Základní informace o modulu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní informace o modulu"

Transkript

1 [Zadejte text.]

2 Základní informace o modulu Časový rozsah výuky: 4 hod. Stručný popis obsahu: Oblast nového Občanského zákoníku, která prošla nejvíce změnami oproti současnému stavu. Změny v oblasti dědického práva byly vytvořeny za účelem zvýšení respektu k vůli zůstavitele. V novém kodexu jsou oproti minulé úpravě ukotveny nové instituty, které zakládají širší rozsah práv jak zůstaviteli, tak pozůstalým. V rámci kurzu budou probrány následující oblasti: zřeknutí se dědického práva, vzdání se dědictví, dědění ze zákona, závěť, dědická smlouva, odkaz, dědické substituce, odpovědnost dědiců za dluhy zůstavitele, právo na povinný díl a nepominutelný dědic, vydědění Forma výuky: V úvodní části kurzu dojde k hromadné výuce formou přednášky vedené lektorem na téma změn v oblasti dědického práva v novém Občanském zákoníku. Na názorných příkladech z právní praxe dojde k vysvětlení nových institutů a jejich využitelnosti v praxi. Zapojení účastníků bude provedeno pomocí situační metody, kdy na základě sběru problémových případů z jejich osobního života nebo dalších případů z praxe budou mít možnost v kooperaci nastudovat jednotlivé možnosti řešení a navrhnout ty optimální, které budou podrobeny skupinové diskuzi. Na závěr kurzu bude prostor pro dotazy či případné individuální konzultace. Cílová skupina: Cílovou skupinou jsou občané s trvalým pobytem na území České republiky, kteří již ukončili určitý stupeň vzdělání a vstoupili popř. vstupují na trh práce. Blíže je pak kurz určen všem, kteří mají v rodině osobu v neproduktivním věku; ekonomicky aktivní důchodce; kteří se chtějí seznámit se změnami, které přináší nový Občanský zákoník a potřebují jej k výkonu své práce Hlavní přínos pro cílovou skupinu: Účastníci kurzu budou seznámeni s východisky a zásadami nového dědického práva, novými instituty a změny ve stávajících institutech. Budou tak schopni vhodným způsobem Právní vzdělávání 1

3 klasifikovat a využít nástroj pro optimální sestavení poslední vůle a distribuci majetku mezi pozůstalé. Právní vzdělávání 2

4 Obsah 1 Úvod do problematiky Právní normy Deset zásadních změn Znaky dědického práva Smrt zůstavitele Existence dědictví Způsobilý dědic Odmítnutí/přijetí dědictví Dědické tituly Dědění ze zákona První dědická třída Druhá dědická třída Třetí dědická třída Čtvrtá dědická třída Pátá dědická třída Šestá dědická třída Několikeré příbuzenství Stát jako dědic Dědění ze závěti Náležitosti osoby pořizovatele Náležitosti vůle zůstavitele Náležitost projevu vůle zůstavitele NOZ Závěť holografní Závěť alografní Závěť ve formě veřejné listiny Závěť s úlevami Právní vzdělávání 3

5 6.6 Obsahové náležitosti závěti Vykonavatel závěti Doložení času Příkaz Dědická substituce Obecné náhradnictví Svěřenecké nástupnictví Povinný díl Zrušení závěti Dědická smlouva Způsobilost k uzavření dědické smlouvy Základní náležitosti dědické smlouvy Zrušení dědické smlouvy Právní vzdělávání 4

6 1 Úvod do problematiky Jedním z důvodů, proč probíhají výukové akce, jako je tato, je především fakt, že od vstoupil v účinnost zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník nový občanský zákoník. Lze říci, že právě občanský zákoník je dnes více než jindy stěžejním právním kodexem soukromého práva a jako takový ovlivňuje každodenní život každého z nás. Od těch nejbanálnějších činností, od samotného narození dítěte, až do chvíle smrti naší či našich blízkých nás provází jednotlivá ustanovení občanského zákoníku. Je tedy důležité, aby každý znal a orientoval se alespoň v tom nejzákladnějším, co nám nový občanský zákoník přinesl. Je však nemožné obsáhnout celou tuto normu během pouhých pár hodin (nestačilo by ani několik týdnů ), a proto jsme vybrali nejpalčivější témata a problémy, se kterými se na nás právníky obrací lidé častěji než s jinými. Zároveň se jedná o témata zcela běžná, nijak mimořádná, se kterými jsme se již setkali, setkáváme nebo v budoucnu jistě setkáme. Dnešní problematikou je dědické právo. Právní vzdělávání 5

7 2 Právní normy Dědickým právem je obecně právo na pozůstalost při smrti zůstavitele. Tu tvoří celé jeho jmění, které je způsobilé přejít na právního nástupce, tedy dědice v dědickém řízení. Ačkoli zůstavitelem může být pouze fyzická osoba, dědicem se stává i osoba právnická (pokud vznikne nejpozději do jednoho roku od smrti zůstavitele). Dědicem může být ostatně i stát. Dědické právo přisuzuje největší váhu tzv. poslední vůli. Teprve v případě, že závěť neexistuje, přichází na řadu dědění ze zákona. Dědické právo upravuje zejména zákon č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník, a to v Z pohledu srovnání starého a nového občanského zákoníku patří oblast dědění k těm, které prošly nejvýraznějšími změnami. Právní vzdělávání 6

8 3 Deset zásadních změn Nový občanský zákoník váže přechod dědictví na dědice při splnění určitých předpokladů. Jedná se o stejné předpoklady jako v OZ z roku 1964, avšak některé předpoklady jsou podstatně změněny. Konkrétně se jedná o: a) Smrt zůstavitele b) Existence dědictví c) Způsobilý dědic, d) Odmítnutí/přijetí dědictví e) Dědický titul. Jako nejvýznamnější změny vidím tyto: 1) Odkaz: rychlejší než dědictví. Nově může zůstavitel kromě závěti využít také institutu odkazu. Může tedy dědicům nařídit, aby tzv. odkazovníkovi vydali určitou věc nebo například pohledávku. Výhodou je, že odkazovník vlastně není dědicem, a tak sice může získat část zůstavitelova majetku, ale nepřecházejí na něj jeho dluhy. Podmínkou je vlastně pouze jen to, aby odkazovník přežil zůstavitele. Odkazovník se tak nestává ani účastníkem dědického řízení a k odkázané věci se tak může dostat dříve než dědicové ke svému dědictví. Možná může být překvapivé, že zůstavitel může jako odkaz určit i věc, která je ve vlastnictví jiné osoby (dědice nebo odkazovníka). Může tedy nařídit dědicovi, aby vydal někomu jinému věc ze svého vlastního majetku jako podmínku k nabytí pozůstalosti. Dědic má pak na výběr, zda věc opravdu vydá a dědictví přijme, nebo ho odmítne a může si tak danou věc ponechat. 2) Vedle závěti bude fungovat i dědická smlouva. NOZ do dědického práva vrací také dědickou smlouvu. Tu může zůstavitel s dědicem nebo odkazovníkem uzavřít ještě během života a domluvit v ní, jaký majetek mu připadne. Na rozdíl od závěti ji zůstavitel nemůže jednostranně zrušit. Změny tedy musí posvětit i druhá strana. Pomocí této smlouvy ale není možné sjednat dědění celé pozůstalosti, ale maximálně jejích třech čtvrtin. Jedna čtvrtina tedy musí zbýt zůstaviteli k dispozici pro samostatný projev vůle, který bude podřízen závěti nebo dědění ze zákona. Dědickou smlouvu je nutné uzavřít ve formě veřejné listiny, tedy před notářem. Právní vzdělávání 7

9 3) Privilegovaná závěť. Kromě forem závěti, které dědické právo akceptuje, nyní (vlastní rukou, jinak než vlastní rukou, ale se svědky nebo formou notářského zápisu) zavádí NOZ také závěť s úlevami tzv. privilegovanou závěť. Tu je možné sepsat v případě, že je zůstavitel v nenadálém a bezprostředním ohrožení života. V takovém případě je povoleno, aby závěť byla ústní. NOZ zná tři druhy privilegované závěti ústní před třemi svědky, zaznamenanou starostou obce a pořízenou na palubě námořního plavidla či letadla ve válce před velitelem vojenské jednotky ČR. 4) Podmíněné dědictví. Nově dá NOZ zůstaviteli možnost také v závěti uvést podmínku, za které bude dědic dědit. Může se jí stát například úspěšně absolvované studium, oprava zůstavitelova domu, péče o domácího mazlíčka apod. V případě, že jako dědic tuto podmínku nesplníte, ztrácíte na dědictví nárok. Podmínky ale částečně zákon koriguje, aby zůstavitel nemohl odkazovníka či dědice posmrtně šikanovat. Neplatná by tak například byla podmínka uzavřít manželství nebo se rozvést nebo podmínka nesrozumitelná či zjevně odporující veřejnému pořádku. O tom, zda podmínka naplňuje svou povahou literu zákona tak, aby byla neplatná, musí rozhodnout soud. Žádná podmínka ale nesmí zatížit díl nepominutelného dědice. 5) Menší díl pro nepominutelného dědice. Tak jako v současnosti i NOZ respektuje právo na majetek zůstavitele nepominutelného dědice, jeho nároky ale umenšuje. Nezletilý potomek jako nepominutelný dědic musí získat alespoň tři čtvrtiny jeho zákonného podílu, přičemž nyní platí, že má nárok na celý svůj zákonný podíl. U zletilého dědice se podíl snižuje ze současné jedné poloviny na čtvrtinu zákonného podílu. 6) Dědictví se můžete zříci už za života zůstavitele. Oproti současné právní úpravě bude od prvního ledna možné se zříci dědického práva ještě před smrtí zůstavitele. Takové řešení, navíc s aktivní účastí zůstavitele, může předejít případným dědickým sporům, např. když má zůstavitel dvě děti, jedno obdaruje již za svého života a druhému chce po své smrti věnovat zbývající majetek. S prvním dědicem se tak může dohodnout na zřeknutí se tohoto majetku. 7) Rozšíření dědických skupin. NOZ ovlivní také dědění ze zákona rozšířením dědických skupin ze současných čtyř na šest. Nově se tak stanou zákonnými dědici také praprarodiče a sestřenice či bratranci. Nadále pak ale platí, že přednostní právo mají zůstavitelovi děti a manžel a v první třídě dědické posloupnosti tak dědí Právní vzdělávání 8

10 každý rovným dílem. Pokud nedědí některé z dětí, přesouvá se tento nárok na jeho děti. Pokud nedědí potomci zůstavitele, dědí ve druhé třídě manžel, dále rodiče zůstavitele a ti, kteří s ním žili minimálně rok před smrtí ve společné domácnosti a společně o ni pečovali nebo byli odkázáni na zůstavitele výživou. Manžel by měl získat vždy polovinu pozůstalosti. 8) Dědictví pro náhradníka. Zůstavitel může stanovit i náhradníka, který bude dědit v případě, že původní dědic pozůstalost odmítne nebo zemře. Může také dědicovi nařídit, aby majetek, který v pozůstalosti přijal, byl v případě smrti dědice převeden na stanoveného následného dědice. 9) Větší odpovědnost za dluhy a ochrana věřitelů. V současnosti platí, že dědic hradí případné dluhy zůstavitele jen do výše nabytého dědictví. V praxi to znamená problém, když je předmětem pozůstalosti jen to, co dědicové musí nezbytně přiznat (nemovitosti, vklady na účtech, cenné papíry apod.). Dědicové totiž často nepřiznávají drobný, ale za to hodnotný movitý majetek (např. šperky, starožitnosti apod.), čímž dochází ke krácení práv věřitelů, upozornil Linhart s tím, že od nového roku budou dluhy přecházet na dědice v plném rozsahu. Libovat si tak mohou hlavně věřitelé, kteří získají právo vymáhat všechny dluhy po dědicovi i za cenu, že je ten bude muset uhradit ze svého. Dědic bude mít ale možnost kromě odmítnutí dědictví požádat také o soupis pozůstalosti, který určí čistou hodnotu majetku v době smrti zůstavitele, a pak může hradit dluhy pouze do výše nabytého dědictví. Nesmí se pak ale samozřejmě přijít na to, že dědic úmyslně do tohoto soupisu nepřiznal některé předměty z pozůstalosti. O soupis bude možné požádat maximálně do měsíce od data, kdy ho soud o možnosti vyrozuměl. 10) Větší možnosti vydědění. Větší možnosti získá zůstavitel také, bude-li chtít svého potomka vydědit. Kromě čtyř důvodů, které nyní stanovuje zákon (potomek nepomáhá zůstaviteli ve stáří, neprojevuje o příbuzného zájem, byl odsouzen k trestu odnětí svobody pro úmyslný trestný čin nebo vede nezřízený život), zavede NOZ ještě další dva. Vydědit potomka tak bude možné i kvůli dluhům a pro marnotratné jednání. Na rozdíl od dosavadní právní úpravy však zůstavitel nebude muset do listiny o vydědění výslovně uvádět důvod. Nicméně pokud takový důvod nebude v listině uveden, má nepominutelný dědic právo na zákonný podíl, ledaže se proti němu prokáže zákonný důvod vydědění. To mohou činit ostatní dědicové v rámci dědického řízení. Kromě toho NOZ také stanoví, že pokud vyděděný potomek Právní vzdělávání 9

11 zůstavitele přežije, bude se vydědění automaticky týkat i jeho potomků. Pokud ho nepřežije, budou jeho děti moci dědit. 4 Znaky dědického práva 4.1 Smrt zůstavitele Prvním předpokladem dědění je smrt zůstavitele. Smrt musí být v první řadě prokázána. Stane se to odborným stanoviskem v posudku lékaře po prohlídce mrtvého tzv. listem o prohlídce mrtvého, v němž se konstatuje smrt fyzické osoby. Dále obsahuje údaj o pravděpodobné příčině smrti, jakož i kdy se tomu stalo. Na tomto základě se provede zápis do knihy úmrtí, která je vedena příslušným orgánem pověřeným vést matriky. Důkaz smrti je upraven ve znění NOZ, nezvěstnost je upravena v ustanovení NOZ, domněnka smrti ve znění NOZ. Oproti ObčZ z roku 1964 k zásadním změnám nedošlo. 4.2 Existence dědictví V NOZ je zakotven rozdíl mezi pozůstalostí a dědictvím. Pozůstalostí se rozumí jmění, které zůstavitel zanechal a je předmětem dědění. Dědictví je ten konkrétní majetek, který připadne nabyvateli, a o který se jeho dosavadní majetková sféra děděním zvětší. Doposud tato problematika byla upravována převážně v odborných publikacích. Podle nové právní úpravy se do pozůstalosti mohou počítat práva a povinnosti vázaná na osobu zůstavitele, pokud byly jako dluh nebo jako práva uplatněny u orgánu veřejné moci. 4.3 Způsobilý dědic Zde dochází k poměrně velké změně, protože je částečně prolomena absolutní nezpůsobilost dědice. Ze znění NOZ vyplývá, že může totiž být ustanoven na základě vůle zůstavitele dědic, který se narodí až po smrti zůstavitele, i když nebyl ještě počat. Podle znění 1478 NOZ právnická osoba může dědit, pokud vznikne do jednoho roku od zůstavitelovy smrti. Důvody relativní nezpůsobilosti jsou vymezené zákonem a oproti předešlé úpravě jsou rozšířeny a pozměněny. Zůstává zavrženíhodný čin proti projevu poslední vůle zůstavitelovy, demonstrativně jsou vymezeny důvody. Dále ten, kdo se dopustil činu Právní vzdělávání 10

12 povahy úmyslného trestného činu proti zůstaviteli, jeho předku, potomku nebo manželu. Nově jsou doplněny o dva nové důvody. První důvod upravený v ustanovení 1482 odst. 1 NOZ se vztahuje na manžela, který se dopustil činu naplňujícího znaky domácího násilí, z tohoto důvodu v době smrti probíhá rozvod. Druhý důvod upravený v ustanovení 1482 odst. 2 NOZ se týká rodičů, kteří byli zbaveni rodičovské odpovědnosti kvůli jejímu zanedbávání. 4.4 Odmítnutí/přijetí dědictví Nový občanský zákoník vedle přijetí a odmítnutí dědictví dává další možnosti, a to zřeknutí a vzdání se dědického práva. Odmítnutí dědictví (upraveno v NOZ) je koncipováno s určitými odchylkami podobně jako v občanském zákoníku. Smluvní dědic má právo dědictví odmítnout, pokud to není dědickou smlouvou vyloučeno. Nepominutelný dědic může dědictví odmítnout pouze s výhradou povinného dílu. Nová právní úprava umožňuje dědici, aby se svého dědického práva předem zřekl (upraveno 1484 NOZ ) ve smlouvě se zůstavitelem. Pro tuto smlouvu se vyžaduje forma veřejné listiny. Zříci se dědictví je možné jako celku nebo se může zůstavitelův potomek zříci pouze práva na povinný díl. Ve druhém případě pak potomek může v případě dědění ze zákona ještě dědit. Dědic, který dědictví neodmítl, se jej může vzdát v řízení o dědictví před soudem ( 1490 NOZ) ve prospěch druhého dědice. Oproti tomu odmítnout dědictví nelze ve prospěch jiné konkrétní osoby. Jestliže se vzdá dědictví ten, kdo byl obtížen příkazem, nařízením odkazu nebo jiným opatřením, nezbavuje se tím povinnosti splnit. 4.5 Dědické tituly NOZ vedle dědického titulu zákona a závěti zavádí dědickou smlouvu. Dědická smlouva (upravena v 1582 a násl. NOZ) se stává nejsilnějším dědickým titulem, avšak je možné pořídit dědickou smlouvou pouze o ¾ pozůstalosti. Čtvrtina musí zůstat volná, může však být o této čtvrtině pořízeno závětí, z čehož vyplývá, že nelze dědit pouze na základě dědické smlouvy, ale vždy v kombinaci s nějakým dalším titulem. Není vyloučeno dědit na základě všech tří dědických titulů. Druhým nejsilnějším dědickým titulem je Právní vzdělávání 11

13 závět (upravena v 1492 a násl. NOZ), pokud neexistuje dědická smlouva ani závěť, tak se dědí na základě zákona. V nové právní úpravě se objevuje pojem pořízení pro případ smrti. Podle ustanovení 1491 NOZ pořízení pro případ smrti jsou závěť, dědická smlouva a dovětek. V ustanovení 1498 NOZ dále specifikuje, co znamená dovětek. Dovětek bude nejčastěji listina, ve které zůstavitel uvede některou z vedlejších doložek (příkaz, doložení času nebo podmínku), nebo nařídil odkaz. Základní rozdíl mezi závětí a dovětkem je ten, že dovětkem zůstavitel nepovolává dědice. Odkaz má některé znaky jako dědický titul, ale jedná se o obligační vztah mezi dědicem a odkazovníkem. Odkazem se tudíž odkazovníku zřizuje pohledávka na vydání určité věci, popřípadě jedné či několika věcí určitého druhu, nebo na zřízení určitého práva. Nová právní úprava zavádí okruh osob, které mají právo na zabezpečení v míře, ve které na to pozůstalost stačí. Nejedná se o dědice v přesném slova smyslu, ale o osoby, kterým náleží konkrétní právo ze zákona. Do okruhu těchto osob patří například pozůstalý manžel, který má právo na slušnou výživu z pozůstalosti po dobu šesti týdnů po smrti manžela, u těhotné vdovy tato doba činí až do konce šestého týdne po porodu. Pozůstalému manželi připadne vlastnické právo k věcem, které tvoří základní vybavení rodinné domácnosti. Zákon chrání také rodiče zůstavitele, pokud takový rodič nedědil např. z důvodu, že dědili potomci zůstavitele, má právo na nutné zaopatření za předpokladu, že se mu takového zaopatření nedostává a není schopen se sám živit. Nemůže ale dostat z pozůstalosti více, než kolik by činila třetina jeho zákonného dědického podílu. Zákon také pamatuje na situace, kdy toto právo rodiči nepřipadá (např. když odmítl nebo se zřekl dědictví). 5 Dědění ze zákona NOZ upravuje zákonnou posloupnost v ustanovení Principy zákonného nástupnictví zůstávají v zásadě stejné jako v předchozí úpravě, dochází však k některým terminologickým a věcným změnám. Místo označení dědická skupina se používá označení dědická třída. Jedna ze zásadních věcných změn je ta, že se rozšiřuje okruh zákonných dědiců a současně s tím se zvyšuje počet dědických tříd ze čtyř na šest. Nově se vedle nabývání dědictví rovným dílem zavádí také dědění po rodových větvích. Konkrétně se to projevuje v páté třídě dědiců, kdy se u prarodičů rodičů zůstavitele rozlišuje, zda se jedná Právní vzdělávání 12

14 o prarodiče z matčiny strany či otcovy strany. Stát má v nové úpravě dědického práva postavení zákonného dědice. 5.1 První dědická třída ObčZ z roku 1964 řadil do první dědické skupiny ( 473) zůstavitelovy potomky a dále zůstavitelova manžela nebo registrovaného partnera. Dědicové zde nabývali dědictví rovným dílem. Velikost dílu se odvíjela od počtu osob zařazených do této skupiny. V první třídě dědiců dle NOZ ( 1635) dědí zůstavitelovy děti a jeho manžel stejným dílem. Z ustanovení 3020 NOZ vyplývá, že partner má obdobná práva a povinnosti jako manžel. V této skupině může analogicky dědit i partner. Pokud děti z nějakého důvodu nedědí (mrtvé, dědicky nezpůsobilé), uplatní se zde princip neomezené reprezentace, což znamená, že do jejich právního postavení nastupují jejich potomci. První třída upravená v NOZ odpovídá první dědické skupině v OZ. Objevuje se však odlišná formulace reprezentace v normativním textu. 5.2 Druhá dědická třída Ve druhé dědické skupině ( 474 ObčZ z roku 1964) dědí zůstavitelův manžel nebo registrovaný partner, kterému vždy připadne nejméně jedna polovina dědictví, dědí-li s ním alespoň jeden z dalších dědiců této skupiny. Pokud s ním však v této dědické skupině nikdo další nedědí, připadne mu celé dědictví. Dalšími možnými dědici v této skupině jsou zůstavitelův otec a zůstavitelova matka a dále osoby, které žily se zůstavitelem ve společné domácnosti alespoň po dobu jednoho roku před jeho smrtí a z toho důvodu pečovaly o společnou domácnost nebo byly odkázány výživou na zůstavitele. Těmto dědicům připadne stejným dílem druhá polovina dědictví. Uvolněný podíl po některé z těchto osob přirůstá ostatním dědicům z této poloviny druhé skupiny a nikoliv manželovi. Druhá třída dědiců ( 1636 NOZ) je upravena stejným způsobem jako 2. skupina v občanském zákoníku z roku Třetí dědická třída Ve třetí dědické skupině ( 475 ObčZ z roku 1964) dědí stejným dílem zůstavitelovi sourozenci a Právní vzdělávání 13

15 osoby, které žily se zůstavitelem ve společné domácnosti alespoň po dobu jednoho roku před jeho smrtí a z toho důvodu pečovaly o společnou domácnost nebo byly odkázány výživou na zůstavitele. V případě sourozenců není rozhodné, zda se jedná o sourozence polorodé nebo plnorodé. Sourozenci a spolužijící osoby dědí rovným dílem. V této skupině může kterémukoliv dědici připadnout celé dědictví, pokud je sám ve skupině. Třetí třída dědiců ( 1636 NOZ) je upravena stejným způsobem jako 3. skupina v občanském zákoníku z roku Čtvrtá dědická třída Jestliže nedědí nikdo v předchozích skupinách podle ObčZ z roku 1964, přicházejí na řadu v poslední skupině jako zákonní dědicové prarodiče zůstavitele, a není-li žádného z nich, tak mohou dědit i jejich děti (strýcové a tety). Prarodiče dědí rovným dílem bez rozdílu, zda se jedná o prarodiče z matčiny či otcovy strany. Pokud nežijí prarodiče, tak mohou dědit jejich děti rovným dílem bez rozdílu, zda pocházejí od prarodičů ze strany zůstavitelovy matky či otce. Pokud nedědí nikdo ve třetí třídě podle NOZ, tak nastupují ve čtvrté třídě ( 1638 NOZ) prarodiče zůstavitele. Ti dědí rovným dílem, nezáleží, zda se jedná o prarodiče ze strany otce nebo matky. Na rozdíl od předešlé úpravy jsou děti prarodičů přeřazeny do šesté skupiny. 5.5 Pátá dědická třída V páté třídě, kterou nově zavádí NOZ ( 1639) dědí podle dikce zákona prarodiče rodičů zůstavitele. Dědí se po rodových větvích, polovina připadne prarodičům otce a druhá polovina připadne prarodičům matky. Pokud nedědí jeden člen dvojice, připadne uvolněná osmina pozůstalosti druhému členu, nedědí-li dvojice, připadne čtvrtina pozůstalosti druhé dvojici téže strany. Nedědí-li ani jedna dvojice téže strany, dědictví připadne dvojicím druhé strany ve stejném poměru, v jakém se děli o polovinu dědictví, která jim připadá přímo. Takto lze dospět k závěru, že prarodič rodiče může být jediným dědicem. Příklad: Zůstavitel zanechá jednu praprababičku z matčiny strany a dva prapradědečky z otcovy strany. V tomto případě připadne jedna polovina dědického podílu Právní vzdělávání 14

16 praprababičce z matčiny strany a polovina dědického podílu prapradědečkům z otcovy strany. Každému z prapradědečků poté připadne ¼ dědického podílu. 5.6 Šestá dědická třída V poslední šesté nově zavedené třídě ( 1640 NOZ) dědí stejným dílem děti dětí sourozenců zůstavitele (prasynovci nebo praneteře) a děti prarodičů zůstavitele (strýcové a tety). Nedědí-li některé z dětí prarodičů zůstavitele, připadá jejich podíl jejich dětem (bratranci a sestřenice). 5.7 Několikeré příbuzenství Zavedení nového systému dědických tříd a s ním souvisejícího rozšíření okruhu potenciálních zákonných dědiců, doprovází pravidlo reagující na několikeré příbuzenství. Pokud je někdo se zůstavitelem příbuzný z více než z jedné strany, má z každé strany dědické právo, které by mu náleželo jako příbuznému z této strany. Např. zůstavitelova teta (sestra otce) si vzala strýce zůstavitele (tzn. bratra matky zůstavitele) a jejich společný potomek je bratrancem (sestřenicí), a to ze dvou stran. 5.8 Stát jako dědic Nelze-li podle ObčZ z roku 1964 dědice určit podle pořízení pro případ smrti a není-li tu jiný dědic ani podle zákona, připadne pozůstalost státu ( 462 ObčZ z roku 1964). Jedná se o koncepci tzv. odúmrtí (cadcum) jako výrazu státní majetkové výsosti vyplývajícího ze státní svrchovanosti, tedy opatření veřejnoprávní povahy. Stát v takovém případě nevystupoval jako (zákonný) dědic a neměl možnost dědictví odmítnout. Bylo třeba rozlišovat stát v postavení odúmrtního nabyvatele a stát jako dědice ze závěti. V případě závětního dědice může stát dědictví odmítnout. Stát odpovídal za zůstavitelovy dluhy jen majetkem z dědictví. Podstatnou věcnou změnou NOZ je skutečnost, že stát získává postavení zákonného dědice ( 1634 NOZ). Ačkoliv stát vystupuje jako zákonný dědic, platí pro něj určitá specifika, vyplývající z jeho postavení. Patří sem zejména to, že stát nemůže odmítnout dědictví ani právo na odkaz. Vůči dalším osobám má stát stejné postavení jako zákonný dědic. S ohledem na to, že stát má postavení dědice ze zákona, nárok státu na odúmrť se bude posuzovat jako nárok dědickoprávní. Právní vzdělávání 15

17 6 Dědění ze závěti Závěť vychází z principu zůstavitelovy volnosti ve volbě dědice. Kdo chce, aby se osud jeho jmění utvářel jinak po jeho smrti, než jak určuje posloupnost podle zákona, může ustanovit dědice závětí. Jedná se o projev vůle, jímž zůstavitel vyjadřuje, co chce, aby se stalo s jeho majetkem, až umře. Druhý díl druhé hlavy třetí části NOZ upravuje ustavení dědiců samotným zůstavitelem, tedy závěť a dědickou smlouvu. V úpravě tohoto dílu předcházejí ustanovení o závěti ustanovením o dědické smlouvě, ač je dědická smlouva proti závěti co do právní síly mocnější. Přihlíží se však jednak k tomu, že závěť je obvyklejší a četnější způsob, jímž se o pozůstalosti pořizuje, jednak i k tomu, že dědická smlouva se jako institut ze závěti vyvinula a je z ní odvozena. Právní úprava dědění ze závěti v novém občanském zákoníku se vrací k tradičním právním institutům, které platily již v ABGB (Všeobecný občanský zákoník Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch für die gesammten Deutschen Erbländer der Österreichischen Monarchie; v Českých zemích o. z. o., platný od roku 1811),, např. svěřenecké nástupnictví, podmínky a příkazy, zůstavitel může také v závěti uvést podmínku, doložení času nebo příkaz. Na závěť se vztahují požadavky vznášené na právní jednání obsažené v části první NOZ. 6.1 Náležitosti osoby pořizovatele Platně sepsat závěť může zletilá osoba, což je osoba, která dosáhla věku 18 let, rovněž osoba starší 16 let, pokud uzavřela manželství, a osoba starší 16 let, které byla svéprávnost přiznána soudem. Stejně jako v předešlé úpravě se dává možnost osobě, která dovršila 15 let, aby pořizovala závěť formou veřejné listiny. Obě právní úpravy (ObčZ z roku 1964 i NOZ) docházejí ke stejným závěrům, ale na rozdíl od předešlé úpravy je přiznána pořizovací způsobilost osobě, které byla přiznána svéprávnost. Překážkou pořizovací způsobilosti může být duševní porucha. Nová právní úprava však přiznává pořizovací způsobilost v případě, kdy ještě nedošlo ke zrušení omezení svéprávnosti rozhodnutím soudu, ale zůstavitel se natolik uzdravil, že je schopen projevit vlastní vůli. Jestliže byl někdo omezen ve svéprávnosti tak, že není způsobilý pořizovat, a pakliže se uzdraví do té míry, že je schopen projevit svou vlastní vůli a pořídit o svém majetku Právní vzdělávání 16

18 závětí, potom ta osoba, která prosazuje platnost takové závěti, ponese důkazní břemeno a musí snést důkazy o uzdravení. V případech, kdy byla osoba ve svéprávnosti sice omezena, ale je způsobilá pořizovat, může takto učinit jenom formou veřejné listiny. Je na notáři, aby zhodnotil, zda je tato osoba k tomuto způsobilá a uvědomuje si dopady svého jednání. V ustanovení 1528 odst. 2 NOZ jsou uvedeny instrukce, v jakém rozsahu mohou pořizovat osoby omezené ve svéprávnosti z taxativně vymezených důvodů (závislost na alkoholu). Jedná se o takový návod pro notáře, v jakém rozsahu mohou zmíněné osoby s majetkem naložit. Podle znění NOZ mohou tyto osoby pořizovat nejvýše o polovině pozůstalosti. 6.2 Náležitosti vůle zůstavitele Vůle zůstavitele musí být podle NOZ vážná, svobodná a prostá omylu. O právní jednání nejde, nebyla-li zjevně projevena vážná vůle ( 551 NOZ). Nová právní úprava tato jednání pojmenovává jako tzv. zdánlivá právní jednání, ke kterým se nepřihlíží ( 554 NOZ). Znění 553 odst. 2 NOZ připouští nápravu za předpokladu, že je projev vůle mezi stranami dostatečně vyjasněn. Vůle musí být dále svobodná, pořizovatel nemůže být přinucen sepsat závěť. Pokud však bude donucen pod hrozbou násilí vyhotovit závěť, může namítnout neplatnost takového právního jednání. Pokud by byl zůstavitel donucený sepsat závěť a odporovalo by to jeho svobodné vůli, mohla by taková závěť nadále platit. Bylo by to v případě, kdyby se takto zůstavitel rozhodl, protože by takové uspořádání po jeho smrti bylo ideální a zcela by vyhovovalo jeho představám. Nový občanský zákoník upravuje v hlavě dědického práva v ustanovení NOZ následky zůstavitelova omylu. Platnost závěti je posuzována z hlediska jejího pořizovatele. Rozhoduje, že zůstavitel jednal v podstatném omylu, tj. v takovém, že by zůstavitel nepořídil o pozůstalosti (nebo její části) tak, jak učinil, pokud by se nebyl zmýlil. Není důležité, kdo takový omyl vyvolal, ani pokud vznikl z příčin samotného zůstavitele. V ustanovení 1530 NOZ se jako podstatný omyl vymezuje omyl v osobě, které se něco zůstavuje, podílu či věci, které se zůstavují, dále podstatných vlastností věci. Pouhá vada projevu, včetně přeřeknutí, přepsání, nesprávného pojmenování nebo popsání, není podstatným omylem. Chybné uvedení jména nevyvolá neplatnost příslušného ustanovení závěti, když nebude pochybnost, kterého člověka zůstavitel obmyslil. Právní vzdělávání 17

19 6.3 Náležitost projevu vůle zůstavitele NOZ Podle ustanovení 1494 odst. 2 NOZ se musí závěť vykládat tak, aby bylo co nejvíce vyhověno vůli zůstavitele. Slovům použitých v závěti je potřeba přisuzovat jejich skutečný význam, ledaže si zůstavitel navykl spojovat s těmito slovy jiný, sobě vlastní význam- peníze- prašule, dům-barák, manželka- stará atd. Podle ustanovení 1497 NOZ musí zůstavitel svou vůli projevit tak určitě, že nestačí, aby jen přisvědčil návrhu, který mu byl učiněn. V nové právní úpravě jsou stanoveny přesné formy projevu vůle pořizovatele. Na rozdíl od ObčZ z roku 1964 je vedle písemné formy povolena ústní forma závěti, pokud byla pořízena s úlevami. Závěti pořízené v písemné formě se dále člení podle toho, jestli byly pořízeny soukromou nebo veřejnou listinou. Soukromou listinou se nadále pořizuje závěť alografní (např. na počítači, na stroji)a holografní (vlastní rukou) Závěť holografní První typ závěti je závěť psaná vlastní rukou zůstavitele. NOZ upravuje až na drobné formulační odchylky stejně jako ObčZ z roku Musí být sepsána vlastní rukou zůstavitele a podepsána. Nejsou tam žádné změny. Na druhou stranu možná vzhledem k novému pohledu na dědické právo a na dědění z testamentu, které se hlavně projevuje nižší formálností a důrazem na vůli zůstavitele, mohou nastat nové otázky ohledně podpisu. Prvorepubliková judikatura připouštěla, že při závěti psané vlastní rukou postačí jako podpis pouhé křestní jméno. Co by se stalo, pokud by se někdo podepsal přezdívkou nebo označením rodinného stavu? Bylo by jasné, o koho se jedná, ale nebyl by přesně pojmenován. Současná judikatura připouští, že postačuje příjmení pořizovatele, je tedy možné, že by se pokusila jít ještě dále, byly by připuštěny přezdívky a označení rodinného stavu (např. otec ) Závěť alografní NOZ nadále upravuje závěti, které nejsou psané vlastní rukou zůstavitele. Základy tohoto typu zásadně vychází z ObčZ z roku 1964, avšak přináší některé změny. Rozeznáváme dvě základní formy závěti obecnou formu ( 1534 NOZ; taková závěť musí být vlastnoručně podepsaná, zůstavitel musí před dvěma současně přítomnými svědky výslovně prohlásit, že listina obsahuje jeho poslední vůli) a zvláštní forma pro osoby, jež neumí číst a psát ( 1535 a1536 NOZ; úprava závěti pro nevidomé a neslyšící osoby, které Právní vzdělávání 18

20 nemohou číst nebo psát, nevidomý zůstavitel projeví poslední vůli před třemi současnými svědky v listině, jež musí být nahlas přečtena svědkem, který závěť nepsal). 6.4 Závěť ve formě veřejné listiny Jedná se o listinu vydanou orgánem veřejné moci v mezích jeho pravomoci, nebo listinu, kterou za veřejnou listinu prohlásí zákon. Podle znění 3026 odst. 2 první věty: vyžaduje-li právní jednání formu veřejné listiny, rozumí se jí notářský zápis. Nově se jedná o obligatorní formu pro osoby s omezenou svéprávností ( NOZ). Dále je to povinná forma pro nezletilé osoby starší 15 let a jako alternativní forma pro osoby nevidomé nebo se smyslovým postižením a pro osoby, na které se vztahuje 1493 odst. Změnou oproti minulé úpravě je, že zůstavitel má možnost požádat o vydání originálu, čímž dojde ze zákona ke zrušení platnosti takové závěti. 6.5 Závěť s úlevami Do dědického práva se vrací tzv. privilegovaná závěť, která už byla zakotvena v AGBG. Touto formou závěti mohou pořídit osoby, které se zpravidla kvůli nepříznivé či nepředvídatelné události (např. živelné pohromy, války apod.) nacházejí v situaci, kdy jsou v ohrožení života a nemohou využít tradiční formy pro pořízení závěti. Privilegované testamenty se mohou rozdělit na dvě hlavní skupiny. U první skupiny je dělícím kritériem forma, u druhé skupiny to jsou vlastnosti osob, které u projevu poslední vůle pořizovatele asistují. Ústní formu závěti lze pořídit před třemi svědky v případě ohrožení života nebo v místě, kde je běžný společenský styk ochromen následkem mimořádné události. Zůstavitel může také zřídit závěť ve formě veřejné listiny před starostou obce nebo jinou pověřenou osobou a dvěma přítomnými svědky za předpokladu, že existuje důvodná obava, že by zůstavitel zemřel dříve, než by pořídil závěť ve formě notářského zápisu. Platnost této závěti je omezena na tři měsíce. Do dědického práva je také zařazena i možnost pořídit závěť na palubě letadla nebo lodi, ve válce před velitelem vojenské jednotky ČR. Takto pořízená závěť se považuje za veřejnou listinu, má však omezenou platnost na dobu tři měsíce. Právní vzdělávání 19

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK STRUČNÝ PŘEHLED ZMĚN

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK STRUČNÝ PŘEHLED ZMĚN NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK STRUČNÝ PŘEHLED ZMĚN 1 Obsah 1. Obecná část... 9 Hlavní zásady nové kodifikace jsou především následující:... 9 Vše v jednom, logicky a přehledně... 9 Soukromé právo... 9 Jazyk nového

Více

Dědické právo v novém občanském zákoníku

Dědické právo v novém občanském zákoníku Dědické právo v novém občanském zákoníku Tato publikace je financována z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Nové soukromé

Více

Západočeská univerzita v Plzni

Západočeská univerzita v Plzni Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická DIPLOMOVÁ PRÁCE Pořízení pro případ smrti dle Nového občanského zákoníku Jakub Effenberger Plzeň 2014 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma: Pořízení

Více

REKODIFIKAČNÍ NOVINKY

REKODIFIKAČNÍ NOVINKY PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem REKODIFIKAČNÍ NOVINKY ZÁŘÍ 2013 NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH ZÁKON O MEZINÁRODNÍM PRÁVU SOUKROMÉM

Více

Některé právní otázky získávaní a poskytování finančních prostředkŧ a jiných výhod neziskovými organizacemi

Některé právní otázky získávaní a poskytování finančních prostředkŧ a jiných výhod neziskovými organizacemi Některé právní otázky získávaní a poskytování finančních prostředkŧ JUDr. Karel Pešta, Václav Hodonický Realizováno v rámci Projektu Posilování kapacit NNO v oblasti fundraisingu a dlouhodobého plánování

Více

1/2014 Ročník 16. Chráníme vaše práva!

1/2014 Ročník 16. Chráníme vaše práva! 1/2014 Ročník 16 D.A.S. magazín Chráníme vaše práva! CHCETE SMYSLUPLNOU PRÁCI? JAK SE SNADNO A RYCHLE DOZVĚDĚT VÍCE? www.das.cz D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s. Své životopisy zasílejte na: kariera@das.cz

Více

ÚVAHY NOTÁŘSTVÍ NAD RODINNÝM A DĚDICKÝM PRÁVEM VZHLEDEM K NOVÝM SOCIÁLNÍM VZTAHŮM

ÚVAHY NOTÁŘSTVÍ NAD RODINNÝM A DĚDICKÝM PRÁVEM VZHLEDEM K NOVÝM SOCIÁLNÍM VZTAHŮM Česká republika ÚVAHY NOTÁŘSTVÍ NAD RODINNÝM A DĚDICKÝM PRÁVEM VZHLEDEM K NOVÝM SOCIÁLNÍM VZTAHŮM JUDr. Olga Čepelová, Ph.D. JUDr. Jana Seemanová Notářská komora České republiky Zpracováno pro XXVII. mezinárodní

Více

MINIMUM PRÁVNÍ. Mgr. Ladislav Baše Mgr. Michal Holeček

MINIMUM PRÁVNÍ. Mgr. Ladislav Baše Mgr. Michal Holeček Krok k pochopení další vzdělávání pracovníků v sociálních službách, reg. č.: CZ.1.07/3.2.13/03.0029 PRÁVNÍ MINIMUM Mgr. Ladislav Baše Mgr. Michal Holeček PRÁVNÍ MINIMUM Mgr. Ladislav Baše Mgr. Michal Holeček

Více

NOTAM Z OBSAHU: 18. ROČNÍK 22. ČERVNA 2012. Články

NOTAM Z OBSAHU: 18. ROČNÍK 22. ČERVNA 2012. Články 3 Ad Notam 1/2012 18. ROČNÍK SOUDNÍ ROZHODNUTÍ 22. ČERVNA 2012 2012 AD NOTAM Č A S O P I S Č E S K É H O N O T Á Ř S T V Í Z OBSAHU: Články Martin Šešina: Pořízení pro případ smrti podle nového občanského

Více

NOTAM Z OBSAHU: 19. ROČNÍK 29. ŘÍJNA 2013. Články

NOTAM Z OBSAHU: 19. ROČNÍK 29. ŘÍJNA 2013. Články 5 Ad Notam 5/2013 19. ROČNÍK SOUDNÍ ROZHODNUTÍ 29. ŘÍJNA 2013 2013 AD NOTAM Č A S O P I S Č E S K É H O N O T Á Ř S T V Í Z OBSAHU: Články Šárka Musilová: Předběžná prohlášení a ochrana zranitelných osob

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZÁKLADY PRÁVA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů

Více

Právní postavení seniorů v České republice. JUDr. Romana Křenková

Právní postavení seniorů v České republice. JUDr. Romana Křenková Právní postavení seniorů v České republice JUDr. Romana Křenková Název projektu Proměna sociálního obsahu kategorie generace seniorů. Příspěvek k sociologii třetího věku. Projekt 2D06021 Číslo aktivity:

Více

Závěti pro komunitní nadace

Závěti pro komunitní nadace Závěti pro komunitní nadace Vyšlo s podporou Charles Stewart Mott Foundation a Global Fund for Community Foundations Závěti ve prospěch komunitních nadací Vydala Asociace komunitních nadací ČR A.K.N. občanské

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA FILOZOFICKÁ

MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA FILOZOFICKÁ MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA FILOZOFICKÁ PRÁVO KAPITOLA 2 SOUKROMÉ PRÁVO DISTANČNÍ VÝUKOVÉ OPORY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM UČITELSTVÍ OBSAH 1. SOUKROMÉ PRÁVO 1.1 Občanské právo 1.2 Obchodní právo 1.3 Pracovní

Více

Dědictví a jeho právní úprava (z daňového pohledu)

Dědictví a jeho právní úprava (z daňového pohledu) PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY V BRNĚ Závěrečná práce kurz práva pro daňové poradce Dědictví a jeho právní úprava (z daňového pohledu) RNDr. Petr Couf 2001 Prohlašuji tímto, že jsem závěrečnou

Více

NOTAM Z OBSAHU: 19. ROČNÍK 23. SRPNA 2013. Články

NOTAM Z OBSAHU: 19. ROČNÍK 23. SRPNA 2013. Články 4 Ad Notam 4/2013 19. ROČNÍK SOUDNÍ ROZHODNUTÍ 23. SRPNA 2013 2013 AD NOTAM Č A S O P I S Č E S K É H O N O T Á Ř S T V Í Z OBSAHU: Články Jana Seemanová, Martina Pokorná: Sepisování veřejných listin jako

Více

OBSAH. www.havelholasek.cz/rekodifikace Z Á K O N O M E Z I N Á R O D N Í M P R Á V U S O U K R O M É M

OBSAH. www.havelholasek.cz/rekodifikace Z Á K O N O M E Z I N Á R O D N Í M P R Á V U S O U K R O M É M PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem R E K O D I F I K A Č N Í N O V I N K Y K V Ě T E N 2 0 1 3 OBSAH POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK V REŽIMU NOVÉHO OBČANSKÉHO

Více

NOTAM Z OBSAHU: 19. ROČNÍK 24. DUBNA 2013. Články

NOTAM Z OBSAHU: 19. ROČNÍK 24. DUBNA 2013. Články 2 Ad Notam 2/2013 19. ROČNÍK SOUDNÍ ROZHODNUTÍ 24. DUBNA 2013 2013 AD NOTAM Č A S O P I S Č E S K É H O N O T Á Ř S T V Í Z OBSAHU: Články Vanda Kožušníková: Porovnání a výklad některých ustanovení nového

Více

AD 1 NOTAM Z OBSAHU: 20. ROČNÍK 24. ÚNORA 2014. Články

AD 1 NOTAM Z OBSAHU: 20. ROČNÍK 24. ÚNORA 2014. Články Ad Notam 1/2014 20. ROČNÍK 24. ÚNORA 2014 JUDIKATURA 2014 AD 1 NOTAM Č A S O P I S Č E S K É H O N O T Á Ř S T V Í Z OBSAHU: Články Svatava Trčková, Milan Cellar: Stanovy společenství vlastníků změny od

Více

Obecná část nového občanského zákoníku

Obecná část nového občanského zákoníku nového občanského zákoníku Tato publikace je financována z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Nové soukromé právo, reg.

Více

Průvodce Občanským zákoníkem pro nadace a nadační fondy

Průvodce Občanským zákoníkem pro nadace a nadační fondy Průvodce Občanským zákoníkem pro nadace a nadační fondy Kolektiv autorů pod vedením JUDr. Hany Frištenské Fórum dárců, červen 2013 Průvodce novým Občanským zákoníkem pro nadace a nadační fondy Kolektiv

Více

PŘECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ PO SMRTI JEDINCE

PŘECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ PO SMRTI JEDINCE PŘECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ PO SMRTI JEDINCE Mgr. Kamila Šnajderová Nejvyšší soud ČR, Brno Účelem tohoto článku je přiblížit čtenářům právní důsledky spojené se smrtí lidské bytosti. Zůstavitel 1 ke dni

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav správních a sociálních věd

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav správních a sociálních věd Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav správních a sociálních věd Stručná charakteristika nového občanského zákoníku Petr Brutar Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 89/2012 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 89/2012 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník Ze dne 03.02.2012 Částka 33/2012 Účinnost od 01.01.2014 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89 Aktuální verze 89 ZÁKON ze dne 3. února 2012

Více

89/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST

89/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST Systém ASPI - stav k 20.11.2014 do částky 108/2014 Sb. a 31/2014 Sb.m.s. - RA642 89/2012 Sb. - občanský zákoník - poslední stav textu 89/2012 Sb. ZÁKON ze dne 3. února 2012 občanský zákoník Parlament se

Více

Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 33 Rozeslána dne 22. března 2012 Cena Kč 586, O B S A H : 89. Zákon občanský zákoník

Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 33 Rozeslána dne 22. března 2012 Cena Kč 586, O B S A H : 89. Zákon občanský zákoník Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 33 Rozeslána dne 22. března 2012 Cena Kč 586, 89. Zákon občanský zákoník O B S A H : Strana 1026 Sbírka zákonů č. 89 / 2012 Částka 33 89 ZÁKON ze dne 3.

Více

ZÁKON ze dne 3. února 2012 občanský zákoník. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON ze dne 3. února 2012 občanský zákoník. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1026 Sbírka zákonů č. 89 / 2012 Částka 33 89 ZÁKON ze dne 3. února 2012 občanský zákoník Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY A JEJÍ

Více

Smluvní právo v novém občanském zákoníku

Smluvní právo v novém občanském zákoníku Smluvní právo v novém občanském zákoníku Tato publikace je financována z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Nové soukromé

Více

N á v r h. ZÁKON ze dne..., Občanský zákoník ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST. Hlava I Předmět úpravy a její základní zásady. Díl 1 O soukromém právu

N á v r h. ZÁKON ze dne..., Občanský zákoník ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST. Hlava I Předmět úpravy a její základní zásady. Díl 1 O soukromém právu I. N á v r h ZÁKON ze dne..., Občanský zákoník Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST Hlava I Předmět úpravy a její základní zásady Díl 1 O soukromém právu 1 (1) Ustanovení

Více

NOTAM Z OBSAHU: 20. ROČNÍK 22. SRPNA 2014. Články

NOTAM Z OBSAHU: 20. ROČNÍK 22. SRPNA 2014. Články Ad Notam 4/2014 20. ROČNÍK 22. SRPNA 2014 JUDIKATURA 4 2014 AD NOTAM Č A S O P I S Č E S K É H O N O T Á Ř S T V Í Z OBSAHU: Články Šimon Klein: Veřejné listiny a jejich důkazní síla Martin Muzikář: Zřeknutí

Více