STATUT Speciálního podílového fondu nemovitostí Prvý realitný fond, š.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STATUT Speciálního podílového fondu nemovitostí Prvý realitný fond, š.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s."

Transkript

1 STATUT Speciálního podílového fondu nemovitostí Prvý realitný fond, š.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. Ve smyslu zákona č. 594/2003 Z.z. o kolektívnom investovaní a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění (dále i ZKI nebo zákon ) je statut podílového fondu neoddělitelnou součástí smlouvy podílníka se správcovskou společností. Podílník nabytím podílového listu akceptuje ustanovení statutu. A. Správcovská společnost 1. Speciální podílový fond nemovitostí - Prvý realitný fond, š.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. (dále jen podílový fond ) spravuje společnost IAD Investments, správ. spol., a.s. se sídlem Malý trh 2/A, Bratislava, IČO , zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I., oddíl Sa, vložka č. 182/B (dále jen správcovská společnost ). Správcovská společnost vznikla jako investiční společnost s obchodním jménem Agroinvest, i.a.s. a v roku 2000 se ve smyslu zákona č. 385/1999 Z.z. o kolektívnom investovaní a na základě rozhodnutí Úradu pre finančný trh (v součastnosti Národná banka Slovenska dále jen NBS ) přetransformovala na správcovskou společnost. V roku 2002 správcovská společnost změnila obchodní jméno na Investičná a Dôchodková, správ. spol., a.s., které se v roku 2008 změnilo na IAD Investments, správ. spol., a.s. Správcovská společnost byla založena na dobu neurčitou. Internetová stránka společnosti je (dále jen internetová stránka ). 2. Při správě majetku v podílovém fondu se správcovská společnost řídí ustanoveními zákona č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění. 3. Při zdaňování výnosů z majetku v podílovém fondu se správcovská společnost řídí ustanoveními zákona č. 595/2003 Z.z. o daniach z príjmu v platném znění. 4. V dalších činnostech se správcovská společnost řídí ustanoveními všeobecně závazných právních předpisů, platných v Slovenské republice. 5. Statut podílového fondu se může během smluvního vztahu mezi správcovskou společností a podílníkem změnit ve smyslu článku N. tohoto statutu. B. Podílový fond 1. Podílový fond vytváří správcovská společnost vydáváním podílových listů. 2. Název podílového fondu je Prvý realitný fond, š.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. (dále i podílový fond). 3. Podílový fond bol vytvořen v roce 2006 na dobu neurčitou jako otevřený podílový fond. Podílový fond je subjektem kolektivního investování a není právnickou osobou. 4. Podílovým fondem se rozumí společný majetek podílníků, shromážděný správcovskou společností, vydáváním podílových listů a investováním tohoto majetku. Majetková práva podílníků jsou reprezentována podílovými listy. C. Rizikový profil podílového fondu 1. Podílový fond je určen pro investory s vyváženým vztahem k riziku, kteří mají zájem o stabilní rovnoměrný růst své investice. Je vhodnou alternativou pro investory, kteří si investujú své peněžní prostředky do dluhopisových nebo smíšených podílových fondů. Doporučujeme ho investorům, kteří mají zájem uložit si své peněžní prostředky na období delší než 5 let. Cílem podílového fondu je dlouhodobé zhodnocování finančních prostředků za účelem dosahování vyšších výnosů než nabízejí dluhopisové podílové fondy při přijatelné míře rizika. Majetek v podílovém fondu může být použit pouze s cílem zabezpečit řádné a bezpečné investování majetku v podílovém fondu a ochranu podílníků. 2. Faktory ovlivňujícími výkonnost podílového fondu jsou: a) Ekonomický růst: Ekonomický růst hospodářství v zemích, do kterých budou smeřovat investice podílového fondu, obvykle má pozitivní vliv na růst hodnoty nemovitostí na jejich národních trzích, což má pozitivní vliv na růst hodnoty podílu a naopak, ekonomický pokles hospodářství v zemích, do kterých budou směřovat investice podílového fondu, obvykle má vliv i na snížení hodnoty nemovitostí na jejich národních trzích, což má vliv na pokles hodnoty podílu. Tento typ rizika má průměrný vliv na hodnotu podílu. b) Výměnný kurz: Hodnotu podílového fondu mohou ovlivnit i změny výměnného kurzu měny, ve které je majetek podílového fondu účtován. Poklesem výměnného kurzu účtovní měny podílového fondu vůči měnám jiných zemí, ve kterých národních měnách jsou nabyty nemovitosti, denominované cenné papíry nebo jiné finanční nástroje, nacházející se v majetku podílového fondu, dochází k nárůstu hodnoty těchto nemovitostí, cenných papírů, což má pozitivní vliv na růst hodnoty podílu a naopak, růstem výměnného kurzu účtovní měny podílového fondu vůči měnám jiných zemí, ve kterých národních měnách jsou denominovány nabyté nemovitosti, cenné papíry nebo jiné finanční nástroje, nacházející se v majetku podílového fondu, dochází k poklesu hodnoty těchto nemovitostí, cenných papírů, což má vliv na pokles hodnoty podílu. Tento typ rizika má průměrný vliv na hodnotu podílu. c) Tržní riziko: Tržní riziko je riziko (makroekonomické, mikroekonomické, politické), které působí na všechny investice stejně. Tento typ rizika má velký vliv na hodnotu podílu. d) Specifické riziko: Riziko, které působí pouze na určitou nemovitost, případně typ nemovitostí (špatný technický stav, oprava, případně rekonstrukce nemovitosti následkem přírodní katastrofy, úmyslného poškození, snížení ekonomického využití nemovitosti vlivem vnějších okolností změna dopravního přístupu k nemovitosti, výstavba jiných nemovitostí v okolí, které sníží atraktivitu okolního území, či přímo vlastněné nemovitosti, výstavba jiných podobných nemovitostí, které vzhledem na jejich polohu, rozlohu, vybavení konkurují vlastněné nemovitosti, neplacení nájmu v nemovitostech, určených na správu, snížení hodnoty majetku realitních společností a tím i hodnoty jejich cenných papírů v majetku podílového fondu, zdlouhavé vyřizování úvěrů, stavebních povolení, prodloužení termínu ukončení stavebních prací a podobně), je možné jej snížit diverzifikací aktiv podílového fondu do různých typů investic. Tento typ rizika má střední vliv na hodnotu podílu. e) Riziko pohybu úrokových měr: Pohyb úrokových měr směrem dolů obyčejně způsobuje růst cen nemovitostí a růst výnosů z dluhopisů a naopak pohyb úrokových měr směrem nahoru obyčejně způsobuje pokles cen nemovitostí a růst výnosů z dluhopisů. Tento typ rizika má střední vliv na hodnotu podílu. f) Riziko koncentrace: Riziko, související s investiční strategií, zaměřenou na určité průmyslové odvětví, státy či regiony, jiné části trhu nebo určité druhy aktiv. Tento typ rizika má velký vliv na hodnotu podílu. g) Úvěrové riziko: Riziko spočívá v tom, že realitní společnost nebo protistrana nebude schopna dodržet svůj závazek. Tento typ rizika má průměrný vliv na hodnotu podílu. h) Vypořádání obchodu: Riziko je spojeno s tím, že vypořádání obchodu neproběhne tak, jak se předpokládalo, z důvodu, že protistrana nezaplatí za nemovitost nebo nezaplatí a nedodá finanční nástroje v dohodnuté lhůtě. Tento typ rizika má malý vliv na hodnotu podílu. i) Riziko nedostatočné likvidity: Riziko spočívá v tom, že určité aktivum podílového fondu nebude zpeněženo včas za přiměřenou cenu. Tento typ rizika má průměrný vliv na hodnotu podílu. j) Riziko ztráty majetku, svěřeného do úschovy nebo jiného spravování: Riziko může být zapříčiněno především insolventností, nedbalým nebo úmyslným jednáním osoby, která má v úschově nebo jiném spravování majetek v podílovém fondu nebo podílové listy podílového fondu. Tento typ rizika má malý vliv na hodnotu podílu

2 k) Riziko kolísání hodnoty investice: Riziko závisí od výkonnosti správcovské společnosti při správě podílového fondu nebo v závislosti od existence nebo omezení záruk, poskytovaných třetí stranou. Tento typ rizika má průměrný vliv na hodnotu podílu. l) Riziko inflace: Souvisí s poklesem kupní hodnoty peněz. Tento typ rizika má velký vliv na hodnotu podílu. m) Riziko poklesu hodnoty majetku pod zákonem stanovenou hodnotu: V případě, že klesne čistá hodnota majetku v podílovém fondu pod zákonem stanovenou hodnotu, NBS může odejmout správcovské společnosti povolení na vytvoření podílového fondu. Tento typ rizika má průměrný vliv na hodnotu podílu. n) Riziko nestálosti prostředí: Riziko vyplývá především ze změny daňového systému nebo právních předpisů. Tento typ rizika má průměrný vliv na hodnotu podílu. D. Zaměření a cíle investiční strategie správcovské společnosti s majetkem v podílovém fondu. 1. Cílem správcovské společnosti je z delšího hlediska 5-7 roků zabezpečit pro podílníky podílového fondu růst hodnoty jejich investic v podílovém fondu. 2. Správcovská společnost bude investovat finanční prostředky, shromážděné do majetku v podílovém fondu, v souladu se zákonem, především do nemovitostí v oblasti bydlení, administrativy, logistiky, obchodu a cestovního ruchu. 3. Majetek v podílovém fondu je možné investovat pouze do 1. nemovitostí včetně příslušenství na účely jejich správy a prodeje. Na účely správy mohou být do majetku v podílovém fondu nabývány nemovitosti, které jsou způsobilé při řádném hospodaření přinášet pravidelný a dlouhodobý výnos ve prospěch majetku v podílovém fondu, a kterých cenu je možné určit výnosovou metodou jestliže zákon nestanoví jinak. Na účely prodeje mohou být do majetku v podílovém fondu nabývány nemovitosti, způsobilé přinést zisk z prodeje, a kterých cenu je možné určit porovnávací metodou. 2. majetkových účastí v realitních společnostech za podmínek uvedených v zákoně. 3. jiných aktiv, splňujících kritéria podle 44 ods. 1) ZKI, ze kterých ekonomické podstaty vyplývá úzké propojení s trhem nemovitostí. 4. Nejméně 10% hodnoty majetku v podílovém fondu budou tvořit: a) vklady na běžných účtech a na vkladových účtech se splatností na požádání nebo s lhůtou splatnosti do 12 měsíců v bankách se sídlem na území Slovenské republiky nebo v zahraničních bankách se sídlem v členském státě nebo nečlenském státě, jestliže tento nečlenský stát vyžaduje dodržování pravidel obezřetného podnikání bank, které Národní banka Slovenska považuje za rovnocenné s pravidly podle zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmeně a doplnění některých zákonů nebo s pravidly obezřetnosti podnikání bank členského státu, b) podílové listy jiných otevřených podílových fondů, cenné papíry evropských fondů a cenné papíry jiných zahraničních subjektů kolektivního investování, jestliže 1. tento jiný zahraniční subjekt kolektivního investování je otevřen, investuje do převoditelných cenných papírů a nástrojů peněžního trhu na princípu omezení a rozložení rizika a má uděleno povolení podle právních předpisů státu, ve kterém má sídlo, a podléhá dohledu, který je rovnocenný s dohledem, vykonávaným NBS nebo orgánem dohledu členského státu, a jestliže je zabezpečena spolupráce NBS s příslušnými orgány dohledu, 2. úroveň ochrany majitelů cenných papírů tohoto jiného zahraničního subjektu kolektivního investování je rovnocenná s úrovní ochrany podílníků v otevřeném podílovém fondu, především pravidla půjčování a vypůjčování cenných papírů a nástrojů peněžního trhu a pravidla pro nekryté prodeje cenných papírů a nástrojů peněžního trhu jsou v souladu s právním předpisem Evropské unie, upravujícím kolektivní investování a v případě zahraničního podílového fondu se o jeho majetku účtuje odděleně, 3. tento jiný zahraniční subjekt kolektivního investování zveřejňuje roční zprávy a půlroční zprávy o hospodaření, umožňující hodnocení jeho aktiv a pasiv, výnosů a jeho činností za období, na které se vztahuje příslušná správa a výška poplatků, účtovaných za správu podílového fondu, nepřesáhne 3% p.a. z průměrné čisté hodnoty majetku v tomto podílovém fondu, 4. nejvíce 10 % hodnoty majetku v tomto jiném otevřeném podílovém fondu, v tomto evropském fondu nebo v tomto jiném otevřeném zahraničním subjektu kolektivního investování je možné podle jejich statutu nebo podobného dokumentu celkově investovat do podílových listů nebo cenných papírů jiných otevřených podílových fondů, jiných evropských fondů a jiných zahraničních subjektů kolektivního investování, spĺňujících podmínky podle bodů 1 až 3, c) pokladniční poukázky d) dluhopisy, spĺňující nasledující podmínky jsou přijaty na obchodování na regulovaném trhu, uvedeném v seznamu, sestaveném členskými státy a zveřejněném komisí podle právního předpisu Evropské unie, upravujícího investiční služby, jsou přijaty na obchodování na jiném regulovaném trhu jako podle předcházející zarážky v Slovenské republice nebo v členském státě, na ktorém se pravidelně obchoduje, je přístupný veřejnosti a kterého činnost je povolena NBS nebo příslušným orgánem dohledu členského státu, jsou přijaty na obchodování na trhu kótovaných cenných papírů zahraniční burzy cenných papírů nebo na jiném regulovaném trhu v nečlenském státě, jestliže se na této zahraniční burze cenných papírů nebo na tomto jiném regulovaném trhu pravidelně obchoduje, je přístupný veřejnosti a jeho činnost je povolena příslušným orgánem dohledu ve státě, ve kterém má sídlo. Seznam regulovaných trhů a jiných regulovaných trhů a trhů v nečlenském státě, přes které bude možné nabývat převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu do podílového fondu je uveden v Přílohe č. 2, mají zůstatkovou dobu splatnosti nejvíce tři roky. 5. Správcovská společnost používá finanční deriváty jen na účely efektivního řízení investic majetku v podílovém fondu za následujících podmíenek: opční obchody - celková hodnota opčních prémií, zaplacených při uzavření těchto kontraktů, spolu s hodnotou opčních prémií neexpirovaných opcí tohoto stejného typu, nepřesáhne 20% z majetku fondu, prodej kúpní opce může být uzavřen pouze na taková podkladová aktiva, která se nacházejí v majetku podílového fondu. Při prodeji prodejních opcí musí správcovská společnost zabezpečit, aby po celou dobu trvání opční smlouvy bylo v majetku podílového fondu dostatečné množství likvidních aktiv, které by mohl podílový fond potřebovat k úhradě podkladových aktiv v případě uplatnění opce. termínové obchody například měnový, úrokový forward, Správcovská společnost může neexpirovaný obchod vyrovnat před skončením jeho splatnosti protiobchodem. výměnné obchody (swapy) správcovská společnost může neexpirovaný obchod vyrovnat před skončením jeho splatnosti protiobchodem. finanční termínové kontrakty Správcovská společnost může uzavírat finanční termínové kontrakty pouze do výšky čisté hodnoty majetku ve fondu. 6. Hodnota nemovitosti nabývané do majetku v podílovém fondu nesmí ke dni uzavření smlouvy o koupi nemovitosti nebo prodeji nemovitosti překročit 20% hodnoty majetku v podílovém fondu. Tento limit se nepoužije po dobu prvních tří let od nabytí právoplatnosti rozhodnutí o udělení povolení na vytvoření podílového fondu. 7. Celková hodnota nemovitostí, které není možné ocenit výnosovou metodou, nesmí překročit 25 % hodnoty majetku v podílovém fondu

3 8. Správcovská společnost může investovat majetek v podílovém fondu do nemovitostí nebo majetkových účastí v realitních společnostech na území států, kterých seznam je uveden v Příloze č. 1 tohoto statutu, přičemž maximální limit pro takové investice je devadesát procent z hodnoty majetku v podílovém fondu. 9. Do majetku v podílovém fondu je možné nabýt nemovitost, ke které je zřízeno zástavní právo pouze s předcházejícím souhlasem depozitáře. Podmínkou nákupu nemovitosti do majetku v podílovém fondu, ke které je zřízeno zástavní právo je znalost lhůty a způsobu zániku zástavního práva k nemovitosti a zakalkulování vypořádání zástavního práva do nákupní ceny nemovitosti. K nemovitosti v majetku v podílovém fondu je možné zřídit zástavní právo pouze s předcházejícím souhlasem depozitáře a pouze na účely zabezpečení úvěru ve prospěch majetku v podílovém fondu. 10. Do majetku v podílovém fondu je možné nabýt nemovitost, ke které bylo zřízeno věcné břemeno, pouze jestliže souvisí se správou nebo s využitím dotknuté nemovitosti a s předcházejícím souhlasem depozitáře. K nemovitosti v majetku v podílovém fondu je možné zřídit věcné břemeno pouze jestliže souvisí se správou nebo s využitím dotknuté nemovitosti a pouze s předcházejícím souhlasom depozitáře. 11. Podmínkou k nabytí nemovitosti do majetku v podílovém fondu nebo k prodeji nemovitosti z majetku v podílovém fondu bude předcházející souhlas depozitáře. 12. Hodnota majetkové účasti v majetku v podílovém fondu v jedné realitní společnosti může tvořit v době jejího nabytí nejvíce 30 % hodnoty majetku v podílovém fondu. 13. Obchodní pokyny na nakládání s majetkem v podílovém fondu bude správcovská společnost evidovat spolu s ostatní obchodní dokumentací. Depozitář je oprávněn požadovat po správcovské společnosti prokázání splnění podmínek na vykonání pokynu. Podmínkami na vykonání pokynu jsou především uvedení následujících údajů o pokynu (v případě, jestliže jde o nemovitost): typ operace, znalecký posudek, limitní cena, způsob obstarání, podepsání pokynu osobami, oprávněnými jednat za správcovskou společnost nebo jejich splnomocněnci; (v případě, jestliže jde o cenný papír): typ operace, limitní cena, způsob obstarání, druh cenného papíru, název cenného papíru, ISIN cenného papíru, počet kusů, trh, datum platnosti pokynu, jeho podepsání oprávněnými osobami jednat za správcovskou společnost nebo jejch splnomocněnci. Depozitář může požadovat proskoumání odborné starostlivosti a ekonomické výhodnosti pokynu. 14. Správcovská společnost může z majetku v podílovém fondu poskytnout půjčku pouze realitní společnosti, ve které má majetkovou účast a pouze jestliže tato půjčka souvisí s výstavbou, nákupem, s ekonomickým využitím (technickým zhodnocením a správou nemovitostí) nemovitosti, kterou realitní společnost vlastní nebo plánuje postavit nebo nakoupit. Půjčka z majetku v podílovém fondu bude zabezpečena a ve smlouvě o půjčce bude uvedeno, že v případě prodeje majetkové účasti v realitní společnosti je půjčka splatná do šesti měsíců ode dne zániku majetkové účasti. 15. Celková suma všech půjček, poskytnutých z majetku v podílovém fondu jedné realitní společnosti nesmí překročit 50% hodnoty všeých nemovitostí v majetku této realitní společnosti. 16. Celková suma všech půjček, poskytnutých z majetku v podílovém fondu realitním společnostem nesmí překročit 25 % hodnoty majetku v podílovém fondu. 17. Správcovská společnost může v prospěch majetku v podílovém fondu přijmout úvěr nebo půjčku se splatností do jednoho roku, a to do výšky 20 % hodnoty majetku v podílovém fondu, jestliže zákon nestanoví jinak. 18. Správcovská společnost může na účely nabytí nemovitosti do majetku v podílovém fondu nebo udržení, nebo zlepšení jejího stavu přijmout v prospěch majetku v podílovém fondu hypotéční úvěry nebo úvěry obdobného charakteru a to pouze v případě jejich ekonomické opodstatněnosti. Hypotéční úvěry nebo úvěry obdobného charakteru přijaté v prospěch majetku v podílovém fondu nebo realitní společností, ve ktoré má podílový fond majetkovou účast, nesmějí přesáhnout 70 % hodnoty této nemovitosti. 19. Celková suma všech úvěrů a půjček přijatých správcovskou společností do majetku v podílovém fondu nesmí přesáhnout 50 % hodnoty majetku v podílovém fondu. E. Zásady hospodaření s majetkem v podílovém fondu 1. Při hospodaření s majetkem v podílovém fondu je správcovská společnost taktéž povinna : hospodařit s majetkem v podílovém fondu s odbornou péčí v souladu se zaměřením investiční strategie a rizikovým profilem, určeným v statutu při dodržování pravidel omezené a rozložení rizika, ustanovených zákonem, dbát na ochranu zájmů podílníků, předcházet konfliktu se zájmy podílníků podílových fondů, které spravuje, a jestliže není možné vyhnout se konfliktu zájmů, upřednostnit zájmy podílníků před svými zájmy a zájmy akcionářů správcovské společnosti nebo před zájmy jiných osob a v případě konfliktu zájmů podílníků zabezpečit stejné a spravedlivé nakládání se všemi podílníky, zastupovat zájmy podílníků při vymáhaní škody, kterou jim při výkoně své činnosti způsobil depozitář porušením, nebo nedostatečným plněním svých povinností, které mu vyplývají ze zákona a ze smlouvy na výkon činnosti depozitáře, a to i v případě, jestliže depozitáři zaniklo nebo mu bylo odňato povolení na poskytování investičních služeb. 2. Správcovská společnost za sebe a za každý podílový fond vede oddělené samostatné účetnictví a sestavuje účetní závěrku. Účetní závěrka správcovské společnosti a podílového fondu musí být ověřena audítorem. Správu majetku v podílovém fondu vykonává správcovská společnost samostatně, ve svém jménu a na účet podílníků. 3. Náklady podílového fondu jsou poplatky realitním kancelářím a společnostem, kterých služby správcovská společnost využívá při nabytí, správě a prodeji majetku podílového fondu, odměny znalcům za oceňování nemovitostí, správní poplatky hrázené katastru nemovitostí, poplatky hrazené obdobnému registru nemovitostí, jestliže jde o nemovitost v zahraničí a pojištění nemovitost, poplatky burze cenných papírů, zahraniční burze cenných papírů nebo jinému regulovanému trhu, subjektům, zabezpečujícím vyrovnání obchodů s cennými papíry, bankám, pobočkám zahraničních bank, obchodníkům s cennými papíry, pobočkám zahraničních obchodníků s cennými papíry, centrálnímu depozitáři nebo členovi centrálního depozitáře a subjektu se sídlem mimo území Slovenské republiky s obdobným předmětem činnosti, úroky z přijatých úvěrů, poplatky za úschovu a správu zahraničních cenných papírů, které uhradí depozitář zahraničním subjektům, poplatky za vedení bankovních účtů a převody finančních prostředků, odplata za výkon činnosti depozitáře, odplata správcovské společnosti za správu podílového fondu, odplata audítora za ověření účetní závěrky podílového fondu, daně, vztahující se k majetku v podílovém fondu, jako i další náklady, účtované v podílovém fondu v souladě se zákonem č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve ve znění pozdějších předpisů, které přímo souvisí s nakládáním majetku v podílovém fondu. Způsob výpočtu nákladů závisí od příslušných daňových předpisů a platného sazebníku poplatků subjektů, které zabezpečují služby, které souvisí s činnostmi, uvedenými v předcházející větě. 4. Správcovská společnost může na základě smlouvy svěřit osobě oprávněné na výkon svěřených činností vykonávání nasledujících činnosti: řízení investic, administraci (vedení účetnictví podílového fondu, zabezpečování právních služeb pro podílový fond, určování hodnoty majetku v podílovém fondu a stanovení ceny podílových listů, zabezpečování plnění daňových povinností, spojených s majetkem v podílovém fondu, vedení seznamu podílníků, rozdělování a vyplácení výnosů z hospodaření s majetkem v podílovém fondu, vydávání podílových listů a vyplácení podílových listů, uzavírání smluv o vydání podílových listů nebo - 3 -

4 cenných papírů zahraničních subjektů kolektivního investování nebo o vyplacení podílových listů nebo cenných papírů zahraničních subjektů kolektivního investování a jejich vyrovnávání, vedení obchodní dokumentace, informování investorů a vyřizování jejich stížností, vnitřní kontrola dodržování všeobecně závazných právních předpisů, rozhodnutí NBS a vnitřních aktů řízení správcovské společnosti), distribuci podílových listů a propagaci podílových fondů. Správcovská společnost nesmí svěřit všechny činnosti, spojené se správou podílových fondů jiným osobám, ani svěřit činnosti v takovém rozsahu, aby správcovská společnost přestala plnit účel, na který jí bylo uděleno povolení na vznik a činnost správcovskéj společnosti, ani svěřit řízení investic v rozsahu přesahujícím 50 % majetku v spravovaných podílových fondech. Svěření činností nesmí soužit na obcházení povinnosti vykonávat činnost správcovské společnosti pouze na základě povolení na vznik a činnost správcovské společnosti. F. Pravidla pro oceňování majetku v podílovém fondu 1. Oceňování majetku v podílovém fondu se vykonává nejméně jedenkrát za tři měsíce na základě aktuálního stavu majetku ke dni ocenění. 2. Hodnota majetku v podílovém fondu se určuje v souladu s příslušnými všeobecně závaznými právními předpisy. Hodnotu majetku podílového fondu určuje správcovská společnost s odbornou starostlivostí v spolupráci s depozitářem. 3. Každá nemovitost v majetku v podílovém fondu a v majetku realitní společnosti bude oceňována alespoň jedenkrát ročně. Nemovitost, kterou plánuje správcovská společnost nabýt do majetku v podílovém fondu nebo nemovitost, která je v majetku v podílovém fondu nebo nemovitost kterou plánuje správcovská společnost prodat, bude oceněna dvěma nezávislými znalci. Jednoho znalce určí správcovská společnost a jednoho znalce určí depozitář. Každý ze znalců vyhotoví znalecký posudek samostatně. Cena nemovitosti sa následně určí jako aritmetický průměr hodnot, stanovených znaleckými posudky. Znalecký posudek nesmí být ke dni uzavření smlouvy o koupi nebo prodeji nemovitostí starší než tři měsíce. 4. Nemovitosti budou oceňovány porovnávací metodou nebo výnosovou metodou, pričemž budou zohledňovat: a) trvale a dlouhodobě udržitelné vlastnosti nemovitosti, b) výnos, ktorý je možné dosáhnout třetí osobou při řádném hospodaření s nemovitostí, c) nedostatky nemovitosti, d) práva spojené s nemovitostí, e) místní podmínky na trhu s nemovitostmi a jeho předpokládaný vývoj. 5. Stejná nemovitost v majetku v podílovém fondu nesmí být oceňována více jak tři po sobě následující roky stejným znalcem. 6. Realitní společnost předkladá jedenkrát za měsíc správcovské společnosti a depozitářovi soupis nemovitostí ve svém majetku. 7. Čistá hodnota majetku v podílovém fondu je rozdíl mezi hodnotou majetku v podílovém fondu a jeho závazky. Počet podílů v oběhu představuje počet vydaných podílů, který je snížen o počet vyplacených podílů. Aktuální cena jednoho podílu sa určí tak, že zjištěná čistá hodnota majetku v podílovém fondu se vydělí počtem podílův v oběhu. 8. Za skutečnosti, které mohou vyvolat významné ovlivnění aktuální ceny podílových listů se považují především významné změny v technickém stavu nemovitostí, úrokových sazeb, poptávky na trhu nemovitostí, nacházejících se v majetku podílového fondu, a to především, zahájení konání o konkurzu nebo vyrovnání realitní společnosti, pozastavení činnosti realitní společnosti úředním rozhodnutím, rozhodnutí o zrušení, sloučení, rozdělení a jiných závažných organizačních změnách, každé snížení obchodního majetku realitní společnosti, přesahující 20%, vstup společnosti do likvidace, soudní spory, kterých předmětem je hodnota, která přesahuje 20 % obchodního majetku emitenta, jako i změny v statutárních, dozorních a řídících orgánech emitenta. 9. Výnosy podílového fondu budou tvořit především výnosy ze správy a prodeje nemovitosti, z prodeje cenných papírů, přijaté úroky z vkladových a běžných účtů v bankách, přijaté výnosy z cenných papírů, výnosy z operací na finančním trhu a příjmy ze zaokroulování, které vznikají při vydávání a vyplácení podílových listů. Uvedené údaje zjistí správcovská společnost z analytické evidence podílového fondu, vytvářené během kalendářního roku. 10. Správcovská společnost je povinna každoročně vyplácet podílníkům výnosy z majetku v podílovém fondu ve výšce výnosů z cenných papírů, nástrojů peněžního trhu a vkladových účtů podílového fondu vyplacených správcovské společnosti za příslušný kalendářní rok. Tato povinnost se pokládá za splněnou zahrnutím výnosů do aktuální ceny už vydaných podílových listů. G. Obchodní jméno a sídlo depozitáře 1. Depozitářem podílového fondu je Československá obchodná banka, a.s., Michalská 18, Bratislava. Výška roční odplaty za výkon činnosti depozitáře je 0,15% z průměrné roční čisté hodnoty majetku v podílovém fondu bez DPH. 2. Odplata depozitáře za výkon činností depozitáře se vypočítává v alikvótní výšce při každém oceňování majetku v podílovém fondu a hradí jedenkrát za kalendářní měsíc. H. Informační povinnosti 1. Správcovská společnost zveřejní nejpozději do dvou měsíců po uplynutí prvních šiesti měsíců kalendářního roku půlroční a do čtyřech měsíců po uplynutí kalendářního roku roční zprávu o hospodaření s majetkem v podílovém fondu. Zprávy o hospodaření s majetkem v podílovém fondu budou zveřejňovány bezplatným spřístupněním v písemné formě v sídle správcovské společnosti a depozitáře. Správcovská společnost oznámí tuto skutečnost v tisku s celostátní působností, uveřejňující burzovní zprávy. Správcovská společnost poskytne bezplatně na žádost podílníka půlroční a roční zprávu o hospodaření s majetkem v podílovém fondu. 2. Správcovská společnost zveřejňuje ve smyslu zákona nejméně jedenkrát za tři měsíce v periodickém tisku s celostátní působností, uveřejňující burzovní zprávy, aktuální cenu podílu a čistou hodnotu majetku v podílovém fondu. Informace ve smyslu čl. M ods. 4 zveřejní správcovská společnost na internetové stránce. 3. Správcovská společnost aktualizuje údaje v prodejním prospektu a v zjednodušeném predajním prospektu podílového fondu. S aktuálním úplným statutem, prodejním prospektem a zjednodušeným prodejním prospektem podílového fondu se má podílník možnost obeznámit v sídle správcovské společnosti a na její internetové stránce. 4. Úplné znění statutu podílového fondu zveřejní správcovská společnost ve svém sídle a na internetové stránce. I. Výška odplaty za správu podílového fondu a způsob jejího výpočtu 1. Roční odplata správcovské společnosti za správu podílového fondu představuje 1,50% z průměrné roční čisté hodnoty majetku v podílovém fondu. 2. Vzorec na výpočet odplaty podle bodu 1.: Odpl S = Odpl S% / (Odpl D% + Odpl S% ) x (HM (HM / (1 + (Odpl D% + Odpl S% ) / 365 x D))) Kde: Odpl S - odplata správcovské společnosti v měnové jednotce Slovenské republiky ke dni ocenění Odpl S% - odplata správcovské společnosti v % Odpl D% - odplata depozitáře v % HM - čistá hodnota majetku před zaúčtováním alikvótní výšky odplat správcovské společnosti a depozitáře ke dni ocenění D - počet dní od posledního ocenění

5 3. Odplata správcovské společnosti za správu podílového fondu se vypočítává v alikvótní výšce při každém oceňování majetku v podílovém fondu a hradí se jedenkrát za tři měsíce. J. Způsob vykonávání hlasovacích práv, spojených s cennými papíry v majetku podílového fondu 1. Správcovská společnost bude vykonávat práva k cenným papírům v majetku v podílovém fondu pouze v zájmu zhodnocování majetku podílniků a v souladu s tímto statutem. 2. Hlasovací práva, spojená s cennými papíry v majetku v podílovém fondu se vykonávají tak, že představenstvo správcovské společnosti splnomocní na předmětné hlasování člena představenstva nebo zaměstnance správcovské společnosti nebo jinou osobu. Splnomocněnec hlasuje na základě pokynů představenstva, které budou uděleny tak, aby hlasování bylo v zájmu podílníků. K. Podíl a podílový list 1. Podílový list je cenný papír, který může znít na jeden nebo více podílů podílníka na majetku v podílovém fondu, a s kterým je spojeno právo podílníka na zodpovídající podíl na majetku v podílovém fondu a právo podílet se na výnosu z tohoto majetku. Podílový list se stejným počtem podílů zakládá stejná práva všech podílníků podílového fondu. Správcovská společnost vede seznam podílníků. 2. Počáteční hodnota jednoho podílu je 0, EUR (přepočítaná konverzním kurzem 1EUR = 30,1260 SKK je 1 Sk). Společnost vydává podílové listy za počáteční hodnotu podílu 1 měsíc ode dne zahájení vydávání podílových listů. Podílové listy jsou vydávány ve formě na jméno a jejich podoba je listinná. 3. Správcovská společnost neručí a nezodpovídá za škody vzniklé ztrátou, odcizením, zneužitím nebo zničením podílového listu, vydaného podílníkovi. Podílnik je však tuto skutečnost povinen písemně ohlásit společnosti. L. Vydávání podílových listů 1. Správcovská společnost vydává podílový list za prodejní cenu, která je součtem aktuální ceny podílového listu (aktuální cenou se rozumí součin počtu podílů, vyznačených na podílovém listě a aktuální ceny podílu, která se určí jako podíl čisté hodnoty majetku v podílovém fondu a počtem podílů v oběhu) a poplatku, spojeného s vydáváním podílového listu (dále pouze emisní poplatek ). Prodejní cena podílu se určí jako součet aktuální ceny podílu a emisního poplatku. 2. Horní hranice emisního poplatku je maximálně ve výšce 5% z aktuální ceny podílového listu. Aktuální výška emisního poplatku je zveřejněna v prodejním a zjednodušeném prodejním prospektu podílového fondu. Emisní poplatek je příjmem správcovské společnosti. 3. Investované sumě přináleží počet podílů, který se určí jako podíl investované sumy a prodejní ceny jednoho podílu k rozhodnému dni. Takto určený počet podílů se zaokroulí na celé číslo směrem dolů a kladný rozdíl ze zaokrouhlování, vynásobený aktuální cenou podílu, je příjmem podílového fondu. Prodejní cena podílu se určí jako součet aktuální ceny podílu a emisního poplatku, připadajícího na jeden podíl. Rozhodujícím dnem je první pracovní den, který následuje po dni doručení úplné žádosti Žádost o registraci podílníka a vydání podílových listů (dále pouze žádost o vydání podílových listů ) správcovské společnosti. Žádost o vydání podílových listů je úplná, jestliže je doručene správcovské společnosti a na účet příslušného podílového fondu byla připsána prodejní cena podílového listu. 4. Správcovská společnost vydá podílníkovi podílový list k rozhodujícímu dni. 5. Správcovská společnost může odmítnout vydat podílový list, především, jestliže jde o neobvykle vysokou sumu nebo jestliže je podezření, že peněžní prostředky pocházejí z trestné činnosti. M. Vyplacení podílových listů 1. Podílník má právo předložit podílový list na vyplacení správcovské společnosti. Správcovská společnost je povinna vyplatit podílníkovi nejpozději však do 12 měsíců ode dne doručení úplné Žádosti o vyplacení podílových listů nákupní cenu podílového listu (dále jen úplná žádost o vyplacení ). Žádost o vyplacení podílových listů je úplná, jestliže je řádně vyplněna, doručená správcovské společnosti a podílník vrátil podílový list, nebo ho má v úschově u depozitáře nebo u správcovské společnosti. 2. Nákupní cena podílového listu se rovná součinu nákupní ceny jednoho podílu ke dni doručení úplné žádosti o vyplacení a počtu podílů, uvedených na podílovém listě. Nákupní cena se zaokrouhluje na celé číslo dolů a kladný rozdíl ze zaokrouhlování je příjmem podílového fondu. Správcovská společnost může podílníkovi, při vrácení podílového listu, účtovat náklady, spojené s vyplacením podílového listu, nejvíce však ve výšce 5% (dále pouze výstupní poplatek ) z aktuální ceny podílového listu v den doručení úplné Žádosti o vyplacení podílových listů. Náklady správcovské společnosti, spojené s vydáním podílového listu a vyplacením vráceného podílového listu účtované podílníkovi však nemohou překročit 5% z aktuální ceny podílového listu v čase jeho vyplacení. Nákupní cena podílu se ke dni vrácení podílového listu vypočítá jako rozdíl aktuální hodnoty podílu a výšky výstupního poplatku, připadajícího na jeden podíl. Aktuální výška výstupního poplatku je zveřejněná v prodejním a v zjednodušeném prodejním prospektu podílového fondu. 3. Správcovská společnost není povinna vyplácet podílové listy po dobu prvních dvou let od nabytí právoplatnosti rozhodnutí o udělení povolení na vytvoření podílového fondu. 4. Správcovská společnost může v mimořádných případech dočasně, nejdéle však na tři měsíce, pozastavit vyplácení podílových listů, a to jen jestliže je to v zájmu podílníků. O pozastavení vyplácení podílových listů rozhoduje představenstvo správcovské společnosti, které je povinno o svém rozhodnutí vypracovat záznam. V záznamu se uvede datum a čas rozhodnutí, důvody a přesné určení doby pozastavení. Od začátku doby pozastavení vyplácení podílových listů na základě rozhodnutí podle první věty nesmí správcovská společnost vyplácet ani vydávat podílové listy podílového fondu, na který se toto rozhodnutí vztahuje. Zákaz se vztahuje i na vyplacení a vydání podílových listů, o kterých vyplacení nebo vydání bylo požádáno, do doby pozastavení vyplácení podílových listů, při kterých ještě nedošlo k jejich vyplacení nebo nebyl podán pokyn na připsání podílových listů na účet majitele. Po obnovení vydávání a vyplácení podílových listů správcovská společnost vydá nebo vyplatí podílové listy, kterých vydávání nebo vyplácení bylo pozastaveno, za aktuální cenu ke dni obnovení vyplácení podílových listů. O pozastavení, důvodu a době a obnovení vyplácení podílových listů budou podílníci bezodkladně informováni ve smyslu tohoto statutu. N. Pravidla pro přijímání změn statutu, prodejního prospektu a zjednodušeného prodejního prospektu podílového fondu 1. Návrhy změn statutu, prodejního prospektu a zjednodušeného prodejního prospektu předkládají představenstvu společnosti jeho členové v následujících případech: legislativní změny, změny v orgánech společnosti, změny obchodní politiky a jiné změny. 2. Návrh změn statutu schvaluje představenstvo správcovské společnosti. Prodejní prospekt a zjednodušený prodejní prospekt a jejich změny schvaluje představenstvo správcovské společnosti. Statut a jeho změny nabývají účinnost dnem následujícím po nabytí právoplatnosti rozhodnutí NBS o udělení povolení na vytvoření podílového fondu nebo předcházejícího souhlasu na změnu statutu. Statut a jeho změny jdou účinné i po nabytí právoplatnosti rozhodnutí NBS, kterým byly tyto změny nařízeny

PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. Prodejní prospekt podílového fondu se může během smluvního vztahu mezi správcovskou společností a podílníkem

Více

CE Bond. Prodejní prospekt podílového fondu CE Bond o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s.

CE Bond. Prodejní prospekt podílového fondu CE Bond o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s. Prodejní prospekt podílového fondu CE Bond o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s. CE Bond 1. INFORMACE O PODÍLOVÉM FONDĚ 1.1. Fond - CE Bond o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s., který byl

Více

Český konzervativní. Prodejní prospekt podílového fondu Český konzervativní o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s.

Český konzervativní. Prodejní prospekt podílového fondu Český konzervativní o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s. Prodejní prospekt podílového fondu Český konzervativní o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s. Český konzervativní 1. INFORMACE O PODÍLOVÉM FONDE 1.1. Fond - Český konzervativní o.p.f., IAD Investments,

Více

STATUT. otevřeného podílového fondu. J&T IFN smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.

STATUT. otevřeného podílového fondu. J&T IFN smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. STATUT otevřeného podílového fondu J&T IFN smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. 1. Základní údaje o fondu kolektivního investování (dále jen fond ) Název fondu:

Více

STATUT. Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21

Více

IMP otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s. Speciální fond kvalifikovaných investorů

IMP otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s. Speciální fond kvalifikovaných investorů IMP otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s. Speciální fond kvalifikovaných investorů 1 Obsah: Článek 1. Základní údaje o fondu kolektivního investování strana 3 Článek 2. Investiční společnost

Více

STATUT RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

STATUT RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond STATUT RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (úplné znění) Služby investorům: Pioneer Asset Management, a.s. IČ: 25684558, se sídlem Praha 8, Karolinská 650/1,

Více

STATUT. Zlatý otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Zlatý otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Zlatý otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21 Praha 4 www.cpinvest.cz email: info@cpinvest.cz

Více

STATUT. Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21 Praha 4 www.cpinvest.cz

Více

IMP Energo otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s. Speciální fond kvalifikovaných investorů

IMP Energo otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s. Speciální fond kvalifikovaných investorů IMP Energo otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s. Speciální fond kvalifikovaných investorů 1 Obsah: Článek 1. Základní údaje o fondu kolektivního investování strana 3 Článek 2. Investiční

Více

STATUT Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut )

STATUT Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) STATUT Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. Obecné náležitosti Statutu Článek 1 Základní údaje o Fondu 1. Úplný název fondu je Vyvážený

Více

STATUT. Důchodového fondu státních dluhopisů důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů...

STATUT. Důchodového fondu státních dluhopisů důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů... STATUT Důchodového fondu státních dluhopisů důchodového spoření OBSAH Vymezení pojmů... strana 2 Článek 1 Základní údaje... strana 4 Článek 2 Údaje o penzijní společnosti... strana 5 Článek 3 Investiční

Více

Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PODÍLOVÉM FONDU... 4 1.1 NÁZEV PODÍLOVÉHO FONDU... 4 1.2 ZKRÁCENÝ NÁZEV FONDU... 4 1.3 ROZHODNUTÍ O POVOLENÍ...

Více

STATUT. Povinného konzervativního účastnického fondu doplňkového penzijního spoření se státním příspěvkem Česká spořitelna penzijní společnost, a.s.

STATUT. Povinného konzervativního účastnického fondu doplňkového penzijního spoření se státním příspěvkem Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. STATUT Povinného konzervativního účastnického fondu doplňkového penzijního spoření se státním OBSAH Vymezení pojmů... strana 2 Článek 1 Základní údaje... strana 5 Článek 2 Údaje o penzijní společnosti...

Více

STATUT. Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21 Praha 4 www.cpinvest.cz

Více

STATUT. Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond. (úplné znění) Strana 1 (celkem 20) Služby investorům:

STATUT. Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond. (úplné znění) Strana 1 (celkem 20) Služby investorům: STATUT Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (úplné znění) Služby investorům: Pioneer Investments budova FILADELFIE Želetavská 1525/1 140 00 Praha 4 Bezplatná

Více

Platný od 1.1. 2012 ČR statut FKN Poslední aktualizace 20.8.2013

Platný od 1.1. 2012 ČR statut FKN Poslední aktualizace 20.8.2013 Platný od 1.1. 2012 ČR statut FKN Poslední aktualizace 20.8.2013 STATUT Konzervativní otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU Článek

Více

STATUT. Dynamického důchodového fondu důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů...

STATUT. Dynamického důchodového fondu důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů... STATUT Dynamického důchodového fondu důchodového spoření OBSAH Vymezení pojmů... strana 2 Článek 1 Základní údaje... strana 4 Článek 2 Údaje o penzijní společnosti... strana 5 Článek 3 Investiční cíle

Více

Poskytování informací neprofesionálním potenciálním klientům a neprofesionálním klientům před poskytnutím investiční služby

Poskytování informací neprofesionálním potenciálním klientům a neprofesionálním klientům před poskytnutím investiční služby Poskytování informací neprofesionálním potenciálním klientům a neprofesionálním klientům před poskytnutím investiční služby PROXENTA Finance, o.c.p., a.s. (dále jen Obchodník ) v souladu se zákonem č.

Více

I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU Platný od 27. 6. 2012 ČR statut VFF Poslední aktualizace 27. 6. 2012 STATUT Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

Více

STATUT. SAS Capital 11 podfond. SAS Capital, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

STATUT. SAS Capital 11 podfond. SAS Capital, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. STATUT SAS Capital, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. a SAS Capital 11 podfond SAS Capital, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. OBSAH Vymezení pojmů.........3 Část

Více

STATUT AKRO GLOBÁLNÍ AKCIOVÝ FOND, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND AKRO INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S.

STATUT AKRO GLOBÁLNÍ AKCIOVÝ FOND, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND AKRO INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. STATUT AKRO GLOBÁLNÍ AKCIOVÝ FOND, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND AKRO INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. Statut AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu, AKRO investiční společnost, a.s. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

STATUT. Vyvážený dluhopisový fond, otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Vyvážený dluhopisový fond, otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Vyvážený dluhopisový fond, otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21 Praha 4 www.cpinvest.cz

Více

STATUT. WOOD & Company All Weather dluhopisový fond - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.

STATUT. WOOD & Company All Weather dluhopisový fond - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s. STATUT WOOD & Company All Weather dluhopisový fond - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s. únor 2014 OBSAH STATUT... 1 Vymezení pojmů... 1 Část I.... 3 Obecné náležitosti Statutu...

Více

J&T OSTRAVICE ACTIVE LIFE

J&T OSTRAVICE ACTIVE LIFE STATUT speciálního fondu kvalifikovaných investorů J&T OSTRAVICE ACTIVE LIFE uzavřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. 1 STATUT FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ I) PREAMBULE STATUTU FONDU

Více

Statut. Realita nemovitostní otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s. Speciální fond nemovitostí

Statut. Realita nemovitostní otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s. Speciální fond nemovitostí Statut Realita nemovitostní otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s. Speciální fond nemovitostí 1 Obsah: Článek 1. Základní údaje o fondu kolektivního investování strana 3 Článek 2. Údaje

Více

Statut Růstový účastnický fond NN Penzijní společnosti, a.s.

Statut Růstový účastnický fond NN Penzijní společnosti, a.s. NN Penzijní společnost Statut Růstový účastnický fond NN Penzijní společnosti, a.s. Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. NN Penzijní společnost, a.s. (dále jen Společnost ) se sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha

Více

Statut Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a.s.

Statut Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a.s. Statut Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a.s. Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. ING Penzijní společnost, a.s. (dále jen Společnost ) se sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5 Smíchov, IČ: 63078074

Více

STATUT. Conseq realitní, otevřený podílový fond

STATUT. Conseq realitní, otevřený podílový fond STATUT Conseq realitní, otevřený podílový fond OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Základní údaje o Fondu... 6 2. Obhospodařovatel... 6 3. Administrátor... 7 4. Údaje o pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti...

Více

Statut ČS nemovitostního fondu, otevřený podílový fond REICO investiční společnosti České spořitelny, a.s.

Statut ČS nemovitostního fondu, otevřený podílový fond REICO investiční společnosti České spořitelny, a.s. Statut ČS nemovitostního fondu, otevřený podílový fond REICO investiční společnosti České spořitelny, a.s. Vymezení pojmů... 2 Část I. Údaje o fondu kolektivního investování... 5 Část II. Obhospodařovatel...

Více