spol. s r.o. Podkovářská 6, Praha 9 Záměr Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "spol. s r.o. Podkovářská 6, 190 00 Praha 9 Záměr Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"

Transkript

1 spol. s r.o. Podkovářská 6, Praha 9 Záměr Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy KONCEPCE MONITORINGU VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ZKUŠEBNÍHO PROVOZU Zpracoval: Ing. Václav Hammer - držitel osvědčení MŽP ČR č.j. 707/140/OPV/93 o odborné způsobilosti ke zpracování dokumentací a posudků hodnotících vlivy stavby, činnosti nebo technologie na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění Únor

2 OBSAH 1. ÚČEL A KONCEPCE MONITORINGU 3 2. METODIKA MONITORINGU A VZTAH K LEGISLATIVĚ Ochrana ovzduší Hluk Ochrana vod Suroviny a pomocné prostředky Odpady Monitoring podzemních vod MONITORING ZKUŠEBNÍHO PROVOZU STAVBY Monitoring provozů a technologických procesů Monitoring emisí ovlivňujících životní prostředí a veřejné zdraví v období zkušebního provozu Monitoring složek životního prostředí a vlivů na veřejné zdraví v období zkušebního provozu 19 2

3 1. ÚČEL A KONCEPCE MONITORINGU Zpracování komplexního projektu monitoringu pro fázi výstavby, zkušebního provozu a trvalého provozu záměru bude navazovat na výsledky procesu EIA předmětného záměru a bude v souladu se stanoviskem vydaným MŽP ČR v rámci procesu EIA (dále v textu pouze Stanovisko). Projekt monitoringu vlivů na životní prostředí vč. vlivů na veřejné zdraví (dále pouze monitoringu) bude součástí příloh k žádosti o vydání integrovaného povolení podle zákona č. 76/2002 Sb. v platném znění pro záměr resp. stavbu Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy V této fázi procesu EIA je na základě požadavku MŽP ČR na doplňující informace zpracována pouze základní koncepce projektu monitoringu vlivu zkušebního provozu záměru na životní prostředí. Jako zásadní opatření k prevenci, vyloučení, snížení, případně kompenzaci nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí a zdraví obyvatelstva bude v rámci další technické přípravy navržen účelný monitoring vlivů záměru na životní prostředí. Uvedený monitoring bude podkladem pro zajištění omezení či minimalizace především těchto možných významnějších vlivů záměru: - emise škodlivých a pachových látek do ovzduší a jejich vliv na ovzduší - emise hluku a vliv hluku na chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb - emise látek do odpadních vod a vliv na technologii ÚČOV - potenciální vlivy na podzemní vody a jejich ochrana a kontrola - vlivy vybraných vstupních surovin a systém jejich kontroly - vlivy odpadů a systém kontroly nakládání s nimi - vlivy vybraných technologických zařízení a kontrola jejich provozu a úrovně jejich vlivů Monitoring uvedených potenciálně významnějších vlivů záměru na životní prostředí zahrnuje vedle měření emisí znečišťujících látek do ovzduší a v odpadních vodách a emisí hluku z vybraných provozních objektů, částí technologií záměru a jednotlivých zařízení rovněž sledování imisní situace v areálu záměru a jeho okolí. Ze stanoviska MŽP k předmětnému záměru by měly vyplývat podmínky vztahující se k vlivům záměru na životní prostředí a stanovené pro procesy navazujících správních řízení, které by měly být dále respektovány v následné projektové přípravě, průběhu výstavby a provozování záměru. Projekt monitoringu bude vycházet z návrhu opatření z kap. D.IV dokumentace EIA, a to z bodu 4. Zpracovat samostatný projekt komplexního kontrolního monitoringu vybraných technologických procesů a zařízení s významným vlivem na životní prostředí a veřejné zdraví. Kontrolní monitoring všech potřebných ukazatelů a veličin bude řešen komplexně a bude zajišťovat potřebné informace o vlivu záměru na životní prostředí a veřejné zdraví při výstavbě a ve zkušebním a trvalém provozu. 3

4 Ukazatele a veličiny, které se budou v průběhu trvalého provozu měnit s narůstajícím výkonem zařízení, budou měřeny a hodnoceny po etapách 10% přírůstku výkonu do dosažení a vyhodnocení cílové kapacity záměru. Uvedený komplexní monitoring vlivů na životní prostředí je nutno považovat za důležitý přínos k bezproblémové realizaci a provozování záměru a za rozhodující nástroj ochrany životního prostředí a veřejného zdraví. Projekt monitoringu bude předložen ke schválení v rámci procesu IPPC a ve stavebním řízení. Schválený monitoring bude součástí projektu organizace výstavby a příslušných provozních řádů pro zkušební a trvalý provoz. a dalších doplňujících bodů. Základní struktura členění komplexního monitoringu vlivů na životní prostředí: MONITORING VÝSTAVBY 1.Monitoring stavebních a montážních prací 2.Monitoring složek životního prostředí a vlivů na veřejné zdraví v období výstavby MONITORING ZKUŠEBNÍHO PROVOZU STAVBY 1.Monitoring provozů a technologických procesů ovlivňující životní prostředí v období zkušebního provozu 2.Monitoring emisí ovlivňujících životní prostředí a veřejné zdraví v období zkušebního provozu 3.Monitoring složek životního prostředí a vlivů na veřejné zdraví v období zkušebního provozu MONITORING TRVALÉHO PROVOZU STAVBY 1.Monitoring provozů a technologických procesů ovlivňující životní prostředí v období trvalého provozu 2.Monitoring emisí ovlivňujících životní prostředí a veřejné zdraví v období trvalého provozu 3.Monitoring složek životního prostředí a vlivů na veřejné zdraví v období trvalého provozu Jednotlivé části monitoringu zkušebního a trvalého provozu budou dále účelně členěny na jednotlivé dotčené provozní celky (PC), stavební objekty (SO) a provozní soubory (PS). 4

5 2. METODIKA MONITORINGU A VZTAH K LEGISLATIVĚ 2.1 OCHRANA OVZDUŠÍ Legislativní podmínky sledování a vyhodnocování kvality ovzduší jsou vymezeny nařízením vlády č. 597/2006 Sb. (sledování imisní situace) a vyhláškou MŽP ČR č.205/2009 Sb. (měření emisí). Měření emisí Monitoring emisí z energetického zdroje (plynová kotelna) Ve vztahu k legislativě je kotelna energetického zdroje podle zákona č. 86/2002 Sb. zařazena jako střední zdroj znečišťování ovzduší spalující zemní plyn s tepelným výkonem 0,99 MW tep. V souladu s 5 vyhlášky č. 205/2009 Sb. bude prováděno jednorázové měření emisí znečišťujících látek (TZL, NO x, SO 2, CO) při uvedení do provozu a 1 x za 5 let. Měření bude prováděno v souladu s 6, vyhlášky č. 205/2009 Sb. Měření bude provádět osoba s autorizací podle 15 odst. 1, písm. a) zákona č. 86/2002 Sb. v platném znění, která bude zahrnovat oprávnění k měření relevantních znečišťujících látek podle platné metodiky v souladu s přílohou č. 6 nařízení vlády č. 597/2006 Sb. Záložní zdroj el. energie (generátor na zemní plyn) podléhá podle 4 odst.3 vyhlášky č. 205/2009 Sb. jednorázovému měření emisí. Referenční metody sledování relevantních znečišťujících látek: 1. Pro stacionární měření SO 2 se použije referenční metoda podle české technické normy EN 14212:2005 "Kvalita vnějšího ovzduší - Normalizovaná metoda měření koncentrací oxidu siřičitého ultrafialovou fluorescencí" 2. Pro stacionární měření NO 2 a NO x se použije referenční metoda podle české technické normy EN 14211:2005 "Kvalita vnějšího ovzduší - Normalizovaná metoda měření koncentrací oxidu dusičitého a oxidů dusíku chemiluminiscencí" 4. Pro odběr vzorků a stacionární měření PM 10 se použije referenční metoda podle české technické normy EN 12341:1999 "Kvalita ovzduší - Stanovení frakce PM 10 v suspendovaných částicích - Referenční metoda a polní zkouška k prokázání ekvivalence metod měření" 5. Pro odběr vzorků a stacionární měření PM 2,5 se použije referenční metoda podle české technické normy EN 14907:2005 "Normalizovaná metoda gravimetrického měření ke stanovení hmotnostní frakce suspendovaných částic PM 2,5 ve vnějším ovzduší" 6. Pro odběr vzorků a stacionární měření benzenu se použije referenční metoda podle částí 1, 2 a 3 české technické normy EN 14662:2005 "Kvalita vnějšího ovzduší - Normalizovaná metoda měření koncentrací benzenu" 5

6 7. Pro stacionární měření CO se použije referenční metoda podle české technické normy EN 14626:2005 "Kvalita vnějšího ovzduší - Normalizovaná metoda měření koncentrací oxidu uhelnatého nedisperzní infračervenou spektroskopií" Mimo referenční metody podle přílohy č. 6 nařízení vlády č. 597/2006 Sb. budou stanoveny rovněž imise benzo(a)pyrenu (vliv dopravy), a to příslušnými analytickými metodami v souladu s akreditacemi autorizovaných laboratoří. Monitoring emisí pachových látek Emisní limit pro pachové látky není v současné době v ČR stanoven. Pachové vjemy silně ovlivňují psychický stav člověka. Jestliže jde o látky toxické, pomáhá jejich čichové vnímání varovat exponovaného člověka před hrozící otravou. Existuje však i mnoho látek nejedovatých, jejichž zápach neohrožuje bezprostředně zdraví, ale při vyšších koncentracích a dlouhodobém působení může těžce narušovat psychickou pohodu a tím narušovat zdraví nepřímo. Proto je obecně v poslední době v rámci ochrany životního prostředí a obyvatelstva v zahraničí i u nás pachovým vlivům věnována zvýšená pozornost a pro ochranu před jejich šířením jsou stanoveny zákonné požadavky. V ČR je problematika a přípustnost pachových látek regulována zákonem č. 86/2002 Sb. o ovzduší, dříve i původní vyhláškou č.356/2002, kterou se stanovily přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů Vyhláška č. č. 205/2009 Sb. nahrazující vyhlášku č.356/2002 měření emisí pachových látek a stanovení jejich emisních limitů pro vybrané zdroje nezahrnuje, zřejmě z důvodu absence dostatečných a věrohodných statistických údajů o měření pachových látek, nezbytných pro srovnávání a hodnocení pachových emisí jednotlivých zdrojů. Dalším prováděcím předpisem je vyhláška č. 362/2006 Sb., která určuje způsob stanovení koncentrace pachových látek, přípustné míry obtěžování zápachem a způsob jejího zjišťování. Dále tato vyhláška uvádí seznam stacionárních zdrojů u kterých je povinnost měření koncentrace pachových látek. Ve vztahu k předmětné stavbě se tato povinnost na ni vztahuje podle části C, bodu 5. přílohy uvedené vyhlášky. Metodika měření Jsou předepsány metodika a postupy hodnocení koncentrace pachových látek podle ČSN EN Kvalita ovzduší Stanovení koncentrace pachových látek dynamickou olfaktometrií. Pachovou jednotkou je v ČR OUER.m -3, totožná s Evropskou pachovou jednotkou (Odour Unit), označovanou v zahraničí zkratkou ou E.m -3. Je to množství pachové látky, které rozptýleno v 1 m 3 čistého vzduchu odpovídá čichovému prahu. Zjišťovaná koncentrace pachových látek je násobek ředění vzorku čistým vzduchem, potřebný ke snížení pachového vjemu k čichového prahu. Výběr konkrétního způsobu měření z metod stanovených ČSN EN (dynamické vzorkování pro přímou olfaktometrii, vzorkování pro následnou olfaktometrii, druh olfaktometru apod.) a vyhodnocení měření bude na vybraném zhotoviteli měření pachových látek, jako odborně způsobilé osobě mající příslušnou autorizaci pro toto měření. 6

7 Měření imisí Měření imisí vychází z podmínek Stanoviska MŽP ČR a tyto podmínky a metodika měření budou vycházet z platné legislativy pro ochranu ovzduší. Legislativní podmínky sledování a vyhodnocování kvality ovzduší jsou vymezeny 9 zákona č. 86/2002 Sb. a nařízením vlády č. 597/2006 Sb. (sledování imisní situace). Metodika měření Referenční metody sledovaných znečišťujících látek jsou stanoveny přílohou č. 6 nařízení vlády č. 597/2006 Sb. (viz měření emisí). Měření bude prováděno osobou s autorizací podle 15 odst. 1, písm. a) zákona č. 86/2002 Sb. v platném znění, která bude zahrnovat oprávnění k měření uvedených znečišťujících látek podle platné metodiky, kterou je autorizovaná osoba povinna se řídit. Uvedená metodika pak určuje konkrétní podmínky měření (přesné umístění odběru vzorku dle charakteru konkrétního místa, výška nad terénem, způsob vzorkování, teplota vzduchu, rychlost a směr větru, ostatní klimatické podmínky apod.). Metodika a postupy hodnocení imisní koncentrace pachových látek vychází rovněž z ČSN EN Kvalita ovzduší Stanovení koncentrace pachových látek dynamickou olfaktometrií. Pro jednotlivé pachové látky ani jejich skupiny nejsou v ČR stanoveny závazné imisní limity. Může zde být proveden pouze hrubý odhad míry obtěžování v blízkém obytném území. Ze zkušenosti je známo, že koncentrace pachových látek do úrovně přibližně 5 ou E.m -3 nejsou zpravidla lidmi pociťovány jako obtěžující. Nad touto úrovní pak již narůstají stížnosti. Poznámka: Je nutno upozornit, že zvolit nějakou konkrétní hranici čichového prahu je obtížné, nalezené hodnoty se obvykle značně liší od vypočtených, protože i subjektivní vnímání pachových látek v ovzduší se značně liší. Čichový práh není možné brát jako nějaký závazný limit, ale spíše jako orientační mez od které by potenciálně mohly koncentrace znečišťujících látek způsobovat obtěžování zápachem (mimo jiné proto, že obtěžování zápachem závisí nejen na intenzitě, ale i na četnosti a délce překračování čichového prahu). Vzhledem k tomu je pak ale nutné brát při posuzování vypočtených hodnot tuto hranici ne dogmaticky, ale jako orientační hodnotu, a konečné hodnocení zpracovat až po provedeném měření. V bezprostředním okolí lokality se nenachází žádná zóna pro ochranu ekosystémů a vegetace, která by vyžadovala zvláštní ochranu ovzduší (viz nařízení vlády č. 597/2006 Sb.), měření imisí pachových látek je tedy zaměřeno především na obytnou zástavbu a vliv na obyvatelstvo. Ve vztahu k hodnocení výsledků měření imisí vyhlásil Státní zdravotní ústav (dále jen SZÚ) podle 45 zákona č. 86/2002 Sb. pro některé znečišťující látky, které nemají stanovený imisní limit, referenční koncentrace, které mají například v rozptylových studiích stejnou platnost jako imisní limity. Tyto referenční koncentrace pak budou využity v rámci hodnocení výsledků měření imisí. 7

8 2.2 HLUK Způsob měření a hodnocení hluku bude v souladu s ustanovením 19 nařízení vlády č. 148/2006 Sb. Podmínky měření 1. Měření bude prováděno při plné kapacitě výroby a při souběžném provozu všech významných bodových zdrojů hluku (podchycení max. hlukových emisí z výroby). 2. Měření bude prováděno při průjezdu těžkého nákladního auta příjezdovou trasou do areálu závodu (podchycení vlivu dopravy v rámci provozu stavby). 3. Doba měření bude konkrétně určena zhotovitelem měření v souladu s platnou metodikou, předpokládá se měření v průběhu 24 h z důvodu ověření hodnot hluku jak ve dne tak v noci ve vztahu k hygienickým limitům. V noční době pak naměřené hodnoty budou reprezentovat především vlivy nočního provozu závodu a dopravy nesouvisející se záměrem. V denní době bude měření prováděno pokud možno v období max. okolní dopravy v obytné zástavbě i na okolních komunikacích (podchycení vlivu dopravy). Uvedené podmínky platí souběžně pro jednorázové měření hluku. Metodika měření Měření bude provádět osoba s autorizací podle 32a a 83c zákona č. 258/2000 Sb. v platném znění, která bude zahrnovat oprávnění k měření hluku v uvedených prostorech podle platné metodiky, kterou je povinna autorizovaná osoba se řídit. Uvedená metodika pak určuje konkrétní podmínky měření (určení konkrétní doby měření v průběhu 24 h, přesné umístění měřících přístrojů dle charakteru konkrétního místa, výška nad terénem, způsob vyhodnocení naměřených hodnot, teplota vzduchu, ostatní klimatické podmínky apod.). Předpokládaná zkušební metoda: SOP 417, typ A (autorizovaná) Měření hluku bude prováděno v souladu s: ČSN ISO Akustika - Popis, měření a hodnocení hluku prostředí - Část 1: Základní veličiny a postupy pro hodnocení (nahrazuje ČSN ISO ) ČSN ISO Akustika - Popis a měření hluku prostředí - Část 2: Získávání údajů souvisejících s využitím území ČSN ISO Akustika - Popis a měření hluku prostředí - Část 3: Použití při stanovení nejvyšších přípustných hodnot hluku 2.3 OCHRANA VOD V rámci ochrany vod bude sledována kvalita odpadních vod (emisní hodnoty) vypouštěných na ÚČOV. Vzorkování vod bude prováděno obecně podle: ČSN EN ISO , (ČSN ) Jakost vod - Odběr vzorků - Část 1: Návod pro návrh programu odběru vzorků a pro způsoby odběru vzorků 8

9 Přehled používaných metodik základních analýz: CHSK Cr (A) - SOP 23 BSK 5 (A) - SOP 14 NL 105 (A) - SOP 12 N-NH + 4 : (A) - SOP 17 Hg (A) - SOP 48 N-NO 2 (A) - SOP 18 N-NO 3 (A) - SOP 16 P celk. (A) - SOP 19 N celk. = suma N anorg. + N org. : (A) - SOP 20 Ostatní doplňující analýzy budou prováděny dle postupů schválených v akreditačních dokumentech autorizovaných laboratoří. Vypouštění odpadních vod na ÚČOV: Základní rozsah sledovaných ukazatelů: CHSK Cr, BSK 5, NL 105, N-NH 4 +, N-NO 3, N-NO 2, N celk., P celk. těžké kovy, Hg celk., Tento rozsah bude prováděn dle novely N.N č. 61/2003 Sb. Doplňující analýzy: AOX, C 10 - C 40, PAU, PCB, BTEX, OCDD, OCDF Četnost těchto analýz bude nižší než u základních ukazatelů, a to ve vztahu k hodnotám zjištěným ve zkušebním provoze. Konečný rozsah a četnost analýz určí vodoprávní úřad v rámci příslušného správního řízení. Monitoring odlučovačů ropných látek na kanalizaci srážkových vod Ukazatel "Nepolární extrahovatelné látky" byl nahrazen ukazatelem "Uhlovodíky C 10 - C 40 ", které jsou definovány jako suma koncentrací sloučenin extrahovatelných uhlovodíků rozpouštědlem s bodem varu ležícím v rozsahu od 36 do 69 C, které se neadsorbují na Florisilu a lze je stanovit plynovou chromatografií, a jejichž retenční časy leží mezi retenčními časy dekanu a tetrakontanu. Látky splňující tuto definici jsou alifatické, alicyklické a aromatické uhlovodíky s dlouhými nebo rozvětvenými řetězci. Stanovení se provádí podle: ČSN EN ISO , Změna Z1 (ČSN ) Jakost vod - Stanovení uhlovodíků C 10 - C 40 Část 2: Metoda plynové chromatografie po extrakci rozpouštědlem. Rozbory a kontrola znečištění odpadních vod se obecně řídí ustanovením podle odst. 1, 92 zákona č. 254/2001 Sb. v platném znění. Podle tohoto rozbory ke zjištění koncentrace znečišťujících látek v odpadních vodách pro účely zákona o vodách mohou provádět jen odborně způsobilé osoby oprávněné k podnikání (tzv. "oprávněná laboratoř"). Pro účely kontroly správnosti sledování znečištění odpadních vod mohou provádět rozbory jen oprávněné laboratoře pověřené MŽP ČR (tzv. "kontrolní laboratoře"). Uvedené laboratoře musí být příslušným postupem autorizovány a pro každý měřený ukazatel znečištění vod musí mít vystavenou příslušnou akreditaci podle příslušné ČSN. Veškeré potřebné údaje o způsobilosti laboratoře k provádění příslušného rozboru musí být uvedeny na příslušném Protokolu o zkoušce s uvedením příslušné analytické metodiky každého rozboru vč. uvedení nejistoty měření. 2.4 SUROVINY A POMOCNÉ PROSTŘEDKY Ze surovin lze za nejvýznamnější považovat především surový kal z ÚČOV a zpracovávané odpady a ostatní biomasu. Parametry surového kalu budou kontrolovány na ÚČOV, jedná se o kontrolu základních parametrů majících vliv na proces aerobní fermentace a na kvalitu produktu, dále o kontrolu 9

10 úrovně obsahu škodlivých látek v kalu. Zabezpečení kontroly navážených odpadů a biomasy bude zajištěno smluvními podmínkami a systémem přejímky jejích dodávek s kontrolou provozní laboratoře vstupních materiálů. Tento proces bude řádně dokumentován a archivován. V rámci kontrolní činnosti laboratoře budou používány příslušné metody odběru vzorků organických materiálů a jejich analýzy zajišťující doklady o jejich kvalitě dané schváleným provozním řádem. Vzhledem k charakteru těchto surovin bude nakládání s nimi podléhat zákonu o odpadech (viz dále kap. 2.5). Zásadním výstupem této části monitoringu bude zajištění zpracování v KH Drasty pouze těch odpadů a materiálů a v té kvalitě, které budou uvedeny ve schváleném provozním řádu. Jako další významnější suroviny lze považovat procesní chemikálie. Jejich parametry jsou dány kvalitativními garancemi ze strany dodavatelů a bezpečnostními listy (BL). Nakládání s nimi v rámci provozu závodu se bude řídit zákonem č. 356/2003 Sb. o chemických látkách v platném znění (zákon č. 371/2008 Sb.) a jeho prováděcími předpisy, a dále údaji BL. 2.5 ODPADY Nakládání s odpady ať naváženými jako surovina nebo produkovanými provozem závodu bude zajištěno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění a jeho prováděcími předpisy. Původce odpadů (provozovatel) zajistí recyklaci vybraných odpadů v rámci výrobních provozů závodu nebo předá odpady oprávněné osobě k jejich odstranění nebo využití v souladu s příslušnými předpisy. Původce odpadů i oprávněná osoba jsou povinni každý odpad zařadit podle Katalogu odpadů daném vyhláškou č. 381/2001 Sb. v platném znění. Proces předávání odpadů a následného nakládání s nimi je dokumentován podle příslušných předpisů. V případě, že nastanou ze strany původce odpadů nebo oprávněné osoby pochybnosti o tom, že odpad splňující podmínky zařazování odpadu podle kategorií dané 6 odst. 1 písm. b) nebo c) zákona č. 185/2001 Sb. nemá žádnou z nebezpečných vlastností (v technologii fermentace budou využívány pouze odpady zařazené do kategorie O), mohou tito požádat o hodnocení nebezpečných vlastností odpadu pověřenou osobou podle vyhlášky č. 376/2001 Sb. v platném znění. Tato vyhláška vč. příloh stanovuje metodické postupy procesu hodnocení nebezpečných vlastností odpadu a v příloze 3 uvádí konkrétní metody tohoto hodnocení. Naformátováno: Bez odrážek a číslování 2.6 MONITORING PODZEMNÍCH VOD Kontrola podzemních vod bude zahrnovat jejich vzorkování z hg vrtů zřízených pro zasakování srážkových vod v areálu KH Drasty, ze stávající studně v areálu a ze stávajících hg vrtů v okolí lokality. Rozsah analýz bude odpovídat rozsahu analýz odpadních vod z b

11 3. MONITORING ZKUŠEBNÍHO PROVOZU STAVBY 3.1 MONITORING PROVOZŮ A TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ Jednotlivé části monitoringu provozů a technologických procesů ve zkušebním provozu budou dále účelně členěny na jednotlivé provozní celky (PC) s hodnocením stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) z hlediska jejich potenciálních vlivů na životní protředí. V následujícím přehledu PS a SO, které významněji mohou ve zkušebním provozu ovlivňovat životní prostředí, jsou uvedeny zásadní možné vlivy na ŽP a potřeby monitoringu z hlediska těchto vlivů. Podrobné údaje o řešení monitoringu v rámci vlastních provozů a technologických procesů vč. grafických znázornění monitorovacích profilů budou uvedeny v dokumentaci IPPC jednotlivých PC. PC 1- Aerobní fermentace kalu a organických materiálů POPIS VYBRANÝCH STAVEBNÍCH OBJEKTŮ V ČLENĚNÍ NA JEDNOTLIVÉ SO A JEJICH VLIVY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ SO 1-03 Akumulační nádrž surového kalu Objekt SO 1-03 je vzhledem k jeho zakrytí a umístění technologického zařízení pod hladinou kalu zcela nevýznamným plošným zdrojem hluku (neplatí o dmychadlech ve venkovním provedení, pokud budou umístěna v rámci PS 1-03 vedle nádrže, hlukové emise budou ale minimalizovány účinným protihlukovým krytem). Za podmínky vodohospodářsky zabezpečené konstrukce objektu nebude objekt negativně ovlivňovat horninové prostředí vč. podzemních vod. Z hlediska ochrany ovzduší je potenciálním vlivem únik emisí pachových látek, které se v tomto objektu uvolňují intenzivním provzdušňováním. Úroveň tohoto úniku závisí na řešení zakrytí nádrží (dostatečná těsnost) a vytvořeném podtlaku, a dále na dostatečné účinnosti dezodorizačního biofiltru. Vzhledem ke vzdálenosti obytné zástavby lze při kvalitním řešení konstrukce nádrže a příslušné vzduchotechniky s kvalitním biofiltrem s nízkým zatížením považovat vliv pachových látek za nevýznamný. Monitoring tohoto SO bude spadat do monitoringu pachových látek s měřením emisí jejich zdrojů na lokalitě a imisí u nejbližší obytné zástavby a do monitoringu podzemních vod. SO 1-04 Zahušťování surového kalu Objekt SO 1-04 je vzhledem k vybavení technologickým zařízením s významnými hlukovými emisemi plošným zdrojem hluku, který vzhledem ke konstrukci nadzemních obvodových stěn se vzduchovou neprůzvučností min. 40 db a vzdáleností nejbližší obytné zástavby cca 350 m lze považovat za nevýznamný s předpokladem nepřekračování hygienických limitů hluku. Za podmínky vodohospodářsky zabezpečené konstrukce podlah objektu SO 1-09 nebude tento objekt negativně ovlivňovat horninové prostředí vč. podzemních vod. Z hlediska ochrany ovzduší je potenciálním vlivem únik emisí pachových látek, které se mohou uvolňovat ze surového nestabilizovaného kalu (s úrovní dle stavu vyplývajícího ze způsobu nakládání s ním před vstupem na lokalitu Drasty) z příslušných rozvodů a zařízení. 11

12 Předpokládané zamezení tohoto úniku závisí na kvalitním řešení konstrukce odstředivek a rozvodů kalu, a dále na kvalitním řešení vzduchotechniky objektu SO 1-04 a dostatečné účinnosti dezodorizačního biofiltru. Vzhledem ke vzdálenosti obytné zástavby lze při kvalitním řešení konstrukce zařízení a rozvodů kalu a příslušné vzduchotechniky a při kvalitním biofiltru považovat vliv pachových látek za nevýznamný. V případ přenesení umístění odstředivek do objektu SO 1-06 Skladování a úprava organického substrátu a kalu se bude výše uvedené vztahovat na tento objekt, resp. na jeho oddělenou část s odstředivkami. Monitoring tohoto SO bude spadat do monitoringu pachových látek s měřením emisí jejich zdrojů na lokalitě a imisí u nejbližší obytné zástavby a do monitoringu zdrojů hluku na lokalitě a hlukové zátěže u venkovního chráněného prostoru a venkovního chráněného prostoru staveb. SO 1-05 Aerobní fermentace kalu Objekt SO 1-05 vzhledem k jeho charakteru (základy pod technologická zařízení) a za podmínky vodohospodářsky zabezpečené stavební konstrukce základů fermentorů a biofiltrů nebude negativně ovlivňovat ŽP a nebude zahrnut do monitoringu vlivu na ŽP. V případě výběru dodavatele se stavební konstrukcí fermentorů bude monitoring odpovídat PS 1-05 (viz dále). SO 1-06 Skladování a úprava organického substrátu a kalu Objekt SO 1-06 je vzhledem k vybavení technologickým zařízením s významnými hlukovými emisemi plošným zdrojem hluku, který vzhledem ke konstrukci nadzemních obvodových stěn se vzduchovou neprůzvučností min. 35 db a vzdáleností nejbližší obytné zástavby cca 350 m lze považovat za nevýznamný s předpokladem nepřekračování hygienických limitů hluku. Vzhledem k četnosti dopravy materiálů do objektu je pro minimalizaci fugitivních emisí hluku významné vybavení elektricky ovládanými automatickými vjezdovými vraty. Za podmínky vodohospodářsky zabezpečené konstrukce podlah objektu SO 1-06 nebude tento objekt negativně ovlivňovat horninové prostředí vč. podzemních vod. Z hlediska ochrany ovzduší je potenciálním vlivem vznik emisí pachových látek, které se mohou uvolňovat ze surového nestabilizovaného kalu a případně z některých organických materiálů (s úrovní dle stavu vyplývajícího ze způsobu nakládání s nimi před vstupem na lokalitu Drasty) v zařízeních pro jejich úpravu. Monitoring tohoto SO bude spadat do monitoringu pachových látek s měřením emisí jejich zdrojů na lokalitě a imisí u nejbližší obytné zástavby a do monitoringu zdrojů hluku na lokalitě a hlukové zátěže u venkovního chráněného prostoru a venkovního chráněného prostoru staveb. SO 1-10 Kotelna na zemní plyn Objekt SO 1-10 je vzhledem k vybavení technologickým zařízením plošným zdrojem hluku, který vzhledem ke konstrukci obvodových stěn se vzduchovou neprůzvučností min. 30 db a vzdáleností nejbližší obytné zástavby cca 350 m lze považovat za nevýznamný s předpokladem nepřekračování hygienických limitů hluku. Ve vztahu k zařízení umístěnému v SO 1-10 nebude tento objekt negativně ovlivňovat horninové prostředí vč. podzemních vod. 12

13 Z hlediska vlivu na ovzduší je významnějším objektem komín s vyústěním spalin zemního plynu, a to zejména ve vztahu k emisím NO x a SO 2. Potenciální únik zemního plynu do ovzduší vlivem netěsnosti rozvodů a z kotlů lze považovat pouze za havarijní stav. Monitoring tohoto SO bude spadat do monitoringu emisí ze spalování ZP s jednorázovým měřením dle výše uvedené metodiky a legislativy a imisí u nejbližší obytné zástavby a do monitoringu zdrojů hluku na lokalitě a hlukové zátěže u venkovního chráněného prostoru a venkovního chráněného prostoru staveb. SO 1-11 Spojovací potrubí a kolektory Za podmínky vodohospodářského zabezpečení stavební konstrukce kolektorů a zajištění těsnosti spojovacích potrubí odpadních vod, kalů a chemikálií, a při způsobu jejich uložení v kolektoru v souladu s příslušnými ČSN nebude tento SO negativně ovlivňovat ŽP. Monitoring tohoto SO bude spadat do monitoringu podzemních vod. SO 1-26 Doplňkový sklad organického substrátu Objekt SO 1-26 je vzhledem k vybavení technologickým zařízením s významnějšími hlukovými emisemi plošným zdrojem hluku, který vzhledem ke konstrukci nadzemních obvodových stěn se vzduchovou neprůzvučností min. 35 db a vzdáleností nejbližší obytné zástavby cca 350 m lze považovat za nevýznamný s předpokladem nepřekračování hygienických limitů hluku. Za podmínky vodohospodářsky zabezpečené konstrukce podlah objektu SO 1-26 a jeho odkanalizování do kanalizace průmyslových vod nebude tento objekt negativně ovlivňovat horninové prostředí vč. podzemních vod. Z hlediska ochrany ovzduší je potenciálním vlivem vznik emisí pachových látek, které se mohou uvolňovat z případně přechodně ukládaného surového nestabilizovaného kalu a z některých organických odpadů (s úrovní dle stavu vyplývajícího ze způsobu nakládání s nimi před vstupem na lokalitu Drasty). Předpokládaná minimalizace úniku pachových látek do ovzduší závisí na řešení vzduchotechniky objektu SO 1-26 a dostatečné účinnosti dezodorizačních biofiltrů využitých pro čištění části odtahované vzdušiny. Vzhledem ke vzdálenosti obytné zástavby lze při kvalitním řešení vzduchotechniky s účelným lokálním (dle členění prostoru SO ve vztahu k charakteru ukládaného materiálu) odtahem vzdušin z prostoru objektu a při kvalitních biofiltrech považovat vliv pachových látek za nevýznamný. Monitoring tohoto SO bude spadat do monitoringu pachových látek s měřením emisí jejich zdrojů na lokalitě a imisí u nejbližší obytné zástavby a do monitoringu hlukové zátěže u venkovního chráněného prostoru a venkovního chráněného prostoru staveb. SO 1-29 Čerpací jímka fugátu Objekt SO 1-29 je vzhledem k jeho zakrytí a umístění technologického zařízení pod hladinou odpadních vod zcela nevýznamným plošným zdrojem hluku. Za podmínky vodohospodářsky zabezpečené a nepropustné konstrukce objektu nebude objekt negativně ovlivňovat horninové prostředí vč. podzemních vod. Z hlediska ochrany ovzduší je vznik emisí pachových látek potlačen krátkou dobou zdržení fugátu a ostatních odpadních vod (cca 30 min.) a zakrytím jímky, a dále odsáváním prostoru jímky vzduchotechnikou k přečištění na dezodorizačních biofiltrech v PS

Část I "ŘEŠENÍ ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ ORGANICKÝCH ODPADŮ A KALŮ Z PRAHY"

Část I ŘEŠENÍ ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ ORGANICKÝCH ODPADŮ A KALŮ Z PRAHY spol. s r.o. Podkovářská 6, 190 00 Praha 9 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY záměru Část I "ŘEŠENÍ ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ ORGANICKÝCH ODPADŮ A KALŮ Z PRAHY" v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření

Více

Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy Ražený technologický kanál pro kalové hospodářství Drasty

Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy Ražený technologický kanál pro kalové hospodářství Drasty Posouzení vlivu záměru Název zakázky Číslo zakázky 9000100002 Objednatel Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy Ražený technologický kanál pro kalové hospodářství Drasty Hlavní

Více

Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy - lokalita Drasty

Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy - lokalita Drasty 1/43 Dokumentace posouzení vlivu záměru na životní prostředí podle přílohy č.4 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů Řešení energetického využití

Více

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY zpracované v rámci posuzování vlivů na životní prostředí záměru

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY zpracované v rámci posuzování vlivů na životní prostředí záměru spol. s r.o. Podkovářská 6, 190 00 Praha 9 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY zpracované v rámci posuzování vlivů na životní prostředí záměru Část II RAŽENÝ TECHNOLOGICKÝ KANÁL PRO KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ DRASTY lokalita

Více

Čerpací stanice PH rozšíření o nádrž

Čerpací stanice PH rozšíření o nádrž inženýrské, organizační a realizační činnosti v ekologii Staňkova 18a, 602 00 Brno tel./fax: 05 49210356, 05 41240857 enving@enving.cz http://www.enving.cz Organizace oprávněná k provozování živnosti Posuzování

Více

PRODEJNÍ CENTRUM AAA AUTO OSTRAVA

PRODEJNÍ CENTRUM AAA AUTO OSTRAVA AAA AUTO a.s. Husovo nám.14, 253 01 Hostivice PRODEJNÍ CENTRUM AAA AUTO OSTRAVA Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (dle

Více

SKLÁDKA S-NO S ODDĚLENÝM SEKTOREM S-OO3 ÚNANOV - ROZŠÍŘENÍ SKLÁDKY

SKLÁDKA S-NO S ODDĚLENÝM SEKTOREM S-OO3 ÚNANOV - ROZŠÍŘENÍ SKLÁDKY SKLÁDKA S-NO S ODDĚLENÝM SEKTOREM S-OO3 ÚNANOV - ROZŠÍŘENÍ SKLÁDKY DOKUMENTACE VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Zpracováno ve smyslu 8 a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

PROBLEMATIKA POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A NEJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH TECHNIK V OBLASTI ČIŠTĚNÍ PRŮMYSLOVÝCH ODPADNÍCH VOD

PROBLEMATIKA POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A NEJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH TECHNIK V OBLASTI ČIŠTĚNÍ PRŮMYSLOVÝCH ODPADNÍCH VOD spol. s r.o. Podkovářská 6, 190 00 Praha 9 PROBLEMATIKA POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A NEJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH TECHNIK V OBLASTI ČIŠTĚNÍ PRŮMYSLOVÝCH ODPADNÍCH VOD Ing. Václav Hammer EKOSYSTEM spol.

Více

Výroba plastových oken Hodějice II. etapa

Výroba plastových oken Hodějice II. etapa Výroba plastových oken Hodějice II. etapa OZNÁMENÍ ZÁMĚRU Zpracováno ve smyslu 6 a přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí listopad 2006 INVESTprojekt NNC, s.r.o.,

Více

Sběrný dvůr papíru, lepenky, železných a neželezných kovů Čakovice, ulice Cukrovarská

Sběrný dvůr papíru, lepenky, železných a neželezných kovů Čakovice, ulice Cukrovarská tel.: 777 311 175, e-mail: pizova@iol.cz RNDr.Naděžda Pízová, 155 00 Praha 5, Bavorská 856, Oznamovatel: KOVO GROUP sdružení podnikatelů Jateční 11, Praha 7 Provozovna: Kolbenova 450/35, 190 00 Praha 9

Více

K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství R O Z H O D N U T Í

K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství R O Z H O D N U T Í K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství Liberec 19. února 2004 Č. j.: KULK/2724/2003 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.:

Více

OZNÁMENÍ VE SMYSLU ZÁKONA Č. 100/2001 SB., VE ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 93/2004 SB.

OZNÁMENÍ VE SMYSLU ZÁKONA Č. 100/2001 SB., VE ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 93/2004 SB. VÝROBNÍ ZÁVOD SUNGWOO OZNÁMENÍ VE SMYSLU ZÁKONA Č. 100/2001 SB., VE ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 93/2004 SB. zákazník Sungwoo Hitech Co. Ltd. stupeň STUDIE zakázkové číslo 5285-900-2 číslo dokumentu 5285-000-2/2-BX-01

Více

G-Consult, spol. s r.o.

G-Consult, spol. s r.o. G-Consult, spol. s r.o. Mittal Steel Ostrava a.s. Žárová zinkovna pro provoz 162 - svodidla Oznámení v rozsahu dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Číslo zakázky

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 26. října 2011 Č.j.:68161/ENV/11 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ podle 10 zákona č.

Více

SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AREÁL VRCHBĚLÁ MULTIFUNKČNÍ TURISTICKÉ CENTRUM

SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AREÁL VRCHBĚLÁ MULTIFUNKČNÍ TURISTICKÉ CENTRUM Sídlo: Doudova 544/11, 147 00 Praha 4 Podolí Provozovna: Masarykova 62/109, 400 01 Ústí nad Labem IČ: 25423363, DIČ: CZ25423363 Název akce: SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AREÁL VRCHBĚLÁ MULTIFUNKČNÍ TURISTICKÉ CENTRUM

Více

Rozhodnutí. 4. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení v úplném znění integrovaného povolení (dále jen 4.

Rozhodnutí. 4. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení v úplném znění integrovaného povolení (dále jen 4. KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Spisová zn.: OZPZ 2544/2014/Kle Rozhodnutí Krajský úřad

Více

O Z N Á M E N Í. Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov

O Z N Á M E N Í. Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov Prof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc. O Z N Á M E N Í Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov (Oznámení ve smyslu přílohy č. 3 k zák. č. 100/2001 Sb., ve znění pozděj. předpisů) Prof. Ing.

Více

VYHLÁŠKA Č. 428/2001 SB. 428 VYHLÁ KA

VYHLÁŠKA Č. 428/2001 SB. 428 VYHLÁ KA VYHLÁŠKA Č. 428/2001 SB. 428 VYHLÁ KA Ministerstva zemûdûlství ze dne 16. listopadu 2001, kterou se provádí zákon ã. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro vefiejnou potfiebu a o zmûnû nûkter ch

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 15. 8. 2013 Č.j.: 57189/ENV/13 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ podle 10 zákona č.

Více

AKTUALIZACE INTEGROVANÉHO PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE III

AKTUALIZACE INTEGROVANÉHO PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE III OZNÁMENÍ KONCEPCE PODLE ZÁKONA O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Č. 100/2001 SB. V PLATNÉM ZNĚNÍ, 10C A DLE PŘÍLOHY Č. 7 AKTUALIZACE INTEGROVANÉHO PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ Leden 2012

Více

G-Consult, spol. s r.o.

G-Consult, spol. s r.o. G-Consult, spol. s r.o. SPOLEČENSKÉ CENTRUM BREDA & WEINSTEIN OPAVA OZNÁMENÍ podle 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v rozsahu přílohy č. 4 Číslo zakázky Katastrální území

Více

P O S U D E K. "Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická"

P O S U D E K. Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická RNDr. Stanislav Novák Prakšická 990 688 01 Uherský Brod poradenství v ekologii a životním prostředí P O S U D E K k dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí záměru "Společenské a obchodní centrum

Více

Dokumentace záměru Paroplynový zdroj 880 MW e v Elektrárně Počerady dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

Dokumentace záměru Paroplynový zdroj 880 MW e v Elektrárně Počerady dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění Dokumentace záměru Paroplynový zdroj 880 MW e v Elektrárně Počerady dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění Oznamovatel Zpracovatel dokumentace ČEZ, a. s. SCES - Group, spol. s r. o. prosinec 2008

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 7. 8. 2014 Č.j.: 54015/ENV/14 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ podle 10 zákona č. 100/2001

Více

Mobis Lamp Shop CZ DOKUMENTACE. (podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.)

Mobis Lamp Shop CZ DOKUMENTACE. (podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.) Masná 1493/8, 702 00 Ostrava, tel.: 596 114 030 www.azgeo.cz, azgeo@azgeo.cz Název zakázky : Mošnov - MOBIS - EIA Číslo úkolu : 534078 Objednatel : Technoprojekt, a.s. Mobis Lamp Shop CZ DOKUMENTACE (podle

Více

Oznámení záměru. Obchodní centrum Podbaba Praha 6

Oznámení záměru. Obchodní centrum Podbaba Praha 6 OZNÁMENÍ ZÁMÌRU OBCHODNÍ CENTRUM PODBABA PRAHA 6 DEJVICE (Oznámení dle pøíl. è. 3 zákona è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí) Èervenec 2009 Oznámení záměru Obchodní centrum Podbaba

Více

- 1 - A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

- 1 - A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA - 1 - A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A.1.1 údaje o stavbě název stavby: Dobudování sportovně-rekreačního areálu Pod Plachtami modernizace sportovních stezek a výstavba fitness kiosků Místo

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 31. ledna 2010 Č. j.: 7432/ENV/10 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ podle 10 zákona

Více

OBCHODNÍ DŮM MY BOX PŘÍBRAM

OBCHODNÍ DŮM MY BOX PŘÍBRAM Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění OBCHODNÍ DŮM MY BOX PŘÍBRAM oznamovatel: My Box Příbram spol. s r.o. (únor 2007) SOM s.r.o. Středisko

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ROPICE Posouzení vlivu na veřejné zdraví

ÚZEMNÍ PLÁN ROPICE Posouzení vlivu na veřejné zdraví ÚZEMNÍ PLÁN ROPICE Posouzení vlivu na veřejné zdraví Zadavatel: Ing. Bohumil Sulek, CSc. Adresa: Na Pláni 9/2863 150 00 Praha 5 Mobil: 602 353 194 E-mail: bob.sulek@seznam.cz Zpracovatel: RNDr. Marcela

Více