Paměť. krajiny. 1. Literatura. Periodika. Mgr. Pavel Raška

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Paměť. krajiny. 1. Literatura. Periodika. Mgr. Pavel Raška"

Transkript

1 Paměť krajiny Mgr. Pavel Raška Základní literatura 1. Literatura Jeleček, L. et al. (2003): Dealing with diversity. Proceedings of 2nd International Conference of the European Society for Environmental History, ESEH, PřFUK, Praha, 355 s. Lipský, Z. (1999): Sledování změn v kulturní krajině. ČZU LF, Praha, 71 s. Sklenička, P. (2003): Základy krajinného plánování. Nakl. N. Skleničková, Praha, 321 s. Doporučená literatura Jeleček, L. (2002): Historical development of society and LUCC in Czechia : major societal driving forces of land use changes. In: Bičík, I., Chromý, P., Jančák, V., Janů, H. (eds.): Land Use/Land Cover Changes in the period of globalization - Proceedings of the IGU-LUCC International Conference Prague PřF UK, Praha, s Semotanová, E. (2003): Historická geografie Českých zemí. HÚ AV ČR, Praha, 279 s. Periodika Geografie Sborník ČGS (vydává nakladatelství ČGS), Historická geografie (Historický ústav AV ČR) Český časopis historický (Historický ústav AV ČR) Archivní časopis (MV ČR) Ecology (Slovak Academic Press, SAP) Životné prostredie (SAP) Geografický časopis (SAP). sborníky z konferencí a univerzitní akta (Acta Univesitatis) - publikace pracovní skupiny LUCC při IGU (Land Use and Cover Changes, International Geographical Union) - Evropské společnosti pro environmentální dějiny (ESEH European society for Environmental History)

2 Webové zdroje Odbor archivní a spisové služby Ministerstva vnitra ČR [c. 2005] dostupné z Český úřad zeměměřičství a katastru [c. 2005] dostupné z Ústav krajinné ekologie AV ČR [c. 2005] dostupné z Ústav geoniky AV ČR [c. 2005] dostupné z Historický ústav AV ČR [c. 2005] dostupné z Mapový server laboratoře geoinformatiky FŽP, UJEP [c. 2005] dostupné z Český statistický úřad [c. 2005] dostupné z Projekt Genea (genealogie na internetu) [c. 2005] 2. Definice paměti krajiny Základní definice Oborový přístup p (historie výzkumu) - historie, historická geografie, krajinná ekologie, geografie, sociologie a psychologie Rozdělen lení - hmotná a nehmotná paměť - deklarativní a nedeklarativní paměť Význam studia pro geografii Praktický aspekt význam a literatura Stabilizace kulturní krajiny (Lipský, Z.) Dynamika kulturní krajiny rizikové procesy (Munzar, J. Brázdil, R.) Land Use and Cover Change (Bičík, I., Jeleček, ek, L.) Obecné principy fungování krajiny Estetika a percepce krajiny (Míchal, I., Siwek, T., Hynek, A.) Pomocné vědy (PVH, KE, GEOEK, HG, aj.) 3. Organizace a instituce Archivy (Archivní a spisová služba MV ČR) - PEvA Muzea (Regionáln lní,, tématickt matická) Památkov tkové ústavy Univerzitní a výzkumná pracoviště

3 4. Prameny - textové dokumenty Některé modifikace znaků německé kurzivy Význam historická paměť (př.. Munzar, J.) a) samostatné a souhrnné prameny - narativní prameny, hospodářsk ská doporučen ení, osobní fondy, urbáře e (Emler 1881), aj. b) reedice a metodologické zpracování dokumentů předchozí skupiny (CDB, RBM) c) publikace (Gnirs, Bernau, aj.) - problematika paleografie 5. Prameny - datové zdroje Charakter: a) data o struktuře e ploch b) ostatní data demografického, ekonomického a krajinně-ekologick ekologického charakteru 1) Prameny - samostatné - ucelené (ÚAZK Praha) Specifika: časová,, prostorové vymezení,, kvalita vedení

4 2) Edice pramenů a) Berní rula ( ; 55; LánskL nské rejstříky, Karolinský katastr) a) b) Tereziánský katastr (1757) - Otázka historické metrologie (Hofmann 1984) sáh2 český 3,1606 m2 vídeňský 3,597 m2 vůz nejlepší louky 0,11 ha obyčejné louky 0,22 ha průměrně 0,33 ha (1,19 jitra) strych Desky zemské 0,285 ha 7/6 jitra (Sedláček 1923) 0,332 ha 4 provazce2 (Sedláček 1923) 0,38 ha Práva městská (Sedláček) 0,364 ha jitro chebské nové 0,3323 ha české (před r. 1541) 0,38 ha české (po r. 1541) 0,285 ha chebské staré 0,291 0,3597 ha lesní 0,57 ha rakouské 0,5755 ha korec český (8112 lokte2) 0,285 ha Práva městská (Sedláček) 0,364 ha Edice Svazek 1 (1950): K edici berní ruly. Úvodní pojednání. Archiv bývalé země České, Praha, 129 s. Svazek 2 (1953):. Popis Cech z roku souhrnný index obcí, osad a samot k berní rule. Státní pedagogické nakladatelství, Praha, 872 s. Svazek 3 (1949): Pražská města, Praha, 199 s. Svazek 10 (1954): Kraj Čáslavský (I). SPN, Praha, 462 s. Svazek 11 (1955): Kraj Čáslavský (II). SPN, Praha, s Svazek 12. (1951): Kraj Hradecký. SNU, Praha, 364 s. Svazek 18 (1952): Kraj Kouřimský (I). SPN, Praha, 488 s. Svazek 19 (1952): Kraj Kouřimský (II). SPN, Praha, s Svazek 23 (1952): Kraj Plzeňský. SPN, Praha, 442 s. Svazek 26 (1952): Kraj Podbrdský. SPN, Praha, 381 s. Svazek 27 (1954): Kraj Prácheňský. SPN, Praha, 443 s. Svazek 31 (1951): Kraj Vltavský. SNU, Praha, 360 s. Svazek 32 (1954): Kraj Žatecký (I). SPN, Praha, 341 s. Svazek 33 (1954): Kraj Žatecký (II). SPN, Praha, s Berní rulace : rekonstrukce ztracených částí ruly. Popis Čech z roku SPN, Praha, 485 s. Tereziánský katastr český (kol.autorů 1964): Archivní správa MV ČSR, Praha. Tereziánský katastr český dominikál (kol.autorů 1964): AS MV ČSR, Praha. Tereziánský katastr český rustikál A-CH (kol. autorů 1964): AS MV ČSR, Praha. Tereziánský katastr český rustikál K-Ž (kol. autorů 1966): AS MV ČR, Praha. Tereziánský katastr moravský (kol. autorů 1962): AS MV ČR, Praha. Karolínský katastr slezský I (kol. autorů 1972): AS MV ČSR, Praha, 606 s. Karolínský katastr slezský II (kol. autorů 1973): AS MV ČSR, Praha, s ) Statistické publikace Zemský statistický úřad království českého (1896) Státní úřad statistický (1918) -Publikace: Retrospektivní lexikony obcí (včetně map vývoje administrativního členění státu) Statistické lexikony obcí Obd. 1) 2) 6. Prameny - mapové podklady Sklenička (2003), Semotanová (1997) př. Mullerova mapa 1. Vojenské mapování (Josef II) 2. Vojenské mapování (František II.) 3. Vojenské mapování (Fran.-Josef) Stabilní katastr Mapy kultur Období měření 1720 (Č), 1716 (M) (80-83) (Č), (M, S) (platnost 60, 51) pol. 19. století Měřítko 1: : : : : * Poznámka malé měřítko nižší přesnost triangulace výškopis přesnost 3) 4) topografické podklady, vojenské mapy letecké snímkování + orthofoto 2. polovina 20. století

5 Vogtova mapa Čech (1712) Mullerova mapa Čech (1720) 1. Vojenské mapování ( ) 68) 2. Vojenské mapování ( )

6 Stabilní katastr Mapy kultur (Kultur Skellet) Pole Světle hnědá, okrová Zahrady Sytě zelená Louky Zelená (nádech do modra) Pastviny Světle zelená Vinice Světle růžová Parky Sytě zelená, nebo světle šedá Budovy Významné zděné Zděné Dřevěné Karmínová Růžová Žlutá Vodní plochy Modrá (stín podél hrází) Lesy Šedá až tmavě šedá Klad listů Orthofotomapy - VTOPÚ Dobruška - mapmaker.env.cz Doupov (2003) Mullerovo mapování (Čechy 1720; vyd. 1790) 3. Vojenské mapování (Čechy ) (+ digitalizace a grafické zpracování)

7 7. Prameny - obrazová dokumentace Nereprodukovatelné - malby, kresby, atp. (nižší přesnost, výrazné citové zabarvení, subjektivita tvorby i hodnocení) Reprodukovatelné - grafika, fotografie, video Od Milešovky po Hazmburk od Křesína (E. Filla 1950) Pohled z Radobýlu (www.ceskehory.cz) Doporučené zdroje: Mikšíček, P. (2004): Zmizelé Sudety. Bárta, J. (1999): Letem českým světem. Hazmburk Klapý (K. Liebscher) Kyselka u Karlových Varů Doupov archivy, muzea, web, antikvariáty, historické publikace Kombinace metod 8. Příklady P zpracování dat Land Use (dynamický) a Cover Change Driver forces a indikace antropogenních transformací krajiny Doupov cca 1940 a 1990

8 zastoupení v % ,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 orná půda lada porostlých orná půda lada Doupov Dobřenec Humnice porostlých orná půda lada Sedláci Chalupníci Celkem Doupov panství Bražec porostlých Doupov Humnice 0 Dobřenec <1 1,1-5 5, , ,1-60 >60 Vojkovice Bražec ČR Berní rula regenerace hospodářství Tereziánský katastr zemědělský potenciál velikostní kategorie (strych) Doupov město Dobřenec Bražec Humnice Vojkovice Ekologická stabilizace území - Ekologická stabilita: teorie a výpočty (Míchal, Miklós, Lipský, VÚVA, V VA, Agroprojekt, aj.) - ÚSES vznik, význam, implementace - kostra ekologické stability - biocentra (lokáln lní,, regionáln lní a nadregionáln lní) - biokoridory (Zákon č.. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny) 3,00 2,00 1,00 0, rok Koeficient antropogenního ovlivnění - LANDEP, EÚK, E evropské ekologické sítě Trvalost některých systémů a krajinných prvků Územní systém ekologické stability Ústecka (mapmaker.env.cz)

9 Obecné principy fungování krajiny - zdroje: krajinná ekologie a geoekologie - krajinná struktura a dynamika (Forman-Godron 1993) - problematika historické paměti A) dlouhodobý vývoj krajiny - periodizace B) krajinná struktura, procesy v krajině (plošky, koridory, bariéry, ry, matrice, toky) Ploška Kvantifikace ( angloamerick( angloamerická škola ): - poréznost - mozaikovitost - rozmíst stění a tvar krajinných prvků Údolí Labe jižně od Vaňova krajinná struktura, toky a dynamika mapmaker.env.cz

Krajinná ekologie Skripta ke cvičením

Krajinná ekologie Skripta ke cvičením ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA LESNICKÁ A ENVIRONMENTÁLNÍ LABORATOŘ EKOLOGIE KRAJINY Krajinná ekologie Skripta ke cvičením Ing. Jana Nováková, Csc. Ing. Jan Skaloš RNDr. Ivana Kašparová Kostelec

Více

Hodnocení dlouhodobých změn využití krajiny ve vybraných modelových územích středních Čech

Hodnocení dlouhodobých změn využití krajiny ve vybraných modelových územích středních Čech Bohemia centralis, Praha, 30: 121 137, 2010 Hodnocení dlouhodobých změn využití krajiny ve vybraných modelových územích středních Čech Evaluation of long-term land-use changes in case studies in Central

Více

Dlouhodobé změny využití krajiny České republiky

Dlouhodobé změny využití krajiny České republiky 81 IVAN BIČÍK Dlouhodobé změny využití krajiny České republiky I. Bičík: Long Term Changes in Land Use of Czech Republic Territory. Život. Prostr., Vol. 38, No. 2, 81 85, 2004. Article is oriented on the

Více

VYUŽITÍ GIS V HODNOCENÍ LAND USE KRAJINY A VÝVOJE KLI- MATU V HISTORICKÉM KONTEXTU

VYUŽITÍ GIS V HODNOCENÍ LAND USE KRAJINY A VÝVOJE KLI- MATU V HISTORICKÉM KONTEXTU VYUŽITÍ GIS V HODNOCENÍ LAND USE KRAJINY A VÝVOJE KLI- MATU V HISTORICKÉM KONTEXTU Petra Malenová Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Abstract: This article is focused on land use evaluation

Více

PROBLÉMY PERIFERNÍCH OBLASTÍ

PROBLÉMY PERIFERNÍCH OBLASTÍ PROBLÉMY PERIFERNÍCH OBLASTÍ Praha 2005 Editorka: Marie Novotná Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Albertov 6, 128 43 Praha 2 tel.: 221

Více

P R U H O N I C I A N A

P R U H O N I C I A N A A C T A P R U H O N I C I A N A 95 2010 Výzkumný ústav SILVA TAROUCY pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. Průhonice 2010 1 Kolektiv autorů Ing. Jan Borský Jan Hendrych Ing. Tereza Hrubá Ing. Eva

Více

DATABÁZE ZANIKLÝCH RYBNÍKŮ V ČR A JEJICH SOUČASNÉ VYUŽITÍ

DATABÁZE ZANIKLÝCH RYBNÍKŮ V ČR A JEJICH SOUČASNÉ VYUŽITÍ ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (BRATISLAVA) Vol. 21, 2(2013): 48-59 ISSN 1335-0285 DATABÁZE ZANIKLÝCH RYBNÍKŮ V ČR A JEJICH SOUČASNÉ VYUŽITÍ Renata Pavelková Chmelová, Bořivoj Šarapatka,

Více

Literatura teoretická část ANDRADE DNEBOSKÁ, M. Hledání jednoho z aspektů krajinné identity. In: Ochrana krajinného rázu - třináct let zkušeností,

Literatura teoretická část ANDRADE DNEBOSKÁ, M. Hledání jednoho z aspektů krajinné identity. In: Ochrana krajinného rázu - třináct let zkušeností, Literatura teoretická část ANDRADE DNEBOSKÁ, M. Hledání jednoho z aspektů krajinné identity. In: Ochrana krajinného rázu - třináct let zkušeností, úspěchů i omylů. Ed. I. Vorel, P. Sklenička. Praha: 2006.

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta životního prostředí 2013

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta životního prostředí 2013 Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta životního prostředí 2013 Uplatňování funkce přírodních prvků ve strukturách rekultivované krajiny Application of natural elements function in reclaimed landscape

Více

METODY GIS V HODNOCENÍ ZMĚN VYUŽÍVÁNÍ KRAJINY

METODY GIS V HODNOCENÍ ZMĚN VYUŽÍVÁNÍ KRAJINY METODY GIS V HODNOCENÍ ZMĚN VYUŽÍVÁNÍ KRAJINY Hana Skokanová Oddělení ekologie krajiny, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Lidická 25/27, 60200 Brno Úvod Studium změn

Více

Miscellanea Geographica 13 Katedra geografie, ZČU v Plzni, 2007 s. 155-160. Jan Kopp

Miscellanea Geographica 13 Katedra geografie, ZČU v Plzni, 2007 s. 155-160. Jan Kopp Miscellanea Geographica 13 Katedra geografie, ZČU v Plzni, 2007 s. 155-160 Změny odtokového procesu v krajině indikační a interpretační přístupy k výzkumu vývoje krajiny Jan Kopp kopp@kge.zcu.cz Katedra

Více

KONFERENCE A AKTIVITY GEOGRAFŮ

KONFERENCE A AKTIVITY GEOGRAFŮ KONFERENCE A AKTIVITY GEOGRAFŮ Jak se (přesně) počítá impakt faktor časopisu? Vzhledem ke skutečnosti, že náš stavovský časopis Geografie je již od roku 2008 zařazen na Web of Science (WoS) a v současnosti

Více

INTERPRETACE MAP STABILNÍHO KATASTRU PRO POTŘEBY KRAJINNÉ EKOLOGIE

INTERPRETACE MAP STABILNÍHO KATASTRU PRO POTŘEBY KRAJINNÉ EKOLOGIE Kartografické listy, 2005, 13. Vladimír BRŮNA 1, Kateřina KŘOVÁKOVÁ 2 INTERPRETACE MAP STABILNÍHO KATASTRU PRO POTŘEBY KRAJINNÉ EKOLOGIE Brůna, V., Křováková, K.: Interpretation of Stabile Cadastre Maps

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEOINFORMATIKA

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEOINFORMATIKA ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEOINFORMATIKA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE KŘIVOKLÁTSKO - SLEDOVÁNÍ VÝVOJE KRAJINY NA STARÝCH MAPÁCH DEVELOPMENT OF LANDSCAPE ON OLD MAPS (REGION OF KŘIVOKLÁT)

Více

PŮDY A DLOUHODOBÉ ZMĚNY VYUŽITÍ PLOCH ČESKA

PŮDY A DLOUHODOBÉ ZMĚNY VYUŽITÍ PLOCH ČESKA 279 Jan Kabrda, Ivan Bičík, Luděk Šefrna* PŮDY A DLOUHODOBÉ ZMĚNY VYUŽITÍ PLOCH ČESKA J. Kobrda, I. Bičík, L. Šefrna: Soils and long-term changes of land use in the Czechia. Geografický časopis, 58, 2006,

Více

METODIKA HODNOCENÍ EKOLOGICKÉ SÍTĚ V KRAJINĚ

METODIKA HODNOCENÍ EKOLOGICKÉ SÍTĚ V KRAJINĚ METODIKA HODNOCENÍ EKOLOGICKÉ SÍTĚ V KRAJINĚ Ing. Linda DROBILOVÁ Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie, Zemědělská 3, 613 00

Více

Metodika sledování udržitelného rozvoje na místní úrovni

Metodika sledování udržitelného rozvoje na místní úrovni Metodika sledování udržitelného rozvoje na místní úrovni Vladimíra Šilhánková a kol. Civitas per Populi Hradec Králové 2012 Autorský kolektiv: doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. Prof. Ing. arch.

Více

VÝBĚR Z DATABÁZE KNIHOVNY ÚÚR

VÝBĚR Z DATABÁZE KNIHOVNY ÚÚR VÝBĚR Z DATABÁZE KNIHOVNY ÚÚR 4 2009 1. TEORIE A METODIKA ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A URBANISMU Lidečko v sousedství Čertových skal. Obec a finance 2008, č. 5, s. 6-7, 9 obr., tab. Do soutěže Vesnice roku 2008

Více

Základy archivního výzkumu. Jan Šimek. Přehledové studie 02/09

Základy archivního výzkumu. Jan Šimek. Přehledové studie 02/09 Základy archivního výzkumu Jan Šimek Přehledové studie 02/09 Centrum aplikované antropologie a terénního výzkumu (CAAT) Katedra antropologických a historických věd FF ZČU www.caat.cz CAAT 2009 ZÁKLADY

Více

Lesnická fakulta České zemědělské univerzity v Praze

Lesnická fakulta České zemědělské univerzity v Praze 2 / 2002 ZPRAVODAJ ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO KRAJINNOU EKOLOGII REGIONÁLNÍ ORGANIZACE IALE ČESKÉ REPUBLIKY (Czech Regional Organization of the International Association for Landscape Ecology; CZ-IALE) Představujeme

Více

Vliv lidské činnosti na změny krajiny v oblasti dolů Nástup Tušimice a vodní nádrže Nechranice N map Specializovaná mapa s odborným obsahem

Vliv lidské činnosti na změny krajiny v oblasti dolů Nástup Tušimice a vodní nádrže Nechranice N map Specializovaná mapa s odborným obsahem Projekt NAKI DF12P01OVV043 - Rekonstrukce krajiny a databáze zaniklých obcí v Ústeckém kraji pro zachování kulturního dědictví Vliv lidské činnosti na změny krajiny v oblasti dolů Nástup Tušimice a vodní

Více

Jaromír Demek, Marek Havlíček, Peter Mackovčin, Petr Slavík

Jaromír Demek, Marek Havlíček, Peter Mackovčin, Petr Slavík Acta Pruhoniciana 97: 47 53, Průhonice, 2011 ZMĚNY EKOSYSTÉMOVÝCH SLUŽEB POŘÍČNÍCH A ÚDOLNÍCH NIV V ČESKÉ REPUBLICE JAKO VÝSLEDEK VÝVOJE VYUŽÍVÁNÍ ZEMĚ V POSLEDNÍCH 250 LETECH CHANGES OF ECOSYSTEM SERVICES

Více

KONFERENCE A AKTIVITY GEOGRAFŮ

KONFERENCE A AKTIVITY GEOGRAFŮ KONFERENCE A AKTIVITY GEOGRAFŮ Pozvánka na 15. Mezinárodní konferenci historických geografů Dovolujeme si vás pozvat na již 15. Mezinárodní konferenci historických geografů, která se bude konat v prostorách

Více

Firemni profil.qxd 12.8.2009 12:23 StrÆnka 1. ARCDATA PRAHA, s.r.o.

Firemni profil.qxd 12.8.2009 12:23 StrÆnka 1. ARCDATA PRAHA, s.r.o. Firemni profil.qxd 12.8.2009 12:23 StrÆnka 1 ARCDATA PRAHA, s.r.o. Firemni profil.qxd 12.8.2009 12:23 StrÆnka 2 Firemni profil.qxd 12.8.2009 12:23 StrÆnka 3 Firemni profil.qxd 12.8.2009 12:23 StrÆnka 4

Více

VÝVOJ VYUŽÍVÁNÍ KRAJINY KUŘIMSKA A JEJÍCH ZMĚN V HISTORICKÉM KONTEXTU. Ing. Linda DROBILOVÁ

VÝVOJ VYUŽÍVÁNÍ KRAJINY KUŘIMSKA A JEJÍCH ZMĚN V HISTORICKÉM KONTEXTU. Ing. Linda DROBILOVÁ VÝVOJ VYUŽÍVÁNÍ KRAJINY KUŘIMSKA A JEJÍCH ZMĚN V HISTORICKÉM KONTEXTU Ing. Linda DROBILOVÁ Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie, LDF MZLU v Brně, Zemědělská 3, 613 00 Brno linda.drobilova@centrum.cz

Více

VÝBĚR Z DATABÁZE KNIHOVNY ÚÚR

VÝBĚR Z DATABÁZE KNIHOVNY ÚÚR VÝBĚR Z DATABÁZE KNIHOVNY ÚÚR 3 2012 1. TEORIE A METODIKA ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, URBANISMU A ARCHITEKTURY architecture. now Norská politika architektury. Bul. ČKA 2012, č. 1, s. 50-53, 7 obr. Zkrácená verze

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za rok 2003

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za rok 2003 ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe Výběrová bibliografie za rok 2003 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE - PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA PRAHA 2005 ISSN 0862-1837 OBSAH strana

Více

KRAJINA 2002 OD POZNÁNÍ K INTEGRACI

KRAJINA 2002 OD POZNÁNÍ K INTEGRACI KRAJINA 2002 OD POZNÁNÍ K INTEGRACI Ústí nad Labem 2002 Obal: kaňon Labe u Hřenska (foto: Václav Sojka) Zadní obal: okolí České Lípy - sekce číslo 28, výřez z mapy 1 : 28 800 prvního vojenského mapování

Více

Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe

Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe Výběrová bibliografie za rok 2005 UniverzitA KarlovA v Praze - Pedagogická fakulta Ústřední knihovna Praha 2007 ISSN 0862-1837 OBSAH strana

Více

VÝCHODISKA A SOUČASNÝ STAV TVORBY ÚZEMNÍCH SYSTÉMŮ EKOLOGICKÉ STABILITY V ČESKÉ REPUBLICE

VÝCHODISKA A SOUČASNÝ STAV TVORBY ÚZEMNÍCH SYSTÉMŮ EKOLOGICKÉ STABILITY V ČESKÉ REPUBLICE VÝCHODISKA A SOUČASNÝ STAV TVORBY ÚZEMNÍCH SYSTÉMŮ EKOLOGICKÉ STABILITY V ČESKÉ REPUBLICE Doc. Ing. Antonín BUČEK, CSc. Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie, Lesnická a dřevařská fakulta,

Více