STATUT Speciálního podílového fondu nemovitostí Prvý realitný fond, š.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STATUT Speciálního podílového fondu nemovitostí Prvý realitný fond, š.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s."

Transkript

1 STATUT Speciálního podílového fondu nemovitostí Prvý realitný fond, š.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. Ve smyslu zákona č. 594/2003 Z.z. o kolektívnom investovaní a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění (dále i ZKI nebo zákon ) je statut podílového fondu neoddělitelnou součástí smlouvy podílníka se správcovskou společností. Podílník nabytím podílového listu akceptuje ustanovení statutu. A. Správcovská společnost 1. Speciální podílový fond nemovitostí - Prvý realitný fond, š.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. (dále jen podílový fond ) spravuje společnost IAD Investments, správ. spol., a.s. se sídlem Malý trh 2/A, Bratislava, IČO , zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I., oddíl Sa, vložka č. 182/B (dále jen správcovská společnost ). Správcovská společnost vznikla jako investiční společnost s obchodním jménem Agroinvest, i.a.s. a v roku 2000 se ve smyslu zákona č. 385/1999 Z.z. o kolektívnom investovaní a na základě rozhodnutí Úradu pre finančný trh (v součastnosti Národná banka Slovenska dále jen NBS ) přetransformovala na správcovskou společnost. V roku 2002 správcovská společnost změnila obchodní jméno na Investičná a Dôchodková, správ. spol., a.s., které se v roku 2008 změnilo na IAD Investments, správ. spol., a.s. Správcovská společnost byla založena na dobu neurčitou. Internetová stránka společnosti je (dále jen internetová stránka ). 2. Při správě majetku v podílovém fondu se správcovská společnost řídí ustanoveními zákona č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění. 3. Při zdaňování výnosů z majetku v podílovém fondu se správcovská společnost řídí ustanoveními zákona č. 595/2003 Z.z. o daniach z príjmu v platném znění. 4. V dalších činnostech se správcovská společnost řídí ustanoveními všeobecně závazných právních předpisů, platných v Slovenské republice. 5. Statut podílového fondu se může během smluvního vztahu mezi správcovskou společností a podílníkem změnit ve smyslu článku N. tohoto statutu. B. Podílový fond 1. Podílový fond vytváří správcovská společnost vydáváním podílových listů. 2. Název podílového fondu je Prvý realitný fond, š.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. (dále i podílový fond). 3. Podílový fond bol vytvořen v roce 2006 na dobu neurčitou jako otevřený podílový fond. Podílový fond je subjektem kolektivního investování a není právnickou osobou. 4. Podílovým fondem se rozumí společný majetek podílníků, shromážděný správcovskou společností, vydáváním podílových listů a investováním tohoto majetku. Majetková práva podílníků jsou reprezentována podílovými listy. C. Rizikový profil podílového fondu 1. Podílový fond je určen pro investory s vyváženým vztahem k riziku, kteří mají zájem o stabilní rovnoměrný růst své investice. Je vhodnou alternativou pro investory, kteří si investujú své peněžní prostředky do dluhopisových nebo smíšených podílových fondů. Doporučujeme ho investorům, kteří mají zájem uložit si své peněžní prostředky na období delší než 5 let. Cílem podílového fondu je dlouhodobé zhodnocování finančních prostředků za účelem dosahování vyšších výnosů než nabízejí dluhopisové podílové fondy při přijatelné míře rizika. Majetek v podílovém fondu může být použit pouze s cílem zabezpečit řádné a bezpečné investování majetku v podílovém fondu a ochranu podílníků. 2. Faktory ovlivňujícími výkonnost podílového fondu jsou: a) Ekonomický růst: Ekonomický růst hospodářství v zemích, do kterých budou smeřovat investice podílového fondu, obvykle má pozitivní vliv na růst hodnoty nemovitostí na jejich národních trzích, což má pozitivní vliv na růst hodnoty podílu a naopak, ekonomický pokles hospodářství v zemích, do kterých budou směřovat investice podílového fondu, obvykle má vliv i na snížení hodnoty nemovitostí na jejich národních trzích, což má vliv na pokles hodnoty podílu. Tento typ rizika má průměrný vliv na hodnotu podílu. b) Výměnný kurz: Hodnotu podílového fondu mohou ovlivnit i změny výměnného kurzu měny, ve které je majetek podílového fondu účtován. Poklesem výměnného kurzu účtovní měny podílového fondu vůči měnám jiných zemí, ve kterých národních měnách jsou nabyty nemovitosti, denominované cenné papíry nebo jiné finanční nástroje, nacházející se v majetku podílového fondu, dochází k nárůstu hodnoty těchto nemovitostí, cenných papírů, což má pozitivní vliv na růst hodnoty podílu a naopak, růstem výměnného kurzu účtovní měny podílového fondu vůči měnám jiných zemí, ve kterých národních měnách jsou denominovány nabyté nemovitosti, cenné papíry nebo jiné finanční nástroje, nacházející se v majetku podílového fondu, dochází k poklesu hodnoty těchto nemovitostí, cenných papírů, což má vliv na pokles hodnoty podílu. Tento typ rizika má průměrný vliv na hodnotu podílu. c) Tržní riziko: Tržní riziko je riziko (makroekonomické, mikroekonomické, politické), které působí na všechny investice stejně. Tento typ rizika má velký vliv na hodnotu podílu. d) Specifické riziko: Riziko, které působí pouze na určitou nemovitost, případně typ nemovitostí (špatný technický stav, oprava, případně rekonstrukce nemovitosti následkem přírodní katastrofy, úmyslného poškození, snížení ekonomického využití nemovitosti vlivem vnějších okolností změna dopravního přístupu k nemovitosti, výstavba jiných nemovitostí v okolí, které sníží atraktivitu okolního území, či přímo vlastněné nemovitosti, výstavba jiných podobných nemovitostí, které vzhledem na jejich polohu, rozlohu, vybavení konkurují vlastněné nemovitosti, neplacení nájmu v nemovitostech, určených na správu, snížení hodnoty majetku realitních společností a tím i hodnoty jejich cenných papírů v majetku podílového fondu, zdlouhavé vyřizování úvěrů, stavebních povolení, prodloužení termínu ukončení stavebních prací a podobně), je možné jej snížit diverzifikací aktiv podílového fondu do různých typů investic. Tento typ rizika má střední vliv na hodnotu podílu. e) Riziko pohybu úrokových měr: Pohyb úrokových měr směrem dolů obyčejně způsobuje růst cen nemovitostí a růst výnosů z dluhopisů a naopak pohyb úrokových měr směrem nahoru obyčejně způsobuje pokles cen nemovitostí a růst výnosů z dluhopisů. Tento typ rizika má střední vliv na hodnotu podílu. f) Riziko koncentrace: Riziko, související s investiční strategií, zaměřenou na určité průmyslové odvětví, státy či regiony, jiné části trhu nebo určité druhy aktiv. Tento typ rizika má velký vliv na hodnotu podílu. g) Úvěrové riziko: Riziko spočívá v tom, že realitní společnost nebo protistrana nebude schopna dodržet svůj závazek. Tento typ rizika má průměrný vliv na hodnotu podílu. h) Vypořádání obchodu: Riziko je spojeno s tím, že vypořádání obchodu neproběhne tak, jak se předpokládalo, z důvodu, že protistrana nezaplatí za nemovitost nebo nezaplatí a nedodá finanční nástroje v dohodnuté lhůtě. Tento typ rizika má malý vliv na hodnotu podílu. i) Riziko nedostatočné likvidity: Riziko spočívá v tom, že určité aktivum podílového fondu nebude zpeněženo včas za přiměřenou cenu. Tento typ rizika má průměrný vliv na hodnotu podílu. j) Riziko ztráty majetku, svěřeného do úschovy nebo jiného spravování: Riziko může být zapříčiněno především insolventností, nedbalým nebo úmyslným jednáním osoby, která má v úschově nebo jiném spravování majetek v podílovém fondu nebo podílové listy podílového fondu. Tento typ rizika má malý vliv na hodnotu podílu

2 k) Riziko kolísání hodnoty investice: Riziko závisí od výkonnosti správcovské společnosti při správě podílového fondu nebo v závislosti od existence nebo omezení záruk, poskytovaných třetí stranou. Tento typ rizika má průměrný vliv na hodnotu podílu. l) Riziko inflace: Souvisí s poklesem kupní hodnoty peněz. Tento typ rizika má velký vliv na hodnotu podílu. m) Riziko poklesu hodnoty majetku pod zákonem stanovenou hodnotu: V případě, že klesne čistá hodnota majetku v podílovém fondu pod zákonem stanovenou hodnotu, NBS může odejmout správcovské společnosti povolení na vytvoření podílového fondu. Tento typ rizika má průměrný vliv na hodnotu podílu. n) Riziko nestálosti prostředí: Riziko vyplývá především ze změny daňového systému nebo právních předpisů. Tento typ rizika má průměrný vliv na hodnotu podílu. D. Zaměření a cíle investiční strategie správcovské společnosti s majetkem v podílovém fondu. 1. Cílem správcovské společnosti je z delšího hlediska 5-7 roků zabezpečit pro podílníky podílového fondu růst hodnoty jejich investic v podílovém fondu. 2. Správcovská společnost bude investovat finanční prostředky, shromážděné do majetku v podílovém fondu, v souladu se zákonem, především do nemovitostí v oblasti bydlení, administrativy, logistiky, obchodu a cestovního ruchu. 3. Majetek v podílovém fondu je možné investovat pouze do 1. nemovitostí včetně příslušenství na účely jejich správy a prodeje. Na účely správy mohou být do majetku v podílovém fondu nabývány nemovitosti, které jsou způsobilé při řádném hospodaření přinášet pravidelný a dlouhodobý výnos ve prospěch majetku v podílovém fondu, a kterých cenu je možné určit výnosovou metodou jestliže zákon nestanoví jinak. Na účely prodeje mohou být do majetku v podílovém fondu nabývány nemovitosti, způsobilé přinést zisk z prodeje, a kterých cenu je možné určit porovnávací metodou. 2. majetkových účastí v realitních společnostech za podmínek uvedených v zákoně. 3. jiných aktiv, splňujících kritéria podle 44 ods. 1) ZKI, ze kterých ekonomické podstaty vyplývá úzké propojení s trhem nemovitostí. 4. Nejméně 10% hodnoty majetku v podílovém fondu budou tvořit: a) vklady na běžných účtech a na vkladových účtech se splatností na požádání nebo s lhůtou splatnosti do 12 měsíců v bankách se sídlem na území Slovenské republiky nebo v zahraničních bankách se sídlem v členském státě nebo nečlenském státě, jestliže tento nečlenský stát vyžaduje dodržování pravidel obezřetného podnikání bank, které Národní banka Slovenska považuje za rovnocenné s pravidly podle zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmeně a doplnění některých zákonů nebo s pravidly obezřetnosti podnikání bank členského státu, b) podílové listy jiných otevřených podílových fondů, cenné papíry evropských fondů a cenné papíry jiných zahraničních subjektů kolektivního investování, jestliže 1. tento jiný zahraniční subjekt kolektivního investování je otevřen, investuje do převoditelných cenných papírů a nástrojů peněžního trhu na princípu omezení a rozložení rizika a má uděleno povolení podle právních předpisů státu, ve kterém má sídlo, a podléhá dohledu, který je rovnocenný s dohledem, vykonávaným NBS nebo orgánem dohledu členského státu, a jestliže je zabezpečena spolupráce NBS s příslušnými orgány dohledu, 2. úroveň ochrany majitelů cenných papírů tohoto jiného zahraničního subjektu kolektivního investování je rovnocenná s úrovní ochrany podílníků v otevřeném podílovém fondu, především pravidla půjčování a vypůjčování cenných papírů a nástrojů peněžního trhu a pravidla pro nekryté prodeje cenných papírů a nástrojů peněžního trhu jsou v souladu s právním předpisem Evropské unie, upravujícím kolektivní investování a v případě zahraničního podílového fondu se o jeho majetku účtuje odděleně, 3. tento jiný zahraniční subjekt kolektivního investování zveřejňuje roční zprávy a půlroční zprávy o hospodaření, umožňující hodnocení jeho aktiv a pasiv, výnosů a jeho činností za období, na které se vztahuje příslušná správa a výška poplatků, účtovaných za správu podílového fondu, nepřesáhne 3% p.a. z průměrné čisté hodnoty majetku v tomto podílovém fondu, 4. nejvíce 10 % hodnoty majetku v tomto jiném otevřeném podílovém fondu, v tomto evropském fondu nebo v tomto jiném otevřeném zahraničním subjektu kolektivního investování je možné podle jejich statutu nebo podobného dokumentu celkově investovat do podílových listů nebo cenných papírů jiných otevřených podílových fondů, jiných evropských fondů a jiných zahraničních subjektů kolektivního investování, spĺňujících podmínky podle bodů 1 až 3, c) pokladniční poukázky d) dluhopisy, spĺňující nasledující podmínky jsou přijaty na obchodování na regulovaném trhu, uvedeném v seznamu, sestaveném členskými státy a zveřejněném komisí podle právního předpisu Evropské unie, upravujícího investiční služby, jsou přijaty na obchodování na jiném regulovaném trhu jako podle předcházející zarážky v Slovenské republice nebo v členském státě, na ktorém se pravidelně obchoduje, je přístupný veřejnosti a kterého činnost je povolena NBS nebo příslušným orgánem dohledu členského státu, jsou přijaty na obchodování na trhu kótovaných cenných papírů zahraniční burzy cenných papírů nebo na jiném regulovaném trhu v nečlenském státě, jestliže se na této zahraniční burze cenných papírů nebo na tomto jiném regulovaném trhu pravidelně obchoduje, je přístupný veřejnosti a jeho činnost je povolena příslušným orgánem dohledu ve státě, ve kterém má sídlo. Seznam regulovaných trhů a jiných regulovaných trhů a trhů v nečlenském státě, přes které bude možné nabývat převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu do podílového fondu je uveden v Přílohe č. 2, mají zůstatkovou dobu splatnosti nejvíce tři roky. 5. Správcovská společnost používá finanční deriváty jen na účely efektivního řízení investic majetku v podílovém fondu za následujících podmíenek: opční obchody - celková hodnota opčních prémií, zaplacených při uzavření těchto kontraktů, spolu s hodnotou opčních prémií neexpirovaných opcí tohoto stejného typu, nepřesáhne 20% z majetku fondu, prodej kúpní opce může být uzavřen pouze na taková podkladová aktiva, která se nacházejí v majetku podílového fondu. Při prodeji prodejních opcí musí správcovská společnost zabezpečit, aby po celou dobu trvání opční smlouvy bylo v majetku podílového fondu dostatečné množství likvidních aktiv, které by mohl podílový fond potřebovat k úhradě podkladových aktiv v případě uplatnění opce. termínové obchody například měnový, úrokový forward, Správcovská společnost může neexpirovaný obchod vyrovnat před skončením jeho splatnosti protiobchodem. výměnné obchody (swapy) správcovská společnost může neexpirovaný obchod vyrovnat před skončením jeho splatnosti protiobchodem. finanční termínové kontrakty Správcovská společnost může uzavírat finanční termínové kontrakty pouze do výšky čisté hodnoty majetku ve fondu. 6. Hodnota nemovitosti nabývané do majetku v podílovém fondu nesmí ke dni uzavření smlouvy o koupi nemovitosti nebo prodeji nemovitosti překročit 20% hodnoty majetku v podílovém fondu. Tento limit se nepoužije po dobu prvních tří let od nabytí právoplatnosti rozhodnutí o udělení povolení na vytvoření podílového fondu. 7. Celková hodnota nemovitostí, které není možné ocenit výnosovou metodou, nesmí překročit 25 % hodnoty majetku v podílovém fondu

3 8. Správcovská společnost může investovat majetek v podílovém fondu do nemovitostí nebo majetkových účastí v realitních společnostech na území států, kterých seznam je uveden v Příloze č. 1 tohoto statutu, přičemž maximální limit pro takové investice je devadesát procent z hodnoty majetku v podílovém fondu. 9. Do majetku v podílovém fondu je možné nabýt nemovitost, ke které je zřízeno zástavní právo pouze s předcházejícím souhlasem depozitáře. Podmínkou nákupu nemovitosti do majetku v podílovém fondu, ke které je zřízeno zástavní právo je znalost lhůty a způsobu zániku zástavního práva k nemovitosti a zakalkulování vypořádání zástavního práva do nákupní ceny nemovitosti. K nemovitosti v majetku v podílovém fondu je možné zřídit zástavní právo pouze s předcházejícím souhlasem depozitáře a pouze na účely zabezpečení úvěru ve prospěch majetku v podílovém fondu. 10. Do majetku v podílovém fondu je možné nabýt nemovitost, ke které bylo zřízeno věcné břemeno, pouze jestliže souvisí se správou nebo s využitím dotknuté nemovitosti a s předcházejícím souhlasem depozitáře. K nemovitosti v majetku v podílovém fondu je možné zřídit věcné břemeno pouze jestliže souvisí se správou nebo s využitím dotknuté nemovitosti a pouze s předcházejícím souhlasom depozitáře. 11. Podmínkou k nabytí nemovitosti do majetku v podílovém fondu nebo k prodeji nemovitosti z majetku v podílovém fondu bude předcházející souhlas depozitáře. 12. Hodnota majetkové účasti v majetku v podílovém fondu v jedné realitní společnosti může tvořit v době jejího nabytí nejvíce 30 % hodnoty majetku v podílovém fondu. 13. Obchodní pokyny na nakládání s majetkem v podílovém fondu bude správcovská společnost evidovat spolu s ostatní obchodní dokumentací. Depozitář je oprávněn požadovat po správcovské společnosti prokázání splnění podmínek na vykonání pokynu. Podmínkami na vykonání pokynu jsou především uvedení následujících údajů o pokynu (v případě, jestliže jde o nemovitost): typ operace, znalecký posudek, limitní cena, způsob obstarání, podepsání pokynu osobami, oprávněnými jednat za správcovskou společnost nebo jejich splnomocněnci; (v případě, jestliže jde o cenný papír): typ operace, limitní cena, způsob obstarání, druh cenného papíru, název cenného papíru, ISIN cenného papíru, počet kusů, trh, datum platnosti pokynu, jeho podepsání oprávněnými osobami jednat za správcovskou společnost nebo jejch splnomocněnci. Depozitář může požadovat proskoumání odborné starostlivosti a ekonomické výhodnosti pokynu. 14. Správcovská společnost může z majetku v podílovém fondu poskytnout půjčku pouze realitní společnosti, ve které má majetkovou účast a pouze jestliže tato půjčka souvisí s výstavbou, nákupem, s ekonomickým využitím (technickým zhodnocením a správou nemovitostí) nemovitosti, kterou realitní společnost vlastní nebo plánuje postavit nebo nakoupit. Půjčka z majetku v podílovém fondu bude zabezpečena a ve smlouvě o půjčce bude uvedeno, že v případě prodeje majetkové účasti v realitní společnosti je půjčka splatná do šesti měsíců ode dne zániku majetkové účasti. 15. Celková suma všech půjček, poskytnutých z majetku v podílovém fondu jedné realitní společnosti nesmí překročit 50% hodnoty všeých nemovitostí v majetku této realitní společnosti. 16. Celková suma všech půjček, poskytnutých z majetku v podílovém fondu realitním společnostem nesmí překročit 25 % hodnoty majetku v podílovém fondu. 17. Správcovská společnost může v prospěch majetku v podílovém fondu přijmout úvěr nebo půjčku se splatností do jednoho roku, a to do výšky 20 % hodnoty majetku v podílovém fondu, jestliže zákon nestanoví jinak. 18. Správcovská společnost může na účely nabytí nemovitosti do majetku v podílovém fondu nebo udržení, nebo zlepšení jejího stavu přijmout v prospěch majetku v podílovém fondu hypotéční úvěry nebo úvěry obdobného charakteru a to pouze v případě jejich ekonomické opodstatněnosti. Hypotéční úvěry nebo úvěry obdobného charakteru přijaté v prospěch majetku v podílovém fondu nebo realitní společností, ve ktoré má podílový fond majetkovou účast, nesmějí přesáhnout 70 % hodnoty této nemovitosti. 19. Celková suma všech úvěrů a půjček přijatých správcovskou společností do majetku v podílovém fondu nesmí přesáhnout 50 % hodnoty majetku v podílovém fondu. E. Zásady hospodaření s majetkem v podílovém fondu 1. Při hospodaření s majetkem v podílovém fondu je správcovská společnost taktéž povinna : hospodařit s majetkem v podílovém fondu s odbornou péčí v souladu se zaměřením investiční strategie a rizikovým profilem, určeným v statutu při dodržování pravidel omezené a rozložení rizika, ustanovených zákonem, dbát na ochranu zájmů podílníků, předcházet konfliktu se zájmy podílníků podílových fondů, které spravuje, a jestliže není možné vyhnout se konfliktu zájmů, upřednostnit zájmy podílníků před svými zájmy a zájmy akcionářů správcovské společnosti nebo před zájmy jiných osob a v případě konfliktu zájmů podílníků zabezpečit stejné a spravedlivé nakládání se všemi podílníky, zastupovat zájmy podílníků při vymáhaní škody, kterou jim při výkoně své činnosti způsobil depozitář porušením, nebo nedostatečným plněním svých povinností, které mu vyplývají ze zákona a ze smlouvy na výkon činnosti depozitáře, a to i v případě, jestliže depozitáři zaniklo nebo mu bylo odňato povolení na poskytování investičních služeb. 2. Správcovská společnost za sebe a za každý podílový fond vede oddělené samostatné účetnictví a sestavuje účetní závěrku. Účetní závěrka správcovské společnosti a podílového fondu musí být ověřena audítorem. Správu majetku v podílovém fondu vykonává správcovská společnost samostatně, ve svém jménu a na účet podílníků. 3. Náklady podílového fondu jsou poplatky realitním kancelářím a společnostem, kterých služby správcovská společnost využívá při nabytí, správě a prodeji majetku podílového fondu, odměny znalcům za oceňování nemovitostí, správní poplatky hrázené katastru nemovitostí, poplatky hrazené obdobnému registru nemovitostí, jestliže jde o nemovitost v zahraničí a pojištění nemovitost, poplatky burze cenných papírů, zahraniční burze cenných papírů nebo jinému regulovanému trhu, subjektům, zabezpečujícím vyrovnání obchodů s cennými papíry, bankám, pobočkám zahraničních bank, obchodníkům s cennými papíry, pobočkám zahraničních obchodníků s cennými papíry, centrálnímu depozitáři nebo členovi centrálního depozitáře a subjektu se sídlem mimo území Slovenské republiky s obdobným předmětem činnosti, úroky z přijatých úvěrů, poplatky za úschovu a správu zahraničních cenných papírů, které uhradí depozitář zahraničním subjektům, poplatky za vedení bankovních účtů a převody finančních prostředků, odplata za výkon činnosti depozitáře, odplata správcovské společnosti za správu podílového fondu, odplata audítora za ověření účetní závěrky podílového fondu, daně, vztahující se k majetku v podílovém fondu, jako i další náklady, účtované v podílovém fondu v souladě se zákonem č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve ve znění pozdějších předpisů, které přímo souvisí s nakládáním majetku v podílovém fondu. Způsob výpočtu nákladů závisí od příslušných daňových předpisů a platného sazebníku poplatků subjektů, které zabezpečují služby, které souvisí s činnostmi, uvedenými v předcházející větě. 4. Správcovská společnost může na základě smlouvy svěřit osobě oprávněné na výkon svěřených činností vykonávání nasledujících činnosti: řízení investic, administraci (vedení účetnictví podílového fondu, zabezpečování právních služeb pro podílový fond, určování hodnoty majetku v podílovém fondu a stanovení ceny podílových listů, zabezpečování plnění daňových povinností, spojených s majetkem v podílovém fondu, vedení seznamu podílníků, rozdělování a vyplácení výnosů z hospodaření s majetkem v podílovém fondu, vydávání podílových listů a vyplácení podílových listů, uzavírání smluv o vydání podílových listů nebo - 3 -

4 cenných papírů zahraničních subjektů kolektivního investování nebo o vyplacení podílových listů nebo cenných papírů zahraničních subjektů kolektivního investování a jejich vyrovnávání, vedení obchodní dokumentace, informování investorů a vyřizování jejich stížností, vnitřní kontrola dodržování všeobecně závazných právních předpisů, rozhodnutí NBS a vnitřních aktů řízení správcovské společnosti), distribuci podílových listů a propagaci podílových fondů. Správcovská společnost nesmí svěřit všechny činnosti, spojené se správou podílových fondů jiným osobám, ani svěřit činnosti v takovém rozsahu, aby správcovská společnost přestala plnit účel, na který jí bylo uděleno povolení na vznik a činnost správcovskéj společnosti, ani svěřit řízení investic v rozsahu přesahujícím 50 % majetku v spravovaných podílových fondech. Svěření činností nesmí soužit na obcházení povinnosti vykonávat činnost správcovské společnosti pouze na základě povolení na vznik a činnost správcovské společnosti. F. Pravidla pro oceňování majetku v podílovém fondu 1. Oceňování majetku v podílovém fondu se vykonává nejméně jedenkrát za tři měsíce na základě aktuálního stavu majetku ke dni ocenění. 2. Hodnota majetku v podílovém fondu se určuje v souladu s příslušnými všeobecně závaznými právními předpisy. Hodnotu majetku podílového fondu určuje správcovská společnost s odbornou starostlivostí v spolupráci s depozitářem. 3. Každá nemovitost v majetku v podílovém fondu a v majetku realitní společnosti bude oceňována alespoň jedenkrát ročně. Nemovitost, kterou plánuje správcovská společnost nabýt do majetku v podílovém fondu nebo nemovitost, která je v majetku v podílovém fondu nebo nemovitost kterou plánuje správcovská společnost prodat, bude oceněna dvěma nezávislými znalci. Jednoho znalce určí správcovská společnost a jednoho znalce určí depozitář. Každý ze znalců vyhotoví znalecký posudek samostatně. Cena nemovitosti sa následně určí jako aritmetický průměr hodnot, stanovených znaleckými posudky. Znalecký posudek nesmí být ke dni uzavření smlouvy o koupi nebo prodeji nemovitostí starší než tři měsíce. 4. Nemovitosti budou oceňovány porovnávací metodou nebo výnosovou metodou, pričemž budou zohledňovat: a) trvale a dlouhodobě udržitelné vlastnosti nemovitosti, b) výnos, ktorý je možné dosáhnout třetí osobou při řádném hospodaření s nemovitostí, c) nedostatky nemovitosti, d) práva spojené s nemovitostí, e) místní podmínky na trhu s nemovitostmi a jeho předpokládaný vývoj. 5. Stejná nemovitost v majetku v podílovém fondu nesmí být oceňována více jak tři po sobě následující roky stejným znalcem. 6. Realitní společnost předkladá jedenkrát za měsíc správcovské společnosti a depozitářovi soupis nemovitostí ve svém majetku. 7. Čistá hodnota majetku v podílovém fondu je rozdíl mezi hodnotou majetku v podílovém fondu a jeho závazky. Počet podílů v oběhu představuje počet vydaných podílů, který je snížen o počet vyplacených podílů. Aktuální cena jednoho podílu sa určí tak, že zjištěná čistá hodnota majetku v podílovém fondu se vydělí počtem podílův v oběhu. 8. Za skutečnosti, které mohou vyvolat významné ovlivnění aktuální ceny podílových listů se považují především významné změny v technickém stavu nemovitostí, úrokových sazeb, poptávky na trhu nemovitostí, nacházejících se v majetku podílového fondu, a to především, zahájení konání o konkurzu nebo vyrovnání realitní společnosti, pozastavení činnosti realitní společnosti úředním rozhodnutím, rozhodnutí o zrušení, sloučení, rozdělení a jiných závažných organizačních změnách, každé snížení obchodního majetku realitní společnosti, přesahující 20%, vstup společnosti do likvidace, soudní spory, kterých předmětem je hodnota, která přesahuje 20 % obchodního majetku emitenta, jako i změny v statutárních, dozorních a řídících orgánech emitenta. 9. Výnosy podílového fondu budou tvořit především výnosy ze správy a prodeje nemovitosti, z prodeje cenných papírů, přijaté úroky z vkladových a běžných účtů v bankách, přijaté výnosy z cenných papírů, výnosy z operací na finančním trhu a příjmy ze zaokroulování, které vznikají při vydávání a vyplácení podílových listů. Uvedené údaje zjistí správcovská společnost z analytické evidence podílového fondu, vytvářené během kalendářního roku. 10. Správcovská společnost je povinna každoročně vyplácet podílníkům výnosy z majetku v podílovém fondu ve výšce výnosů z cenných papírů, nástrojů peněžního trhu a vkladových účtů podílového fondu vyplacených správcovské společnosti za příslušný kalendářní rok. Tato povinnost se pokládá za splněnou zahrnutím výnosů do aktuální ceny už vydaných podílových listů. G. Obchodní jméno a sídlo depozitáře 1. Depozitářem podílového fondu je Československá obchodná banka, a.s., Michalská 18, Bratislava. Výška roční odplaty za výkon činnosti depozitáře je 0,15% z průměrné roční čisté hodnoty majetku v podílovém fondu bez DPH. 2. Odplata depozitáře za výkon činností depozitáře se vypočítává v alikvótní výšce při každém oceňování majetku v podílovém fondu a hradí jedenkrát za kalendářní měsíc. H. Informační povinnosti 1. Správcovská společnost zveřejní nejpozději do dvou měsíců po uplynutí prvních šiesti měsíců kalendářního roku půlroční a do čtyřech měsíců po uplynutí kalendářního roku roční zprávu o hospodaření s majetkem v podílovém fondu. Zprávy o hospodaření s majetkem v podílovém fondu budou zveřejňovány bezplatným spřístupněním v písemné formě v sídle správcovské společnosti a depozitáře. Správcovská společnost oznámí tuto skutečnost v tisku s celostátní působností, uveřejňující burzovní zprávy. Správcovská společnost poskytne bezplatně na žádost podílníka půlroční a roční zprávu o hospodaření s majetkem v podílovém fondu. 2. Správcovská společnost zveřejňuje ve smyslu zákona nejméně jedenkrát za tři měsíce v periodickém tisku s celostátní působností, uveřejňující burzovní zprávy, aktuální cenu podílu a čistou hodnotu majetku v podílovém fondu. Informace ve smyslu čl. M ods. 4 zveřejní správcovská společnost na internetové stránce. 3. Správcovská společnost aktualizuje údaje v prodejním prospektu a v zjednodušeném predajním prospektu podílového fondu. S aktuálním úplným statutem, prodejním prospektem a zjednodušeným prodejním prospektem podílového fondu se má podílník možnost obeznámit v sídle správcovské společnosti a na její internetové stránce. 4. Úplné znění statutu podílového fondu zveřejní správcovská společnost ve svém sídle a na internetové stránce. I. Výška odplaty za správu podílového fondu a způsob jejího výpočtu 1. Roční odplata správcovské společnosti za správu podílového fondu představuje 1,50% z průměrné roční čisté hodnoty majetku v podílovém fondu. 2. Vzorec na výpočet odplaty podle bodu 1.: Odpl S = Odpl S% / (Odpl D% + Odpl S% ) x (HM (HM / (1 + (Odpl D% + Odpl S% ) / 365 x D))) Kde: Odpl S - odplata správcovské společnosti v měnové jednotce Slovenské republiky ke dni ocenění Odpl S% - odplata správcovské společnosti v % Odpl D% - odplata depozitáře v % HM - čistá hodnota majetku před zaúčtováním alikvótní výšky odplat správcovské společnosti a depozitáře ke dni ocenění D - počet dní od posledního ocenění

5 3. Odplata správcovské společnosti za správu podílového fondu se vypočítává v alikvótní výšce při každém oceňování majetku v podílovém fondu a hradí se jedenkrát za tři měsíce. J. Způsob vykonávání hlasovacích práv, spojených s cennými papíry v majetku podílového fondu 1. Správcovská společnost bude vykonávat práva k cenným papírům v majetku v podílovém fondu pouze v zájmu zhodnocování majetku podílniků a v souladu s tímto statutem. 2. Hlasovací práva, spojená s cennými papíry v majetku v podílovém fondu se vykonávají tak, že představenstvo správcovské společnosti splnomocní na předmětné hlasování člena představenstva nebo zaměstnance správcovské společnosti nebo jinou osobu. Splnomocněnec hlasuje na základě pokynů představenstva, které budou uděleny tak, aby hlasování bylo v zájmu podílníků. K. Podíl a podílový list 1. Podílový list je cenný papír, který může znít na jeden nebo více podílů podílníka na majetku v podílovém fondu, a s kterým je spojeno právo podílníka na zodpovídající podíl na majetku v podílovém fondu a právo podílet se na výnosu z tohoto majetku. Podílový list se stejným počtem podílů zakládá stejná práva všech podílníků podílového fondu. Správcovská společnost vede seznam podílníků. 2. Počáteční hodnota jednoho podílu je 0, EUR (přepočítaná konverzním kurzem 1EUR = 30,1260 SKK je 1 Sk). Společnost vydává podílové listy za počáteční hodnotu podílu 1 měsíc ode dne zahájení vydávání podílových listů. Podílové listy jsou vydávány ve formě na jméno a jejich podoba je listinná. 3. Správcovská společnost neručí a nezodpovídá za škody vzniklé ztrátou, odcizením, zneužitím nebo zničením podílového listu, vydaného podílníkovi. Podílnik je však tuto skutečnost povinen písemně ohlásit společnosti. L. Vydávání podílových listů 1. Správcovská společnost vydává podílový list za prodejní cenu, která je součtem aktuální ceny podílového listu (aktuální cenou se rozumí součin počtu podílů, vyznačených na podílovém listě a aktuální ceny podílu, která se určí jako podíl čisté hodnoty majetku v podílovém fondu a počtem podílů v oběhu) a poplatku, spojeného s vydáváním podílového listu (dále pouze emisní poplatek ). Prodejní cena podílu se určí jako součet aktuální ceny podílu a emisního poplatku. 2. Horní hranice emisního poplatku je maximálně ve výšce 5% z aktuální ceny podílového listu. Aktuální výška emisního poplatku je zveřejněna v prodejním a zjednodušeném prodejním prospektu podílového fondu. Emisní poplatek je příjmem správcovské společnosti. 3. Investované sumě přináleží počet podílů, který se určí jako podíl investované sumy a prodejní ceny jednoho podílu k rozhodnému dni. Takto určený počet podílů se zaokroulí na celé číslo směrem dolů a kladný rozdíl ze zaokrouhlování, vynásobený aktuální cenou podílu, je příjmem podílového fondu. Prodejní cena podílu se určí jako součet aktuální ceny podílu a emisního poplatku, připadajícího na jeden podíl. Rozhodujícím dnem je první pracovní den, který následuje po dni doručení úplné žádosti Žádost o registraci podílníka a vydání podílových listů (dále pouze žádost o vydání podílových listů ) správcovské společnosti. Žádost o vydání podílových listů je úplná, jestliže je doručene správcovské společnosti a na účet příslušného podílového fondu byla připsána prodejní cena podílového listu. 4. Správcovská společnost vydá podílníkovi podílový list k rozhodujícímu dni. 5. Správcovská společnost může odmítnout vydat podílový list, především, jestliže jde o neobvykle vysokou sumu nebo jestliže je podezření, že peněžní prostředky pocházejí z trestné činnosti. M. Vyplacení podílových listů 1. Podílník má právo předložit podílový list na vyplacení správcovské společnosti. Správcovská společnost je povinna vyplatit podílníkovi nejpozději však do 12 měsíců ode dne doručení úplné Žádosti o vyplacení podílových listů nákupní cenu podílového listu (dále jen úplná žádost o vyplacení ). Žádost o vyplacení podílových listů je úplná, jestliže je řádně vyplněna, doručená správcovské společnosti a podílník vrátil podílový list, nebo ho má v úschově u depozitáře nebo u správcovské společnosti. 2. Nákupní cena podílového listu se rovná součinu nákupní ceny jednoho podílu ke dni doručení úplné žádosti o vyplacení a počtu podílů, uvedených na podílovém listě. Nákupní cena se zaokrouhluje na celé číslo dolů a kladný rozdíl ze zaokrouhlování je příjmem podílového fondu. Správcovská společnost může podílníkovi, při vrácení podílového listu, účtovat náklady, spojené s vyplacením podílového listu, nejvíce však ve výšce 5% (dále pouze výstupní poplatek ) z aktuální ceny podílového listu v den doručení úplné Žádosti o vyplacení podílových listů. Náklady správcovské společnosti, spojené s vydáním podílového listu a vyplacením vráceného podílového listu účtované podílníkovi však nemohou překročit 5% z aktuální ceny podílového listu v čase jeho vyplacení. Nákupní cena podílu se ke dni vrácení podílového listu vypočítá jako rozdíl aktuální hodnoty podílu a výšky výstupního poplatku, připadajícího na jeden podíl. Aktuální výška výstupního poplatku je zveřejněná v prodejním a v zjednodušeném prodejním prospektu podílového fondu. 3. Správcovská společnost není povinna vyplácet podílové listy po dobu prvních dvou let od nabytí právoplatnosti rozhodnutí o udělení povolení na vytvoření podílového fondu. 4. Správcovská společnost může v mimořádných případech dočasně, nejdéle však na tři měsíce, pozastavit vyplácení podílových listů, a to jen jestliže je to v zájmu podílníků. O pozastavení vyplácení podílových listů rozhoduje představenstvo správcovské společnosti, které je povinno o svém rozhodnutí vypracovat záznam. V záznamu se uvede datum a čas rozhodnutí, důvody a přesné určení doby pozastavení. Od začátku doby pozastavení vyplácení podílových listů na základě rozhodnutí podle první věty nesmí správcovská společnost vyplácet ani vydávat podílové listy podílového fondu, na který se toto rozhodnutí vztahuje. Zákaz se vztahuje i na vyplacení a vydání podílových listů, o kterých vyplacení nebo vydání bylo požádáno, do doby pozastavení vyplácení podílových listů, při kterých ještě nedošlo k jejich vyplacení nebo nebyl podán pokyn na připsání podílových listů na účet majitele. Po obnovení vydávání a vyplácení podílových listů správcovská společnost vydá nebo vyplatí podílové listy, kterých vydávání nebo vyplácení bylo pozastaveno, za aktuální cenu ke dni obnovení vyplácení podílových listů. O pozastavení, důvodu a době a obnovení vyplácení podílových listů budou podílníci bezodkladně informováni ve smyslu tohoto statutu. N. Pravidla pro přijímání změn statutu, prodejního prospektu a zjednodušeného prodejního prospektu podílového fondu 1. Návrhy změn statutu, prodejního prospektu a zjednodušeného prodejního prospektu předkládají představenstvu společnosti jeho členové v následujících případech: legislativní změny, změny v orgánech společnosti, změny obchodní politiky a jiné změny. 2. Návrh změn statutu schvaluje představenstvo správcovské společnosti. Prodejní prospekt a zjednodušený prodejní prospekt a jejich změny schvaluje představenstvo správcovské společnosti. Statut a jeho změny nabývají účinnost dnem následujícím po nabytí právoplatnosti rozhodnutí NBS o udělení povolení na vytvoření podílového fondu nebo předcházejícího souhlasu na změnu statutu. Statut a jeho změny jdou účinné i po nabytí právoplatnosti rozhodnutí NBS, kterým byly tyto změny nařízeny

6 3. Správcovská společnost je povinna po každé změně statutu do deseti pracovních dnů předložit NBS příslušné změny statutu, jeho aktuální úplné znění. Statut není součástí prodejního prospektu. 4. Investoři mají možnost se obeznámit s tímto statutem podílového fondu v sídle správcovské spoločnosti a na internetové stránce. O. Vyhlášení představenstva správcovské společnosti 1. Představenstvo ve smyslu zákona vyhlašuje, že skutečnosti, uvedené v tomto statutu jsou aktuální, úplné a pravdivé. V Bratislavě dne Ing. Pavel Smetana předseda představenstva Ing. Tatiana Sarr člen představenstva Příloha č. 1 Seznam států, na území kterých se nachází nemovitosti, do kterých je možné investovat majetek v podílovém fondu: Slovenská republika, Česká republika, nebo států, v kterých mají sídlo realitné společnosti, do kterých akcí se plánuje investovat majetek v podílovém fondu : Slovenská republika, Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko, Chorvátsko, Čierna hora, Ukrajina, Rusko Příloha č. 2 Seznam regulovaných trhů a jiných regulovaných trhů a trhů v nečlenském státu, přes které bude možné nabývat převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu do podílového fondu: Australian Stock Exchange Ltd. - ASX Perpetual Registrars Limited, Level 8, 580 George Street, Sydney NSW, 2000, Australia; Korea Stock Exchange - Mailing Address 33 Yoidodong Youngdeoungpoku Seoul, Korea ; Tokyo Stock Exchange Nihombashi Kabutocho, Chuo-ku, Tokyo , Japan; The Toronto Stock Exchange - Toronto Office, P.O. Box 450, 3rd Floor, 130 King Street W., Toronto, ON, M5X 1J2, Canada; American Stock Exchange Inc Trinity Place, New York, NY 10006, , USA; Chicago Stock Exchange Inc. - The Chicago Stock Exchange, One Financial Place, 440 South LaSalle Street, Chicago, Illinois 60605; NASDAQ - One Liberty Plaza, 165 Broadway, 50th Floor, New York, New York 10006; New York Stock Exchange Inc Wall Street, New York, NY 10005, USA - 6 -

STATUT speciálního podílového fondu nemovitostí Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

STATUT speciálního podílového fondu nemovitostí Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. STATUT speciálního podílového fondu nemovitostí Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. Statut podílového fondu se může po dobu smluvního vztahu mezi správcovskou společností a

Více

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení 1. ING Penzijní fond, a. s. (dále jen Fond ) se sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5- Smíchov, IČO 6307 8074 je zapsán v obchodním rejstříku vedeném

Více

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995 Článek 1 Základní údaje 1.1 Obchodní jméno: Generali penzijní fond a.s. (dále jen penzijní fond ) 1.2 Sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 1.3 Identifikační číslo: 63 99 84 75 1.4 Povolení k činnosti

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond Článek 1 Úvodní

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

S T A T U T ALLIANZ TRANSFORMOVANÝ FOND, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S.

S T A T U T ALLIANZ TRANSFORMOVANÝ FOND, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. S T A T U T ALLIANZ TRANSFORMOVANÝ FOND, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. Preambule Statut Allianz penzijního fondu, a. s., se mění v rozsahu změn přímo vyvolaných transformací Allianz penzijního fondu,

Více

STATUT. Otevřeného podílového fondu. J&T PROFIT otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.

STATUT. Otevřeného podílového fondu. J&T PROFIT otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. STATUT Otevřeného podílového fondu J&T PROFIT otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. S T A T U T J&T PROFIT otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,

Více

STATUT Transformovaného fondu penzijního připojištění se státním příspěvkem Česká spořitelna penzijní společnost, a.s.

STATUT Transformovaného fondu penzijního připojištění se státním příspěvkem Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. STATUT Transformovaného fondu penzijního připojištění se státním příspěvkem Česká spořitelna Penzijní fond České spořitelny, a.s. vznikl podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. Prodejní prospekt podílového fondu se může během smluvního vztahu mezi správcovskou společností a podílníkem

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

IAD Investments, správ. spol., a.s. Ceník

IAD Investments, správ. spol., a.s. Ceník A. Základní ustanovení IAD Investments, správ. spol., a.s. Ceník 1. Ceník stanovuje poplatky za některé operace spojené s poskytováním služeb investorům a podílníkům společností IAD Investments, správ.

Více

PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. Prodejní prospekt Podílového fondu se může během smluvního vztahu mezi Správcovskou společností a podílníkem

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený podílový fond 1 S T A T U T J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený

Více

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Zjednodušený statut ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond OBECNÉ INFORMACE 1. Název podílového fondu zní ATLANTIK Flexibilní

Více

STRATEGIE PROVÁDĚNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ (STRATEGIE PROVÁDĚNÍ, ZADÁVÁNÍ A ALOKACE POKYNŮ)

STRATEGIE PROVÁDĚNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ (STRATEGIE PROVÁDĚNÍ, ZADÁVÁNÍ A ALOKACE POKYNŮ) STRATEGIE PROVÁDĚNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ (STRATEGIE PROVÁDĚNÍ, ZADÁVÁNÍ A ALOKACE POKYNŮ) IAD Investments, správ. spol., a.s. 14.7.2014 OBSAH 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 2. STRATEGIE PROVÁDĚNÍ POKYNŮ... 3

Více

PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. Prodejní prospekt podílového fondu se může během smluvního vztahu mezi správcovskou společností a podílníkem

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-Global-Aktien podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou reinvesticí

Více

Český konzervativní. Prodejní prospekt podílového fondu Český konzervativní o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s.

Český konzervativní. Prodejní prospekt podílového fondu Český konzervativní o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s. Prodejní prospekt podílového fondu Český konzervativní o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s. Český konzervativní 1. INFORMACE O PODÍLOVÉM FONDE 1.1. Fond - Český konzervativní o.p.f., IAD Investments,

Více

POUČENÍ KLIENTA O RIZICÍCH V PŘÍPADĚ INVESTICE DO FONDU KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ

POUČENÍ KLIENTA O RIZICÍCH V PŘÍPADĚ INVESTICE DO FONDU KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ POUČENÍ KLIENTA O RIZICÍCH V PŘÍPADĚ INVESTICE DO FONDU KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ Tento materiál se vztahuje na fondy kvalifikovaných investorů, které jsou spravovány investiční společností J&T INVESTIČNÍ

Více

PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. Prodejní prospekt podílového fondu se může během smluvního vztahu mezi správcovskou společností a podílníkem

Více

CE Bond. Prodejní prospekt podílového fondu CE Bond o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s.

CE Bond. Prodejní prospekt podílového fondu CE Bond o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s. Prodejní prospekt podílového fondu CE Bond o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s. CE Bond 1. INFORMACE O PODÍLOVÉM FONDE 1.1. Fond - CE Bond o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s., který byl

Více

PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU Český konzervativní, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU Český konzervativní, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU Český konzervativní, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. Prodejní prospekt Podílového fondu se může během smluvního vztahu mezi Správcovskou společností a podílníkem

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., FOND PLUS balancovaný otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., FOND PLUS balancovaný otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., FOND PLUS balancovaný otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., FOND PLUS balancovaný otevřený podílový fond

Více

Politika výkonu hlasovacích práv

Politika výkonu hlasovacích práv Politika výkonu hlasovacích práv Účinnost ke dni: 22.07.2014 ZFP Investments, investiční společnost, a.s., se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 242 52 654, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU KD RUSSIA, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU KD RUSSIA, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU KD RUSSIA, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. Prodejní prospekt podílového fondu se může během smluvního vztahu mezi správcovskou společností a podílníkem měnit.

Více

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond Statut otevřeného podílového fondu s názvem J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond (dále jen

Více

CE Bond. Prodejní prospekt podílového fondu CE Bond o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s.

CE Bond. Prodejní prospekt podílového fondu CE Bond o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s. Prodejní prospekt podílového fondu CE Bond o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s. CE Bond 1. INFORMACE O PODÍLOVÉM FONDĚ 1.1. Fond - CE Bond o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s., který byl

Více

1.4. Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/ 62.283 /94 dne 24.11.1994.

1.4. Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/ 62.283 /94 dne 24.11.1994. Statut penzijního fondu Komerční banky Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Obchodní jméno :Penzijní fond Komerční banky,a.s. (dále jen "penzijní fond"). zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

SPOLEČNÝ PROVOZNÍ ŘÁD vedení samostatné evidence podílových listů v zaknihované podobě

SPOLEČNÝ PROVOZNÍ ŘÁD vedení samostatné evidence podílových listů v zaknihované podobě SPOLEČNÝ PROVOZNÍ ŘÁD vedení samostatné evidence podílových listů v zaknihované podobě vydaný IAD Investments, správ., spol., a. s. a depozitářem Československou obchodnou bankou, a. s. Bratislava, 2014

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 6 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 5 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POVINNÁ INVESTIČNÍ AKTIVA INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ A PODMÍNKY INVESTOVÁNÍ DO TĚCHTO AKTIV

Více

AKRO fond progresivních společností

AKRO fond progresivních společností Informace pro investory podílového fondu dle 241 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění (dále jen ZISIF ) 1 Investiční společnost AKRO fond progresivních

Více

PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU KD RUSSIA, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU KD RUSSIA, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU KD RUSSIA, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. Prodejní prospekt podílového fondu se může během smluvního vztahu mezi správcovskou společností a podílníkem měnit.

Více

STATUT otevřeného podílového fondu KD Prosperita, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

STATUT otevřeného podílového fondu KD Prosperita, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. STATUT otevřeného podílového fondu KD Prosperita, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. Statut podílového fondu se může po dobu smluvního vztahu mezi správcovskou společností a podílníkem měnit (ve

Více

PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ

PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. (přejímající fond) a J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK II otevřený podílový fond,

Více

6. Dodatek Základního prospektu

6. Dodatek Základního prospektu Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let 6. Dodatek Základního prospektu Tento dokument aktualizuje Základní prospekt

Více

MIFID evropská směrnice, upravující činnost na kapitálových trzích

MIFID evropská směrnice, upravující činnost na kapitálových trzích Dne 1. listopadu 2007 vešla na Slovensku v účinnost novela Zákona č. 566/2001 o cenných papieroch se šestiměsíčním přechodným obdobím. Novelou se implementovala evropská směrnice MiFID (Markets in Financial

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. 1 OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Obecné informace o Fondu... 4 2. Charakteristika investičních cílů a investiční

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Hlinky 45/114, Brno - Pisárky, PSČ 603 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami.

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami. POPIS ČÍSELNÍKU : : BA0088 Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Hierarchická klasifikace druhů cenných papírů podle jejich ekonomické formy a obsahu (věcného charakteru) s návazností

Více

Český konzervativní. Prodejní prospekt podílového fondu Český konzervativní o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s.

Český konzervativní. Prodejní prospekt podílového fondu Český konzervativní o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s. Prodejní prospekt podílového fondu Český konzervativní o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s. Český konzervativní 1. INFORMACE O PODÍLOVÉM FONDE 1.1. Fond - Český konzervativní o.p.f., IAD Investments,

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Zlatá investice SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Proč investovat do zlata? Cena (USD) Vývoj ceny zlata v letech 2000 až 2012 Zdroj: Bloomberg Investice do zlata je

Více

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

Převzetí jmění společníkem

Převzetí jmění společníkem KAPITOLA 21 Převzetí jmění společníkem 21.1 Vymezení převzetí jmění Zákon o přeměnách upravuje jako jednu z přeměn převzetí jmění společnosti přejímajícím společníkem. V důsledku této přeměny zaniká zanikající

Více

ZFP realitní fond, otevřený podílový fond, ZFP Investments, investiční společnost, a.s.

ZFP realitní fond, otevřený podílový fond, ZFP Investments, investiční společnost, a.s. ZFP Investments, investiční společnost, a.s. Základní údaje a) Název podílového fondu: ZFP Investments, investiční společnost, a.s. ISIN: Náležitosti výroční zprávy: CZ0008474046 b) Údaje o investiční

Více

VYHLÁŠKA. o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů

VYHLÁŠKA. o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů VYHLÁŠKA ze dne o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů Česká národní banka stanoví podle 32 odst. 2 a 45 odst. 2 zákona č. 190/2004

Více

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1 Nemovitostní fondy v roce 2009 www.apogeo.cz 1 Úvod / ZÁKON 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 337/2005 Sb., zákon č. 57/2006 Sb., zákon č. 70/2006 Sb., zákon

Více

TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813

TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813 TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813 SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE PODLE ZÁKONA č. 256/2004 Sb. 118 bod 8 Představenstvo společnosti TOMA, a.s. předkládá akcionářům následující

Více

Emisní podmínky. C.C. leasing s.r.o., sídlem Praha 7, Veverkova 730/20, PSČ 170 00, IČ 24132446.

Emisní podmínky. C.C. leasing s.r.o., sídlem Praha 7, Veverkova 730/20, PSČ 170 00, IČ 24132446. Emisní podmínky ( 7 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů) Emisní podmínky vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníka dluhopisu, jakož i podrobnější informace o emisi

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.1 Vlastní zdroje základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku, výsledek hospodaření za běžné období, za

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

Ekonomika IV. ročník. 021_Pravní formy obchodních korporací akciová společnost

Ekonomika IV. ročník. 021_Pravní formy obchodních korporací akciová společnost Ekonomika IV. ročník 021_Pravní formy obchodních korporací akciová společnost Akciová společnost (a. s.) Akciová společnost je obchodní společnost, jejíž kapitál je rozdělen na stejné podíly = obchodovatelné

Více

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 Informace o fondu platné k 28. 02. 2014 Kurz k 11. 04. 2014 177,60 EUR Velikost fondu 334,10 mil. EUR Nejvyšší hodnota za 12 měsíců 180,78 EUR Nejnižší

Více

7. Za odstavec 3.9.4.1. se vkládá nový odstavec 3.9.4.2., který zní: 3.9.4.2. Pohledávky

7. Za odstavec 3.9.4.1. se vkládá nový odstavec 3.9.4.2., který zní: 3.9.4.2. Pohledávky Podle 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu podílového fondu Otevřený podílový fond AMISTA MORAVSKÝ POZEMKOVÝ FOND, AMISTA investiční společnost,

Více

BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XI. Podmínky přijetí ETF k obchodování na Regulovaný trh burzy

BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XI. Podmínky přijetí ETF k obchodování na Regulovaný trh burzy BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XI. Podmínky přijetí ETF k obchodování na Regulovaný trh burzy Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Tato pravidla upravují podmínky přijetí Exchange traded funds (dále jen ETF ) k obchodování

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

PLÁN ŘÍZENÍ LIKVIDITY. AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s., ISIN CZ000847336. 1. Profil likvidity fondu

PLÁN ŘÍZENÍ LIKVIDITY. AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s., ISIN CZ000847336. 1. Profil likvidity fondu PLÁN ŘÍZENÍ LIKVIDITY AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s., ISIN CZ000847336 1. Profil likvidity fondu Fond investuje do podkladového globálního smíšeného portfolia

Více

Plus500CY Ltd. KOMPENZAČNÍ FOND PRO INVESTORY

Plus500CY Ltd. KOMPENZAČNÍ FOND PRO INVESTORY Plus500CY Ltd. KOMPENZAČNÍ FOND PRO INVESTORY 1. Všeobecně Společnost Plus500CY Ltd (dále jen Společnost ) je členem Kompenzačního fondu pro investory (Investor Compensation Fund) (dále jen ICF ), pro

Více

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Obchody s investičními nástroji jsou nejen příležitostí

Více

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

Zákon č. 96/1993 Sb. o stavebním spoření a státní podpoře ze stavebního spoření

Zákon č. 96/1993 Sb. o stavebním spoření a státní podpoře ze stavebního spoření Zákon č. 96/1993 Sb. ze dne 25. února 1993 o stavebním spoření a státní podpoře ze stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní

Více

INVESTIČNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL

INVESTIČNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník zákazníka se sepisuje pro zjištění přiměřenosti investování zákazníka do speciálního podílového fondu nemovitostí ZFP realitní fond, otevřený podílový fond, ZFP

Více

Jednotlivé Dluhopisy budou označeny pořadovým číslem 1 až 500 000 000.

Jednotlivé Dluhopisy budou označeny pořadovým číslem 1 až 500 000 000. EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ Zastupitelné dluhopisy v listinné podobě, ve formě na jméno, nesoucí pevný úrokový výnos ve výši 13 % p.a., vydávané společností HELVET HOLDING SE, se sídlem Praha 1, Nové Město,

Více

Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s.

Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s. Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s. AKRO investiční společnost, a.s. informuje podílníky o změnách provedených ve statutu

Více

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky Stabilitou banky obecně rozumíme její solventnost a likviditu. Vzhledem

Více

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. 7. ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI CPI Vyberte z následujících podkapitol: 7.1 Údaje o Společnosti CPI 7.2 Akcie, akcionáři a cenné papíry 7.3 Kodex řízení a správy, vnitřní kontrola a přístup

Více

Investiční společnost České spořitelny, a. s., PF2 otevřený podílový fond.

Investiční společnost České spořitelny, a. s., PF2 otevřený podílový fond. Podle 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu podílového fondu Investiční společnost České spořitelny, a.s., ŠKODA - otevřený podílový fond: 1. V celém

Více

VYHLÁŠKA. č. 482/2006 Sb. ze dne 27. 10. 2006

VYHLÁŠKA. č. 482/2006 Sb. ze dne 27. 10. 2006 VYHLÁŠKA č. 482/2006 Sb. ze dne 27. 10. 2006 o minimálních náležitostech statutu a povinných náležitostech zjednodušeného statutu fondu kolektivního investování Česká národní banka stanoví podle 139 písm.

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

Worldselect One First Selection

Worldselect One First Selection Worldselect One First Selection Podfond Worldselect One, otevřené investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen Společnost ) Založena 21. července 2004. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT BŘEZEN

Více

TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813

TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813 TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813 SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE PODLE ZÁKONA č. 256/2004 Sb. 118 bod 8 Představenstvo společnosti TOMA, a.s. předkládá akcionářům

Více

Usiluje o dlouhodobý růst prostřednictvím poskytování akciové účasti po celém světě

Usiluje o dlouhodobý růst prostřednictvím poskytování akciové účasti po celém světě ABN AMRO INTERNATIONAL DERIVATIVES FUND Podfond Strukturovaných investičních fondů ABN AMRO, organizace kolektivního investování do převoditelných cenných papírů podle lucemburského zákona. Zjednodušený

Více

. 1 30.6.2013 30.6.2013 sestavené ke dni 31. 12. 2012 Název a sídlo účetní jednotky F-nadace Krásova 24 130 00 Praha 3 IČ: 604 49 837 F-nadace vznikla 25. července 1994 registrací u Obvodního úřadu

Více

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. podle 83 a 84 zákona č. 426 z roku 2011 o důchodovém spoření. Platí od 1. 1. 2013 Aktuální Klíčové informace k důchodovým

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh)

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah tématu : 1. Cíle a důvody realizace důchodové reformy. 2. Státní důchod (I. pilíř). 3. Základní fakta a mechanismus fungování důchodové

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 5 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 4 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POŽADAVKY NA KAPITÁL INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ Česká národní banka podle 18e odst. 1 zákona

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti Moravská zemědělská, akciová společnost

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti Moravská zemědělská, akciová společnost Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti Moravská zemědělská, akciová společnost Představenstvo společnosti Moravské zemědělské, akciové společnosti, se sídlem Prosenice č.p. 268, PSČ 751

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

OBSAH. návrh nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování ČÁST DRUHÁ STANDARDNÍ FOND

OBSAH. návrh nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování ČÁST DRUHÁ STANDARDNÍ FOND I OBSAH III. návrh nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 1 ČÁST DRUHÁ STANDARDNÍ FOND Hlava I Obecná ustanovení 2 3 Hlava II

Více

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 Finanční právo Přednáška JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 PRÁVO FINANČNÍHO TRHU Finanční trh Systém subjektů a vztahů mezi nimi, které umožňují shromažďování, soustřeďování (akumulace, agregace)

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 Fond je jedním z podfondů podílového fondu PIONEER FUNDS. PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování

Více

Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (R) ISIN AT0000805460

Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (R) ISIN AT0000805460 Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (R) ISIN AT0000805460 Tento fond spravuje společnost Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. Management fondu: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. Cíle a investiční

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s.

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. 1. Základní charakteristika dluhopisů 1.1. Emitent: Emitentem dluhopisů je obchodní společnost ALOE CZ, a.s., se sídlem Praha 9, Kytlická 818/21a,

Více

Pokyny k investování do podílových fondů obhospodařovaných Investiční kapitálovou společností KB, a. s.

Pokyny k investování do podílových fondů obhospodařovaných Investiční kapitálovou společností KB, a. s. Pokyny k investování do podílových fondů obhospodařovaných Investiční kapitálovou společností KB, a. s. (Verze platná ode dne 1. ledna 2015) I. Obecná ustanovení 1. Investiční kapitálová společnost KB,

Více

Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD

Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD strana 1 I. POPLATKOVÝ ŘÁD Článek 1 Předmět úpravy... 3 Článek 2 Druhy a struktura burzovních poplatků... 3 Článek 3 Povinné osoby... 3 Článek 4 Příslušnost...

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

S T A N O V Y. Centrum mezistátních úhrad. čl. 1

S T A N O V Y. Centrum mezistátních úhrad. čl. 1 S T A N O V Y Centrum mezistátních úhrad čl. 1 Úvodní ustanovení 1) Zdravotní pojišťovny působící v České republice vytvářejí Centrum mezistátních úhrad, které plní úkoly styčného orgánu pro provádění

Více

Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PODÍLOVÉM FONDU... 4 1.1 NÁZEV PODÍLOVÉHO FONDU... 4 1.2 ZKRÁCENÝ NÁZEV FONDU... 4 1.3 ROZHODNUTÍ O POVOLENÍ...

Více

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Ve Zlíně dne 23. dubna 2008 Obsah 1. Profil společnosti 2. Vrcholové orgány společnosti a údaje o akcionářích 3. Údaje o vydaných cenných papírech

Více

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities World Commodities Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

STANOVISKO č. STAN/19/2004 ze dne 8. 12. 2004

STANOVISKO č. STAN/19/2004 ze dne 8. 12. 2004 STANOVISKO č. STAN/19/2004 ze dne 8. 12. 2004 K některým otázkám zakládání a investování speciálních fondů nemovitostí podle Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, předvídá vznik speciálních

Více

(4) Pokud povaha věci vylučuje uvedení některé náležitosti statutu, uvede se údaj, který svým obsahem nejblíže odpovídá požadované náležitosti.

(4) Pokud povaha věci vylučuje uvedení některé náležitosti statutu, uvede se údaj, který svým obsahem nejblíže odpovídá požadované náležitosti. Částka 70 Sbírka zákonů č. 193 / 2011 Strana 2035 193 VYHLÁŠKA ze dne 27. června 2011 o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování a podmínkách pro užívání označení krátkodobý fond

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční zástavní listy s

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování Vláda nařizuje podle 225 odst. 3, 230 odst.

Více