spol. s r.o. Podkovářská 6, Praha 9 Záměr Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "spol. s r.o. Podkovářská 6, 190 00 Praha 9 Záměr Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"

Transkript

1 spol. s r.o. Podkovářská 6, Praha 9 Záměr Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy KONCEPCE MONITORINGU VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ZKUŠEBNÍHO PROVOZU Zpracoval: Ing. Václav Hammer - držitel osvědčení MŽP ČR č.j. 707/140/OPV/93 o odborné způsobilosti ke zpracování dokumentací a posudků hodnotících vlivy stavby, činnosti nebo technologie na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění Únor

2 OBSAH 1. ÚČEL A KONCEPCE MONITORINGU 3 2. METODIKA MONITORINGU A VZTAH K LEGISLATIVĚ Ochrana ovzduší Hluk Ochrana vod Suroviny a pomocné prostředky Odpady Monitoring podzemních vod MONITORING ZKUŠEBNÍHO PROVOZU STAVBY Monitoring provozů a technologických procesů Monitoring emisí ovlivňujících životní prostředí a veřejné zdraví v období zkušebního provozu Monitoring složek životního prostředí a vlivů na veřejné zdraví v období zkušebního provozu 19 2

3 1. ÚČEL A KONCEPCE MONITORINGU Zpracování komplexního projektu monitoringu pro fázi výstavby, zkušebního provozu a trvalého provozu záměru bude navazovat na výsledky procesu EIA předmětného záměru a bude v souladu se stanoviskem vydaným MŽP ČR v rámci procesu EIA (dále v textu pouze Stanovisko). Projekt monitoringu vlivů na životní prostředí vč. vlivů na veřejné zdraví (dále pouze monitoringu) bude součástí příloh k žádosti o vydání integrovaného povolení podle zákona č. 76/2002 Sb. v platném znění pro záměr resp. stavbu Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy V této fázi procesu EIA je na základě požadavku MŽP ČR na doplňující informace zpracována pouze základní koncepce projektu monitoringu vlivu zkušebního provozu záměru na životní prostředí. Jako zásadní opatření k prevenci, vyloučení, snížení, případně kompenzaci nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí a zdraví obyvatelstva bude v rámci další technické přípravy navržen účelný monitoring vlivů záměru na životní prostředí. Uvedený monitoring bude podkladem pro zajištění omezení či minimalizace především těchto možných významnějších vlivů záměru: - emise škodlivých a pachových látek do ovzduší a jejich vliv na ovzduší - emise hluku a vliv hluku na chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb - emise látek do odpadních vod a vliv na technologii ÚČOV - potenciální vlivy na podzemní vody a jejich ochrana a kontrola - vlivy vybraných vstupních surovin a systém jejich kontroly - vlivy odpadů a systém kontroly nakládání s nimi - vlivy vybraných technologických zařízení a kontrola jejich provozu a úrovně jejich vlivů Monitoring uvedených potenciálně významnějších vlivů záměru na životní prostředí zahrnuje vedle měření emisí znečišťujících látek do ovzduší a v odpadních vodách a emisí hluku z vybraných provozních objektů, částí technologií záměru a jednotlivých zařízení rovněž sledování imisní situace v areálu záměru a jeho okolí. Ze stanoviska MŽP k předmětnému záměru by měly vyplývat podmínky vztahující se k vlivům záměru na životní prostředí a stanovené pro procesy navazujících správních řízení, které by měly být dále respektovány v následné projektové přípravě, průběhu výstavby a provozování záměru. Projekt monitoringu bude vycházet z návrhu opatření z kap. D.IV dokumentace EIA, a to z bodu 4. Zpracovat samostatný projekt komplexního kontrolního monitoringu vybraných technologických procesů a zařízení s významným vlivem na životní prostředí a veřejné zdraví. Kontrolní monitoring všech potřebných ukazatelů a veličin bude řešen komplexně a bude zajišťovat potřebné informace o vlivu záměru na životní prostředí a veřejné zdraví při výstavbě a ve zkušebním a trvalém provozu. 3

4 Ukazatele a veličiny, které se budou v průběhu trvalého provozu měnit s narůstajícím výkonem zařízení, budou měřeny a hodnoceny po etapách 10% přírůstku výkonu do dosažení a vyhodnocení cílové kapacity záměru. Uvedený komplexní monitoring vlivů na životní prostředí je nutno považovat za důležitý přínos k bezproblémové realizaci a provozování záměru a za rozhodující nástroj ochrany životního prostředí a veřejného zdraví. Projekt monitoringu bude předložen ke schválení v rámci procesu IPPC a ve stavebním řízení. Schválený monitoring bude součástí projektu organizace výstavby a příslušných provozních řádů pro zkušební a trvalý provoz. a dalších doplňujících bodů. Základní struktura členění komplexního monitoringu vlivů na životní prostředí: MONITORING VÝSTAVBY 1.Monitoring stavebních a montážních prací 2.Monitoring složek životního prostředí a vlivů na veřejné zdraví v období výstavby MONITORING ZKUŠEBNÍHO PROVOZU STAVBY 1.Monitoring provozů a technologických procesů ovlivňující životní prostředí v období zkušebního provozu 2.Monitoring emisí ovlivňujících životní prostředí a veřejné zdraví v období zkušebního provozu 3.Monitoring složek životního prostředí a vlivů na veřejné zdraví v období zkušebního provozu MONITORING TRVALÉHO PROVOZU STAVBY 1.Monitoring provozů a technologických procesů ovlivňující životní prostředí v období trvalého provozu 2.Monitoring emisí ovlivňujících životní prostředí a veřejné zdraví v období trvalého provozu 3.Monitoring složek životního prostředí a vlivů na veřejné zdraví v období trvalého provozu Jednotlivé části monitoringu zkušebního a trvalého provozu budou dále účelně členěny na jednotlivé dotčené provozní celky (PC), stavební objekty (SO) a provozní soubory (PS). 4

5 2. METODIKA MONITORINGU A VZTAH K LEGISLATIVĚ 2.1 OCHRANA OVZDUŠÍ Legislativní podmínky sledování a vyhodnocování kvality ovzduší jsou vymezeny nařízením vlády č. 597/2006 Sb. (sledování imisní situace) a vyhláškou MŽP ČR č.205/2009 Sb. (měření emisí). Měření emisí Monitoring emisí z energetického zdroje (plynová kotelna) Ve vztahu k legislativě je kotelna energetického zdroje podle zákona č. 86/2002 Sb. zařazena jako střední zdroj znečišťování ovzduší spalující zemní plyn s tepelným výkonem 0,99 MW tep. V souladu s 5 vyhlášky č. 205/2009 Sb. bude prováděno jednorázové měření emisí znečišťujících látek (TZL, NO x, SO 2, CO) při uvedení do provozu a 1 x za 5 let. Měření bude prováděno v souladu s 6, vyhlášky č. 205/2009 Sb. Měření bude provádět osoba s autorizací podle 15 odst. 1, písm. a) zákona č. 86/2002 Sb. v platném znění, která bude zahrnovat oprávnění k měření relevantních znečišťujících látek podle platné metodiky v souladu s přílohou č. 6 nařízení vlády č. 597/2006 Sb. Záložní zdroj el. energie (generátor na zemní plyn) podléhá podle 4 odst.3 vyhlášky č. 205/2009 Sb. jednorázovému měření emisí. Referenční metody sledování relevantních znečišťujících látek: 1. Pro stacionární měření SO 2 se použije referenční metoda podle české technické normy EN 14212:2005 "Kvalita vnějšího ovzduší - Normalizovaná metoda měření koncentrací oxidu siřičitého ultrafialovou fluorescencí" 2. Pro stacionární měření NO 2 a NO x se použije referenční metoda podle české technické normy EN 14211:2005 "Kvalita vnějšího ovzduší - Normalizovaná metoda měření koncentrací oxidu dusičitého a oxidů dusíku chemiluminiscencí" 4. Pro odběr vzorků a stacionární měření PM 10 se použije referenční metoda podle české technické normy EN 12341:1999 "Kvalita ovzduší - Stanovení frakce PM 10 v suspendovaných částicích - Referenční metoda a polní zkouška k prokázání ekvivalence metod měření" 5. Pro odběr vzorků a stacionární měření PM 2,5 se použije referenční metoda podle české technické normy EN 14907:2005 "Normalizovaná metoda gravimetrického měření ke stanovení hmotnostní frakce suspendovaných částic PM 2,5 ve vnějším ovzduší" 6. Pro odběr vzorků a stacionární měření benzenu se použije referenční metoda podle částí 1, 2 a 3 české technické normy EN 14662:2005 "Kvalita vnějšího ovzduší - Normalizovaná metoda měření koncentrací benzenu" 5

6 7. Pro stacionární měření CO se použije referenční metoda podle české technické normy EN 14626:2005 "Kvalita vnějšího ovzduší - Normalizovaná metoda měření koncentrací oxidu uhelnatého nedisperzní infračervenou spektroskopií" Mimo referenční metody podle přílohy č. 6 nařízení vlády č. 597/2006 Sb. budou stanoveny rovněž imise benzo(a)pyrenu (vliv dopravy), a to příslušnými analytickými metodami v souladu s akreditacemi autorizovaných laboratoří. Monitoring emisí pachových látek Emisní limit pro pachové látky není v současné době v ČR stanoven. Pachové vjemy silně ovlivňují psychický stav člověka. Jestliže jde o látky toxické, pomáhá jejich čichové vnímání varovat exponovaného člověka před hrozící otravou. Existuje však i mnoho látek nejedovatých, jejichž zápach neohrožuje bezprostředně zdraví, ale při vyšších koncentracích a dlouhodobém působení může těžce narušovat psychickou pohodu a tím narušovat zdraví nepřímo. Proto je obecně v poslední době v rámci ochrany životního prostředí a obyvatelstva v zahraničí i u nás pachovým vlivům věnována zvýšená pozornost a pro ochranu před jejich šířením jsou stanoveny zákonné požadavky. V ČR je problematika a přípustnost pachových látek regulována zákonem č. 86/2002 Sb. o ovzduší, dříve i původní vyhláškou č.356/2002, kterou se stanovily přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů Vyhláška č. č. 205/2009 Sb. nahrazující vyhlášku č.356/2002 měření emisí pachových látek a stanovení jejich emisních limitů pro vybrané zdroje nezahrnuje, zřejmě z důvodu absence dostatečných a věrohodných statistických údajů o měření pachových látek, nezbytných pro srovnávání a hodnocení pachových emisí jednotlivých zdrojů. Dalším prováděcím předpisem je vyhláška č. 362/2006 Sb., která určuje způsob stanovení koncentrace pachových látek, přípustné míry obtěžování zápachem a způsob jejího zjišťování. Dále tato vyhláška uvádí seznam stacionárních zdrojů u kterých je povinnost měření koncentrace pachových látek. Ve vztahu k předmětné stavbě se tato povinnost na ni vztahuje podle části C, bodu 5. přílohy uvedené vyhlášky. Metodika měření Jsou předepsány metodika a postupy hodnocení koncentrace pachových látek podle ČSN EN Kvalita ovzduší Stanovení koncentrace pachových látek dynamickou olfaktometrií. Pachovou jednotkou je v ČR OUER.m -3, totožná s Evropskou pachovou jednotkou (Odour Unit), označovanou v zahraničí zkratkou ou E.m -3. Je to množství pachové látky, které rozptýleno v 1 m 3 čistého vzduchu odpovídá čichovému prahu. Zjišťovaná koncentrace pachových látek je násobek ředění vzorku čistým vzduchem, potřebný ke snížení pachového vjemu k čichového prahu. Výběr konkrétního způsobu měření z metod stanovených ČSN EN (dynamické vzorkování pro přímou olfaktometrii, vzorkování pro následnou olfaktometrii, druh olfaktometru apod.) a vyhodnocení měření bude na vybraném zhotoviteli měření pachových látek, jako odborně způsobilé osobě mající příslušnou autorizaci pro toto měření. 6

7 Měření imisí Měření imisí vychází z podmínek Stanoviska MŽP ČR a tyto podmínky a metodika měření budou vycházet z platné legislativy pro ochranu ovzduší. Legislativní podmínky sledování a vyhodnocování kvality ovzduší jsou vymezeny 9 zákona č. 86/2002 Sb. a nařízením vlády č. 597/2006 Sb. (sledování imisní situace). Metodika měření Referenční metody sledovaných znečišťujících látek jsou stanoveny přílohou č. 6 nařízení vlády č. 597/2006 Sb. (viz měření emisí). Měření bude prováděno osobou s autorizací podle 15 odst. 1, písm. a) zákona č. 86/2002 Sb. v platném znění, která bude zahrnovat oprávnění k měření uvedených znečišťujících látek podle platné metodiky, kterou je autorizovaná osoba povinna se řídit. Uvedená metodika pak určuje konkrétní podmínky měření (přesné umístění odběru vzorku dle charakteru konkrétního místa, výška nad terénem, způsob vzorkování, teplota vzduchu, rychlost a směr větru, ostatní klimatické podmínky apod.). Metodika a postupy hodnocení imisní koncentrace pachových látek vychází rovněž z ČSN EN Kvalita ovzduší Stanovení koncentrace pachových látek dynamickou olfaktometrií. Pro jednotlivé pachové látky ani jejich skupiny nejsou v ČR stanoveny závazné imisní limity. Může zde být proveden pouze hrubý odhad míry obtěžování v blízkém obytném území. Ze zkušenosti je známo, že koncentrace pachových látek do úrovně přibližně 5 ou E.m -3 nejsou zpravidla lidmi pociťovány jako obtěžující. Nad touto úrovní pak již narůstají stížnosti. Poznámka: Je nutno upozornit, že zvolit nějakou konkrétní hranici čichového prahu je obtížné, nalezené hodnoty se obvykle značně liší od vypočtených, protože i subjektivní vnímání pachových látek v ovzduší se značně liší. Čichový práh není možné brát jako nějaký závazný limit, ale spíše jako orientační mez od které by potenciálně mohly koncentrace znečišťujících látek způsobovat obtěžování zápachem (mimo jiné proto, že obtěžování zápachem závisí nejen na intenzitě, ale i na četnosti a délce překračování čichového prahu). Vzhledem k tomu je pak ale nutné brát při posuzování vypočtených hodnot tuto hranici ne dogmaticky, ale jako orientační hodnotu, a konečné hodnocení zpracovat až po provedeném měření. V bezprostředním okolí lokality se nenachází žádná zóna pro ochranu ekosystémů a vegetace, která by vyžadovala zvláštní ochranu ovzduší (viz nařízení vlády č. 597/2006 Sb.), měření imisí pachových látek je tedy zaměřeno především na obytnou zástavbu a vliv na obyvatelstvo. Ve vztahu k hodnocení výsledků měření imisí vyhlásil Státní zdravotní ústav (dále jen SZÚ) podle 45 zákona č. 86/2002 Sb. pro některé znečišťující látky, které nemají stanovený imisní limit, referenční koncentrace, které mají například v rozptylových studiích stejnou platnost jako imisní limity. Tyto referenční koncentrace pak budou využity v rámci hodnocení výsledků měření imisí. 7

8 2.2 HLUK Způsob měření a hodnocení hluku bude v souladu s ustanovením 19 nařízení vlády č. 148/2006 Sb. Podmínky měření 1. Měření bude prováděno při plné kapacitě výroby a při souběžném provozu všech významných bodových zdrojů hluku (podchycení max. hlukových emisí z výroby). 2. Měření bude prováděno při průjezdu těžkého nákladního auta příjezdovou trasou do areálu závodu (podchycení vlivu dopravy v rámci provozu stavby). 3. Doba měření bude konkrétně určena zhotovitelem měření v souladu s platnou metodikou, předpokládá se měření v průběhu 24 h z důvodu ověření hodnot hluku jak ve dne tak v noci ve vztahu k hygienickým limitům. V noční době pak naměřené hodnoty budou reprezentovat především vlivy nočního provozu závodu a dopravy nesouvisející se záměrem. V denní době bude měření prováděno pokud možno v období max. okolní dopravy v obytné zástavbě i na okolních komunikacích (podchycení vlivu dopravy). Uvedené podmínky platí souběžně pro jednorázové měření hluku. Metodika měření Měření bude provádět osoba s autorizací podle 32a a 83c zákona č. 258/2000 Sb. v platném znění, která bude zahrnovat oprávnění k měření hluku v uvedených prostorech podle platné metodiky, kterou je povinna autorizovaná osoba se řídit. Uvedená metodika pak určuje konkrétní podmínky měření (určení konkrétní doby měření v průběhu 24 h, přesné umístění měřících přístrojů dle charakteru konkrétního místa, výška nad terénem, způsob vyhodnocení naměřených hodnot, teplota vzduchu, ostatní klimatické podmínky apod.). Předpokládaná zkušební metoda: SOP 417, typ A (autorizovaná) Měření hluku bude prováděno v souladu s: ČSN ISO Akustika - Popis, měření a hodnocení hluku prostředí - Část 1: Základní veličiny a postupy pro hodnocení (nahrazuje ČSN ISO ) ČSN ISO Akustika - Popis a měření hluku prostředí - Část 2: Získávání údajů souvisejících s využitím území ČSN ISO Akustika - Popis a měření hluku prostředí - Část 3: Použití při stanovení nejvyšších přípustných hodnot hluku 2.3 OCHRANA VOD V rámci ochrany vod bude sledována kvalita odpadních vod (emisní hodnoty) vypouštěných na ÚČOV. Vzorkování vod bude prováděno obecně podle: ČSN EN ISO , (ČSN ) Jakost vod - Odběr vzorků - Část 1: Návod pro návrh programu odběru vzorků a pro způsoby odběru vzorků 8

9 Přehled používaných metodik základních analýz: CHSK Cr (A) - SOP 23 BSK 5 (A) - SOP 14 NL 105 (A) - SOP 12 N-NH + 4 : (A) - SOP 17 Hg (A) - SOP 48 N-NO 2 (A) - SOP 18 N-NO 3 (A) - SOP 16 P celk. (A) - SOP 19 N celk. = suma N anorg. + N org. : (A) - SOP 20 Ostatní doplňující analýzy budou prováděny dle postupů schválených v akreditačních dokumentech autorizovaných laboratoří. Vypouštění odpadních vod na ÚČOV: Základní rozsah sledovaných ukazatelů: CHSK Cr, BSK 5, NL 105, N-NH 4 +, N-NO 3, N-NO 2, N celk., P celk. těžké kovy, Hg celk., Tento rozsah bude prováděn dle novely N.N č. 61/2003 Sb. Doplňující analýzy: AOX, C 10 - C 40, PAU, PCB, BTEX, OCDD, OCDF Četnost těchto analýz bude nižší než u základních ukazatelů, a to ve vztahu k hodnotám zjištěným ve zkušebním provoze. Konečný rozsah a četnost analýz určí vodoprávní úřad v rámci příslušného správního řízení. Monitoring odlučovačů ropných látek na kanalizaci srážkových vod Ukazatel "Nepolární extrahovatelné látky" byl nahrazen ukazatelem "Uhlovodíky C 10 - C 40 ", které jsou definovány jako suma koncentrací sloučenin extrahovatelných uhlovodíků rozpouštědlem s bodem varu ležícím v rozsahu od 36 do 69 C, které se neadsorbují na Florisilu a lze je stanovit plynovou chromatografií, a jejichž retenční časy leží mezi retenčními časy dekanu a tetrakontanu. Látky splňující tuto definici jsou alifatické, alicyklické a aromatické uhlovodíky s dlouhými nebo rozvětvenými řetězci. Stanovení se provádí podle: ČSN EN ISO , Změna Z1 (ČSN ) Jakost vod - Stanovení uhlovodíků C 10 - C 40 Část 2: Metoda plynové chromatografie po extrakci rozpouštědlem. Rozbory a kontrola znečištění odpadních vod se obecně řídí ustanovením podle odst. 1, 92 zákona č. 254/2001 Sb. v platném znění. Podle tohoto rozbory ke zjištění koncentrace znečišťujících látek v odpadních vodách pro účely zákona o vodách mohou provádět jen odborně způsobilé osoby oprávněné k podnikání (tzv. "oprávněná laboratoř"). Pro účely kontroly správnosti sledování znečištění odpadních vod mohou provádět rozbory jen oprávněné laboratoře pověřené MŽP ČR (tzv. "kontrolní laboratoře"). Uvedené laboratoře musí být příslušným postupem autorizovány a pro každý měřený ukazatel znečištění vod musí mít vystavenou příslušnou akreditaci podle příslušné ČSN. Veškeré potřebné údaje o způsobilosti laboratoře k provádění příslušného rozboru musí být uvedeny na příslušném Protokolu o zkoušce s uvedením příslušné analytické metodiky každého rozboru vč. uvedení nejistoty měření. 2.4 SUROVINY A POMOCNÉ PROSTŘEDKY Ze surovin lze za nejvýznamnější považovat především surový kal z ÚČOV a zpracovávané odpady a ostatní biomasu. Parametry surového kalu budou kontrolovány na ÚČOV, jedná se o kontrolu základních parametrů majících vliv na proces aerobní fermentace a na kvalitu produktu, dále o kontrolu 9

10 úrovně obsahu škodlivých látek v kalu. Zabezpečení kontroly navážených odpadů a biomasy bude zajištěno smluvními podmínkami a systémem přejímky jejích dodávek s kontrolou provozní laboratoře vstupních materiálů. Tento proces bude řádně dokumentován a archivován. V rámci kontrolní činnosti laboratoře budou používány příslušné metody odběru vzorků organických materiálů a jejich analýzy zajišťující doklady o jejich kvalitě dané schváleným provozním řádem. Vzhledem k charakteru těchto surovin bude nakládání s nimi podléhat zákonu o odpadech (viz dále kap. 2.5). Zásadním výstupem této části monitoringu bude zajištění zpracování v KH Drasty pouze těch odpadů a materiálů a v té kvalitě, které budou uvedeny ve schváleném provozním řádu. Jako další významnější suroviny lze považovat procesní chemikálie. Jejich parametry jsou dány kvalitativními garancemi ze strany dodavatelů a bezpečnostními listy (BL). Nakládání s nimi v rámci provozu závodu se bude řídit zákonem č. 356/2003 Sb. o chemických látkách v platném znění (zákon č. 371/2008 Sb.) a jeho prováděcími předpisy, a dále údaji BL. 2.5 ODPADY Nakládání s odpady ať naváženými jako surovina nebo produkovanými provozem závodu bude zajištěno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění a jeho prováděcími předpisy. Původce odpadů (provozovatel) zajistí recyklaci vybraných odpadů v rámci výrobních provozů závodu nebo předá odpady oprávněné osobě k jejich odstranění nebo využití v souladu s příslušnými předpisy. Původce odpadů i oprávněná osoba jsou povinni každý odpad zařadit podle Katalogu odpadů daném vyhláškou č. 381/2001 Sb. v platném znění. Proces předávání odpadů a následného nakládání s nimi je dokumentován podle příslušných předpisů. V případě, že nastanou ze strany původce odpadů nebo oprávněné osoby pochybnosti o tom, že odpad splňující podmínky zařazování odpadu podle kategorií dané 6 odst. 1 písm. b) nebo c) zákona č. 185/2001 Sb. nemá žádnou z nebezpečných vlastností (v technologii fermentace budou využívány pouze odpady zařazené do kategorie O), mohou tito požádat o hodnocení nebezpečných vlastností odpadu pověřenou osobou podle vyhlášky č. 376/2001 Sb. v platném znění. Tato vyhláška vč. příloh stanovuje metodické postupy procesu hodnocení nebezpečných vlastností odpadu a v příloze 3 uvádí konkrétní metody tohoto hodnocení. Naformátováno: Bez odrážek a číslování 2.6 MONITORING PODZEMNÍCH VOD Kontrola podzemních vod bude zahrnovat jejich vzorkování z hg vrtů zřízených pro zasakování srážkových vod v areálu KH Drasty, ze stávající studně v areálu a ze stávajících hg vrtů v okolí lokality. Rozsah analýz bude odpovídat rozsahu analýz odpadních vod z b

11 3. MONITORING ZKUŠEBNÍHO PROVOZU STAVBY 3.1 MONITORING PROVOZŮ A TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ Jednotlivé části monitoringu provozů a technologických procesů ve zkušebním provozu budou dále účelně členěny na jednotlivé provozní celky (PC) s hodnocením stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) z hlediska jejich potenciálních vlivů na životní protředí. V následujícím přehledu PS a SO, které významněji mohou ve zkušebním provozu ovlivňovat životní prostředí, jsou uvedeny zásadní možné vlivy na ŽP a potřeby monitoringu z hlediska těchto vlivů. Podrobné údaje o řešení monitoringu v rámci vlastních provozů a technologických procesů vč. grafických znázornění monitorovacích profilů budou uvedeny v dokumentaci IPPC jednotlivých PC. PC 1- Aerobní fermentace kalu a organických materiálů POPIS VYBRANÝCH STAVEBNÍCH OBJEKTŮ V ČLENĚNÍ NA JEDNOTLIVÉ SO A JEJICH VLIVY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ SO 1-03 Akumulační nádrž surového kalu Objekt SO 1-03 je vzhledem k jeho zakrytí a umístění technologického zařízení pod hladinou kalu zcela nevýznamným plošným zdrojem hluku (neplatí o dmychadlech ve venkovním provedení, pokud budou umístěna v rámci PS 1-03 vedle nádrže, hlukové emise budou ale minimalizovány účinným protihlukovým krytem). Za podmínky vodohospodářsky zabezpečené konstrukce objektu nebude objekt negativně ovlivňovat horninové prostředí vč. podzemních vod. Z hlediska ochrany ovzduší je potenciálním vlivem únik emisí pachových látek, které se v tomto objektu uvolňují intenzivním provzdušňováním. Úroveň tohoto úniku závisí na řešení zakrytí nádrží (dostatečná těsnost) a vytvořeném podtlaku, a dále na dostatečné účinnosti dezodorizačního biofiltru. Vzhledem ke vzdálenosti obytné zástavby lze při kvalitním řešení konstrukce nádrže a příslušné vzduchotechniky s kvalitním biofiltrem s nízkým zatížením považovat vliv pachových látek za nevýznamný. Monitoring tohoto SO bude spadat do monitoringu pachových látek s měřením emisí jejich zdrojů na lokalitě a imisí u nejbližší obytné zástavby a do monitoringu podzemních vod. SO 1-04 Zahušťování surového kalu Objekt SO 1-04 je vzhledem k vybavení technologickým zařízením s významnými hlukovými emisemi plošným zdrojem hluku, který vzhledem ke konstrukci nadzemních obvodových stěn se vzduchovou neprůzvučností min. 40 db a vzdáleností nejbližší obytné zástavby cca 350 m lze považovat za nevýznamný s předpokladem nepřekračování hygienických limitů hluku. Za podmínky vodohospodářsky zabezpečené konstrukce podlah objektu SO 1-09 nebude tento objekt negativně ovlivňovat horninové prostředí vč. podzemních vod. Z hlediska ochrany ovzduší je potenciálním vlivem únik emisí pachových látek, které se mohou uvolňovat ze surového nestabilizovaného kalu (s úrovní dle stavu vyplývajícího ze způsobu nakládání s ním před vstupem na lokalitu Drasty) z příslušných rozvodů a zařízení. 11

12 Předpokládané zamezení tohoto úniku závisí na kvalitním řešení konstrukce odstředivek a rozvodů kalu, a dále na kvalitním řešení vzduchotechniky objektu SO 1-04 a dostatečné účinnosti dezodorizačního biofiltru. Vzhledem ke vzdálenosti obytné zástavby lze při kvalitním řešení konstrukce zařízení a rozvodů kalu a příslušné vzduchotechniky a při kvalitním biofiltru považovat vliv pachových látek za nevýznamný. V případ přenesení umístění odstředivek do objektu SO 1-06 Skladování a úprava organického substrátu a kalu se bude výše uvedené vztahovat na tento objekt, resp. na jeho oddělenou část s odstředivkami. Monitoring tohoto SO bude spadat do monitoringu pachových látek s měřením emisí jejich zdrojů na lokalitě a imisí u nejbližší obytné zástavby a do monitoringu zdrojů hluku na lokalitě a hlukové zátěže u venkovního chráněného prostoru a venkovního chráněného prostoru staveb. SO 1-05 Aerobní fermentace kalu Objekt SO 1-05 vzhledem k jeho charakteru (základy pod technologická zařízení) a za podmínky vodohospodářsky zabezpečené stavební konstrukce základů fermentorů a biofiltrů nebude negativně ovlivňovat ŽP a nebude zahrnut do monitoringu vlivu na ŽP. V případě výběru dodavatele se stavební konstrukcí fermentorů bude monitoring odpovídat PS 1-05 (viz dále). SO 1-06 Skladování a úprava organického substrátu a kalu Objekt SO 1-06 je vzhledem k vybavení technologickým zařízením s významnými hlukovými emisemi plošným zdrojem hluku, který vzhledem ke konstrukci nadzemních obvodových stěn se vzduchovou neprůzvučností min. 35 db a vzdáleností nejbližší obytné zástavby cca 350 m lze považovat za nevýznamný s předpokladem nepřekračování hygienických limitů hluku. Vzhledem k četnosti dopravy materiálů do objektu je pro minimalizaci fugitivních emisí hluku významné vybavení elektricky ovládanými automatickými vjezdovými vraty. Za podmínky vodohospodářsky zabezpečené konstrukce podlah objektu SO 1-06 nebude tento objekt negativně ovlivňovat horninové prostředí vč. podzemních vod. Z hlediska ochrany ovzduší je potenciálním vlivem vznik emisí pachových látek, které se mohou uvolňovat ze surového nestabilizovaného kalu a případně z některých organických materiálů (s úrovní dle stavu vyplývajícího ze způsobu nakládání s nimi před vstupem na lokalitu Drasty) v zařízeních pro jejich úpravu. Monitoring tohoto SO bude spadat do monitoringu pachových látek s měřením emisí jejich zdrojů na lokalitě a imisí u nejbližší obytné zástavby a do monitoringu zdrojů hluku na lokalitě a hlukové zátěže u venkovního chráněného prostoru a venkovního chráněného prostoru staveb. SO 1-10 Kotelna na zemní plyn Objekt SO 1-10 je vzhledem k vybavení technologickým zařízením plošným zdrojem hluku, který vzhledem ke konstrukci obvodových stěn se vzduchovou neprůzvučností min. 30 db a vzdáleností nejbližší obytné zástavby cca 350 m lze považovat za nevýznamný s předpokladem nepřekračování hygienických limitů hluku. Ve vztahu k zařízení umístěnému v SO 1-10 nebude tento objekt negativně ovlivňovat horninové prostředí vč. podzemních vod. 12

13 Z hlediska vlivu na ovzduší je významnějším objektem komín s vyústěním spalin zemního plynu, a to zejména ve vztahu k emisím NO x a SO 2. Potenciální únik zemního plynu do ovzduší vlivem netěsnosti rozvodů a z kotlů lze považovat pouze za havarijní stav. Monitoring tohoto SO bude spadat do monitoringu emisí ze spalování ZP s jednorázovým měřením dle výše uvedené metodiky a legislativy a imisí u nejbližší obytné zástavby a do monitoringu zdrojů hluku na lokalitě a hlukové zátěže u venkovního chráněného prostoru a venkovního chráněného prostoru staveb. SO 1-11 Spojovací potrubí a kolektory Za podmínky vodohospodářského zabezpečení stavební konstrukce kolektorů a zajištění těsnosti spojovacích potrubí odpadních vod, kalů a chemikálií, a při způsobu jejich uložení v kolektoru v souladu s příslušnými ČSN nebude tento SO negativně ovlivňovat ŽP. Monitoring tohoto SO bude spadat do monitoringu podzemních vod. SO 1-26 Doplňkový sklad organického substrátu Objekt SO 1-26 je vzhledem k vybavení technologickým zařízením s významnějšími hlukovými emisemi plošným zdrojem hluku, který vzhledem ke konstrukci nadzemních obvodových stěn se vzduchovou neprůzvučností min. 35 db a vzdáleností nejbližší obytné zástavby cca 350 m lze považovat za nevýznamný s předpokladem nepřekračování hygienických limitů hluku. Za podmínky vodohospodářsky zabezpečené konstrukce podlah objektu SO 1-26 a jeho odkanalizování do kanalizace průmyslových vod nebude tento objekt negativně ovlivňovat horninové prostředí vč. podzemních vod. Z hlediska ochrany ovzduší je potenciálním vlivem vznik emisí pachových látek, které se mohou uvolňovat z případně přechodně ukládaného surového nestabilizovaného kalu a z některých organických odpadů (s úrovní dle stavu vyplývajícího ze způsobu nakládání s nimi před vstupem na lokalitu Drasty). Předpokládaná minimalizace úniku pachových látek do ovzduší závisí na řešení vzduchotechniky objektu SO 1-26 a dostatečné účinnosti dezodorizačních biofiltrů využitých pro čištění části odtahované vzdušiny. Vzhledem ke vzdálenosti obytné zástavby lze při kvalitním řešení vzduchotechniky s účelným lokálním (dle členění prostoru SO ve vztahu k charakteru ukládaného materiálu) odtahem vzdušin z prostoru objektu a při kvalitních biofiltrech považovat vliv pachových látek za nevýznamný. Monitoring tohoto SO bude spadat do monitoringu pachových látek s měřením emisí jejich zdrojů na lokalitě a imisí u nejbližší obytné zástavby a do monitoringu hlukové zátěže u venkovního chráněného prostoru a venkovního chráněného prostoru staveb. SO 1-29 Čerpací jímka fugátu Objekt SO 1-29 je vzhledem k jeho zakrytí a umístění technologického zařízení pod hladinou odpadních vod zcela nevýznamným plošným zdrojem hluku. Za podmínky vodohospodářsky zabezpečené a nepropustné konstrukce objektu nebude objekt negativně ovlivňovat horninové prostředí vč. podzemních vod. Z hlediska ochrany ovzduší je vznik emisí pachových látek potlačen krátkou dobou zdržení fugátu a ostatních odpadních vod (cca 30 min.) a zakrytím jímky, a dále odsáváním prostoru jímky vzduchotechnikou k přečištění na dezodorizačních biofiltrech v PS

14 Jiné vlivy na ŽP objekt nevykazuje. Monitoring tohoto SO bude spadat do monitoringu pachových látek s měřením emisí jejich zdrojů na lokalitě a imisí u nejbližší obytné zástavby a do monitoringu podzemních vod. SO 1-30 Těžní šachta Objekt SO 1-30 je vzhledem k vybavení technologickým zařízením s hlukovými emisemi plošným zdrojem hluku, který vzhledem k umístění ponorných čerpadel proplachové vody a ke konstrukci nadzemních obvodových stěn se vzduchovou neprůzvučností min. 35 db a vzdáleností nejbližší obytné zástavby cca 350 m lze považovat za nevýznamný s předpokladem nepřekračování hygienických limitů hluku. Za podmínky vodohospodářsky zabezpečené konstrukce podlahy objektu SO 1-30 a konstrukce akumulační nádrže nebude tento objekt negativně ovlivňovat horninové prostředí vč. podzemních vod. Z hlediska ochrany ovzduší je potenciálním vlivem únik emisí pachových látek, které se mohou uvolňovat z proplachové vody.vzhledem k zakrytí akumulační nádrže a k minimální době zdržení proplachové vody v akumulační nádrži a ke vzdálenosti obytné zástavby lze při standardním provozu SO 1-30 považovat vliv pachových látek za zanedbatelný. Monitoring tohoto SO bude spadat do monitoringu hlukové zátěže u venkovního chráněného prostoru a venkovního chráněného prostoru staveb. SO 1-31 Dešťová zdrž Objekt SO 1-29 je vzhledem k umístění technologického zařízení pod hladinou srážkových vod zcela nevýznamným plošným zdrojem hluku. Za podmínky vodohospodářsky zabezpečené a nepropustné konstrukce objektu nebude objekt negativně ovlivňovat horninové prostředí vč. podzemních vod. Z hlediska ochrany ovzduší vylučuje charakter srážkových vod v SO 1-29 a systém nakládání se zadrženou srážkovou vodou vznik emisí pachových látek. Jiné vlivy na ŽP objekt nevykazuje. Monitoring tohoto SO bude spadat do monitoringu podzemních vod. POPIS VYBRANÝCH PROVOZNÍCH SOUBORŮ V ČLENĚNÍ NA JEDNOTLIVÉ PS A JEJICH VLIVY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PS 1-03 Akumulační nádrž surového kalu Zařízení PS 1-03 umístěná v akumulační nádrži budou součástí plošného zdroje hluku tvořeného SO Dmychadla s hlukovými emisemi cca 90 db, pokud budou umístěna vedle nádrže, budou bodovým zdrojem hluku a musí být vybavena účinnými protihlukovými kryty o vzduchové neprůzvučnosti min. 40 db. V případě umístění v objektu SO 1-04 budou součástí tohoto SO jako plošného zdroje hluku a budou rovněž vybavena protihlukovými kryty. Ostatní vlivy jsou vlivem SO 1-03 jako celku, samotná zařízení PS 1-03 nebudou mít za uvedených podmínek negativní vlivy na ŽP. Monitoring tohoto PS bude spadat do monitoringu zdrojů hluku na lokalitě a hlukové zátěže u venkovního chráněného prostoru a venkovního chráněného prostoru staveb. 14

15 PS 1-05 Aerobní fermentace kalu Zařízení PS 1-05 umístěné ve spojitosti s objektem SO 1-05 (základy fermentorů a zemní biofiltry) budou součástí plošného zdroje hluku tvořeného zakrytými fermentačními tunely, pokud jsou v nich umístěny. Zvýšené hlukové emise lze očekávat z mechanických zařízení uvnitř tunelů, zajišťujících posun a promíchávání biomasy a ze vstupních a výstupních ventilátorů. V případě potřeby (pokud nebude dle výsledků měření hluku postačovat standardní konstrukční vybavení fermentorů) budou tělesa tunelů dovybavena protihlukovými kryty či obložením, případně bude prostor tunelů odstíněn protihlukovou stěnou. Ventilátory umístěné mimo fermentory budou vybaveny účinnými protihlukovými kryty. Za podmínky vodohospodářsky zabezpečené stavební konstrukce základů a biofiltrů nebude PS 1-05 negativně ovlivňovat horninové prostředí a podzemní vody. Z hlediska ochrany ovzduší je potenciálním vlivem únik emisí pachových látek, které se mohou uvolňovat z fermentačního procesu při jeho případných nestandardních stavech či poruchách, zejména ve vstupní zóně fermentorů. Pro zamezení tohoto úniku je součástí dodávky technologie aerobní fermentace systém vzduchotechniky se soustavou biofitrů jako bezpečnostního zařízení pro zamezení emisí pachových látek do ovzduší. Z hlediska ostatních emisí se jedná o zbytkový vzduch z provzdušňování fermentorů se zvýšeným obsahem CO 2 a vodní páry (cca do 5% z odstraněné vlhkosti). Z hlediska vlivu na ovzduší je v technologii PS 1-05 nakládáno s netěkavými látkami (případné nutrienty) a vliv těchto chemikálií lze považovat za zanedbatelný. Vzhledem ke vzdálenosti obytné zástavby lze při kvalitním řešení uvedené vzduchotechniky a biofiltrů považovat vliv PS 1-05 na ovzduší za nevýznamný. Monitoring tohoto PS bude spadat do monitoringu pachových látek s měřením emisí jejich zdrojů na lokalitě (tj. výstupů z biofiltrů) a imisí u nejbližší obytné zástavby a do monitoringu zdrojů hluku na lokalitě a hlukové zátěže u venkovního chráněného prostoru a venkovního chráněného prostoru staveb. V případě stavebního provedení fermentorů bude uvedený monitoring součástí SO PS 1-07 Skladování produktu Ze zařízení PS 1-07 budou významnějšími bodovými zdroji hluku dopravníky produktu. Hlukové emise budou potlačeny jejich zakrytím, případně dodatečnými protihlukovými kryty hlukově exponovaných částí zařízení. Vibrační zařízení sil bude provozováno periodicky, vzhledem ke vzdálenosti obytné zástavby nebude významným zdrojem hluku. Vzhledem k charakteru produktu nebude PS 1-07 vykazovat jiné vlivy na životní prostředí. Produkt o cca 20 % vlhkosti nevykazuje žádné emise škodlivých a pachových látek. Monitoring tohoto PS bude spadat hlukové zátěže u venkovního chráněného prostoru a venkovního chráněného prostoru staveb. PS 1-09 Odtahy a čištění vzdušin Zařízení PS 1-09 jsou bodovými zdroji hluku, a to zejména ventilátory umístěné obvykle ve venkovním provedení vedle biofiltru. Ventilátory budou opatřeny protihlukovými kryty s min. 15

16 neprůzvučností 40 db, za těchto podmínek nebude zařízení PS 1-09 významnějším zdrojem hluku a bude splňovat hygienické limity hluku. Z hlediska vlivu na ovzduší bude provoz biofiltrů při jejich kvalitním provedení s min. účinností 80% a vzdálenosti obytné zástavby zajišťovat dostatečnou minimalizaci emisí pachových látek. Jeden z ventilátorů bude určen prioritně pro čištění vzdušiny z akumulační nádrže surového kalu jako hlavního zdroje emisí pachových látek. Jiné vlivy na ŽP provoz PS 1-09 nevykazuje. Monitoring tohoto PS bude spadat do monitoringu pachových látek s měřením emisí jejich zdrojů na lokalitě (tj. výstupů z biofiltrů) a imisí u nejbližší obytné zástavby a do monitoringu zdrojů hluku na lokalitě a hlukové zátěže u venkovního chráněného prostoru a venkovního chráněného prostoru staveb. PS 1-10 Kotelna na zemní plyn Monitoring viz SO 1-10 vč. komína. Záložní zdroj el. energie (generátor na zemní plyn) podléhá podle 4 odst.3 vyhlášky č. 205/2009 Sb. jednorázovému měření emisí v rozsahu ukazatelů jako u SO MONITORING EMISÍ OVLIVŇUJÍCÍCH ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ V OBDOBÍ ZKUŠEBNÍHO PROVOZU V zásadě budou monitorovány významné zdroje emisí do ŽP situované v rámci KH Drasty jako celku. V rámci zkušebního provozu půjde především o kontrolní měření za účelem ověření plnění stanovených emisních limitů pro plynovou kotelnu či z hlediska vlivů na ŽP řádné a akceptovatelné funkce vybraných provozů a zařízení, zejména biofiltrů. Měřením bude rovněž dokladováno plnění příslušných parametrů vybraných zařízení souvisejících s ochranou ŽP stanovených v příslušných dodavatelských smlouvách a garantovaných jednotlivými dodavateli. Veškeré měření by mělo v konečném vyhodnocení zohledňovat stav plné kapacity výroby nebo jednotlivých měřených zařízení v průběhu postupného zvyšování výkonu zpracovávaných kalů a doplňkových odpadů, a v denním období s nejvyšší úrovní těchto emisí. Monitoring emisí bude zahrnovat: 1. Emise znečišťujících a pachových látek do ovzduší 2. Hlukové emise 3. Emise znečišťujících látek ve vypouštěných odpadních vodách 4. Emise znečišťujících látek do podzemních vod 1. Emise znečišťujících a pachových látek do ovzduší Zdroje emisí vybrané za účelem jejich monitoringu jsou především bodovými zdroji. Liniové zdroje zahrnují silniční dopravu na okolních komunikacích, plošnými zdroji je automobilová doprava v rámci areálu závodu. Vliv liniových a plošných zdrojů na ovzduší bude sledován v rámci imisního monitoringu složek ŽP dle kap

17 Rozsah monitoringu: PLYNOVÁ KOTELNA A NÁHRADNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE (PLYNOVÝ GENERÁTOR) V souladu s 5 vyhlášky č. 205/2009 Sb. bude prováděno jednorázové měření emisí znečišťujících látek (TZL jako PM 10, NO x, SO 2, CO) z kotelny při obvyklém provozním výkonu zdroje a při uvedení do provozu a 1 x za 5 let. Měření bude prováděno v souladu s 6, vyhlášky č. 205/2009 Sb. Záložní zdroj el. energie (generátor na zemní plyn) podléhá podle 4 odst.3 vyhlášky č. 205/2009 Sb. jednorázovému měření emisí. Měřící místo: vstup spalin do komína kotelny výstup spalin z generátoru EMISE Z VÝZNAMNĚJŠÍCH POTENCIÁLNÍCH ZDROJŮ PACHOVÝCH LÁTEK Ověření funkce systému odtahu a čištění vzdušin z objektů a zařízení s potenciální produkcí pachových látek bude zajištěno jednorázovým měřením emisí pachových látek: - na výstupu z každého biofiltru za účelem ověření jejich účinnosti - z prostoru nad hladinou akumulační nádrže surového kalu (SO 1-03) ze kterého bude zaveden odtah do biofiltru za účelem ověření účinnosti nejvíce zatíženého systému minimalizace emisí pachových látek Jednorázové měření pachových látek bude doplněno srovnávacím měřením emisí těkavých organických látek (VOC) v odebraných vzorcích vzduchu. Měřící místo: výstupy z biofiltrů odběr vzorku z prostoru zakryté akumulační nádrže surového kalu SO 1-03 Cíl monitoringu: Měření emisí znečišťujících a pachových látek u vybraných zdrojů v rámci zkušebního provozu a ověření jejich souladu s platnými emisními limity stanovenými příslušnou legislativou resp. integrovaným povolením, a dále ověření jejich úrovně jako podpůrných údajů pro vyhodnocení měření imisí v obytné zástavbě a stanovení dalších případných opatření k jejich snížení. Kontrola monitoringu: Zpráva o provedení měření emisí. Evidence zpráv o výsledcích měření emisí u provozovatele. Hlášení výsledků měření emisí orgánu veřejného zdraví, MěÚ Klecany, Magistrátu hl.m. Prahy a ČIŽP. 2. Hlukové emise Zdroje hluku lze rozdělit v rámci stavby KH Drasty na plošné, bodové a liniové. Zásadním vlivem uvedených zdrojů je vliv na chráněný venkovní prostor a na chráněný venkovní prostor staveb, v případě KH Drasty se jedná o vliv na nejbližší obytnou zástavbu MČ Drasty, obce Větrušice a města Klecany. Tento vliv bude sledován v rámci monitoringu složek ŽP dle kap

18 Vzhledem k realizaci řady protihlukových opatření jak u stavebních objektů (tj. plošných zdrojů hluku) tak i u vybraných technologických zařízení (tj. bodových zdrojů hluku) uvedených v předchozích kapitolách není předem navrhováno měření hlukových emisí plošných a bodových zdrojů hluku v areálu závodu ve zkušebním provozu. Toto měření bude provedeno u vybraných zdrojů hluku v případě, kdy výsledky kontrolního měření hluku prováděného ze zákona prokáží překračování hygienických limitů hluku vlivem provozu závodu u nejbližšího chráněného venkovního prostoru staveb. Vliv liniových zdrojů hluku (doprava) bude zahrnut do měření hlukové zátěže nejbližší obytné zástavby. Hlášení výsledků případného měření emisí orgánu veřejného zdraví, MěÚ Klecany, Magistrátu hl.m. Prahy a ČIŽP. 3. Emise znečišťujících látek ve vypouštěných odpadních vodách Rozsah monitoringu: Ukazatele: viz kap Četnost vzorkování a analýz: U odpadních vod: 52x za rok (v souladu s přílohou č. 4 novely N.V. č. 61/2003 Sb. pro kat. nad EO) U odlučovačů ropných látek: 1 x měsíčně Měřící místo: vzorkovač v SO 1-29 Čerpací jímka fugátu (a ostatních odpadních vod) odtokové vzorkovací sekce odlučovačů ropných látek Typ kontrolního vzorku vypouštěných odpadních vod stanoví vodoprávní úřad. Navrhuje se typ C, tj. 24 hodinový směsný vzorek získaný sléváním 12 dílčích vzorků odebíraných v intervalu 2 hodin o objemu úměrném aktuální hodnotě průtoku v době odběru dílčího vzorku. Odběr vzorků pro monitoring kvality vypouštěných vod bude zajištěn automatickým zařízením pro odběr vzorků umístěným v SO Cíl monitoringu: Základním cílem uvedeného monitoringu ve zkušebním provozu je zajištění informací o hydraulickém a látkovém zatížení ÚČOV odpadními vodami z KH Drasty. Dále se jedná o ověření dosažení dostatečné účinnosti a správné funkce odlučovačů ropných látek v rámci zkušebního provozu. Kontrola monitoringu: Zpráva a protokoly o provedení vzorkování a analýz. Evidence zpráv o výsledcích měření u provozovatele. Hlášení výsledků měření emisí orgánu veřejného zdraví, MěÚ Klecany, Magistrátu hl.m. Prahy, ČIŽP, provozovateli ÚČOV a Povodí Vltavy. 4. Emise znečišťujících látek do podzemních vod Vzhledem k předpokládanému vodohospodářsky zabezpečenému řešení ploch i podlah objektů s možnou kontaminací podzemních vod znečišťujícími látkami, k opatřením v procesu nakládání s chemikáliemi a odpady i k dokladované těsnosti provedení nadzemních a podzemních rozvodů odpadních vod, kalů a chemikálií není předpokládaná za standardních podmínek provozu závodu kontaminace podzemních vod. 18

19 Vzhledem k množství podzemních rozvodů, nádrží a jímek i k jejich konstrukci a situování a dále při zohlednění jejich preventivní kontroly stavu a těsnosti uvedené v kap. 3.1 je navržen samostatný monitoring emisí znečišťujících látek z jednotlivých stavebních objektů či zařízení do podzemních vod pouze u SO 1-03 Akumulační nádrž surového kalu, a to vzhledem k její velikosti, účelu a charakteru akumulovaného kalu. Monitoring bude prováděn v 1 nebo více monitorovacích vrtech (dle hg posouzení) zřízených u okraje nádrže ve směru proudění podzemních vod. Sledování kvality podzemních vod v plošném rozměru (areál a okolí) je řešeno v rámci monitoringu složek ŽP dle kap Rozsah monitoringu(u každého vrtu): Ukazatele: CHSK Cr, BSK 5, NL 105, N-NH 4 +, N-NO 3, N-NO 2, N celk., P celk. těžké kovy, Hg celk., Četnost vzorkování a analýz: 12x ročně Cíl monitoringu: Základním cílem uvedeného monitoringu ve zkušebním provozu je potvrzení nepropustnosti nádrže SO Kontrola monitoringu: Zpráva a protokoly o provedení vzorkování a analýz. Evidence zpráv o výsledcích měření u provozovatele. Hlášení výsledků měření emisí orgánu veřejného zdraví, MěÚ Klecany, Magistrátu hl.m. Prahy, ČIŽP a Povodí Vltavy. 3.3 MONITORING SLOŽEK ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A VLIVŮ NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ V OBDOBÍ ZKUŠEBNÍHO PROVOZU Monitoring složek životního prostředí bude zásadním nástrojem pro ochranu zdraví obyvatelstva a okolní přírody v průběhu provozu KH Drasty. V zásadě budou monitorovány významné složky ŽP ovlivňované provozem KH. V rámci zkušebního provozu půjde především o kontrolní měření za účelem ověření plnění stanovených imisních a hygienických limitů či z hlediska vlivů na ŽP řádné a akceptovatelné funkce provozů a zařízení závodu jako celku. Monitoring složek ŽP by měl v závěru hodnocení dvouletého zkušebního provozu zohledňovat plnou kapacitu zpracovávaných kalů a odpadů nebo rozhodujících zařízení a jejich souběhu se zřetelem zejména na denní období s nejvyšší úrovní vlivu závodu na ŽP a se zohledněním vlivů limitovaných zvlášť pro denní a pro noční dobu (hluk). Rovněž by monitoring měl být prováděn za klimatických podmínek nejméně příznivých z hlediska vlivů provozu závodu na obyvatelstvo. V případě etapizace nárůstu množství zpracovávaného kalu a odpadů nad časový rámec zkušebního provozu bude ve smyslu monitoringu zkušebního provozu po dosažení plné kapacity výroby upraven monitoring trvalého provozu. Monitoring složek životního prostředí bude zahrnovat: 1. Monitoring imisní situace ovzduší 2. Monitoring hlukové zátěže 3. Monitoring vlivu na podzemní vody 4. Monitoring vlivu nakládání s odpady 5. Monitoring vlivu dopravy 19

20 1. Monitoring imisní situace ovzduší Monitoring imisní situace ve zkušebním provozu bude zaměřen zejména na oblast nejbližší obytné zástavby vycházející z rozptylové studie a dále na další vybraná místa (prostor Větrušické rokle). Dále bude využívána měřící stanice ČHMÚ v okolí lokality. Rozsah monitoringu: Měření imisí v prostoru obytné zástavby MČ Drasty, obec Větrušice, město Klecany, obec Hoštice, obec Klíčany. Rozsah měřených znečišťujících látek v každém následně uvedeném měřícím místě: Odpovídá zdrojům emisí závodu, rozptylové studii a limitovaným ukazatelům vč. cílových vyhlášených pro ochranu zdraví lidí podle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 597/2006 Sb. Jedná se o: TZL jako PM 10, SO 2, NO x jako NO 2, CO, benzen, Pb, As, Cd, Ni, benzo(a)pyren. Měření bude prováděno jako stacionární jednorázovým odběrem vzorků za nepříznivých rozptylových podmínek v daném místě a podle příslušné metodiky. Vedle uvedených znečišťujících látek bude prováděno ve vybraných měřících místech měření pachových látek a srovnávací hodnoty VOC. Monitoring imisí znečišťujících a pachových látek bude prováděn ve vybraných referenčních bodech (měřících místech) z rozptylové studie zpracované v rámci dokumentace EIA. 20

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Dle rozdělovníku Č.j. SpZn. Vyřizuje/ linka Brno dne: JMK 128967/2009 S JMK 128967/2009 OŽP/Ns Mariana Nosilová/2678

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 14. května 2010 Č. j.: KULK 31995/2010 Sp. zn.: OŽPZ 203/2010 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

1. Ochrana ovzduší a emisní limity

1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. podmínka : dodržet navržené emisní limity Tabulka 1 - Emisní zdroje a termíny dosažení závazného emisního limitu Emisní zdroj Kotelna K 001 - kotel č. K 011, K 012

Více

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1612672/2012/2/OZP/VI Bc. Linda/5911 04.04..2013

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1612672/2012/2/OZP/VI Bc. Linda/5911 04.04..2013 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ADR s.r.o. Mgr. A. Petr Kolář Libínská 3127/1 15000 Praha 5 Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1612672/2012/2/OZP/VI

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 15 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 15 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 20 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 20 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Ostrava 16.2.2011. odbor ochrany ovzduší MŽP

Ostrava 16.2.2011. odbor ochrany ovzduší MŽP Znečištění ovzduší a způsoby řešení v malých obcích Ostrava 16.2.2011 Legislativní nástroje ochrany ovzduší v ČR odbor ochrany ovzduší MŽP Legislativa ochrany ovzduší současně platná (1/4) zahrnující malé

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 50210/ENV/15 V Praze dne 21. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Vývoj stavu ovzduší. Příloha č. 2

Vývoj stavu ovzduší. Příloha č. 2 Vývoj stavu ovzduší Příloha č. 2 Na počátku 90. let patřilo znečištění ovzduší k nejzávaznějším problémům životního prostředí České republiky. Emise všech hlavních znečišťujících látek, zvláště pak suspendovaných

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 25. 2. 2015 Č. j.: 11354/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Projekt monitoringu. investor :

Projekt monitoringu. investor : Výtisk 6 Zakázka : DS BENZINA Červené Pěčky - PD monitoringu Číslo zakázky : SAN-15-0192 Interní číslo dokumentu : PRO-SAN-15-0004 Projekt monitoringu Monitoring a sběr fáze v rámci opatření vedoucích

Více

Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu z pohledu krajského úřadu. Irena Kojanová

Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu z pohledu krajského úřadu. Irena Kojanová Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu z pohledu krajského úřadu Irena Kojanová OBSAH Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu Žádosti o povolení provozu pro

Více

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO)

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) Programy ke zlepšení kvality ovzduší 2014 Součást Střednědobé strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR Pro všechny zóny a aglomerace

Více

Novostavba bytového domu Hlubočepy, mezi ul. Výhledová a Prosluněná, parc.č. 1562/35-38,40-42,44, k.ú. Hlubočepy

Novostavba bytového domu Hlubočepy, mezi ul. Výhledová a Prosluněná, parc.č. 1562/35-38,40-42,44, k.ú. Hlubočepy HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Jan Meduna inženýrská činnost Přístavní 1100/42 170 00 Praha 7 - Holešovice Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1472502/2012/1/OZP/VI

Více

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 27 Vážení čtenáři, Lovochemie, a.s., věnuje ochraně životního prostředí mimořádnou pozornost. Postupné snižování emisí do všech složek životního prostředí, vytváření

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE 1. Identifikace provozovatele Obchodní firma nebo název/titul,

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 20. 2. 2014 Č. j.:11330/env/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Praha: 22.12.2014 Číslo jednací: 158911/2014/KUSK Spisová značka: SZ_158911/2014/KUSK Vyřizuje/Linka: Ing. Lukáš Soukenka/830 Značka: OŽP/So ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o

Více

Maturitní témata Blok předmětů z životního prostředí Školní rok: 2013-2014

Maturitní témata Blok předmětů z životního prostředí Školní rok: 2013-2014 STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A SLUŽEB ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 2069 DVŮR KRÁLOVÉ N. L. Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, ochrana životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Blok předmětů

Více

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší Příloha č. 15 (Příloha č. 7 k vyhlášce č. 205/2009 Sb.) Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší 1. Identifikace provozovatele a provozovny 1. Údaje o provozovateli Název provozovatele

Více

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa 13. výzva OPŽP 1.1. Identifikační údaje Název projektu: České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa Zadavatel:

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 23. 2. 2015 Č.j.: 9639/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

MINISTERSTVO ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 29. 10. 2013 Č.j.: 75774/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní

Více

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně O Z N Á M E N Í údajů pro stanovení výše ročního poplatku pro malý zdroj znečišťování ovzduší za rok (dle ust. 19, odst. 16 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů,

Více

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti Ondřej Skoba Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení hodnocení ekologických rizik Praha, 11.09.2014 Struktura prezentace

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 5472/2015. Michal Fryš/564 602 504 26. 1. 2015 OZPZ 3220/2014 Fr

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 5472/2015. Michal Fryš/564 602 504 26. 1. 2015 OZPZ 3220/2014 Fr KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací

Více

Stručné shrnutí informací uvedených v žádosti

Stručné shrnutí informací uvedených v žádosti Stručné shrnutí informací uvedených v žádosti 1.Identifikace provozovatele (žadatele) Obchodní tiskárny akciová společnost, Plynárenská 233, 280 57 Kolín, IČ: 00013790 2.Popis zařízení a přehled případných

Více

Nakládání se závadnými látkami po novelizaci vyhlášky 450/2005 Sb. RNDr. Viktor Kliment

Nakládání se závadnými látkami po novelizaci vyhlášky 450/2005 Sb. RNDr. Viktor Kliment Nakládání se závadnými látkami po novelizaci vyhlášky 450/2005 Sb. RNDr. Viktor Kliment Cíle novely havarijní vyhlášky Požadavky vzniklé novelou vodního zákona (novelizace 150/2010 Sb.): odborně způsobilá

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01C31GY* Čj: MSK 120307/2013 Sp. zn.: ŽPZ/6861/2014/Chla 245.1 V5 Vyřizuje: Ing. Michal Chlapek

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSXYYRNBSK* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 154924/2010 Sp. zn.: ŽPZ/33679/2010/Buk 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

Čistírny odpadních vod ČOV-AF K

Čistírny odpadních vod ČOV-AF K ČOV-AF K ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD ČOV-AF K 3 ČOV-AF K 50 POUŽITÍ Čistírny odpadních vod ČOV-AF K slouží pro biologické čištění komunálních vod z rodinných domů, chat, penzionů, hotelů, komerčních prostor

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 4 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm.

Více

METODIKA ME 13/06 PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

METODIKA ME 13/06 PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ČEZ DISTRIBUCE SKUPINA ČEZ DRUH DOKUMENTU METODIKA ČÍSLO DOKUMENTU ME 13/06 NÁZEV PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ HLAVNÍ ZPRACOVATEL odbor Strategický rozvoj vedoucí odboru 12120000 / Ing. Milan Špatenka

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 9 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 9 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF

Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF Aplikace BAT po novele zákona o integrované prevenci Ing. Jan Slavík, Ph.D. Dny teplárenství a energetiky Hradec Králové, 25.04.2014 Výjimka z aplikace

Více

1. Ochrana ovzduší a emisní limity

1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1.1 Emisní limity Technologické úseky TÚ 105, 106 a 108 spadají do kategorie zvláště velkých stacionárních zdrojů znečištění ovzduší. Technologické úseky TÚ 101 a 102

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ *) Příloha č. 19 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 6 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 21. prosince 2012 Ing. Eva Gregušová KUZL 72419/2012 KUSP 72419/2012 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 21. prosince 2012 Ing. Eva Gregušová KUZL 72419/2012 KUSP 72419/2012 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 21. prosince 2012 Ing. Eva Gregušová KUZL 72419/2012 KUSP 72419/2012

Více

Ing. Michal SKŘEBSKÝ 606 788 384

Ing. Michal SKŘEBSKÝ 606 788 384 Ing. Michal SKŘEBSKÝ 606 788 384 Cíl Naučit vnímat vedoucí pracovníky ochranu životního prostředí jako součást každodenní práce, včetně výchovného působení na své okolí. Orientovat se v základních dokumentech

Více

Čistírny odpadních vod ČOV-AF. s dávkováním flokulantu

Čistírny odpadních vod ČOV-AF. s dávkováním flokulantu ČOV-AF s dávkováním flokulantu ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD ČOV-AF 3 ČOV-AF 50 S DÁVKOVÁNÍM FLOKULANTU POUŽITÍ Domovní čistírny odpadních vod ČOV-AF s dávkováním flokulantu slouží pro čištění komunálních vod

Více

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012. část 5.

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012. část 5. Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012 část 5. Zasakování srážkových vod do půdní vrstvy Právní začlenění: 5, odstavec 3 zákona č. 254/2001 Sb. říká, že: Při provádění staveb nebo jejich změn nebo změn jejich

Více

Část I "ŘEŠENÍ ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ ORGANICKÝCH ODPADŮ A KALŮ Z PRAHY"

Část I ŘEŠENÍ ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ ORGANICKÝCH ODPADŮ A KALŮ Z PRAHY spol. s r.o. Podkovářská 6, 190 00 Praha 9 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY záměru Část I "ŘEŠENÍ ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ ORGANICKÝCH ODPADŮ A KALŮ Z PRAHY" v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření

Více

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Názvosloví a definice odborných termínů doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D. VODÁRENSTVÍ Technický obor, který se zabývá jímáním,

Více

Stanovisko ČIŽP k žádostem o podporu z Operačního programu životní prostředí SFŽP

Stanovisko ČIŽP k žádostem o podporu z Operačního programu životní prostředí SFŽP Stanovisko ČIŽP k žádostem o podporu z Operačního programu životní prostředí SFŽP Úvod Státní fond životního prostředí vyhlásil 29.6.2007 Operační program životní prostředí, ze kterého bude poskytována

Více

SZ_140169/2011/KUSK ing. Alexandra Máslová, l. 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

SZ_140169/2011/KUSK ing. Alexandra Máslová, l. 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 30. 8. 2011 Číslo jednací: Spisová značka: Vyřizuje: Značka: 140169/2011/KUSK SZ_140169/2011/KUSK ing. Alexandra Máslová, l. 788 OŽP/Más ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2013 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 25. srpna 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 43241/2014 KUSP 43241/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 25. srpna 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 43241/2014 KUSP 43241/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 25. srpna 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 43241/2014 KUSP 43241/2014

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 12 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 12 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

HSRM. dne 11. 5. 2015 Most. Kurt Dědič ředitel odboru ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí

HSRM. dne 11. 5. 2015 Most. Kurt Dědič ředitel odboru ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí HSRM dne 11. 5. 2015 Most Kurt Dědič ředitel odboru ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí Kvalita ovzduší v Ústeckém kraji rozdílnost kraje z hlediska přírodních podmínek i hospodářství, Krušné

Více

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1563892/2012/1/OZP/VI Bc. Linda/5911 29.1.2013

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1563892/2012/1/OZP/VI Bc. Linda/5911 29.1.2013 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ TONNER - provádění staveb a Inženýrská činnost Ing. Pavel Tonner Bělohorská 94 169 00 Praha 6 Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. 4. 2013 Č. j.: 25101/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Věc: Posouzení potenciálních environmentálních dopadů silniční dopravy v lokalitě Spořilov po zavedení NEZ v Praze v roce 2015

Věc: Posouzení potenciálních environmentálních dopadů silniční dopravy v lokalitě Spořilov po zavedení NEZ v Praze v roce 2015 Instituce: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Vypracoval: Mgr. Marek Tögel Kontakt: 541 641 306, marek.togel@cdv.cz Datum: 29. 7. 2014 Věc: Posouzení potenciálních environmentálních dopadů silniční dopravy

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY S VÝZNAMNÝMI DOPADY TEDOM a.s.

ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY S VÝZNAMNÝMI DOPADY TEDOM a.s. Situace / Závažnost dopadu Příloha č. 1 k dokumentu GR _E001 EVIROMETÁLÍ ASPEKTY S VÝZAMÝMI DOPADY TEDOM a.s. Poř.č. Provoz, místo, Činnost Environmentální aspekt Skutečný či možný hlavní dopad Možnost

Více

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH Teplárenské dny 2015 Hradec Králové J. Hyžík STEO, Praha, E.I.C. spol. s r.o., Praha, EIC AG, Baden (CH), TU v Liberci,

Více

Zařízení na zpracování bioodpadu ve Slivenci, parc.č. 1783/21, k.ú. Slivenec

Zařízení na zpracování bioodpadu ve Slivenci, parc.č. 1783/21, k.ú. Slivenec HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VIA ALTA a.s. Ing. Jiří Jalovecký, Ph.D. Okružní 963 67401 Třebíč Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1424882/2012/1/OZP/VI

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 4 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 25. 11. 2014 Č. j.: 81992/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

Š K O L E N Í P L A V Č Í K Ů

Š K O L E N Í P L A V Č Í K Ů Š K O L E N Í P L A V Č Í K Ů Seminární práce Hygienické zásady bazénů a koupališť Autor: Romana Andrysíková Datum: 20. 4. 2011 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Legislativa vztahující se ke koupalištím..4 2.1. 2.1.

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU MÚ Kopřivnice Vodoprávní úřad Štefánikova 1163 742 21 Kopřivnice ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona] 1. Žadatel 1) Obchodní

Více

Krajský úřad Středočeského kraje (jako příslušný úřad) Vám sděluje. že záměr

Krajský úřad Středočeského kraje (jako příslušný úřad) Vám sděluje. že záměr Krajsk" úřad Středočeského kraje I : I.,. 1-.---- Obecní úřad Březí 251 01 Říčany Došlo dne:..j.o."":...c..?.~!.~... č.j..7~f..4?!j počet příloh:. Praha: 20.6.2013 Číslo jednací: 071596120 131KUSK Spisová

Více

I. SHRNUTÍ NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH ZMĚN OPROTI PLATNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ (zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší)

I. SHRNUTÍ NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH ZMĚN OPROTI PLATNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ (zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší) Vládní návrh zákona o ochraně ovzduší 2011 (sněmovní tisk č. 449/0) Základní charakteristiky navrhované právní úpravy (k 18. říjnu 2011 v PS Parlamentu ČR 2. čtení) I. SHRNUTÍ NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH ZMĚN OPROTI

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY:

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E.1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ STAVENIŠTĚ: Staveniště se nachází v centrální části města Liberce na pozemcích p.č. 897/1 a 897/2 a je obklopeno stávající vesměs obytnou zástavbou.

Více

Ing. Pavel Machálek, ČHMÚ machalek@chmi.cz

Ing. Pavel Machálek, ČHMÚ machalek@chmi.cz Odborný seminář ISPOP OVZDUŠÍ A VODA OHLAŠOVÁNÍ V ROCE 2014 Agenda ovzduší Ing. Pavel Machálek, ČHMÚ machalek@chmi.cz Obsah prezentace: Změny legislativy s dopadem na ohlašování agendy ovzduší povinnosti

Více

Měření znečištění ovzduší, transhraniční přenos

Měření znečištění ovzduší, transhraniční přenos Měření znečištění ovzduší, meteorologicko-imisní imisní vztahy, transhraniční přenos Zdeněk Blažek, Libor Černikovský, Blanka Krejčí, Vladimíra Volná Český hydrometeorologický ústav Aktivity ČHMÚ v projektu

Více

Hygienická problematika nelegálních chemických skladů

Hygienická problematika nelegálních chemických skladů Hygienická problematika nelegálních chemických skladů Ing. Vladimír Kraják, Ing. Hana Tamchynová, Dis. Kateřina Petrová vladimir.krajak@pu.zupu.cz Praktický příklad přístupu k hygienickému screeningovému

Více

SVAZ CHEMICKÝCH INŽENÝRŮ PRACOVNÍ SKUPINA PRO PACHOVÉ LÁTKY. Pachové látky v praxi

SVAZ CHEMICKÝCH INŽENÝRŮ PRACOVNÍ SKUPINA PRO PACHOVÉ LÁTKY. Pachové látky v praxi SVAZ CHEMICKÝCH INŽENÝRŮ PRACOVNÍ SKUPINA PRO PACHOVÉ LÁTKY Pachové látky v praxi PROČ JSME SE SEŠLI??? Proč jsme pozvali Vás? DISKUZE K PACHOVÉ VYHLÁŠCE ZKUŠENOSTI Z PRAXE KDE NÁS TLAČÍ BOTA PROBLÉMY,

Více

Dle rozdělovníku. Vyřizuje/telefon Ing. Josef Klečanský 564602525

Dle rozdělovníku. Vyřizuje/telefon Ing. Josef Klečanský 564602525 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku Váš dopis značky/ze 8.6.2011 dne Číslo jednací KUJI

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38130/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 4. 7. 2014 Č. j.: 46045/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX00ONQ59* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 52501/2010 Sp. zn.: ŽPZ/7577/2010/Pok 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 143/2012 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 143/2012 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 143/2012 Sb. Nařízení vlády o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu Ze dne 28.03.2012 Částka 53/2012 Účinnost od

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Praha: 11.05.2010 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 038594/2010/KUSK Spisová značka: SZ_038594/2010/KUSK Vyřizuje: Ing. Ondřej Černý l. 691 Značka: OŽP/Če ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

Vyřizuje: Ing. Alexandra Máslová / linka 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

Vyřizuje: Ing. Alexandra Máslová / linka 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 8. 7. 2010 Číslo jednací: 072710/2010/KUSK- OŽP/Más Vyřizuje: Ing. Alexandra Máslová / linka 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 63184/ENV/15 V Praze dne 9. září 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 19. 12. 2013 Č. j.: 91804/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

Ochrana vod závadné látky

Ochrana vod závadné látky 19.02.2015 Ochrana vod závadné látky Jan Klír Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně Tel.: 603 520 684 E-mail: klir@vurv.cz Web: www.vurv.cz Závadné látky Nakládání se závadnými látkami

Více

» I. Legislativa současná» II. Legislativa budoucí» III. Současné problémy

» I. Legislativa současná» II. Legislativa budoucí» III. Současné problémy Legislativa v ochraně venkovního ovzduší a měření suspendovaných částic frakce PM 10 resp. PM 2,5 Jiří Morávek, odbor ochrany ovzduší MŽP» I. Legislativa současná» II. Legislativa budoucí» III. Současné

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 24766/2010/OZP/Fr Mgr. Fryš/564602504 2.4.2010

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 24766/2010/OZP/Fr Mgr. Fryš/564602504 2.4.2010 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon

Více

Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí

Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí vodoprávní úřad nám. 28. října 543 PSČ 763 26 ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013

Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013 Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013 a) Zhodnocení stavu a vývoje kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004-2013 zejména vzhledem k zprovoznění Vysočanské radiály.

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ HORNÍ ODRY 2016 2021

PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ HORNÍ ODRY 2016 2021 PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ HORNÍ ODRY 2016 2021 NÁVRH VII. EKONOMICKÉ ÚDAJE Textová část Pořizovatel: Povodí Odry, státní podnik Varenská 49, Ostrava 701 26 Ve spolupráci s: Krajským úřadem Moravskoslezského

Více

V Praze dne 30. dubna 2010. Rut Bízková ministryně

V Praze dne 30. dubna 2010. Rut Bízková ministryně Přílohy V Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory zajištění monitoringu vod účinné od 1. května 2010

Více

ších dostupných technologií odpadních vod Asociace pro vodu ČR Ing. Milan Lánský, Ph.D., Ing. Bc. Martin Srb, Ph.D.

ších dostupných technologií odpadních vod Asociace pro vodu ČR Ing. Milan Lánský, Ph.D., Ing. Bc. Martin Srb, Ph.D. Použit ití nejlepší ších dostupných technologií při i povolování vypouštění městských odpadních vod Ing. Milan Lánský, Ph.D., Ing. Bc. Martin Srb, Ph.D. Asociace pro vodu ČR Zákon 254/2001 Sb. o vodách

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 28. listopadu 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 64037/2014 KUSP 64037/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 28. listopadu 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 64037/2014 KUSP 64037/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 28. listopadu 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 64037/2014 KUSP 64037/2014

Více

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY Tereza Šulcová tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz Směrnice o energetické náročnosti budov 2010/31/EU Směrnice ze dne 19.května 2010 o energetické

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 14 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 14 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH NEBO JEHO ZMĚNU Příloha č. 23 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. Městský úřad Pohořelice Odbor životního prostředí Vodoprávní úřad Vídeňská 699 691 23 Pohořelice ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD

Více

PROTOKOL o autorizovaném měření emisí a o akreditované zkoušce číslo: 38/13

PROTOKOL o autorizovaném měření emisí a o akreditované zkoušce číslo: 38/13 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba Autorizovaná osoba dle zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. pro měření emisí

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 5. ledna 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 60230/2014 KUSP 60230/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 5. ledna 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 60230/2014 KUSP 60230/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 5. ledna 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 60230/2014 KUSP 60230/2014

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) ( 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona)

ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) ( 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona) Městský úřad ve Šluknově ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) ( 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona) 1. Žadatel Jméno, popřípadě jména, příjmení Adresa

Více

Projekt Čistá řeka Bečva I

Projekt Čistá řeka Bečva I Projekt Čistá řeka Bečva I Projekt je situován do uceleného povodí řeky Bečvy, které se nachází v jihovýchodní části České republiky podél státních hranic se Slovenskou republikou. Je to část příhraniční

Více

Smlouva o DÍLO na realizaci akce

Smlouva o DÍLO na realizaci akce ZADAVATEL: Místo stavby: TAMERO Kralupy nad Vltavou Zakázka Část A Příloha č. 9 Smlouva o DÍLO na realizaci akce Garantované parametry 1. GARANTOVANÉ PARAMETRY Kotel musí splňovat níže uvedené jmenovité

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI. Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce

STUDIE PROVEDITELNOSTI. Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce STUDIE PROVEDITELNOSTI Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce BŘEZEN 2013 1 Identifikační údaje 1.1 Zadavatel Název organizace Obec Věžná Adresa Věžná 1 Statutární zástupce

Více