stěna W/m2K Skladba konstrukce (od interiéru) : Číslo Název D[m] L[W/mK] C[J/kgK] Ro[kg/m3] Mi[-] Ma[kg/m2] 1 Omítka vápenoc 0,0150 0, ,0 2000,0 19, Zdivo CDm tl. 0,3650 0, ,0 1450,0 7, Omítka vápenoc 0,0350 0, ,0 2000,0 19, Číslo Kompletní název vrstvy Interní výpočet tep. vodivosti 1 Omítka vápenocementová Zdivo CDm tl. 375 mm Omítka vápenocementová --- Okrajové podmínky výpočtu : Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi : dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi : Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse : dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse : 0.13 m2k/w 0.25 m2k/w 0.04 m2k/w 0.04 m2k/w Návrhová venkovní teplota Te : C Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai : 21.0 C Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe : 84.0 % Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi : 55.0 % Měsíc Délka[dny] Tai[C] RHi[%] Pi[Pa] Te[C] RHe[%] Pe[Pa] Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti : 5.0 % Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO Počet hodnocených let : 1 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 0519HM F TEPELNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY.DOC STRANA 19 / 34

20 Tepelný odpor konstrukce R : Součinitel prostupu tepla konstrukce U : 0.58 m2k/w W/m2K Součinitel prostupu zabudované kce U,kc : 1.35 / 1.38 / 1.43 / 1.53 W/m2K Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN Difuzní odpor konstrukce ZpT : 1.9E+0010 m/s Teplotní útlum konstrukce Ny* : 35.7 Fázový posun teplotního kmitu Psi* : 12.8 h Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN a ČSN EN ISO 13788: Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p : C Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,rsi,p : Číslo Minimální požadované hodnoty při max. Vypočtené měsíce rel. vlhkosti na vnitřním povrchu: hodnoty % % Tsi,m[C] f,rsi,m Tsi,m[C] f,rsi,m Tsi[C] f,rsi RHsi[%] Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,rsi je teplotní faktor. Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN : (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: rozhraní: i e tepl.[c]: p [Pa]: p,sat [Pa]: Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. Kond.zóna Hranice kondenzační zóny Kondenzující množství číslo levá [m] pravá vodní páry [kg/m2s] E E-0008 Celoroční bilance vlhkosti: Množství zkondenzované vodní páry Mc,a: kg/m2,rok Množství vypařitelné vodní páry Mev,a: kg/m2,rok Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než 0.0 C. Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: Roční cyklus č. 1 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. STOP, Teplo HM F TEPELNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY.DOC STRANA 20 / 34

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a ČSN 730540

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a ČSN 730540 VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a ČSN 730540 a podle ČSN EN ISO 13790 a ČSN EN 832 Energie 2009 RD Kovář - penb dle 148 2 zony

Více

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a ČSN 730540

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a ČSN 730540 VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a ČSN 730540 a podle ČSN EN ISO 13790 a ČSN EN 832 Energie 2009 FM1 Název úlohy: Zpracovatel:

Více

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ podle TNI 730329 Energie 2009 RD 722/38 EPD Název úlohy: Zpracovatel: Ing.Kučera Zakázka: RD 722/38

Více

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 Teplo 2009 Název úlohy : Stěna 1. Zpracovatel : pc Zakázka : Datum :

Více

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 Teplo 2008 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE

Více

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ podle TNI 730329 Energie 2009 Název úlohy: RD SPRUCE Zpracovatel: Zakázka: Datum: 15.9.2009 KONTROLNÍ

Více

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ podle TNI 730329 Energie 2009 Název úlohy: RD MAPLE Zpracovatel: Zakázka: Datum: 15.9.2009 KONTROLNÍ

Více

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 Teplo 2009 SO1 Název úlohy : Zpracovatel : Josef Fatura Zakázka : VVuB

Více

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 Teplo 2005 Název úlohy : Obvodova konstrukce Zpracovatel : Pokorny Zakázka

Více

PRACOVNÍ PŘEDFINÁLNÍ VERZE

PRACOVNÍ PŘEDFINÁLNÍ VERZE Odborný posudek PRACOVNÍ PŘEDFINÁLNÍ VERZE Posouzení snížení energetické náročnosti a povrchové teploty střešní konstrukce haly při použití materiálu RIZOLIN Objednatel posudku: BONEGO, s.r.o. Gočárova

Více

Příloha 2 - Tepelně t echnické vlast nost i st avební konst rukce. s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y

Příloha 2 - Tepelně t echnické vlast nost i st avební konst rukce. s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Příloha 2 - Tepelně t echnické vlast nost i st avební konst rukce l i s t o p a d 2 0 0 8 s t a v e b n í s y s t é m p r o n í

Více

KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY

KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 Teplo 2014 EDU stěna obvodová Název úlohy : Zpracovatel : Jan

Více

KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY

KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 Teplo 2015 obvodová stěna - Porotherm Název úlohy : Zpracovatel

Více

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ podle TNI 730329 Energie 2009 Název úlohy: RD_podle TNI 730329 Zpracovatel: Petr Kapička Zakázka:

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540)

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) Bytový dům Trnková 428-430, 686 05 Uherské Hradiště Zpracoval: Ing. Vojtěch Lexa energetický specialista zapsaný v seznamu MPO

Více

průměrný úhrn srážek v listopadu (mm) průměrná teplota vzduchu v prosinci ( C) 0 1

průměrný úhrn srážek v listopadu (mm) průměrná teplota vzduchu v prosinci ( C) 0 1 Příl. 1. Tab. 1. Klimatické charakteristiky okolí obce Střelice průměrná roční teplota vzduchu ( C) 7 8 průměrný roční úhrn srážek (mm) 500 550 průměrná teplota vzduchu na jaře ( C) 8 9 průměrný úhrn srážek

Více

Stanovisko energetického auditora ke změně v realizaci projektu Základní škola Bezno - zateplení

Stanovisko energetického auditora ke změně v realizaci projektu Základní škola Bezno - zateplení Stanovisko energetického auditora ke změně v realizaci projektu Základní škola Bezno - zateplení Vydal: ENERGY BENEFIT CENTRE a.s. 05/2013 Efektivní financování úspor energie Úvod Toto stanovisko ke změně

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540)

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) BYTOVÝ DŮM FEDEROVA 1602, 198 00 PRAHA - KYJE Zpracoval: Ing. Vojtěch Lexa energetický specialista zapsaný v seznamu MPO pod

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540)

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) BYTOVÝ DŮM MARTY KRÁSOVÉ 920/6 196 00 PRAHA - ČAKOVICE Zpracoval: Ing. Vojtěch Lexa energetický specialista zapsaný v seznamu

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540)

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) BYTOVÝ DŮM VELTRUSKÁ 533/13 199 00 PRAHA - PROSEK Zpracoval: Ing. Vojtěch Lexa energetický specialista zapsaný v seznamu MPO

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540)

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) BYTOVÝ DŮM HAKENOVA 920/1 a 920/3 MARIE PODVALOVÉ 929/3 MARTY KRÁSOVÉ 920/2 a 920/4 196 00 PRAHA - ČAKOVICE Zpracoval: Ing.

Více

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE. Varianta B Hlavní nosná stěna

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE. Varianta B Hlavní nosná stěna TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE Varianta B Hlavní nosná stěna ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN

Více

s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Příloha 1 - Tepelně t echnické vlast nost i panelů l i s t o p a d 2 0 0 8

s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Příloha 1 - Tepelně t echnické vlast nost i panelů l i s t o p a d 2 0 0 8 s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Příloha 1 - Tepelně t echnické vlast nost i panelů l i s t o p a d 2 0 0 8 s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540)

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) BYTOVÝ DŮM VYSOČANSKÁ 231-243 190 00 PRAHA 9 STŘÍŽKOV Zpracoval: Ing. Vojtěch Lexa energetický specialista zapsaný v seznamu

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540)

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) BYTOVÝ DŮM STÁVAJÍCÍ STAV AMFOROVÁ 1922-1928 155 00 PRAHA 5 STODŮLKY Zpracoval: Ing. Vojtěch Lexa energetický specialista zapsaný

Více

Zikova 1903/4, 166 36 Praha 6 +420 224 351 111 www.cvut.cz. doc. Ing. arch. Michal Kohout. raz23, s.r.o. info@raz23.cz. Fakulta architektury

Zikova 1903/4, 166 36 Praha 6 +420 224 351 111 www.cvut.cz. doc. Ing. arch. Michal Kohout. raz23, s.r.o. info@raz23.cz. Fakulta architektury generální projektant architect garant guarantee koordinátor coordinator akce job místo stavby site investor client České vysoké učení technické v Praze Zikova 1903/4, 166 36 Praha 6 +420 224 351 111 www.cvut.cz

Více

ÚSPORA ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ

ÚSPORA ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ Ing. Zdeněk Pešek Sadová 310 Družec IČO : 40914518 DIČ : CZ6103191512 ÚSPORA ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Dánská 1991-1995, Kladno - Kročehlavy, 272 01 1. Technická zpráva 2. Odborný posudek

Více

Obsah. Průkaz energetické náročnosti budovy PŘÍLOHOVÁ ČÁST

Obsah. Průkaz energetické náročnosti budovy PŘÍLOHOVÁ ČÁST Obsah 1 Příloha - Výpočet energetické náročnosti budovy a průměrného součinitele prostupu tepla podle vyhlášky č. 78/2013 Sb. a ČSN 730540 a podle ČSN EN ISO 13790 a ČSN EN 832... 1 2 Příloha - Posouzení

Více

Seznam příloh: Příloha č. 1 Výpočet součinitelů prostupu tepla původních konstrukcí 133.

Seznam příloh: Příloha č. 1 Výpočet součinitelů prostupu tepla původních konstrukcí 133. Seznam příloh: Příloha č. 1 Výpočet součinitelů prostupu tepla původních konstrukcí 133. Příloha č. 2 Výpočet součinitelů prostupu tepla obvodových stěn po zateplení 140 Příloha č. 3 Výpočet energetické

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540)

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) BYTOVÝ DŮM - NÁVRH AMFOROVÁ 1922-1928 155 00 PRAHA 5 STODŮLKY Zpracoval: Ing. Vojtěch Lexa energetický specialista zapsaný v

Více

PŘEDSTAVENÍ PROGRAMŮ PRO HODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV

PŘEDSTAVENÍ PROGRAMŮ PRO HODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV Přednáška na SPŠ Stavební v Havlíčkově PŘEDSTAVENÍ PROGRAMŮ PRO HODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV Ing. Petr Kapička 1 Aplikační programy tepelné techniky Všechny programy obsahují pomůcky: Katalog

Více

Zikova 1903/4, 166 36 Praha 6 +420 224 351 111 www.cvut.cz

Zikova 1903/4, 166 36 Praha 6 +420 224 351 111 www.cvut.cz generální projektant architect garant guarantee koordinátor coordinator akce job místo stavby site investor client České vysoké učení technické v Praze Zikova 1903/4, 166 36 Praha 6 +420 224 351 111 www.cvut.cz

Více

RODINNÝ DŮM DVORY 132, DVORY

RODINNÝ DŮM DVORY 132, DVORY RODINNÝ DŮM DVORY 132, 288 02 DVORY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY EV. Č. 110314.0 VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 78/2013 Sb. Nemovitost:

Více

RODINNÝ DŮM LOCHOVICE 264, LOCHOVICE

RODINNÝ DŮM LOCHOVICE 264, LOCHOVICE RODINNÝ DŮM LOCHOVICE 264, 267 23 LOCHOVICE PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY EV. Č. 171280.0 VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 78/2013 Sb.

Více

Výpočet potřeby tepla na vytápění

Výpočet potřeby tepla na vytápění Výpočet potřeby tepla na vytápění Výpočty a posouzení byly provedeny při respektování zásad CSN 73 05 40-2:2011, CSN EN ISO 13789, CSN EN ISO 13790 a okrajových podmínek dle TNI 73 029, TNI 73 030. Vytvořeno

Více

RODINNÝ DŮM PODVLČÍ 4, DOLNÍ BEŘKOVICE PODVLČÍ

RODINNÝ DŮM PODVLČÍ 4, DOLNÍ BEŘKOVICE PODVLČÍ RODINNÝ DŮM PODVLČÍ 4, 277 01 DOLNÍ BEŘKOVICE PODVLČÍ PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY EV. Č. 89081.0 VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č.

Více

UKÁZKA VÝPOČTU MĚRNÉ POTŘEBY TEPLA NA VYTÁPĚNÍ PODLE TNI (RD)

UKÁZKA VÝPOČTU MĚRNÉ POTŘEBY TEPLA NA VYTÁPĚNÍ PODLE TNI (RD) Jednopatrový RD s podkrovím a nevytápěným prostorem-garáží UKÁZKA VÝPOČTU MĚRNÉ POTŘEBY TEPLA NA VYTÁPĚNÍ PODLE TNI 730329 (RD) Ing. Petr Kapička 1 Pohled východní 2 Pohled jižní 3 Pohled západní 4 Pohled

Více

FAST, VŠB TU OSTRAVA WORKSHOP 2 Vliv volby otvorových výplní na tepelnou ztrátu a letní tepelnou stabilitu místnosti

FAST, VŠB TU OSTRAVA WORKSHOP 2 Vliv volby otvorových výplní na tepelnou ztrátu a letní tepelnou stabilitu místnosti FAST, VŠB TU OSTRAVA WORKSHOP 2 Vliv volby otvorových výplní na tepelnou ztrátu a letní tepelnou stabilitu místnosti Ing. Naďa Zdražilová Ing. Jiří Teslík Ing. Jiří Labudek, Ph.D. Úvod Workshop pracovní

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Vydaný podle zákona č.406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Název stavby Místo stavby Okres, kraj Investor

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy č. 25/PENB/13

Průkaz energetické náročnosti budovy č. 25/PENB/13 Průkaz energetické náročnosti budovy č. 25/PENB/13 dle zákona č. 406/2000 Sb. ve znění pozdějších změn a prováděcí vyhlášky č. 78/2013 Sb. PŘEDMĚT ZPRACOVÁNÍ PRŮKAZU ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY: Novostavba

Více

Novostavba Administrativní budovy Praha Michle. Varianty fasád

Novostavba Administrativní budovy Praha Michle. Varianty fasád Novostavba Administrativní budovy Praha Michle Varianty fasád Datum:05/2017 Vypracoval: Pavel Matoušek 1 1) Kombinace různých variant fasád Tato varianta je řešena v dokumentaci pro stavební povolení.

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (vyhl. č. 148/2007 Sb.)

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (vyhl. č. 148/2007 Sb.) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (vyhl. č. 148/2007 Sb.) Objekt: Bytový dům Za Sokolovnou 9 sekce C, D, E Praha 6 - Suchdol Adresa: Za Sokolovnou 9, Praha 6 - Suchdol Vlastník: Společenství pro dům

Více

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOVY

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOVY Budova: NOVOSTAVBA RD na parcele č. 227/15 Horní Podhájí, 256 01 Struhařov ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOVY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Datum zpracování: Praha 03/2014 Zpracovatel: Ing. Eduard Novák V Loučkách 062,

Více

STUDIE ENERGETICKÉHO HODNOCENÍ

STUDIE ENERGETICKÉHO HODNOCENÍ CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Oznámený subjekt 1390; 102 00 Praha 10 Hostivař, Pražská 810/16 Certifikační orgán 3048 STUDIE ENERGETICKÉHO HODNOCENÍ Bytový dům: Sportovní

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY BUILDING ENERGY PERFORMANCE CERTIFICATE Dle vyhlášky č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov According to EPBD (Directive on the Energy Performance of Buildings)

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Bytový dům KYTLICKÁ parcelní číslo 1121/2 Celková podlahová plocha: 18 832,2 m 2 A B Hodnocení budovy stávající stav po realizaci doporučení C C D E F Měrná vypočtená

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN )

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN ) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) BYTOVÝ DŮM TRYTOVA 1119/4 198 00 PRAHA 14 ČERNÝ MOST Zpracoval: Ing. Vojtěch Lexa energetický specialista zapsaný v seznamu

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN )

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN ) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) BYTOVÝ DŮM ÚTULNÁ 504-507 108 00 PRAHA MALEŠICE Zpracoval: Ing. Vojtěch Lexa energetický specialista zapsaný v seznamu MPO pod

Více

STAVEBNÍ FYZIKA. Kateřina BAŽANTOVÁ studentka 5.ročníku VUT Brno - fakulta stavební obor NAVRHOVÁNÍ POZEMNÍCH STAVEB

STAVEBNÍ FYZIKA. Kateřina BAŽANTOVÁ studentka 5.ročníku VUT Brno - fakulta stavební obor NAVRHOVÁNÍ POZEMNÍCH STAVEB STAVEBNÍ FYZIKA Studentská cena ENVIROS Nízkoenergetická výstavba 2006 Kateřina BAŽANTOVÁ studentka 5.ročníku VUT Brno - fakulta stavební obor NAVRHOVÁNÍ POZEMNÍCH STAVEB tel.776 896553 k.bazantova@seznam.cz

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Vydaný podle zákona č.406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Název stavby : NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU Místo

Více

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOVY

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOVY Budova: Multifunkční objekt Benešovská č.p. 537 257 41 Týnec nad Sázavou ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOVY PRO PRODEJ NEBO PRONÁJEM BUDOVY Datum zpracování: Benešov 04/2017 Zpracovatel: NKPROJEKT Ing. Eduard

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN )

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN ) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) BYTOVÝ DŮM VYBÍRALOVA 930-938 198 00 PRAHA 9 ČERNÝ MOST Zpracoval: Ing. Vojtěch Lexa energetický specialista zapsaný v seznamu

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN )

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN ) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) BYTOVÝ DŮM KUTTELWASCHEROVA 921-920 198 00 PRAHA 9 ČERNÝ MOST Zpracoval: Ing. Vojtěch Lexa energetický specialista zapsaný v

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií Účel zpracování: Povinnost zpracování průkazu dle 7a zákona Objednatel: Client: Jiří Václavík Konradova

Více

STAVEBNĚ FYZIKÁLNÍ POSOUZENÍ

STAVEBNĚ FYZIKÁLNÍ POSOUZENÍ STAVEBNĚ FYZIKÁLNÍ POSOUZENÍ Rekonstrukce a dostavba Nálepkových kasáren, Tereziánský dvůr, Hradec Králové Objekt 4 Rekonstrukce původního skladovacího objektu leden 2007 1. ZÁKLADNÍ TEPELNĚ TECHNICKÝ

Více

Návrh nízkoenergetického rodinného domu. Design of a low-energy house BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Návrh nízkoenergetického rodinného domu. Design of a low-energy house BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Návrh nízkoenergetického rodinného domu Design of a low-energy house BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Daniel Koryčan Studijní program:

Více

Studie základního vyhodnocení spotřeby tepla po zateplení dle metodiky PENB. okrajové podmínky dotace NZÚ oblast A II výzva

Studie základního vyhodnocení spotřeby tepla po zateplení dle metodiky PENB. okrajové podmínky dotace NZÚ oblast A II výzva Studie základního vyhodnocení spotřeby tepla po zateplení dle metodiky PENB okrajové podmínky dotace NZÚ oblast A II výzva Předkládá : Sídlo Kancelář Ing. Renata Straková Entech Group s.r.o Ke Kulturnímu

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Vydaný podle zákona č.406/2000 Sb., o hospodaření ener gií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Název stavby : NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU - ZA

Více

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy Průměrný součinitel prostupu tepla budovy Zbyněk Svoboda, FSv ČVUT Praha Původní text ze skript Stavební fyzika 31 z roku 2004. Částečně aktualizováno v roce 2014 především s ohledem na změny v normách.

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ budovy: Plocha obálky

Více

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOVY

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOVY Budova: Integrovaný dům QUO II. etapa Tyršova 182, 256 01 Benešov ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOVY PRO PRODEJ NEBO PRONÁJEM BUDOVY NEBO JEJÍ ČÁSTI Datum zpracování: Benešov 08/2016 Zpracovatel: NKPROJEKT Ing.

Více

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOVY

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOVY Budova: Integrovaný dům QUO Karla Nového Karla Nového, parc. č. 304/3 256 01 Benešov ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOVY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ, PRODEJ NEBO PRONÁJEM BUDOVY A JEJÍ ČÁSTI Datum zpracování: Benešov

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Vydaný podle zákona č.406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Název stavby : NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU Místo

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Vydaný podle zákona č.406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Název stavby : NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU Místo

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN )

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN ) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) BYTOVÝ DŮM BÍLINSKÁ 493-499 A 501-504 190 00 PRAHA 9 PROSEK Zpracoval: Ing. Vojtěch Lexa energetický specialista zapsaný v seznamu

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Vydaný podle zákona č.406/2000 Sb., o hospodaření ener gií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Název stavby : NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU - ZA

Více

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 78/2013 Sb. a ČSN

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 78/2013 Sb. a ČSN VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 78/2013 Sb. a ČSN 730540-2 a podle EN ISO 13790, EN ISO 13789 a EN ISO 13370 Energie 2015 Název úlohy: BD

Více

SNIŽOVÁNÍ SPOTŘEBY TEPLA U PRŮMYSLOVÝCH OBJEKTŮ

SNIŽOVÁNÍ SPOTŘEBY TEPLA U PRŮMYSLOVÝCH OBJEKTŮ SNIŽOVÁNÍ SPOTŘEBY TEPLA U PRŮMYSLOVÝCH OBJEKTŮ Inovativní produkt v rámci projektu OPPA Praha Adaptabilita: Adaptabilita Vzděláváním k rozvoji environmentálně vyspělých staveb Modul 3 Nízkoenergetické

Více

Návrh nosné konstrukce objektu hotelu MIURA

Návrh nosné konstrukce objektu hotelu MIURA ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra betonových a zděných konstrukcí DIPLOMOVÁ PRÁCE Návrh nosné konstrukce objektu hotelu MIURA Technická zpráva Stavební část Bc. Kristýna Macháčová

Více

POSOUZENí MĚRNÉ POTŘEBY TEPLA. NA VYTÁPĚNí BD NA CHMELNICI 15, 17 OLOMOUC, NOVÁ ULICE ING. HYNEK, TOMÁŠ KINTR. Alfaprojekt Olomouc a.s.

POSOUZENí MĚRNÉ POTŘEBY TEPLA. NA VYTÁPĚNí BD NA CHMELNICI 15, 17 OLOMOUC, NOVÁ ULICE ING. HYNEK, TOMÁŠ KINTR. Alfaprojekt Olomouc a.s. "'! POSOUZENí MĚRNÉ POTŘEBY TEPLA NA VYTÁPĚNí BD NA CHMELNICI 15, 17 OLOMOUC, NOVÁ ULICE ING. HYNEK, TOMÁŠ KINTR Alfaprojekt Olomouc a.s. Tylova 4, Olomouc, 77200 ZČ:_ ČS: POS 0014_80 NA CHMELNICI Obsah

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN )

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN ) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) BYTOVÝ DŮM ÚJEZD 415/15, 150 00 PRAHA 5 MALÁ STRANA Zpracoval: Ing. Vojtěch Lexa energetický specialista zapsaný v seznamu MPO

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Ing. Milan Hlaváček Chomutovská 1262, Kadaň, PSČ 432 01 Tel: +420 776 666 452, E-mail: info@zelenadotace.net www.zelenadotace.net PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Akce: Bytový dům, Na Louži 867/14,

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. Pořadové číslo: 010/2016 Název akce: Pravice 93 Pravice

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. Pořadové číslo: 010/2016 Název akce: Pravice 93 Pravice Ing. Václav Lazárek - PENB Pazderky 3779/8, 669 02 Znojmo GSM: 777 / 65 32 29, email: vaclav.lazarek@email.cz www.radonznojmo.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Pořadové číslo: 010/2016 Název akce:

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií Účel zpracování: Povinnost zpracování průkazu dle 7a zákona Objednatel: Client: Společenství vlastníků jednotek

Více

Klíčové faktory Průkazu energetické náročnosti budov

Klíčové faktory Průkazu energetické náročnosti budov Klíčové faktory Průkazu energetické náročnosti budov 1 Vzor a obsah PENB Průkaz tvoří protokol a grafické znázornění průkazu Protokol tvoří: a) účel zpracování průkazu b) základní informace o hodnocené

Více

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem ZÁKLADNÍ ÚDAJE Identifikační údaje o budově Název budovy: Obecní úřad Suchonice Ulice: 29 PSČ: 78357 Město: Stručný popis budovy Seznam

Více

ZPRÁVA č. 88/08. Stavebně technický průzkum konstrukcí mateřské školky Pod Vartou č. 609 SEMILY

ZPRÁVA č. 88/08. Stavebně technický průzkum konstrukcí mateřské školky Pod Vartou č. 609 SEMILY Diagnostika stavebních konstrukcí s.r.o. Svobody 814, Liberec 15, 460 15, tel. 482750583, fax. 482750584 mobil 603711985, 724034307 e-mail : diagnostika.lb@volny.cz ZPRÁVA č. 88/08 Stavebně technický průzkum

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. Pořadové číslo: 153/2016 Evidenční číslo MPO: Název akce: RD Višňové

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. Pořadové číslo: 153/2016 Evidenční číslo MPO: Název akce: RD Višňové Ing. Václav Lazárek - PENB Pazderky 3779/8, 669 02 Znojmo GSM: 777 / 65 32 29, email: vaclav.lazarek@email.cz www.radonznojmo.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Pořadové číslo: 153/2016 Evidenční

Více

SaS Projekt. Protokol a průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky č. 148/2007 Sb.

SaS Projekt. Protokol a průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. SaS Projekt www.sasprojekt.cz Protokol a průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. Novostavba dvou oddělení MŠ a čtyř oddělení družiny v areálu ZŠ v Odoleně Vodě na pozemku č.p.

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO Projektování nízkoenergetických a pasivních staveb konkrétní návrhy budov RD Martin Doležal, TÜV SÜD Czech Investice do Vaší budoucnosti Projekt

Více

Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy. 1. Identifikační údaje

Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy. 1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ) Kód obce Kód katastrálního území

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií Účel zpracování: Povinnost zpracování průkazu dle 7a zákona Objednatel: Client: Grůza Dalibor Mírová 4, Hustopeče

Více

ENERGETICKÝ AUDIT Střední odborné učiliště zemědělské. SOUz Bor, Plzeňská 231, 348 01 Bor

ENERGETICKÝ AUDIT Střední odborné učiliště zemědělské. SOUz Bor, Plzeňská 231, 348 01 Bor ENERGETICKÝ AUDIT Střední odborné učiliště zemědělské Plzeňská 231, 348 01 Bor únor 2012 0 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Identifikace zadavatele energetického auditu Střední odborné učiliště zemědělské Bor Plzeňská

Více

1. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti

1. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti H O D N O C E N Í B U D O V Z H L E D I S K A E N E R G E T I C K É N Á R O Č N O S T I K A P I T O L A. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti Hodnocení stavebně energetické vlastnosti budov

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ budovy: Plocha obálky

Více

POSOUZENÍ KCÍ A OBJEKTU

POSOUZENÍ KCÍ A OBJEKTU PROTOKOL TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KCÍ A OBJEKTU dle ČSN 73 0540 Studentská cena ENVIROS Nízkoenergetická výstavba 2006 Kateřina BAŽANTOVÁ studentka 5.ročníku VUT Brno - fakulta stavební obor NAVRHOVÁNÍ

Více

Příloha č. 2 Výpočet parciálních tlaků a rovnovážné vlhkosti dřeva v daném místě měřené konstrukce.

Příloha č. 2 Výpočet parciálních tlaků a rovnovážné vlhkosti dřeva v daném místě měřené konstrukce. Příloha č. 2 Výpočet parciálních tlaků a rovnovážné vlhkosti dřeva v daném místě ROZLOŽENÍ PARCIÁLNÍCH TLAKŮ A TEPLOT V MĚŘENÉ KONSTRUKCI PRO SLEDOVANÁ OBDOBÍ Název úlohy : Měřená skladba_mí=50 Zpracovatel

Více

BH059 Tepelná technika budov Konzultace č. 3

BH059 Tepelná technika budov Konzultace č. 3 Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav pozemního stavitelství BH059 Tepelná technika budov Konzultace č. 3 Zadání P7 (Konzultace č. 2) a P8 P7 Kondenzace vodní páry uvnitř konstrukce P8 Prostup

Více

SEZNAM PŘÍLOH: Průkaz energetické náročnosti budovy. Roční potřeba energie budovy. Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

SEZNAM PŘÍLOH: Průkaz energetické náročnosti budovy. Roční potřeba energie budovy. Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy SEZNAM PŘÍLOH: Průkaz energetické náročnosti budovy Roční potřeba energie budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Základní komplexní tepelně technické posouzení stavebních konstrukcí Situace

Více

Návrh administrativní budovy s důrazem na energetickou náročnost. Office building design with an emphasis on energy demands

Návrh administrativní budovy s důrazem na energetickou náročnost. Office building design with an emphasis on energy demands ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Návrh administrativní budovy s důrazem na energetickou náročnost Office building design with an emphasis on energy

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO Pasivní rodinný dům v praxi Ing. Tomáš Moučka, TÜV SÜD Czech Investice do Vaší budoucnosti Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím

Více

Energetický štítek obálky budovy. Stávající a navrhovaný stav

Energetický štítek obálky budovy. Stávající a navrhovaný stav Energetický štítek obálky budovy Stávající a navrhovaný stav Protokol k energetickému štítku obálky budovy Identifikační údaje Druh stavby... Adresa (místo, ulice, číslo, PSČ)... Katastrální území a katastrální

Více

1. Energetický štítek obálky budovy. 2. Energetický průkaz budov a grafické vyjádření průkazu ENB. 3. Energetický audit

1. Energetický štítek obálky budovy. 2. Energetický průkaz budov a grafické vyjádření průkazu ENB. 3. Energetický audit 1. Energetický štítek obálky budovy 2. Energetický průkaz budov a grafické vyjádření průkazu ENB 3. Energetický audit Energetický průkaz budov a grafické vyjádření průkazu ENB ENB obsahuje informace o

Více

Projektová a inženýrská činnost, energetické audity, stavební fyzika Za Branou 276 594 51 Křižanov

Projektová a inženýrská činnost, energetické audity, stavební fyzika Za Branou 276 594 51 Křižanov KOMPAKT 503 Zpracovatel: Ing. Petr Suchánek, Ph.D. Projektová a inženýrská činnost, energetické audity, stavební fyzika Za Branou 276 594 51 Křižanov Doc. Ing. Miloslav Meixner, CSc. Kachlíkova 13 Brno

Více

BAKALÁŘSKÝ PROJEKT PŘESTAVBA STÁVAJÍCÍ LABSKÉ BOUDY V KRKONOŠÍCH. ateliér: AULICKÝ AULICKÁ MIKULE KÁNDL AT - BP. 6 semestr 2011/2012 vypracoval:

BAKALÁŘSKÝ PROJEKT PŘESTAVBA STÁVAJÍCÍ LABSKÉ BOUDY V KRKONOŠÍCH. ateliér: AULICKÝ AULICKÁ MIKULE KÁNDL AT - BP. 6 semestr 2011/2012 vypracoval: ateliér: AULICKÝ AULICKÁ MIKULE KÁNDL AT - BP 6 semestr 2011/2012 vypracoval: Viachaslau FILIPENKA BAKALÁŘSKÝ PROJEKT ČVUT FA PŘESTAVBA STÁVAJÍCÍ LABSKÉ BOUDY V KRKONOŠÍCH ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ

Více

Oprava střechy bytového objektu Rumburských hrdinů č.p. 819, 820 a 821, NOVÝ BOR Návrh zateplení horní střechy Technická zpráva 1 OBSAH...

Oprava střechy bytového objektu Rumburských hrdinů č.p. 819, 820 a 821, NOVÝ BOR Návrh zateplení horní střechy Technická zpráva 1 OBSAH... Oprava střechy bytového objektu Rumburských hrdinů č.p. 819, 820 a 821, NOVÝ BOR Návrh zateplení horní střechy Technická zpráva 1 OBSAH 1 OBSAH... 1 2 Identifikační údaje stavby... 2 3 Podklady... 2 4

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: Kód katastrálního území: Parcelní číslo: Vlastník

Více

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem ZÁKLADNÍ ÚDAJE Identifikační údaje o budově Název budovy: BD Ulice: Družstevní 279 PSČ: 26101 Město: Příbram Stručný popis budovy

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

Ústřední vytápění 2012/2013 ZIMNÍ SEMESTR. PŘEDNÁŠKA č. 1

Ústřední vytápění 2012/2013 ZIMNÍ SEMESTR. PŘEDNÁŠKA č. 1 Ústřední vytápění 2012/2013 ZIMNÍ SEMESTR PŘEDNÁŠKA č. 1 Stavby pro bydlení Druh konstrukce Stěna vnější Požadované Hodnoty U N,20 0,30 Součinitel prostupu tepla[ W(/m 2. K) ] Doporučené Doporučené

Více