INFORMATIVNÍ NEWSLETTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMATIVNÍ NEWSLETTER"

Transkript

1 INFORMATIVNÍ NEWSLETTER TER 5. / duben 2013 uvnitř dále naleznete Aktuálně z praxe občanských poraden AOP ISSN Osoby podle nového občanského zákoníku Základy dědického práva podle nového občanského zákoníku Aktuální úprava dědického práva obsažená v Občanském zákoníku č. 40/1964 Sb., je velmi restriktivní str. 4 Vážená čtenářko, vážený čtenáři dostalo se Vám do rukou jarní číslo e-bulletinu Asociace občanských poraden České republiky, které přináší informace z praxe občanských poraden a snaží se poukazovat na aktuálně řešené problémy a nedostatky. Příspěvky v tomto čísle se zaměřují především na problematiku nového občanského zákoníku, který má vstoupit v účinnost k a který bude představovat zásadní revoluci soukromého práva v České republice: 1. příspěvek Osoby podle nového občanského zákoníku se věnuje obecné části nové právní úpravy, která vymezuje pojem fyzických a právnických osob a instituty jako je svéprávnost, zletilost či zákonný zástupce, 2. v Základech dědického práva podle nového občanského zákoníku jsou rozebrány hlavní změny v dědickém právu, které prochází radikální reformou ve srovnání se současným, velmi restriktivním pojetím, 3. závěrečný článek Neúměrné zkrácení a lichva srovnává současné možnosti řešení lichvy a neúměrnosti protiplnění podle současné a nové právní úpary. Lze předpokládat, že ani za účinnosti nového zákoníku nebude v praxi občanských poraden nouze o takovéto případy, kdy je zneužíváno zejména zoufalství lidí v životní krizi či nižší ostražitosti lidí vyššího věku. Přeji Vám příjemné počtení a těším se na shledání nad dalším číslem e-bulletinu, JUDr. Ondřej Načeradský, předseda Výboru Asociace občanských poraden OSOBY Právní osobnost je způsobilost mít v mezích právního řádu práva a povinnosti. Svépravnost je způsobilost nabývat pro sebe vlastním právním jednáním práva a zavazovat se k povinnostem, tzn. právně jednat. Právní osobnosti ani svépravnosti se nikdo nemůže vzdát a to ani zčásti, pokud by tak učinil, nepřihlíží se k tomu. Práva může mít a vykonávat jen osoba. Povinnosti lze uložit jen osobě a jen vůči ní lze plnění povinnosti vymáhat. Pokud by někdo zřídil právo či povinnost tomu, co osobou není, přičte se právo nebo povinnost osobě, které podle povahy právního případu náleží. Dle nového občanského zákoníku dělíme osoby: a) fyzické b) právnické Každý člověk má vrozená, již samotným rozumem a citem poznatelná přirozená práva a proto je považován za osobu. Zákon stanoví jen meze uplatňování přirozených práv člověka a jejich ochrany. Přirozená práva spojená s osobností člověka nelze zcizit a nelze se jich vzdát. Pokud by se osoba vzdala svých přirozených práv, nepřihlíží se k tomu a rovněž se nepřihlíží k omezení těchto práv, které by bylo v rozporu se zákonem, dobrými mravy nebo veřejným pořádkem. Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, nebo jehož právní osobnost zákon uzná. Právnická osoba může bez ohledu na předmět své činnosti mít práva a povinnosti, které se slučují s její právní povahou. Právnické osoby veřejného práva podléhají zákonům, podle kterých byly zřízeny. Ustanovení občanského zákoníků se použije pouze tehdy, je- li to slučitelné s jejich právní povahou. Stát se v oblasti soukromého práva považuje za právnickou osobu. Jiný právní předpis stanoví, jak stát právně jedná. Osoba blízká je příbuzný v řadě přímé, sourozenec, manžel a partner dle zákona o registrovaném partnerství, dále se za osoby blízké považují i osoby sešvagřené a osoby, které spolu trvale žijí. Jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. FYZICKÉ OSOBY Člověk má právní osobnost od narození až do smrti. Každý člověk odpovídá za své jednání, pokud je ho schopen posoudit a ovládnout. Kdo se vlastní vinou přivede do stavu, v němž by jinak za své jednání odpovědný nebyl, odpovídá za své jednání, které v tomto stavu činil. Na počaté dítě se hledí na jako již narozené, pokud to vyhovuje jeho zájmům (např. nabytí dědictví po druhém z rodičů). Má se za to, že se narodilo živé. Pokud se však dítě narodí mrtvé, hledí se na ně, jako by nikdy nebylo. Důkaz smrti smrt člověka se prokazuje veřejnou listinou vystavenou lékařem po prohlednutí těla mrtvého stanoveným způsobem. Pokud nelze tělo mrtvého prohlédnout stanoveným způsobem, pak prohlásí člověka za mrtvého soud, a to i bez návrhu, pokud byl člověk účasten takové události, že se jeho smrt vzhledem k okolnostem jeví jako jistá. V rozhodnutí soud určí den, který platí za den smrti. Závisí-li právní následek na skutečnosti, že určitý člověk přežil jiného člověka a není jisté, kdo z nich zemřel první, pak se má za to, že všichni zemřeli současně. Pokud není známo místo úmrtí člověka, považuje se za místo úmrtí to, kde bylo nalezeno tělo. Za místo úmrtí člověka, který byl prohlášen

2 za mrtvého, se považuje místo, kde naposledy pobýval živý. Změna pohlaví nastává chirurgickým zákrokem při současném znemožnění reprodukční funkce a přeměně pohlavních orgánů. Dnem změny pohlaví je den, který je uveden v potvrzení vydaném poskytovatelem zdravotních služeb. Není tedy možné, abychom v ČR měli těhotné muže, jak je tomu např. v USA. Změnou pohlaví se nemění osobní stav člověka, jeho osobní a majetkové poměry. Manželství či registrované partnerství však zaniká. O povinnostech a právech muže a ženy, jejichž manželství v důsledku změny pohlaví jednoho z nich zaniklo, ke společnému dítěti a majetkovým vztahům v době po zániku manželství, platí obdobné ustanovení jako o právech a povinnostech rozvedených manželů v době po rozvodu manželství. Soud rozhodne a to i bez návrhu, jak bude každý z rodičů o společné dítě do budoucna pečovat. Se zánikem manželství v důsledku změny pohlaví jednoho z manželů se tedy pojí stejná práva a povinnosti jako při zániku manželství v důsledku rozvodu. Zletilost plně svéprávným se člověk stává zletilostí, tedy dovršením osmnácti let. Před dovršením 18 let, tedy nabytím zletilosti, se plná svéprávnost nabývá přiznáním svéprávnosti, nebo uzavřením manželství. Svéprávnost nabytá uzavřením manželství se neztrácí, pokud manželství zanikne nebo bude prohlášeno za neplatné. Nezletilí každý nezletilý, který nenabyl plné svéprávnosti, je způsobilý k právnímu jednání v té míře, která odpovídá jeho rozumové a volní vyspělosti nezletilých jeho věku. Zákonný zástupce může udělit nezletilému, který nenabyl plné svéprávnosti, v souladu se zvyklostmi soukromého života, souhlas k určitému právnímu jednání nebo k dosažení určitého účelu a nezletilý je schopen v mezích souhlasu sám právně jednat, není li to zákonem zvlášť zakázáno. Tento souhlas může být následně omezen i vzat zpět. Pokud je více zákonných zástupců, stačí, projeví-li vůli vůči třetí osobě alespoň jeden z nich. Jedná-li však vůči další osobě více zákonných zástupců společně a odporují-li si, nepřihlíží se k projevu žádného z nich. Zákonný zástupce může udělit nezletilému, který nenabyl plné svéprávnosti, souhlas k samostatnému provozování obchodního závodu, nebo k jiné obdobné výdělečné činnosti. Nezletilý se stává způsobilý k jednání, jež je s touto činnosti spojená. K platnosti souhlasu je potřeba přivolení soudu. Souhlas soudu však nenahrazuje splnění podmínky dosažení určitého věku, je-li pro výkon určité výdělečné činnosti požadována jiným právním předpisem. Souhlas může zákonný zástupce odvolat jen s přivolením soudu. Nezletilým mladším 15 let, nebo nezletilým, kteří neukončili povinnou školní docházku je zakázáno vykonávat závislou práci. Tito nezletilí mohou vykonávat jen uměleckou, kulturní, reklamní nebo sportovní činnost za podmínek stanovených jiným právním předpisem. Nezletilí, kteří dovršili 15 let a ukončili povinnou školní docházku, se mohou zavázat k výkonu závislé práce podle jiného právního předpisu. Zákonný zástupce může rozvázat pracovní poměr nebo obdobný závazek mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem nezletilého, který nedosáhl 16 let, pokud je to nutné v zájmu vzdělávání, vývoje nebo zdraví nezletilého, způsobem stanoveným jiným právním předpisem. Nezletilý, který nenabyl plné svéprávnosti, není nikdy bez ohledu na obsah ostatních ustanovení způsobilý jednat samostatně v těch záležitostech, k nimž by i jeho zákonný zástupce potřeboval přivolení soudu. Přiznání svéprávnosti nezletilý, který není plně svéprávný, může navrhnout soudu, aby mu soud plnou svéprávnost přiznal. Soud návrhu vyhoví, pokud nezletilý dosáhl věku 16 let, osvědčí svou schopnost sám se živit a obstarávat si své záležitosti a pokud s návrhem souhlasí zákonný zástupce nezletilého. V ostatních případech soud návrhu vyhoví, je-li to ze závažných důvodů v zájmu nezletilého. Soud přizná svéprávnost nezletilému i na návrh jeho zákonného zástupce, pokud s tím nezletilý souhlasí a jsou-li splněny ostatní podmínky (věk, schopnost se živit, atd.) Zpracovala: Bc. Tereza Ševčíková Zdroj: Občanský zákoník, 1. Vydání, ANNAG, 2012, ISBN

3 Neúměrné zkrácení a lichva Nový občanský zákoník přinese do našeho právního řádu nový institut neúměrného zkrácení a dále výslovně upraví lichvu, která je v současnosti definována pouze v trestním zákoníku. Neúměrným zkrácením rozumí nová právní úprava situaci, kdy se strany zaváží k vzájemnému plnění, je-li plnění jedné ze stran v hrubém nepoměru k tomu, co poskytuje druhá strana. V takovémto případě se bude moci zkrácená strana domáhat ve lhůtě jednoho roku zrušení smlouvy a navrácení všeho do původního stavu, pakliže jí druhá strana nedoplní, oč byla zkrácena se zřetelem k ceně obvyklé v době a místě uzavření smlouvy. Tato úprava nám nahradí současné ustanovení 49 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., které umožňuje odstoupit od smlouvy, která byla uzavřena v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. V praxi totiž použití tohoto ustanovení naráželo na problematickou dokazatelnost stavu tísně, a proto nová úprava neúměrného zkrácení již není založena na existenci takovéhoto stavu. Pod neúměrné zkrácení bude dále možné zařadit i případy, které jsou v současnosti řešeny coby omyl ohledně rozhodujících skutečností, který druhá strana vyvolala, nebo o němž musela vědět, půjde-li o omyl co do hodnoty plnění (ust. 49a občanského zákoníku č. 40/1964 Sb.). Kvalifikovaný omyl coby důvod neplatnosti je samozřejmě i v novém zákoníku zakotven jako obecný důvod neplatnosti. Odpadnutí požadavku na stav tísně si na druhou stranu vyžádalo bližší úpravu situací, kdy se režim neúměrného zkrácení nepoužije. V první řadě ho není možné použít, pakliže se nepoměr vzájemných plnění zakládá na skutečnosti, o které druhá strana nevěděla ani vědět nemusela. Dále je výslovně vyloučeno použití institutu pro nabytí na komoditní burze, při obchodu s investičním nástrojem, v dražbě či způsobem postaveným veřejné dražbě naroveň, v případě sázky, hry, anebo při narovnání nebo novací, pokud byly poctivě učiněny. Bez ohledu na způsob nabytí pak není důvod k použití tohoto ustanovení, pakliže důvod nepoměru vzájemných plnění vyplývá ze zvláštního vztahu mezi stranami, zejména pokud zkrácená strana měla úmysl plnit zčásti za úplatu a zčásti bezúplatně. V praxi půjde typicky o převody mezi osobami blízkými, kdy je majetek sice formálně prodáván ale za podstatně nižší než tržní cenu a jde tak z hlediska právní teorie o smíšenou smlouvu. Dále samozřejmě není tato ochrana stranám vnucována, takže nedopadá na případy, kdy zkrácená strana výslovně prohlásí, že plnění přijímá za mimořádnou cenu ze zvláštní obliby anebo souhlasí s neúměrnou cenou, ač jí skutečná cena plnění byla nebo musela být známa. Účelem úpravy tedy není omezit smluvní volnost, ale poskytnout ochranu straně, která si skutečné hodnoty plnění nebyla vědoma. Je-li si jí prokazatelně vědoma a přesto přistoupí na nerovná plnění, jde o projev její svobodné vůle a není důvod závaznost smlouvy zpochybňovat. Pod lichvu podle nového zákoníku podřadíme smlouvy, při jejichž uzavírání někdo zneužije tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti druhé strany a dá sobě nebo jinému slíbit či poskytnout plnění, jehož majetková hodnota je k vzájemnému plnění v hrubém nepoměru. Jde tedy o definici vycházející z platného trestního zákoníku, přičemž na úrovni civilního práva trestá nový občanský zákoník lichvu neplatností dotčené smlouvy. Na rozdíl od neúměrného krácení či současného ustanovení 49 občanského zákoníku tudíž nejde o pouhý důvod k odstoupení, ale přímo o neplatnost, což v důsledku odpovídá současné praxi, kdy soudy lichevní jednání stíhaly neplatností na základě aplikace obecného ustanovení 39 občanského zákoníku. V tomto ohledu nelze zřejmě předpokládat, že by v důsledku zavedení zákonné definice došlo k nějakému praktickému posunu, jelikož potíže nečiní ani tak vymezení lichvy coby protiprávního jednání, jako spíše prokázání jejích znaků (zneužití tísně, nezkušenosti atd.) a to jak v civilním tak trestním řízení. Nový občanský zákoník obsahuje dále ustanovení 1797, podle kterého se zrušení smlouvy pro neúměrné krácení ani neplatnosti pro lichvu nemůže dovolávat podnikatel, který uzavřel smlouvu při svém podnikání. Zatímco omezení ochrany dané institutem neúměrného zkrácení lze u podnikatelů pochopit, jelikož se od podnikatelů očekává, že při své činnosti postupují profesionálně a ostatně obdobné omezení platí i v současnosti ohledně možností dovolávat se stavu tísně, omezení co do možnosti dovolávat se neplatnosti lichevní smlouvy je co do aplikace přinejmenším diskutabilní. Definice lichvy odpovídá trestní definici a pomineme-li situace, kdy nejsou splněny obecné podmínky trestní odpovědnosti, je zřejmé, že jednání zakládající odpovědnost za trestný čin je protiprávní a tudíž by mělo být stíháno neplatností na základě obecného ustanovení 580 nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Neplatnost pro rozpor se zákonem je sice v novém občanském zákoníku oproti současné právní úpravě oslabena na případy, kdy neplatnost jednání odporujícího zákonu vyžaduje smysl a účel zákona, nicméně lze považovat za absurdní, aby smyl a účel zákona nevyžadoval neplatnost smlouvy, jejíž uzavření představovalo natolik závažný protiprávní čin, že je ho nutno postihovat nástroji trestního práva. Z hlediska praxe občanských poraden však toto omezení a jeho výklad zřejmě nebude představovat problém, jelikož se problematice podnikání nevěnují. Ondřej Načeradský

4 Základy dědického práva podle nového občanského zákoníku Mezi stálé klienty občanských poraden patří senioři, kteří si přejí uspořádat poměry pro případ své smrti. Na jedné straně sice často vlastní poměrně hodnotnou nemovitost, ale na druhé straně jejich měsíční příjem bývá natolik nízký, že mají potíže zvládat náklady na provoz dotčené nemovitosti, respektive by ji bez možnosti pobírání příspěvku na bydlení museli již dávno opustit. V této ekonomicky napjaté situaci se pak uchylují k možnosti získání bezplatné právní rady v občanské poradně ohledně možností pořízení poslední vůle či smysluplnosti vynaložení prostředků na návštěvu notáře. Aktuální úprava dědického práva obsažená v Občanském zákoníku č. 40/1964 Sb., je velmi restriktivní a lze v ní stále pozorovat trend komunistického práva k omezení možnosti hromadění a následného předávání majetku v rámci rodiny. Podle této právní úpravy má zůstavitel v zásadě pouze dvě možnosti ovlivnění dědického řízení: vydědění ze zákonem uvedených důvodů a pořízení závěti odkazující majetek či jeho část určenému dědici, pokud není porušeno právo neopomenutelných dědiců. Právní úprava závěti neumožňuje kladení podmínek či ukládání příkazů, či přesněji řečeno, přání zůstavitele nad rámec ustanovení dědice a určení podílů nemá žádnou právní závaznost. Není proto překvapující, že pro řadu klientů občanských poraden představuje vysvětlení možností daných dědickým právem zklamání, jelikož jejich představy o vhodném uspořádání poměrů pro případ jejich smrti není možné platně realizovat. Zde neuškodí zmínit, že zpravidla nejde o žádné vrtochy či schválnosti vůči potenciálním dědicům, ale o velmi odůvodněné požadavky, kdy chce například matka zajistit základní potřeby své dcery, ale na druhou stranu si je vědoma toho, že pokud jí svůj majetek odkáže, dcera ho marnotratně utratí. Rodinný majetek by již nepřešel na vnoučata, nemluvě o tom, že i samotná dcera by po několika marnotratných letech byla opět v hmotné nouzi. Nový občanský zákoník je ohledně dědického práva revoluční. Obsáhlá úprava čítající téměř 250 paragrafů je postavena na základní premise maximální respektování a ochrana vůle zesnulého. Úprava se následně snaží balancovat mezi možností velmi podrobného a přesného vyjádření vůle a stanovení pravidel výkladu po právní stránce ne příliš určitého a formálně neprecizního vyjádření zůstavitele. Je třeba počítat s tím, že dědické právo v režimu nového občanského zákoníku se stává svébytnou a bohatou disciplínou, jejíž obsah a specifika není radno podceňovat a zvláště pak v prvních letech účinnosti nové právní úpravy je třeba veřejnosti důsledně doporučit, aby bylo využíváno služeb odborníků a zejména pak notářů, od kterých lze z hlediska jejich profesního zaměření očekávat, že budou s novou právní úpravou důkladně seznámeni. Nyní přistoupíme k nastínění základních změn dědického práva obsažených v novém občanském zákoníku. Podle aktuální právní úpravy se postupuje přednostně podle závěti a není-li zde závěť, či není možné závěť ohledně pozůstalosti či její části použít, přistupuje zákonný dědický režim. Nový občanský zákoník tuto posloupnost doplňuje o možnost dědické smlouvy, jejíž použití má přednost před závětí i zákonným režimem. Institut dědické smlouvy narušuje dosavadní povahu dědického práva, které bylo založeno na jednostranných úkonech zůstavitele. Dědickou smlouvou může zletilý zůstavitel formou veřejné listiny povolat druhou smluvní stranu za dědice nebo odkazovníka (bude vysvětleno níže) a druhá strana toto povolání přijímá. Takovouto smlouvou bude možné pořídit až 3/4 pozůstalosti. Smluvnímu charakteru pak odpovídá skutečnost, že zůstavitel nemůže zrušit tuto smlouvu či ji nahradit závětí bez souhlasu smluvního dědice. Na druhou stranu je ze smlouvy vázán i dědic a smluvní dědic nemá nárok na odmítnutí dědictví. Lze předpokládat, že v praxi se dědická smlouva bude používat např. v situaci, kdy senior bude potřebovat získat prostředky na zajištění své výživy a smluvní dědic mu tyto prostředky zajistí výměnou za zajištění dědického práva. Umožňuje-li nová úprava na jedné straně garantovat dědický nárok dědickou smlouvou, tak na druhé straně připouští rovněž zřeknutí se dědického práva smlouvou ve formě veřejné listiny. Požadavek na tuto možnost bylo možné v praxi zaznamenat zejména v situacích, kdy zůstavitel chtěl za života jednomu ze zákonných dědiců poskytnout značnou hodnotu (darování nemovitosti, uhrazení dluhů dědice) což chtěl podmínit tím, že se obdarovaný zřekne práva na to získat další hodnoty v rámci dědického řízení. Co do forem závěti zůstává zachována možnost sepsání závěti vlastní rukou, podepsání závěti před svědky a forma notářského zápisu. Novinku však představují tzv. závěti s úlevami, které za mimořádných podmínek umožňují pořízení závěti ústní formou (např. poslední vůle vojáka sdělená při vojenské operaci ústně důstojníkovi). Tato výjimka z požadavku písemné formy je vyvážena tím, že tyto závěti pozbývají automaticky účinnosti uplynutím stanovené doby, pakliže zůstavitel zůstane naživu. Co do možnosti obsahu, je nově přípustné uvádět v závěti podmínky, doložení času i příkazy, nejde- -li jen o zřejmé svévolné obtěžování dědice nebo odkazovníka. Výslovně zakázáno je uložit uzavření či neuzavření manželství, setrvání v manželství či zrušení manželství. Je však přípustné zřídit právo na dobu než dotčená osoba uzavře manželství. Příkaz v řeči nového zákoníku znamená, že pokud někdo něco někomu zůstaví s připojením příkazu, považuje se příkaz za rozvazovací podmínku. Na druhou stranu zákon obsahuje pravidla, která umožňují splnit tuto nevýslovnou podmínku i když aktuální situace neumožňuje přesné splnění příkazu. Jedná se o typickou ukázku přístupu nového zákoníku, který se na jedné straně snaží dovodit pravděpodobnou vůli zůstavitele (přepokládá se, že nechce, aby dotčená osoba určený majetek obdržela, pakliže nesplní příkaz, byť nic takového výslovně neuvedl), ale na druhou stranu obsahuje pravidla, která se snaží důsledky zmírnit, či přesněji zohlednit aktuální situaci, kterou zůstavitel výslovně nepředpokládal (předpokládá se, že by zůstavitel trval na přesném splnění podmínky, pakliže dotčená osoba učiní co je možné k naplnění vůle obsažené v příkazu, či je splnění nemožné). Od příkazu je třeba odlišovat odkazy,

5 kterým se budeme věnovat níže. Vzhledem k možnosti, aby pozůstalost či její část připadla nejprve jednomu dědici, ale poté, co nastane určený čas či je splněna předepsaná podmínka, došlo k přechodu na dalšího dědice, je na místě rozlišovat tzv. dědice přední a dědice zadní. Má-li přední dědic obdržet dědictví s tím, že za určených okolností bude muset dědictví či jeho část předat dědici zadnímu, je logicky nutné nastavit režim, který zajistí, aby zadní dědic skutečně něco obdržel, jelikož v opačném případě by se přední dědic pravděpodobně postaral o to, aby v rozhodný okamžik již nebylo co předat. Platí proto, že neurčí-li zůstavitel jinak, má přední dědic práva omezena na práva poživatele (viz dále). Zcela novou možnost představují tzv. odkazy, které lze pořídit až ohledně 3/4 pozůstalosti. Zůstavitel zde nepovolává dědice ohledně určité části pozůstalosti, ale ukládá dědici povinnost vydat určené osobě (odkazovníku) určený předmět. Odkazovník není dědicem a neúčastní se dědického řízení, v důsledku smrti zůstavitele a zřízení odkazu mu vzniká nárok domáhat se vůči dědici či dědicům vydání odkazu. Z procesního hlediska platí, že soud může potvrdit dědictví až poté, co je prokázáno, že odkazovníkům byly podány zprávy o odkazu a vůči určeným chráněným skupinám (mimo jiné osoby, které nejsou plně svéprávné) musí být buď odkaz splněn, nebo musí být splnění zajištěno. Nový institut představuje rovněž svěřenecké nástupnictví. Zákoník umožní nejen určit náhradní dědice pro případ, že původní dědic se smrti zůstavitele nedožije nebo z jiného důvodu nebude moci nabýt dědictví, ale rovněž určit, že pokud dědic dědictví nabude, přejde po smrti dědice dědictví na určenou osobu, či že je dědic povinen za předepsaných podmínek dědictví předat určené osobě. Není-li určeno jinak, je takovéto pořízení spojeno s tím, že takovýto dědic má pouze práva poživatele, nebo-li dědic může zcizit nebo zatížit věc z toho, co děděním nabyl, jen se souhlasem svěřeneckého nástupce, popřípadě může žádat o nahrazení souhlasu soud, pakliže je zatížení či zcizení nutné z hlediska péče řádného hospodáře. Bude tudíž v praxi možné např. ustanovit za dědice potomka, o jehož hospodářských schopnostech má zůstavitel pochybnosti s tím, že zděděný majetek mají následně zdědit vnoučata, přičemž omezení práv dědice zajistí, aby bylo co dědit. Od závěti pak nově budeme rozlišovat tzv. dovětek. Zatímco závětí se povolává jeden či více dědiců, dovětek nic takového neobsahuje. Je jím však možné platně uložit dědici podmínku, doložit čas nebo příkaz či zřídit odkaz. Z formálního hlediska platí co o závěti, přičemž dovětek lze zřídit i samostatně bez existence závěti. Z hlediska zákonné dědické posloupnosti dochází k rozšíření ze čtyř do šesti dědických skupin. Zatímco první tři dědické skupiny zůstávají, do čtvrté dědické skupiny se řadí pouze prarodiče zůstavitele. Do páté třídy se řadí prarodiče rodičů zůstavitele, které dědí specifickým způsobem po dvojících. V šesté třídě pak nalezneme děti sourozenců zůstavitele a děti prarodičů zůstavitele, přičemž pokud nedědí některé z dětí prarodičů, přechází podíl na jejich děti. Toto rozšíření okruhu zákonných dědiců autoři právní úpravy odůvodňují prodlužující se délkou života, kdy v případě úmrtí mladého člověka mohlo dojít k bezdůvodnému opomenutí nejbližších žijících příbuzných, kteří navíc mohli být odkázáni na výživu zesnulého. Ohledně postavení neopomenutelného dědice v duchu posilování volnosti zůstavitele dochází ke krácení neopominutelných podílů. Nezletilý neopomenutelný dědic má tak coby tzv. povinný díl obdržet 3/4 svého zákonného podílu, zatímco zletilý neopomenutelný dědic pouze 1/4. S institutem neopomenutelného dědice pak úzce souvisí nová možnost vydědit dědice, který je tak zadlužen nebo si počíná tak marnotratně, že tu je obava, že se pro jeho potomky nezachová povinný podíl. Tato varianta vydědění je však omezena v tom smyslu, že povinný podíl musí zůstavit dětem a není-li jich, potomkům dětí dotčeného neopomenutelného dědice. Ohledně ostatních variant zaslouží zmínku skutečnost, že i vydědění bez uvedení důvodu bude platné, pakliže bude možné prokázat vůči dědici některý z důvodů vydědění. Nový občanský zákoník dále zavádí institut práva některých osob na zaopatření. Vychází se zde ze skutečnosti, že v případě dalšího života mohl být zůstavitel povinen plnit vyživovací povinnost. Není-li plnění vyživovací povinnosti vzhledem k úmrtí možné, měli by mít osoby, které by jinak měli právo na výživu, možnost získat zaopatření z případného dědictví, pakliže nejsou zaopatřeni prostřednictvím nabytí dědictví či jeho části. Zákoník zde pamatuje na neopomenutelné dědice (děti zůstavitele a není-li jich, jejich potomci), pozůstalého manžela (který má dále zvláštní právo na movité věci tvořící základní vybavení rodinné domácnosti i kdyby nebyl dědicem), rodiče a osoby, které až do smrti zůstavitele požívaly v jeho domácnosti bezplatné zaopatření. U jednotlivých skupin zákoník blíže upravuje podmínky nároku a jeho maximální rozsah. Např. pozůstalý manžel má právo na slušnou výživu z pozůstalosti po dobu šesti týdnů po smrti manžela a byl-li mu zákonný dědický podíl odepřen nebo zkrácen (např. proto, že vše mají podle závěti dědit děti), má nárok rovněž na nutné zaopatření až do uzavření nového manželství, pokud se mu takovéhoto zaopatření nedostává a pokud není schopen se sám živit. Nárok je však na druhé straně limitován tím, že takto nemůže dostat z pozůstalosti více, než kolik by činila polovina jeho zákonného podílu. Z procesních hledisek se zvláště zastavíme u tří institutů. Prvním z nich je tzv. soupis dědictví. Účelem soupisu je zjistit pozůstalostní jmění a určit čistou hodnotu majetku v době smrti zůstavitele. Z hlediska postavení dědiců bude mít soupis dědictví zásadní význam vzhledem k možnosti tzv. výhrady soupisu. Nová právní úprava totiž obecně nelimituje odpovědnost dědice za dluhy zůstavitele výší dědického podílu a tudíž je možné, aby dědic v důsledku odpovědnosti za dluhy zůstavitele byl povinen uhradit vyšší dluhy, než jaká byla hodnota nabytého dědictví. Tomuto účinku se dědic může bránit výše zmíněnou výhradou, ale nesmí ji opomenout učinit ve lhůtě jednoho měsíce ode dne, kdy ho soud o tomto právu vyrozuměl. Je třeba upozornit, že uplatnění této výhrady není jen formální. Účelem zavedení tohoto režimu bylo to, aby se omezení odpovědnosti neuplatňovalo v případech, kdy dědic zatají část dědictví za účelem snížení částky, do jejíž výše odpovídá za dluhy zůstavitele. Je tudíž třeba počítat s tím, že režimu ochrany v důsledku výhrady soupisu se nebude moci dovolávat dědic, u kterého bude zjištěno takovéto podvodné jednání. Dále je na místě zmínit možnost vzdání se dědictví. Z hlediska terminologie je třeba počítat s tím, že laická veřejnost bude zaměňovat odmítnutí dědictví se vzdáním se dědictví. Zatímco první institut zná ve svém principu již současná právní úprava a takovýto dědic uvolňuje své místo obdobně jako kdyby se smrti zůstavitele sám nedožil, institut vzdání se dědictví počítá s tím, že dědic se v řízení vzdá dědictví ve prospěch jiného dědice. Oproti současné právní úpravě jde tudíž o zjednodušení, jelikož obdobných účinků se v současnosti dosahovalo dohodou dědiců o vypořádání dědiců, která však byla vázána na souhlas případných ostatních dědiců, zatímco nový institut vzdání se dědictví umožňuje takto upravit vztahy mezi dvěma dědici bez nutnosti řešit případné ostatní dědice.

6 Na závěr tohoto článku se podíváme na institut vykonavatele závěti. V novelizovaném znění současného občanského zákona jsme se měli možnost seznámit s institutem správce dědictví, ale institut vykonavatele závěti má jiný účel. Zůstavitel bude mít i podle nové právní úpravy možnosti povolat správce pozůstalosti za účelem správy dědictví, ale vedle či místo správce dědictví může povolat vykonavatele závěti, který bude mít za úkol dbát o řádné splnění poslední vůle zůstavitele s péčí řádného hospodáře, k čemuž mu budou příslušet všechna práva potřebná k splnění jeho úkolů, včetně práva před soudem hájit platnost závěti, namítat nezpůsobilost dědice nebo odkazovníka a dbát o splnění zůstavitelových pokynů. Nebude- -li povolán správce pozůstalosti, bude vykonavatel rovněž zajišťovat správu pozůstalosti, a pokud by správce pozůstalosti povolán byl, vykonavatel mu může udělovat pokyny. Potřebnost takovéhoto institutu bylo možné zaznamenat již v režimu současné právní úpravy, kdy po smrti zůstavitele neexistovala vyjma případného dalšího dědice osoba, která by byla schopna hájit poslední vůli zůstavitele. Vzhledem k zásadnímu rozšíření možností zůstavitele v nové právní úpravě, bylo nepochybně na místě tímto institutem zůstaviteli umožnit, aby jeho zástupce dohlédl, že vůle zůstavitele nebude pošlapána jen z toho důvodu, že ji zůstavitel již nemá možnost bránit.

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_20_DĚDICKÉ PRÁVO_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 9. března 2015 Přehled přednášky (v širším slova smyslu) upravuje přechod majetkových poměrů zemřelého člověka na jiné osoby (v

Více

Občanské právo. Občanský zákoník. dědění

Občanské právo. Občanský zákoník. dědění Občanské právo Občanský zákoník dědění Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Karla Šimoníková. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a

Více

ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA. Dědické právo ( 1475 NOZ) JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz

ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA. Dědické právo ( 1475 NOZ) JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA ( 1475 NOZ) JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní následky smrti smrt fyzické osoby (či prohlášení za mrtvého) zánik způsobilosti k právům a povinnostem (zánik

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_20_PRÁVO_3.02_Dědické právo. Výkladová prezentace k tématu Dědické právo

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_20_PRÁVO_3.02_Dědické právo. Výkladová prezentace k tématu Dědické právo Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Právo Ročník/y/ 1. Ročník Datum vytvoření Anotace Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_20_PRÁVO_3.02_Dědické

Více

Znění 460 až 487 ObčZ (zákon číslo 40/1964 Sb., občanský zákoník):

Znění 460 až 487 ObčZ (zákon číslo 40/1964 Sb., občanský zákoník): Znění 460 až 487 ObčZ (zákon číslo 40/1964 Sb., občanský zákoník): ČÁST SEDMÁ Dědění HLAVA PRVNÍ Nabývání dědictví 460 Dědictví se nabývá smrtí zůstavitele. 461 (1) Dědí se ze zákona, ze závěti nebo z

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.05 Téma sady: Občanské právo dědické právo Ročník: Nástavbové

Více

JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.

JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. Osoby v NOZ - přehled spolek korporace 214-302 osoby fyzické 23-117 210-302 další PO tohoto druhu, např. obch. společnosti 15-435 právnické 118 418/* fundace 303-401 nadace 306-393

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Autor: Ing. Jaroslava Pospíšilová Datum vytvoření: 2. dubna 2013 Ročník: první Předmět

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Člověk jako občan a světoobčan aktualizace textu v učebnici na str. 68-69

Člověk jako občan a světoobčan aktualizace textu v učebnici na str. 68-69 Fyzická osoba Člověk jako občan a světoobčan aktualizace textu v učebnici na str. 68-69 Fyzická osoba je právní pojem odlišující člověka od jiných právních subjektů, které mají právní subjektivitu (právnická

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. Dědictví KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Dědictví - NOZ Dědické právo je

Více

ZMĚNY ZÁKONÍKU PRÁCE OD ROKU 2014

ZMĚNY ZÁKONÍKU PRÁCE OD ROKU 2014 ZMĚNY ZÁKONÍKU PRÁCE OD ROKU 2014 Olga Kryštofová 29.1.2014 Zákoník práce (Zákon č. 262/2006 Sb.) je součástí soukromého práva a upravuje právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci

Více

Nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník kód předmětu: B_CPr_3 Civilní právo 3 Nový občanský zákoník DĚDICKÉ PRÁVO David Hozman (2013) hozmand@seznam.cz nebo 21078@mail.vsfs.cz Legislativa požívá ústavní ochrany (článek 11 Listiny základních

Více

Díl třetí Dědické právo. Obecný výklad. Základní pojmy

Díl třetí Dědické právo. Obecný výklad. Základní pojmy Díl třetí Dědické právo Obecný výklad Základní pojmy Dědictví se nabývá smrtí zůstavitele. Dědící osoba se označuje jako zůstavitel, kterým leze v daných souvislostech rozumět toho, kdo něco, co má být

Více

Předpis Notářské komory České republiky o Evidenci právních jednání pro případ smrti

Předpis Notářské komory České republiky o Evidenci právních jednání pro případ smrti Schváleno sněmem NK ČR dne 21.11.2013, souhlas Ministerstva spravedlnosti č.j. 743/2013-OSD-ENA/14 Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle 37 odst. 3 písm. q) zákona č. 358/1992 Sb.,

Více

OBČANSKÉ PRÁVO 2. část

OBČANSKÉ PRÁVO 2. část OBČANSKÉ PRÁVO 2. část Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK

Více

Informovaný souhlas. 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví. JUDr. Milada Džupinková, MBA

Informovaný souhlas. 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví. JUDr. Milada Džupinková, MBA Informovaný souhlas 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví JUDr. Milada Džupinková, MBA Souhlas s výkonem Úmluva o lidských právech a biomedicíně Článek 5 Obecné pravidlo

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 CZ.1.07/1.5.00/34.1076. Pro vzdělanější Šluknovsko

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 CZ.1.07/1.5.00/34.1076. Pro vzdělanější Šluknovsko VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Agenda evidence obyvatel po 1.1.2014

Agenda evidence obyvatel po 1.1.2014 Agenda evidence obyvatel po 1.1.2014 Krajský úřad Zlínského kraje Odbor právní a Krajský živnostenský úřad 1. Nový občanský zákoník a změny s ním související 2. Změna zákona o evidenci obyvatel 3. Změna

Více

duben 2014 Úvodník Dědické právo v novém občanském zákoníku Právní novinky Deloitte Česká republika

duben 2014 Úvodník Dědické právo v novém občanském zákoníku Právní novinky Deloitte Česká republika Právní novinky Deloitte Česká republika Vážení čtenáři, nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích definitivně, po bouřlivých debatách a všemožných pokusech o odložení jejich účinnosti, vstoupily

Více

Jednání podnikatele. zastoupení. smluvní. zákonné. prokura. na základě plné moci. Vedoucí odštěpného závodu. Osoba pověřená podle 15 ObchZ

Jednání podnikatele. zastoupení. smluvní. zákonné. prokura. na základě plné moci. Vedoucí odštěpného závodu. Osoba pověřená podle 15 ObchZ Jednání podnikatele Fyzická osoba - sama Právnická osoba statutárním orgánem zastoupení zákonné smluvní Vedoucí odštěpného závodu prokura Osoba pověřená podle 15 ObchZ na základě plné moci Jednání fyzické

Více

Předmět: upravuje vztahy majetko-právní a osobní, rodinné a pracovní vztahy Prameny: Občanský zákoník, Občanský soudní řád

Předmět: upravuje vztahy majetko-právní a osobní, rodinné a pracovní vztahy Prameny: Občanský zákoník, Občanský soudní řád Otázka: Odvětví práva soukromého Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Mel Předmět: upravuje vztahy majetko-právní a osobní, rodinné a pracovní vztahy Prameny: Občanský zákoník, Občanský soudní

Více

Dědění ze zákona. Dědická posloupnost. 4. kapitola

Dědění ze zákona. Dědická posloupnost. 4. kapitola 4. kapitola Dědění ze zákona V předchozích kapitolách jsme se podívali na to, jaké možnosti má člověk, který se rozhodne vyřešit své věci před svou smrtí. Nyní je čas se seznámit s tím, co se stane, pokud

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.14 Integrovaná střední škola

Více

Odkaz = věc vyjmutá z dědictví, odkázána zůstavitelem jiné osobě, než dědici (Odkazovník) není účatníkem dědického řízení.

Odkaz = věc vyjmutá z dědictví, odkázána zůstavitelem jiné osobě, než dědici (Odkazovník) není účatníkem dědického řízení. Otázka: Dědické právo Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Deny Absolutní majetková práva dědické právo = je to soubor právních norem, které upravují přechod majetkových práv a povinností zemřelé

Více

Dědické právo je upraveno dvěma základními právními normami. Jedná se o občanský zákoník a občanský soudní řád.

Dědické právo je upraveno dvěma základními právními normami. Jedná se o občanský zákoník a občanský soudní řád. Otázka: Dědické právo Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Michael Ježek M 1. ZÁSADY DĚDICKÉHO PRÁVA: Zásada univerzální sukcese dědic vstupuje do všech práv a povinností zůstavitele. Majetek

Více

7. POJMOVÉ ZNAKY PRÁVNÍHO

7. POJMOVÉ ZNAKY PRÁVNÍHO TEORIE PRÁVA 7. POJMOVÉ ZNAKY PRÁVNÍHO VZTAHU Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz PRÁVNÍ VZTAH Právní vztah je společenský vztah mezi nejméně dvěma konkrétně určenými právními subjekty, upravený právními

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. PRÁVO Občanské

Více

Základní principy návrhu zakotvení právní úpravy leniency a narovnání do zákona

Základní principy návrhu zakotvení právní úpravy leniency a narovnání do zákona Základní principy návrhu zakotvení právní úpravy leniency a narovnání do zákona Program leniency, který je dnes obsažen toliko v oznámení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ), 1 by měl

Více

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy NÁVRH SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI uzavřená ve smyslu ustanovení 59 zák. č. 90/2012 Sb. a 2430 zák. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen ZOK

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk. NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Sjednocení smluvního práva Koncepční změny občanský zákoník,

Více

PRÁVNÍ LINKA Centrum pomoci v naléhavých životních situacích

PRÁVNÍ LINKA Centrum pomoci v naléhavých životních situacích PRÁVNÍ LINKA Centrum pomoci v naléhavých životních situacích xx. xx. 2012 Dotazy volejte na 900 900 809 nebo navštivte www.pravnilinka.cz Zadavatel dotazu: xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, PSČ xxx xx

Více

ČÁST DRUHÁ RODINNÉ PRÁVO HLAVA I MANŽELSTVÍ. Všeobecné ustanovení. Vznik manželství. Díl 1

ČÁST DRUHÁ RODINNÉ PRÁVO HLAVA I MANŽELSTVÍ. Všeobecné ustanovení. Vznik manželství. Díl 1 ČÁST DRUHÁ RODINNÉ PRÁVO HLAVA I MANŽELSTVÍ Díl 1 Všeobecné ustanovení 655 Manželství je trvalý svazek muže a ženy vzniklý způsobem, který stanoví tento zákon. Hlavním účelem manželství je založení rodiny,

Více

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv...

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv... Obsah 1. Obecná teorie státu a práva......................... 13 1.1 Právo a morálka.............................. 13 1.2 Pojem státu a práva............................ 13 1.3 Právní stát...................................

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2015 7. volební období

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2015 7. volební období PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 01 7. volební období P o s l a n e c k ý n á v r h ZÁKON ze dne. 01, kterým se mění zákon č. 1/009 Sb., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky

Více

Návrh ZÁKON. ze dne 2015,

Návrh ZÁKON. ze dne 2015, III. Návrh ZÁKON ze dne 2015, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 115/2006 Sb. ze dne 26. ledna 2006. o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 115/2006 Sb. ze dne 26. ledna 2006. o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů VYBRANÁ USTANOVENÍ ZÁKONA č. 115/2006 Sb. ze dne 26. ledna 2006 o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů Změna: 261/2007 Sb., 362/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb. Změna: 41/2009

Více

Nový občanský zákoník a právo stavby. Martin Bohuslav únor 2013

Nový občanský zákoník a právo stavby. Martin Bohuslav únor 2013 Nový občanský zákoník a právo stavby Martin Bohuslav únor 2013 POZOR Rok 2013 je nutné věnovat přípravě na rozsáhlé změny občanského a obchodního práva od 1. ledna 2014! 2 2013 Deloitte Česká republika

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_12_RODINNÉ PRÁVO I_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Mgr. Jana Tomkovičová Tematický celek Člověk a právo Cílová skupina 3. ročník SŠ s maturitní zkouškou Anotace Materiál má podobu pracovního listu, jehož náplň je věnována dědickému právu. Materiál

Více

Domácnost, která hospodaří s penězi. Manželství

Domácnost, která hospodaří s penězi. Manželství Domácnost, která hospodaří s penězi Manželství KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

Dědické právo v novém občanském zákoníku

Dědické právo v novém občanském zákoníku Dědické právo v novém občanském zákoníku Tato publikace je financována z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Nové soukromé

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE Bytové družstvo Ohradní 1344/51, se sídlem Praha 4, Ohradní 1344/51, PSČ 140 00, IČ: 266 90 934, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

Více

III VYBRANÉ PRÁVNÍ TERMÍNY

III VYBRANÉ PRÁVNÍ TERMÍNY III VYBRANÉ PRÁVNÍ TERMÍNY Obsah 1 Cíle... 2 2 Právní úkon... 2 2.1 Výklad problematiky... 2 2.1.1 Definice právního úkonu... 2 2.1.2 Právní úkony lze vykládat... 2 2.1.3 Podmínky za jakých lze právní

Více

Otázky a odpovědi ke zkoušce z práva

Otázky a odpovědi ke zkoušce z práva Otázky a odpovědi ke zkoušce z práva 1. Základní metoda regulace respektování rovnosti subjektů rovnost subjektů a. žádný účastník OP vztahu nemůže jednostranně ukládat druhému subjektu povinnosti b. žádný

Více

Domácnost a formy soužití

Domácnost a formy soužití Domácnost a formy soužití Společně posuzované osoby Posuzují se společně s žadatelem Nejčastěji rodina, vždy se společně posuzují rodiče a nezaopatřené děti, manželé a registrovaní partneři Popř. patří

Více

Rodinné právo Právní vzdělávání Nový občanský zákoník (NOZ)

Rodinné právo Právní vzdělávání Nový občanský zákoník (NOZ) Rodinné právo Právní vzdělávání Nový občanský zákoník (NOZ) 1 Rodinné právo: Souhrn právních norem upravující tři základní okruhy právních vztahů: Právní úprava manželství a vztahy mezi manžely Právní

Více

HLAVA III ZRUŠENÍ, LIKVIDACE A ZÁNIK OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

HLAVA III ZRUŠENÍ, LIKVIDACE A ZÁNIK OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Odmítnuté (nepřevzaté) závazky zůstávají platnými; zavázán je zakladatel, který je učinil, popř. je-li vícero zakladatelů zakladatelé společně a nerozdílně (solidárně). Jedná-li pouze jediný písemně zmocněný

Více

OBČANSKÝ ZÁKONÍK. ZÁKON O OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTECH A DRUŽSTVECH (zákon o obchodních korporacích) ZÁKON O MEZINÁRODNÍM PRÁVU SOUKROMÉM.

OBČANSKÝ ZÁKONÍK. ZÁKON O OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTECH A DRUŽSTVECH (zákon o obchodních korporacích) ZÁKON O MEZINÁRODNÍM PRÁVU SOUKROMÉM. OBČANSKÝ ZÁKONÍK ZÁKON O OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTECH A DRUŽSTVECH (zákon o obchodních korporacích) ZÁKON O MEZINÁRODNÍM PRÁVU SOUKROMÉM úplná znění 2. vydání 2014 edice právo Nakladatelství ANAG, 2013 ISBN

Více

Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem

Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem 1 Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem Druh orgánu Forma společnosti Osobní společnosti Kapitálové společnosti Nejvyšší Výkonný (statutární)

Více

OBSAH DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO... 11. Hlava třicátá: Rodinné právo... 13

OBSAH DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO... 11. Hlava třicátá: Rodinné právo... 13 DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO... 11 Hlava třicátá: Rodinné právo... 13 1 Rodinné právo v České republice... 13 A. Pojem a předmět rodinného práva... 13 B. Systém rodinného práva; jeho místo v systému českého

Více

Obsah. Seznam vzorů... X Seznam zkratek... XII Předmluva... 1

Obsah. Seznam vzorů... X Seznam zkratek... XII Předmluva... 1 Seznam vzorů.......................................... X Seznam zkratek........................................ XII Předmluva.............................................. 1 KAPITOLA 1 Rozvod manželství.......................

Více

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Čl. I

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Čl. I ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl

Více

Rozlišujeme zastoupení:

Rozlišujeme zastoupení: Zastoupení Rozlišujeme zastoupení: smluvní, zákonné a opatrovnictví Zastoupení v NOZ je rozděleno dle právního důvodu jeho vzniku. Všeobecná ustanovení NOZ vymezují rámec zastoupení a základní pravidla

Více

OBSAH DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO

OBSAH DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO OBSAH DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO Hlava dvacátá sedmá: Rodinné právo... 13 1 Rodinné právo v České republice... 13 A. Pojem a předmět rodinného práva... 13 B. Systém rodinného práva; jeho místo v systému

Více

Oddíl 5 Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí

Oddíl 5 Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí Oddíl 5 Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí Až doposud jsme se zabývali problematikou úpravy poměrů nezletilých dětí, jejíž vyřešení je podmínkou rozvodu rodičů. Nutno však konstatovat, že zákonná

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ OBSAH Seznam autorů............................................ XIII Autoři a recenzenti jednotlivých ustanovení...................... XV Seznam zkratek......................................... XXXII Cizojazyčný

Více

Obec jako správce majetku a rekodifikace soukromého práva. JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph.D.

Obec jako správce majetku a rekodifikace soukromého práva. JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph.D. Obec jako správce majetku a rekodifikace soukromého práva JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph.D. Obsah 1. Účinnost NOZ 2. Přechodná ustanovení 3. Postup při uzavírání smluv 4. Odpovědnost volených členů orgánů obcí

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000,

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000, VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Opatrovnické řízení 1) Podpůrná opatření a svéprávnost (platí pro zletilé osoby) a) Podpůrná

Více

společně dále také jen převodce

společně dále také jen převodce Smlouva o bezúplatném podmíněném zajišťovacím převodu družstevního podílu v družstvu, se sídlem, IČO, dle 2040 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. a 736 zák. č. 90/2012 Sb. Smluvní strany:, r.č., trvale bytem,

Více

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb. a vyhlášky č. 110/2004 Sb.

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb. a vyhlášky č. 110/2004 Sb. 484/2000 Sb.. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA OBČANSKÉ PRÁVO

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA OBČANSKÉ PRÁVO KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA OBČANSKÉ PRÁVO DEFINICE OBČANSKÉHO PRÁVA Občanské právo (hmotné) je právní odvětví právního řádu, které upravuje majetkové vztahy fyzických osob mezi sebou, popřípadě majetkové

Více

I. pilíř důchodové reformy

I. pilíř důchodové reformy I. pilíř důchodové reformy KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Důchody Základním

Více

Nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník kód předmětu: B_CPr_3 Civilní právo 3 Nový občanský zákoník RODINNÉ PRÁVO David Hozman (2013) hozmand@seznam.cz nebo 21078@mail.vsfs.cz Legislativa ústavní základ v článku 32 Listiny základních práv a

Více

Schváleno sněmem NK ČR dne 21.11.2013, souhlas Ministerstva spravedlnosti č.j. 743/2013-OSD-ENA/14

Schváleno sněmem NK ČR dne 21.11.2013, souhlas Ministerstva spravedlnosti č.j. 743/2013-OSD-ENA/14 Schváleno sněmem NK ČR dne 21.11.2013, souhlas Ministerstva spravedlnosti č.j. 743/2013-OSD-ENA/14 Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle 37 odst. 3 písm. r) zákona č. 358/1992 Sb.,

Více

Způsobilost k právním úkonům. Právní ochrana lidí s postižením

Způsobilost k právním úkonům. Právní ochrana lidí s postižením Způsobilost k právním úkonům Právní ochrana lidí s postižením 1 Rozhodování lidí s postižením Autonomní - Člověk rozhoduje samostatně, nese důsledky svých rozhodnutí sám a je za ně odpovědný. Náhradní

Více

ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení

Více

Náhradní rodinná péče

Náhradní rodinná péče Náhradní rodinná péče Systém náhradní rodinné péče byl do konce roku 2013 upraven v zákoně č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů. Od 01.01.2014 nabyl účinnosti zákon č. 82/2012 Sb., občanský

Více

Z á k o n. ze dne..2012

Z á k o n. ze dne..2012 Z á k o n ze dne..2012 o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost a o změně zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů,

Více

Obvodní soud pro Prahu 5 Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Obvodní soud pro Prahu 5 Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Obvodní soud pro Prahu 5 Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Opatrovnické řízení 1) Podpůrná opatření a svéprávnost (platí pro zletilé osoby) a) Podpůrná opatření

Více

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I Díl 1 Společná ustanovení 1 (1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen společnost ) a družstva. (2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost

Více

Otázka: Právo. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): David Macháč. Právo

Otázka: Právo. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): David Macháč. Právo Otázka: Právo Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): David Macháč Právo souhr norem stanovených a zabezpečených státem každý občan může činit, co není zákonem zakázáno a nikdy nesmí být nucen činit,

Více

ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE

ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE Mgr. Libor Štajer, advokát 11. února 2008 OBSAH ZÁKONÍK PRÁCE X NOVÝ OZ vztah právních předpisů; důležité změny; nové instituty; aktuální nejčastější

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU Disciplinární řád upravuje postup při projednávání disciplinárních přestupků a ukládání sankcí studentům Vysoké školy ekonomie a managementu. Disciplinární

Více

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_42 Datum: 6.1.

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_42 Datum: 6.1. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Občanská nauka Ročník:

Více

2.18. Pojem a prameny rodinného práva, manželství

2.18. Pojem a prameny rodinného práva, manželství Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Autor: Ing. Jaroslava Pospíšilová Datum vytvoření: 4. června 2013 Ročník: první Předmět

Více

STANOVY. ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo Janáčkova 1497, Moravské Budějovice, 676 02

STANOVY. ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo Janáčkova 1497, Moravské Budějovice, 676 02 STANOVY ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo Janáčkova 1497, Moravské Budějovice, 676 02 2015 STANOVY bytového družstva Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 1) Firma: ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo (dále jen

Více

Změna jména a příjmení

Změna jména a příjmení 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Změna jména a příjmení 04. Základní informace k životní situaci Fyzická osoba, které byl matričním úřadem vydán matriční doklad, má

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo NÁKLADNÍ DOPRAVA B. Obchodní právo 1. Kdy vzniká podle občanského zákoníku fyzické osobě způsobilost mít práva a povinnosti? a) dnem 18. narozenin b) první den po 18. narozeninách c) narozením, tuto způsobilost

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA RODINNÉ PRÁVO PRŮBĚH A KONEC MANŽELSTVÍ

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA RODINNÉ PRÁVO PRŮBĚH A KONEC MANŽELSTVÍ KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA RODINNÉ PRÁVO PRŮBĚH A KONEC MANŽELSTVÍ PRŮBĚH MANŽELSTVÍ Oba manželé jsou v manželství zcela rovnoprávní Žijí spolu, jsou si věrni, vzájemně respektují svoji důstojnost,

Více

209/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997. o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů ČÁST PRVNÍ

209/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997. o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů ČÁST PRVNÍ 209/1997 Sb. ZÁKON ze dne 31. července 1997 o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů Změna: 265/2001 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Právní jednání v novém občanském zákoníku

Právní jednání v novém občanském zákoníku Právní jednání v novém občanském zákoníku JUDr. Dana Kořínková Podpora při rozhodování/právních úkonech Přirozená (rodina, přátelé, kolegové, spolužáci) Profesionální (soc. služby, veřejný opatrovník)

Více

Vdovský a vdovecký důchod

Vdovský a vdovecký důchod Vdovský a vdovecký důchod Důchody pozůstalých, tj. nejen vdovské důchody, ale i důchody vdovecké a sirotčí, patří historicky mezi nejstarší dávky, a to i v zahraničních důchodových systémech. V ČR jsou

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-33636/2015-1

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-33636/2015-1 Návrh pro PV Č.j.: MSMT-33636/2015-1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-33636/2015-1 III. Doporučení k zabezpečení jednotného postupu při uzavírání smluvního vztahu mezi zaměstnavatelem

Více

Seznam použitých zkratek... 16 Předmluva... 19

Seznam použitých zkratek... 16 Předmluva... 19 Obsah Seznam použitých zkratek... 16 Předmluva... 19 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 21 HLAVA PRVNÍ: Pojem práva... 23 1 Pojem práva ve smyslu objektivním a subjektivním... 23 2 Třídění práva ve smyslu objektivním...

Více

PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE [POZEMNÍ] STAVBY..

PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE [POZEMNÍ] STAVBY.. V souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů v souladu s ustanovením 158

Více

AKTUALIZACE ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY Komentář Díl I.

AKTUALIZACE ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY Komentář Díl I. AKTUALIZACE ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY Komentář Díl I. Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, byl změněn s účinností od 1. 1. 2014 zákonným opatřením Senátu

Více

ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I

ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve

Více

OBČANSKOPRÁVNÍ VZTAH A JEHO SLOŽKY

OBČANSKOPRÁVNÍ VZTAH A JEHO SLOŽKY OBČANSKOPRÁVNÍ VZTAH A JEHO SLOŽKY 1. kdo: subjekt občanskoprávních vztahů - fyzické osoby - právnické osoby 2. co: předmět občanskoprávních vztahů - věci hmotné vs. nehmotné - věci movité vs. nemovité

Více

DOHODA O MIMOSOUDNÍM NAROVNÁNÍ

DOHODA O MIMOSOUDNÍM NAROVNÁNÍ DOHODA O MIMOSOUDNÍM NAROVNÁNÍ DOHODA O MIMOSOUDNÍM NAROVNÁNÍ Smluvní strany: 1. IČ: se sídlem: samostatně jednající: telefon: email: jako zadavatel veřejné zakázky na straně jedné (dále jen Zadavatel

Více

minulost, současnost, budoucnost

minulost, současnost, budoucnost Ochrana osobnosti při poskytování zdravotních služeb minulost, současnost, budoucnost Lukáš Prudil advokát Dotčené předpisy Listina základních práv a svobod Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále

Více

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ) Zaměřeno na rodinné právo

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ) Zaměřeno na rodinné právo Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ) Zaměřeno na rodinné právo Kalmusová Lucie Langmajerová Tereza Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině Schváleno (vydáno): 04. 12. 1963 Účinnost od: 01. 04. 1964 Zrušeno:

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA MOLBYT, bytové družstvo Molákova čp. 592-601 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA MOLBYT, bytové družstvo Molákova čp. 592-601 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA MOLBYT, bytové družstvo Molákova čp. 592-601 ČÁST PRVNÍ... 5 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5 1. Vznik družstva, jeho právní postavení a trvání... 5 2. Obchodní firma a sídlo družstva,

Více

NEWSLETTER 3/2015 NEWSLETTER

NEWSLETTER 3/2015 NEWSLETTER LETTER 3/2015 NEWSLETTER 3/2015 NEWSLETTER 3/2015 PŘEDSMLUVNÍ ODPOVĚDNOST Nově zakotvená pravidla vyjednávání o uzavření smlouvy Obsah: I. Úvodem II. Předsmluvní odpovědnost předchozí a současná právní

Více