oznamovatel Magistrát hl.m. Prahy Odbor městského investora investor Hlavní město Praha záměr ČÁST I "ŘEŠENÍ ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ Rozptylová studie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "oznamovatel Magistrát hl.m. Prahy Odbor městského investora investor Hlavní město Praha záměr ČÁST I "ŘEŠENÍ ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ Rozptylová studie"

Transkript

1 oznamovatel Magistrát hl.m. Prahy Odbor městského investora investor Hlavní město Praha záměr ČÁST I "ŘEŠENÍ ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ ORGANICKÝCH ODPADŮ A KALŮ Z PRAHY" lokalita Drasty v rámci stavby č "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově" Rozptylová studie k dokumentaci EIA podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění a podle 17 odst. 5 zákona č. 86/2002 Sb. číslo RS2010/02 Ing. Vlastimil Bílek P.A.T. Údolní 1174/102, Praha 4 Braník, IČ osvědčení o autorizaci k vydávání odborných posudků a k vypracování rozptylových studií podle 17 odst. 5 zák. č. 86/2002 Sb. vydáno rozhodnutími MŽP č.j. 2053/740/03/MS ze dne , MŽP č.j. 2514/820/07/DK ze dne a MŽP č.j. 2182/740/03 ze dne Praha,

2 1. Určení rozptylové studie Předmětem této rozptylové studie předkládané jako příloha k dokumentaci E.I.A. záměru podle 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v rozsahu podle přílohy č. 4 tohoto zákona je záměr stavby Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy v rámci stavby č Celková přestavba a rozšíření ústřední čistírny odpadních vod v Praze na Císařském ostrově. Záměr bude realizován jako nové kalové hospodářství (dále jen KH) pro rekonstruovanou ÚČOV Praha v prostoru stávajícího KH na lokalitě Drasty, k. ú. Drasty, Klecany (dále jen provozovna). Dále bude používán jako název záměru a provozovny zkrácený výraz KH Drasty. Investorem stavby je Hl. město Praha (dále jen investor). Oznamovatelem záměru je Magistrát hl. m. Prahy (MHMP), odbor městského investora (OMI) (dále jen oznamovatel), provozovatel budoucí stavby a zdrojů znečišťování ovzduší bude určen výběrovým řízením. Rozptylová studie je zpracována podle 17 odst. 5 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) (dále jen zák. č. 86/2002 Sb.) tak, aby mohla být případně současně použita i jako součást žádosti o povolení orgánu kraje k umístění stavby podle 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 86/2002 Sb. Zpracování této studie zadal zpracovatel dokumentace E.I.A. EKOSYSTEM spol. s r.o., Podkovářská 6, Praha 9, IČ /42

3 2. Vstupní údaje 2.1 Podklady / 1 / Podklady zadavatele, 06-07/2010 / 2 / "ŘEŠENÍ ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ ORGANICKÝCH ODPADŮ A KALŮ Z PRAHY", lokalita Drasty, v rámci stavby č "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově", "RAŽENÝ POTRUBNÍ KANÁL PRO KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ DRASTY" v rámci stavby č "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově - Etapa 0003"; posouzení vlivu záměru na životní prostředí (dokumentace podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění) (koncept), EKOSYSTEM spol. s r.o., Praha, 07/2010 / 3 / Internetové stránky: 07/2010 / 4 / Internetové stránky: 07/2010 / 5 / Internetové stránky: 07/2010 / 6 / Internetové stránky: 07/2010 / 7 / Internetové stránky: 07/2010 / 8 / Internetové stránky: 10/2007 / 9 / Referenční koncentrace podle b) 45 zákona č.472/2005 Sb. o ochraně ovzduší; odborný posudek SZÚ; Státní zdravotní ústav, Šrobárova 48, Praha 10, 07/2007 / 10 / Bubník,J., Keder,J., Macoun,J., (ČHMÚ Praha) Maňák,J. (EKOAIR Praha): SYMOS 97. Systém modelování stacionárních zdrojů. Metodická příručka. ČHMÚ, Praha, 1998 / 11 / Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší MŽP výpočtu znečištění ovzduší z bodových a mobilních zdrojů SYMOS 97, Věstník MŽP, částka 3/1998, , Praha / 12 / Dodatek č.1 k Metodickému pokynu odboru ochrany ovzduší MŽP výpočtu znečištění ovzduší z bodových, plošných a mobilních zdrojů SYMOS 97, publikovaném ve Věstníku MŽP částce 3, ročník 1998 dne ; Věstník MŽP, částka 4/2003, Praha / 13 / Keder,J. (ČHMÚ Praha): zatím neoficiální postup při modelování rozptylu emisí pachových látek ze stacionárních zdrojů (stav k 07/2010) / 14 / Bubník,J., Koldovský,M.: Typizace počasí se zřetelem ke znečištění ovzduší. In: Böhm, B. a kol.: Znečištění ovzduší v Podkrušnohoří. Sborník prací HMÚ Praha, svazek 20, 1974, část 7.5.3, s / 15 / Znečištění ovzduší a atmosférická depozice v datech, Česká republika, ; Znečištění ovzduší na území České republiky v roce ; údaje ISKO ČHMÚ, 07/2010 / 16 / Internetové stránky: 07/2010 3/42

4 2.2 Identifikační údaje záměru a posuzovaných zdrojů Investor stavby: / 1 /,/ 2 /,/ 3 /,/ 4 / Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Praha 1, IČ Oznamovatel záměru: Magistrát hl. m. Prahy (MHMP), odbor městského investora (OMI), Mariánské náměstí 2/2, Praha 1, IČ Provozovatel zdrojů: bude určen výběrovým řízením Provozovna: Kalové hospodářství Drasty, k. ú. Drasty, Klecany Katastrální území: Drasty; ČKÚ: 66601; obec: Klecany; stavební úřad: Klecany; pověřený úřad: Odolena Voda; pověřený úřad s rozšířenou pravomocí: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav; okres: Praha-východ; kraj: Středočeský. Provozovna není vedena v evidenci zdrojů znečišťování ovzduší, jedná se o nové zdroje znečišťování ovzduší. Posuzované zdroje znečišťování ovzduší (části zdrojů znečišťování ovzduší): - kotelna na zemní plyn, - zpracování kalů z čistírny odpadních vod (zařízení na biologickou úpravu odpadů), - automobilová doprava (včetně vnitroareálových strojů). 4/42

5 2.3 Emisní charakteristika zdrojů / 1 /,/ 2 / Záměrem investora je vybudování nového kalového hospodářství pro provoz ÚČOV Praha v lokalitě Drasty (dále jen KH Drasty) pro vymístění této činnosti z území Prahy (Císařského ostrova). Vybraná lokalita se nachází v k. ú. Drasty mezi městem Klecany, městskou částí Drasty (město Klecany) a obcí Větrušice severně od Prahy. Lokalita je dopravně napojena silnicemi 3. třídy na silnici 2. třídy č. 608 a dále na dálnici D8. Umístění lokality a areálu provozovny a dopravního napojení je zřejmé ze situace s vyznačením polohy provozovny a referenčních bodů na obrázku Obr. 2 v části 3.3 této rozptylové studie, ze situace - schéma dopravního napojení provozovny v přílohách v části 7.2 této rozptylové studie a z dalších zobrazení situací v přílohové části dokumentace E.I.A. zadavatele / 2 /. Do provozovny bude z ÚČOV Praha čerpán surový kal novou potrubní trasou vedenou novým raženým technologickým kanálem do akumulační jímky surového kalu. Surový kal je následně zpracováván technologií popsanou dostatečně podrobně v dokumentaci E.I.A. / 2 /. Výsledný produkt je po aerobní fermentaci a vysušení ve formě tuhého substrátu (upravená biomasa s obsahem asi 20 % vlhkosti, dle konkrétního využití ve formě mulče, peletek, granulí či prášku) skladován v silech a odvážen nákladními automobily k likvidaci případně dalšímu využití. Všechna místa vzniku pachových látek (akumulační nádrž surového kalu, zahušťování resp. odvodňování surového kalu, čerpací jímka fugátu, flokulační nádrže, fermentory a případně i hala, pokud v ní budou uvedená technologická zařízení umístěna) budou odsávána a odpadní plyny budou čištěny v půdních biologických filtrech (dále jen biofiltrech) s minimální účinností 85 %. Zdrojem tepla pro vytápění provozní budovy a dalších objektů v provozovně a pro temperaci prostoru zahušťování surového kalu a pro výrobu teplé vody bude kotelna na zemní plyn (dále jen ZP) osazená 3 kotli o celkovém instalovaném jmenovitém výkonu 990 kw. Předpokládaná spotřeba ZP je asi 150 tis. m 3 /r. V areálu provozovny bude prováděna manipulace s materiály a případně zařízeními pomocí místních manipulačních prostředků na naftu (nákladní auta pro přesun odvodněného kalu), rovněž zde bude prováděna nakládka výstupního produktu na nákladní automobily na naftu, vykládka navezených organických materiálů a ostatní málo významná doprava (pojezd v prostoru areálu). Nákladní automobilová doprava bude také zdrojem emisí po trase spojující areál provozovny se silnicí č. 608 a dálnicí D8. Podrobný popis technologických zařízení KH Drasty včetně zařízení kotelny a dalších zařízení provozovny, uspořádání jednotlivých částí technologie, dopravní trasy a další detaily jsou uvedeny v dokumentaci E.I.A. / 2 /. Zdroji znečišťování ovzduší v provozovně, pro které by měla být při povolování jejich umístění podle 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 86/2002 Sb. zpracována rozptylová studie podle 17 odst. 5 zákona č. 86/2002 Sb., jsou níže uvedené zdroje: - kotelna na zemní plyn o celkovém jmenovitém výkonu 990 kw, kategorizovaná podle 4 odst. 5 písm. c) zákona č. 86/2002 Sb. jako stacionární spalovací střední zdroj znečišťování ovzduší, - zařízení na biologickou úpravu odpadů (zpracování kalů z čistírny odpadních vod) kategorizované podle 4 odst. 4 zákona č. 86/2002 Sb. a podle odst Průmyslové kompostárny a zařízení na biologickou úpravu odpadů části III přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 615/2005 Sb. v platném znění jako stacionární ostatní střední zdroj znečišťování ovzduší. 5/42

6 Vzhledem ke stupni zpracování dokumentace k záměru (hodnocení vlivu na životní prostředí) byla do této rozptylové studie zahrnuta i vyvolaná automobilová doprava (mobilní zdroje podle 4 odst. 2 zákona č. 86/2002 Sb.) v areálu a po místních komunikacích na silnici 2. třídy č. 608 a dálnici D8. Kotelna na ZP bude zdrojem emisí NO x ze spalování ZP. Emise dalších znečišťujících látek z kotelny budou nevýznamné. Vlastní zpracování (úprava) odpadních kalů by vzhledem k předpokládané technologii a čištění odpadních plynů nemělo produkovat významné množství emisí znečišťujících látek, v omezeném množství mohou unikat prakticky jen pachové látky, které neprojdou biofiltry nebo je biofiltry nezlikvidují. Protože množství emisí pachových látek z těchto zdrojů není známé a nelze je předem ani zodpovědně odhadnout, byl pro alespoň rámcovou představu proveden výpočet jejich rozptylu s modelově definovanými hodnotami jejich emisí. Určité množství znečišťujících látek bude produkovat také automobilová doprava související s provozem záměru (doprava surovin a odvoz produktů, manipulace se surovinami v provozovně, technická a organizační obsluha provozovny apod.). Do výpočtů byla zahrnuta produkce nejvýznamnějších emisí z dopravy - NO x, suspendované částice frakce PM 10 (dále jen PM 10 ) a benzen. Z emisí produkovaných ze zdrojů v provozovně (z kotelny na ZP a úpravy kalů včetně vnitroareálové automobilové dopravy) tedy budou nejvýznamnější oxidy dusíku, PM 10 a benzen. Emise dalších znečišťujících látek ze zdrojů v provozovně budou nevýznamné. Emise budou vypouštěny komínem kotelny, biofiltry, případně jako fugitivní emise (vraty hal a dalších objektů apod.) a z plochy provozovny a komunikací určených k dopravnímu napojení provozovny. Odhady množství emisí NO x z kotelny a z automobilové dopravy a PM 10 a benzenu z automobilové dopravy a další pro posouzení vlivu zdrojů na imisní situaci v jejich okolí podstatné technické a emisní parametry zdrojů (míst úniku znečišťujících látek do ovzduší) zahrnuté do výpočtů a souřadnice zdrojů emisí pro zvolené varianty výpočtu jsou uvedeny ve výpočtových tabulkách v přílohách v části 7.1 této rozptylové studie. Poloha provozovny je zřejmá ze situace na obrázku Obr. 2 v části 3.3 této rozptylové studie. Poloha dalších zdrojů zahrnutých do výpočtů (automobilové dopravy) je zřejmá ze situace - schéma dopravního napojení provozovny v přílohách v části 7.2 této rozptylové studie a z dalších zobrazení situací v přílohové části dokumentace E.I.A. zadavatele / 2 /. 6/42

7 2.4 Charakteristika lokality / 1 /,/ 16 / Vybraná lokalita (provozovna) se nachází v k. ú. Drasty mezi městem Klecany, městskou částí Drasty (město Klecany) a obcí Větrušice severně od Prahy. Terén v širším okolí provozovny je zvlněný, bez výraznějších terénních dominant vystupujících nad úroveň terénu provozovny (pouze západně od provozovny se nachází poměrně hluboké údolí Vltavy a severně od provozovny je patrná mírná deprese Máslovického potoka). Terén v bezprostředním okolí provozovny je rovinatý až mírně zvlněný. Nadmořská výška v okolí provozovny se pohybuje převážně mezi 250 m až 290 m, nadmořská výška provozovny (posuzovaných zdrojů) je přibližně 279 m. Nejbližší obytnou zástavbou v okolí posuzované provozovny je skupina nízkých obytných (rodinných) domků přímo u západní strany areálu provozovny (ve vzdálenosti asi 300 m od plánované kotelny), další nejbližší obytné domy se nachází v městské části Drasty a jsou vzdálené asi 350 m severně od okraje areálu, nejbližší souvislá nebo vyšší obytná zástavba nachází poměrně daleko, a to od 1 km výše (obec Větrušice, město Klecany nově projektované obytné domy, obec Hoštice). Situace a poloha areálu provozovny a nejbližší obytné zástavby je zřejmá ze situace s vyznačením vybraných referenčních bodů na obrázku Obr. 2 v části 3.3 této rozptylové studie a z dalších zobrazení situací v dokumentaci zadavatele / 1 /,/ 2 /. V oblasti se ve znatelném dosahu emisí z posuzovaných zdrojů v provozovně nenachází žádná přírodní rezervace nebo zóna pro ochranu ekosystémů a vegetace. Pro výpočty byla použita větrná růžice pro lokalitu Kralupy nad Vltavou (použití této větrné růžice pro posuzovanou lokalitu bylo konzultováno s ČHMÚ) dělená do 5 tříd stability (dle stabilitní klasifikace Bubník Koldovský) a 3 tříd rychlosti proudění zpracovaná na základě měření na meteorologických stanicích Českého hydrometeorologického ústavu a na základě odborného odhadu provedeného pracovníky ČHMÚ (viz Tab. 1). V zájmovém území naprosto převládají směry větru západní - 21 %, významné minimum v četnosti směrů větru leží ve směru od jihu - 4 %, z ostatních směrů vane vítr od 6 % do 13 % času v roce. Bezvětří se vyskytuje poměrně často s četností 18 %. Nejfrekventovanější je 3. třída stability ovzduší - 31 %. Vítr o nízkých rychlostech do 2.5 m/s vane po 59 % času v roce, vyšší rychlosti větru než 7 m/s se vyskytují s četností 4.4 %. Oblast je tedy provětrávána v porovnání s územím ČR průměrně. Rozptylu znečišťujících látek v území lokálně nebrání žádné výrazné terénní útvary, ani žádné vyšší souvislé objekty (hustá vysoká zástavba typu uliční kaňon, souvislý vyšší porost (les) apod.). Obecně špatné rozptylové podmínky (stavy bezvětří a 1. a 2. třída stability ovzduší) se v lokalitě vyskytují po 35.7 % času v roce. Za těchto obecně nepříznivých rozptylových stavů pak naprosto převládá znečišťování přízemního ovzduší nízkými a chladnými zdroji (především dopravou, malými kotelnami, lokálním topením a technologickými zdroji, v této rozptylové studii se to tedy týká z posuzovaných zdrojů pouze emisí z dopravy (emisí ze spalovacích zdrojů se to může týkat jen výjimečně při výskytu silné inverze)). Nejbližší obytná zástavba se sice nachází přímo u areálu provozovny, ale mimo převládající směry větru (ve směrech, ve kterých leží minima četnosti směrů větru) a vzhledem k emisnímu významu zdrojů a výšce komínů a výduchů je i další okolní obytná zástavba relativně dostatečně daleko a dostatečně nízká (komín kotelny je dostatečně vysoký na to, aby nedocházelo k významnějšímu zasahování obytné zástavby kouřovou vlečkou, jak je doloženo v této rozptylové studii dále). Z hlediska rozptylu znečišťujících látek jsou tedy posuzované zdroje umístěny vhodně. 7/42

8 Obr. 1 Grafické znázornění četností směrů větrů [%] pro posuzovanou lokalitu podle tříd rychlostí větru 8/42

9 Tab. 1 Větrná růžice pro posuzovanou lokalitu ve výšce 10 m nad zemí ODBORNÝ ODHAD VĚTRNÉ RŮŽICE PRO LOKALITU KRALUPY NAD VLTAVOU, okr. Mělník platná ve výšce 10 m nad zemí v % podklad pro metodiku výpočtu znečištění ovzduší I. třída stability - velmi stabilní m.s -1 N NE E SE S SW W NW CALM součet 1,7 0,56 0,90 1,00 0,45 0,24 0,43 0,67 0,35 7,66 12,26 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 součet 0,56 0,90 1,00 0,45 0,24 0,43 0,67 0,35 7,66 12,26 II. třída stability - stabilní m.s -1 N NE E SE S SW W NW CALM součet 1,7 1,40 1,77 2,40 1,10 0,82 1,49 2,05 1,51 5,21 17,75 5 0,03 0,06 0,11 0,04 0,04 0,09 0,10 0,07 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 součet 1,43 1,83 2,51 1,14 0,86 1,58 2,15 1,58 5,21 18,29 III. třída stability - izotermní m.s -1 N NE E SE S SW W NW CALM součet 1,7 1,11 1,49 2,02 1,11 0,83 1,83 3,02 1,74 2,12 15,27 5 1,21 1,21 3,10 1,32 0,71 2,44 3,50 1,75 15, ,02 0,00 0,03 0,00 0,00 0,04 0,06 0,04 0,19 součet 2,34 2,70 5,15 2,43 1,54 4,31 6,58 3,53 2,12 30,70 IV. třída stability - normální m.s -1 N NE E SE S SW W NW CALM součet 1,7 0,44 0,61 1,03 0,47 0,39 0,91 1,26 0,55 1,94 7,60 5 1,28 0,73 1,69 0,78 0,39 3,55 6,17 2,43 17, ,28 0,00 0,30 0,10 0,00 0,76 2,04 0,76 4,24 součet 2,00 1,34 3,02 1,35 0,78 5,22 9,47 3,74 1,94 28,86 V. třída stability - konvektivní m.s -1 N NE E SE S SW W NW CALM součet 1,7 0,40 0,73 0,81 0,38 0,41 0,94 1,20 0,45 1,09 6,41 5 0,27 0,50 0,51 0,27 0,16 0,51 0,92 0,34 3, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 součet 0,67 1,23 1,32 0,65 0,57 1,45 2,12 0,79 1,09 9,89 celková růžice m.s -1 N NE E SE S SW W NW CALM součet 1.7 3,91 5,50 7,26 3,51 2,69 5,60 8,20 4,60 18,02 59, ,79 2,50 5,41 2,41 1,30 6,59 10,69 4,59 36, ,30 0,00 0,33 0,10 0,00 0,80 2,10 0,80 4,43 součet 7,00 8,00 13,00 6,02 3,99 12,99 20,99 9,99 18,02 100,00 9/42

10 2.5 Imisní charakteristika lokality / 1 /,/ 15 / Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší vymezuje podle 43 písm. i) zákona č. 86/2002 Sb. Ministerstvo životního prostředí ve svých věstnících. MŽP naposledy vymezilo oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší ve svém sdělení č. 6 ve Věstníku MŽP částka 4 z dubna 2010 na základě hodnot naměřených v roce Podle těchto sdělení ve Věstnících MŽP sice bylo posuzované území spadající pod působnost stavebního úřadu Městského úřadu Klecany v letech 2005 až 2010 vyhlášeno za oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší, avšak pouze z důvodu překročení imisního limitu pro PM 10 pro denní průměr v letech 2003 až 2007, v roce 2006 pak i z důvodu překročení imisního limitu pro PM 10 pro roční průměr, ovšem jen na malé části území (pravděpodobně v centru Klecan) a v letech 2004 až 2008 také z důvodu překročení cílového imisního limitu pro benzo(a)pyren (viz tabulka Tab. 2 níže). To svědčí o tom, že na tomto znečištění mají nepochybně dominantní vliv mohutné průmyslové zdroje v okolí (včetně pražské aglomerace), automobilová doprava a lokální vytápění pevnými palivy v obcích v tomto území (benzo(a)pyren). Nutno ovšem podotknut, že není vyloučeno (rozlišení grafického zobrazení postižených území ve věstnících neumožňuje přesnější posouzení), že přímo v posuzované lokalitě a jejím bezprostředním okolí nejsou imisní limit pro PM 10 pro roční průměr a cílový imisní limit pro benzo(a)pyren překračovány (a že k jejich překračování dochází spíše jen v centru města Klecany). Přehled podílu území vyhlášeného jako OZKO s překročením imisních limitů v posledních letech na ploše území spadajících pod působnost příslušeného stavebního úřadu Městského úřadu Klecany je uveden v tabulce Tab. 2: Tab. 2 Přehled podílu území s překročením imisních limitů vyhlášeného jako OZKO pro území spadající pod působnost stavebního úřadu Městského úřadu Klecany [%] PM 10 denní B(a)P roční PM 10 denní B(a)P roční PM 10 roční PM 10 denní B(a)P roční PM 10 denní B(a)P roční B(a)P roční Posuzované zdroje pravděpodobně nebudou jmenovitě zařazeny do žádného vyhlášeného ústředního, krajského nebo místního smogového varovného a regulačního systému (SVRS) ( 8 odst. 4 a odst. 5 zákona č. 86/2002 Sb. a vyhláška č. 553/2002 Sb.). Imisní situace z hlediska PM 10, benzo(a)pyrenu, oxidu dusičitého, oxidu siřičitého i dalších základních znečišťujících látek v posuzovaném území je ovlivněna především pražskou aglomerací, průmyslovými a energetickými zdroji v daném území (průmyslové areály v Kladně, Kralupech nad Vltavou, Vodochodech, Spolana Neratovice, elektrárny v Horních Počaplech apod.) a frekventovanými silnicemi (zejména dálnice D8 a další zatížené silnice II. třídy) procházejícími posuzovaným územím nebo v jeho blízkosti a také lokálními spalovacími zdroji (vytápění domů a bytů a malé průmyslové zdroje v okolních obcích) a dopravou po místních komunikacích. Na imisní situaci v posuzované lokalitě se pak podílí samozřejmě také dálkový přenos (i včetně severočeských elektráren). V zájmovém území nebo v jeho bližším okolí není v současné době provozována žádná stacionární (stálá) stanice měření imisí / 15 /. Stanice měřící základní znečišťující látky (SO 2, PM 10, NO 2 a případně benzen), které se od posuzované lokality nachází ve vzdálenosti, která umožňuje použití na ní naměřených hodnot alespoň pro velmi hrubý odhad imisní situace v posuzované lokalitě, jsou pouze stanice Veltrusy (stanice SVELA ČESRAF, staré číslo ISKO 792) a Pha8-Kobylisy (stanice AKOBA ČHMÚ, staré číslo ISKO 779) / 15 /. Ostatní stanice v kraji jsou již příliš vzdálené od posuzované oblasti nebo ve zcela odlišném charakteru terénu a emisní zátěže (pod vlivem odlišných zdrojů znečišťování ovzduší), na nich naměřené imisní charakteristiky proto nelze využít vůbec. 10/42

11 Přehled vybraných imisních charakteristik naměřených na uvedených stanicích měření imisí v posledních 9 letech je uveden v tabulce Tab. 3: Tab. 3 Přehled vybraných imisních charakteristik naměřených na relevantních stanicích měření imisí / 15 / znečišťující látka SO2 IHr [µg/m 3 ] VoLIHd [1] limit* = 20 µg/m 3 limit = 3 název měřící stanice číslo stanice okres provozovatel Pha8-Kobylisy 779 Praha ČHMÚ 9,1 8,4 7,7 5,1 5,2 7,8 3,9 3,9 4, Veltrusy 792 Mělník ČESRAF N/A N/A 3,1 3, N/A N/A 0 0 znečišťující látka SO2 limit = 350 µg/m 3 limit = 125 (150) µg/m 3 název měřící stanice číslo stanice okres provozovatel Pha8-Kobylisy 779 Praha ČHMÚ 69,0 65,2 77,5 54,6 193,3 76,7 55,1 71,4 43,9 30,6 31,8 43,8 45,2 28,9 44,5 29,8 17,6 23,1 Veltrusy 792 Mělník ČESRAF ,9 N/A 79,0 54, ,9 N/A 13,8 21,9 znečišťující látka PM10 limit = 40 µg/m 3 limit = 35 název měřící stanice číslo stanice okres provozovatel Pha8-Kobylisy 779 Praha ČHMÚ ,2 37,0 32,0 32,4 22,8 20,3 21, Veltrusy 792 Mělník ČESRAF N/A N/A 13,8 14, N/A N/A 2 1 znečišťující látka PM10 název měřící stanice číslo stanice okres provozovatel Pha8-Kobylisy 779 Praha ČHMÚ 241, ,9 147,6 213,3 212,6 150,0 173,9 106,4 81,0 149,7 Veltrusy 792 Mělník ČESRAF ,9 N/A ,5 N/A 65,2 54,7 znečišťující látka NO2 limit = 40 µg/m 3 limit = 18 název měřící stanice číslo stanice okres provozovatel Pha8-Kobylisy 779 Praha ČHMÚ ,4 28,2 27,7 29,1 25,5 26,1 24, Veltrusy 792 Mělník ČESRAF N/A N/A 24,0 21, N/A 0 0 znečišťující látka NO2 název měřící stanice číslo stanice okres provozovatel Pha8-Kobylisy 779 Praha ČHMÚ 77,2 81,5 113,5 94,7 82,8 103,6 68,0 83,7 97,6 130,2 119,8 193,1 136,0 128,0 139,1 109,4 111,3 151,1 Veltrusy 792 Mělník ČESRAF ,9 N/A 74,0 61, ,4 N/A 100,9 100,4 znečišťující látka NOx název měřící stanice číslo stanice okres provozovatel Pha8-Kobylisy 779 Praha ČHMÚ ,8 45,4 39,2 43,9 36,1 38,7 33,3 Veltrusy 792 Mělník ČESRAF N/A N/A 37 30,8 znečišťující látka BZN limit = 5 µg/m 3 název měřící stanice číslo stanice okres provozovatel Veltrusy 792 Mělník ČESRAF N/A N/A 1,6 1,6 znečišťující látka BZN max. IHk [µg/m 3 ] max. IHd [µg/m 3 ] IHr [µg/m 3 ] VoLIHd [1] max. IHk [µg/m 3 ] max. IHd [µg/m 3 ] limit není stanoven limit = 50 µg/m 3 IHr [µg/m 3 ] VoLIHk [1] max. IHd [µg/m 3 ] max. IHk [µg/m 3 ] limit není stanoven limit = 200 µg/m 3 IHr [µg/m 3 ] limit* = 30 µg/m 3 IHr [µg/m 3 ] max. IHd [µg/m 3 ] max. IHk [µg/m 3 ] limit není stanoven limit není stanoven název měřící stanice číslo stanice okres provozovatel Veltrusy 792 Mělník ČESRAF ,0 N/A 8,9 10, ,0 N/A 19,1 29,6 11/42

12 Poznámky k Tab. 3: IH r max. IH k Naměřená průměrná (aritmetický průměr) roční koncentrace znečišťující látky. Nejvyšší naměřená krátkodobá (půlhodinová, od roku 2002 hodinová) koncentrace znečišťující látky. max. IH d Nejvyšší naměřená průměrná denní koncentrace znečišťující látky. VoL IHd Počet naměřených hodnot průměrných denních koncentrací znečišťující látky překračující denní imisní limit. --- Stanice v daném roce ještě nebo už neexistovala (byla uvedena do provozu až později nebo byl její provoz ukončen) nebo danou charakteristiku neměří nebo nejsou výsledky v ročence z nezjištěných příčin uvedeny (vyhodnoceny a zapracovány). N/A Údaje pro danou veličinu nejsou v ročence pro daný rok uváděny, přestože danou charakteristiku stanice měří, protože daná imisní charakteristika nebyla například z důvodu častých výpadků měření nebo malého počtu platných měření signifikantní. 123 Kurzívou a menším písmem jsou vytištěny údaje, u kterých nebyly splněny podmínky úplnosti a rovnoměrnosti změřených dat pro výpočet imisní charakteristiky. 123 Tučně jsou vytištěny údaje, které znamenají překročení imisního limitu pro danou charakteristiku. 123 Tučně, kurzívou a menším písmem jsou vytištěny údaje, které sice znamenají překročení imisního limitu pro danou charakteristiku, ale zároveň u nich nebyly splněny podmínky úplnosti a rovnoměrnosti změřených dat pro výpočet imisní charakteristiky (překročení imisního limitu tedy není prokazatelné). * Uvedené roční imisní limity pro SO 2 a pro NO x jsou platné pro ochranu ekosystémů a vegetace. V tabulce Tab. 3 uvedené imisní limity jsou nyní platné podle nařízení vlády č. 597/2006 Sb. (imisní limity podle nařízení vlády č. 350/2002 Sb. a před jeho platností (viz Opatření FVŽP k zákonu č. 309/1991 Sb. ze dne ) byly jiné) a bez mezí tolerance. Pouze u hodnot maximálních denních koncentrací SO 2 je v závorce uvedena hodnota původního imisního limitu. Na stanici Pha8-Kobylisy bylo naměřeno překročení imisních limitů (platných nyní, tj. bez mezí tolerance) pro PM 10 pro denní průměr v letech a v roce 2009 a pro PM 10 pro roční průměr v letech 2002 a V letech na stanici Pha8-Kobylisy a v letech 2008 a 2009 na stanici Veltrusy bylo naměřeno překročení imisního limitu pro NO x pro ochranu ekosystémů a vegetace. Překročení dalších imisních limitů pro další znečišťující látky nebylo ve sledovaném období zaznamenáno (stanice Veltrusy však poskytuje ucelené a věrohodné výsledky teprve od roku 2008). Až na výjimky byla téměř všechna maxima u všech základních znečišťujících látek na obou uvedených stanicích v letech 2001 až 2009 naměřena v topné sezóně (převážně od října do března, jen výjimečně v září nebo v dubnu a pouze některá hodinová maxima u SO 2 a PM 10 na stanici Veltrusy (1x na stanici Pha8-Kobylisy) byla naměřena v letních měsících, což může být způsobeno vlivem například odstávek některých technologií v průmyslovém areálu Kralupy v době celozávodních dovolených. To jen potvrzuje dominantní vliv velkých průmyslových areálů, elektráren, tepláren, kotelen a lokálního vytápění ve spojení s automobilovou dopravou na imisní situaci v posuzované oblasti a dokládá, že extrémní krátkodobé hodnoty naměřené na obou stanicích nejde k odhadu imisní situace v posuzované lokalitě využít. Výše uvedené imisní charakteristiky naměřené na obou citovaných stanicích lze tak použít pro posuzovanou lokalitu (okolí plánované provozovny) spíše jen pro hrubý velmi nejistý vysoký odhad imisní situace v dlouhodobém měřítku. Dalším dostupným zdrojem informací o stávající imisní situaci v oblasti jsou údaje z výpočtů polí imisních koncentrací pro ČR, které provádí především z naměřených dat ČHMÚ / 15 /. Na základě výpočtů publikovaných v grafických ročenkách ČHMÚ za roky / 15 / lze pro posuzovanou oblast odhadnout, že průměrné roční imisní koncentrace NO 2 v ní byly do 26 µg/m 3, v roce 2008 možná i kolem 26 µg/m 3 (u těchto grafů v ročenkách neuvedl autor členění na třídy pro nižší koncentrace), tedy nebyl překročen imisní limit pro roční průměrnou koncentraci NO 2. 12/42

13 Průměrné roční imisní koncentrace SO 2 nejsou v ročenkách graficky znázorněny. 4. nejvyšší 24hodinová imisní koncentrace SO 2 byla podle těchto ročenek ve všech uvedených letech do 50 µg/m 3 (u těchto grafů v ročenkách neuvedl autor členění na třídy pro nižší koncentrace), nebyl tedy překročen imisní limit pro průměrnou 24hodinovou imisní koncentraci SO 2. Dále lze pro posuzovanou oblast odhadnout, že průměrné roční imisní koncentrace PM 10 byly mezi µg/m 3 (30-40 µg/m 3 v roce 2006, µg/m 3 v roce 2007 a µg/m 3 v roce 2008). Imisní limit pro průměrnou roční imisní koncentraci PM 10 tedy nebyl překročen. Z grafů pole 36. nejvyšší průměrné 24hodinové imisní koncentrace PM 10 pak vyplývá, že imisní limit byl v posuzované oblasti určitě překročen v roce 2006 (36. nejvyšší průměrná denní koncentrace PM 10 byla mezi 50 a 60 µg/m 3, tj. vyšší než limit), v letech 2007 a 2008 byla těsně podlimitní nebo na hranici imisního limitu (36. nejvyšší průměrná denní koncentrace PM 10 byla mezi 30 a 50 µg/m 3 v roce 2007 a mezi 40 a 50 µg/m 3 v roce 2008). Průměrné roční imisní koncentrace benzenu v posuzované oblasti byly podle výše uvedených ročenek v letech 2006 až 2008 do 2 µg/m 3 (u těchto grafů v ročenkách neuvedl autor členění na třídy pro nižší koncentrace), imisní limit pro roční průměrnou koncentraci benzenu tedy překročen nebyl. Pro doplnění ještě uvádím, že průměrné roční imisní koncentrace benzo(a)pyrenu v posuzované oblasti byly podle výše uvedených ročenek v letech 2006 a 2007 mezi 0.6 a 1 ng/m 3 a v roce 2008 mezi 0.4 a 0.6 ng/m 3, cílový imisní limit pro roční průměrnou koncentraci benzo(a)pyrenu 1 ng/m 3 tedy překročen nebyl. Podle výše uvedených údajů ze stanic Pha8-Kobylisy a Veltrusy a vypočtených imisních charakteristik z ročenek ČHMÚ lze tedy usuzovat (samozřejmě s určitou mírou nejistoty), že ovzduší v posuzované oblasti je (stejně jako naprostá většina nezalesněných venkovských oblastí přiléhajících k pražské aglomeraci ) znečištěné s výskytem epizod s vyššími imisními koncentracemi zejména PM 10, které často překračují koncentrační hodnotu imisního limitu pro denní průměr, v letech s nadprůměrně nepříznivými rozptylovými podmínkami nad limitem povolenou četnost. Krátkodobé (hodinové i denní) koncentrace dalších relevantních základních znečišťujících látek (NO 2, SO 2 a benzenu) jsou v posuzované oblasti za stávajícího stavu (imisní pozadí) velmi pravděpodobně pod imisními limity (u SO 2 s velkou rezervou, benzen nemá krátkodobý ani denní imisní limit stanovený). Dlouhodobé koncentrace všech relevantních základních znečišťujících látek (PM 10, NO 2, SO 2 a benzenu) jsou v posuzované oblasti za stávajícího stavu (imisní pozadí) velmi pravděpodobně pod imisními limity, průměrné roční imisní koncentrace NO 2 se pohybují do 26 µg/m 3, SO 2 do 10 µg/m 3, PM 10 mezi 15 a 30 µg/m 3 a benzenu do 2 µg/m 3 (spíše do 1 µg/m 3 ). Pro odhad imisního pozadí NO x není v ročenkách ČHMÚ dostatek využitelných údajů. Protože naměřené i vypočtené hodnoty imisních charakteristik spolu relativně přibližně korespondují a zhruba odpovídají i údajům z vymezení OZKO (viz výše), lze na základě výše uvedených údajů usuzovat (samozřejmě s určitou mírou nejistoty), že ovzduší v posuzované lokalitě není až na výjimky znečištěné nad přípustnou míru, imisní koncentrace PM 10, NO 2, SO 2 ani benzenu dlouhodobě nepřekračují imisní limit pro roční průměr (avšak v letech s nadprůměrně nepříznivými rozptylovými podmínkami se zde vyskytují krátkodobé (denní) epizody s vyššími imisními koncentracemi PM 10 překračujícími limitem povolenou četnost). Poznámka: Imisní limity diskutovaných znečišťujících látek jsou uvedeny v části 3.4 této studie). Stanice měřící imisní koncentrace pachových látek (olfaktometrickou metodou) v ČR provozovány nejsou. K odhadu zátěže oblasti pachovými látkami nelze využít ani výpočtových modelů, protože pro ně zatím nejsou vstupní data. 13/42

14 3. Metodika výpočtu 3.1 Metodika a typ modelu / 10 /-/ 14 / Modelový výpočet znečištění ovzduší byl proveden podle závazné metodiky zpracované ČHMÚ Praha a vydané Ministerstvem životního prostředí v roce 1998 pod názvem SYMOS 97 / 11 /,/ 12 /. Metodika SYMOS 97 (dále jen SYMOS) je referenční metodikou pro venkovské oblasti (viz nařízení vlády č. 350/2002 Sb.). V tomto případě je však výpočet provedený podle této metodiky prakticky v souladu s podmínkami pro její použití, protože se posuzovaný zdroj nachází mimo souvislou obytnou zástavbu, nejbližší okolní obytná zástavba je rozptýlená, spíše venkovského charakteru a v bezprostředním okolí zdrojů se nenachází žádný terénní útvar, ani vzrostlý les nebo zástavba typu uliční kaňon, které by mohly významněji ovlivňovat lokální rozptyl znečišťujících látek. Metodika SYMOS je založena na předpokladu Gaussovského profilu koncentrací na průřezu kouřové vlečky. Umožňuje počítat krátkodobé i roční průměrné koncentrace znečišťujících látek, dále doby překročení zvolených hraničních (třídních) koncentrací (např. imisních limitů a jejich násobků) za rok, podíly jednotlivých zdrojů nebo skupin zdrojů na roční průměrné koncentraci v daném místě a maximální dosažitelné krátkodobé koncentrace a podmínky (třída stability ovzduší, směr a rychlost větru), za kterých se mohou vyskytovat. V metodice je zahrnut postupný vznos vlečky, tj. tvar křivky, po které stoupají emise ze zdrojů, lze tedy počítat koncentrace znečišťujících látek i ve velmi malé vzdálenosti od zdroje. Metodika zahrnuje korekce na vertikální členitost terénu, počítá se stáčením směru a zvyšováním rychlosti větru s výškou a při výpočtu průměrných koncentrací a doby překročení hraničních koncentrací, bere v úvahu rozložení četností směru a rychlosti větru (větrnou růžici). Výpočty se provádějí pro 5 tříd stability atmosféry (tj. 5 tříd schopnosti atmosféry rozptylovat příměsi) a 3 rychlosti větru (1.7 m/s, 5 m/s a 11 m/s) - viz část 3.2 této rozptylové studie. / 11 /,/ 12 / Podrobnější popis výpočetních postupů je popsán v literatuře. Výpočty byly provedeny pomocí standardního komerčního software SYMOS 97 verze (2003), který je již upraven tak, aby poskytoval výsledky ve formě hodinových koncentrací (v nařízení vlády č. 350/2002 Sb. byly imisní limity stanoveny pro hodinové koncentrace, zatímco metodika SYMOS 97 / 11 / byla vytvořena pro výpočet půlhodinových koncentrací). Vstupní data o zdrojích použitá pro výpočty jsou uvedena ve výpočtových tabulkách v přílohách v části 7.1 této rozptylové studie. Pro ostatní konstanty a proměnné byly použity hodnoty doporučené v metodice SYMOS. Souřadná soustava XYZ pro oblast výpočtu byla odvozena z ortogonálního souřadnicového systému S-1942/83 (Gauss-Krüger). Kladné hodnoty x narůstají směrem východním, kladné hodnoty y pak narůstají směrem severním. Hodnoty souřadnice z v tomto případě odpovídají nadmořské výšce příslušného bodu. Vstupní data pro model terénu a síť referenčních bodů byla převzata z komerčního digitalizovaného modelu terénu CR_0025. Vliv terénu byl ve výpočtech zahrnut standardním postupem v souladu s metodikou SYMOS. Výpočty rozptylu znečišťujících látek byly provedeny pro vybrané znečišťující látky, které se budou vyskytovat v emisích z posuzovaných zdrojů v relativně (vůči imisním limitům) významném množství (viz část 2.3 této rozptylové studie), a to pro oxid dusičitý (NO 2 ) pocházející ze spalování ZP v kotelně a z automobilové dopravy po areálu provozovny a mezi areálem provozovny a dálnicí D8 a pro suspendované částice frakce PM 10 (prach) a benzen pocházející z automobilové dopravy po areálu provozovny a mezi areálem provozovny a dálnicí D8. Informativně dále byly výpočty provedeny také pro pachové látky emitované z provozu areálu provozovny. Imisní limity (referenční koncentrace) pro relevantní znečišťující látky jsou uvedeny v části 3.4 této studie. 14/42

15 Výpočty rozptylu vybraných znečišťujících látek z posuzovaných zdrojů byly provedeny pro 2 varianty výpočtů pro stávající stav (varianta 0) a pro stav po realizaci posuzovaného záměru (varianta 1). Varianta 0 zahrnuje emise ze stávající automobilové dopravy po komunikacích spojujících areál provozovny se silnicí č. 608 a dálnicí D8 (viz situace - schéma dopravního napojení provozovny v přílohách v části 7.2 této rozptylové studie a další zobrazení situací v přílohové části dokumentace E.I.A. zadavatele / 2 / ). Varianta 1 zahrnuje mimo zdrojů varianty 0 ještě emise z automobilové dopravy na těchto komunikacích vyvolané záměrem, z vnitroareálové dopravy v provozovně a z nové kotelny na ZP v provozovně. V souladu s principem předběžné opatrnosti (s ohledem na produkci emisí a vzdálenost trasy od obytné zástavby) je ze tří variant napojení areálu Drasty na silnici č. 608 posuzováno ve výše uvedené variantě 1 této rozptylové studie napojení areálu s nejdelší trasou a s využitím stávajících komunikací. Ve variantě 1 nejsou zahrnuty potenciální emise PM 10 z plochy areálu a z objektů a zařízení v areálu provozovny z nakládání s produktem (zejména v případě jeho úpravy na jemné frakce), které mají charakter fugitivních emisí (bez definovatelných vzduchotechnických parametrů a které nelze kvantifikovat. Tyto emise budou minimalizovány především technickým řešením, především umístěním zařízení v uzavřených objektech. Pokud budou u některých zařízení produkující emise PM 10 odsávány odpadní plyny, budou čištěny účinnými čistícími zařízeními (biofiltry, vícestupňové textilní filtry s filtrační textilií o dostatečné účinnosti apod.). Veškeré zpevněné plochy včetně objektů a zařízení budou pravidelné čištěny ( mokrými metodami). Z tohoto důvodu lze očekávat, že tyto emise PM 10 by měly být minimální, byly proto ve výpočtech zanedbány. Výpočet emisí oxidů dusíku ze spalování ZP byl proveden z projektovaného množství spalovaného ZP, vzniklého stechiometrického množství spalin, projektované provozní doby zařízení a z koncentrace NO x (jako NO 2 ) ve spalinách celoročně na úrovni emisního limitu (jako nepřekročitelný horní odhad), tj. za předpokladu průměrné koncentrace NO x (NO 2 ) ve spalinách ve výši 200 mg/m 3 při obsahu kyslíku v suchých spalinách přepočtených na normální stavové podmínky ve výši 3 % obj. (viz výpočtové tabulky vstupních parametrů v přílohách v části 7.1 této rozptylové studie). Emise NO x, PM 10 a benzenu z vnitroareálové dopravy v provozovně a z automobilové dopravy po komunikacích zahrnutých do výpočtů (viz výše) byly vypočteny podle metodiky MŽP MEFA v. 06 a byly modelovány jako plošný zdroj u vnitroareálové dopravy a liniové zdroje u automobilové dopravy mezi provozovnou a dálnicí D8 (viz výpočtové tabulky vstupních parametrů v přílohách v části 7.1 této rozptylové studie). Matematický (modelový) postup výpočtu rozptylu znečišťujících látek z plošného zdroje a z liniových zdrojů byl použit standardní dle metodiky SYMOS. Kolísání hmotnostních toků znečišťujících látek v průběhu provozu zdrojů bylo zanedbáno (vzhledem k malé nerovnoměrnosti provozu zdrojů nebude významné). Pro výpočet rozptylu emisí pachových látek byla použita zatím pracovní varianta speciální úpravy modelu SYMOS navrhovaná ČHMÚ (oficiální model ani metodika nejsou zatím vydány). Podle tohoto modelu však lze počítat pouze rozptyl z jednoho zdroje. Zdroje pachových látek v areálu provozovny proto byly do modelu vloženy jako 1 plošný zdroj o rozměrech 100 x 100 m. Výpočty a hodnocení rozptylu pachových látek byly provedeny se základním předpokladem, že závislost mezi koncentrací vyjádřenou při měření v OUER/m 3 a množstvím pachových látek v ovzduší je lineární (přímá úměra) a že pachové látky při rozptylu v ovzduší nereagují (nemění svoji kvalitu ani kvantitu), tj. že když dojde ke zředění vzduchu obsahujícího dané množství pachových látek (vyjádřené počtem pachových jednotek OUER) například 10x, klesne počet pachových jednotek (koncentrace vyjádřená v OUER/m 3 ) také 10x. Výstupními údaji z uvedeného modelu jsou pak okamžité ( špičkové ) koncentrace pachových látek vyjádřené v OUER/m 3. 15/42

16 Další modelové úpravy jsou uvedeny přímo u vstupních dat k rozptylové studii v poznámkách k výpočtovým tabulkám vstupních parametrů v přílohách v části 7.1 této rozptylové studie. Do vlastního výpočtu nebylo zahrnuto emisní a imisní pozadí v zájmové oblasti, protože jeho celý komplexní výpočet ze všech zdrojů znečišťování ovzduší, které se na něm významněji podílejí (odhadem řádově stovky až tisíce bodových, plošných a liniových zdrojů), by neodpovídal emisnímu významu posuzovaných zdrojů. Navíc získání verifikovaných relevantních dat pro komplexní výpočet by bylo značně obtížné. Ke stanovení imisního pozadí jsou proto zvoleny jiné postupy (viz část 2.5 této rozptylové studie). O vlivu příspěvků od dalších zdrojů (imisním pozadí) a vlivu záměru na imisní situaci se zahrnutím vlivu pozadí je pojednáno více v částech č. 2.5 a 4.3 této studie. 3.2 Třídy stabilitního zvrstvení / 10 /,/ 11 /,/ 14 / Stabilitní klasifikace Bubník Koldovský je založena na vertikálním teplotním gradientu. Ten poměrně dobře charakterizuje intenzitu promíchávání atmosféry, a tím i míru rozptylu znečišťujících látek. První dvě třídy (velmi stabilní a stabilní) jsou pro rozptyl znečištění v atmosféře obecně nepříznivé, IV. a V. třídy stability naopak představují situaci s dobrými rozptylovými podmínkami. Rozdělení rychlostí větru do rychlostních tříd umožňuje detailnější popis přenosu a rozptylu znečištění v atmosféře. Obecně platí, že nízké rychlosti proudění jsou z pohledu imisní zátěže nepříznivé. Tab. 4 Rozdělení tříd stability atmosféry a tříd rychlosti větru třída stability rozptylové podmínky výskyt tříd rychlosti větru [m.s -1 ] I silné inverze, velmi špatný rozptyl 1.7 II inverze, špatný rozptyl III slabé inverze nebo malý vertikální gradient teploty, mírně zhoršené rozptylové podmínky IV normální stav atmosféry, dobrý rozptyl V labilní teplotní zvrstvení, rychlý rozptyl Referenční body Pro získání představy o vlivu posuzovaných zdrojů na okolí byly provedeny výpočty imisní zátěže v pravidelné síti referenčních bodů (jen pro NO x ) o rozměrech 5900 x 4100 m mezi souřadnicemi [ m; m] a [ m; m] v souřadném systému S42 (viz část 3.1 této rozptylové studie) s krokem 100 m, tj (60 x 42) referenčních bodů. Rozsah sítě referenčních bodů byl zvolen tak, aby zahrnul obytnou zástavbu v zájmovém území, která by mohla být znatelně zasahována emisemi znečišťujících látek z posuzovaného zdroje. Referenční body v síti byly umístěny 1.5 m nad terén. Dále byly výpočty provedeny pro dalších 17 vybraných referenčních bodů umístěných na nejbližších obytných domech v okolí provozovny (včetně nově teprve projektovaných obytných domů na severním okraji Klecan) a dalších vybraných objektech a lokalitách. Při vlastním výpočtu byly pro vybrané referenční body umístěny výpočtové referenční body na přivrácené fasády domů (objektů) do různých výšek od země a do výsledků pak bylo vždy vybráno vypočtené maximum dané imisní charakteristiky. Souřadnice a popis vybraných referenčních bodů jsou uvedeny v tabulce Tab. 5, jejich poloha je zřejmá ze situace na obrázku Obr. 2 níže. 16/42

17 Tab. 5 Souřadnice vybraných referenčních bodů RB x r [m] y r [m] z 0r [m] h r [m] z r [m] název RB v , ,0 dům č.p. 1, Drasty v , ,6 OD, Průběžná ul. č.p. 5, Hoštice v , ,7 OD, Za Bakovem č.p. 11, Klíčany v , ,0 distribuční centrum AHOLD, č.p. 500, Klecany v , ,0 objekty v areálu bývalých kasáren, Klecany v , ,5 Přírodní park Dolní Povltaví v , ,1 OÚ (jižní trakt), Spojovací ul., Větrušice v , ,6 OÚ, Pražská 18, Máslovice v , ,0 OD, č.p. 35, Drasty v , ,0 OD, č.p. 40, Drasty v , ,5 OD, U Zastávky č.p. 385, Libčice n. Vltavou v , ,9 OD, Libušina č.p. 95, Libčice n. Vltavou v , ,1 OD, Hlavní č.p. 32, Vodochody v , ,0 projektovaný OD, Klecany (sever) v , ,0 projektovaný OD, Klecany (sever) v , ,0 projektovaný OD, Klecany (sever) v , ,0 projektovaný OD, Klecany (sever) x r, y r, z 0r, - souřadnice paty referenčního bodu ve zvolené souřadné soustavě h r výška referenčního bodu (objektu) nad terénem z r nadmořská výška referenčního bodu Další v tabulce použité symboly a zkratky jsou vysvětleny v příloze v části 0 této rozptylové studie. Obr. 2 Situace s vyznačením polohy provozovny (zdrojů zahrnutých do výpočtů) a nejbližších referenčních bodů (přibližné měřítko 1:27357) / 16 / 17/42

18 3.4 Imisní limity Imisní limity byly vyhlášeny v nařízení vlády č. 597/2006 Sb. (viz příloha v části č. 7.3 této studie). Pro oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (viz část 2.5 této rozptylové studie) vypracovávají a vyhlašují příslušné kraje nebo obce krajské a místní programy ke zlepšení kvality ovzduší podle 7 odst. 6 a odst. 7 zákona č. 86/2002 Sb. Krajský program ke zlepšení kvality ovzduší byl v souladu s 7 odst. 6 a odst. 7 zákona č. 86/2002 Sb. pro území Středočeského kraje vyhlášen v nařízení Středočeského kraje č. 5/2004 ze dne (spolu s Programem snižování emisí) ve Věstníku pr. př. Středočeského kraje č. 7/2004 uveřejněném dne K tomuto datu také vstoupil v platnost. / 5 /,/ 6 / Místní program ke zlepšení kvality ovzduší nebyl podle 7 odst. 6 a odst. 7 zákona č. 86/2002 Sb. pro území města Klecany (resp. také pro další okolní obce) / 5 /,/ 6 /,/ 7 / vyhlášen. Uvedený Krajský program ke zlepšení kvality ovzduší pro území Středočeského kraje nevyhlašuje přísnější imisní limity, oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší nerozšiřuje a provozu posuzovaných zdrojů (záměru) se přímo nedotýká. Ve vyhlášeném Krajském programu ke zlepšení kvality ovzduší nejsou vyhlášena žádná konkrétní opatření ke snížení emisí znečišťujících látek nebo ke zlepšení kvality ovzduší v území, kde se nachází provozovna (v posuzované lokalitě), cílené ke splnění imisních limitů nebo ke zlepšení kvality ovzduší, ani žádná jiná konkrétní opatření týkající se posuzovaných zdrojů. Provoz posuzovaných zdrojů (záměru) by neměl být v rozporu s vyhlášeným programem ke zlepšení kvality ovzduší. V okolí provozovny se nenachází žádná zóna pro ochranu ekosystémů a vegetace, která by vyžadovala zvláštní ochranu ovzduší (nejblíže je Přírodní park Dolní Povltaví, přírodní parky ale do uvedených zón řazeny nejsou a i tak je vzdálen od posuzované provozovny více než 1 km a pod úrovní terénu) Oxid dusičitý Imisní limit a meze tolerance pro oxid dusičitý pro ochranu zdraví lidí jsou stanoveny v části A v tabulkách 2 a 3 v příloze č. 1 k nařízení vlády č. 597/2006 Sb.: Tab. 6 Imisní limit a mez tolerance pro oxid dusičitý Oxid siřičitý Doba průměrování Hodnota imisního limitu Přípustná četnost překročení za kalendářní rok 1 hodina 200 µg.m kalendářní rok 40 µg.m Imisní limit pro oxid siřičitý pro ochranu zdraví lidí je stanoven v části A v tabulce 1 v příloze č. 1 k nařízení vlády č. 597/2006 Sb.: Tab. 7 Imisní limit pro oxid siřičitý Doba průměrování Hodnota imisního limitu Přípustná četnost překročení za kalendářní rok 1 hodina 350 µg.m hodin 125 µg.m /42

19 3.4.3 Suspendované částice frakce PM 10 Imisní limit pro PM 10 (suspendované částice frakce PM 10 ) pro ochranu zdraví lidí je stanoven v části A v tabulce 1 v příloze č. 1 k nařízení vlády č. 597/2006 Sb.: Tab. 8 Imisní limit pro PM Benzen Doba průměrování Hodnota imisního limitu Přípustná četnost překročení za kalendářní rok 24 hodin 50 µg.m kalendářní rok 40 µg.m Imisní limit pro benzen pro ochranu zdraví lidí je stanoven v části A v tabulce 2 v příloze č. 1 k nařízení vlády č. 597/2006 Sb.: Tab. 9 Imisní limit pro benzen Doba průměrování Hodnota imisního Přípustná četnost překročení limitu za kalendářní rok 1 kalendářní rok 5 µg.m Krátkodobý imisní limit ani referenční koncentrace pro benzen nejsou vyhlášeny a SZÚ ve svém odborném posudku / 9 / tento limit nestanovil ani neuvedl čichový práh Pachové látky V současné době není přímo vyhlášen pro pachové látky ani imisní limit a pro posuzovaný zdroj ani emisní limit. Proto byly za hranice, se kterými se mají porovnávat vypočtené hodnoty imisních koncentrací pachových látek, zvoleny hodnoty, které pravděpodobně budou využity v nově připravované metodice MŽP a ČHMÚ (viz část 3.1 této rozptylové studie) vycházející zejména z dánských a holandských studií, a to koncentrace pachových látek ve výši 1 OUER/m 3 jako hranice, od které už je cítit zápach, 3 OUER/m 3 jako hranice, od které už je možné zápach identifikovat (rozlišit od jiných podle kvality) a 10 OUER/m 3 jako hranice, od které už obvykle bývá zápach označován za obtěžující. Pro posouzení rozptylu pachových látek v ovzduší pomocí uvedené metodiky je nutné přijmout zjednodušující předpoklad, že závislost mezi koncentrací pachových látek vyjádřenou při měření (resp. mezi koncentrací vypočtenou modelem) v OUER/m 3 a množstvím pachových látek v ovzduší je lineární a že pachové látky při rozptylu v ovzduší nereagují (viz část 3.1 této rozptylové studie). 19/42

20 4. Výstupní údaje 4.1 Popis vypočtených charakteristik Při hodnocení je nutné mít na paměti, že model SYMOS počítá pouze modelové odhady imisních koncentrací. Model neumí dokonale postihnout například detailní vliv členitého terénu (změny směru a rychlosti proudění vzduchu, návětrné a závětrné efekty), detailní vliv zástavby a porostu, nehomogenitu klimatické situace, inverzní situace atd. Od modelových výpočtů proto nelze očekávat naprostou shodu se skutečností. Při hodnocení výsledků výpočtů je nutné si také uvědomit, že vzhledem k použitému digitalizovanému modelu terénu s krokem výpočtu imisních charakteristik 100 m nelze očekávat od grafického vyjádření výsledků výpočtů vyšší přesnost vedení izolinií než právě asi 100 m. V této rozptylové studii byly vypočteny příspěvky od posuzovaných zdrojů k průměrné roční imisní koncentraci zvolených znečišťujících látek (NO 2, PM 10 a benzen), maximální příspěvky od posuzovaných zdrojů ke krátkodobé (hodinové) imisní koncentraci u NO 2 a k denní (24hodinový průměr) imisní koncentraci u PM 10 a u pachových látek maximální příspěvky od posuzovaných zdrojů k okamžité ( špičkové ) imisní koncentraci pachových látek. Všechny vypočtené hodnoty koncentrací jsou tedy vyjádřením příspěvků způsobených provozem posuzovaných zdrojů, které se pouze podílí na celkových stávajících koncentracích znečišťujících látek v posuzovaném území nebo po realizaci záměru budou podílet a nezahrnují příspěvky od dalších vzdálenějších zdrojů. 4.2 Výsledky výpočtů Pro zvýšení přehlednosti výsledků výpočtů polí přízemních imisních koncentrací posuzovaných znečišťujících látek v hodnocené oblasti jsou hodnoty vypočtené v síti referenčních bodů vyjádřeny pouze graficky (tabelární vyjádření by vzhledem k počtu referenčních bodů v síti nebylo přehledné a názorné), tabelárně jsou uvedeny pouze souhrnné hodnoty a hodnoty vypočtené pro vybrané referenční body. Graficky pak byly pro jejich značný rozsah znázorněny pouze ty uvedené imisní charakteristiky a pro ty znečišťující látky, které měly největší vypovídací hodnotu - viz obrázky Obr. 3 až Obr. 10 v měřítku asi 1:33116 v části 4.2 této rozptylové studie). Kompletní výsledky výpočtů nejsou v tištěné verzi této rozptylové studie pro velký rozsah publikovány, neuspořádané tabelární výstupy výsledků z programu SYMOS jsou archivovány (v případě potřeby je možné z nich vytvořit formátované a komentované tabulky jako další přílohy na CD-ROM). 20/42

UFA INVESTMENT s.r.o. Výroba polystyrenu Kladno Kladno - Kročehlavy. Rozptylová studie

UFA INVESTMENT s.r.o. Výroba polystyrenu Kladno Kladno - Kročehlavy. Rozptylová studie oznamovatel a investor UFA INVESTMENT s.r.o. záměr Výroba polystyrenu Kladno Kladno - Kročehlavy Rozptylová studie k dokumentaci EIA záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění a podle 11 odst.

Více

Farm Projekt Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA

Farm Projekt Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA Vypracoval: Ing. Martin Vraný, Jindřišská 1748, 53002 Pardubice tel./fax: +420 466 657 509; mobil: +420 728 951 312; e-mail: farmprojekt@gmail.com

Více

Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická

Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická Masná 8, 702 00 Ostrava, tel.: 596 114 030 www.azgeo.cz, azgeo@azgeo.cz Název zakázky : Zlín - Společenské a OC-rozptylová studie Číslo úkolu : 527073 Objednatel : Regionální centrum EIA s.r.o. Společenské

Více

Zásobování teplem ROZPTYLOVÁ STUDIE. Ing. Marcela Skříčková. Hradec Králové, duben 2015 Arch. č. 102/15

Zásobování teplem ROZPTYLOVÁ STUDIE. Ing. Marcela Skříčková. Hradec Králové, duben 2015 Arch. č. 102/15 Zadavatel: Zásobování teplem Jilemnice, s.r.o., Jana Weisse 1219, 514 01 Jilemnice Zpracovatel: EMPLA AG spol. s r.o., Za Škodovkou 305, 503 11 Hradec Králové Zásobování teplem ROZPTYLOVÁ STUDIE Zpracovala:

Více

Výstavba Autobusového terminálu ve Znojmě s rekonstrukcí ulice Dr. Milady Horákové

Výstavba Autobusového terminálu ve Znojmě s rekonstrukcí ulice Dr. Milady Horákové Výstavba Autobusového terminálu ve Znojmě s rekonstrukcí ulice Dr. Milady Horákové Rozptylová studie a odhad ovlivnění imisní situace v okolí stavby Zpracovatel : Ing. Jiří Jedlička Autorizovaná osoba

Více

Rozptylová studie č. 159/14

Rozptylová studie č. 159/14 . Počet listů : 20 Počet výtisků : 3 Zakázka č. : 571 Rozptylová studie č. 159/14 Zákazník: Ecological Consulting a.s. Na Střelnici 48 779 00 Olomouc - Lazce Název a místo zdroje: Revitalizace trati Čelákovice

Více

OBCHODNÍ CENTRUM SOUTHGATE PRAHA MODŘANY

OBCHODNÍ CENTRUM SOUTHGATE PRAHA MODŘANY Rozptylová studie pro záměr OBCHODNÍ CENTRUM SOUTHGATE PRAHA MODŘANY Listopad 2007 Zpracovatel: RNDr. J. Novák Lesní 34 460 01 Liberec 1 IČ 460 11 731 osvědčení o autorizaci č. 1568a/740/06/DK telefon

Více

TESCO LETŇANY ETAPA V.

TESCO LETŇANY ETAPA V. TESCO LETŇANY ETAPA V. Zpracovatel: Ing. Martin Vejr, Křešínská 412, 262 23 Jince Tel.: 607 863 335 mvejr@centrum.cz E-mail: Září 2011 TESCO LETŇANY - ETAPA V. strana 2 z 26 Obsah strana 1. Úvod 3 2. Podklady

Více

Alžběta Smetanová. Datum: červen 2012. Zakázka č.: Počet stran: 37. Výtisk číslo:

Alžběta Smetanová. Datum: červen 2012. Zakázka č.: Počet stran: 37. Výtisk číslo: Územní plám města Liberec - návrh Rozptylová studie Zpracoval: Spolupráce: Mgr. Radomír Smetana (držitel osvědčení o autorizaci podle zákona č. 86/2002 Sb., č.osvědčení 2358a/740/03 z 4. 8. 2003, prodlouženo

Více

Technická zpráva č. 0805/011

Technická zpráva č. 0805/011 Výpočet znečištění ovzduší vybraných území obce Březina Technická zpráva č. 0805/011 Vypracoval:................... Ing. Vladimír Závodský autorizace ke zpracování rozptylových studií č. 300275a/740/05/06

Více

Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická

Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická Masná 1493/8, 702 00 Ostrava, tel.: 596 114 030 www.azgeo.cz, azgeo@azgeo.cz Název zakázky : Zlín - SOC - aktualizace rozptylové studie Číslo úkolu : 527073 Objednatel : Regionální centrum EIA s.r.o. Společenské

Více

Dopravní Terminál Semily. Autobusové nádraží. Dokumentace pro územní řízení. Stavebník: Město Semily Husova 82, 513 13 Semily

Dopravní Terminál Semily. Autobusové nádraží. Dokumentace pro územní řízení. Stavebník: Město Semily Husova 82, 513 13 Semily Autobusové nádraží Rozptylová studie Akce: Stavebník: Dopravní Terminál Semily Autobusové nádraží Dokumentace pro územní řízení Město Semily Husova 82, 513 13 Semily Projektant: Ing. arch. Ivan Lejčar

Více

PROVOZ FINALIZACE PRAVČICE Wiegel Pravčice žárové zinkování s.r.o.

PROVOZ FINALIZACE PRAVČICE Wiegel Pravčice žárové zinkování s.r.o. PROVOZ FINALIZACE PRAVČICE Wiegel Pravčice žárové zinkování s.r.o. PŘÍSPĚVKOVÁ ROZPTYLOVÁ STUDIE Zpracováno dle 17 zákona č.86/2002 Sb., o ochraně ovzduší ve znění p.p. Zpracoval: Mgr. Jakub Bucek Autorizace

Více

Rozptylová studie případová studie RNDr Josef Keder, CSc.

Rozptylová studie případová studie RNDr Josef Keder, CSc. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Rozptylová studie případová studie RNDr Josef Keder, CSc. Rozptylová studie Rozptylové studie popisují pomocí výsledků

Více

Průmyslová zóna Přestanov Chabařovice EUROFORM

Průmyslová zóna Přestanov Chabařovice EUROFORM Průmyslová zóna Přestanov Chabařovice EUROFORM Rozptylová studie Příloha H2 Název stavby: PZPCH - EUROFORM Investor: Obchodní společnost EUROFORM spol. s r.o. Malá Štupartská 634/7 110 00 Praha 1 Zpracoval:

Více

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A PASTI PŘI VÝPOČTU ROZPTYLOVÝCH STUDIÍ z pohledu tvůrce rozptylových studií. Lenka Janatová

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A PASTI PŘI VÝPOČTU ROZPTYLOVÝCH STUDIÍ z pohledu tvůrce rozptylových studií. Lenka Janatová NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A PASTI PŘI VÝPOČTU ROZPTYLOVÝCH STUDIÍ z pohledu tvůrce rozptylových studií Lenka Janatová Český hydrometeorologický ústav Ústí nad Labem Oddělení modelování a expertíz, OOČO Hradec

Více

ZPRACOVÁNÍ ROZPTYLOVÉ STUDIE REFERENČNÍM MODELEM SYMOS S UVEDENÍM PŘÍPADOVÉ STUDIE. RNDr Josef Keder, CSc.

ZPRACOVÁNÍ ROZPTYLOVÉ STUDIE REFERENČNÍM MODELEM SYMOS S UVEDENÍM PŘÍPADOVÉ STUDIE. RNDr Josef Keder, CSc. ZPRACOVÁNÍ ROZPTYLOVÉ STUDIE REFERENČNÍM MODELEM SYMOS S UVEDENÍM PŘÍPADOVÉ STUDIE RNDr Josef Keder, CSc. Gaussovský model základní pojmy Metodika výpočtu - základní rovnice rovnice pro plynné látky rovnice

Více

Datum: 12. 12. 2008. Zakázka číslo: 08/1109. Počet stran: 32. Výtisk číslo:

Datum: 12. 12. 2008. Zakázka číslo: 08/1109. Počet stran: 32. Výtisk číslo: Logistický areál Březhrad Rozptylová studie Zpracoval: Spolupráce: Mgr. Radomír Smetana (držitel osvědčení o autorizaci podle zákona č. 86/2002 Sb., č.osvědčení 2358a/740/03 z 4. 8. 2003, prodlouženo dne

Více

oznamovatel Magistrát hl.m. Prahy Odbor městského investora investor Hlavní město Praha záměr ČÁST I

oznamovatel Magistrát hl.m. Prahy Odbor městského investora investor Hlavní město Praha záměr ČÁST I oznamovatel Magistrát hl.m. Prahy Odbor městského investora investor Hlavní město Praha záměr ČÁST I "ŘEŠENÍ ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ ORGANICKÝCH ODPADŮ A KALŮ Z PRAHY" lokalita Drasty v rámci stavby č. 6963

Více

PROJEKT SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI NA ÚZEMÍ MĚSTA KRÁLÍKY STUDIE PROVEDITELNOSTI

PROJEKT SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI NA ÚZEMÍ MĚSTA KRÁLÍKY STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKT SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI NA ÚZEMÍ MĚSTA KRÁLÍKY STUDIE PROVEDITELNOSTI Říjen 2011 O B S A H MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ... 3 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 5 2. INFORMACE O ŘEŠENÉ LOKALITĚ... 6 2.1. Charakteristika

Více

Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2012

Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2012 19.02.2013 Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2012 Zpracovatel: VÚHU a.s. Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou Palackého nám. 6 27801 Kralupy nad Vltavou Datum zpracování: 28.3.2013

Více

Je větrná růžice potřeba pro zpracování rozptylové studie?

Je větrná růžice potřeba pro zpracování rozptylové studie? Je větrná růžice potřeba pro zpracování rozptylové studie? Mgr. Ondřej Vlček Bc. Hana Škáchová Oddělení modelování a expertíz Úsek ochrany čistoty ovzduší, ČHMÚ Ochrana ovzduší ve státní správě, Hustopeče

Více

Příloha č. 2 Rozptylová studie. Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území

Příloha č. 2 Rozptylová studie. Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území Příloha č. 2 Rozptylová studie Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy 2012 Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy 2012 aktualizace č. 1 01/2013 ATEM Ateliér ekologických

Více

P O S U D E K. Linka na stříbření a lakování zrcadel pro termosolární elektrárny Oloví u Sokolova. o vlivech záměru. na životní prostředí

P O S U D E K. Linka na stříbření a lakování zrcadel pro termosolární elektrárny Oloví u Sokolova. o vlivech záměru. na životní prostředí P O S U D E K o vlivech záměru Linka na stříbření a lakování zrcadel pro termosolární elektrárny Oloví u Sokolova na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Více

OBCHODNÍ DŮM OSTRAVA DUBINA

OBCHODNÍ DŮM OSTRAVA DUBINA OBCHODNÍ DŮM OSTRAVA DUBINA Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (dle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb.) Zpracovatel

Více

ODCHOVNA SELAT TROUBELICE FARMA PRO CHOV PRASNIC

ODCHOVNA SELAT TROUBELICE FARMA PRO CHOV PRASNIC Předkladatel TAGROS a.s. Troubelice Oznámení záměru zpracované dle 6 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí s obsahem a rozsahem dokumentace dle přílohy č.4 k zák.č.100/2001 Sb.

Více

VÝSLEDKY MĚŘENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ. mobilními vozy ČHMÚ. Zpracoval: Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava, červen 2013

VÝSLEDKY MĚŘENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ. mobilními vozy ČHMÚ. Zpracoval: Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava, červen 2013 ÝLEDKY MĚŘENÍ NEČIŠTĚNÍ ODUŠÍ mobilními vozy ČHMÚ pracoval: Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava, červen 213 Mgr. Blanka Krejčí, RNDr. ladimíra olná Fotografie: Ing. Pavel molík MĚŘENÍ Měření

Více

Odborný posudek č. 134/14

Odborný posudek č. 134/14 . Počet listů: 19 Počet výtisků: 3 Zakázka č.: 471 Odborný posudek č. 134/14 Zákazník: Josef Chmela Velký Ořechov 156 763 07 Název zdroje: Stavební úpravy a změna užívání zámečnické dílny na výrobnu laminátových

Více

1 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ... 4 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY... 5 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 6 3 INFORMACE O LOKALITĚ, KTEROU PROJEKT ŘEŠÍ...

1 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ... 4 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY... 5 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 6 3 INFORMACE O LOKALITĚ, KTEROU PROJEKT ŘEŠÍ... 1 Obsah 1 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ... 4 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY... 5 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 6 NÁZEV PROJEKTU/ŽADATEL... 6 MÍSTO REALIZACE... 6 NÁZEV KRAJE... 6 NÁZEV MÍSTNĚ PŘÍSLUŠNÉHO STAVEBNÍHO ÚŘADU...

Více

PŘELOŽKA SILNICE II/154 A ŽELEZNIČNÍ TRATI V TŘEBONI VČETNĚ NAPOJENÍ NA SILNICI I/34, 2. ETAPA

PŘELOŽKA SILNICE II/154 A ŽELEZNIČNÍ TRATI V TŘEBONI VČETNĚ NAPOJENÍ NA SILNICI I/34, 2. ETAPA PŘELOŽKA SILNICE II/154 A ŽELEZNIČNÍ TRATI V TŘEBONI VČETNĚ NAPOJENÍ NA SILNICI I/34, 2. ETAPA STUDIE PROVEDITELNOSTI C.2.2 PŘEDBĚŽNÁ EMISNÍ STUDIE 0 červenec 2013 INVEK s.r.o., Vinohrady 998/46, 639

Více

Případová studie (Karviná)

Případová studie (Karviná) Případová studie (Karviná) B. Kotlík, H. Kazmarová SZÚ Praha Znečištění ovzduší a legislativa Vývoj kritérií řízení kvality venkovního ovzduší v ČR Do roku hygienický předpis č. z roku, doporučené nejvyšší

Více

Návrh ochranného pásma č. 58/1/2014

Návrh ochranného pásma č. 58/1/2014 Ing. Jana Kočová Autorizovaná osoba v ochraně ovzduší Šantrochova 425, 500 11 Hradec Králové -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Dolní Chabry B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Dolní Chabry B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Program ke zlepšení kvality ovzduší města Šumperka

Program ke zlepšení kvality ovzduší města Šumperka CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY Program ke zlepšení kvality ovzduší města Šumperka 1. Integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší města Šumperka analytická část ZADAVATEL: ZPRACOVAL:

Více

S T U D I E. Zpracoval: RNDr.J.Matěj. Datum vyhotovení: 2.8.2010 Počet stran zprávy: 19

S T U D I E. Zpracoval: RNDr.J.Matěj. Datum vyhotovení: 2.8.2010 Počet stran zprávy: 19 RNDr.Jiří Matěj, poradenská a konzultační činnost v akustice Bartošovice 192, 742 54 Bartošovice, IČO: 65907850 tel: 602704256, e-mail:sonservis@seznam.cz S T U D I E Výpočet hladin akustického tlaku pro

Více

ENVItech Bohemia s.r.o. Vyhodnocení kvality ovzduší v Otrokovicích v roce 2015

ENVItech Bohemia s.r.o. Vyhodnocení kvality ovzduší v Otrokovicích v roce 2015 ENVItech Bohemia s.r.o. Vyhodnocení kvality ovzduší v Otrokovicích v roce 215 215 Obsah 1 Úvod... 2 2 Imisní limity... 3 3 Vyhodnocení kvality ovzduší v Otrokovicích... 4 3.1 Suspendované částice PM 1,

Více

TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA spol. s r.o. ROZPTYLOVÁ STUDIE. č. E/3795/2013

TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA spol. s r.o. ROZPTYLOVÁ STUDIE. č. E/3795/2013 TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA spol. s r.o. ROZPTYLOVÁ STUDIE č. E/3795/2013 Rozšíření CZT a výstavba zdroje tepla na biomasu v Budišově nad Budišovkou Zadavatel: Vypracoval: Město Budišov nad

Více

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA BISKUPSKÁ OSTRAVA

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA BISKUPSKÁ OSTRAVA ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA BISKUPSKÁ OSTRAVA Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (dle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb.)

Více

PROJEKT SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI V OBCI PAŠINKA STUDIE PROVEDITELNOSTI

PROJEKT SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI V OBCI PAŠINKA STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKT SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI V OBCI PAŠINKA STUDIE PROVEDITELNOSTI Říjen 2011 O B S A H MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ... 3 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 5 2. INFORMACE O ŘEŠENÉ LOKALITĚ... 6 2.1. Charakteristika zdrojů,

Více

Závěrečná zpráva leden 2012

Závěrečná zpráva leden 2012 Závěrečná zpráva leden 2012 Obsah: I. IDENTIFIKACE A SPECIFIKACE... 3 II. DESKRIPCE LOKALITY... 3 III. PODKLADY POUŽITÉ PRO TUTO ZPRÁVU... 3 IV. PLATNÁ LEGISLATIVA V OBLASTI OCHRANY OVZDUŠÍ... 4 V. POUŽITÉ

Více

Ohrožuje nově zavedená legislativa v oblasti spalování biomasy zásobování teplem ve městě Prachatice?

Ohrožuje nově zavedená legislativa v oblasti spalování biomasy zásobování teplem ve městě Prachatice? Ohrožuje nově zavedená legislativa v oblasti spalování biomasy zásobování teplem ve městě Prachatice? RNDr. Jana Krejsová, Projektové a inovační centrum VŠTE s.r.o., České Budějovice, email: rndrjanakrejsova@seznam.cz

Více

KOMPENZAČNÍ OPATŘENÍ A AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA

KOMPENZAČNÍ OPATŘENÍ A AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA KOMPENZAČNÍ OPATŘENÍ A AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA ATELIER EKOLOGICKÝCH MODELU s. r. o. ATEM Ateliér ekologických modelů, s.r.o. Mgr. Jan Karel PODMÍNKY UPLATNĚNÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ V PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

Více

Kvalita ovzduší na území Statutárního města Opava

Kvalita ovzduší na území Statutárního města Opava Kvalita ovzduší na území Statutárního města Opava Obsah Vybrané základní pojmy Shrnutí Úvod Hlavní znečišťující látky jejich charakteristika Monitorování ovzduší Výsledky měření - AIMS Opava-Kateřinky

Více

RNDr. Jan Pretel Organizace Český hydrometeorologický ústav, Praha Název textu Předpoklady výskytu zvýšené sekundární prašnosti

RNDr. Jan Pretel Organizace Český hydrometeorologický ústav, Praha Název textu Předpoklady výskytu zvýšené sekundární prašnosti Autor RNDr. Jan Pretel Organizace Český hydrometeorologický ústav, Praha Název textu Předpoklady výskytu zvýšené sekundární prašnosti Blok BK14 - Sekundární prašnost Datum Prosinec 2001 Poznámka Text neprošel

Více

Víceúrovňové parkoviště Milánská 409-420

Víceúrovňové parkoviště Milánská 409-420 Víceúrovňové parkoviště Milánská 409-420 Rozptylová studie Zpracovatel: RNDr. Marcela Zambojová držitel autorizace ke zpracování rozptylových studií uděleného Ministerstvem životního prostředí ČR (č. j.

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU POŘÍZENÍ AUTOBUSŮ CNG JAKO NÁHRADY DIESELOVÝCH VOZIDEL A VÝSTAVBA PLNICÍ STANICE VE MĚSTĚ KARVINÁ.

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU POŘÍZENÍ AUTOBUSŮ CNG JAKO NÁHRADY DIESELOVÝCH VOZIDEL A VÝSTAVBA PLNICÍ STANICE VE MĚSTĚ KARVINÁ. S STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU POŘÍZENÍ AUTOBUSŮ CNG JAKO NÁHRADY DIESELOVÝCH VOZIDEL A VÝSTAVBA PLNICÍ STANICE VE MĚSTĚ KARVINÁ Červen 2013 O B S A H M A N A Ž E R S K É S H R N U T Í... 3 1. ZÁKLADNÍ

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 7. 1. 2011 Číslo jednací: 189906/2010/KUSK Spisová značka SZ_189906/2010/KUSK Vyřizuje: Mgr. Lucie Tučková / l. 773 Značka OŽP/Tuč ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb.,

Více

7 denní experimentální měření imisí v lokalitě Košíky u Otrokovic

7 denní experimentální měření imisí v lokalitě Košíky u Otrokovic 7 denní experimentální měření imisí v lokalitě Košíky u Otrokovic 11.12.2012 ENVItech Bohemia s.r.o. Obsah 1 Úvod... 2 2 Technická specifikace... 3 3 Meteorologické podmínky... 6 3.1 Teplota vzduchu...

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 23. 1. 2015 Č.j.: 42/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Svitavy životní prostředí 2009

Svitavy životní prostředí 2009 Svitavy životní prostředí 2009 Zpracoval Odbor životního prostředí MěÚ Svitavy červen 2010 Svitavy životní prostředí 2009 Zpracoval Odbor životního prostředí MěÚ Svitavy červen 2010 AUTOŘI A SPOLUPRACOVNÍCI

Více

1) Stav k 31.12.2003 Statistická ročenka České republiky 2004 2) Brno je vyčleněno

1) Stav k 31.12.2003 Statistická ročenka České republiky 2004 2) Brno je vyčleněno Nadlimitní koncentrace znečišťujících látek v ovzduší se zaměřením na aglomerace České republiky Jan Sládeček Český hydrometeorologický ústav Ve Věstníku MŽP bylo v listopadu 2005 publikováno sdělení odboru

Více

Program zlepšování kvality ovzduší, zóna CZ02 Střední Čechy 78

Program zlepšování kvality ovzduší, zóna CZ02 Střední Čechy 78 Tabulka 33: Úplná emisní bilance v členění dle přílohy 2 zákona, zóna CZ02 Střední Čechy, rok 2011 Emise znečišťujících látek Zóna/aglomerace Skupina zdrojů Specifikace skupiny PM 2,5 PM 10 NO x SO 2 VOC

Více

ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V OSTRAVĚ podrobné hodnocení lokality Rýmařov. 1 www.zuova.cz

ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V OSTRAVĚ podrobné hodnocení lokality Rýmařov. 1 www.zuova.cz 1 OBSAH 1. Úvod 3 2. Vzorkování imisí 4 3. Emisní inventura 13 4. Modelové výpočty pro stanovení původců znečištění 17 5. Závěr 21 6. Přílohy 22 2 1. Úvod Kvalita ovzduší, nejen v Moravskoslezském kraji,

Více

PROJEKT. Snížení imisní zátěže na území města Broumova. Studie proveditelnosti

PROJEKT. Snížení imisní zátěže na území města Broumova. Studie proveditelnosti PROJEKT Snížení imisní zátěže na území města Broumova Studie proveditelnosti Listopad 2011 OBSAH Manažerské shrnutí 1. Základní informace 2. Informace o řešené lokalitě 2.1. Charakteristika zdrojů, jejichž

Více

Modelování imisí v dopravě

Modelování imisí v dopravě Abstract Modelování imisí v dopravě Jiří Jedlička*, Jiří Dufek, Vladimir Adamec, Jiri Huzlik Transport Research Centre, Lisenska 33a, 63600 Brno, Czech Republic * Corresponding author: jedlicka@cdv.cz

Více

Metronom Business Centrum, parc.č. 2928, 2930, 2945, k.ú. Stodůlky

Metronom Business Centrum, parc.č. 2928, 2930, 2945, k.ú. Stodůlky HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Studio acht, s.r.o. Lenka Venclová Za Zámečkem 746/3 158 00 Praha 5 - Jinonice Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1415962/2012/1/OZP/VI

Více

ROZHODNUTÍ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU. Výstavba závodu kovových střížek MONEA COIN TECHNOLOGY s.r.o.

ROZHODNUTÍ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU. Výstavba závodu kovových střížek MONEA COIN TECHNOLOGY s.r.o. Praha: 12. 1. 2016 Praha: Číslo jednací: Spisová značka: Vyřizuje: Značka: 15. 6. 2016 079221/2016/KUSK SZ_073794/2016/KUSK/5 Žák / 257280-539, zak@kr-s.cz OŽP/Zk dle rozdělovníku ROZHODNUTÍ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO

Více

Místní program ke zlepšení kvality ovzduší pro město Přerov

Místní program ke zlepšení kvality ovzduší pro město Přerov CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY Místní program ke zlepšení kvality ovzduší pro město Přerov () Závěrečné shrnutí ZADAVATEL: MĚSTO PŘEROV ZPRACOVAL: EKOTOXA OPAVA s.r.o. AUTORSKÝ KOLEKTIV:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ZVEŘEJŇUJE

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ZVEŘEJŇUJE Platný podpis V Praze dne 14. července 2015 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy - CZ02 a výzva k uplatnění připomínek

Více

ZNEČISTĚNÍ OVZDUŠÍ VE SVITAVÁCH PLYNNÝMI ŠKODLIVINAMI A PRACHEM

ZNEČISTĚNÍ OVZDUŠÍ VE SVITAVÁCH PLYNNÝMI ŠKODLIVINAMI A PRACHEM KVALITA OVZDUŠÍ MĚŘÍCÍ STANICE KVALITA OVZDUŠÍ VE SVITAVÁCH V ROCE 2013 Hodnocení imisní situace ve městě Svitavy se opírá o data poskytovaná měřící stanicí MLU č. ISKO 1195. Jedná se o automatickou stacionární

Více

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E3 Integrované povolení čj. MSK 106739/2006 ze dne 2.1.2007

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E3 Integrované povolení čj. MSK 106739/2006 ze dne 2.1.2007 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU. Záměr: Realizace pracovišť povrchových úprav TRANZA a.s., provoz Lednice k.ú. 679828 Lednice - parc.č.

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU. Záměr: Realizace pracovišť povrchových úprav TRANZA a.s., provoz Lednice k.ú. 679828 Lednice - parc.č. inženýrské, organizační a realizační činnosti v ekologii Staňkova 18a, 602 00 Brno tel./fax: 05 49210356, 05 41240857 enving@enving.cz http://www.enving.cz Organizace oprávněná k provozování živnosti Posuzování

Více

Název: Administrativní centrum 5. kvìtna, k.ú. Michle, Praha 4

Název: Administrativní centrum 5. kvìtna, k.ú. Michle, Praha 4 ~"-' HLAVNI M~STO PRAHA MAGISTRAT HLAVNIHO M~STA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDI Váš dopis zn 5Zn S-MHMP-361274/2006/00PNI/EIA/243-2/Žá Vyòzuje/linka Ing Žáková! 4425 Datum 2412007 podle 7 zákona È 100/2001

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. Nosná legislativa (vždy s platnými změnami) Stavební zákon (zákon

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 15. 11. 2012 Č.j.: 96007/ENV/12 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU v souladu s ustanovením 6, odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., zákon o posuzování vlivů na životní prostředí

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU v souladu s ustanovením 6, odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., zákon o posuzování vlivů na životní prostředí OZNÁMENÍ ZÁMĚRU v souladu s ustanovením 6, odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., zákon o posuzování vlivů na životní prostředí Změna v užívání objektu nové výrobní haly obec Nýrsko okres Klatovy Plzeňský kraj

Více

Hluková studie. aktualizovaná studie. Objednatel: Posuzovaný objekt: Ing. Aleš Jiráska. Poradenství v oboru technická akustika IČO: 656 82 203

Hluková studie. aktualizovaná studie. Objednatel: Posuzovaný objekt: Ing. Aleš Jiráska. Poradenství v oboru technická akustika IČO: 656 82 203 Ing. Aleš Jiráska Poradenství v oboru technická akustika IČO: 656 82 203 Hluková studie aktualizovaná studie Objednatel: EMPLA spol. s r.o. Za Škodovkou 305 503 11 Hradec Králové Posuzovaný objekt: Větrné

Více

Výsledky modelování vlivu resuspenze z povrchu odvalů a průmyslových areálů na území Moravskoslezského kraje (ČR)

Výsledky modelování vlivu resuspenze z povrchu odvalů a průmyslových areálů na území Moravskoslezského kraje (ČR) Výsledky modelování vlivu resuspenze z povrchu odvalů a průmyslových areálů na území Moravskoslezského kraje (ČR) Faktory větrné eroze povrchu hald Nízké rychlosti větru špatné rozptylové podmínky, ale

Více

KOPŘIVNICE Územní plán Doplnění posouzení vlivů dle zák. č. 100/2001 Sb. (březen 2008)

KOPŘIVNICE Územní plán Doplnění posouzení vlivů dle zák. č. 100/2001 Sb. (březen 2008) AQUATEST a. s. Geologická 4, 152 00 Praha 5 IČO 44 79 48 43 zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1189 Pracoviště: divize Slezsko, Masná 10, 702 00 Ostrava Kód zakázky:

Více

VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA KVALITU OVZDUŠÍ V PŘESHRANIČNÍ OBLASTI SLEZSKA A MORAVY

VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA KVALITU OVZDUŠÍ V PŘESHRANIČNÍ OBLASTI SLEZSKA A MORAVY VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA KVALITU OVZDUŠÍ V PŘESHRANIČNÍ OBLASTI SLEZSKA A MORAVY Informace o referátu pro konferenci OVZDUŠÍ 2013 (Brno 15. 17.4.2013) Zdeněk Blažek, Libor Černikovský, Blanka

Více

Silniční okruh kolem Prahy, stavby 518 a 519 Ruzyně - Suchdol

Silniční okruh kolem Prahy, stavby 518 a 519 Ruzyně - Suchdol HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor životního prostředí MŽP ČR Ing. Miloslav Kuklík ředitel odboru výkonu státní správy 1 Podskalská 19 128 00 Praha Č.j.:MHMP-082378/OŽP/VI/2000/2001

Více

201/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Strana 1 / 81. ze dne 2. května 2012. o ochraně ovzduší

201/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Strana 1 / 81. ze dne 2. května 2012. o ochraně ovzduší 201/2012 Sb. ZÁKON ze dne 2. května 2012 o ochraně ovzduší Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 (1) Ochranou ovzduší se rozumí předcházení znečišťování ovzduší

Více

Požadavky na zpracování rozptylových studií. Kateřina Sukdolová, Alena Kacerovská 1. prosince 2011 Hradec Králové

Požadavky na zpracování rozptylových studií. Kateřina Sukdolová, Alena Kacerovská 1. prosince 2011 Hradec Králové Požadavky na zpracování rozptylových studií Kateřina Sukdolová, Alena Kacerovská 1. prosince 2011 Hradec Králové Obsah Účel rozptylové studie Legislativní rámec Autorizace ke zpracování rozptylových studií

Více

Vyhodnocení imisní situace v Litvínově za rok 2013

Vyhodnocení imisní situace v Litvínově za rok 2013 Vyhodnocení imisní situace v Litvínově za rok 2013 ecmost@vuhu.cz Strana 1 (celkový počet 56) 1 Úvod... 3 2 Základní charakteristika území... 4 2.1 Oblasti s překročenými imisními limity... 5 3 ECM a vyhodnocení

Více

Mobilní míchací centrum

Mobilní míchací centrum Chelčického 4, 702 00 Ostrava, Česká republika, tel., fax: +420 596 114 440, tel.: 596 114 469 e-mail: rimmel@rceia.cz, http://www.rceia.cz Název zakázky : Mobilní míchací centrum Číslo zakázky : 27020

Více

B1 OVZDUŠÍ B.1 OVZDUŠÍ B1.1 METEOROLOGIE A KLIMA. Praha - Životní prostředí 2012

B1 OVZDUŠÍ B.1 OVZDUŠÍ B1.1 METEOROLOGIE A KLIMA. Praha - Životní prostředí 2012 OVZDUŠÍ B.1 OVZDUŠÍ.1 METEOROLOGIE A KLIMA Vyhodnocení meteorologických prvků za rok 2012 z pražských stanic Rok 2012 byl teplotně silně nadnormální s průměrnou roční teplotou 9,1 C naměřenou na stanici

Více

OZNÁMENÍ O VLIVU ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ve smyslu 6 zákona č. 100/2001 Sb. v rozsahu a obsahu dle přílohy č. 3. k citovanému zákonu.

OZNÁMENÍ O VLIVU ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ve smyslu 6 zákona č. 100/2001 Sb. v rozsahu a obsahu dle přílohy č. 3. k citovanému zákonu. Ing. Josef Konečný ENVIPROTEKO Šrámkova 481, 763 02 Zlín 4 tel.: +420 577103578, + 420 577938376 fax.:+420 577103578, e-mail: enviproteko @ avonet.cz OZNÁMENÍ O VLIVU ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ve smyslu

Více

O Z N Á M E N Í záměru podle 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí v rozsahu přílohy č. 3 - pro účely zjišťovacího řízení

O Z N Á M E N Í záměru podle 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí v rozsahu přílohy č. 3 - pro účely zjišťovacího řízení O Z N Á M E N Í záměru podle 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí v rozsahu přílohy č. 3 - pro účely zjišťovacího řízení březen 2008 Strana 1 z 14 OZNÁMENÍ ZÁMĚRU PODLÉHAJÍCIHO

Více

Mgr. Fialová Mgr. Fialová RNDr. Grúz RNDr. Bosák v.r. v.r. v.r. v.r. Rev. Datum Popis Vypracoval Kreslil/psal Kontroloval Schválil Objednatel:

Mgr. Fialová Mgr. Fialová RNDr. Grúz RNDr. Bosák v.r. v.r. v.r. v.r. Rev. Datum Popis Vypracoval Kreslil/psal Kontroloval Schválil Objednatel: Doplňující údaje: 0 12/2012 1.vydání Mgr. Fialová Mgr. Fialová RNDr. Grúz RNDr. Bosák v.r. v.r. v.r. v.r. Rev. Datum Popis Vypracoval Kreslil/psal Kontroloval Schválil Objednatel: Souprava: MALOCH spol.

Více

VÝPOČET očekávané úrovně zatížení území obce Tuřany hlukem ze silniční dopravy a z provozoven k využití v návrhu Územního plánu

VÝPOČET očekávané úrovně zatížení území obce Tuřany hlukem ze silniční dopravy a z provozoven k využití v návrhu Územního plánu Ing. Zdeněk Zapletal Křenická 2254/9 100 00 Praha 10 Tel. 274783064 Mobil: +420 604 352525 E-mail: zapletal2@volny.cz VÝPOČET očekávané úrovně zatížení území obce Tuřany hlukem ze silniční dopravy a z

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc oznamuje zveřejnění stručného shrnutí údajů

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc oznamuje zveřejnění stručného shrnutí údajů Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č.j.: KUOK 14452/2012 V Olomouci den 10.2.2012 SpZn : KÚOK/13131/2012/OŽPZ/140 Sp. a sk.znak : 8.25-A/20

Více

MĚŘENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V MALÝCH OBCÍCH V TOPNÉ SEZÓNĚ 2015

MĚŘENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V MALÝCH OBCÍCH V TOPNÉ SEZÓNĚ 2015 MĚŘENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V MALÝCH OBCÍCH V TOPNÉ SEZÓNĚ 2015 ODBORNÁ ZPRÁVA Datum: 30. 11. 2015 Pracoviště: Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Zpracoval: Mgr. Robert Skeřil, Ph.D., Mgr. Šárka

Více

SITUAČNÍ ZPRÁVA 2011

SITUAČNÍ ZPRÁVA 2011 CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY SITUAČNÍ ZPRÁVA 2011 AKTUALIZACE ÚDAJŮ K PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ MĚSTA ŠUMPERKA ZADAVATEL: MĚSTO ŠUMPERK ZPRACOVAL: AUTORSKÝ KOLEKTIV: EKOTOXA

Více

OZNÁMENÍ EIA zpracované dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. 410/11051. Doplňující údaje:

OZNÁMENÍ EIA zpracované dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. 410/11051. Doplňující údaje: Doplňující údaje: 0 05/2011 1.vydání Mgr. Plešková Mgr. Plešková RNDr. Grúz RNDr. Bosák, MBA v.r. v.r. v.r. v.r. Rev. Datum Popis Vypracoval Kreslil/psal Kontroloval Schválil Objednatel: Souprava: Ing.

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 15023/2013/OZP/Fr Mgr. Fryš/564 602 504 1.3.2013

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 15023/2013/OZP/Fr Mgr. Fryš/564 602 504 1.3.2013 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon

Více

č. 201/2012 Sb. ZÁKON ze dne 2. května 2012 o ochraně ovzduší

č. 201/2012 Sb. ZÁKON ze dne 2. května 2012 o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. ZÁKON ze dne 2. května 2012 o ochraně ovzduší Ve znění: Předpis č. K datu Poznámka 64/2014 Sb. (k 1.5.2014) mění 28, 29 a 36 87/2014 Sb. (k 1.6.2014) mění 11, 12, 15, 17, 20, 37, 39, 41

Více

OZNÁMENÍ. Záměru. Stacionární zařízení k využívání, sběru nebo výkupu odpadů za účelem úpravy odpadů na tuhé alternativní palivo (TAP)

OZNÁMENÍ. Záměru. Stacionární zařízení k využívání, sběru nebo výkupu odpadů za účelem úpravy odpadů na tuhé alternativní palivo (TAP) OZNÁMENÍ ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí zpracovaná dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších změn Záměru Stacionární zařízení k využívání, sběru

Více

EUROSPORT PARK -Frenštát podradhoštěm

EUROSPORT PARK -Frenštát podradhoštěm Město Frenštát pod Radhoštěm, NáměstíMíru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm EUROSPORT PARK -Frenštát podradhoštěm VE SMYSLU 6ZÁKONA č. 100/2001 Sb. Zpracováno podle přílohy č. 3 zákona č.100/2001 Sb. oposuzování

Více

Stávající provoz kamenolomu Rančířov ROZPTYLOVÁ STUDIE. Zpracováno dle zákona č. 201/2012 Sb., o ovzduší, v platném znění a metodiky SYMOS 97

Stávající provoz kamenolomu Rančířov ROZPTYLOVÁ STUDIE. Zpracováno dle zákona č. 201/2012 Sb., o ovzduší, v platném znění a metodiky SYMOS 97 Stávající provoz kamenolomu Rančířov ROZPTYLOVÁ STUDIE Zpracováno dle zákona č. 201/2012 Sb., o ovzduší, v platném znění a metodiky SYMOS 97 Zpracoval: ing. Pavel Cetl Brno, červenec 2013 Obsah OBSAH...3

Více

Hodnocení výsledků měření v pracovních dnech a dnech pracovního klidu

Hodnocení výsledků měření v pracovních dnech a dnech pracovního klidu Hodnocení výsledků měření v pracovních dnech a dnech pracovního klidu 1.etapa Měření vnějšího ovzduší probíhalo od 29.1. do 7.2.2009. U oxidu uhelnatého byla průměrná hodnota za celou etapu 982 µg/m3(10%

Více

PODZEMNÍ GARÁŽE V AREÁLU ZŠ PORUBSKÁ V OSTRAVĚ PORUBĚ

PODZEMNÍ GARÁŽE V AREÁLU ZŠ PORUBSKÁ V OSTRAVĚ PORUBĚ PODZEMNÍ GARÁŽE V AREÁLU ZŠ PORUBSKÁ V OSTRAVĚ PORUBĚ Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (dle přílohy č. 3 k zákonu č.

Více

Svitavy životní prostředí 2008

Svitavy životní prostředí 2008 Svitavy životní prostředí 2008 Zpracoval Odbor životního prostředí MěÚ Svitavy červen 2009 Svitavy životní prostředí 2008 Zpracoval Odbor životního prostředí MěÚ Svitavy červen 2009 AUTOŘI A SPOLUPRACOVNÍCI

Více

Sbírka zákonů ČR. Předpis č. 201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Ze dne 02.05.2012 Částka 69/2012 Účinnost od 01.09.

Sbírka zákonů ČR. Předpis č. 201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Ze dne 02.05.2012 Částka 69/2012 Účinnost od 01.09. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 201/2012 Zákon o ochraně ovzduší Ze dne 02.05.2012 Částka 69/2012 Účinnost od 01.09.2012 Aktuální verze 201 ZÁKON ze dne 2. května 2012 o ochraně ovzduší Parlament se usnesl

Více

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 3077/ZP/2015 - Po 12.03.2015

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 3077/ZP/2015 - Po 12.03.2015 Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 3077/ZP/2015 - Po 12.03.2015 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 27. 2. 2015 Č.j.: 10243/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení Adresátům dle rozdělovníku Č. j.: KULK/2587/2004 Vyřizuje: Ing. Miroslav Kašák Tel.: 485 226 499 Liberec 13. prosince 2004 R O Z H O D N U T Í Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o vydání opatření obecné povahy

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o vydání opatření obecné povahy VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o vydání opatření obecné povahy Obecní úřad Hradiště v souladu s ustanovením 25 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje vydání Opatření obecné

Více

1.TEORIE: Typy ČOV a zdroje pachových látek na ČOV

1.TEORIE: Typy ČOV a zdroje pachových látek na ČOV NÁVRH METODIKY ODBĚRU VZORKŮ PRO DYNAMICKOU OLFAKTOMETRII PRO TECHNOLOGII ČOV DLE NV Č. 615/2006 Sb. příloha č. 1, ODST. 6.9. ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD 1.TEORIE: Typy ČOV a zdroje pachových látek na ČOV Typy

Více

Stručné shrnutí údajů ze žádosti

Stručné shrnutí údajů ze žádosti Stručné shrnutí údajů ze žádosti 1. Identifikace provozovatele O-I Manufacturing Czech Republic a.s., závod Dubí 2. Název zařízení Sklářská tavící vana č. 2 3. Popis a vymezení zařízení Sklářská tavící

Více

Mgr. Peterková Mgr. Peterková RNDr. Grúz RNDr. Bosák v.r. v.r. v.r. v.r. Rev. Datum Popis Vypracoval Kreslil/psal Kontroloval Schválil

Mgr. Peterková Mgr. Peterková RNDr. Grúz RNDr. Bosák v.r. v.r. v.r. v.r. Rev. Datum Popis Vypracoval Kreslil/psal Kontroloval Schválil Doplňující údaje: 0 10/2007 1.vydání Mgr. Peterková Mgr. Peterková RNDr. Grúz RNDr. Bosák v.r. v.r. v.r. v.r. Rev. Datum Popis Vypracoval Kreslil/psal Kontroloval Schválil Objednatel: Souprava: KRR Architektura

Více