SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU"

Transkript

1 sp.zn. sukls8804/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU PAMBA Injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Acidum aminomethylbenzoicum 50 mg v 1 ampuli 5 ml. Úplný seznam pomocných látek viz bod LÉKOVÁ FORMA Injekční roztok Popis přípravku: čirá bezbarvá tekutina 4. KLINICKÉ ÚDAJE 4.1 Terapeutické indikace Lokální a generalizované fibrinolytické krvácení lokální fibrinolytické krvácení: - hypermenorrhoea - děložní krvácení nejasné etiologie - po gynekologických operacích - po prostatektomii a jiných urologických operacích - nefroragie a jiné krvácení do močových cest (esenciální hematurie) - po tonsilektomii - po extrakci zubů a v dentální chirurgii - při epistaxi - u pacientů trpících poruchami krevní srážlivosti (např. hemofilie A a B, Morbus Werlhof, Willebrand-Jürgensův syndrom) - při předávkování antikoagulancii generalizované fibrinolytické krvácení:: - v průběhu fibrinolytické (trombolytické) terapie pomocí streptokinázy nebo urokinázy - po operačních výkonech v abdominální a thorakální oblasti - u karcinomu prostaty - u leukémie - při porodnických komplikacích (poranění dělohy, arteficiální nebo horečnatý abortus, manuální nebo předčasné odloučení placenty, nitroděložní odumření plodu, embolie plodové vody) 4.2 Dávkování a způsob podání Dávkování Při akutním fibrinolytickém krvácení se podává mg i.v. nebo 100 mg i.m.. Další dávky se řídí klinickými projevy nebo výsledkem testu krevní srážlivosti. 1/5

2 Při kontinuálním podávání je možno podávat i.v. infuzi v dávce a rychlosti 100 mg/hod. (2 ampule Pamba inj.) ve fyziologickém roztoku nebo roztoku glukózy. Při vysoké ztrátě tekutin je možno použít jako nosič také Haemaccel 35. Pokud je třeba přerušit trombolytickou terapii streptokinázou nebo urokinázou, podává se Pamba inj. v dávce 50 mg i.v. jako jednorázová dávka. U excesivního fibrinolytického krvácení se během konsumpční koagulopatie podává (jako přídavná léčba heparinem) mg i.v. Způsob podání Pamba inj. se podává intramuskulárně nebo intravenózně. Délka podávání se řídí terapeutickým efektem. 4.3 Kontraindikace Hypersenzitivita na léčivou látku(y) nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1 Přípravek se nesmí podávat pacientům s těžkou ledvinovou insuficiencí (nebezpečí kumulace, dávku je třeba přizpůsobit kreatininové clearanci), v raném těhotenství, při krvácení do sklivce, během masivní intravaskulární tvorby fibrinu (hyperkoagulační fáze spotřební koagulopatie: je třeba podat heparin!) 4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití Přípravek PAMBA lze podávat pouze v případě naléhavosti a s maximální opatrností pacientům se sklonem k trombóze, v těhotenství a během kojení. U generalizovaného fibrinolytického krvácení se podávání přípravku řídí výsledky testu krevní srážlivosti. 4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce Dosud nebyly pozorovány žádné interakce ( s výjimkou antikoagulancíí). 4.6 Fertilita, těhotenství a kojení U pokusných zvířat nebyly prokázány teratogenní účinky. Pamba se nesmí podávat v raném těhotenství. V pokročilém těhotenství a v období kojení je možno přípravek podávat jen v naléhavých případech a se zvláštní opatrností. 4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje Není známo, že by přípravek ovlivňoval činnost vyžadující zvýšenou pozornost. 4.8 Nežádoucí účinky Dále uvedené nežádoucí účinky jsou rozdělené podle současně podle četnosti jejich výskytu: orgánů, které mohou postihovat a Velmi časté nežádoucí účinky ( vyskytují se více než u 1 z 10 pacientů) Časté nežádoucí účinky (vyskytují se u 1 až 10 pacientů ze 100) Méně časté nežádoucí účinky (vyskytují se u 1 až 10 pacientů z 1000) Vzácné nežádoucí účinky (vyskytují se u 1 až 10 pacientů z ) Velmi vzácné nežádoucí účinky (vyskytují se méně než u 1 pacienta z ) Není známo (z dostupných údajů nelze určit) Poruchy gastrointestinálního traktu Méně časté: nevolnost, zvracení, průjem 2

3 Poruchy nervového systému Méně časté: závratě Poruchy srdce a cévní poruchy Méně časté: kolísání krevního tlaku, zvýšení tepové frekvence Poruchy ledvin a močových cest Vzácné nežádoucí účinky: Při léčení hematurie (krvácení z močových cest) může Pamba přispívat k tvorbě krevních sraženin, které mohou vést ke kolikám až uzavření močových cest. Je proto třeba dbát na dostatečný přívod tekutin a kontrolovat vylučování moči. 4.9 Předávkování Doposud nebyly popsány žádné projevy v souvislosti s předávkováním. 5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 5.1 Farmakodynamické vlastnosti Farmakoterapeutická skupina: ATC kód: B02AA03 antifibrinolytika Za normálních okolností nelze v krvi vzhledem k přítomnosti inhibitorů aktivačních enzymů a plazminu prokázat žádnou fibrinolytickou aktivitu. Za určitých fyziologických a patologických podmínek může dojít k překonání inhibiční bariéry, především na podkladě zvýšeného uvolňování tkáňového aktivátoru z cévního endotelu. Fibrinolytická aktivita v krvi není ještě příčinou rozvoje podstatných klinických příznaků, nehledě na rozpouštění stávajících fibrinových dep. V rámci různých patologických stavů a po chirurgických zákrocích může dojít k tak výraznému vzestupu fibrinolýzy, že vznikají poruchy hemostáze a tím těžká, často životu nebezpečná krvácení. PAMBA (kyselina p-aminomethylbenzoová) a další antifibrinolytika typu syntetických aminokyselin specificky blokují účinek plazminu na fibrin. Tím blokují rozpouštění fibrinu a v případě krvácení vzniklých na podkladě zvýšené fibrinolýzy rozvíjejí hemostyptický účinek. In vitro lze účinek této látky demonstrovat na blokádě rozpouštění fibrinových sraženin. Původně byl antifibrinolytický účinek přičítán inhibici enzymů aktivujících plazminogen. Novější výzkumy prokázaly, že fibrinolytický enzym plazmin disponuje pro svůj fyziologický substrát fibrin specifickým vazebným místem. PAMBA je rovněž schopna reagovat s tímto vazebným místem, čímž dochází ke kompetitivní inhibici rozpouštění fibrinu. V pokusech na zvířatech lze pomocí přípravku PAMBA zabránit nebo přerušit indukované krvácení. 5.2 Farmakokinetické vlastnosti PAMBA se po intramuskulárním podání dobře resorbuje. Maximální hladiny látky v krvi je po i.m. podání dosaženo za minut. Po intravenózním podání kyseliny paraaminomethylbenzoové v dávce 1,5 mg/kg tělesné hmotnosti klesá hladina v krvi velmi rychle, takže po 3 hodinách není již v krvi prokazatelná. Léčivá látka se vylučuje renálně. Během prvních 3 hodin po podání se vyloučí průměrně 10-50% látky. V moči vyloučené za 24 hod. se objeví 50-60% podané dávky v nezměněné formě. Další podíl účinné látky se metabolizuje na kyselinu N-acetyl-4-aminomethylbenzoovou. Vylučování močí je vyšší než odpovídá glomerulární filtraci, takže je třeba uvažovat o tubulární sekreci. 5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti PAMBA je látka s nízkou toxicitou. LD 50, která se stanovovala na myších po intraperitoneální, intravenózní a perorální aplikaci, byla 2700, 1500, ev. vyšší než mg/kg tělesné hmotnosti. 3

4 Wistárské potkani snášeli intraperitoneální aplikaci dávek do 2500 mg/kg tělesné hmotnosti bez patrného toxického působení. V průběhu šestitýdenní aplikace 250 mg/kg/ tělesné hmotnosti a den nebyly u potkanů zjištěny žádné známky intoxikace. Orgány pokusných zvířat nevykazovaly žádné histopatologické změny. Devítiměsíční krmení Wistárských potkanů standardní dietou obsahující PAMBU (průměrně 100 mg/den) nemělo žádný vliv na chování a růst zvířat. Během této doby nebyly pozorovány teratogenní účinky ani poruchy fertility. Co se týče různých farmakologických zkušebních objektů (izolované orgány, krevní tlak, dýchání), byla PAMBA prakticky indiferentní. Po dlouhodobé klinické praxi v rámci humánní medicíny nejsou u přípravku známy žádné projevy toxicity. 6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 6.1 Seznam pomocných látek Chlorid sodný, voda na injekci 6.2 Inkompatibility Neuplatňuje se. 6.3 Doba použitelnosti 3 roky Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by doba neměla být delší než 24 hodin při 2 až 8 C, pokud otevření neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek. 6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání Uchovávat při teplotě do 25 C Pokud dojde při skladování vlivem chladu k vysrážení krystalů, je třeba ampule zahřát na tělesnou teplotu a za mírného třepání se tyto opět rozpustí. 6.5 Druh obalu a obsah balení Bezbarvá ampulka ze skla třídy I, plastiková vložka, krabička Velikost balení: 5 ampulí po 5 ml. 6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky. 7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI Takeda GmbH Konstanz Německo 4

5 8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 16/287/70-S/C 9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE / DATUM REVIZE TEXTU

sp.zn. sukls104147/2011

sp.zn. sukls104147/2011 sp.zn. sukls104147/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU PAPCO 500 mg/65 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje paracetamolum 500 mg a coffeinum 65 mg. Úplný

Více

sp.zn. sukls203696/2013

sp.zn. sukls203696/2013 sp.zn. sukls203696/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls265730/2011 a příloha k sp.zn. sukls120702/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls265730/2011 a příloha k sp.zn. sukls120702/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls265730/2011 a příloha k sp.zn. sukls120702/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Alburex 20 200 g/l, infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp. zn. sukls115710/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU GLYPRESSIN 1 mg injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna ampule s 8,5 ml

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls20129/2012

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls20129/2012 Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls20129/2012 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ACTILYSE Prášek a rozpouštědlo pro injekční/infuzní roztok SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls61557/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU FRAXIPARINE Injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Nadroparinum calcicum 9 500 IU anti-xa v 1 ml roztoku. Úplný seznam

Více

NovoSeven 1,2 mg (60 KIU) - prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem

NovoSeven 1,2 mg (60 KIU) - prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU NovoSeven 1,2 mg (60 KIU) - prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ NovoSeven je dodáván jako prášek pro přípravu injekčního roztoku

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls244743/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Panadol Novum 500 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Flumazenil Pharmaselect 0,1 mg/ml, injekční roztok/koncentrát pro infuzní roztok

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Flumazenil Pharmaselect 0,1 mg/ml, injekční roztok/koncentrát pro infuzní roztok Sp.zn. sukls131730/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Flumazenil Pharmaselect 0,1 mg/ml, injekční roztok/koncentrát pro infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden ml roztoku

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls143194/2012

Příloha č. 2 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls143194/2012 Příloha č. 2 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls143194/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Cyrdanax 20 mg/ml prášek pro infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Perlinganit roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Glyceroli trinitras (GTN) 10,0 mg v 10 ml roztoku Pomocná látka se známým účinkem: glukosa Jedna ampulka

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls162249/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Bromhexin 8 Berlin-Chemie 8 mg, obalené tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna obalená tableta obsahuje bromhexini hydrochloridum

Více

1. Název přípravku Tauredon 50 Injekční roztok. 2. Kvalitativní a kvantitativní složení

1. Název přípravku Tauredon 50 Injekční roztok. 2. Kvalitativní a kvantitativní složení sp. zn. sukls8741/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. Název přípravku Tauredon 50 Injekční roztok 2. Kvalitativní a kvantitativní složení Jedna ampulka obsahuje natrii aurothiomalas 50 mg, což odpovídá aurum

Více

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU. Zemplar 5 µg/ml, injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU. Zemplar 5 µg/ml, injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Zemplar 5 µg/ml, injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Ampule s 1 ml injekčního roztoku obsahuje 5 mikrogramů paricalcitolum. Ampule s 2 ml injekčního roztoku obsahují

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls192975-76/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls192975-76/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls192975-76/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU COLDREX Horký nápoj Černý rybíz COLDREX Horký nápoj Citron prášek pro přípravu perorálního

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls30946/2008 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls30946/2008 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls30946/2008 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Mitomycin C Kyowa 0,4mg/ml prášek pro přípravu injekčního/infuzního roztoku 2. KVALITATIVNÍ

Více

3. LÉKOVÁ FORMA 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU. Tetraspan 10% infuzní roztok. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ I 000 nil obsahuje:

3. LÉKOVÁ FORMA 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU. Tetraspan 10% infuzní roztok. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ I 000 nil obsahuje: sp.zn. sukls99643!2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU VrTento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn.sukls125780/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU MACMIROR 200 mg Obalené tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna obalená tableta obsahuje nifuratelum 200 mg. Pomocné látky

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls12625/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls12625/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls12625/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU COLDREX HORKÝ NÁPOJ CITRON S MEDEM prášek pro přípravu perorálního roztoku 2. KVALITATIVNÍ

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls157419/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls157419/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls157419/2011 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Aspirin C šumivé tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 tableta obsahuje léčivé

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU DALACIN C Injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden ml injekčního roztoku obsahuje clindamycinum 150 mg (ve formě clindamycini dihydrogenophosphas).

Více

Příloha č. 2 ke sdělení sp.zn. sukls130724/2010

Příloha č. 2 ke sdělení sp.zn. sukls130724/2010 Příloha č. 2 ke sdělení sp.zn. sukls130724/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU DALACIN C Injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Clindamycinum (clindamycini dihydrogenophosphas)

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocná látka se známým účinkem: Sulperazon obsahuje 128 mg sodíku v jedné lahvičce.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocná látka se známým účinkem: Sulperazon obsahuje 128 mg sodíku v jedné lahvičce. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SULPERAZON 2 g IM/IV Prášek pro injekční roztok SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: Jedna injekční lahvička obsahuje cefoperazonum 1 g jako

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Letrox 75 75 µg, tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: levothyroxinum natricum x H 2 0 1 tableta obsahuje 79,8-85,2,mikrogramů levothyroxinum

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Tamsulosin +pharma 0,4 mg tablety s prodlouženým uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje tamsulosini

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU (SPC) 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU DIPHERELINE S.R. 22,5 mg, prášek a rozpouštědlo pro injekční suspenzi s prodlouženým účinkem

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU (SPC) 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU DIPHERELINE S.R. 22,5 mg, prášek a rozpouštědlo pro injekční suspenzi s prodlouženým účinkem SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU (SPC) 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU DIPHERELINE S.R. 22,5 mg, prášek a rozpouštědlo pro injekční suspenzi s prodlouženým účinkem 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna lahvička obsahuje

Více

sp. zn. sukls222377/2013

sp. zn. sukls222377/2013 sp. zn. sukls222377/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Clopidogrel Actavis 75 mg Potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje 97,86 mg clopidogreli

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Lutrate Depot 22,5 mg prášek a rozpouštědlo pro injekční suspenzi s prodlouženým účinkem

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Lutrate Depot 22,5 mg prášek a rozpouštědlo pro injekční suspenzi s prodlouženým účinkem SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Lutrate Depot 22,5 mg prášek a rozpouštědlo pro injekční suspenzi s prodlouženým účinkem 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna injekční lahvička obsahuje

Více

2/11. 4.2. Dávkování a způsob podání Běžně doporučované dávkování k doplňkové terapii ve spojení s dietou u pacientů s diabetes mellitus

2/11. 4.2. Dávkování a způsob podání Běžně doporučované dávkování k doplňkové terapii ve spojení s dietou u pacientů s diabetes mellitus sp.zn. sukls106123/2012 a příloha k sp.zn. sukls244891/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Glucobay 50 Glucobay 100 Tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Glucobay 50: 1 tableta obsahuje

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls109345/2012

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls109345/2012 Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls109345/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Gemcitabin Ebewe 40 mg/ml koncentrát pro přípravu infúzního roztoku 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více