Katalog služeb na školní rok 2015 / 2016

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Katalog služeb na školní rok 2015 / 2016"

Transkript

1 Katalog služeb na školní rok 2015 / 2016

2 Vážení pedagogové a další spolupracovníci, Blíží se závěr školního roku, ve kterém došlo v mnoha směrech k pozitivním změnám ve vzájemné spolupráci. Doufám, že tyto změny hodnotíte kladně i vy. Samotný komplexní program prošel celkovou proměnou, programy kladou větší důraz na interaktivitu a zodpovědnost jedinců se zapojit. Jednotlivé bloky jsou méně informativní a cílí především na formování postojů a dovedností žáků tak, jak tomu prevence v dnešním čase rozumí. Nově jsme posílili témata v oblasti poruch příjmu potravy včetně sebepoškozování již v 5. třídách. Největší plánovanou změnou je odejmutí druhého bloku drogového programu a jeho výměna za téma bezpečnost na internetu v 1. bloku pro 8. ročníky. Reagujeme tak na potřeby dnešní doby, kde jsme se této problematice věnovali pouze v 5. ročnících. I zde doufám, že tuto změnu uvítáte. Dobrou zprávou je, že jsme získali od MŠMT certifikaci poskytovatele všeobecné specifické prevence platnou do roku V tomto směru bych rád poděkoval i Vám všem, kdo v této nelehké úloze školního metodika prevence aktivně stojíte a vytváříte dobré prostředí svých škol. Na nastávající školní rok se nám podařilo zachovat výši příspěvku za programy. Možná jste postřehli, že se nám nabídla příležitost pořádat Krajskou konferenci primární prevence ve spolupráci s Libereckým krajem, což považujeme za velký přínos. Současně jsme posunuli práci s rodiči a nově i s pedagogy, jelikož tyto dvě cílové skupiny mají největší prostor žáky pozitivně ovlivňovat a vést. Některé školy nás v tomto školním roce oslovily, jestli bychom je nemohli vzdělávat v nějaké oblasti rizikového chování. V současnosti máme již 5 témat, které můžete využívat nabídka platí především pro školy v okolí Liberce a to z praktických důvodů, jelikož se tyto programy odehrávají v odpoledních hodinách. Děkujeme za spolupráci! Za tým prevence vedoucí Mgr. Jan Molnár

3 OBSAH Nabídka programů...4 Komplexní program primární prevence Jdi dál!...4 Tématické semináře pro základní školy...8 Tématické semináře pro střední školy...9 Program pro třídní skupiny...10 Programy pro pedagogy nebo rodiče...11 Cena za programy a příspěvek na cestovné...12 Nízkoprahové kluby...13 Základní poradenství při řešení výchovných problém...13 RESTART - program prevence kriminality...14 Spolupracujeme...14 Kontakt...15

4 NABÍDKA PROGRAMŮ Komplexní program primární prevence Jdi dál! Cílem komplexního programu primární prevence je dlouhodobě pracovat s třídními kolektivy od 4. do 9. ročníku a při takto zajištěné návaznosti preventivní činnosti efektivně předcházet vzniku rizikového chování u žáků. Témata a jejich časové dotace jsou zpracovány na základě doporučení MŠMT pro tvorbu Minimálního preventivního programu školy. Tematické bloky jsou variabilní, na základě konzultace a zhodnocení je možné bloky upravovat dle analýzy potřeb tříd. Časová dotace je 6 vyučovacích hodin pro jednotlivé ročníky. V rámci ročníku je program rozdělen do dvou tematických celků po 3 vyučovacích hodinách přímé práce s kolektivem. Cena šestihodinového programu včetně konzultací pro jeden ročník je Kč. Během programů jsou třídní skupiny aktivně zapojeny do programu, který je veden v komunitním kruhu. Na závěr každého bloku je zařazena zpětná vazba bloku, během programu probíhají reflexe aktivit. Žákům jsou nabízeny další možnosti trávení volného času a kontakty na odborná zařízení. Při objednání 6hodinového programu pro jednu třídu v rámci komplexního programu budou setkání realizována s určitým časovým rozestupem (ideálně každé v jiném školním pololetí). Samozřejmě ale budeme usilovat o to vyjít Vám při objednávce programů vstříc a optimalizovat harmonogram realizace a personální zajištění tak, aby pro Vás bylo co nejvýhodnější. V den realizace programů bude jeden lektor realizovat vždy pouze jeden tříhodinový blok komplexního programu. Pro samotnou realizaci bloku programu potřebujeme zajistit samostatnou třídu s prostorem pro aktivity, tabuli a křídy, případně flipchart a fixy. Odborné učebny a učebny bez možnosti přesunutí školních lavic nejsou vhodné. Tematické bloky Komplexního preventivního programu Jdi dál! JAK OBJEDNAT PREVENTIVNÍ PROGRAMY NA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Ročník blok Drogy ze sámošky Jsem originál 2. blok Jsme parta? Kybersvět Po výběru programů z naší nabídky vyplňte elektronický objednávkový formulář. Ten najdete na našich webových stránkách Do formuláře můžete uvést Vaše případné preference týkající se termínů realizace programů. V případě jakýchkoli dotazů či nejasností nás kontaktujte! Díky, nechci! Krása Sexualita Rizikové sexuální chování Čas změny Drogy Digitální domorodci Extremismus Zašlete objednávku na Obratem Vám naše koordinátorka odešle potvrzení o přijetí Vaší objednávky. V průběhu léta objednávku zpracujeme a v srpnu Vás kontaktujeme s návrhem smlouvy, časovým harmonogramem realizace programů a případnými doplňujícími informacemi. Podepíšeme smlouvu o realizaci preventivních programů. Zaslaný návrh smlouvy můžete připomínkovat a po vzájemném schválení smlouvu podepíšeme. Kdybyste měli jakékoli otázky, využijte prosím možnost sjednat si osobní konzultaci s vedoucím primární prevence na Vaší škole, který vám vysvětlí všechny podmínky spolupráce. 4

5 DROGY ZE SÁMOŠKY 4. ročník / 1. blok / 3 x 45 min JSME PARTA? 4. ročník / 2. blok / 3 x 45 min Tento blok preventivního programu se věnuje nebezpečí legálních drog. Žáci v úvodu pracují ve skupinách, kdy se zamýšlejí nad výhodami a nevýhodami užívání alkoholu a cigaret smyslem je uvědomění si míry nebezpečí těchto látek. Další část je zaměřena na porozumění vzniku závislosti. V následné aktivitě žáci objevují, co za škodlivé látky v sobě skrývá cigaretový kouř. V poslední části bloku je téma reflektováno pomocí dramatického ztvárnění zadaných situací žáky. Porozumět a předcházet nebezpečí závislosti na alkoholu a tabákových výrobků. Zařadit alkohol a cigarety mezi drogy. Získat informace o cigaretovém kouři. Posílit dovednost odolávat v tlaku modelové situace. Program pracuje s problematikou šikany a ubližování. Žáci nejprve popisují své místo v kolektivu pomocí kartiček s emocemi. Následně probíhá aktivita pro celou třídu, která pracuje se schopností třídní skupiny vzájemně spolupracovat. Poté jsou zařazeny aktivity pro zhodnocení třídní koheze a spolupráce. V poslední části je věnován prostor pojmu šikana, důraz je položen na tři hlavní rysy šikany (násilí, opakování a skrytost). Žáci v závěru programu písemně hodnotí svou třídu, jejich dopisy lektor shrnuje a probíhá zpětná vazba. Cílem programu je vést žáky k porozumění pojmů šikana a respekt. Porozumět, že šikana je cílené, opakované násilí. Znát své svobodné právo říct, co se mi nelíbí. Pojmenovat, že prvním krokem k řešení šikany je svěřit se rodiči, učiteli nebo jiné dospělé osobě, ke které mám důvěru. Vysvětlit vlastními slovy, že respekt je úcta k sobě i k druhému. JSEM ORIGINÁL 5. ročník / 1. blok / 3 x 45 min KYBERSVĚT 5. ročník / 2. blok / 3 x 45 min Program cílí na uvědomění si vlastní hodnoty, podporu zdravého sebevědomí a uchopování respektu vůči ostatním v kolektivu. V úvodní části je vyzdvižena originalita jednotlivců a důležitost hranice mezi legrací a ubližováním. Žáci následně kreslí činnosti, ve kterých jsou dobří. V druhé části probíhá aktivita, kdy se kolektiv učí spolupracovat a zlepšovat se ve společném fungování i komunikaci. Závěrečná část se zabývá spektrem poruch příjmu potravy (včetně sebepoškozování) a nastavuje normu pojmu krása. Podpora lidské originality - zdravého sebevědomí. Porozumění znaků poruch příjmu potravy. Umět sdělit nepříjemné chování druhých. Program se věnuje současnému pojetí kyberprostoru. Žáci jsou ve skupinové práci vedeni k uvědomění vlivu internetu a jeho výhod i nevýhod. Program dále reaguje na problematiku pohybu na sociálních sítích. Povzbuzuje žáky k ochraně osobních informací při vlastní prezentaci na internetu, prezentuje zásady bezpečného užívání internetu. Následně se program zabývá kyberšikanou. Program je v závěru reflektován formou jednoduchého kybertestu. Zvýšit povědomí o možném nebezpečí pohybu na internetu. Poskytnout základní pravidla pro pohyb na internetu. Zvýšit povědomí o možném nebezpečí pohybu na internetu. Správné nastavení profilových informací. Přiblížit problematiku kyberšikany její druhy, prostředky a ochrana. 5

6 DÍKY, NECHCI! 6. ročník / 1. blok / 3 x 45 min ČAS ZMĚNY 6. ročník / 2. blok / 3 x 45 min Program je zaměřen na prevenci závislosti na tabákových výrobcích a alkoholu. V úvodní části žáci pracují s pojmem závislost formou personifikace. Poté je věnován prostor alkoholu a tabákovým výrobkům, kdy jsou žákům předány základní informace a je posilován zdravý postoj žáků vůči těmto legálním drogám. Závěrečná část se zabývá předcházením vzniku závislosti na tabákových výrobcích, kdy si žáci pomocí nácviku osvojují a posilují odmítavý postoj k cigaretám. Posílit dovednost žáků k předcházení závislosti na tabákových výrobcích a alkoholu. Definovat závislost na alkoholu a tabákových výrobcích a jejich zařazení mezi drogy. Nastínit žákům pověry spojené s užíváním alkoholu. Vést žáky k porozumění a postoji, že normální je nekouřit. Program je cílen na posílení zdravého sebevědomí žáků a uvědomění vlastní hodnoty v období dospívání. Žáci v aktivitě Čára života pracují s pojmem dospívání v kontextu dětství a dospělosti, dále jsou povzbuzeni ke zdravému způsobu dospívání a cestě do dospělosti. Následně jsou vedeni k uchopení vlastní hodnoty a jedinečnosti formou aktivity, která současně přispívá k soudržnosti třídní skupiny. V poslední části se program zaměřuje na rozšíření znalostí žáků v oblasti tělesných proměn v období adolescence. Cílem programu je vést žáky k posílení vlastní hodnoty a sebepřijetí v období dospívání Porozumět dospívání jako procesu vedoucímu k dospělosti. Respektovat odlišnosti opačného pohlaví a pochopit změny v procesu dospívání. KRÁSA 7. ročník / 1. blok / 3 x 45 min DROGY 7. ročník / 2. blok / 3 x 45 min Program se zabývá problematikou pojetí vlastní krásy a sebepřijetí. V evokační části žáci v řízené diskuzi pracují s pojmy krása, poruchy příjmu potravy, závislost apod. Následuje aktivita Zrcadlo, kdy lektor pracuje s touhou po dokonalém, atraktivním vzhledu a riziky spojenými s tímto trendem. V poslední části program pracuje s genderovými stereotypy žáků v souvislosti s jejich představami o partnerských vztazích. Žáci jsou vedeni k vzájemnému respektu vůči rozdílnostem mezi lidmi a především zástupcům opačného pohlaví. Rozvíjení úcty k sobě i ostatním. Upevnit v žácích pojetí vlastní krásy nesnažit se být někým jiným. Porozumět tomu, že poruchy příjmu potravy se odvíjejí od pojetí vlastní krásy, a předcházet jejich vzniku. Povzbuzovat v úctě k opačnému pohlaví. Program je zaměřen na prevenci užívání návykových, omamných a psychotropních látek a experimentování s nimi. Program pracuje s rozdělením drog, vysvětluje vznik a závažnost závislosti a působí na postoje žáků v této oblasti. Program je dále úzce zaměřen na lehké drogy. V poslední části je věnován prostor drogové problematice ve spojitosti s právní odpovědností žáků žáci se formou aktivity seznámí s důsledky drogové kriminality i se zněním právních předpisů v oblasti adiktologie. Vést žáky k životu bez drog a bez experimentování s nimi. Zjistit úroveň znalostí žáků o drogách. Porozumět vzniku závislosti. Znát výhody a nevýhody lehkých drog. Seznámit žáky se základním zněním protidrogového zákona a reálných dopadů na život. 6

7 SEXUALITA 8. ročník / 2. blok / 3 x 45 min DIGITÁLNÍ DOMORODCI 8. ročník / 1. blok / 3 x 45 min Program se věnuje tématu sexuality jako důležité součásti lidského života. Žáci jsou skrze aktivitu Osudy konfrontováni s dopady vlastních rozhodnutí na život. V druhé hodině probíhá aktivita rozvíjející komunikační dovednosti i spolupráci žáků. Aktivita poukazuje na vliv médií a vrstevníků na cílovou skupinu rozbíjí zaběhlé mýty. V poslední hodině je formou písemných dotazů prostor diskutovat na zvolená témata a oblasti, které žáky zajímají. Pochopit širší kontext lidské sexuality. Reflektovat tlak okolí a jeho dopady na vlastní úsudek. Nepodléhat strachu z odmítnutí a dokázat říci ne. Program se věnuje bezpečnému internetu. Jsou probírány jednotlivé oblasti, na které mohou žáci narazit. Pracuje se s pojmy kybergrooming, sociální inženýrství, deviant s pedofilními sklony a dalšími. Druhá hodina se věnuje rizikovému obsahu extremismu, násilí a pornografii a upozorňuje na jejich nebezpečí, zároveň tyto oblasti právně ukotvuje. Program pomáhá správně nastavit profil na sociálních sítích a buduje správné bezpečnostní zásady pohybu na internetu. V třetí hodině se kolektiv učí kritickému myšlení v oblastech komerce, virů a závislosti na hrách. V závěru se zabývá pochopením, co je a není kyberšikana či další fenomény. Vést žáky k obezřetnosti sdílených informací. Zvýšit povědomí o nebezpečí na internetu. Vést žáky k uchopování kritického myšlení a uvažování nad informacemi na internetu. RIZIKOVÉ SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ 9. ročník / 1. blok / 3 x 45 min Program formuje postoje žáků k odpovědnému jednání v sexuální oblasti, je zaměřen na prevenci předčasného či nechtěného těhotenství a prevenci nákazy pohlavně přenosnými nemocemi (dále PPN). Žáci nejprve pracují ve skupinách s pojmy partnerské vztahy, rizikové sexuální chování, antikoncepce, PPN aj. Poté je věnován prostor PPN a hormonální antikoncepci. V poslední části žáci pracují s tématem předčasného početí, kdy jsou vedeni k zodpovědnému jednání v sexuálním životě. Zodpovědné jednání v sexuálním životě s ohledem na plánování rodičovství a riziko nákazy PPN. Osvojení pojmů a propojení souvislostí s riziky sexuálního života. Porozumět způsobům nakažení se PPN a možnostem, jak se chránit. Potlačování stereotypů v užívání hormonální antikoncepce s ohledem na zodpovědnost ke svému zdraví. EXTREMISMUS 9. ročník / 2. blok / 3 x 45 min Program se zabývá vlivem stereotypů a vznikem extrémního chování, také žákům přibližuje politické spektrum společnosti. V aktivitě Nová identita se žáci vciťují do identity zástupců minoritních skupin ve společnosti, aktivita rozvíjí schopnost empatie žáků s těmito skupinami. Dále žáci pracují s pojmy polického spektra v demokratické společnosti a se vznikem extrémních skupin. V poslední části probíhá aktivita Alchymie pojmů, která napomáhá uvědomění si souvislostí mezi společenskými jevy týkající se problematiky extremistických hnutí a sekt. Předcházet rasismu a uvědomit si sílu nebezpečí nadřazenosti. Rozvíjet demokratické smýšlení a respekt vůči ostatním. Prohloubit empatické vnímání vůči menšinám žijících v ČR. Uvědomit si náročnost osudů příslušníků některých sociálních skupin. 7

8 Tematické semináře pro základní školy ZDRAVÉ TĚLO 2. ročník / 45 min / 300 Kč AGRESE 3. ročník / 45 min / 300 Kč Seminář se zaměřuje na postoje žáků a porozumění problematiky vzniku závislosti a zdravotních rizik. Hlavními tématy jsou alkohol a tabákové výrobky. Seminář pracuje s pojmy závislost, alkohol, tabákové výrobky, ochrana zdraví. Žákům jsou představena rizika pasivního kouření s praktickými výstupy, jak chránit své zdraví. V semináři se žáci také seznámí s postupem při nalezení injekční stříkačky. Chránit své tělo před nebezpečnými a škodlivými látkami obsaženými v tabákových výrobcích, alkoholických nápojích či na nalezených injekčních stříkačkách. Porozumět škodlivosti aktivního i pasivního kouření. Porozumět pojmu závislost. Znát správný postup při nalezení injekční stříkačky. Seminář vede interaktivní formou k porozumění a utvrzování respektu vůči druhým. Učí rozpoznávat, co je legrace a co ubližování. Povzbuzuje žáky k ohleduplnému chování vůči sobě navzájem. Žáci pak formou dramatizace shrnují základní důrazy pojmenované v průběhu semináře. Předcházet agresivnímu chování dětí. Vést žáky k porozumění hranice mezi legrací a ubližováním. Pojmenovat různé projevy agrese a možné způsoby řešení vyhrocených situací. KDO JSEM? 3. ročník / 45 min / 300 Kč Seminář se zaměřuje na prevenci projevů rasismu a xenofobie u dětí a zdůrazňuje jedinečnost každého člověka, vede žáky k vzájemnému respektu. Lektor pracuje s utvářením názoru na člověka podle prvního dojmu, poté žáci pracují ve skupinách, kdy jsou pojmenovány kulturní a jiné rozdíly mezi příslušníky jiných národností. Předcházet projevům rasismu a xenofobie u dětí. Poukázat na vliv předsudků a stereotypů. Pojmenovat příčiny a projevy rasismu. 8

9 Tematické semináře pro střední školy DROGOVÁ PROBLEMATIKA ročník / 3 x 45 min / 900 Kč HROZBY EXTREMISMU ročník / 2 x 45 min / 600 Kč Seminář se úzce zaměřuje na oblast užívání návykových látek a rizika s tím spojená. Věnuje se tabákovým výrobkům a marihuaně, dále předkládá základní informace o jednotlivých návykových látkách, zabývá se důvody a následky užívání a doporučeními, jak přestat s užíváním drog či jak vůbec nezačít. Seminář také vyvrací zažité mýty a pravdivě informuje o dané problematice. Seminář posiluje sebevědomí studentů pomocí kazuistik a nácviků dovedností. Studenti jsou povzbuzeni k uchopení vlastní odpovědnosti za způsob života, který vedou. Motivovat studenty k zodpovědnému přístupu v oblasti omamných a psychotropních látek. Rozpoznat, že nelegální drogy do mého života nepatří. Uvědomit si, že drogy mají na život každého člověka destruktivní vliv. Porozumět provázanosti užívání drog se sociálními dopady v životě člověka. Kromě základních informací problematiky extremismu a objasnění pojmů seminář posiluje schopnost účastníků projevy extremismu rozpoznávat a pomáhá utvářet zdravý hodnotový systém v této oblasti. Zaměřuje se na problematiku manipulativního jednání sekt a náboženských hnutí v rozporu s právem jedince na duchovní životní rozměr a vyznání. Rozvíjet demokratické smýšlení a respekt vůči ostatním. Poukázat na vliv předsudků a stereotypů. Uvědomit si vlastní zkušenost a její vliv na extrémní chování. 9

10 Programy pro třídní skupiny ADAPTAČNÍ PROGRAM ročníky ZŠ a 1. ročníky SŠ / 4 x 60 min / Kč KLIMA TŘÍDY ročníky ZŠ a SŠ / 4 x 60 min / Kč Jednorázový program s časovou dotací 4 hodiny je zaměřen na nastavení nově vytvořeného kolektivu, společné hledání pravidel skupiny a zdůraznění spolupráce kolektivu s učitelem. Program je sestaven prožitkovými aktivitami (dramatické, improvizační a jiné techniky) s důrazem na jejich reflexi. Program nastiňuje a reflektuje možný potenciál fungování kolektivu. Po konzultaci s třídním učitelem je možné do programu zakomponovat konkrétní požadavky či potřeby. Program vede odborný lektor a asistent a probíhá v prostorách MAJÁKu o. p. s. v Liberci Ruprechticích. Určeno novým kolektivům na ZŠ a 1. ročníkům SŠ. Eliminovat faktory vedoucí k rizikovému chování skupiny i jednotlivců, tedy pomoci třídnímu kolektivu zlepšit vzájemné vztahy. Vytvořit atmosféru vzájemné úcty, respektu a důvěry v kolektivu. Posílit zdravou osobnost studenta, rozvíjet jeho dovednosti v sociální a emociální oblasti. Rozvíjet schopnosti studentů v oblasti komunikace, diskuze, řešení problému. Nastavit pravidla společného fungování skupiny v průběhu studia. Prevence a minimalizace šikany. Program s časovou dotací 4 hodiny je zaměřen na podporu spolupráce a soudržnosti třídního kolektivu a také na rozvoj důvěry a komunikace. Program využívá technik prožitkové pedagogiky s důrazem na reflexi jednotlivých aktivit. Součástí programu je pozorování skupiny a zmapování třídní atmosféry, program ale neslouží jako diagnostika třídní skupiny. Program vede odborný lektor a asistent a probíhá v prostorách MAJÁKu o. p. s. v Liberci Ruprechticích. Určeno třídním kolektivům ročníků na ZŠ a ročníkům SŠ. Program lze dle dohody navýšit na více setkání. Rozvíjet vzájemnou kooperaci a důvěru. Praktické uchopení spolupráce ve skupině. Vědomě vytvářet bezpečný prostor a nastavovat hranice v kolektivu. Rozvoj respektování odlišností. 10

11 Programy pro pedagogy nebo rodiče BEZPEČNÝ INTERNET Možná rizika dnešní doby Agresivní devianti s pedofilními sklony Viry, spamy, hoaxy a podvodné y E-shopy Závislost na hrách Komerce a reklama Pravidla pro fungování na internetu Kde hledat pomoc 90 min / 800 Kč RIZIKOVÉ FAKTORY V PREVENCI A POJETÍ PŘÍSTUPU 90 min / 800 Kč Dnešní pojetí prevence Protektivní a rizikové faktory Důraz v aktivitách Efektivnost Jednotlivé oblasti prevence a možná rizika PRÁCE V TŘÍDNICKÝCH HODINÁCH 90 min / 800 Kč Možnosti metod práce Kam mohou třídnické hodiny vést Klima a psychodynamika Pracujeme s kolektivem jako celkem SOCIÁLNÍ SÍTĚ A JEJICH NEBEZPEČÍ 90 min / 800 Kč SPEKTRUM PORUCH PŘÍJMU POTRAVY 90 min / 800 Kč Facebook i další používané sociální sítě Kybergrooming Sociální inženýrství Bezpečné nastavení profilů na internetu Kyberšikana a další fenomény Odkazy a literatura Kde hledat pomoc Kult štíhlosti Diety a rizikové rady o zdravé výživě Rizikové povahové rysy První kontakt jak na to? Spolupráce s rodinou Co může udělat škola? 11

12 Ceny preventivních programů pro školní rok 2015/2016 jsou stanoveny v následující výši: 300 Kč za 1 vyučovací hodinu tematického semináře 800 Kč za 2 vyučovací hodiny semináře pro pedagogy nebo pedagogy Kč za 3hodinový blok komplexního programu (standardní postup je realizace dvou bloků programu ve šk. roce, tedy Kč za 6hodinový program) Kč za 4hodinový třídní program Adaptační nebo Klima třídy Příspěvek na cestovné Příspěvek na cestovné se hradí za jednu cestu lektorů do místa realizace programu v jednom dni, bez ohledu na počet realizovaných programů či seminářů či počet lektorů. Č. zóny Příspěvek na cestovné Příklady měst Vzdálenost v km Výše příspěvku v Kč Školy sídlící mimo Liberec hradí kromě ceny za program také příspěvek na cestovné lektorů. 1 Chrastava, Stráž nad Nisou, Vratislavice nad Nisou Jablonec n. Nisou, Hodkovice n. Mohelkou Lučany n. Nisou, Josefův Důl, Raspenava, Kokonín Frýdlant, Turnov, Tanvald, Hrádek n. N., Jablonné v Podještědí, Nové Město p. S., Velké Hamry, Hejnice, Desná, Bílý Potok, Višňová Mimoň, Cvikov Nový Bor, Železný Brod, Harrachov, Lomnice n. Popelkou, Zákupy, Semily, Skalice u České Lípy Česká Lípa, Žandov, Doksy vzdálenější města a města mimo Liberecký kraj 61 a více individuální kalkulace 12

13 Nízkoprahové kluby NZDM Zapes Liberec / NZDM Voraz Nové Město pod Smrkem / NZDM Vagón Hrádek nad Nisou Nízkoprahové kluby jsou otevřené všem mladým lidem ve věku let, kteří potřebují pomoc a podporu při řešení osobního problému, nebo kteří jsou ohroženi společensky nepřijatelným a rizikovým chováním (rozpad rodiny, užívání drog, kriminalita, předčasné zahájení sexuálního života, šikana, aj.). Naše služby jsou určeny dětem a mládeži, která neorganizovaně tráví svůj volný čas, i mladým dospělým, kteří se potýkají se vstupem do samostatného života. Do klubu je možné přijít v rámci otevírací doby nebo si sjednat individuální konzultaci (možné i v doprovodu rodiče či pedagoga) na Základní poradenství při řešení výchovných problémů Nabízíme základní poradenství v oblastech řešení výchovných problémů žáků a studentů doma i ve škole, výskytu rizikového chování a agrese u dětí, konzultace k výběru poradenských, etopedických, psychologických, adiktologických a terapeutických služeb na Liberecku a souvisejících témat. Konzultace může být poskytnuta samotným rodičům, rodinám, učitelům, může proběhnout v sídle MAJÁKu nebo na půdě školy za přítomnosti pedagogů a školských poradenských pracovníků. Rodiče nebo učitelé mohou očekávat krátkodobou pomoc a podporu při řešení výchovných problémů, dostatek informací k orientaci v dané problematice a ke kvalitnímu rozhodování včetně doporučení na síť navazujících služeb. Nízkoprahovost pro naše klienty znamená: nic neplatím vstup do klubu je zdarma, můžu být, kým chci v klubu stačí jméno nebo přezdívka, jinak můžu zůstat v anonymitě, řeknu jen to, co chci do klubu nejdu na kobereček, klub je mi k dispozici vstup je možný bez předchozí registrace či ohlášení, můžu přijít a odejít, jak chci nikdo není omezen časem příchodu či odchodu, nejsem na zájmovém kroužku nemusím se zapojit do nabízeného programu. Otevírací doba nízkoprahových klubů je uvedena na našich webových stránkách: 13

14 RESTART program prevence kriminality SPOLUPRACUJEME Poradenský program RESTART poskytuje potřebnou pomoc a podporu mladým lidem, kteří se dostali do konfliktu se zákonem, a jejich rodinám. V rámci sociálních a poradenských služeb nabízíme: individuální konzultace pro mladé lidi, kteří se dopustili deliktu a chtějí svoji situaci řešit, poradenství pro rodiče dětí a mladistvých, kteří vykazují rizikové chování na hraně zákona nebo se dopustili trestné činnosti, vrstevnický program prevence kriminality Na rozcestí pro děti na hraně zákona (1214 let), probační program PUNKT rodina pro mladistvé pachatele trestné činnosti ve spolupráci s Probační a mediační službou ČR v Liberci a Centrem Rubikon, výkon Společensky prospěšné činnosti nebo Obecně prospěšných prací (ve spolupráci s Probační a mediační službou ČR středisko Liberec). Cílem programu RESTART je umožnit, podpořit a udržet změnu u mladých lidí, která směřuje k odklonu od kriminální kariéry. Individuální práce s klientem může být v tomto programu dlouhodobá. Program není právním poradenstvím! Konzultace jsou poskytovány zdarma. Poradenské služby rodičům poskytujeme na základě pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí vydaného Krajským úřadem Libereckého kraje dne 7. října 2013 č. OSV 276/2013/R. Při preventivní práci pravidelně spolupracujeme s dalšími odbornými institucemi a organizacemi v našem regionu. MAJÁK se účastní setkávání obecních, regionálních a krajských odborných pracovních skupiny pro koordinaci a rozvoj preventivních služeb, služeb pro ohrožené děti a rodinu a pro osoby ohrožené závislostí nebo závislé na omamných a psychotropních látkách. Pravidelně spolupracujeme s následujícími partnery: Středisko výchovné péče Čáp, Pedagogicko-psychologická poradna Liberec, Magistrát města Liberec oddělení sociálně-právní ochrany dětí a oddělení kurátorské, Krajský úřad Libereckého kraje odbor sociálních věcí, Policie České republiky Krajské ředitelství Liberec, oddělení informační kriminality, Městská policie Liberec prevence kriminality, Probační a mediační služba ČR středisko Liberec, a dalšími odbornými pracovišti. Naše lektory podporují: MŠMT Statutární město Liberec Liberecký kraj F-nadace 14

15 Bc. Petra Horáčková koordinátorka prevence koordinace smluv a termínů realizace programů Mgr. Jan Molnár vedoucí primární prevence konzultace a dotazy Další informace najdete na adrese

Vážení pedagogové, Pro upřesňující informace neváhejte a zavolejte, rád Vám odpovím na veškeré dotazy.

Vážení pedagogové, Pro upřesňující informace neváhejte a zavolejte, rád Vám odpovím na veškeré dotazy. Obsah JAK OBJEDNAT PREVENTIVNÍ PROGRAMY NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015... 3 Kontakty pro objednávání, dotazy, konzultace... 3 NABÍDKA PROGRAMŮ... 4 Komplexní program primární prevence Jdi dál!... 4 Tematické

Více

KATALOG PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE

KATALOG PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE KATALOG PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE PRO PLZEŇ A OKOLÍ 1 2 KATALOG PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE PRO PLZEŇ A OKOLÍ 3 Katalog programů primární prevence PRO PLZEŇ A OKOLÍ 2008 Člověk v tísni, o.p.s., pobočka

Více

MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY

MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY Pedagogicko - psychologická poradna Ol Olomouckého kraje Pracoviště Šumperk Husitská 12, 787 01, Šumperk tel. a fax 583 215 279 e-mail:ppp.spk@seznam.cz MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZBOROVICE, okres Kroměříž, příspěvková organizace Sokolská 211, 768 32 Zborovice, tel. 573 369 102, mobil 606 624 119, IČO 70 839 425, www.zszborovice.cz, reditel@zszborovice.cz Minimální

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 Zpracoval(a): Mgr. Eva Halfarová 1 OBSAH Úvod... 3 1 Školní preventivní strategie... Chyba! Záložka není definována. 1.1 Charakteristika školy... 6 1.2

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více

Minimální program prevence rizikového chování 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice

Minimální program prevence rizikového chování 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice Minimální program prevence rizikového chování 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice 1 Obsah 1) Úvod... 4 2) Současný stav... 4 3) Personální zajištění prevence... 9 4) Cíle

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Jsme na jedné lodi Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice Obsah: 1. Současný stav problematiky.. 3 2. Personální zajištění prevence...

Více

Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7

Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7 Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7 1. Cíle minimálního preventivního programu 1.1. Stanovení cílů minimálního preventivního programu školy Stanovení cílů je prvním krokem

Více

Koncepce programu Primární prevence

Koncepce programu Primární prevence Koncepce programu Primární prevence Název organizace: Proxima Sociale o.p.s. Název programu: Primární prevence Adresa: Rakovského 3138, Praha 4, Modřany 143 00 Tel/fax: Vedoucí programu: David Holý: tel.:

Více

1) Práce s Alkoholovou mládeží a prevenci zneužívání návykových látek 2) Podpory sociálního klimatu tříd 3) Bezpečný pohyb ve virtuálním světě

1) Práce s Alkoholovou mládeží a prevenci zneužívání návykových látek 2) Podpory sociálního klimatu tříd 3) Bezpečný pohyb ve virtuálním světě Nabídka programů specifické primární prevence pro rok 2012 Poslání a cíl služby: Poskytujeme programy primární prevence pro třídní kolektivy základních a středních škol, interaktivní semináře pro studenty

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ MLADÁ BOLESLAV DUKELSKÁ 1112 2013-2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ MLADÁ BOLESLAV DUKELSKÁ 1112 2013-2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ MLADÁ BOLESLAV DUKELSKÁ 1112 2013-2014 Obsah MPP 1. Úvod 2. Charakteristika školy a její vnitřní zdroje 2.1. personální zajištění 3. Vnější zdroje školy 3.1. Spolupráce

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PROTIDROGOVÉ PREVENCE ZŠ BŘEZNICE

MINIMÁLNÍ PROGRAM PROTIDROGOVÉ PREVENCE ZŠ BŘEZNICE Základní škola Březnice, příspěvková organizace tel.: 318 682 165 Škola trvale udržitelného rozvoje I. stupně tel./fax: 318 683 608 Rožmitálská 419 e-mail: reditel@zsbreznice.cz, 262 72 Březnice skola@zsbreznice.cz

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 OBSAH: 1 ÚVOD 2 2 TEORIETICKÁ VÝCHODISKA

Více

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ INTERNETOVÉHO SURFAŘE

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ INTERNETOVÉHO SURFAŘE ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ INTERNETOVÉHO SURFAŘE PROGRAM ŠKOLSKÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE KONCEPCE PROGRAMU 0 OBSAH 1. Historie programu... 3 2. Podstata programu... 3 2.1 Poslání programu... 3 2.2 Vize a cíle... 3 2.2.1

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace, Kolínská 90 281 23 Starý Kolín Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Monika Pokorná Členové preventivního

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2015. Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2015. Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2015 Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice Školní preventivní strategie je vypracována na základě těchto strategií, metodických

Více

příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016

příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016 příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016 Mgr. Eva Táborová metodička prevence 14. 11. 2011 Právní východiska Strategie prevence rizikových

Více

KONCEPCE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2014 AŽ 2020

KONCEPCE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2014 AŽ 2020 Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 37/25 ze dne 27. 3. 2014 KONCEPCE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2014 AŽ 2020 Koncepci primární prevence

Více

KONCEPCE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2014 AŽ 2020

KONCEPCE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2014 AŽ 2020 Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 37/25 ze dne 27. 3. 2014 KONCEPCE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2014 AŽ 2020 Koncepci primární prevence

Více

UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ

UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program RVP 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá zpracovaný podle: Forma studia: Denní forma studia

Více

NABÍDKA PROGRAMŮ PRO ŽÁKY A STUDENTY PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (VŠEOBECNÁ NABÍDKA PREVENTIVNÍCH PROGRAMŮ)

NABÍDKA PROGRAMŮ PRO ŽÁKY A STUDENTY PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (VŠEOBECNÁ NABÍDKA PREVENTIVNÍCH PROGRAMŮ) NABÍDKA PROGRAMŮ PRO ŽÁKY A STUDENTY PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (VŠEOBECNÁ NABÍDKA PREVENTIVNÍCH PROGRAMŮ) Primární prevence PHÉNIX 1 Obsah NABÍDKA PREVENTIVNÍCH PROGRAMŮ (TABULKOVÝ PŘEHLED)...

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Základní škola Jihlava, Seifertova 5 školní rok: 2014/2015 vypracovala: Mgr. Jaroslava Hrodková, školní metodik prevence schválil: Mgr. Zdeněk Wohlhöfner, ředitel školy Osnova

Více

Školní preventivní strategie školy na období 2014-2018

Školní preventivní strategie školy na období 2014-2018 Školní preventivní strategie školy na období 2014-2018 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. ÚVOD Prevence rizikových

Více

Minimální preventivní program Základní škola Kamenné Žehrovice

Minimální preventivní program Základní škola Kamenné Žehrovice Minimální preventivní program Základní škola Kamenné Žehrovice 1. Úvod 1.1. Informace o škole 1.1.1. Kontakty Adresa: Karlovarská 150 273 01 Kamenné Žehrovice Telefon: 312 658 070 E-mail: zs.kamennezehrovice@seznam.cz

Více

Příklady dobré praxe programů školní prevence rizikového chování

Příklady dobré praxe programů školní prevence rizikového chování Příklady dobré praxe programů školní prevence rizikového chování Michaela Širůčková Michal Miovský Lenka Skácelová Roman Gabrhelík a kol. m o n o g r a f i e Příklady dobré praxe programů školní prevence

Více

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na období školního roku: 2009/2010 Zpracovala: Dagmar Kuželová, metodik prevence Ve Zruči nad Sázavou 13. 11. 2009 Mgr. Jana

Více

Školní preventivní strategie ZŠ Votice

Školní preventivní strategie ZŠ Votice Školní preventivní strategie ZŠ Votice Zpracovala: Mgr. Hana Poskočilová, školní metodik prevence 1. Současný stav problematiky 2. Personální zajištění prevence 3. Potřebnost projektu 4. Cíle projektu

Více

WALDORFSKÉ LYCEUM. Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

WALDORFSKÉ LYCEUM. Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠVP Kombinované lyceum - ZŠ a SŠ waldorfská, Semily, Tyršova 485 Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily WALDORFSKÉ LYCEUM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platnost od 1. 9. 2011

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a mateřská škola Načeradec, okres Benešov Školní preventivní strategie platnost od roku 2013 aktualizováno dne 25.8.2014 Ředitelka školy : Ing. Bc. Jana Beránková Zpracovala : Mgr. Jana

Více