Základní informace o modulu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní informace o modulu"

Transkript

1 [Zadejte text.]

2 Základní informace o modulu Časový rozsah výuky: 4 hod. Stručný popis obsahu: Oblast nového Občanského zákoníku, která prošla nejvíce změnami oproti současnému stavu. Změny v oblasti dědického práva byly vytvořeny za účelem zvýšení respektu k vůli zůstavitele. V novém kodexu jsou oproti minulé úpravě ukotveny nové instituty, které zakládají širší rozsah práv jak zůstaviteli, tak pozůstalým. V rámci kurzu budou probrány následující oblasti: zřeknutí se dědického práva, vzdání se dědictví, dědění ze zákona, závěť, dědická smlouva, odkaz, dědické substituce, odpovědnost dědiců za dluhy zůstavitele, právo na povinný díl a nepominutelný dědic, vydědění Forma výuky: V úvodní části kurzu dojde k hromadné výuce formou přednášky vedené lektorem na téma změn v oblasti dědického práva v novém Občanském zákoníku. Na názorných příkladech z právní praxe dojde k vysvětlení nových institutů a jejich využitelnosti v praxi. Zapojení účastníků bude provedeno pomocí situační metody, kdy na základě sběru problémových případů z jejich osobního života nebo dalších případů z praxe budou mít možnost v kooperaci nastudovat jednotlivé možnosti řešení a navrhnout ty optimální, které budou podrobeny skupinové diskuzi. Na závěr kurzu bude prostor pro dotazy či případné individuální konzultace. Cílová skupina: Cílovou skupinou jsou občané s trvalým pobytem na území České republiky, kteří již ukončili určitý stupeň vzdělání a vstoupili popř. vstupují na trh práce. Blíže je pak kurz určen všem, kteří mají v rodině osobu v neproduktivním věku; ekonomicky aktivní důchodce; kteří se chtějí seznámit se změnami, které přináší nový Občanský zákoník a potřebují jej k výkonu své práce Hlavní přínos pro cílovou skupinu: Účastníci kurzu budou seznámeni s východisky a zásadami nového dědického práva, novými instituty a změny ve stávajících institutech. Budou tak schopni vhodným způsobem Právní vzdělávání 1

3 klasifikovat a využít nástroj pro optimální sestavení poslední vůle a distribuci majetku mezi pozůstalé. Právní vzdělávání 2

4 Obsah 1 Úvod do problematiky Právní normy Deset zásadních změn Znaky dědického práva Smrt zůstavitele Existence dědictví Způsobilý dědic Odmítnutí/přijetí dědictví Dědické tituly Dědění ze zákona První dědická třída Druhá dědická třída Třetí dědická třída Čtvrtá dědická třída Pátá dědická třída Šestá dědická třída Několikeré příbuzenství Stát jako dědic Dědění ze závěti Náležitosti osoby pořizovatele Náležitosti vůle zůstavitele Náležitost projevu vůle zůstavitele NOZ Závěť holografní Závěť alografní Závěť ve formě veřejné listiny Závěť s úlevami Právní vzdělávání 3

5 6.6 Obsahové náležitosti závěti Vykonavatel závěti Doložení času Příkaz Dědická substituce Obecné náhradnictví Svěřenecké nástupnictví Povinný díl Zrušení závěti Dědická smlouva Způsobilost k uzavření dědické smlouvy Základní náležitosti dědické smlouvy Zrušení dědické smlouvy Právní vzdělávání 4

6 1 Úvod do problematiky Jedním z důvodů, proč probíhají výukové akce, jako je tato, je především fakt, že od vstoupil v účinnost zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník nový občanský zákoník. Lze říci, že právě občanský zákoník je dnes více než jindy stěžejním právním kodexem soukromého práva a jako takový ovlivňuje každodenní život každého z nás. Od těch nejbanálnějších činností, od samotného narození dítěte, až do chvíle smrti naší či našich blízkých nás provází jednotlivá ustanovení občanského zákoníku. Je tedy důležité, aby každý znal a orientoval se alespoň v tom nejzákladnějším, co nám nový občanský zákoník přinesl. Je však nemožné obsáhnout celou tuto normu během pouhých pár hodin (nestačilo by ani několik týdnů ), a proto jsme vybrali nejpalčivější témata a problémy, se kterými se na nás právníky obrací lidé častěji než s jinými. Zároveň se jedná o témata zcela běžná, nijak mimořádná, se kterými jsme se již setkali, setkáváme nebo v budoucnu jistě setkáme. Dnešní problematikou je dědické právo. Právní vzdělávání 5

7 2 Právní normy Dědickým právem je obecně právo na pozůstalost při smrti zůstavitele. Tu tvoří celé jeho jmění, které je způsobilé přejít na právního nástupce, tedy dědice v dědickém řízení. Ačkoli zůstavitelem může být pouze fyzická osoba, dědicem se stává i osoba právnická (pokud vznikne nejpozději do jednoho roku od smrti zůstavitele). Dědicem může být ostatně i stát. Dědické právo přisuzuje největší váhu tzv. poslední vůli. Teprve v případě, že závěť neexistuje, přichází na řadu dědění ze zákona. Dědické právo upravuje zejména zákon č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník, a to v Z pohledu srovnání starého a nového občanského zákoníku patří oblast dědění k těm, které prošly nejvýraznějšími změnami. Právní vzdělávání 6

8 3 Deset zásadních změn Nový občanský zákoník váže přechod dědictví na dědice při splnění určitých předpokladů. Jedná se o stejné předpoklady jako v OZ z roku 1964, avšak některé předpoklady jsou podstatně změněny. Konkrétně se jedná o: a) Smrt zůstavitele b) Existence dědictví c) Způsobilý dědic, d) Odmítnutí/přijetí dědictví e) Dědický titul. Jako nejvýznamnější změny vidím tyto: 1) Odkaz: rychlejší než dědictví. Nově může zůstavitel kromě závěti využít také institutu odkazu. Může tedy dědicům nařídit, aby tzv. odkazovníkovi vydali určitou věc nebo například pohledávku. Výhodou je, že odkazovník vlastně není dědicem, a tak sice může získat část zůstavitelova majetku, ale nepřecházejí na něj jeho dluhy. Podmínkou je vlastně pouze jen to, aby odkazovník přežil zůstavitele. Odkazovník se tak nestává ani účastníkem dědického řízení a k odkázané věci se tak může dostat dříve než dědicové ke svému dědictví. Možná může být překvapivé, že zůstavitel může jako odkaz určit i věc, která je ve vlastnictví jiné osoby (dědice nebo odkazovníka). Může tedy nařídit dědicovi, aby vydal někomu jinému věc ze svého vlastního majetku jako podmínku k nabytí pozůstalosti. Dědic má pak na výběr, zda věc opravdu vydá a dědictví přijme, nebo ho odmítne a může si tak danou věc ponechat. 2) Vedle závěti bude fungovat i dědická smlouva. NOZ do dědického práva vrací také dědickou smlouvu. Tu může zůstavitel s dědicem nebo odkazovníkem uzavřít ještě během života a domluvit v ní, jaký majetek mu připadne. Na rozdíl od závěti ji zůstavitel nemůže jednostranně zrušit. Změny tedy musí posvětit i druhá strana. Pomocí této smlouvy ale není možné sjednat dědění celé pozůstalosti, ale maximálně jejích třech čtvrtin. Jedna čtvrtina tedy musí zbýt zůstaviteli k dispozici pro samostatný projev vůle, který bude podřízen závěti nebo dědění ze zákona. Dědickou smlouvu je nutné uzavřít ve formě veřejné listiny, tedy před notářem. Právní vzdělávání 7

9 3) Privilegovaná závěť. Kromě forem závěti, které dědické právo akceptuje, nyní (vlastní rukou, jinak než vlastní rukou, ale se svědky nebo formou notářského zápisu) zavádí NOZ také závěť s úlevami tzv. privilegovanou závěť. Tu je možné sepsat v případě, že je zůstavitel v nenadálém a bezprostředním ohrožení života. V takovém případě je povoleno, aby závěť byla ústní. NOZ zná tři druhy privilegované závěti ústní před třemi svědky, zaznamenanou starostou obce a pořízenou na palubě námořního plavidla či letadla ve válce před velitelem vojenské jednotky ČR. 4) Podmíněné dědictví. Nově dá NOZ zůstaviteli možnost také v závěti uvést podmínku, za které bude dědic dědit. Může se jí stát například úspěšně absolvované studium, oprava zůstavitelova domu, péče o domácího mazlíčka apod. V případě, že jako dědic tuto podmínku nesplníte, ztrácíte na dědictví nárok. Podmínky ale částečně zákon koriguje, aby zůstavitel nemohl odkazovníka či dědice posmrtně šikanovat. Neplatná by tak například byla podmínka uzavřít manželství nebo se rozvést nebo podmínka nesrozumitelná či zjevně odporující veřejnému pořádku. O tom, zda podmínka naplňuje svou povahou literu zákona tak, aby byla neplatná, musí rozhodnout soud. Žádná podmínka ale nesmí zatížit díl nepominutelného dědice. 5) Menší díl pro nepominutelného dědice. Tak jako v současnosti i NOZ respektuje právo na majetek zůstavitele nepominutelného dědice, jeho nároky ale umenšuje. Nezletilý potomek jako nepominutelný dědic musí získat alespoň tři čtvrtiny jeho zákonného podílu, přičemž nyní platí, že má nárok na celý svůj zákonný podíl. U zletilého dědice se podíl snižuje ze současné jedné poloviny na čtvrtinu zákonného podílu. 6) Dědictví se můžete zříci už za života zůstavitele. Oproti současné právní úpravě bude od prvního ledna možné se zříci dědického práva ještě před smrtí zůstavitele. Takové řešení, navíc s aktivní účastí zůstavitele, může předejít případným dědickým sporům, např. když má zůstavitel dvě děti, jedno obdaruje již za svého života a druhému chce po své smrti věnovat zbývající majetek. S prvním dědicem se tak může dohodnout na zřeknutí se tohoto majetku. 7) Rozšíření dědických skupin. NOZ ovlivní také dědění ze zákona rozšířením dědických skupin ze současných čtyř na šest. Nově se tak stanou zákonnými dědici také praprarodiče a sestřenice či bratranci. Nadále pak ale platí, že přednostní právo mají zůstavitelovi děti a manžel a v první třídě dědické posloupnosti tak dědí Právní vzdělávání 8

10 každý rovným dílem. Pokud nedědí některé z dětí, přesouvá se tento nárok na jeho děti. Pokud nedědí potomci zůstavitele, dědí ve druhé třídě manžel, dále rodiče zůstavitele a ti, kteří s ním žili minimálně rok před smrtí ve společné domácnosti a společně o ni pečovali nebo byli odkázáni na zůstavitele výživou. Manžel by měl získat vždy polovinu pozůstalosti. 8) Dědictví pro náhradníka. Zůstavitel může stanovit i náhradníka, který bude dědit v případě, že původní dědic pozůstalost odmítne nebo zemře. Může také dědicovi nařídit, aby majetek, který v pozůstalosti přijal, byl v případě smrti dědice převeden na stanoveného následného dědice. 9) Větší odpovědnost za dluhy a ochrana věřitelů. V současnosti platí, že dědic hradí případné dluhy zůstavitele jen do výše nabytého dědictví. V praxi to znamená problém, když je předmětem pozůstalosti jen to, co dědicové musí nezbytně přiznat (nemovitosti, vklady na účtech, cenné papíry apod.). Dědicové totiž často nepřiznávají drobný, ale za to hodnotný movitý majetek (např. šperky, starožitnosti apod.), čímž dochází ke krácení práv věřitelů, upozornil Linhart s tím, že od nového roku budou dluhy přecházet na dědice v plném rozsahu. Libovat si tak mohou hlavně věřitelé, kteří získají právo vymáhat všechny dluhy po dědicovi i za cenu, že je ten bude muset uhradit ze svého. Dědic bude mít ale možnost kromě odmítnutí dědictví požádat také o soupis pozůstalosti, který určí čistou hodnotu majetku v době smrti zůstavitele, a pak může hradit dluhy pouze do výše nabytého dědictví. Nesmí se pak ale samozřejmě přijít na to, že dědic úmyslně do tohoto soupisu nepřiznal některé předměty z pozůstalosti. O soupis bude možné požádat maximálně do měsíce od data, kdy ho soud o možnosti vyrozuměl. 10) Větší možnosti vydědění. Větší možnosti získá zůstavitel také, bude-li chtít svého potomka vydědit. Kromě čtyř důvodů, které nyní stanovuje zákon (potomek nepomáhá zůstaviteli ve stáří, neprojevuje o příbuzného zájem, byl odsouzen k trestu odnětí svobody pro úmyslný trestný čin nebo vede nezřízený život), zavede NOZ ještě další dva. Vydědit potomka tak bude možné i kvůli dluhům a pro marnotratné jednání. Na rozdíl od dosavadní právní úpravy však zůstavitel nebude muset do listiny o vydědění výslovně uvádět důvod. Nicméně pokud takový důvod nebude v listině uveden, má nepominutelný dědic právo na zákonný podíl, ledaže se proti němu prokáže zákonný důvod vydědění. To mohou činit ostatní dědicové v rámci dědického řízení. Kromě toho NOZ také stanoví, že pokud vyděděný potomek Právní vzdělávání 9

11 zůstavitele přežije, bude se vydědění automaticky týkat i jeho potomků. Pokud ho nepřežije, budou jeho děti moci dědit. 4 Znaky dědického práva 4.1 Smrt zůstavitele Prvním předpokladem dědění je smrt zůstavitele. Smrt musí být v první řadě prokázána. Stane se to odborným stanoviskem v posudku lékaře po prohlídce mrtvého tzv. listem o prohlídce mrtvého, v němž se konstatuje smrt fyzické osoby. Dále obsahuje údaj o pravděpodobné příčině smrti, jakož i kdy se tomu stalo. Na tomto základě se provede zápis do knihy úmrtí, která je vedena příslušným orgánem pověřeným vést matriky. Důkaz smrti je upraven ve znění NOZ, nezvěstnost je upravena v ustanovení NOZ, domněnka smrti ve znění NOZ. Oproti ObčZ z roku 1964 k zásadním změnám nedošlo. 4.2 Existence dědictví V NOZ je zakotven rozdíl mezi pozůstalostí a dědictvím. Pozůstalostí se rozumí jmění, které zůstavitel zanechal a je předmětem dědění. Dědictví je ten konkrétní majetek, který připadne nabyvateli, a o který se jeho dosavadní majetková sféra děděním zvětší. Doposud tato problematika byla upravována převážně v odborných publikacích. Podle nové právní úpravy se do pozůstalosti mohou počítat práva a povinnosti vázaná na osobu zůstavitele, pokud byly jako dluh nebo jako práva uplatněny u orgánu veřejné moci. 4.3 Způsobilý dědic Zde dochází k poměrně velké změně, protože je částečně prolomena absolutní nezpůsobilost dědice. Ze znění NOZ vyplývá, že může totiž být ustanoven na základě vůle zůstavitele dědic, který se narodí až po smrti zůstavitele, i když nebyl ještě počat. Podle znění 1478 NOZ právnická osoba může dědit, pokud vznikne do jednoho roku od zůstavitelovy smrti. Důvody relativní nezpůsobilosti jsou vymezené zákonem a oproti předešlé úpravě jsou rozšířeny a pozměněny. Zůstává zavrženíhodný čin proti projevu poslední vůle zůstavitelovy, demonstrativně jsou vymezeny důvody. Dále ten, kdo se dopustil činu Právní vzdělávání 10

12 povahy úmyslného trestného činu proti zůstaviteli, jeho předku, potomku nebo manželu. Nově jsou doplněny o dva nové důvody. První důvod upravený v ustanovení 1482 odst. 1 NOZ se vztahuje na manžela, který se dopustil činu naplňujícího znaky domácího násilí, z tohoto důvodu v době smrti probíhá rozvod. Druhý důvod upravený v ustanovení 1482 odst. 2 NOZ se týká rodičů, kteří byli zbaveni rodičovské odpovědnosti kvůli jejímu zanedbávání. 4.4 Odmítnutí/přijetí dědictví Nový občanský zákoník vedle přijetí a odmítnutí dědictví dává další možnosti, a to zřeknutí a vzdání se dědického práva. Odmítnutí dědictví (upraveno v NOZ) je koncipováno s určitými odchylkami podobně jako v občanském zákoníku. Smluvní dědic má právo dědictví odmítnout, pokud to není dědickou smlouvou vyloučeno. Nepominutelný dědic může dědictví odmítnout pouze s výhradou povinného dílu. Nová právní úprava umožňuje dědici, aby se svého dědického práva předem zřekl (upraveno 1484 NOZ ) ve smlouvě se zůstavitelem. Pro tuto smlouvu se vyžaduje forma veřejné listiny. Zříci se dědictví je možné jako celku nebo se může zůstavitelův potomek zříci pouze práva na povinný díl. Ve druhém případě pak potomek může v případě dědění ze zákona ještě dědit. Dědic, který dědictví neodmítl, se jej může vzdát v řízení o dědictví před soudem ( 1490 NOZ) ve prospěch druhého dědice. Oproti tomu odmítnout dědictví nelze ve prospěch jiné konkrétní osoby. Jestliže se vzdá dědictví ten, kdo byl obtížen příkazem, nařízením odkazu nebo jiným opatřením, nezbavuje se tím povinnosti splnit. 4.5 Dědické tituly NOZ vedle dědického titulu zákona a závěti zavádí dědickou smlouvu. Dědická smlouva (upravena v 1582 a násl. NOZ) se stává nejsilnějším dědickým titulem, avšak je možné pořídit dědickou smlouvou pouze o ¾ pozůstalosti. Čtvrtina musí zůstat volná, může však být o této čtvrtině pořízeno závětí, z čehož vyplývá, že nelze dědit pouze na základě dědické smlouvy, ale vždy v kombinaci s nějakým dalším titulem. Není vyloučeno dědit na základě všech tří dědických titulů. Druhým nejsilnějším dědickým titulem je Právní vzdělávání 11

13 závět (upravena v 1492 a násl. NOZ), pokud neexistuje dědická smlouva ani závěť, tak se dědí na základě zákona. V nové právní úpravě se objevuje pojem pořízení pro případ smrti. Podle ustanovení 1491 NOZ pořízení pro případ smrti jsou závěť, dědická smlouva a dovětek. V ustanovení 1498 NOZ dále specifikuje, co znamená dovětek. Dovětek bude nejčastěji listina, ve které zůstavitel uvede některou z vedlejších doložek (příkaz, doložení času nebo podmínku), nebo nařídil odkaz. Základní rozdíl mezi závětí a dovětkem je ten, že dovětkem zůstavitel nepovolává dědice. Odkaz má některé znaky jako dědický titul, ale jedná se o obligační vztah mezi dědicem a odkazovníkem. Odkazem se tudíž odkazovníku zřizuje pohledávka na vydání určité věci, popřípadě jedné či několika věcí určitého druhu, nebo na zřízení určitého práva. Nová právní úprava zavádí okruh osob, které mají právo na zabezpečení v míře, ve které na to pozůstalost stačí. Nejedná se o dědice v přesném slova smyslu, ale o osoby, kterým náleží konkrétní právo ze zákona. Do okruhu těchto osob patří například pozůstalý manžel, který má právo na slušnou výživu z pozůstalosti po dobu šesti týdnů po smrti manžela, u těhotné vdovy tato doba činí až do konce šestého týdne po porodu. Pozůstalému manželi připadne vlastnické právo k věcem, které tvoří základní vybavení rodinné domácnosti. Zákon chrání také rodiče zůstavitele, pokud takový rodič nedědil např. z důvodu, že dědili potomci zůstavitele, má právo na nutné zaopatření za předpokladu, že se mu takového zaopatření nedostává a není schopen se sám živit. Nemůže ale dostat z pozůstalosti více, než kolik by činila třetina jeho zákonného dědického podílu. Zákon také pamatuje na situace, kdy toto právo rodiči nepřipadá (např. když odmítl nebo se zřekl dědictví). 5 Dědění ze zákona NOZ upravuje zákonnou posloupnost v ustanovení Principy zákonného nástupnictví zůstávají v zásadě stejné jako v předchozí úpravě, dochází však k některým terminologickým a věcným změnám. Místo označení dědická skupina se používá označení dědická třída. Jedna ze zásadních věcných změn je ta, že se rozšiřuje okruh zákonných dědiců a současně s tím se zvyšuje počet dědických tříd ze čtyř na šest. Nově se vedle nabývání dědictví rovným dílem zavádí také dědění po rodových větvích. Konkrétně se to projevuje v páté třídě dědiců, kdy se u prarodičů rodičů zůstavitele rozlišuje, zda se jedná Právní vzdělávání 12

14 o prarodiče z matčiny strany či otcovy strany. Stát má v nové úpravě dědického práva postavení zákonného dědice. 5.1 První dědická třída ObčZ z roku 1964 řadil do první dědické skupiny ( 473) zůstavitelovy potomky a dále zůstavitelova manžela nebo registrovaného partnera. Dědicové zde nabývali dědictví rovným dílem. Velikost dílu se odvíjela od počtu osob zařazených do této skupiny. V první třídě dědiců dle NOZ ( 1635) dědí zůstavitelovy děti a jeho manžel stejným dílem. Z ustanovení 3020 NOZ vyplývá, že partner má obdobná práva a povinnosti jako manžel. V této skupině může analogicky dědit i partner. Pokud děti z nějakého důvodu nedědí (mrtvé, dědicky nezpůsobilé), uplatní se zde princip neomezené reprezentace, což znamená, že do jejich právního postavení nastupují jejich potomci. První třída upravená v NOZ odpovídá první dědické skupině v OZ. Objevuje se však odlišná formulace reprezentace v normativním textu. 5.2 Druhá dědická třída Ve druhé dědické skupině ( 474 ObčZ z roku 1964) dědí zůstavitelův manžel nebo registrovaný partner, kterému vždy připadne nejméně jedna polovina dědictví, dědí-li s ním alespoň jeden z dalších dědiců této skupiny. Pokud s ním však v této dědické skupině nikdo další nedědí, připadne mu celé dědictví. Dalšími možnými dědici v této skupině jsou zůstavitelův otec a zůstavitelova matka a dále osoby, které žily se zůstavitelem ve společné domácnosti alespoň po dobu jednoho roku před jeho smrtí a z toho důvodu pečovaly o společnou domácnost nebo byly odkázány výživou na zůstavitele. Těmto dědicům připadne stejným dílem druhá polovina dědictví. Uvolněný podíl po některé z těchto osob přirůstá ostatním dědicům z této poloviny druhé skupiny a nikoliv manželovi. Druhá třída dědiců ( 1636 NOZ) je upravena stejným způsobem jako 2. skupina v občanském zákoníku z roku Třetí dědická třída Ve třetí dědické skupině ( 475 ObčZ z roku 1964) dědí stejným dílem zůstavitelovi sourozenci a Právní vzdělávání 13

15 osoby, které žily se zůstavitelem ve společné domácnosti alespoň po dobu jednoho roku před jeho smrtí a z toho důvodu pečovaly o společnou domácnost nebo byly odkázány výživou na zůstavitele. V případě sourozenců není rozhodné, zda se jedná o sourozence polorodé nebo plnorodé. Sourozenci a spolužijící osoby dědí rovným dílem. V této skupině může kterémukoliv dědici připadnout celé dědictví, pokud je sám ve skupině. Třetí třída dědiců ( 1636 NOZ) je upravena stejným způsobem jako 3. skupina v občanském zákoníku z roku Čtvrtá dědická třída Jestliže nedědí nikdo v předchozích skupinách podle ObčZ z roku 1964, přicházejí na řadu v poslední skupině jako zákonní dědicové prarodiče zůstavitele, a není-li žádného z nich, tak mohou dědit i jejich děti (strýcové a tety). Prarodiče dědí rovným dílem bez rozdílu, zda se jedná o prarodiče z matčiny či otcovy strany. Pokud nežijí prarodiče, tak mohou dědit jejich děti rovným dílem bez rozdílu, zda pocházejí od prarodičů ze strany zůstavitelovy matky či otce. Pokud nedědí nikdo ve třetí třídě podle NOZ, tak nastupují ve čtvrté třídě ( 1638 NOZ) prarodiče zůstavitele. Ti dědí rovným dílem, nezáleží, zda se jedná o prarodiče ze strany otce nebo matky. Na rozdíl od předešlé úpravy jsou děti prarodičů přeřazeny do šesté skupiny. 5.5 Pátá dědická třída V páté třídě, kterou nově zavádí NOZ ( 1639) dědí podle dikce zákona prarodiče rodičů zůstavitele. Dědí se po rodových větvích, polovina připadne prarodičům otce a druhá polovina připadne prarodičům matky. Pokud nedědí jeden člen dvojice, připadne uvolněná osmina pozůstalosti druhému členu, nedědí-li dvojice, připadne čtvrtina pozůstalosti druhé dvojici téže strany. Nedědí-li ani jedna dvojice téže strany, dědictví připadne dvojicím druhé strany ve stejném poměru, v jakém se děli o polovinu dědictví, která jim připadá přímo. Takto lze dospět k závěru, že prarodič rodiče může být jediným dědicem. Příklad: Zůstavitel zanechá jednu praprababičku z matčiny strany a dva prapradědečky z otcovy strany. V tomto případě připadne jedna polovina dědického podílu Právní vzdělávání 14

16 praprababičce z matčiny strany a polovina dědického podílu prapradědečkům z otcovy strany. Každému z prapradědečků poté připadne ¼ dědického podílu. 5.6 Šestá dědická třída V poslední šesté nově zavedené třídě ( 1640 NOZ) dědí stejným dílem děti dětí sourozenců zůstavitele (prasynovci nebo praneteře) a děti prarodičů zůstavitele (strýcové a tety). Nedědí-li některé z dětí prarodičů zůstavitele, připadá jejich podíl jejich dětem (bratranci a sestřenice). 5.7 Několikeré příbuzenství Zavedení nového systému dědických tříd a s ním souvisejícího rozšíření okruhu potenciálních zákonných dědiců, doprovází pravidlo reagující na několikeré příbuzenství. Pokud je někdo se zůstavitelem příbuzný z více než z jedné strany, má z každé strany dědické právo, které by mu náleželo jako příbuznému z této strany. Např. zůstavitelova teta (sestra otce) si vzala strýce zůstavitele (tzn. bratra matky zůstavitele) a jejich společný potomek je bratrancem (sestřenicí), a to ze dvou stran. 5.8 Stát jako dědic Nelze-li podle ObčZ z roku 1964 dědice určit podle pořízení pro případ smrti a není-li tu jiný dědic ani podle zákona, připadne pozůstalost státu ( 462 ObčZ z roku 1964). Jedná se o koncepci tzv. odúmrtí (cadcum) jako výrazu státní majetkové výsosti vyplývajícího ze státní svrchovanosti, tedy opatření veřejnoprávní povahy. Stát v takovém případě nevystupoval jako (zákonný) dědic a neměl možnost dědictví odmítnout. Bylo třeba rozlišovat stát v postavení odúmrtního nabyvatele a stát jako dědice ze závěti. V případě závětního dědice může stát dědictví odmítnout. Stát odpovídal za zůstavitelovy dluhy jen majetkem z dědictví. Podstatnou věcnou změnou NOZ je skutečnost, že stát získává postavení zákonného dědice ( 1634 NOZ). Ačkoliv stát vystupuje jako zákonný dědic, platí pro něj určitá specifika, vyplývající z jeho postavení. Patří sem zejména to, že stát nemůže odmítnout dědictví ani právo na odkaz. Vůči dalším osobám má stát stejné postavení jako zákonný dědic. S ohledem na to, že stát má postavení dědice ze zákona, nárok státu na odúmrť se bude posuzovat jako nárok dědickoprávní. Právní vzdělávání 15

17 6 Dědění ze závěti Závěť vychází z principu zůstavitelovy volnosti ve volbě dědice. Kdo chce, aby se osud jeho jmění utvářel jinak po jeho smrti, než jak určuje posloupnost podle zákona, může ustanovit dědice závětí. Jedná se o projev vůle, jímž zůstavitel vyjadřuje, co chce, aby se stalo s jeho majetkem, až umře. Druhý díl druhé hlavy třetí části NOZ upravuje ustavení dědiců samotným zůstavitelem, tedy závěť a dědickou smlouvu. V úpravě tohoto dílu předcházejí ustanovení o závěti ustanovením o dědické smlouvě, ač je dědická smlouva proti závěti co do právní síly mocnější. Přihlíží se však jednak k tomu, že závěť je obvyklejší a četnější způsob, jímž se o pozůstalosti pořizuje, jednak i k tomu, že dědická smlouva se jako institut ze závěti vyvinula a je z ní odvozena. Právní úprava dědění ze závěti v novém občanském zákoníku se vrací k tradičním právním institutům, které platily již v ABGB (Všeobecný občanský zákoník Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch für die gesammten Deutschen Erbländer der Österreichischen Monarchie; v Českých zemích o. z. o., platný od roku 1811),, např. svěřenecké nástupnictví, podmínky a příkazy, zůstavitel může také v závěti uvést podmínku, doložení času nebo příkaz. Na závěť se vztahují požadavky vznášené na právní jednání obsažené v části první NOZ. 6.1 Náležitosti osoby pořizovatele Platně sepsat závěť může zletilá osoba, což je osoba, která dosáhla věku 18 let, rovněž osoba starší 16 let, pokud uzavřela manželství, a osoba starší 16 let, které byla svéprávnost přiznána soudem. Stejně jako v předešlé úpravě se dává možnost osobě, která dovršila 15 let, aby pořizovala závěť formou veřejné listiny. Obě právní úpravy (ObčZ z roku 1964 i NOZ) docházejí ke stejným závěrům, ale na rozdíl od předešlé úpravy je přiznána pořizovací způsobilost osobě, které byla přiznána svéprávnost. Překážkou pořizovací způsobilosti může být duševní porucha. Nová právní úprava však přiznává pořizovací způsobilost v případě, kdy ještě nedošlo ke zrušení omezení svéprávnosti rozhodnutím soudu, ale zůstavitel se natolik uzdravil, že je schopen projevit vlastní vůli. Jestliže byl někdo omezen ve svéprávnosti tak, že není způsobilý pořizovat, a pakliže se uzdraví do té míry, že je schopen projevit svou vlastní vůli a pořídit o svém majetku Právní vzdělávání 16

18 závětí, potom ta osoba, která prosazuje platnost takové závěti, ponese důkazní břemeno a musí snést důkazy o uzdravení. V případech, kdy byla osoba ve svéprávnosti sice omezena, ale je způsobilá pořizovat, může takto učinit jenom formou veřejné listiny. Je na notáři, aby zhodnotil, zda je tato osoba k tomuto způsobilá a uvědomuje si dopady svého jednání. V ustanovení 1528 odst. 2 NOZ jsou uvedeny instrukce, v jakém rozsahu mohou pořizovat osoby omezené ve svéprávnosti z taxativně vymezených důvodů (závislost na alkoholu). Jedná se o takový návod pro notáře, v jakém rozsahu mohou zmíněné osoby s majetkem naložit. Podle znění NOZ mohou tyto osoby pořizovat nejvýše o polovině pozůstalosti. 6.2 Náležitosti vůle zůstavitele Vůle zůstavitele musí být podle NOZ vážná, svobodná a prostá omylu. O právní jednání nejde, nebyla-li zjevně projevena vážná vůle ( 551 NOZ). Nová právní úprava tato jednání pojmenovává jako tzv. zdánlivá právní jednání, ke kterým se nepřihlíží ( 554 NOZ). Znění 553 odst. 2 NOZ připouští nápravu za předpokladu, že je projev vůle mezi stranami dostatečně vyjasněn. Vůle musí být dále svobodná, pořizovatel nemůže být přinucen sepsat závěť. Pokud však bude donucen pod hrozbou násilí vyhotovit závěť, může namítnout neplatnost takového právního jednání. Pokud by byl zůstavitel donucený sepsat závěť a odporovalo by to jeho svobodné vůli, mohla by taková závěť nadále platit. Bylo by to v případě, kdyby se takto zůstavitel rozhodl, protože by takové uspořádání po jeho smrti bylo ideální a zcela by vyhovovalo jeho představám. Nový občanský zákoník upravuje v hlavě dědického práva v ustanovení NOZ následky zůstavitelova omylu. Platnost závěti je posuzována z hlediska jejího pořizovatele. Rozhoduje, že zůstavitel jednal v podstatném omylu, tj. v takovém, že by zůstavitel nepořídil o pozůstalosti (nebo její části) tak, jak učinil, pokud by se nebyl zmýlil. Není důležité, kdo takový omyl vyvolal, ani pokud vznikl z příčin samotného zůstavitele. V ustanovení 1530 NOZ se jako podstatný omyl vymezuje omyl v osobě, které se něco zůstavuje, podílu či věci, které se zůstavují, dále podstatných vlastností věci. Pouhá vada projevu, včetně přeřeknutí, přepsání, nesprávného pojmenování nebo popsání, není podstatným omylem. Chybné uvedení jména nevyvolá neplatnost příslušného ustanovení závěti, když nebude pochybnost, kterého člověka zůstavitel obmyslil. Právní vzdělávání 17

19 6.3 Náležitost projevu vůle zůstavitele NOZ Podle ustanovení 1494 odst. 2 NOZ se musí závěť vykládat tak, aby bylo co nejvíce vyhověno vůli zůstavitele. Slovům použitých v závěti je potřeba přisuzovat jejich skutečný význam, ledaže si zůstavitel navykl spojovat s těmito slovy jiný, sobě vlastní význam- peníze- prašule, dům-barák, manželka- stará atd. Podle ustanovení 1497 NOZ musí zůstavitel svou vůli projevit tak určitě, že nestačí, aby jen přisvědčil návrhu, který mu byl učiněn. V nové právní úpravě jsou stanoveny přesné formy projevu vůle pořizovatele. Na rozdíl od ObčZ z roku 1964 je vedle písemné formy povolena ústní forma závěti, pokud byla pořízena s úlevami. Závěti pořízené v písemné formě se dále člení podle toho, jestli byly pořízeny soukromou nebo veřejnou listinou. Soukromou listinou se nadále pořizuje závěť alografní (např. na počítači, na stroji)a holografní (vlastní rukou) Závěť holografní První typ závěti je závěť psaná vlastní rukou zůstavitele. NOZ upravuje až na drobné formulační odchylky stejně jako ObčZ z roku Musí být sepsána vlastní rukou zůstavitele a podepsána. Nejsou tam žádné změny. Na druhou stranu možná vzhledem k novému pohledu na dědické právo a na dědění z testamentu, které se hlavně projevuje nižší formálností a důrazem na vůli zůstavitele, mohou nastat nové otázky ohledně podpisu. Prvorepubliková judikatura připouštěla, že při závěti psané vlastní rukou postačí jako podpis pouhé křestní jméno. Co by se stalo, pokud by se někdo podepsal přezdívkou nebo označením rodinného stavu? Bylo by jasné, o koho se jedná, ale nebyl by přesně pojmenován. Současná judikatura připouští, že postačuje příjmení pořizovatele, je tedy možné, že by se pokusila jít ještě dále, byly by připuštěny přezdívky a označení rodinného stavu (např. otec ) Závěť alografní NOZ nadále upravuje závěti, které nejsou psané vlastní rukou zůstavitele. Základy tohoto typu zásadně vychází z ObčZ z roku 1964, avšak přináší některé změny. Rozeznáváme dvě základní formy závěti obecnou formu ( 1534 NOZ; taková závěť musí být vlastnoručně podepsaná, zůstavitel musí před dvěma současně přítomnými svědky výslovně prohlásit, že listina obsahuje jeho poslední vůli) a zvláštní forma pro osoby, jež neumí číst a psát ( 1535 a1536 NOZ; úprava závěti pro nevidomé a neslyšící osoby, které Právní vzdělávání 18

20 nemohou číst nebo psát, nevidomý zůstavitel projeví poslední vůli před třemi současnými svědky v listině, jež musí být nahlas přečtena svědkem, který závěť nepsal). 6.4 Závěť ve formě veřejné listiny Jedná se o listinu vydanou orgánem veřejné moci v mezích jeho pravomoci, nebo listinu, kterou za veřejnou listinu prohlásí zákon. Podle znění 3026 odst. 2 první věty: vyžaduje-li právní jednání formu veřejné listiny, rozumí se jí notářský zápis. Nově se jedná o obligatorní formu pro osoby s omezenou svéprávností ( NOZ). Dále je to povinná forma pro nezletilé osoby starší 15 let a jako alternativní forma pro osoby nevidomé nebo se smyslovým postižením a pro osoby, na které se vztahuje 1493 odst. Změnou oproti minulé úpravě je, že zůstavitel má možnost požádat o vydání originálu, čímž dojde ze zákona ke zrušení platnosti takové závěti. 6.5 Závěť s úlevami Do dědického práva se vrací tzv. privilegovaná závěť, která už byla zakotvena v AGBG. Touto formou závěti mohou pořídit osoby, které se zpravidla kvůli nepříznivé či nepředvídatelné události (např. živelné pohromy, války apod.) nacházejí v situaci, kdy jsou v ohrožení života a nemohou využít tradiční formy pro pořízení závěti. Privilegované testamenty se mohou rozdělit na dvě hlavní skupiny. U první skupiny je dělícím kritériem forma, u druhé skupiny to jsou vlastnosti osob, které u projevu poslední vůle pořizovatele asistují. Ústní formu závěti lze pořídit před třemi svědky v případě ohrožení života nebo v místě, kde je běžný společenský styk ochromen následkem mimořádné události. Zůstavitel může také zřídit závěť ve formě veřejné listiny před starostou obce nebo jinou pověřenou osobou a dvěma přítomnými svědky za předpokladu, že existuje důvodná obava, že by zůstavitel zemřel dříve, než by pořídil závěť ve formě notářského zápisu. Platnost této závěti je omezena na tři měsíce. Do dědického práva je také zařazena i možnost pořídit závěť na palubě letadla nebo lodi, ve válce před velitelem vojenské jednotky ČR. Takto pořízená závěť se považuje za veřejnou listinu, má však omezenou platnost na dobu tři měsíce. Právní vzdělávání 19

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 9. března 2015 Přehled přednášky (v širším slova smyslu) upravuje přechod majetkových poměrů zemřelého člověka na jiné osoby (v

Více

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_20_PRÁVO_3.02_Dědické právo. Výkladová prezentace k tématu Dědické právo

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_20_PRÁVO_3.02_Dědické právo. Výkladová prezentace k tématu Dědické právo Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Právo Ročník/y/ 1. Ročník Datum vytvoření Anotace Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_20_PRÁVO_3.02_Dědické

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_20_DĚDICKÉ PRÁVO_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Znění 460 až 487 ObčZ (zákon číslo 40/1964 Sb., občanský zákoník):

Znění 460 až 487 ObčZ (zákon číslo 40/1964 Sb., občanský zákoník): Znění 460 až 487 ObčZ (zákon číslo 40/1964 Sb., občanský zákoník): ČÁST SEDMÁ Dědění HLAVA PRVNÍ Nabývání dědictví 460 Dědictví se nabývá smrtí zůstavitele. 461 (1) Dědí se ze zákona, ze závěti nebo z

Více

Občanské právo. Občanský zákoník. dědění

Občanské právo. Občanský zákoník. dědění Občanské právo Občanský zákoník dědění Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Karla Šimoníková. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a

Více

Díl třetí Dědické právo. Obecný výklad. Základní pojmy

Díl třetí Dědické právo. Obecný výklad. Základní pojmy Díl třetí Dědické právo Obecný výklad Základní pojmy Dědictví se nabývá smrtí zůstavitele. Dědící osoba se označuje jako zůstavitel, kterým leze v daných souvislostech rozumět toho, kdo něco, co má být

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.05 Téma sady: Občanské právo dědické právo Ročník: Nástavbové

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník kód předmětu: B_CPr_3 Civilní právo 3 Nový občanský zákoník DĚDICKÉ PRÁVO David Hozman (2013) hozmand@seznam.cz nebo 21078@mail.vsfs.cz Legislativa požívá ústavní ochrany (článek 11 Listiny základních

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Dědické právo v novém občanském zákoníku

Dědické právo v novém občanském zákoníku Dědické právo v novém občanském zákoníku Tato publikace je financována z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Nové soukromé

Více

OBČANSKÉ PRÁVO 2. část

OBČANSKÉ PRÁVO 2. část OBČANSKÉ PRÁVO 2. část Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK

Více

Předmět: upravuje vztahy majetko-právní a osobní, rodinné a pracovní vztahy Prameny: Občanský zákoník, Občanský soudní řád

Předmět: upravuje vztahy majetko-právní a osobní, rodinné a pracovní vztahy Prameny: Občanský zákoník, Občanský soudní řád Otázka: Odvětví práva soukromého Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Mel Předmět: upravuje vztahy majetko-právní a osobní, rodinné a pracovní vztahy Prameny: Občanský zákoník, Občanský soudní

Více

Dědění ze zákona. Dědická posloupnost. 4. kapitola

Dědění ze zákona. Dědická posloupnost. 4. kapitola 4. kapitola Dědění ze zákona V předchozích kapitolách jsme se podívali na to, jaké možnosti má člověk, který se rozhodne vyřešit své věci před svou smrtí. Nyní je čas se seznámit s tím, co se stane, pokud

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. Dědictví KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Dědictví - NOZ Dědické právo je

Více

Nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník Petr Novotný, Monika Novotná Nový občanský zákoník DĚDICKÉ PRÁVO závěť, dědická smlouva vydědění odkaz dluhy zůstavitele JUDr. Petr Novotný, Ph.D. Většinu svého profesního života se zabývá obchodním a

Více

Zákon. občanský zákoník. ze dne 3. února 2012

Zákon. občanský zákoník. ze dne 3. února 2012 Zákon č. 89/2012 - Občanský zákoník - Absolutní majetková práva - Dědické právo 46 Část třetí Absolutní majetková práva Hlava III: Dědické právo Díl 1: Právo na pozůstalost 1475 (1) Dědické právo je právo

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_12_RODINNÉ PRÁVO I_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník kód předmětu: B_CPr_3 Civilní právo 3 Nový občanský zákoník RODINNÉ PRÁVO David Hozman (2013) hozmand@seznam.cz nebo 21078@mail.vsfs.cz Legislativa ústavní základ v článku 32 Listiny základních práv a

Více

Způsobilost k právním úkonům. Právní ochrana lidí s postižením

Způsobilost k právním úkonům. Právní ochrana lidí s postižením Způsobilost k právním úkonům Právní ochrana lidí s postižením 1 Rozhodování lidí s postižením Autonomní - Člověk rozhoduje samostatně, nese důsledky svých rozhodnutí sám a je za ně odpovědný. Náhradní

Více

INFORMATIVNÍ NEWSLETTER

INFORMATIVNÍ NEWSLETTER INFORMATIVNÍ NEWSLETTER TER 5. / duben 2013 uvnitř dále naleznete Aktuálně z praxe občanských poraden AOP ISSN 1805-5532 Osoby podle nového občanského zákoníku Základy dědického práva podle nového občanského

Více

Předpis Notářské komory České republiky o Evidenci právních jednání pro případ smrti

Předpis Notářské komory České republiky o Evidenci právních jednání pro případ smrti Schváleno sněmem NK ČR dne 21.11.2013, souhlas Ministerstva spravedlnosti č.j. 743/2013-OSD-ENA/14 Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle 37 odst. 3 písm. q) zákona č. 358/1992 Sb.,

Více

Rozlišujeme zastoupení:

Rozlišujeme zastoupení: Zastoupení Rozlišujeme zastoupení: smluvní, zákonné a opatrovnictví Zastoupení v NOZ je rozděleno dle právního důvodu jeho vzniku. Všeobecná ustanovení NOZ vymezují rámec zastoupení a základní pravidla

Více

JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.

JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. Osoby v NOZ - přehled spolek korporace 214-302 osoby fyzické 23-117 210-302 další PO tohoto druhu, např. obch. společnosti 15-435 právnické 118 418/* fundace 303-401 nadace 306-393

Více

P r a k t i c k á r u k o v ě ť

P r a k t i c k á r u k o v ě ť Dobročinné odkazy v závěti P r a k t i c k á r u k o v ě ť Text vznikl v rámci projektu Z á věti p r o k o m u n i t n í n a d a c e ve spolupráci Jiřího Bárty, Jana Kroupy, Jiřího Kučery a Petra Svobody

Více

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Opatrovnické řízení 1) Podpůrná opatření a svéprávnost (platí pro zletilé osoby) a) Podpůrná

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Domácnost a formy soužití

Domácnost a formy soužití Domácnost a formy soužití Společně posuzované osoby Posuzují se společně s žadatelem Nejčastěji rodina, vždy se společně posuzují rodiče a nezaopatřené děti, manželé a registrovaní partneři Popř. patří

Více

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

HLAVA III ZRUŠENÍ, LIKVIDACE A ZÁNIK OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

HLAVA III ZRUŠENÍ, LIKVIDACE A ZÁNIK OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Odmítnuté (nepřevzaté) závazky zůstávají platnými; zavázán je zakladatel, který je učinil, popř. je-li vícero zakladatelů zakladatelé společně a nerozdílně (solidárně). Jedná-li pouze jediný písemně zmocněný

Více

Člověk jako občan a světoobčan aktualizace textu v učebnici na str. 68-69

Člověk jako občan a světoobčan aktualizace textu v učebnici na str. 68-69 Fyzická osoba Člověk jako občan a světoobčan aktualizace textu v učebnici na str. 68-69 Fyzická osoba je právní pojem odlišující člověka od jiných právních subjektů, které mají právní subjektivitu (právnická

Více

ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY

ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY 20 (Některé důsledky převodu vlastnictví jednotky) (1) S převodem nebo přechodem vlastnictví k jednotce přechází spoluvlastnictví společných částí domu,

Více

Domácnost, která hospodaří s penězi. Manželství

Domácnost, která hospodaří s penězi. Manželství Domácnost, která hospodaří s penězi Manželství KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Právní zastoupení Koncepce právního zastoupení Část první, hlava

Více

Západočeská univerzita v Plzni

Západočeská univerzita v Plzni Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická DIPLOMOVÁ PRÁCE Pořízení pro případ smrti dle Nového občanského zákoníku Jakub Effenberger Plzeň 2014 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma: Pořízení

Více

Obsah. 2. WORKSHOP: Pracovní právo, exekuce, insolvence a osobní bankrot

Obsah. 2. WORKSHOP: Pracovní právo, exekuce, insolvence a osobní bankrot 1 2 Obsah 1. WORKSHOP: Osoby a jejich práva, dědictví, náhrada škody, rodinné právo, vlastnictví, sousedská práva, jak nenaletět při koupi a prodeji nemovitosti, smlouvy 2. WORKSHOP: Pracovní právo, exekuce,

Více

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Příloha č. 2 Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Volby do zastupitelstev obcí upravuje zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění

Více

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK Příloha č. 2 SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK dle ustanovení 1879 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smluvní strany 1. JUDr. Jiří Voda, LL.M., se sídlem Opletalova 57, 110

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.14 Integrovaná střední škola

Více

Znění 175a až 175zd OSŘ (zákon číslo 99/1963 Sb., občanský soudní řád):

Znění 175a až 175zd OSŘ (zákon číslo 99/1963 Sb., občanský soudní řád): Znění 175a až 175zd OSŘ (zákon číslo 99/1963 Sb., občanský soudní řád): Řízení o dědictví 175a (1) Příslušný orgán státní správy pověřený vedením matriky oznámí úmrtí ve svém matričním obvodu soudu příslušnému

Více

RODINNÉ PRÁVO DEFINICE, PRAMENY

RODINNÉ PRÁVO DEFINICE, PRAMENY RODINNÉ PRÁVO OSNOVA: Definice, prameny Manželství vznik, důvody neplatného manželství, zánik Přímá a pobočná linie Vztahy mezi manželi Vztahy mezi rodiči a dětmi Náhradní výchova Vyživovací povinnosti

Více

Exekuční a dědické řízení v souběhu

Exekuční a dědické řízení v souběhu Exekuční a dědické řízení v souběhu JUDr. Jana Tvrdková, soudní exekutorka Exekutorského úřadu Praha 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 115/2006 Sb. ze dne 26. ledna 2006. o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 115/2006 Sb. ze dne 26. ledna 2006. o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů VYBRANÁ USTANOVENÍ ZÁKONA č. 115/2006 Sb. ze dne 26. ledna 2006 o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů Změna: 261/2007 Sb., 362/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb. Změna: 41/2009

Více

Jednání podnikatele. zastoupení. smluvní. zákonné. prokura. na základě plné moci. Vedoucí odštěpného závodu. Osoba pověřená podle 15 ObchZ

Jednání podnikatele. zastoupení. smluvní. zákonné. prokura. na základě plné moci. Vedoucí odštěpného závodu. Osoba pověřená podle 15 ObchZ Jednání podnikatele Fyzická osoba - sama Právnická osoba statutárním orgánem zastoupení zákonné smluvní Vedoucí odštěpného závodu prokura Osoba pověřená podle 15 ObchZ na základě plné moci Jednání fyzické

Více

DAŇ Z NABYTÝCH NEMOVITÝCH VĚCÍ

DAŇ Z NABYTÝCH NEMOVITÝCH VĚCÍ I. DAROVACÍ DAŇ II. DĚDICKÁ DAŇ jsou nově upraveny v zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen ZDP ) III. DAŇ Z NABYTÝCH NEMOVITÝCH VĚCÍ (dříve z převodu nemovitostí) je upravena v zák. č. 340/2013

Více

Informace k postupu při zajištění péče o zvíře podle 25 odst. 6

Informace k postupu při zajištění péče o zvíře podle 25 odst. 6 ODBOR ŽIVOČIŠNÝCH KOMODIT 17210 SPISOVÁ ZN.: = čj. NAŠE ČJ.: 16632/2010-17210 VYŘIZUJE ODDĚLENÍ OCHRANY ZVÍŘAT, JUDr. Traplová TELEFON: 221 812 346 FAX: 221 812 967 E-MAIL: jana.traplova@mze.cz ADRESA:

Více

SSOS_ON_1.08 Rodinné právo

SSOS_ON_1.08 Rodinné právo Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ON_1.08

Více

červenec 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

červenec 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 červenec 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Podání z datové schránky bez zaručeného elektronického podpisu Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 17.2.2012, sp. zn. 8 As 89/2011

Více

Stanovuje pravidla vlastnických poměrů a vztahy vyplývající z práva na ochranu osobnosti

Stanovuje pravidla vlastnických poměrů a vztahy vyplývající z práva na ochranu osobnosti Otázka: Občanské právo, občanské soudní řízení, rodinné právo Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Bambuca - prameny občanského práva, právo věcné a závazkové - podstata občanského soudního řízení,

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005 Školní rok: 2012/2013 Třída: DS5B

Více

PŘEHLED ZMĚN NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH

PŘEHLED ZMĚN NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH PŘEHLED ZMĚN NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH V Praze, dne 10. 12. 2013 Vážení obchodní přátelé, Po mnoha politických peripetiích před i po předčasných volbách lze teprve nyní s mírou

Více

Manželé do 31. 12. 2013 (ZDDDPN)

Manželé do 31. 12. 2013 (ZDDDPN) PROMĚNA PRÁVNÍHO POSTAVENÍ MANŽELŮ JAKO POPLATNÍKŮ TRANSFEROVÉ DANĚ Zákonným opatřením Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí (dále jen ZOSDNNV ), byl s účinností k 1. lednu 2014 nahrazen

Více

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců Pracovní právo Vznik pracovního poměru a pracovní smlouva Teorie - pracovní poměr je právní vztah, jímž zaměstnanec vykonává práci pro zaměstnavatele za mzdu (plat) - pracovní poměr se zakládá pracovní

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.06 Téma sady: Rodinné právo - manželství Ročník: 1.-4. ročník

Více

PRÁVNÍ LINKA Centrum pomoci v naléhavých životních situacích

PRÁVNÍ LINKA Centrum pomoci v naléhavých životních situacích PRÁVNÍ LINKA Centrum pomoci v naléhavých životních situacích xx. xx. 2012 Dotazy volejte na 900 900 809 nebo navštivte www.pravnilinka.cz Zadavatel dotazu: xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, PSČ xxx xx

Více

Hospodárné nakládání s majetkem: návrh legislativního řešení Oživení, o.s., duben 2010

Hospodárné nakládání s majetkem: návrh legislativního řešení Oživení, o.s., duben 2010 Hospodárné nakládání s majetkem: návrh legislativního řešení Oživení, o.s., duben 2010 Navrhovaná novela stojí na 3 základních bodech: právní úkony územního celku vedoucí ke zcizení, pronájmu nebo výpůjčce

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M005 Školní rok: 2013/2014 Třída: DS

Více

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu Obec Veliny IČ.: 00274542 se sídlem Veliny 60, 534 01 Veliny zastoupena starostou obce Petrem Krejcarem. Tel.: 466 682 187 Bankovní spojení : 192583650257/0100 (dále jen strana Budoucí povinná ) na straně

Více

Svéprávnost podle nového občanského zákoníku

Svéprávnost podle nového občanského zákoníku Svéprávnost podle nového občanského zákoníku Praha, 28. 2. 2014 Mgr. Michal Lipovský Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - účinnost od 1.1.2014-3081 paragrafů - ruší nebo mění více než 200 právních

Více

O ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM

O ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM SPOLEČENSKÁ SMLOUVA SPOLEČNOSTI, SE SÍDLEM V., IČ:.., ZAPSANÉ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU SOUDU V, V ODDÍLU A VE VLOŽCE.SE MĚNÍ TAK, ŽE SE ZCELA NAHRAZUJE TÍMTO NOVÝM ÚPLNÝM ZNĚNÍM: SPOLEČENSKÁ SMLOUVA O ZALOŽENÍ

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz)

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Nový občanský zákoník (1) Hlavní cíl nové právní úpravy úprava veškerých

Více

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu Moravec Alexandr a Moravcová Helena Dlouhý Most 121,46312 (dále jen strana "Budoucí na straně jedné a povinná") Obec Dlouhý Most, IČO: 46744941, Se sídlem: č.p. 193,463 12 Dlouhý Most, zastoupená: Ing.

Více

Metodické pokyny pro matriční agendu

Metodické pokyny pro matriční agendu Metodické pokyny pro matriční agendu Ministerstvo vnitra je ústředním orgánem státní správy pro vnitřní věci. Matriční úřady jsou obecní a městské úřady, které určí a jejich obvody vymezí Ministerstvo

Více

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. EP-12-4002883/04

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. EP-12-4002883/04 Město Rychnov u Jablonce nad Nisou, IČO: 00262552, DIČ: CZ00262552, Se sídlem: Husova 490, 46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou, zástupce: Bc. Tomáš Levinský, funkce: starosta města, tel..:488 880 830, email:

Více

Zánik nájmu bytu (domu)

Zánik nájmu bytu (domu) ČÁST TŘETÍ Zánik nájmu bytu (domu) I. Obecně Nájem bytu a domu zaniká nejčastěji tradičním způsobem jako každý jiný závazek, a to řádným splněním dluhu (srov. 1908 odst. 1 obč. zák.). V případě nájmu však

Více

Nový občanský zákoník: absolutní a vybraná relativní majetková práva. Praha, 2013 JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D.

Nový občanský zákoník: absolutní a vybraná relativní majetková práva. Praha, 2013 JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. Nový občanský zákoník: absolutní a vybraná relativní majetková práva Praha, 2013 JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. Systematika rekodifikace 1) Základní kodexy Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ) Zákon

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ Katedra občanského práva DIPLOMOVÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ Katedra občanského práva DIPLOMOVÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ Katedra občanského práva DIPLOMOVÁ PRÁCE Dědění ze závěti komparace právní úpravy podle zákona č. 40/1964 Sb. a zákona č. 89/2012 Sb. Zpracovala: Tereza

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ Zaměstnavatel. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený vydává tento vnitřní předpis o poskytování dovolené. 1. Čerpání dovolené se určuje

Více

PŘECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ PO SMRTI JEDINCE

PŘECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ PO SMRTI JEDINCE PŘECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ PO SMRTI JEDINCE Mgr. Kamila Šnajderová Nejvyšší soud ČR, Brno Účelem tohoto článku je přiblížit čtenářům právní důsledky spojené se smrtí lidské bytosti. Zůstavitel 1 ke dni

Více

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti podle ustan. 1785 a násl. a v souladu s 1257 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany se sídlem náměstí

Více

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Čl. I

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Čl. I ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl

Více

Stručná příručka k novému občanskému zákoníku a jeho dopadům v běžném životě Jan Kubica, advokát

Stručná příručka k novému občanskému zákoníku a jeho dopadům v běžném životě Jan Kubica, advokát Stručná příručka k novému občanskému zákoníku a jeho dopadům v běžném životě Jan Kubica, advokát Proč máme nový občanský zákoník Ze všech stran se na nás valila před koncem roku informace o tom, že úderem

Více

Strana 1 Usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/1998 Věstníku ze dne 14. dubna 1998

Strana 1 Usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/1998 Věstníku ze dne 14. dubna 1998 Strana 1 Usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/1998 Věstníku ze dne 14. dubna 1998 Usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/1998 Věstníku ze dne 14. dubna 1998, kterým se upravuje

Více

ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE

ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE Mgr. Libor Štajer, advokát 11. února 2008 OBSAH ZÁKONÍK PRÁCE X NOVÝ OZ vztah právních předpisů; důležité změny; nové instituty; aktuální nejčastější

Více

REKODIFIKAČNÍ NOVINKY

REKODIFIKAČNÍ NOVINKY PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem REKODIFIKAČNÍ NOVINKY ZÁŘÍ 2013 NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH ZÁKON O MEZINÁRODNÍM PRÁVU SOUKROMÉM

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

Založení a správa základního hospodaření domácnosti

Založení a správa základního hospodaření domácnosti Založení a správa základního hospodaření domácnosti Pořízení bytu formou nájmu/ podnájmu Nájemní vztah vzniká na základě písemné smlouvy, kterou pronajímatel (vlastník) přenechává nájemci do užívání, a

Více

kapitola I Převodové tabulky

kapitola I Převodové tabulky I. kapitola I Převodové tabulky Převodové tabulky mezi ustanoveními dosavadních právních předpisů a stavem po rekodifikaci soukromého práva od 1. ledna 2014 Vypracoval kolektiv autorů legislativního odboru

Více

3.6 Ústavněprávní osobnost právnické osoby

3.6 Ústavněprávní osobnost právnické osoby (5) Jsou-li podle 971 výchova dítěte nebo jeho tělesný, rozumový nebo jeho duševní stav či řádný vývoj vážně ohroženy nebo narušeny do té míry, že je to v rozporu se zájmem dítěte, anebo jsou-li tu vážné

Více

P R A V I D L A. MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům. Část I.

P R A V I D L A. MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům. Část I. P R A V I D L A MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům Část I. Čl. 1 Základní pojmy Byt: Za byt se považuje místnost nebo soubor místností ve vlastnictví města Lázně Bělohrad,

Více

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ OD A DO Z

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ OD A DO Z SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ OD A DO Z 2. doplněné a přepracované vydání (únor 2012) 2. aktualizace k 1. 3. 2015 Ke změnám správního řádu došlo v souvislosti s přijetím zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, resp.

Více

Oddíl 5 Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí

Oddíl 5 Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí Oddíl 5 Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí Až doposud jsme se zabývali problematikou úpravy poměrů nezletilých dětí, jejíž vyřešení je podmínkou rozvodu rodičů. Nutno však konstatovat, že zákonná

Více

Spory rodičů o volbu základní školy dítěte

Spory rodičů o volbu základní školy dítěte Spory rodičů o volbu základní školy dítěte Mgr. Veronika Kaiserová Vzdělání je zejména v dnešní době záležitostí, která je velmi podstatná pro budoucí směřování člověka. S rozšiřováním nabídky speciálních

Více

ZÁKON. Návrh III. ze dne 2015, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony

ZÁKON. Návrh III. ze dne 2015, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony III. Návrh ZÁKON ze dne 2015, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna občanského zákoníku

Více

- 81 a 88 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, (o zdravotních službách, dále jen ZZS )

- 81 a 88 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, (o zdravotních službách, dále jen ZZS ) Výkladové stanovisko č. 20 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ze dne 3. března 2014 - k problematice ochraně lidského těla po smrti člověka v NOZ

Více

1.8 Daň dědická a darovací do 31. 12. 2013

1.8 Daň dědická a darovací do 31. 12. 2013 Daně 1.8 Daň dědická a darovací do 31. 12. 2013 Daň dědická a darovací byla upravena do 31. 12. 2013 zákonem č. 357/1992 Sb., o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí (ZDDP). Od 1. 1. 2014 došlo

Více

Rekodifikace soukromého práva

Rekodifikace soukromého práva A D V O K Á T N Í K A N C E L Á Ř C o u f a l, G e o r g e s & partners s.r.o. Brno, Lidická 693/5a, PSČ 602 00 IČ: 025 03 263 tel./fax: + 420 542 212 191 / 542 210 371 e-mail: ak.info@coufal-georges.cz

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK STRUČNÝ PŘEHLED ZMĚN

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK STRUČNÝ PŘEHLED ZMĚN NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK STRUČNÝ PŘEHLED ZMĚN 1 Obsah 1. Obecná část... 9 Hlavní zásady nové kodifikace jsou především následující:... 9 Vše v jednom, logicky a přehledně... 9 Soukromé právo... 9 Jazyk nového

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 26/2004-41 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Marie Žiškové,

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ OBSAH Seznam autorů............................................ XIII Autoři a recenzenti jednotlivých ustanovení...................... XV Seznam zkratek......................................... XXXII Cizojazyčný

Více

Jednání jménem společnosti Společnost s ručením omezeným v praxi

Jednání jménem společnosti Společnost s ručením omezeným v praxi Stránka č. 1 z 6 Společnost s ručením omezeným v praxi < Předchozí Následující > 3.2.1 Jednání jménem společnosti 11.2.2010, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer 3.2.1 Jednání jménem společnosti

Více

Právnické osoby podle NOZ. 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku

Právnické osoby podle NOZ. 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku Právnické osoby podle NOZ 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku od 1. 1. 2014 NOZ, ZOK, zákon č. 304/2013 Sb. o rejstřících právnických a fyzických osob regulace právnických

Více

Začínáte? Druhy živností. a jejich náležitosti. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? Druhy živností. a jejich náležitosti. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz Druhy živností a jejich náležitosti Začínáte? Příručka pražského podnikatele Živností je soustavná činnost provozovaná

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Soukromé právo právo rodinné VY_32_INOVACE_10_11. Mgr. Jan Hrazdira hrazdira@gymjev.

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Soukromé právo právo rodinné VY_32_INOVACE_10_11. Mgr. Jan Hrazdira hrazdira@gymjev. Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí 2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí Daň dědická a darovací se od příštího roku ruší a úprava zdanění dědictví a darování se přesouvá do zákona o daních z příjmů. Místo stávající daně z převodu nemovitostí

Více

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel.

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. 130 Orgány školské právnické osoby (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. (2) Orgány školské právnické osoby zřízené jinou právnickou osobou

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 VEŘEJNÉPRÁVO ÚSTAVNÍ PRÁVO SPRÁVNÍ PRÁVO TRESTNÍ PRÁVO FINANČNÍ PRÁVO normy, které

Více

Schváleno sněmem NK ČR dne 21.11.2013, souhlas Ministerstva spravedlnosti č.j. 743/2013-OSD-ENA/14

Schváleno sněmem NK ČR dne 21.11.2013, souhlas Ministerstva spravedlnosti č.j. 743/2013-OSD-ENA/14 Schváleno sněmem NK ČR dne 21.11.2013, souhlas Ministerstva spravedlnosti č.j. 743/2013-OSD-ENA/14 Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle 37 odst. 3 písm. r) zákona č. 358/1992 Sb.,

Více

NOVELA ZÁKONA O NÁJMU A PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A MOŽNOST UZAVŘÍT NÁJEMNÍ SMLOUVU NA NEBYTOVÝ PROSTOR PŘED VYDÁNÍM KOLAUDAČNÍHO ROZHODNUTÍ

NOVELA ZÁKONA O NÁJMU A PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A MOŽNOST UZAVŘÍT NÁJEMNÍ SMLOUVU NA NEBYTOVÝ PROSTOR PŘED VYDÁNÍM KOLAUDAČNÍHO ROZHODNUTÍ NOVELA ZÁKONA O NÁJMU A PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A MOŽNOST UZAVŘÍT NÁJEMNÍ SMLOUVU NA NEBYTOVÝ PROSTOR PŘED VYDÁNÍM KOLAUDAČNÍHO ROZHODNUTÍ strana 1 z 6 Dne 19. října 2005 nabyl účinnosti zákon č. 360/2005

Více