Bakalářská práce. Regenerace příslušníků HZS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bakalářská práce. Regenerace příslušníků HZS"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra sportovní medicíny a zdravotní tělesné výchovy Bakalářská práce Regenerace příslušníků HZS Vypracovala: Vedoucí bakalářské práce: Studijní obor: Šárka Kvarčáková MUDr. Kateřina Kapounková Regenerace a výživa ve sportu Brno 2006

2 Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou práci vypracovala samostatně s pomocí uvedené literatury. v Brně

3 Děkuji touto cestou paní MUDr. Kateřině Kapounkové za odborné vedení mé bakalářské práce a příslušníkům Hasičského záchranného sboru MSK za poskytnuté informace. 3

4 Obsah 1. ÚVOD CÍL PRÁCE ÚKOLY PRÁCE STATISTIKA ZÁSAHOVÉ ČINNOSTI CHARAKTERISTIKA HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU KRAJE DENNÍ ŘÁD ZASAHUJÍCÍHO HASIČE ZÁZEMÍ HASIČŮ V PODMÍNKÁCH STANIC HZS MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE TĚLESNÁ PŘÍPRAVA A ZKOUŠKY FYZICKÉ ZPŮSOBILOSTI Tělesná příprava Zkoušky fyzické způsobilosti ROZSAH A ROZDĚLENÍ ZÁSAHOVÉ ČINNOSTI HASIČE Fyzicky náročné činnosti při zásahu Psychická zátěž Vliv tepla na zátěž FYZIOLOGICKÉ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI U ZÁSAHU MĚŘENÍ ENERGETICKÉHO VÝDEJE HASIČE ZOTAVENÍ, REGENERACE FORMY REGENERACE PŘEHLED REGENERAČNÍCH PROSTŘEDKŮ FYZIKÁLNÍ PROSTŘEDKY REGENERACE HASIČŮ Hydroterapie Sauna Masáže POHYBOVÉ PROSTŘEDKY REGENERACE HASIČŮ Uvolňovací cvičení Protahovací cvičení strečink Doplňkový sport ZÁVĚR LITERATURA

5 1. Úvod Život člověka provází řada pozitivních, ale také negativních událostí. Mezi negativní události lze zařadit mimořádné událostí, které ohrožují život a zdraví lidí, zvířat, ničí majetek a životní prostředí. Na likvidaci těchto mimořádných událostí se podílejí zejména osoby, které se nazývají záchranáři hasiči. V České republice rozeznáváme profesionální a dobrovolné hasiče. Profesionální hasiči se sdružují v hasičských záchranných sborech krajů a podniků a dobrovolní hasiči ve sborech dobrovolných hasičů obcí a podniků. Příslušníci Hasičského záchranného sboru České republiky představují jednu ze základních složek integrovaného záchranného systému. Jejich posláním je chránit životy, zdraví obyvatel a majetek před požáry a poskytovat pomoc při mimořádných událostech. Povolání profesionálního hasiče je považováno za značně rizikové. Tato rizikovost není dána pouze zvýšenou pravděpodobností poškození zdraví následkem úrazu nebo intoxikací zplodinami hoření, ale také působením nepříznivých faktorů a fyzickou a psychickou náročností tohoto povolání. Pro opětovné nasazení hasiče při zásahu má velký význam proces zotavení, který lze urychlit vhodně užitými regeneračními prostředky. Nedojde-li k zotavení organismu, může dojít ke zranění hasiče nebo jeho selhání při záchranné akci. 5

6 2. Cíl práce Cílem mé bakalářské práce je na základě teoretických znalostí, dále poznatků a zkušeností ze zásahové činnosti hasičů navrhnout vhodnou regeneraci hasičů v rámci uvedení jednotky požární ochrany do akceschopnosti. Můj návrh rozšiřuje stávající systém uvádění jednotek do akceschopnosti, který je zaměřen pouze na techniku a používané prostředky. Tento návrh regenerace je zaměřen na podmínky Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje. 2.1 Úkoly práce Statisticky vyhodnotit zásahovou činnost jednotek požární ochrany a charakterizovat fyzickou náročnost práce hasičů při zásahu. Navrhnout vhodné regenerační prostředky a postupy pro uvedení hasičů do akceschopnosti po návratu ze zásahové činnosti v rámci činností prováděných v souladu s denním řádem. Při návrhu se zaměřím zejména na fyzikální a pohybové prostředky regenerace, které je možné provádět v místě požární zbrojnice s ohledem na její vybavení a možnosti. 6

7 3. Statistika zásahové činnosti V každém roce se uskuteční řada mimořádných událostí. Mezi mimořádné události patří požáry, dopravní nehody, živelné pohromy, úniky nebezpečných chemických látek, technické havárie a další. Četnost podle druhu mimořádných událostí a další údaje související se zásahovou činností sleduje hasičský záchranný sbor prostřednictvím statistiky. Celkový počet zásahů na vybrané druhy mimořádných událostí za období let 2002 až 2005 jsou uvedeny v tabulce č. 1. [14]. Druh události Počet událostí Požáry Dopravní nehody Živelní pohromy Úniky nebezpečných látek Technické havárie Ostatní mimořádné události Celkem Tabulka č. 1 Statický přehled mimořádných událostí za období 2002 až S ohledem na velikost a rozmístění jednotek požární ochrany a rizika vzniku mimořádných události je stanovena četnost vytížení jednotlivých druhů jednotek. 7

8 V grafu č.1 je znázorněn podíl na zásahové činnosti jednotlivých druhů jednotek požární ochrany a to Hasičského záchranného sboru ČR, hasičského záchranného sboru podniku, sboru dobrovolných hasičů obcí a sboru dobrovolných hasičů podniku [14]. SDH podniku 1% SDH obcí 19% HZS podniku 8% HZS ČR 72% HZS podniku HZS ČR SDH podniku SDH obcí Graf č. 1 Podíl jednotlivých druhů jednotek PO na celkovém počtu zásahů v roce 2005 Z hodnot uvedených v grafu č.1 vyplývá, že největší podíl na zásahové činnosti v České republice mají jednotky hasičských záchranných sborů jednotlivých krajů. Vzhledem k vybavení jednotek a užití progresivních postupů při hašení má dominantní postavení mezi hasičskými sbory Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje. Na tomto postavení má zásadní vliv blízká přítomnost vzdělávacích středisek hasičů, ke kterým patří Odborné učiliště požární ochrany Frýdek-Místek, Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany ve Frýdku-Místku, Fakulta bezpečnostního inženýrství Vysoké školy Báňské - Technické univerzity Ostrava a tedy velký podíl hasičů s vyšším vzděláním v jednotce. S ohledem na uvedená fakta jsem svou bakalářskou práci zaměřila na podmínky stanic Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje. 8

9 4. Charakteristika hasičského záchranného sboru kraje Službu v jednotce hasičského záchranného sboru kraje vykonávají příslušníci HZS kraje v souladu s platnými právními předpisy [16,17,18]. Příslušníci mají dobu služby rozvrženou nerovnoměrně. Nerovnoměrně rozvržená doba služby příslušníků je organizována na 3 směny, které jsou označovány A, B, C. Směna zabezpečuje nepřetržitou připravenost jednotky HZS kraje po dobu 24 hodin. Příslušníci tedy pracují v cyklu 24 hodin směna a 48 hodin mezisměnové volno. Střídání směn probíhá v 7.00 hodin ráno. Směna se dělí na 16 hodin výkonu služby a 8 hodin nařízené pohotovosti v místě výkonu služby, přičemž do nařízené pohotovosti se započítávají přestávky na jídlo a oddech. V rámci této služby vyjíždějí hasiči ke každému případu do dvou minut od jeho nahlášení. Při mimořádné události velkého rozsahu, jako jsou např. povodně, se samozřejmě nedodržuje oněch výše zmíněných 48 hodin mezisměnového volna. V lepším případě se přechází na opačný režim 48 hodin služba a 24 hodin odpočinek. Taková služba vykazuje extrémní fyzickou a psychickou zátěž hasiče, na kterou musí navazovat nezbytná regenerace fyzických i psychických sil. Ve směně vykonávají službu příslušníci předurčení pro vlastní zásahovou činnost (tzv. výjezdoví hasiči ), příslušníci předurčení pro obsluhu operačních a informačních středisek a příslušníci zařazení v záloze směny, kteří zabezpečují chod jednotky a činnost podpůrných speciálních služeb. Příslušníci předurčení pro zásahovou činnost a příslušníci zařazení v záloze směny jsou organizováni do družstev, resp. skupin [16,17,18]. 9

10 4.1 Denní řád zasahujícího hasiče Denní řád HZS Moravskoslezského kraje, příslušníků s nerovnoměrně rozvrženou dobou služby vychází z právních předpisů a dalších nařízení [15]. Časový rozvrh činností: nástup na směnu dopolední blok výkonu služby přestávka (služební pohotovost v místě výkonu služby) odpolední blok výkonu služby přestávka (služební pohotovost v místě výkonu služby) večerní blok výkonu služby přestávka (služební pohotovost v místě výkonu služby) služební pohotovost v místě výkonu služby ranní blok výkonu služby Do hod. tzn. před nástupem na směnu, probíhá příprava k výkonu služby. Hasiči převezmou požární techniku, technické a věcné prostředky potřebné pro výkon služby. Do této doby se zahrnuje i úprava zevnějšku a ustrojení podle organizačního zařazení ve směně, a to zásahového obleku, přilby, kukly, zásahové obuvi, rukavic a dalších osobních prostředků k provádění zásahu (svítilna, opasek apod.). V této době dochází k předání služby a to formou nástupu na vyhrazeném místě, kdy velitel nastupující směny ústním prohlášením převezme službu od velitele odstupující směny. 10

11 hod. dopolední blok výkonu služby. V tomto čase probíhá všeobecné zaměření pravidelné odborné přípravy. Příslušníci jsou seznamováni převážně s: předpisy o požární ochraně, integrovaném záchranném systému a krizovém řízení, používáním požární techniky a věcných prostředků požární ochrany, požárně technickými charakteristikami a technicko bezpečnostními parametry látek, bezpečností práce a zásad první pomoci hod. odpolední blok výuky. Jako v dopoledním bloku výkonu služby, i zde probíhá pravidelná odborná příprava příslušníků a to zejména tělesná příprava. Jedná se jak o všeobecnou tak speciální tělesnou přípravu. Převládají míčové hry a posilovna hod. večerní blok výkonu služby. V této době dochází k hodnocení dne a diskutuje se o nashromážděných událostech za celý den [15]. 11

12 4.2 Zázemí hasičů v podmínkách stanic HZS Moravskoslezského kraje Jednotlivé stanice Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje patří svým provedením a vybavením ke špičce mezi požárními stanicemi v České republice. Vybavení vychází z požadavků právních předpisů, ale také snahy ředitelů zajistit potřebný komfort pro hasiče s ohledem na finanční možnosti hasičského záchranného sboru. Pro zajištění hygieny a případnou dekontaminaci jsou stanice vybaveny hygienickým a sociálním zázemím, jak je zobrazeno na obrázku č.1. Obrázek č. 1 Hygienické a sociální zázemí 12

13 Na vybraných stanicích jsou v provozu sauny, které využívají hasiči individuálně v rámci sociálního programu sboru. Pro zabezpečení a udržení požadované fyzické kondice jsou stanice vybaveny posilovacími stroji na úrovni fit centra, obrázek č.2. Samotné využití uvedených prostorů je organizováno v rámci předepsané fyzické přípravy a také individuálně podle požadavků a zájmu každého hasiče. Obrázek č.2 Posilovna U každé stanice je vybudováno venkovní hřiště, kde lze hrát volejbal, nohejbal, případně tenis. V požární stanici, kde slouží jednotka složená z více družstev je vybudovaná tělocvična. Vedení hasičského záchranného sboru vyvíjí osvětu k omezení kouření mezi hasiči, dodržování zásad zdravé výživy a další pravidla směřující k udržení dobrého zdravotního a psychického stavu. 13

14 V době, kdy není hasičům organizována činnost v souladu s denním řádem, mohou hasiči odpočívat v k tomu určených prostorech a ložnicích, obrázek č.3. Obrázek č.3 Ložnice 14

15 4.3 Tělesná příprava a zkoušky fyzické způsobilosti Příslušníci Hasičského záchranného sboru ČR jsou povinni si udržovat fyzickou zdatnost a tuto prokazovat zkouškou fyzické způsobilosti. Za tímto účelem provádějí příslušníci HZS ČR požární sport a tělesnou přípravu, jejímž cílem je udržení jejich fyzické zdatnosti, rozvoj rychlosti, vytrvalosti, síly a pohybových vlastností odpovídajících charakteru činnosti při zásahu jednotek požární ochrany Tělesná příprava Tělesná příprava příslušníků s nerovnoměrně rozvrženou dobou služby se provádí v rozsahu minimálně 2 hodiny v každé směně, pokud není nahrazena činností související se zásahovou činností. Tělesná příprava zahrnuje všeobecnou a speciální tělesnou přípravu. Podle místních podmínek se do všeobecné tělesné přípravy zařazují : běh (krátké i vytrvalostní tratě), míčové hry (kopaná, sálová kopaná, nohejbal, volejbal), tenis a stolní tenis, posilování, plavání, nácvik disciplín ke zkouškám fyzické způsobilosti. Speciální tělesnou přípravou jsou disciplíny požárního sportu a také cvičení s prvky hasičské, lezecké, potápěčské a záchranářské činnosti a práce na vodě [1,9]. 15

16 4.3.2 Zkoušky fyzické způsobilosti Činnosti, které hasiči vykonávají pro záchranu lidských životů a majetku vyžadují mimořádně vysokou psychickou odolnost a fyzickou zdatnost. Je vyžadována schopnost vykonávat práci jak statickou, tak dynamickou a značné požadavky jsou kladeny i na dobrou svalovou koordinaci spolu se schopností rychlé orientace v prostoru a manuální zručnost. Tyto individuální vlastnosti je důležité zjišťovat u kandidátů, kteří se o hasičské zaměstnání ucházejí a nezbytné je také provádět kontrolní testy fyzické zdatnosti u všech členů zásahových družstev [1,2]. Zkoušky fyzické způsobilosti se konají každoročně, je možnost opravného termínu s ohledem na aktuální zdravotní stav příslušníků. Jednotlivé testy se provádí před zkušební komisí, testy musí být provedeny během jednoho dne s výjimkou plavání, v libovolném pořadí, konkrétní disciplínu v jednotlivých testech si volí zkoušený příslušník. Výběr příslušníků je velice důležitý. Nejen že musí splnit požadavky zdravotní a psychické, ale také musí absolvovat vstupní fyzické testy. Do určité míry lze předpokládat, že výcvikem můžeme základní pohybové vlastnosti rozvíjet. Příslušník musí splnit dva silové a jeden vytrvalostní test, přičemž u každého testu je alternativní výběr, viz tabulka č.2. Dosažené výkony se v jednotlivých disciplínách hodnotí podle bodových tabulek. Pro každou disciplínu a součet třech disciplín je stanoveno bodové minimum [1]. 16

17 Test Disciplína 1. silový 1 a kliky, po dobu 2 minut 1 b shyby 2. silový 2 a leh sed, po dobu 2 minut 2 b přednožování v lehu, po dobu 2 minut 3. vytrvalostní 3 a běh metrů 3 b plavání 200 metrů Tabulka č. 2 Požadavky na fyzickou způsobilost hasičů 4.4 Rozsah a rozdělení zásahové činnosti hasiče V průběhu směny hasiči vyjíždějí k zásahové činnosti. Při zdolávání mimořádných událostí musí hasič provádět mnoho úkonů, které vedou k jejich likvidaci. Rozdíl v činnostech je u požáru, kdy hasiči manipulují s hadicemi při hašení nebo u dopravní nehody, kdy je použito zejména vyprošťovací zařízení. U likvidace požárů se předpokládá delší čas na jeho likvidaci a jedná se tedy o dlouhodobou činnost, naproti tomu u dopravní nehody zásah probíhá v kratším časovém intervalu, ale činnost musí být okamžitá a intenzivní. Činnost hasiče vykazuje extrémní fyzickou a psychickou zátěž. Velmi výrazně ovlivňuje výkon hasiče zvýšená teplota okolního prostředí při zásazích u požáru, ale také zvýšená teplota v letních podmínkách při dlouhotrvajících zásazích s použitím zásahových obleků nebo protichemických obleků [11]. 17

18 4.4.1 Fyzicky náročné činnosti při zásahu Zásah hasičů při mimořádných událostech (obrázek č.4) je souhrn různých na sebe navazujících činností podle postavení, které hasič v jednotce zaujímá. Mezi fyzicky náročné činnosti patří [9]: náročný přístup na místo zásahu - výstupy po schodištích, žebřících, výstup a sestup šachtami, pohyb v kabelových kanálech, lesních porostech, pohyb v zakouřených prostorech, zásah v komplikovaném průmyslovém a administrativním komplexu dlouhotrvající zátěž jednotvárného charakteru - tvorba hadicového vedení, práce s proudem vody, rozebírání konstrukcí, vynášení materiálu, vyprošťování osob ze závalů a sutin krátkodobé úsilí při maximálním výkonu - zdvihání a přemisťování břemen na krátkou vzdálenost, např. vyprošťování automobilů, nadzvedávání stavebních konstrukcí, spouštění zraněných osob z výšky úsilí obratnostního charakteru - prolézání stísněných prostor, zručnost při práci s technickými prostředky, překonávání překážek přemisťování zátěže - přenášení hadic, agregátů, záchrana osob [9] 18

19 Obrázek č. 4 Hasiči při zásahu Jako příklad lze uvést skutečnosti, kdy při zásahu u požáru ve výškové budově hasiči podle metodických postupů přenášejí věcné prostředky uvedené v tabulce č.3. V tabulce jsou uvedeny pouze vybrané prostředky, které hasiči používají nejčastěji. Věcný prostředek Přibližná hmotnost [kg] Koš s hadicemi (2x C52) 12,3 Koš s hadicemi (3x C52) 16,2 Rozdělovač 6,7 Proudnice 1,8 Kufr s nářadím 13,7 KOBO páčidlo 8,9 Kufr s lékárničkou 15,2 Přetlakový ventilátor Papin Přetlakový ventilátor Papin Tabulka č. 3 Hmotnost prostředků přenášených při zásahu [9] 19

20 Každý hasič je navíc oblečen v zásahovém oděvu a zásahové obuvi, nese přilbu na hlavě a dýchací přístroj na zádech. Tato zátěž váží cca 20 kg. Také u dopravní nehody s vyproštěním osob hasiči užívají zásahový oděv a přilbu a dále pracují a přenášejí hydraulické vyprošťovací zařízení, které má následující hmotnost: hydraulický rozpínák LUKAS (cca. 17 kg) hydraulické nůžky LUKAS (cca. 13,8 kg) Při těchto zásazích se méně často používá dýchací technika, ale častěji obleky protichemické nebo proti sálavému teplu Psychická zátěž Škála stresových faktorů je velmi rozmanitá. Počínaje pracovním režimem stálý život ve skupině, polovojenská disciplína, 24 hodinové služby a služby o víkendech a svátcích, které komplikují rodinný život. Psychiku dále velmi ovlivňuje vědomí možného osobního ohrožení a zodpovědnost za cizí majetek, zdraví a životy, pohled na raněné a mrtvé. A také zdánlivé maličkosti, jako např. nemožnost si při práci v ochranné masce setřít pot. Každé vyhlášení poplachu vyvolá u členů výjezdové skupiny psychický stres, jehož velikost závisí na subjektivním očekávání nebezpečnosti situace, psychické odolnosti jedince i stavu, ve kterém se bezprostředně nachází fyzická aktivita, spánek apod. [2]. 20

21 4.4.3 Vliv tepla na zátěž Při záchranných akcích v místě požáru běžně dochází k extrémní tepelné zátěži členů zásahové jednotky (obrázek č.5). Při práci v horku se zvyšuje tělesná teplota, dochází k dilataci kožního řečiště, stoupá vedení tepla tkáněmi a stoupá i teplota kůže. Přesáhne-li teplota kritickou hranici, začnou se aktivovat potní žlázy. U osob adaptovaných na teplo a fyzickou zátěž je množství produkovaného potu vyšší a aklimatizace na teplo vede ke snížení koncentrace iontů v potu. Vzhledem k časté potřebě ochrany dýchacích orgánů a tělního povrchu pomocí dýchacích přístrojů a ochranných oděvů ušitých z materiálů nepropouštějících vodní páry, dochází k nadměrné tepelné zátěži i za relativně příznivých mikroklimatických podmínek. Fyzická zátěž je tedy zvýšena vlivem hmotnosti obleku a dýchacího přístroje a současně extrémně snížena možnost ochlazování těla. Je nutné, aby byl hasič na práci v horku adaptován a tyto nepříznivé podmínky dobře snášel. Jako běžná je při likvidaci požáru uváděna teplota od 38 do 66 C, uvnitř hořící budovy byly naměřeny teploty až 232 C [2,7]. Obrázek č.5 Zásah hasičů v horkém a zakouřeném prostředí 21

22 4.5 Fyziologické zhodnocení činnosti u zásahu Při posuzování zátěže zasahujícího hasiče z hlediska sportovní fyziologie lze určit sílu podnětu, dobu působení podnětu a frekvenci opakování podnětu. Intenzitě zatížení odpovídá také intenzita metabolismu. Fyziologicky intenzita primárně souvisí s energetickým zabezpečením. Na buněčné úrovni se stupeň úsilí projevuje energetickým výdejem. Průběžná resyntéza a způsob uvolňování energie se odlišují v závislosti na stupni aktuálního úsilí při zatížení a tím také podle doby trvání. Pro vyjádření intenzity se využívá měření tepové frekvence, spotřeby kyslíku, koncentrace LA v krvi. Intenzita zatížení je také dána velikostí překonávaného odporu, vzdálenosti apod. Zátěž zasahujícího hasiče z hlediska sportovní fyziologie můžeme rozdělit: práce silově - dynamického charakteru - svaly jsou zatěžovány v krátkodobých intervalech submaximální až maximální intenzitou, rytmické střídání kontrakce a relaxace se změnou svalové délky, trvání kontrakce je delší než trvání relaxace. Z pohledu metabolického procesu se jedná o anaerobní práci a dochází k hromadění laktátu. Kosti, klouby, šlachy, svaly jsou zatěžovány na hranici možností, tato práce tedy klade vysoké nároky na pohybový aparát. Obnova energetických zdrojů závisí na předchozím tréninku. Například jde o zvedání předmětů o vysoké hmotnosti, páčení, vylamování. práce silově - statického charakteru - svaly jsou zatěžovány v krátkodobých intervalech až k maximální hranici výkonu, převažuje svalová síla ve výdrži s minimální změnou svalové délky. Metabolická charakteristika je obdobná práci silově - dynamické. Znamená velkou zátěž pohybového aparátu, sice nehrozí velké riziko úrazu, ale statické 22

23 zatížení svalu je natolik veliké, že může způsobovat svalové napětí vedoucí ke křečím. Například jde o jakékoliv držení, podpírání, fixování břemen, předmětů či konstrukcí. práce silově - vytrvalostního charakteru - svalová zátěž submaximální intenzity, s menšími nároky na rychlost, s časovým horizontem jednotek minut. Jedná se o aerobní způsob získávání energie. Zmíněný proces je charakterizován prudkým nárůstem tepové frekvence, zvýšením průtoku krve a nejde udržet vysoké pracovní tempo. Tento druh činnosti nelze provádět bez předešlé dlouhodobé přípravy. Střední až vysoká zátěž pohybového aparátu vede k riziku úrazu při ztrátě koordinace z vyčerpání. Například jde o hašení vodou do poschodí výškové budovy, natažení hadic za použití dýchací techniky. práce vytrvalostního charakteru - rovnovážná středně silová zátěž v délce trvání desítek minut, v krajních případech až hodin. Dochází k čerpání energetických rezerv z tuků, tento způsob výroby energie nevytváří laktát, ale je méně ekonomický. Tento typ činnosti je provázen změnami vodní bilance v organismu - velké vyplavování minerálů, vitamínů a stopových prvků, dochází k zahuštění tělních tekutin, stoupání vnitřní teploty. Nároky na pohybový aparát (zejména svaly, šlachy a klouby) jsou z hlediska déletrvající práce velmi vysoké. Regenerace sil je závislá na trénovanosti jedince. Například jde o veškeré déletrvající činnosti, které provázejí záchranné a likvidační práce - požáry sklepů, zemědělských objektů, lesního hospodářství, dopravní nehody, zásahy na nebezpečnou látku, práce na vodě a další [2,5,7,9]. 23

24 4.6 Měření energetického výdeje hasiče Energetický výdej, jako přeměna chemické energie na energii mechanickou a tepelnou, vyjadřuje energetickou náročnost svalové práce a umožňuje k činnostem přiřadit číselnou charakteristiku. Energii potřebnou pro stažení svalu, jako zdroje veškerého pohybu lidského organismu, získává svalové vlákno na základě schopnosti přeměnit chemickou energii na mechanickou při spotřebování určitého množství kyslíku a vyloučení oxidu uhličitého. Z množství spotřebovaného kyslíku a vydýchaného oxidu uhličitého můžeme stanovit velikost energetického výdeje potřebné na vykonání dané práce. To je princip metody nepřímé kalorimetrie [2,8]. Měření prováděli zkušení pracovníci Krajské hygienické stanice Ostrava pod vedením pana Doc. MUDr. Zdeňka Jiráka, CSc.. Byla vybrána skupina 6 hasičů-záchranářů ve věku 22 až 41 let a bylo u nich provedeno potřebné vyšetření. Měření energetického výdeje v modelových podmínkách bylo prováděno v budově: chůzí po schodech do šestého podlaží bez přídatné zátěže, chůzí po schodech do šestého podlaží s přídatnou zátěží 2 koše s hadicí, chůzí po schodech do šestého podlaží s přídatnou zátěží 1 koš s hadicí, nesení raněného na rovině na nosítkách dvěma záchranáři. 24

25 Pokusné osoby byly ve všech modelových situacích oblečeny v standardním ochranném obleku včetně dýchacího přístroje. Výstup do šestého podlaží představoval překonání výškového rozdílu 20 m po úzkém betonovém schodišti celkem 114 schodů. Pokusné osoby byly instruovány, aby volily rychlost výstupu obvyklou při skutečném zásahu. V případě chůze bez přídatné zátěže představoval zátěž ochranný oblek. Trať pro nesení raněného (figurína) tvořila smyčku o celkové délce 70 m. Při chůzi tam i zpět museli záchranáři překonat celkem čtyřikrát ohbí tratě o úhlu 90 stupňů v poměrně úzkém prostoru, což vyžadovala značnou zručnost. Pokusné osoby měly oblečen standardní ochranný oblek včetně dýchacího přístroje, jako při výstupu po schodech. Pokusná osoba se nejprve uklidňovala vsedě. Vlastnímu uklidňování předcházela příprava pokusné osoby v přilehlé místnosti. Následoval vlastní výkon, po jehož ukončení se pokusná osoba bezprostředně opět posadila a měření ještě pokračovalo až do úplného uklidnění k výchozím hodnotám. Během celého pokusu byla měřena ventilace, spotřeba kyslíku, výdej oxidu uhličitého a srdeční frekvence [8]. Energetický výdej (po odečtení bazálního metabolismu) u testovaných modelových prácí je patrný z následující tabulky č.4. Závislost energetického výdeje na výšce a hmotnosti jedince lze vyloučit přepočtem na m 2 plochy jedince. 25

26 Operace Rychlost výstupu (chůze) W W.m -2 Výstup po schodech Výstup po schodech s přídatnou zátěží 1 koš s hadicí Výstup po schodech s přídatnou zátěží 2 koše s hadicí Nesení raněného na nosítkách dvěma záchranáři Tabulka č.4 Výsledky měření [2,8] 10 schodů za 3,98 s 10 schodů za 5,09 s 10 schodů za 6,78 s chůze po rovině 10 m za 10,9 s Uvedené hodnoty energetického výdeje naměřené při jednotlivých modelových situacích dokumentují charakter zátěže, kterou musí hasičzáchranář při některých činnostech podstupovat. Z uvedeného vyplývá nutnost odpovídajícího zdravotního stavu a přiměřené fyzické přípravy. Nadprůměrná fyzická zdatnost těchto osob je základním předpokladem k úspěšnému a efektivnímu plnění úkolů. 26

27 5. Zotavení, regenerace Zotavení je biologický proces obnovy předchozího poklesu funkčních schopností organismu, jehož klidová rovnováha byla předchozí činností posunuta do určitého stupně únavy. Únava se rozvíjí souběžně s činností, postupně se projevuje intenzivněji, až je v určitou chvíli nutno činnost přerušit. Člověk je však schopen pokračovat na určitém stupni intenzity práce i při maximální únavě a to např. v situacích ohrožení života. Únava se projeví poklesem fyzického výkonu, dochází k porušení nervosvalové koordinace, k prodloužení reakční a reflexní doby a odraz má i v duševní oblasti. Hlavním objektivním akutním projevem únavy je pokles výkonu, subjektivními projevy jsou nejčastěji nechuť pokračovat v práci, nouze o dech, slabost, bolesti ve svalech, píchání v boku, zhoršené vnímání [7,10]. V průběhu zotavení dochází k následujícím funkčním procesům: obnovují se energetické zdroje, a to v závislosti na trvání a intenzitě předchozího zatížení, které rozhodujícím způsobem určuje průběh zotavení obnovuje se narušená homeostáza organismu, a to v podstatě likvidací acidózy vyvolané kyselinou mléčnou a dalšími produkty štěpení látek upravují se regulační a koordinační mechanismy, zejména se musí vyrovnat s novou funkční úrovní jednotlivých orgánů a jsou proto svázány s procesy anabolického metabolismu, s progresivními změnami Rychlost a kvalitu zotavných procesů ovlivňuje předchozí zatížení: jeho charakter, intenzita, doba a charakter odpočinku. 27

28 Z praktického hlediska rozlišujeme tři fáze zotavení: průběžné, bezprostředně po zatížení a dlouhodobé. Průběžné zotavování probíhá průběžně s činností a jeho rozsah a úroveň závisí na charakteru zatížení (je-li mezi činnostmi dostatek volného času na zotavování). Podstata průběžného zotavování spočívá v udržování, resp. v obnovování homeostázy v těch fyziologických procesech, jejichž dynamika se v průběhu činnosti mění. Objevuje se např. při obnově původního stavu oběhových a dýchacích funkcí. Zotavení bezprostředně po zatížení odpovídá v podstatě rychlé fázi zotavných procesů. Pro praxi má význam proto, že v průběhu několika desítek minut se funkce angažovaných systémů vrací až na % výchozích hodnot. V této fázi jde v podstatě o obnovení značné části homeostázy organismu, zejména o uklidnění funkcí oběhových a dýchacích, o biochemickou úpravu vnitřního prostředí, o obnovení energetických zdrojů, úpravu minerálií a odstranění některých metabolitů z tkání. Urychlení a zkvalitnění těchto procesů má význam pro přípravu na příští zatížení. Dlouhodobé zotavování v podstatě dokončuje složitý proces normalizace stavu organismu, ale současně se podílí na výstavbě nové, vyšší úrovně morfologických a funkčních struktur. Dokončuje se obnova energetických rezerv, aktivita enzymových systémů, celková biochemická stabilizace vnitřního prostředí. Průběh dlouhodobého zotavování je podmíněn řadou dalších faktorů, např. celkovým životním režimem, stravováním, psychickou pohodou, které mohou mít značný podíl na celkovém efektu zotavení [5,7]. 28

29 Regenerací nazýváme prostředky a metody, které zefektivňují zotavné procesy všech tělesných a duševních procesů. Dosahování maximálních výkonů, které se pohybují až na hranici lidských možností, vyžaduje komplexní regeneraci, která kladně ovlivňuje většinu složek, na nichž je výkon závislý. Vhodná regenerační metoda snižuje výskyt makrotraumat i mikrotraumat, počet chronických poškození plynoucích z maximálního zatížení až přetížení. Při delším používání stejných regeneračních procedur se uplatňuje negativní efekt adaptability a účinnost používané metody se snižuje. Proto je nutné jednotlivé metody v určitých časových intervalech střídat [7,10]. 5.1 Formy regenerace Rozlišujeme regeneraci aktivní a pasivní. Pasivní regenerace je normalizování stavu organismu po zatížení bez pomoci jakýchkoliv prostředků. Jedná se o přirozenou vlastnost, která probíhá bez vnějšího zásahu. Přirozeným prostředkem pasivní regenerace je spánek a odpočinek v klidu. Aktivní regenerace je soubor prostředků a metod, které jsou použity cíleně k urychlení odstraňování důsledků zatížení - únavy. Zotavení může probíhat formou pasivního nebo aktivního odpočinku. Pasivní odpočinek je způsob regenerace vyloučením fyzické aktivity. Nejčastější formou je pasivní relaxace, spánek a dále koupele, masáže, slunění, působení tepla a jiných fyzikálních prostředků. 29

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany JEDNOTKY PO Jednotkou požární ochrany (dále jen jednotka PO ) se rozumí organizovaný systém tvořený odborně vyškolenými osobami (hasiči), požární technikou (automobily) a věcnými prostředky požární ochrany

Více

Zdravotní tělesná výchova Obsah

Zdravotní tělesná výchova Obsah Zdravotní tělesná výchova Obsah Odborné učiliště Chelčického 2, Praha 3 zpracoval: Mgr. Milan Kubic 1 Zdravotní tělesná výchova ZTV vychází ze tří na sebe navazujících fází: - Fáze dechová - Fáze pohybová

Více

Seminární práce SILOVÁ PŘÍPRAVA

Seminární práce SILOVÁ PŘÍPRAVA Školení trenérů juda III.třídy 2014 Seminární práce SILOVÁ PŘÍPRAVA Niepel Miroslav 29.5.2014 1 Obsah 1. Úvod 2. Síla obecně 3. Druhy síly 4. Obecná silová příprava 5. Způsob rozvoje síly 6. Speciální

Více

2. ZÁSADY SESTAVOVÁNÍ POSILOVACÍHO PROGRAMU

2. ZÁSADY SESTAVOVÁNÍ POSILOVACÍHO PROGRAMU 8. lekce Tématický plán: Teorie - Svalová síla, zásady rozvoje a tvorba posilovacích programů. Praxe - Cvičení na stanovištích s náčiním - činky, plné míče. Doporučená literatura 1. SVALOVÁ SÍLA Úroveň

Více

Fyzikální terapie. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. září 2010 Bc.

Fyzikální terapie. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. září 2010 Bc. Fyzikální terapie Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje září 2010 Bc. Zouharová Klára Fyzikální terapie využívá různé druhy energie (umělé,

Více

Odborná příprava a odborná způsobilost členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Odborná příprava a odborná způsobilost členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ Odborná příprava a odborná způsobilost členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ Červenec 2006 Související předpisy... 2 Základní odborná příprava členů dobrovolných jednotek PO... 2 Pravidelná

Více

Fyziologické aspekty cyklistiky

Fyziologické aspekty cyklistiky Fyziologické aspekty cyklistiky Správná intenzita tréninku, Spotřeba energie při MTB, Kontrola hmotnosti prostřednictvím MTB, Výživa a pitný režim v MTB, Psychika a MTB, Správná intenzita zátěže atrofie

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

1 Vyhláška č.247/2001, příloha č.4, odst. 5)

1 Vyhláška č.247/2001, příloha č.4, odst. 5) Metodický návod SH ČMS pro velitele, k zařazování žen do jednotek SDH obcí a do jednotek SDH obcí s rozšířeným počtem členů, kteří plní úkoly zařízení civilní ochrany. I. Úvod Na základě jednání a usnesení

Více

RELAXAČNÍ ÚČINKY hydromasážních van Santech Energy

RELAXAČNÍ ÚČINKY hydromasážních van Santech Energy RELAXAČNÍ ÚČINKY hydromasážních van Santech Energy O vlivu podvodních masáží na lidský organismus existuje řada teorií, všechny se však jednoznačně shodují v příznivém účinku na fyzickou a psychickou stránku

Více

SILOVÁ PŘÍPRAVA ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice

SILOVÁ PŘÍPRAVA ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice SILOVÁ PŘÍPRAVA ŠTĚPÁN POSPÍŠIL 4. 11. 8.2012 Jilemnice ROZDĚLENÍ SILOVÝCH SCHOPNOSTÍ > statické > dynamické > absolutní (maximální síla) > výbušná síla > rychlá síla > vytrvalostní síla 2 VÝZNAM SILOVÉHO

Více

KOMPENZAČNÍ PROGRAM. Seminární práce

KOMPENZAČNÍ PROGRAM. Seminární práce KOMPENZAČNÍ PROGRAM Seminární práce Trenérská škola II.ročník Vypracoval: Zbyněk Mařák Specializace : Lední hokej Datum: 16.5.2011 1 OBSAH 1. Lední hokej 2. Kompenzační cvičení 2.1. Kompenzační cvičení:

Více

TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT

TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Jaroslav Babka Škola: Gymnázium Sušice Předmět: Tělesná výchova Datum vytvoření: květen 2014 Třída:

Více

Člověk a zdravý životní styl

Člověk a zdravý životní styl 16. www.isspolygr.cz Vytvořil: Bohumil Smrček Strana: 1 Škola Ročník 3. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na ISŠP Číslo projektu Číslo a název šablony III/2

Více

001:Torbjorn Karlsen: Základní principy tréninku

001:Torbjorn Karlsen: Základní principy tréninku 001:Torbjorn Karlsen: Základní principy tréninku Překlad z nové norské knížky Vytrvalost, vydanou norským olympijským výborem pro vrcholové sportovce a trenéry. Správné naplánování a realizace tréninku

Více

Operační vs. organizační řízení. - snadno a rychle

Operační vs. organizační řízení. - snadno a rychle Operační vs. organizační řízení - snadno a rychle Vnitřní organizace HZS Z hlediska vnitřní organizace tvoří jednotky požární ochrany skupiny, družstva, čety a odřady. Základní organizační jednotkou je

Více

Tématický plán: Teorie - Aerobní zdatnost, zásady a metody rozvoje. Praxe -Aerobik - základní lekce. Doporučená literatura

Tématický plán: Teorie - Aerobní zdatnost, zásady a metody rozvoje. Praxe -Aerobik - základní lekce. Doporučená literatura 9. lekce Tématický plán: Teorie - Aerobní zdatnost, zásady a metody rozvoje. Praxe -Aerobik - základní lekce. Doporučená literatura 1. AEROBNÍ ZDATNOST Tento složitý komplex dispozic se v literatuře někdy

Více

Vypracoval: Razítko města Bílovec Schválil:

Vypracoval: Razítko města Bílovec Schválil: Vypracoval: Razítko města Bílovec Schválil: Ing. Fešar Tomáš Klimek Petr Podpis: Podpis: Plán odborné přípravy pro rok 2014 vychází ze Sbírky interních aktů řízení Generálního ředitele Hasičského záchranného

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Ročník: 5. Očekávané výstupy:

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Ročník: 5. Očekávané výstupy: Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 5 Očekávané výstupy: Žák by měl: - zařazovat do pohybového režimu korektivní cvičení v souvislosti

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO- 17/IZS-2002 V Praze dne 30. ledna 2002 S c h v a l u j e: generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra v. r. U

Více

Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe

Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe Benefity a terapeutický efekt léčebného bazénu Bolesti hlavy Stres Nespavost Zažívací potíže Bolesti zad Celulitida Těžké nohy Reflexní zóny Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-15/PO-OVL-2014 Praha 18. ledna 2014 Počet listů: 4 S c h v a l u j i : generální ředitel HZS ČR Teze (témata) ODBORNÉ

Více

Seminární práce. na téma. Rozvoj vytrvalosti. k příležitosti školení trenérů III. třídy. David Chábera

Seminární práce. na téma. Rozvoj vytrvalosti. k příležitosti školení trenérů III. třídy. David Chábera Seminární práce na téma Rozvoj vytrvalosti k příležitosti školení trenérů III. třídy David Chábera Rok 2014 Obsah Úvod do problematiky obsahu seminární práce 2 Rozvoj všeobecné vytrvalosti 3 Rozvoj speciální

Více

Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_05_01 Tématický celek: Člověk Autor: Mgr. Andrea Teplá Datum: září 2011 Anotace:

Více

DOPOLEDNÍ RELAX V HOPSÁČKU

DOPOLEDNÍ RELAX V HOPSÁČKU DOPOLEDNÍ RELAX V HOPSÁČKU INDICKÁ MASÁŽ HLAVY MASÁŽ LÁVOVÝMI KAMENY RELAXAČNÍ A SPORTOVNÍ MASÁŽ MASÁŽE DĚTÍ DÉLKA MASÁŽE JE POUZE ORIENTAČNÍ A ODVÍJÍ SE VŽDY OD INDIVIDUÁLNÍCH POTŘEB KLIENTA. ROVNĚŽ VÝBĚR

Více

VZOR. Základní odborná příprava členů JSDH k 72 odst.2 zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

VZOR. Základní odborná příprava členů JSDH k 72 odst.2 zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. VZOR základních znalostí členů jednotek SDH Základní odborná příprava členů JSDH k 72 odst.2 zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 1. - základní znalosti zákona a

Více

12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy

12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy 12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy Rada hlavního města Prahy se usnesla dne 28. 6. 2011 vydat podle 44 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I.

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I. S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2011 V Praze dne 29. června 2011 Částka: 28 O B S A H: Část I. 28. Pokyn generálního ředitele

Více

AC SPARTA PRAHA STREČINK

AC SPARTA PRAHA STREČINK AC SPARTA PRAHA STREČINK Význam strečinku: Zvyšování výkonnosti (projevuje se ve zvyšování efektivnosti prováděných pohybů) Udržování pružnosti svalů a šlach Předcházení svalové nerovnováze (protažení

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-7/PO-OVL-2014 Praha 8. ledna 2014 Počet listů: 5 S c h v a l u j i : Generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA. Jánské Koupele 20.5.2011. Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje

OCHRANA OBYVATELSTVA. Jánské Koupele 20.5.2011. Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje OCHRANA OBYVATELSTVA Jánské Koupele 20.5.2011 Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje Zákon č.239/2000 Sb., o IZS, zákon č.133/1985 Sb., o PO a problematika ochrany obyvatelstva Zákon o IZS: Stanoví

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I.

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I. S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2007 V Praze dne 20. září 2007 Částka: 54 O B S A H : Část I. 50. Pokyn generálního ředitele

Více

Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace CZ.1.07/2.2.00/28.0302

Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Tato prezentace je spolufinancovaná z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Aerobní kapacita množství energie uvolněné oxidativním způsobem Vyjadřuje se hodnotou VO 2 max (ml

Více

Odborná způsobilost. HZS podniků. JSDH obcí nebo podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Odborná způsobilost. HZS podniků. JSDH obcí nebo podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ Odborná způsobilost zaměstnanců zařazených na vybraných funkcích v jednotkách HZS podniků a členů vykonávajících službu v JSDH obcí nebo podniků jako svoje zaměstnání v hlavním pracovním poměru ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Více

Zdravotní způsobilost členů jednotek SDH obcí

Zdravotní způsobilost členů jednotek SDH obcí Zdravotní způsobilost členů jednotek SDH obcí S účinností od 1.ledna 2004 bude pro posuzování zdravotní způsobilosti členů jednotek SDH obcí nebo členů SDH podniků, kteří vykonávají službu v těchto jednotkách

Více

Procvičování kloubů CX - 01

Procvičování kloubů CX - 01 Procvičování kloubů CX - 01 Typ produktu: Cvičení a relaxace Funkce: Posilování, rozvoj a zlepšování svalů ramen. Zlepšuje celkovou ohebnost kloubů ramen, zápěstí, loktů a klíčních kostí. Použití: Přidržte

Více

Kondiční předpoklady možnosti ovlivnění u mládeže

Kondiční předpoklady možnosti ovlivnění u mládeže Kondiční předpoklady možnosti ovlivnění u mládeže V.Bunc UK FTVS Praha Co je možné prohlásit za problematické u mládeže Nízká schopnost realizace herních dovedností ve vysoké intenzitě. Řešení situace

Více

PROČ MĚŘIT SRDEČNÍ FREKVENCI?

PROČ MĚŘIT SRDEČNÍ FREKVENCI? PROČ MĚŘIT SRDEČNÍ FREKVENCI? INFORMACE EFEKTIVITA BEZPEČNÝ POHYB MOTIVACE Měřič srdeční frekvence vám napomáhá porozumět fungování vašeho organismu a přináší tak mnoho nových informací, které lze dlouhodobě

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA O B S A H :

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2005 V Praze dne 11. března 2005 Částka: 8 O B S A H : Část I. 8.

Více

10. lekce 1. KLOUBNÍ POHYBLIVOST

10. lekce 1. KLOUBNÍ POHYBLIVOST 10. lekce Tématický plán: Teorie - Kloubní pohyblivost, zásady a metody rozvoje. Strečink. Praxe - Kompenzační cvičení- program pro vadné držení těla. Lavičky. Doporučená literatura 1. KLOUBNÍ POHYBLIVOST

Více

Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 1. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka

Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 1. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Ročník: 1. - spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené možnosti - uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech

Více

Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Svitavy

Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Svitavy Zřizovací listina Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Svitavy Město Svitavy usnesením zastupitelstva města ze dne 07.05.2014 podle ust. 35a odst. 1 a 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb, o obcích

Více

Stárnoucí pracovní populace. Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství

Stárnoucí pracovní populace. Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství Stárnoucí pracovní populace Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství Rožnov,2006 Základní problém Stárnutí populace celosvětový fenomén

Více

MÁ OBLÍBENÁ PROCEDURA ÚSMA SVÉDAN

MÁ OBLÍBENÁ PROCEDURA ÚSMA SVÉDAN MÁ OBLÍBENÁ PROCEDURA ÚSMA SVÉDAN Jolana Hlavová 2012 Ájurvédská Instituce Dhanvantri, Praha ÚVOD Dnešní životní styl plný stresu a napětí, špatných stravovacích návyků velice ovlivňuje naše zdraví. Nevhodně

Více

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE!

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE! Pot je dobrý. Pot je společníkem dříčů, pro které není první krůpěj důvodem přestat, ale důkazem, že jsme ze sebe něco vydali a blahodárným povzbuzením. Povzbuzením, jenž se stalo tělesnou rozkoší, která

Více

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová ABC BRANÍK STREČINK Autor Ivana Králová Strečink ve fotbale a jeho význam: - kompenzační prostředek, který v rámci regenerace při pravidelné aplikaci pozitivně ovlivňuje negativní vlivy jednostranného

Více

1 Ř. Řízení zásahu. Metodický list číslo. Vydáno dne: 31. října 2002 Stran: 6. I. Charakteristika

1 Ř. Řízení zásahu. Metodický list číslo. Vydáno dne: 31. října 2002 Stran: 6. I. Charakteristika Ministerstvo vnitra -generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu Název: Řízení zásahu I. Charakteristika Metodický list

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A (POP I A)

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A (POP I A) MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č E B N Í O S N O V Y Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A (POP I A) Platnost od 1. 1. 2006 2005 MINISERSVO VNIRA

Více

Kapitola 7 TESTOVÁNÍ LAKTÁTOVÉHO PRAHU. Definice laktátového prahu

Kapitola 7 TESTOVÁNÍ LAKTÁTOVÉHO PRAHU. Definice laktátového prahu Kapitola 7 TESTOVÁNÍ LAKTÁTOVÉHO PRAHU Definice laktátového prahu Laktátový práh je definován jako maximální setrvalý stav. Je to bod, od kterého se bude s rostoucí intenzitou laktát nepřetržitě zvyšovat.

Více

Kineziologie-ontogeneze a klíčová stádia. Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz

Kineziologie-ontogeneze a klíčová stádia. Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz Kineziologie-ontogeneze a klíčová stádia Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz Klíčová stadia Embryonální vývoj ovlivnění pohybem matky (přetěžování x úrazy), stresové situace Novorozenec pohybové automatismy

Více

Vypracoval: Razítko města Bílovec Schválil:

Vypracoval: Razítko města Bílovec Schválil: Vypracoval: Razítko města Bílovec Schválil: Ing. Fešar Tomáš Mgr. Mrva Pavel Podpis: Podpis: Plán odborné přípravy pro rok 2015 vychází ze Sbírky interních aktů řízení GŘ HZS ČR č. 57/2013, kterým se stanoví

Více

Seminární práce. Školení trenérů III. třídy. Obratnost, ohebnost a jejich rozvoj

Seminární práce. Školení trenérů III. třídy. Obratnost, ohebnost a jejich rozvoj Seminární práce Školení trenérů III. třídy Obratnost, ohebnost a jejich rozvoj Barbora Binhaková Liberec 2014 Obsah Úvod... 3 Obratnost... 4 Oblasti obratnostních schopností... 4 Obratnost a technika pohybu...

Více

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4 *MVCRX00OTNHK* MVCRX00OTNHK prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414 Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011

Více

Provozní řád Základní školy Tochovice pro školní rok 2014/2015

Provozní řád Základní školy Tochovice pro školní rok 2014/2015 1 ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TOCHOVICE TOCHOVICE 76 262 81 TOCHOVICE IČO: 71007202 E-mail:zstochovice@atlas.cz, zsmstochovice@seznam.cz Tel.: 318 682 754 www.zstochovice.cz

Více

S B Í R K A O B S A H:

S B Í R K A O B S A H: S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2013 V Praze dne 19. února 2013 Částka: 11 O B S A H: Část I. 11. Pokyn generálního ředitele

Více

Taktická a prověřovací cvičení jednotek HZS podniků, jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ve Zlínském kraji

Taktická a prověřovací cvičení jednotek HZS podniků, jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ve Zlínském kraji Strana 1 Taktická a prověřovací cvičení jednotek HZS podniků, jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ve Zlínském kraji Níže uvedená dokumentace je metodickým návodem pro velitele jednotek požární ochrany,

Více

Masáže Resort Green Valley

Masáže Resort Green Valley Masáže Resort Green Valley Základní popis nabízených masáží ZÁKLADNÍ POPIS NABÍZENÝCH MASÁŽÍ klasická relaxační, regenerační a sportovní masáž Je založena na tzv. švédské masáži. Využívá různé typy tření

Více

Body&Mind představuje skupinu moderních tělesných cvičení uznávající význam vzájemných vztahů mysli a duše. Je založen na tzv.

Body&Mind představuje skupinu moderních tělesných cvičení uznávající význam vzájemných vztahů mysli a duše. Je založen na tzv. Body&Mind představuje skupinu moderních tělesných cvičení uznávající význam vzájemných vztahů mysli a duše. Je založen na tzv. holistickém (komplexním) přístupu k člověku, a tedy též k lidskému pohybu.

Více

S B Í R K A interních aktů řízení ředitele Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy

S B Í R K A interních aktů řízení ředitele Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy S B Í R K A interních aktů řízení ředitele Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy Ročník: 2015 V Praze dne 25. května 2015 Částka: 12 O B S A H: Část I. 11. pokyn ředitele Hasičského záchranného

Více

SMĚRNICE, KTEROU SE STANOVÍ PRÁCE ZAKÁZANÉ ŽENÁM, TĚHOTNÝM ŽENÁM, KOJÍCÍM ŽENÁM, MATKÁM DO KONCE DEVÁTÉHO MĚSÍCE PO PORODU A MLADISTVÝM

SMĚRNICE, KTEROU SE STANOVÍ PRÁCE ZAKÁZANÉ ŽENÁM, TĚHOTNÝM ŽENÁM, KOJÍCÍM ŽENÁM, MATKÁM DO KONCE DEVÁTÉHO MĚSÍCE PO PORODU A MLADISTVÝM SMĚRNICE, KTEROU SE STANOVÍ PRÁCE ZAKÁZANÉ ŽENÁM, TĚHOTNÝM ŽENÁM, KOJÍCÍM ŽENÁM, MATKÁM DO KONCE DEVÁTÉHO MĚSÍCE PO PORODU A MLADISTVÝM Podle Zákona č.262/2006 Sb. Zákoníku práce, ve znění pozdějších úprav,

Více

Definice zdraví podle WHO

Definice zdraví podle WHO Zdravotní politika ZDRAVOTNÍ POLITIKA Zdraví a nemoc jsou předmětem sociální politiky. Zdraví je však pojímáno buď úzce (biologický stav člověka) nebo široce (biologicky přijatelné podmínky a prostředí).

Více

Tělesná výchova - 1. ročník

Tělesná výchova - 1. ročník Tělesná výchova - 1. ročník reaguje na základní pokyny a povely Pohybové a organizační činnosti zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti dodržuje bezpečnostní a hygienické

Více

Procvičování kloubů LK - 01

Procvičování kloubů LK - 01 Procvičování kloubů LK - 01 Typ produktu: Cvičení a relaxace Funkce: Procvičování, posilování a rozvoj svalů ramen a rukou. Zlepšuje celkovou ohebnost kloubů ramen, zápěstí, loktů a klíčních kostí. Použití:

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

Název materiálu: Náročné životní situace Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: 5. 2. 2013 Zařazení materiálu:

Název materiálu: Náročné životní situace Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: 5. 2. 2013 Zařazení materiálu: Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Plán. odborné přípravy a výcviku JSDH Slatina na rok 2014

Plán. odborné přípravy a výcviku JSDH Slatina na rok 2014 Plán odborné přípravy a výcviku JDH latina na rok 04 Plán odborné přípravy pro rok 04 vychází ze bírky interních aktů řízení GŘ HZ ČR č. 3/00, kterým se stanoví základní zaměření pravidelné odborné přípravy

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační cvičení - posilovací Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, 148 01 Praha 414

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, 148 01 Praha 414 *MVCRX0289LD8* MVCRX0289LD8 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, 148 01 Praha 414 Č.j. MV-282-1/PO-IZS-2015 Praha dne 6. ledna 2015

Více

POZNÁMKY. OSVsebepoznávání,seberegulace

POZNÁMKY. OSVsebepoznávání,seberegulace 1 VÝSTUP UČIVO PRŮŘEZOVÉ TÉMA MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 1. ROČNÍK žák - spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti -význam pohybu pro zdraví a vývoj organismu

Více

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Úloha starosty obce při řešení mimořádných událostí a krizových situací METODICKÁ POMŮCKA pro

Více

Strečink a cvičení s míčem

Strečink a cvičení s míčem Strečink a cvičení s míčem Strečink pro hráče ledního hokeje Strečink je účinná metoda pro zlepšení pohyblivosti svalů a vazivových tkání, snižuje riziko poranění, zmenšuje svalovou bolestivost po tréninku,

Více

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov pořádané Vysokou školou báňskou Technickou univerzitou Ostrava Sdružením požárního a bezpečnostního inženýrství a firmou

Více

Ceník služeb, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami (ZP)

Ceník služeb, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami (ZP) Ceník služeb, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami (ZP) 1. Obezitologie a. Vstupní konzultace 800,0 korun b. Kontrolní návštěva 400,0 korun Cena zahrnuje kompletní vyšetření, stanovení obsahu

Více

- topografie- orientace na mapě

- topografie- orientace na mapě Ročník: 6. - aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem - usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti a z nabídky zvolí vhodný

Více

I. část. 1/ jak dlouhá je doba služby u příslušníků HZS ČR, kteří slouží ve směnách (tj. výjezdoví hasiči) a/ 24h 0 b/ 12h 1 c/ 8h 2

I. část. 1/ jak dlouhá je doba služby u příslušníků HZS ČR, kteří slouží ve směnách (tj. výjezdoví hasiči) a/ 24h 0 b/ 12h 1 c/ 8h 2 I. část 1/ jak dlouhá je doba služby u příslušníků HZS ČR, kteří slouží ve směnách (tj. výjezdoví hasiči) a/ 24h 0 b/ 12h 1 c/ 8h 2 2/ jak dlouhá je zkušební doba (poměr na dobu určitou) příslušníků HZS

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační cvičení - protahovací Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Popis jednotlivých regeneračních cvičení V TĚLOCVIČNĚ

Popis jednotlivých regeneračních cvičení V TĚLOCVIČNĚ KLINIKA LÉČEBNÉ REHABILITACE FNO Popis jednotlivých regeneračních cvičení V TĚLOCVIČNĚ RANNÍ JÓGA VYKROČTE DO SVÉHO PRACOVNÍHO DNE PLNÍ ENERGIE Lekce jemné lehce dynamické jógy. Zaměříme se na cvičení

Více

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období školního roku 2014-2015 Předmět: Pečovatelství Obor: Sociální činnost, denní studium 1./Péče o klienta na lůžku -požadavky

Více

MINISTERSTVO VNITRA. generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA. generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j.PO-1865/IZS-2007 Praha 21. září 2007 Počet listů: 7 Schvaluje: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r... generální ředitel HZS ČR

Více

Kontraindikace: kožní záněty a defekty, alergie na masážní krémy, akutní onemocnění.

Kontraindikace: kožní záněty a defekty, alergie na masážní krémy, akutní onemocnění. Masáže Klasická masáž částečná nebo celková Klasická masáž zahrnuje aplikaci specifických hmatů, které se provádí v přesném pořadí a působí na jednotlivé svalové skupiny. Přitom dochází k prokrvení a odstranění

Více

Kritéria maturitní zkoušky z volitelného předmětu tělesná výchova. Maturitní zkouška je složena ze 2 částí A/ praktické B/ teoretické

Kritéria maturitní zkoušky z volitelného předmětu tělesná výchova. Maturitní zkouška je složena ze 2 částí A/ praktické B/ teoretické Kritéria maturitní zkoušky z volitelného předmětu tělesná výchova Maturitní zkouška je složena ze 2 částí A/ praktické B/ teoretické A/ praktická část 2013 GYMNASTIKA 1. test: Akrobatická sestava Popis

Více

*MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor

*MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor *MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 PRAHA 414 IČ: 00007064, bankovní

Více

P O Ž Á R N Í Ř Á D O B C E

P O Ž Á R N Í Ř Á D O B C E Obecně závazná vyhláška obce Louňová č. 3/2007 Zastupitelstvo obce Louňová se na svém zasedání dne 3. 3. 2007 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění

Více

Aleš Tvrzník, Miloš Škorpil, Libor Soumar. Datum vydání: 17.05.2006 ISBN: 80-247-1220-2

Aleš Tvrzník, Miloš Škorpil, Libor Soumar. Datum vydání: 17.05.2006 ISBN: 80-247-1220-2 Název: Autor: Běhání (+ DVD) Aleš Tvrzník, Miloš Škorpil, Libor Soumar Formát: 16x24 cm, 248 stran Datum vydání: 17.05.2006 ISBN: 80-247-1220-2 Anotace Kniha, doplněná DVD, poradí s technikou a nastavením

Více

ÚČINKY ELEKTRICKÉHO PROUDU NA LIDSKÝ ORGANIZMUS

ÚČINKY ELEKTRICKÉHO PROUDU NA LIDSKÝ ORGANIZMUS Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ÚČINKY ELEKTRICKÉHO PROUDU NA LIDSKÝ ORGANIZMUS Ostrava, březen 2006 Ing. Vladimír Meduna, Ing. Ctirad

Více

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ZÁKON č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb

Více

Kapitola 4 DŮVODY PRO LAKTÁTOVÉ TESTOVÁNÍ

Kapitola 4 DŮVODY PRO LAKTÁTOVÉ TESTOVÁNÍ Kapitola 4 DŮVODY PRO LAKTÁTOVÉ TESTOVÁNÍ Důvody pro laktátové testování jsou zcela zřejmé: Pokud jsou ostatní faktory shodné, tak ten sportovec, který během závodu vyprodukuje nejvíce energie za časovou

Více

Nový pohled na ergoscreening pracovišť

Nový pohled na ergoscreening pracovišť Nový pohled na ergoscreening pracovišť Požadavky legislativy Vyhl.č.79/2013 Sb. 2 Obsah pracovnělékařských služeb a) hodnocení zdravotního stavu zaměstnanců nebo osob ucházejících se o zaměstnání je 1.

Více

KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM

KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHO VY A SPORTU TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM VOJENSKÁ TĚLOVÝCHOVA I. SPOLEČENSKOVĚDNÍ PŘEDMĚTY Filosofie sportu 1. Pojmová reflexe kinantropologie

Více

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Ovzduší a zdraví MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Systém monitorování zdravotního stavu obyvatel ČR ve vztahu k životnímu prostředí koordinované pravidelné aktivity ke sledování přímých

Více

Modul č. 8. Nebezpečné látky.

Modul č. 8. Nebezpečné látky. Modul č. 8. Nebezpečné látky. Čís. Otázka A 1 Co řeší mezinárodní dohoda ADR, kterou je také Přepravu nebezpečného zboží v silniční dopravě. Česká republika vázána? 2 Podle mezinárodní dohody o přepravě

Více

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje Poplachové plány 5 Poplachový plán je dokument, který upravuje povolávání záchranných složek při organizaci záchranných a likvidačních prací. Poplachový plán se zpracovává vždy pro územní celek. Rozlišujeme

Více

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Zubatého 1 614 00 Brno

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Zubatého 1 614 00 Brno Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Zubatého 1 614 00 Brno Přehled událostí za únor 2011 Za uvedené období bylo na území Jihomoravského kraje u HZS evidováno 491 událostí, z čehož bylo 155 požárů

Více

Tělesná výchova 1. 3. ročník

Tělesná výchova 1. 3. ročník Tělesná výchova 1. 3. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti. Zná

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

TĚHOTENSKÉ PLAVÁNÍ 1) Uvolnění zádových svalů

TĚHOTENSKÉ PLAVÁNÍ 1) Uvolnění zádových svalů TĚHOTENSKÉ PLAVÁNÍ 1) Uvolnění zádových svalů Velká většina těhotných žen trpí bolestmi nejčastěji v oblasti hrudní a bederní páteře. V důsledku stále rostoucí dělohy dochází k nepřirozenému prohýbání

Více

ODBORNÁ PŘÍPRAVA OBECNÉ ZÁSADY. SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Bolatice. Výňatky z Bojového řádu jednotek požární ochrany

ODBORNÁ PŘÍPRAVA OBECNÉ ZÁSADY. SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Bolatice. Výňatky z Bojového řádu jednotek požární ochrany ODBORNÁ PŘÍPRAVA SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Bolatice O OBECNÉ ZÁSADY Výňatky z Bojového řádu jednotek požární ochrany Úvod Tento text obsahuje obecné zásady činnosti jednotek PO vycházejících z Bojového

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Tělesná výchova Předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávacího obsahu oblasti

Více

Testové otázky 2014. Správná odpověď je Á.

Testové otázky 2014. Správná odpověď je Á. Testové otázky 2014 Správná odpověď je Á. Požární taktika oblast a 1. Lokalizace požáru znamená, že: A) je zabráněno jeho dalšímu šíření a síly a prostředky postačují pro jeho likvidaci B) požár je uhašen

Více