MIFID evropská směrnice, upravující činnost na kapitálových trzích

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MIFID evropská směrnice, upravující činnost na kapitálových trzích"

Transkript

1 Dne 1. listopadu 2007 vešla na Slovensku v účinnost novela Zákona č. 566/2001 o cenných papieroch se šestiměsíčním přechodným obdobím. Novelou se implementovala evropská směrnice MiFID (Markets in Financial Instruments Directive), upravující činnosti na trzích s finančními nástroji. Cílem implementace této evropské směrnice je vytvořit stejné podmínky pro investiční služby ve všech členských státech EÚ, zvýšit ochranu klientů investorů, zvýšit tržní transparentnost, vytvořit efektivnější kapitálový trh. 1. Klientů se dotýká novela zavedením tzv. Kategorizace klientů do tří skupin podle jejich znalostí, zkušeností a v případě právnických osob taktéž podle velikosti a typu společnosti: neprofesionální klienti (většinou fyzické osoby nebo živnostníci) profesionální klienti (např. velké nadnárodní společnosti, obchodníci s cennými papíry) oprávněné protistrany (např. banky, pojištovny) Každá kategorie klientů má zákonem definovaný způsob přístupu ke klientovi, rozsah a obsah povinně poskytovaných informací, stupeň ochrany (např. neprofesionální klienti mají nejvyšší stupeň ochrany investora, oprávněné protistrany nejnižší stupeň ochrany). 2. Povinností ze strany společnosti, poskytující služby klientům, je zjišťování vhodnosti a přiměřenosti klienta formou dotazníků, kde se získávají informace o klientovi, na základě kterých je společnost schopna posoudit, zda je příslušný finanční produkt vhodný a přiměřený pro klienta z hlediska jeho zkušeností s investováním, charakteru finančního produktu, finanční situace klienta a investičních záměrů. 3. Novela rozšířila rozsah a obsah informací povinně poskytovaných klientům. Jsou to jednak: informace o správcovské společnosti a jí poskytovaných službách, finančních nástrojích a navrhovaných investičních strategiích včetně příslušných poučení a upozornění v souvislosti s riziky, spojenými s investicemi v těchto nástrojích nebo s konkrétními investičními strategiemi, informace o ochraně finančních nástrojů nebo peněžních prostředků klienta, místu výkonu služby, nákladech a souvisejících poplatcích, povinnost informovat o každé významné změně informací, která se týká investiční služby nebo vedlejší služby, kterou klientům společnost poskytuje. 4. Společnost je povinna zabezpečit nejlepší možný výsledek realizace pokynu pro klienta v souladu se Strategií vykonávání pokynů a Strategií postupování pokynů, s kterými je klient obeznámen před poskytnutím investičních služeb. 5. Produkty, které spadají pod regulaci MiFID: akcie, dluhopisy, podílové fondy, vkladové certifikáty, směnky, opce, forwardy, swapy, jiné deriváty, jiné produkty finančních trhů. Služby, které spadají pod regulaci MiFID především: přijímaní a vykonávání pokynů na finanční nástroje na účet klienta, investiční poradenství, řízení portfolia, zabezpečení finančních nástrojů na účet klienta, poskytování informací o finančních nástrojích. Regulace MiFID sa netýká: spořících a termínovaných účtů, termínovaných vkladů, penzijních fondů, netermínových obchodů s cizími měnami, investičního životního pojištění. 1. Kategorizace klientů 2. Informace o investičních strategiích, produktech pro klienty a rizicích s nimi spojenými 3. Informaci o ochraně finančních nástrojů nebo peněžních prostředků klienta 4. Informaci o Garančním fondu investic 5. Informaci o konfliktu zájmů 6. Neprofesionální klient 1. Kategorizace klientů Podrobný popis jednotlivých kategorií klientů je uveden níže: Profesionální klient - obchodník s cennými papíry - zahraniční obchodník s cennými papíry - finanční instituce - obchodník s komoditami a komoditními deriváty Stránka 1

2 - obchodní společnost, která poskytuje investiční služby nebo vykonává investiční činnosti, spočívající výhradně v obchodování na vlastní účet na trzích finančních futures, opcí nebo jiných derivátů a na peněžních trzích na účely zajištění pozic na derivátových trzích - nebo obchodní společnost, která obchoduje na účet jiných členů těchto trhů nebo tvoří pro ně ceny a která je garantovaná, kde zodpovědnost za plnění smluv uzavřených takovými obchodními společnostmi převzali členové zúčtovacích systémů těchto trhů (t.j. osoba dle 54 ods. 3 písm. j) Zákona o cenných papieroch - osoba, která na vykonávání své činnosti na finančním trhu má povolení příslušného orgánu nebo její činnost je zvlášť upravená všeobecně závaznými právními předpisy - velká obchodní společnost, jestliže a) celková suma jejího majetku je nejméně EUR, b) čistý roční obrat je nejméně EUR, c) její vlastní zdroje jsou nejméně EUR. (je potřebné splnit alespoň dvě z těchto podmínek na individuální bázi) - státní orgán - obec - vyšší územní celek - státní orgán nebo územní celek jiného státu - Agentura pro řízení dluhu a likvidity - orgán jiného státu, pověřený nebo podílející se na správě státního dluhu - Národní banka - centrální banka jiného státu - Mezinárodní měnový fond - Evropská centrální banka - Evropská investiční banka - jiné podobné mezinárodní organizace - právnická osoba neuvedená výše, které hlavním předmětem činnosti je investování do finančních nástrojů, včetně právnické osoby, která vykonává transformaci úvěrů a půjček na cenné papíry nebo jiné obchody na účely financování, Oprávněná protistrana - obchodník s cennými papíry nebo zahraniční obchodník s cennými papíry - úvěrová instituce nebo zahraniční úvěrová instituce - pojišťovna, zahraniční pojišťovna nebo pojišťovna z jiného členského státu - správcovská společnost, zahraniční správcovská společnost, podílový fond, evropský fond, zahraniční investiční společnost nebo zahraniční podílový fond - penzijní správcovská společnost, doplňková penzijní společnost, penzijní fond, doplňkový penzijní fond, obdobné zahraniční společnosti a fondy - jiná finanční instituce povolená nebo regulovaná podle práva Evropské unie nebo členského státu - osoba podle 54 ods. 3 písm. i) a j) Zákona o cenných papieroch : = osoby, kterých hlavní předmět činnosti spočívá v obchodování na vlastní účet s komoditami nebo komoditními deriváty; to neplatí, jestliže osoby, které obchodují na vlastní účet s komoditami nebo komoditními deriváty, jsou součástí skupiny, které hlavním předmětem činnosti je poskytování jiných investičních služeb nebo investičních činností nebo bankovních služeb podle samostatného zákona = obchodní společnosti, které poskytují investiční služby nebo vykonávají investiční činnosti, spočívající výhradně v obchodování na vlastní účet na trzích finančních futures, opcí nebo jiných derivátů a na peněžních trzích na účely zajištění pozic na derivátových trzích nebo obchodní společnosti, které obchodují na účet jiných členů těchto trhů nebo tvoří pro ně ceny a které jsou garantované, kde zodpovědnost za plnění smluv uzavřených takovými obchodními společnostmi převzali členové zúčtovacích systémů těchto trhů. - orgán veřejné moci Slovenské republiky nebo jiného státu, včetně Agentury pro řízení dluhu a likvidity pověřené vykonáváním některých činností, souvisejících se správou státního dluhu a řízení likvidity podle samostatného předpisu, a orgán jiného státu, pověřený nebo podílející se na správě veřejného dluhu - Národná banka Slovenska nebo centrální banka jiného státu, Evropská centrální banka - mezinárodní organizace, státní orgán - profesionální klient podle 8a ods. 2 písm. a) až c) Zákona o cenných papieroch jestliže již není uveden ve skupině Oprávněná protistrana (velká obchodní společnost splňující podmínky podle Stránka 2

3 Zákona o cenných papieroch, obec, vyšší územní celek, územní celek jiného státu, Mezinárodní měnový fond, Evropská investiční banka a jiné podobné mezinárodní organizace) - profesionální klient podle 8a ods. 2 písm. e) Zákona o cenných papieroch na jeho žádost a pouze ve vztahu k investičním službám nebo vedlejším službám nebo obchodům, při kterých je ho možné považovat za profesionálního klienta Neprofesionální klient V souladu se Zákonom o cenných papieroch je kategorizovaný jako Neprofesionální klient, který nespadá do kategorizace jako Profesionální klient nebo jako Oprávněná protistrana 2. Informace o investičních strategiích, finančních nástrojích a rizicích s nimi spojenými Řízení portfolia Společnost poskytuje klientům investiční službu řízení portfolia. Ve smyslu Zákona o cenných papieroch je řízení portfolia obhospodařováním portfolia finančních nástrojů v souladu s oprávněními udělenými klientem na základě volné úvahy obhospodařovatele a portfólio je majetkem, tvořeným finančními nástroji, jinými cennými papíry nebo peněžními prostředky, určenými na koupi finančních nástrojů nebo jiných cenných papírů. Řízení portfolia klienta je podmíněné uzavřením Smlouvy o řízení portfolia mezi klientem a společností. Obchody s finančními nástroji se uskutečňují na regulovaných i neregulovaných trzích. Společnost vykonává činnosti související s řízením portfolia samostatně, příp. ve spolupráci s třetími osobami. (např. postoupení pokynů na realizaci obchodů klienta) Podle typu klienta, vyhodnocení dotazníku Zjištění vhodnosti a Rizikového profilu klienta určí společnost vhodnou investiční strategii pro klienta. Typy investiční strategie: Konzervativní strategie: je určená pro investory, kteří mají zájem o stabilní růst své investice a preferují nízké riziko. Cílem strategie je dosáhnout v daném investičním horizontu vyšší výkonnost než jakou nabízejí termínované vklady v bankách, resp. peněžní podílové fondy. Vyvážená strategie: je určena pro investory, upřednostňující vyvážený poměr mezi investicemi do dluhopisů a akcií. Část prostředků se investuje do dluhopisových nástrojů, přinášejících stabilní výnos, druhá část je zaměřena na investování do rizikovějších nástrojů, především akcií bonitních společností s vyšším výnosovým potenciálem. Cílem strategie je dosáhnout v daném investičním horizontu vyšší výkonnost, než jakou nabízejí termínované vklady v bankách, resp. peněžní a dluhopisové podílové fondy. Dynamická strategie: je určena pro investory, upřednostňující vysoké zhodnocení investic, kteří akceptují všechny rizika, spojená s investováním do akcií, především velké výkyvy jejich cen. Podstatnou složkou portfolia strategie tvoří akcie. Cílem strategie je dosáhnout v daném investičním horizontu vyšší výkonnost, než jakou nabízejí smíšené podílové fondy. Klient může nabývat do portfolia v rámci poskytování služby řízení portfolia např. následující cenné papíry: Nástroje peněžního trhu vkladové listy, směnky, Převoditelné cenné papíry např. akcie, dluhopisy, Podílové listy, Opce, futures, swapy, forwardy a jiné deriváty, týkající se měn, úrokových mír... Akcie je majetkový cenný papír, který vyjadřuje (zabezpečuje) vztah mezi emitentem (vystavovatelem akcie akciová společnost) a akcionářem (majitel akcie). S akcií je spojené právo akcionáře podílet se na řízení společnosti, jejím zisku ve formě dividendy a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti. Cílem emise akcií je získávat volné prostředky na finančním trhu pro trvalé pokrytí finančních potřeb emitenta. Akcie se obvykle obchodují na burze cenných papírů. Dluhopis je dlužní cenný papír, který vyjadřuje (zabezpečuje) vztah mezi věřitelem (investor, majitel, nebo kupující dluhopisu) a dlužníkem (emitent, vystavovatel dluhopisu). Dluhopis má obvykle stanovenou pevnou dobu splatnosti, je s ním spojené právo věřitele požadovat splácení dlužné sumy Stránka 3

4 včetně úroků k určitému datu a povinnost dlužníka, tyto závazky plnit. Cílem emise dluhopisů je získávat volné prostředky na finančním trhu pro pokrytí dočasných finančních potřeb dlužníka. Dluhopisy se vydávají se splatnostmi vyššími jako jeden rok, často jsou obchodovatelné na burze cenných papírů. Výjimkou nejsou ani dluhopisy se splatnostmi do několika desítek let. Dluhopisy obvykle vydávají pouze významné, ekonomicky a finančně silné subjekty (stát, obec, banka, podnik) které jsou schopné zaručit návratnost vložených finančních prostředků. Výška a způsob úročení závisí od délky splatnosti, podmínek na finančním trhu a emitenta dluhopisu. Podílový fond je produkt správcovské společnosti, který je nositelem určité investiční strategie (jak, jakým způsobem a kde budou investované finanční prostředky z majetku v podílovém fondu). Podílový fond charakterizuje vydávání podílových listů (podílů), které představují pro investora podíl na celkovém majetku soustředěném v podílovém fondu. Majetek v podílovém fondu zůstává neustále majetkem investorů. Směnka je dlužní cenný papír, který umožňuje vystaviteli (dlužníkovi) jednoduše získat finanční prostředky a majiteli (věřiteli) výnos s kvalitně - zákonem (zákon č. 191/1950 Zákon zmenkový a šekový) zabezpečenou vysokou mírou vymahatelnosti. Směnky se obvykle vydávají na dobu od šesti měsíců do jednoho roku a jejich výnos přesahuje výšku úroků na termínovaných vkladech. Směnky obvykle vydávají pouze významné, ekonomicky a finančně silné společnosti, které jsou schopné zaručit návratnost vložených finančních prostředků. Výška výnosu závisí od emitenta směnky. Indexový certifikát je cenný papír, který podobně jako indexy trhů cenných papírů odráží hodnotu podkladového aktiva. Podkladovým aktívem indexových certifikátů jsou zpravidla akcie, ale i dluhopisy, komodity a podobně. S indexovými certifikáty mohou být spojena práva na výplatu dividend z podkladových aktiv. Výhodou nákupu indexových certifikátů v porovnání s přímým nákupem samostatných podkladových aktiv jsou nižší náklady na jejich obstarání. Opce je finanční nástroj, kterého majitel má právo, ne však povinnost, koupit nebo prodat dohodnuté množství podkladového aktiva za dopředu stanovených podmínek a dopředu stanovenou cenu. Futures je termínovaný obchod obchodovaný na organizovaném trhu, kterého podkladovým aktivem mohou být cenné papíry, indexy, úrokové míry, měna. Rizika spojená s finančními nástroji Každá investice investora na finančním trhu by měla mít svůj cíl a časový horizont, kdy chce tento cíl dosáhnout. Právě v závislosti od toho, jaký cíl a kdy, chce investor svojí investicí dosáhnout, je investice vystavena rozdílným rizikům. Investice mohou směrovat do různých druhů finančních nástrojů a každý z nich má své specifické vlastnosti a je vystaven jinému druhu rizika. Mezi rizika finančního trhu patří především: riziko kolísání hodnoty, inflační riziko, reinvestiční riziko, bonitní riziko, měnové riziko, politické riziko, demografické riziko,...mezi nejvíce obávané patří právě riziko kolísání hodnoty. S investicí do finančních nástrojů je vždy spojené riziko kolísání hodnoty, to znamená, že mohou stejně růst jako i klesat. Cena finančních nástrojů na finančním trhu (cena akcií, dluhopisů, kurzy měn,...), jejich výnosy, výkonnost se mohou měnit, a tedy růst a klesat. Investování do finančních nástrojů nese v každém případě riziko ztráty z takové investice. Zhodnocení, výkonnost, výnosy z minulosti nejsou zárukou budoucích zhodnocení, výkonností, výnosů. Ale trhy se pohybují v cyklech, během kterého se opakují v nepravidelných intervalech jak pokles tak i růst. Proto pokud si investor vybere finanční nástroje v souladu se svým cílem a časovým horizontem, v průběhu trvání investice by tyto parametry neměl měnit. Respektování rizik, spojených s investováním a dodržení investičních horizontů pro jednotlivé nástroje, by investorovi měli zabezpečit překlenutí nepříznivých období tak, aby jeho investice byla zisková. Finanční nástroje se liší výškou výnosu a mírou rizika. Očekávání vyššího výnosu je spojené s podstoupením vyššího rizika. Riziko investování do finančních nástrojů spočívá v možném poklesu výnosů. Druh finančního nástroje Riziko Výnos Peněžní investice (směnka, termínovaný vklad, fondy peněžního charakteru) Nízké Nízký, dlouhodobě stabilní Dluhopisy, dluhopisové investice (fondy zaměřené na dluhopisy) Střední Střední, stabilní, ale může kolísat Stránka 4

5 Akcie, akciové investice (fondy zaměřené na akcie, indexové certifikáty, finanční deriváty...) Vysoký, krátkodobě Vysoké nestabilní, může výrazně kolísat 3. Informace o ochraně finančních nástrojů nebo peněžních prostředků klienta Majetek klienta svěřený společnosti není součástí majetku společnosti. Společnost nesmí využit svěřené peněžní prostředky a finanční nástroje klientů ve vlastní prospěch nebo v prospěch třetích osob; to neplatí, jestliže s takovým použitím klient souhlasil. Společnost je na účely ochrany práv klientů spojených s finančními nástroji a peněžními prostředky klientův povinná : a) vést záznamy a účty, které jsou potřebné na to, aby mohla kdykoliv a bezodkladně rozlišit aktiva držené pro jednoho klienta od aktiv držených pro jiného klienta a od svých vlastních aktiv, b) vést své záznamy a účty tak, aby byla zabezpečena jejich přesnost a především souvztažnost k finančním nástrojům a peněžním prostředkům drženým pro klienty, c) pravidelně aktualizovat svoje vnitřní účty a záznamů s účty a záznamy jiných osob, prostřednictvím kterých tato aktiva drží. Společnost je oprávněná uložit finanční nástroje svých klientů na účet nebo účty otevřené u třetí osoby. Společnost je na účely ochrany práv klientů spojených s finančními nástroji a peněžními prostředky klientů povinna zabezpečit, aby finanční nástroje klienta uložené u třetí osoby (podle 71i Zákona o cenných papieroch) byly identifikovatelně odděleny od finančních nástrojů společnosti prostřednictvím odlišně označených účtů v evidenci třetí strany. Při výběru, určování třetí osoby a uzavírání smluv o správě a úschově těchto finančních nástrojů je povinna postupovat s náležitou odbornou starostlivostí a je povinna brát do úvahy a pravidelně ověřovat odbornost a důvěryhodnost třetí osoby na trhu a ustanovení všeobecně závazných právních předpisů nebo tržní zvyklosti, vztahující se na držení těchto finančních nástrojů, které by mohly mít nepříznivý vliv na práva klientů. Společnost je povinna přijaté peněžní prostředky klienta bezodkladně uložit na jeden nebo vícero účtů, otevřených u některého z těchto subjektů: a) centrální banka, b) úvěrová instituce nebo zahraniční úvěrová instituce s povolením na činnost podle právních předpisů členských států, c) banka s povolením na činnost v nečlenském státě, d) kvalifikovaný fond peněžního trhu (Před uložením peněžních prostředků klienta do kvalifikovaného fondu peněžního trhu je společnost o tomto záměru povinna informovat klienta. Klient je oprávněný odmítnout takové uložení svých peněžních prostředků. Společnost je povinna zabezpečit, aby peněžní prostředky klienta, uložené podle výše uvedených podmínek, byly vedeny odděleně od účtů, na kterých jsou vedeny peněžní prostředky společnosti. Při výběru a určování subjektu a uzavírání smluv, týkajících se uložení peněžních prostředků klienta, je společnost povinna postupovat s náležitou odbornou starostlivostí a obezřetností a je přitom povinna brát do úvahy a pravidelně ověřovat odbornost a důvěryhodnost subjektů na trhu a ustanovení všeobecně závazných právních předpisů nebo tržní zvyklosti, vztahující se na držení těchto peněžních prostředků, které by mohly mít nepříznivý vliv na práva klientů. 4. Informace o Garančním fondu investic Garanční fond investic (dále jen "fond"), soustřeďuje peněžní příspěvky (dále jen "příspěvky") obchodníků s cennými papíry a poboček zahraničních obchodníků s cennými papíry, správcovských společností a poboček zahraničních správcovských společností na poskytování náhrad za nedostupný klientský majetek, přijatý obchodníkem s cennými papíry nebo zahraničním obchodníkem s cennými papíry, správcovskou společností nebo zahraniční správcovskou společností na vykonání investiční služby a nakládá s nabytými peněžními prostředky v souladu se Zákonom o cenných papieroch. Fond je právnická osoba a zapisuje se do obchodního rejstříku. Obchodník s cennými papíry, resp. správcovská společnost, kterému udělila Národní banka Slovenska povolení na poskytování investičních služeb, je povinný zúčastnit se podle výše uvedeného zákona na ochraně klientů a platit na tento účel příspěvky do fondu. Za nedostupný klientský majetek má klient právo na náhradu z fondu v eurech a fond je povinný za něho poskytnout náhradu v rozsahu a za podmínek ustanovených Zákonom o cenných papieroch. Za Stránka 5

6 chráněný klientský majetek poskytuje fond náhradu jednomu klientovi nebo jiné oprávněné osobě ve výšce 100% z tohoto klientského majetku. Za nedostupný klientský majetek má klient právo na náhradu z fondu v eurech a fond je povinný za něho poskytnout náhradu v rozsahu a za podmínek, ustanovených Zákonom o cenných papieroch. Za chráněný klientský majetek poskytuje fond náhradu ve výšce 100% z klientského majetku ke dni, kdy se klientský majetek u obchodníka s cennými papíry stal nedostupným podle 82 ods. 1 Zákona o cenných papieroch. 5. Informace o konfliktu zájmů Společnost je povinna předcházet konfliktům zájmů mezi společností a klienty, kterým řídí portfólio a mezi klienty navzájem. Společnost má zavedeny postupy na zamezení nebo kontrolu výměny informací mezi příslušnými osobami, vykonávajícími činnosti, které představující riziko konfliktu zájmů. Společnost má zavedeny organizační opatření na kontrolu souběžné nebo postupné účasti příslušné osoby na poskytování samostatných investičních služeb a výkonu investičních činností, a organizační opatření a postupy, které zamezují nebo omezují možnosti jiných osob nepřiměřeně ovlivňovat způsob, jakým příslušná osoba poskytuje investiční služby nebo vykonává investiční činnosti. 6. Neprofesionální klient Informace o právech Neprofesionálního klienta IAD je povinna: a) vůči klientovi dodržovat ustanovení Zákona o cenných papieroch, týkající se informovanosti o poplatcích a marketingové komunikaci ve smyslu 73b a 73c Zákona o cenných papieroch, b) poskytnout klientovi všechny nevyhnutné informace (informace o IaD a jí poskytovaných službách, finančních nástrojích a investičních strategiích, jako i poučení o rizicích s nimi souvisejících, informace o ochraně finančních nástrojů/prostředků klienta, místě a nákladech výkonu služby), potřebné pro porozumění charakteru a rizicích investiční služby/finančního nástroje ( 73d ods.1 Zákona o cenných papieroch), c) informovat klienta na trvanlivém médiu v dostatečném časovém předstihu předtím, jak bude vázán jakoukoliv smlouvou o poskytnutí investičních služeb, resp. před vykonáním jakéhokoliv obchodu, s podrobnými podmínkami smlouvy, na základě které bude takový obchod vykonán, se skutečnostmi ve smyslu 73d ods. 1 Zákona o cenných papieroch, které se týkají takové smlouvy nebo těchto investiční služeb ( 73d ods. 2 Zákona o cenných papieroch), bezodkladně oznámit klientovi každou významnou změnu informací, poskytnutých podle 73d ods. 1 Zákona o cenných papieroch, která se týká investiční služby, kterou klientovi poskytuje ( 73d ods. 5 Zákona o cenných papieroch), d) před uzavřením obchodu, spočívajícího ve financování cenných papírů, týkajícím se finančních nástrojů nebo v jiném použití těchto finančních nástrojů klienta na své vlastní účet nebo účet jiného klienta, poskytnout klientovi na trvanlivém médiu a v dostatečném časovém předstihu před použitím těchto nástrojů, přehledné, úplné a přesné informace o povinnostech a zodpovědnostech IaD v souvislosti s použitím těchto finančních nástrojů, včetně podmínek vrácení finančních nástrojů, a o rizicích, které s nimi souvisí ( 73d ods. 8 Zákona o cenných papieroch), e) získat potřebné informace, týkající se znalostí a zkušeností klienta v oblasti investic, jeho finanční situaci a investiční cíle, a na základě takto získaných informací doporučit klientovi investiční služby a finanční nástroje, které jsou pro něho vhodné se zřetelem na zjištěnou úroveň jeho znalostí a zkušeností. V případě poskytování služby řízení portfolia, informace o klientovi musí být dostatečné na posouzení toho, zda doporučené finanční nástroje zodpovídají investičním cílům klienta, zda je schopen finančně zvládnout související investiční rizika v souladu s jeho investičním cílem, zda má potřebné zkušenosti a znalosti, které mu umožňují porozumět rizikům, která souvisejí s obchodem nebo s řízením jeho portfolia. Jestliže IAD Investments nezíská při poskytování investiční služby řízení portfolia výše uvedené informace, nesmí doporučit klientovi investiční služby ani finanční nástroje ( 73f ods.,2,6 Zákona o cenných papieroch), f) zasílat klientovi pravidelný výpis o řízení portfolia jedenkrát za 6 měsíců. Pravidelný výpis o řízení portfolia se poskytuje alespoň jedenkrát za 12 měsíců v případě v případě, jestliže klient přijímá oznámení o jednotlivých uskutečněných obchodech. Pravidelný výpis se poskytuje alespoň jedenkrát za měsíc, jestliže klient má uzavřenu smlouvu o řízení portfolia, umožňující portfólio s pákovým efektem. Klient má právo požádat IAD Investments o zasílání pravidelného výpisu o řízení portfolia jedenkrát za 3 měsíce. ( 73k ods. 1, 2, 3 Zákona o cenných papieroch), Klient má právo požádat IAD Investments o zasílání informací o jednotlivých uskutečněných obchodech, IAD Investments je povinna zaslat klientovi oznámení o vykonání obchodu v rozsahu Stránka 6

7 podla 73j ods. 5 Zákona o cenných papieroch, a to nejpozději první obchodní den po uskutečnění obchodu, resp. v případě, jestliže potvrzení přijala IaD od třetí osoby, nejpozději první obchodní den po přijetí potvrzení od takové třetí osoby ( 73k ods. 4 Zákona o cenných papieroch); g) v případě vykonávání pokynu na účet klienta zabezpečit nejlepší možný výsledek v souladu se Strategií vykonávání pokynů ( 73o ods. 1 Zákona o cenných papieroch), a Strategií postupování pokynů ( 73r ods. 2 Zákona o cenných papieroch), poskytnout klientovi na trvanlivém médiu nebo prostřednictvím internetové stránky v souladu s ustanovením 73v Zákona o cenných papieroch v přiměřeném časovém předstihu ( 73p ods. 4 Zákona o cenných papieroch) před poskytnutím investiční služby následující informace: - posouzení důležitosti, kterou IAD Investments přikládá kritériím, určujícím nejlepší možný výsledek nebo postup, kterým určuje důležitost těchto kritérií, seznam míst výkonu, upozornění pro klienta, že jeho konkrétní instrukce mohou zabránit, aby IAD Investments postupovala ve smyslu Strategie vykonávání pokynů ( 73p ods. 3 Zákona o cenných papieroch) - informace o Strategii postupovaní pokynů ( 73r ods. 5 Zákona o cenných papieroch), h) klienta dopředu informovat o překážkách, týkajících se řádného vykonání pokynů. Systém ochrany klientů prostřednictvím Garančního fondu investic Garanční fond investic (dále jen "fond"), soustřeďuje peněžní příspěvky (dále jen "příspěvky") obchodníků s cennými papíry a poboček zahraničních obchodníků s cennými papíry, správcovských společností a poboček zahraničních správcovských společností na poskytování náhrad za nedostupný klientský majetek přijatý obchodníkem s cennými papíry nebo zahraničním obchodníkem s cennými papíry, správcovskou společností nebo zahraniční správcovskou společností na vykonání investiční služby a nakládá se získanými peněžními prostředky v souladu se Zákonom o cenných papieroch. Fond je právnická osoba a zapisuje se do obchodního rejstříku. Obchodník s cennými papíry, resp. IAD Investments, kterému udělila Národná banka Slovenska povolení na poskytování investičních služeb, je povinné zúčastnit se podle výše uvedeného zákona na ochraně klientů a platit na tento účel příspěvky do fondu. Za nedostupný klientský majetek má klient právo na náhradu z fondu v eurech a fond je povinný za něho poskytnout náhradu v rozsahu a za podmínek, stanovených Zákonom o cenných papieroch. Za chráněný klientský majetek poskytuje fond náhradu jednomu klientovi nebo jiné oprávněné osobě ve výšce 100% z tohoto klientského majetku ke dni, kdy se klientský majetek u obchodníka s cennými papíry stal nedostupným podle 82 ods. 1 Zákona o cenných papieroch. Stránka 7

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY poskytování služeb MONECO, spol. s r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY poskytování služeb MONECO, spol. s r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY poskytování služeb MONECO, spol. s r.o. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro poskytování investičních služeb jsou podmínkami společnosti MONECO, spol. s r.o., se sídlem Gorkého

Více

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. I. OBECNÁ ČÁST 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., (dále jen Obchodník ), vydané ve smyslu 273

Více

INFORMACE DLE ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU

INFORMACE DLE ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU INFORMACE DLE ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU Použité pojmy mají následující význam, nevyplývá-li z textu význam jiný: Autorizovaný správce je mezinárodní vypořádací centrum Euroclear či Clearstream

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 111 Rozeslána dne 5. listopadu 2010 Cena Kč 35, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 111 Rozeslána dne 5. listopadu 2010 Cena Kč 35, O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 111 Rozeslána dne 5. listopadu 2010 Cena Kč 35, O B S A H : 301. Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva financí č. 85/1997 Sb., o nájemném z

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. OBSAH I) OBECNÁ ČÁST... 1 1. Základní ustanovení... 1 2. Definice pojmů... 1 3. Obecná ustanovení... 2 4. Investiční služby / Investiční

Více

STATUT. Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21

Více

Investiční služby poskytované společnosti RSJ a.s.

Investiční služby poskytované společnosti RSJ a.s. www.rsj.cz Investiční služby poskytované společnosti RSJ a.s. RSJ a.s. je největším obchodníkem s cennými papíry se sídlem v České republice. RSJ a.s. je významným obchodníkem finančních derivátů na světových

Více

STATUT. Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond. (úplné znění) Strana 1 (celkem 20) Služby investorům:

STATUT. Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond. (úplné znění) Strana 1 (celkem 20) Služby investorům: STATUT Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (úplné znění) Služby investorům: Pioneer Investments budova FILADELFIE Želetavská 1525/1 140 00 Praha 4 Bezplatná

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb poskytovaných společností Kunz a partneři s.r.o. (dále jen Zprostředkovatel ),

Více

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry vyžadovaný v souladu s 15h a 15i zákona o podnikání na kapitálovém trhu Upozornění pro zákazníky: Vyplnění tohoto dotazníku je dobrovolné.

Více

STATUT. Conseq realitní, otevřený podílový fond

STATUT. Conseq realitní, otevřený podílový fond STATUT Conseq realitní, otevřený podílový fond OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Základní údaje o Fondu... 6 2. Obhospodařovatel... 6 3. Administrátor... 7 4. Údaje o pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti...

Více

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Úvod: Vytvoření investičního portfolia Z hlediska definice termínu investice je nutné konstatovat, že investice nikdy není zcela bez rizika. Ideální

Více

Prospekt služby. Automatické investiční strategie

Prospekt služby. Automatické investiční strategie Prospekt služby Automatické investiční strategie Strategie AURA INVEST Chytré portfolio Říjen 2014 Colosseum, a.s., Londýnská 59, 120 00 Praha 2 Tento Prospekt strategie AURA INVEST Chytré portfolio je

Více

STATUT. Investiční společnost České spořitelny, a. s., Smíšený fond - otevřený podílový fond

STATUT. Investiční společnost České spořitelny, a. s., Smíšený fond - otevřený podílový fond STATUT Investiční společnost České spořitelny, a. s., Smíšený fond - otevřený podílový fond (standardní fond splňující požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující koordinaci předpisů v oblasti

Více

Prospekt služby. Automatické investiční strategie

Prospekt služby. Automatické investiční strategie Prospekt služby Automatické investiční strategie Strategie AURA INVEST Aktivní správa Září 2014 Colosseum, a.s., Londýnská 59, 120 00 Praha 2 Tento Prospekt strategie AURA INVEST Aktivní správa je součástí

Více

Poučení o rizicích. Základní přehled rizik vznikajících při obchodování s investičními nástroji

Poučení o rizicích. Základní přehled rizik vznikajících při obchodování s investičními nástroji Poučení o rizicích Pokud se chcete stát klientem Colosseum, a.s., musíte prostudovat a plně pochopit Poučení o rizicích vznikajících při obchodování na kapitálových trzích. Toto poučení nemůže zahrnovat

Více

Vzor zkušebních otázek a seznam témat určených k přezkoušení

Vzor zkušebních otázek a seznam témat určených k přezkoušení Vzor zkušebních otázek a seznam témat určených k přezkoušení Seznam témat určených k přezkoušení 1. Právní předpisy a souvislosti 1.1. Občanskoprávní vztahy a jejich účastníci 1.2. Právní úkony 1.3. Poskytování

Více

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Na základě tohoto dluhopisového programu (dále také jen Dluhopisový program

Více

VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy VYHLÁŠKA č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry ve znění vyhlášky č. 282/2008 Sb., vyhlášky č. 380/2010 Sb., vyhlášky č.

Více

REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014

REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014 REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014 Charakteristika ISIN Investiční horizont Investiční strategie Měna CZ0008474616 8-9 let Komerční nemovitosti v širším centru Prahy CZK

Více

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bakalářská práce Autor: Evgeniya Bibik Bankovní management, bankovní manažer

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti FINANCE Zlín, a.s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti FINANCE Zlín, a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti FINANCE Zlín, a.s. I. Úvodní ustanovení 1. Společnost FINANCE Zlín, a.s. se sídlem náměstí Míru 64, Zlín, 760 01, IČ: 60732075 (dále jen Společnost ) byla založena

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 89 Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 56, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 89 Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 56, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 89 Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 56, O B S A H : 284. Zákon o platebním styku 285. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona

Více

Opatření omezující možnosti střetu zájmu a narušování transparentnosti trhu

Opatření omezující možnosti střetu zájmu a narušování transparentnosti trhu Opatření omezující možnosti střetu zájmu a narušování transparentnosti trhu Na základě ustanovení 12 písm. b) zákona č.256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Umění I N V E S T O V A T

Umění I N V E S T O V A T Umění INVESTOVAT OBSAH PŘEDMLUVA 2 ČÁST I: ZÁKLADNÍ POJMY A PRINCIPY INVESTOVÁNÍ 3 Proč vlastně investovat? 3 Co je kapitálový trh? 4 Do čeho můžete investovat? 4 Jak tedy na to? 5 Základní ukazatele:

Více

Úvěrové smlouvy jako prostředek financování podniku

Úvěrové smlouvy jako prostředek financování podniku JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra práva Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání Bakalářská práce Úvěrové smlouvy jako prostředek

Více

Informační list k veřejné nabídce ze dne 18. října 2010

Informační list k veřejné nabídce ze dne 18. října 2010 POPIS PRODUKTU A INVESTIČNÍ STRATEGIE Tento strukturovaný dluhový cenný papír ( Produkt, souhrnně Produkty ) je denominovaný v českých korunách (CZK), se splatností 3 roky, vydaný společností Citigroup

Více

Analýza primární emise na Burze cenných papírů Praha

Analýza primární emise na Burze cenných papírů Praha Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Bakalářská práce Analýza primární emise

Více

Slovník pojmů finančních a kapitálových trhů

Slovník pojmů finančních a kapitálových trhů AKCIE Akcie představuje podíl na majetku společnosti, která tento cenný papír vydala. Držitel akcie má nejrůznější práva vlastníka: například právo podílet se na zisku společnosti formou dividendy, právo

Více

ING INTERNATIONAL (II)

ING INTERNATIONAL (II) ING INTERNATIONAL (II) Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CZ LUCEMBURSKO ČERVEN 2009 INVESTMENT MANAGEMENT Pro více informací kontaktujte: ING Investment

Více