VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013 / 2014 Základní škola, Praha 4, Školní 700

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013 / 2014 Základní škola, Praha 4, Školní 700"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013 / 2014 Základní škola, Praha 4, Školní 700 Zpracovali: Mgr. Jiří Vybíral, ředitel školy Mgr. Irena Tauberová, statutární zástupkyně ředitele školy PaedDr. Jana Kvitová, výchovná poradkyně PaedDr. Jana Semrádová, předsedkyně metodického sdružení Martina Horová, metodička školní prevence Mgr. Šárka Procházková, učitelka II. stupně Mgr. Ondřej Háječek, učitel II. stupně Alena Šťastná, vedoucí vychovatelka

2 Základní vzdělávání 1. Seznam městských částí spadajících do působnosti správního obvodu (název, sídlo), které zřizují ZŠ 2. Počet ZŠ a jejich přesné názvy k (podle posledního rozhodnutí) 3. Změny v síti škol (počet a důvody změn, např. sloučení) zpracuje OŠK 1

3 4. Základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaje o školské radě) Název školy: Základní škola, Praha 4, Školní 700 Adresa: Školní 700, Praha 4 Právní forma: příspěvková organizace Zřizovatel: Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, Praha 4 Ředitel školy: Mgr. Jiří Vybíral IČO: IZO: Identifikátor školy: Telefon: Školská rada je složena z předsedy Mgr. Evy Watzkové a jejích členů: Mgr. Irena Tauberová, Martin Hudec, PharmDr. Petr Fifka, Mgr. Božena Kubíčková, Ing. Jiřina Svatušková, Ph.D. 5. Zhodnocení školních vzdělávacích programů pro základní vzdělávání vzdělávací program počet tříd počet žáků Branická škola šance pro všechny Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání má název Branická škola šance pro všechny. Je platný od Školní vzdělávací program vychází z potřeb a zájmů žáků i rodičů na základě autoevaluace školy. Učební osnovy, hodinové dotace jednotlivých oborů vzdělávání, výchovné a vzdělávací strategie, zařazení průřezových témat a výstupů, vše je v souladu s RVP. Disponibilní hodiny jsou využívány k rozšiřujícímu obsahu v jednotlivých oborech vzdělávání. Školní vzdělávací program je nadále otevřený a bude a je po zkušenostech s jeho postupnou realizací nadále upravován. Ve školním roce 2013/2014 byly realizovány změny v souladu se změnami v RVP k Ve vzdělávacím oboru Matematika a její aplikace bylo přesunuto učivo o zlomcích a desetinných číslech na 1. stupeň. - Byly provedeny úpravy v oblastech: Dopravní výchova, Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí, Obrana vlasti, Korupce, Finanční gramotnost, Sexuální a rodinná výchova. - Byl zaveden nepovinný předmět Angličtina s rodilým mluvčím pro žáky 4., 5. a 6. ročníku. - V předmětu Tělesná a taneční výchova byl akcentován plavecký výcvik ve dvou ročnících za sebou vždy v jednom pololetí školního roku, a to buď ve 2. a 3. ročníku nebo ve 3. a 4. ročníku. - V učebních plánech byla zdůrazněna realizace průřezových témat. 2

4 6. Jazykové vzdělávání a jeho podpora 6.1. Počet učitelů k Přepočtené osoby Fyzické osoby Odborně kvalifikované osoby AJ 1. stupeň 1, AJ 2. stupeň 0, NJ 2. stupeň 0, Celkem 2, Jazykové vzdělání žáků Žáci učící se jazyk jako povinný předmět Žáci učící se jazyk jako povinně volitelný předmět Žáci učící se jazyk jako nepovinný předmět 1. stupeň 2. stupeň 2. stupeň 1. stupeň 2. stupeň AJ AJ-konverzace NJ Zájmové útvary - Konverzace v anglickém jazyce (s rodilým mluvčím); - Anglický jazyk pro 1. třídu; - Anglický jazyk doučování; - Německý jazyk začátečníci; - Německý jazyk pokročilí; - Český jazyk nejen pro cizince 7. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Ve škole působí 26 pedagogických pracovníků: ředitel, zástupkyně ředitele, 12 učitelů I. stupně, 7 učitelů II. stupně a 4 vychovatelky a jeden asistent pedagoga. Dále zde působí hospodářka školy, školník, 2 uklízečky a 4 kuchařky. 8. Pedagogičtí pracovníci (odborná kvalifikace podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů nikoli aprobovanost) Počet (fyz. osoby) k Ped. prac. celkem Ped. prac. s odbornou kvalifikací Ped. prac. bez odborné kvalifikace (81%) 5 (19 %) 3

5 9. Věková struktura pedagogických pracovníků věk do a více počet (fyzických osob) k Další vzdělávání pedagogických pracovníků Ve školním roce 2013/2014 se pedagogičtí pracovníci zúčastňovali akcí pořádaných vzdělávacími centry. Celkem se zúčastnilo 17 pedagogických pracovníků 18 seminářů. Nejpočetněji byl zastoupen seminář Etická výchova (12 pedagogických pracovníků). Celkem 4 pedagogičtí pracovníci si zvyšovali svoji odbornou kvalifikaci: - ředitel školy absolvoval studium pro vedoucí pedagogické pracovníky Centrum školského managementu UK Praha. - zástupkyně ředitele školy absolvovala studium pro ředitele škol a školských zařízení Českomoravská vzdělávací, s.r.o. - učitelka 2. stupně absolvovala studium Pedagogické fakulty UHK sociální psychologie a prevence; - vychovatelka školní družiny absolvovala magisterské studium (pedagogika volného času) 11. Počet zapsaných dětí pro školní rok 2014/2015 a odkladů školní docházky na školní rok 2014/2015 (z výkazů pro daný školní rok) údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy Zapsané děti Přijaté děti Odklady školní docházky Počet Hodnocení činnosti školních družin a klubů Ve školním roce 2013/14 pracovala 4 oddělení s celkovým počtem 96 žáků. Program školní družiny byl sestaven tak, aby plnil funkci zájmovou, výchovněvzdělávací i relaxační, s ohledem na specifické potřeby žáků. Naše motto zní Učení je hra, hra je i učení a našim cílem jsou spokojené děti, které v družině rády tráví svůj volný čas. Pro různé činnosti využíváme 3 třídy herny, určené pouze pro ŠD a jednu třídu, kde dopoledne probíhá vyučování. Ke sportovnímu vyžití slouží nejen dvě školní hřiště s umělým povrchem a školní zahrada s houpačkami a průlezkami, ale i okolní dětská hřiště. S dětmi se také často vydáváme na procházky k Vltavě či na Dobešku. V ŠD jsme opět nabídli žákům 3 zájmové kroužky, které vedou vychovatelky již několik let: korálkování, drátkování a pohybové hry. 4

6 Vedeme naše žáky k udržování dobrých mezigeneračních vztahů a navázali jsme na loňskou spolupráci, s branickým Domovem důchodců, vánočním pásmem koled a básní jsme potěšili zdejší seniory, vlastnoručně upečenými perníčky jsme udělali radost seniorům ve středočeských Měšicích. Pravidelně využíváme i žákovskou kuchyňku, kde s dětmi připravujeme různé dobroty a vedeme je k pomoci v domácnosti. I v letošním školním roce pokračovalo sponzorování našich adoptivních zvířátek v ZOO Praha (veverka kapská, papoušek mniší a gekonek zázračný). Po dobu dvou týdnů proběhla v ŠD praxe studentky SŠ. Rodiče byli pravidelně informováni o činnosti ŠD prostřednictvím webových stránek školy/šd a časopisem Družinový blesk. Celodružinové akce: - Běh do schodů - Barevné dny (zelený, červený, oranžový, bílý) - Pohádkový les na Dobešce - Sponzorská návštěva v zoo - Odpoledne s klaunem (opakovaně) - Halloweenská slavnost - Vánoční besídka v ŠD - Novoroční stezka odvahy - Odpoledne zručnosti - Pravidelné návštěvy solné jeskyně - Plyšákový den - Karnevalový rej - Roboti jsou tady soutěž ve výrobě - Vánoční trhy v Arkádách (charitativní prodej dětských výrobků) - Velikonoční trhy ve škole jarních km na rotopedu - Malí kuchtíci (pečení s využitím žákovské kuchyňky) - Návštěva Zlaté uličky na Pražském hradě - Kreslení na chodník - Den s domácími mazlíčky - Pyžamová párty 13. Poradenské služby škol (výchovné poradenství, poradenství k volbě povolání, činnost speciálních pedagogů a školních psychologů - jejich počet, spolupráce s PPP, SPC, Policií ČR, psychology, sociálními odbory, rodiči, případně dalšími subjekty) Práce s pedagogickými pracovníky, žáky a rodiči Poradenské služby jsou zaměřeny na: prevenci školní neúspěšnosti - již od prvního dne jsou sledováni žáci 1. tříd (dlouhodobě bylo sledováno pět žáků žák se speciálně pedagogickým vyšetřením, žák se sluchovou vadou, dva žáci, kteří špatně zvládali své emoce, žák po odkladu); 5

7 - hledáme příčiny školního selhávání u ostatních žáků (ve 2. ročníku bylo v PPP vyšetřeno 6 žáků, z toho byly uznány dvě integrace, ve 3. ročníku bylo jedno vyšetření, byla uznána integrace, ve 4. ročníku proběhla 4 vyšetření, z toho byly uznány dvě integrace, dále byly prodlouženy dvě integrace v 5. ročníku, v 6. ročníku byla vyšetřena jedna žákyně, v 7. ročníku byly prodlouženy dvě integrace). odbornou pomoc při integraci a vzdělávání žáků se speciálními potřebami - na škole bylo 14 integrovaných žáků, z toho jeden se sníženým intelektem (2. ročník 2 žáci, 3. ročník 2 žáci, 4. ročník 3 žáci, 5. ročník 3 žáci, 7. ročník 4 žáci); - na konci školního roku byla PPP potvrzena jedna nová integrace (4. ročník). Této žákyni bude na začátku nového školního roku vypracován IVP; - v pátém ročníku společně s vyučující pracovala (na částečný úvazek) asistentka pedagoga. Tato asistentka bude v příštím školním roce pracovat také s dalším zdravotně postiženým žákem (ve 3. ročníku). Integrovaní žáci pracují podle vypracovaných IVP, je jim ze strany vyučujících poskytována potřebná péče. Pozitivní výsledky integrace jsou dosahovány jen v případě dobré spolupráce s rodiči a motivovaností žáka. Ne u všech integrovaných žáků byly tyto podmínky splněny. Také u ostatních žáků je dodržován princip individuálního přístupu. Snaha všech vyučujících je všestranně rozvíjet žáky všech věkových kategorií. Ve škole pracuje speciální pedagožka, která již několik let vykonává funkci výchovné poradkyně. V tomto školním roce se podařilo zajistit kroužek pro integrované žáky skupinku pro děti se SPU. Dále je věnována velká pozornost správné výslovnosti u mladších žáků. Nově byl otevřen kroužek Mluvení hrou. Kroužek vedla Bc. K. Říhová. péči o neprospívající žáky Průběžně byla sledována školní práce žáků 6. ročníku (přechod na druhý stupeň) a práce některých starších žáků. Společně s vyučujícími jsou hledány příčiny špatných výsledků. V několika případech je příčinou nezájem ze strany žáků, nechuť pracovat. Nepomáhají ani konzultace s rodiči. primární prevenci sociálně patologických jevů viz preventivní programy metodickou podporu pedagogickým pracovníkům Během celého školního roku probíhaly odborné konzultace, byla poskytnuta pomoc při vypracování IVP pro integrované žáky, učitelé byli seznámeni s aktivitami komunitního centra pro migranty a českou veřejnost INBÁZE, byli seznámeni s preventivním programem Pět P (dobrovolník dospělý kamarád) Spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou (PPP) Spolupráce s PPP byla na velmi dobré úrovni. Psycholožka PhDr. J. Klégrová pravidelně navštěvovala školu, konzultovala s výchovnou poradkyní, asistentkou pedagoga ve třídě 5. A a dalšími vyučujícími výchovné a vzdělávací problémy žáků. Odbornými připomínkami pomáhala při vypracování IVP pro integrované žáky, nahlížela do výuky a 6

8 sledovala vytipované žáky při školní práci. Společně s výchovnou poradkyní a učitelkami 1. tříd sledovaly úspěšnost žáků včasné odhalení školní neúspěšnosti. Poskytovala další odborné rady při výběru povolání (PROFI testy v PPP). Školu dále navštívila Dr. Marušková MP rizikového chování v PPP. Zaměřila se s třídní učitelkou Mgr. R. Redčenkovou na vzájemné vztahy žáků 6. A. V tomto školním roce jsme společně s metodikem prevence M. Horovou a pí vychovatelkou R. Papouškovou řešily konfliktní vztahy několika žákyň se spolužákem ve 4. A. Na toto šetření nebyla Dr. Marušková pozvána. Situace se po čase ve třídě 4. A uklidnila Poradenství k volbě povolání Poradenství k volbě povolání intenzivněji začíná již od 7. ročníku, kdy si žáci vypracovávají zájmové dotazníky, poznávají sebe sama a postupně se profilují. Žáci 8. ročníku byli při zpracování těchto dotazníků rozhodnější, než žáci 9. A. Žáci se seznamovali s nabídkou jednotlivých učebních oborů. Škola dlouhodobě spolupracuje se SŠT Zelený pruh, kdy žáci 8. a 9. tříd navštěvují dílny zručnosti. Naši žáci jsou v těchto dílnách velice úspěšní. Žáci 8. A navštívili SŠ gastronomickou a hotelovou v Braníku. O možnostech dalšího studia se žáci dozvídali prostřednictvím propagačních materiálů, které byly pravidelně doplňovány na příslušné nástěnce. Někteří také využívali možnosti vypracování PROFI testů v PPP, odborných konzultací s výchovnou poradkyní. Každoročně navštěvují výstavu SCHOLA PRAGENSIS. V lednu 2014 se pro rodiče žáků 9. A (7. A, 5. A) uskutečnila schůzka s výchovnou poradkyní a třídní učitelkou 9. A, na které byl vysvětlen postup při vyplňování a podávání přihlášek na střední školy, možnosti odvolání při nepřijetí žáka a zodpovězeny případné otázky. V minulém školním roce výsledky přijímacího řízení odpovídaly možnostem a schopnostem žáků: 1 žákyně byla přijata na střední uměleckou školu, 7 žáků na střední odborné školy, 2 žáci na SOU. Jeden žák 9. ročníku byl úspěšný až ve druhém kole přijímacího řízení. Ze 7. ročníku se na gymnázia hlásili dva uchazeči, ale nebyli úspěšní, z 5. ročníku byli na víceleté gymnázium přijati tři žáci Spolupráce s Městskou policií hlavního města Prahy a Policií ČR Spolupráce s Městskou policií: Preventivní programy na 1. stupni proběhly jen v 1. třídách (Bezpečně v každém ročním období). Dětem nebyl dán dostatečný prostor pro případné otázky. S Městskou policií více spolupracují učitelé 2. stupně (viz Preventivní program školy). Spolupráce s Policií ČR Bc. O. Penc: 1. ročník - Seznámení s policií, Vycházka po Braníku s dopravní výchovou, Tísňové linky, Zásady správného cyklisty (dopravní hřiště), Není cesty zpět (bezpečnost při cestování tramvají); 7

9 2. ročník Tísňové linky, Dopravní výchova teorie v ZŠ, Zásady správného cyklisty (teorie + dopravní hřiště), Není cesty zpět (bezpečnost při cestování tramvají); 3. ročník Dopravní výchova teorie v ZŠ, Zásady správného cyklisty (teorie + dopravní hřiště), Není cesty zpět (bezpečnost při cestování tramvají); 4. ročník - Dopravní výchova teorie v ZŠ, Zásady správného cyklisty (teorie + dopravní hřiště), Bezpečný internet; 5. ročník - Zásady správného cyklisty (teorie + dopravní hřiště), Bezpečný internet, Není cesty zpět (bezpečnost při cestování tramvají); 7. ročník Alkohol, drogy, marihuana. Všechny programy vedené Bc. O. Pencem byly žáky i učiteli velice dobře ohodnoceny. Ve spolupráci budeme nadále pokračovat a dále ji rozšiřovat. Velmi důležitá je pro nás dopravní výchova. Škola také v případě nutnosti spolupracuje se sociálními odbory většinou jde o vyjádření školy o prospěchu a chování žáků z rozvedených rodin, při střídavé péči rodičů, u žáků ze sociálně znevýhodněných rodin, při podezření na záškoláctví. 14. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery včetně mezinárodní spolupráce, mimoškolní aktivity Spolupráce s rodiči žáků školy Při škole nyní pracuje Sdružení rodičů při ZŠ Školní 700, které vzniklo ke dni (stanovy a organizační struktura viz webové stránky sdružení). Předsedkyní je paní Záhorová. Pravidelné schůzky s rodiči se konají třikrát do roka, plenární schůze Sdružení rodičů jednou ročně. Sdružení rodičů nakoupilo dárky pro děti k Mikuláši, přispívá na školní trička a šerpy pro 9. třídu, sponzorovalo Den dětí a dává polovinu částky vybrané od žáků zpět do tříd pro potřeby dětí. Děti se zúčastnily akcí Branický masopust a Braník v pohybu. Manželé Vlachovi se již čtvrtým rokem aktivně podílejí na utváření jednotného rázu estetické podoby školy a navrhují a tisknou plakáty a letáčky na akce školy a odznaky školy pro prvňáčky (v letošním roce paní Vlachová zajistila nové nástěnky do vestibulu, vytvořila obal na CD k 120. výročí školy, připravila a aktivně se účastní přestavby nové multimediální učebny, připravila návrh na úpravu prostoru před školou a pokračovala v druhém cyklu kroužku animace). Rodiče se zapojili do příprav i realizace oslav 120. výročí založení školy (paní Hepnerová vytvořila scénář k hlavnímu programu oslav, složila text Školní písně, poskytla řadu kostýmů a celý program zajišťovala i režijně, pan Čejka poskytl ukázku jízdy na historickém velocipedu, paní Chvátalová věnovala škole dobové kostýmy, pan Jan Svěrák zajistil nahrávku celého programu). Řada rodičů pomáhala při přestavbě mediální učebny, kterou jsme dělali svépomocí (zúčastnili se stěhování a broušení podlahy a pomáhali s jejím natíráním). 8

10 Rodiče nám také pomáhají při budování nové knihovny pro 2. stupeň, svými dary tak přispěli k rozšíření základního fundusu. Širší rodičovská veřejnost se účastnila Zabijačky, Čaje o páté, Vánočního zpívání, Velikonočních trhů, Čarodějnic a oslav 120. výročí školy. Účast rodičů na životě školy je v kontextu pražských škol nadstandardní a odpovídá spíše atmosféře venkovských škol Spolupráce ZŠ s MŠ Mezivrší, Bezová Uskutečňují se pravidelná setkání vedení ZŠ a MŠ: Škola nanečisto, kde se mohou 1krát měsíčně předškoláci seznámit s prostředím školy a školní prací. Poskytli jsme rodičům předškoláků základní informace o výuce na ZŠ při dni otevřených dveří, Čaji o páté a při návštěvě vedoucí metodického sdružení 1. st. v obou MŠ Pozvali jsme děti z mateřských škol na společné akce pořádané ZŠ Mikuláš, Čarodějnice, Den dětí. MŠ využívaly tělocvičny ZŠ pro cvičení dětí Spolupráce s fakultou Již od 90. let spolupracujeme jako partnerská škola s pedagogickou fakultou UK. Garanty spolupráce jsou za fakultu PhDr. Helena Hejlová, Ph.D. z katedry primární pedagogiky a za naši školu PaedDr. Jana Semrádová. Ve školním roce 2013/2014 (únor květen) se uskutečnila průběžná praxe studentek a studentů primární pedagogiky ve třídách 1. stupně. Ve školním roce 2013/14 byla zahájena spolupráce katedry českého jazyka se třídou PaedDr. Jany Semrádové na projektu Vztah kognitivních struktur žáka a struktur jazykového systému v procesu edukace českého jazyka. Tento projekt má být završen vznikem nové metodiky výuky ČJ na 1. stupni. 15. Účast škol v rozvojových a mezinárodních programech Jeden svět Jako už tradičně se třídy naší školy zapojily do mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech, Jeden svět pořádaného organizací Člověk v tísni. Jednalo se o festival dokumentárních filmů nabízející prostor k zamyšlení a hledání vlastních řešení podobných problémů či alespoň pochopení situace jiných. Světový den výživy Žáci druhého stupně se zúčastnili akce Naše posvícení v rámci mezinárodní kampaně Food Right Now Postavme se hladu (Člověk v tísni) žáci se formou dílen sami zúčastnili přípravy programu přípravy pohoštění pro ostatní z regionálních potravin, ve filmových dílnách a při diskuzích byli seznámeni s problematikou hladu ve světě a možného vlastního příspěvku k problematice. 9

11 Poznávací zájezdy Naše škola zorganizovala poznávací výjezd do Londýna a Jižní Anglie, kde žáci nejen získali nové vědomosti z návštěvy historických a kulturních památek, ale poznali i život běžných anglických rodin ve kterých byli ubytovaní. Samozřejmostí bylo zdokonalování jazykových schopností. Podobného zaměření byl výlet do předvánoční Vídně, kde tentokrát šlo o zdokonalování německého jazyka a poznávání reálií hlavního města Rakouska, naší širší vlasti, až do roku 1918 Projekt Edison Ve spolupráci se společností Aisec se naše škola zapojila do projektu Edison. Ten funguje pod záštitou MŠMT a jeho cílem je především podpora mezikulturního vzdělávání na středních školách. Naši školu navštívilo šest studentů z různých zemí všech kontinentů a v rámci přednášek, ale i her nebo společného vaření ve školní kuchyňce, přibližovali dětem naší školy svou zemi, její faktografii, kulturu i důležité maličkosti každodenního života. Zahraniční vzdělávání učitelů Učitelka německého jazyka Š. Procházková absolvovala dvoutýdenní vzdělávací kurz v SRN v Drážďanech. 16. Zkušenosti s péčí o nadané žáky Pohybově nadaní žáci se účastní sportovních akcí, olympiád. Na základě žádosti zákonných zástupců a sportovních oddílů umožňuje vedení školy sportovně nadaným žákům úpravu organizace vzdělání, aby mohli zvyšovat svoji sportovní výkonnost. Nadaným žákům jsou zadávány úkoly s vyšší obtížností a rozšiřující učivo, jsou zapojováni do vědomostních soutěží a olympiád (český jazyk, dějepis, zeměpis, biologie), naučných programů, výtvarných soutěží a výstav, projektů. Také mají možnost prezentovat své práce na nástěnkách v prostorách školy. 17. Polytechnická výchova (volitelné předměty, kroužky ) Polytechnická výchova V polytechnické výchově se snažíme u žáků rozvíjet manuální zručnost, pomáháme najít cestu k vytváření správných pracovních návyků a postupů. Podporujeme tvořivost a tvůrčí činnost. Polytechnická výchova je zahrnuta v předmětech Výtvarné a rukodělné činnosti na prvním stupni a Člověk a svět práce na druhém stupni. Snažíme se také o aktivní spolupráci prvního a druhého stupně, starší žáci pomáhají mladším žákům. - Příprava ovocných pokrmů na událost Ovocný týden - Pečení cukroví v rámci akce Děti dětem v OC Arkády - Pečení velikonočních jidášů (1. stupeň) - Projektový den Tvoříme spolu (1. stupeň) - Středověká řemesla v rámci Dne dětí - Velikonoční trhy - Mikuláš pro školku a 1. stupeň 10

12 - Světový den výživy výtvarné zpracování, příprava pokrmů z regionálních surovin, filmové dílny - zážitková dílna na Střední škole gastronomické a hotelové - Zdravá výživa vaření ze zdravých surovin Pěstitelské práce Žáci 6. třídy si během školního roku poznali pokojové i venkovní rostliny a zároveň se naučili i o ně pečovat. Nejvíce času žáci strávili ve skleníku (připravení půdy pro sadbu, setí semínek, přesazování sazenic, např. rajčat, okurek, paprik). Žáci vypěstovali dýně, klasické, okrasné, ale i například dýně Hokkaidó, se kterými přivítají svátek Halloween. Dále se žáci naučili pracovat se zahradnickým nářadím např. při úklidu hřiště, hrabání listí, řezání dřeva nebo stříhání keřů Vaření Žáci 7., 8. a 9. třídy začali pravidelně vařit v nové kuchyňce. Kuchyňku příležitostně využívají i žáci prvního stupně. Žáci připravovali pokrmy, které si sami zvolili a před svátky, jako např. Vánoce a Velikonoce, pekli cukroví a velikonoční beránky Spolupráce se Střední školou technickou, Zelený pruh 1294/50, Praha 4 Žáci osmé a deváté třídy se i v loňském školním roce zúčastnili projektu Líheň zručnosti, který pořádala výše uvedená střední škola. Projekt probíhal po celý školní rok. Obě třídy měly vyhrazený jeden den v měsíci. Žáci pracovali od 8,30 do 11,30 v prostorách - dílnách střední školy - pod vedením zkušených lektorů a pedagogů. Účelem tohoto projektu bylo seznámit žáky s různými druhy manuální činnosti, zlepšit jejich zručnost a získat kladný vztah k řemeslům. Žáci vyráběli např. dřevěné postavičky, kačenky na provázku, šité přívěsky na klíče, papírové ozdoby, obšívali láhve a pletli různé druhy proutěných košíků Zájmové útvary - Keramika; - Tvorba z korálků; - Drátkování; - Malá škola animace. 18. Přípravné třídy, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí do ZŠ V naší škole nemáme žádné přípravné třídy. Již druhým rokem provozujeme Školu nanečisto pro budoucí žáky 1. tříd. Setkání probíhají 1x měsíčně (od prosince do dubna). Každé z nich je zaměřeno na jednu oblast vzdělávání: Matematiku, Český jazyk, Estetickou výchovu, Anglický jazyk, Člověk a svět. Tato setkání jsou přínosná pro budoucí žáky i školu. Děti poznávají prostředí základní školy, pracují pod přímým vedením učitelek 1. stupně ZŠ, budují si vztah ke škole i učitelkám. Tato činnost je rodiči budoucích žáků velmi pozitivně přijímána. Budeme v ní nadále pokračovat. 11

13 V oblasti péče o děti ze sociálně znevýhodněného prostředí dosahujeme velmi dobré výsledky. Tito žáci pravidelně navštěvují školu, případné problémy jsou okamžitě řešeny. Žáci mají dobré vztahy s ostatními spolužáky. V několika případech se stalo, že žáci, kteří od nás přešli na jinou školu, se po čase vracejí s konstatováním, že to u nás bylo lepší. Větší problémy nastávají s rostoucím počtem žáků s odlišným mateřským jazykem. Pokud tito žáci nastupují do nižších ročníků, brzy se dokáží začlenit do nového prostředí. Tomuto začleňování také napomáhá pravidelný pobyt ve školní družině a kroužek Čeština pro cizince. Zdlouhavější a namáhavější je práce s žáky, kteří nastupují až do vyšších ročníků. Výsledky začlenění jsou závislé na motivaci rodiny a samotného žáka. Oblastí péče o cizince se intenzivně věnuje pí učitelka PaedDr. Jana Semrádová, která tento kroužek vede. 19. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin, počet dětí cizinců ze států EU a ostatních států (uvést nejvíce zastoupené státy), zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí cizinců do prostředí ZŠ Naši školu navštěvuje 5 cizinců ze států EU (např. Slovensko) a 11 dětí z ostatních států (Ukrajina, Arménie, Rusko, Vietnam apod.). Žáci jsou integrováni v běžných třídách a někteří jsou vzděláváni podle individuálních plánů. Každoročně otvíráme kroužek Český jazyk nejen pro cizince, který probíhal 2krát týdně v prvním pololetí a 1krát týdně ve 2. pololetí a navštěvovalo jej 25 žáků (žáci- cizinci i žáci-češi). Děti s odlišným mateřským jazykem jsou hodnoceny s ohledem na délku pobytu v ČR a na možnosti používání českého jazyka ve svých rodinách. Zařazování nových žáků - cizinců do příslušného ročníku provádíme s ohledem na jejich znalosti českého jazyka, nejvýše však o rok níže. Učitelky a učitelé přistupují k práci těchto dětí podle jejich individuálních možností. Jejich integrace je úspěšná v závislosti na jejich schopnostech, píli a vztahu rodičů ke vzdělávání. Většinou probíhá bez problémů. Naše škola je známá svou vstřícností k dětem cizincům. Výchovná poradkyně a koordinátorka práce se žáky-cizinci absolvovaly školení naší pedagogicko-psychologické poradny o začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem. Škola získala účelovou dotaci ve výši Kč od Magistrátu hl. města Prahy na začleňování žáků cizinců, která byla využita do konce roku 2013 na dotaci kroužku Český jazyk nejen pro cizince a na nákup pomůcek a učebnic češtiny pro cizince. 20. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání Z celkového počtu 10 žáků devátých tříd byli přijati na střední umělecké školy 1 žák, na střední školy 7 žáků, na učební obory s maturitou 2 žáci. Z pátého ročníku byli přijati 3 žáci na víceleté gymnázium. 12

14 21. Environmentální výchova Pod environmentální výchovou rozumíme výchovu k odpovědnému chování k životnímu prostředí. Snažíme se, aby byli žáci schopni nést odpovědnost za své jednání i za jednání společnosti jako celku, aby byla zachována kvalita životního prostředí pro budoucí generace. Environmentální výchovu si nelze představit pouze jako předmět, který končí se zvoněním a ačkoli je oficiálně zařazena do vzdělávacích oblastí Člověk a jeho svět, Člověk a příroda, Člověk a společnost, Člověk a zdraví, Informační a komunikační technologie, Člověk a svět práce a Umění a kultura, nelze ji ani takto striktně omezit. Environmentální výchova doprovází nejen žáky, ale i učitele a zaměstnance školy každým dnem a mnohá rozhodnutí, kterým nepřikládáme velkou důležitost, je touto výchovou ovlivněna. Výuka environmentální výchovy je realizována jak v předmětech výše zmíněných vzdělávacích oblastní, tak i na školních akcích, soutěžích a během každodenního života školy. Během celého školního roku je organizován sběr papíru a třídí se odpad. Žáci pečují o květiny ve třídách i na chodbách, v některých třídách dokonce o akvárium, dále také o zeleň v areálu školy a skleník, kde pěstují různé druhy zeleniny a bylinek. Velmi zajímavý a přínosný projekt zpracovala třída 9. A. Jednalo se o projekt Mikroklima okolí školy, který byl školám nabídnut Ekocentrem Koniklec. Do tohoto projektu byla naše základní škola vybrána jako zástupce škol na Praze 4. Žáci prakticky prozkoumali okolí školy z hlediska kvality ovzduší, vody a zeleně. Bohužel narazili na velkou neznalost pojmu životní prostředí u obyvatel městské části a také na neochotu místních ekologických organizací. Výsledky zkoumání je možné si prohlédnout na stránkách: Z různých nadstavbových akcích vybíráme následující: - ŠVP v Lučkovicích u Blatné ( třída); - ŠVP ve Zlámaninách u Nové Paky ( třída); - Celoroční vycházky po okolí (všechny třídy); - Mezinárodní projekt: Jaro ožívá Spring alive, pozorování ptáků, Čáp pták roku (1. stupeň); - Projekt: Tvoříme spolu, vycházka přírodou s dalekohledem (1. stupeň); - Sběr kaštanů a žaludů, pomoc při přikrmování zvěře v zimě (všechny třídy); - Kriticky ohrožené druhy (všechny třídy); - Biologická olympiáda, vybraní žáci; - Botanická zahrada Albertov (7. a 8. třída); - Ovocný den; - Les ve škole LEAF Learning about Forest; - Sběratelé kostí praktické cvičení na přírodovědecké fakultě (8. třída); - Zeměpisný pořad o Madagaskaru, Mexiku; - Projekt Otto Wichterle; - Ekocentrum Koniklec: Ekosystém modřanských tůní (6. třída); - Ekocentrum Koniklec: Zimoviště ptáků na Císařském ostrově (7. třída); - Prohlídka zoochovů na přírodovědecké fakultě (6. třída); - Exkurze do Chlupáčova muzea Země (9. třída); - Tonda obal, recyklace odpadů (1. stupeň); - Lesy hl.m. Prahy - Šelmy. 13

15 22. Multikulturní výchova Žáci se během výuky a na mimoškolních akcích seznamují s různými kulturami a tradicemi, učí se vstřícnosti a toleranci pro soužití s nimi. Učí se chápat a respektovat odlišnosti druhých. Seznamují se s problematikou porušování lidských práv a nelehkého života lidí v různých koutech světa. Jelikož velmi úzce spolupracujeme se společností Člověk v tísni a jsme zapojeni do jejich projektu Jeden svět na školách, máme k dispozici celou řadu materiálů, které využíváme nejčastěji na hodinách výchovy k občanství a dějepisu. Některé z těchto materiálů nám slouží v rámci prevence sociálně patologických jevů. Akce: - Festival Jeden svět; - 4. třídy Projekce č. 1 (Farídulláh má dnes volno, Lotte srdce pro bezdomovce, Poslouchej ho!); třída Projekce č. 2 (Láska na smetišti, Tanečník Evžen, Navždy Hooligan, Leilina melodie); - 8. A (dívky) + 9. A film Show!; - Světový den výživy; - Naše posvícení v rámci mezinárodní kampaně Food Right Now Postavme se hladu (Člověk v tísni) třída; - 5 pracovních dílen (teplá kuchyně, studená kuchyně, výtvarná dílna, filmová dílna I. a filmová dílna II.) + ochutnávka jídel z regionálních potravin; - Planeta Země 3000; - Madagaskar příběh pradávné Lemurie (5. 9. třída); - Svět kolem nás; - Austrálie tajemství rudého kontinentu (6. 9. třída); - Mexiko záhada starých Mayů (6. 9. třída); - Goethe institut; - projekce filmu Kebab Connection (8. 9. třída); - Výtvarná soutěž Jeden svět; - Projekt EDISON. 23. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Ve škole neproběhlo žádné vzdělávání v rámci celoživotního učení. 24. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Škola nerealizovala žádné projekty financované z cizích zdrojů. 25. Prevence rizikového chování Prevence rizikového chování na naší škole probíhá v souladu s minimálním preventivním programem. Zahrnuje jak programy nespecifické primární prevence, tak prevenci specifickou. Velmi úzce spolupracujeme s Pedagogicko-psychologickou poradnou pro 14

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011 / 2012 Základní škola, Praha 4, Školní 700

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011 / 2012 Základní škola, Praha 4, Školní 700 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011 / 2012 Základní škola, Praha 4, Školní 700 Zpracovali: Mgr. Jiří Vybíral, ředitel školy Mgr. Irena Tauberová, statutární zástupkyně ředitele školy PaedDr. Jana Kvitová,

Více

Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY. za školní rok 2013/2014

Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY. za školní rok 2013/2014 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY za školní rok 2013/2014 Zpráva obsahuje část: Základní škola V Praze dne 17. 9. 2014

Více

Základní škola Mikoláše Alše, Praha-Suchdol, Suchdolská 360. Výroční zpráva. Školní rok 2012/2013

Základní škola Mikoláše Alše, Praha-Suchdol, Suchdolská 360. Výroční zpráva. Školní rok 2012/2013 Základní škola Mikoláše Alše, Praha-Suchdol, Suchdolská 360 Výroční zpráva Školní rok 2012/2013 Zpracovala: Mgr. A. Kejharová 1 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení (včetně č.j.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Základní škola, Praha 10, Veronské náměstí Veronské náměstí 20/391, 109 00 Praha 10 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. Tato zpráva obsahuje celkem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2014 Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1006 Generála Janouška 1006 Praha 9 - Černý Most II 198 00 IČO: 613 86 898 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2014 2013-2014 V Praze dne 30.8.2014 Mgr. Ilona Šťastná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Žernosecká 3/1597, 182 00 Praha 82 Kobylisy Předkládá: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. ředitelka školy Praha,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Praha 10, Křimická 314, 109 00 Praha 10 fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy zaměřená na výuku cizích jazyků VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Projednáno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola generála Františka Fajtla DFC Rychnovská 350, Praha 9 Letňany, 199 00, IČ 60 44 60 05 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Za školskou radu schválili:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA. fakultní škola pedagogické fakulty UK

VÝROČNÍ ZPRÁVA MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA. fakultní škola pedagogické fakulty UK VÝROČNÍ ZPRÁVA MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA fakultní škola pedagogické fakulty UK ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 2 Výroční zpráva o činnosti Malostranské základní školy školní rok 2013/2014 V souladu se zákonem č.561/2004

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 4, Táborská 45 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ŠKOLA JE ZAŘAZENA DO SÍTĚ ŠKOL PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ Zřizovatel školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. Název školy Základní škola Hanspaulka a Mateřská škola Kohoutek, Praha 6, Sušická 29 Sídlo školy Sušická 1000/29, 160 00 Praha

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011 / 2012

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011 / 2012 Základní škola Praha 9 Černý Most, Bří Venclíků 1140 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011 / 2012 Vydání : 1 Revize 0 Strana :: 1 / 25 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti základní

Více

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Fakultní škola Pedagogické fakulty University Karlovy telefon : 267 310 706, e-mail: skola@lobkovicovo.cz, www.lobkovicovo.cz IČ:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

Základní škola, Praha 4, Mendelova 550 VÝROČNÍ ZPRÁVA EVALUACE ŠKOLY

Základní škola, Praha 4, Mendelova 550 VÝROČNÍ ZPRÁVA EVALUACE ŠKOLY Základní škola, Praha 4, Mendelova 550 VÝROČNÍ ZPRÁVA EVALUACE ŠKOLY školní rok 2013/2014 1 1) Základní údaje o škole název školy dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014: Základní škola, Praha

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12 Rakovského 3136, 143 00 Praha 4 - Modřany

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12 Rakovského 3136, 143 00 Praha 4 - Modřany Výroční zpráva Základní škola Rakovského v Praze 12 Rakovského 3136, 143 00 Praha 4 - Modřany za školní rok 2009/2010 1. Správní obvod Městská část Praha 12, Písková 830/25, 143 12 Praha 4 Modřany 2. Přesný

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA 1006. Výroční zpráva 2010/2011. Praha září 2011

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA 1006. Výroční zpráva 2010/2011. Praha září 2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA 1006 Výroční zpráva 2010/2011 Praha září 2011 K tisku výroční zprávy byl použit recyklovaný papír. 1 V Praze dne 30.9.2011 Mgr. Ilona Šťastná ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA

VÝROČNÍ ZPRÁVA MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÝROČNÍ ZPRÁVA MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti Malostranské základní školy školní rok 2012/2013 V souladu se zákonem č.561/2004 Sb. (školský zákon) v platném

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22 Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy Ing. Sylva Taufmannová Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 Obsah 1 Základní údaje o škole... 5 1.1 Charakteristika školy... 6 2 Přehled oborů vzdělání...

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 4, Táborská 45 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ŠKOLA JE ZAŘAZENA DO SÍTĚ ŠKOL PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ Zřizovatel školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZŠ PETŘINY SEVER, Na Okraji 305/43 Praha 6. o činnosti školy za období od 1. 9. 2010 do 30. 6. 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZŠ PETŘINY SEVER, Na Okraji 305/43 Praha 6. o činnosti školy za období od 1. 9. 2010 do 30. 6. 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za období od 1. 9. 2010 do 30. 6. 2011 ZŠ PETŘINY SEVER, Na Okraji 305/43 Praha 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU VV A UMĚLECKÝCH ŘEMESEL NA 2. STUPNI A PROGRAMEM ZAČÍT

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA

VÝROČNÍ ZPRÁVA MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÝROČNÍ ZPRÁVA MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Malostranské základní školy školní rok 2011/2012 V souladu se zákonem č.561/2004 Sb. (školský zákon) v platném

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014. Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014. Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA - úvodní část 1. správní obvod: Praha 5 2. zřizovatel:

Více

Výroční zpráva. Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2. školní rok 2011-2012

Výroční zpráva. Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2. školní rok 2011-2012 Výroční zpráva Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2 školní rok 2011-2012 Obsah Název školy str. 4 Zřizovatel str. 4 Charakteristika školy str. 4 Systém jazykové výuky str. 5 Vzdělávací cíle str. 6

Více

Základní škola Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a

Základní škola Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a Základní škola Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 1. Zřizovatel Zřizovatel: Sídlo: Městská část Praha 8, Zenklova 35/čp.1, 180 48 Praha 8 - Libeň Zenklova 35/1, 180 48 Praha

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov 1 Obsah strana: 1. Název školy 4 2. Zřizovatel 4 3. Charakteristika školy 4 4. Údaje o vedení školy 4

Více