VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013 / 2014 Základní škola, Praha 4, Školní 700

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013 / 2014 Základní škola, Praha 4, Školní 700"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013 / 2014 Základní škola, Praha 4, Školní 700 Zpracovali: Mgr. Jiří Vybíral, ředitel školy Mgr. Irena Tauberová, statutární zástupkyně ředitele školy PaedDr. Jana Kvitová, výchovná poradkyně PaedDr. Jana Semrádová, předsedkyně metodického sdružení Martina Horová, metodička školní prevence Mgr. Šárka Procházková, učitelka II. stupně Mgr. Ondřej Háječek, učitel II. stupně Alena Šťastná, vedoucí vychovatelka

2 Základní vzdělávání 1. Seznam městských částí spadajících do působnosti správního obvodu (název, sídlo), které zřizují ZŠ 2. Počet ZŠ a jejich přesné názvy k (podle posledního rozhodnutí) 3. Změny v síti škol (počet a důvody změn, např. sloučení) zpracuje OŠK 1

3 4. Základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaje o školské radě) Název školy: Základní škola, Praha 4, Školní 700 Adresa: Školní 700, Praha 4 Právní forma: příspěvková organizace Zřizovatel: Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, Praha 4 Ředitel školy: Mgr. Jiří Vybíral IČO: IZO: Identifikátor školy: Telefon: Školská rada je složena z předsedy Mgr. Evy Watzkové a jejích členů: Mgr. Irena Tauberová, Martin Hudec, PharmDr. Petr Fifka, Mgr. Božena Kubíčková, Ing. Jiřina Svatušková, Ph.D. 5. Zhodnocení školních vzdělávacích programů pro základní vzdělávání vzdělávací program počet tříd počet žáků Branická škola šance pro všechny Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání má název Branická škola šance pro všechny. Je platný od Školní vzdělávací program vychází z potřeb a zájmů žáků i rodičů na základě autoevaluace školy. Učební osnovy, hodinové dotace jednotlivých oborů vzdělávání, výchovné a vzdělávací strategie, zařazení průřezových témat a výstupů, vše je v souladu s RVP. Disponibilní hodiny jsou využívány k rozšiřujícímu obsahu v jednotlivých oborech vzdělávání. Školní vzdělávací program je nadále otevřený a bude a je po zkušenostech s jeho postupnou realizací nadále upravován. Ve školním roce 2013/2014 byly realizovány změny v souladu se změnami v RVP k Ve vzdělávacím oboru Matematika a její aplikace bylo přesunuto učivo o zlomcích a desetinných číslech na 1. stupeň. - Byly provedeny úpravy v oblastech: Dopravní výchova, Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí, Obrana vlasti, Korupce, Finanční gramotnost, Sexuální a rodinná výchova. - Byl zaveden nepovinný předmět Angličtina s rodilým mluvčím pro žáky 4., 5. a 6. ročníku. - V předmětu Tělesná a taneční výchova byl akcentován plavecký výcvik ve dvou ročnících za sebou vždy v jednom pololetí školního roku, a to buď ve 2. a 3. ročníku nebo ve 3. a 4. ročníku. - V učebních plánech byla zdůrazněna realizace průřezových témat. 2

4 6. Jazykové vzdělávání a jeho podpora 6.1. Počet učitelů k Přepočtené osoby Fyzické osoby Odborně kvalifikované osoby AJ 1. stupeň 1, AJ 2. stupeň 0, NJ 2. stupeň 0, Celkem 2, Jazykové vzdělání žáků Žáci učící se jazyk jako povinný předmět Žáci učící se jazyk jako povinně volitelný předmět Žáci učící se jazyk jako nepovinný předmět 1. stupeň 2. stupeň 2. stupeň 1. stupeň 2. stupeň AJ AJ-konverzace NJ Zájmové útvary - Konverzace v anglickém jazyce (s rodilým mluvčím); - Anglický jazyk pro 1. třídu; - Anglický jazyk doučování; - Německý jazyk začátečníci; - Německý jazyk pokročilí; - Český jazyk nejen pro cizince 7. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Ve škole působí 26 pedagogických pracovníků: ředitel, zástupkyně ředitele, 12 učitelů I. stupně, 7 učitelů II. stupně a 4 vychovatelky a jeden asistent pedagoga. Dále zde působí hospodářka školy, školník, 2 uklízečky a 4 kuchařky. 8. Pedagogičtí pracovníci (odborná kvalifikace podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů nikoli aprobovanost) Počet (fyz. osoby) k Ped. prac. celkem Ped. prac. s odbornou kvalifikací Ped. prac. bez odborné kvalifikace (81%) 5 (19 %) 3

5 9. Věková struktura pedagogických pracovníků věk do a více počet (fyzických osob) k Další vzdělávání pedagogických pracovníků Ve školním roce 2013/2014 se pedagogičtí pracovníci zúčastňovali akcí pořádaných vzdělávacími centry. Celkem se zúčastnilo 17 pedagogických pracovníků 18 seminářů. Nejpočetněji byl zastoupen seminář Etická výchova (12 pedagogických pracovníků). Celkem 4 pedagogičtí pracovníci si zvyšovali svoji odbornou kvalifikaci: - ředitel školy absolvoval studium pro vedoucí pedagogické pracovníky Centrum školského managementu UK Praha. - zástupkyně ředitele školy absolvovala studium pro ředitele škol a školských zařízení Českomoravská vzdělávací, s.r.o. - učitelka 2. stupně absolvovala studium Pedagogické fakulty UHK sociální psychologie a prevence; - vychovatelka školní družiny absolvovala magisterské studium (pedagogika volného času) 11. Počet zapsaných dětí pro školní rok 2014/2015 a odkladů školní docházky na školní rok 2014/2015 (z výkazů pro daný školní rok) údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy Zapsané děti Přijaté děti Odklady školní docházky Počet Hodnocení činnosti školních družin a klubů Ve školním roce 2013/14 pracovala 4 oddělení s celkovým počtem 96 žáků. Program školní družiny byl sestaven tak, aby plnil funkci zájmovou, výchovněvzdělávací i relaxační, s ohledem na specifické potřeby žáků. Naše motto zní Učení je hra, hra je i učení a našim cílem jsou spokojené děti, které v družině rády tráví svůj volný čas. Pro různé činnosti využíváme 3 třídy herny, určené pouze pro ŠD a jednu třídu, kde dopoledne probíhá vyučování. Ke sportovnímu vyžití slouží nejen dvě školní hřiště s umělým povrchem a školní zahrada s houpačkami a průlezkami, ale i okolní dětská hřiště. S dětmi se také často vydáváme na procházky k Vltavě či na Dobešku. V ŠD jsme opět nabídli žákům 3 zájmové kroužky, které vedou vychovatelky již několik let: korálkování, drátkování a pohybové hry. 4

6 Vedeme naše žáky k udržování dobrých mezigeneračních vztahů a navázali jsme na loňskou spolupráci, s branickým Domovem důchodců, vánočním pásmem koled a básní jsme potěšili zdejší seniory, vlastnoručně upečenými perníčky jsme udělali radost seniorům ve středočeských Měšicích. Pravidelně využíváme i žákovskou kuchyňku, kde s dětmi připravujeme různé dobroty a vedeme je k pomoci v domácnosti. I v letošním školním roce pokračovalo sponzorování našich adoptivních zvířátek v ZOO Praha (veverka kapská, papoušek mniší a gekonek zázračný). Po dobu dvou týdnů proběhla v ŠD praxe studentky SŠ. Rodiče byli pravidelně informováni o činnosti ŠD prostřednictvím webových stránek školy/šd a časopisem Družinový blesk. Celodružinové akce: - Běh do schodů - Barevné dny (zelený, červený, oranžový, bílý) - Pohádkový les na Dobešce - Sponzorská návštěva v zoo - Odpoledne s klaunem (opakovaně) - Halloweenská slavnost - Vánoční besídka v ŠD - Novoroční stezka odvahy - Odpoledne zručnosti - Pravidelné návštěvy solné jeskyně - Plyšákový den - Karnevalový rej - Roboti jsou tady soutěž ve výrobě - Vánoční trhy v Arkádách (charitativní prodej dětských výrobků) - Velikonoční trhy ve škole jarních km na rotopedu - Malí kuchtíci (pečení s využitím žákovské kuchyňky) - Návštěva Zlaté uličky na Pražském hradě - Kreslení na chodník - Den s domácími mazlíčky - Pyžamová párty 13. Poradenské služby škol (výchovné poradenství, poradenství k volbě povolání, činnost speciálních pedagogů a školních psychologů - jejich počet, spolupráce s PPP, SPC, Policií ČR, psychology, sociálními odbory, rodiči, případně dalšími subjekty) Práce s pedagogickými pracovníky, žáky a rodiči Poradenské služby jsou zaměřeny na: prevenci školní neúspěšnosti - již od prvního dne jsou sledováni žáci 1. tříd (dlouhodobě bylo sledováno pět žáků žák se speciálně pedagogickým vyšetřením, žák se sluchovou vadou, dva žáci, kteří špatně zvládali své emoce, žák po odkladu); 5

7 - hledáme příčiny školního selhávání u ostatních žáků (ve 2. ročníku bylo v PPP vyšetřeno 6 žáků, z toho byly uznány dvě integrace, ve 3. ročníku bylo jedno vyšetření, byla uznána integrace, ve 4. ročníku proběhla 4 vyšetření, z toho byly uznány dvě integrace, dále byly prodlouženy dvě integrace v 5. ročníku, v 6. ročníku byla vyšetřena jedna žákyně, v 7. ročníku byly prodlouženy dvě integrace). odbornou pomoc při integraci a vzdělávání žáků se speciálními potřebami - na škole bylo 14 integrovaných žáků, z toho jeden se sníženým intelektem (2. ročník 2 žáci, 3. ročník 2 žáci, 4. ročník 3 žáci, 5. ročník 3 žáci, 7. ročník 4 žáci); - na konci školního roku byla PPP potvrzena jedna nová integrace (4. ročník). Této žákyni bude na začátku nového školního roku vypracován IVP; - v pátém ročníku společně s vyučující pracovala (na částečný úvazek) asistentka pedagoga. Tato asistentka bude v příštím školním roce pracovat také s dalším zdravotně postiženým žákem (ve 3. ročníku). Integrovaní žáci pracují podle vypracovaných IVP, je jim ze strany vyučujících poskytována potřebná péče. Pozitivní výsledky integrace jsou dosahovány jen v případě dobré spolupráce s rodiči a motivovaností žáka. Ne u všech integrovaných žáků byly tyto podmínky splněny. Také u ostatních žáků je dodržován princip individuálního přístupu. Snaha všech vyučujících je všestranně rozvíjet žáky všech věkových kategorií. Ve škole pracuje speciální pedagožka, která již několik let vykonává funkci výchovné poradkyně. V tomto školním roce se podařilo zajistit kroužek pro integrované žáky skupinku pro děti se SPU. Dále je věnována velká pozornost správné výslovnosti u mladších žáků. Nově byl otevřen kroužek Mluvení hrou. Kroužek vedla Bc. K. Říhová. péči o neprospívající žáky Průběžně byla sledována školní práce žáků 6. ročníku (přechod na druhý stupeň) a práce některých starších žáků. Společně s vyučujícími jsou hledány příčiny špatných výsledků. V několika případech je příčinou nezájem ze strany žáků, nechuť pracovat. Nepomáhají ani konzultace s rodiči. primární prevenci sociálně patologických jevů viz preventivní programy metodickou podporu pedagogickým pracovníkům Během celého školního roku probíhaly odborné konzultace, byla poskytnuta pomoc při vypracování IVP pro integrované žáky, učitelé byli seznámeni s aktivitami komunitního centra pro migranty a českou veřejnost INBÁZE, byli seznámeni s preventivním programem Pět P (dobrovolník dospělý kamarád) Spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou (PPP) Spolupráce s PPP byla na velmi dobré úrovni. Psycholožka PhDr. J. Klégrová pravidelně navštěvovala školu, konzultovala s výchovnou poradkyní, asistentkou pedagoga ve třídě 5. A a dalšími vyučujícími výchovné a vzdělávací problémy žáků. Odbornými připomínkami pomáhala při vypracování IVP pro integrované žáky, nahlížela do výuky a 6

8 sledovala vytipované žáky při školní práci. Společně s výchovnou poradkyní a učitelkami 1. tříd sledovaly úspěšnost žáků včasné odhalení školní neúspěšnosti. Poskytovala další odborné rady při výběru povolání (PROFI testy v PPP). Školu dále navštívila Dr. Marušková MP rizikového chování v PPP. Zaměřila se s třídní učitelkou Mgr. R. Redčenkovou na vzájemné vztahy žáků 6. A. V tomto školním roce jsme společně s metodikem prevence M. Horovou a pí vychovatelkou R. Papouškovou řešily konfliktní vztahy několika žákyň se spolužákem ve 4. A. Na toto šetření nebyla Dr. Marušková pozvána. Situace se po čase ve třídě 4. A uklidnila Poradenství k volbě povolání Poradenství k volbě povolání intenzivněji začíná již od 7. ročníku, kdy si žáci vypracovávají zájmové dotazníky, poznávají sebe sama a postupně se profilují. Žáci 8. ročníku byli při zpracování těchto dotazníků rozhodnější, než žáci 9. A. Žáci se seznamovali s nabídkou jednotlivých učebních oborů. Škola dlouhodobě spolupracuje se SŠT Zelený pruh, kdy žáci 8. a 9. tříd navštěvují dílny zručnosti. Naši žáci jsou v těchto dílnách velice úspěšní. Žáci 8. A navštívili SŠ gastronomickou a hotelovou v Braníku. O možnostech dalšího studia se žáci dozvídali prostřednictvím propagačních materiálů, které byly pravidelně doplňovány na příslušné nástěnce. Někteří také využívali možnosti vypracování PROFI testů v PPP, odborných konzultací s výchovnou poradkyní. Každoročně navštěvují výstavu SCHOLA PRAGENSIS. V lednu 2014 se pro rodiče žáků 9. A (7. A, 5. A) uskutečnila schůzka s výchovnou poradkyní a třídní učitelkou 9. A, na které byl vysvětlen postup při vyplňování a podávání přihlášek na střední školy, možnosti odvolání při nepřijetí žáka a zodpovězeny případné otázky. V minulém školním roce výsledky přijímacího řízení odpovídaly možnostem a schopnostem žáků: 1 žákyně byla přijata na střední uměleckou školu, 7 žáků na střední odborné školy, 2 žáci na SOU. Jeden žák 9. ročníku byl úspěšný až ve druhém kole přijímacího řízení. Ze 7. ročníku se na gymnázia hlásili dva uchazeči, ale nebyli úspěšní, z 5. ročníku byli na víceleté gymnázium přijati tři žáci Spolupráce s Městskou policií hlavního města Prahy a Policií ČR Spolupráce s Městskou policií: Preventivní programy na 1. stupni proběhly jen v 1. třídách (Bezpečně v každém ročním období). Dětem nebyl dán dostatečný prostor pro případné otázky. S Městskou policií více spolupracují učitelé 2. stupně (viz Preventivní program školy). Spolupráce s Policií ČR Bc. O. Penc: 1. ročník - Seznámení s policií, Vycházka po Braníku s dopravní výchovou, Tísňové linky, Zásady správného cyklisty (dopravní hřiště), Není cesty zpět (bezpečnost při cestování tramvají); 7

9 2. ročník Tísňové linky, Dopravní výchova teorie v ZŠ, Zásady správného cyklisty (teorie + dopravní hřiště), Není cesty zpět (bezpečnost při cestování tramvají); 3. ročník Dopravní výchova teorie v ZŠ, Zásady správného cyklisty (teorie + dopravní hřiště), Není cesty zpět (bezpečnost při cestování tramvají); 4. ročník - Dopravní výchova teorie v ZŠ, Zásady správného cyklisty (teorie + dopravní hřiště), Bezpečný internet; 5. ročník - Zásady správného cyklisty (teorie + dopravní hřiště), Bezpečný internet, Není cesty zpět (bezpečnost při cestování tramvají); 7. ročník Alkohol, drogy, marihuana. Všechny programy vedené Bc. O. Pencem byly žáky i učiteli velice dobře ohodnoceny. Ve spolupráci budeme nadále pokračovat a dále ji rozšiřovat. Velmi důležitá je pro nás dopravní výchova. Škola také v případě nutnosti spolupracuje se sociálními odbory většinou jde o vyjádření školy o prospěchu a chování žáků z rozvedených rodin, při střídavé péči rodičů, u žáků ze sociálně znevýhodněných rodin, při podezření na záškoláctví. 14. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery včetně mezinárodní spolupráce, mimoškolní aktivity Spolupráce s rodiči žáků školy Při škole nyní pracuje Sdružení rodičů při ZŠ Školní 700, které vzniklo ke dni (stanovy a organizační struktura viz webové stránky sdružení). Předsedkyní je paní Záhorová. Pravidelné schůzky s rodiči se konají třikrát do roka, plenární schůze Sdružení rodičů jednou ročně. Sdružení rodičů nakoupilo dárky pro děti k Mikuláši, přispívá na školní trička a šerpy pro 9. třídu, sponzorovalo Den dětí a dává polovinu částky vybrané od žáků zpět do tříd pro potřeby dětí. Děti se zúčastnily akcí Branický masopust a Braník v pohybu. Manželé Vlachovi se již čtvrtým rokem aktivně podílejí na utváření jednotného rázu estetické podoby školy a navrhují a tisknou plakáty a letáčky na akce školy a odznaky školy pro prvňáčky (v letošním roce paní Vlachová zajistila nové nástěnky do vestibulu, vytvořila obal na CD k 120. výročí školy, připravila a aktivně se účastní přestavby nové multimediální učebny, připravila návrh na úpravu prostoru před školou a pokračovala v druhém cyklu kroužku animace). Rodiče se zapojili do příprav i realizace oslav 120. výročí založení školy (paní Hepnerová vytvořila scénář k hlavnímu programu oslav, složila text Školní písně, poskytla řadu kostýmů a celý program zajišťovala i režijně, pan Čejka poskytl ukázku jízdy na historickém velocipedu, paní Chvátalová věnovala škole dobové kostýmy, pan Jan Svěrák zajistil nahrávku celého programu). Řada rodičů pomáhala při přestavbě mediální učebny, kterou jsme dělali svépomocí (zúčastnili se stěhování a broušení podlahy a pomáhali s jejím natíráním). 8

10 Rodiče nám také pomáhají při budování nové knihovny pro 2. stupeň, svými dary tak přispěli k rozšíření základního fundusu. Širší rodičovská veřejnost se účastnila Zabijačky, Čaje o páté, Vánočního zpívání, Velikonočních trhů, Čarodějnic a oslav 120. výročí školy. Účast rodičů na životě školy je v kontextu pražských škol nadstandardní a odpovídá spíše atmosféře venkovských škol Spolupráce ZŠ s MŠ Mezivrší, Bezová Uskutečňují se pravidelná setkání vedení ZŠ a MŠ: Škola nanečisto, kde se mohou 1krát měsíčně předškoláci seznámit s prostředím školy a školní prací. Poskytli jsme rodičům předškoláků základní informace o výuce na ZŠ při dni otevřených dveří, Čaji o páté a při návštěvě vedoucí metodického sdružení 1. st. v obou MŠ Pozvali jsme děti z mateřských škol na společné akce pořádané ZŠ Mikuláš, Čarodějnice, Den dětí. MŠ využívaly tělocvičny ZŠ pro cvičení dětí Spolupráce s fakultou Již od 90. let spolupracujeme jako partnerská škola s pedagogickou fakultou UK. Garanty spolupráce jsou za fakultu PhDr. Helena Hejlová, Ph.D. z katedry primární pedagogiky a za naši školu PaedDr. Jana Semrádová. Ve školním roce 2013/2014 (únor květen) se uskutečnila průběžná praxe studentek a studentů primární pedagogiky ve třídách 1. stupně. Ve školním roce 2013/14 byla zahájena spolupráce katedry českého jazyka se třídou PaedDr. Jany Semrádové na projektu Vztah kognitivních struktur žáka a struktur jazykového systému v procesu edukace českého jazyka. Tento projekt má být završen vznikem nové metodiky výuky ČJ na 1. stupni. 15. Účast škol v rozvojových a mezinárodních programech Jeden svět Jako už tradičně se třídy naší školy zapojily do mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech, Jeden svět pořádaného organizací Člověk v tísni. Jednalo se o festival dokumentárních filmů nabízející prostor k zamyšlení a hledání vlastních řešení podobných problémů či alespoň pochopení situace jiných. Světový den výživy Žáci druhého stupně se zúčastnili akce Naše posvícení v rámci mezinárodní kampaně Food Right Now Postavme se hladu (Člověk v tísni) žáci se formou dílen sami zúčastnili přípravy programu přípravy pohoštění pro ostatní z regionálních potravin, ve filmových dílnách a při diskuzích byli seznámeni s problematikou hladu ve světě a možného vlastního příspěvku k problematice. 9

11 Poznávací zájezdy Naše škola zorganizovala poznávací výjezd do Londýna a Jižní Anglie, kde žáci nejen získali nové vědomosti z návštěvy historických a kulturních památek, ale poznali i život běžných anglických rodin ve kterých byli ubytovaní. Samozřejmostí bylo zdokonalování jazykových schopností. Podobného zaměření byl výlet do předvánoční Vídně, kde tentokrát šlo o zdokonalování německého jazyka a poznávání reálií hlavního města Rakouska, naší širší vlasti, až do roku 1918 Projekt Edison Ve spolupráci se společností Aisec se naše škola zapojila do projektu Edison. Ten funguje pod záštitou MŠMT a jeho cílem je především podpora mezikulturního vzdělávání na středních školách. Naši školu navštívilo šest studentů z různých zemí všech kontinentů a v rámci přednášek, ale i her nebo společného vaření ve školní kuchyňce, přibližovali dětem naší školy svou zemi, její faktografii, kulturu i důležité maličkosti každodenního života. Zahraniční vzdělávání učitelů Učitelka německého jazyka Š. Procházková absolvovala dvoutýdenní vzdělávací kurz v SRN v Drážďanech. 16. Zkušenosti s péčí o nadané žáky Pohybově nadaní žáci se účastní sportovních akcí, olympiád. Na základě žádosti zákonných zástupců a sportovních oddílů umožňuje vedení školy sportovně nadaným žákům úpravu organizace vzdělání, aby mohli zvyšovat svoji sportovní výkonnost. Nadaným žákům jsou zadávány úkoly s vyšší obtížností a rozšiřující učivo, jsou zapojováni do vědomostních soutěží a olympiád (český jazyk, dějepis, zeměpis, biologie), naučných programů, výtvarných soutěží a výstav, projektů. Také mají možnost prezentovat své práce na nástěnkách v prostorách školy. 17. Polytechnická výchova (volitelné předměty, kroužky ) Polytechnická výchova V polytechnické výchově se snažíme u žáků rozvíjet manuální zručnost, pomáháme najít cestu k vytváření správných pracovních návyků a postupů. Podporujeme tvořivost a tvůrčí činnost. Polytechnická výchova je zahrnuta v předmětech Výtvarné a rukodělné činnosti na prvním stupni a Člověk a svět práce na druhém stupni. Snažíme se také o aktivní spolupráci prvního a druhého stupně, starší žáci pomáhají mladším žákům. - Příprava ovocných pokrmů na událost Ovocný týden - Pečení cukroví v rámci akce Děti dětem v OC Arkády - Pečení velikonočních jidášů (1. stupeň) - Projektový den Tvoříme spolu (1. stupeň) - Středověká řemesla v rámci Dne dětí - Velikonoční trhy - Mikuláš pro školku a 1. stupeň 10

12 - Světový den výživy výtvarné zpracování, příprava pokrmů z regionálních surovin, filmové dílny - zážitková dílna na Střední škole gastronomické a hotelové - Zdravá výživa vaření ze zdravých surovin Pěstitelské práce Žáci 6. třídy si během školního roku poznali pokojové i venkovní rostliny a zároveň se naučili i o ně pečovat. Nejvíce času žáci strávili ve skleníku (připravení půdy pro sadbu, setí semínek, přesazování sazenic, např. rajčat, okurek, paprik). Žáci vypěstovali dýně, klasické, okrasné, ale i například dýně Hokkaidó, se kterými přivítají svátek Halloween. Dále se žáci naučili pracovat se zahradnickým nářadím např. při úklidu hřiště, hrabání listí, řezání dřeva nebo stříhání keřů Vaření Žáci 7., 8. a 9. třídy začali pravidelně vařit v nové kuchyňce. Kuchyňku příležitostně využívají i žáci prvního stupně. Žáci připravovali pokrmy, které si sami zvolili a před svátky, jako např. Vánoce a Velikonoce, pekli cukroví a velikonoční beránky Spolupráce se Střední školou technickou, Zelený pruh 1294/50, Praha 4 Žáci osmé a deváté třídy se i v loňském školním roce zúčastnili projektu Líheň zručnosti, který pořádala výše uvedená střední škola. Projekt probíhal po celý školní rok. Obě třídy měly vyhrazený jeden den v měsíci. Žáci pracovali od 8,30 do 11,30 v prostorách - dílnách střední školy - pod vedením zkušených lektorů a pedagogů. Účelem tohoto projektu bylo seznámit žáky s různými druhy manuální činnosti, zlepšit jejich zručnost a získat kladný vztah k řemeslům. Žáci vyráběli např. dřevěné postavičky, kačenky na provázku, šité přívěsky na klíče, papírové ozdoby, obšívali láhve a pletli různé druhy proutěných košíků Zájmové útvary - Keramika; - Tvorba z korálků; - Drátkování; - Malá škola animace. 18. Přípravné třídy, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí do ZŠ V naší škole nemáme žádné přípravné třídy. Již druhým rokem provozujeme Školu nanečisto pro budoucí žáky 1. tříd. Setkání probíhají 1x měsíčně (od prosince do dubna). Každé z nich je zaměřeno na jednu oblast vzdělávání: Matematiku, Český jazyk, Estetickou výchovu, Anglický jazyk, Člověk a svět. Tato setkání jsou přínosná pro budoucí žáky i školu. Děti poznávají prostředí základní školy, pracují pod přímým vedením učitelek 1. stupně ZŠ, budují si vztah ke škole i učitelkám. Tato činnost je rodiči budoucích žáků velmi pozitivně přijímána. Budeme v ní nadále pokračovat. 11

13 V oblasti péče o děti ze sociálně znevýhodněného prostředí dosahujeme velmi dobré výsledky. Tito žáci pravidelně navštěvují školu, případné problémy jsou okamžitě řešeny. Žáci mají dobré vztahy s ostatními spolužáky. V několika případech se stalo, že žáci, kteří od nás přešli na jinou školu, se po čase vracejí s konstatováním, že to u nás bylo lepší. Větší problémy nastávají s rostoucím počtem žáků s odlišným mateřským jazykem. Pokud tito žáci nastupují do nižších ročníků, brzy se dokáží začlenit do nového prostředí. Tomuto začleňování také napomáhá pravidelný pobyt ve školní družině a kroužek Čeština pro cizince. Zdlouhavější a namáhavější je práce s žáky, kteří nastupují až do vyšších ročníků. Výsledky začlenění jsou závislé na motivaci rodiny a samotného žáka. Oblastí péče o cizince se intenzivně věnuje pí učitelka PaedDr. Jana Semrádová, která tento kroužek vede. 19. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin, počet dětí cizinců ze států EU a ostatních států (uvést nejvíce zastoupené státy), zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí cizinců do prostředí ZŠ Naši školu navštěvuje 5 cizinců ze států EU (např. Slovensko) a 11 dětí z ostatních států (Ukrajina, Arménie, Rusko, Vietnam apod.). Žáci jsou integrováni v běžných třídách a někteří jsou vzděláváni podle individuálních plánů. Každoročně otvíráme kroužek Český jazyk nejen pro cizince, který probíhal 2krát týdně v prvním pololetí a 1krát týdně ve 2. pololetí a navštěvovalo jej 25 žáků (žáci- cizinci i žáci-češi). Děti s odlišným mateřským jazykem jsou hodnoceny s ohledem na délku pobytu v ČR a na možnosti používání českého jazyka ve svých rodinách. Zařazování nových žáků - cizinců do příslušného ročníku provádíme s ohledem na jejich znalosti českého jazyka, nejvýše však o rok níže. Učitelky a učitelé přistupují k práci těchto dětí podle jejich individuálních možností. Jejich integrace je úspěšná v závislosti na jejich schopnostech, píli a vztahu rodičů ke vzdělávání. Většinou probíhá bez problémů. Naše škola je známá svou vstřícností k dětem cizincům. Výchovná poradkyně a koordinátorka práce se žáky-cizinci absolvovaly školení naší pedagogicko-psychologické poradny o začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem. Škola získala účelovou dotaci ve výši Kč od Magistrátu hl. města Prahy na začleňování žáků cizinců, která byla využita do konce roku 2013 na dotaci kroužku Český jazyk nejen pro cizince a na nákup pomůcek a učebnic češtiny pro cizince. 20. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání Z celkového počtu 10 žáků devátých tříd byli přijati na střední umělecké školy 1 žák, na střední školy 7 žáků, na učební obory s maturitou 2 žáci. Z pátého ročníku byli přijati 3 žáci na víceleté gymnázium. 12

14 21. Environmentální výchova Pod environmentální výchovou rozumíme výchovu k odpovědnému chování k životnímu prostředí. Snažíme se, aby byli žáci schopni nést odpovědnost za své jednání i za jednání společnosti jako celku, aby byla zachována kvalita životního prostředí pro budoucí generace. Environmentální výchovu si nelze představit pouze jako předmět, který končí se zvoněním a ačkoli je oficiálně zařazena do vzdělávacích oblastí Člověk a jeho svět, Člověk a příroda, Člověk a společnost, Člověk a zdraví, Informační a komunikační technologie, Člověk a svět práce a Umění a kultura, nelze ji ani takto striktně omezit. Environmentální výchova doprovází nejen žáky, ale i učitele a zaměstnance školy každým dnem a mnohá rozhodnutí, kterým nepřikládáme velkou důležitost, je touto výchovou ovlivněna. Výuka environmentální výchovy je realizována jak v předmětech výše zmíněných vzdělávacích oblastní, tak i na školních akcích, soutěžích a během každodenního života školy. Během celého školního roku je organizován sběr papíru a třídí se odpad. Žáci pečují o květiny ve třídách i na chodbách, v některých třídách dokonce o akvárium, dále také o zeleň v areálu školy a skleník, kde pěstují různé druhy zeleniny a bylinek. Velmi zajímavý a přínosný projekt zpracovala třída 9. A. Jednalo se o projekt Mikroklima okolí školy, který byl školám nabídnut Ekocentrem Koniklec. Do tohoto projektu byla naše základní škola vybrána jako zástupce škol na Praze 4. Žáci prakticky prozkoumali okolí školy z hlediska kvality ovzduší, vody a zeleně. Bohužel narazili na velkou neznalost pojmu životní prostředí u obyvatel městské části a také na neochotu místních ekologických organizací. Výsledky zkoumání je možné si prohlédnout na stránkách: Z různých nadstavbových akcích vybíráme následující: - ŠVP v Lučkovicích u Blatné ( třída); - ŠVP ve Zlámaninách u Nové Paky ( třída); - Celoroční vycházky po okolí (všechny třídy); - Mezinárodní projekt: Jaro ožívá Spring alive, pozorování ptáků, Čáp pták roku (1. stupeň); - Projekt: Tvoříme spolu, vycházka přírodou s dalekohledem (1. stupeň); - Sběr kaštanů a žaludů, pomoc při přikrmování zvěře v zimě (všechny třídy); - Kriticky ohrožené druhy (všechny třídy); - Biologická olympiáda, vybraní žáci; - Botanická zahrada Albertov (7. a 8. třída); - Ovocný den; - Les ve škole LEAF Learning about Forest; - Sběratelé kostí praktické cvičení na přírodovědecké fakultě (8. třída); - Zeměpisný pořad o Madagaskaru, Mexiku; - Projekt Otto Wichterle; - Ekocentrum Koniklec: Ekosystém modřanských tůní (6. třída); - Ekocentrum Koniklec: Zimoviště ptáků na Císařském ostrově (7. třída); - Prohlídka zoochovů na přírodovědecké fakultě (6. třída); - Exkurze do Chlupáčova muzea Země (9. třída); - Tonda obal, recyklace odpadů (1. stupeň); - Lesy hl.m. Prahy - Šelmy. 13

15 22. Multikulturní výchova Žáci se během výuky a na mimoškolních akcích seznamují s různými kulturami a tradicemi, učí se vstřícnosti a toleranci pro soužití s nimi. Učí se chápat a respektovat odlišnosti druhých. Seznamují se s problematikou porušování lidských práv a nelehkého života lidí v různých koutech světa. Jelikož velmi úzce spolupracujeme se společností Člověk v tísni a jsme zapojeni do jejich projektu Jeden svět na školách, máme k dispozici celou řadu materiálů, které využíváme nejčastěji na hodinách výchovy k občanství a dějepisu. Některé z těchto materiálů nám slouží v rámci prevence sociálně patologických jevů. Akce: - Festival Jeden svět; - 4. třídy Projekce č. 1 (Farídulláh má dnes volno, Lotte srdce pro bezdomovce, Poslouchej ho!); třída Projekce č. 2 (Láska na smetišti, Tanečník Evžen, Navždy Hooligan, Leilina melodie); - 8. A (dívky) + 9. A film Show!; - Světový den výživy; - Naše posvícení v rámci mezinárodní kampaně Food Right Now Postavme se hladu (Člověk v tísni) třída; - 5 pracovních dílen (teplá kuchyně, studená kuchyně, výtvarná dílna, filmová dílna I. a filmová dílna II.) + ochutnávka jídel z regionálních potravin; - Planeta Země 3000; - Madagaskar příběh pradávné Lemurie (5. 9. třída); - Svět kolem nás; - Austrálie tajemství rudého kontinentu (6. 9. třída); - Mexiko záhada starých Mayů (6. 9. třída); - Goethe institut; - projekce filmu Kebab Connection (8. 9. třída); - Výtvarná soutěž Jeden svět; - Projekt EDISON. 23. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Ve škole neproběhlo žádné vzdělávání v rámci celoživotního učení. 24. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Škola nerealizovala žádné projekty financované z cizích zdrojů. 25. Prevence rizikového chování Prevence rizikového chování na naší škole probíhá v souladu s minimálním preventivním programem. Zahrnuje jak programy nespecifické primární prevence, tak prevenci specifickou. Velmi úzce spolupracujeme s Pedagogicko-psychologickou poradnou pro 14

16 Prahu 1, 2 a 4, především s paní Dr. Maruškovou, se kterou konzultujeme jednotlivé případy z problematiky sociálně patologických jevů. Akce školního roku 2012/2013: - 7. ročník výchovně-vzdělávací program Čas proměn a Den pro zdraví na Vyšší odborné škole zdravotnické a Střední zdravotnické škole 5. května 51, Praha 4; ročník (dívky) vzdělávací materiály od firmy Johnsson & Johnsson; - Adaptační kurz pro 6. ročník (+ protidrogová prevence) - Unplugged - program Unplugged jsou osnovy pro školní drogovou prevenci vycházející z principu komplexního vlivu sociálního prostředí pro 6. ročník (Klinika adiktologie, 1. lékařská fakulta, Všeobecná fakultní nemocnice, Univerzita Karlova v Praze); - 6. třída přednáška na téma Adam a Eva aneb nejsme stejní o reprodukčním zdraví (fa MP promotion, s. r. o.) - Městská policie hl. m. Prahy útvar prevence: - - Šikana, Kriminalita mládeže, Drogy, Základy právního vědomí; - Městská policie hl. m. Prahy preventivní skupina ochrany osob a majetku: - - Bezpečný kontakt se psy, Bezpečně v každém ročním období, Bezpečně v dětském kolektivu, Jak si nenechat ublížit I. - III., Malý kriminalista, Mimořádné události; - Policie ČR - - Dopravní výchova, Tísňové linky, Seznámení s policií, Bezpečný internet, Tabakismus, alkoholismus, marihuana; - 9. ročník účast na osvětové a informační kampani Červená stužka, akci organizuje Česká společnost AIDS pomoc, o. s. a Dům světla; - 8. třída přednáška Úvod do problematiky extremismu (o. s. IMPERATIV); - 8. a 9. roční přednáška na téma Sekty (fa ACET). 26. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2013/2014 nebyly prováděny kontroly ani opatření ze strany České školní inspekce. 27. Základní údaje o hospodaření školy (za kalendářní rok) viz příloha 28. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Jak již bylo uvedeno, škola při vzdělávání spolupracuje s Městskou policií hlavního města Prahy a Policií České republiky (viz preventivní programy), blízkými MŠ (škola nanečisto), studenty VŠ (kroužek Věda nás baví ) a PF UK (pedagogické praxe studentů). Škola je navíc zapojena do projektu Jeden svět na školách organizace Člověk v tísni. Vedle účastni na festivalu dokumentárních filmů Jeden svět to zahrnuje i využívání materiálů od této společnosti a jejich využití při výuce. Každoročně se také 15

17 Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský Celkem žáci devátého ročníku účastní vybírání peněz v rámci kampaně Červená stužka, jejíž výtěžek jde na léčbu a pomoc lidem s HIV/AIDS a na které spolupracujeme s Českou společností AIDS pomoc. 29. Žáci s trvalým pobytem v jiném kraji K r a j Kraj Počet žáků celkem z toho nově přijaté Další údaje o ZŠ, které považujete za důležité (naplňování cílů a priorit apod.) za správnost: Mgr. Jiří Vybíral, ředitel školy 16

18 Tato výroční zpráva za rok 2013/2014 byla projednána Školskou radou Základní školy, Praha 4, Školní 700. V Praze dne 9. října 2014 Mgr. Eva Watzková, za pedagogické pracovníky školy Mgr. Irena Tauberová, za pedagogické pracovníky školy Martin Hudec, za zřizovatele školy PharmDr. Petr Fifka, za zřizovatele školy Mgr. Božena Kubíčková, za rodiče žáků školy Ing. Jiřina Svatušková, Ph.D. za rodiče žáků školy 17

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014 / 2015 Základní škola, Praha 4, Školní 700

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014 / 2015 Základní škola, Praha 4, Školní 700 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014 / 2015 Základní škola, Praha 4, Školní 700 Zpracovali: Mgr. Jiří Vybíral, ředitel školy Mgr. Irena Tauberová, statutární zástupkyně ředitele školy PaedDr. Jana Kvitová,

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TUPOLEVOVA Dobratická 525, 199 00 Praha Letňany, odloučené pracoviště MŠ Havířovská 476, Praha 9 tel.: 286 920 533, e-mail: reditel@tupolevka.cz, http:// www.tupolevka.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2012 2013 Č. j.: 905/2013 V Praze dne 29. října 2013 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2012/2013

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2013 2014 Č. j.: 930/2014 V Praze dne 12. října 2014 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2013/2014

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2014/15 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 WALDORFSKÁ ŠKOLA, Hornická 327, 261 01 Příbram tel.318 623 306 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 Ředitel školy: Mgr. A. Mašiková Garant projektu: Mgr. Rostislav

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012 / 2013 Základní škola, Praha 4, Školní 700

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012 / 2013 Základní škola, Praha 4, Školní 700 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012 / 2013 Základní škola, Praha 4, Školní 700 Zpracovali: Mgr. Jiří Vybíral, ředitel školy Mgr. Irena Tauberová, statutární zástupkyně ředitele školy PaedDr. Jana Kvitová,

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Brno, Gajdošova 3 Gajdošova 3, 615 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 007 Termín konání inspekce: 7. a 8. prosinec 2006

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Inspekční zpráva. Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 3591/4. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 571

Inspekční zpráva. Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 3591/4. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 571 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Inspekční zpráva Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 3591/4 Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 571 Termín konání inspekce:

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Slouží jako podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy hl. m. Prahy (i pro MŠ z MČ spadajících pod správní obvod Prahy

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 zs-bechovice@seznam.cz www.zsbechovice.

Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 zs-bechovice@seznam.cz www.zsbechovice. Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 zs-bechovice@seznam.cz www.zsbechovice.cz Výroční zpráva Základní škola Praha - Běchovice za školní

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace. Anežky České 702/17, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace. Anežky České 702/17, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Anežky České 702/17, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor školy: 600

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013 Plán práce Výchovné poradenství 2012/2013 1 I. Oblast volby povolání termín II. Metodická a informační činnost v devátých třídách určit žáka odpovědného za převzetí, předání a prezentaci materiálů k volbě

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Celoroční plán školní rok 2015/2016

Celoroční plán školní rok 2015/2016 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2015/2016 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2487/11-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2487/11-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2487/11-S Název právnické osoby vykonávající činnost: Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno Identifikátor: 600 108 023 Termín konání

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola, Ježov, příspěvková organizace. 696 48 Ježov 50. Identifikátor školy: 600 115 526

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola, Ježov, příspěvková organizace. 696 48 Ježov 50. Identifikátor školy: 600 115 526 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola, Ježov, příspěvková organizace 696 48 Ježov 50 Identifikátor školy: 600 115 526 Termín konání inspekce: 21.

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více