STAVEBNĚ FYZIKÁLNÍ POSOUZENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STAVEBNĚ FYZIKÁLNÍ POSOUZENÍ"

Transkript

1 STAVEBNĚ FYZIKÁLNÍ POSOUZENÍ Rekonstrukce a dostavba Nálepkových kasáren, Tereziánský dvůr, Hradec Králové Objekt 4 Rekonstrukce původního skladovacího objektu leden ZÁKLADNÍ TEPELNĚ TECHNICKÝ POSUDEK 2. ENERGETICKÁ NÁROČNOST OBJEKTU 3. ENERGETICKÝ PRŮKAZ A ENERTETICKÝ ŠTÍTEK BUDOVY vypracoval: Ing. Lenka Hudcová, Ing. Jiří Slánský Strana 1 z 34

2 OBSAH: 1. Stručný popis Základní tepelně technické posouzení stavebních konstrukcí SO1 Stěna obvodová STP1 Střešní plášť PDL1 Podlaha na zemině VO1 Výplně otvorů 1 (okna, dveře, výkladce) Přehled výsledků Energetická náročnost objektu Výpočet potřeby tepla na vytápění budov a průměrného součinitele prostupu tepla Výpočet potřeby tepla na vytápění budov Energetický průkaz dle vyhl. 291/2001 sb Energetický štítek dle ČSN : Závěrečné shrnutí Základní tepelně technický posudek Energetická náročnost objektu Příloha 1. Tepelně-technické posouzení obalových konstrukcí výpočet vypracoval: Ing. Lenka Hudcová, Ing. Jiří Slánský Strana 2 z 34

3 1. Stručný popis Posuzovaný areál se nachází v centru Hradce Králové nedaleko vnitřního okruhu města. Tento areál je součástí ucelené struktury prstencové zástavby kolem ostrohu historického jádra města. Severozápadní areálovou hranici s ulicí Jana Koziny tvoří fasáda hlavního památkově chráněného objektu z roku Ostatní hranice areálu jsou definovány fasádami skladovacích objektů z roku 1830 a novodobými výplňovými dostavbami. Hlavní zásada celkového řešení v prvním stupni spočívá v očištění historicky cenných staveb areálu a asanaci nepůvodních a stavebně nenávratně zdevastovaných objektů. Druhým stupněm je doplnění očištěné struktury o nové objemy, které jsou řešeny jako městotvorné prvky definující veřejný uliční prostor a vnitroblok. Návrhy nových staveb vycházejí ze základních hmotových atributů původní struktury zastavění. Provozně se areál skládá ze dvou částí. Severní část je věnována provozu luxusního hotelu a část jižní obsahuje bytové domy s plochami městské vybavenosti. Severní část areálu tvoří hlavní historická budova, vstup pro pěší z ulice Jana Koziny je identický se vstupem do hlavní historické budovy. Odtud mohou hosté vystoupat přímo po schodišti k jednotlivým pokojům hlavní budovy, nebo pokračovat přímo do vnitroblokového pavilonu, odkud jsou přístupné pokoje umístěné v křídlech hotelu. Obrázek 1. Tereziánský dvůr situace Původní skladovací objekt (4) je obdobně jako objekt 3 očištěn od pozdějších přístaveb, což umožnilo umístění komerčních prostor v přízemí, které se otevřely do veřejného prostoru. Hotelové pokoje jsou provozně napojeny na západní chodby, které jsou vzájemně propojeny pomocí tříramenného schodiště s výtahem a v přízemí ústí spojovacím krčkem do vnitrobloku. Veškeré pobytové místnosti hotelu jsou tak orientovány směrem ven do veřejných uličních prostor. Pro dosažení světelné pohody v jednotlivých místnostech křídel hotelu byl rozvinut princip zdvojení okenních otvorů ve středních částech stávajících objektů na celou uliční fasádu. Nově prolomená okna zachovávají velikostní poměry původních sousedních otvorů, ale pro dosažení jasné deklarace nových zásahů do původního řešení je jejich nadpraží již současné. vypracoval: Ing. Lenka Hudcová, Ing. Jiří Slánský Strana 3 z 34

4 Okrajové podmínky pro hodnocení stavebních konstrukcí i celkové náročnosti objektu byly zvoleny takto: vnitřní mikroklima: vnitřní návrhová teplota vzduchu je 20 C při vlhkosti 50%. vnější mikroklima: objekt se nachází Hradec Králové, takže vnější návrhová teplota je 15 C při vlhkosti 84%. vypracoval: Ing. Lenka Hudcová, Ing. Jiří Slánský Strana 4 z 34

5 2. Základní tepelně technické posouzení stavebních konstrukcí 2.1. SO1 Stěna obvodová 1 skladba: poznámka: vnitřní omítka 20 mm stávající konstrukce 500 mm (uvažovány CP) kontaktní zateplovací systém tepelná izolace MW 80 mm skladba dle projektové dokumentace. korekce na systematické mosty: neuvažuje se oslabení difuzního odporu obkladu: výpočet: posouzení: neuvažuje se podrobný výpočet viz Příloha 1 SO1 Stěna obvodová 1 požadavek vypočtené hodnoty normové hodnoty posudek vnitřní povrchová teplota součinitel prostupu tepla roční bilance kondenzace množství zkondenzované vodní páry 17,89 C > 13,57 C vyhovuje 0,36 W/m 2 K < 0,38 W/m 2 K vyhovuje aktivní = aktivní vyhovuje 0,023 kg/m 2.rok < 0,5 kg/m 2.rok vyhovuje Pozn.: Předpokladem aktivní roční bilance kondenzace a vypočteného množství zkondenzované vodní páry je přiměřená difúzní propustnost vnější tenkovrstvé omítky. Použití difúzně nepropustné vnější vrstvy může vést ke kumulaci vodních par uvnitř konstrukce a později degradaci izolačního materiálu. vypracoval: Ing. Lenka Hudcová, Ing. Jiří Slánský Strana 5 z 34

6 závěr: VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN /Z1 (2005) Požadavek na vnitřní povrchovou teplotu dle čl. 5.1 v ČSN je slněn, Tsi = 17,89 C > Tsi,N = 14,57 C (Vytápění přerušované s poklesem výsledné teploty na 7 K včetně). Požadavek na součinitel prostupu tepla dle čl. 5.2 v ČSN je splněn, U = 0,36 W/m 2 K < U,N = 0,38 W/m 2 K, (U,dop. = 0,25 W/m 2 K). Požadavek na šíření vlhkosti v konstrukci dle čl. 6.1 a 6.2 v ČSN je splněn. V konstrukci dochází během modelovaného roku ke kondenzaci. Max. množství akum. vlhkosti je Mc,a = 0,023 kg/m 2 je menší něž povolené. Na konci modelovaného roku je zóna suchá. VŠECHNY POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY STP1 Střešní plášť 1 skladba: poznámka: sádrokartonové desky tl. 12,5 mm parozábrana jutafol 170al speciál tepelná izolace minerální vata 280 mm provětrávaná vzduchová dutina střešní konstrukce střešní krytina skladba dle projektové dokumentace. Zvážila bych doplnění vrstvy pojistné hyroizolace na horní líc tepelné izolace, která by zabránila pronikání vlhkosti např. větrem hnaného deště do tepelné izolace a její kumulace. korekce na systematické mosty: neuvažuje se oslabení difuzního odporu obkladu: výpočet: neuvažuje se podrobný výpočet viz Příloha 1 vypracoval: Ing. Lenka Hudcová, Ing. Jiří Slánský Strana 6 z 34

7 posouzení: závěr: STP1 Střešní plášť 1 požadavek vypočtené hodnoty normové hodnoty posudek vnitřní povrchová teplota součinitel prostupu tepla roční bilance kondenzace množství zkondenzované vodní páry 19,78 C > 13,57 C vyhovuje 0,14 W/m 2 K < 0,24 W/m 2 K vyhovuje nedochází ke kondenzaci nedochází ke kondenzaci aktivní VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN /Z1 (2005) vyhovuje 0,1 kg/m 2.rok vyhovuje Požadavek na vnitřní povrchovou teplotu dle čl. 5.1 v ČSN je slněn, Tsi = 19,78 C > Tsi,N = 14,57 C (Vytápění přerušované s poklesem výsledné teploty na 7 K včetně). Požadavek na součinitel prostupu tepla dle čl. 5.2 v ČSN je splněn, U = 0,14 W/m 2 K < U,N = 0,24 W/m 2 K, (U,dop. = 0,16 W/m 2 K). Požadavek na šíření vlhkosti v konstrukci dle čl. 6.1 a 6.2 v ČSN je splněn. V konstrukci nedochází během modelovaného roku ke kondenzaci. Na konci modelovaného roku je zóna suchá. VŠECHNY POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY PDL1 Podlaha na zemině 1 skladba: nášlapná vrstva anhydrit 2000 kg/m 3 40 mm PE folie tepelná izolace EPS 80 mm hydroizolace např. ELASTODEK 40 stávající konstrukce podlahy poznámka: stávající konstrukce. korekce na systematické mosty: neuvažuje se vypracoval: Ing. Lenka Hudcová, Ing. Jiří Slánský Strana 7 z 34

8 oslabení difuzního odporu obkladu: neuvažuje se výpočet: podrobný výpočet viz Příloha 1 posouzení: závěr: PDL1 Podlaha na zemině 1 požadavek vypočtené hodnoty normové hodnoty posudek vnitřní povrchová teplota součinitel prostupu tepla roční bilance kondenzace množství zkondenzované vodní páry 19,16 C > 13,57 C vyhovuje 0,49 W/m 2 K < 0,60 W/m 2 K vyhovuje nedochází ke kondenzaci nedochází ke kondenzaci aktivní VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN /Z1 (2005) vyhovuje 0,5 kg/m 2.rok vyhovuje Požadavek na vnitřní povrchovou teplotu dle čl. 5.1 v ČSN je slněn, Tsi = 19,16 C > Tsi,N = 14,57 C (Vytápění přerušované s poklesem výsledné teploty na 7 K včetně). Požadavek na součinitel prostupu tepla dle čl. 5.2 v ČSN je splněn, U = 0,49 W/m 2 K < U,N = 0,60 W/m 2 K, (U,dop. = 0,40 W/m 2 K). Požadavek na šíření vlhkosti v konstrukci dle čl. 6.1 a 6.2 v ČSN je splněn. V konstrukci nedochází během modelovaného roku ke kondenzaci. Na konci modelovaného roku je zóna suchá. VŠECHNY POŽADAVKY NEJSOU SPLNĚNY. vypracoval: Ing. Lenka Hudcová, Ing. Jiří Slánský Strana 8 z 34

9 2.4. VO1 Výplně otvorů 1 (okna, dveře, výkladce) poznámka: V projektové dokumentaci nejsou podrobně vyplně otvorů popsány, předpokládá se instalace nových oken typu eurookno s celoobvodovým kování, zasklené izolačním dvojsklem U = 1,10 W/m 2 K. Uvažovaný součinitel prostupu tepla celého okna U = 1,40 W/m 2 K. posouzení: závěr: požadavek součinitel prostupu tepla projektovaná hodnota normové hodnoty posudek 1,40 W/m 2 K < 1,70 W/m 2 K vyhovuje VYHODNOCENÍ PODLE KRITÉRIÍ ČSN /Z1 (2005) Požadavek na součinitel prostupu tepla dle čl. 5.2 v ČSN je splněn, U = 1,40 W/m 2 K < U,N = 1,70 W/m 2 K, (U,dop. = 1,20 W/m2K). POŽADAVEK JE SPLNĚN Přehled výsledků ozn. konstrukce souč. prostupu tepla [W/m 2 K] posouz. souč. prostupu tepla posouz. vnitřní povrch. teploty posouz. roční bilance kondenzace posouz. množství zkondenzované vodní páry SO1 Stěna obvodová 1 0,36 ano ano ano ano STP1 Střešní plášť 1 0,14 ano ano ano ano PDL1 Podlaha na zemině 1 0,49 ano ano ano ano VO1 Výplně otvorů 1,40 ano ano... vyhovuje požadavkům ČSN :2005 ne... nevyhovuje požadavkům ČSN :2005 vypracoval: Ing. Lenka Hudcová, Ing. Jiří Slánský Strana 9 z 34

10 3. Energetická náročnost objektu posudek dle ČSN , 2005, ČSN , vyhl. MPO č. 291/2001 Sb., EN 832, ČSN EN ISO a ČSN EN ISO Výpočet potřeby tepla na vytápění budov a průměrného součinitele prostupu tepla Energie 2005 VÝPOČET POTŘEBY TEPLA NA VYTÁPĚNÍ BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 291/2001 Sb. a ČSN a podle ČSN EN 832 a ČSN EN ISO Energie 2005 Název úlohy: 4 - rekonstrukce původního skladu Zpracovatel: Ing. Lenka Hudcová Zakázka: Tereziánský dům; HK Datum: KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : Počet zón v objektu: 1 Typ výpočtu potřeby tepla: podle Vyhlášky č. 291/2001 Sb. (sezónní) Okrajové podmínky výpočtu : Název Počet Teplota Celková energie globálního slunečního záření [MJ/m2] období dnů exteriéru Sever Jih Východ Západ Horizont sezóna 242 3,8 C 277,3 1501,2 760,4 760,4 1236,1 Název Počet Teplota Celková energie globálního slunečního záření [MJ/m2] období dnů exteriéru SV SZ JV JZ sezóna 242 3,8 C 373,1 373,1 1254,0 1254,0 PŘEHLEDNÉ VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO JEDNOTLIVÉ ZÓNY : VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO ZÓNU Č. 1 : Název zóny: Vnitřní teplota: Obytná část 20,0 C Měrná tepelná ztráta větráním Hv: Tepelná propustnost mezi zónou a exteriérem Ld: Ustálená tepelná propustnost zeminou Ls: Měrná ztráta prostupem nevytáp. prostory Hu: --- Měrná ztráta Trombeho stěnami H,tw: --- Měrná ztráta větranými stěnami H,vw: --- Měrná ztráta prvky s transparentní izolací H,ti: ,725 W/K 740,012 W/K 106,085 W/K Přídavná měrná ztráta podlahovým vytápěním dht: --- Výsledná měrná ztráta H: 1490,821 W/K vypracoval: Ing. Lenka Hudcová, Ing. Jiří Slánský Strana 10 z 34

11 Solární zisk okny Qs,w: 38698,610 MJ Solární zisk zimními zahradami Qs,s: --- Solární zisk Trombeho stěnami Qs,tw: --- Solární zisk větranými stěnami Qs,vw: --- Solární zisk prvky s trasparentní izolací Qs,ti: --- Celkový solární zisk Qs: 38698,610 MJ Potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty Ql: ,800 MJ Vnitřní tepelné zisky Qi: ,300 MJ Solární tepelné zisky Qs: 38698,610 MJ Celkové tepelné zisky Qg: ,000 MJ Stupeň využitelnosti tep. zisků Eta: 0,900 Potřeba tepla na vytápění Qh: ,200 MJ (pro budovu s instalovanou automatickou regulací vytápěcího zařízení) Potřeba tepla na vytápění Qh: ,800 MJ (pro budovu bez automatické regulace vytápěcího zařízení) PŘEHLEDNÉ VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO CELÝ OBJEKT : Rozložení měrných tepelných ztrát Zóna Položka Měrná ztráta [W/K] Procento [%] 1 Celková měrná ztráta H: 1490, ,0 % z toho: Měrná ztráta výměnou vzduchu Hv: 644,725 43,2 % Ustálená propustnost zeminou Ls: 106,085 7,1 % Měrná ztráta přes nevytápěné prostory Hu: --- 0,0 % Propustnost tepelnými mosty Ld,tb: 193,650 13,0 % Propustnost plošnými kcemi Ld,c: 546,362 36,6 % SO1... : 332,302 22,3 % Okna a dveře... : 149,625 10,0 % STP1... : 64,435 4,3 % Zbylé méně významné konstrukce: 0,000 0,0 % Měrná ztráta speciálními konstrukcemi dh: 0,000 0,0 % Měrná ztráta objektu a parametry podle starších předpisů Součet celkových měrných tepelných ztrát jednotlivých zón Hc: Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů: Tepelná charakteristika budovy podle ČSN (1994): Spotřeba tepla na vytápění podle STN , Zmena 5 (1997): Poznámka: Tepelnou ztrátu objektu lze získat vynásobením součtu měrných ztrát jednotlivých zón Hc působícím teplotním rozdílem mezi interiérem a exteriérem. 1490,821 W/K 4740,6 m3 0,31 W/m3K 23,1 kwh/m3,a Výsledná spotřeba tepelné energie za otopné období dle Vyhlášky MPO č. 291/2001 Sb. Spotřeba tepelné energie pro vytápění Ev: 504,975 GJ 140,271 MWh Tepelný zisk z vnitřních zdrojů tepla Evz: 144,354 GJ 40,098 MWh Tepelný zisk ze slunečního záření Ezs: 38,699 GJ 10,750 MWh Využitelnost tepelných zisků: 0,900 Výsledná spotřeba tepla pro vytápění Er: 340,227 GJ 94,508 MWh (pro budovu s instalovanou automatickou regulací vytápěcího zařízení) Výsledná spotřeba tepla pro vytápění Er: 504,975 GJ 140,271 MWh (pro budovu bez automatické regulace vytápěcího zařízení) Měrná spotřeba tepla podle Vyhlášky MPO č. 291/2001 Sb. Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů: 4740,6 m3 vypracoval: Ing. Lenka Hudcová, Ing. Jiří Slánský Strana 11 z 34

12 budova s regulací bez regulace Vypočtená hodnota měrné spotřeby tepla e,v: 19,9 kwh/m3a 29,6 kwh/m3a Vysvětlivky: Poznámka: Budova s regulací označuje objekt s automatickou dynamickou regulací vytápěcího zařízení. Jen u takových budov je možné dle Vyhlášky MPO č. 291/2001 Sb. počítat s vlivem tepelných zisků. Objem budovy byl stanoven za předpokladu, že zadaný vzduchový objem činí 80% z obestavěného objemu vytápěných zón objektu, jak požaduje Vyhláška MPO č. 291/2001 Sb. Průměrný součinitel prostupu tepla budovy Součet měrných tepelných ztrát prostupem jednotlivých zón Ht: Plocha obalových konstrukcí budovy: Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy U,em: 846,1 W/K 1936,5 m2 0,44 W/m2K Stupeň tepelné náročnosti podle ČSN (2005) Požadovaný průměrný součinitel prostupu tepla U,em,N: Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy U,em: Stupeň tepelné náročnosti STN: 65 % Poznámka: STOP, Energie ,67 W/m2K 0,44 W/m2K Požadovaný průměrný součinitel prostupu tepla U,em,N a vypočtený stupeň tepelné náročnosti STN platí pro obytné budovy a pro nebytové budovy s plochou prosklení do 50% fasády budovy, pohybuje-li se převažující návrhová vnitřní teplota v budově v rozmezí od 18 do 24 C. Pro ostatní nebytové budovy s převažující návrhovou vnitřní teplotou od 18 do 24 C je hodnota STN na straně bezpečnosti. Přesnou hodnotu STN pro méně běžné budovy je nutné stanovit individuálním výpočtem. Vyhodnocení výsledků podle kritérií vyhlášky MPO č. 291/2001 Sb.: Rekapitulace vstupních dat: Objem vytápěných zón budovy V = 4740,6 m 3 Plocha ohraničujících konstrukcí A = 1936,5 m 2 Faktor tvaru budovy A/V = 0,41 m 2 / m 3 Požadavek na nízkou spotřebu tepla při vytápění ( 2, odst.4 Vyhlášky): Požadavek: max.měrná potřeba tepla e,vn = 31,3 kwh/m 3 a Výsledky výpočtu: celk. měrná tep. ztráta objektu H = 1490,8 W/K měrná potřeba energie e,v = 19,9 kwh/m 3 a Hodnota e,v zahrnuje i tepelné zisky - objekt má automatickou regulaci vytápění. e,v < e,vn... POŽADAVEK JE SPLNĚN. SEN = e,v / e,vn * 100 = 63% Závěr: STN dle ČSN :2005 pro budovu je 63%. Vypočtená hodnota průměrného součinitele prostupu tepla obálky budovy Uem je 0,44 W/m 2 K. Požadovaná hodnota je 0,67 W/m 2 K. Budova vyhovuje požadavkům normy ČSN (2005) a vyhlášky 291/2001 Sb. vypracoval: Ing. Lenka Hudcová, Ing. Jiří Slánský Strana 12 z 34

13 3.2. Výpočet potřeby tepla na vytápění budov podle ČSN EN ISO 13790, ČSN EN 832, ČSN a STN Energie 2005 Název úlohy: 4 - rekonstrukce původního skladu Zpracovatel: Ing. Lenka Hudcová Zakázka: Tereziánský dům; HK Datum: KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : Počet zón v objektu: 1 Typ výpočtu potřeby tepla: měsíční (pro jednotlivé měsíce v roce) Okrajové podmínky výpočtu : Název Počet Teplota Celková energie globálního slunečního záření [MJ/m2] období dnů exteriéru Sever Jih Východ Západ Horizont 1. měsíc 31-3,1 C 50,0 119,0 65,0 65,0 79,0 2. měsíc 28-1,1 C 83,0 194,0 112,0 112,0 148,0 3. měsíc 31 2,5 C 126,0 270,0 180,0 180,0 277,0 4. měsíc 30 10,5 C 158,0 306,0 245,0 245,0 425,0 5. měsíc 31 11,6 C 212,0 342,0 324,0 324,0 580,0 6. měsíc 30 16,0 C 223,0 310,0 317,0 317,0 572,0 7. měsíc 31 17,4 C 223,0 331,0 328,0 328,0 594,0 8. měsíc 31 17,4 C 184,0 331,0 288,0 288,0 508,0 9. měsíc 30 15,2 C 126,0 274,0 194,0 194,0 328,0 10. měsíc 31 9,4 C 86,0 241,0 137,0 137,0 216,0 11. měsíc 30 5,8 C 43,0 119,0 61,0 61,0 94,0 12. měsíc 31-2,0 C 40,0 94,0 50,0 50,0 61,0 Název Počet Teplota Celková energie globálního slunečního záření [MJ/m2] období dnů exteriéru SV SZ JV JZ 1. měsíc 31-3,1 C 50,0 50,0 97,0 97,0 2. měsíc 28-1,1 C 83,0 83,0 162,0 162,0 3. měsíc 31 2,5 C 137,0 137,0 238,0 238,0 4. měsíc 30 10,5 C 187,0 187,0 292,0 292,0 5. měsíc 31 11,6 C 259,0 259,0 349,0 349,0 6. měsíc 30 16,0 C 266,0 266,0 324,0 324,0 7. měsíc 31 17,4 C 270,0 270,0 342,0 342,0 8. měsíc 31 17,4 C 223,0 223,0 328,0 328,0 9. měsíc 30 15,2 C 144,0 144,0 245,0 245,0 10. měsíc 31 9,4 C 94,0 94,0 202,0 202,0 11. měsíc 30 5,8 C 43,0 43,0 97,0 97,0 12. měsíc 31-2,0 C 40,0 40,0 79,0 79,0 PŘEHLEDNÉ VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO JEDNOTLIVÉ ZÓNY : VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO ZÓNU Č. 1 : vypracoval: Ing. Lenka Hudcová, Ing. Jiří Slánský Strana 13 z 34

14 Název zóny: Obytná část Vnitřní teplota: 20,0 C Účinnost otopné soustavy: 100,0 % Teplo na přípravu TUV: 0,0 MJ (za měsíc) Zpětně získané teplo: 0,0 MJ (za měsíc) Měrná tepelná ztráta větráním Hv: Tepelná propustnost mezi zónou a exteriérem Ld: Ustálená tepelná propustnost zeminou Ls: Měrná ztráta prostupem nevytáp. prostory Hu: --- Měrná ztráta Trombeho stěnami H,tw: --- Měrná ztráta větranými stěnami H,vw: --- Měrná ztráta prvky s transparentní izolací H,ti: ,725 W/K 740,012 W/K 106,085 W/K Přídavná měrná ztráta podlahovým vytápěním dht: --- Výsledná měrná ztráta H: 1490,821 W/K Měsíc Ql [MJ] Qi [MJ] Qs [MJ] Qg [MJ] Eta [-] Qh [MJ] Q [MJ] , , , ,560 0, , , , , , ,660 0, , , , , , ,830 0, , , , , , ,690 0, , , , , , ,950 0, , , , , , ,100 0, , , , , , ,130 0,318 74,691 74, , , , ,140 0,331 86,164 86, , , , ,140 0, , , , , , ,660 0, , , , , , ,830 0, , , , , , ,710 0, , ,950 Vysvětlivky: Ql je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty, Qi jsou vnitřní tepelné zisky, Qs jsou solární tepelné zisky, Qg jsou celkové tepelné zisky, Eta je stupeň využitelnosti tepelných zisků, Qh je potřeba tepla na vytápění a Q je celková potřeba energie na vytápění (tj. celkový příkon tepla). Potřeba tepla na vytápění za rok Qh: Celk. potřeba energie na vytápění za rok Q: ,700 MJ ,700 MJ PŘEHLEDNÉ VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO CELÝ OBJEKT : Rozložení měrných tepelných ztrát Zóna Položka Měrná ztráta [W/K] Procento [%] 1 Celková měrná ztráta H: 1490, ,0 % z toho: Měrná ztráta výměnou vzduchu Hv: 644,725 43,2 % Ustálená propustnost zeminou Ls: 106,085 7,1 % Měrná ztráta přes nevytápěné prostory Hu: --- 0,0 % Propustnost tepelnými mosty Ld,tb: 193,650 13,0 % Propustnost plošnými kcemi Ld,c: 546,362 36,6 % SO1... : 332,302 22,3 % Okna a dveře... : 149,625 10,0 % STP1... : 64,435 4,3 % Zbylé méně významné konstrukce: 0,000 0,0 % Měrná ztráta speciálními konstrukcemi dh: 0,000 0,0 % Měrná ztráta objektu a parametry podle starších předpisů Součet celkových měrných tepelných ztrát jednotlivých zón Hc: 1490,821 W/K vypracoval: Ing. Lenka Hudcová, Ing. Jiří Slánský Strana 14 z 34

15 Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů: Tepelná charakteristika budovy podle ČSN (1994): Spotřeba tepla na vytápění podle STN , Zmena 5 (1997): Poznámka: Tepelnou ztrátu objektu lze získat vynásobením součtu měrných ztrát jednotlivých zón Hc působícím teplotním rozdílem mezi interiérem a exteriérem. 4740,6 m3 0,31 W/m3K 23,1 kwh/m3,a Potřeba tepla na vytápění podle ČSN EN 832 a ČSN EN ISO Měsíc Ql [GJ] Qi [GJ] Qs [GJ] Qg [GJ] Eta [-] Qh [GJ] Q [GJ] 1 92,239 18,492 3,414 21,906 0,998 70,386 70, ,099 16,702 5,692 22,394 0,995 53,824 53, ,878 18,492 8,661 27,153 0,986 43,107 43, ,710 17,895 11,003 28,898 0,883 11,197 11, ,541 18,492 13,856 32,348 0,814 7,203 7, ,457 17,895 13,372 31,267 0,479 0,481 0, ,382 18,492 13,900 32,392 0,318 0,075 0, ,382 18,492 12,616 31,108 0,331 0,086 0, ,548 17,895 8,975 26,870 0,633 1,547 1, ,326 18,492 6,908 25,400 0,944 18,355 18, ,872 17,895 3,275 21,170 0,986 33,992 33, ,846 18,492 2,766 21,258 0,997 66,644 66,644 Vysvětlivky: Ql je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty, Qi jsou vnitřní tepelné zisky, Qs jsou solární tepelné zisky, Qg jsou celkové tepelné zisky, Eta je stupeň využitelnosti tepelných zisků, Qh je potřeba tepla na vytápění a Q je celková potřeba energie na vytápění (tj. celkový příkon tepla). Potřeba tepla na vytápění za rok Qh: 306,897 GJ 85,249 MWh Celk. potřeba energie na vytápění za rok Q: 306,897 GJ 85,249 MWh Vysvětlivky: Poznámka: Potřeba tepla na vytápění Qh nezahrnuje vliv účinnosti otopné soustavy, tepla na ohřev TUV a zpětně získaného tepla. Všechny tyto další vlivy zahrnuje celková potřeba energie na vytápění Q (tj. celkový příkon tepla). Potřeba tepla na vytápění Qh a celková potřeba energie na vytápění Q platí pro budovy s automatickou dynamickou regulací otopného systému. Jen u takových budov lze do energetické bilance započítat vnitřní a vnější tepelné zisky. Pokud je otopný systém budovy bez regulace, je potřeba tepla na vytápění Qh totožná s potřebou tepla na pokrytí tepelné ztráty Ql. Měrná potřeba tepla na vytápění podle ČSN EN 832 a ČSN EN ISO Celk. potřeba tepla na vytápění budovy: kwh Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů: 4740,6 m3 Měrná potřeba tepla na vytápění budovy Ev: 18,0 kwh/m3,a STOP, Energie 2005 vypracoval: Ing. Lenka Hudcová, Ing. Jiří Slánský Strana 15 z 34

16 vypracoval: Ing. Lenka Hudcová, Ing. Jiří Slánský Strana 16 z 34

17 vypracoval: Ing. Lenka Hudcová, Ing. Jiří Slánský Strana 17 z 34

18 vypracoval: Ing. Lenka Hudcová, Ing. Jiří Slánský Strana 18 z 34

19 4. Energetický průkaz dle vyhl. 291/2001 sb. 1. Budovy pro bydlení Poř. Parametr č. 1 Identifikace budovy Datové údaje energetického průkazu budovy Údaj 1.1 Název obce Hradec Králové 1.2 Kód obce Název katastrálního území Kód katastrálního území Parcelní číslo Název ulice Plácelova, Balbínova 1.7 Číslo popisné Označení budovy Označí se, pokud je v souboru více budov 4 2 Identifikace vlastníka (společenství vlastníků, stavebníka) 2.1 Název vlastníka Stako s.r.o. 2.2 Název obce Bieblova 2.3 Ulice Bieblova 2.4 Č. popisné Směrovací číslo IČO - 3 Funkční parametry 3.1 Počet bytů v domě 3.2 Počet obyvatel 3.3 Typ domu 4 bytový dům 4 Časové a prostorové využití budovy 4.1 Časová obydlenost 1 obydlen trvale (alespoň 1 osoba) 4.2 Prostorová obydlenost 1 obydlen v celém prostoru 5 Mikroklimatické parametry 5.1 ti Vnitřní teplota podle přílohy č. 2 nebo podle 20 českých technických norem, ve C 5.2 i Relativní vlhkost vnitřního vzduchu podle 50 přílohy č. 2 nebo podle českých technických norem, v % 5.3 n Návrhová hodnota intenzity výměny vzduchu, v 1/h 0,5 vypracoval: Ing. Lenka Hudcová, Ing. Jiří Slánský Strana 19 z 34

20 6 Parametry budovy 6.1 Období výstavby a později 6.2 Období rekonstrukce (údaj o všech rekonstrukcích) 6.3 Zastavěná plocha budovy, v m ,3 Plocha půdorysného řezu vymezená vnějším obvodem svislých konstrukcí budovy. 6.4 Počet nadzemních podlaží Počet podzemních podlaží Světlá výška podlaží, v m 3,4 6.7 Užitková plocha, v m 2. Podlahová plocha všech obytných místností v budově a všech příslušejících prostor. 1380,9 6.8 AF Podlahová plocha místností vytápěných 1380,9 na vnitřní teplotu rovnou nebo vyšší 15 C, v m A Vnější plocha konstrukcí ohraničujících 1936,5 vytápěný prostor budovy, v m 2. Zahrnuje všechny konstrukce s podílem na tepelné ztrátě, ale nezahrnuje plochu architektonických prvků menších než 10% z příslušné plochy konstrukce (fasády) V Obestavěný objem budovy, v m ,6 Obestavěný prostor spodní, vrchní části budovy. Nezahrnuje nevytápěné prostory jako jsou lodžie, balkony, atiky, nevytápěné závětří a ve spodní části nevytápěné prostory domovního vybavení, nevyužité půdní prostory Materiál nosných zdí 1 cihly, tvárnice, bloky 6.12 Druh střechy 1 plochá střecha 6.13 Druh oken 3 dřevěná okna s izolačním dvojsklem 6.14 Plocha plné části svislých obvodových 923,1 konstrukcí, v m Plocha otvorových výplní, v m 2. 93, Plocha střechy, v m ,1 Plocha střechy (plocha ploché střechy, plocha stropu v podstřešním prostoru u šikmé střechy s nevyužitým půdním prostorem, plocha šikmé a vodorovné části stropu v obydleném podkroví) Plocha stropu, v m ,1 Plocha stropu nad nevytápěným prostorem nebo podlahy na terénu. 7 Napojení na sítě technického vybavení 7.1 Vodovod 1 vodovod v budově z veřejné sítě 7.2 Kanalizace 1 přípojka na kanalizační síť 7.3 Plyn 2 bez plynu 7.4 Přívod tepla 3 dálkové vytápění teplá voda vypracoval: Ing. Lenka Hudcová, Ing. Jiří Slánský Strana 20 z 34

21 8 Způsob vytápění a ohřevu teplé užitkové vody (TUV) 8.1 Převládající způsob vytápění 1 napojení na dálkové vytápění 8.2 Energie pro vytápění 12 dálkové teplo 8.3 Teplá užitková voda 2 centrálně v budově 9 Tepelně-technické parametry budovy a jejich částí 9.1 Uj Součinitel prostupu tepla plné části 0,36 obvodových konstrukcí stanovený podle českých technických norem, ve W.m -2.K Uo Součinitel prostupu tepla oken, stanovený 1,40 podle českých technických norem, ve W.m -2.K Us Součinitel prostupu tepla střechy stanovený 0,14 podle českých technických norem, ve W.m -2.K Un Součinitel prostupu tepla stropu nad nevytápěným prostorem nebo podlahy na 0,49 terénu, ve W.m -2.K Uc Průměrný součinitel prostupu tepla hraniční plochy budovy stanovený podle českých 0,43 technických norem, ve W.m -2.K Ev Spotřeba energie budovy pro vytápění bez uvažování tepelných zisků stanovená podle českých technických norem, v kwh za otopné období 9.7 Evz Tepelné zisky z vnitřních zdrojů tepla stanovené podle českých technických norem, v kwh za otopné období 9.8 Ezs Tepelné zisky ze slunečního záření stanovené podle českých technických norem, v kwh za otopné období 9.9 Er Roční spotřeba energie budovy, stanovená podle této vyhlášky (přesněji podle českých technických norem), v kwh za otopné období Parametry vytápěcího, chladicího a vzduchotechnického systému 10.1 Výkon zdroje tepla (výměníku), v kw Účinnost zdroje tepla a teplé užitkové vody 0,8 (TUV) 10.3 Počet zdrojových jednotek (kotlů) Druh vytápění 1 teplovodní s otopnými tělesy 10.5 Druh větrání 1 přirozené infiltrací 10.6 Otopná tělesa 1 - desková 10.7 Regulace 1 ekvitermní se směšováním vody 10.8 Způsob měření dodávky energie 1 centrální v budově vypracoval: Ing. Lenka Hudcová, Ing. Jiří Slánský Strana 21 z 34

22 11 Měrné ukazatele 11.1 A/V Geometrická charakteristika budovy, v 1/m. Stanoví se jako podíl položek 6.8/ ev Měrná spotřeba tepelné energie pro vytápění budovy za otopné období vztažená na obestavěný objem, v kwh/m ea Měrná spotřeba tepelné energie pro vytápění budovy za otopné období vztažená na vytápěnou plochu, v kwh/m 2. 0,41 19,9 62,2 Tepelná ztráta vnitřních prostor budovy při stanovení měrných ukazatelů byla stanovena (vyznačte křížkem) x podle vyhlášky č. 291/2001 Sb. podle českých technických norem, a to podle ČSN z roku Energetický průkaz budovy vypracoval Jméno zpracovatele: Ing. Lenka Hudcová Datum: 23. ledna 2007 vypracoval: Ing. Lenka Hudcová, Ing. Jiří Slánský Strana 22 z 34

23 5. Energetický štítek dle ČSN : 2005 Identifkační údaje PROTOKOL PRO ENERGETICKÝ ŠTÍTEK BUDOVY (zpracovaný podle zvláštního předpisu 1[1] a ČSN ) Druh stavby Adresa (místo, ulice, číslo, PSČ) Katastrální území a katastrální číslo Provozovatel, popř. budoucí provozovatel Vlastník nebo společenství vlastníků, popř. stavebník Adresa Telefon / Obytná - hotel Tereziánský dvůr -, č. kat. - Stako s.r.o. Bieblova 782, Hradec Králové -/- Charakteristika budovy Objem budovy V vnější objem vytápěné zóny budovy, nezahrnuje lodžie, římsy, atiky a základy Celková plocha A součet vnějších ploch ochlazovaných konstrukcí ohraničujících objem budovy 4740,6 m ,5 m 2 Geometrická charakteristika budovy A / V 0,41 m 2 /m 3 Převažující vnitřní teplota v otopném období im Vnější návrhová teplota v zimním období e 20,0 C -15,0 C Charakteristika energeticky významných údajů ochlazovaných konstrukcí Ochlazovaná konstrukce Plocha Součinitel prostupu tepla Ai [m 2 ] Ui [W/(m 2 K)] Požadovaný (doporučený) součinitel prostupu tepla UN [W/(m 2 K)] Činitel teplotní redukce bi [-] Měrná ztráta konstrukce prostupem tepla HTi = Ai. Ui. bi [W/K] SO1 obvodová stěna 923,1 0,36 0,38 (0,25) 1,00 332,3 Okna a dveře 92,9 1,40 1,70 (1,20) 1,15 149,6 STP1 Střešní plášť 1 460,3 0,14 0,24 (0,16) 1,00 64,4 Kce u zeminy/nevyt.p. 460,3 ( ) 106,1 Tepelné mosty ( ) 193,6 ( ) celkem 1936,5 846,1 Konstrukce nesplňují požadavky na součinitele prostupu tepla podle ČSN [1] Vyhláška MPO č. 291/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při spotřebě tepla v budovách. vypracoval: Ing. Lenka Hudcová, Ing. Jiří Slánský Strana 23 z 34

24 Stanovení stavebně energetické vlastnosti budovy Požadavek Měrná ztráta prostupem tepla HT W/K 846,1 Průměrný součinitel prostupu tepla Uem = HT/A W/(m 2 K) 0,44 0,67 Požadavek na stavebně energetickou vlastnost budovy je splněn. Stupeň energetické náročnosti: S7N = 65 % Klasifikace: C úsporná Datum vystavení energetického štítku: 23. ledna 2007 Zpracovatel energetického štítku: Ing. Lenka Hudcová Tento protokol a energetický štítek odpovídá směrnici 93/76/EWG z 13. září 1993, která byla vydána EU v rámci SAVE. Byl vypracován v souladu s ČSN a podle projektové dokumentace stavby dodané objednatelem. vypracoval: Ing. Lenka Hudcová, Ing. Jiří Slánský Strana 24 z 34

25 ENERGETICKÝ ŠTÍTEK BUDOVY Budova: Budova 4, Tereziánský dvůr, Hradec Králové Klasifikace Stupeň tepelné náročnosti budovy STN Mimořádně úsporná budova Zjištěná hodnota STN 40 % 0,44 W/m2K STN 60 % STN 80 % STN 100 % STN % STN 150 Vyhovující budova STN > 150 Požadavek ČSN ,67 W/m2K Budova splňuje požadavek ČSN vypracoval: Ing. Lenka Hudcová, Ing. Jiří Slánský Strana 25 z 34

26 6. Závěrečné shrnutí 6.1. Základní tepelně technický posudek - součinitel prostup tepla, nejnižší povrchová teplota, difudující pára, kondenzace dle vyhl. ČSN :2005. VYHOVUJÍ KONSTRUKCE 6.2. Energetická náročnost objektu - výpočet energetické náročnosti objektu dle vyhl. MPO 291/2001 Sb. VYHOVUJE, STN = 65% vypracoval: Ing. Lenka Hudcová, Ing. Jiří Slánský Strana 26 z 34

27 Příloha 1. Tepelně-technické posouzení obalových konstrukcí výpočet vypracoval: Ing. Lenka Hudcová, Ing. Jiří Slánský Strana 27 z 34

28 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN a STN Teplo 2005 Název úlohy : SO1 - Stěna obvodová 1 Zpracovatel : Ing. Lenka Hudcová Zakázka : Mariánský dvůr; HK Datum : KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : Typ hodnocené konstrukce : Korekce součinitele prostupu du : Stěna W/m2K Skladba konstrukce (od interiéru) : Číslo Název D[m] L[W/mK] C[J/kgK] Ro[kg/m3] Mi[-] Ma[kg/m2] 1 Omítka vnitřní Zdivo CP STO-Baukleber ORSIL TF STO-Ausgleichm STO-Silikatput STO-Egalisatio Okrajové podmínky výpočtu : Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi : dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi : Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse : dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse : 0.13 m2k/w 0.25 m2k/w 0.04 m2k/w 0.04 m2k/w Návrhová venkovní teplota Te : C Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai : 21.0 C Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe : 84.0 % Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi : 55.0 % Měsíc Délka[dny] Tai[C] RHi[%] Pi[Pa] Te[C] RHe[%] Pe[Pa] vypracoval: Ing. Lenka Hudcová, Ing. Jiří Slánský Strana 28 z 34

29 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti : 5.0 % Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO Počet hodnocených let : 1 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: Tepelný odpor konstrukce R : Součinitel prostupu tepla konstrukce U : 2.60 m2k/w 0.36 W/m2K Součinitel prostupu zabudované kce U,kc : 0.38 / 0.41 / 0.46 / 0.56 W/m2K Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN Difuzní odpor konstrukce ZpT : 2.8E+0010 m/s Teplotní útlum konstrukce Ny* : Fázový posun teplotního kmitu Psi* : 19.6 h Teplota vnitřního povrchu dle ČSN a teplotní faktor dle ČSN EN ISO 13788: Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p : C Číslo Minimální požadované hodnoty při max. Vypočtené měsíce rel. vlhkosti na vnitřním povrchu: hodnoty % % Tsi,m[C] f,rsi,m Tsi,m[C] f,rsi,m Tsi[C] f,rsi RHsi[%] Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,rsi je teplotní faktor. Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN : (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: rozhraní: i e tepl.[c]: p [Pa]: p,sat [Pa]: Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. Kond.zóna Hranice kondenzační zóny Kondenzující množství číslo levá [m] pravá vodní páry [kg/m2s] E-0008 vypracoval: Ing. Lenka Hudcová, Ing. Jiří Slánský Strana 29 z 34

30 Celoroční bilance vlhkosti: Množství zkondenzované vodní páry Mc,a: kg/m2,rok Množství vypařitelné vodní páry Mev,a: kg/m2,rok Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než -5.0 C. Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: Roční cyklus č. 1 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. STOP, Teplo 2005 vypracoval: Ing. Lenka Hudcová, Ing. Jiří Slánský Strana 30 z 34

31 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN a STN Teplo 2005 Název úlohy : STP1 - Střešní plášť 1 Zpracovatel : Ing. Lenka Hudcová Zakázka : Mariánský dvůr; HK Datum : KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : Typ hodnocené konstrukce : Korekce součinitele prostupu du : Strop, střecha - tepelný tok zdola W/m2K Skladba konstrukce (od interiéru) : Číslo Název D[m] L[W/mK] C[J/kgK] Ro[kg/m3] Mi[-] Ma[kg/m2] 1 Sádrokarton Jutafol N AL ORSIL M Okrajové podmínky výpočtu : Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi : dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi : Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse : dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse : 0.10 m2k/w 0.25 m2k/w 0.10 m2k/w 0.04 m2k/w Návrhová venkovní teplota Te : C Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai : 21.0 C Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe : 84.0 % Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi : 55.0 % Měsíc Délka[dny] Tai[C] RHi[%] Pi[Pa] Te[C] RHe[%] Pe[Pa] Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti : 5.0 % Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO Počet hodnocených let : 1 vypracoval: Ing. Lenka Hudcová, Ing. Jiří Slánský Strana 31 z 34

32 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: Tepelný odpor konstrukce R : Součinitel prostupu tepla konstrukce U : 7.06 m2k/w 0.14 W/m2K Součinitel prostupu zabudované kce U,kc : 0.16 / 0.19 / 0.24 / 0.34 W/m2K Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN Difuzní odpor konstrukce ZpT : 1.0E+0012 m/s Teplotní útlum konstrukce Ny* : Fázový posun teplotního kmitu Psi* : 7.1 h Teplota vnitřního povrchu dle ČSN a teplotní faktor dle ČSN EN ISO 13788: Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p : C Číslo Minimální požadované hodnoty při max. Vypočtené měsíce rel. vlhkosti na vnitřním povrchu: hodnoty % % Tsi,m[C] f,rsi,m Tsi,m[C] f,rsi,m Tsi[C] f,rsi RHsi[%] Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,rsi je teplotní faktor. Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN : (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: rozhraní: i e tepl.[c]: p [Pa]: p,sat [Pa]: Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. Množství difundující vodní páry Gd : 1.306E-0009 kg/m2s Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: Roční cyklus č. 1 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. STOP, Teplo 2005 vypracoval: Ing. Lenka Hudcová, Ing. Jiří Slánský Strana 32 z 34

33 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN a STN Teplo 2005 Název úlohy : PDL1 - Podlaha na terénu 1 Zpracovatel : Lenka Hudcová Zakázka : Mariánský dvůr; HK Datum : KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : Typ hodnocené konstrukce : Korekce součinitele prostupu du : Strop - tepelný tok shora W/m2K Skladba konstrukce (od interiéru) : Číslo Název D[m] L[W/mK] C[J/kgK] Ro[kg/m3] Mi[-] Ma[kg/m2] 1 Nášlapná vrstv Anhydrid PE folie Pěnový PS Okrajové podmínky výpočtu : Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi : dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi : Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse : dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse : 0.17 m2k/w 0.25 m2k/w 0.00 m2k/w 0.04 m2k/w Návrhová venkovní teplota Te : 5.0 C Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai : 21.0 C Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe : % Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi : 55.0 % Měsíc Délka[dny] Tai[C] RHi[%] Pi[Pa] Te[C] RHe[%] Pe[Pa] Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti : 5.0 % Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO Počet hodnocených let : 1 vypracoval: Ing. Lenka Hudcová, Ing. Jiří Slánský Strana 33 z 34

34 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: Tepelný odpor konstrukce R : Součinitel prostupu tepla konstrukce U : 1.88 m2k/w 0.49 W/m2K Součinitel prostupu zabudované kce U,kc : 0.51 / 0.54 / 0.59 / 0.69 W/m2K Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN Difuzní odpor konstrukce ZpT : 1.1E+0011 m/s Teplotní útlum konstrukce Ny* : 20.5 Fázový posun teplotního kmitu Psi* : 4.0 h Teplota vnitřního povrchu dle ČSN a teplotní faktor dle ČSN EN ISO 13788: Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p : C Číslo Minimální požadované hodnoty při max. Vypočtené měsíce rel. vlhkosti na vnitřním povrchu: hodnoty % % Tsi,m[C] f,rsi,m Tsi,m[C] f,rsi,m Tsi[C] f,rsi RHsi[%] Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,rsi je teplotní faktor. Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN : (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: rozhraní: i e tepl.[c]: p [Pa]: p,sat [Pa]: Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. Množství difundující vodní páry Gd : 4.796E-0009 kg/m2s Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: Roční cyklus č. 1 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. STOP, Teplo 2005 vypracoval: Ing. Lenka Hudcová, Ing. Jiří Slánský Strana 34 z 34

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 Teplo 2005 Název úlohy : Obvodova konstrukce Zpracovatel : Pokorny Zakázka

Více

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 Teplo 2008 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE

Více

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 Teplo 2009 Název úlohy : Stěna 1. Zpracovatel : pc Zakázka : Datum :

Více

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 Teplo 2009 SO1 Název úlohy : Zpracovatel : Josef Fatura Zakázka : VVuB

Více

Příloha 2 - Tepelně t echnické vlast nost i st avební konst rukce. s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y

Příloha 2 - Tepelně t echnické vlast nost i st avební konst rukce. s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Příloha 2 - Tepelně t echnické vlast nost i st avební konst rukce l i s t o p a d 2 0 0 8 s t a v e b n í s y s t é m p r o n í

Více

KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY

KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 Teplo 2015 obvodová stěna - Porotherm Název úlohy : Zpracovatel

Více

průměrný úhrn srážek v listopadu (mm) průměrná teplota vzduchu v prosinci ( C) 0 1

průměrný úhrn srážek v listopadu (mm) průměrná teplota vzduchu v prosinci ( C) 0 1 Příl. 1. Tab. 1. Klimatické charakteristiky okolí obce Střelice průměrná roční teplota vzduchu ( C) 7 8 průměrný roční úhrn srážek (mm) 500 550 průměrná teplota vzduchu na jaře ( C) 8 9 průměrný úhrn srážek

Více

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE. Varianta B Hlavní nosná stěna

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE. Varianta B Hlavní nosná stěna TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE Varianta B Hlavní nosná stěna ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN

Více

Stanovisko energetického auditora ke změně v realizaci projektu Základní škola Bezno - zateplení

Stanovisko energetického auditora ke změně v realizaci projektu Základní škola Bezno - zateplení Stanovisko energetického auditora ke změně v realizaci projektu Základní škola Bezno - zateplení Vydal: ENERGY BENEFIT CENTRE a.s. 05/2013 Efektivní financování úspor energie Úvod Toto stanovisko ke změně

Více

KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY

KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 Teplo 2014 EDU stěna obvodová Název úlohy : Zpracovatel : Jan

Více

s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Příloha 1 - Tepelně t echnické vlast nost i panelů l i s t o p a d 2 0 0 8

s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Příloha 1 - Tepelně t echnické vlast nost i panelů l i s t o p a d 2 0 0 8 s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Příloha 1 - Tepelně t echnické vlast nost i panelů l i s t o p a d 2 0 0 8 s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r

Více

STAVEBNÍ FYZIKA. Kateřina BAŽANTOVÁ studentka 5.ročníku VUT Brno - fakulta stavební obor NAVRHOVÁNÍ POZEMNÍCH STAVEB

STAVEBNÍ FYZIKA. Kateřina BAŽANTOVÁ studentka 5.ročníku VUT Brno - fakulta stavební obor NAVRHOVÁNÍ POZEMNÍCH STAVEB STAVEBNÍ FYZIKA Studentská cena ENVIROS Nízkoenergetická výstavba 2006 Kateřina BAŽANTOVÁ studentka 5.ročníku VUT Brno - fakulta stavební obor NAVRHOVÁNÍ POZEMNÍCH STAVEB tel.776 896553 k.bazantova@seznam.cz

Více

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a ČSN 730540

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a ČSN 730540 VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a ČSN 730540 a podle ČSN EN ISO 13790 a ČSN EN 832 Energie 2009 FM1 Název úlohy: Zpracovatel:

Více

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a ČSN 730540

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a ČSN 730540 VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a ČSN 730540 a podle ČSN EN ISO 13790 a ČSN EN 832 Energie 2009 RD Kovář - penb dle 148 2 zony

Více

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ podle TNI 730329 Energie 2009 RD 722/38 EPD Název úlohy: Zpracovatel: Ing.Kučera Zakázka: RD 722/38

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Vydaný podle zákona č.406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Název stavby Místo stavby Okres, kraj Investor

Více

RODINNÝ DŮM LOCHOVICE 264, LOCHOVICE

RODINNÝ DŮM LOCHOVICE 264, LOCHOVICE RODINNÝ DŮM LOCHOVICE 264, 267 23 LOCHOVICE PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY EV. Č. 171280.0 VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 78/2013 Sb.

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy č. 25/PENB/13

Průkaz energetické náročnosti budovy č. 25/PENB/13 Průkaz energetické náročnosti budovy č. 25/PENB/13 dle zákona č. 406/2000 Sb. ve znění pozdějších změn a prováděcí vyhlášky č. 78/2013 Sb. PŘEDMĚT ZPRACOVÁNÍ PRŮKAZU ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY: Novostavba

Více

STUDIE ENERGETICKÉHO HODNOCENÍ

STUDIE ENERGETICKÉHO HODNOCENÍ CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Oznámený subjekt 1390; 102 00 Praha 10 Hostivař, Pražská 810/16 Certifikační orgán 3048 STUDIE ENERGETICKÉHO HODNOCENÍ Bytový dům: Sportovní

Více

RODINNÝ DŮM PODVLČÍ 4, DOLNÍ BEŘKOVICE PODVLČÍ

RODINNÝ DŮM PODVLČÍ 4, DOLNÍ BEŘKOVICE PODVLČÍ RODINNÝ DŮM PODVLČÍ 4, 277 01 DOLNÍ BEŘKOVICE PODVLČÍ PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY EV. Č. 89081.0 VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č.

Více

Rekonstrukce ubytovny "A" na upravitelné byty. F.1.4.2 - Tepelně technické řešení stavby AKCE: Riegrova 2111, Hořice 508 01

Rekonstrukce ubytovny A na upravitelné byty. F.1.4.2 - Tepelně technické řešení stavby AKCE: Riegrova 2111, Hořice 508 01 AKCE: Rekonstrukce ubytovny "A" na upravitelné byty Riegrova 2111, Hořice 508 01 Investor: město Hořice, nám. Jiřího z Poděbrad 342, Hořice 508 01 Projektant ing Jan Bartoš, Havlíčkova 145, Hořice 508

Více

Novostavba Administrativní budovy Praha Michle. Varianty fasád

Novostavba Administrativní budovy Praha Michle. Varianty fasád Novostavba Administrativní budovy Praha Michle Varianty fasád Datum:05/2017 Vypracoval: Pavel Matoušek 1 1) Kombinace různých variant fasád Tato varianta je řešena v dokumentaci pro stavební povolení.

Více

Výpočet potřeby tepla na vytápění

Výpočet potřeby tepla na vytápění Výpočet potřeby tepla na vytápění Výpočty a posouzení byly provedeny při respektování zásad CSN 73 05 40-2:2011, CSN EN ISO 13789, CSN EN ISO 13790 a okrajových podmínek dle TNI 73 029, TNI 73 030. Vytvořeno

Více

RODINNÝ DŮM DVORY 132, DVORY

RODINNÝ DŮM DVORY 132, DVORY RODINNÝ DŮM DVORY 132, 288 02 DVORY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY EV. Č. 110314.0 VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 78/2013 Sb. Nemovitost:

Více

PRACOVNÍ PŘEDFINÁLNÍ VERZE

PRACOVNÍ PŘEDFINÁLNÍ VERZE Odborný posudek PRACOVNÍ PŘEDFINÁLNÍ VERZE Posouzení snížení energetické náročnosti a povrchové teploty střešní konstrukce haly při použití materiálu RIZOLIN Objednatel posudku: BONEGO, s.r.o. Gočárova

Více

FAST, VŠB TU OSTRAVA WORKSHOP 2 Vliv volby otvorových výplní na tepelnou ztrátu a letní tepelnou stabilitu místnosti

FAST, VŠB TU OSTRAVA WORKSHOP 2 Vliv volby otvorových výplní na tepelnou ztrátu a letní tepelnou stabilitu místnosti FAST, VŠB TU OSTRAVA WORKSHOP 2 Vliv volby otvorových výplní na tepelnou ztrátu a letní tepelnou stabilitu místnosti Ing. Naďa Zdražilová Ing. Jiří Teslík Ing. Jiří Labudek, Ph.D. Úvod Workshop pracovní

Více

VÝPOČET POTREBY TEPLA NA VYKUROVANIE BUDOV A PRIEMERNÉHO SÚČINITEĽA PRECHODU TEPLA

VÝPOČET POTREBY TEPLA NA VYKUROVANIE BUDOV A PRIEMERNÉHO SÚČINITEĽA PRECHODU TEPLA VÝPOČET POTREBY TEPLA NA VYKUROVANIE BUDOV A PRIEMERNÉHO SÚČINITEĽA PRECHODU TEPLA podľa STN EN ISO 13790, STN EN 832 a STN 730540 Energie 2005 Názov úlohy: Spracovateľ: Ing.Petr Keller Zákazka: Dátum:

Více

Studie základního vyhodnocení spotřeby tepla po zateplení dle metodiky PENB. okrajové podmínky dotace NZÚ oblast A II výzva

Studie základního vyhodnocení spotřeby tepla po zateplení dle metodiky PENB. okrajové podmínky dotace NZÚ oblast A II výzva Studie základního vyhodnocení spotřeby tepla po zateplení dle metodiky PENB okrajové podmínky dotace NZÚ oblast A II výzva Předkládá : Sídlo Kancelář Ing. Renata Straková Entech Group s.r.o Ke Kulturnímu

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (vyhl. č. 148/2007 Sb.)

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (vyhl. č. 148/2007 Sb.) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (vyhl. č. 148/2007 Sb.) Objekt: Bytový dům Za Sokolovnou 9 sekce C, D, E Praha 6 - Suchdol Adresa: Za Sokolovnou 9, Praha 6 - Suchdol Vlastník: Společenství pro dům

Více

POSOUZENÍ KCÍ A OBJEKTU

POSOUZENÍ KCÍ A OBJEKTU PROTOKOL TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KCÍ A OBJEKTU dle ČSN 73 0540 Studentská cena ENVIROS Nízkoenergetická výstavba 2006 Kateřina BAŽANTOVÁ studentka 5.ročníku VUT Brno - fakulta stavební obor NAVRHOVÁNÍ

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům Klasický rodinný dům pro tři až čtyři obyvatele se sedlovou střechou a obytným podkrovím. Obvodové stěny vystavěny ze škvárobetonových tvárnic tl. 300 mm, šikmá střecha zateplena mezi krokvemi. V rámci

Více

Příloha č. 2 Výpočet parciálních tlaků a rovnovážné vlhkosti dřeva v daném místě měřené konstrukce.

Příloha č. 2 Výpočet parciálních tlaků a rovnovážné vlhkosti dřeva v daném místě měřené konstrukce. Příloha č. 2 Výpočet parciálních tlaků a rovnovážné vlhkosti dřeva v daném místě ROZLOŽENÍ PARCIÁLNÍCH TLAKŮ A TEPLOT V MĚŘENÉ KONSTRUKCI PRO SLEDOVANÁ OBDOBÍ Název úlohy : Měřená skladba_mí=50 Zpracovatel

Více

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem ZÁKLADNÍ ÚDAJE Identifikační údaje o budově Název budovy: Obecní úřad Suchonice Ulice: 29 PSČ: 78357 Město: Stručný popis budovy Seznam

Více

Energetický štítek obálky budovy. Stávající a navrhovaný stav

Energetický štítek obálky budovy. Stávající a navrhovaný stav Energetický štítek obálky budovy Stávající a navrhovaný stav Protokol k energetickému štítku obálky budovy Identifikační údaje Druh stavby... Adresa (místo, ulice, číslo, PSČ)... Katastrální území a katastrální

Více

Návrh nízkoenergetického rodinného domu. Design of a low-energy house BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Návrh nízkoenergetického rodinného domu. Design of a low-energy house BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Návrh nízkoenergetického rodinného domu Design of a low-energy house BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Daniel Koryčan Studijní program:

Více

1. Energetický štítek obálky budovy. 2. Energetický průkaz budov a grafické vyjádření průkazu ENB. 3. Energetický audit

1. Energetický štítek obálky budovy. 2. Energetický průkaz budov a grafické vyjádření průkazu ENB. 3. Energetický audit 1. Energetický štítek obálky budovy 2. Energetický průkaz budov a grafické vyjádření průkazu ENB 3. Energetický audit Energetický průkaz budov a grafické vyjádření průkazu ENB ENB obsahuje informace o

Více

Seznam příloh: Příloha č. 1 Výpočet součinitelů prostupu tepla původních konstrukcí 133.

Seznam příloh: Příloha č. 1 Výpočet součinitelů prostupu tepla původních konstrukcí 133. Seznam příloh: Příloha č. 1 Výpočet součinitelů prostupu tepla původních konstrukcí 133. Příloha č. 2 Výpočet součinitelů prostupu tepla obvodových stěn po zateplení 140 Příloha č. 3 Výpočet energetické

Více

ÚSPORA ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ

ÚSPORA ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ Ing. Zdeněk Pešek Sadová 310 Družec IČO : 40914518 DIČ : CZ6103191512 ÚSPORA ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Dánská 1991-1995, Kladno - Kročehlavy, 272 01 1. Technická zpráva 2. Odborný posudek

Více

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ podle TNI 730329 Energie 2009 Název úlohy: RD SPRUCE Zpracovatel: Zakázka: Datum: 15.9.2009 KONTROLNÍ

Více

BUDOVY DLE VYHLÁŠKY 78/2013 SB.

BUDOVY DLE VYHLÁŠKY 78/2013 SB. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHLÁŠKY 78/2013 SB. Název akce: Zadavatel: Rodinný dům Pavel Hrych Zpracovatel: Ing. Lada Kotláříková Sídlo firmy: Na Staré vinici 299/31, 140 00 Praha 4 IČ:68854463,

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům s obytným podkrovím. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických tvarovek CDm tl. 375 mm, střecha je sedlová s obytným podkrovím. Střecha je sedlová a zateplena

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO Projektování nízkoenergetických a pasivních staveb konkrétní návrhy budov RD Martin Doležal, TÜV SÜD Czech Investice do Vaší budoucnosti Projekt

Více

Návrh nosné konstrukce objektu hotelu MIURA

Návrh nosné konstrukce objektu hotelu MIURA ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra betonových a zděných konstrukcí DIPLOMOVÁ PRÁCE Návrh nosné konstrukce objektu hotelu MIURA Technická zpráva Stavební část Bc. Kristýna Macháčová

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. DLE VYHL.Č. 78/2013 Sb. RODINNÝ DŮM. čp. 24 na stavební parcele st.č. 96, k.ú. Kostelík, obec Slabce,

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. DLE VYHL.Č. 78/2013 Sb. RODINNÝ DŮM. čp. 24 na stavební parcele st.č. 96, k.ú. Kostelík, obec Slabce, Miloslav Lev autorizovaný stavitel, soudní znalec a energetický specialista, Čelakovského 861, Rakovník, PSČ 269 01 mobil: 603769743, e-mail: mlev@centrum.cz, www.reality-lev.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Více

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům s obytným podkrovím. Obvodové stěny jsou vystavěny z pórobetonových tvárnic tl. 250mm. Střecha je sedlová se m nad krokvemi. Je provedeno fasády kontaktním zateplovacím

Více

Tepelnětechnický výpočet kondenzace vodní páry v konstrukci

Tepelnětechnický výpočet kondenzace vodní páry v konstrukci Zakázka číslo: 2015-1201-TT Tepelnětechnický výpočet kondenzace vodní páry v konstrukci Bytový dům Kozlovská 49, 51 750 02 Přerov Objednatel: Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2828 a 2829 v Přerově

Více

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy Průměrný součinitel prostupu tepla budovy Zbyněk Svoboda, FSv ČVUT Praha Původní text ze skript Stavební fyzika 31 z roku 2004. Částečně aktualizováno v roce 2014 především s ohledem na změny v normách.

Více

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ podle TNI 730329 Energie 2009 Název úlohy: RD MAPLE Zpracovatel: Zakázka: Datum: 15.9.2009 KONTROLNÍ

Více

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Notifikovaná osoba 1390; 102 21 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU Auditovaný objekt:

Více

SEZNAM PŘÍLOH Seznam tabulek

SEZNAM PŘÍLOH Seznam tabulek SEZNAM PŘÍLOH Seznam tabulek Tabulka č. 1. Identifikační údaje budovy Tabulka č. 2. Typ budovy Tabulka č. 3. - Druhy energie užívané v budově Tabulka č. 4. - Stručný popis energetického a technického zařízení

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. Pořadové číslo: 010/2016 Název akce: Pravice 93 Pravice

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. Pořadové číslo: 010/2016 Název akce: Pravice 93 Pravice Ing. Václav Lazárek - PENB Pazderky 3779/8, 669 02 Znojmo GSM: 777 / 65 32 29, email: vaclav.lazarek@email.cz www.radonznojmo.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Pořadové číslo: 010/2016 Název akce:

Více

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Řez rodinným domem POPIS OBJEKTU

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Řez rodinným domem POPIS OBJEKTU Dvoupodlažní rodinný dům pro pětičlennou rodinu se sedlovou střechou a neobytnou půdou. Obvodové stěny vystavěny z pórobetonových tvárnic tl. 250 mm, konstrukce stropů provedena z železobetonových dutinových

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis. Střecha je pultová bez. Je provedeno

Více

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem ZÁKLADNÍ ÚDAJE Identifikační údaje o budově Název budovy: BD Ulice: Družstevní 279 PSČ: 26101 Město: Příbram Stručný popis budovy

Více

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Adresa: Majitel: Bytový dům Raichlova 2610, 155 00, Praha 5, Stodůlky kraj Hlavní město Praha

Více

Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy. 1. Identifikační údaje

Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy. 1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ) Kód obce Kód katastrálního území

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO Pasivní rodinný dům v praxi Ing. Tomáš Moučka, TÜV SÜD Czech Investice do Vaší budoucnosti Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím

Více

1. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti

1. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti H O D N O C E N Í B U D O V Z H L E D I S K A E N E R G E T I C K É N Á R O Č N O S T I K A P I T O L A. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti Hodnocení stavebně energetické vlastnosti budov

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540)

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) Bytový dům Trnková 428-430, 686 05 Uherské Hradiště Zpracoval: Ing. Vojtěch Lexa energetický specialista zapsaný v seznamu MPO

Více

Zakázka číslo: 2010-02040-StaJ. Energetická studie pro program Zelená úsporám. Bytový dům Královická 1688 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Zakázka číslo: 2010-02040-StaJ. Energetická studie pro program Zelená úsporám. Bytový dům Královická 1688 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav Zakázka číslo: 200-02040-StaJ Energetická studie pro program Zelená úsporám Bytový dům Královická 688 250 0 Brandýs nad Labem Stará Boleslav Zpracováno v období: březen 200 Obsah.VŠEOBECNĚ...3..Předmět...3.2.Úkol...3.3.Objednatel...3.4.Zpracovatel...3.5.Vypracoval...3.6.Kontroloval...3.7.Zpracováno

Více

Obr. 3: Řez rodinným domem

Obr. 3: Řez rodinným domem Dvoupodlažní rodinný dům pro pětičlennou rodinu se sedlovou střechou a neobytnou půdou. Obvodové stěny vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis.

Více

ZPRÁVA č. 88/08. Stavebně technický průzkum konstrukcí mateřské školky Pod Vartou č. 609 SEMILY

ZPRÁVA č. 88/08. Stavebně technický průzkum konstrukcí mateřské školky Pod Vartou č. 609 SEMILY Diagnostika stavebních konstrukcí s.r.o. Svobody 814, Liberec 15, 460 15, tel. 482750583, fax. 482750584 mobil 603711985, 724034307 e-mail : diagnostika.lb@volny.cz ZPRÁVA č. 88/08 Stavebně technický průzkum

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : Základní

Více

SEZNAM PŘÍLOH: Průkaz energetické náročnosti budovy. Roční potřeba energie budovy. Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

SEZNAM PŘÍLOH: Průkaz energetické náročnosti budovy. Roční potřeba energie budovy. Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy SEZNAM PŘÍLOH: Průkaz energetické náročnosti budovy Roční potřeba energie budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Základní komplexní tepelně technické posouzení stavebních konstrukcí Situace

Více

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: Lipnická 1448 198 00 Praha 9 - Kyje kraj Hlavní město Praha Majitel: Společenství

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540)

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) BYTOVÝ DŮM MARTY KRÁSOVÉ 920/6 196 00 PRAHA - ČAKOVICE Zpracoval: Ing. Vojtěch Lexa energetický specialista zapsaný v seznamu

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540)

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) BYTOVÝ DŮM VELTRUSKÁ 533/13 199 00 PRAHA - PROSEK Zpracoval: Ing. Vojtěch Lexa energetický specialista zapsaný v seznamu MPO

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540)

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) BYTOVÝ DŮM HAKENOVA 920/1 a 920/3 MARIE PODVALOVÉ 929/3 MARTY KRÁSOVÉ 920/2 a 920/4 196 00 PRAHA - ČAKOVICE Zpracoval: Ing.

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540)

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) BYTOVÝ DŮM VYSOČANSKÁ 231-243 190 00 PRAHA 9 STŘÍŽKOV Zpracoval: Ing. Vojtěch Lexa energetický specialista zapsaný v seznamu

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: Kód katastrálního území: Parcelní číslo: Vlastník

Více

Protokol a průkaz energetické náročnosti budovy. Podle vyhlášky č. 148/2007 Sb.

Protokol a průkaz energetické náročnosti budovy. Podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. Protokol a průkaz energetické náročnosti budovy Podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. název stavby: DVOJČE - VELKÁ OHRADA PRAHA 5 VELKÁ OHRADA místo stavby: charakter stavby: stupeň dokumentace: investor stavby:

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Na Chmelnicích 69 a 71, Mutěnická 6 a 8 Účel budovy: Bytový dům Kód

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY zpracovaný podle zák. 406/2000 Sb. v platném znění podle metodiky platné Vyhlášky 78/2013 Sb.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY zpracovaný podle zák. 406/2000 Sb. v platném znění podle metodiky platné Vyhlášky 78/2013 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY zpracovaný podle zák. 406/2000 Sb. v platném znění podle metodiky platné Vyhlášky 78/2013 Sb. a Stavba: Zadavatel: RODINNÝ DŮM stávající objekt Vrchlického 472, 273

Více

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ podle TNI 730329 Energie 2009 Název úlohy: RD_podle TNI 730329 Zpracovatel: Petr Kapička Zakázka:

Více

Zikova 1903/4, 166 36 Praha 6 +420 224 351 111 www.cvut.cz

Zikova 1903/4, 166 36 Praha 6 +420 224 351 111 www.cvut.cz generální projektant architect garant guarantee koordinátor coordinator akce job místo stavby site investor client České vysoké učení technické v Praze Zikova 1903/4, 166 36 Praha 6 +420 224 351 111 www.cvut.cz

Více

RODINNÝ DŮM STAŇKOVA 251/7

RODINNÝ DŮM STAŇKOVA 251/7 RODINNÝ DŮM STAŇKOVA 251/7 A.1 SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI STÁVAJÍCÍCH RODINNÝCH DOMŮ B. ENERGETICKÝ POSUDEK a) Průvodní zpráva včetně Závěru a posouzení výsledků b) Protokol výpočtů součinitelů prostupu

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. A Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Želivecká 2807-2811, 106 00 Praha 10 Účel budovy: Bytový

Více

program ENERGETIKA verze 3.0.8 PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy Praha 10, Mračnická 1053, 1054, 10200

program ENERGETIKA verze 3.0.8 PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy Praha 10, Mračnická 1053, 1054, 10200 Účel zpracování průkazu PROTOKOL PRŮKAZU Nová budova Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Větší změ dokončené budovy Jiný účel zpracování: Dle

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Broumov Velká ves u Broumova parc. č. 259 Bydlení Kód

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. Pořadové číslo: 153/2016 Evidenční číslo MPO: Název akce: RD Višňové

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. Pořadové číslo: 153/2016 Evidenční číslo MPO: Název akce: RD Višňové Ing. Václav Lazárek - PENB Pazderky 3779/8, 669 02 Znojmo GSM: 777 / 65 32 29, email: vaclav.lazarek@email.cz www.radonznojmo.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Pořadové číslo: 153/2016 Evidenční

Více

Hurbanova 5 1171, k.ú. 727598, p.č. 2869/38 14200, Praha 4 - Krč Bytový dům 2486.99 0.39 2210.6

Hurbanova 5 1171, k.ú. 727598, p.č. 2869/38 14200, Praha 4 - Krč Bytový dům 2486.99 0.39 2210.6 Hurbanova 5 1171, k.ú. 727598, p.č. 2869/38 14200, Praha 4 Krč Bytový dům 2486.99 0.39 2210.6 46.7 83.5 99.1 86.6 125 149 167 198 250 297 334 396 417 495 191.4 103.3 Software pro stavební fyziku firmy

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540)

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) BYTOVÝ DŮM FEDEROVA 1602, 198 00 PRAHA - KYJE Zpracoval: Ing. Vojtěch Lexa energetický specialista zapsaný v seznamu MPO pod

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540)

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) BYTOVÝ DŮM STÁVAJÍCÍ STAV AMFOROVÁ 1922-1928 155 00 PRAHA 5 STODŮLKY Zpracoval: Ing. Vojtěch Lexa energetický specialista zapsaný

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHLÁŠKY 78/2013 SB.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHLÁŠKY 78/2013 SB. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHLÁŠKY 78/2013 SB. Název akce: Zadavatel: Zpracovatel: Rodinný dům Vodňanského č.p. 2249, 253 80 Hostivice JUDr. Farouk Azab a Ing. arch. Amal Azabová Ing. Lada

Více

program ENERGETIKA verze 3.1.5 PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy Čáslav, Žitenická 1531, 28601

program ENERGETIKA verze 3.1.5 PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy Čáslav, Žitenická 1531, 28601 Účel zpracování průkazu PROTOKOL PRŮKAZU Nová budova Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Větší změ dokončené budovy Jiný účel zpracování: Základní

Více

30,6 38,5. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

30,6 38,5. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Žihle, č.p. 16 PSČ, místo: 331 65, Žihle Typ budovy: rodinný dům Plocha obálky

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: Českobrodská 575 190 11 Praha - Běchovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

Mistral ENERGY, spol. s r.o. NÁZEV STAVBY: Instalace krbového tělesa MÍSTO STAVBY: VYPRACOVAL:. TOMÁŠ MATĚJEK V BRNĚ, LISTOPAD 2011

Mistral ENERGY, spol. s r.o. NÁZEV STAVBY: Instalace krbového tělesa MÍSTO STAVBY: VYPRACOVAL:. TOMÁŠ MATĚJEK V BRNĚ, LISTOPAD 2011 INVESTOR: Mistral ENERGY, spol. s r.o. NÁZEV STAVBY: Instalace krbového tělesa MÍSTO STAVBY: Energetická studie VYPRACOVAL:. TOMÁŠ MATĚJEK V BRNĚ, LISTOPAD 2011 Mistral ENERGY, spol. s r.o. SÍDLO: VÍDEŇSKÁ

Více

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOVY

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOVY Budova: NOVOSTAVBA RD na parcele č. 227/15 Horní Podhájí, 256 01 Struhařov ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOVY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Datum zpracování: Praha 03/2014 Zpracovatel: Ing. Eduard Novák V Loučkách 062,

Více

Comfort Space (náhled) Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu

Comfort Space (náhled) Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.4.1. PROTECH spol. s r.o. 377 Comfort space, a.s. Praha 7 Datum tisku: 21.7.215 Zakázka: penb15793 Archiv: 5282 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (PENB) DLE VYHLÁŠKY 78/2013 Sb. O ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV. BYTOVÝ DŮM Křivoklátská ul., Praha 18 - Letňany

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (PENB) DLE VYHLÁŠKY 78/2013 Sb. O ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV. BYTOVÝ DŮM Křivoklátská ul., Praha 18 - Letňany PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (PENB) DLE VYHLÁŠKY 78/213 Sb. O ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV BYTOVÝ DŮM Křivoklátská ul., Praha 18 Letňany Investor: BPT DEVELOPMENT, a.s. Václavské nám.161/147 Vypracoval:

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: V přístavu 1585 170 00 Praha Holešovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy Průkaz energetické náročnosti budovy Podle vyhlášky č.78/2013 Sb. Rodinný dům Staré nám. 24/25, Brno Přízřenice Vlastník: František Janíček a Dagmar Janíčková Staré náměstí 24/25, 619 00 Brno Zpracovatel:

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DEKPROJEKT s.r.o. Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10 Malešice tel. 234 054 284-5, fa 234 054 291 e-mail tereza.brettingerova@dek-cz.com http://www.atelier-dek.cz IČO: 276 42 411 DIČ: CZ 699 000 797 Komerční

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Bytový dům KYTLICKÁ parcelní číslo 1121/2 Celková podlahová plocha: 18 832,2 m 2 A B Hodnocení budovy stávající stav po realizaci doporučení C C D E F Měrná vypočtená

Více

TZB Městské stavitelsví

TZB Městské stavitelsví Katedra prostředí staveb a TZB TZB Městské stavitelsví Zpracovala: Ing. Irena Svatošová, Ph.D. Nové výukové moduly vznikly za podpory projektu EU a státního rozpočtu ČR: Inovace a modernizace studijního

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY STÁVAJÍCÍHO BYTOVÉHO DOMU DLOUHÁ 1810, TIŠNOV UMÍSTĚNÍ: parcela č.st.2327; k.ú. Tišnov (767379) OKRES: Brno venkov KRAJ: Jihomoravský MAJITEL: Bytové družstvo Dubina

Více

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.3.4.4 PROTECH spol. s r.o. 377 Comfort space, a.s. Praha 7 Datum tisku: 1.12.214 Zakázka: penb1411282 Archiv: 1723 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu

Více

Návrh administrativní budovy s důrazem na energetickou náročnost. Office building design with an emphasis on energy demands

Návrh administrativní budovy s důrazem na energetickou náročnost. Office building design with an emphasis on energy demands ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Návrh administrativní budovy s důrazem na energetickou náročnost Office building design with an emphasis on energy

Více