Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010"

Transkript

1 Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010 Organizace: Sídlo: Právní forma: Pístina domov pro osoby se zdravotním postižením Pístina 59, Stráž nad Nežárkou příspěvková organizace IČO: Telefon: Web: Statutární orgán: Mgr. Aleš Adamec, ředitel Zřizovatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice Organizace je zřízena Jihočeským krajem za účelem poskytování pobytové sociální služby pro dospělé lidi s mentálním, případně kombinovaným postižením a její základní činnosti vychází nejen z příslušných zákonných předpisů, ale také ze zřizovací listiny. Posláním Pístiny DOZP je: poskytovat osobám s mentálním postižením každodenní podporu a péči při zajištění běžného života tak, aby mohly žít co nejvíce samostatně a využívat své schopnosti a dovednosti i v prostředí mimo sociální službu. Organizace je registrovaným poskytovatelem jedné sociální služby domov pro osoby se zdravotním postižením podle ustanovení 48 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách s celkovou kapacitou až 72 osob (údaj k ). Na základě toho zajišťuje klientům tyto základní činnosti: poskytnutí ubytování, (1-3 lůžkové pokoje nebo apartmány s vlastním sociálním příslušenstvím) poskytnutí stravy, (celodenní strava 5x denně z vlastní kuchyně) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, (pomoc s oblékáním, přemisťováním, správou osobních věcí atd.) 1

2 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, (pomoc s umýváním, koupáním, zajištění důstojných podmínek pro hygienu) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, (především terapeutické a volnočasové aktivity) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, (využívání dostupných veřejných služeb, kultura, výlety a rekreace, společenské akce) sociálně terapeutické činnosti, (tréninky dovedností pro samostatný život, pracovní uplatnění klientek) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pomoc při jednání na úřadech, vyřizování osobních záležitostí, zastupování) Zajištění zdravotní péče Kromě výše uvedených činností zajišťuje organizace také nezbytnou ošetřovatelskou péči vlastními kvalifikovanými pracovníky všeobecnými sestrami a potřebnou lékařskou péči poskytnutím doprovodu klientům k praktickým a odborným lékařům, případně umožněním návštěvy těchto lékařů přímo v zařízení. Cílová skupina klientů Cílovou skupinou klientů jsou osoby s mentálním, případně kombinovaným postižením ve věku od 18 let, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Přednostně jsou uspokojovány žádosti osob s trvalým pobytem na území Jihočeského kraje. Aktuálně využívají sociální službu pouze ženy. Sociální služba není poskytována osobám: které nespadají do cílové skupiny klientů (především s ohledem na výše uvedený věk a druh postižení); které žádají o jinou sociální službu, než kterou zařízení poskytuje; jejichž zdravotní stav vylučuje poskytnutí pobytové sociální služby, tzn.: vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení, jedná se o akutní infekční nemoc, jedná se o takovou duševní chorobu, kdy chování osoby závažným způsobem narušuje kolektivní soužití, kterým byla v době kratší než 6 měsíců vypovězena předchozí smlouva z důvodu porušování povinností. ZHODNOCENÍ: Organizace v roce 2010 poskytovala své činnosti plně v souladu se zákonem o sociálních službách i se zřizovací listinou. V průběhu roku pobývalo v sociální službě organizace až 72 žen s mentálním postižením ve věku od 27 do 78 let (3 klientky v průběhu roku začaly službu využívat, 2 klientky v závěru roku ze služby odešly, k v Domově pobývalo celkem 70 žen). 2

3 Sociální služba byla zcela zajišťována vlastními kvalifikovanými zaměstnanci a kromě toho byly klientům aktivně nabízeny i dostupné okolní veřejné služby, aby mohli dostatečně kvalitně uspokojovat své osobní potřeby. Organizace byla řízena efektivně a hospodárně v souladu s vlastním řídícím i kontrolním systémem. O plnění svých úkolů předkládal ředitel organizace pravidelné zprávy zřizovatelskému odboru KÚ Jihočeského kraje, a to přesně dle předepsaného harmonogramu. Za rok 2010 organizace přijala a vyřídila celkem 8 stížností, z toho 2 byly podané veřejností na klienty a 6 podali sami klienti (5 se týkalo problémů s jinými klienty, 1 byla stížností na zaměstnance). Všechny stížnosti byly řádně prošetřeny, o jejich řešení byly vyhotoveny zápisy a byly informovány všechny dotčené strany. Na úseku managementu organizace i sociální služby jako takové bylo v roce 2010 dosaženo řady dílčích úspěchů, mimo jiné: zavedení obsáhlého vzdělávacího systému pro pracovníky na všech úrovních organizace, zavedení pravidelných týmových supervizí pro zaměstnance úseku přímé péče a zdravotního úseku, vytvoření nových (aktuálních) náplní práce pro všechny pracovníky organizace, dokončení kompletní revize všech pracovně právních, účetních a také většiny provozních (např. BOZP) vnitřních předpisů (řádů a směrnic) organizace, spuštění nových webových stránek organizace, představení nového loga i jednotného vizuálního stylu organizace, sestavení pracovní skupiny pro zavádění standardů kvality sociálních služeb (jejich postupná důkladná revize a postupné vydávání nových materiálů, např. základní prohlášení veřejný závazek, etický kodex zaměstnance apod.), pokračování v zapojení do aktivit projektu MPSV ČR Podpora transformace sociálních služeb a fungování Multidisciplinárního transformačního týmu v organizaci, dokončení maximální možné humanizace prostředí sociální služby DOZP, především v obytných místnostech přizpůsobených pro osoby s nejvyšší mírou podpory, získání 3 nových pracovních míst pro klienty v H-farmě Pístina v rámci projektu Podporované zaměstnávání o. s. Mesada Jindřichův Hradec k bylo aktuálně smluvně zaměstnaných na otevřeném trhu práce nebo alespoň na dohody o provedení práce 52% všech klientů sociální služby, uskutečnění dotazníkového šetření zaměstnanců v rámci transformace (+ průběžné dílčí dotazování studentů praktikantů, stážistů, externích spolupracovníků, včetně supervize). atd. 3

4 Hodnocení stanovených (strategických) cílů organizace V souvislosti s revizí dosavadního zavedení standardů kvality sociálních služeb si organizace definovala své nové obecné cíle až v druhé polovině roku Jedná se o cíle, kterých by chtěla organizace při poskytování sociální služby společným úsilím všech zaměstnanců dosáhnout. Na jedné straně připomínají, s čím chce organizace klientům pomáhat a v čem se jim díky pomoci může změnit život. Na druhé straně jsou to i rozvojové cíle organizace oblasti, ve kterých má organizace sama co zlepšovat a podle nejlepší možné vůle se to také snaží naplňovat. Umožnit klientům v maximální možné míře žít co nejvíce plnohodnotným životem. Zvyšovat možnosti soukromí pro klienty v domově. Hledat nové způsoby, aby mohli klienti více využívat služby mimo domov. Vytvářet osobnější, domácí prostředí, a to i ve společných prostorách. Zlepšit možnosti stravování klientů celkovou nabídku i výběr. Lépe provázat službu s jinými veřejnými či sociálními službami. Podporovat klienty v samostatném rozhodování, a to i v každodenních maličkostech. Zavést více systémových změn, které povedou klienty k nutnosti výběru (ve stravě, v programu, v rozsahu a způsobu péče atd.). Podporovat klienty při plánování vlastního života, při stanovování osobních cílů a umožnit jim zažívat pocit úspěchu při jejich dosahování. Vymyslet a zavést nový systém individuálního plánování služby s klienty. Zlepšit pracovní dovednosti klíčových pracovníků jednotlivých klientů. Pomáhat klientům uplatňovat svá běžná občanská práva, znát a plnit i povinnosti, které z těchto práv vyplývají. Zrealizovat tréninkové programy, ve kterých se klienti dozví nejen o svých právech, ale i o občanských povinnostech. Vytvořit srozumitelné metodiky k právům a povinnostem klientů. Vytvořit v domově takové prostředí a atmosféru, ve kterém se budou klienti učit vzájemnému dodržování práv a povinností hlavně díky každodenní zkušenosti. Podporovat klienty v rozvíjení a udržení pracovních dovedností a v uplatnění jejich zájmů a zálib. Hledat nové pracovní příležitosti pro klienty. Lépe odlišovat zaměstnání a pracovní terapii, aby i klienti vnímali rozdíl. Zlepšit finanční odměňování zaměstnaných klientů, aby poznali kolik si vydělají a za co a byli touto odměnou lépe motivováni. Zavést nové cílené kurzy dovedností pro klienty (vazby, drátkování atd.). 4

5 Zařadit více mezi každodenní činnosti i další běžné práce při péči o vlastní domácnost (praní, vaření, úklid atd.). Aktivně zjišťovat přání a záliby klientů a pomáhat je uskutečňovat. Hledat nové motivace pro klienty k tomu, aby smysluplně naplňovali volný čas. Pomáhat klientům s řešením jejich problémů vycházejících z jejich zdravotního stavu, sociální situace nebo nedostatečných schopností. Zapojit do péče o klienty další subjekty (instituce, dobrovolníci, odborníci atd.). Lépe individuálně plánovat službu s klientem. Lépe spolupracovat mezi sebou v domově (mezi úseky, mezi odděleními atd.). Zlepšit týmovou práci na všech úrovních organizace. Posílit vzájemnou důvěru a otevřenost v jednání (pracovníci klienti). Podporovat, vytvářet a udržovat vztahy klientů s vlastními rodinami a dalšími jim blízkými osobami. Podporovat individuální návštěvy (nebo alespoň kontakt) klientů a jejich rodin, a to i tam, kde to dříve nebylo běžné. Aktivně zvát rodiny a blízké osoby klientů na akce, informovat je o dění v domově. Učit se dobře vyjednat zájmy klientů s jejich rodinami (především s opatrovníky). Udržovat komunikaci s rodinami v osobní rovině a v přátelském vztahu. Respektovat citový život klientů a umožnit jim navazovat přátelské a partnerské vztahy. Připravovat klienty na partnerský život, a to i včetně odpovídající sexuální osvěty. Podporovat účast klientů na koedukovaných akcích. Rozšířit klientelu služby co nejdříve o muže. ZHODNOCENÍ: Vzhledem k příliš krátké době od stanovení cílů k jejich hodnocení, není dosud ještě možné provést jejich objektivní zhodnocení. Jednotlivými cílovými oblastmi se nicméně pravidelně zabývá nejen management organizace na svých poradách a strategických plánovacích schůzkách, ale také pracovní skupina pro zavádění standardů kvality sociálních služeb do praxe Pístiny DOZP. Aktuálně předpokládáme, že každá oblast získá svého garanta (jednotlivce nebo pracovní tým), který bude zodpovědný za jeho další rozpracování a především za konkrétní praktické výsledky. Obecné cíle i jejich jednotlivá kritéria tak zůstávají v organizaci jako platný úkol i pro rok Průběžné vyhodnocení jednotlivých cílů částečně proběhlo v tomto roce, a to formou modelového hodnocení ze strany Národního centra podpory transformace sociálních služeb (Jedna zpráva byla rovněž předána zástupci zřizovatelského odboru). Organizace V Pístině 22. dubna 2011 Mgr. Aleš Adamec ředitel 5

Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka

Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1) Vize organizace Usilujeme o zajištění klidného a aktivního prožití života seniorů s důrazem na podmínky venkovského

Více

Výroční zpráva rok 2014

Výroční zpráva rok 2014 D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y domov pro seniory příspěvková organizace města Neratovice Výroční zpráva rok 2014 OBSAH ÚVOD... 4 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH... 5 1.1 Principy poskytování

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ I. Úvod Česká republika se přistoupením k Úmluvě o právech dítěte (dále jen Úmluva ) zavázala k respektování a zabezpečení práv dětí stanovených Úmluvou. Zajištění ochrany práv dětí je povinností celé

Více

Dětský domov Radost o.p.s. PROVOZNÍ ŘÁD SLUŽBY SOCIÁLNÍ REHABILITACE

Dětský domov Radost o.p.s. PROVOZNÍ ŘÁD SLUŽBY SOCIÁLNÍ REHABILITACE Dětský domov Radost o.p.s. PROVOZNÍ ŘÁD SLUŽBY SOCIÁLNÍ REHABILITACE Adresa: Čs. Tankistů 277 Praha 10 Dolní Měcholupy 109 00 Telefon, fax : 274 775 200 Mobil: 722 805 757 Internetová adresa: www.radost-ops.cz

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

Jednání se zájemcem o sociální službu Standard kvality č. 3

Jednání se zájemcem o sociální službu Standard kvality č. 3 Domov se zvláštním režimem Matyáš v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Jednání se zájemcem o sociální službu Standard kvality č. 3 I. Kompetence, práva a povinnosti Domova Domov

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 Obsah 1 Úvod... 4 2 Koncepční východiska pro oblast sociálních služeb... 6 2.1 Sociální služby a oblast financování v kontextu procesů střednědobého

Více

(dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů)

(dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů) Práva a povinnosti pacienta (dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů) Práva pacienta: 1) Zdravotní služby lze pacientovi poskytnout

Více

Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání

Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání Číslo projektu: E/01/1/043 OBSAH Úvod 3 Úprava pracovněprávních

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 prováděcí materiál ke Střednědobému plánu rozvoje ch služeb v Jihomoravském kraji na období 2015 2017 Akční plán rozvoje ch služeb

Více

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 1 Obsah: Úvod 1. Základní charakteristika poradenských

Více

Datum 13. 11. 2012 Verze První

Datum 13. 11. 2012 Verze První web: www.trass.cz Hodnocení kvality sociálních služeb a ochrana práv uživatelů Možnosti využití mezinárodních a vnitrostátních kontrolních mechanismů k ovlivňování transformace ústavní péče a naplňování

Více

Domácí řád. DsD - 04

Domácí řád. DsD - 04 Strana 1 z 30 Domácí řád Stručný obsah Domácí řád upravuje vnitřní pravidla a život klientů Domova seniorů Drachtinka. Tento dokument nebo jeho část v jakékoliv formě může být zpřístupněn jiné osobě pouze

Více

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC Příloha č.2 ~ 1 ~ Přehled výstupů za jednotlivé pracovní skupiny: 1. REKAPITULACE: Cíl: Zajištění dostupné sítě sociálních a navazujících

Více

3. PŘEDPOKLADY PRO PREZENTACI SOCIÁLNÍ SLUŽEB

3. PŘEDPOKLADY PRO PREZENTACI SOCIÁLNÍ SLUŽEB Královéhradecký kraj METODIKA PREZENTACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zpracovatel: GI projekt o.p.s. Název projektu: Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II Registrační číslo projektu:

Více

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015. Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015. Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015 Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015 Prosinec 2014 Obsah Seznam zkratek... 3 Důležité pojmy... 3 Úvod... 5

Více

Š K O L N Í V Z DĚLÁVACÍ PROGRAM

Š K O L N Í V Z DĚLÁVACÍ PROGRAM Směrnice 2/1-9-2006 Š K O L N Í V Z DĚLÁVACÍ PROGRAM DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE U L I T A B R O U M O V VÁŠ PARTNER PRO VOLNÝ ČAS A ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Bc. Miroslav Frömmel ředitel 2006 OBSAH 1 VYMEZENÍ ŠKOLNÍHO

Více

Analýza stavu dětských práv v České republice

Analýza stavu dětských práv v České republice Analýza stavu dětských práv v České republice Děti v náhradní péči a děti ohrožené ztrátou rodičovské péče Autoři: Mgr. Jan Folda (editor, Sdružení SOS dětských vesniček) Mgr. Alena Svobodová (Poradna

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a ateřská škola Ostrava - Krásné Pole, Družební 336, příspěvková organizace Dokument vstupuje v platnost dnem 1. 9. 2013 RNDr. Věra Havelková,

Více

ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 12

ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 12 ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 12 se zaměřením na potřeby občanů v nepříznivé sociální situaci Autor: Mgr. Petra Dobiášová 1 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠETŘENÍ... 3 1.1. KONTEXT A CÍLE REALIZOVANÉHO

Více

METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE

METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE Čl. 1 PŘEDMĚT ÚPRAVY Metodický pokyn upřesňuje podrobnosti týkající se obsahu výchovně vzdělávací péče 1 ) ve střediscích výchovné

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB Tento plán vznikl v rámci projektu města Kolín Komunitní plán sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Obor vzdělání: 75-41-M/01Sociální činnost Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Školní vzdělávací program. " Poznáváme svět "

Školní vzdělávací program.  Poznáváme svět Školní vzdělávací program " Poznáváme svět " Toto je výňatek ze Školního vzdělávacího programu. Celý dokument ŠVP je k nahlédnutí v textové podobě v širší verzi ve třídě MŠ a v šatně při vstupu do budovy.

Více

REALIZAČNÍ PLÁN PRO ROK 2015

REALIZAČNÍ PLÁN PRO ROK 2015 REALIZAČNÍ PLÁN PRO ROK 2015 Zpracoval: Odbor sociálních služeb Magistrát města Plzně Plzeň, červen 2014 Obsah: I. Cíle a opatření společné více oblastem... 4 I. 1 Seznam cílů a opatření aktuálních pro

Více

Volební program 2010-2014

Volební program 2010-2014 Volební program 2010-2014 www.kdu.cz 1 2 Obsah Všem, kteří jsou ochotni nám naslouchat 6 Náš recept na cestu z krize 7 Soudržná společnost důvěry Rodinná politika přátelská dětem 10 Vzdělání a výchova

Více