Proces adopce a jeho pedagogické aspekty

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Proces adopce a jeho pedagogické aspekty"

Transkript

1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií BAKALÁ SKÁ PRÁCE Adéla Fillová Proces adopce a jeho pedagogické aspekty OLOMOUC 2013 vedoucí práce: Mgr. Tomá Kadlec

2 Prohlá ení Prohla uji tímto, e jsem p edlo enou bakalá skou práci na téma Proces adopce a jeho pedagogické aspekty vypracovala samostatn a pou ila jen prameny a literaturu, které ádn cituji a uvádím v seznamu pou ité literatury. V P erov dne vlastnoru ní podpis

3 Pod kování D kuji Mgr. Tomá i Kadlecovi za odborné vedení a poskytování p ipomínek, které p isp ly ke vzniku této bakalá ské práce. V P erov dne

4 Jméno a p íjmení: Katedra: Vedoucí práce: Adéla Fillová Ústav pedagogiky a sociálních studií Mgr. Tomá Kadlec Rok obhajoby: 2013 Název práce: Název v angli tin : Anotace práce: Klí ová slova: Anotace v angli tin : Klí ová slova v angli tin : Proces adopce a jeho pedagogické aspekty Process of adoption and its education aspects Bakalá ská práce se zabývá procesem adopce nezletilého dít te v eské republice. Cílem práce je popsat, analyzovat a zhodnotit proces adopce s d razem na jeho pedagogické aspekty, které se ho dotýkají. Práce objas uje základní pojem adopce, nabízí krátký exkurz do její historie, v nuje se procesu adopce od p ípravy k adopci, p es ádost o osvojení, posouzení adatele i dít te a po první kontakt s dít tem a p evzetí dít te do vlastní pé e. A v neposlední ad se také zabývá psychickou deprivací u d tí v ústavní výchov a souvisejícími problémy. Záv rem je adopce a její proces zhodnocen. Proces, adopce, vzd lávání, psychická deprivace This thesis examines the process of adoption of an under-age child in the Czech Republic. The aim is to describe, analyze and evaluate the adoption process with emphasis on the pedagogical aspects that concern them. The thesis explains the basic concept of adoption, provides a short excursion into its history, deals with the adoption process from preparation for adoption through the request of adoption, assessment of the applicant and the child to the first contact with the child and taking a child into care. And last but not least, dealing with emotional deprivation of children in institutional care and related problems. Finally, the adoption and its process are evaluated. Proces, adoption, education, emotional deprivation P ílohy vázané v práci: P íloha. 1: Po et nevy ízených ádostí o osvojení k Rozsah práce: 43 s. Jazyk práce: eský

5 Obsah Úvod Historie adopce Vymezení základního pojmu Význam adopce Význam adopce pro rodi e Význam adopce pro d ti Legislativa v eské republice dotýkající se osvojení Ústavní výchova p ed osvojením Kojenecké ústavy a d tské domovy pro d ti do 3 let v ku D tské domovy pro d ti od 3 do 18 let v ku Proces adopce P íprava na adopci Vhodní osvojitelé ádost o osvojení P íprava na p ijetí dít te do rodiny a její edukativní charakter Posouzení vhodnosti adatel o osvojení Posouzení dít te Výb r osvojitele pro dít První kontakt a p evzetí dít te do pé e Pomoc rodinám s d tmi v náhradní rodinné pé i Psychická deprivace d tí Rozpoznání psychické deprivace u d tí Mo né následky psychické deprivace v edukaci dít te Následky psychické deprivace... 33

6 7.4 Diagnostika psychické deprivace u d tí Náprava psychické deprivace u d tí Záv r Seznam zkratek Seznam pou ité literatury Seznam tabulek Seznam p íloh... 43

7 Úvod Kdy se zeptáme lidí ve svém okolí, co je pro n nejd le it j í, mnoho lidí odpoví, e rodina. Mít rodinu je cílem uchaze o adopci, proto podstupují dlouhý a náro ný proces adopce. Jejich motivy jsou r zné, ale cíl je stejný - vytvo ení nebo dopln ní své rodiny. Nebo d ti neadoptují, jak by se z prvního pohledu mohlo zdát, jen rodi e neplodní, jen své d ti zatím nemají nebo z fyziologických d vod mít nemohou, ale i ti, kte í cht jí p ijmout za vlastní dít svého man ela nebo cht jí poskytnout domov a pé i dít ti, je rodinu pot ebuje, proto e jeho rodi e o n j nejeví zájem anebo se narodilo jako necht né. Téma adopce jsem si vybrala pro svou bakalá skou práci, nebo m zaujal fakt, e i v mé ir í rodin se vyskytuje adoptované dít, které o své adopci neví. Tuto skute nost jsem se dozv d la nedávno a donutila m p emý let o problematice adopce, jejích úskalích, p ínosech a aspektech. Cílem mé teoretické bakalá ské práce je popsat, analyzovat a zhodnotit proces adopce s d razem na jeho pedagogické aspekty, je se v pr b hu vyskytují. P edm tem bakalá ské práce je adopce nezletilého dít te v eské republice. V první kapitole bakalá ské práce se v nuji krátce exkurzu do historie adopce, kam a sahají její ko eny, a v nuji se vývoji adopce od starov kého ecka a íma, p es období st edov ku a do sou asnosti. V druhé kapitole bakalá ské práce je vymezen základní pojem adopce neboli osvojení, který je pro práci klí ový, jsou zde vysv tleny typy adopcí a kapitola se také zam uje na mo né osvojitele, kdo rozhoduje o osvojení, kdy je mo né dít osvojit. T etí kapitola bakalá ské práce se podrobn ji v nuje významu osvojení jak pro rodi e z hlediska dopln ní své rodiny, p evzetí rodi ovské zodpov dnosti za dít, tak pro samotné osvojené dít, kdy díky vytvo ení nové funk ní rodiny mohou být pln uspokojovány jeho psychické pot eby. Je zde vymezen termín rodina, kdo ji tvo í a jaké plní funkce. tvrtá kapitola se v nuje legislativ, která se vztahuje k problematice osvojení. Základní právní úprava procesu osvojení dít te je obsa ena v zákon. 94/1963 Sb., o rodin a v zákon. 359/1999 Sb., o sociáln právní ochran d tí. Pátá kapitola bakalá ské práce se v nuje mo nosti umístit dít v ústavní pé i, a to konkrétním institucím, co jsou kojenecké ústavy a d tské domovy pro d ti do 3 let nebo d tské domovy pro d ti od 3 do 18 let. Základní právní úprava je obsa ena v zákon. 372/2011 Sb., o zdravotních slu bách v p ípad kojeneckých ústav a d tských domov 7

8 pro d ti do 3 let, a v zákon. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve kolských za ízeních a o preventivn výchovné pé i ve kolských za ízeních v p ípad d tských domov pro d ti od 3 do 18 let. V esté kapitole bakalá ské práce je konkrétn analyzován samotný proces adopce od p ípravy k adopci, p es ádost o osvojení, posouzení adatele o osvojení, posouzení dít te, a po výb r vhodného osvojitele, první kontakt osvojitele s dít tem a p evzetí dít te do vlastní pé e. Sedmá kapitola je v nována pedagogickému aspektu adopce, nebo i ten je její nedílnou sou ástí. Zde jsou vymezeny základní pojmy, kterými jsou psychická deprivace, poruchy chování, specifické poruchy u ení. Kapitola se zam uje na rozpoznání psychické deprivace u d tí, jaké jsou mo né následky psychické deprivace v edukaci dít te, jak je diagnostikována psychická deprivace u d tí a mo nosti její nápravy. V záv ru bakalá ské práce je zhodnoceno osvojení jako jedna z mo ností náhradní rodinné pé e, je zde zhodnocen také samotný proces osvojení a definována jeho pozitiva a negativa. Metody pro zpracování bakalá ské práce byly zvoleny studium dokument a studium odborné literatury. P i studiu jsem nejvíce vyu ívala literatury, jejím autorem byl Prof. PhDr. Zden k Mat j ek, Csc., který byl na ím celosv tov uznávaným renomovaným d tským psychologem. I kdy n které doporu ení z jeho knih ji nejsou platné, zejména ty, týkající se legislativy a n kterých postup p i procesu adopce jeho definice a metody p ístupu k adopci, jsou stále aktuální. 8

9 1 Historie adopce Adopce je známa ji z dávné historie, kdy je t nebyla právn podlo ena. Nalézt ji m eme v Bibli. Ve Starém zákon je to nap íklad Moj í, který byl svou matkou vlo en do o atky a dán do eky, kde ho na la dcera faraona a p ijala jej za svého. Ve starov kém ecku neplodní rodi e, pokud na li dít odlo ené jeho rodi i v nádob, mohli rozhodovat o jeho ivot i smrti. V antickém ím bylo smyslem osvojení zajistit pokra ování rodiny a jejího jména. Adoptovali se d ti i dosp lí lidé, aby rodina nevym ela, zde ji byl institut osvojení právn podlo en. Ve st edov kém sv t osvojení ji takový význam nem lo, d le ití byli zejména pokrevní a legitimní potomci, pokud k osvojení do lo, byly d vody spí e majetkové. V období, kdy se za íná prosazovat k es anství a jeho zásady, je v t í snaha o lep í p ístup k d tem. Bohu el, i kdy byly ji od 7. století na eho letopo tu budovány nalezince, osud opu t ných d tí se nelep il. D ti byly kupovány a prodávány jako otroci. Lidé láskou k es anství proniklí chodili tehdy po tr i tích skupovali ubo áky tyto a vychovali je dle mo ností v lidi svobodné a ádné. 1 V období 9. století ji vznikaly i první úlo né boxy pro d ti necht né, které matky odkládaly. Byly z izovány v budovách d tských domov i klá ter. Církevní otcové nabádali matky, aby zde d ti p iná ely a nezat ovaly své sv domí h íchem vra dy. Nalezince nebo sirot ince nebyly pro d ti bezpe ným úto i t m. 2 Dít, které bylo p ijato do nalezince, nem lo rozhodn vyhráno. Existovaly ústavy s tak ka stoprocentní úmrtností. Dlouhodob se u d tí pohybovala tak ka kolem 70%. Ne lo samoz ejm jen o d sledky nemocí, nedostate né vý ivy a problematické hygieny. Podstatnou roli zde hrálo psychické strádání. 3 Tuto pro na e podmínky nep edstavitelnou situaci umoc ovala vysoká porodnost a chudoba. V období st edov ku, nebylo jist t ké vzít si dít nalezené i sirotka za své, mnoho d tí ale tuto anci jist nedostalo. U nás první takovouto institucí byl Vla ský pitál v Praze na po átku 16. Století. V 19. století bylo ji u nás více takových institucí, ale i v této dob po et d tí v nich zem elých p esahoval 50%, a proto vze la snaha o zhumanizování pé e o ústavní d ti jejich p evedením do p stounských rodin. Vzhledem k tomu, e tato pé e byla placená, p stouni z chudých rodin toto vykonávali zejména pro finan ní p ilep ení, co nemohlo p isp t ke kvalit pé e o sv ené dít. Pokud 1 GABRIEL, Zbyn k a Tomá NOVÁK. Psychologické poradenství v náhradní rodinné pé i. Praha: Grada, ISBN s GABRIEL, Zbyn k a Tomá NOVÁK. Psychologické poradenství v náhradní rodinné pé i. Praha: Grada, ISBN s GABRIEL, Zbyn k a Tomá NOVÁK. Psychologické poradenství v náhradní rodinné pé i. Praha: Grada, ISBN s. 13 9

10 cht li, mohli si dít po jeho 6 letech v ku bezplatn u sebe nechat, nebo jej do nalezince vrátit. Je z ejmé, jak toto muselo na dít psychicky p sobit a jakým následk m v budoucím ivot vystavit. Osvojení bylo právn o et eno v Ob anském zákoníku rakouském z roku 1811, kde osvojitelem mohl být jen mu star í 50 let, a novela z roku 1914 toto umo nila en, v k byl sní en na 40 let. Rozhodné slovo p i osvojení bylo v dy slovo mu e. Tento postup byl uplat ován i v zákon z roku 1928, kdy byl nejd le it j í názor mu e. 4 V období první republiky byly ústavy zejména individuálního charakteru a byla také snaha o individuální p stounskou pé i i umís ování d tí do rodinných kolonií, je p ipomínají svou formou d tské domovy rodinného typu známé z dne ní doby. Po roce 1945 bylo u nás mnoho osi elých d tí z rodin, je rozbila válka. Tyto d ti nenapl ovaly p edstavy mo ných osvojitel, byly star í, vyko en né, mnohdy s velmi stresujícími zku enostmi. Na jejich pot eby nebyly brány ohledy. Od roku 1949 byl v Ústav kladen d raz na ústavní socialistickou výchovu, a novela zákona. 15/1958 zavedla pro osvojitele a osvojence d le ité zm ny, které p irovnávají jejich vztahy tak, e odpovídají vztah m mezi pokrevními rodi i a jejich d tmi. 5 Zákon o rodin. 94/1963, ji také hlásá, e zájem dít te je nejd le it j í, m ní se tím do té doby platná teorie, e se p i osvojení vyhledává pro rodi e vhodné dít, od této doby se vyhledává nejvhodn j í rodina pro konkrétní dít. Zm ny, kterými proces osvojení prochází, p ímo ovliv ují jeho kvalitu a pr b h. Stát také od roku 1999 zprost edkovává osvojení, kdy není kontakt mezi adatelem a dít tem. Toto zprost edkování je p ínosem pro rodi e i d ti. Chrání je p ed neuvá eným jednáním a sna í se nastolit rovnováhu mezi pot ebami adatele a pot ebami dít te. V roce 2014 bude ú inný ob anský zákoník, který p inese dal í zm ny v institutu osvojení, které by m ly být p ínosem pro adatele i d ti, prodlou í nap íklad povinnou pé i p ed adopcí z p vodních 3 m síc na 6 m síc, také stanoví v kovou hranici mezi osvojitelem a osvojencem. Velmi podstatná je zm na, která p ímo uvádí, e osvojitel je povinen informovat osvojence o skute nosti osvojení, jakmile se to bude jevit vhodným, nejpozd ji v ak do zahájení kolní docházky. 6 4 NOVOTNÁ, V ra a Lenka PR OVÁ. K vybraným otázkám osvojování d tí. Praha: Linde, 2004, 159 s. ISBN GABRIEL, Zbyn k a Tomá NOVÁK. Psychologické poradenství v náhradní rodinné pé i. Praha: Grada, ISBN eská republika. Zákon. 89/2012 Sb., ob anský zákoník. In: Sbírka zákon. eská republika, ISSN

11 2 Vymezení základního pojmu Osvojení - Synonym adopce. Forma náhradní pé e. Podle zákona o rodin cílem osvojení je zalo it mezi osvojitelem a osvojencem takový právní vztah jako mezi p irozenými rodi i a d tmi a vytvo it tak osvojenému dít ti stabilní a harmonický domov. 7 Osvojení u nás rozd lujeme dle zákona. 94/1963 Sb., o rodin na t i typy zru itelné, nezru itelné a mezinárodní. V této práci je p edm tem zájmu osvojení zru itelné a nezru itelné. V p ípad nezru itelného osvojení vzniká mezi osvojencem a osvojitelem stejný právní vztah jako mezi pokrevními rodi i a d tmi. Nezru itelné osvojení ji nejde v ádném p ípad zru it, takto mohou osvojit pouze man elé i poz stalý po rodi i dít te (výjime n osam lá osoba). Osvojení je mo né provést jen u dít te star ího jednoho roku v ku. Dít bude mít stejné p íjmení s rodi i nebo v p ípad osvojení man elem matky spole né p íjmení s ostatními d tmi. Do knihy narození matrika vypí e jména osvojitel. 8 Osvojení zru itelné ru í soud, a to jen na návrh osvojence nebo osvojitele, v tomto p ípad zanikají práva a povinnosti mezi osvojencem a osvojitelem a op tovn vznikají mezi osvojencem a p vodní rodinou. Osvojenci se vrací jeho p vodní p íjmení. O obojím osvojení v dy rozhoduje soud na návrh osvojitele. Osvojitelem m e být jen ten, kdo má zp sobilost k právním úkon m a je osobou, je zaru í, e osvojení bude prosp né dít ti. Osvojit dít mohou jednotlivci i man elé. Pro osvojení je nutné, aby s ním souhlasil pokrevní rodi dít te, i kdy je nezletilý, pouze v p ípad e nemá o dít zájem, není souhlas vy adován. Tento nezájem je zjevný, uplynuloli od posledního opravdového projeveného zájmu 3 m síce, v tomto musí být pou en orgánem sociáln právní ochrany d tí o mo ných d sledcích. Toto pou ení se nevy aduje, pokud rodi bez dal ího opustí místo, kde se zdr oval a jeho dal í pobyt se nepoda í zjistit. Souhlas s adopcí mohou rodi e také dát p edem, nejd íve 6 týdn po narození dít te. Souhlas lze i odvolat, pouze v ak do doby, ne je dít umíst no do pé e osvojitel. Souhlas vydává zákonný zástupce osvojovaného dít te a také dít, je-li schopno posoudit dosah osvojení, leda e by tím byl zma en ú el osvojení. 9 7 PR CHA, Jan, WALTEROVÁ, Eli ka a MARE, Ji í. Pedagogický slovník. 6.,aktualiz. a roz. vyd. Praha: Portál, ISBN s eská republika. Zákon. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a p íjmení a o zm n n kterých souvisejících zákon. In: Sbírka zákon. eská republika, ISSN eská republika. Zákon. 94/1963 Sb., o rodin. In: Sbírka zákon. eská republika, ISSN

12 3 Význam adopce Rodina je významnou sou ástí na eho ivota, proto je adopce d le itá nejen pro rodi e, je mají pot ebu rodinu vytvo it, ale i pro d ti, je svou rodinu postrádají a není jim umo n no v ní setrvávat, a u pro její nefunk nost nebo proto, e neexistuje. V pedagogickém slovníku najdeme definici rodiny jako nejstar í spole enská instituce. Plní socializa ní, ekonomické, sexuální-regula ní, reproduk ní a dal í funkce. Vytvá í ur ité emocionální klima, formuje interpersonální vztahy, hodnoty a postoje, základy etiky a ivotního stylu. Z hlediska sociologického je formou za len ní jedince do sociální struktury. Nejb n j ím modelem rodiny je takzvaná nukleární rodiny, kterou tvo í nejbli í p íbuzní, tj. rodi e a d ti. V posledních desetiletích se model rodiny, který je historicky flexibilní, významn prom uje. Zvy uje se variabilita rodinných typ, zahrnujících nejen rodinu vlastní a úplnou, ale také rodinu neúplnou, nevlastní a náhradní. Sou asné pojetí tenduje k chápání rodiny jako sociální skupiny nebo spole enství, ijícího ve vlastním prostoru domov, uspokojující pot eby, poskytující pé i a základní jistoty d tem. Rodiny spolu se kolou plní významné výchovné funkce, které lze chápat jako komplementární. 10 Osvojení je nejvy í formou náhradní rodinné pé e, jeho smyslem je, aby dít získalo rodinu, ve které se bude cítit bezpe n, která jej ochrání a kde se bude cítit milováno. 3.1 Význam adopce pro rodi e Dít p iná í rodi m nový pohled na ivot. Je to podobné jako partnerství, ji ne ijí jen sv j ivot, ale poznávají i nový ivot z pohledu svého osvojeného dít te. P ichází nové události a napl ují svými podn ty ivot osvojitel. Vychovávají je a u í a dít zase u í je. U í je trp livosti, p izp sobivosti a chápavosti. ivot dostává nový smysl, je to zku enost, která nem e být zprost edkována, ale jen pro ita. Dít je na nich závislé, rodi e si uv domují svou zodpov dnost k n mu a p izp sobují tomu své chování i jednání. Dít nám také dává mo nost navázat opravdu pevný citový vztah, je to pouto na celý ivot. Toto pouto dává jistotu, e nejsou na sv t sami, e to, co d tem dávají, se jim vrátí. Rodi e d tem v nují svou lásku, as a zku enosti to, co ka dé dít pot ebuje k svému harmonickému vývoji, k tomu, aby se stalo lov kem, jen doká e toto poskytnout dal ímu lov ku. Není to jen pé e t lesná, 10 PR CHA, Jan, WALTEROVÁ, Eli ka a MARE, Ji í. Pedagogický slovník. 6.,aktualiz. a roz. vyd. Praha: Portál, ISBN s

13 ale hlavn du evní. Motivy pro osvojení dít te bývají r zné a mnohdy se dopl ují, nej ast ji jde o bezd tnost adatel, touhu pomoci dít ti, snaha o roz í ení stávající rodiny, nebo také m e být zájem o osvojení v p ípad úmrtí vlastního dít te. 11 Ale stejn jako v p ípad pokrevních d tí, by rodi e nem li p edpokládat, e osvojené dít upevní jejich svazek. Práv p íchod dít te zejména zpo átku m e stávající man elství naru it, jde o zát ovou situaci, která m e naru it dosavadní vztahy. 3.2 Význam adopce pro d ti V prost edí ústavní pé e jsou uspokojovány základní biologické pot eby d tí, jim jejich biologická rodina není schopná zajistit adekvátní pé i. Jde p edev ím o stravu, teplo, bezpe í. Bohu el zejména z d vod finan ních a personálních nem e ústavní pé e také uspokojit v echny jejich pot eby psychické. Základních psychických pot eb dít te je dle d tského psychologa Zde ka Mat j ka p t: pot eba p ívodu podn t v p im ené mí e a variabilit, pot eba smysluplného sv ta, pot eba emo ní, pot eba sociální. Uspokojení první pot eby znamená p edev ím stimulaci dít te r znými variabilními podn ty hmatového, sluchového a zrakového typu. Nejsou to jen hra ky, které jsou dít ti dostupné, ale p edev ím lidé, kte í mu v nují svou pozornost, pé i spojenou s úsm vem a komunikací, nebo d ti se u í p íkladem. Druhá pot eba je úzce propojena s první. Dít pot ebuje mít kolem sebe sv t, jemu rozumí, ur itý stereotyp pro n j znamená bezpe í a jistotu, ve které se m e harmonicky a stejnom rn vyvíjet. Emo ní pot eba je pot ebou blízkého kladného vztahu k pe ující osob (není to nutn jen matka, a u biologická i adoptivní, i ena). Pot eba sociální je uv domování si sebe sama ve spojitosti s okolím, v n m se nacházíme, p ijetí se takového, jakým jsme a jak nás vidí ostatní. Jako poslední je mo no uvést pot ebu, je není ve vý tu za len na, nebo je spole nou pot ebou rodi i d tí. Je to pot eba spole né budoucnosti, pozitivní plánování spole ných aktivit i cíl a t ení se 11 KOLUCHOVÁ, Jarmila et al. Osvojení a p stounská pé e. Vyd. 1. Praha: Portál, ISBN

14 na spole n strávený as. Pokud nejsou tyto psychické pot eby v dostate né mí e napln ny, co se jeví v b ném prost edí ústavní výchovy jako nereálné, dochází k psychické deprivaci. 12 Psychická deprivace je zdrojem problém d tí i dosp lých v sociální, emo ní i kolním oblasti. Nebo je to téma velmi rozsáhlé, bude se jí v novat druhá ást bakalá ské práce, viz kapitola KOLUCHOVÁ, Jarmila et al. Osvojení a p stounská pé e. Vyd. 1. Praha: Portál, ISBN

15 4 Legislativa v eské republice dotýkající se osvojení Zákon. 94/1963 Sb., o rodin, ve zn ní pozd j ích p edpis upravuje zejména vztahy mezi rodi i a d tmi, rodi ovskou zodpov dnost, která je souhrnem práv a povinností p i pé i, zastupování a správ jm ní nezletilého dít te, p stounství a osvojení. 13 Zákon. 359/1999 Sb., o sociáln právní ochran d tí, ve zn ní pozd j ích p edpis upravuje postup adatel p i uplat ování ádostí o osvojení dít te nebo o sv ení dít te do p stounské pé e nebo za azení do evidence osob, které mohou vykonávat p stounskou pé i na p echodnou dobu, a postup orgán sociáln právní ochrany p i vyhledávání vhodných osvojitel nebo p stoun pro d ti, které trvale nebo p echodn nemohou vyr stat ve své vlastní rodin a pro které je t eba zajistit pé i v náhradní rodin. Proces zprost edkování má n kolik fází a podle zákona o sociáln právní ochran d tí spo ívá: - ve vyhledávání d tí, kterým je t eba zajistit pé i v náhradním rodinném prost edí formou p stounské pé e nebo osvojení, - ve vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo p stouny, - v odborné p íprav fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo p stouny k p ijetí dít te do rodiny - ve výb ru ur ité fyzické osoby vhodné stát se osvojitelem nebo p stounem ur itého dít te, jemu se osvojení nebo p stounská pé e zprost edkovává a v zaji t ní osobního seznámení se dít te s touto osobou. 14 Zákon. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu, p íjmení, ve zn ní pozd j ích p edpis, jen upravuje státní evidenci narození, uzav ení man elství a úmrtí osob v eské republice a také t ch, u nich k tomuto do lo v cizin, pokud jde o ob any eské republiky. Definuje zápis do knihy narození a upravuje zp sob, jakým se provádí. 15 Zákon. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných íslech, ve zn ní pozd j ích p edpis upravuje zp sob, jakým se vedou údaje o ob anech eské republiky. V evidenci krom jiného vede údaje o osvojeném dít ti v rozsahu stupn osvojení, p vodního a nového 13 eská republika. Zákon. 94/1963 Sb., o rodin. In: Sbírka zákon. eská republika, ISSN eská republika. Zákon. 359/1999 Sb., o sociáln -právní ochran d tí. In: Sbírka zákon, eská republika, ISNN eská republika. Zákon. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a p íjmení a o zm n n kterých souvisejících zákon. In: Sbírka zákon. eská republika, ISSN

16 jména i p íjmení, p vodního a nového rodného ísla dít te, jména p ípadn rodná ísla osvojitel, jména a rodná ísla otce i matky. Údaje o matce se nevedou, pouze tedy pokud písemn po ádala o utajení své osoby v souvislosti s porodem. 16 Od bude ú inný zákon. 89/2012 Sb., ob anský zákoník, který nov upravuje institut osvojení, jde zejména o n kolik podstatných zm n. Nyní m e být osvojena jen osoba nezletilá, co se m ní. O osvojení zletilého nadále bude rozhodovat soud na návrh osoby, která chce zletilého osvojit, a pokud se k tomuto návrhu p ipojil zletilý, který má být osvojen. Dále je stanoven v nové úprav minimální v kový rozdíl. Mezi osvojitelem a osvojovaným dít tem musí být p im ený v kový rozdíl, zpravidla ne men í ne estnáct let; jen souhlasí-li s osvojením opatrovník zastupující dít v ízení a je-li osvojení v souladu se zájmy dít te, m e být v kový rozdíl mezi osvojitelem a osvojovaným dít tem výjime n men í ne estnáct let. Zákon také stanovuje, kdy je osvojení vylou eno, a to tehdy jde-li o osvojení mezi osobami spolu p íbuznými v p ímé linii a mezi sourozenci. To neplatí v p ípad náhradního mate ství. Nový je také souhlas dít te s osvojením ohrani ený v kovou hranicí, dosáhlo-li dít alespo v ku 12 let, je nutný jeho souhlas, leda e by dít nebylo schopno posoudit d sledky svého souhlasu nebo by byl postup po adující jeho osobní souhlas v zásadním rozporu s jeho zájmy. Nedosáhlo-li dít v ku 12 let, rozhodne za n j opatrovník, ale i tak by m l soud p ihlédnout k vyjád ení dít te s ohledem na jeho du evní vysp lost. Osvojované dít m e sv j souhlas odvolat a do rozhodnutí soudu o osvojení. Jako dal í velká zm na se také jeví povinnost osvojitele informovat osvojence o skute nosti osvojení, jakmile se to bude jevit vhodným, nejpozd ji v ak do zahájení kolní docházky. Dále je nov upravena délka preadop ní pé e na minimáln 6 m síc, co dává v t í prostor pro posouzení vhodnosti výb ru adatele a osvojovaného eská republika. Zákon. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných íslech. In: Sbírka zákon. eská republika, ISNN eská republika. Zákon. 89/2012 Sb., ob anský zákoník. In: Sbírka zákon. eská republika, ISSN

17 5 Ústavní výchova p ed osvojením Pokud je adoptováno dít, které jeho rodi e opustili nebo se jej vzdali, p ichází zejména ze dvou prost edí. Jsou to kojenecké ústavy a d tské domovy. Bohu el, i kdy je v ústavní pé i snaha o to, aby d ti dostali v e, co pot ebují, rodinu nahradit nemohou. A koliv kojenecké ústavy a d tské domovy pro d ti do 3 let v ku v emo n usilují o to, aby vedle biologických byly napln ny i psychické pot eby dít te (dostatek podn t zaji ují pom rn nákladnými hra kami a za ízeními, získávanými i prost ednictvím sponzor, stabilita vztah je p stována systémem rodinných bun k) p ece jen zejména z hlediska vytvá ení identity a ivotní perspektivy rodin pln nahradit nemohou Kojenecké ústavy a d tské domovy pro d ti do 3 let v ku Kojenecké ústavy a d tské domovy pro d ti do 3 let v ku pat í mezi zdravotnická za ízení, jejich provoz upravuje zákon. 372/2011 Sb., o zdravotních slu bách. V t chto ústavech jsou poskytovány zdravotní slu by, stravování, ubytování, o acení a výchovná innost d tem do 3 let v ku, které nemohou vyr stat v rodin. Tyto d tské domovy mohou poskytnout ubytování t hotné en v nep íznivé ivotní situaci, která ohro uje její zdraví. O d ti zde pe uje zdravotnický personál. 5.2 D tské domovy pro d ti od 3 do 18 let v ku D tské domovy pro d ti od 3 let v ku se adí mezi kolská za ízení, jejich provoz upravuje 26 zákona. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve kolských za ízeních a o preventivn výchovné pé i ve kolských za ízeních. Tento ústav d tem poskytuje stravování, ubytování, o acení, u ební pot eby, kapesné, dary, v cnou pomoc, úhradu nezbytn nutných náklad na vzd lávání a na dopravu do koly, úhradu náklad na zdravotní slu by a léky. Do d tského domova se mohou té umístit nezletilé matky i s jejich d tmi. 18 BRUTHANSOVÁ, Daniela, Anna ERVENKOVÁ. Zdravotn sociální slu by v kojeneckých ústavech a d tských domovech pro d ti do t í let v ku. Praha: VÚPSV, s

18 6 Proces adopce Obvykle kdy se objeví ve v t ím diskutujícím kruhu téma adopce, první názor, který je mo no sly et, je ten, e je adopce slo itý proces. Nelze s tím nesouhlasit, je nutno ov em chápat, pro tomu tak je. Ná systém se sna í hájit zájmy dít te. Zájem dít te má podle Mezinárodní úmluvy o právech dít te, která je i pro ná stát závazná, p ednost p ed zájmem rodi. 19 D ti, které nemohou vyr stat z jakýchkoli d vod ve své vlastní rodin, jsou velmi zranitelné a je nutné poskytovat jim maximální ochranu. O poskytnutí této ochrany se sna í sociální pracovnice a zam stnanci jiných institucí, kte í hájí zájmy dít te. Osvojitelé jsou asto lidé, kte í vlastní dít mít nemohou a o dít usilují r znými zp soby, jsou pod psychickým tlakem a bohu el zde vzniká nepom r. Právn volných d tí a d tí vhodných k osvojení je mén, ne potencionálních osvojitel. Tento nepom r se je t prohlubuje vzhledem k ideálu osvojitel, který si vytvá ejí. Osvojitelský ideál je hol i ka co nejmen í, naprosto zdravá, alespo pr m rn inteligentní, sv tlé pigmentace, nejlépe taková, aby se podobala náhradním rodi m. 20 Takových d tí je ov em málo, a proto osvojitelé musí ze svých po adavk ustoupit anebo se p ipravit na to, e na takové dít budou velmi dlouhou ekat a výsledek je nejistý. 6.1 P íprava na adopci Na po átku celého procesu, je nutno si uv domit, co vlastn rodi e od adopce o ekávají, jaká bude její forma, zda spl ují podmínky, které ur uje zákon. D le ité je té v d t, e pro jedno ur ité dít jsou vyhledáváni rodi e a není tomu naopak. Rodi e si nemohou své budoucí dít vybrat sami, laická ve ejnost, která není obeznámena s tématem, si asto myslí, e rodi e po vy ízení pat i ných formalit p ijdou do nejbli ího d tského domova i kojeneckého ústavu a vyberou si jakékoli pro n sympatické dít. Ur ení si priorit a ujasn ní mo ností je podstatné pro rodi e i pro dít a pro jejich budoucí spole ný ivot. Osvojitelé by si m li být mimo v echny pochybnosti jisti, e ví, co osvojení obná í, e se dít ti budou muset intenzivn v novat, e je dít bude pot ebovat a m li by být schopni 19 KOLUCHOVÁ, Jarmila et al. Osvojení a p stounská pé e. Vyd. 1. Praha: Portál, ISBN s GABRIEL, Zbyn k a Tomá NOVÁK. Psychologické poradenství v náhradní rodinné pé i. Praha: Grada, ISBN s. 8 18

19 se postarat o n j do jeho zletilosti, e je celá jejich rodina s jejich rozhodnutím srozum na a e si osvojení p eje. Osvojení je rozhodnutí, s jeho následky ijí celý ivot. 6.2 Vhodní osvojitelé Osvojit dít m e jen zletilá fyzická osoba, ijící takovým zp sobem ivota, který zaru í, e osvojení bude ku prosp chu dít te i spole nosti. Tato fyzická osoba musí mít zp sobilost k právním úkon m. Osvojit dít m e man elský pár, man el i man elka rodi e dít te nebo jednotlivec. Jako spole né mohou dít osvojit jen man elé, je-li osvojitelem jen jeden z nich, m e osvojit jen se souhlasem man ela. V p ípad sou ití druha a dru ky m e být dít osvojeno pouze jedním z nich. Mezi osvojitelem a osvojencem musí být p im ený v kový rozdíl, toto upravuje zákon o rodin, který nestanovuje, jaký tento rozdíl má být ádost o osvojení Pokud má adatel tedy ujasn ny své p edstavy a je rozhodnut, e si dít osvojí, postupuje ní e uvedeným zp sobem. Na obecním ú ad obce s roz í enou p sobností si v míst trvalého bydli t podá adatel ádost o za azení do evidence adatel vhodných stát se osvojiteli, která je voln ke sta ení na stránkách Ministerstva práce a sociálních v cí nebo je mu poskytnuta na ú ad. ádost obsahuje adatelovy osobní údaje a také p ilo enou fotografii ne star í p l roku formátu na ob anský pr kaz. Dále musí p edlo it doklad o státním ob anství nebo o povolení k trvalému pobytu v eské republice nebo o nep etr itém p echodném pobytu po dobu nejmén 365 dn, opis z evidence rejst íku trest, zprávu o zdravotním stavu, údaje o ekonomických a sociálních pom rech. Podepí e souhlas s ú astí na p íprav k p ijetí dít te do rodiny a také souhlas s tím, e orgán sociáln právní ochrany je oprávn n zji ovat dal í údaje pot ebné pro zprost edkování a kdykoliv zji ovat, zda nedo lo ke zm n rozhodných skute ností. Také dokládá své písemné vyjád ení, zda souhlasí s tím, aby po uplynutí lh ty ur ené zákonem byl za azen do evidence na osvojení d tí z ciziny nebo e ádá výlu n o osvojení dít te z ciziny. Spisovou dokumentaci také dopl uje stanovisko 21 eská republika. Zákon. 94/1963 Sb., o rodin. In: Sbírka zákon. eská republika, ISSN

20 obecního ú adu obce s roz í enou p sobností k ádosti o zprost edkování osvojení. Jakmile jsou shromá d ny pot ebné doklady, postupuje obecní ú ad obce s roz í enou p sobností kopii spisové dokumentace krajskému ú adu P íprava na p ijetí dít te do rodiny a její edukativní charakter P íprava p edchází odbornému posouzení, absolvují ji v ichni adatelé, je t p ed za azením do evidence vhodných uchaze o náhradní rodinnou pé i. adatel o osvojení je povinen se zú astnit p ípravy k p ijetí dít te do rodiny. P ípravu zaji uje krajský ú ad v minimálním rozp tí, které iní 48 hodin. Tento asový rozsah m e krajský ú ad sní it u adatel, kte í u jednou p ípravu dokon ili. P íprava obsahuje n kolik tematických okruh. Jde zejména o sebepoznání osob, které se cht jí stát osvojiteli, jejich rodiny a sociálního prost edí, dále o poznání a napl ování práv a pot eb osvojenc, seznámení se s mo ností spolupráce s odborníky a nau ení se komunikaci s d tmi, pochopení, jak rozvíjet schopnosti dít te a porozum ní jeho zájm m, jak uspokojit jeho citové, vývojové, sociální a vzd lávací pot eby dít te. Dále jde o pé i o jeho zdraví a sou ití s d tmi ijícími v rodin adatele. Krajský ú ad zaji uje také p ípravu d tí, které ijí v rodin osob, které ádají o osvojení. P íprava se provádí tak, aby byla p im ená v ku a rozumové vysp losti d tí. Zden k Mat j ek stru n charakterizuje co je ú elem p ípravy: Posláním p ípravného kurzu je poskytnout vám, budoucím osvojitel m nebo p stoun m, pot ebný základ v domostí o specifických otázkách náhradní rodinné pé e, zprost edkovávat reálné informace o situaci a pot ebách d tí ijících mimo vlastní rodinu a umo nit náhled na vlastní p edpoklady pro p ijetí dít te. V rámci kurzu máte p íle itost setkat se s odborníky a hovo it s nimi o tom, o vás zajímá, a také s dal ími p stouny i osvojiteli, kte í vám sd lí své vlastní zku enosti a mohou zodpov d t i va e dotazy. 23 Kraj p ípravu realizuje prost ednictvím svých zam stnanc nebo organizací, i vyhlásí výb rové ízení na zaji t ní p ípravy, do kterého se p ihla ují osoby pov ené výkonem sociáln právní ochrany d tí. Budoucí osvojitelé mají mnohdy pocit, e p íprava je zbyte ná a e p ipravit se nelze. Je to diskutabilní, nebo zále í individuáln na ka dém jedinci. Celkov se na v e, co se osvojení týká, asi opravdu p ipravit nelze, ale ú astníci p ípravy získávají alespo nový náhled a zdroj informací, které mohou 22 GABRIEL, Zbyn k a Tomá NOVÁK. Psychologické poradenství v náhradní rodinné pé i. Praha: Grada, ISBN KOLUCHOVÁ, Jarmila et al. Osvojení a p stounská pé e. Vyd. 1. Praha: Portál, ISBN s

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIS-2460/10-S Název kontrolované osoby: Mateřská škola Klubíčko s. r. o Sídlo: Želivského 805, 280 02 Kolín IV IČ: 26 131 021 Identifikátor:

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí Ze dne 17.12.2012 Částka 177/2012 Účinnost od 01.01.2013 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-473

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Strana Vyhledávání textu - přidržte klávesu Ctrl, kurzor umístěte na příslušný řádek a klikněte levým tlačítkem myši. 1. Právní předpisy upravující přijímací řízení ke studiu ve střední

Více

Základní škola a Mateřská škola, Podhorní Újezd a Vojice, okres Jičín ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ

Základní škola a Mateřská škola, Podhorní Újezd a Vojice, okres Jičín ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Základní škola a Mateřská škola, Podhorní Újezd a Vojice, okres Jičín ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Červený Újezd 30, 273 51 Unhošť IČ:

Více

Školní řád Mateřské školy v Podivíně, Sadová 864

Školní řád Mateřské školy v Podivíně, Sadová 864 Školní řád Mateřské školy v Podivíně, Sadová 864 Č.j.:MŠ 103 /2015 Účinnost od: 1.9.2015, projednáno na poradě dne 27.8.2015 Spisový znak:1.2 Skartační znak: V5 Změny: 1. Přijímací řízení Zápis dětí do

Více

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. 6 Právní postavení a ochrana osob se zdravotním postižením Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Ze dne 21.01.2016 Částka 10/2016 Účinnost od 01.09.2016 (za 184 dní) http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-27

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 10 Rozeslána dne 28. ledna 2016 Cena Kč 210, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 10 Rozeslána dne 28. ledna 2016 Cena Kč 210, O B S A H : Ročník 2016 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 10 Rozeslána dne 28. ledna 2016 Cena Kč 210, O B S A H : 27. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Strana 234

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sociální rehabilitace Třinec

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sociální rehabilitace Třinec POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sociální rehabilitace Třinec 1. Poslání Sociální rehabilitace Třinec poskytuje služby sociální rehabilitace lidem bez zaměstnání. Posláním organizace je pomáhat

Více

27/2016 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČÁST DRUHÁ

27/2016 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČÁST DRUHÁ Systém ASPI - stav k 24.4.2016 do částky 48/2016 Sb. a 9/2016 Sb.m.s. - RA852 27/2016 Sb. - vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - poslední stav textu 27/2016 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. ledna

Více

Legislativa v oblasti NRP

Legislativa v oblasti NRP Kampaň jako pojem...nábor Legislativa v oblasti NRP Zn. Náhradní rodič Bojové úsilí, tažení, propagační akce (slovník cizích slov) Série komunikačních aktivit využívajících nástrojů reklamní komunikace

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13. Školní řád. Vypracoval: vedení školy

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13. Školní řád. Vypracoval: vedení školy Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Školní řád Vypracoval: vedení školy Projednáno Pedagogickou radou dne: 1. 9. 2005 Schváleno Školskou radou dne: 26. 9.

Více

STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU

STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU CÍL STANDARDU 1) Tento standard vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Zákon ) a z vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou

Více

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349 Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální pomoc (péče). Systém sociálního

Více

DOTEK z.s. Se sídlem Štefánikova 36, Český Těšín, 737 01 Zastoupený paní Bc. Nives Bosákovou, ředitelkou pověřenou k podpisu Dohody

DOTEK z.s. Se sídlem Štefánikova 36, Český Těšín, 737 01 Zastoupený paní Bc. Nives Bosákovou, ředitelkou pověřenou k podpisu Dohody Dohoda o výkonu pěstounské péče uzavřená podle ustanovení 47b zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí a podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Osoba v evidenci:. (dále jen pěstoun

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT. CS Jednotná v rozmanitosti CS 6. 2. 2013. o situaci nezletilých osob bez doprovodu v Evropské unii. Zpravodajka: Nathalie Griesbeck

PRACOVNÍ DOKUMENT. CS Jednotná v rozmanitosti CS 6. 2. 2013. o situaci nezletilých osob bez doprovodu v Evropské unii. Zpravodajka: Nathalie Griesbeck EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 6. 2. 2013 PRACOVNÍ DOKUMENT o situaci nezletilých osob bez doprovodu v Evropské unii Výbor pro občanské svobody, spravedlnost

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-112/10-U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-112/10-U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-112/10-U Mateřská škola Velká Bukovina, okres Děčín Adresa: 407 29 Velká Bukovina 184 Identifikátor: 600 075 320 IČ: 72

Více

NÁZEV/TÉMA: Období dospělosti

NÁZEV/TÉMA: Období dospělosti NÁZEV/TÉMA: Období dospělosti Vyučovací předmět: Psychologie a komunikace Škola: SZŠ a VOŠZ Znojmo Učitel: Mgr. Olga Černá Třída + počet žáků: 2. ročník, obor ZA, 24 žáků Časová jednotka: 1 vyučovací jednotka

Více

Meze použití dílčího hodnotícího kritéria kvalita plnění a problematika stanovování vah kritérií

Meze použití dílčího hodnotícího kritéria kvalita plnění a problematika stanovování vah kritérií kritéria kvalita plnění a problematika Příloha č. B6 Dokumentu Jak zohledňovat principy 3E (hospodárnost, efektivnost a účelnost) v postupech zadávání veřejných zakázek Vydal: Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2524/13-S. Mateřská škola Libiš

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2524/13-S. Mateřská škola Libiš INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2524/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Mateřská škola Libiš Školní 192, 277 11 Neratovice mslibis@mslibis.cz IČO 70999473 Identifikátor

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-947/15-E. Mateřská škola Běstvina, okres Chrudim

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-947/15-E. Mateřská škola Běstvina, okres Chrudim INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-947/15-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČ 70 998 761 Mateřská škola Běstvina, okres Chrudim Běstvina 111,

Více

ZAKLÁDACÍ LISTINA ÚSTAVU DYS-CENTRUM PRAHA Z. Ú.

ZAKLÁDACÍ LISTINA ÚSTAVU DYS-CENTRUM PRAHA Z. Ú. ZAKLÁDACÍ LISTINA ÚSTAVU DYS-CENTRUM PRAHA Z. Ú. Preambule Ústav je právnická osoba ustavená za účelem provozování společensky užitečné činnosti a poskytování služeb s takovou činností bezprostředně souvisejících

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-906/15-H. Krupkova 1411, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-906/15-H. Krupkova 1411, 517 41 Kostelec nad Orlicí INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-906/15-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČ 75015641 Identifikátor 668000295 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Místo inspekční činnosti

Více

Charita Zlín. Burešov 4886, 760 01 Zlín IČO: 44117434. telefon: 577 224 050 www.zlin.charita.cz, e-mail: info@zlin.charita.cz

Charita Zlín. Burešov 4886, 760 01 Zlín IČO: 44117434. telefon: 577 224 050 www.zlin.charita.cz, e-mail: info@zlin.charita.cz Příloha č.16b Charita Zlín Burešov 4886, 760 01 Zlín IČO: 44117434 telefon: 577 224 050 www.zlin.charita.cz, e-mail: info@zlin.charita.cz Posláním Charity Zlín je praktická a konkrétní pomoc lidem v tělesné,

Více

Dům Naděje Praha-Radotín azylový dům Otínská 43, 153 00 Praha 5

Dům Naděje Praha-Radotín azylový dům Otínská 43, 153 00 Praha 5 Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Identifikátor v registru sociálních služeb Forma služby Název střediska a místo poskytování NADĚJE azylový dům 7129878 pobytová

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Waldorfská základní škola Dobromysl o.p.s. IČ: 01811193, IZO: 691005648 Vnitřní řád školní družiny Platný od 1. 9. 2014 Razítko Ředitelka: 1 Obsah 1 Všeobecná ustanovení... 3 2 Práva a povinnosti žáků

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY VÍCEMĚŘICE

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY VÍCEMĚŘICE ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY VÍCEMĚŘICE Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky.

Více

Školní řád ZŠ a MŠ Chalabalova 2 pro školní rok 2014-2015

Školní řád ZŠ a MŠ Chalabalova 2 pro školní rok 2014-2015 Školní řád ZŠ a MŠ Chalabalova 2 pro školní rok 2014-2015 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Popis realizace poskytování sociální služby Veřejný závazek Charity Odry ohledně odborného sociálního poradenství dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. par. 37 odst. 1 4. 1. Cíle, poslání a

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: MZS/0316/2015 Vypracovala: Schválil: Masarykova základní škola Plzeň, Jiráskovo náměstí 10, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Dokument nabývá platnosti ode dne: 1. 1. 2016 Spisový/skartační

Více

Nabídka vzdělávacích seminářů

Nabídka vzdělávacích seminářů Nabídka vzdělávacích seminářů Vzdělávací semináře na nabízená témata je možné si objednat přímo pro vaší organizaci. Poptávku lze zasílat na emailovou adresu vzdelavani@amalthea.cz. Seznam vzdělávacích

Více

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s.

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s. Stanovy spolku I. Úvodní ustanovení 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s. (dále jen spolek ). 2. Sídlo spolku : Třebestovice, Kerská 160, PSČ : 289 12, Česká republika 3. KLUB

Více

ŘÁD UPRAVUJÍCÍ POSTUP DO DALŠÍHO ROČNÍKU

ŘÁD UPRAVUJÍCÍ POSTUP DO DALŠÍHO ROČNÍKU 1. Oblast použití Řád upravující postup do dalšího ročníku ŘÁD UPRAVUJÍCÍ POSTUP DO DALŠÍHO ROČNÍKU na Německé škole v Praze 1.1. Ve školském systému s třináctiletým studijním cyklem zahrnuje nižší stupeň

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne...2006 o zdravotnické dokumentaci. Rozsah údajů zaznamenávaných do zdravotnické dokumentace

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne...2006 o zdravotnické dokumentaci. Rozsah údajů zaznamenávaných do zdravotnické dokumentace Návrh VYHLÁŠKA ze dne...2006 o zdravotnické dokumentaci Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 117 odst. 5 zákona č..../2006 Sb., o zdravotní péči: Rozsah údajů zaznamenávaných do zdravotnické dokumentace

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Církevní husitská základní umělecká škola Harmonie, o.p.s. se sídlem Bílá 1, 160 00 Praha 6 - Dejvice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ Č.j.: 8/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

Metodická pomůcka pro hodnotitele

Metodická pomůcka pro hodnotitele Metodická pomůcka pro hodnotitele Hodnocení činnosti vysokých škol a jejich součástí Akreditační komisí listopad 2015 Hodnocení vysokých škol Dle článku 3 Statutu Akreditační komise provádí Akreditační

Více

Školní řád Provozovatelem školy Provoz školy je od 6.15 do 16.00 hodin Děti se do MŠ přijímají zejména od 6.15 do 8.

Školní řád Provozovatelem školy Provoz školy je od 6.15 do 16.00 hodin Děti se do MŠ přijímají zejména od 6.15 do 8. Školní řád 1. Provozovatelem školy je Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav (příspěvková org.), zřizovatelem je Obec Kněžmost. Mateřská škola má tři třídy. 2. Provoz školy je

Více

K části první (Práva obětí trestných činů a podpora subjektů poskytujících pomoc obětem trestných činů)

K části první (Práva obětí trestných činů a podpora subjektů poskytujících pomoc obětem trestných činů) Pozměňovací návrh JUDr. Jiřího Pospíšila k vládnímu návrhu zákona o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů) tisk č. 617 K části první (Práva obětí trestných činů

Více

poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky

poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 V. volební období 172 N á v r h poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995

Více

Vydání občanského průkazu

Vydání občanského průkazu Vydání občanského průkazu 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Vydání občanského průkazu 04. Základní informace k životní situaci Občanský průkaz je povinen mít občan,

Více

CÍRKEVNÍ DOMOV MLÁDEŽE SVATÉ RODINY A ŠKOLNÍ JÍDELNA s.r.o. Grohova 107/10 60200 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE

CÍRKEVNÍ DOMOV MLÁDEŽE SVATÉ RODINY A ŠKOLNÍ JÍDELNA s.r.o. Grohova 107/10 60200 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE CÍRKEVNÍ DOMOV MLÁDEŽE SVATÉ RODINY A ŠKOLNÍ JÍDELNA s.r.o. Grohova 107/10 60200 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE 1. Identifikační údaje. 1.1.Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro mimoškolní

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA- 157/12 - A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA- 157/12 - A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA- 157/12 - A Název právnické osoby Mateřská škola Pohádka v Praze 12 vykonávající činnost školy: Sídlo: Imrychova 937/15, 143 00 Praha

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-244/13-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-244/13-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-244/13-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Mateřská škola Pardubice, Benešovo náměstí 2115 Sídlo: Benešovo náměstí

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ)

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ) VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ) Téma 7: HODNOCENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU, ODMĚŇOVÁNÍ ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU

Více

Základní škola a základní umělecká škola

Základní škola a základní umělecká škola Základní škola a základní umělecká škola Bezdrevská ul. č. 3 České Budějovice PSČ 370 11 ŠKOLNÍ ŘÁD část pro ZUŠ Smyslem školního řádu je vytvoření příznivých podmínek pro vyučování a pro plné využití

Více

Směrnice Rady města č. 2/2011

Směrnice Rady města č. 2/2011 1 Směrnice Rady města č. 2/2011 PRO VYŘIZOVÁNÍ A EVIDENCI STÍŽNOSTÍ, PETIC, KVALIFIKOVANÉ ŽÁDOSTI, HROMADNÉ PŘIPOMÍNKY A MÍSTNÍHO REFERENDA (TJ. PODÁNÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB - DÁLE JEN PODÁNÍ) Vyřizování

Více

Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj.

Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj. Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj. 19485/2001-22 V Praze dne 2.7.2001 V současné dynamické době dochází k pohybu

Více

Dodatek k Dotazníku k preventivním právním opatřením v Evropě. Úprava preventivních právních opatření v České republice. Důležitá vysvětlení:

Dodatek k Dotazníku k preventivním právním opatřením v Evropě. Úprava preventivních právních opatření v České republice. Důležitá vysvětlení: Dodatek k Dotazníku k preventivním právním opatřením v Evropě Úprava preventivních právních opatření v České republice Důležitá vysvětlení: 1. Tabulka vychází z určitých životních situací/otázek z oblasti

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009 DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009 Úvodní ustanovení 1. V návaznosti na příslušné zákony a stanovy družstva obsahuje domovní řád pravidla užívání bytů, nebytových a společných částí

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 Signatura: af2ls102 Okresní pracoviště Litoměřice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/zařízení: Dům dětí a mládeže ELKO, Lovosice,

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře Článek 1 Úvodní ustanovení Pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře platí příslušná ustanovení občanského

Více

Provozní řád ambulantního oddělení SVP DVOJKA - verze 2015

Provozní řád ambulantního oddělení SVP DVOJKA - verze 2015 Provozní řád ambulantního oddělení SVP DVOJKA - verze 2015 Personální zajištění Provoz ambulantního oddělení zajišťují: PhDr. Jan Smolka vedoucí SVP, speciální pedagog Mgr. Kateřina Pěkná speciální pedagog

Více

Pracovní právo seminární práce

Pracovní právo seminární práce Pracovní právo seminární práce 1. Úvod do problematiky Tématem mé seminární práce je problematika pracovního práva a jeho institutů. V několika nadcházejících kapitolách bych se chtěl zabývat obecnou systematikou

Více

P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2 0 0 1 3. volební období

P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2 0 0 1 3. volební období P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2 0 0 1 3. volební období 273 USNESENÍ výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu z 53. schůze ze dne 26. září 2001 k vládnímu

Více

Orientační průvodce mateřstvím a rodičovstvím v zadávacích dokumentacích poskytovatele

Orientační průvodce mateřstvím a rodičovstvím v zadávacích dokumentacích poskytovatele Orientační průvodce mateřstvím a rodičovstvím v zadávacích dokumentacích poskytovatele Z důvodu ulehčení, snazší orientace, poskytnutí jednoznačných a široce komunikovatelných pravidel v otázkách mateřství

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č. j.: Spisový a skartační znak: Základní škola ZaHRAda, Hornická 900, 666 03 Tišnov, místo vzdělávání Riegrova 312, 666 01 Tišnov.

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č. j.: Spisový a skartační znak: Základní škola ZaHRAda, Hornická 900, 666 03 Tišnov, místo vzdělávání Riegrova 312, 666 01 Tišnov. Č. j.: Spisový a skartační znak: Základní škola ZaHRAda, Hornická 900, 666 03 Tišnov, místo vzdělávání Riegrova 312, 666 01 Tišnov ŠKOLNÍ ŘÁD Datum Podpis Vydává Schválila Milan Růžička, ředitel školy

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013 Poskytovatelem sociální služby: Adresa: Sídlo: DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, p. o., Školní 104, 790 70 J a v o r n í k J A V O R N Í K IČO: 75004101 Zapsán:

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-780/11-Z. Příspěvková organizace. Zdeňkou Michutovou, ředitelkou školy

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-780/11-Z. Příspěvková organizace. Zdeňkou Michutovou, ředitelkou školy Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIZ-780/11-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Vsetín, Na Kopečku 13, příspěvková organizace Na Kopečku

Více

ÚMLUVA NA OCHRANU LIDSKÝCH PRÁV A DŮSTOJNOSTI LIDSKÉ BYTOSTI V SOUVISLOSTI S APLIKACÍ BIOLOGIE A MEDICÍNY

ÚMLUVA NA OCHRANU LIDSKÝCH PRÁV A DŮSTOJNOSTI LIDSKÉ BYTOSTI V SOUVISLOSTI S APLIKACÍ BIOLOGIE A MEDICÍNY ÚMLUVA NA OCHRANU LIDSKÝCH PRÁV A DŮSTOJNOSTI LIDSKÉ BYTOSTI V SOUVISLOSTI S APLIKACÍ BIOLOGIE A MEDICÍNY Preambule Členské státy Rady Evropy, další státy a členské státy Evropského společenství, signatáři

Více

VALNÁ HROMADA 2015. 1. Informace představenstva společnosti o přípravě řádné valné hromady společnosti a výzva akcionářům.

VALNÁ HROMADA 2015. 1. Informace představenstva společnosti o přípravě řádné valné hromady společnosti a výzva akcionářům. VALNÁ HROMADA 2015 1. Informace představenstva společnosti o přípravě řádné valné hromady společnosti a výzva akcionářům. 2. Informace a dokumenty související s odvoláním a volbou členů představenstva

Více

Příloha č. 1 - Popis realizace sociální služby

Příloha č. 1 - Popis realizace sociální služby Příloha č. 1 - Popis realizace sociální služby 40 Pečovatelská služba Poskytovatel: Nová Belaria, o.s. Žimrovická 663 747 41 Hradec nad Moravicí Kontakt: Statutární zástupci: Dagmar Bielská předseda sdružení

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM Čl. I Základní ustanovení 1) Těmito Pravidly se stanoví postup při prodeji bytů a nebytových prostor, které jsou dosud ve

Více

Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání. občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě

Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání. občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě Jménem občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě,

Více

Stanovy spolku. Yachtclub Pardubice, z.s.

Stanovy spolku. Yachtclub Pardubice, z.s. Stanovy spolku Yachtclub Pardubice, z.s. Úplné znění ke dni 26.3. 2015 čl. I Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Yachtclub Pardubice, z.s. (dále též spolek ). 2. Sídlo spolku: Třída Míru 65, 530 02 Pardubice

Více

Popis realizace poskytování sociální služby. Tyfloservis, o.p.s., Krajské ambulantní středisko Brno

Popis realizace poskytování sociální služby. Tyfloservis, o.p.s., Krajské ambulantní středisko Brno Tyfloservis, o. p. s., Krakovská 21, 110 00 Praha 1 tel.: 221 462 365, fax: 221 462 361 e-mail: centrum@tyfloservis.cz, http://www.tyfloservis.cz Bank. spoj.: ČS, a.s. Václavské nám. 16, 111 21 Praha 1,

Více

2002, str. 252. 1 Jírová, H.: Situace na trhu práce v České republice. Transformace české ekonomiky. Praha, LINDE,

2002, str. 252. 1 Jírová, H.: Situace na trhu práce v České republice. Transformace české ekonomiky. Praha, LINDE, Úkolem diplomové práce, jejíž téma je Politika zaměstnanosti (srovnání podmínek v ČR a EU), je na základě vyhodnocení postupného vývoje nezaměstnanosti v České republice od roku 1990 analyzovat jednotlivé

Více

11. Působení stážistů a dobrovolníků

11. Působení stážistů a dobrovolníků 11. Působení stážistů a dobrovolníků Označení dokumentu Vlastník: Mgr. Pavel Říčan Datum: 30. 10. 2011 Připomínkoval: Management Datum: 20. 12. 2012 Vydal: Mgr. Anna Šimonová Datum: 01. 01. 2013 Podpis:

Více

Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové

Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové Číslo jednací: 113/2007 Předkladatel : Základní škola a mateřská škola, Černožice, okres Hradec Králové

Více

Pokyn D - 293. Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami

Pokyn D - 293. Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami PŘEVZATO Z MINISTERSTVA FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Ministerstvo financí Odbor 39 Č.j.: 39/116 682/2005-393 Referent: Mgr. Lucie Vojáčková, tel. 257 044 157 Ing. Michal Roháček, tel. 257 044 162 Pokyn D -

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 077 20/99-001301 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 077 20/99-001301 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 077 20/99-001301 Oblastní pracoviště č. 7 Signatura: bg7as106 Okresní pracoviště Tábor INSPEKČNÍ ZPRÁVA Předškolní zařízení: Mateřská škola, Veselí nad Lužnicí,

Více

rové poradenství Text k modulu Kariérov Autor: PhDr. Zdena Michalová,, Ph.D

rové poradenství Text k modulu Kariérov Autor: PhDr. Zdena Michalová,, Ph.D Kariérov rové poradenství Text k modulu Kariérov rové poradenství Autor: PhDr. Zdena Michalová,, Ph.D CO JE TO KARIÉROV ROVÉ PORADENSTVÍ? Kariérové poradenství (dále KP) je systém velmi různorodě zaměřených

Více

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA Čl. A Obecná ustanovení 1. Těmito pravidly se stanoví pravidla pro hospodaření s bytovým fondem v majetku města Odolena Voda. Nájemní vztahy se

Více

Prohlášení o aplikaci zásad správy a řízení společnosti ČEZ, a. s., obsažených v Nejlepší praxi pro společnosti obchodované na Varšavské burze 2016

Prohlášení o aplikaci zásad správy a řízení společnosti ČEZ, a. s., obsažených v Nejlepší praxi pro společnosti obchodované na Varšavské burze 2016 Prohlášení o aplikaci zásad správy a řízení společnosti ČEZ, a. s., obsažených v Nejlepší praxi pro společnosti obchodované na Varšavské burze 2016 Zásady I. Politika zpřístupňování informací, komunikace

Více

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina VÝCHOVNÝ ÚSTAV A ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ ROLE Školní 9, Nová Role, PSČ: 362 25, Tel: 353 851 179 Dodavatel: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina 1. Zadavatel Výchovný

Více

Spolupráce škol a orgánu sociálně-právní ochrany dětí

Spolupráce škol a orgánu sociálně-právní ochrany dětí Spolupráce škol a orgánu sociálně-právní ochrany dětí V pátek, dne 17.10.2014, se konal v kavárně Café Práh v Brně, odborný seminář pro zástupce škol a školských zařízení, působících v rámci města Brna

Více

480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti)

480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti) 480/2004 Sb. ZÁKON ze dne 29. července 2004 o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti) Změna: 444/2005 Sb. Změna: 214/2006

Více

Ovoce do škol Příručka pro žadatele

Ovoce do škol Příručka pro žadatele Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 556 fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz Ovoce do škol Příručka pro žadatele OBSAH 1. Základní informace 2. Schválení pro dodávání produktů 3. Stanovení limitu

Více

Školní vzdělávací program pro praktickou školu dvouletou KORÁLKOVÁNÍ Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program pro praktickou školu dvouletou KORÁLKOVÁNÍ Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program pro praktickou školu dvouletou KORÁLKOVÁNÍ Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Motto: Nemůţete neuspět... pokud se nevzdáte Abraham Lincoln

Více

2. Vstup do podnikání fyzická osoba

2. Vstup do podnikání fyzická osoba Odbor obecní živnostenský úřad Praktické rady - Jak postupovat při žádosti o živnostenské oprávnění Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Zpráva o výsledku šetření ve věci podnětu R. C.

Zpráva o výsledku šetření ve věci podnětu R. C. OSPOD se dopouští překročení svých pravomocí, když na základě jeho rozhodnutí dojde v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc k zabránění kontaktu dětí s rodičem a dalšími členy rodiny. K takovému

Více

Vyhlášení opakované veřejné soutěže 1/6

Vyhlášení opakované veřejné soutěže 1/6 Vyhlášení opakované veřejné soutěže 1/6 MINISTERSTVO OBRANY ČR SEKCE VYZBROJOVÁNÍ V Y H L Á Š E N Í OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE III. VE VÝZKUMU, VÝVOJI A INOVACÍCH NA VÝBĚR PROJEKTŮ DO PROGRAMU OBRANNÉHO

Více

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS)

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba I. Kontakty: Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) MěÚ Šenov, správní odbor, Radniční náměstí 300,

Více

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 IČO: 49464213. Vnitřní směrnice B1

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 IČO: 49464213. Vnitřní směrnice B1 Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 IČO: 49464213 Vnitřní směrnice B1 ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Obsah: B1 ŠKOLNÍ ŘÁD I. Úvod II. Provoz a vnitřní režim školy III. Prevence sociálně patologických

Více

DOMÁCÍ ŘÁD STŘEDISKA DAR. Střediska pomoci dětem a rodičům. Adresa: Alžírská 647 / 1, Praha 6 Červený vrch, tel. 235 362 726, 724 985 405

DOMÁCÍ ŘÁD STŘEDISKA DAR. Střediska pomoci dětem a rodičům. Adresa: Alžírská 647 / 1, Praha 6 Červený vrch, tel. 235 362 726, 724 985 405 DOMÁCÍ ŘÁD STŘEDISKA DAR Střediska pomoci dětem a rodičům Adresa: Alžírská 647 / 1, Praha 6 Červený vrch, tel. 235 362 726, 724 985 405 Provozovatel: Dětské centrum Paprsek Hl. m. Prahy IČO: 70875413 Šestajovická

Více

84/1990 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 1990

84/1990 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 1990 Systém ASPI - stav k 9.3.2010 do částky 22/2010 Sb. a 10/2010 Sb.m.s. Obsah a text 84/1990 Sb. - stav k 10. 3.2010 Změna: 175/1990 Sb. Změna: 259/2002 Sb. Změna: 151/2002 Sb. Změna: 501/2004 Sb. Změna:

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-2413/12-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-2413/12-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-2413/12-A Název právnické osoby Mateřská škola, Praha 2, Slovenská 27 vykonávající činnost školy: Sídlo: Slovenská 27/1726, 120 00 Praha

Více

Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy. Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu

Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy. Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu

Více

ZA POHÁDKOU POHÁDKA. MOTTO: A svět dětem vždycky znova do té pohádky se schová.

ZA POHÁDKOU POHÁDKA. MOTTO: A svět dětem vždycky znova do té pohádky se schová. ZA POHÁDKOU POHÁDKA MOTTO: A svět dětem vždycky znova do té pohádky se schová. Integrované bloky 1. Kamarádi, ti se mají 2. Za lesními skřítky 3. Než zazvoní zvoneček 4. Zima čaruje 5. Voňavé království

Více

1) Vstup uživatele do služby:

1) Vstup uživatele do služby: NÁZEV ŽADATELE: Diecézní charita Brno, IČO: 44990260 DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 70 sociální rehabilitace NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: 70 JI 525 Adapta Jihlava FORMULÁŘ A: Popis realizace

Více

Studijní opora. Název předmětu: Organizační chování. Zpracoval: Mgr. Jaromír Ďuriš

Studijní opora. Název předmětu: Organizační chování. Zpracoval: Mgr. Jaromír Ďuriš Studijní opora Název předmětu: Organizační chování Zpracoval: Mgr. Jaromír Ďuriš Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti.. 177/1996 Sb. ze dne 4. ervna 1996

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti.. 177/1996 Sb. ze dne 4. ervna 1996 VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. 177/1996 Sb. ze dne 4. ervna 1996 o odm nách advokát a náhradách advokát za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve zn ní vyhlášky. 235/1997 Sb., vyhlášky.

Více

Statutární město Most Radniční 1 Most. Úsvit. Projekt partnerské spolupráce při zlepšování situace v sídlišti Chanov

Statutární město Most Radniční 1 Most. Úsvit. Projekt partnerské spolupráce při zlepšování situace v sídlišti Chanov Statutární město Most Radniční 1 Most Úsvit Projekt partnerské spolupráce při zlepšování situace v sídlišti Chanov Dílčí projekt Projekt rozšířené estetické výchovy Projekt rozšířené estetické výchovy

Více

Všeobecné podmínky provozu sběrných míst kolektivního systému Eltma

Všeobecné podmínky provozu sběrných míst kolektivního systému Eltma Všeobecné podmínky provozu sběrných míst kolektivního systému Eltma 1. ZŘÍZENÍ SM Kolektivní systém 1.1. ELT Management Company Czech Republic s.r.o. ( Eltma ) je provozovatelem neziskového kolektivního

Více

MĚSTO BROUMOV třída Masarykova 239, 550 01 Broumov

MĚSTO BROUMOV třída Masarykova 239, 550 01 Broumov Městský úřad Broumov, odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí Název standardu Kritéria standardu 9. Jednání, vyhodnocování a individuální plán ochrany dítěte 9a Při jednání s klientem

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1186/11-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1186/11-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení: Sídlo: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-828/12-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-828/12-L Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-828/12-L Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Velké Hamry II. 212, okres Jablonec nad

Více

Jednací řád Rady města Třešť

Jednací řád Rady města Třešť Jednací řád Rady města Třešť Rada města Třešť (dále jen rada města) se usnesla podle 101, odst. 3 zákona čís. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), (dále jen zákon ), v platném znění na tomto svém jednacím

Více

DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ

DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ Článek 1. Základní ustanovení Tento Dražební řád stanoví organizaci a průběh dražby nemovitostí (dále jen dražba) realizované soudním exekutorem při provádění exekucí

Více