STATUT Speciálního podílového fondu nemovitostí Prvý realitný fond, š.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STATUT Speciálního podílového fondu nemovitostí Prvý realitný fond, š.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s."

Transkript

1 STATUT Speciálního podílového fondu nemovitostí Prvý realitný fond, š.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. Ve smyslu zákona č. 594/2003 Z.z. o kolektívnom investovaní a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění (dále i ZKI nebo zákon ) je statut podílového fondu neoddělitelnou součástí smlouvy podílníka se správcovskou společností. Podílník nabytím podílového listu akceptuje ustanovení statutu. A. Správcovská společnost 1. Speciální podílový fond nemovitostí - Prvý realitný fond, š.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. (dále jen podílový fond ) spravuje společnost IAD Investments, správ. spol., a.s. se sídlem Malý trh 2/A, Bratislava, IČO , zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I., oddíl Sa, vložka č. 182/B (dále jen správcovská společnost ). Správcovská společnost vznikla jako investiční společnost s obchodním jménem Agroinvest, i.a.s. a v roku 2000 se ve smyslu zákona č. 385/1999 Z.z. o kolektívnom investovaní a na základě rozhodnutí Úradu pre finančný trh (v součastnosti Národná banka Slovenska dále jen NBS ) přetransformovala na správcovskou společnost. V roku 2002 správcovská společnost změnila obchodní jméno na Investičná a Dôchodková, správ. spol., a.s., které se v roku 2008 změnilo na IAD Investments, správ. spol., a.s. Správcovská společnost byla založena na dobu neurčitou. Internetová stránka společnosti je (dále jen internetová stránka ). 2. Při správě majetku v podílovém fondu se správcovská společnost řídí ustanoveními zákona č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění. 3. Při zdaňování výnosů z majetku v podílovém fondu se správcovská společnost řídí ustanoveními zákona č. 595/2003 Z.z. o daniach z príjmu v platném znění. 4. V dalších činnostech se správcovská společnost řídí ustanoveními všeobecně závazných právních předpisů, platných v Slovenské republice. 5. Statut podílového fondu se může během smluvního vztahu mezi správcovskou společností a podílníkem změnit ve smyslu článku N. tohoto statutu. B. Podílový fond 1. Podílový fond vytváří správcovská společnost vydáváním podílových listů. 2. Název podílového fondu je Prvý realitný fond, š.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. (dále i podílový fond). 3. Podílový fond bol vytvořen v roce 2006 na dobu neurčitou jako otevřený podílový fond. Podílový fond je subjektem kolektivního investování a není právnickou osobou. 4. Podílovým fondem se rozumí společný majetek podílníků, shromážděný správcovskou společností, vydáváním podílových listů a investováním tohoto majetku. Majetková práva podílníků jsou reprezentována podílovými listy. C. Rizikový profil podílového fondu 1. Podílový fond je určen pro investory s vyváženým vztahem k riziku, kteří mají zájem o stabilní rovnoměrný růst své investice. Je vhodnou alternativou pro investory, kteří si investujú své peněžní prostředky do dluhopisových nebo smíšených podílových fondů. Doporučujeme ho investorům, kteří mají zájem uložit si své peněžní prostředky na období delší než 5 let. Cílem podílového fondu je dlouhodobé zhodnocování finančních prostředků za účelem dosahování vyšších výnosů než nabízejí dluhopisové podílové fondy při přijatelné míře rizika. Majetek v podílovém fondu může být použit pouze s cílem zabezpečit řádné a bezpečné investování majetku v podílovém fondu a ochranu podílníků. 2. Faktory ovlivňujícími výkonnost podílového fondu jsou: a) Ekonomický růst: Ekonomický růst hospodářství v zemích, do kterých budou smeřovat investice podílového fondu, obvykle má pozitivní vliv na růst hodnoty nemovitostí na jejich národních trzích, což má pozitivní vliv na růst hodnoty podílu a naopak, ekonomický pokles hospodářství v zemích, do kterých budou směřovat investice podílového fondu, obvykle má vliv i na snížení hodnoty nemovitostí na jejich národních trzích, což má vliv na pokles hodnoty podílu. Tento typ rizika má průměrný vliv na hodnotu podílu. b) Výměnný kurz: Hodnotu podílového fondu mohou ovlivnit i změny výměnného kurzu měny, ve které je majetek podílového fondu účtován. Poklesem výměnného kurzu účtovní měny podílového fondu vůči měnám jiných zemí, ve kterých národních měnách jsou nabyty nemovitosti, denominované cenné papíry nebo jiné finanční nástroje, nacházející se v majetku podílového fondu, dochází k nárůstu hodnoty těchto nemovitostí, cenných papírů, což má pozitivní vliv na růst hodnoty podílu a naopak, růstem výměnného kurzu účtovní měny podílového fondu vůči měnám jiných zemí, ve kterých národních měnách jsou denominovány nabyté nemovitosti, cenné papíry nebo jiné finanční nástroje, nacházející se v majetku podílového fondu, dochází k poklesu hodnoty těchto nemovitostí, cenných papírů, což má vliv na pokles hodnoty podílu. Tento typ rizika má průměrný vliv na hodnotu podílu. c) Tržní riziko: Tržní riziko je riziko (makroekonomické, mikroekonomické, politické), které působí na všechny investice stejně. Tento typ rizika má velký vliv na hodnotu podílu. d) Specifické riziko: Riziko, které působí pouze na určitou nemovitost, případně typ nemovitostí (špatný technický stav, oprava, případně rekonstrukce nemovitosti následkem přírodní katastrofy, úmyslného poškození, snížení ekonomického využití nemovitosti vlivem vnějších okolností změna dopravního přístupu k nemovitosti, výstavba jiných nemovitostí v okolí, které sníží atraktivitu okolního území, či přímo vlastněné nemovitosti, výstavba jiných podobných nemovitostí, které vzhledem na jejich polohu, rozlohu, vybavení konkurují vlastněné nemovitosti, neplacení nájmu v nemovitostech, určených na správu, snížení hodnoty majetku realitních společností a tím i hodnoty jejich cenných papírů v majetku podílového fondu, zdlouhavé vyřizování úvěrů, stavebních povolení, prodloužení termínu ukončení stavebních prací a podobně), je možné jej snížit diverzifikací aktiv podílového fondu do různých typů investic. Tento typ rizika má střední vliv na hodnotu podílu. e) Riziko pohybu úrokových měr: Pohyb úrokových měr směrem dolů obyčejně způsobuje růst cen nemovitostí a růst výnosů z dluhopisů a naopak pohyb úrokových měr směrem nahoru obyčejně způsobuje pokles cen nemovitostí a růst výnosů z dluhopisů. Tento typ rizika má střední vliv na hodnotu podílu. f) Riziko koncentrace: Riziko, související s investiční strategií, zaměřenou na určité průmyslové odvětví, státy či regiony, jiné části trhu nebo určité druhy aktiv. Tento typ rizika má velký vliv na hodnotu podílu. g) Úvěrové riziko: Riziko spočívá v tom, že realitní společnost nebo protistrana nebude schopna dodržet svůj závazek. Tento typ rizika má průměrný vliv na hodnotu podílu. h) Vypořádání obchodu: Riziko je spojeno s tím, že vypořádání obchodu neproběhne tak, jak se předpokládalo, z důvodu, že protistrana nezaplatí za nemovitost nebo nezaplatí a nedodá finanční nástroje v dohodnuté lhůtě. Tento typ rizika má malý vliv na hodnotu podílu. i) Riziko nedostatočné likvidity: Riziko spočívá v tom, že určité aktivum podílového fondu nebude zpeněženo včas za přiměřenou cenu. Tento typ rizika má průměrný vliv na hodnotu podílu. j) Riziko ztráty majetku, svěřeného do úschovy nebo jiného spravování: Riziko může být zapříčiněno především insolventností, nedbalým nebo úmyslným jednáním osoby, která má v úschově nebo jiném spravování majetek v podílovém fondu nebo podílové listy podílového fondu. Tento typ rizika má malý vliv na hodnotu podílu

2 k) Riziko kolísání hodnoty investice: Riziko závisí od výkonnosti správcovské společnosti při správě podílového fondu nebo v závislosti od existence nebo omezení záruk, poskytovaných třetí stranou. Tento typ rizika má průměrný vliv na hodnotu podílu. l) Riziko inflace: Souvisí s poklesem kupní hodnoty peněz. Tento typ rizika má velký vliv na hodnotu podílu. m) Riziko poklesu hodnoty majetku pod zákonem stanovenou hodnotu: V případě, že klesne čistá hodnota majetku v podílovém fondu pod zákonem stanovenou hodnotu, NBS může odejmout správcovské společnosti povolení na vytvoření podílového fondu. Tento typ rizika má průměrný vliv na hodnotu podílu. n) Riziko nestálosti prostředí: Riziko vyplývá především ze změny daňového systému nebo právních předpisů. Tento typ rizika má průměrný vliv na hodnotu podílu. D. Zaměření a cíle investiční strategie správcovské společnosti s majetkem v podílovém fondu. 1. Cílem správcovské společnosti je z delšího hlediska 5-7 roků zabezpečit pro podílníky podílového fondu růst hodnoty jejich investic v podílovém fondu. 2. Správcovská společnost bude investovat finanční prostředky, shromážděné do majetku v podílovém fondu, v souladu se zákonem, především do nemovitostí v oblasti bydlení, administrativy, logistiky, obchodu a cestovního ruchu. 3. Majetek v podílovém fondu je možné investovat pouze do 1. nemovitostí včetně příslušenství na účely jejich správy a prodeje. Na účely správy mohou být do majetku v podílovém fondu nabývány nemovitosti, které jsou způsobilé při řádném hospodaření přinášet pravidelný a dlouhodobý výnos ve prospěch majetku v podílovém fondu, a kterých cenu je možné určit výnosovou metodou jestliže zákon nestanoví jinak. Na účely prodeje mohou být do majetku v podílovém fondu nabývány nemovitosti, způsobilé přinést zisk z prodeje, a kterých cenu je možné určit porovnávací metodou. 2. majetkových účastí v realitních společnostech za podmínek uvedených v zákoně. 3. jiných aktiv, splňujících kritéria podle 44 ods. 1) ZKI, ze kterých ekonomické podstaty vyplývá úzké propojení s trhem nemovitostí. 4. Nejméně 10% hodnoty majetku v podílovém fondu budou tvořit: a) vklady na běžných účtech a na vkladových účtech se splatností na požádání nebo s lhůtou splatnosti do 12 měsíců v bankách se sídlem na území Slovenské republiky nebo v zahraničních bankách se sídlem v členském státě nebo nečlenském státě, jestliže tento nečlenský stát vyžaduje dodržování pravidel obezřetného podnikání bank, které Národní banka Slovenska považuje za rovnocenné s pravidly podle zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmeně a doplnění některých zákonů nebo s pravidly obezřetnosti podnikání bank členského státu, b) podílové listy jiných otevřených podílových fondů, cenné papíry evropských fondů a cenné papíry jiných zahraničních subjektů kolektivního investování, jestliže 1. tento jiný zahraniční subjekt kolektivního investování je otevřen, investuje do převoditelných cenných papírů a nástrojů peněžního trhu na princípu omezení a rozložení rizika a má uděleno povolení podle právních předpisů státu, ve kterém má sídlo, a podléhá dohledu, který je rovnocenný s dohledem, vykonávaným NBS nebo orgánem dohledu členského státu, a jestliže je zabezpečena spolupráce NBS s příslušnými orgány dohledu, 2. úroveň ochrany majitelů cenných papírů tohoto jiného zahraničního subjektu kolektivního investování je rovnocenná s úrovní ochrany podílníků v otevřeném podílovém fondu, především pravidla půjčování a vypůjčování cenných papírů a nástrojů peněžního trhu a pravidla pro nekryté prodeje cenných papírů a nástrojů peněžního trhu jsou v souladu s právním předpisem Evropské unie, upravujícím kolektivní investování a v případě zahraničního podílového fondu se o jeho majetku účtuje odděleně, 3. tento jiný zahraniční subjekt kolektivního investování zveřejňuje roční zprávy a půlroční zprávy o hospodaření, umožňující hodnocení jeho aktiv a pasiv, výnosů a jeho činností za období, na které se vztahuje příslušná správa a výška poplatků, účtovaných za správu podílového fondu, nepřesáhne 3% p.a. z průměrné čisté hodnoty majetku v tomto podílovém fondu, 4. nejvíce 10 % hodnoty majetku v tomto jiném otevřeném podílovém fondu, v tomto evropském fondu nebo v tomto jiném otevřeném zahraničním subjektu kolektivního investování je možné podle jejich statutu nebo podobného dokumentu celkově investovat do podílových listů nebo cenných papírů jiných otevřených podílových fondů, jiných evropských fondů a jiných zahraničních subjektů kolektivního investování, spĺňujících podmínky podle bodů 1 až 3, c) pokladniční poukázky d) dluhopisy, spĺňující nasledující podmínky jsou přijaty na obchodování na regulovaném trhu, uvedeném v seznamu, sestaveném členskými státy a zveřejněném komisí podle právního předpisu Evropské unie, upravujícího investiční služby, jsou přijaty na obchodování na jiném regulovaném trhu jako podle předcházející zarážky v Slovenské republice nebo v členském státě, na ktorém se pravidelně obchoduje, je přístupný veřejnosti a kterého činnost je povolena NBS nebo příslušným orgánem dohledu členského státu, jsou přijaty na obchodování na trhu kótovaných cenných papírů zahraniční burzy cenných papírů nebo na jiném regulovaném trhu v nečlenském státě, jestliže se na této zahraniční burze cenných papírů nebo na tomto jiném regulovaném trhu pravidelně obchoduje, je přístupný veřejnosti a jeho činnost je povolena příslušným orgánem dohledu ve státě, ve kterém má sídlo. Seznam regulovaných trhů a jiných regulovaných trhů a trhů v nečlenském státě, přes které bude možné nabývat převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu do podílového fondu je uveden v Přílohe č. 2, mají zůstatkovou dobu splatnosti nejvíce tři roky. 5. Správcovská společnost používá finanční deriváty jen na účely efektivního řízení investic majetku v podílovém fondu za následujících podmíenek: opční obchody - celková hodnota opčních prémií, zaplacených při uzavření těchto kontraktů, spolu s hodnotou opčních prémií neexpirovaných opcí tohoto stejného typu, nepřesáhne 20% z majetku fondu, prodej kúpní opce může být uzavřen pouze na taková podkladová aktiva, která se nacházejí v majetku podílového fondu. Při prodeji prodejních opcí musí správcovská společnost zabezpečit, aby po celou dobu trvání opční smlouvy bylo v majetku podílového fondu dostatečné množství likvidních aktiv, které by mohl podílový fond potřebovat k úhradě podkladových aktiv v případě uplatnění opce. termínové obchody například měnový, úrokový forward, Správcovská společnost může neexpirovaný obchod vyrovnat před skončením jeho splatnosti protiobchodem. výměnné obchody (swapy) správcovská společnost může neexpirovaný obchod vyrovnat před skončením jeho splatnosti protiobchodem. finanční termínové kontrakty Správcovská společnost může uzavírat finanční termínové kontrakty pouze do výšky čisté hodnoty majetku ve fondu. 6. Hodnota nemovitosti nabývané do majetku v podílovém fondu nesmí ke dni uzavření smlouvy o koupi nemovitosti nebo prodeji nemovitosti překročit 20% hodnoty majetku v podílovém fondu. Tento limit se nepoužije po dobu prvních tří let od nabytí právoplatnosti rozhodnutí o udělení povolení na vytvoření podílového fondu. 7. Celková hodnota nemovitostí, které není možné ocenit výnosovou metodou, nesmí překročit 25 % hodnoty majetku v podílovém fondu

3 8. Správcovská společnost může investovat majetek v podílovém fondu do nemovitostí nebo majetkových účastí v realitních společnostech na území států, kterých seznam je uveden v Příloze č. 1 tohoto statutu, přičemž maximální limit pro takové investice je devadesát procent z hodnoty majetku v podílovém fondu. 9. Do majetku v podílovém fondu je možné nabýt nemovitost, ke které je zřízeno zástavní právo pouze s předcházejícím souhlasem depozitáře. Podmínkou nákupu nemovitosti do majetku v podílovém fondu, ke které je zřízeno zástavní právo je znalost lhůty a způsobu zániku zástavního práva k nemovitosti a zakalkulování vypořádání zástavního práva do nákupní ceny nemovitosti. K nemovitosti v majetku v podílovém fondu je možné zřídit zástavní právo pouze s předcházejícím souhlasem depozitáře a pouze na účely zabezpečení úvěru ve prospěch majetku v podílovém fondu. 10. Do majetku v podílovém fondu je možné nabýt nemovitost, ke které bylo zřízeno věcné břemeno, pouze jestliže souvisí se správou nebo s využitím dotknuté nemovitosti a s předcházejícím souhlasem depozitáře. K nemovitosti v majetku v podílovém fondu je možné zřídit věcné břemeno pouze jestliže souvisí se správou nebo s využitím dotknuté nemovitosti a pouze s předcházejícím souhlasom depozitáře. 11. Podmínkou k nabytí nemovitosti do majetku v podílovém fondu nebo k prodeji nemovitosti z majetku v podílovém fondu bude předcházející souhlas depozitáře. 12. Hodnota majetkové účasti v majetku v podílovém fondu v jedné realitní společnosti může tvořit v době jejího nabytí nejvíce 30 % hodnoty majetku v podílovém fondu. 13. Obchodní pokyny na nakládání s majetkem v podílovém fondu bude správcovská společnost evidovat spolu s ostatní obchodní dokumentací. Depozitář je oprávněn požadovat po správcovské společnosti prokázání splnění podmínek na vykonání pokynu. Podmínkami na vykonání pokynu jsou především uvedení následujících údajů o pokynu (v případě, jestliže jde o nemovitost): typ operace, znalecký posudek, limitní cena, způsob obstarání, podepsání pokynu osobami, oprávněnými jednat za správcovskou společnost nebo jejich splnomocněnci; (v případě, jestliže jde o cenný papír): typ operace, limitní cena, způsob obstarání, druh cenného papíru, název cenného papíru, ISIN cenného papíru, počet kusů, trh, datum platnosti pokynu, jeho podepsání oprávněnými osobami jednat za správcovskou společnost nebo jejch splnomocněnci. Depozitář může požadovat proskoumání odborné starostlivosti a ekonomické výhodnosti pokynu. 14. Správcovská společnost může z majetku v podílovém fondu poskytnout půjčku pouze realitní společnosti, ve které má majetkovou účast a pouze jestliže tato půjčka souvisí s výstavbou, nákupem, s ekonomickým využitím (technickým zhodnocením a správou nemovitostí) nemovitosti, kterou realitní společnost vlastní nebo plánuje postavit nebo nakoupit. Půjčka z majetku v podílovém fondu bude zabezpečena a ve smlouvě o půjčce bude uvedeno, že v případě prodeje majetkové účasti v realitní společnosti je půjčka splatná do šesti měsíců ode dne zániku majetkové účasti. 15. Celková suma všech půjček, poskytnutých z majetku v podílovém fondu jedné realitní společnosti nesmí překročit 50% hodnoty všeých nemovitostí v majetku této realitní společnosti. 16. Celková suma všech půjček, poskytnutých z majetku v podílovém fondu realitním společnostem nesmí překročit 25 % hodnoty majetku v podílovém fondu. 17. Správcovská společnost může v prospěch majetku v podílovém fondu přijmout úvěr nebo půjčku se splatností do jednoho roku, a to do výšky 20 % hodnoty majetku v podílovém fondu, jestliže zákon nestanoví jinak. 18. Správcovská společnost může na účely nabytí nemovitosti do majetku v podílovém fondu nebo udržení, nebo zlepšení jejího stavu přijmout v prospěch majetku v podílovém fondu hypotéční úvěry nebo úvěry obdobného charakteru a to pouze v případě jejich ekonomické opodstatněnosti. Hypotéční úvěry nebo úvěry obdobného charakteru přijaté v prospěch majetku v podílovém fondu nebo realitní společností, ve ktoré má podílový fond majetkovou účast, nesmějí přesáhnout 70 % hodnoty této nemovitosti. 19. Celková suma všech úvěrů a půjček přijatých správcovskou společností do majetku v podílovém fondu nesmí přesáhnout 50 % hodnoty majetku v podílovém fondu. E. Zásady hospodaření s majetkem v podílovém fondu 1. Při hospodaření s majetkem v podílovém fondu je správcovská společnost taktéž povinna : hospodařit s majetkem v podílovém fondu s odbornou péčí v souladu se zaměřením investiční strategie a rizikovým profilem, určeným v statutu při dodržování pravidel omezené a rozložení rizika, ustanovených zákonem, dbát na ochranu zájmů podílníků, předcházet konfliktu se zájmy podílníků podílových fondů, které spravuje, a jestliže není možné vyhnout se konfliktu zájmů, upřednostnit zájmy podílníků před svými zájmy a zájmy akcionářů správcovské společnosti nebo před zájmy jiných osob a v případě konfliktu zájmů podílníků zabezpečit stejné a spravedlivé nakládání se všemi podílníky, zastupovat zájmy podílníků při vymáhaní škody, kterou jim při výkoně své činnosti způsobil depozitář porušením, nebo nedostatečným plněním svých povinností, které mu vyplývají ze zákona a ze smlouvy na výkon činnosti depozitáře, a to i v případě, jestliže depozitáři zaniklo nebo mu bylo odňato povolení na poskytování investičních služeb. 2. Správcovská společnost za sebe a za každý podílový fond vede oddělené samostatné účetnictví a sestavuje účetní závěrku. Účetní závěrka správcovské společnosti a podílového fondu musí být ověřena audítorem. Správu majetku v podílovém fondu vykonává správcovská společnost samostatně, ve svém jménu a na účet podílníků. 3. Náklady podílového fondu jsou poplatky realitním kancelářím a společnostem, kterých služby správcovská společnost využívá při nabytí, správě a prodeji majetku podílového fondu, odměny znalcům za oceňování nemovitostí, správní poplatky hrázené katastru nemovitostí, poplatky hrazené obdobnému registru nemovitostí, jestliže jde o nemovitost v zahraničí a pojištění nemovitost, poplatky burze cenných papírů, zahraniční burze cenných papírů nebo jinému regulovanému trhu, subjektům, zabezpečujícím vyrovnání obchodů s cennými papíry, bankám, pobočkám zahraničních bank, obchodníkům s cennými papíry, pobočkám zahraničních obchodníků s cennými papíry, centrálnímu depozitáři nebo členovi centrálního depozitáře a subjektu se sídlem mimo území Slovenské republiky s obdobným předmětem činnosti, úroky z přijatých úvěrů, poplatky za úschovu a správu zahraničních cenných papírů, které uhradí depozitář zahraničním subjektům, poplatky za vedení bankovních účtů a převody finančních prostředků, odplata za výkon činnosti depozitáře, odplata správcovské společnosti za správu podílového fondu, odplata audítora za ověření účetní závěrky podílového fondu, daně, vztahující se k majetku v podílovém fondu, jako i další náklady, účtované v podílovém fondu v souladě se zákonem č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve ve znění pozdějších předpisů, které přímo souvisí s nakládáním majetku v podílovém fondu. Způsob výpočtu nákladů závisí od příslušných daňových předpisů a platného sazebníku poplatků subjektů, které zabezpečují služby, které souvisí s činnostmi, uvedenými v předcházející větě. 4. Správcovská společnost může na základě smlouvy svěřit osobě oprávněné na výkon svěřených činností vykonávání nasledujících činnosti: řízení investic, administraci (vedení účetnictví podílového fondu, zabezpečování právních služeb pro podílový fond, určování hodnoty majetku v podílovém fondu a stanovení ceny podílových listů, zabezpečování plnění daňových povinností, spojených s majetkem v podílovém fondu, vedení seznamu podílníků, rozdělování a vyplácení výnosů z hospodaření s majetkem v podílovém fondu, vydávání podílových listů a vyplácení podílových listů, uzavírání smluv o vydání podílových listů nebo - 3 -

4 cenných papírů zahraničních subjektů kolektivního investování nebo o vyplacení podílových listů nebo cenných papírů zahraničních subjektů kolektivního investování a jejich vyrovnávání, vedení obchodní dokumentace, informování investorů a vyřizování jejich stížností, vnitřní kontrola dodržování všeobecně závazných právních předpisů, rozhodnutí NBS a vnitřních aktů řízení správcovské společnosti), distribuci podílových listů a propagaci podílových fondů. Správcovská společnost nesmí svěřit všechny činnosti, spojené se správou podílových fondů jiným osobám, ani svěřit činnosti v takovém rozsahu, aby správcovská společnost přestala plnit účel, na který jí bylo uděleno povolení na vznik a činnost správcovskéj společnosti, ani svěřit řízení investic v rozsahu přesahujícím 50 % majetku v spravovaných podílových fondech. Svěření činností nesmí soužit na obcházení povinnosti vykonávat činnost správcovské společnosti pouze na základě povolení na vznik a činnost správcovské společnosti. F. Pravidla pro oceňování majetku v podílovém fondu 1. Oceňování majetku v podílovém fondu se vykonává nejméně jedenkrát za tři měsíce na základě aktuálního stavu majetku ke dni ocenění. 2. Hodnota majetku v podílovém fondu se určuje v souladu s příslušnými všeobecně závaznými právními předpisy. Hodnotu majetku podílového fondu určuje správcovská společnost s odbornou starostlivostí v spolupráci s depozitářem. 3. Každá nemovitost v majetku v podílovém fondu a v majetku realitní společnosti bude oceňována alespoň jedenkrát ročně. Nemovitost, kterou plánuje správcovská společnost nabýt do majetku v podílovém fondu nebo nemovitost, která je v majetku v podílovém fondu nebo nemovitost kterou plánuje správcovská společnost prodat, bude oceněna dvěma nezávislými znalci. Jednoho znalce určí správcovská společnost a jednoho znalce určí depozitář. Každý ze znalců vyhotoví znalecký posudek samostatně. Cena nemovitosti sa následně určí jako aritmetický průměr hodnot, stanovených znaleckými posudky. Znalecký posudek nesmí být ke dni uzavření smlouvy o koupi nebo prodeji nemovitostí starší než tři měsíce. 4. Nemovitosti budou oceňovány porovnávací metodou nebo výnosovou metodou, pričemž budou zohledňovat: a) trvale a dlouhodobě udržitelné vlastnosti nemovitosti, b) výnos, ktorý je možné dosáhnout třetí osobou při řádném hospodaření s nemovitostí, c) nedostatky nemovitosti, d) práva spojené s nemovitostí, e) místní podmínky na trhu s nemovitostmi a jeho předpokládaný vývoj. 5. Stejná nemovitost v majetku v podílovém fondu nesmí být oceňována více jak tři po sobě následující roky stejným znalcem. 6. Realitní společnost předkladá jedenkrát za měsíc správcovské společnosti a depozitářovi soupis nemovitostí ve svém majetku. 7. Čistá hodnota majetku v podílovém fondu je rozdíl mezi hodnotou majetku v podílovém fondu a jeho závazky. Počet podílů v oběhu představuje počet vydaných podílů, který je snížen o počet vyplacených podílů. Aktuální cena jednoho podílu sa určí tak, že zjištěná čistá hodnota majetku v podílovém fondu se vydělí počtem podílův v oběhu. 8. Za skutečnosti, které mohou vyvolat významné ovlivnění aktuální ceny podílových listů se považují především významné změny v technickém stavu nemovitostí, úrokových sazeb, poptávky na trhu nemovitostí, nacházejících se v majetku podílového fondu, a to především, zahájení konání o konkurzu nebo vyrovnání realitní společnosti, pozastavení činnosti realitní společnosti úředním rozhodnutím, rozhodnutí o zrušení, sloučení, rozdělení a jiných závažných organizačních změnách, každé snížení obchodního majetku realitní společnosti, přesahující 20%, vstup společnosti do likvidace, soudní spory, kterých předmětem je hodnota, která přesahuje 20 % obchodního majetku emitenta, jako i změny v statutárních, dozorních a řídících orgánech emitenta. 9. Výnosy podílového fondu budou tvořit především výnosy ze správy a prodeje nemovitosti, z prodeje cenných papírů, přijaté úroky z vkladových a běžných účtů v bankách, přijaté výnosy z cenných papírů, výnosy z operací na finančním trhu a příjmy ze zaokroulování, které vznikají při vydávání a vyplácení podílových listů. Uvedené údaje zjistí správcovská společnost z analytické evidence podílového fondu, vytvářené během kalendářního roku. 10. Správcovská společnost je povinna každoročně vyplácet podílníkům výnosy z majetku v podílovém fondu ve výšce výnosů z cenných papírů, nástrojů peněžního trhu a vkladových účtů podílového fondu vyplacených správcovské společnosti za příslušný kalendářní rok. Tato povinnost se pokládá za splněnou zahrnutím výnosů do aktuální ceny už vydaných podílových listů. G. Obchodní jméno a sídlo depozitáře 1. Depozitářem podílového fondu je Československá obchodná banka, a.s., Michalská 18, Bratislava. Výška roční odplaty za výkon činnosti depozitáře je 0,15% z průměrné roční čisté hodnoty majetku v podílovém fondu bez DPH. 2. Odplata depozitáře za výkon činností depozitáře se vypočítává v alikvótní výšce při každém oceňování majetku v podílovém fondu a hradí jedenkrát za kalendářní měsíc. H. Informační povinnosti 1. Správcovská společnost zveřejní nejpozději do dvou měsíců po uplynutí prvních šiesti měsíců kalendářního roku půlroční a do čtyřech měsíců po uplynutí kalendářního roku roční zprávu o hospodaření s majetkem v podílovém fondu. Zprávy o hospodaření s majetkem v podílovém fondu budou zveřejňovány bezplatným spřístupněním v písemné formě v sídle správcovské společnosti a depozitáře. Správcovská společnost oznámí tuto skutečnost v tisku s celostátní působností, uveřejňující burzovní zprávy. Správcovská společnost poskytne bezplatně na žádost podílníka půlroční a roční zprávu o hospodaření s majetkem v podílovém fondu. 2. Správcovská společnost zveřejňuje ve smyslu zákona nejméně jedenkrát za tři měsíce v periodickém tisku s celostátní působností, uveřejňující burzovní zprávy, aktuální cenu podílu a čistou hodnotu majetku v podílovém fondu. Informace ve smyslu čl. M ods. 4 zveřejní správcovská společnost na internetové stránce. 3. Správcovská společnost aktualizuje údaje v prodejním prospektu a v zjednodušeném predajním prospektu podílového fondu. S aktuálním úplným statutem, prodejním prospektem a zjednodušeným prodejním prospektem podílového fondu se má podílník možnost obeznámit v sídle správcovské společnosti a na její internetové stránce. 4. Úplné znění statutu podílového fondu zveřejní správcovská společnost ve svém sídle a na internetové stránce. I. Výška odplaty za správu podílového fondu a způsob jejího výpočtu 1. Roční odplata správcovské společnosti za správu podílového fondu představuje 1,50% z průměrné roční čisté hodnoty majetku v podílovém fondu. 2. Vzorec na výpočet odplaty podle bodu 1.: Odpl S = Odpl S% / (Odpl D% + Odpl S% ) x (HM (HM / (1 + (Odpl D% + Odpl S% ) / 365 x D))) Kde: Odpl S - odplata správcovské společnosti v měnové jednotce Slovenské republiky ke dni ocenění Odpl S% - odplata správcovské společnosti v % Odpl D% - odplata depozitáře v % HM - čistá hodnota majetku před zaúčtováním alikvótní výšky odplat správcovské společnosti a depozitáře ke dni ocenění D - počet dní od posledního ocenění

5 3. Odplata správcovské společnosti za správu podílového fondu se vypočítává v alikvótní výšce při každém oceňování majetku v podílovém fondu a hradí se jedenkrát za tři měsíce. J. Způsob vykonávání hlasovacích práv, spojených s cennými papíry v majetku podílového fondu 1. Správcovská společnost bude vykonávat práva k cenným papírům v majetku v podílovém fondu pouze v zájmu zhodnocování majetku podílniků a v souladu s tímto statutem. 2. Hlasovací práva, spojená s cennými papíry v majetku v podílovém fondu se vykonávají tak, že představenstvo správcovské společnosti splnomocní na předmětné hlasování člena představenstva nebo zaměstnance správcovské společnosti nebo jinou osobu. Splnomocněnec hlasuje na základě pokynů představenstva, které budou uděleny tak, aby hlasování bylo v zájmu podílníků. K. Podíl a podílový list 1. Podílový list je cenný papír, který může znít na jeden nebo více podílů podílníka na majetku v podílovém fondu, a s kterým je spojeno právo podílníka na zodpovídající podíl na majetku v podílovém fondu a právo podílet se na výnosu z tohoto majetku. Podílový list se stejným počtem podílů zakládá stejná práva všech podílníků podílového fondu. Správcovská společnost vede seznam podílníků. 2. Počáteční hodnota jednoho podílu je 0, EUR (přepočítaná konverzním kurzem 1EUR = 30,1260 SKK je 1 Sk). Společnost vydává podílové listy za počáteční hodnotu podílu 1 měsíc ode dne zahájení vydávání podílových listů. Podílové listy jsou vydávány ve formě na jméno a jejich podoba je listinná. 3. Správcovská společnost neručí a nezodpovídá za škody vzniklé ztrátou, odcizením, zneužitím nebo zničením podílového listu, vydaného podílníkovi. Podílnik je však tuto skutečnost povinen písemně ohlásit společnosti. L. Vydávání podílových listů 1. Správcovská společnost vydává podílový list za prodejní cenu, která je součtem aktuální ceny podílového listu (aktuální cenou se rozumí součin počtu podílů, vyznačených na podílovém listě a aktuální ceny podílu, která se určí jako podíl čisté hodnoty majetku v podílovém fondu a počtem podílů v oběhu) a poplatku, spojeného s vydáváním podílového listu (dále pouze emisní poplatek ). Prodejní cena podílu se určí jako součet aktuální ceny podílu a emisního poplatku. 2. Horní hranice emisního poplatku je maximálně ve výšce 5% z aktuální ceny podílového listu. Aktuální výška emisního poplatku je zveřejněna v prodejním a zjednodušeném prodejním prospektu podílového fondu. Emisní poplatek je příjmem správcovské společnosti. 3. Investované sumě přináleží počet podílů, který se určí jako podíl investované sumy a prodejní ceny jednoho podílu k rozhodnému dni. Takto určený počet podílů se zaokroulí na celé číslo směrem dolů a kladný rozdíl ze zaokrouhlování, vynásobený aktuální cenou podílu, je příjmem podílového fondu. Prodejní cena podílu se určí jako součet aktuální ceny podílu a emisního poplatku, připadajícího na jeden podíl. Rozhodujícím dnem je první pracovní den, který následuje po dni doručení úplné žádosti Žádost o registraci podílníka a vydání podílových listů (dále pouze žádost o vydání podílových listů ) správcovské společnosti. Žádost o vydání podílových listů je úplná, jestliže je doručene správcovské společnosti a na účet příslušného podílového fondu byla připsána prodejní cena podílového listu. 4. Správcovská společnost vydá podílníkovi podílový list k rozhodujícímu dni. 5. Správcovská společnost může odmítnout vydat podílový list, především, jestliže jde o neobvykle vysokou sumu nebo jestliže je podezření, že peněžní prostředky pocházejí z trestné činnosti. M. Vyplacení podílových listů 1. Podílník má právo předložit podílový list na vyplacení správcovské společnosti. Správcovská společnost je povinna vyplatit podílníkovi nejpozději však do 12 měsíců ode dne doručení úplné Žádosti o vyplacení podílových listů nákupní cenu podílového listu (dále jen úplná žádost o vyplacení ). Žádost o vyplacení podílových listů je úplná, jestliže je řádně vyplněna, doručená správcovské společnosti a podílník vrátil podílový list, nebo ho má v úschově u depozitáře nebo u správcovské společnosti. 2. Nákupní cena podílového listu se rovná součinu nákupní ceny jednoho podílu ke dni doručení úplné žádosti o vyplacení a počtu podílů, uvedených na podílovém listě. Nákupní cena se zaokrouhluje na celé číslo dolů a kladný rozdíl ze zaokrouhlování je příjmem podílového fondu. Správcovská společnost může podílníkovi, při vrácení podílového listu, účtovat náklady, spojené s vyplacením podílového listu, nejvíce však ve výšce 5% (dále pouze výstupní poplatek ) z aktuální ceny podílového listu v den doručení úplné Žádosti o vyplacení podílových listů. Náklady správcovské společnosti, spojené s vydáním podílového listu a vyplacením vráceného podílového listu účtované podílníkovi však nemohou překročit 5% z aktuální ceny podílového listu v čase jeho vyplacení. Nákupní cena podílu se ke dni vrácení podílového listu vypočítá jako rozdíl aktuální hodnoty podílu a výšky výstupního poplatku, připadajícího na jeden podíl. Aktuální výška výstupního poplatku je zveřejněná v prodejním a v zjednodušeném prodejním prospektu podílového fondu. 3. Správcovská společnost není povinna vyplácet podílové listy po dobu prvních dvou let od nabytí právoplatnosti rozhodnutí o udělení povolení na vytvoření podílového fondu. 4. Správcovská společnost může v mimořádných případech dočasně, nejdéle však na tři měsíce, pozastavit vyplácení podílových listů, a to jen jestliže je to v zájmu podílníků. O pozastavení vyplácení podílových listů rozhoduje představenstvo správcovské společnosti, které je povinno o svém rozhodnutí vypracovat záznam. V záznamu se uvede datum a čas rozhodnutí, důvody a přesné určení doby pozastavení. Od začátku doby pozastavení vyplácení podílových listů na základě rozhodnutí podle první věty nesmí správcovská společnost vyplácet ani vydávat podílové listy podílového fondu, na který se toto rozhodnutí vztahuje. Zákaz se vztahuje i na vyplacení a vydání podílových listů, o kterých vyplacení nebo vydání bylo požádáno, do doby pozastavení vyplácení podílových listů, při kterých ještě nedošlo k jejich vyplacení nebo nebyl podán pokyn na připsání podílových listů na účet majitele. Po obnovení vydávání a vyplácení podílových listů správcovská společnost vydá nebo vyplatí podílové listy, kterých vydávání nebo vyplácení bylo pozastaveno, za aktuální cenu ke dni obnovení vyplácení podílových listů. O pozastavení, důvodu a době a obnovení vyplácení podílových listů budou podílníci bezodkladně informováni ve smyslu tohoto statutu. N. Pravidla pro přijímání změn statutu, prodejního prospektu a zjednodušeného prodejního prospektu podílového fondu 1. Návrhy změn statutu, prodejního prospektu a zjednodušeného prodejního prospektu předkládají představenstvu společnosti jeho členové v následujících případech: legislativní změny, změny v orgánech společnosti, změny obchodní politiky a jiné změny. 2. Návrh změn statutu schvaluje představenstvo správcovské společnosti. Prodejní prospekt a zjednodušený prodejní prospekt a jejich změny schvaluje představenstvo správcovské společnosti. Statut a jeho změny nabývají účinnost dnem následujícím po nabytí právoplatnosti rozhodnutí NBS o udělení povolení na vytvoření podílového fondu nebo předcházejícího souhlasu na změnu statutu. Statut a jeho změny jdou účinné i po nabytí právoplatnosti rozhodnutí NBS, kterým byly tyto změny nařízeny

6 3. Správcovská společnost je povinna po každé změně statutu do deseti pracovních dnů předložit NBS příslušné změny statutu, jeho aktuální úplné znění. Statut není součástí prodejního prospektu. 4. Investoři mají možnost se obeznámit s tímto statutem podílového fondu v sídle správcovské spoločnosti a na internetové stránce. O. Vyhlášení představenstva správcovské společnosti 1. Představenstvo ve smyslu zákona vyhlašuje, že skutečnosti, uvedené v tomto statutu jsou aktuální, úplné a pravdivé. V Bratislavě dne Ing. Pavel Smetana předseda představenstva Ing. Tatiana Sarr člen představenstva Příloha č. 1 Seznam států, na území kterých se nachází nemovitosti, do kterých je možné investovat majetek v podílovém fondu: Slovenská republika, Česká republika, nebo států, v kterých mají sídlo realitné společnosti, do kterých akcí se plánuje investovat majetek v podílovém fondu : Slovenská republika, Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko, Chorvátsko, Čierna hora, Ukrajina, Rusko Příloha č. 2 Seznam regulovaných trhů a jiných regulovaných trhů a trhů v nečlenském státu, přes které bude možné nabývat převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu do podílového fondu: Australian Stock Exchange Ltd. - ASX Perpetual Registrars Limited, Level 8, 580 George Street, Sydney NSW, 2000, Australia; Korea Stock Exchange - Mailing Address 33 Yoidodong Youngdeoungpoku Seoul, Korea ; Tokyo Stock Exchange Nihombashi Kabutocho, Chuo-ku, Tokyo , Japan; The Toronto Stock Exchange - Toronto Office, P.O. Box 450, 3rd Floor, 130 King Street W., Toronto, ON, M5X 1J2, Canada; American Stock Exchange Inc Trinity Place, New York, NY 10006, , USA; Chicago Stock Exchange Inc. - The Chicago Stock Exchange, One Financial Place, 440 South LaSalle Street, Chicago, Illinois 60605; NASDAQ - One Liberty Plaza, 165 Broadway, 50th Floor, New York, New York 10006; New York Stock Exchange Inc Wall Street, New York, NY 10005, USA - 6 -

PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. Prodejní prospekt podílového fondu se může během smluvního vztahu mezi správcovskou společností a podílníkem

Více

STATUT speciálního podílového fondu nemovitostí Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

STATUT speciálního podílového fondu nemovitostí Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. STATUT speciálního podílového fondu nemovitostí Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. Statut podílového fondu se může po dobu smluvního vztahu mezi správcovskou společností a

Více

4. Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č. j. 324/61765/97 dne 10. 9. 1997.

4. Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č. j. 324/61765/97 dne 10. 9. 1997. Allianz penzijní fond, a. s. STATUT Účinnost od 12. 5. 2007 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Obchodní firma: Allianz penzijní fond, a. s. (dále jen Penzijní fond ) 2. Sídlo: Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha

Více

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995 Článek 1 Základní údaje 1.1 Obchodní jméno: Generali penzijní fond a.s. (dále jen penzijní fond ) 1.2 Sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 1.3 Identifikační číslo: 63 99 84 75 1.4 Povolení k činnosti

Více

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení 1. ING Penzijní fond, a. s. (dále jen Fond ) se sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5- Smíchov, IČO 6307 8074 je zapsán v obchodním rejstříku vedeném

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond Článek 1 Úvodní

Více

IAD Investments, správ. spol., a.s. Ceník

IAD Investments, správ. spol., a.s. Ceník A. Základní ustanovení IAD Investments, správ. spol., a.s. Ceník 1. Ceník stanovuje poplatky za některé operace spojené s poskytováním služeb investorům a podílníkům společností IAD Investments, správ.

Více

Politika výkonu hlasovacích práv

Politika výkonu hlasovacích práv Politika výkonu hlasovacích práv Účinnost ke dni: 22.07.2014 ZFP Investments, investiční společnost, a.s., se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 242 52 654, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění - 2-17 Limity

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. 1 OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Obecné informace o Fondu... 4 2. Charakteristika investičních cílů a investiční

Více

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond Statut otevřeného podílového fondu s názvem J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond (dále jen

Více

PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. Prodejní prospekt podílového fondu se může během smluvního vztahu mezi správcovskou společností a podílníkem

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., BALANCOVANÝ otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., BALANCOVANÝ otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., BALANCOVANÝ otevřený podílový fond 1 S T A T U T J&T Asset Management, investiční společnost a.s., BALANCOVANÝ otevřený podílový fond Článek I.

Více

STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 2 Vymezení některých pojmů

STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 2 Vymezení některých pojmů STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 1. Název Fondu zní: KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s.. 2. Zkrácený název Fondu zní: KB vyvážený

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Hlinky 45/114, Brno - Pisárky, PSČ 603 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

STATUT. Otevřeného podílového fondu. J&T PROFIT otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.

STATUT. Otevřeného podílového fondu. J&T PROFIT otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. STATUT Otevřeného podílového fondu J&T PROFIT otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. S T A T U T J&T PROFIT otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,

Více

S T A T U T ALLIANZ TRANSFORMOVANÝ FOND, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S.

S T A T U T ALLIANZ TRANSFORMOVANÝ FOND, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. S T A T U T ALLIANZ TRANSFORMOVANÝ FOND, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. Preambule Statut Allianz penzijního fondu, a. s., se mění v rozsahu změn přímo vyvolaných transformací Allianz penzijního fondu,

Více

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR CENNÉ PAPÍRY ve finančních institucích dr. Malíková 1 Operace s cennými papíry Banky v operacích s cennými papíry (CP) vystupují jako: 1. Investor do CP 2. Emitent CP 3. Obchodník s CP Klasifikace a operace

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 6 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 5 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POVINNÁ INVESTIČNÍ AKTIVA INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ A PODMÍNKY INVESTOVÁNÍ DO TĚCHTO AKTIV

Více

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s.

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. 1. Základní charakteristika dluhopisů 1.1. Emitent: Emitentem dluhopisů je obchodní společnost ALOE CZ, a.s., se sídlem Praha 9, Kytlická 818/21a,

Více

STRATEGIE PROVÁDĚNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ (STRATEGIE PROVÁDĚNÍ, ZADÁVÁNÍ A ALOKACE POKYNŮ)

STRATEGIE PROVÁDĚNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ (STRATEGIE PROVÁDĚNÍ, ZADÁVÁNÍ A ALOKACE POKYNŮ) STRATEGIE PROVÁDĚNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ (STRATEGIE PROVÁDĚNÍ, ZADÁVÁNÍ A ALOKACE POKYNŮ) IAD Investments, správ. spol., a.s. 14.7.2014 OBSAH 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 2. STRATEGIE PROVÁDĚNÍ POKYNŮ... 3

Více

Seznam studijní literatury

Seznam studijní literatury Seznam studijní literatury Zákon o účetnictví, Vyhlášky 500 a 501/2002 České účetní standardy (o CP) Kovanicová, D.: Finanční účetnictví, Světový koncept, Polygon, Praha 2002 nebo později Standard č. 28,

Více

Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s.

Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s. Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s. AKRO investiční společnost, a.s. informuje podílníky o změnách provedených ve statutu

Více

Český konzervativní. Prodejní prospekt podílového fondu Český konzervativní o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s.

Český konzervativní. Prodejní prospekt podílového fondu Český konzervativní o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s. Prodejní prospekt podílového fondu Český konzervativní o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s. Český konzervativní 1. INFORMACE O PODÍLOVÉM FONDE 1.1. Fond - Český konzervativní o.p.f., IAD Investments,

Více

PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU CE Bond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU CE Bond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU CE Bond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. Prodejní prospekt Podílového fondu se může během smluvního vztahu mezi Správcovskou společností a podílníkem měnit,

Více

CE Bond. Prodejní prospekt podílového fondu CE Bond o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s.

CE Bond. Prodejní prospekt podílového fondu CE Bond o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s. Prodejní prospekt podílového fondu CE Bond o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s. CE Bond 1. INFORMACE O PODÍLOVÉM FONDE 1.1. Fond - CE Bond o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s., který byl

Více

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1 Nemovitostní fondy v roce 2009 www.apogeo.cz 1 Úvod / ZÁKON 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 337/2005 Sb., zákon č. 57/2006 Sb., zákon č. 70/2006 Sb., zákon

Více

VYHLÁŠKA. o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů

VYHLÁŠKA. o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů VYHLÁŠKA ze dne o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů Česká národní banka stanoví podle 32 odst. 2 a 45 odst. 2 zákona č. 190/2004

Více

o) schválení změny depozitáře, nebo

o) schválení změny depozitáře, nebo Strana 2618 Sbírka zákonů č. 248 / 2013 Částka 96 248 VYHLÁŠKA ze dne 24. července 2013, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti,

Více

STATUT Transformovaného fondu penzijního připojištění se státním příspěvkem Česká spořitelna penzijní společnost, a.s.

STATUT Transformovaného fondu penzijního připojištění se státním příspěvkem Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. STATUT Transformovaného fondu penzijního připojištění se státním příspěvkem Česká spořitelna Penzijní fond České spořitelny, a.s. vznikl podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním

Více

PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. Prodejní prospekt podílového fondu se může během smluvního vztahu mezi správcovskou společností a podílníkem

Více

PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. Prodejní prospekt podílového fondu se může během smluvního vztahu mezi správcovskou společností a podílníkem

Více

PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU Český konzervativní, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU Český konzervativní, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU Český konzervativní, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. Prodejní prospekt Podílového fondu se může během smluvního vztahu mezi Správcovskou společností a podílníkem

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 5 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 4 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POŽADAVKY NA KAPITÁL INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ Česká národní banka podle 18e odst. 1 zákona

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., KONZERVATIVNÍ otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., KONZERVATIVNÍ otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., KONZERVATIVNÍ otevřený podílový fond 1 S T A T U T J&T Asset Management, investiční společnost a.s., KONZERVATIVNÍ otevřený podílový fond Článek

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený podílový fond 1 S T A T U T J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., FOND PLUS balancovaný otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., FOND PLUS balancovaný otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., FOND PLUS balancovaný otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., FOND PLUS balancovaný otevřený podílový fond

Více

PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. Prodejní prospekt Podílového fondu se může během smluvního vztahu mezi Správcovskou společností a podílníkem

Více

Věstník ČNB částka 13/2004 ze dne 25. června 2004

Věstník ČNB částka 13/2004 ze dne 25. června 2004 Třídící znak 1 0 5 0 4 5 3 0 OPATŘ ENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 5 ZE DNE 11. ČERVNA 2004, KTERÝM SE STANOVÍ OBSAH, ZPŮSOB VEDENÍ A NÁLEŽITOSTI EVIDENCE KRYTÍ HYPOTEČNÍCH ZÁSTAVNÍCH LISTŮ V OBĚHU 1 Česká

Více

Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5%

Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5% Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5% Akciová společnost BENETT, a.s. vydává dluhopisy v rozsahu stanoveném

Více

VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 434 VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví Česká národní banka stanoví podle 136 odst. 1 písm. a) až c), f) až h), j) až m), o), p), t), u),

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU KD RUSSIA, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU KD RUSSIA, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU KD RUSSIA, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. Prodejní prospekt podílového fondu se může během smluvního vztahu mezi správcovskou společností a podílníkem měnit.

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU Optimal Balanced, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU Optimal Balanced, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU Optimal Balanced, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. Prodejní prospekt Podílového fondu se může během smluvního vztahu mezi Správcovskou společností a podílníkem

Více

PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU KD RUSSIA, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU KD RUSSIA, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU KD RUSSIA, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. Prodejní prospekt podílového fondu se může během smluvního vztahu mezi správcovskou společností a podílníkem měnit.

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

SPOLEČNÝ PROVOZNÍ ŘÁD vedení samostatné evidence podílových listů v zaknihované podobě

SPOLEČNÝ PROVOZNÍ ŘÁD vedení samostatné evidence podílových listů v zaknihované podobě SPOLEČNÝ PROVOZNÍ ŘÁD vedení samostatné evidence podílových listů v zaknihované podobě vydaný IAD Investments, správ., spol., a. s. a depozitářem Československou obchodnou bankou, a. s. Bratislava, 2014

Více

> Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout rozhodný limit 100 mil. EUR, včetně samosprávných investičních fondů.

> Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout rozhodný limit 100 mil. EUR, včetně samosprávných investičních fondů. > Nové varianty a možnosti FKI pro investory nejen v ČR Pavel Doležal, AVANT investiční společnost, a.s. ZISIF přehled novinek > Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout

Více

STATUT. Vyváženého důchodového fondu důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů...

STATUT. Vyváženého důchodového fondu důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů... STATUT Vyváženého důchodového fondu důchodového spoření OBSAH Vymezení pojmů... strana 2 Článek 1 Základní údaje... strana 4 Článek 2 Údaje o penzijní společnosti... strana 5 Článek 3 Investiční cíle a

Více

CE Bond. Prodejní prospekt podílového fondu CE Bond o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s.

CE Bond. Prodejní prospekt podílového fondu CE Bond o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s. Prodejní prospekt podílového fondu CE Bond o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s. CE Bond 1. INFORMACE O PODÍLOVÉM FONDĚ 1.1. Fond - CE Bond o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s., který byl

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

UPRAVENÁ SYSTEMIZACE FONDŮ KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ: PŘEHLED ZÁKLADNÍCH REGULATORNÍCH PRAVIDEL

UPRAVENÁ SYSTEMIZACE FONDŮ KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ: PŘEHLED ZÁKLADNÍCH REGULATORNÍCH PRAVIDEL UPRAVENÁ SYSTEMIZACE FONDŮ KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ: PŘEHLED ZÁKLADNÍCH REGULATORNÍCH PRAVIDEL Poznámka:OPF otevřený podílový fond, UPF uzavřený podílový fond, UIF uzavřený investiční fond; UIF může mít

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Pravidla poskytování informací d) emisích, kde obchodování probíhá za působení tvůrce trhu a stanovení podmínek pro tvůrce trhu,

Pravidla poskytování informací d) emisích, kde obchodování probíhá za působení tvůrce trhu a stanovení podmínek pro tvůrce trhu, PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Informace o emisích a trhu Článek 1 Informace získané od emitentů investičních nástrojů a dalších osob (1) Informace, které získá RM-S od emitentů investičních nástrojů resp.

Více

. 1 30.6.2013 30.6.2013 sestavené ke dni 31. 12. 2012 Název a sídlo účetní jednotky F-nadace Krásova 24 130 00 Praha 3 IČ: 604 49 837 F-nadace vznikla 25. července 1994 registrací u Obvodního úřadu

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti MORAVAN,a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti MORAVAN,a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti MORAVAN,a.s. Představenstvo společnosti MORAVAN, a.s., se sídlem Kateřinice č.p. 198, PSČ 742 58, IČ: 476 72 439, vedené v obchodním rejstříku u

Více

Komora auditorů České republiky. Opletalova 55, 110 00 Praha 1. příspěvkový řád

Komora auditorů České republiky. Opletalova 55, 110 00 Praha 1. příspěvkový řád Komora auditorů České republiky Opletalova 55, 110 00 Praha 1 příspěvkový řád Komory auditorů České republiky Praha, prosinec 2015 Komora auditorů ČR prosinec 2015 PŘÍSPĚVKOVÝ ŘÁD KOMORY AUDITORŮ ČESKÉ

Více

STATUT NADAČNÍHO FONDU (ve znění ke dni 8. 8. 2015)

STATUT NADAČNÍHO FONDU (ve znění ke dni 8. 8. 2015) STATUT NADAČNÍHO FONDU (ve znění ke dni 8. 8. 2015) Nadační fond CANI PREAMBULE Nadační fond CANI si klade za cíl vybudovat, provozovat a podporovat výcvik canisterapeutických psů, terapii za pomoci canisterapie,

Více

Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond

Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond Podílový fond podle 20 Zákona o investičních fondech. ISIN: AT0000A00EC3 / AT0000815022/ AT0000859418. Povolen Úřadem pro dohled na finančním trhem podle ustanovení

Více

MIFID evropská směrnice, upravující činnost na kapitálových trzích

MIFID evropská směrnice, upravující činnost na kapitálových trzích Dne 1. listopadu 2007 vešla na Slovensku v účinnost novela Zákona č. 566/2001 o cenných papieroch se šestiměsíčním přechodným obdobím. Novelou se implementovala evropská směrnice MiFID (Markets in Financial

Více

6. Dodatek Základního prospektu

6. Dodatek Základního prospektu Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let 6. Dodatek Základního prospektu Tento dokument aktualizuje Základní prospekt

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. OBSTARÁNÍ OBCHODU NA BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY 2. OBSTARÁNÍ OBCHODU NA MIMOBURZOVNÍM TRHU A NA ZAHRANIČNÍCH

Více

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH 1. Údaje o Bance jako právnické osobě, která vykonává činnosti stanovené v licenci ČNB a základní informace související investičními službami poskytovanými

Více

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 Finanční právo Přednáška JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 PRÁVO FINANČNÍHO TRHU Finanční trh Systém subjektů a vztahů mezi nimi, které umožňují shromažďování, soustřeďování (akumulace, agregace)

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

Ministerstvo financí V. VYZNAČENÍ ZMĚN. Část 1 úplné znění zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování s vyznačením navrhovaných změn

Ministerstvo financí V. VYZNAČENÍ ZMĚN. Část 1 úplné znění zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování s vyznačením navrhovaných změn Ministerstvo financí V. VYZNAČENÍ ZMĚN Část 1 úplné znění zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování s vyznačením navrhovaných změn Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. Apollon Property investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. Apollon Property investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI Apollon Property investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Žerotínovo nám. 218/5, Olomouc, PSČ 779 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU KD Prosperita, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU KD Prosperita, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU KD Prosperita, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. Prodejní prospekt podílového fondu se může během smluvního vztahu mezi správcovskou společností a podílníkem

Více

STATUT. AKRO otevřený podílový fond český, AKRO investiční společnost, a.s.

STATUT. AKRO otevřený podílový fond český, AKRO investiční společnost, a.s. STATUT AKRO otevřený podílový fond český, AKRO investiční společnost, a.s. OBSAH: I. Úvodní ustanovení II. Zaměření a cíle investiční politiky podílového fondu III. Zásady hospodaření s majetkem v podílovém

Více

Zákon č. 96/1993 Sb. o stavebním spoření a státní podpoře ze stavebního spoření

Zákon č. 96/1993 Sb. o stavebním spoření a státní podpoře ze stavebního spoření Zákon č. 96/1993 Sb. ze dne 25. února 1993 o stavebním spoření a státní podpoře ze stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní

Více

STATUT. Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

STATUT. Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. STATUT Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. OBSAH Vymezení pojmů... 3 Část I. Obecné náležitosti... 4 1 Základní údaje o investičním fondu... 4 2 Obhospodařovatel...

Více

TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813

TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813 TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813 SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE PODLE ZÁKONA č. 256/2004 Sb. 118 bod 8 Představenstvo společnosti TOMA, a.s. předkládá akcionářům

Více

Pravidla Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. pro hospodaření s fondy

Pravidla Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. pro hospodaření s fondy Pravidla Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. pro hospodaření s fondy Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Hospodaření Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. (dále jen VVI ) se řídí 21 30 zákona č. 341/2005

Více

S T A N O V Y. Centrum mezistátních úhrad. čl. 1

S T A N O V Y. Centrum mezistátních úhrad. čl. 1 S T A N O V Y Centrum mezistátních úhrad čl. 1 Úvodní ustanovení 1) Zdravotní pojišťovny působící v České republice vytvářejí Centrum mezistátních úhrad, které plní úkoly styčného orgánu pro provádění

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

Cenné papíry a majetkové podíly. Michal Řičař Sandra Parmová

Cenné papíry a majetkové podíly. Michal Řičař Sandra Parmová Cenné papíry a majetkové podíly Michal Řičař Sandra Parmová Obsah Úvod Legislativní východiska Daňové souvislosti Pravidla oceňování Daňové dopady Daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně Účetní

Více

Předpisová základna pro Fondy kvalifikovaných investorů současnost x od července 2013

Předpisová základna pro Fondy kvalifikovaných investorů současnost x od července 2013 Bude depozitář přísnější??? Speciální fondy kvalifikovaných investorů činnosti depozitáře po zavedení nového zákona od července 2013 Eva Syková, manažerka oddělení Depozitářských služeb UniCredit Bank

Více

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb.

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2013, o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

Český konzervativní. Prodejní prospekt podílového fondu Český konzervativní o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s.

Český konzervativní. Prodejní prospekt podílového fondu Český konzervativní o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s. Prodejní prospekt podílového fondu Český konzervativní o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s. Český konzervativní 1. INFORMACE O PODÍLOVÉM FONDE 1.1. Fond - Český konzervativní o.p.f., IAD Investments,

Více

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Zjednodušený statut ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond OBECNÉ INFORMACE 1. Název podílového fondu zní ATLANTIK Flexibilní

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

STATUT otevřeného podílového fondu KD Prosperita, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

STATUT otevřeného podílového fondu KD Prosperita, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. STATUT otevřeného podílového fondu KD Prosperita, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. Statut podílového fondu se může po dobu smluvního vztahu mezi správcovskou společností a podílníkem měnit (ve

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD IAD Investments, správ. spol., a.s. 3.11.2014

REKLAMAČNÍ ŘÁD IAD Investments, správ. spol., a.s. 3.11.2014 REKLAMAČNÍ ŘÁD IAD Investments, správ. spol., a.s. 3.11.2014 OBSAH 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 2. REKLAMACE... 3 3. ZÁSADY PŘIJÍMÁNÍ REKLAMACÍ... 4 4. EVIDENCE REKLAMACÍ... 5 5. LHŮTA PRO PODÁNÍ REKLAMACE...

Více

ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127. Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127. Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 Zkouškové termíny ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127 1 Vymezení cenných papírů (CP) CP jsou v zákoně vymezeny výčtem: Akcie, zatímní listy, poukázky na

Více