Katalog služeb na školní rok 2015 / 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Katalog služeb na školní rok 2015 / 2016"

Transkript

1 Katalog služeb na školní rok 2015 / 2016

2 Vážení pedagogové a další spolupracovníci, Blíží se závěr školního roku, ve kterém došlo v mnoha směrech k pozitivním změnám ve vzájemné spolupráci. Doufám, že tyto změny hodnotíte kladně i vy. Samotný komplexní program prošel celkovou proměnou, programy kladou větší důraz na interaktivitu a zodpovědnost jedinců se zapojit. Jednotlivé bloky jsou méně informativní a cílí především na formování postojů a dovedností žáků tak, jak tomu prevence v dnešním čase rozumí. Nově jsme posílili témata v oblasti poruch příjmu potravy včetně sebepoškozování již v 5. třídách. Největší plánovanou změnou je odejmutí druhého bloku drogového programu a jeho výměna za téma bezpečnost na internetu v 1. bloku pro 8. ročníky. Reagujeme tak na potřeby dnešní doby, kde jsme se této problematice věnovali pouze v 5. ročnících. I zde doufám, že tuto změnu uvítáte. Dobrou zprávou je, že jsme získali od MŠMT certifikaci poskytovatele všeobecné specifické prevence platnou do roku V tomto směru bych rád poděkoval i Vám všem, kdo v této nelehké úloze školního metodika prevence aktivně stojíte a vytváříte dobré prostředí svých škol. Na nastávající školní rok se nám podařilo zachovat výši příspěvku za programy. Možná jste postřehli, že se nám nabídla příležitost pořádat Krajskou konferenci primární prevence ve spolupráci s Libereckým krajem, což považujeme za velký přínos. Současně jsme posunuli práci s rodiči a nově i s pedagogy, jelikož tyto dvě cílové skupiny mají největší prostor žáky pozitivně ovlivňovat a vést. Některé školy nás v tomto školním roce oslovily, jestli bychom je nemohli vzdělávat v nějaké oblasti rizikového chování. V současnosti máme již 5 témat, které můžete využívat nabídka platí především pro školy v okolí Liberce a to z praktických důvodů, jelikož se tyto programy odehrávají v odpoledních hodinách. Děkujeme za spolupráci! Za tým prevence vedoucí Mgr. Jan Molnár

3 OBSAH Nabídka programů...4 Komplexní program primární prevence Jdi dál!...4 Tématické semináře pro základní školy...8 Tématické semináře pro střední školy...9 Program pro třídní skupiny...10 Programy pro pedagogy nebo rodiče...11 Cena za programy a příspěvek na cestovné...12 Nízkoprahové kluby...13 Základní poradenství při řešení výchovných problém...13 RESTART - program prevence kriminality...14 Spolupracujeme...14 Kontakt...15

4 NABÍDKA PROGRAMŮ Komplexní program primární prevence Jdi dál! Cílem komplexního programu primární prevence je dlouhodobě pracovat s třídními kolektivy od 4. do 9. ročníku a při takto zajištěné návaznosti preventivní činnosti efektivně předcházet vzniku rizikového chování u žáků. Témata a jejich časové dotace jsou zpracovány na základě doporučení MŠMT pro tvorbu Minimálního preventivního programu školy. Tematické bloky jsou variabilní, na základě konzultace a zhodnocení je možné bloky upravovat dle analýzy potřeb tříd. Časová dotace je 6 vyučovacích hodin pro jednotlivé ročníky. V rámci ročníku je program rozdělen do dvou tematických celků po 3 vyučovacích hodinách přímé práce s kolektivem. Cena šestihodinového programu včetně konzultací pro jeden ročník je Kč. Během programů jsou třídní skupiny aktivně zapojeny do programu, který je veden v komunitním kruhu. Na závěr každého bloku je zařazena zpětná vazba bloku, během programu probíhají reflexe aktivit. Žákům jsou nabízeny další možnosti trávení volného času a kontakty na odborná zařízení. Při objednání 6hodinového programu pro jednu třídu v rámci komplexního programu budou setkání realizována s určitým časovým rozestupem (ideálně každé v jiném školním pololetí). Samozřejmě ale budeme usilovat o to vyjít Vám při objednávce programů vstříc a optimalizovat harmonogram realizace a personální zajištění tak, aby pro Vás bylo co nejvýhodnější. V den realizace programů bude jeden lektor realizovat vždy pouze jeden tříhodinový blok komplexního programu. Pro samotnou realizaci bloku programu potřebujeme zajistit samostatnou třídu s prostorem pro aktivity, tabuli a křídy, případně flipchart a fixy. Odborné učebny a učebny bez možnosti přesunutí školních lavic nejsou vhodné. Tematické bloky Komplexního preventivního programu Jdi dál! JAK OBJEDNAT PREVENTIVNÍ PROGRAMY NA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Ročník blok Drogy ze sámošky Jsem originál 2. blok Jsme parta? Kybersvět Po výběru programů z naší nabídky vyplňte elektronický objednávkový formulář. Ten najdete na našich webových stránkách Do formuláře můžete uvést Vaše případné preference týkající se termínů realizace programů. V případě jakýchkoli dotazů či nejasností nás kontaktujte! Díky, nechci! Krása Sexualita Rizikové sexuální chování Čas změny Drogy Digitální domorodci Extremismus Zašlete objednávku na Obratem Vám naše koordinátorka odešle potvrzení o přijetí Vaší objednávky. V průběhu léta objednávku zpracujeme a v srpnu Vás kontaktujeme s návrhem smlouvy, časovým harmonogramem realizace programů a případnými doplňujícími informacemi. Podepíšeme smlouvu o realizaci preventivních programů. Zaslaný návrh smlouvy můžete připomínkovat a po vzájemném schválení smlouvu podepíšeme. Kdybyste měli jakékoli otázky, využijte prosím možnost sjednat si osobní konzultaci s vedoucím primární prevence na Vaší škole, který vám vysvětlí všechny podmínky spolupráce. 4

5 DROGY ZE SÁMOŠKY 4. ročník / 1. blok / 3 x 45 min JSME PARTA? 4. ročník / 2. blok / 3 x 45 min Tento blok preventivního programu se věnuje nebezpečí legálních drog. Žáci v úvodu pracují ve skupinách, kdy se zamýšlejí nad výhodami a nevýhodami užívání alkoholu a cigaret smyslem je uvědomění si míry nebezpečí těchto látek. Další část je zaměřena na porozumění vzniku závislosti. V následné aktivitě žáci objevují, co za škodlivé látky v sobě skrývá cigaretový kouř. V poslední části bloku je téma reflektováno pomocí dramatického ztvárnění zadaných situací žáky. Porozumět a předcházet nebezpečí závislosti na alkoholu a tabákových výrobků. Zařadit alkohol a cigarety mezi drogy. Získat informace o cigaretovém kouři. Posílit dovednost odolávat v tlaku modelové situace. Program pracuje s problematikou šikany a ubližování. Žáci nejprve popisují své místo v kolektivu pomocí kartiček s emocemi. Následně probíhá aktivita pro celou třídu, která pracuje se schopností třídní skupiny vzájemně spolupracovat. Poté jsou zařazeny aktivity pro zhodnocení třídní koheze a spolupráce. V poslední části je věnován prostor pojmu šikana, důraz je položen na tři hlavní rysy šikany (násilí, opakování a skrytost). Žáci v závěru programu písemně hodnotí svou třídu, jejich dopisy lektor shrnuje a probíhá zpětná vazba. Cílem programu je vést žáky k porozumění pojmů šikana a respekt. Porozumět, že šikana je cílené, opakované násilí. Znát své svobodné právo říct, co se mi nelíbí. Pojmenovat, že prvním krokem k řešení šikany je svěřit se rodiči, učiteli nebo jiné dospělé osobě, ke které mám důvěru. Vysvětlit vlastními slovy, že respekt je úcta k sobě i k druhému. JSEM ORIGINÁL 5. ročník / 1. blok / 3 x 45 min KYBERSVĚT 5. ročník / 2. blok / 3 x 45 min Program cílí na uvědomění si vlastní hodnoty, podporu zdravého sebevědomí a uchopování respektu vůči ostatním v kolektivu. V úvodní části je vyzdvižena originalita jednotlivců a důležitost hranice mezi legrací a ubližováním. Žáci následně kreslí činnosti, ve kterých jsou dobří. V druhé části probíhá aktivita, kdy se kolektiv učí spolupracovat a zlepšovat se ve společném fungování i komunikaci. Závěrečná část se zabývá spektrem poruch příjmu potravy (včetně sebepoškozování) a nastavuje normu pojmu krása. Podpora lidské originality - zdravého sebevědomí. Porozumění znaků poruch příjmu potravy. Umět sdělit nepříjemné chování druhých. Program se věnuje současnému pojetí kyberprostoru. Žáci jsou ve skupinové práci vedeni k uvědomění vlivu internetu a jeho výhod i nevýhod. Program dále reaguje na problematiku pohybu na sociálních sítích. Povzbuzuje žáky k ochraně osobních informací při vlastní prezentaci na internetu, prezentuje zásady bezpečného užívání internetu. Následně se program zabývá kyberšikanou. Program je v závěru reflektován formou jednoduchého kybertestu. Zvýšit povědomí o možném nebezpečí pohybu na internetu. Poskytnout základní pravidla pro pohyb na internetu. Zvýšit povědomí o možném nebezpečí pohybu na internetu. Správné nastavení profilových informací. Přiblížit problematiku kyberšikany její druhy, prostředky a ochrana. 5

6 DÍKY, NECHCI! 6. ročník / 1. blok / 3 x 45 min ČAS ZMĚNY 6. ročník / 2. blok / 3 x 45 min Program je zaměřen na prevenci závislosti na tabákových výrobcích a alkoholu. V úvodní části žáci pracují s pojmem závislost formou personifikace. Poté je věnován prostor alkoholu a tabákovým výrobkům, kdy jsou žákům předány základní informace a je posilován zdravý postoj žáků vůči těmto legálním drogám. Závěrečná část se zabývá předcházením vzniku závislosti na tabákových výrobcích, kdy si žáci pomocí nácviku osvojují a posilují odmítavý postoj k cigaretám. Posílit dovednost žáků k předcházení závislosti na tabákových výrobcích a alkoholu. Definovat závislost na alkoholu a tabákových výrobcích a jejich zařazení mezi drogy. Nastínit žákům pověry spojené s užíváním alkoholu. Vést žáky k porozumění a postoji, že normální je nekouřit. Program je cílen na posílení zdravého sebevědomí žáků a uvědomění vlastní hodnoty v období dospívání. Žáci v aktivitě Čára života pracují s pojmem dospívání v kontextu dětství a dospělosti, dále jsou povzbuzeni ke zdravému způsobu dospívání a cestě do dospělosti. Následně jsou vedeni k uchopení vlastní hodnoty a jedinečnosti formou aktivity, která současně přispívá k soudržnosti třídní skupiny. V poslední části se program zaměřuje na rozšíření znalostí žáků v oblasti tělesných proměn v období adolescence. Cílem programu je vést žáky k posílení vlastní hodnoty a sebepřijetí v období dospívání Porozumět dospívání jako procesu vedoucímu k dospělosti. Respektovat odlišnosti opačného pohlaví a pochopit změny v procesu dospívání. KRÁSA 7. ročník / 1. blok / 3 x 45 min DROGY 7. ročník / 2. blok / 3 x 45 min Program se zabývá problematikou pojetí vlastní krásy a sebepřijetí. V evokační části žáci v řízené diskuzi pracují s pojmy krása, poruchy příjmu potravy, závislost apod. Následuje aktivita Zrcadlo, kdy lektor pracuje s touhou po dokonalém, atraktivním vzhledu a riziky spojenými s tímto trendem. V poslední části program pracuje s genderovými stereotypy žáků v souvislosti s jejich představami o partnerských vztazích. Žáci jsou vedeni k vzájemnému respektu vůči rozdílnostem mezi lidmi a především zástupcům opačného pohlaví. Rozvíjení úcty k sobě i ostatním. Upevnit v žácích pojetí vlastní krásy nesnažit se být někým jiným. Porozumět tomu, že poruchy příjmu potravy se odvíjejí od pojetí vlastní krásy, a předcházet jejich vzniku. Povzbuzovat v úctě k opačnému pohlaví. Program je zaměřen na prevenci užívání návykových, omamných a psychotropních látek a experimentování s nimi. Program pracuje s rozdělením drog, vysvětluje vznik a závažnost závislosti a působí na postoje žáků v této oblasti. Program je dále úzce zaměřen na lehké drogy. V poslední části je věnován prostor drogové problematice ve spojitosti s právní odpovědností žáků žáci se formou aktivity seznámí s důsledky drogové kriminality i se zněním právních předpisů v oblasti adiktologie. Vést žáky k životu bez drog a bez experimentování s nimi. Zjistit úroveň znalostí žáků o drogách. Porozumět vzniku závislosti. Znát výhody a nevýhody lehkých drog. Seznámit žáky se základním zněním protidrogového zákona a reálných dopadů na život. 6

7 SEXUALITA 8. ročník / 2. blok / 3 x 45 min DIGITÁLNÍ DOMORODCI 8. ročník / 1. blok / 3 x 45 min Program se věnuje tématu sexuality jako důležité součásti lidského života. Žáci jsou skrze aktivitu Osudy konfrontováni s dopady vlastních rozhodnutí na život. V druhé hodině probíhá aktivita rozvíjející komunikační dovednosti i spolupráci žáků. Aktivita poukazuje na vliv médií a vrstevníků na cílovou skupinu rozbíjí zaběhlé mýty. V poslední hodině je formou písemných dotazů prostor diskutovat na zvolená témata a oblasti, které žáky zajímají. Pochopit širší kontext lidské sexuality. Reflektovat tlak okolí a jeho dopady na vlastní úsudek. Nepodléhat strachu z odmítnutí a dokázat říci ne. Program se věnuje bezpečnému internetu. Jsou probírány jednotlivé oblasti, na které mohou žáci narazit. Pracuje se s pojmy kybergrooming, sociální inženýrství, deviant s pedofilními sklony a dalšími. Druhá hodina se věnuje rizikovému obsahu extremismu, násilí a pornografii a upozorňuje na jejich nebezpečí, zároveň tyto oblasti právně ukotvuje. Program pomáhá správně nastavit profil na sociálních sítích a buduje správné bezpečnostní zásady pohybu na internetu. V třetí hodině se kolektiv učí kritickému myšlení v oblastech komerce, virů a závislosti na hrách. V závěru se zabývá pochopením, co je a není kyberšikana či další fenomény. Vést žáky k obezřetnosti sdílených informací. Zvýšit povědomí o nebezpečí na internetu. Vést žáky k uchopování kritického myšlení a uvažování nad informacemi na internetu. RIZIKOVÉ SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ 9. ročník / 1. blok / 3 x 45 min Program formuje postoje žáků k odpovědnému jednání v sexuální oblasti, je zaměřen na prevenci předčasného či nechtěného těhotenství a prevenci nákazy pohlavně přenosnými nemocemi (dále PPN). Žáci nejprve pracují ve skupinách s pojmy partnerské vztahy, rizikové sexuální chování, antikoncepce, PPN aj. Poté je věnován prostor PPN a hormonální antikoncepci. V poslední části žáci pracují s tématem předčasného početí, kdy jsou vedeni k zodpovědnému jednání v sexuálním životě. Zodpovědné jednání v sexuálním životě s ohledem na plánování rodičovství a riziko nákazy PPN. Osvojení pojmů a propojení souvislostí s riziky sexuálního života. Porozumět způsobům nakažení se PPN a možnostem, jak se chránit. Potlačování stereotypů v užívání hormonální antikoncepce s ohledem na zodpovědnost ke svému zdraví. EXTREMISMUS 9. ročník / 2. blok / 3 x 45 min Program se zabývá vlivem stereotypů a vznikem extrémního chování, také žákům přibližuje politické spektrum společnosti. V aktivitě Nová identita se žáci vciťují do identity zástupců minoritních skupin ve společnosti, aktivita rozvíjí schopnost empatie žáků s těmito skupinami. Dále žáci pracují s pojmy polického spektra v demokratické společnosti a se vznikem extrémních skupin. V poslední části probíhá aktivita Alchymie pojmů, která napomáhá uvědomění si souvislostí mezi společenskými jevy týkající se problematiky extremistických hnutí a sekt. Předcházet rasismu a uvědomit si sílu nebezpečí nadřazenosti. Rozvíjet demokratické smýšlení a respekt vůči ostatním. Prohloubit empatické vnímání vůči menšinám žijících v ČR. Uvědomit si náročnost osudů příslušníků některých sociálních skupin. 7

8 Tematické semináře pro základní školy ZDRAVÉ TĚLO 2. ročník / 45 min / 300 Kč AGRESE 3. ročník / 45 min / 300 Kč Seminář se zaměřuje na postoje žáků a porozumění problematiky vzniku závislosti a zdravotních rizik. Hlavními tématy jsou alkohol a tabákové výrobky. Seminář pracuje s pojmy závislost, alkohol, tabákové výrobky, ochrana zdraví. Žákům jsou představena rizika pasivního kouření s praktickými výstupy, jak chránit své zdraví. V semináři se žáci také seznámí s postupem při nalezení injekční stříkačky. Chránit své tělo před nebezpečnými a škodlivými látkami obsaženými v tabákových výrobcích, alkoholických nápojích či na nalezených injekčních stříkačkách. Porozumět škodlivosti aktivního i pasivního kouření. Porozumět pojmu závislost. Znát správný postup při nalezení injekční stříkačky. Seminář vede interaktivní formou k porozumění a utvrzování respektu vůči druhým. Učí rozpoznávat, co je legrace a co ubližování. Povzbuzuje žáky k ohleduplnému chování vůči sobě navzájem. Žáci pak formou dramatizace shrnují základní důrazy pojmenované v průběhu semináře. Předcházet agresivnímu chování dětí. Vést žáky k porozumění hranice mezi legrací a ubližováním. Pojmenovat různé projevy agrese a možné způsoby řešení vyhrocených situací. KDO JSEM? 3. ročník / 45 min / 300 Kč Seminář se zaměřuje na prevenci projevů rasismu a xenofobie u dětí a zdůrazňuje jedinečnost každého člověka, vede žáky k vzájemnému respektu. Lektor pracuje s utvářením názoru na člověka podle prvního dojmu, poté žáci pracují ve skupinách, kdy jsou pojmenovány kulturní a jiné rozdíly mezi příslušníky jiných národností. Předcházet projevům rasismu a xenofobie u dětí. Poukázat na vliv předsudků a stereotypů. Pojmenovat příčiny a projevy rasismu. 8

9 Tematické semináře pro střední školy DROGOVÁ PROBLEMATIKA ročník / 3 x 45 min / 900 Kč HROZBY EXTREMISMU ročník / 2 x 45 min / 600 Kč Seminář se úzce zaměřuje na oblast užívání návykových látek a rizika s tím spojená. Věnuje se tabákovým výrobkům a marihuaně, dále předkládá základní informace o jednotlivých návykových látkách, zabývá se důvody a následky užívání a doporučeními, jak přestat s užíváním drog či jak vůbec nezačít. Seminář také vyvrací zažité mýty a pravdivě informuje o dané problematice. Seminář posiluje sebevědomí studentů pomocí kazuistik a nácviků dovedností. Studenti jsou povzbuzeni k uchopení vlastní odpovědnosti za způsob života, který vedou. Motivovat studenty k zodpovědnému přístupu v oblasti omamných a psychotropních látek. Rozpoznat, že nelegální drogy do mého života nepatří. Uvědomit si, že drogy mají na život každého člověka destruktivní vliv. Porozumět provázanosti užívání drog se sociálními dopady v životě člověka. Kromě základních informací problematiky extremismu a objasnění pojmů seminář posiluje schopnost účastníků projevy extremismu rozpoznávat a pomáhá utvářet zdravý hodnotový systém v této oblasti. Zaměřuje se na problematiku manipulativního jednání sekt a náboženských hnutí v rozporu s právem jedince na duchovní životní rozměr a vyznání. Rozvíjet demokratické smýšlení a respekt vůči ostatním. Poukázat na vliv předsudků a stereotypů. Uvědomit si vlastní zkušenost a její vliv na extrémní chování. 9

10 Programy pro třídní skupiny ADAPTAČNÍ PROGRAM ročníky ZŠ a 1. ročníky SŠ / 4 x 60 min / Kč KLIMA TŘÍDY ročníky ZŠ a SŠ / 4 x 60 min / Kč Jednorázový program s časovou dotací 4 hodiny je zaměřen na nastavení nově vytvořeného kolektivu, společné hledání pravidel skupiny a zdůraznění spolupráce kolektivu s učitelem. Program je sestaven prožitkovými aktivitami (dramatické, improvizační a jiné techniky) s důrazem na jejich reflexi. Program nastiňuje a reflektuje možný potenciál fungování kolektivu. Po konzultaci s třídním učitelem je možné do programu zakomponovat konkrétní požadavky či potřeby. Program vede odborný lektor a asistent a probíhá v prostorách MAJÁKu o. p. s. v Liberci Ruprechticích. Určeno novým kolektivům na ZŠ a 1. ročníkům SŠ. Eliminovat faktory vedoucí k rizikovému chování skupiny i jednotlivců, tedy pomoci třídnímu kolektivu zlepšit vzájemné vztahy. Vytvořit atmosféru vzájemné úcty, respektu a důvěry v kolektivu. Posílit zdravou osobnost studenta, rozvíjet jeho dovednosti v sociální a emociální oblasti. Rozvíjet schopnosti studentů v oblasti komunikace, diskuze, řešení problému. Nastavit pravidla společného fungování skupiny v průběhu studia. Prevence a minimalizace šikany. Program s časovou dotací 4 hodiny je zaměřen na podporu spolupráce a soudržnosti třídního kolektivu a také na rozvoj důvěry a komunikace. Program využívá technik prožitkové pedagogiky s důrazem na reflexi jednotlivých aktivit. Součástí programu je pozorování skupiny a zmapování třídní atmosféry, program ale neslouží jako diagnostika třídní skupiny. Program vede odborný lektor a asistent a probíhá v prostorách MAJÁKu o. p. s. v Liberci Ruprechticích. Určeno třídním kolektivům ročníků na ZŠ a ročníkům SŠ. Program lze dle dohody navýšit na více setkání. Rozvíjet vzájemnou kooperaci a důvěru. Praktické uchopení spolupráce ve skupině. Vědomě vytvářet bezpečný prostor a nastavovat hranice v kolektivu. Rozvoj respektování odlišností. 10

11 Programy pro pedagogy nebo rodiče BEZPEČNÝ INTERNET Možná rizika dnešní doby Agresivní devianti s pedofilními sklony Viry, spamy, hoaxy a podvodné y E-shopy Závislost na hrách Komerce a reklama Pravidla pro fungování na internetu Kde hledat pomoc 90 min / 800 Kč RIZIKOVÉ FAKTORY V PREVENCI A POJETÍ PŘÍSTUPU 90 min / 800 Kč Dnešní pojetí prevence Protektivní a rizikové faktory Důraz v aktivitách Efektivnost Jednotlivé oblasti prevence a možná rizika PRÁCE V TŘÍDNICKÝCH HODINÁCH 90 min / 800 Kč Možnosti metod práce Kam mohou třídnické hodiny vést Klima a psychodynamika Pracujeme s kolektivem jako celkem SOCIÁLNÍ SÍTĚ A JEJICH NEBEZPEČÍ 90 min / 800 Kč SPEKTRUM PORUCH PŘÍJMU POTRAVY 90 min / 800 Kč Facebook i další používané sociální sítě Kybergrooming Sociální inženýrství Bezpečné nastavení profilů na internetu Kyberšikana a další fenomény Odkazy a literatura Kde hledat pomoc Kult štíhlosti Diety a rizikové rady o zdravé výživě Rizikové povahové rysy První kontakt jak na to? Spolupráce s rodinou Co může udělat škola? 11

12 Ceny preventivních programů pro školní rok 2015/2016 jsou stanoveny v následující výši: 300 Kč za 1 vyučovací hodinu tematického semináře 800 Kč za 2 vyučovací hodiny semináře pro pedagogy nebo pedagogy Kč za 3hodinový blok komplexního programu (standardní postup je realizace dvou bloků programu ve šk. roce, tedy Kč za 6hodinový program) Kč za 4hodinový třídní program Adaptační nebo Klima třídy Příspěvek na cestovné Příspěvek na cestovné se hradí za jednu cestu lektorů do místa realizace programu v jednom dni, bez ohledu na počet realizovaných programů či seminářů či počet lektorů. Č. zóny Příspěvek na cestovné Příklady měst Vzdálenost v km Výše příspěvku v Kč Školy sídlící mimo Liberec hradí kromě ceny za program také příspěvek na cestovné lektorů. 1 Chrastava, Stráž nad Nisou, Vratislavice nad Nisou Jablonec n. Nisou, Hodkovice n. Mohelkou Lučany n. Nisou, Josefův Důl, Raspenava, Kokonín Frýdlant, Turnov, Tanvald, Hrádek n. N., Jablonné v Podještědí, Nové Město p. S., Velké Hamry, Hejnice, Desná, Bílý Potok, Višňová Mimoň, Cvikov Nový Bor, Železný Brod, Harrachov, Lomnice n. Popelkou, Zákupy, Semily, Skalice u České Lípy Česká Lípa, Žandov, Doksy vzdálenější města a města mimo Liberecký kraj 61 a více individuální kalkulace 12

13 Nízkoprahové kluby NZDM Zapes Liberec / NZDM Voraz Nové Město pod Smrkem / NZDM Vagón Hrádek nad Nisou Nízkoprahové kluby jsou otevřené všem mladým lidem ve věku let, kteří potřebují pomoc a podporu při řešení osobního problému, nebo kteří jsou ohroženi společensky nepřijatelným a rizikovým chováním (rozpad rodiny, užívání drog, kriminalita, předčasné zahájení sexuálního života, šikana, aj.). Naše služby jsou určeny dětem a mládeži, která neorganizovaně tráví svůj volný čas, i mladým dospělým, kteří se potýkají se vstupem do samostatného života. Do klubu je možné přijít v rámci otevírací doby nebo si sjednat individuální konzultaci (možné i v doprovodu rodiče či pedagoga) na Základní poradenství při řešení výchovných problémů Nabízíme základní poradenství v oblastech řešení výchovných problémů žáků a studentů doma i ve škole, výskytu rizikového chování a agrese u dětí, konzultace k výběru poradenských, etopedických, psychologických, adiktologických a terapeutických služeb na Liberecku a souvisejících témat. Konzultace může být poskytnuta samotným rodičům, rodinám, učitelům, může proběhnout v sídle MAJÁKu nebo na půdě školy za přítomnosti pedagogů a školských poradenských pracovníků. Rodiče nebo učitelé mohou očekávat krátkodobou pomoc a podporu při řešení výchovných problémů, dostatek informací k orientaci v dané problematice a ke kvalitnímu rozhodování včetně doporučení na síť navazujících služeb. Nízkoprahovost pro naše klienty znamená: nic neplatím vstup do klubu je zdarma, můžu být, kým chci v klubu stačí jméno nebo přezdívka, jinak můžu zůstat v anonymitě, řeknu jen to, co chci do klubu nejdu na kobereček, klub je mi k dispozici vstup je možný bez předchozí registrace či ohlášení, můžu přijít a odejít, jak chci nikdo není omezen časem příchodu či odchodu, nejsem na zájmovém kroužku nemusím se zapojit do nabízeného programu. Otevírací doba nízkoprahových klubů je uvedena na našich webových stránkách: 13

14 RESTART program prevence kriminality SPOLUPRACUJEME Poradenský program RESTART poskytuje potřebnou pomoc a podporu mladým lidem, kteří se dostali do konfliktu se zákonem, a jejich rodinám. V rámci sociálních a poradenských služeb nabízíme: individuální konzultace pro mladé lidi, kteří se dopustili deliktu a chtějí svoji situaci řešit, poradenství pro rodiče dětí a mladistvých, kteří vykazují rizikové chování na hraně zákona nebo se dopustili trestné činnosti, vrstevnický program prevence kriminality Na rozcestí pro děti na hraně zákona (1214 let), probační program PUNKT rodina pro mladistvé pachatele trestné činnosti ve spolupráci s Probační a mediační službou ČR v Liberci a Centrem Rubikon, výkon Společensky prospěšné činnosti nebo Obecně prospěšných prací (ve spolupráci s Probační a mediační službou ČR středisko Liberec). Cílem programu RESTART je umožnit, podpořit a udržet změnu u mladých lidí, která směřuje k odklonu od kriminální kariéry. Individuální práce s klientem může být v tomto programu dlouhodobá. Program není právním poradenstvím! Konzultace jsou poskytovány zdarma. Poradenské služby rodičům poskytujeme na základě pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí vydaného Krajským úřadem Libereckého kraje dne 7. října 2013 č. OSV 276/2013/R. Při preventivní práci pravidelně spolupracujeme s dalšími odbornými institucemi a organizacemi v našem regionu. MAJÁK se účastní setkávání obecních, regionálních a krajských odborných pracovních skupiny pro koordinaci a rozvoj preventivních služeb, služeb pro ohrožené děti a rodinu a pro osoby ohrožené závislostí nebo závislé na omamných a psychotropních látkách. Pravidelně spolupracujeme s následujícími partnery: Středisko výchovné péče Čáp, Pedagogicko-psychologická poradna Liberec, Magistrát města Liberec oddělení sociálně-právní ochrany dětí a oddělení kurátorské, Krajský úřad Libereckého kraje odbor sociálních věcí, Policie České republiky Krajské ředitelství Liberec, oddělení informační kriminality, Městská policie Liberec prevence kriminality, Probační a mediační služba ČR středisko Liberec, a dalšími odbornými pracovišti. Naše lektory podporují: MŠMT Statutární město Liberec Liberecký kraj F-nadace 14

15 Bc. Petra Horáčková koordinátorka prevence koordinace smluv a termínů realizace programů Mgr. Jan Molnár vedoucí primární prevence konzultace a dotazy Další informace najdete na adrese

Vážení pedagogové, Pro upřesňující informace neváhejte a zavolejte, rád Vám odpovím na veškeré dotazy.

Vážení pedagogové, Pro upřesňující informace neváhejte a zavolejte, rád Vám odpovím na veškeré dotazy. Obsah JAK OBJEDNAT PREVENTIVNÍ PROGRAMY NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015... 3 Kontakty pro objednávání, dotazy, konzultace... 3 NABÍDKA PROGRAMŮ... 4 Komplexní program primární prevence Jdi dál!... 4 Tematické

Více

KATALOG PREVENTIVNÍCH PROGRAMŮ 2013/2014

KATALOG PREVENTIVNÍCH PROGRAMŮ 2013/2014 KATALOG PREVENTIVNÍCH PROGRAMŮ 2013/2014 UKAZUJEME SMĚR MLADÉ GENERACI Vážení pedagogové, dovolte mi představit vám nový katalog programů všeobecné primární prevence na školní rok 2013/2014, kterým vám

Více

Slánka zapsaný spolek

Slánka zapsaný spolek Slánka zapsaný spolek Blahoslavova 187/9, 293 01 Mladá Boleslav II; IČ 26610809, www.slanka.cz Komplexní program - ukazujeme směr mladé generaci Cílem komplexního programu primární prevence je dlouhodobě

Více

Dlouhodobý program primární prevence rizikového chování a prevence kriminality (DPPPPK) Mgr. Adam Rádl vedoucí odborné sekce školské primární prevence, lektor prevence Bc. Adéla Dvořáková vedoucí pracoviště

Více

DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE HRAVĚ O PREVENCI

DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE HRAVĚ O PREVENCI DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE HRAVĚ O PREVENCI Program naplňuje výstupy stanovené Rámcovým vzdělávacím programem. Formy působení jsou přizpůsobeny věkovým skupinám dětí. Zaměřuje

Více

DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE

DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE HRAVĚ O PREVENCI Program naplňuje výstupy stanovené Rámcovým vzdělávacím programem. Formy působení

Více

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum Program 9.00 10.15 představení služeb Centra primární prevence, o.s. Prev-Centrum 10.15 10.30 přestávka 10.30 11.00 diskuse všeobecná primární prevence selektivní primární prevence indikovaná primární

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu Výchova ke zdraví Vzdělávací obsah předmětu preventivní ochrana a odpovědnost

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Program Primární prevence Program Selektivní prevence. Mgr. David Holý Praha 2014

Program Primární prevence Program Selektivní prevence. Mgr. David Holý Praha 2014 Program Primární prevence Program Selektivní prevence Mgr. David Holý Praha 2014 Program Primární prevence Program je určen pro žáky 3. až 9. tříd základních škol a studenty středních škol. Historie programu

Více

Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org. www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi.

Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org. www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi. Dlouhodobý program primární prevence rizikového chování a prevence kriminality (DPPPPK) program všeobecné školské primární prevence Program DPPPPK je postaven na 4 pilířích: PROGRAM ROZVOJE TŘÍDNÍHO KOLEKTIVU

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org. www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi.

Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org. www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi. Dlouhodobý program primární prevence rizikového chování a prevence kriminality (DPPPPK) program všeobecné školské primární prevence Program DPPPPK je postaven na 4 pilířích: PROGRAM ROZVOJE TŘÍDNÍHO KOLEKTIVU

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka

Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka Příloha č. 1 Základní informace o zařízení Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka Telefon: 606 635 113 E-mail:

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Poznámky vysvětlí na příkladech souvislosti mezi

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích Předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 7. Časová dotace: 1 hodina týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Září, říjen, listopad respektuje přijatá pravidla soužití mezi vrstevníky a partnery a

Více

Programy primární prevence. o.s. Prev-Centrum

Programy primární prevence. o.s. Prev-Centrum Programy primární prevence o.s. Prev-Centrum Miluše Stehlíková OBSAH 1. Něco o nás systém služeb 2. Programy všeobecné primární prevence 3. Programy selektivní primární prevence 4. Programy indikované

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum prevence Vedoucí: Mgr. Ivana Petřeková Kontakt: 599 505 324, 602 264 018, 599

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

Kazuistika Práce se školní třídou v rámci programu selektivní primární prevence. Miluše Stehlíková Petra Václavová

Kazuistika Práce se školní třídou v rámci programu selektivní primární prevence. Miluše Stehlíková Petra Václavová Kazuistika Práce se školní třídou v rámci programu selektivní primární prevence Miluše Stehlíková Petra Václavová OBSAH 1. Představení programu SPP 2. Popis třídy 3. Zakázka školy 4. Průběh setkání 5.

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací

Více

Tematické zaměření jednotlivých bloků PŠPP

Tematické zaměření jednotlivých bloků PŠPP 1.1 Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi.info Instituce akreditovaná MŠMT v režimu DVPP pod č.

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení.

Více

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013 Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Statutární zástupce: Výchovný poradce: Školní metodik

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM. Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte?

ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM. Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte? ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte? Téma preventivního programu (stručný nástin): a) Zdravý životní styl Aktivní se prosazování ve volném čase, hodnotová

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

pro školní rok 2015/16

pro školní rok 2015/16 Nabídka primárně preventivních programů pro školní rok 2015/16 Centrum prevence v Brně - Společnost Podané ruce o.p.s. 20 let předcházíme pádům Kontakt objednávka programů Margareta Hvižďová - koordinátorka

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Preventivní program realizuje školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní preventivní strategie: Škola se zaměřuje na celou řadu aktivit v rámci primární prevence

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Město Kyjov Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Zpracoval: Odbor sociálních věcí a školství Říjen 2013 Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 je

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky.

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Lektor : Ing. Mgr. Marie Nováková Účinný výchovný styl pedagoga integrace žáků do kolektivu třídy Doporučeno: Pedagogický pracovník ZŠ, SŠ, vychovatel

Více

Prevence rizikových forem chování a MŠMT

Prevence rizikových forem chování a MŠMT Prevence rizikových forem chování a MŠMT VII. ročník krajské konference k primární prevenci rizikového chování 24. října 2013 Kroměříž Ing. Radka Heřmánková odbor vzdělávání, oddělení prevence a speciálního

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Vzdělání: PF UJEP Ústí nad Labem obor učitelství pro 3. stupeň, aprobace: český jazyk dějepis (rok ukončení 2004) Osvědčení o absolvování

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013 Základní škola praktická Králíky Nábřežní 130, Králíky 561 69 www.zspkraliky.cz IČO 61235105 zspkraliky@zspkraliky.cz tel., fax: 465 631 186 Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013 Vyučující

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014. Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r.

Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014. Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r. Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014 Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r. 2013 / 2014 ročník předmět téma měsíc 1.r. Prvouka Jsem školák

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_13 Název materiálu: Prevence úrazů a nemocí Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Úrazy představují závažný zdravotnický problém. Cílempráce

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Dítě a droga Krajská konference k problematice rizikového chování dětí, žáků a studentů

Více

Prioritní oblasti primární prevence MŠMT. PhDr. Pavla Doležalová

Prioritní oblasti primární prevence MŠMT. PhDr. Pavla Doležalová Prioritní oblasti primární prevence MŠMT PhDr. Pavla Doležalová Tři úrovně koordinace - zák. 379/2005 Sb. MŠMT Resorty-spolupráce Kraje- metodici prevence, krajští koordinátoři Primární prevence Školy

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. František Slípka Telefon na ředitele

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny ZŠ a MŠ Staňkovice Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Název zařízení: Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny Adresa: Postoloprtská 100, Staňkovice 439 49 Telefon: 415 721

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Zpracovaly: Mgr. Martina Černá, Mgr. Petra Kňurová 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede seznam institucí a organizací, ke kterým se může člověk

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Obchodní akademie, Husova 1, 370 21 České Budějovice Jméno a příjmení ředitele RNDr. Zdeňka

Více

Primární prevence: Workshop s Popelkou. Veselý, J., Polanecká, M., Fialová, H., Hlaváč, J., Lukešová, H., Bukáčková, L., Podškubková, A.

Primární prevence: Workshop s Popelkou. Veselý, J., Polanecká, M., Fialová, H., Hlaváč, J., Lukešová, H., Bukáčková, L., Podškubková, A. Primární prevence: Workshop s Popelkou Veselý, J., Polanecká, M., Fialová, H., Hlaváč, J., Lukešová, H., Bukáčková, L., Podškubková, A. AT Konference 2013 Workshop s Popelkou Co je primární prevence??

Více

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9 KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU Školní rok 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Kamila Sobotková MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Školní rok: 2015/2016

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 září 2015 Zpracovala: Mgr. Lenka Doležalová Moto: Zdravý životní styl Cíle: Dlouhodobé:

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Příloha ŠVP č.2. 5.5.2 Občanská výchova

Příloha ŠVP č.2. 5.5.2 Občanská výchova Příloha ŠVP č.2 Ve školním roce 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 se uvedené předměty rozšiřují o tyto očekáváné výstupy a učivo. Jedná se o očekávané výstupy, které byly dříve v předmětu Výchova ke zdraví,

Více

Návrh na rozdělení finančních prostředků ve výši 300.000,- Kč v rámci grantu JEDNIČKA PRO ROK 2011 B specifická primární protidrogová prevence

Návrh na rozdělení finančních prostředků ve výši 300.000,- Kč v rámci grantu JEDNIČKA PRO ROK 2011 B specifická primární protidrogová prevence Návrh na rozdělení finančních prostředků ve výši 300.000,- Kč v rámci grantu JEDNIČKA PRO ROK 2011 B specifická primární protidrogová prevence Č í s l o P r o j e k t u Organizace Název projektu Celkové

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Nová Ves pod Pleší Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Preventista: Bc. Hana Zemanová Realizátor: Základní škola Nová Ves pod Pleší Garant: Ředitelství ZŠ Nová Ves pod Pleší

Více

Koncepce programů prima rní prevence. Komplexní program prima rní prevence

Koncepce programů prima rní prevence. Komplexní program prima rní prevence Koncepce programů prima rní prevence Komplexní program prima rní prevence Komplexní program primární prevence je projekt, který usiluje o předcházení, zmírnění či zastavení rozvoje rizikového chování,

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Metodik primární prevence: Mgr. Lucie Provazníková Marková

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 6. PRŮCHOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 6. PRŮCHOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky a vrstevníky

Více

Nabídka výchovně vzdělávacího programů pro školy a školská zařízení v Jihočeském kraji Školní rok 2008/2009

Nabídka výchovně vzdělávacího programů pro školy a školská zařízení v Jihočeském kraji Školní rok 2008/2009 Nabídka výchovně vzdělávacího programů pro školy a školská zařízení v Jihočeském kraji Školní rok 2008/2009 Přednášky a programy je možné objednat na uvedených kontaktech. Cena za přednášku či program

Více

VYHODNOCENÍ REALIZACE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU A DALŠÍCH PREVENTIVNÍCH AKTIVIT VE ŠKOLE VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013

VYHODNOCENÍ REALIZACE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU A DALŠÍCH PREVENTIVNÍCH AKTIVIT VE ŠKOLE VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace VYHODNOCENÍ REALIZACE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU A DALŠÍCH PREVENTIVNÍCH AKTIVIT VE ŠKOLE VE ŠKOLNÍM

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Zpracoval: Mgr. Tomáš Krchňák metodik prevence Wichterlovo gymnázia 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Centrum sociálních služeb Praha, středisko Pražské centrum primární prevence (PCPP)

Centrum sociálních služeb Praha, středisko Pražské centrum primární prevence (PCPP) Centrum sociálních služeb Praha, středisko Pražské centrum primární prevence (PCPP) Pražské centrum primární prevence (PCPP) Vzniklo v roce 2008 jako odborné metodické a koordinační pracoviště zaměřené

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence 1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, RAKOVNÍK, MARTINOVSKÉHO 153 ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE PROTI RIZIKOVÉMU CHOVÁNÍ NA OBDOBÍ 2011/2012 2016/2017

Více