MIFID evropská směrnice, upravující činnost na kapitálových trzích

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MIFID evropská směrnice, upravující činnost na kapitálových trzích"

Transkript

1 Dne 1. listopadu 2007 vešla na Slovensku v účinnost novela Zákona č. 566/2001 o cenných papieroch se šestiměsíčním přechodným obdobím. Novelou se implementovala evropská směrnice MiFID (Markets in Financial Instruments Directive), upravující činnosti na trzích s finančními nástroji. Cílem implementace této evropské směrnice je vytvořit stejné podmínky pro investiční služby ve všech členských státech EÚ, zvýšit ochranu klientů investorů, zvýšit tržní transparentnost, vytvořit efektivnější kapitálový trh. 1. Klientů se dotýká novela zavedením tzv. Kategorizace klientů do tří skupin podle jejich znalostí, zkušeností a v případě právnických osob taktéž podle velikosti a typu společnosti: neprofesionální klienti (většinou fyzické osoby nebo živnostníci) profesionální klienti (např. velké nadnárodní společnosti, obchodníci s cennými papíry) oprávněné protistrany (např. banky, pojištovny) Každá kategorie klientů má zákonem definovaný způsob přístupu ke klientovi, rozsah a obsah povinně poskytovaných informací, stupeň ochrany (např. neprofesionální klienti mají nejvyšší stupeň ochrany investora, oprávněné protistrany nejnižší stupeň ochrany). 2. Povinností ze strany společnosti, poskytující služby klientům, je zjišťování vhodnosti a přiměřenosti klienta formou dotazníků, kde se získávají informace o klientovi, na základě kterých je společnost schopna posoudit, zda je příslušný finanční produkt vhodný a přiměřený pro klienta z hlediska jeho zkušeností s investováním, charakteru finančního produktu, finanční situace klienta a investičních záměrů. 3. Novela rozšířila rozsah a obsah informací povinně poskytovaných klientům. Jsou to jednak: informace o správcovské společnosti a jí poskytovaných službách, finančních nástrojích a navrhovaných investičních strategiích včetně příslušných poučení a upozornění v souvislosti s riziky, spojenými s investicemi v těchto nástrojích nebo s konkrétními investičními strategiemi, informace o ochraně finančních nástrojů nebo peněžních prostředků klienta, místu výkonu služby, nákladech a souvisejících poplatcích, povinnost informovat o každé významné změně informací, která se týká investiční služby nebo vedlejší služby, kterou klientům společnost poskytuje. 4. Společnost je povinna zabezpečit nejlepší možný výsledek realizace pokynu pro klienta v souladu se Strategií vykonávání pokynů a Strategií postupování pokynů, s kterými je klient obeznámen před poskytnutím investičních služeb. 5. Produkty, které spadají pod regulaci MiFID: akcie, dluhopisy, podílové fondy, vkladové certifikáty, směnky, opce, forwardy, swapy, jiné deriváty, jiné produkty finančních trhů. Služby, které spadají pod regulaci MiFID především: přijímaní a vykonávání pokynů na finanční nástroje na účet klienta, investiční poradenství, řízení portfolia, zabezpečení finančních nástrojů na účet klienta, poskytování informací o finančních nástrojích. Regulace MiFID sa netýká: spořících a termínovaných účtů, termínovaných vkladů, penzijních fondů, netermínových obchodů s cizími měnami, investičního životního pojištění. 1. Kategorizace klientů 2. Informace o investičních strategiích, produktech pro klienty a rizicích s nimi spojenými 3. Informaci o ochraně finančních nástrojů nebo peněžních prostředků klienta 4. Informaci o Garančním fondu investic 5. Informaci o konfliktu zájmů 6. Neprofesionální klient 1. Kategorizace klientů Podrobný popis jednotlivých kategorií klientů je uveden níže: Profesionální klient - obchodník s cennými papíry - zahraniční obchodník s cennými papíry - finanční instituce - obchodník s komoditami a komoditními deriváty Stránka 1

2 - obchodní společnost, která poskytuje investiční služby nebo vykonává investiční činnosti, spočívající výhradně v obchodování na vlastní účet na trzích finančních futures, opcí nebo jiných derivátů a na peněžních trzích na účely zajištění pozic na derivátových trzích - nebo obchodní společnost, která obchoduje na účet jiných členů těchto trhů nebo tvoří pro ně ceny a která je garantovaná, kde zodpovědnost za plnění smluv uzavřených takovými obchodními společnostmi převzali členové zúčtovacích systémů těchto trhů (t.j. osoba dle 54 ods. 3 písm. j) Zákona o cenných papieroch - osoba, která na vykonávání své činnosti na finančním trhu má povolení příslušného orgánu nebo její činnost je zvlášť upravená všeobecně závaznými právními předpisy - velká obchodní společnost, jestliže a) celková suma jejího majetku je nejméně EUR, b) čistý roční obrat je nejméně EUR, c) její vlastní zdroje jsou nejméně EUR. (je potřebné splnit alespoň dvě z těchto podmínek na individuální bázi) - státní orgán - obec - vyšší územní celek - státní orgán nebo územní celek jiného státu - Agentura pro řízení dluhu a likvidity - orgán jiného státu, pověřený nebo podílející se na správě státního dluhu - Národní banka - centrální banka jiného státu - Mezinárodní měnový fond - Evropská centrální banka - Evropská investiční banka - jiné podobné mezinárodní organizace - právnická osoba neuvedená výše, které hlavním předmětem činnosti je investování do finančních nástrojů, včetně právnické osoby, která vykonává transformaci úvěrů a půjček na cenné papíry nebo jiné obchody na účely financování, Oprávněná protistrana - obchodník s cennými papíry nebo zahraniční obchodník s cennými papíry - úvěrová instituce nebo zahraniční úvěrová instituce - pojišťovna, zahraniční pojišťovna nebo pojišťovna z jiného členského státu - správcovská společnost, zahraniční správcovská společnost, podílový fond, evropský fond, zahraniční investiční společnost nebo zahraniční podílový fond - penzijní správcovská společnost, doplňková penzijní společnost, penzijní fond, doplňkový penzijní fond, obdobné zahraniční společnosti a fondy - jiná finanční instituce povolená nebo regulovaná podle práva Evropské unie nebo členského státu - osoba podle 54 ods. 3 písm. i) a j) Zákona o cenných papieroch : = osoby, kterých hlavní předmět činnosti spočívá v obchodování na vlastní účet s komoditami nebo komoditními deriváty; to neplatí, jestliže osoby, které obchodují na vlastní účet s komoditami nebo komoditními deriváty, jsou součástí skupiny, které hlavním předmětem činnosti je poskytování jiných investičních služeb nebo investičních činností nebo bankovních služeb podle samostatného zákona = obchodní společnosti, které poskytují investiční služby nebo vykonávají investiční činnosti, spočívající výhradně v obchodování na vlastní účet na trzích finančních futures, opcí nebo jiných derivátů a na peněžních trzích na účely zajištění pozic na derivátových trzích nebo obchodní společnosti, které obchodují na účet jiných členů těchto trhů nebo tvoří pro ně ceny a které jsou garantované, kde zodpovědnost za plnění smluv uzavřených takovými obchodními společnostmi převzali členové zúčtovacích systémů těchto trhů. - orgán veřejné moci Slovenské republiky nebo jiného státu, včetně Agentury pro řízení dluhu a likvidity pověřené vykonáváním některých činností, souvisejících se správou státního dluhu a řízení likvidity podle samostatného předpisu, a orgán jiného státu, pověřený nebo podílející se na správě veřejného dluhu - Národná banka Slovenska nebo centrální banka jiného státu, Evropská centrální banka - mezinárodní organizace, státní orgán - profesionální klient podle 8a ods. 2 písm. a) až c) Zákona o cenných papieroch jestliže již není uveden ve skupině Oprávněná protistrana (velká obchodní společnost splňující podmínky podle Stránka 2

3 Zákona o cenných papieroch, obec, vyšší územní celek, územní celek jiného státu, Mezinárodní měnový fond, Evropská investiční banka a jiné podobné mezinárodní organizace) - profesionální klient podle 8a ods. 2 písm. e) Zákona o cenných papieroch na jeho žádost a pouze ve vztahu k investičním službám nebo vedlejším službám nebo obchodům, při kterých je ho možné považovat za profesionálního klienta Neprofesionální klient V souladu se Zákonom o cenných papieroch je kategorizovaný jako Neprofesionální klient, který nespadá do kategorizace jako Profesionální klient nebo jako Oprávněná protistrana 2. Informace o investičních strategiích, finančních nástrojích a rizicích s nimi spojenými Řízení portfolia Společnost poskytuje klientům investiční službu řízení portfolia. Ve smyslu Zákona o cenných papieroch je řízení portfolia obhospodařováním portfolia finančních nástrojů v souladu s oprávněními udělenými klientem na základě volné úvahy obhospodařovatele a portfólio je majetkem, tvořeným finančními nástroji, jinými cennými papíry nebo peněžními prostředky, určenými na koupi finančních nástrojů nebo jiných cenných papírů. Řízení portfolia klienta je podmíněné uzavřením Smlouvy o řízení portfolia mezi klientem a společností. Obchody s finančními nástroji se uskutečňují na regulovaných i neregulovaných trzích. Společnost vykonává činnosti související s řízením portfolia samostatně, příp. ve spolupráci s třetími osobami. (např. postoupení pokynů na realizaci obchodů klienta) Podle typu klienta, vyhodnocení dotazníku Zjištění vhodnosti a Rizikového profilu klienta určí společnost vhodnou investiční strategii pro klienta. Typy investiční strategie: Konzervativní strategie: je určená pro investory, kteří mají zájem o stabilní růst své investice a preferují nízké riziko. Cílem strategie je dosáhnout v daném investičním horizontu vyšší výkonnost než jakou nabízejí termínované vklady v bankách, resp. peněžní podílové fondy. Vyvážená strategie: je určena pro investory, upřednostňující vyvážený poměr mezi investicemi do dluhopisů a akcií. Část prostředků se investuje do dluhopisových nástrojů, přinášejících stabilní výnos, druhá část je zaměřena na investování do rizikovějších nástrojů, především akcií bonitních společností s vyšším výnosovým potenciálem. Cílem strategie je dosáhnout v daném investičním horizontu vyšší výkonnost, než jakou nabízejí termínované vklady v bankách, resp. peněžní a dluhopisové podílové fondy. Dynamická strategie: je určena pro investory, upřednostňující vysoké zhodnocení investic, kteří akceptují všechny rizika, spojená s investováním do akcií, především velké výkyvy jejich cen. Podstatnou složkou portfolia strategie tvoří akcie. Cílem strategie je dosáhnout v daném investičním horizontu vyšší výkonnost, než jakou nabízejí smíšené podílové fondy. Klient může nabývat do portfolia v rámci poskytování služby řízení portfolia např. následující cenné papíry: Nástroje peněžního trhu vkladové listy, směnky, Převoditelné cenné papíry např. akcie, dluhopisy, Podílové listy, Opce, futures, swapy, forwardy a jiné deriváty, týkající se měn, úrokových mír... Akcie je majetkový cenný papír, který vyjadřuje (zabezpečuje) vztah mezi emitentem (vystavovatelem akcie akciová společnost) a akcionářem (majitel akcie). S akcií je spojené právo akcionáře podílet se na řízení společnosti, jejím zisku ve formě dividendy a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti. Cílem emise akcií je získávat volné prostředky na finančním trhu pro trvalé pokrytí finančních potřeb emitenta. Akcie se obvykle obchodují na burze cenných papírů. Dluhopis je dlužní cenný papír, který vyjadřuje (zabezpečuje) vztah mezi věřitelem (investor, majitel, nebo kupující dluhopisu) a dlužníkem (emitent, vystavovatel dluhopisu). Dluhopis má obvykle stanovenou pevnou dobu splatnosti, je s ním spojené právo věřitele požadovat splácení dlužné sumy Stránka 3

4 včetně úroků k určitému datu a povinnost dlužníka, tyto závazky plnit. Cílem emise dluhopisů je získávat volné prostředky na finančním trhu pro pokrytí dočasných finančních potřeb dlužníka. Dluhopisy se vydávají se splatnostmi vyššími jako jeden rok, často jsou obchodovatelné na burze cenných papírů. Výjimkou nejsou ani dluhopisy se splatnostmi do několika desítek let. Dluhopisy obvykle vydávají pouze významné, ekonomicky a finančně silné subjekty (stát, obec, banka, podnik) které jsou schopné zaručit návratnost vložených finančních prostředků. Výška a způsob úročení závisí od délky splatnosti, podmínek na finančním trhu a emitenta dluhopisu. Podílový fond je produkt správcovské společnosti, který je nositelem určité investiční strategie (jak, jakým způsobem a kde budou investované finanční prostředky z majetku v podílovém fondu). Podílový fond charakterizuje vydávání podílových listů (podílů), které představují pro investora podíl na celkovém majetku soustředěném v podílovém fondu. Majetek v podílovém fondu zůstává neustále majetkem investorů. Směnka je dlužní cenný papír, který umožňuje vystaviteli (dlužníkovi) jednoduše získat finanční prostředky a majiteli (věřiteli) výnos s kvalitně - zákonem (zákon č. 191/1950 Zákon zmenkový a šekový) zabezpečenou vysokou mírou vymahatelnosti. Směnky se obvykle vydávají na dobu od šesti měsíců do jednoho roku a jejich výnos přesahuje výšku úroků na termínovaných vkladech. Směnky obvykle vydávají pouze významné, ekonomicky a finančně silné společnosti, které jsou schopné zaručit návratnost vložených finančních prostředků. Výška výnosu závisí od emitenta směnky. Indexový certifikát je cenný papír, který podobně jako indexy trhů cenných papírů odráží hodnotu podkladového aktiva. Podkladovým aktívem indexových certifikátů jsou zpravidla akcie, ale i dluhopisy, komodity a podobně. S indexovými certifikáty mohou být spojena práva na výplatu dividend z podkladových aktiv. Výhodou nákupu indexových certifikátů v porovnání s přímým nákupem samostatných podkladových aktiv jsou nižší náklady na jejich obstarání. Opce je finanční nástroj, kterého majitel má právo, ne však povinnost, koupit nebo prodat dohodnuté množství podkladového aktiva za dopředu stanovených podmínek a dopředu stanovenou cenu. Futures je termínovaný obchod obchodovaný na organizovaném trhu, kterého podkladovým aktivem mohou být cenné papíry, indexy, úrokové míry, měna. Rizika spojená s finančními nástroji Každá investice investora na finančním trhu by měla mít svůj cíl a časový horizont, kdy chce tento cíl dosáhnout. Právě v závislosti od toho, jaký cíl a kdy, chce investor svojí investicí dosáhnout, je investice vystavena rozdílným rizikům. Investice mohou směrovat do různých druhů finančních nástrojů a každý z nich má své specifické vlastnosti a je vystaven jinému druhu rizika. Mezi rizika finančního trhu patří především: riziko kolísání hodnoty, inflační riziko, reinvestiční riziko, bonitní riziko, měnové riziko, politické riziko, demografické riziko,...mezi nejvíce obávané patří právě riziko kolísání hodnoty. S investicí do finančních nástrojů je vždy spojené riziko kolísání hodnoty, to znamená, že mohou stejně růst jako i klesat. Cena finančních nástrojů na finančním trhu (cena akcií, dluhopisů, kurzy měn,...), jejich výnosy, výkonnost se mohou měnit, a tedy růst a klesat. Investování do finančních nástrojů nese v každém případě riziko ztráty z takové investice. Zhodnocení, výkonnost, výnosy z minulosti nejsou zárukou budoucích zhodnocení, výkonností, výnosů. Ale trhy se pohybují v cyklech, během kterého se opakují v nepravidelných intervalech jak pokles tak i růst. Proto pokud si investor vybere finanční nástroje v souladu se svým cílem a časovým horizontem, v průběhu trvání investice by tyto parametry neměl měnit. Respektování rizik, spojených s investováním a dodržení investičních horizontů pro jednotlivé nástroje, by investorovi měli zabezpečit překlenutí nepříznivých období tak, aby jeho investice byla zisková. Finanční nástroje se liší výškou výnosu a mírou rizika. Očekávání vyššího výnosu je spojené s podstoupením vyššího rizika. Riziko investování do finančních nástrojů spočívá v možném poklesu výnosů. Druh finančního nástroje Riziko Výnos Peněžní investice (směnka, termínovaný vklad, fondy peněžního charakteru) Nízké Nízký, dlouhodobě stabilní Dluhopisy, dluhopisové investice (fondy zaměřené na dluhopisy) Střední Střední, stabilní, ale může kolísat Stránka 4

5 Akcie, akciové investice (fondy zaměřené na akcie, indexové certifikáty, finanční deriváty...) Vysoký, krátkodobě Vysoké nestabilní, může výrazně kolísat 3. Informace o ochraně finančních nástrojů nebo peněžních prostředků klienta Majetek klienta svěřený společnosti není součástí majetku společnosti. Společnost nesmí využit svěřené peněžní prostředky a finanční nástroje klientů ve vlastní prospěch nebo v prospěch třetích osob; to neplatí, jestliže s takovým použitím klient souhlasil. Společnost je na účely ochrany práv klientů spojených s finančními nástroji a peněžními prostředky klientův povinná : a) vést záznamy a účty, které jsou potřebné na to, aby mohla kdykoliv a bezodkladně rozlišit aktiva držené pro jednoho klienta od aktiv držených pro jiného klienta a od svých vlastních aktiv, b) vést své záznamy a účty tak, aby byla zabezpečena jejich přesnost a především souvztažnost k finančním nástrojům a peněžním prostředkům drženým pro klienty, c) pravidelně aktualizovat svoje vnitřní účty a záznamů s účty a záznamy jiných osob, prostřednictvím kterých tato aktiva drží. Společnost je oprávněná uložit finanční nástroje svých klientů na účet nebo účty otevřené u třetí osoby. Společnost je na účely ochrany práv klientů spojených s finančními nástroji a peněžními prostředky klientů povinna zabezpečit, aby finanční nástroje klienta uložené u třetí osoby (podle 71i Zákona o cenných papieroch) byly identifikovatelně odděleny od finančních nástrojů společnosti prostřednictvím odlišně označených účtů v evidenci třetí strany. Při výběru, určování třetí osoby a uzavírání smluv o správě a úschově těchto finančních nástrojů je povinna postupovat s náležitou odbornou starostlivostí a je povinna brát do úvahy a pravidelně ověřovat odbornost a důvěryhodnost třetí osoby na trhu a ustanovení všeobecně závazných právních předpisů nebo tržní zvyklosti, vztahující se na držení těchto finančních nástrojů, které by mohly mít nepříznivý vliv na práva klientů. Společnost je povinna přijaté peněžní prostředky klienta bezodkladně uložit na jeden nebo vícero účtů, otevřených u některého z těchto subjektů: a) centrální banka, b) úvěrová instituce nebo zahraniční úvěrová instituce s povolením na činnost podle právních předpisů členských států, c) banka s povolením na činnost v nečlenském státě, d) kvalifikovaný fond peněžního trhu (Před uložením peněžních prostředků klienta do kvalifikovaného fondu peněžního trhu je společnost o tomto záměru povinna informovat klienta. Klient je oprávněný odmítnout takové uložení svých peněžních prostředků. Společnost je povinna zabezpečit, aby peněžní prostředky klienta, uložené podle výše uvedených podmínek, byly vedeny odděleně od účtů, na kterých jsou vedeny peněžní prostředky společnosti. Při výběru a určování subjektu a uzavírání smluv, týkajících se uložení peněžních prostředků klienta, je společnost povinna postupovat s náležitou odbornou starostlivostí a obezřetností a je přitom povinna brát do úvahy a pravidelně ověřovat odbornost a důvěryhodnost subjektů na trhu a ustanovení všeobecně závazných právních předpisů nebo tržní zvyklosti, vztahující se na držení těchto peněžních prostředků, které by mohly mít nepříznivý vliv na práva klientů. 4. Informace o Garančním fondu investic Garanční fond investic (dále jen "fond"), soustřeďuje peněžní příspěvky (dále jen "příspěvky") obchodníků s cennými papíry a poboček zahraničních obchodníků s cennými papíry, správcovských společností a poboček zahraničních správcovských společností na poskytování náhrad za nedostupný klientský majetek, přijatý obchodníkem s cennými papíry nebo zahraničním obchodníkem s cennými papíry, správcovskou společností nebo zahraniční správcovskou společností na vykonání investiční služby a nakládá s nabytými peněžními prostředky v souladu se Zákonom o cenných papieroch. Fond je právnická osoba a zapisuje se do obchodního rejstříku. Obchodník s cennými papíry, resp. správcovská společnost, kterému udělila Národní banka Slovenska povolení na poskytování investičních služeb, je povinný zúčastnit se podle výše uvedeného zákona na ochraně klientů a platit na tento účel příspěvky do fondu. Za nedostupný klientský majetek má klient právo na náhradu z fondu v eurech a fond je povinný za něho poskytnout náhradu v rozsahu a za podmínek ustanovených Zákonom o cenných papieroch. Za Stránka 5

6 chráněný klientský majetek poskytuje fond náhradu jednomu klientovi nebo jiné oprávněné osobě ve výšce 100% z tohoto klientského majetku. Za nedostupný klientský majetek má klient právo na náhradu z fondu v eurech a fond je povinný za něho poskytnout náhradu v rozsahu a za podmínek, ustanovených Zákonom o cenných papieroch. Za chráněný klientský majetek poskytuje fond náhradu ve výšce 100% z klientského majetku ke dni, kdy se klientský majetek u obchodníka s cennými papíry stal nedostupným podle 82 ods. 1 Zákona o cenných papieroch. 5. Informace o konfliktu zájmů Společnost je povinna předcházet konfliktům zájmů mezi společností a klienty, kterým řídí portfólio a mezi klienty navzájem. Společnost má zavedeny postupy na zamezení nebo kontrolu výměny informací mezi příslušnými osobami, vykonávajícími činnosti, které představující riziko konfliktu zájmů. Společnost má zavedeny organizační opatření na kontrolu souběžné nebo postupné účasti příslušné osoby na poskytování samostatných investičních služeb a výkonu investičních činností, a organizační opatření a postupy, které zamezují nebo omezují možnosti jiných osob nepřiměřeně ovlivňovat způsob, jakým příslušná osoba poskytuje investiční služby nebo vykonává investiční činnosti. 6. Neprofesionální klient Informace o právech Neprofesionálního klienta IAD je povinna: a) vůči klientovi dodržovat ustanovení Zákona o cenných papieroch, týkající se informovanosti o poplatcích a marketingové komunikaci ve smyslu 73b a 73c Zákona o cenných papieroch, b) poskytnout klientovi všechny nevyhnutné informace (informace o IaD a jí poskytovaných službách, finančních nástrojích a investičních strategiích, jako i poučení o rizicích s nimi souvisejících, informace o ochraně finančních nástrojů/prostředků klienta, místě a nákladech výkonu služby), potřebné pro porozumění charakteru a rizicích investiční služby/finančního nástroje ( 73d ods.1 Zákona o cenných papieroch), c) informovat klienta na trvanlivém médiu v dostatečném časovém předstihu předtím, jak bude vázán jakoukoliv smlouvou o poskytnutí investičních služeb, resp. před vykonáním jakéhokoliv obchodu, s podrobnými podmínkami smlouvy, na základě které bude takový obchod vykonán, se skutečnostmi ve smyslu 73d ods. 1 Zákona o cenných papieroch, které se týkají takové smlouvy nebo těchto investiční služeb ( 73d ods. 2 Zákona o cenných papieroch), bezodkladně oznámit klientovi každou významnou změnu informací, poskytnutých podle 73d ods. 1 Zákona o cenných papieroch, která se týká investiční služby, kterou klientovi poskytuje ( 73d ods. 5 Zákona o cenných papieroch), d) před uzavřením obchodu, spočívajícího ve financování cenných papírů, týkajícím se finančních nástrojů nebo v jiném použití těchto finančních nástrojů klienta na své vlastní účet nebo účet jiného klienta, poskytnout klientovi na trvanlivém médiu a v dostatečném časovém předstihu před použitím těchto nástrojů, přehledné, úplné a přesné informace o povinnostech a zodpovědnostech IaD v souvislosti s použitím těchto finančních nástrojů, včetně podmínek vrácení finančních nástrojů, a o rizicích, které s nimi souvisí ( 73d ods. 8 Zákona o cenných papieroch), e) získat potřebné informace, týkající se znalostí a zkušeností klienta v oblasti investic, jeho finanční situaci a investiční cíle, a na základě takto získaných informací doporučit klientovi investiční služby a finanční nástroje, které jsou pro něho vhodné se zřetelem na zjištěnou úroveň jeho znalostí a zkušeností. V případě poskytování služby řízení portfolia, informace o klientovi musí být dostatečné na posouzení toho, zda doporučené finanční nástroje zodpovídají investičním cílům klienta, zda je schopen finančně zvládnout související investiční rizika v souladu s jeho investičním cílem, zda má potřebné zkušenosti a znalosti, které mu umožňují porozumět rizikům, která souvisejí s obchodem nebo s řízením jeho portfolia. Jestliže IAD Investments nezíská při poskytování investiční služby řízení portfolia výše uvedené informace, nesmí doporučit klientovi investiční služby ani finanční nástroje ( 73f ods.,2,6 Zákona o cenných papieroch), f) zasílat klientovi pravidelný výpis o řízení portfolia jedenkrát za 6 měsíců. Pravidelný výpis o řízení portfolia se poskytuje alespoň jedenkrát za 12 měsíců v případě v případě, jestliže klient přijímá oznámení o jednotlivých uskutečněných obchodech. Pravidelný výpis se poskytuje alespoň jedenkrát za měsíc, jestliže klient má uzavřenu smlouvu o řízení portfolia, umožňující portfólio s pákovým efektem. Klient má právo požádat IAD Investments o zasílání pravidelného výpisu o řízení portfolia jedenkrát za 3 měsíce. ( 73k ods. 1, 2, 3 Zákona o cenných papieroch), Klient má právo požádat IAD Investments o zasílání informací o jednotlivých uskutečněných obchodech, IAD Investments je povinna zaslat klientovi oznámení o vykonání obchodu v rozsahu Stránka 6

7 podla 73j ods. 5 Zákona o cenných papieroch, a to nejpozději první obchodní den po uskutečnění obchodu, resp. v případě, jestliže potvrzení přijala IaD od třetí osoby, nejpozději první obchodní den po přijetí potvrzení od takové třetí osoby ( 73k ods. 4 Zákona o cenných papieroch); g) v případě vykonávání pokynu na účet klienta zabezpečit nejlepší možný výsledek v souladu se Strategií vykonávání pokynů ( 73o ods. 1 Zákona o cenných papieroch), a Strategií postupování pokynů ( 73r ods. 2 Zákona o cenných papieroch), poskytnout klientovi na trvanlivém médiu nebo prostřednictvím internetové stránky v souladu s ustanovením 73v Zákona o cenných papieroch v přiměřeném časovém předstihu ( 73p ods. 4 Zákona o cenných papieroch) před poskytnutím investiční služby následující informace: - posouzení důležitosti, kterou IAD Investments přikládá kritériím, určujícím nejlepší možný výsledek nebo postup, kterým určuje důležitost těchto kritérií, seznam míst výkonu, upozornění pro klienta, že jeho konkrétní instrukce mohou zabránit, aby IAD Investments postupovala ve smyslu Strategie vykonávání pokynů ( 73p ods. 3 Zákona o cenných papieroch) - informace o Strategii postupovaní pokynů ( 73r ods. 5 Zákona o cenných papieroch), h) klienta dopředu informovat o překážkách, týkajících se řádného vykonání pokynů. Systém ochrany klientů prostřednictvím Garančního fondu investic Garanční fond investic (dále jen "fond"), soustřeďuje peněžní příspěvky (dále jen "příspěvky") obchodníků s cennými papíry a poboček zahraničních obchodníků s cennými papíry, správcovských společností a poboček zahraničních správcovských společností na poskytování náhrad za nedostupný klientský majetek přijatý obchodníkem s cennými papíry nebo zahraničním obchodníkem s cennými papíry, správcovskou společností nebo zahraniční správcovskou společností na vykonání investiční služby a nakládá se získanými peněžními prostředky v souladu se Zákonom o cenných papieroch. Fond je právnická osoba a zapisuje se do obchodního rejstříku. Obchodník s cennými papíry, resp. IAD Investments, kterému udělila Národná banka Slovenska povolení na poskytování investičních služeb, je povinné zúčastnit se podle výše uvedeného zákona na ochraně klientů a platit na tento účel příspěvky do fondu. Za nedostupný klientský majetek má klient právo na náhradu z fondu v eurech a fond je povinný za něho poskytnout náhradu v rozsahu a za podmínek, stanovených Zákonom o cenných papieroch. Za chráněný klientský majetek poskytuje fond náhradu jednomu klientovi nebo jiné oprávněné osobě ve výšce 100% z tohoto klientského majetku ke dni, kdy se klientský majetek u obchodníka s cennými papíry stal nedostupným podle 82 ods. 1 Zákona o cenných papieroch. Stránka 7

Kategorizace zákazníků

Kategorizace zákazníků Kategorizace zákazníků Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

Kategorizace zákazníků podle směrnice MiFID

Kategorizace zákazníků podle směrnice MiFID Kategorizace zákazníků podle směrnice MiFID Obsah 1. Úvodní ustanovení... 1 2. Kategorie zákazníků... 1 2.1 Neprofesionální zákazník... 1 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3

Více

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

Kategorizace zákazníků

Kategorizace zákazníků Kategorizace zákazníků Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana...3 3.

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

KATEGORIZACE KLIENTA A VÝSLEDEK DOTAZNÍKU INVESTORA

KATEGORIZACE KLIENTA A VÝSLEDEK DOTAZNÍKU INVESTORA KATEGORIZACE KLIENTA A VÝSLEDEK DOTAZNÍKU INVESTORA KOLEKTIVNÍ INVESTOVÁNÍ 1. Internetová adresa Banky, na které jsou umístěny veškeré informace poskytované Bankou, na které odkazuje tato Smlouva: http://www.kb.cz.

Více

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo Investiční dotazník Společnost HV Private Investment Trust, a.s. (dále jen Společnost ) je v souladu s platnou legislativou jako investiční zprostředkovatel povinna vyžadovat od zákazníků informace o jejich

Více

Investiční dotazník. Investiční dotazník

Investiční dotazník. Investiční dotazník Investiční dotazník Společnost HV Private Investment Trust, a.s. (dále jen Společnost ) je v souladu s platnou legislativou jako investiční zprostředkovatel povinna vyžadovat od zákazníků informace o jejich

Více

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění - 2-17 Limity

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 Finanční právo Přednáška JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 PRÁVO FINANČNÍHO TRHU Finanční trh Systém subjektů a vztahů mezi nimi, které umožňují shromažďování, soustřeďování (akumulace, agregace)

Více

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry vyžadovaný v souladu s 15h a 15i zákona o podnikání na kapitálovém trhu Upozornění pro zákazníky: Vyplnění tohoto dotazníku je dobrovolné.

Více

Informace o rizicích a ochraně proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klienta

Informace o rizicích a ochraně proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klienta Informace o rizicích a ochraně proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klienta Obchody s investičními nástroji jsou spojeny s řadou rizikových faktorů, které mohou mít vliv na výnosnost nebo

Více

Seznam studijní literatury

Seznam studijní literatury Seznam studijní literatury Zákon o účetnictví, Vyhlášky 500 a 501/2002 České účetní standardy (o CP) Kovanicová, D.: Finanční účetnictví, Světový koncept, Polygon, Praha 2002 nebo později Standard č. 28,

Více

STRATEGIE PROVÁDĚNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ (STRATEGIE PROVÁDĚNÍ, ZADÁVÁNÍ A ALOKACE POKYNŮ)

STRATEGIE PROVÁDĚNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ (STRATEGIE PROVÁDĚNÍ, ZADÁVÁNÍ A ALOKACE POKYNŮ) STRATEGIE PROVÁDĚNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ (STRATEGIE PROVÁDĚNÍ, ZADÁVÁNÍ A ALOKACE POKYNŮ) IAD Investments, správ. spol., a.s. 14.7.2014 OBSAH 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 2. STRATEGIE PROVÁDĚNÍ POKYNŮ... 3

Více

INVESTIČNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL

INVESTIČNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník zákazníka se sepisuje pro zjištění přiměřenosti investování zákazníka do speciálního podílového fondu nemovitostí ZFP realitní fond, otevřený podílový fond, ZFP

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo:

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo: INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník je předkládán v souladu s ust. 15h a 15i zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů zákazníkovi společnosti IMPERIUM FINANCE

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0499

CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_261_ESP_11 Marcela Kovářová Datum tvorby

Více

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR CENNÉ PAPÍRY ve finančních institucích dr. Malíková 1 Operace s cennými papíry Banky v operacích s cennými papíry (CP) vystupují jako: 1. Investor do CP 2. Emitent CP 3. Obchodník s CP Klasifikace a operace

Více

Jak mohu splnit svá očekávání

Jak mohu splnit svá očekávání Jak mohu splnit svá očekávání Investiční strategie SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Každý z nás má své specifické cíle, kterých může prostřednictvím investování dosáhnout. Pro někoho je důležité

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. 1 OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Obecné informace o Fondu... 4 2. Charakteristika investičních cílů a investiční

Více

Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13

Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13 Obsah Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13 KAPITOLA I Banka jako podnikatel... 15 1 Pojem a prameny práva... 15 2 Bankovní licence... 17 3 Organizace banky... 19 4 Provozní požadavky... 23 A.

Více

Politika výkonu hlasovacích práv

Politika výkonu hlasovacích práv Politika výkonu hlasovacích práv Účinnost ke dni: 22.07.2014 ZFP Investments, investiční společnost, a.s., se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 242 52 654, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. Zaměstnanec společnosti, který dotazník předkládá zákazníkovi: Datum vyplnění dotazníku: Identifikace zákazníka

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. Zaměstnanec společnosti, který dotazník předkládá zákazníkovi: Datum vyplnění dotazníku: Identifikace zákazníka INVESTIČNÍ DOTAZNÍK se sídlem Pobřežní 97/4, 86, Praha 8 IČ: 4767684 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 585 (dále také jen Manažer ) Úplné a pravdivé vyplnění

Více

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů AKAT byla vypracována na základě rámcové metodologie ( The European Fund Classification ), kterou vydala Evropská federace fondů

Více

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Obchody s investičními nástroji jsou nejen příležitostí

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: OCP (ČNB) 31-4 Datový soubor: DOCOS31 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb Část 1: Přehled obchodů pro zákazníky dle sektorů Datová oblast: DOCO3_11 CP

Více

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: OCP (ČNB) 31-4 Datový soubor: DOCOS31 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb Část 1: Přehled obchodů pro zákazníky dle sektorů Datová oblast: DOCO3_11 CP

Více

'Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

'Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb Česká národní banka OCP (ČNB) 31-04 'Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb Datový soubor: DOCOS31.04.00 Sestavil: P. Gross Telefon: 221 191 286 Podpis oprávněné osoby: Komentář:

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiční cíle zákazníka. Jméno a příjmení / obchodní firma / název: RČ/IČ: bytem/sídlo:

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiční cíle zákazníka. Jméno a příjmení / obchodní firma / název: RČ/IČ: bytem/sídlo: INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník je předkládán v souladu s ust. 15h a 15i zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů zákazníkovi společnosti B22 Finance

Více

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb Česká národní banka OCP (ČNB) 3-04 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb Datový soubor: DOCOS3.02.00 Sestavil: odd. Externích výkazů Telefon: Podpis oprávněné osoby: Komentář: Banka:

Více

PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ

PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ AKRO investiční společnost, a.s. Slunná 25 162 00 Praha 6 PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ AKRO investiční společnost, a.s., identifikační číslo 492 41 699, se sídlem Praha 6, Slunná 547/25 (dále jen společnost,

Více

ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127. Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127. Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 Zkouškové termíny ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127 1 Vymezení cenných papírů (CP) CP jsou v zákoně vymezeny výčtem: Akcie, zatímní listy, poukázky na

Více

Investiční dotazník. 1) pro klienty obchodující s finančními deriváty a 2) pro klienty, kterým bude poskytováno investiční poradenství

Investiční dotazník. 1) pro klienty obchodující s finančními deriváty a 2) pro klienty, kterým bude poskytováno investiční poradenství Investiční dotazník 1) pro klienty obchodující s finančními deriváty a 2) pro klienty, kterým bude poskytováno investiční poradenství IDENTIFIKACE ZÁKAZNÍKA Jméno a příjmení / Společnost: Rodné číslo /

Více

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami.

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami. POPIS ČÍSELNÍKU : : BA0088 Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Hierarchická klasifikace druhů cenných papírů podle jejich ekonomické formy a obsahu (věcného charakteru) s návazností

Více

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH 1. Údaje o Bance jako právnické osobě, která vykonává činnosti stanovené v licenci ČNB a základní informace související investičními službami poskytovanými

Více

[1m] [DOCO30_11.03.00] Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah. Nákup Prodej. Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období

[1m] [DOCO30_11.03.00] Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah. Nákup Prodej. Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období [1m] [DOCO30_11.03.00] Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah Nákup Prodej Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období 1 2 Zákazníci celkem 1 49158717 46596447 Banka 2 34323419 35567005 Pojišťovna

Více

Klíčové informace účastnických fondů. Obsah. (3. pilíř)

Klíčové informace účastnických fondů. Obsah. (3. pilíř) Klíčové informace účastnických fondů (3. pilíř) Obsah llianz účastnický povinný konzervativní fond.........2 llianz vyvážený účastnický fond.....................4 llianz dynamický účastnický fond...................6

Více

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1 Nemovitostní fondy v roce 2009 www.apogeo.cz 1 Úvod / ZÁKON 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 337/2005 Sb., zákon č. 57/2006 Sb., zákon č. 70/2006 Sb., zákon

Více

Klíčové informace důchodových fondů. Obsah. (2. pilíř)

Klíčové informace důchodových fondů. Obsah. (2. pilíř) Klíčové informace důchodových fondů (2. pilíř) Obsah llianz důchodový fond státních dluhopisů...........2 llianz konzervativní důchodový fond................4 llianz vyvážený důchodový fond....................6

Více

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace )

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) ÚVOD Tento dokument obsahuje informaci o principech a zásadách ( principy ) provádění pokynů klientů při poskytování

Více

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 4. čtvrtletí 2007. Publikováno na internetu dne 1.února 2008

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 4. čtvrtletí 2007. Publikováno na internetu dne 1.února 2008 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 4. čtvrtletí 2007 Publikováno na internetu dne 1.února 2008 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 4.Q.2007 Česká

Více

UPRAVENÁ SYSTEMIZACE FONDŮ KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ: PŘEHLED ZÁKLADNÍCH REGULATORNÍCH PRAVIDEL

UPRAVENÁ SYSTEMIZACE FONDŮ KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ: PŘEHLED ZÁKLADNÍCH REGULATORNÍCH PRAVIDEL UPRAVENÁ SYSTEMIZACE FONDŮ KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ: PŘEHLED ZÁKLADNÍCH REGULATORNÍCH PRAVIDEL Poznámka:OPF otevřený podílový fond, UPF uzavřený podílový fond, UIF uzavřený investiční fond; UIF může mít

Více

4. Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č. j. 324/61765/97 dne 10. 9. 1997.

4. Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č. j. 324/61765/97 dne 10. 9. 1997. Allianz penzijní fond, a. s. STATUT Účinnost od 12. 5. 2007 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Obchodní firma: Allianz penzijní fond, a. s. (dále jen Penzijní fond ) 2. Sídlo: Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha

Více

Rizika financování obcí, měst a krajů na kapitálovém trhu

Rizika financování obcí, měst a krajů na kapitálovém trhu Rizika financování na kapitálovém trhu Rizika financování obcí, měst a krajů na kapitálovém trhu Vladimír Tomšík viceguvernér ČNB Národní setkání starostů, primátorů a hejtmanůčr Kongresové centrum ČNB,

Více

Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny

Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny Fakulta ekonomických studií Katedra financí a finančních služeb Navazující magisterské studium kombinované Bankovnictví ZS 2011 Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny Struktura nabídky

Více

FINANČNÍ TRH, CENNÉ PAPÍRY - TEST

FINANČNÍ TRH, CENNÉ PAPÍRY - TEST FINANČNÍ TRH, CENNÉ PAPÍRY - TEST Autor Ing. Věra Holíková Anotace Žáci si ověří své znalosti o finančním trhu, o jeho členění, o cenných papírech na finančních trzích. Zopakují si, co jsou to kapitálové

Více

KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH

KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Rozvaha AKTÍVA 2011 2010. Minulé účetní období číslo. Bežné účetní období

Rozvaha AKTÍVA 2011 2010. Minulé účetní období číslo. Bežné účetní období Rozvaha Poštová banka, a.s., pobočka Česká republika Praha 8, Sokolovská 17, 186 00 IČO: 289 92 610 Organizační složka podniku zahraniční osoby Předmět podnikání: Bankovní služby Kód banky: 2240 AKTÍVA

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK

ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Pomůžeme vám stanovit investiční profil Vážená paní, vážený pane, před samotným investováním se Vám dostává do rukou investiční dotazník ČSOB, který nám pomůže nalézt pro Vás vhodné

Více

Praktické aspekty obchodování

Praktické aspekty obchodování Praktické aspekty obchodování Praha, 23. dubna 2014 Přednášející: Martin Oliva Patria Direct, člen skupiny Patria Finance, a.s. Patria Direct, a.s., Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 424 240,

Více

Obsah. Novinky v oblasti investičních produktů, aktuální kampaň. Investiční produkty v nabídce Volksbank

Obsah. Novinky v oblasti investičních produktů, aktuální kampaň. Investiční produkty v nabídce Volksbank SETKÁNÍ S MÉDII Marketing 16. října 2008, Botel Matylda, Praha Volksbank CZ, a.s. Obsah 2 Novinky v oblasti investičních produktů, aktuální kampaň prezentuje: Petr Žibřid, Marketing & Communication Investiční

Více

PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE

PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00, Praha 8 IČ: 47672684 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY - specifický trh, na kterém se obchodují peníze - peníze - můžou mít různou podobu hotovost, devizy, cenné papíry - funkce oběživa, platidla, dají se

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Zlatá investice SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Proč investovat do zlata? Cena (USD) Vývoj ceny zlata v letech 2000 až 2012 Zdroj: Bloomberg Investice do zlata je

Více

Srovnání požadavků na statut

Srovnání požadavků na statut Srovnání požadavků na statut (Vyhláška č. 246/2013 Sb. o statutu fondu kolektivního investování vs. Vyhláška č. 193/2011 Sb., o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování) původní

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. Jméno, Příjmení, titul. Bytem. Datum narození

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. Jméno, Příjmení, titul. Bytem. Datum narození ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Já, níže podepsaný Jméno, Příjmení, titul Bytem Datum narození tímto čestně prohlašuji: - že jsem byl před podpisem Komisionářské smlouvy, na základě které mně budou poskytovány investiční

Více

Investiční životní pojištění

Investiční životní pojištění Přehled fondů ČSOB - konzervativní fond Opatrný investor, který nerad riskuje a požaduje mírně převýšit výnosy z termínovaných vkladů u bank. ČSOB růstový fond Opatrný investor, který je ovšem ochoten

Více

Právní úprava cenných papírů. Tereza Hološková Michal Špicar Jan Tobolka

Právní úprava cenných papírů. Tereza Hološková Michal Špicar Jan Tobolka Právní úprava cenných papírů Tereza Hološková Michal Špicar Jan Tobolka DLUHOPIS Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech I. Část: základní ustanovení II. Část: zvláštní druhy dluhopisů III. Část: státní dozor

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh)

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah tématu : 1. Cíle a důvody realizace důchodové reformy. 2. Státní důchod (I. pilíř). 3. Základní fakta a mechanismus fungování důchodové

Více

Investování volných finančních prostředků

Investování volných finančních prostředků Investování volných finančních prostředků Rizika investování Lidský faktor Politická rizika Hospodářská rizika Měnová rizika Riziko likvidity Inflace Riziko poškození majetku Univerzální optimální investiční

Více

Poskytování informací neprofesionálním potenciálním klientům a neprofesionálním klientům před poskytnutím investiční služby

Poskytování informací neprofesionálním potenciálním klientům a neprofesionálním klientům před poskytnutím investiční služby Poskytování informací neprofesionálním potenciálním klientům a neprofesionálním klientům před poskytnutím investiční služby PROXENTA Finance, o.c.p., a.s. (dále jen Obchodník ) v souladu se zákonem č.

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. OBSTARÁNÍ OBCHODU NA BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY 2. OBSTARÁNÍ OBCHODU NA MIMOBURZOVNÍM TRHU A NA ZAHRANIČNÍCH

Více

Nechte starost o Vaše investice

Nechte starost o Vaše investice IKS INVESTIČNÍ MANAŽER Nechte starost o Vaše investice na profesionálech PŘEDSTAVUJEME PRODUKT IKS INVESTIČNÍ MANAŽER IKS Investiční manažer je moderní produkt správy klientského portfolia. Prostředky

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb poskytovaných společností BLUEBOSA INVEST s.r.o. (dále jen Zprostředkovatel ),

Více

DU V OBLASTI KAPITÁLOVÉHO KAPITÁLO TRHU TRH

DU V OBLASTI KAPITÁLOVÉHO KAPITÁLO TRHU TRH ZÁKON O DOHLEDU V OBLASTI KAPITÁLOVÉHO TRHU 15/1998 Sb. PŮSOBNOST A PRAVOMOCI ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY V OBLASTI KAPITÁLOVÉHO TRHU Předmět úpravy Tento zákon upravuje působnost a pravomoci České národní banky

Více

MiFID. Markets in Financial Instruments Directive

MiFID. Markets in Financial Instruments Directive Markets in Financial Instruments Directive Směrnice o trzích finančních nástrojů Pravidla při poskytování investičních služeb Evropský předpis Výbor evropských regulátorů cenných papírů Cíl sladit ochranu

Více

BANKY A PENÍZE. Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012

BANKY A PENÍZE. Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012 BANKY A PENÍZE Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012 Peníze počátky vzniku Historie vzniku Barterová směna: výměna zboží za zboží Značně komplikovaná Vysoké transakční náklady Komoditní peníze Vznikají

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS Komerční banka dosáhla podle mezinárodních účetních standardů za tři čtvrtletí roku 2002 nekonsolidovaného čistého zisku ve výši 6 308 mil. Kč. Návratnost kapitálu (ROE) banky činila 30,7 %, poměr nákladů

Více

ZÁSADY ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

ZÁSADY ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 25677888 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5446 Tel: 224 116 702 Fax: 224 119 548 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Společnost ČSOB

Více

Základy teorie finančních investic

Základy teorie finančních investic Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základy teorie finančních investic strana 2 Úvod do teorie investic Pojem investice Rozdělení investic a)

Více

Návrh Asociace pro kapitálový trh na zavedení Individuálního penzijního účtu (IPU)

Návrh Asociace pro kapitálový trh na zavedení Individuálního penzijního účtu (IPU) Návrh Asociace pro kapitálový trh na zavedení Individuálního penzijního účtu (IPU) Východiska Forma vytváření dlouhodobých rezerv s podporou státu Státní podpora je postavená na stejnou úroveň jako u soukromého

Více

9. Přednáška Česká národní banka

9. Přednáška Česká národní banka 9. Přednáška Česká národní banka Česká národní banka ústřední banka České republiky, - zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance (novela č. 257/2004 Sb.). hlavní cíl CENOVÁ STABILITA, Další cíle: podpora

Více

Opravné položky a oprávky. Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky 1,2 28894 1,3 2,2 28893 2,3 3,2 1 3,3 4 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6

Opravné položky a oprávky. Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky 1,2 28894 1,3 2,2 28893 2,3 3,2 1 3,3 4 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 Výskyt datového souboru Kód souboru: ROCOS11 Subjekt: 47116072 Ke dni: 30.09.2007 Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Platný Struktura pohledávek a závazků - ROCO11_10 - Pohledávky podle sektorů dlužníků

Více

ZÁKON č.240 ze dne 3. července 2013 o investičních společnostech a investičních fondech. Martin Jonáš Jana Kubínová Martin Koudelka

ZÁKON č.240 ze dne 3. července 2013 o investičních společnostech a investičních fondech. Martin Jonáš Jana Kubínová Martin Koudelka ZÁKON č.240 ze dne 3. července 2013 o investičních společnostech a investičních fondech Martin Jonáš Jana Kubínová Martin Koudelka Základní informace Účinnost od 19. srpna 2013 Transpoziční charakter =>

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty

6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty 6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty VKLADOVÉ BANKOVNÍ PRODUKTY bankovní obchody, při kterých banka získává cizí peněžní prostředky formou vkladů nebo emisí dluhových cenných papírů. Mezi

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 8. KAPITOLA: KRÁTKODOBÝ A DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK. MAJETKOVÉ A DLUŽNÉ CENNÉ PAPÍRY. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

Programy Investování. investičního životního pojištění

Programy Investování. investičního životního pojištění Programy Investování investičního životního pojištění Programy Investování investičního životního pojištění Programy investování investičního životního pojištění MetLife MetLife pojišťovna a.s., nabízí

Více

STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 2 Vymezení některých pojmů

STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 2 Vymezení některých pojmů STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 1. Název Fondu zní: KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s.. 2. Zkrácený název Fondu zní: KB vyvážený

Více

Poplatky za bankovní záruky

Poplatky za bankovní záruky Sdělení Ministerstva financí k aplikaci ustanovení 25 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb. Referent: Ing. Martincová, tel.

Více

Výroční tisková konference AKAT Účastníci

Výroční tisková konference AKAT Účastníci 11.února 2015 Výroční tisková konference AKAT Účastníci Jan D. Kabelka, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Pavel Hoffman, člen Výkonného výboru AKAT 1 Výroční tisková konference AKAT

Více

TEORETICKÉ PŘEDPOKLADY Garantovaných produktů

TEORETICKÉ PŘEDPOKLADY Garantovaných produktů TEORETICKÉ PŘEDPOKLADY Garantovaných produktů 1 Výnosově -rizikový profil Knockoutprodukty Warrants Výnosová-šance Garantované produkty Dluhopisy Diskontové produkty Airbag Bonus Indexové produkty Akciové

Více

PRAVIDLA OBCHODOVÁNÍ REGULOVANÉHO TRHU

PRAVIDLA OBCHODOVÁNÍ REGULOVANÉHO TRHU PRAVIDLA OBCHODOVÁNÍ REGULOVANÉHO TRHU Článek 1 Předmět úpravy (1) Pravidla obchodování regulovaného trhu (dále jen Pravidla obchodování ) stanovují strukturu regulovaného trhu a pravidla pro uzavírání

Více

KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu.

KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu. Glosář (čistá) hodnota obchodního jmění Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu. Citlivost na změnu úrokové sazby Riziko, které snižuje hodnotu vaší investice,

Více

Mezinárodní finanční trhy

Mezinárodní finanční trhy Úvod Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA jan_vejmelek@kb.cz Investiční bankovnictví Náplň kurzu Úvod do mezinárodních finančních trhů Devizový trh a jeho instrumenty Mezinárodní finanční instituce Teorie mezinárodního

Více

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995 Článek 1 Základní údaje 1.1 Obchodní jméno: Generali penzijní fond a.s. (dále jen penzijní fond ) 1.2 Sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 1.3 Identifikační číslo: 63 99 84 75 1.4 Povolení k činnosti

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 Fond je jedním z podfondů podílového fondu PIONEER FUNDS. PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování

Více

Allianz účastnický povinný konzervativní fond

Allianz účastnický povinný konzervativní fond Allianz účastnický povinný konzervativní fond Investice do konzervativního účastnického fondu je vhodná pro účastníky, kteří mají zájem při nízké míře rizika ve střednědobém horizontu participovat na výnosu

Více