F. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "F. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ)"

Transkript

1 Stavba: Akce: Místo stavby: Zadavatel: Stupeň PD: Bytový dům Zateplení obvodových stěn a podhledu stropu nad průjezdem p.p.č. 2995, Kozákova 681/7, Česká Lípa Česká Lípa (561380), část obce Česká Lípa (406899) kat. území Česká Lípa (621382) Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 681, ul. Kozákova, Česká Lípa IČ: Kozákova 681/7, Česká Lípa dokumentace pro stavební povolení () F. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ) Česká Lípa 11/2013

2 OBSAH 1. POZEMNÍ (STAVEBNÍ) OBJEKTY ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ Technická zpráva Výkresová část STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST Technická zpráva Výkresová část Statické posouzení POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Technická zpráva Výkresová část TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB Technická zpráva Výkresová část Výpočty INŽENÝRSKÉ OBJEKTY PROVOZNÍ SOUBORY

3 1. POZEMNÍ (STAVEBNÍ) OBJEKTY 1.1. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA a) účel objektu Jedná se o stavbu bytového domu dokončenou v roce Budova tvoří jeden dilatační celek, má železobetonový příčný nosný systém o rozponu 3,60 m s vnitřními montovanými stěnovými panely a stropními deskami. Skládá se ze dvou modulů s průčelími orientovanými do ulic Kozákova a do ulice Mánesova. Styk těchto modulů v prostoru šikmého úhlu cca 112 o ve dvorním i uličním průčelí je vyzděn. V části budovy se vstupem je suterén a tři nadzemní bytová podlaží. V části budovy nad průjezdem jsou pouze dvě bytová podlaží. Půda nemá vestavby. Konstrukční výška všech podlaží je 2,80 m. Světlá výška průjezdu je 4,24 m - 4,29 m. Hlavní vstup do domu je ze dvora. Ze schodišťového prostoru jsou přístupná bytová podlaží a suterén. Půda je přístupná po žebříku otvorem ve stropní konstrukci nad 2.NP. Založení je na železobetonových základových pasech. Základová spára je v nezámrzné hloubce nad hladinou spodní vody. Podlaha na terénu v suterénu je bez tepelné izolace. Suterénní stěny z děrovaného zdiva mají pod úrovní přilehlého terénu přizdívku z plných cihel. Část stěn v uličním průčelí je z blokopanelů. Hydroizolace je ze standardních asfaltových oxidovaných pasů a několikanásobných penetračních a asfaltových nátěrů. V montované železobetonové části budovy jsou parapetní panely zavěšené do průběžných sloupů vystupujících před fasádu. Ze strany interiéru jsou na parapetních panelech polystyrenové desky tloušťky 50 mm a přizdívka z příčkovek tloušťky 35 mm. Balkonové a schodišťové stěny, napojení žb. modulů v uličním a dvorním průčelí jsou z děrovaného zdiva. Balkonové stěny jsou z příčně děrovaného zdiva tloušťky 125 mm. Ze strany interiéru jsou polyesterové desky tloušťky 50 mm a přizdívka z příčkovek tloušťky 35 mm. Vnější schodišťové stěny jsou z příčně děrovaného zdiva tloušťky 250 mm. Bez tepelné izolace. Napojení žb. modulů v uličním a dvorním průčelí je z příčně děrovaného zdiva tloušťky 375 mm, také bez tepelné izolace. Nad obvodovými stěnami z děrovaného zdiva jsou žb. ztužující věnce, na vnější straně s deskami Lignopor tl. 25 mm. Příčné nosné stěny jsou ze žb. panelů tloušťky 150 mm. Příčky mezi těmito stěnami jsou panelů tloušťky 60 mm. Bytová jádra jsou z příčkovek tloušťky 50 mm, stěna mezi koupelnou a kuchyní je z cihelného zdiva tloušťky 100 mm. Stěny z příčkovek jsou i v místech napojování žb. modulů. Kolem schodišťového prostoru jsou stěny ze žb. panelů tloušťky 150 mm. Schodiště je montované z prefabrikovaných žb. ramen. Podesty a mezipodesty jsou ze žb. stropních PZD desek. Stropní konstrukce jsou ze žb. stropních PZD desek tloušťky 130 mm. 3

4 Zvukovou izolací jsou měkké dřevovláknité desky Hobra tloušťky 12 mm. Pod stropem nad průjezdem je podhled z křemelinových desek Calofrig tloušťky 60 mm. Desky šířky 0,30 m a délky 2,00 m jsou uložené na spodní pásnici ocelových profilů. Nad deskami Calofrig jsou rohože ze sklených vláken tloušťky 50 mm. Tepelnou izolací na stropu pod půdou jsou rohože ze skelných vláken tloušťky 50 mm a škvárový násyp tloušťky 130 mm, na kterém je betonový chodníček pro možnost pohybu na půdě. Na půdě pod cihelnou podezdívkou tloušťky 300 mm jsou na podélných stranách budovy římsovky tloušťky 70 mm, které vytváří římsu předsazenou před líc obvodových stěn o cca 350 mm. Dřevěný krov je vaznicové soustavy s jednou střední vaznicí a pozednicí. Konstrukcí plné vazby je kombinovaná stolice v níž jsou střední vaznice (140 x 180 mm) podporovány svislými a ležatými sloupky. Svislé sloupky jsou uložené na stropních PZD deskách. Ležaté - šikmé sloupky jsou uložené do bačkor nad střední nosnou zdí. Krokve jsou osedlané po osové vzdálenosti 0,90 m na pozednici, která je zajištěna proti posunu ocelovými táhly kotvenými do stropní konstrukce. Párové kleštiny profilu jsou v úrovni nad pozednicí a pod středními vaznicemi. Pásky jsou pouze mezi šikmými sloupky a střední vaznicí. Sedlová střecha nemá tepelnou izolaci. Krytina je tašková na latích. Sklon střešních rovin je v části budovy nad průjezdem 46 st., v druhé části budovy 43 st. Komín v budově není. U bytového domu se v průběhu životnosti neměnil způsob jeho využívání a nebyl rozšiřován přístavbami. V budoucnu se využívaní budovy nebude měnit. Neplánuje se výstavba dalších obytných částí, půdních vestaveb, resp. přístaveb. Podrobněji je budova popsána v části B. Souhrnná technická zpráva. b) zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívaní objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, Netýká se této stavby. 4

5 c) kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace,osvětlení a oslunění, V budově je celkem 9 bytových jednotek. V přízemní je 1 byt 2+1 a 1 byt 3+1, které mají balkony a 1 byt 3+1 bez balkonu. V 1.NP a 2.NP jsou vždy 3 byty 3+1 s balkony. Balkony jsou pouze v uličním průčelí. 1.) Přízemí: - 1 byt 2+1 vč. balkonu: 62,1 m 2-1 byt 3+1 vč. balkonu: 69,4 m 2-1 byt 3+1: 50,3 m 2 2.) 1.NP: - 1 byt 3+1 vč. balkonu: 69,0 m 2-1 byt 3+1 vč. balkonu: 69,4 m 2-1 byt 3+1 vč. balkonu: 75,3 m 2 3.) 1.NP: - 1 byt 3+1 vč. balkonu: 69,0 m 2-1 byt 3+1 vč. balkonu: 69,4 m 2-1 byt 3+1 vč. balkonu: 75,3 m 2 Celková podlahová plocha bytů, vč. balkonů: 609,2 m 2. Celková zastavěná plocha objektem bytového domu: 271,4 m 2. Celkový obestavěný prostor suterénu a bytových podlaží: 4 559,5 m 3. V části domu se třemi nadzemními bytovými podlažími směřuje její podélná osa od jihozápadu k severovýchodu, v části s průjezdem od severu k jihu. Osvětlení interiéru je zajištěné standardními žárovkami, úspornými žárovkami a zářivkami. 5

6 d) technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost, Cílem projektu je eliminace současných tepelných mostů v místech styků jednotlivých konstrukčních prvků obvodového pláště a stropu nad průjezdem a snížení tepelných ztrát budovy navrženým zateplením těchto konstrukcí. Systémová rekonstrukce balkonů je nutná vzhledem k jejich technickému stavu. Stávající balkony by také při zateplené fasádě nepůsobily esteticky. Zateplení obvodových stěn je navrženo vnějším tepelně izolačním kompozitním systémem (ETICS) Weber, resp. Baumit z desek pěnového stabilizovaného polystyrenu (EPS 70F) tloušťky 140 mm. Tloušťka tepelné izolace z extrudovaného polystyrenu XPS bude na bocích průběžných sloupků ve fasádě (20-30 mm), u vnějších parapetů pod novým oplechováním (10-20 mm), na ostění a nadpraží bytových a suterénních oknech (20-30 mm), u balkonových a nových vstupních dveří (20-30 mm). Tloušťka bude přizpůsobena skutečným možnostem provedení zateplení v těchto místech. Zateplení soklu uličních i dvorního průčelí bude z desek extrudovaného polystyrenu (XPS) tloušťky 60 mm. Zateplení podhledu stropní konstrukce nad průjezdem je navrženo z desek minerálních vláken tloušťky 180 mm. V případě demontáže podhledu z desek Calofrig a tepelné izolace z rohoží skelných vláken, která je nad deskami, bude tloušťka DTI z desek minerálních vláken 240 mm. Všechny vnitřní nosné konstrukce, skladby podlah, okna a balkonové dveře z plastových profilů a vrata zůstanou bez úprav. Stávající vstupní sklo-ocelové dveře budou vyměněné za nové stejných rozměrů, ale s odlišným vertikálním členěním. Nové dveře budou ve spodní třetině plné, v horních dvou třetinách prosklené. Hromosvody, dešťové svody, žlaby, lapače střešních splaven budou zkontrolovány, poškozené části vyměněny za nové. Po zpětném osazení, budou hromosvody zapojené podle platné normy ČSN EN Ochrana před bleskem. Revize hromosvodů bude předložena stavebníkovi. Pohybové čidlo, svítidlo, lišty, mřížky odvětrávacích otvorů na stěně v průjezdu, elektrický rozvaděč, zábradlí, krabice rozhlasu po drátě u vstupu do domu zůstanou bez úprav. Nové zvonky budou na místě původních. Čidlo ekvitermní regulace nad stříškou vstupu bude dočasně demontované a po zateplení zpětně osazené. Obdobně i síťový rozvaděč sítě elektronických komunikací, pokud ovšem nezůstane na svém současném místě a zateplovací systém zde nebude vynechaný - bude ještě upřesněné. Povrchová úprava zateplené fasády nadzemních podlaží bude probarvenou tenkovrstvou silikonovou omítkou, u soklu omítkou dekorativní. Konečné barevné řešení nebylo v době zpracování projektové dokumentace k dispozici. Finální barevné řešení bude upřesněné po dohodě investora se zhotovitelem stavby. Podrobněji jsou konstrukce objektu a další stavební úpravy popsány v části B. Souhrnná technická zpráva. 6

7 Fasádní zateplovací systém nadzemních bytových podlaží s převazem jednotlivých desek 500 mm bude založen do zakládacích lišt. Všechna nároží konstrukcí budou opatřena příslušnými lištami. Před začátkem aplikace zateplovacího systému musí být zateplované plochy řádně omyty tlakovou vodou, zbaveny hrubých nečistot a prachu. Poruchy povrchu zateplovaných ploch, tj. např. odfouklé plochy, místa lokálně nesoudržná s povrchem musí být před zateplením řádně vyspravena a sanována podle platných technologickým postupů výrobců prostředků určených k sanaci. Musí být dodržena i minimální technologická doba sanační úpravy určená k jejímu dostatečnému zaschnutí a získání pevnosti, tak aby byly splněny podmínky pro aplikaci zateplovacího systému. Práce na zateplovacím systému je možné provádět do vnější teploty + 5 o C. Žádné chemické přísady proti případnému zamrznutí se do jednotlivých materiálů nesmí přidávat. 1.) Zateplení obvodových stěn nad soklem Vnější tepelně izolační kompozitní systémem (ETICS) a souvisejíc prvky: - založení systému na zakládacích profilech včetně předepsaných spojek a kotevních prvků, - penetrační nátěr zajišťující spojení podkladu a lepící vrstvy, - lepení fasádního tepelného izolantu z desek pěnového stabilizovaného polystyrenu (EPS 70 F) rozměrů (1000 x 500) mm v tl. 140 mm. Desky budou přilepeny tmelem naneseným na zadní stranu desky po obvodu a ve středu ve třech terčích. Lepení bude probíhat od zakládacích lišt směrem vzhůru vždy ve vodorovných řadách na vazbu, - mechanické kotvení desek tepelného izolantu bude zajištěno talířovými hmoždinkami v množství min. 4 ks/m 2. V oblasti nároží je třeba počet hmoždinek zvýšit, - pro lišty sítí elektronických komunikací na stěně u vstupu do budovy budou v polystyrenových deskách vyříznuty drážky. Desky se osadí na fasádu tak, aby lišty do drážek zapadly a byla tak zaručena rovinnost zateplení. Při kotvení polystyrenových desek nesmí být zalištované rozvody provrtané, - pokud síťový rozvaděč bude umístěn na nové fasádě, provede jeho montáž a demontáž oprávněný pracovník společnosti Telefónica O2, - čidlo ekvitermní regulace nad stříškou vstupu bude demontováno a osazeno zpětně na novou fasádu. Potřebnou délku kabelů na přeložení čidla je možné zajistit povolením stávajících zalištovaných kabelů v domovní předávací stanici v suterénu, - nároží a parapety budou zpevněny lištami z hliníku, nebo z PVC s výztužnou tkaninou, - rovnost a souvislost plochy se zajistí celoplošným přebroušením povrchu, - upravené plochy budou přetmeleny krycí stěrkou, - výztužná tkanina se vtlačí do krycí stěrky s přesahem pásu tkaniny minimálně 100 mm, - přebroušení aplikace penetrační vrstvy zajišťující soudržnost tohoto podkladu s omítkou, - přetmelené spáry kolem výplní otvorů, - finální tenkovrstvá probarvená silikonová omítka. Tloušťka tepelné izolace z extrudovaného polystyrenu XPS bude na bocích průběžných sloupků ve fasádě (20-30 mm), u vnějších parapetů pod novým oplechováním (10-20 mm), na ostění a nadpraží bytových a suterénních oknech (20-30 mm), u balkonových a nových vstupních dveří (20-30 mm). Tloušťka bude přizpůsobena skutečným možnostem provedení zateplení v těchto místech. U oken je při zateplovaní vnějšího parapetu potřeba postupovat opatrně. Tepelná izolace nesmí překrývat větrací otvory v dolní části okenního rámu. Nové oplechování parapetů oken bude z pozinkovaného plechu ukončené na ostění pod novou omítkou. 7

8 Zateplování obvodových stěn bude probíhat z lešení. Při provádění montážních prací bude v plném rozsahu dodržen technologický postup stanovený výrobcem zateplovacího systému, platné souvisejí ČSN a předpisy. Realizace stavby bude průběžně kontrolována zodpovědnými pracovníky realizační firmy, zástupcem investora, případně technickým dozorem investora a projektantem. Průběžné kontroly budou zaměřeny především na: - dodaný materiál, který musí kvalitou a materiálovými charakteristikami, jako např. deklarovaným součinitelem tepelné vodivosti λ D [W/m.K], odpovídat požadavkům stanoveným projektovou dokumentací, resp. certifikaci použitého systému, - provádění kontaktního zateplovacího systému kvalifikovanými pracovníky, kteří byli proškoleni prováděcí firmou, a kterým bylo vystaveno osvědčení dodavatele zateplovacího systému, Kontroly kvality prováděné po ukončení dílčích fází zateplovacího systému: - přípravy podkladu, - aplikace desek tepelného izolantu s kotvením talířovými hmoždinkami (rovnost povrchu předepsaná technologickým předpisem výrobce zateplovacího systému, tloušťka horizontálních a vertikálních spár mezi jednotlivými deskami tepelného izolantu, vč. převázání spár podkladu, rozmístění a počet talířových hmoždinek), - provedení armovací výztužné tkaniny v ploše, použití profilů na parapetech a nárožích, - realizaci finální povrchové úpravy zateplovacího systému. Při předání stavby bude posouzena kvalita realizace zateplovacího systému jako celku, (tj. rovnost povrchu ploch, kvalita povrchové vrstvy a její struktura, barevné členění) a u jednotlivých konstrukčních detailů, (tj. přímost horizontálních a vertikálních hran, provedení přesahů, spojů, ukončení oplechování parapetů výplní otvorů a v místech u střechy, apod.). 2.) Zateplení soklu - kontrola soudržnosti kabřincového obkladu s podkladem, - odstranění částí nesoudržných s podkladem, - vyspravení a sanování míst po odstraněném obkladu, - založení systému na zakládacích profilech včetně předepsaných spojek a kotevních prvků, - lepení tepelného izolantu z desek extrudovaného polystyrenu (XPS) rozměrů (1000 x 500) mm v tl. 60 mm. Desky budou přilepeny celoplošně tmelem naneseným na zadní stranu desky tepelného izolantu. Lepení bude probíhat od zakládacích lišt směrem vzhůru vždy ve vodorovných řadách na vazbu, - nároží budou zpevněna lištami z hliníku, nebo z PVC s výztužnou tkaninou, - rovnost a souvislost plochy se zajistí celoplošným přebroušením povrchu, - upravené plochy budou přetmeleny krycí stěrkou, - výztužná tkanina se vtlačí do krycí stěrky s přesahem pásu tkaniny minimálně 100 mm, - v místech vedle vrat bude zpevněný podklad pod dekorativní omítkou. Zpevnění je možné provést dvojitou vrstvou perlinky, přes kterou bude tepelný izolant kotvený k podkladu, - přebroušení aplikace penetrační vrstvy zajišťující soudržnost tohoto podkladu s omítkou, - finální tenkovrstvá dekorativní omítka. 8

9 Při zateplování budou dodržené technologické předpisy i kotvení podle zvoleného zateplovacího systému Weber nebo Baumit. Finální barevné řešení nebylo v době zpracování této projektové dokumentace ještě vybráno. Bude upřesněno teprve po dohodě investora s vybraným zhotovitelem stavby. Stěna kolem vrat Kabřincový obklad bude zachován. Po kontrole soudržnosti obkladu s podkladem bude povrch upraven pouze stěrkou a omítkou. Zateplení se provádět nebude 3.) Zateplování podhledu stropu nad průjezdem: - kontrola technického stavu podhledových desek Calofrig a omítky, - zkušební předvrtání otvorů v těchto deskách pro hmoždinky s ocelovým trnem, - opatrný postup při vrtání, aby nedošlo k namotání tepelné izolace nad deskami na vrták, - při poruše desek Calofrig nebo jejich při jejich špatném technickém stavu, nebo nemožnosti provést na jejich povrchu zatetelení deskami minerálních vláken v tloušťce 180 mm, budou tyto desky vč. tepelné izolace nad nimi zcela odstraněny. V tomto případě, ale musí mít nová tepelná izolace z desek minerálních vláken tloušťku min. 240 mm. - lepení tepelného izolantu z desek minerálních vláken tloušťky 180 mm na stávající podhled, nebo 240 mm na stropní panel po demontáži podhledu. Desky (MW) rozměrů (1000 x 500) mm budou přilepeny tmelem naneseným celoplošně na zadní stranu desky tepelného izolantu, - zateplení kotvit hmoždinkami s ocelovým trnem do železobetonové stropní desky nad podhledem, v žádném případě pouze do podhledu. - tepelná izolace MW bude před rámem vrat, tj. na překladu nad vraty, ukončena do ztracena, - finální stěrka s malbou, popř. tenkovrstvou omítkou. 4.) Rekonstrukce balkonů: - kontrola technického stavu balkonového panelu, - vyspravení a sanování poškozených míst, - odstranění stávající keramické dlažby, podkladního betonu, hydroizolace a oplechování, - kompletní demontáž stávajícího zábradlí, - nová hydroizolace, dilatační profil u zdi, systémové těsnící prvky, spádová vrstva, lepení keramické dlažby apod. podle systémového technologického předpisu, - osazení nového zábradlí. 9

10 e) tepelně technické vlastnosti stavební konstrukcí a výplní otvorů, Stávají okna a balkonové dveře z plastových profilů s izolačním dvojsklem jsou již osazené, žádné nové výplně otvorů bytových podlaží projekt nenavrhuje. Vstupní sklo - ocelové dveře budou vyměněny za nové. V době zpracování projektové dokumentace nebyl k dispozici celkový součinitel prostupu tepla U [W/m 2.K.]. 1.) Projekt navrhuje zateplení obvodových stěn vnějším tepelně izolačním kompozitním systémem (ETICS) Weber, nebo Baumit z desek pěnového stabilizovaného polystyrenu (EPS 70F) tloušťky 140 mm. Součinitel prostupu tepla U [W/m 2.K] je: v současném stavu u: - obvodových stěn schodiště: U = 1,81 [W/m 2.K] - parapetních panelů: U = 0,86 [W/m 2.K] - nadpraží nad okny v montované části budovy: U = 0,87 [W/m 2.K] - parapetů na balkonech: U = 0,78 [W/m 2.K] - vyzděných stěn mezi montovanými moduly U = 1,37 [W/m 2.K] - předsazené stěny na dvoře (hranice se sousedním domem) U = 1,23 [W/m 2.K] po navrženém zateplení u: - obvodových stěn schodiště: U = 0,25 [W/m 2.K]. - parapetních panelů: U = 0,22 [W/m 2.K] - nadpraží nad okny v montované části budovy: U = 0,22 [W/m 2.K] - parapetů na balkonech: U = 0,21 [W/m 2.K] - vyzděných stěn mezi montovanými moduly U = 0,24 [W/m 2.K] - předsazené stěny na dvoře (hranice se sousedním domem) U = 0,24 [W/m 2.K] Po navrženém zateplení splňují obvodové stěny doporučenou hodnotu součinitele prostupu tepla U rec,20 = 0,25 [W/m 2.K] podle ČSN : ) Zateplení podhledu stropu nad průjezdem je navržené z desek minerál. vláken tl. 180 mm. Součinitel prostupu tepla U [W/m 2.K] je: v současném stavu u: - stropu nad průjezdem: U = 0,45 [W/m 2.K] po navrženém zateplení u: - stropu nad průjezdem: U = 0,16 [W/m 2.K] Upozornění: Pokud by byla z technických důvodů nutná demontáž stávajícího podhledu stropní konstrukce nad průjezdem z křemelinových desek Calofrig, vč. tepelné izolace ze sklených vláken, musela by být tloušťka tepelné izolace z desek minerálních vláken tloušťky 240 mm, aby součinitel prostupu tepla dosáhl hodnoty U = 0,16 [W/m 2.K]. 10

11 Po navrženém zateplení splňuje stropní konstrukce nad průjezdem doporučenou hodnotu součinitele prostupu tepla U rec,20 = 0,16 [W/m 2.K] podle ČSN : Od 1. dubna 2013 platí Vyhláška č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov. V 3 odst. 1 jsou uvedené Ukazatele energetické náročnosti budovy. Jedním z nich, je v písm. f) součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí na systémové hranici. V 6 jsou stanoveny Požadavky na energetickou náročnost budovy. V odst. 2 je uvedené, že tyto požadavky jsou, při větší změně dokončené budovy splněny (písm. c), pokud hodnota ukazatele energetické náročnosti hodnocené budovy pro všechny měněné stavební prvky obálky budovy není vyšší než referenční hodnota tohoto ukazatele. Referenční hodnotou je doporučná hodnota součinitele prostupu tepla U rec,20 [W/m 2.K] podle ČSN : Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla je po zateplení obvodových stěn i podhledu stropu nad průjezdem splněna. Bude-li nutná demontáž stávajícího podhledu, vč. tepelné izolace nad podhledem, musí být na zateplení provedené větší tloušťkou stejné tepelné izolace. f) způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického průzkumu a hydrogeologického průzkumu, Netýká se této stavby. g) vliv objektu a jeho užívaní na životní prostředí a řešení případných negativních účinků, Stavba neovlivní negativně životní prostředí. h) dopravní řešení, Zůstává beze změn. i) ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření, Netýká se této stavby. j) dodržení obecných požadavků na výstavbu. Projektová dokumentace je zpracována v souladu s vyhl. č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, v.č. změn provedených vyhl. č. 20/2012 Sb. 11

12 VÝKRESOVÁ ČÁST a) půdorysy základů v měřítku 1:100, popřípadě 1:200 se zakreslením jejich konstrukce, umístění šachet, průběh kanálků, přípojek inženýrských sítí a jejich výškového řešení, hladiny spodní vody, navržení izolací proti spodní vodě nebo zemní vlhkosti, proti pronikání radonu z podloží podle potřeby, Netýká se této stavby. b) půdorysy jednotlivých podlaží a střechy v měřítku 1:100, popřípadě 1:200, vyjadřující architektonické a stavební řešení ve zvoleném konstrukčním systému s uvedením způsobu jejich užívání, popřípadě funkčního řešení a základních rozměrů místností, prostorů a hlavních konstrukcí, rozměrů prvků výplní otvorů, u půdorysu střechy polohu okapů a svodů a s vyznačením technického vybavení budovy, včetně řešení zámezí pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, Půdorysy suterénu a všech bytových podlaží a půdorys krovu jsou součástí výkresové části projektové dokumentace. c) řezy v měřítku 1:100, popřípadě 1:200, se schematickým vyznačením nosných konstrukcí, výškových kót jednotlivých podlaží, úprav vstupů, původního i upraveného terénu, vztažených k nadmořské výšce prvního nadzemního podlaží, Příčné řezy A-A a B-B jsou součástí výkresové části projektové dokumentace. d) pohledy, schematicky dokumentující celkové architektonické řešení s vyznačením architektonických prvků jako jsou balkony, lodžie, arkýře apod.; u změn staveb i pohledy stávajícího stavu, Uliční a dvorní pohledy jsou součástí výkresové části projektové dokumentace. e) výkresy přípojek na veřejné rozvodné sítě a kanalizaci, Orientační trasy vedení vodovodu, kanalizace, elektro, plynu a vedení sítí elektronických komunikací jsou vyznačeny ve výkresu situace, který je součástí výkresové části projektové dokumentace. f) výkresy napojení na veřejné komunikace, řešení dopravy v klidu, Netýká se této stavby. g) výkresy úprav na komunikacích pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace v měřítku 1:100 nebo 1:200, Netýká se této stavby. h) doplňkové výkresy, pokud to charakter stavby vyžaduje (perspektiva, axonometrie, panoramatické pohledy apod.); Netýká se této stavby. u stavby, která je kulturní památkou a stavby v památkové rezervaci nebo památkové zóně, se výkresy pod písm. a) až c) zpracovávají v měřítku 1:50. 12

13 1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA a) popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího nosného systému stavby při návrhu její změny, Netýká se této stavby. b) navržené výrobky, materiály a konstrukční prvky, Kontaktní zateplovací systém Weber, resp. Baumit je navržen z desek pěnového stabilizovaného polystyrenu EPS 70F a příslušných systémových komponentů. Tloušťka tepelného izolantu na obvodových stěnách nadzemních podlaží bude 140 mm. Zateplované povrchy bytových podlaží budou s tenkovrstvou probarvenou silikátovou omítkou. Na zateplení soklu jsou navržené desky extrudovaného polystyrenu tloušťky 60 mm s tenkovrstvou dekorativní omítkou. Podhled stropu nad průjezdem bude zateplený deskami z minerálních vláken tloušťky 180 mm, alt. 240 mm. Povrch desek bude vystěrkovaný s malbou nebo omítkou. Při zateplování budou použité systémové výrobky jako např. zakládací lišty, perlinka, kotevní hmoždinky, rohové a okenní lišty, ukončovací profily apod. Nové oplechování parapetů oken bude z pozinkovaného plechu. Poškozené střešní žlaby a svody z pozinkovaného plechu budou nahrazené stejným materiálem. Litinové lapače střešních splavenin budou v případě poškození nahrazené novými ze stejného materiálu. Nová kotevní železa - držáky hromosvodu a nové objímky dešťových svodů budou kovová. c) hodnoty užitných,klimatických a dalších zatíženích uvažovaných při návrhu nosné konstrukce, Při návrhu tloušťky tepelných izolací bylo přihlédnuto ke skutečnosti, že se objekt podle ČSN : 2005 nachází v 2. teplotní oblasti s návrhovou teplotou venkovního vzduchu v zimním období θ e = - 15 [ o C], v krajině s normálním zatížením větrem. d) návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, technologických postupů, Na budově nejsou žádné zvláštní, neobvyklé konstrukce. Projekt nenavrhuje žádné zvláštní technologické postupy při realizaci stavby. Systémový detail rekonstruovaného souvrství balkonu je součástí výkresové části projektové dokumentace. e) technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, popřípadě sousední stavby, Netýká se této stavby. f) zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů, Netýká se této stavby. 13

14 g) požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí, Netýká se této stavby. h) seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné literatury, software, - ČSN (1-4): Tepelná ochrana budov, 06/2005, 11/2005, 04/2007, 10/ ČSN (2): Tepelná ochrana budov - Požadavky, Změna 1, 04/ ČSN EN ISO 6946: Stavební prvky a stavební konstrukce. Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla. Výpočtová metoda, 07/ / ČSN : Obytné budovy, 06/ vyhláška č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov - zákon č. 318/2012 Sb., kterým se mění zákon č.406/2000 Sb. o hospodaření s energií, ve znění pozdějších předpisů, - výpočtový program Teplo fy. SVOBODA - Kladno - technologický předpis Baumit, zateplovací systémy (2013) - technologický předpis Baumit, Baumit MosaikTop (2013) - rádce Weber (2011) - příklady systémových detailů Weber (2013) i) specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem. Netýká se této stavby VÝKRESOVÁ ČÁST a) základy (plošné, hlubinné), b) tvar monolitických betonových konstrukcí, c) výkres skladby - sestavy dílců montované betonové konstrukce, d) výkres sestav kovových a dřevěných konstrukcí apod. V bodech a) - d): netýká se této stavby STATICKÉ POSOUZENÍ a) ověření základního koncepčního řešení nosné konstrukce b) posouzení stability konstrukce, c) stanovení rozměrů hlavních prvků nosné konstrukce včetně jejího založení d) statický výpočet, popřípadě dynamický výpočet, pokud na konstrukci působí dynamické namáhání. V bodech a) - d): netýká se této stavby. 14

15 1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA Řešení požární bezpečnost stavby je podrobně popsáno v části B. Souhrnná zpráva. Z výsledků vyplývá, že vypočtená požární výška h p = 8,40 m < 12,0 m, a proto na dodatečné zateplení budovy nejsou kladeny žádné požadavky. Požárně bezpečnostní řešení stavby je samostatnou přílohou projektové dokumentaci. a) popis umístění stavby a jejích objektů, b) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků, c) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti, d) stanovení požární odolnosti stavebních konstrukcí, e) evakuace, stanovení druhu a kapacity únikových cest, počet a umístění požárních výtahů, f) vymezení požárně nebezpečného prostoru, výpočet odstupových vzdáleností, g) způsob zabezpečení stavby požární vodou nebo jinými hasebními látkami, h) stanovení počtu, druhu a rozmístění hasících přístrojů, i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními, j) zhodnocení technických zařízení stavby, k) stanovení požadavků pro hašení požáru a záchranné práce. V bodech a) - k): netýká se této stavby VÝKRESOVÁ ČÁST Výkresy nedokládají v souladu s právními předpisy vydanými k provedení zákona o požární ochraně. Netýká se této stavby TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB Dokládá se samostatně pro jednotlivá zařízení a člení se na a) zařízení pro vytápění staveb, b) zařízení pro ochlazování staveb, c) zařízení pro vzduchotechniky, d) zařízení pro měření a regulaci, e) zařízení zdravotně technických instalací, f) plynová zařízení, g) zařízení silnoproudé elektroniky včetně bleskosvodů, h) zařízení slaboproudé elektroniky. V bodech a) - h): netýká se této stavby. 15

16 TECHNICKÁ ZPRÁVA Uvádí se základní údaje podle jednotlivých druhů zařízení a) vytápění - bilance potřeby tepla s udáním teplonosné látky, způsob napojení na vlastní zdroj nebo na venkovní rozvod, systém regulačního zařízení, zdůvodňuje se volba systému vytápění a příprava teplé a užitkové vody, b) kotelny a předávací stanice - bilance potřeby tepla (hodinová a roční), bilance potřeby paliva a surovin, dimenzování veškerého strojního zařízení (kotlů, čerpadel boilerů, výměníků apod.), dimenzování komínů, stanovení počtu pracovních sil, zásady regulace a měření, požadavky na zajištění péče o životní prostředí, bezpečnost práce a požární ochranu, c) zařízení pro ochlazování staveb - základní orientační informace o jednotlivých vnitřních rozvodech a zařízení, jejich základní dimenze a vedení, popis umístění spotřebičů chladu a koncových elementů, požadavky na stavební úpravy a řešení některých speciálních prostorů jako strojoven chlazení, alokace venkovních zařízení chladících systémů, předávacích stanic tepla, strojoven rozvodu chladu, rozvoden a regulačních stanic, d) vzduchotechnické zařízení - základní údaje (parametry venkovního a vnitřního prostředí, stručná charakteristika a koncepce navrhovaného zařízení, výchozí podklady pro dimenzování zařízení), popis a funkce vzduchotechnických zařízení a jejich provoz, požadavky na energie a média (elektřina, teplo, chlad, pára, voda), přehled navržených výkonů a bilance spotřeby energií, návrh ochrany zdraví, ochrany proti hluku a vibracím, řešení požární bezpečnosti vzduchotechnických zařízení, způsob ochrany životního prostředí, zajištění bezpečnosti při realizaci a následném provozu zařízení, e) zařízení měření a regulace - stručný popis jednotlivých okruhů, jejich funkce, charakteristické údaje měřených a regulovaných médií a charakteristika provozu a prostředí, výchozí parametry pro výpočty zařízení měření a regulace, f) zdravotně technické instalace - bilance potřeby vody, teplé vody, množství splašků, provozní podmínky (tlak, rychlost, podmínky připojování na sítě technické infrastruktury), g) plynová odběrná zařízení - bilance spotřeby plynu, druh a tlak plynového média, technické hodnoty plynového zařízení, počty napojených spotřebičů, údaje o fakturačním popř. podružném měření odběru plynu, základní údaje o regulačním a měřícím zařízení, místo a provozní podmínky připojení na plynovod včetně umístění hlavního uzávěru plynu, popis technického řešení včetně schémat vedení rozvodu plynu v budově, h) zařízení silnoproudé elektrotechniky - provozní údaje pro jednotlivé prostory, energetické bilance instalovaného a maximum soudobého příkonu, způsob připojení na veřejný rozvod elektrické energie, druh osvětlení s údaji o požadované intenzitě, popis a zdůvodnění koncepce řešení; pro bleskosvody stručný popis zařízení, způsob provedení s uvedením místních uzemňovacích podmínek, i) zařízení slaboproudé elektroniky - popis způsobu technického řešení ve smyslu požadavků na způsob a charakter rozvodů, způsob uložení kabelového vedení vůči stavebním konstrukcím, typy navržených zařízení, j) zařízení vertikální dopravy osob - druhy zařízení (výtahy pro dopravu osob a nákladů, pro dopravu osob s omezenou schopností pohybu a orientace, lůžek, evakuační, požární) s jejich základními parametry. V bodech a) - j): netýká se této stavby. 16

17 VÝKRESOVÁ ČÁST Obsahuje pouze základní orientační schémata jednotlivých vnitřních rozvodů a zařízení, jejich základní dimenze a vedení, dále případné umístění zařizovacích předmětů, požadavky na stavební úpravy a řešení některých speciálních prostorů jako kotelen, předávacích stanic tepla, rozvoden, ústředen a regulačních stanic, jejichž dispoziční řešení bývá obvykle součástí výkresů stavební části. Netýká se této stavby VÝPOČTY Zpracovávají se potřebné výpočty tepelně technické, akustické, osvětlení nebo oslunění. Při návrhu tloušťky tepelných izolací bylo přihlédnuto ke skutečnosti, že se objekt podle ČSN : 2005 nachází v 2. teplotní oblasti s návrhovou teplotou venkovního vzduchu v zimním období θ e = - 15 [ o C], v krajině s normálním zatížením větrem. Zhodnocení výsledků výpočtů je uvedené v Kap , odstavci e) tepelně technické vlastnosti stavební konstrukcí a výplní otvorů. V tepelně technických výpočtech jsou v dalším uvedeny nejen konstrukce, které se budou zateplovat, ale všechny konstrukce, které jsou součástí výpočtů průkazu energetické náročnosti budovy (PENB). Výpočtové protokoly jsou uvedené v následujícím. 17

18 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN a STN Teplo ) Obvodová stěna schodiště - Současný stav KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : Typ hodnocené konstrukce : Korekce součinitele prostupu du : Stěna W/m2K Skladba konstrukce (od interiéru) : Číslo Název D[m] L[W/mK] C[J/kgK] Ro[kg/m3] Mi[-] Ma[kg/m2] 1 Omítka vnitřní Zdivo CDm tl Omítka vnější Okrajové podmínky výpočtu : Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi : dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi : Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse : dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse : 0.13 m2k/w 0.25 m2k/w Návrhová venkovní teplota Te : C Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai : 16.0 C Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe : 84.0 % Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi : 55.0 % Měsíc Délka[dny] Tai[C] RHi[%] Pi[Pa] Te[C] RHe[%] Pe[Pa] Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti : 5.0 % Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO Počet hodnocených let : 1 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: Tepelný odpor konstrukce R : Součinitel prostupu tepla konstrukce U : 0.38 m2k/w 1.81 W/m2K Součinitel prostupu zabudované kce U,kc : 1.83 / 1.86 / 1.91 / 2.01 W/m2K Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN Difuzní odpor konstrukce ZpT : 1.2E+0010 m/s Teplotní útlum konstrukce Ny* : 10.5 Fázový posun teplotního kmitu Psi* : 8.0 h Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN a ČSN EN ISO 13788: Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p : 4.47 C Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,rsi,p : Číslo Minimální požadované hodnoty při max. Vypočtené měsíce rel. vlhkosti na vnitřním povrchu: hodnoty % % Tsi,m[C] f,rsi,m Tsi,m[C] f,rsi,m Tsi[C] f,rsi RHsi[%] Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,rsi je teplotní faktor. 18

19 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN : (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: rozhraní: i e tepl.[c]: p [Pa]: p,sat [Pa]: Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. Kond.zóna Hranice kondenzační zóny Kondenzující množství číslo levá [m] pravá vodní páry [kg/m2s] E E-0008 Celoroční bilance vlhkosti: Množství zkondenzované vodní páry Mc,a: Množství vypařitelné vodní páry Mev,a: kg/m2,rok kg/m2,rok Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než -5.0 C. Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: Roční cyklus č. 1 V konstrukci dochází během modelového roku ke kondenzaci. Kondenzační zóna č. 1 Hranice kondenzační zóny Akt.kond./vypař. Akumul.vlhkost Měsíc levá [m] pravá Gc [kg/m2s] Ma [kg/m2] E E E E E E E E E E E E Maximální množství kondenzátu Mc,a: kg/m2 Na konci modelového roku je zóna stále vlhká (tj. Mc,a > Mev,a). Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. STOP, Teplo

20 Obvodová stěna schodiště - Návrh KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : Typ hodnocené konstrukce : Korekce součinitele prostupu du : Stěna W/m2K Skladba konstrukce (od interiéru) : Číslo Název D[m] L[W/mK] C[J/kgK] Ro[kg/m3] Mi[-] Ma[kg/m2] 1 Omítka vnitřní Zdivo CDm tl Omítka vnější EPS 70 F Stěrka s omítkou Okrajové podmínky výpočtu : Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi : dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi : Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse : dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse : 0.13 m2k/w 0.25 m2k/w Návrhová venkovní teplota Te : C Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai : 16.0 C Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe : 84.0 % Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi : 55.0 % Měsíc Délka[dny] Tai[C] RHi[%] Pi[Pa] Te[C] RHe[%] Pe[Pa] Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti : 5.0 % Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO Počet hodnocených let : 1 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: Tepelný odpor konstrukce R : Součinitel prostupu tepla konstrukce U : 3.80 m2k/w 0.25 W/m2K Součinitel prostupu zabudované kce U,kc : 0.27 / 0.30 / 0.35 / 0.45 W/m2K Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN Difuzní odpor konstrukce ZpT : 5.3E+0010 m/s Teplotní útlum konstrukce Ny* : Fázový posun teplotního kmitu Psi* : 11.1 h Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN a ČSN EN ISO 13788: Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p : C Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,rsi,p : Číslo Minimální požadované hodnoty při max. Vypočtené měsíce rel. vlhkosti na vnitřním povrchu: hodnoty % % Tsi,m[C] f,rsi,m Tsi,m[C] f,rsi,m Tsi[C] f,rsi RHsi[%] Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,rsi je teplotní faktor. 20

21 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN : (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: rozhraní: i e tepl.[c]: p [Pa]: p,sat [Pa]: Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. Kond.zóna Hranice kondenzační zóny Kondenzující množství číslo levá [m] pravá vodní páry [kg/m2s] E-0009 Celoroční bilance vlhkosti: Množství zkondenzované vodní páry Mc,a: Množství vypařitelné vodní páry Mev,a: kg/m2,rok kg/m2,rok Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než -5.0 C. Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: Roční cyklus č. 1 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. STOP, Teplo

22 2.) Parapetní žb. panel - Současný stav KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : Typ hodnocené konstrukce : Korekce součinitele prostupu du : Stěna W/m2K Skladba konstrukce (od interiéru) : Číslo Název D[m] L[W/mK] C[J/kgK] Ro[kg/m3] Mi[-] Ma[kg/m2] 1 Omítka vnitřní Příčkovka Polystyren Parapetní panel Omítka vnější Okrajové podmínky výpočtu : Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi : dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi : Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse : dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse : 0.13 m2k/w 0.25 m2k/w Návrhová venkovní teplota Te : C Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai : 21.0 C Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe : 84.0 % Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi : 55.0 % Měsíc Délka[dny] Tai[C] RHi[%] Pi[Pa] Te[C] RHe[%] Pe[Pa] Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti : 5.0 % Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO Počet hodnocených let : 1 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: Tepelný odpor konstrukce R : Součinitel prostupu tepla konstrukce U : 1.00 m2k/w 0.86 W/m2K Součinitel prostupu zabudované kce U,kc : 0.88 / 0.91 / 0.96 / 1.06 W/m2K Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN Difuzní odpor konstrukce ZpT : 3.1E+0010 m/s Teplotní útlum konstrukce Ny* : 15.5 Fázový posun teplotního kmitu Psi* : 6.0 h Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN a ČSN EN ISO 13788: Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p : C Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,rsi,p : Číslo Minimální požadované hodnoty při max. Vypočtené měsíce rel. vlhkosti na vnitřním povrchu: hodnoty % % Tsi,m[C] f,rsi,m Tsi,m[C] f,rsi,m Tsi[C] f,rsi RHsi[%] Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,rsi je teplotní faktor. 22

23 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN : (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: rozhraní: i e tepl.[c]: p [Pa]: p,sat [Pa]: Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. Kond.zóna Hranice kondenzační zóny Kondenzující množství číslo levá [m] pravá vodní páry [kg/m2s] E-0008 Celoroční bilance vlhkosti: Množství zkondenzované vodní páry Mc,a: Množství vypařitelné vodní páry Mev,a: kg/m2,rok kg/m2,rok Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než 10.0 C. Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: Roční cyklus č. 1 V konstrukci dochází během modelového roku ke kondenzaci. Kondenzační zóna č. 1 Hranice kondenzační zóny Akt.kond./vypař. Akumul.vlhkost Měsíc levá [m] pravá Gc [kg/m2s] Ma [kg/m2] E E E E E E E E E E Maximální množství kondenzátu Mc,a: kg/m2 Na konci modelového roku je zóna suchá (tj. Mc,a < Mev,a). Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. STOP, Teplo

24 Parapetní žb. panel - Návrh KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : Typ hodnocené konstrukce : Korekce součinitele prostupu du : Stěna W/m2K Skladba konstrukce (od interiéru) : Číslo Název D[m] L[W/mK] C[J/kgK] Ro[kg/m3] Mi[-] Ma[kg/m2] 1 Omítka vnitřní Příčkovka Polystyren Parapetní panel Omítka vnější EPS 70 F Stěrka s omítkou Okrajové podmínky výpočtu : Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi : dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi : Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse : dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse : 0.13 m2k/w 0.25 m2k/w Návrhová venkovní teplota Te : C Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai : 21.0 C Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe : 84.0 % Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi : 55.0 % Měsíc Délka[dny] Tai[C] RHi[%] Pi[Pa] Te[C] RHe[%] Pe[Pa] Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti : 5.0 % Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO Počet hodnocených let : 1 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: Tepelný odpor konstrukce R : Součinitel prostupu tepla konstrukce U : 4.42 m2k/w 0.22 W/m2K Součinitel prostupu zabudované kce U,kc : 0.24 / 0.27 / 0.32 / 0.42 W/m2K Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN Difuzní odpor konstrukce ZpT : 7.2E+0010 m/s Teplotní útlum konstrukce Ny* : Fázový posun teplotního kmitu Psi* : 9.4 h Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN a ČSN EN ISO 13788: Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p : C Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,rsi,p : Číslo Minimální požadované hodnoty při max. Vypočtené měsíce rel. vlhkosti na vnitřním povrchu: hodnoty % % Tsi,m[C] f,rsi,m Tsi,m[C] f,rsi,m Tsi[C] f,rsi RHsi[%] Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,rsi je teplotní faktor. 24

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 Teplo 2009 SO1 Název úlohy : Zpracovatel : Josef Fatura Zakázka : VVuB

Více

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 Teplo 2009 Název úlohy : Stěna 1. Zpracovatel : pc Zakázka : Datum :

Více

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 Teplo 2008 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE

Více

Příloha 2 - Tepelně t echnické vlast nost i st avební konst rukce. s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y

Příloha 2 - Tepelně t echnické vlast nost i st avební konst rukce. s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Příloha 2 - Tepelně t echnické vlast nost i st avební konst rukce l i s t o p a d 2 0 0 8 s t a v e b n í s y s t é m p r o n í

Více

Stanovisko energetického auditora ke změně v realizaci projektu Základní škola Bezno - zateplení

Stanovisko energetického auditora ke změně v realizaci projektu Základní škola Bezno - zateplení Stanovisko energetického auditora ke změně v realizaci projektu Základní škola Bezno - zateplení Vydal: ENERGY BENEFIT CENTRE a.s. 05/2013 Efektivní financování úspor energie Úvod Toto stanovisko ke změně

Více

KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY

KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 Teplo 2015 obvodová stěna - Porotherm Název úlohy : Zpracovatel

Více

KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY

KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 Teplo 2014 EDU stěna obvodová Název úlohy : Zpracovatel : Jan

Více

průměrný úhrn srážek v listopadu (mm) průměrná teplota vzduchu v prosinci ( C) 0 1

průměrný úhrn srážek v listopadu (mm) průměrná teplota vzduchu v prosinci ( C) 0 1 Příl. 1. Tab. 1. Klimatické charakteristiky okolí obce Střelice průměrná roční teplota vzduchu ( C) 7 8 průměrný roční úhrn srážek (mm) 500 550 průměrná teplota vzduchu na jaře ( C) 8 9 průměrný úhrn srážek

Více

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE. Varianta B Hlavní nosná stěna

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE. Varianta B Hlavní nosná stěna TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE Varianta B Hlavní nosná stěna ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN

Více

s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Příloha 1 - Tepelně t echnické vlast nost i panelů l i s t o p a d 2 0 0 8

s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Příloha 1 - Tepelně t echnické vlast nost i panelů l i s t o p a d 2 0 0 8 s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Příloha 1 - Tepelně t echnické vlast nost i panelů l i s t o p a d 2 0 0 8 s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy č. 25/PENB/13

Průkaz energetické náročnosti budovy č. 25/PENB/13 Průkaz energetické náročnosti budovy č. 25/PENB/13 dle zákona č. 406/2000 Sb. ve znění pozdějších změn a prováděcí vyhlášky č. 78/2013 Sb. PŘEDMĚT ZPRACOVÁNÍ PRŮKAZU ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY: Novostavba

Více

Novostavba Administrativní budovy Praha Michle. Varianty fasád

Novostavba Administrativní budovy Praha Michle. Varianty fasád Novostavba Administrativní budovy Praha Michle Varianty fasád Datum:05/2017 Vypracoval: Pavel Matoušek 1 1) Kombinace různých variant fasád Tato varianta je řešena v dokumentaci pro stavební povolení.

Více

OBSAH. Ing. Pavel Šimon, Ph.D., Pod Holým vrchem 314, 470 01 Česká Lípa, IČ: 64042502, DIČ: 172-7006252319

OBSAH. Ing. Pavel Šimon, Ph.D., Pod Holým vrchem 314, 470 01 Česká Lípa, IČ: 64042502, DIČ: 172-7006252319 Stavba: Akce: Místo stavby: Zadavatel: Stupeň PD: Bytový dům Zateplení obvodových stěn a podhledu stropu nad průjezdem p.p.č. 2995, Kozákova 681/7, 470 01 Česká Lípa Česká Lípa (561380), část obce Česká

Více

Studie základního vyhodnocení spotřeby tepla po zateplení dle metodiky PENB. okrajové podmínky dotace NZÚ oblast A II výzva

Studie základního vyhodnocení spotřeby tepla po zateplení dle metodiky PENB. okrajové podmínky dotace NZÚ oblast A II výzva Studie základního vyhodnocení spotřeby tepla po zateplení dle metodiky PENB okrajové podmínky dotace NZÚ oblast A II výzva Předkládá : Sídlo Kancelář Ing. Renata Straková Entech Group s.r.o Ke Kulturnímu

Více

STUDIE ENERGETICKÉHO HODNOCENÍ

STUDIE ENERGETICKÉHO HODNOCENÍ CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Oznámený subjekt 1390; 102 00 Praha 10 Hostivař, Pražská 810/16 Certifikační orgán 3048 STUDIE ENERGETICKÉHO HODNOCENÍ Bytový dům: Sportovní

Více

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 Teplo 2005 Název úlohy : Obvodova konstrukce Zpracovatel : Pokorny Zakázka

Více

Projektová dokumentace obsahuje části: A. Průvodní zpráva

Projektová dokumentace obsahuje části: A. Průvodní zpráva Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 2 písm. a) až d) stavebního zákona, k žádosti o stavební povolení podle 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a k oznámení

Více

ROZSAH A OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

ROZSAH A OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE Městský úřad v Kravařích Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí Oddělení výstavby a územního plánování ROZSAH A OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 2

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

RODINNÝ DŮM LOCHOVICE 264, LOCHOVICE

RODINNÝ DŮM LOCHOVICE 264, LOCHOVICE RODINNÝ DŮM LOCHOVICE 264, 267 23 LOCHOVICE PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY EV. Č. 171280.0 VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 78/2013 Sb.

Více

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Notifikovaná osoba 1390; 102 21 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU Auditovaný objekt:

Více

RODINNÝ DŮM PODVLČÍ 4, DOLNÍ BEŘKOVICE PODVLČÍ

RODINNÝ DŮM PODVLČÍ 4, DOLNÍ BEŘKOVICE PODVLČÍ RODINNÝ DŮM PODVLČÍ 4, 277 01 DOLNÍ BEŘKOVICE PODVLČÍ PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY EV. Č. 89081.0 VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č.

Více

RODINNÝ DŮM DVORY 132, DVORY

RODINNÝ DŮM DVORY 132, DVORY RODINNÝ DŮM DVORY 132, 288 02 DVORY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY EV. Č. 110314.0 VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 78/2013 Sb. Nemovitost:

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

ZPRÁVA č. 88/08. Stavebně technický průzkum konstrukcí mateřské školky Pod Vartou č. 609 SEMILY

ZPRÁVA č. 88/08. Stavebně technický průzkum konstrukcí mateřské školky Pod Vartou č. 609 SEMILY Diagnostika stavebních konstrukcí s.r.o. Svobody 814, Liberec 15, 460 15, tel. 482750583, fax. 482750584 mobil 603711985, 724034307 e-mail : diagnostika.lb@volny.cz ZPRÁVA č. 88/08 Stavebně technický průzkum

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Vydaný podle zákona č.406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Název stavby Místo stavby Okres, kraj Investor

Více

Zlepšení tepelně technických vlastností ZŠ a školní družiny - Městská část Praha 22

Zlepšení tepelně technických vlastností ZŠ a školní družiny - Městská část Praha 22 A B C D OBSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SITUAČNÍ VÝKRESY C.4 KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES M 0 DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ. 1 PŮDORYS 1NP M 2 PŮDORYS 1NP

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Efektivní financování úspor energie. Obsah:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Efektivní financování úspor energie. Obsah: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: 1. Identifikace stavby 2. Stavební pozemek 3. Provedené průzkumy 4. Požadavky dotčených orgánů 5. Splnění obecných požadavků na výstavbu 6. Splnění podmínek územního plánování

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

Návrh nosné konstrukce objektu hotelu MIURA

Návrh nosné konstrukce objektu hotelu MIURA ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra betonových a zděných konstrukcí DIPLOMOVÁ PRÁCE Návrh nosné konstrukce objektu hotelu MIURA Technická zpráva Stavební část Bc. Kristýna Macháčová

Více

PDF. Modernizace panelového domu Pod Bání 2019, 2020, 180 00 Praha 8. D. DOKUMENTACE STAVBY D.1 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ D.1.

PDF. Modernizace panelového domu Pod Bání 2019, 2020, 180 00 Praha 8. D. DOKUMENTACE STAVBY D.1 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ D.1. PDF Název stavby: Modernizace panelového domu Pod Bání 2019, 2020, 180 00 Praha 8 PRAHA VII/2014 D. DOKUMENTACE STAVBY D.1 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ D.1.1 Technická zpráva Stupeň: Dokumentace pro stavební

Více

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb 499/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon): 1 Úvodní

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS Obsah 1) Výpočet celkové délky kotvy Spiral Anksys... 3 2) Zdvojení ETICS - založení s odskokem soklové izolace... 4 3a) Zdvojení ETICS - napojení

Více

Předmět, způsob a rozsah provedení díla

Předmět, způsob a rozsah provedení díla Zateplení jižní strany domu č.p. 2685, 2686 a 2687 v ulici Pod Holým vrchem v České Lípě Předmět, způsob a rozsah provedení díla Předmět provedení díla: Provedení zateplení jižní strany obvodového pláště

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům s obytným podkrovím. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických tvarovek CDm tl. 375 mm, střecha je sedlová s obytným podkrovím. Střecha je sedlová a zateplena

Více

a) Účel objektu Záměrem investora je provést u panelového domu v Hrdlovské ulici v Oseku dodatečné zateplení fasády a střechy a výměnu všech oken, vně

a) Účel objektu Záměrem investora je provést u panelového domu v Hrdlovské ulici v Oseku dodatečné zateplení fasády a střechy a výměnu všech oken, vně Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY F. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ) 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU BERLÍNSKÁ ul., č.p. 2748, TÁBOR

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU BERLÍNSKÁ ul., č.p. 2748, TÁBOR REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU BERLÍNSKÁ ul., č.p. 2748, TÁBOR PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Datum: 12/2009 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. HASIČSKÁ ZBROJNICE OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI Úhřetice č.p. 14 538 32 Úhřetice

TECHNICKÁ ZPRÁVA. HASIČSKÁ ZBROJNICE OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI Úhřetice č.p. 14 538 32 Úhřetice TECHNICKÁ ZPRÁVA HASIČSKÁ ZBROJNICE OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI Úhřetice č.p. 14 538 32 Úhřetice SEZNAM PŘÍLOH: D.1.1.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1.2 - PŮDORYS 1NP D.1.1.3 - PŮDORYS 2NP D.1.1.4 - KROV, STŘECHA

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 02 Spojovací krček

TECHNICKÁ ZPRÁVA. : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 02 Spojovací krček IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY MÍSTO STAVBY INVESTOR PROJEKTANT CHARAKTER STAVBY ZAK.ČÍSLO : 3385 : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 02 Spojovací krček : 28. října

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (vyhl. č. 148/2007 Sb.)

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (vyhl. č. 148/2007 Sb.) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (vyhl. č. 148/2007 Sb.) Objekt: Bytový dům Za Sokolovnou 9 sekce C, D, E Praha 6 - Suchdol Adresa: Za Sokolovnou 9, Praha 6 - Suchdol Vlastník: Společenství pro dům

Více

Tepelnětechnický výpočet kondenzace vodní páry v konstrukci

Tepelnětechnický výpočet kondenzace vodní páry v konstrukci Zakázka číslo: 2015-1201-TT Tepelnětechnický výpočet kondenzace vodní páry v konstrukci Bytový dům Kozlovská 49, 51 750 02 Přerov Objednatel: Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2828 a 2829 v Přerově

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY Zpracovatel: GREEN ENERGY INVESTMENTS s.r.o. Popelova 75 620 00 Brno ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ V Brně, červen 2013 D1

Více

Příloha č. 5. A. Průvodní zpráva

Příloha č. 5. A. Průvodní zpráva Příloha č. 5 Podrobný rozsah poptávky: Předmětem veřejné zakázky je zpracování jednostupňového projektu včetně výkazu výměr těchto souborů: 1. nástavba severního křídla objektu č.4 infekční oddělení 2.

Více

D.1.1 Stavebně-architektonická část

D.1.1 Stavebně-architektonická část DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY REVITALIZACE KULTURNÍHO OBJEKTU č. p. 113 V OBCI DVORY TECHNICKÁ ZPRÁVA ČERVEN 2016 Vypracoval: Ing. Lukáš Návara Autorizováno: Ing. Lukáš Návara 1.1 Základní údaje o stavbě

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY UČEBNY na parc.č. 110 v k.ú. Bludovice

STAVEBNÍ ÚPRAVY UČEBNY na parc.č. 110 v k.ú. Bludovice STAVEBNÍ ÚPRAVY UČEBNY na parc.č. 110 v k.ú. Bludovice D1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavebník : SŠ - Prostřední Suchá Vypracoval: Ing. Martin Štorkán Stupeň PD : DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Číslo PD : 201501

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY ZATEPLENÍ POLYFUNKČNÍ BUDOVY S HASIČSKOU ZBROJNICÍ V OBCI CHLUMEK 1 NÁZEV STAVBY : ZATEPLENÍ POLYFUNKČNÍ BUDOVY S HASIČSKOU ZBROJNICÍ V OBCI

Více

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům Klasický rodinný dům pro tři až čtyři obyvatele se sedlovou střechou a obytným podkrovím. Obvodové stěny vystavěny ze škvárobetonových tvárnic tl. 300 mm, šikmá střecha zateplena mezi krokvemi. V rámci

Více

ÚVOD. 1.6 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ Celkové provozní řešení objektu se nemění. Objekt slouží pro účely rehabilitace v ústavu sociální péče.

ÚVOD. 1.6 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ Celkové provozní řešení objektu se nemění. Objekt slouží pro účely rehabilitace v ústavu sociální péče. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ Obsah 1a) Zateplení soklové oblasti se stávající tepelnou izolací... 3 1b) Zateplení soklové oblasti bez stávající tepelné izolace... 4 2) Zateplení soklové oblasti

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Jan Pavlát. : ŠKOLNÍ JÍDELNA - oprava střechy. Zakázkové číslo : S 04/15. : Město Dubí, Ruská 264, Dubí

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Jan Pavlát. : ŠKOLNÍ JÍDELNA - oprava střechy. Zakázkové číslo : S 04/15. : Město Dubí, Ruská 264, Dubí Jan Pavlát Projektová činnost ve výstavbě Sídlo firmy Severní 1953, Teplice 415 01 Tel.: 775 099 340 Kancelář Tyršova 1007, Teplice 415 01 Email : jan.pavlat@post.cz Web : projekcepavlat.cz TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

OBVODOVÉ KONSTRUKCE Petr Hájek 2015

OBVODOVÉ KONSTRUKCE Petr Hájek 2015 OBVODOVÉ KONSTRUKCE OBVODOVÉ STĚNY jednovrstvé obvodové zdivo zdivo z vrstvených tvárnic vrstvené obvodové konstrukce - kontaktní plášť - skládaný plášť bez vzduchové mezery - skládaný plášť s provětrávanou

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ Obsah 1a) Zateplení soklové oblasti se stávající tepelnou izolací... 3 1b) Zateplení soklové oblasti bez stávající tepelné izolace... 4 2) Zateplení soklové oblasti

Více

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva stavba: Rekonstrukce obvodového pláště panelového bytového domu Rýmařovská č.p. 432, 199 00 Praha 18 - Letňany investor: Společenství pro dům č.p. 432, ulice Rýmařovská, Praha 18 stupeň: DSP obsah: Požárně

Více

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 F1 Pozemní (stavební) objekty: Stavební část 1 - Technická zpráva 2 - Půdorys přízemí - stávající stav + bourací práce 3 - Přízemí - fotodokumentace

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. : Zateplení objektu MŠ Komenského

TECHNICKÁ ZPRÁVA. : Zateplení objektu MŠ Komenského TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje NÁZEV STAVBY : Zateplení objektu MŠ Komenského MÍSTO STAVBY : Komenského 539, Uh.Hradiště INVESTOR : Město Uherské Hradiště, Masarykovo nám.19, Uh.Hradiště 686 70

Více

FAST, VŠB TU OSTRAVA WORKSHOP 2 Vliv volby otvorových výplní na tepelnou ztrátu a letní tepelnou stabilitu místnosti

FAST, VŠB TU OSTRAVA WORKSHOP 2 Vliv volby otvorových výplní na tepelnou ztrátu a letní tepelnou stabilitu místnosti FAST, VŠB TU OSTRAVA WORKSHOP 2 Vliv volby otvorových výplní na tepelnou ztrátu a letní tepelnou stabilitu místnosti Ing. Naďa Zdražilová Ing. Jiří Teslík Ing. Jiří Labudek, Ph.D. Úvod Workshop pracovní

Více

ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ

ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ Adresa příslušného úřadu Úřad: Městský úřad Rumburk, odbor komunálních věcí Ulice: Tř. 9. května 1366/48 PSČ, obec: 408 01 Rumburk V Rumburku dne...... Věc: ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ podle ustanovení

Více

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem ZÁKLADNÍ ÚDAJE Identifikační údaje o budově Název budovy: BD Ulice: Družstevní 279 PSČ: 26101 Město: Příbram Stručný popis budovy

Více

Návrh nízkoenergetického rodinného domu. Design of a low-energy house BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Návrh nízkoenergetického rodinného domu. Design of a low-energy house BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Návrh nízkoenergetického rodinného domu Design of a low-energy house BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Daniel Koryčan Studijní program:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Přehled výchozích podkladů. 2. Předmět projektu. 3. Základní údaje o objektu. 1. Identifikační údaje

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Přehled výchozích podkladů. 2. Předmět projektu. 3. Základní údaje o objektu. 1. Identifikační údaje TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje NÁZEV STAVBY : Zateplení objektu MŠ Míkovice, Uherské Hradiště MÍSTO STAVBY : U Mlýna 251, Uh.Hradiště-Míkovice INVESTOR : Město Uherské Hradiště, Masarykovo nám.19,

Více

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům s obytným podkrovím. Obvodové stěny jsou vystavěny z pórobetonových tvárnic tl. 250mm. Střecha je sedlová se m nad krokvemi. Je provedeno fasády kontaktním zateplovacím

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ BUILDINGcentrum-HSV, spol. s r. o., Karlov 169/88, 594 01 Velké Meziříčí Dispoziční řešení 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ Novostavba rodinného domu je samostatně stojící objekt, bez podsklepení, s jedním nadzemním

Více

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR A. ÚDAJE O STAVBĚ Název akce : Místo stavby : SANACE PANELOVÉHO DOMU Štúrova 1701, Praha 4 - Krč. B. STATICKÉ SANACE Objekt A Sanace vnějších vrstev obvodových

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. DLE VYHL.Č. 78/2013 Sb. RODINNÝ DŮM. čp. 24 na stavební parcele st.č. 96, k.ú. Kostelík, obec Slabce,

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. DLE VYHL.Č. 78/2013 Sb. RODINNÝ DŮM. čp. 24 na stavební parcele st.č. 96, k.ú. Kostelík, obec Slabce, Miloslav Lev autorizovaný stavitel, soudní znalec a energetický specialista, Čelakovského 861, Rakovník, PSČ 269 01 mobil: 603769743, e-mail: mlev@centrum.cz, www.reality-lev.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Více

Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík

Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS Ing. Vladimír Vymětalík Způsoby řešení Provedení nového ETICS na původní podkladní konstrukci po předchozí demontáži kompletního stávajícího ETICS Provedení nového

Více

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject. AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.cz Stavebník : Stavba : Místo stavby : Městský úřad: Kraj: MĚSTO KOLÍN,

Více

Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa

Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa Název stavby: Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa ÚSTÍ NAD LABEM III/2013 F. DOKUMENTACE STAVBY F.4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Stupeň: Investor: Zodpovědný

Více

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L.

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. STAVEBNÍ ŘEŠENÍ TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 13. ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH STĚN Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU UL. PRAŽSKÉHO POVSTÁNI ČP. 2097 PPČ. 2778/11 K.Ú. BENEŠOV U PRAHY

ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU UL. PRAŽSKÉHO POVSTÁNI ČP. 2097 PPČ. 2778/11 K.Ú. BENEŠOV U PRAHY DOKUMENTACE PŘIKLÁDANÁ K ŽÁDOSTI dokumentace : O DOTACI V PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM V OBLASTI PODPORY A stupeň místo stavby : Benešov zadavatel : Město Benešov Masarykovo náměstí 100 256 00 Benešov název

Více

Oprava střechy bytového objektu Rumburských hrdinů č.p. 819, 820 a 821, NOVÝ BOR Návrh zateplení horní střechy Technická zpráva 1 OBSAH...

Oprava střechy bytového objektu Rumburských hrdinů č.p. 819, 820 a 821, NOVÝ BOR Návrh zateplení horní střechy Technická zpráva 1 OBSAH... Oprava střechy bytového objektu Rumburských hrdinů č.p. 819, 820 a 821, NOVÝ BOR Návrh zateplení horní střechy Technická zpráva 1 OBSAH 1 OBSAH... 1 2 Identifikační údaje stavby... 2 3 Podklady... 2 4

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS OBSAH: 1a Zateplení soklové oblasti se stávající tepelnou izolací 1b Zateplení soklové oblasti bez stávající tepelné izolace 2 Zateplení soklové oblasti v rovině ETICS

Více

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení. Technická zpráva. Obsah:

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení. Technická zpráva. Obsah: D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení Technická zpráva Obsah: a) Všeobecně... 1 b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu,

Více

NEKVASILOVA 625/2, PRAHA 8 KARLÍN REKONSTRUKCE PARTERU A SPOLEČNÉHO VSTUPU ČÍSLO PŘÍLOHY: INDEX: D-1

NEKVASILOVA 625/2, PRAHA 8 KARLÍN REKONSTRUKCE PARTERU A SPOLEČNÉHO VSTUPU ČÍSLO PŘÍLOHY: INDEX: D-1 NEKVASILOVA 625/2, PRAHA 8 KARLÍN REKONSTRUKCE PARTERU A SPOLEČNÉHO VSTUPU ČÍSLO PŘÍLOHY: INDEX: D-1 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 1.1.Zhodnocení

Více

F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA

F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA Obsah: 1. Úvod 2. Popis objektu 3. Normové požadavky na tepelně technické vlastnosti obvodových konstrukcí 3.1. Součinitel prostupu tepla 3.2. Nejnižší vnitřní povrchová teplota 3.3.

Více

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Pozemní stavitelství Adresa.: Střední průmyslová

Více

ETICS technické specifikace požadavky obecná charakteristika systém nebo výrobek všeobecné podmínky pro výběrové řízení

ETICS technické specifikace požadavky obecná charakteristika systém nebo výrobek všeobecné podmínky pro výběrové řízení ETICS technické specifikace požadavky obecná charakteristika systém nebo výrobek všeobecné podmínky pro výběrové řízení Veškeré y a výrobky uvedené v této dokumentaci jsou specifikovány s ohledem na požadované

Více

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560 ZODP. PROJEKTANT PROJEKTANT VYPRACOVAL DATUM: ŘÍJEN 2014 ING. JOSEF ŠKODA ING. MICHAL ŠKODA MIROSLAV ŠRŮTEK FORMÁT: 7x A4 STUPEŇ P.D. : DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ INVESTOR:

Více

a) Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY RD PANA SALABY na parc.č. st.94 a 66/4 v k.ú Jesenice u Prahy Osnice 713279

a) Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY RD PANA SALABY na parc.č. st.94 a 66/4 v k.ú Jesenice u Prahy Osnice 713279 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje: A.1.1 Údaje o stavbě: a) Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY RD PANA SALABY na parc.č. st.94 a 66/4 v k.ú Jesenice u Prahy Osnice 713279 b) Místo stavby: ul. Hlavní

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace. D.1.1 Architektonicko stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA

ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace. D.1.1 Architektonicko stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace Název zakázky: Zateplení sportovní haly, Petřivalského 3 v Přerově Název dokumentace Zodpovědný projektant Ing. Volek Petr D.1.1 Architektonicko

Více

Sv. Čech 12.02.2010. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Rozpočtové náklady v

Sv. Čech 12.02.2010. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Rozpočtové náklady v Strana 1 z 11 Název objektu EČO D Sv. Čech 12.02.2010 Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Rozpočtové náklady v A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na

Více

KONSTRUKČNĚ STATICKÝ PRŮZKUM

KONSTRUKČNĚ STATICKÝ PRŮZKUM Strana: 1 KONSTRUKČNĚ STATICKÝ PRŮZKUM Stavba: Stavební úpravy regenerace bytového domu Nová 504, Kunštát Část: Konstrukčně statický průzkum Zpracovatel části: Ing. Petr Fousek Dusíkova 19, 638 00 Brno

Více

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: Lipnická 1448 198 00 Praha 9 - Kyje kraj Hlavní město Praha Majitel: Společenství

Více

F. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ. Zakázkové číslo : S 03/14

F. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ. Zakázkové číslo : S 03/14 F. TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ Zakázkové číslo : S 03/14 Investor : Město Dubí, Ruská 264/128, Dubí 417 01 Stupeň : PROJEKT STAVBY 1.1. Architektonické a stavebně

Více

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem ZÁKLADNÍ ÚDAJE Identifikační údaje o budově Název budovy: Obecní úřad Suchonice Ulice: 29 PSČ: 78357 Město: Stručný popis budovy Seznam

Více

D Architektonicko-stavební řešení technická zpráva

D Architektonicko-stavební řešení technická zpráva Akce : Stupeň : Investor : OPRAVA STŘECHY ZÁKLADNÍ ŠKOLY stavební úpravy Dokumentace ke stavebnímu řízení Obec Popice, Hlavní 62, 691 27 Popice D.1.1.1 - Architektonicko-stavební řešení technická zpráva

Více

D.1.2 a. STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U JIHLAVY na p.č. 1/1 k.ú. Mirošov u Jihlavy (695459)

D.1.2 a. STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U JIHLAVY na p.č. 1/1 k.ú. Mirošov u Jihlavy (695459) P R O J E K T Y, S. R. O, H A V Í Ř S K Á 1 6, 5 8 6 0 1 K A N C E L Á Ř : C H L U M O V A 1, 5 8 6 0 1 J I H L A V A J I H L A V A D.1.2 a TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ STAVBA: MALOKAPACITNÍ

Více

D.1.1_ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

D.1.1_ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 15 Stavba : RODINNÝ DŮM_novostavba,Habrůvka č.par.287/1 Objekty stavební : SO 01 _RODINNÝ DŮM -novostavba zast.plocha 134,00 m2 SO 02 _HOSPODÁŘSKÝ PŘÍSTŘEŠEK zast.plocha 24,00 m2 SO 03 _SJEZD připojení

Více

TECHNICKÉ PARAMETRY ZDĚNÉHO DOMU

TECHNICKÉ PARAMETRY ZDĚNÉHO DOMU TECHNICKÉ PARAMETRY ZDĚNÉHO DOMU ZÁKLADOVÁ DESKA Stavba bude založena na základových pasech šířky 400 mm, výšky 1200 mm. Vyrovnávací řada ze ztraceného bednění. Pokládka ležaté kanalizace. Pod takto provedené

Více

ZATEPLENÍ OBVODOVÉ STĚNY PROVĚTRÁVANÝM ZPŮSOBEM VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - FASADNÍ DESKY PREFA. PS = posuvný bod NÁZEV VÝKRESU NÁZEV STAVBY INVESTOR

ZATEPLENÍ OBVODOVÉ STĚNY PROVĚTRÁVANÝM ZPŮSOBEM VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - FASADNÍ DESKY PREFA. PS = posuvný bod NÁZEV VÝKRESU NÁZEV STAVBY INVESTOR PS = posuvný bod VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - FASADNÍ DESKY PREFA ZDIVO TERMSTOP L - KONZOLA SPOJOVACÍ ŠROUB L- PROFIL 60/40/1,8mm VERTIKÁLNÍ FASÁDNÍ OBKLAD PREFA VZDUCHOVÁ MEZERA PREFA 4.1.1.01 ZODP. NOSNÝ ROŠT - VERTIKÁLNÍ

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis. Střecha je pultová bez. Je provedeno

Více

TEPELNĚIZOLAČNÍ DESKY MULTIPOR

TEPELNĚIZOLAČNÍ DESKY MULTIPOR Kalcium silikátová minerální deska Tvarová stálost Vynikající paropropustnost Nehořlavost Jednoduchá aplikace Venkovní i vnitřní izolace Specifikace Minerální, bezvláknitá tepelně- izolační deska. Norma/předpis

Více

F. 1.3 Požárně bezpečnostní řešení stavby

F. 1.3 Požárně bezpečnostní řešení stavby Zakázka číslo: 2010-10888-ZU F. 1.3 Požárně bezpečnostní řešení stavby PROJEKT SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU Bytový dům Breitcetlova 880/9, Praha 10 Zpracováno v období: září 2010 Zpracoval: Ing.

Více