VÝROČNÍ ZPRÁVA O ŠKOLE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ŠKOLE"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ŠKOLE ZÁKLADNÍ ŠKOLA KARVINÁ RÁJ ŠKOLSKÁ 432 školní rok 2013 / 2014

2 Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění Zprávu předkládá Mgr. Iva Hefnerová, ředitelka V souladu s 164 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. zpráva projednána v pedagogické radě dne: 9. října Školská rada v souladu s 168 odst. 1 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb. projednala a schválila dne: 30. září

3 I. Charakteristika školy Základní informace název školy: Základní škola Karviná-Ráj Školská 432 sídlo školy: Školská 432, Karviná - Ráj ředitelka: Mgr. Iva Hefnerová statutární zástupce ŘŠ Mgr. Luděk Wala IČO: REDIZO: právní forma: příspěvková organizace datum zařazení do sítě: adresa pro dálkový přístup: telefon: zřizovatel: Statutární město Karviná adresa : Fryštátská 72/1 Karviná-Fryštát, kontakt na zřizovatele: školská rada: zřízena usnesením č Rady města Karviná ze dne předseda školské rady: PhDr. Bohumil Fiala, PhD počet členů školské rady: 3 součásti školy: Školní družina Školská 432, Karviná - Ráj Školní jídelna Školská 432, Karviná - Ráj II. Přehled učebních plánů I. ročník Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA V RÁJI RÁJ VE ŠKOLE, č.j.zš Školská/01/09/2013 II. V. ročník Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA V RÁJI RÁJ VE ŠKOLE, platný od VI. ročník Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA V RÁJI RÁJ VE ŠKOLE, č.j.zš Školská/01/09/2013 VII. - IX. ročník Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA V RÁJI RÁJ VE ŠKOLE, platný od

4 III. Pracovníci organizace ředitelka: Mgr. Iva Hefnerová zástupce ředitele: Mgr. Luděk Wala učitelé: Mgr. Pavel Buzek (uvolněn pro výkon ve státní správě) Mgr. Jan Czyž Mgr. Viera Fischerová Mgr. Karolina Gavendová (RD) Mgr. Radka Getlerová Mgr. Hana Hájková do Mgr. Pavel Huťka Bc. Leona Januszková Mgr. Radka Kapolková Mgr. Martina Mikulincová Mgr. Allina Morawiecová Mgr. Hana Pastuszková Mgr. Jana Pazdziorová Mgr. Radka Prokopová Mgr. Hana Raicová Mgr. Radka Sikorová Mgr. Petra Stromková Mgr. Hana Szczepańská od Petra Sychrová Mgr. Beáta Šinclová Ing. Petra Zawadová Mgr. Miroslava Zbavitelová speciální pedagog: Mgr. Renáta Tomiczková asistent pedagoga: Jana Paloncyová do Mgr. Ivana Lazarovská od vychovatelky školní družiny: vedoucí vychovatelka: Jiřina Zielinová vychovatelka: Jana Paloncyová do , Mgr. Ivana Lazarovská od Ivana Durďáková ekonomicko personální úsek: ekonomka: Ing. Rút Purgatová referentka: Monika Svoreňová provozní úsek základní školy: školník: Vladislav Operchalski uklízečky: Eva Horváthová Ludmila Kajurová Hana Barchanská Anna Cielecká školní jídelna: vedoucí školní jídelny: Jana Bayerová hlavní kuchařka: Jiřina Polochová kuchařka: Dana Komendirová pomocná kuchařka: Jana Operchalská 4

5 IV. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Obecné hodnocení A) Základní škola 1. Popis vzdělávacích a výchovných podmínek Škola se v minulých letech potýkala se sestupnou tendencí v počtu žáků. Od škol. roce 2010/2011 pokles žáků se stabilizoval a během roku mírně kolísá z důvodů migrace rodin. Ve školním roce 2013/2014 došlo k mírnému růstu počtu žáků. V důsledku přidělování finančních prostředků od státu na základě tzv. normativu se však snižují některé organizační možnosti školy. Výše přidělených finančních prostředků má vliv na počet pedagogů a tím i na aprobační variabilnost, takže pro výuku některých předmětů má škola k dispozici pouze jednoho či žádného učitele. Určitým způsobem je omezena i možnost nákupu pomůcek a učebnic. Stávající počet žáků neumožňuje výraznější alternativu výuky v paralelních třídách. 2. Žáci Vnější okolí školy je poměrně klidné a žáci naší spádové oblasti nepatří mezi tzv. problémové žáky. V důsledku bytové politiky společnosti RPG dochází i nadále k odlivu domorodců z lokality a naopak se zvyšuje, i když mírně, počet novousedlíků z jiných částí Karviné i mimo karvinských. Neobjevily se výrazné problémy s rodiči žáků, škole se dařilo v globálu předcházet neomluvené absenci, projevům rasové či národnostní nesnášenlivosti, škola má přijata účinná opatření zamezující šikaně i konzumování návykových látek. Pokud se nějaké problémy objeví, nejsou zásadní a mají spíš jednorázový charakter. 3. Vzdělávání Škola nabízí vzdělávací program zaměřený na zavádění evropské dimenze do vyučování s důrazem na jazykovou složku: písemné a ústní vyjadřování, tvořivost. Formou zájmových útvarů nabízí různorodé aktivity od tělesného a zdravotního zaměření, přes jazykové po humanitární a přírodovědné aktivity. Mezi žákyněmi 2. stupně byl i letos opět velký zájem o výuku italského jazyka, který probíhal formou kroužku a byl zakončen výjezdem do italských Benátek. Škola je otevřena všem žákům. Zcela běžná je integrovaná výuka s handicapovaným jedincem, vnitřní a vnější diferenciace. Škola se profiluje i zajímavou nabídkou volitelných předmětů a to už od druhého ročníku. V nižších třídách se rovněž zaměřuje na výuku s využitím odborných LEGO učeben. Ve vyšších ročnících pak na zvládnutí všeobecné klávesové gramotnosti pomoci programu ZAV a na počítačovou gramotnost. Velký význam je dáván na rozvoj čtenářské gramotnosti - práce s textem, neboť ta je základem pro rozvíjení dalších gramotností (matematická, přírodovědná, finanční ). V posledních letech prošla škola několikrát dobrovolným testováním kvality výsledku vzdělávání. I když jednotliví žáci dosahují v různých soutěžích regionálního i krajského charakteru vynikajících výsledků, celkově se škola řadí mezi průměrné školy. V rámci udržitelnosti projektu Cizí jazyky otevřené dveře do EU škola spolupracovala se ZŠ Majakovského, a připravila pro žáky ročníků srovnávacími testy v anglickém jazyce. V rámci zkvalitnění výuky anglického jazyka naše škola zahájila spolupráci s British Council, institucí působící ve 110 zemích světa, dále s Cambridge University Press a Cambridge English Language Assessment, významnými institucemi, které jsou součástí University of Cambridge. Na základě této spolupráce byla nabídnuta žákům (4.,6. a 9. tříd) a jejich zákonným zástupcům možnost absolvování mezinárodního Cambridge jazykového testu Starters, Movers a KET for Schools. Pro rozšíření a větší přiblížení přírodovědného učiva žákům se škola zapojila do projektu Přírodní vědy pro každého a bez překážek, který byl nejen zaměřen na teoretickou výuku, ale i na praktické výjezdy žáků do přírody. Projekt má přesah i do dalšího školního roku. V rámci tohoto projektu byl realizován týdenní výjezd pro 40 žáků do Beskyd. V této horské lokalitě žáci prováděli přírodovědná, chemická i fyzikální cvičení, při kterých praktikovali vědomosti a dovednosti získané ve školních lavicích. K nejzajímavějším aktivitám patřilo pozorování změn na toku řeky Bečvy nazvané Po prameni řeky Bečvy nebo výstup na Pustevny a Radhošť, při kterém měli žáci za úkol sledovat faunu a floru této oblasti. 5

6 4. Pracovníci a) Pedagogičtí - základní škola Snížení počtu pedagogů v důsledku snižování počtu žáků doposud nevyvolalo zhoršení stavu ve vzdělávacím procesu. Ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnance z osobních důvodů bylo řešeno návratem zaměstnankyně z rodičovské dovolené. Ukončení pracovního poměru ve zkušební době ze strany zaměstnavatele bylo vyřešeno nástupem nové zaměstnankyně. Totéž bylo uplatněno při ukončení pracovního poměru ve zkušební době ze strany zaměstnance. Po odchodu dvou zaměstnankyň do starobního důchodu byl přijat nový zaměstnanec s odbornou kvalifikací. V blízkém horizontu let mají nárok na starobní důchod další 2 pedagogové a tady mohou nastat škole problémy s aprobovaností. Proto již nyní je třeba se na tuto situaci připravit a hledat na trhu práce pro školu potřebné aprobace ( chemie, výtvarná výchova, zeměpis, hudební výchova ). b) Pracovníci - školní poradenské pracoviště Od školního roku je na škole činné školní poradenské pracoviště, které je složeno z výchovného poradce, speciálního pedagoga a preventisty sociálně-patologických jevů. Žáci i rodičovská veřejnost si na služby poradenského pracoviště zvykli a sami podle potřeby jejich pracovníky vyhledávají pro řešení svých problémů. c) Provoz a administrativa O provoz a administrativu se stará THP síla na zkrácený pracovní úvazek. Škola si zatím nemůže dovolit plný pracovní úvazek pro THP sílu, a tak na všechny pracovníky jsou kladeny zvýšené pracovní nároky. 5. Materiální podmínky Nižší počet tříd dává škole jednu možnost: nevyužitých tříd využít jako nadstandardních odborných učeben. Škola má k dispozici dvě počítačové učebny. První je vybavena 15 počítači v rámci projektu KIS a staršími PC rozšířena na učebnu s 23 pracovními místy. Druhá učebna s 16 počítači byla zřízena za pomoci zřizovatele a doplněna staršími PC do počtu 23 pracovních míst. Všechna pracovní místa mají vysokorychlostní připojení na internet. V této učebně se nachází interaktivní tabule firmy Smart Board s dataprojektorem. V rámci projektu KIS jsou 2 jazykové učebny vybaveny interaktivními tabulemi firmy Smart Board s diaprojektorem, taktéž i 2 učebny na 1. stupni jsou takto vybaveny. V rámci projektu EU peníze školám bylo dalších šest tříd na 1. stupni vybaveno interaktivními tabulemi s diaprojektorem na pylonovém podvozku v kombinaci se sklokeramickými tabulovými křídly. Z tohoto projektu byly vybaveny interaktivními tabulemi firmy Smart Board s diaprojektorem odborná učebna dějepisu-zeměpisu a multimediální učebna. Odborná učebna chemie a fyziky byla rovněž vybavena interaktivní tabulí firmy Smart Board s diaprojektorem a to v rámci projektu Modernizace chemicko-fyzikálních učeben na 4 ZŠ, který je součástí Integrovaného plánu rozvoje města Karviná pro Regionální operační program. V rámci projektu Přírodní vědy pro každého byly interaktivními tabulemi vybaveny učebna přírodopisu a učebna matematiky fyziky. Celkem je na škole 15 interaktivních tabulí firmy Smart Board. Další počítače, rovněž se zapojením do internetové sítě, se nacházejí v odborných učebnách a kabinetech. Odborné učebny dějepisu a přírodopisu slouží také jako multimediální učebny. Škola dále využívá tři plně vybavené jazykové učebny, odborné učebny fyziky, chemie, přírodopisu, dějepisu a zeměpisu, multimediální učebnu, učebnu hudební výchovy, výtvarné výchovy a praktických činností. Učitelé s žáky mají k dispozici velkou tělocvičnu a moderní venkovní sportovní hřiště s umělým povrchem, divadelní sál pro kulturní vystoupení s hledištěm o kapacitě 150 míst, knihovnu. Další vybavení školy je běžné se standardními pomůckami. Postupně dochází k obměně žákovského nábytku, ale i vybavení kabinetů - zázemí pro vyučující. Za přispění Nadace OKD se realizovala rekonstrukce školní zahrady na exteriérovou učebnu Ekoškolu pro výuku přírodovědných předmětů, realizaci školních projektů a relaxaci pro školní družinu. Škola se potýká s nedostatkem finančních prostředků na výměnu učebnic, které jsou nutné v souvislosti s přechodem na nové školní vzdělávací programy, i když v tomto školním roce se situace zlepšila. 6

7 6. Vnější podmínky Školství prochází reformou. Škola již sedmým rokem vyučuje podle vlastního vzdělávacího programu ŠKOLA V RÁJI RÁJ VE ŠKOLE. Od nabyla účinnosti novela školního vzdělávacího programu pod názvem Škola v Ráji ráj ve škole, č.j. ZŠ Školská/01/09/2013. Výraznou změnou této novely je změna dotací vyučovacích hodin, zavedení anglického jazyka jako povinného předmětu již od 1. ročníku a rozšíření povinných předmětů o nový vyučovací předmět Základy ekonomie a účetnictví pro 9. ročník. Bezproblémovou lze označit spolupráci se zřizovatelem školy statutárním městem Karviná. Z dalších partnerů škola spolupracuje především se Střediskem volného času Juventus, občanským sdružením VITA, PPP a SPC, MŠ na ul. Školská a V Aleji, ZŠ Majakovského, MŠ a ZŠ Dělnická Karviná, MŠ a ZŠ s polským jazykem vyučovacím Karviná a ZŠ T.G. Masaryka Praha, ZOO Praha a Ostrava, Městská policie Karviná a pod. Školní jídelna V oblasti technického a materiálního zabezpečení došlo k výraznému posunu vpřed. Jídelna dnes odpovídá ve většině parametrů potřebným bezpečnostním i hygienickým požadavkům. I letos se projevovaly důsledky hospodářské krize a zvyšující se počet nezaměstnaných rodičů našich žáků měl za následek pokles strávníků ve ŠJ ( v průběhu roku dochází k migraci počtu stravovaných). Toto negativum má vliv na přepočtený počet zaměstnanců školní jídelny. Za dané situace je třeba ocenit práci zaměstnankyň školní jídelny, kdy přes výše zmíněné problémy zajišťují pro děti ( i když nepravidelně) obědy na přání v rámci projektu Dnes vaříme na přání třídy. V rámci objektivity jsme i letos stránek uskutečnili anketu týkající se spokojenosti se školním stravováním. Jak ti chutná jídlo ve školní jídelně - rok 2012/2013 Jak ti chutná jídlo ve školní jídelně - rok 2013/ % 3% 12% 8% 66% vynikající chutná průměrné spíš nechutná nechutná 8% 10% 9% 2% 71% vynikající chutná průměrné spíš nechutná nechutná Školní bufet Od roku 2003 je na škole zřízen školní bufet, jehož provozovatelem je p. Kateřina Pechová. Bufet je v provozu od 7,45 do 11,00 hod. Školní družina Školní družina vykazuje různorodou činnost, která je velmi atraktivní pro naše žáky. Ve školním roce 2012/2013 došlo ke skokovému zvýšení počtu žáků docházejících do školní družiny a tento stav se s mírným poklesem podařilo udržet i letos. Zvýšil se i počet žáků docházejících do družiny jen v době od hod. Zvýšený zájem o školní družinu vidíme: a) vyšší počet rodin, které potřebuji tuto službu b) personální obsazení na pozici vychovatelky c) estetizace prostor ve školní družině d) inovativní výchovné postupy, projektové vzdělávání 7

8 Zaměření školní družiny je hlavně v oblasti ekologie, estetiky a sportu. Škola letos zajistila provoz školní družiny i v době pololetních, jarních a hlavních prázdnin (poslední srpnový týden). Tato služba byla rodiči velmi oceněna a rodiče ji využili. 8

9 Vyhodnocení hlavních sledovaných úkolů v práci školy, školní rok 2013/ Kázeň Zaměřit se na kázeň žáků: na metody prohlubování kázně žáků a získávání autority učitele. Vyžadovat základní společenské konvence. Podporovat umění vést dialog a vzájemnou toleranci. Vést žáky k rasové a národnostní snášenlivosti, komunikační schopnosti a asertivnímu chování. Kázeň patří k dlouhodobě sledovaným jevům. Na kázni žáků se podílí sociální prostředí, ze kterého žáci pocházejí, ve kterém se pohybují. Rodinné zázemí, ze kterého přicházejí naši žáci, nese delší dobu (sledováno od roku 2007) stejné rysy více jak 60% žáků vyrůstá s jedním z rodičů nebo u prarodičů, nebo rodiče žijí nesezdáni. Nově přibývá děti u kterých soud nařídil střídavou péči rodičů. Také přibývá děti, které jsou soudně svěřeny do péče prarodičů nebo pěstounů. Tradiční role rodiny jsou zde na ústupu. Viditelně u většiny případů chybí klasická role otce. Z toho vyplývají i kázeňské problémy, které se řeší poměrně často, kdy žák nezná míru hranici v jednání s pedagogy hlavně se ženami. Náprava takového stavu je velmi náročná (otázka let) a nezáleží jen na škole, ale hlavně na vzájemných vztazích v rodině a na žebříčku hodnot, které jsou v rodině uznávány. Zatímco v minulých letech byla škola vtažena do případů, kdy rodiče žádali o soudní odebrání dítěte a umístění ve výchovném ústavu, letos takový případ nenastal. Dalším významným faktem, který se podílí na kázni jedinců, je to, že u velkého počtu žáků alespoň jeden z rodičů (partnerů) pobírá dávky sociální podpory a je dlouhodobě veden v evidenci žadatelů o práci na Úřadu práce. 2. Školní vzdělávací program Pokračovat v rozvíjení, aktualizování a rozšiřování školního vzdělávacího programu jako základního dokumentu v závislosti na rozvoji regionálního školství. V práci použít projektovou výuku, prohlubovat mezipředmětové vztahy. Od školního roku 2013/2014 se I. a VI. ročníky (postupně pak budou přibývat další ročníky) vzdělávají podle ŠVP ŠKOLA V RÁJI - RÁJ VE ŠKOLE, č.j. ZŠ Školská /01/09/ Vzdělávací program byl novelizován a to tak, že došlo k úpravě hodinové dotace vyučovacích hodin, anglický jazyk byl povinně zaveden od I. ročníku, v nabídce dalšího cizího jazyka se objevil španělský jazyk a pro IX. ročník byl nově zaveden vyučovací předmět Základy ekonomie a účetnictví. Z hospitací provedených ředitelkou školy je vidět, že pedagogové využívají a prohlubují v hodinách mezipředmětové vztahy, využívají aktuální celospolečenské dění, využívají vymoženosti poskytované interaktivními tabulemi. Jednou z moderních forem výuky je výuka projektová. Ve většině případů se jedná o třídní projekty nebo o výuku s projektovými prvky, ale jsou zde i nadtřídní nebo ročníkové projekty, ba co více projekty celoškolní. Chvályhodné je i to, že projekty nejsou realizovány jen v daném školním roce, ale přetrvávají a neustále se propracovávají a realizují i v letech následujících. Ve školním roce 2013/2014 proběhla celá řada projektů. Za velmi zdařilé je možno nazvat následující projekty: Projekty na podporu vzdělávání se Velmi úspěšný je projekt MayDay (realizovaný čtvrtým rokem) na jehož uskutečnění měla největší podíl Mgr. Prokopová a dále Mgr. Sikorová. Jeho cílem byla aktivní podpora ochrany ohrožených zvířat. Žáci propagovali otázky záchrany zvířat na akcích školy Den Země, u příležitosti třídních schůzek a konzultací, ale také v prostorech ZOO Praha, Ostrava. Kromě dětí se projektu účastnili i rodiče, kteří je doprovodili do Prahy i Ostravy. V březnu se naše škola přihlásila do celoevropské kampaně na záchranu živočichů. Tento projekt jsme zařadili do environmentální výchovy. Spolupracovali jsme se ZOO Ostrava a Centrem přírodovědné stanice v Karviné - Ráji, které se do kampaně zapojily také. V rámci EVVO byly žákům nabídnuty možnosti, jak se mohou osobně podílet na podpoře ochrany životního prostředí. Cílem této kampaně bylo upevňovat u žáků kladný postoj k přírodě, přiblížit 9

10 veřejnosti daný problém, poskytnout rady, jak by mohli lidé sami pomoci a získat finanční podpory na konkrétní záchranné projekty. Téma letošního roku Pomáháme jim přežít jsme zpracovávali formou školního projektu vypracovali jsme informační plakáty, nakoupili materiál, ze kterého jsme vyrobili drobné dárky k prodeji. Žáci, kteří měli zájem podílet se na tomto projektu, na něm pracovali po vyučování (tj. ve svém volném čase). Zúčastnili se ho hlavně žáci třídy 4.A, 5A, 7.A (35 žáků). Vyvrcholením celého projektu byla prezentace v zoologických zahradách v Ostravě a Praze nazvaná MayDay, kde žáci informovali veřejnost o problémech, které se týkaly tématu jsme představovali náš příspěvek ke kampani v ZOO Ostrava. Žáci informovali návštěvníky ZOO o ohrožených druzích zvířat a o způsobech, jak mohou lidé pomoci při ochraně životního prostředí na naší planetě. Návštěvníci si za malý poplatek mohli koupit již hotový, vlastnoručně vyrobený suvenýr (košíček z pedigu, keramické výrobky, výrobky z fimo hmoty). Výtěžek jsme předali pracovníkům ZOO, kteří ho využijí na podporu záchranných projektů jsme celou akci zopakovali v ZOO Praha. Tentokrát jsme měli svůj stánek u tučňáků, kde jsme opět informovali návštěvníky o kampani a nabízeli své výrobky. V pražské ZOO tato prezentace probíhala formou soutěže mezi školními kolektivy. Tento den svou práci prezentovalo 6 organizací z celé České republiky. Také v Praze jsme předali pracovníkům ZOO finanční výtěžek, který byl zaslán na konto kampaně. Porotě se naše prezentace líbila a byli jsme oceněni 1. místem. Závěr: Celý projekt hodnotím jako velmi zdařilý. Stejně jako v rámci výuky se mohly u žáků rozvíjet kompetence k učení, k řešení problému, komunikativní, občanské a pracovní. Žáci se učili samostatnosti při vlastní činnosti, úsudku a názoru, zodpovědnosti, týmové práci, hledání a zpracovávání informací, sebehodnocení, měli prostor pro sebevyjádření. Všichni jsme byli spokojeni, že jsme se mohli podílet na záchraně ohrožených druhů živočichů a přispět tak k ochraně planety Země. Žáci vzorně reprezentovali nejen naši školu, ale i naše město. Zpracovala: R.Sikorová Již druhým rokem škola spoluprácuje s Palackého univerzitou v Olomouci a zapojila se do projektu nazvaného Věda do škol, Podstatou spolupráce je to, že zajímavá vzdělávací témata prezentují žákům pedagogové této univerzity. Žáci tak vyslechli z úst odborníků tuto problematiku: VII. ročník Hýbeme se s internetem Mgr. Lukáš Jakubec., VIII. ročník Mikroskopický svět rostlin - Paedr. Ing. Vladimíra Vintra, Dr.,.IX. ročník Ne(bezpečný) sex Mgr. Hana Ondryášová S ochranou zvířat souvisí i projekt Adopce, který už sedmý rok zaštiťujeme. Po odchodu Mgr. Szczyrbové do starobního důchodu za realizaci odpovídá Mgr. Radka Getlerová. Projekt probíhá napříč všemi ročníky školy. Žáci se zapojili do adopce zvířete ze ZOO Ostrava. V našem období adoptovali gibbona bělolícého. Finanční hotovost na podporu získávali sběrem a sušením kůry citrusových plodů, lesních plodů nebo obnovitelných zdrojů. V letošním školním roce se žáci rozhodli, že budou adoptovat gibbona bělolícího. Této zdařilé akce se účastnili nejen všichni žáci školy, ale také rodiče, prarodiče, široké příbuzenstvo. Smyslem akce bylo pomocí sběru pomerančové a citronové kůry shromáždit částku 5 000,- Kč, která je zapotřebí k adopci vytipovaného živočicha. V průběhu celého školního roku žáci nasušili a do výkupny odevzdali 202 kg sušené kůry. Získaná finanční hotovost bude slavnostně předána v ZOO Ostrava při podzimní akci v ZOO Ostrava. Závěr: Největším přínosem této adopce je fakt, že se podařilo do ní zapojit většinu žáků. Především v zimním období žáci sbírají a suší pomerančovou a citrónovou kůru a uvědomují si, že tento odpad nemusí skončit v popelnici, ale slouží ještě dál jako přísada k výrobě čajů nebo léků. 10

11 Dalším kladem akce je propojení s dalšími předměty. Téma adopce zvířat je výtvarně zpracováno a slouží pak k výzdobě tříd. Také v českém jazyce žáci tvoří básně, pokřik, nebo vytvářejí slohový útvar - popis adoptovaného zvířete. Zpracovala: R. Getlerová Týden pro Zemi Den Země byl rovněž velmi úspěšný projekt. Probíhal paralelně ve třídách I. i II. stupně, i když náplň jednotlivých stupňů byla jiná V rámci školního projektu žáci tříd měli výuku zaměřenou na ekologickou tématiku na odpadové suroviny, jejich třídění a další využití. Vyvrcholením byla ukázka sokolníků s cvičenými dravci, která proběhla v areálu školy. Součástí oslav Týdne pro Zemi byly další doprovodné akce: -úklid v okolí školy -sběr plastů a tetrapaků, starého papíru, plastových víček Cílem této akce bylo připomenout žákům význam planety Země a nutnosti její ochrany. Uvědomit si důležitost třídění odpadů a každodenního šetření všech surovin, dbát na správný životní styl, chránit volně žijící zvířata. K naplnění tohoto cíle přispěly i její různorodé formy: výtvarné a konstrukční techniky, praktické práce při sběru odpadových surovin, vyhledávání informací v knihovnách nebo pomocí PC na internetu atd. Zpracovala:. R. Getlerová Projekt Karvinské osobnosti čtou dětem vychází z principů projektu Celé Česko čte dětem, kdy karvinské osobnosti čtou našim žákům. Pravidelné čtení v dětství má totiž obrovský význam pro vývoj a formování návyků číst si v dospělosti než bezduché hraní her na PC nebo koukání na televizi. Do naší akce se aktivně zapojila celá řada dospěláků, kteří předčítali a hlavně rozmlouvali s našimi žáky o kráse psaného slova. Do projektu se zapojili rodiče našich žáků, ale i zástupci organizací působících na území města. Tentokrát se četlo pouze v jazyce českém. V loňském roce byl projekt rozšířen o další celek nazvaný Pohádky pro naše prvňáčky. Do něj se zapojili rodiče žáků 1. třídy a napsali pohádku pro své dítě. Děti v hodině výtvarné výchovy pohádku ilustrovaly. Na tento projekt navazovaly miniprojekty Moje kniha v jednotlivých ročnících hlavně II. stupně, kdy žáci seznamovali spolužáky s hlavními myšlenkami literárních děl, učili se prezentovat svou práci, vést plodnou komunikaci a přijímat nejen chválu, ale i kritiku na podanou prezentaci. V letošním roce dostala akce širších rozměrů, když jsme se zapojili do projektu Spisovatelé do škol a v rámci autorského čtení naše žáky navštívila autorka dětských knih p. Zuzana Pospíšilová, která jim předčítala ze své tvorby. Již třetím rokem probíhal projekt Absolventská práce, který je určen vycházejícím žákům. V rámci tohoto projektu žáci zpracovávali jim blízké téma v písemné podobě i interaktivní prezentaci. Výsledek své práce prezentovali před kolegiem pedagogů i spolužáků. V rámci projektu Cizí jazyky otevřené dveře do EU srovnávali naši žáci své vědomosti a dovednosti v oblasti anglického jazyka s žáky ZŠ Majakovského. Pedagogové obou škol připravili srovnávací testy pro žáky ročníku. Žákům se tak dostaly do rukou písemné práce, které připravili nestranní - nezávislí učitelé. Tyto testy byly sestaveny na principech čtenářské gramotnosti. Testy se osvědčily a škola v nich bude pokračovat i v následujících letech. V rámci zkvalitnění výuky anglického jazyka naše škola zahájila spolupráci s British Council, institucí působící ve 110 zemích světa, dále s Cambridge University Press a Cambridge English Language Assessment, významnými institucemi, které jsou součástí University of Cambridge. A tak v tomto školním roce žáci 4., 6. a 9. ročniků úspěšně absolvovali mezinárodní Cambridge jazykové testy Starters, Movers a KET for Schools. Za přítomnosti rodičů a příbuzných si na slavnosti 11

12 v MěDK v Karviné převzali certifikáty s mezinárodní platností z rukou primátora města, ředitelky školy a čelních představitelů britských institucí v ČR - British Council a Cambridge University. Projekty Voda, Ropa, Plasty a Zdroje energie se staly součástí školní výzdoby. Nejen, že si žáci při jejich zpracovávání procvičili učivo, ale zároveň vytvořili prezentaci, kterou si všichni mohou prohlédnout v odborné učebně chemie. Celotýdenní projekt,,zlatokopové pro žáky 1. a 2. ročníků, byl zahájen už před odjezdem na ozdravný pobyt, kdy si žáci sami v hodinách pracovní a výtvarné výchovy založili svůj Zlatokopecký deník a v hodinách hudební výchovy trénovali písně se zlatokopeckou tématikou a k táboráku. Během týdenního pobytu děti navštívily Zlatokopecké muzeum - Zlatorudné mlýny, kde po prohlídce a výkladu průvodce rýžovaly zlato v říčce Olešnici, absolvovaly výlet na Rejvíz Velké mechové jezírko, vyšly na rozhlednu Biskupská kupa, svou nebojácnost a odvahu prokázaly při hledání pokladu, na vycházkách poznávaly okolní přírodu a místopis, ve volných chvílích sportovaly a hrály si na hřišti a v lese. Velkým přínosem a obohacením bylo programové pásmo, připravené dětskou agenturou. Žáci byli rozděleni napříč ročníky do čtyř barevných oddílů ke čtyřem vedoucím, celý týden soutěžili a sbírali body. Hry, soutěže a disciplíny byly tematicky vázány na celotýdenní motivační hru Zlatokopové - Lovci pokladu. Zpracovala: R. Kapolková Indiánská škola byl název projektu ozdravného pobytu - pro žáky 3. tříd. I zde byl projekt zahájen už před odjezdem na ozdravný pobyt. Žáci sami v hodinách pracovní a výtvarné výchovy vyráběli Indiánský deník a v hodinách hudební výchovy nacvičovali písně k táboráku. Tento ozdravný pobyt byl hlavně zaměřen na pobyt v přírodě. Vzhledem k tomu, že se konal v samotném závěru školního a počasí bylo velmi slunečné, děti byly na čerstvém horském vzduchu po maximální dobu. Během svého indiánského týdne prozkoumali široké okolí, navštívili skanzen, vyráběli indiánské oblečení a vytvářeli indiánské lapače snů. Ve školním roce 2013/2014 jsme se pokračovali v V. ročníku přípravného kurzu pro předškoláky Vesele do školy.. Hlavním úkolem tohoto kurzu bylo přivést rodiče společně s jejich dětmi do školy, seznámit je s prostředím a režimem školy a se zaměstnanci školy. Formou her a povídání jsme navázali na znalosti a dovednosti z MŠ a dále je prohlubovali tak, abychom pomohli dětem i rodičům v bezproblémovém přechodu z MŠ do ZŠ. Úvodní beseda s rodiči předškoláků proběhla v MŠ Školská u příležitosti třídních schůzek MŠ. Ač účast rodičů na třídních schůzkách byla poměrně velká ( cca 50%) a rodiče předběžně přislíbili spolupráci, v konečném důsledku chodilo do školy jen malé množství dětí. V letošním roce lekce probíhaly co 14 dní ve třídách školy. Na přípravě a vedení lekcí se podíleli učitelé 1. i 2. stupně. Všechny lekce byly tematicky zaměřeny, trvaly od minut. Několik lekcí proběhlo formou dílen (Halloween, Vánoce, Velikonoce, Sázení semínka, Čarodějnice). Rodičům bylo nabídnuto účastnit se lekcí a ve většině případů tohoto využili. Rodiče budoucích prvňáčků mohli rovněž využít konzultací u speciálního pedagoga. Velmi oblíbeným mezi žáky byl motivační projekt Barevný den. Zpracovala R. Prokopová Barevné dny probíhaly každý měsíc kromě září a června, střídaly se dny v týdnu. V tomto školním roce jsme pro žáky zavedli novinku. Imunitu na zkoušení a domácí úkoly, která vždy barevné dny doprovází, si žáci museli pro svou třídu vybojovat tedy odpovědět na otázku. Ta byla několik dní předem vyhlášena rozhlasem a pak vyvěšena na nástěnce. Správná odpověď vždy znamenala zisk imunity pro ty žáky dané třídy, kteří přišli v konkrétním barevném oblečení a doplňcích. Soutěžit mohly všechny třídy I. i II. stupně (žáci měli rozdílné otázky). Žákům II. stupně se získané body započítávaly do celoroční mezitřídní soutěže. Žáci I. stupně se výsledků dočkali na konci školního roku a byli odměněni sladkostí. Cílem oživení barevných dnů o odpovědi na otázky bylo přinutit žáky k samostatnému vyhledávání informací (především na internetu), a to se povedlo. 12

13 V rámci činnosti Školské rady a SRPŠ byli žáci, kteří se nejvíce podíleli na barevných dnech, projektech žákovské samosprávy atd. oceněni netradičním způsobem. Člen Školské rady Ing. Vladimír Šincl zajistil pro oceněné žáky návštěvu v Senátu a Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Finančně celou akci zajistilo SRPŠ (jízdné vlakem), občerstvení pro žáky (oběd) finančně zajistil p. poslanec Šincl. Zpracovala: L. Januszková, L. Wala Na základě spolupráce se zřizovatelem škola organizovala už VI. roční autorské soutěže pro žáky mateřských a základních škol na území města Karviné v rámci projektu Dny Karviné Motto letošního ročníku bylo: Co mi vyprávěli permoníci. Výtvarné práce Jindřicha Sychry, Marie Witoszové, Barbory Kapolkové a literární práce Lenky Wawrzyczkové byly vyhodnoceny mezi nejlepšími. Ve výtvarné soutěži na téma Karviná město, které mám rád, kterou organizovala kancelář primátora statutárního města Karviná, byli oceněni: Matěj Moj, Adéla Pastuszková, Nikola Slazyková, Daniel Morawiec, Diana Králová a Michal Horný. Projekty na podporu zdraví Na přelomu března a dubna se žáci 4. tříd zúčastnili 10-denního ozdravného pobytu v Karlově. Pobyt byl hrazen z prostředků Fondu životního prostředí České republiky a cílem pobytu bylo umožnit dětem z lokality ohrožené vysokým % škodlivých látek v ovzduší několikadenní pobyt na zdravém vzduchu. Během pobytu byly děti pod dozorem zdravotníka, který u nich opakovaně měřil kapacitu plic a její změny po dobu pobytu. Hlavní náplní ozdravného pobytu byla horská turistika vycházky do okolí Karlova, výstup na Praděd a sportovní aktivity v horském prostředí terénní běh, sportovní aktivity na hřišti, ale i plavání v hotelovém bazéně. Pobyt v čisté přírodě Jeseníků dětem určitě prospěl a z jejich reakcí bylo znát, že se jim líbil. Zároveň byl ale velmi náročný po psychické i fyzické stránce pro doprovázející dospělé. Zpracovala: L. Januszková V únoru 2014 se žáci 5. tříd zúčastnili 5-ti denního kurzu lyžování na Bukovci. Cílem bylo vyvést děti z ohrožené oblasti (velké množství prachu v ovzduší) do horského prostředí a naučit je lyžovat. Tento pobyt byl z velké části financován statutárním městem Karviná. V letošním roce, 2013/2014, se žáci prvního stupně opět účastnili projektu, který se zaměřuje na primární prevenci sociálně patologických jevů NORMÁLNÍ JE NEKOUŘIT. Jeho hlavním cílem je primární prevence rizikového chování dětí se zvláštním zaměřením na prevenci kouření, ale i na dodržování zásad zdravé výživy, dostatku pohybu v denním režimu, duševního zdraví a zdravého životního stylu. Žáci prvního ročníku se poprvé seznámili s veverkou Věrkou a cigaretkou Retkou, které děti provázejí celým projektem a všemi ročníky.s. Zábavnou formou prostřednictvím her, omalovánek, pracovních listů, pohádek a básniček děti zjišťují, že kouření není samozřejmostí našeho života, a že velmi škodí našemu zdraví. I v letošním školním roce jsme ve spolupráci se společností Prevence on line při Slezské diakonii uspořádali preventivní semináře, které byly mimo jiné zaměřeny na prevenci kouření. Pro první a druhý ročník seminář NEKUŘÁTKA V současné době jsou do projektu zapojeny všechny ročníky prvního stupně. Projekt rozvíjí klíčové kompetence. Zpracovala: H. Pastuszková Již několik let je naše škola zapojena do komplexního celoplošného výukového programu péče o chrup s názvem Zdravé zuby. 13

14 Primárně je určen pro prevenci zubního kazu u dětí na prvním stupni základních škol. Jedná se o největší a nejdéle realizovaný projekt takového rozsahu pro děti mladšího školního věku, nejenom v oblasti prevence zubního kazu, ale v oblasti ochrany a podpory zdraví vůbec. Projekt je podporován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstvem zdravotnictví ČR, odborným garantem je Výbor České společnosti pro dětskou stomatologii a od roku 2005 probíhá s podporou kanceláře WHO v ČR. Zpracovala: H. Pastuszková Projektu Ovoce do škol se škola účastní od školního roku 2009/2010. Projekt se vztahuje na žáky prvních až pátých ročníků základní školy, kdy žáci obdrží zdarma ovocné nebo zeleninové produkty. Předmětem podpory je čerstvé ovoce a zelenina a dále balené ovocné a zeleninové šťávy bez obsahu přidaných cukrů, tuků, soli, sladidel a konzervantů. Zpracovala: M. Svoreňová V projektu Mléko do škol, který je podporován evropskými a státními dotacemi, má každý žák školy nárok na 1 ks mléčného výrobku na 1 vyučovací den za dotované ceny. V průběhu školního roku 2011/2012 došlo ze strany distributora, ke změně v provedení plateb (zavedení bezhotovostních plateb) za dotované mléko. V důsledku toho poklesl tehdy zájem dětí potažmo rodičů o dotované výrobky na konečný počet 45 dětí. Od školního roku 2012/2013 došlo opětovnému nárůstu pravidelných odběratelů dotovaného mléka na počet 79 žáků. Zpracovala: M. Svoreňová Projekty charitativní povahy Škola se několik let zabývá charitativními projekty. Spolupracuje s různými nadacemi zabývajícími se charitou (např. Na vlastních nohou-stonožka, Adra, Fond Sidus, Krtek aj). Letos se žáci zapojili do projektu Fondu Sidus". Zakoupením upomínkového předmětu (CD s vánočními písněmi) podpořili fond a výtěžek 9 500,-Kč byl určen na pomoc při léčbě vážně nemocných dětí v ČR. Zvláštní forma pomoci byla zvolena u podpory Psího útulku v Karviné- Darkově, kdy děti donesly pro opuštěná zvířátka potraviny, ale i deky, matrace a vše co by opuštěným zvířatům pomohlo přežít zimní období. Adopce gibbona bělolícého projekt jehož smyslem bylo získat finanční prostředky na podporu ohroženého živočišného druhu. Finanční hotovost ve výši 5 000,- Kč bude předána zástupcům ZOO Ostrava v září Pastelky pro Afriku je již dlouhodobý projekt probíhající ve spolupráci s afrikologem Mgr, Pavlem Novákem, který již loni zasvětil žáky do africké kultury. V letošním roce jim zajistil setkání s Ton Ton Soriba Syllou ( rodák z Conakry), který je v současné době považován za nejlepšího djembefolu. Povyprávěl dětem o svém životě, kdy jako chudý chlapec nemohl chodit do školy, přestože moc chtěl. Nyní koncertuje po celém světě, vyučuje a podporuje spoustu dalších afrických bubeníků. Za vydělané peníze z bubnovaní nechal postavit v Guinei dvě školy pro chudé děti. I my jsme přispěli finanční částkou, která umožní dalším chudým dětem z této oblasti navštěvovat školu. Učitelé i žáci opět letos obdrželi pozvání k návštěvě republiky Guinea ležící na západním pobřeží Afriky. Bohužel ekonomická situace nedovolí škole vyslat své zástupce do této země. 3. Prevence Věnovat pozornost zneužívání návykových látek ( kouření, alkohol, drogy) a s tím souvísející hazardní hry, kyberšikana. Rozvíjet a dodržovat metodiku prevence zneužívání návykových látek. Věnovat pozornost vzniku šikany, nadále úzce spolupracovat s Odborem sociálně- 14

15 právní ochrany dětí Magistrátu města Karviná. Sledovat projevy poruch chování a sociálně patologických jevů a navrhovat opatření k jejich odstraňování. Věnovat se prevenci zapojením žáků do práce zájmových útvarů. Nadále úzce spolupracovat s rodičovským aktivem, Policií ČR, Centrem primární prevence a Odboru sociálně-právní ochrany dětí Magistrátu města Karviná v rámci předcházení patologických jevů u žáků. S minimálním preventivním programem byli na počátku šk. roku seznámeni vyučující a na třídních schůzkách i rodiče. Důraz na výchovu ke zdravému životnímu stylu byl kladen hlavně v hodinách prvouky, přírodovědy, vlastivědy, výchovy k občanství a zdraví, přírodopisu, chemie a dalších. Téma zdraví a prevence bylo důležitou součástí školních akcí. Na prevenci sociálně patologických jevů byla zaměřena i činnost žákovské samosprávy (např.: žákovské Desatero - chováme se k sobě slušně). Právě činnost žákovské samospráva se stává důležitou součástí prevence sociálně patologických jevů. Pozitivně ovlivňuje především vnitřní klima školy. Na druhém a třetím patře byly k dispozici informační nástěnky pro lepší informovanost žáků i rodičů - informace o problémech závislosti, šikanování a dalších sociálně patologických jevech i seznam institucí a odborníků, kteří poskytují rady a pomoc v těchto oblastech. Vyučující mohli rovněž čerpat aktuální informace z časopisu Prevence. Besedy pro žáky realizované: Charitní středisko Maják Český Těšín: 3. ročník = Šikana ( ) 5. ročník = Virtuální drogy a gambling ( ) Prevence On Line Karviná: 1. ročník = Já a spolužáci (4.2., ) 2. ročník = Nekuřátka (4.2., ) 4. ročník = Šikana a kyberšikana ( ) 6. ročník = Šikana mezi dětmi a mládeži ( ) 7. ročník = Drogy v našem životě ( ) 8. ročník = Rasismus a tolerance (11., ) 9. ročník = Chováme se bezpečně (11., ) Policií ČR: ročník = (NE)bezpečný internet ( ) Dotazníková šetření žáků: anketa žákovské samosprávy (září/říjen 2013, školní prostředí, roč.), Schůzky školních metodiků prevence na PPP (OMPA Bc. Eliška Szekelová): Spolupráce s TU: výskyt SPJ: Výskyt rizikových forem chování ve školním roce 2013/2014 Snížené známky z chování Počet žáků za I. pololetí Počet žáků za II. pololetí II. stupeň z chování 1 2 III. stupeň z chování 0 0 Neomluvená absence za školní rok Počet žáků 8 Počet neomluvených hodin 94 Podezření na skryté záškoláctví: Počet hodin: 861 Počet žáků: 8 Výskyt agresivního chování Počet případů 12 Počet žáků 7 Výskyt krádeží Počet případů 3 Počet žáků 3 15

16 Spolupráce s TU: konzultace k prevenci ve třídách, pohovory s žáky: 1.B: 1 žák (pozdní příchody) 2.A: 1 žák (agresivní chování) 3.A: 6 žáků (zapomínání pomůcek) 2 žáci (nevhodné, agresivní chování) 3.B: 3 žáci (nadměrná absence) 1 žák (agresivní chování) 4.A: 1 žák (chování ke spolužákům) 2 žáci (nevhodné chování k vyučujícím) 1 žák (problematická absence) 1 žák (postavení v třídním kolektivu) 4.B: 1 žák (neomluvená absence) 5.A: chování žáků, konflikty v třídním kolektivu 6.A: vztahy v třídním kolektivu po sloučení tříd 2 žáci (krádeže) 1 žák (nevhodné chování k vyučujícím) 1 žák (domácí násilí) 1 žák (podvody) 7.A: 5 žáků (podezření na kouření v místě bydliště, mimo areál školy) 1 žák (ublížení spolužákovi) 2 žáci (nevhodné chování k vyučujícím) 8.A: 2 žáci (podezření na kouření v místě bydliště, mimo areál školy) 8.B: 1 žák (neomluvené hodiny) 9.A: 2 žáci (kouření, ničení školního majetku) 1 žák (nevhodné chování k vyučujícím a spolužákům) 1 žák (nevhodné chování ke spolužákům, nevhodné chování k vyučujícímu) 1 žák (neomluvené hodiny, nadměrná absence) 1 žák (vulgární vyjadřování) Návrhy, opatření pro příští školní rok: - zaměřit pozornost na nejčastěji se vyskytující SPJ: agresivita - šikana, záškoláctví, kouření, krádeže - zvýšenou pozornost věnovat zneužívání sociálních sítí žáky a kyberšikaně (uspořádat pro rodiče na začátku školního roku besedu s policií, přislíbeno PČR) - rozšířit dotazníková šetření - úzce spolupracovat se členy Škol. por. pracoviště v oblasti SPJ zpracoval ŠMP: Mgr. L. Wala 4. Znevýhodnění žáci Sledovat žáky ze sociálně málo podnětných rodin, spolupracovat s referátem sociálně právní ochrany dětí Magistrátu města Karviná. Navázat kontakt s rodiči dětí s odročenou školní docházkou. V rámci prevence a při protírání sociálně patologických jevů škola úzce spolupracovala s Odborem sociálně-právní ochrany dětí MM Karviná, jehož pracovnice spolupracovali se školou při odhalování a řešení zejména záškoláctví Ředitelka školy navázala kontakt se všemi rodiči, kteří požádali ve správním řízení o odklad zahájení povinné školní docházky. Jako alternativu nabídla rodičům možnost navštěvovat přípravný ročník. V zákonem stanovené lhůtě se nepodařilo naplnit minimální počet dětí do přípravné třídy a ta tudíž nemohla být otevřena. 5. Žákovský parlament Spolupracovat se zástupci jednotlivých tříd na zlepšení školního prostředí. Zapojovat žákovský parlament do aktuálního dění na škole např. šikana, vandalismus a vtahovat je do navrhování řešení problémů. Dát možnost žákovské samosprávě k realizaci vlastních projektů. 16

17 Celoškolní volby žákovské samosprávy proběhly Žáci ročníku si zvolili své zástupce do žákovské samosprávy školního žákovského parlamentu. Hlas odevzdalo celkem: 149 žáků, byli zvoleni zástupci jednotlivých tříd. Na první společné řádné schůzce ŽS byla zvolena předsedkyně: Eliška Korzonková (9.B). Během školního roku se uskutečnily celkem 4 řádné schůzky ŽS ( 19.9., , 7.2., 3.6.) a několik schůzek užšího vedení ŽS. Činnost žákovské samosprávy se po celý školní rok opírala především o CELOROČNÍ SOUTĚŽ TŘÍD 2. STUPNĚ. Jednotlivé třídy získávaly body za akce pořádané školou nebo přímo žákovskou samosprávou. Celoroční soutěž opět výrazně ovlivnila atmosféru ve škole. Většina tříd se snažila zapojit do všech akcí a soutěží a získat co nejvíce bodů. Výsledky: 1. 7.A/3840 bodů, 2. 8.B/3682, 3. 9.B/3515, 4. 9.A/3320, 5.6.A/3236, 6. 8.A/2335. Činnost a akce žákovské samosprávy a její vliv na klima školy se stává i velmi důležitou součástí prevence sociálně patologických jevů ve škole. Akce: * rozhlasové relace jednotlivých tříd (každá třída druhého stupně vysílala během školního roku 4 krát) * rozhlasové relace k významným svátkům a výročím (28.9., , , Vánoce, 1.1., Velikonoce, 1.5., 8.5.) * celoškolní žákovský dotazník (školní prostředí, září) * žákovské desatero (chováme se k sobě slušně, září) * informační nástěnka ŽS (přízemí, celoročně) * školní barevné dny na druhém stupni(celoročně, cca 1 krát měsíčně): * sportovní den ŽS Deváťáci proti zbytku školy ( ) * celoroční soutěž tříd 2. stupně: + výzdoba tříd k 95. výročí vzniku Československa ( ) + pomoc při organizaci sběru pomerančové kůry (listopad březen) + vánoční výzdoba tříd + vánoční básničky (prosinec) + vánoční besídka ( ) vlastní program všech tříd! + král prší 2013 ( ) + školský biatlon ( ) + aprílový košilový den celoškolní soutěž ve skoku pozpátku v tělocvičně ( ) + Kurňa, kdo to je? celoškolní soutěž ke Dni učitelů (březen-duben) + pomoc při velikonočním jarmarku sběr vrbových proutků (duben) + souboj mozků 2014 ( ) + návštěva Parlamentu ČR ( ) Hodnocení: Hlavním cílem žákovské samosprávy byla i letos snaha ovlivnit pozitivně vnitřní klima školy. Tento cíl se daří naplňovat především prostřednictvím akcí žákovské samosprávy (hlavně celoroční soutěž ). V mnoha třídách je patrné semknutí celého třídního kolektivu pro úspěch třídy. Je třeba ocenit spolupráci se SRPŠ, které přispívá především na ocenění pro vítěznou třídu. Tradičně přínosná byla činnost žákovské samosprávy při organizování již zavedených tradičních celoškolních akcí (vánoční besídka, aprílový den, loučení deváťáků ) Nedílnou součástí vnitřního života školy se stalo žákovské rozhlasové vysílání. Stejně jako v minulých letech byly velké výkyvy v práci jednotlivých členů žákovské samosprávy. Mezi aktivními členy se našli někteří, kteří nepracovali téměř vůbec. Motivací pro všechny a oceněním pro nejaktivnější členy, byla návštěva Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Díky členu školské rady panu poslanci Ladislavu Šinclovi měli možnost členové žákovské samosprávy být přítomni na jednání poslanecké sněmovny. Zpracoval: L. Wala 6. Využívat vnitřní diferenciaci - individuální výuka Individuálně pracovat s talentovanými nebo slabými žáky, se zdravotně oslabenými, integrovanými nebo nově příchozími žáky. Speciální péči věnovat dětem se specifickými poruchami učení. Talentované žáky individuálně pověřovat úkoly, odborně je připravovat a obesílat na soutěže vyššího typu. 17

18 Od září 2009 pracuje na škole Školní poradenské pracoviště, které tvoří výchovná poradkyně Mgr. Prokopová, speciální pedagog Mgr. Tomiczková a preventista sociálně-patologických jevů Mgr. Wala. Členové ŠPP pracují kolektivně i samostatně. Jejich rad a pomoci mohou využívat, jak žáci samotní, tak jejich zákonní zástupci v době konzultací i mimo ně po osobní dohodě. Ve sledovaném období služeb ŠPP využívali i rodiče budoucích žáků školy prvňáčků. Své dotazy rodiče směřovali především na speciálního pedagoga. Speciálně pedagogická individuální a skupinová práce probíhala v rozsahu, který vycházel z doporučení odborného pracoviště, z koncepce a podmínek školy. V letošním školním roce měli žáci navrženou maximálně jednu vyučovací hodinu nad rámec výuky. Náplň reedukační lekce pro konkrétní dítě nebo pro skupinu dětí vycházela z diagnostiky odborného pracoviště, diagnostiky učitele, který provádí reedukaci, a ze sdělení třídního učitele (učitele českého jazyka ). Žáci pracovali s nejrůznějšími kompenzačními pomůckami (tabulky, bzučáky, mačkadla, doplňovací cvičení, dyslektické tabulky, ). Talentované žáky identifikované poradenským zařízením zatím škola nemá. Ve škole je, ale poměrně dost žáků nadaných. Učitelé s takovými žáky systematicky pracují a vysílají je na jednotlivé soutěže viz přehled v bodě XIII. na str Environmentální výchova Vést žáky ke globálnímu poznávání světa a jeho problémů a naučit je správně reagovat na přírodní a ekologické katastrofy, rasovou a národnostní nesnášenlivost, společenské a ekonomické rozdíly ve světě. Škola v letošním roce spolupracovala s občanským sdružením VITA, Městským úřadem odborem životního prostředí, Technickými službami města Karviné, Střední zdravotní školou, Stanicí mladých přírodovědců, Střediskem volného času - Juventus, Okresním svazem zahrádkářů, Mysliveckým sdružením, ZOO Ostrava, Praha. Akce s environmentální tematikou: Záchranná kampaň EAZA Záchrana ohrožených druhů živočichů Cíl: pomoc a ochrana ohrožených druhů živočichů Zapojeni: vybraní žáci 3-8.třídy Sběr lesních plodů kaštanů a žaludů pro myslivecké sdružení / září, říjen 2013/ Cíl: pomoci lesní zvěři sběr krmiva, vést žáky k odpovědnosti Zapojena: celá škola. Sběr pomerančové a citrónové kůry / celoročně/ Cíl : výtěžek věnován na adopci tygra ussurijského v ZOO - Ostrava Kč. Zapojena: celá škola. Sběr suchého pečiva / celoročně/ Cíl: tato surovina slouží jako krmivo pro zvířata chovaná ve SMPř v Karviné Ráji. Zapojena: celá škola. Sběr plastových víček, lahví a tetrapaků /celoročně/ Cíl: ochrana životního prostředí a správné třídění odpadu Zapojena: celá škola, odevzdáno 425 kg plastových víček, 8. místo Sběr starého papíru /celoročně/ Cíl: ochrana životního prostředí a správné třídění odpadu Zapojena: celá škola. Odevzdáno kg. Škola v přírodě / duben-červen 2014/ Cíl: poznávání chráněných oblastí, rostlin a živočichů, ochrana živ. prostředí. Zapojeny: třídy. Celoroční projekty Malý ekolog a Poznáváme zvířátka Cíl. ochrana životního prostředí, získat pozitivní vztah k volně žijícím zvířatům. Zapojena: školní družina. Zapojení v soutěžích: * Zelená stezka Zlatý list /říjen 2013/, pořádá SMPř. * Korespondenční soutěž - Život ve vodě a okolo / celoročně/, pořádá SMPř. * Mladý chovatel /duben 2014/, pořádá SMPř. * Mladý zahrádkář / květen 2014/, pořádá Okresní svaz zahrádkářů. * Přírodovědný Klokan / říjen 2013/,vyhlašuje Juventus. * Biologická olympiáda /duben 2014/, celostátní 18

19 * Aranžování květin Staň se mladým floristou /květen - červenec místo v okresním i zemském kole, 4. místo celorepublikové kolo * Sapere vědět jak žít / květen krajské kolo Zpracovala: R. Getlerová 8. Vědomosti a dovednosti Od 2. třídy vést žáky ke kvalitní mluvě a rozvíjet u nich stylistickou obratnost, případně literární tvořivost. Práce zveřejňovat. V 5. třídách docvičovat čtení, pamětné počítání, mluvní a písemné vyjadřovací schopnosti, pravopis. Kolektivy vnitřně diferencovat, profilovat zájmy žáků, připravovat je na výběr dalších škol a na přijímací zkoušky. Soustavně pracovat s budoucími studenty v mluvených a písemných projevech, a to ve všech předmětech. Podporovat aktivitu a iniciativu žáků. Pokoušet se o nové přístupy ve výuce. Odbourávat stereotypy v používání metod a forem práce. Využívat přirozenou aktivitu žáků. Zvětšit míru samostatné práce žáků, zmenšit míru verbálních projevů učitelů. S úrovní čtení žáků naší školy nemůžeme být přes veškeré vynaložené úsilí ze strany vyučujících spokojeni. Na 1. stupni můžeme být v jádru spokojeni, na druhém stupni se objem společného hlasitého čtení i čtení s porozuměním snižuje a kvalita čtenářských dovedností klesá. Ve vyučování i mimo něj je proto nutné využívat všech možností k tomu, aby žáci co nejvíce četli, ale současně aby analyzovali přečtené. Především 5. a 6. roč. je třeba využít k tomu, aby úroveň nastavená 1. stupněm byla docvičena. Nadále je třeba pokračovat v diagnostice čtenářských dovedností žáků již od prvních tříd, aby bylo možno statisticky vidět vývoj jedincových dovedností. Velkým přínosem pro rozvoj čtenářských dovedností, stylistické obratnosti nebo samostatné tvůrčí činnosti mají knihovnické lekce pořádané ve spolupráci s RK Karviná, ale i recitační a literární soutěže pořádané školou, Střediskem volného času - Juventus nebo RKKa, kde naši žáci dosahují velmi dobrých výsledků. I nadále je třeba pokračovat v projektu Karvinské osobnosti čtou dětem a přivádět, tak děti k literární četbě. Velké nedostatky se stále objevují v matematice v oblasti pamětného počítání. Nejedná se o to, že by žáci neznali princip pamětného počítání, ale jde o to, že nemají snahu pamětně počítat, když je v běžném životě všude kolem nich všudypřítomný kalkulátor. Stále ještě přetrvává velká míra verbálního projevu učitele při samostatné práci žáků. Žák ví, že učitel je vždy po ruce, a tak než aby si sám přečetl a analyzoval zadaný úkol, raději vyzve učitele k tomu, aby mu on úkol osvětlil. Bohužel toto je nešvar, který se nám nedaří odstranit. 9. Kontrolní činnost Klasifikaci žáka doprovodit slovním hodnocením úspěšných a neúspěšných kroků žáka. Snažit se o pozitivní hodnocení pokroků a úspěchů ve výuce. Využívat různé kontrolní a srovnávací mechanizmy včetně testů. Pravidelně provádět autoevaluaci a vyvozovat z ní následné kroky. Rozbory provedené ředitelkou školy ukazují, že neobjektivní, ve smyslu nespravedlivé hodnocení se ve škole neobjevuje. Byl zaznamenán nahodilý případ nespravedlivého ohodnocení žáka, který vznikl v důsledku selhání učitele. Vedení školy celou záležitost prošetřilo a hodnocení žáka bylo změněno. Byly ovšem řešeny případy, kdy rodiče měli připomínky ke způsobu informování o výsledcích práce svých dětí formou žákovských knížek. Dožadovali se nadstandardního informování o prospěchu svých dětí. Bohužel v těchto případech jim nebylo možno vyhovět, neboť realizace jejich požadavků by byla časově náročná a pokud by jim škola vyhověla, pak by je plnila na úkor vyučovací jednotky. Nicméně vedení školy se nebrání diskusi o nadstandardním informování rodičů o prospěchu dítěte. Při hodnocení výsledků práce žáků je třeba dodržovat v plném rozsahu klasifikační řád. Pozitivně je třeba hodnotit to, že již poměrně velká většina pedagogického sboru pravidelně doprovází klasifikační stupeň při hodnocení slovním vyjádřením žákových úspěchů či neúspěchů. Opatření: Ve všech předmětech rozvíjet čtenářskou gramotnost. Kontrolní práce sestavovat na principech čtenářské gramotnosti. Rozvíjet logické myšlení nad mechanickým. 19

20 10. Rodiče a veřejnost Promyšleně a soustavně pracovat s rodiči žáků. Pracovat s třídními rodičovskými aktivy. Vytvořit podmínky pro co nejlepší spolupráci s rodičovskou veřejností. Sladit akce školy s termíny návštěv, konzultací a třídních schůzek rodičů. Propagovat a zveřejňovat práci školy v rámci města v regionálním tisku i TV vysílání, ale i v celorepublikovém rozsahu. Spolupráce s rodiči žáků je velmi náročná a nedaří se tak, jak bychom si představovali. I nadále existují rodiče, kteří školu navštíví až na opakované písemné vyzvání. Nezajímají se o činnost školy, ani o výsledky práce jejich dítěte. Velká většina rodičů zastává opačný názor. Velmi dobrá je práce s rodiči na 1. stupni školy. Aktivně se účastní třídních schůzek a konzultací, účastní se výuky, spolupracují s TU na přípravě projektů, sami pořádají nebo navrhují TU možnosti spolupráce nebo program pro jejich děti. S přechodem na 2. stupeň klesá zájem rodičů o spolupráci se školou potažmo s třídním učitelem. Ne vždy příčina nespolupráce bývá na straně rodičů. Existují učitelé, kteří dovedou svým jednáním nejednoho doposud dobře spolupracujícího rodiče odradit od dalších kontaktů se školou, v nejhorším případě pak rodič dítě ze školy odhlásí. Škola se snaží propagovat svou práci široké veřejnosti prostřednictvím svých webových stránek, v regionálním i celorepublikovém tisku (Školství, Deník ), v regionálním vysílání televize Polar. 11. Další vzdělávání Vzdělávání pedagogů zaměřit na studium a samostudium v oblasti odborné, jazykové, informační a praktické poznání práce kolegů. V práci učitelů používat počítačové programy, internet. Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků byl rozdělen do tří oblastí: I. Studium k získání nebo rozšíření odborné kvalifikace II. Průběžné vzdělávání 1) Vzdělávání organizované mimoškolními vzdělávacími institucemi: a) KVIC b) NIDV c) PPP, SPC d) KHS Ostrava e) VITA 2) Vlastní vzdělávání prostřednictvím MO III. Samostudium - dle potřeby vyučujících V. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Škola je zapojena do projektu EU peníze školám a do městských projektů Cizí jazyky otevřené dveře do EU a Karvinský informační systém (v jejich rámci se uskutečnily i vzdělávací akce pro učitele ) a zapojili jsme se do městského projektu zaměřeného tentokrát na rozvoj přírodovědných předmětů nazvaného Přírodní vědy pro každého a bez překážek. Škola je partnerskou školou ZOO Praha a Ostrava v projektu Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií v kampani na ochranu evropských šelem Nechme šelmy žít"! Účast v kampani a spolupráce se ZOO Praha na Ostrava přináší žákům možnost aktivně se zapojit do ochrany přírody, je doplněním environmentální výchovy a napomáhá rozvoji kompetencí. VI. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání Škola je partnerem v projektu Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků. V rámci udržitelnosti projektu v tomto školním roce pracovalo v projektu 5 pedagogů školy, kteří vypracovávali studijní materiál pro žáky ročníků základní školy. V rámci projektu Přírodní vědy pro každého vytvářejí vybraní vyučující matematiky, chemie a přírodopisu studijní materiál pro žáky ročníků a nově začaly pracovat zájmové útvary Chytré hlavičky, Deskové hry a Cestovatelský kroužek. 20

21 Projekt EU peníze školám dal možnost vzdělávání a seberealizace dalším pedagogům. V rámci projektu vytvořili 560 ks DUM, které aktivně ověřili ve výuce a 72 pracovních listů pro výuku chemie a přírodopisu. VII. Údaje o školou předložených a realizovaných projektech Fond primátora města Karviná Poznáváme se navzájem Zachraňme šelmy Step by step Hrátky s angličtinou Italský jazyk Hra na kytaru Mozaika Zapomenutá řemesla Logopedie Cestovatelský Deskové hry a hlavolamy Mediální kroužek Výtvarný kroužek Atletika Malý ekolog Poznáváme zvířátka Hudebně pohybové hry Dramatický kroužek VIII. Výchovné poradenství Mgr. Radka Prokopová, výchovná poradkyně Výsledky přijímacího řízení Typ střední školy, učebního obor žáci - 9. ročník žáci - 8. ročník žáci - 5. ročník Gymnázia - osmiletá 2 Gymnázia čtyřletá 10 OBA Orlová 2 OBA Český Těšín 1 SŠ pro. Z. Matějíčka Ostrava 1 SPŠ Ostrava 1 SPˇŠ Elektrotechnická 1 Střední škola zdravotní 2 SPŠS Karviná 2 SŠ ochrany majetku 2 SŠ marketingu a práva 1 AHOL Ostrava 1 SOŠ Dakol 3 SOU Dakol 2 2 Střed. škola tech. a služeb 7 SŠT Havířov 1 SŠ rybářská Třeboň 1 SŠHaS Opava 1 21

22 Výsledky přijímacího řízení 50% 20% 30% gymnázium SOŠ SOU Údaje o zařazování dětí do první třídy, odklad zahájení školní docházky počet dětí zapsaných do 1. tříd 30 počet dětí s odloženou školní docházkou 1 počet dětí s dodatečným odkladem školní docházky 0 počet dětí osvobozených od povinné školní docházky 0 IX. Speciální poradenství Hodnocení reedukační činnosti Speciálně pedagogická individuální a skupinová práce probíhala v rozsahu, který vycházel z doporučení odborného pracoviště, z koncepce a podmínek školy. Náplň reedukační lekce pro konkrétní dítě nebo pro skupinu dětí vycházela z diagnostiky odborného pracoviště, diagnostiky učitele, který provádí reedukaci, a ze sdělení třídního učitele (učitele českého jazyka ). Žáci pracovali s nejrůznějšími kompenzačními pomůckami (tabulky, bzučáky, logico, doplňovací cvičení, dyslektické tabulky, počítačové programy Brepta, Dyscom a Učení jako hraní aj.). Z organizačních důvodů a individuálního přístupu k žákům (každá skupina, žák, potřebuje něco jiného) se místo učebnic používali pracovní listy, vybrané z různých učebnic, ze spec.učebnic, pracovních sešitů určených pro žáky se specifickými poruchami učení. Cíl: Reedukace funkcí, které společně podmiňují poruchu, utváření dovednosti správně číst, psát, počítat, působení na psychiku jedince s cílem naučit se s poruchou žít, utváření adekvátního konceptu sebe samého. Hodnocení Reedukace byly vedeny speciální pedagožkou Mgr. Renátou Tomiczkovou. Žáci byli do skupin rozděleni podle svých individuálních potřeb. V letošním školním roce probíhala u dětí reedukace dyslexie, dysortografie, dysgrafie a vad řeči. V reedukačních hodinách byly využity speciální metody, postupy, formy a prostředky vzdělávání, kompenzační a učební pomůcky, speciální učebnice, pracovní listy a didaktické materiály. I v letošním školním roce ve škole působila asistentka pedagoga, která individuálně pracovala se žákem druhé třídy. během celého dopoledního vyučování. 22

23 Žáci docházeli na reedukační hodiny pravidelně, v případě omluvy jim byla připravena práce na doma k individuálnímu procvičení. Žáci plnili úkoly svědomitě dle svých možností. U některých žáků došlo ke zmírnění potíží daných poruchou učení. Na konci roku všichni žáci hodnotili reedukační hodiny jako přínosné. Rodiče spolupracovali se speciální pedagožkou a konzultovali s ní případné výukové problémy. Rodičům byla nabídnuta možnost konzultací v odpoledních hodinách nebo po domluvě kdykoli. Také rodičům předškoláků byla nabídnuta možnost konzultací a zároveň pokračoval pro předškoláky přípravný kurz Vesele do školy. Integrovaní žáci podle ročníků Zpracovala: R. Tomiczková, speciální pedagog roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč roč 2 6. roč 1 7. roč roč roč Integrovaní žáci podle druhu postižení * zrak řeč tělesné více postižení SPU SPCH zdrav. znevýhodnění mentální p

24 * Z grafu vyplývá, že k došlo k velkému poklesu integrovaných žáků se SPU oproti létům minulým. Není to tak, ale úplně pravda. Do grafu jsou započteni žáci, kteří mají platná vyšetření PPP k Vzhledem k tomu, že PPP Karviná se potýkala s dlouhodobou nepřítomnosti jednoho specialisty, nebyly vyšetřeny všechny děti. Nevyšetřené děti projdou šetřeními v průběhu podzimu Na základě dlouhodobých zkušeností se domníváme, že po jejich vyšetření dojde k navýšení integrovaných žáků se SPU o %. X. Zpráva základní organizace odborového svazu pracovníků školství při ZŠ Karviná Ráj Školská 432 Vzájemná spolupráce základní organizace a ředitelstvím základní školy je zakotvena v Kolektivní smlouvě, která se každoročně obměňuje a upravuje. Ředitelka školy průběžně informuje nebo poskytuje materiály základní organizaci. Jsou to např.: - kritéria osobního hodnocení - kritéria pro udílení odměn - materiály týkající se organizačních opatření - informace o rozpočtu školy - ŘŠ odpovídá na dotazy vznesené zaměstnanci prostřednictvím základní organizace - společně sledujeme hospodaření s prostředky FKSP - společně dbáme na dodržování BOZP - spolupracujeme na kolektivní smlouvě ŘŠ i základní organizace se snaží, aby jejich spolupráce byla tvůrčí a smysluplná. V Karviné Mgr. Hana Pastuszková za odborovou organizaci 24

25 XI. Základní údaje o hospodaření školy Ing. Rút Purgatová, zástupce ředitelky školy pro věci ekonomické Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 Hospodaření s prostředky Magistrátu města Karviná Výnosy: Příspěvek na činnost ,00 Příspěvek na odpisy ,00 Příjem za stravné ,00 Příjem úplata za ŠD ,00 Příjem za nájmy ,00 Čerpání z fondů ,00 Ostatní výnosy ,78 Fond primátora ,00 Celkové výnosy ,78 Náklady: Potraviny ,59 Spotřební materiál ,87 Drobný dlouhodobý majetek ,84 DT ,08 Ostatní energie ,93 Údržba ,29 Služby ,88 Odpisy ,00 Mzd. náklady ,00 Ostatní náklady ,26 Celkové náklady ,74 Celkové výnosy ,78 Celkové náklady ,74 Výsledek hospodaření ,04 25

26 Hospodaření s prostředky na financování přímých neinv. nákladů Výnosy: Příspěvek na financ. přímých neinv. nákladů ,00 Náklady: Mzdové náklady ped. zam ,00 OON ,00 Soc. a zdrav. pojištění ,00 Tvorba FKSP ,00 ONIV ,00 Celkové náklady ,00 Výsledek hospodaření 0,00 Hospodaření s prostředky - hospodářská činnost Výnosy: Tržby z prodeje služeb ,00 Celkové výnosy ,00 Náklady: Potraviny ,00 Spotřební materiál ,63 DDHM ,66 DT ,62 Ostatní energie ,40 Údržba ,88 Služby ,77 Mzd. náklady ,00 Celkové náklady ,96 Výsledek hospodaření 4 908,04 Hospodaření s prostředky ESF Výnosy: ,75 Náklady: ,75 Výsledek hospodaření 0,00 Celkový výsledek hospodaření ,08Kč 26

27 Hospodaření s fondy (zůstatek fin. prostředků k ) Fond odměn FKSP Fond rezervní tvořený z VH Fond rezervní tvořený z ostat. titulů Fond investiční ,00 Kč ,85 Kč ,77 Kč ,25 Kč ,40 Kč Účetní doklady, kontroly hospodaření Účetní doklady Účetní doklady jsou k nahlédnutí u ekonomky školy. Kontroly hospodaření V letošním roce neproběhla na naší škole kontrola hospodaření ze strany zřizovatele. 27

28 XII. Další vzdělání pedagogických pracovníků v rámci celoživotního učení Bez dohody o studijních úlevách: Získání nebo rozšíření odborné kvalifikace Petra Sychrová Anglický jazyk 3. ročník, bakalářské st. SU Opava Další vzdělávaní pedagogických pracovníků: 2013/2014 Průběžné vzdělávání Mgr. Jan Czyž AV Media Dovednosti pedagog. s interakt. tabuli Datakabinet Datakabinet Mgr. Fischerová AV Media Dovednosti pedagog. s interakt. tabuli Mgr. Getlerová MMK Projekt Přírodní vědy pro každého Datakabinet Datakabinet AV Media Dovednosti pedagog. s interakt. tabuli Mgr. Hájková AV Media Dovednosti pedagog. s interakt. tabuli Mgr. Hefnerová AV Media Dovednosti pedagog. s interakt. tabuli Datakabinet Datakabinet KVIC Výrobky z přírodních materiálů Mgr. Huťka AV Media Dovednosti pedagog. s interakt. tabuli Bc. Januszková AV Media Dovednosti pedagog. s interakt. tabuli Datakabinet Datakabinet Mgr. Kapolková, AV Media Dovednosti pedagog. s interakt. tabuli Datakabinet Datakabinet Oxford University Teaching English: primary schools III. Mgr. Mikulincová AV Media Dovednosti pedagog. s interakt. tabuli Mgr. Morawiecová AV Media Dovednosti pedagog. s interakt. tabuli Datakabinet Datakabinet Mgr. Pastuszková AV Media Dovednosti pedagog. s interakt. tabuli Českomor. vzdělávací s.r.o. Studium pro ředitele škol a škol. zaříz. Mgr. Pazdziorová AV Media Dovednosti pedagog. s interakt. tabuli Datakabinet Datakabinet Mgr. Prokopová AV Media Dovednosti pedagog. s interakt. tabuli KVIC Výrobky z přírodních materiálů NIDV IVP Smlouvy se školou Mgr. Raicová AV Media Dovednosti pedagog. s interakt. tabuli Mgr. Sikorová AV Media Dovednosti pedagog. s interakt. tabuli Datakabinet Datakabinet KVIC Výrobky z přírodních materiálů Mgr. Stromková MMK Projekt Přírodní vědy pro každého AV Media Dovednosti pedagog. s interakt. tabuli Sychrová AV Media Dovednosti pedagog. s interakt. tabuli Datakabinet Datakabinet Mgr. Hana Szczepańská Oxford University Teaching English: primary schools III. Mgr. Šinclová AV Media Dovednosti pedagog. s interakt. tabuli Mgr. Renáta Tomiczková AV Media Dovednosti pedagog. s interakt. tabuli Mgr. Wala AV Media Dovednosti pedagog. s interakt. tabuli Datakabinet Datakabinet PPP Schůzky preventistů Ing. Petra Zawadová AV Media Dovednosti pedagog. s interakt. tabuli Mgr. Zbavitelová PPP Karviná schůzky výchovných poradců MMK Projekt Přírodní vědy pro každého AV Media Dovednosti pedagog. s interakt. tabuli Durďáková --- Zielinová

29 Vlastní samostudium: Dle potřeby vyučujících. XIII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Děti byly v průběhu roku zapojeny do různých soutěžních oblastí: a) rekreačních (relaxačních) b) vědomostních c) praktických činností Zapojení žáků do mimoškolních soutěží Oblast počet případný název nejlepší výsledek Připravoval Jazyky 1 Olympiáda v JČ okres Raicová 6 Dny Karviné Wawrzyczková 2. m. Prokopová 3 Recitační soutěž město,1.místo Witoszová, Wawrzyczková 3.místo Šomodiová Prokopová Pazdziorová 8 Odpoludnie poezie město -účast Mikulincová 2 Olympiáda v AJ Jazyky okres - účast Sychrová hrou Matematika 2 Matematická olympiáda okres Szilagyi Šinclová ICT 8 Psaní na PC metodou ZAV celostátní, účast Stromková 9 Nejen v Informatice okres, 6. místo Stromková Blatoň Dějepis 1 Dějepisná olympiáda okres 10.m. Wala Pieczonka Přírodopis 2 Biologická olympiáda C okres Getlerová 2 Biologická olympiáda D okres Getlerová 21 Velká cena mladých kraj, 18. místo Getlerová zoologů družstev 8 Zelená stezka okres 2. místo Zielinová 10 Přírodovědná stezka okres, 2. a 3. místo Getlerová družstva 20 SAPERE okres 1. a 2. místo družstev krajské kolo 2. místo Getlerová 4 Staň se mladým floristou Korzonková - město 1.m, zemské kolo 1. m., republika 4. m. Getlerová 35 MayDay republika -1. místo Sikorová Prokopová 6 Mladý chovatel okres Getlerová 2 EVVO projekt okres Getlerová 6 Mladý zahrádkář okres Getlerová 10 Od pramene k prameni účast Zielinová Fyzika, chemie 10 WO-DI-AK 2. a 3. místo družstva Huťka, Zbavitelová Výtvarná oblast 270 Dny Karviné Co mi vyprávěli permoníci 198 Karviná město, které mám rád město oceněni bez pořadí Kapolková, Sychra, Witoszová ocenění bez pořadí Moj, Pastuszková, Slazyková, Horný, Morawiec, Králová Hefnerová Hefnerová 204 Celé Česko čte dětem republika - účast Hefnerová Tělesná výchova 15 Plave celé město účast Fischerová 13 Vybíjená - dívky město- 1. místo Fischerová 29

30 12 Štafetový běh mládeže město 2 x 2. místo Czyž 9 Šplh město Fischerová 10 O putovní pohár Prameny družstvo ŠD 3. místo Zielinová 10 Fotbalový turnaj ŠD družstvo ŠD 2. místo Zielinová XIV. Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2013 Tato výroční zpráva se stává součástí Výroční zprávy o škole dle zákona 561/2004 Sb., školský zákon) za rok 2013/2014. Ve smyslu ustanovení 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Usnesením vlády č. 875/2000 ze dne 6. září 2000 o Metodickém pokynu ke sjednocení postupu orgánů veřejné správy při zajišťování práva fyzických a právnických osob za poskytnutí informací podle zákona 106/1999 Sb. zveřejňuje Základní škola Karviná Ráj Školská 432 výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací. počet podaných žádostí o informace 0 počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0 opis podstatných částí každého rozsudku 0 soudu výsledky řízení o sankcích za nedodržení tohoto zákona další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona 0 0 Základní škola Karviná Ráj Školská 432 bezprostředně zodpovídá množství telefonních i e- mailových dotazů ze strany veřejnosti a jiných orgánů státní správy, které nejsou evidovány podle citovaného zákona č. 106/1999 Sb. K nejčastějším dotazům patří: přijetí dětí k plnění povinné školní docházky, učební plány školy, sestavení školního rozvrhu, nabídka zájmových útvarů, přijetí žáků do školy z důvodu přestěhováni či odhlášení ze školy z důvodu odstěhování. V Karviné dne 2. ledna 2014 Mgr. Iva Hefnerová ředitelka školy 30

31 XV. Údaje o výsledcích a kontrolách inspekční činnosti ČŠI provedla ČŠI Moravskoslezského kraje inspekční činnost zaměřenou na: Veřejnoprávní kontrola využívání finančních prostředků státního rozpočtu poskytnutých Základní škole Karviná Ráj Školská 432 podle 160 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., ve znění účinném v kontrolovaném období. Kontrolované období je od 1. Ledna 2012 k termínu kontroly. Inspekční tým tvořily: Bc. Jaroslava Sivková a Bc. Libuše Švecová. Inspekční tým neshledal žádné porušení právních předpisů Fond životního prostředí České republiky provedl Fond životního prostředí České republiky kontrolu realizace projektu Ozdravné pobyty pro 1. stupeň ZŠ v Karviné. Kontrolní tým tvořili: Ing. Jakub Nohál a Ing. Tomáš Taraba. Během této průběžné kontroly nebyly zjištěny žádné nedostatky ze strany Základní školy Karviná-Ráj Školská 432. XVI. Výkon státní správy Vydaná správní rozhodnutí: 1. Rozhodnutí o přijetí žáka k základnímu vzdělávání Rozhodnutí o nepřijetí žáka k základnímu vzdělávání 0 2. Rozhodnutí o odkladu školní docházky 1 3. Rozhodnutí o povolení 10. roku školní docházky 2 Nikdo se neodvolal proti rozhodnutí ředitele. XVII. Řešení stížností Počet stížností: 0 31

32 XVIII. Statistické údaje: 1. Počet aktivních zaměstnanců školy ve školním roce 2013/2014 Přehled zaměstnanců školy počet všech zaměstnanců počet učitelů počet speciálních pedagogů počet vychovatelů počet asistentů počet správních zaměstnanců ZŠ počet správních zaměstnanců ŠJ poznámka:. speciální pedagog je současně i na pozici učitele asistent pedagoga je současně i na pozici vychovatele ve školní družině 2. Počty tříd a žáků základní školy ve škol. roce 2013/2014 ( v ročnících) ročník počet tříd žáků chlapců dívek Celkem žáci 38 Školského zákona 3. Počty tříd a počty žáků žáci 38 Školského zákona žákyně 38 Školského zákona I. stupeň II. stupeň celkem počet tříd počet žáků počet tříd počet žáků počet tříd počet žáků a b c a b c a b c a b c a b c a b c * a k b k c k * + 3 žáci 38 Školského zákona 32

33 3.1 Počty tříd třídy 1.st. třídy 2. st. celkem Počty žáků žáci 1. st. žáci 2. st. žáci celkem

34 4. Integrovaní žáci 4.1 Integrovaní žáci podle ročníků roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč 6. roč 7. roč. 8. roč 9. roč Integrovaní žáci podle druhu postižení zrak řeč tělesné více postižení SPU SPCH zdrav. znevýhodnění mentální 5. Školní družina Školní družina počet oddělení počet žáků fyzický počet vychovatelek a b c a b c a b c a k b k c k

35 oddělení žáci vychovatelky Školní družina složení žáků podle ročníků roč roč roč roč. 5. roč 6. roč 6. Školní jídelna Školní jídelna počet strávníků - žáci počet strávníků - zaměstnanci počet strávníků cizí strávníci a b c a b c a b c a k b k c k

36 žáci zaměstnanci cizí strávníci Kvalifikovanost pedagogů Kvalifikace pedagogů 1; 5% 21; 95% kvalifikovaní bez kvalifikace 2; 9% Odborná kvalifikace pedagogů 20; 91% kvalifikovaní bez kvalifikace 36

Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY. za školní rok 2013/2014

Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY. za školní rok 2013/2014 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY za školní rok 2013/2014 Zpráva obsahuje část: Základní škola V Praze dne 17. 9. 2014

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Šenov, Radniční náměstí 1040 za školní rok 2013/2014 V Šenově 30. září 2014 Mgr. Naděžda Pavlisková ředitelka ZŠ 1 Osnova 1 Charakteristika školy... 4 1.1

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová říjen 2010 Vlastní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám.

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽIŽKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Obsah str. 1. Základní údaje 3 1.2. Charakteristika školy 3 1.2.1. Úplnost a velikost školy 3 1.3. Priority výchovy a vzdělávání

Více

2012-2013. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2012-2013. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2012-2013 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2013

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 Podle ustanovení 10 odst.3 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

2008-2009. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2008-2009. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2008-2009 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2009

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34 zpracovala: Ing. Monika Hodaňová zástupkyně ředitele školy Školská rada schválila dne: 9.10.

Více

Základní školy LIPENEC

Základní školy LIPENEC VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy LIPENEC 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Markéta Loulová, ředitelka školy 1 2 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole Název školy Zřizovatel školy Charakteristika školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM VÝROČNÍ ZPRÁVA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1 Základní škola Proseč, okres Chrudim 1. Základní údaje o škole Zřizovatel : Město Proseč, 539 44 Proseč Ředitelka : Mgr. Jarmila

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel. 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu web: zsbenese.eu

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 V Jirkově dne 31. srpna 2014 I. Charakteristika školy: Základní škola je součástí výchovně

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 Podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v přímé návaznosti na vyhlášku MŠMT

Více

Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace Tel./fax. 482 712 603, email: zs18@volny.cz. Výroční zpráva 2005/2006

Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace Tel./fax. 482 712 603, email: zs18@volny.cz. Výroční zpráva 2005/2006 Osnova: 1. Charakteristika školy...2 2. Organizace vzdělávání a výchovy...3 3. Údaje o žácích, výsledky výchovy a vzdělání...4 4. Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti...6

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

2007-2008. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2007-2008. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2007-2008 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2008

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA OBDOBÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA OBDOBÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2013/2014 Základní škola Louny Školní 2426, 440 01 Louny, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA OBDOBÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2013/2014 předkládá Mgr. Věra Benešová ředitelka základní školy čj. 299/2014/ŘŠ

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Výroční zpráva byla schválena na poradě Školské rady dne 15. 10. 2014 a projednána na poradě pracovníků školy dne 13. 10. 2014.

Výroční zpráva byla schválena na poradě Školské rady dne 15. 10. 2014 a projednána na poradě pracovníků školy dne 13. 10. 2014. Výroční zpráva o činnosti školy je zpracována podle 10, 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2005 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), podle Vyhlášky 2005/15

Více

Zpráva. z vlastního hodnocení školy

Zpráva. z vlastního hodnocení školy Zpráva z vlastního hodnocení školy Škola:Základní Adresa: Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 23 Identifikátor školy: IZO 000582719 Identifikátor právnické osoby: 600 064 581 Termín hodnocení: 16.10.2007

Více

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Fakultní škola Pedagogické fakulty University Karlovy telefon : 267 310 706, e-mail: skola@lobkovicovo.cz, www.lobkovicovo.cz IČ:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, 779 00 Olomouc právní forma příspěvková

Více