spol. s r.o. Podkovářská 6, Praha 9 Záměr Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "spol. s r.o. Podkovářská 6, 190 00 Praha 9 Záměr Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"

Transkript

1 spol. s r.o. Podkovářská 6, Praha 9 Záměr Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy KONCEPCE MONITORINGU VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ZKUŠEBNÍHO PROVOZU Zpracoval: Ing. Václav Hammer - držitel osvědčení MŽP ČR č.j. 707/140/OPV/93 o odborné způsobilosti ke zpracování dokumentací a posudků hodnotících vlivy stavby, činnosti nebo technologie na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění Únor

2 OBSAH 1. ÚČEL A KONCEPCE MONITORINGU 3 2. METODIKA MONITORINGU A VZTAH K LEGISLATIVĚ Ochrana ovzduší Hluk Ochrana vod Suroviny a pomocné prostředky Odpady Monitoring podzemních vod MONITORING ZKUŠEBNÍHO PROVOZU STAVBY Monitoring provozů a technologických procesů Monitoring emisí ovlivňujících životní prostředí a veřejné zdraví v období zkušebního provozu Monitoring složek životního prostředí a vlivů na veřejné zdraví v období zkušebního provozu 19 2

3 1. ÚČEL A KONCEPCE MONITORINGU Zpracování komplexního projektu monitoringu pro fázi výstavby, zkušebního provozu a trvalého provozu záměru bude navazovat na výsledky procesu EIA předmětného záměru a bude v souladu se stanoviskem vydaným MŽP ČR v rámci procesu EIA (dále v textu pouze Stanovisko). Projekt monitoringu vlivů na životní prostředí vč. vlivů na veřejné zdraví (dále pouze monitoringu) bude součástí příloh k žádosti o vydání integrovaného povolení podle zákona č. 76/2002 Sb. v platném znění pro záměr resp. stavbu Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy V této fázi procesu EIA je na základě požadavku MŽP ČR na doplňující informace zpracována pouze základní koncepce projektu monitoringu vlivu zkušebního provozu záměru na životní prostředí. Jako zásadní opatření k prevenci, vyloučení, snížení, případně kompenzaci nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí a zdraví obyvatelstva bude v rámci další technické přípravy navržen účelný monitoring vlivů záměru na životní prostředí. Uvedený monitoring bude podkladem pro zajištění omezení či minimalizace především těchto možných významnějších vlivů záměru: - emise škodlivých a pachových látek do ovzduší a jejich vliv na ovzduší - emise hluku a vliv hluku na chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb - emise látek do odpadních vod a vliv na technologii ÚČOV - potenciální vlivy na podzemní vody a jejich ochrana a kontrola - vlivy vybraných vstupních surovin a systém jejich kontroly - vlivy odpadů a systém kontroly nakládání s nimi - vlivy vybraných technologických zařízení a kontrola jejich provozu a úrovně jejich vlivů Monitoring uvedených potenciálně významnějších vlivů záměru na životní prostředí zahrnuje vedle měření emisí znečišťujících látek do ovzduší a v odpadních vodách a emisí hluku z vybraných provozních objektů, částí technologií záměru a jednotlivých zařízení rovněž sledování imisní situace v areálu záměru a jeho okolí. Ze stanoviska MŽP k předmětnému záměru by měly vyplývat podmínky vztahující se k vlivům záměru na životní prostředí a stanovené pro procesy navazujících správních řízení, které by měly být dále respektovány v následné projektové přípravě, průběhu výstavby a provozování záměru. Projekt monitoringu bude vycházet z návrhu opatření z kap. D.IV dokumentace EIA, a to z bodu 4. Zpracovat samostatný projekt komplexního kontrolního monitoringu vybraných technologických procesů a zařízení s významným vlivem na životní prostředí a veřejné zdraví. Kontrolní monitoring všech potřebných ukazatelů a veličin bude řešen komplexně a bude zajišťovat potřebné informace o vlivu záměru na životní prostředí a veřejné zdraví při výstavbě a ve zkušebním a trvalém provozu. 3

4 Ukazatele a veličiny, které se budou v průběhu trvalého provozu měnit s narůstajícím výkonem zařízení, budou měřeny a hodnoceny po etapách 10% přírůstku výkonu do dosažení a vyhodnocení cílové kapacity záměru. Uvedený komplexní monitoring vlivů na životní prostředí je nutno považovat za důležitý přínos k bezproblémové realizaci a provozování záměru a za rozhodující nástroj ochrany životního prostředí a veřejného zdraví. Projekt monitoringu bude předložen ke schválení v rámci procesu IPPC a ve stavebním řízení. Schválený monitoring bude součástí projektu organizace výstavby a příslušných provozních řádů pro zkušební a trvalý provoz. a dalších doplňujících bodů. Základní struktura členění komplexního monitoringu vlivů na životní prostředí: MONITORING VÝSTAVBY 1.Monitoring stavebních a montážních prací 2.Monitoring složek životního prostředí a vlivů na veřejné zdraví v období výstavby MONITORING ZKUŠEBNÍHO PROVOZU STAVBY 1.Monitoring provozů a technologických procesů ovlivňující životní prostředí v období zkušebního provozu 2.Monitoring emisí ovlivňujících životní prostředí a veřejné zdraví v období zkušebního provozu 3.Monitoring složek životního prostředí a vlivů na veřejné zdraví v období zkušebního provozu MONITORING TRVALÉHO PROVOZU STAVBY 1.Monitoring provozů a technologických procesů ovlivňující životní prostředí v období trvalého provozu 2.Monitoring emisí ovlivňujících životní prostředí a veřejné zdraví v období trvalého provozu 3.Monitoring složek životního prostředí a vlivů na veřejné zdraví v období trvalého provozu Jednotlivé části monitoringu zkušebního a trvalého provozu budou dále účelně členěny na jednotlivé dotčené provozní celky (PC), stavební objekty (SO) a provozní soubory (PS). 4

5 2. METODIKA MONITORINGU A VZTAH K LEGISLATIVĚ 2.1 OCHRANA OVZDUŠÍ Legislativní podmínky sledování a vyhodnocování kvality ovzduší jsou vymezeny nařízením vlády č. 597/2006 Sb. (sledování imisní situace) a vyhláškou MŽP ČR č.205/2009 Sb. (měření emisí). Měření emisí Monitoring emisí z energetického zdroje (plynová kotelna) Ve vztahu k legislativě je kotelna energetického zdroje podle zákona č. 86/2002 Sb. zařazena jako střední zdroj znečišťování ovzduší spalující zemní plyn s tepelným výkonem 0,99 MW tep. V souladu s 5 vyhlášky č. 205/2009 Sb. bude prováděno jednorázové měření emisí znečišťujících látek (TZL, NO x, SO 2, CO) při uvedení do provozu a 1 x za 5 let. Měření bude prováděno v souladu s 6, vyhlášky č. 205/2009 Sb. Měření bude provádět osoba s autorizací podle 15 odst. 1, písm. a) zákona č. 86/2002 Sb. v platném znění, která bude zahrnovat oprávnění k měření relevantních znečišťujících látek podle platné metodiky v souladu s přílohou č. 6 nařízení vlády č. 597/2006 Sb. Záložní zdroj el. energie (generátor na zemní plyn) podléhá podle 4 odst.3 vyhlášky č. 205/2009 Sb. jednorázovému měření emisí. Referenční metody sledování relevantních znečišťujících látek: 1. Pro stacionární měření SO 2 se použije referenční metoda podle české technické normy EN 14212:2005 "Kvalita vnějšího ovzduší - Normalizovaná metoda měření koncentrací oxidu siřičitého ultrafialovou fluorescencí" 2. Pro stacionární měření NO 2 a NO x se použije referenční metoda podle české technické normy EN 14211:2005 "Kvalita vnějšího ovzduší - Normalizovaná metoda měření koncentrací oxidu dusičitého a oxidů dusíku chemiluminiscencí" 4. Pro odběr vzorků a stacionární měření PM 10 se použije referenční metoda podle české technické normy EN 12341:1999 "Kvalita ovzduší - Stanovení frakce PM 10 v suspendovaných částicích - Referenční metoda a polní zkouška k prokázání ekvivalence metod měření" 5. Pro odběr vzorků a stacionární měření PM 2,5 se použije referenční metoda podle české technické normy EN 14907:2005 "Normalizovaná metoda gravimetrického měření ke stanovení hmotnostní frakce suspendovaných částic PM 2,5 ve vnějším ovzduší" 6. Pro odběr vzorků a stacionární měření benzenu se použije referenční metoda podle částí 1, 2 a 3 české technické normy EN 14662:2005 "Kvalita vnějšího ovzduší - Normalizovaná metoda měření koncentrací benzenu" 5

6 7. Pro stacionární měření CO se použije referenční metoda podle české technické normy EN 14626:2005 "Kvalita vnějšího ovzduší - Normalizovaná metoda měření koncentrací oxidu uhelnatého nedisperzní infračervenou spektroskopií" Mimo referenční metody podle přílohy č. 6 nařízení vlády č. 597/2006 Sb. budou stanoveny rovněž imise benzo(a)pyrenu (vliv dopravy), a to příslušnými analytickými metodami v souladu s akreditacemi autorizovaných laboratoří. Monitoring emisí pachových látek Emisní limit pro pachové látky není v současné době v ČR stanoven. Pachové vjemy silně ovlivňují psychický stav člověka. Jestliže jde o látky toxické, pomáhá jejich čichové vnímání varovat exponovaného člověka před hrozící otravou. Existuje však i mnoho látek nejedovatých, jejichž zápach neohrožuje bezprostředně zdraví, ale při vyšších koncentracích a dlouhodobém působení může těžce narušovat psychickou pohodu a tím narušovat zdraví nepřímo. Proto je obecně v poslední době v rámci ochrany životního prostředí a obyvatelstva v zahraničí i u nás pachovým vlivům věnována zvýšená pozornost a pro ochranu před jejich šířením jsou stanoveny zákonné požadavky. V ČR je problematika a přípustnost pachových látek regulována zákonem č. 86/2002 Sb. o ovzduší, dříve i původní vyhláškou č.356/2002, kterou se stanovily přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů Vyhláška č. č. 205/2009 Sb. nahrazující vyhlášku č.356/2002 měření emisí pachových látek a stanovení jejich emisních limitů pro vybrané zdroje nezahrnuje, zřejmě z důvodu absence dostatečných a věrohodných statistických údajů o měření pachových látek, nezbytných pro srovnávání a hodnocení pachových emisí jednotlivých zdrojů. Dalším prováděcím předpisem je vyhláška č. 362/2006 Sb., která určuje způsob stanovení koncentrace pachových látek, přípustné míry obtěžování zápachem a způsob jejího zjišťování. Dále tato vyhláška uvádí seznam stacionárních zdrojů u kterých je povinnost měření koncentrace pachových látek. Ve vztahu k předmětné stavbě se tato povinnost na ni vztahuje podle části C, bodu 5. přílohy uvedené vyhlášky. Metodika měření Jsou předepsány metodika a postupy hodnocení koncentrace pachových látek podle ČSN EN Kvalita ovzduší Stanovení koncentrace pachových látek dynamickou olfaktometrií. Pachovou jednotkou je v ČR OUER.m -3, totožná s Evropskou pachovou jednotkou (Odour Unit), označovanou v zahraničí zkratkou ou E.m -3. Je to množství pachové látky, které rozptýleno v 1 m 3 čistého vzduchu odpovídá čichovému prahu. Zjišťovaná koncentrace pachových látek je násobek ředění vzorku čistým vzduchem, potřebný ke snížení pachového vjemu k čichového prahu. Výběr konkrétního způsobu měření z metod stanovených ČSN EN (dynamické vzorkování pro přímou olfaktometrii, vzorkování pro následnou olfaktometrii, druh olfaktometru apod.) a vyhodnocení měření bude na vybraném zhotoviteli měření pachových látek, jako odborně způsobilé osobě mající příslušnou autorizaci pro toto měření. 6

7 Měření imisí Měření imisí vychází z podmínek Stanoviska MŽP ČR a tyto podmínky a metodika měření budou vycházet z platné legislativy pro ochranu ovzduší. Legislativní podmínky sledování a vyhodnocování kvality ovzduší jsou vymezeny 9 zákona č. 86/2002 Sb. a nařízením vlády č. 597/2006 Sb. (sledování imisní situace). Metodika měření Referenční metody sledovaných znečišťujících látek jsou stanoveny přílohou č. 6 nařízení vlády č. 597/2006 Sb. (viz měření emisí). Měření bude prováděno osobou s autorizací podle 15 odst. 1, písm. a) zákona č. 86/2002 Sb. v platném znění, která bude zahrnovat oprávnění k měření uvedených znečišťujících látek podle platné metodiky, kterou je autorizovaná osoba povinna se řídit. Uvedená metodika pak určuje konkrétní podmínky měření (přesné umístění odběru vzorku dle charakteru konkrétního místa, výška nad terénem, způsob vzorkování, teplota vzduchu, rychlost a směr větru, ostatní klimatické podmínky apod.). Metodika a postupy hodnocení imisní koncentrace pachových látek vychází rovněž z ČSN EN Kvalita ovzduší Stanovení koncentrace pachových látek dynamickou olfaktometrií. Pro jednotlivé pachové látky ani jejich skupiny nejsou v ČR stanoveny závazné imisní limity. Může zde být proveden pouze hrubý odhad míry obtěžování v blízkém obytném území. Ze zkušenosti je známo, že koncentrace pachových látek do úrovně přibližně 5 ou E.m -3 nejsou zpravidla lidmi pociťovány jako obtěžující. Nad touto úrovní pak již narůstají stížnosti. Poznámka: Je nutno upozornit, že zvolit nějakou konkrétní hranici čichového prahu je obtížné, nalezené hodnoty se obvykle značně liší od vypočtených, protože i subjektivní vnímání pachových látek v ovzduší se značně liší. Čichový práh není možné brát jako nějaký závazný limit, ale spíše jako orientační mez od které by potenciálně mohly koncentrace znečišťujících látek způsobovat obtěžování zápachem (mimo jiné proto, že obtěžování zápachem závisí nejen na intenzitě, ale i na četnosti a délce překračování čichového prahu). Vzhledem k tomu je pak ale nutné brát při posuzování vypočtených hodnot tuto hranici ne dogmaticky, ale jako orientační hodnotu, a konečné hodnocení zpracovat až po provedeném měření. V bezprostředním okolí lokality se nenachází žádná zóna pro ochranu ekosystémů a vegetace, která by vyžadovala zvláštní ochranu ovzduší (viz nařízení vlády č. 597/2006 Sb.), měření imisí pachových látek je tedy zaměřeno především na obytnou zástavbu a vliv na obyvatelstvo. Ve vztahu k hodnocení výsledků měření imisí vyhlásil Státní zdravotní ústav (dále jen SZÚ) podle 45 zákona č. 86/2002 Sb. pro některé znečišťující látky, které nemají stanovený imisní limit, referenční koncentrace, které mají například v rozptylových studiích stejnou platnost jako imisní limity. Tyto referenční koncentrace pak budou využity v rámci hodnocení výsledků měření imisí. 7

8 2.2 HLUK Způsob měření a hodnocení hluku bude v souladu s ustanovením 19 nařízení vlády č. 148/2006 Sb. Podmínky měření 1. Měření bude prováděno při plné kapacitě výroby a při souběžném provozu všech významných bodových zdrojů hluku (podchycení max. hlukových emisí z výroby). 2. Měření bude prováděno při průjezdu těžkého nákladního auta příjezdovou trasou do areálu závodu (podchycení vlivu dopravy v rámci provozu stavby). 3. Doba měření bude konkrétně určena zhotovitelem měření v souladu s platnou metodikou, předpokládá se měření v průběhu 24 h z důvodu ověření hodnot hluku jak ve dne tak v noci ve vztahu k hygienickým limitům. V noční době pak naměřené hodnoty budou reprezentovat především vlivy nočního provozu závodu a dopravy nesouvisející se záměrem. V denní době bude měření prováděno pokud možno v období max. okolní dopravy v obytné zástavbě i na okolních komunikacích (podchycení vlivu dopravy). Uvedené podmínky platí souběžně pro jednorázové měření hluku. Metodika měření Měření bude provádět osoba s autorizací podle 32a a 83c zákona č. 258/2000 Sb. v platném znění, která bude zahrnovat oprávnění k měření hluku v uvedených prostorech podle platné metodiky, kterou je povinna autorizovaná osoba se řídit. Uvedená metodika pak určuje konkrétní podmínky měření (určení konkrétní doby měření v průběhu 24 h, přesné umístění měřících přístrojů dle charakteru konkrétního místa, výška nad terénem, způsob vyhodnocení naměřených hodnot, teplota vzduchu, ostatní klimatické podmínky apod.). Předpokládaná zkušební metoda: SOP 417, typ A (autorizovaná) Měření hluku bude prováděno v souladu s: ČSN ISO Akustika - Popis, měření a hodnocení hluku prostředí - Část 1: Základní veličiny a postupy pro hodnocení (nahrazuje ČSN ISO ) ČSN ISO Akustika - Popis a měření hluku prostředí - Část 2: Získávání údajů souvisejících s využitím území ČSN ISO Akustika - Popis a měření hluku prostředí - Část 3: Použití při stanovení nejvyšších přípustných hodnot hluku 2.3 OCHRANA VOD V rámci ochrany vod bude sledována kvalita odpadních vod (emisní hodnoty) vypouštěných na ÚČOV. Vzorkování vod bude prováděno obecně podle: ČSN EN ISO , (ČSN ) Jakost vod - Odběr vzorků - Část 1: Návod pro návrh programu odběru vzorků a pro způsoby odběru vzorků 8

9 Přehled používaných metodik základních analýz: CHSK Cr (A) - SOP 23 BSK 5 (A) - SOP 14 NL 105 (A) - SOP 12 N-NH + 4 : (A) - SOP 17 Hg (A) - SOP 48 N-NO 2 (A) - SOP 18 N-NO 3 (A) - SOP 16 P celk. (A) - SOP 19 N celk. = suma N anorg. + N org. : (A) - SOP 20 Ostatní doplňující analýzy budou prováděny dle postupů schválených v akreditačních dokumentech autorizovaných laboratoří. Vypouštění odpadních vod na ÚČOV: Základní rozsah sledovaných ukazatelů: CHSK Cr, BSK 5, NL 105, N-NH 4 +, N-NO 3, N-NO 2, N celk., P celk. těžké kovy, Hg celk., Tento rozsah bude prováděn dle novely N.N č. 61/2003 Sb. Doplňující analýzy: AOX, C 10 - C 40, PAU, PCB, BTEX, OCDD, OCDF Četnost těchto analýz bude nižší než u základních ukazatelů, a to ve vztahu k hodnotám zjištěným ve zkušebním provoze. Konečný rozsah a četnost analýz určí vodoprávní úřad v rámci příslušného správního řízení. Monitoring odlučovačů ropných látek na kanalizaci srážkových vod Ukazatel "Nepolární extrahovatelné látky" byl nahrazen ukazatelem "Uhlovodíky C 10 - C 40 ", které jsou definovány jako suma koncentrací sloučenin extrahovatelných uhlovodíků rozpouštědlem s bodem varu ležícím v rozsahu od 36 do 69 C, které se neadsorbují na Florisilu a lze je stanovit plynovou chromatografií, a jejichž retenční časy leží mezi retenčními časy dekanu a tetrakontanu. Látky splňující tuto definici jsou alifatické, alicyklické a aromatické uhlovodíky s dlouhými nebo rozvětvenými řetězci. Stanovení se provádí podle: ČSN EN ISO , Změna Z1 (ČSN ) Jakost vod - Stanovení uhlovodíků C 10 - C 40 Část 2: Metoda plynové chromatografie po extrakci rozpouštědlem. Rozbory a kontrola znečištění odpadních vod se obecně řídí ustanovením podle odst. 1, 92 zákona č. 254/2001 Sb. v platném znění. Podle tohoto rozbory ke zjištění koncentrace znečišťujících látek v odpadních vodách pro účely zákona o vodách mohou provádět jen odborně způsobilé osoby oprávněné k podnikání (tzv. "oprávněná laboratoř"). Pro účely kontroly správnosti sledování znečištění odpadních vod mohou provádět rozbory jen oprávněné laboratoře pověřené MŽP ČR (tzv. "kontrolní laboratoře"). Uvedené laboratoře musí být příslušným postupem autorizovány a pro každý měřený ukazatel znečištění vod musí mít vystavenou příslušnou akreditaci podle příslušné ČSN. Veškeré potřebné údaje o způsobilosti laboratoře k provádění příslušného rozboru musí být uvedeny na příslušném Protokolu o zkoušce s uvedením příslušné analytické metodiky každého rozboru vč. uvedení nejistoty měření. 2.4 SUROVINY A POMOCNÉ PROSTŘEDKY Ze surovin lze za nejvýznamnější považovat především surový kal z ÚČOV a zpracovávané odpady a ostatní biomasu. Parametry surového kalu budou kontrolovány na ÚČOV, jedná se o kontrolu základních parametrů majících vliv na proces aerobní fermentace a na kvalitu produktu, dále o kontrolu 9

10 úrovně obsahu škodlivých látek v kalu. Zabezpečení kontroly navážených odpadů a biomasy bude zajištěno smluvními podmínkami a systémem přejímky jejích dodávek s kontrolou provozní laboratoře vstupních materiálů. Tento proces bude řádně dokumentován a archivován. V rámci kontrolní činnosti laboratoře budou používány příslušné metody odběru vzorků organických materiálů a jejich analýzy zajišťující doklady o jejich kvalitě dané schváleným provozním řádem. Vzhledem k charakteru těchto surovin bude nakládání s nimi podléhat zákonu o odpadech (viz dále kap. 2.5). Zásadním výstupem této části monitoringu bude zajištění zpracování v KH Drasty pouze těch odpadů a materiálů a v té kvalitě, které budou uvedeny ve schváleném provozním řádu. Jako další významnější suroviny lze považovat procesní chemikálie. Jejich parametry jsou dány kvalitativními garancemi ze strany dodavatelů a bezpečnostními listy (BL). Nakládání s nimi v rámci provozu závodu se bude řídit zákonem č. 356/2003 Sb. o chemických látkách v platném znění (zákon č. 371/2008 Sb.) a jeho prováděcími předpisy, a dále údaji BL. 2.5 ODPADY Nakládání s odpady ať naváženými jako surovina nebo produkovanými provozem závodu bude zajištěno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění a jeho prováděcími předpisy. Původce odpadů (provozovatel) zajistí recyklaci vybraných odpadů v rámci výrobních provozů závodu nebo předá odpady oprávněné osobě k jejich odstranění nebo využití v souladu s příslušnými předpisy. Původce odpadů i oprávněná osoba jsou povinni každý odpad zařadit podle Katalogu odpadů daném vyhláškou č. 381/2001 Sb. v platném znění. Proces předávání odpadů a následného nakládání s nimi je dokumentován podle příslušných předpisů. V případě, že nastanou ze strany původce odpadů nebo oprávněné osoby pochybnosti o tom, že odpad splňující podmínky zařazování odpadu podle kategorií dané 6 odst. 1 písm. b) nebo c) zákona č. 185/2001 Sb. nemá žádnou z nebezpečných vlastností (v technologii fermentace budou využívány pouze odpady zařazené do kategorie O), mohou tito požádat o hodnocení nebezpečných vlastností odpadu pověřenou osobou podle vyhlášky č. 376/2001 Sb. v platném znění. Tato vyhláška vč. příloh stanovuje metodické postupy procesu hodnocení nebezpečných vlastností odpadu a v příloze 3 uvádí konkrétní metody tohoto hodnocení. Naformátováno: Bez odrážek a číslování 2.6 MONITORING PODZEMNÍCH VOD Kontrola podzemních vod bude zahrnovat jejich vzorkování z hg vrtů zřízených pro zasakování srážkových vod v areálu KH Drasty, ze stávající studně v areálu a ze stávajících hg vrtů v okolí lokality. Rozsah analýz bude odpovídat rozsahu analýz odpadních vod z b

11 3. MONITORING ZKUŠEBNÍHO PROVOZU STAVBY 3.1 MONITORING PROVOZŮ A TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ Jednotlivé části monitoringu provozů a technologických procesů ve zkušebním provozu budou dále účelně členěny na jednotlivé provozní celky (PC) s hodnocením stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) z hlediska jejich potenciálních vlivů na životní protředí. V následujícím přehledu PS a SO, které významněji mohou ve zkušebním provozu ovlivňovat životní prostředí, jsou uvedeny zásadní možné vlivy na ŽP a potřeby monitoringu z hlediska těchto vlivů. Podrobné údaje o řešení monitoringu v rámci vlastních provozů a technologických procesů vč. grafických znázornění monitorovacích profilů budou uvedeny v dokumentaci IPPC jednotlivých PC. PC 1- Aerobní fermentace kalu a organických materiálů POPIS VYBRANÝCH STAVEBNÍCH OBJEKTŮ V ČLENĚNÍ NA JEDNOTLIVÉ SO A JEJICH VLIVY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ SO 1-03 Akumulační nádrž surového kalu Objekt SO 1-03 je vzhledem k jeho zakrytí a umístění technologického zařízení pod hladinou kalu zcela nevýznamným plošným zdrojem hluku (neplatí o dmychadlech ve venkovním provedení, pokud budou umístěna v rámci PS 1-03 vedle nádrže, hlukové emise budou ale minimalizovány účinným protihlukovým krytem). Za podmínky vodohospodářsky zabezpečené konstrukce objektu nebude objekt negativně ovlivňovat horninové prostředí vč. podzemních vod. Z hlediska ochrany ovzduší je potenciálním vlivem únik emisí pachových látek, které se v tomto objektu uvolňují intenzivním provzdušňováním. Úroveň tohoto úniku závisí na řešení zakrytí nádrží (dostatečná těsnost) a vytvořeném podtlaku, a dále na dostatečné účinnosti dezodorizačního biofiltru. Vzhledem ke vzdálenosti obytné zástavby lze při kvalitním řešení konstrukce nádrže a příslušné vzduchotechniky s kvalitním biofiltrem s nízkým zatížením považovat vliv pachových látek za nevýznamný. Monitoring tohoto SO bude spadat do monitoringu pachových látek s měřením emisí jejich zdrojů na lokalitě a imisí u nejbližší obytné zástavby a do monitoringu podzemních vod. SO 1-04 Zahušťování surového kalu Objekt SO 1-04 je vzhledem k vybavení technologickým zařízením s významnými hlukovými emisemi plošným zdrojem hluku, který vzhledem ke konstrukci nadzemních obvodových stěn se vzduchovou neprůzvučností min. 40 db a vzdáleností nejbližší obytné zástavby cca 350 m lze považovat za nevýznamný s předpokladem nepřekračování hygienických limitů hluku. Za podmínky vodohospodářsky zabezpečené konstrukce podlah objektu SO 1-09 nebude tento objekt negativně ovlivňovat horninové prostředí vč. podzemních vod. Z hlediska ochrany ovzduší je potenciálním vlivem únik emisí pachových látek, které se mohou uvolňovat ze surového nestabilizovaného kalu (s úrovní dle stavu vyplývajícího ze způsobu nakládání s ním před vstupem na lokalitu Drasty) z příslušných rozvodů a zařízení. 11

12 Předpokládané zamezení tohoto úniku závisí na kvalitním řešení konstrukce odstředivek a rozvodů kalu, a dále na kvalitním řešení vzduchotechniky objektu SO 1-04 a dostatečné účinnosti dezodorizačního biofiltru. Vzhledem ke vzdálenosti obytné zástavby lze při kvalitním řešení konstrukce zařízení a rozvodů kalu a příslušné vzduchotechniky a při kvalitním biofiltru považovat vliv pachových látek za nevýznamný. V případ přenesení umístění odstředivek do objektu SO 1-06 Skladování a úprava organického substrátu a kalu se bude výše uvedené vztahovat na tento objekt, resp. na jeho oddělenou část s odstředivkami. Monitoring tohoto SO bude spadat do monitoringu pachových látek s měřením emisí jejich zdrojů na lokalitě a imisí u nejbližší obytné zástavby a do monitoringu zdrojů hluku na lokalitě a hlukové zátěže u venkovního chráněného prostoru a venkovního chráněného prostoru staveb. SO 1-05 Aerobní fermentace kalu Objekt SO 1-05 vzhledem k jeho charakteru (základy pod technologická zařízení) a za podmínky vodohospodářsky zabezpečené stavební konstrukce základů fermentorů a biofiltrů nebude negativně ovlivňovat ŽP a nebude zahrnut do monitoringu vlivu na ŽP. V případě výběru dodavatele se stavební konstrukcí fermentorů bude monitoring odpovídat PS 1-05 (viz dále). SO 1-06 Skladování a úprava organického substrátu a kalu Objekt SO 1-06 je vzhledem k vybavení technologickým zařízením s významnými hlukovými emisemi plošným zdrojem hluku, který vzhledem ke konstrukci nadzemních obvodových stěn se vzduchovou neprůzvučností min. 35 db a vzdáleností nejbližší obytné zástavby cca 350 m lze považovat za nevýznamný s předpokladem nepřekračování hygienických limitů hluku. Vzhledem k četnosti dopravy materiálů do objektu je pro minimalizaci fugitivních emisí hluku významné vybavení elektricky ovládanými automatickými vjezdovými vraty. Za podmínky vodohospodářsky zabezpečené konstrukce podlah objektu SO 1-06 nebude tento objekt negativně ovlivňovat horninové prostředí vč. podzemních vod. Z hlediska ochrany ovzduší je potenciálním vlivem vznik emisí pachových látek, které se mohou uvolňovat ze surového nestabilizovaného kalu a případně z některých organických materiálů (s úrovní dle stavu vyplývajícího ze způsobu nakládání s nimi před vstupem na lokalitu Drasty) v zařízeních pro jejich úpravu. Monitoring tohoto SO bude spadat do monitoringu pachových látek s měřením emisí jejich zdrojů na lokalitě a imisí u nejbližší obytné zástavby a do monitoringu zdrojů hluku na lokalitě a hlukové zátěže u venkovního chráněného prostoru a venkovního chráněného prostoru staveb. SO 1-10 Kotelna na zemní plyn Objekt SO 1-10 je vzhledem k vybavení technologickým zařízením plošným zdrojem hluku, který vzhledem ke konstrukci obvodových stěn se vzduchovou neprůzvučností min. 30 db a vzdáleností nejbližší obytné zástavby cca 350 m lze považovat za nevýznamný s předpokladem nepřekračování hygienických limitů hluku. Ve vztahu k zařízení umístěnému v SO 1-10 nebude tento objekt negativně ovlivňovat horninové prostředí vč. podzemních vod. 12

13 Z hlediska vlivu na ovzduší je významnějším objektem komín s vyústěním spalin zemního plynu, a to zejména ve vztahu k emisím NO x a SO 2. Potenciální únik zemního plynu do ovzduší vlivem netěsnosti rozvodů a z kotlů lze považovat pouze za havarijní stav. Monitoring tohoto SO bude spadat do monitoringu emisí ze spalování ZP s jednorázovým měřením dle výše uvedené metodiky a legislativy a imisí u nejbližší obytné zástavby a do monitoringu zdrojů hluku na lokalitě a hlukové zátěže u venkovního chráněného prostoru a venkovního chráněného prostoru staveb. SO 1-11 Spojovací potrubí a kolektory Za podmínky vodohospodářského zabezpečení stavební konstrukce kolektorů a zajištění těsnosti spojovacích potrubí odpadních vod, kalů a chemikálií, a při způsobu jejich uložení v kolektoru v souladu s příslušnými ČSN nebude tento SO negativně ovlivňovat ŽP. Monitoring tohoto SO bude spadat do monitoringu podzemních vod. SO 1-26 Doplňkový sklad organického substrátu Objekt SO 1-26 je vzhledem k vybavení technologickým zařízením s významnějšími hlukovými emisemi plošným zdrojem hluku, který vzhledem ke konstrukci nadzemních obvodových stěn se vzduchovou neprůzvučností min. 35 db a vzdáleností nejbližší obytné zástavby cca 350 m lze považovat za nevýznamný s předpokladem nepřekračování hygienických limitů hluku. Za podmínky vodohospodářsky zabezpečené konstrukce podlah objektu SO 1-26 a jeho odkanalizování do kanalizace průmyslových vod nebude tento objekt negativně ovlivňovat horninové prostředí vč. podzemních vod. Z hlediska ochrany ovzduší je potenciálním vlivem vznik emisí pachových látek, které se mohou uvolňovat z případně přechodně ukládaného surového nestabilizovaného kalu a z některých organických odpadů (s úrovní dle stavu vyplývajícího ze způsobu nakládání s nimi před vstupem na lokalitu Drasty). Předpokládaná minimalizace úniku pachových látek do ovzduší závisí na řešení vzduchotechniky objektu SO 1-26 a dostatečné účinnosti dezodorizačních biofiltrů využitých pro čištění části odtahované vzdušiny. Vzhledem ke vzdálenosti obytné zástavby lze při kvalitním řešení vzduchotechniky s účelným lokálním (dle členění prostoru SO ve vztahu k charakteru ukládaného materiálu) odtahem vzdušin z prostoru objektu a při kvalitních biofiltrech považovat vliv pachových látek za nevýznamný. Monitoring tohoto SO bude spadat do monitoringu pachových látek s měřením emisí jejich zdrojů na lokalitě a imisí u nejbližší obytné zástavby a do monitoringu hlukové zátěže u venkovního chráněného prostoru a venkovního chráněného prostoru staveb. SO 1-29 Čerpací jímka fugátu Objekt SO 1-29 je vzhledem k jeho zakrytí a umístění technologického zařízení pod hladinou odpadních vod zcela nevýznamným plošným zdrojem hluku. Za podmínky vodohospodářsky zabezpečené a nepropustné konstrukce objektu nebude objekt negativně ovlivňovat horninové prostředí vč. podzemních vod. Z hlediska ochrany ovzduší je vznik emisí pachových látek potlačen krátkou dobou zdržení fugátu a ostatních odpadních vod (cca 30 min.) a zakrytím jímky, a dále odsáváním prostoru jímky vzduchotechnikou k přečištění na dezodorizačních biofiltrech v PS

14 Jiné vlivy na ŽP objekt nevykazuje. Monitoring tohoto SO bude spadat do monitoringu pachových látek s měřením emisí jejich zdrojů na lokalitě a imisí u nejbližší obytné zástavby a do monitoringu podzemních vod. SO 1-30 Těžní šachta Objekt SO 1-30 je vzhledem k vybavení technologickým zařízením s hlukovými emisemi plošným zdrojem hluku, který vzhledem k umístění ponorných čerpadel proplachové vody a ke konstrukci nadzemních obvodových stěn se vzduchovou neprůzvučností min. 35 db a vzdáleností nejbližší obytné zástavby cca 350 m lze považovat za nevýznamný s předpokladem nepřekračování hygienických limitů hluku. Za podmínky vodohospodářsky zabezpečené konstrukce podlahy objektu SO 1-30 a konstrukce akumulační nádrže nebude tento objekt negativně ovlivňovat horninové prostředí vč. podzemních vod. Z hlediska ochrany ovzduší je potenciálním vlivem únik emisí pachových látek, které se mohou uvolňovat z proplachové vody.vzhledem k zakrytí akumulační nádrže a k minimální době zdržení proplachové vody v akumulační nádrži a ke vzdálenosti obytné zástavby lze při standardním provozu SO 1-30 považovat vliv pachových látek za zanedbatelný. Monitoring tohoto SO bude spadat do monitoringu hlukové zátěže u venkovního chráněného prostoru a venkovního chráněného prostoru staveb. SO 1-31 Dešťová zdrž Objekt SO 1-29 je vzhledem k umístění technologického zařízení pod hladinou srážkových vod zcela nevýznamným plošným zdrojem hluku. Za podmínky vodohospodářsky zabezpečené a nepropustné konstrukce objektu nebude objekt negativně ovlivňovat horninové prostředí vč. podzemních vod. Z hlediska ochrany ovzduší vylučuje charakter srážkových vod v SO 1-29 a systém nakládání se zadrženou srážkovou vodou vznik emisí pachových látek. Jiné vlivy na ŽP objekt nevykazuje. Monitoring tohoto SO bude spadat do monitoringu podzemních vod. POPIS VYBRANÝCH PROVOZNÍCH SOUBORŮ V ČLENĚNÍ NA JEDNOTLIVÉ PS A JEJICH VLIVY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PS 1-03 Akumulační nádrž surového kalu Zařízení PS 1-03 umístěná v akumulační nádrži budou součástí plošného zdroje hluku tvořeného SO Dmychadla s hlukovými emisemi cca 90 db, pokud budou umístěna vedle nádrže, budou bodovým zdrojem hluku a musí být vybavena účinnými protihlukovými kryty o vzduchové neprůzvučnosti min. 40 db. V případě umístění v objektu SO 1-04 budou součástí tohoto SO jako plošného zdroje hluku a budou rovněž vybavena protihlukovými kryty. Ostatní vlivy jsou vlivem SO 1-03 jako celku, samotná zařízení PS 1-03 nebudou mít za uvedených podmínek negativní vlivy na ŽP. Monitoring tohoto PS bude spadat do monitoringu zdrojů hluku na lokalitě a hlukové zátěže u venkovního chráněného prostoru a venkovního chráněného prostoru staveb. 14

15 PS 1-05 Aerobní fermentace kalu Zařízení PS 1-05 umístěné ve spojitosti s objektem SO 1-05 (základy fermentorů a zemní biofiltry) budou součástí plošného zdroje hluku tvořeného zakrytými fermentačními tunely, pokud jsou v nich umístěny. Zvýšené hlukové emise lze očekávat z mechanických zařízení uvnitř tunelů, zajišťujících posun a promíchávání biomasy a ze vstupních a výstupních ventilátorů. V případě potřeby (pokud nebude dle výsledků měření hluku postačovat standardní konstrukční vybavení fermentorů) budou tělesa tunelů dovybavena protihlukovými kryty či obložením, případně bude prostor tunelů odstíněn protihlukovou stěnou. Ventilátory umístěné mimo fermentory budou vybaveny účinnými protihlukovými kryty. Za podmínky vodohospodářsky zabezpečené stavební konstrukce základů a biofiltrů nebude PS 1-05 negativně ovlivňovat horninové prostředí a podzemní vody. Z hlediska ochrany ovzduší je potenciálním vlivem únik emisí pachových látek, které se mohou uvolňovat z fermentačního procesu při jeho případných nestandardních stavech či poruchách, zejména ve vstupní zóně fermentorů. Pro zamezení tohoto úniku je součástí dodávky technologie aerobní fermentace systém vzduchotechniky se soustavou biofitrů jako bezpečnostního zařízení pro zamezení emisí pachových látek do ovzduší. Z hlediska ostatních emisí se jedná o zbytkový vzduch z provzdušňování fermentorů se zvýšeným obsahem CO 2 a vodní páry (cca do 5% z odstraněné vlhkosti). Z hlediska vlivu na ovzduší je v technologii PS 1-05 nakládáno s netěkavými látkami (případné nutrienty) a vliv těchto chemikálií lze považovat za zanedbatelný. Vzhledem ke vzdálenosti obytné zástavby lze při kvalitním řešení uvedené vzduchotechniky a biofiltrů považovat vliv PS 1-05 na ovzduší za nevýznamný. Monitoring tohoto PS bude spadat do monitoringu pachových látek s měřením emisí jejich zdrojů na lokalitě (tj. výstupů z biofiltrů) a imisí u nejbližší obytné zástavby a do monitoringu zdrojů hluku na lokalitě a hlukové zátěže u venkovního chráněného prostoru a venkovního chráněného prostoru staveb. V případě stavebního provedení fermentorů bude uvedený monitoring součástí SO PS 1-07 Skladování produktu Ze zařízení PS 1-07 budou významnějšími bodovými zdroji hluku dopravníky produktu. Hlukové emise budou potlačeny jejich zakrytím, případně dodatečnými protihlukovými kryty hlukově exponovaných částí zařízení. Vibrační zařízení sil bude provozováno periodicky, vzhledem ke vzdálenosti obytné zástavby nebude významným zdrojem hluku. Vzhledem k charakteru produktu nebude PS 1-07 vykazovat jiné vlivy na životní prostředí. Produkt o cca 20 % vlhkosti nevykazuje žádné emise škodlivých a pachových látek. Monitoring tohoto PS bude spadat hlukové zátěže u venkovního chráněného prostoru a venkovního chráněného prostoru staveb. PS 1-09 Odtahy a čištění vzdušin Zařízení PS 1-09 jsou bodovými zdroji hluku, a to zejména ventilátory umístěné obvykle ve venkovním provedení vedle biofiltru. Ventilátory budou opatřeny protihlukovými kryty s min. 15

16 neprůzvučností 40 db, za těchto podmínek nebude zařízení PS 1-09 významnějším zdrojem hluku a bude splňovat hygienické limity hluku. Z hlediska vlivu na ovzduší bude provoz biofiltrů při jejich kvalitním provedení s min. účinností 80% a vzdálenosti obytné zástavby zajišťovat dostatečnou minimalizaci emisí pachových látek. Jeden z ventilátorů bude určen prioritně pro čištění vzdušiny z akumulační nádrže surového kalu jako hlavního zdroje emisí pachových látek. Jiné vlivy na ŽP provoz PS 1-09 nevykazuje. Monitoring tohoto PS bude spadat do monitoringu pachových látek s měřením emisí jejich zdrojů na lokalitě (tj. výstupů z biofiltrů) a imisí u nejbližší obytné zástavby a do monitoringu zdrojů hluku na lokalitě a hlukové zátěže u venkovního chráněného prostoru a venkovního chráněného prostoru staveb. PS 1-10 Kotelna na zemní plyn Monitoring viz SO 1-10 vč. komína. Záložní zdroj el. energie (generátor na zemní plyn) podléhá podle 4 odst.3 vyhlášky č. 205/2009 Sb. jednorázovému měření emisí v rozsahu ukazatelů jako u SO MONITORING EMISÍ OVLIVŇUJÍCÍCH ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ V OBDOBÍ ZKUŠEBNÍHO PROVOZU V zásadě budou monitorovány významné zdroje emisí do ŽP situované v rámci KH Drasty jako celku. V rámci zkušebního provozu půjde především o kontrolní měření za účelem ověření plnění stanovených emisních limitů pro plynovou kotelnu či z hlediska vlivů na ŽP řádné a akceptovatelné funkce vybraných provozů a zařízení, zejména biofiltrů. Měřením bude rovněž dokladováno plnění příslušných parametrů vybraných zařízení souvisejících s ochranou ŽP stanovených v příslušných dodavatelských smlouvách a garantovaných jednotlivými dodavateli. Veškeré měření by mělo v konečném vyhodnocení zohledňovat stav plné kapacity výroby nebo jednotlivých měřených zařízení v průběhu postupného zvyšování výkonu zpracovávaných kalů a doplňkových odpadů, a v denním období s nejvyšší úrovní těchto emisí. Monitoring emisí bude zahrnovat: 1. Emise znečišťujících a pachových látek do ovzduší 2. Hlukové emise 3. Emise znečišťujících látek ve vypouštěných odpadních vodách 4. Emise znečišťujících látek do podzemních vod 1. Emise znečišťujících a pachových látek do ovzduší Zdroje emisí vybrané za účelem jejich monitoringu jsou především bodovými zdroji. Liniové zdroje zahrnují silniční dopravu na okolních komunikacích, plošnými zdroji je automobilová doprava v rámci areálu závodu. Vliv liniových a plošných zdrojů na ovzduší bude sledován v rámci imisního monitoringu složek ŽP dle kap

17 Rozsah monitoringu: PLYNOVÁ KOTELNA A NÁHRADNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE (PLYNOVÝ GENERÁTOR) V souladu s 5 vyhlášky č. 205/2009 Sb. bude prováděno jednorázové měření emisí znečišťujících látek (TZL jako PM 10, NO x, SO 2, CO) z kotelny při obvyklém provozním výkonu zdroje a při uvedení do provozu a 1 x za 5 let. Měření bude prováděno v souladu s 6, vyhlášky č. 205/2009 Sb. Záložní zdroj el. energie (generátor na zemní plyn) podléhá podle 4 odst.3 vyhlášky č. 205/2009 Sb. jednorázovému měření emisí. Měřící místo: vstup spalin do komína kotelny výstup spalin z generátoru EMISE Z VÝZNAMNĚJŠÍCH POTENCIÁLNÍCH ZDROJŮ PACHOVÝCH LÁTEK Ověření funkce systému odtahu a čištění vzdušin z objektů a zařízení s potenciální produkcí pachových látek bude zajištěno jednorázovým měřením emisí pachových látek: - na výstupu z každého biofiltru za účelem ověření jejich účinnosti - z prostoru nad hladinou akumulační nádrže surového kalu (SO 1-03) ze kterého bude zaveden odtah do biofiltru za účelem ověření účinnosti nejvíce zatíženého systému minimalizace emisí pachových látek Jednorázové měření pachových látek bude doplněno srovnávacím měřením emisí těkavých organických látek (VOC) v odebraných vzorcích vzduchu. Měřící místo: výstupy z biofiltrů odběr vzorku z prostoru zakryté akumulační nádrže surového kalu SO 1-03 Cíl monitoringu: Měření emisí znečišťujících a pachových látek u vybraných zdrojů v rámci zkušebního provozu a ověření jejich souladu s platnými emisními limity stanovenými příslušnou legislativou resp. integrovaným povolením, a dále ověření jejich úrovně jako podpůrných údajů pro vyhodnocení měření imisí v obytné zástavbě a stanovení dalších případných opatření k jejich snížení. Kontrola monitoringu: Zpráva o provedení měření emisí. Evidence zpráv o výsledcích měření emisí u provozovatele. Hlášení výsledků měření emisí orgánu veřejného zdraví, MěÚ Klecany, Magistrátu hl.m. Prahy a ČIŽP. 2. Hlukové emise Zdroje hluku lze rozdělit v rámci stavby KH Drasty na plošné, bodové a liniové. Zásadním vlivem uvedených zdrojů je vliv na chráněný venkovní prostor a na chráněný venkovní prostor staveb, v případě KH Drasty se jedná o vliv na nejbližší obytnou zástavbu MČ Drasty, obce Větrušice a města Klecany. Tento vliv bude sledován v rámci monitoringu složek ŽP dle kap

18 Vzhledem k realizaci řady protihlukových opatření jak u stavebních objektů (tj. plošných zdrojů hluku) tak i u vybraných technologických zařízení (tj. bodových zdrojů hluku) uvedených v předchozích kapitolách není předem navrhováno měření hlukových emisí plošných a bodových zdrojů hluku v areálu závodu ve zkušebním provozu. Toto měření bude provedeno u vybraných zdrojů hluku v případě, kdy výsledky kontrolního měření hluku prováděného ze zákona prokáží překračování hygienických limitů hluku vlivem provozu závodu u nejbližšího chráněného venkovního prostoru staveb. Vliv liniových zdrojů hluku (doprava) bude zahrnut do měření hlukové zátěže nejbližší obytné zástavby. Hlášení výsledků případného měření emisí orgánu veřejného zdraví, MěÚ Klecany, Magistrátu hl.m. Prahy a ČIŽP. 3. Emise znečišťujících látek ve vypouštěných odpadních vodách Rozsah monitoringu: Ukazatele: viz kap Četnost vzorkování a analýz: U odpadních vod: 52x za rok (v souladu s přílohou č. 4 novely N.V. č. 61/2003 Sb. pro kat. nad EO) U odlučovačů ropných látek: 1 x měsíčně Měřící místo: vzorkovač v SO 1-29 Čerpací jímka fugátu (a ostatních odpadních vod) odtokové vzorkovací sekce odlučovačů ropných látek Typ kontrolního vzorku vypouštěných odpadních vod stanoví vodoprávní úřad. Navrhuje se typ C, tj. 24 hodinový směsný vzorek získaný sléváním 12 dílčích vzorků odebíraných v intervalu 2 hodin o objemu úměrném aktuální hodnotě průtoku v době odběru dílčího vzorku. Odběr vzorků pro monitoring kvality vypouštěných vod bude zajištěn automatickým zařízením pro odběr vzorků umístěným v SO Cíl monitoringu: Základním cílem uvedeného monitoringu ve zkušebním provozu je zajištění informací o hydraulickém a látkovém zatížení ÚČOV odpadními vodami z KH Drasty. Dále se jedná o ověření dosažení dostatečné účinnosti a správné funkce odlučovačů ropných látek v rámci zkušebního provozu. Kontrola monitoringu: Zpráva a protokoly o provedení vzorkování a analýz. Evidence zpráv o výsledcích měření u provozovatele. Hlášení výsledků měření emisí orgánu veřejného zdraví, MěÚ Klecany, Magistrátu hl.m. Prahy, ČIŽP, provozovateli ÚČOV a Povodí Vltavy. 4. Emise znečišťujících látek do podzemních vod Vzhledem k předpokládanému vodohospodářsky zabezpečenému řešení ploch i podlah objektů s možnou kontaminací podzemních vod znečišťujícími látkami, k opatřením v procesu nakládání s chemikáliemi a odpady i k dokladované těsnosti provedení nadzemních a podzemních rozvodů odpadních vod, kalů a chemikálií není předpokládaná za standardních podmínek provozu závodu kontaminace podzemních vod. 18

19 Vzhledem k množství podzemních rozvodů, nádrží a jímek i k jejich konstrukci a situování a dále při zohlednění jejich preventivní kontroly stavu a těsnosti uvedené v kap. 3.1 je navržen samostatný monitoring emisí znečišťujících látek z jednotlivých stavebních objektů či zařízení do podzemních vod pouze u SO 1-03 Akumulační nádrž surového kalu, a to vzhledem k její velikosti, účelu a charakteru akumulovaného kalu. Monitoring bude prováděn v 1 nebo více monitorovacích vrtech (dle hg posouzení) zřízených u okraje nádrže ve směru proudění podzemních vod. Sledování kvality podzemních vod v plošném rozměru (areál a okolí) je řešeno v rámci monitoringu složek ŽP dle kap Rozsah monitoringu(u každého vrtu): Ukazatele: CHSK Cr, BSK 5, NL 105, N-NH 4 +, N-NO 3, N-NO 2, N celk., P celk. těžké kovy, Hg celk., Četnost vzorkování a analýz: 12x ročně Cíl monitoringu: Základním cílem uvedeného monitoringu ve zkušebním provozu je potvrzení nepropustnosti nádrže SO Kontrola monitoringu: Zpráva a protokoly o provedení vzorkování a analýz. Evidence zpráv o výsledcích měření u provozovatele. Hlášení výsledků měření emisí orgánu veřejného zdraví, MěÚ Klecany, Magistrátu hl.m. Prahy, ČIŽP a Povodí Vltavy. 3.3 MONITORING SLOŽEK ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A VLIVŮ NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ V OBDOBÍ ZKUŠEBNÍHO PROVOZU Monitoring složek životního prostředí bude zásadním nástrojem pro ochranu zdraví obyvatelstva a okolní přírody v průběhu provozu KH Drasty. V zásadě budou monitorovány významné složky ŽP ovlivňované provozem KH. V rámci zkušebního provozu půjde především o kontrolní měření za účelem ověření plnění stanovených imisních a hygienických limitů či z hlediska vlivů na ŽP řádné a akceptovatelné funkce provozů a zařízení závodu jako celku. Monitoring složek ŽP by měl v závěru hodnocení dvouletého zkušebního provozu zohledňovat plnou kapacitu zpracovávaných kalů a odpadů nebo rozhodujících zařízení a jejich souběhu se zřetelem zejména na denní období s nejvyšší úrovní vlivu závodu na ŽP a se zohledněním vlivů limitovaných zvlášť pro denní a pro noční dobu (hluk). Rovněž by monitoring měl být prováděn za klimatických podmínek nejméně příznivých z hlediska vlivů provozu závodu na obyvatelstvo. V případě etapizace nárůstu množství zpracovávaného kalu a odpadů nad časový rámec zkušebního provozu bude ve smyslu monitoringu zkušebního provozu po dosažení plné kapacity výroby upraven monitoring trvalého provozu. Monitoring složek životního prostředí bude zahrnovat: 1. Monitoring imisní situace ovzduší 2. Monitoring hlukové zátěže 3. Monitoring vlivu na podzemní vody 4. Monitoring vlivu nakládání s odpady 5. Monitoring vlivu dopravy 19

20 1. Monitoring imisní situace ovzduší Monitoring imisní situace ve zkušebním provozu bude zaměřen zejména na oblast nejbližší obytné zástavby vycházející z rozptylové studie a dále na další vybraná místa (prostor Větrušické rokle). Dále bude využívána měřící stanice ČHMÚ v okolí lokality. Rozsah monitoringu: Měření imisí v prostoru obytné zástavby MČ Drasty, obec Větrušice, město Klecany, obec Hoštice, obec Klíčany. Rozsah měřených znečišťujících látek v každém následně uvedeném měřícím místě: Odpovídá zdrojům emisí závodu, rozptylové studii a limitovaným ukazatelům vč. cílových vyhlášených pro ochranu zdraví lidí podle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 597/2006 Sb. Jedná se o: TZL jako PM 10, SO 2, NO x jako NO 2, CO, benzen, Pb, As, Cd, Ni, benzo(a)pyren. Měření bude prováděno jako stacionární jednorázovým odběrem vzorků za nepříznivých rozptylových podmínek v daném místě a podle příslušné metodiky. Vedle uvedených znečišťujících látek bude prováděno ve vybraných měřících místech měření pachových látek a srovnávací hodnoty VOC. Monitoring imisí znečišťujících a pachových látek bude prováděn ve vybraných referenčních bodech (měřících místech) z rozptylové studie zpracované v rámci dokumentace EIA. 20

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele

Více

P R O T O K O L o měření evid.č.36/2010

P R O T O K O L o měření evid.č.36/2010 SON servis spol. s r.o., Šlechtitelů 1, 772 00 Olomouc, tel.: 602704256 P R O T O K O L o měření evid.č.36/2010 Objednatel: EKOSYSTEM, spol. s r.o. Podkovářská 800/6 Strana č.: 1 190 00 Praha 9 Místo měření:

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele

Více

LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB

LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Stanovisko Technické komise pro měření emisí

Stanovisko Technické komise pro měření emisí Stanovisko Technické komise pro měření emisí V Praze dne 20.4.2010. Na základě vzájemné spolupráce MŽP a ČIA byl vytvořen tento dokument, který vytváří předpoklady pro sjednocení názvů akreditovaných zkoušek

Více

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 103649/2007 ze dne 30.10.2007, (nabytí právní moci dne 16.11.2007):

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 103649/2007 ze dne 30.10.2007, (nabytí právní moci dne 16.11.2007): V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele Obchodní firma nebo název/ Titul,

Více

6. listopadu 2013 OŽPZ 865/2013 R O Z H O D N U T Í

6. listopadu 2013 OŽPZ 865/2013 R O Z H O D N U T Í Adresátům dle rozdělovníku ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC KULK 51922/2013 Čech/391 6. listopadu 2013 OŽPZ 865/2013 petr.cech@kraj-lbc.cz R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého

Více

Kapitola 6. Stručné netechnické shrnutí údajů uvedených v žádosti 1 / 5

Kapitola 6. Stručné netechnické shrnutí údajů uvedených v žádosti 1 / 5 Kapitola 6 Stručné netechnické shrnutí údajů uvedených v žádosti 1 / 5 Obsah 6.1 Zařízení a jeho základní parametry...3 6.2 Vstupy do zařízení...4 6.3 Zdroje znečišťování...4 6.4 Územní situace...5 6.5

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Klánovice B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Klánovice B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ č. j. 3357/ZZ/14 Vyřizuje: Ing. Skálová / 221 V Karlových Varech dne 15. 12. 2014 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 14. května 2010 Č. j.: KULK 31995/2010 Sp. zn.: OŽPZ 203/2010 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň č.j.: ŽP/1454/14 V Plzni dne 14. 2. 2014 Vyřizuje: Ing. Vojtajová R o z h o d n u t í o změně č. 5 integrovaného povolení

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Petrovice B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Petrovice B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

oznamovatel Magistrát hl.m. Prahy Odbor městského investora investor Hlavní město Praha záměr ČÁST I "ŘEŠENÍ ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ Rozptylová studie

oznamovatel Magistrát hl.m. Prahy Odbor městského investora investor Hlavní město Praha záměr ČÁST I ŘEŠENÍ ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ Rozptylová studie oznamovatel Magistrát hl.m. Prahy Odbor městského investora investor Hlavní město Praha záměr ČÁST I "ŘEŠENÍ ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ ORGANICKÝCH ODPADŮ A KALŮ Z PRAHY" lokalita Drasty v rámci stavby č. 6963

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 25.08.2010 Číslo jednací: 112622/2010/KUSK/OŽP/ŠE Vyřizuje: Ing. Eva Švagrová ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých

Více

Věc: Výstavba plynové kotelny v panelovém domě, Vondroušova 1212-1218, k.ú. Řepy

Věc: Výstavba plynové kotelny v panelovém domě, Vondroušova 1212-1218, k.ú. Řepy HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ TOPESA s.r.o. Gen. Klapálka 1540 27201 Kladno 1 Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1545146/2012/1/OZP/VI Bc. Linda/5911

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Havlíček Jan Ing.arch. Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1578338/2012/1/OZP/VI Ing. Hippmannová/ 5860 19.02.2013

Více

A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark

A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark STŘEDNĚDOBÁ STRATEGIE (DO ROKU 2020) ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V ČR Tabulka 47: Úplná emisní bilance kraje Vysočina, údaje rok 2011,

Více

oznamovatel Magistrát hl.m. Prahy Odbor městského investora investor Hlavní město Praha záměr ČÁST I

oznamovatel Magistrát hl.m. Prahy Odbor městského investora investor Hlavní město Praha záměr ČÁST I oznamovatel Magistrát hl.m. Prahy Odbor městského investora investor Hlavní město Praha záměr ČÁST I "ŘEŠENÍ ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ ORGANICKÝCH ODPADŮ A KALŮ Z PRAHY" lokalita Drasty v rámci stavby č. 6963

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 19 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 19 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

EPBD Semináře Články 8 & 9

EPBD Semináře Články 8 & 9 EPBD Semináře Články 8 & 9 Zdeněk Kodytek Říjen 2005 Požadavky Směrnice v článcích 8 a 9 V článcích 8 a 9 Směrnice požaduje, aby členské státy aplikovaly pravidelné inspekce kotlů spalujících neobnovitelná

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne 9. 6. 2014 Č. j. 39584/ENV/14 podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Jednorázové měření emisí Ing. Yvonna Hlínová

Jednorázové měření emisí Ing. Yvonna Hlínová ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Jednorázové měření emisí Ing. Yvonna Hlínová Nástroje regulující úroveň znečišťování (1/2) Regulační nástroje k omezování

Více

Vyjádření k oznámení záměru Letiště Vodochody pro zjišťovací řízení v rámci posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)

Vyjádření k oznámení záměru Letiště Vodochody pro zjišťovací řízení v rámci posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) Vyjádření k oznámení záměru Letiště Vodochody pro zjišťovací řízení v rámci posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) Na základě požadavku OÚ Postřižín jsme provedli vyhodnocení materiálu, který byl

Více

28.3.2011 4.3.2015. Právnické osobě SITA CZ a.s. se sídlem Španělská 10/1073, 120 00 Praha 2, Vinohrady, IČ 25638955, se vydává integrované povolení

28.3.2011 4.3.2015. Právnické osobě SITA CZ a.s. se sídlem Španělská 10/1073, 120 00 Praha 2, Vinohrady, IČ 25638955, se vydává integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Praha: 09.05.2013 Číslo jednací: Spis. značka: 052301/2013/KUSK SZ_052301/2013/KUSK Vyřizuje: Bc. Hana Křížová / linka 510 Značka: OŽP/HK ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E2 Integrované povolení čj. ŽPZ/10759/03/Hd/9 ze dne 9.12.2004

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E2 Integrované povolení čj. ŽPZ/10759/03/Hd/9 ze dne 9.12.2004 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ohlašování za rok 2011 Postup zjišťování vybraných údajů o únicích znečišťujících látek do vod pro provozovatele čistíren odpadních vod Odbor posuzování

Více

AKTUALIZACE KRAJSKÉHO PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

AKTUALIZACE KRAJSKÉHO PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE OZNÁMENÍ ZMĚNA KONCEPCE podle 10c zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v rozsahu podle přílohy č. 7 AKTUALIZACE KRAJSKÉHO PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ JIHOMORAVSKÉHO

Více

Zákon 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů

Zákon 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů Zákon 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů 1 Zákon 86/2002 Sb. řeší ochranu ovzduší před znečišťujícími látkami ochranu ozonové vrstvy Země ochranu klimatického systému Země

Více

Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy

Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy Odborné posouzení zpracované v rozsahu odborného posudku dle zák. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší k záměru Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy Varianta 2 PC 1: AEROBNÍ FERMENTACE

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení Liberec 10. září 2004 Č. j.: KULK 96/2004 Vyřizuje: Ťoková Kateřina Tel.: 485 226 385 Adresátům dle rozdělovníku R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství

Více

Závazné emisní limity při spalování topného oleje pro kotle K1, K2, K3. Závazný limit při spalování TTO. 450 mg/m 3 175 mg/m 3.

Závazné emisní limity při spalování topného oleje pro kotle K1, K2, K3. Závazný limit při spalování TTO. 450 mg/m 3 175 mg/m 3. 1. Emisní limity Ovzduší Emisní limity pro kotle K1, K2, K3, K13 a K14 o celkovém příkonu 257 MW. Dle NV č. 352/2002 Sb. jsou kotle K1, K2 a K3 o celkovém příkonu 231 MW řazeny mezi stacionární zvláště

Více

1. Ochrana ovzduší a emisní limity

1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. podmínka : dodržet navržené emisní limity Tabulka 1 - Emisní zdroje a termíny dosažení závazného emisního limitu Emisní zdroj Kotelna K 001 - kotel č. K 011, K 012

Více

Ing. Vladislav Bízek Organizace DHV CR, spol. s r. o. Název textu Programy ke zlepšení kvality ovzduší BK10 - Legislativa a právo Datum Prosinec 2001

Ing. Vladislav Bízek Organizace DHV CR, spol. s r. o. Název textu Programy ke zlepšení kvality ovzduší BK10 - Legislativa a právo Datum Prosinec 2001 Autor Ing. Vladislav Bízek Organizace DHV CR, spol. s r. o. Název textu Programy snižování emisí Programy ke zlepšení kvality ovzduší Blok BK10 - Legislativa a právo Datum Prosinec 2001 Poznámka Text neprošel

Více

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Dle rozdělovníku Č.j. SpZn. Vyřizuje/ linka Brno dne: JMK 128967/2009 S JMK 128967/2009 OŽP/Ns Mariana Nosilová/2678

Více

Prováděcí právní předpisy k zákonu o integrované prevenci - 2013. Ing. Jan Maršák, Ph.D. Seminář, Hradec Králové, 21.5.2013

Prováděcí právní předpisy k zákonu o integrované prevenci - 2013. Ing. Jan Maršák, Ph.D. Seminář, Hradec Králové, 21.5.2013 Prováděcí právní předpisy k zákonu o integrované prevenci - 2013 Ing. Jan Maršák, Ph.D. Seminář, Hradec Králové, 21.5.2013 Obsah prezentace Předchozí prováděcí předpisy k zákonu o integrované prevenci

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Libuš B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Libuš B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Členění a hodnoty emisních limitů a specifických emisních limitů viz limit 4.2.105.

Členění a hodnoty emisních limitů a specifických emisních limitů viz limit 4.2.105. Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.2.101 ZDROJE ZNEČIŠŤOVÁNÍ

Více

Seminář KONEKO k vyhlášce č. 415/2012 Sb. Praha, 23. května 2013. Zjišťování a vyhodnocování úrovně znečišťování ovzduší

Seminář KONEKO k vyhlášce č. 415/2012 Sb. Praha, 23. května 2013. Zjišťování a vyhodnocování úrovně znečišťování ovzduší Seminář KONEKO k vyhlášce č. 415/2012 Sb. Praha, 23. května 2013 Zjišťování a vyhodnocování úrovně znečišťování ovzduší Nástroje regulující úroveň znečišťování (1/2) Nástroje omezující emise znečišťujících

Více

Ostrava 16.2.2011. odbor ochrany ovzduší MŽP

Ostrava 16.2.2011. odbor ochrany ovzduší MŽP Znečištění ovzduší a způsoby řešení v malých obcích Ostrava 16.2.2011 Legislativní nástroje ochrany ovzduší v ČR odbor ochrany ovzduší MŽP Legislativa ochrany ovzduší současně platná (1/4) zahrnující malé

Více

I. Vybraná stanoviska k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

I. Vybraná stanoviska k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší I. Vybraná stanoviska k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší Veronika Tomášková odbor ochrany ovzduší (Plzeň, 19.11.2013) 1) Emisní požadavky na kotle uváděné na trh po 1.1.2014 1.1.2014 nabývá účinnosti

Více

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně O Z N Á M E N Í údajů pro stanovení výše ročního poplatku pro malý zdroj znečišťování ovzduší za rok (dle ust. 19, odst. 16 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů,

Více

Květen 2004 Ročník XIV Částka 5 OBSAH

Květen 2004 Ročník XIV Částka 5 OBSAH Květen 2004 Ročník XIV Částka 5 OBSAH METODICKÉ POKYNY A NÁVODY 2. Metodika přípravy plánu snížení emisí dle požadavků 5 odst. 6 a 7 zákona o ochraně ovzduší č. 86/2002 Sb. a nařízení vlády č.112/2004

Více

!" snížení emisí těch znečišťujících látek, u kterých jsou překračovány imisní limity s cílem dosáhnout limitních hodnot ve stanovených lhůtách,

! snížení emisí těch znečišťujících látek, u kterých jsou překračovány imisní limity s cílem dosáhnout limitních hodnot ve stanovených lhůtách, Integrovaný krajský program snižování emisí tuhých znečišťujících látek, oxidu siřičitého, oxidů dusíku, těkavých organických látek, amoniaku, oxidu uhelnatého, benzenu, olova, kadmia, niklu, arsenu, rtuti

Více

Legislativa a kompetence

Legislativa a kompetence Legislativa a kompetence Platná legislativa na úseku ochrany ovzduší je dostupná na stránkách Ministerstva životního prostředí. Kompetence krajského úřadu na úseku ochrany ovzduší: a) spolupracuje s ministerstvem

Více

Zákon o ochraně ovzduší a jeho prováděcí předpisy Mgr. Pavla Bejčková

Zákon o ochraně ovzduší a jeho prováděcí předpisy Mgr. Pavla Bejčková ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Zákon o ochraně ovzduší a jeho prováděcí předpisy Mgr. Pavla Bejčková 1 Co se dozvíte Zákon o ochraně ovzduší a jeho

Více

Úplné znění výrokové části integrovaného povolení

Úplné znění výrokové části integrovaného povolení Úplné znění výrokové části integrovaného povolení Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. V souladu s 19a odst. 7 zákona o integrované prevenci je rozhodné znění výrokových částí

Více

ISPOP úprava aplikace pro rok 2015 a OHLAŠOVÁNÍ SOUHRNNÉ PROVOZNÍ EVIDENCE

ISPOP úprava aplikace pro rok 2015 a OHLAŠOVÁNÍ SOUHRNNÉ PROVOZNÍ EVIDENCE Praha 17. 2. 2015 ISPOP úprava aplikace pro rok 2015 a OHLAŠOVÁNÍ SOUHRNNÉ PROVOZNÍ EVIDENCE Ing. Pavel Machálek (ČHMU) Přehled témat: Náležitosti ohlašování souhrnné provozní evidence a poplatkového přiznání,

Více

R O Z H O D N U T Í. podle 13 odst. 3 zákona. Se sídlem: Ralsko Boreček čp. 30, pošta Mimoň, PSČ 471 24 S přiděleným IČ: 40 23 02 95

R O Z H O D N U T Í. podle 13 odst. 3 zákona. Se sídlem: Ralsko Boreček čp. 30, pošta Mimoň, PSČ 471 24 S přiděleným IČ: 40 23 02 95 Adresátům dle rozdělovníku Liberec 9. února 2007 Sp. Zn. ORVZŽP/1160/2006 Č. j. KULK/79093/2006 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.: 485 226 389 R O Z H O D U T Í Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru rozvoje

Více

Monitoring ovzduší u fotbalového hřiště Horní Žukov

Monitoring ovzduší u fotbalového hřiště Horní Žukov Monitoring ovzduší u fotbalového hřiště Horní Žukov Zadavatel: Měření: Vydání protokolu: Odpovědná osoba: Město Český Těšín 12. - 19.3.2014 4.4.2014 Ing. Lucie Hellebrandová Zdravotní ústav se sídlem v

Více

Území, zahrnuté v posuzované koncepci

Území, zahrnuté v posuzované koncepci Území, zahrnuté v posuzované koncepci Příloha 2- Monitorovací ukazatele dle kapitoly 7 Monitorovací ukazatelé vlivu koncepce na ŽP a) b) c) d) e) f) g) h) 1. Zlepšovat kvalitu povrchových a podzemnich

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

R o z h o d n u t í. vydává

R o z h o d n u t í. vydává V Praze dne: 2.12.2009 Číslo jednací: 081570/2009/KUSK OŽP/Hra Spisová značka: SZ_081570/2009/KUSK/7 Oprávněná úřední osoba: Bc. Eva Hrabovská dle rozdělovníku R o z h o d n u t í Krajský úřad Středočeského

Více

a) stav stavby při předání stavebnímu podnikateli, který bude provádět bourací práce,

a) stav stavby při předání stavebnímu podnikateli, který bude provádět bourací práce, E. Zásady organizace bouracích prací 1. Technická zpráva a) stav stavby při předání stavebnímu podnikateli, který bude provádět bourací práce, Stávající stav je zachycen na fotografii a nebude při předání

Více

K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství R O Z H O D N U T Í

K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství R O Z H O D N U T Í K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství Liberec 30. ledna 2004 Č. j.: KULK/3506/2003 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.:

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 10. 10. 2013 Č.j.: 71051/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Environmentální legislativa. Legislativa ČR. Právní řád princip hierarchie právní síly

Environmentální legislativa. Legislativa ČR. Právní řád princip hierarchie právní síly Environmentální legislativa Legislativa ČR Právní řád princip hierarchie právní síly 1. Ústavní zákony 2. Zákony 3. Podzákonné předpisy: nařízení vlády vyhlášky ministerstev Environmentální legislativa

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 7. 1. 2011 Číslo jednací: 189906/2010/KUSK Spisová značka SZ_189906/2010/KUSK Vyřizuje: Mgr. Lucie Tučková / l. 773 Značka OŽP/Tuč ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb.,

Více

Metodický pokyn MŽP odboru ochrany ovzduší

Metodický pokyn MŽP odboru ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí Metodický pokyn MŽP odboru ochrany ovzduší ke sčítání a zařazování stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší Hlavním účelem tohoto metodického pokynu je poskytnout příslušným

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ Identifikace stavby Účel stavby : REKONSTRUKCE VÝTAHU v objektu MěÚ Třebíč Místo stavby: Kraj: Charakter stavby: Stupeň: Investor: Projektant:

Více

AKTUÁLNÍ STAV LEGISLATIVY V OBLASTI INTEGROVANÉ PREVENCE

AKTUÁLNÍ STAV LEGISLATIVY V OBLASTI INTEGROVANÉ PREVENCE AKTUÁLNÍ STAV LEGISLATIVY V OBLASTI INTEGROVANÉ PREVENCE Ing. Jan Slavík, Ph.D. Seminář Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 11.09.2014, Praha - Konferenční centrum CITY AKTUÁLNÍ STAV

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014

Více

Analýza rizik po hlubinné těžbě uranu Bytíz. DIAMO, státní podnik odštěpný závod Správa uranových ložisek Příbram

Analýza rizik po hlubinné těžbě uranu Bytíz. DIAMO, státní podnik odštěpný závod Správa uranových ložisek Příbram Analýza rizik po hlubinné těžbě uranu Bytíz. DIAMO, státní podnik odštěpný závod Správa uranových ložisek Příbram Projekt Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií Fondem soudržnosti a Státním rozpočtem

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Vinoř B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Vinoř B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 50210/ENV/15 V Praze dne 21. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Bellevue residence Grafická, parc. č. 3097, 3098/1, 3098/2, k. ú. Smíchov

Bellevue residence Grafická, parc. č. 3097, 3098/1, 3098/2, k. ú. Smíchov HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ AED project, a.s. Ing. Aleš Marek Pod Radnicí 1235/2A 150 00 Praha 5 Váš dopis ze dne SZn. Vyřizuje/linka Datum 03.09.2012 S-MHMP-1147610/2012/1/OZP/VI

Více

Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF

Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF Aplikace BAT po novele zákona o integrované prevenci Ing. Jan Slavík, Ph.D. Dny teplárenství a energetiky Hradec Králové, 25.04.2014 Výjimka z aplikace

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 20 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 20 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Identifikační údaje : Název záměru: Změna užívání skladové haly na lakování drobných dílů Lakovna SAN

Identifikační údaje : Název záměru: Změna užívání skladové haly na lakování drobných dílů Lakovna SAN Praha: 24.03.2011 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 028478/2011/KUSK Spisová značka: SZ_028478/2011/KUSK Vyřizuje: Ing. Ondřej Černý l. 691 Značka: OŽP/Če ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

Novostavba bytového domu Hlubočepy, mezi ul. Výhledová a Prosluněná, parc.č. 1562/35-38,40-42,44, k.ú. Hlubočepy

Novostavba bytového domu Hlubočepy, mezi ul. Výhledová a Prosluněná, parc.č. 1562/35-38,40-42,44, k.ú. Hlubočepy HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Jan Meduna inženýrská činnost Přístavní 1100/42 170 00 Praha 7 - Holešovice Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1472502/2012/1/OZP/VI

Více

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1552044/2012/2/OZP/VI Mgr. Pacner / 4322 18.02.2012

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1552044/2012/2/OZP/VI Mgr. Pacner / 4322 18.02.2012 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Padyšáková Aida Ing. Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1552044/2012/2/OZP/VI Mgr. Pacner / 4322 18.02.2012 Věc:

Více

Snížení emisí uhlovodíků z procesu odolejení petrochemických vod. Pavel Sláma úsek HSE&Q, UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 23.10.2008

Snížení emisí uhlovodíků z procesu odolejení petrochemických vod. Pavel Sláma úsek HSE&Q, UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 23.10.2008 Snížení emisí uhlovodíků z procesu odolejení petrochemických vod Pavel Sláma úsek HSE&Q, UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 23.10.2008 MCHČOV a čištění odpadních vod z Petrochemie MCHČOV mechanicko-chemická čistírna

Více

Změna užívání části přízemní haly "B" ve skladovém areálu firmy Pragoholding, a.s. k.ú. Horní Počernice

Změna užívání části přízemní haly B ve skladovém areálu firmy Pragoholding, a.s. k.ú. Horní Počernice HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Pragoholding a.s. Ing.arch. Michaela Pospíšilová Ve Žlíbku 1849/2a 19300 Praha 9 - Horní Počernice Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/

Více

1) Náplň revize vodních děl ohlášených podle 15a zákona o vodách

1) Náplň revize vodních děl ohlášených podle 15a zákona o vodách 1) Náplň revize vodních děl ohlášených podle 15a zákona o vodách Kontrola se skládá z následujících částí: A. Identifikace B. Kontrola dokumentace C. Technický stav D. Technologický stav E. Fotodokumentace

Více

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší Příloha č. 15 (Příloha č. 7 k vyhlášce č. 205/2009 Sb.) Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší 1. Identifikace provozovatele a provozovny 1. Údaje o provozovateli Název provozovatele

Více

Znečištění ovzduší města Liberce

Znečištění ovzduší města Liberce Znečištění ovzduší města Liberce Úvod Problematika znečištění ovzduší je pro všechny z nás stále aktuální téma dané tím, že vzduch, který se kolem nás nachází nemůžeme přestat dýchat, nemáme možnost výběru.

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 15 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 15 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

č.j.: ŽP/6253/11 V Plzni dne 15. června 2011 Vyřizuje: Mgr. Kateřina Hrušková R O Z H O D N U T Í

č.j.: ŽP/6253/11 V Plzni dne 15. června 2011 Vyřizuje: Mgr. Kateřina Hrušková R O Z H O D N U T Í KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň č.j.: ŽP/6253/11 V Plzni dne 15. června 2011 Vyřizuje: Mgr. Kateřina Hrušková R O Z H O D N U T Í o změně č. 6 integrovaného

Více

Modelování dopravního hluku

Modelování dopravního hluku Modelování dopravního hluku Ing. Rudolf Cholava Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., http://szp.cdv.cz Modelování dopravního hluku Hluk z dopravy nejvýznamnější zdroj nadměrného hluku v životním prostředí

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Liberec 29. října 2008 Č. j.: KULK/59542/2008 Sp. zn.: ORVZŽP/1/2008 Vyřizuje: Bc. Lenka Maryšková Tel.: 485 226 499 Adresátům dle rozdělovníku R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 6 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

Možnosti využití údajů souhrnné provozní evidence v rámci povolovacích řízení

Možnosti využití údajů souhrnné provozní evidence v rámci povolovacích řízení Zkušenosti s aplikací zákona o ochraně ovzduší v praxi Praha 21. 5. 2014 Možnosti využití údajů souhrnné provozní evidence v rámci povolovacích řízení Ing. Pavel Machálek, ČHMÚ machalek@chmi.cz Obsah prezentace:

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 15. ledna 2009 Č. j.: KULK/1845/2009 Sp. zn.: ORVZŽP 1442/2008 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 21. prosince 2012 Ing. Eva Gregušová KUZL 72419/2012 KUSP 72419/2012 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 21. prosince 2012 Ing. Eva Gregušová KUZL 72419/2012 KUSP 72419/2012 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 21. prosince 2012 Ing. Eva Gregušová KUZL 72419/2012 KUSP 72419/2012

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Neznámá platnost Č. j.: 60320/ENV/15 V Praze dne 4. září 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů

Více

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1612672/2012/2/OZP/VI Bc. Linda/5911 04.04..2013

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1612672/2012/2/OZP/VI Bc. Linda/5911 04.04..2013 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ADR s.r.o. Mgr. A. Petr Kolář Libínská 3127/1 15000 Praha 5 Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1612672/2012/2/OZP/VI

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01JZ2XJ* Čj: MSK 84038/2015 Sp. zn.: ŽPZ/15289/2015/Pta 209.1 V50 Vyřizuje: Mgr. Petr Ptašek

Více

MŽP poř. č. 2. Název legislativního úkolu

MŽP poř. č. 2. Název legislativního úkolu MŽP poř. č. 2 I. Název legislativního úkolu návrh zákona, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů

Více

Vybraná problematická ustanovení zákona o ochraně ovzduší a projednávaná řešení (201/2012 Sb.) Jakub Achrer Odbor ochrany ovzduší MŽP

Vybraná problematická ustanovení zákona o ochraně ovzduší a projednávaná řešení (201/2012 Sb.) Jakub Achrer Odbor ochrany ovzduší MŽP Vybraná problematická ustanovení zákona o ochraně ovzduší a projednávaná řešení (201/2012 Sb.) Jakub Achrer Odbor ochrany ovzduší MŽP Seminář: Zkušenosti s aplikací zákona o ochraně ovzduší v praxi, Praha

Více

Identifikace typových regionálních projektů

Identifikace typových regionálních projektů Identifikace typových regionálních projektů Obsah prezentace Dokumenty koncepční povahy v oblasti ochrany ovzduší v Středočeském kraji Charakteristika a důvody zpracování těchto dokumentů Využití programového

Více

Věc: Velvyslanectví Turecké republiky v Praze, parc. č. 141, 144, 2002, 2004, 2045, k. ú. Bubeneč

Věc: Velvyslanectví Turecké republiky v Praze, parc. č. 141, 144, 2002, 2004, 2045, k. ú. Bubeneč HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ AED Project s.r.o. Ing. Aleš Marek Pod Radnicí 2a/1235 15000 Praha 5 - Košíře Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1613960/2012/1/OZP/VI

Více

OBEC STAŠOV ÚZEMNÍ PLÁN SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CO

OBEC STAŠOV ÚZEMNÍ PLÁN SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CO OBEC STAŠOV ÚZEMNÍ PLÁN SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CO Asseco Central Europe, a.s., říjen 2010 Asseco Central Europe, a.s. STAŠOV ÚZEMNÍ PLÁN OBCE SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CO Mgr. Ing. Jan Majer odpovědný projektant

Více

Příloha k nařízení statutárního města Ostravy č. 8/2010

Příloha k nařízení statutárního města Ostravy č. 8/2010 Příloha k nařízení statutárního města Ostravy č. 8/2010 MÍSTNÍ REGULAČNÍ ŘÁD STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY Řídícím pracovištěm je Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí (dále jen magistrát

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01C31GY* Čj: MSK 120307/2013 Sp. zn.: ŽPZ/6861/2014/Chla 245.1 V5 Vyřizuje: Ing. Michal Chlapek

Více

4.3 Opatření přijatá na ochranu životního prostředí a náklady s tím spojené

4.3 Opatření přijatá na ochranu životního prostředí a náklady s tím spojené 4.3 Opatření přijatá na ochranu životního prostředí a náklady s tím spojené 4.3.1 Opatření na ochranu životního prostředí Projekt zahrnoval řešení problematiky likvidace odpadních vod v regionu Trutnovsko.

Více

Smurfit Kappa Czech s.r.o. Papírenský stroj č.2 Integrované povolení čj. MSK 208/2007 ze dne 12. 7. 2007, ve znění pozdějších změn

Smurfit Kappa Czech s.r.o. Papírenský stroj č.2 Integrované povolení čj. MSK 208/2007 ze dne 12. 7. 2007, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více