Mapové podklady v oceňování

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mapové podklady v oceňování"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Oceňování majetku Mapové podklady v oceňování Bakalářská práce Autor: Simona Kranátová Oceňování majetku Vedoucí práce: Ing. Petr Ort, Ph.D. Praha Červen, 2011

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou použitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, že odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, že se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Blovicích, dne Simona Kranátová

3 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala vedoucímu práce Ing. Petru Ortovi za vedení bakalářské práce, cenné odborné rady, připomínky a laskavý přístup.

4 Anotace Tato bakalářská práce v teoretické části přináší stručnou historii katastru nemovitostí České republiky, dále uvádí předmět a obsah katastru nemovitostí České republiky a zabývá se mapovými podklady v oceňování. V druhé praktické části bakalářské práce je zpracováno tržní ocenění bytu a tržní ocenění administrativní budovy pomocí porovnávací, nákladové a příjmové metody. V poslední části byla provedena analýza trhu s nemovitostmi na území okresu Plzeň-jih. Klíčové pojmy budova, byt, katastr nemovitostí, katastrální mapa, pozemek, stavba, výměra

5 Annotation This thesis in theoretical part provides a brief history of the Land Register of the Czech Republic, as well as specify the subject matter and content of the cadastre of the Czech Republic and deals with map data in the valuation. In the second practical part of the thesis is processed flat market valuation and market valuation of office building with using of comparison, cost and income methods. Last part of thesis provides analysis of the property market in the district Plzeň-jih. Key words building, flat, Land Register, cadastral map, land, area

6 OBSAH ÚVOD TEORETICKÁ ČÁST Základní pojmy terminologie Stručná historie katastru nemovitostí ČR Stabilní katastr ( ) Reambulace stabilního katastru ( ) Pozemkový katastr ( ) Jednotná evidence půdy Evidence nemovitostí ( ) Nejstarší mapy Čech, Moravy a Slezska Nejstarší mapy Čech Nejstarší mapy Moravy Nejstarší mapa Slezska Katastr nemovitostí České republiky Předmět katastru Obsah katastru Geometrický plán Katastrální mapa Přesnost mapových podkladů Digitální katastrální mapa a její přesnost Analogová mapa a její přesnost Katastrální mapa digitalizovaná a její přesnost Analogové mapy a KMD a jejich přesnost Výměry parcel a jejich přesnost PRAKTICKÁ ČÁST Tržní ocenění bytu Tržní ocenění administrativní budovy...40

7 3 ANALYTICKÁ ČÁST Obecná charakteristika trhu Okres Plzeň-jih Město Blovice...63 ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY SEZNAM TABULEK A OBRÁZKŮ SEZNAM PŘÍLOH... 71

8 ÚVOD Katastr nemovitostí České republiky patří mezi naší společnost, jako nezastupitelný faktor. Důležitou roli hraje jeho informační systém, který obsahuje množství údajů, nejen o vlastnících ale i o nemovitostech. Tyto údaje by měly být spravovány nejen efektivně, rychle, ale i právní zodpovědností. Jeho hlavním předpokladem tohoto požadavku, jsou nezbytná data v digitální podobě. Digitální data a jejich poptávka neustále narůstá. V posledních letech snahy o digitalizaci map, doprovázely práce v resortu Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního, ale i mimo něj. V současné době je pouze částečně operát katastru nemovitostí v digitální podobě. Situace v souboru geodetických informací (SGI) je horší než u souboru popisných informací (SPI), které jsou zcela z digitalizované. Na území České republiky je forma digitální podoby dostupná pouze pro jednu třetinu. Ve své práci, v části teoretické, uvádím stručnou historii katastru nemovitostí, vybrané nejstarší mapy Čech, Moravy a Slezska, poté katastr nemovitostí České republiky a tuto část ukončuji přesností mapových podkladů. V praktické části uvádím tržní ocenění bytu a tržní ocenění administrativní budovy. Následně analyzuji trh s nemovitostmi v okrese Plzeň-jih. Téma mé práce je poměrně složité a proto do uvedené problematiky nepronikám co nejpodrobněji ani nejhlouběji. Cílem mého navázání a tím proniknutí do problematiky, bych chtěla zabývat až v diplomové práci. 8

9 TEORETICKÁ ČÁST 1.1 Základní pojmy terminologie Budova budovou se rozumí nadzemní stavba, která je prostorově soustředěna a navenek uzavřena obvodovými stěnami a střešní konstrukcí. 1 Byt bytem se rozumí místnost nebo soubor místností, které svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňují požadavky na trvalé bydlení a jsou k tomuto účelu užívání podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení. 2 Bytový dům bytovým domem se rozumí stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomu účelu určena a která není rodinným domem. 1 Katastrální území dle 27 písmeno h) katastrálního zákona se jím rozumí technická jednotka, kterou tvoří místopisně uzavřený a v katastru společně evidovaný soubor nemovitostí. 1 Obytný dům - obytným domem se rozumí rodinný dům jako stavba pro bydlení, která svým stavebním uspořádáním odpovídá požadavkům na rodinné bydlení a v níž je více než polovina podlahové plochy místností a prostorů určena k bydlení, nebo bytový dům jako stavba pro bydlení, ve které převažuje funkce bydlení. Parcela dle 27 písmeno b) katastrálního zákona je parcelou pozemek, který je geometricky a polohově určen, zobrazen v katastrální mapě a označen parcelním číslem. 1 Pozemek dle 27 písm. a) katastrálního zákona se pro účely tohoto zákona pozemkem rozumí část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicí územní správní jednotky nebo hranicí katastrálního území, hranicí vlastnickou, hranicí držby, hranicí rozsahu zástavního práva hranicí druhů pozemků, popř. rozhraním způsobu využití pozemků. 1 Rodinný dům rodinným domem se rozumí objekt, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomu účelu určena, v němž jsou 1 zákon č. 344/1992 Sb. o katastru nemovitostí České republiky 2 zákon č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a změně některých zákonů 9

10 nejvýše tři samostatné byty a má nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví; rodinným domem se nerozumí i jiné objekty, např. určené k individuální rekreaci, nebo průmyslové objekty, a to ani v případě, že zde má žadatel trvalé bydliště. Stavba dle 2, odst. 3 stavebního zákona se stavbou rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání. Dle 2 odst. 4 stavebního zákona je stavbou i její část nebo změna dokončené stavby. 3 Občanský zákoník pojem stavba zcela nedefinuje, avšak dle 119 odst. 2 jsou nemovitostmi pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem. Dle 120 odst. 2 pak stavba není součástí pozemku. Ze staveb jsou tedy nemovitostmi ve smyslu občanského zákoníku pouze ty stavby, které jsou spojeny se zemí pevným základem. Proto stavba, která není spojena se zemí pevným základem je považována za věc movitou. Je tedy zřejmé, že pojem stavba dle stavebního zákona není totožný s pojmem stavba, tak jak je míněn v občanském zákoníku. 1.2 Stručná historie katastru nemovitostí ČR První zmínka o vybírání daní pochází z doby z rodu Přemyslovců. Daně byly vybírány z lánů, které zavedl český kníže Oldřich r Výměra byla odhadována (1 lán = 18 ha). Pokud byly pozemky menší než 1 lán, vyjadřovaly se zlomky. V 16. století nebyl přijat návrh na stanovení výměr pozemků na podkladě měření pro vysoké náklady. Tehdy se půda rozdělovala na rustikální (poddanská) a dominikální (panská). První berní rula (1654) byla později několikrát opravována. Následující třetí a čtvrtá berní rula vznikla za panování Marie Terezie ( ) a tím vznikl Tereziánský katastr. Její syn Josef II. pokračoval v úpravách a vydal patent r na základě, kterého provedl 1. katastrální mapování pro stanovení výměr pozemků. První katastrální mapování bylo provedeno bez geodetických základů, tudíž chyběla trigonometrická síť a nebylo možné provést souvislé mapové dílo. Josefský katastr zaznamenal významnou změnu oproti Tereziánskému katastru. Jednalo se především o rovnost mezi rustikální a dominikální půdou, byla stanovena katastrální obec a výměry pozemků byly stanoveny měřením[1]. 3 zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 10

11 1.2.1 Stabilní katastr ( ) Stabilní katastr byl přijat na základě císařského patentu Františka I. Na pozemkovou daň byl vydán daňový systém. Výměra pozemků musí vycházet na základě nového měření, z trigonometrické sítě. Tyto zásady: 1) poloha trigonometrických bodů 1. až 3. řádu byla určena měřením v terénu a 4. řád byl určen graficky, 2) před vlastním mapováním se provedlo šetření průběhu hranic obcí a byl zapsán jejich přesný popis, 3) následovalo zjišťování hranic vlastnictví, 4) metodou měřického stolu grafickým protínáním vpřed bylo provedeno podrobné měření. Mapa vznikala přímo v terénu. Operát stabilního katastru byl výsledkem mapování a skládá se: 1) mapový operát, 2) písemný operát (parcelní číslo, pozemnostní archy, seznam pozemnostních archů, rejstřík vlastníků), 3) sbírka listin (kupní, darovací, postupní smlouvy, rozhodnutí o dědictví, soudní rozhodnutí) Reambulace stabilního katastru ( ) Změny ve stabilním katastru nebyly dostatečně zaznamenány. Do mapy se nezakreslovala ani nová situace mapy. Tímto se katastr neshodoval se skutečností. V předpisech stabilního katastru chyběla nařízení o doplňování změn. Proto byla nařízena reambulance (doplnění map na současný stav) Pozemkový katastr ( ) Po vzniku ČSR byl vydán nový zákon č. 127/1927 Sb. O pozemkovém katastru. Byla vybudována nová trigonometrická síť a zahájeno nové katastrální měření. Šlo především o nahrazení katastrálních map v měřítku 1 : ve větších městech. Pro tato města bylo zvoleno měřítko 1 : nebo 1 : Struktura pozemkového katastru se neměnila. Písemný operát obsahoval parcelní protokol, pozemkové archy, seznam pozemnostních archů, rejstřík vlastníků[6]. 11

12 1.2.4 Jednotná evidence půdy ( ) V r zvítězila komunistická strana a naše republika se dala na cestu socialismu. Byly znárodněny továrny a soukromý sektor byl zrušen ve všech odvětvích národního hospodářství. Vznikly tak národní podniky a družstva, do kterých vstupovali rolníci s veškerou zemědělskou půdou. Původní pozemky zemědělců zůstaly v jejich vlastnictví, ale právo hospodaření (užívání) měla JZD. Státní statky obhospodařovaly půdu, kterou stát zabavil Němcům, zrádcům a kolaborantům. Operát jednotné evidence půdy se skládá: měřická část (pozemkové, pracovní, evidenční mapy), písemná část (soupis parcel, evidenční listy, seznam evidenčních listů, rejstřík uživatelů), úhrnné výkazy. Na rozdíl od stabilního a pozemkového katastru zachycovala pouze užívací vztahy. Vlastnické vztahy nešly prokazovat. Nebylo možno uzavírat kupní smlouvy ani provádět dědická řízení. JEP vytvořila nové mapy, které měly souvislé zobrazení. Přesnost zákresu na mapách souvislého zobrazení se snížila[2] Evidence nemovitostí ( ) Po zavedení JEP se ukázalo, že nerespektuje vztahy vlastnické, tudíž je z právního hlediska nevyhovující. Dosavadní JEP byla podle zákona č. 22/1964 Sb. o evidenci nemovitostí doplněna o listy vlastnictví. 1.3 Nejstarší mapy Čech, Moravy a Slezska Nejstarší mapy Čech KLAUDYÁNOVA MAPA (1518) Autorem je knihtiskař Mikuláš Klaudyán, z Mladé Boleslavi. Mapa má rozměry 1260 x 640 mm a měřítka cca 1 : Tato mapa byla původně vyřezána do dřeva r Mapa je jižně orientována, která obsahuje 280 značek a českých sídelních názvů. Dochoval se jediný původní otisk[10]. 12

13 CRIGINGEROVA MAPA (1568) Mapu vytvořil Johan C. Criginger. Tato mapa je také nazývána jako mapa oválná. Rozměr kresby je 486 x 421 mm a měřítko cca 1 : V mapě je zobrazeno 292 sídel a českým a německým popisem[10]. ARETINOVA MAPA (1619) Pavel Aretin je vydavatelem i autorem této mapy. Měřítko cca 1 : Tato mapa obsahuje 1157 osídlených míst, včetně rejstříku a souřadnic. Jako novinka této mapy je zobrazen zákres rozdělení Čech na 15 krajů. Popis mapy je zde uveden jak česky, tak i německy[10]. STICHOVA MAPA (1676) Mapa byla vyhotovena celním revizorem Janem Stichem. Dílo je rukopisné a jsou zde použita vyznačení porostů a sídel pomocí razítka[10]. VOGTOVA MAPA (1712) Autorem díla je Johann Georg Vogt. Zabýval se geografií Čech a zeměměřictvím. Zdobená mapa má formát 853 x 656 mm a měřítko cca 1 : Jde o naši první mapu s tematickým obsahem[10] Nejstarší mapy Moravy FABRICIOVA MAPA (1569) Autorem díla je matematik a lékař Pavel Fabricius. Mapa měla formát 946 x 846 mm a měřítka 1 : zobrazovala Moravu a část Dolních Rakous. Velké měřítko mapy je dáno vojenskou potřebou. V mapě nalezneme český a německý popis[7]. KOMENSKÉHO MAPA (1624) Na základě svých cest po Moravě a záměrem opravit nepřesnosti Fabriciovy mapy, sestavil tuto mapu Jan Amos Komenský. Měřítka mapy cca 1 : a rozměrů mapy 540 x 440 mm je vyhotovena v síti zeměpisných souřadnic. Roku 1624 byla poprvé vydána v Amsterdamu[7]. 13

14 1.3.3 Nejstarší mapa Slezska HELWIGOVA MAPA (1561) Autorem nejstarší Slezské mapy je rektor církevní školy v polské Vratislavi Martin Helwig. Mapa měla měřítka 1 : a rozměr 816 x 669 mm. Mapa obsahuje 242 sídel, kláštery a zámky [7]. 1.4 Katastr nemovitostí České republiky (1993 doposud) Katastr nemovitostí České republiky je soubor údajů o nemovitostech v České republice zahrnující jejich soupis, popis a jejich geometrické a polohové určení. Součástí katastru je evidence vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem podle zvláštního předpisu a dalších práv k nemovitostem podle tohoto zákona. 4 Katastr je zdrojem informací, které slouží k ochraně práv k nemovitostem, pro daňové a poplatkové účely, k ochraně životního prostředí, zemědělského a lesního půdního fondu, nerostného bohatství, kulturních památek, pro rozvoj území, k oceňování nemovitostí, pro účely vědecké, hospodářské a statistické a pro tvorbu dalších informačních systémů. Katastr je veden jako informační systém o území České republiky převážně počítačovými prostředky Předmět katastru V katastru se evidují: a) pozemky v podobě parcel, b) budovy spojené se zemí pevným základem, c) byty a nebytové prostory vymezené jako jednotky podle zvláštního zákona v budovách, d) rozestavěné budovy nebo byty a nebytové prostory, které budou podléhat evidenci, požádá-li o to vlastník nemovitosti nebo jiná osoba oprávněná z práva, které se zapisuje do katastru, e) rozestavěné budovy nebo byty a nebytové prostory, které budou podléhat evidenci, v souvislosti se vznikem, změnou nebo zánikem věcného práva k nim, f) stavby spojené se zemí pevným základem, o nichž to stanoví zvláštní předpis, V katastru se neevidují drobné stavby. 4 1 zákona č. 344/1992 Sb. o katastru nemovitostí České republiky 14

15 Pozemky se člení podle druhů na: a) ornou půdu, b) chmelnice, c) vinice, d) zahrady, e) ovocné sady, f) trvalé travní porosty, g) lesní pozemky, h) vodní plochy, i) zastavěné plochy a nádvoří, j) ostatní plochy Obsah katastru Obsah je uspořádán v katastrálních operátech podle katastrálních území. Katastrální operát tvoří: 1) soubor geodetických informací (SGI), který zahrnuje katastrální mapu a ve stanovených katastrálních územích i její číselné vyjádření, 2) soubor popisných informací (SPI), který zahrnuje údaje o katastrálním území, o parcelách, o stavbách, o bytech a nebytových prostorech, o vlastnících a jiných oprávněných, o právních vztazích, právech a skutečnostech, 3) souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru, 4) dokumentace výsledků šetření a měření pro vedení a obnovu SGI, včetně seznamu místního a pomístního názvosloví, 5) sbírka listin, která obsahuje rozhodnutí státních orgánů, smlouvy a jiné listiny, na jejichž podkladě byl proveden zápis do katastru. 6 Obnova katastrálního operátu Obnovou katastrálního operátu k vyhotovení nového SGI ve formě grafického počítačového souboru a nového SPI katastrálního operátu lze provést: 1) novým mapování, 2) přepracováním SGI, 5 2 zákona č. 344/1992 Sb. o katastru nemovitostí České republiky 6 4 zákona č. 344/1992 Sb. o katastru nemovitostí České republiky 15

16 3) na podkladě výsledků pozemkových úprav. Tento operát se obnovuje zpravidla v rozsahu katastrálního území Geometrický plán Geometrický plán tvoří technický podklad a je neoddělitelnou součástí listin, podle kterých je proveden (uskutečněn) zápis do katastru nemovitostí, je-li předmět zápisu třeba zobrazit do katastrální mapy. Nutností geometrického plánu je jeho ověření, že náležitostmi a přesností odpovídá platným předpisům a je opatřen souhlasem daného katastrálního úřadu. Vyhotovuje se pro: změnu hranice katastrální ho území a hranice územní správní jednotky, rozdělení pozemku, vyznačení budovy a vodního díla nebo změny jejich obvodu, určení hranic pozemků při pozemkových úpravách, doplnění souboru SGI o pozemek dosud evidovaný zjednodušeným způsobem, opravu geometrického a polohového určení nemovitosti, vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku, průběh vytyčené nebo upřesněné hranice pozemků, upřesnění údajů o parcele. 8 Podklady pro vyhotovení: SGI a SPI, mapa bývalého pozemkového katastru, grafické znázornění nemovitostí spolu s údaji z veřejných knih a operátů dřívějších pozemkových evidencí, záznam podrobného měření změn (ZPMZ), údaje o bodech základního polohového bodového pole (ZPBP), zhušťovacích bodech (ZB) a bodech podrobného polohového bodového pole (PPBP), údaje o BPEJ vyhláška č. 26/2007 Sb., zákona č. 344/1992 Sb vyhláška č. 26/2007 Sb., zákona č. 344/1992 Sb vyhláška č. 26/2007 Sb., zákona č. 344/1992 Sb. 16

17 Vyhotovitel dostane od Katastrálního Úřadu číslo ZPMZ. Dále mu K. Ú. přidělí parcelní číslo pro nově vznikající parcely a čísla bodů PPBP. Obsah a náležitosti GP: 1) popisové pole, 2) grafické znázornění, 3) výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí, 4) seznam souřadnic (SS), 5) výkaz údajů o BPEJ. 10 Geometrický plán slouží jako technický podklad pro: 1) vydání kolaudačního rozhodnutí pro budovy (nové i přestavěné), které jsou předmětem katastru 2) pro vyhotovení rozhodnutí a jiných listin, které se týkají právních vztahů k nemovitostem 3) změnu hranice katastrálního území a obce 4) změnu hranice druhu pozemku Katastrální úřad kontroluje a následně pracovník katastrálního úřadu provede: 1) kontrolu zda GP je vyhotoven pro účel, který připouští vyhláška, 2) zda nové a změněné parcely jsou označeny správnými parcelními čísly, 3) kontrolu výměr, 4) kontrolu příloh GP, 5) pokud je vše v pořádku, potvrdí GP kulatým razítkem a vrátí zpět. Mezi přílohy GP patří: 1) záznam podrobného měření změn (ZPMZ), 2) kopie podkladů, 3) dokumentace o zřízení bodu PPBP, 4) podklad pro posouzení přesnosti výsledku zeměměřické činnosti, 5) účel vyhotovení vyhláška č. 26/2007 Sb., zákona č. 344/1992 Sb. 17

18 1.4.4 Katastrální mapa Jako státní mapové dílo velkého měřítka, lze zařadit mapu katastrální. Různou přesností a kvalitou, můžeme na území České republiky odlišit hned několik typů katastrální mapy. Typy katastrálních map: 1) digitální katastrální mapa (DKM), 2) katastrální mapa digitalizovaná (KMD), 3) analogová mapa. Rozsah vlastnického práva k nemovitosti, poukazuje každá katastrální mapa. Zejména geometrickým či polohovým určením. Katastrální mapa obsahuje jak body polohového bodového pole, tak i polohopis a popis. Předmětem katastru je katastrální mapa s popisem, která obsahuje veškerá katastrální území a nemovitosti. V katastrální mapě se také zobrazují pozemky, jako průmět svých hranic, vyznačují se značkami druhů pozemků, parcelními čísly a průmětem vnějšího obvodu se zobrazují stavby. Do polohopisu katastrální mapy řadíme zobrazení: 1) hranice k. ú., 2) hranice územních správních jednotek, 3) hranice chráněných území a ochranných pásem, 4) státních hranic, 5) hranic nemovitostí vyhotovených v jiném souřadnicovém systému. Následuje geometrické a polohové určení polohopisu v SGI: 1) osa kolejí železniční tratě mimo železniční stanici a průmyslové závody, 2) hrana koruny a střední dělící pás silničními komunikace, 3) most, 4) propustek, 5) tunel, 6) osa koryta vodního toku (s šířkou koryta menší než 2m), 7) nadzemní vedení (vysokého a velmi vysokého napětí vč. stožárů), 8) socha, 9) pomník, 10) památník, 18

19 11) zvonice, 12) boží muka, 13) kříž. 11 Vně mapového rámu se nachází mimorámové údaje. Zde je uvedeno označení mapového listu, název katastrální mapy, souřadnicový systém, měřítko, sousední mapové listy a údaje o vzniku katastrální mapy. Katastrální mapy se mohou lišit geodetickým základem, měřítkem, kladem, zobrazením, označením mapových listů a rozměry. Mapy stabilního katastru mají největší zastoupení. Jsou to mapy v měřítku 1 : Následujícím zastoupením byly mapy v měřítku 1 : 1 000; 1 : 1 250; 1 : 1 440; 1 : a 1 : Přesnost mapových podkladů Digitální katastrální mapa a její přesnost Největší přesnost na území České republiky, lze určit digitální katastrální mapou. V platných právních předpisech v oblasti zeměměřictví a katastru, např. v Návodu pro obnovu katastrálního operátu, je zaznamenána základní střední souřadnicová chyba podrobných bodů, která činí 0,14m. Výměry parcel se vypočítávají ze souřadnic. Pokud známe souřadnice všech lomových bodů, využijeme L Huilierova vzorce. Obsah a formu této mapy nalezneme v 13 Vyhláška č. 190/1996 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 90/ 1996 Sb., a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., ve znění vyhlášky č. 179/1998 Sb., vyhlášky č. 113/2000 Sb. a vyhlášky č. 163/2001 Sb vyhláška č. 26/2007 Sb., zákona č. 344/1992 Sb. 19

20 Obr. č. 1 Digitální katastrální mapa v měřítku 1 : Zdroj: Katastrální úřad Plzeň-město, výřez mapy od zaměstnance, paní Krídové 20

21 1.5.2 Analogová mapa a její přesnost Analogové mapy se nacházejí v rozsahu dvou třetin území České republiky. Aby bylo možno nahlížet do katastru nemovitostí, byly mapy skenovány a jsou k náhledu i jako rastrové obrazy. Výměra se určuje graficky. Na výpisu z listu vlastnictví je znázorněno určení výměry graficky nebo v katastrální mapě digitalizované (KMD). Z důvodu přesnosti mapy sáhového měřítka 1:2880, jsou zobrazené na PET foliích. Do těchto analogových map dále patří mapy z období technicko-hospodářského mapování (THM) a mapy, které vznikaly při tvoření základních map z 80. let minulého století, dále mapy bývalého pozemkového katastru a i náčrty přídělového a scelovacího řízení. Okolnosti mající vliv na přesnost analogových map, jsou: 1) volba zobrazení, 2) správné postavení měřického stolu, 3) pečlivé napnutí mapového listu, 4) zobrazení podrobných bodů, 5) zobrazení trigonometrických bodů, 6) způsob zjištění výměry, 7) zobrazení staveb, 8) tvar parcely, 9) srážka mapového listu, 10) opakované překreslování map, 11) reambulance[5]. 21

22 Obr. č. 2 Analogová mapa v měřítku 1 : Zdroj: Katastrální úřad Plzeň-město, výřez mapy od zaměstnance, paní Krídové 22

23 1.5.3 Katastrální mapa digitalizovaná a její přesnost Tyto mapy v sáhovém měřítku 1 : 2 880, pokrývají největší část území České republiky. Mapy vznikaly grafickou metodou. S využitím existujících mapových podkladů, je lze obnovit, pouze jejich převedením do digitální formy. Převod díla do digitální podoby lze: 1) vektorizací, 2) skenováním mapových podkladů, 3) importem seznamu souřadnic do zvoleného systému. Tato mapa je vedena ve vektorové podobě. Kód kvality bodu se uvádí u souřadnic podrobných bodů, u DKM nebo KMD, a poukazuje na jejich původ a přesnost. Přepracovávala se ta území, kde katastrální mapa vznikla grafickou metodou v sáhovém měřítku, dále kde byla použita technologie fotogrammetrické údržby a obnovy (FÚO). Přepracováním těchto map došlo ke zlepšení technické úrovně. Velká část digitalizace souboru popisných informací (SPI) byla ukončena v roce Termín dokončení převodu katastrálních map do digitální podoby, byl určen na rok Termín však nebyl splněn a to z řady objektivních i subjektivních důvodů. Usnesením vlády ČR č. 871, byl schválen další postup s rokem ukončení digitalizace a to roku V roce 2000 vznikla skupina pracovníků, jejímž úkolem bylo řešit problém digitalizace. Problém byl rozdělen na dvě varianty. První varianta rozděluje digitální mapy na digitální katastrální mapu (DKM) a katastrální mapu digitalizovanou (KMD). A druhá varianta obsahuje digitalizaci a to mapy ve formě digitální katastrální mapy. Chyby v první variantě, se do mapy vnášely v průběhu její tvorby, vývoje a aktualizace. K mapám katastru nemovitostí se přidaly mimo jiné i chyby vlivem prací do jednotné evidence půdy (JEP) a následovaly chyby při tvorbě souvislého zobrazení. Chyby ve druhé variantě se zanesly během skenování, odstraňování srážky mapového listu a dalších transformací do rastrových souborů. Přesnost těchto map je ovlivněna faktory, jako jsou: volba zobrazení, správné postavení měřického stolu, pečlivé napnutí mapového listu, 23

24 zobrazení podrobných bodů, zobrazení trigonometrických bodů, způsob zjištění výměry, zobrazení staveb, tvar parcely, srážka mapového listu, opakované překreslování map, reambulance, skenování podkladů s danou přesností, vektorizace, transformace z S-SK do S-JTSK, spojení listů do souvislého zobrazení katastrálního území[5] Analogové mapy a KMD a jejich přesnost Jako jeden přístup k řešení byla k tomuto určení přesnosti, využita zpráva Nový systém pro práci s rastry katastrálních map od VÚGTK,ZDIBY, Existuje hned několik způsobů na převod sáhové mapy souřadnicového systému S-SK (gusterbergského nebo svatoštěpánského), které lze doložit k výslednému řešení střední souřadnicové chyby. Byl testován převod katastrálních map, při různých technologiích. Aby bylo možno porovnat přesnost testovaných technologií, kde jsou známy souřadnice určené přesností, jak uvádí Návod pro obnovu katastrálního operátu, byla zohledněna taková katastrální území, kde nalezneme existenci DKM. Dovoluji si uvést jednotlivé zkoumané metody ze zprávy Nový systém pro práci s rastry katastrálních map od VÚGTK,ZDIBY, 2005[3]. Tab. č. 1 Výsledné střední souřadnicové chyby Metoda Střední souřadnicová chyba Klasická (mílové tabulky) 2,29 Čadova (plátování) 2,30 VÚGTK (Soukupova kolokace) 2,17 Výsledkem jsou rastrové soubory (rastrové mapy ostrovní ) mapových listů, převedené do S-JTSK. 24

25 Z Čadovy technologie, lze hodnotu střední souřadnicové chyby 2,30 m, považovat za přesnost analogových (sáhových) map a KMD. Tento převod je stále předmětem diskuse[3] Výměry parcel a jejich přesnost Odhadce, který vypracovává posudek o ceně pozemku, jak obvyklé nebo administrativní, je jako nezbytný údaj jeho výměra. Jak už jsem v předešlém textu zmínila, je přesnost výměry, závislá na přesnosti souřadnic. Výměru lze vypočítat pomocí L Huilierova vzorce, za předpokladu, že máme dostatečný počet souřadnic lomových bodů[5]. Zhodnocení Mapování se neustále vyvíjí. Mění se způsob zobrazení, měřické přístroje ale i měřické postupy. Na zkreslení katastrálních map, má vliv vše uvedené v předchozí větě, ale nejen to. Sjednocení map pro celé území České republiky nelze z finančně nákladného hlediska. Nepřesné mapové podklady mohou škodit při dělení pozemku, ale i při stanovení obvyklé ceny. A tím ovlivnit tržní hodnotu pozemku a poté i cenu. Mapové podklady nejsou zcela vyhovující. Zvláště při oceňování znalci. Pro napravení vyhovujících mapových podkladů, bychom museli provést zcela nové katastrální mapování na území České republiky. Jak už bylo řečeno, tento předpoklad není zatím reálný z finančních důvodů. V následujícím čase budeme muset stále pracovat s analogovou katastrální mapou a KMD. Lze doporučit k odchylkám výměry, aby se rozlišovala přesnost v lokalitě s analogovou katastrální mapou či KMD a DKM. Na základě tohoto rozlišení by následovalo kontrolní určení výměry. Pro toto určení je nutné povolat osobu, která je k výkonu zeměměřické činnosti způsobilá. 25

26 PRAKTICKÁ ČÁST 1.6 Tržní ocenění bytu ZPRÁVA O HODNOCENÍ Byt č. 810/15 V bytovém domě č. p. 810 Macháčkova 810/ Plzeň 3 -Skvrňany Stanovení aktuální tržní hodnoty majetku (Fair market value) Datum ocenění:

27 OBSAH: Úvodní list Obsah Průvodní dopis Popisné informace Analýza nejvyššího a nejlepšího využití Ocenění Závěr Omezující podmínky a předpoklady Osvědčení PŘÍLOHY: Výpis z katastru nemovitostí Snímek katastrální mapy Základní stavební dokumentace Fotodokumentace současného stavu objektu 27

28 Tato zpráva o hodnocení vyjadřuje můj názor na tržní hodnotu výše uvedeného majetku, který je v absolutním vlastnictví majitele nemovitosti. Posudek je zpracován k technickému stavu a právním skutečnostem k , kdy proběhlo místní šetření. Podklady: Výpis z katastru nemovitostí LV č pro KÚ Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-město. Snímek (kopie) katastrální mapy. Informace a údaje vlastníka o stáří a opravách Informace RK, realitní inzerce. Vlastního průzkumu trhu. Vyhl. č. 3/2008 Sb. ve znění vyhl. č.456/2008 Sb. Zákon č. 151/1997 Sb ve znění p. p. o oceňování majetku. Záznam z místního šetření, fotodokumentace. Oceňovaný majetek jsem osobně prohlédla a při zpracování ocenění jsem vzala v úvahu následující faktory: Polohu, velikost a využitelnost pozemku. Velikost, technický stav a využitelnost stávajících budov, staveb a venkovních úprav. Nejvyšší a nejlepší využití majetku. Převažující trendy v dané lokalitě, obecné podmínky a relativní poptávku po tomto druhu nemovitostí na trhu. Náklady na pořízení majetku jako nového snížené o jeho opotřebení. Prodeje, poptávkové a nabídkové ceny a výši nájemného srovnatelných majetků v okolí. Předmětem ocenění jsou pouze budovy, stavby a pozemky. Jakýkoli jiný majetek jako je vnitřní zařízení, technologie nesouvisející s budovami a stavbami, apod. byl z ocenění vyloučen. Výměry budov a staveb byly převzaty z podkladů poskytnutých klientem a nebyly ve všech případech podrobně ověřovány. 28

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1197-019/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1197-019/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1197-019/2013 o obvyklé ceně nemovitosti, kterou představuje podíl ve výši 1/2 na pozemkové parcele č. 945 - zahrada o výměře 805 m 2, zapsaných na LV 339 pro k.ú. Dříteň, obec Dříteň,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8809-58/11. o ceně bytu č. 85/13 v domě č.p. 85, ul. Puškinova, k.ú. Pilínkov, obec Liberec.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8809-58/11. o ceně bytu č. 85/13 v domě č.p. 85, ul. Puškinova, k.ú. Pilínkov, obec Liberec. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8809-58/11 o ceně bytu č. 85/13 v domě č.p. 85, ul. Puškinova, k.ú. Pilínkov, obec Liberec. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr Kocián, soudní

Více

Geometrické plány jako podklad pro převody nemovitostí

Geometrické plány jako podklad pro převody nemovitostí Geometrické plány jako podklad pro převody nemovitostí Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt je finančně

Více

OCENĚNÍ NEMOVITOSTI 02/2015

OCENĚNÍ NEMOVITOSTI 02/2015 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI 02/2015 Předmětem ocenění je stanovení návrhu ceny obvyklé areálu Státního archivu, který je situován v katastrálním území Blovice, obec Blovice, okres Plzeň - jih. Objednatel: Státní

Více

pro převody nemovitostí (1)

pro převody nemovitostí (1) pro převody nemovitostí (1) Geometrické plány jako podklad pro převody nemovitostí Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115

Více

Geometrický plán (1) Zeměměřické činnosti pro KN. Geometrický plán

Geometrický plán (1) Zeměměřické činnosti pro KN. Geometrický plán Geometrický plán (1) GEOMETRICKÝ PLÁN Zákon o katastru nemovitostí č. 256/2013 Sb. Vyhláška o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška) č. 357/2013 Sb. Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti

Více

č. 1098/15 obec : Praha Objednatel posudku: MČ Praha 14 v zastoupení Správa majetku Praha 14 a.s., Metujská 907, 198 00 Praha 9

č. 1098/15 obec : Praha Objednatel posudku: MČ Praha 14 v zastoupení Správa majetku Praha 14 a.s., Metujská 907, 198 00 Praha 9 Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 1098/15 o ceně bytové jednotky č. 993/6 v budově č.p.993, 994 na pozemku par.č.232/119, 232/120 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy, jejího příslušenství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2365/1. Palackého 31/2 26601 Beroun. Č.j. 015 EX 313/2013-76. Zjištění obvyklé ceny nemovitosti.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2365/1. Palackého 31/2 26601 Beroun. Č.j. 015 EX 313/2013-76. Zjištění obvyklé ceny nemovitosti. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2365/1 O obvyklé ceně nemovitosti - nebytové jednotky č. 970/13 v budově čp. 970 včetně podílu o velikosti 28/922 na společných částech domu a pozemku parc.č. 437/2 v kat. území Beroun,

Více

Znalecký posudek č. 1357-251/2011

Znalecký posudek č. 1357-251/2011 Znalecký posudek č. 1357-251/2011 O ceně nemovitosti - byt č. 2121/10 ve 4.NP bytového domu č.p. 2117, 2118, 2119, 2120, 2121 a 2122 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2047-56/2013. o ceně bytu č.797/9 v bytovém domě čp.797-798, ul. Jateční, v Kolíně IV.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2047-56/2013. o ceně bytu č.797/9 v bytovém domě čp.797-798, ul. Jateční, v Kolíně IV. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2047-56/2013 o ceně bytu č.797/9 v bytovém domě čp.797-798, ul. Jateční, v ě IV. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Beroun - č.j.015 EX 1362/2011 Palackého 31/2 26601 Beroun

Více

č. 1093/15 obec : Praha Objednatel posudku: MČ Praha 14 v zastoupení Správa majetku Praha 14 a.s., Metujská 907, 198 00 Praha 9

č. 1093/15 obec : Praha Objednatel posudku: MČ Praha 14 v zastoupení Správa majetku Praha 14 a.s., Metujská 907, 198 00 Praha 9 Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 1093/15 o ceně bytové jednotky č. 625/4 v budově č.p.625, 626, 668, 669 na pozemku par.č.566/27, 566/28, 566/29, 566/30, 566/31 včetně spoluvlastnického podílu na společných

Více

strana 1 Popis č. 3796/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3796/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis č. 3796/2013 o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 103 na pozemku parc.č. st. 117/1 a pozemky parc.č. st. 117/1, 14/3 a 214/12 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemky k datu 19.2.2013

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6508/29-2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6508/29-2012 -1- ZNALECKÝ POSUDEK č. 6508/29-2012 nemovitosti bytové jednotky č. 268/9 v bytovém domě čp. 268 v k.ú. Trutnov, obec Trutnov, okres Trutnov, včetně podílu na společných částech budovy a pozemku Objednavatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3433/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3433/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3433/09 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor Táborská

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1266-350/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1266-350/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1266-350/2013 o odhadu ceny obvyklé bytové jednotky č. 1467/20 situované v bytovém domě č.p. 1467 na pozemku parc.č. st. 2396, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3424/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 2117 pro katastrální území a obec Dolní Břežany, okres Praha-západ.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3424/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 2117 pro katastrální území a obec Dolní Břežany, okres Praha-západ. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3424/09 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 2117 pro katastrální území a obec Dolní Břežany, okres Praha-západ. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor

Více

strana 1 Popis č. 3773/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3773/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis č. 3773/2013 o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 246 na pozemku parc.č. st. 14/1 a pozemky parc.č. st. 14/1, 3044/6 a 3044/8 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemky k datu 24.1.2013

Více

strana 1 Popis č. 3772/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3772/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis č. 3772/2013 o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 50 na pozemku parc.č. 499 a pozemky parc.č. 63, 495, 496/2, 499 a 500 včetně věcného břemene, součástí a příslušenství; budova a pozemky

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 490/172/2010

ZNALECKÝ POSUDEK č. 490/172/2010 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 490/172/2010 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 908/112 v budově č.p. 908, na pozemku č.parc. St. 455, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 908 a pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 741/211/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 741/211/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 741/211/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 62/9, v budově č.p. 62, bytový dům, na pozemku č. parc. St. 192, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

strana 1 Popis č. 3748/2012 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3748/2012 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis č. 3748/2012 o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 474 na pozemku parc.č. st. 444 a pozemek parc.č. st. 444 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemek k datu 21.1.2013 zapsány v katastru

Více

Znalecký posudek číslo 4864-167/09

Znalecký posudek číslo 4864-167/09 Znalecký posudek číslo 4864-167/09 O obvyklé ceně nemovitosti: bytové jednotky číslo 1972/6 ulice: Dlouhá 12 obec: Nový Jičín katastrální území: Nový Jičín-Dolní Předměstí okres: Nový Jičín Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2386/22

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2386/22 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2386/22 o obvyklé ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 1559/51 v domě čp. 1559 postaveném na pozemku parc.č. 73/3 včetně podílu na společných částech domu bez spoluvlastnického podílu

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 NEMOVITOST: ½ bytové jednotky, č. 944/3 Adresa nemovitosti: Haškova 944, 460 01 Liberec Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3309/09. Zjištění ceny nemovitosti pro účel exekuce prodejem nemovitosti.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3309/09. Zjištění ceny nemovitosti pro účel exekuce prodejem nemovitosti. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3309/09 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 2598 pro katastrální území Šumná u Litvínova, obec Litvínov, okres Most. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor

Více

strana 1 Popis č. 3727/2012 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3727/2012 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis č. 3727/2012 o ceně nemovitostí rekreační chata č.e. 40 na pozemku parc.č. 1181/37 a pozemky parc.č. 1181/17 a 1181/37 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemky k datu 12.12.2012

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1902/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1 v ul. Tachovská 1383/63 s podílem na společných prostorech a pozemcích č.p. 3617 a 3618 vedených jako zastavěná plocha a nádvoří

Více

Vlastník pozemku: SJM Jindřich Šindelář, Jižní 350, 471 27 Stráž pod Ralskem, spoluvlastnický podíl: 1 / 1

Vlastník pozemku: SJM Jindřich Šindelář, Jižní 350, 471 27 Stráž pod Ralskem, spoluvlastnický podíl: 1 / 1 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1822/097/2015/3 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka, Bytová jednotka č. 350/2 Adresa nemovitosti: Jižní 350, Stráž pod Ralskem Katastrální údaje: Kraj

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4188/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4188/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4188/13 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 953, včetně součástí a příslušenství, pro katastrální území a obec Velká Dobrá, okres Kladno. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin

Více

Case study : Tržní ocenění rodinný dům

Case study : Tržní ocenění rodinný dům Case study : Tržní ocenění rodinný dům Pro vypracování ocenění byly použity následující podklady : informace o pozemcích č.parc.st. x a č.parc. y z katastru nemovitostí, k.ú. Horoměřice, www.cuzk.cz, Vyhláška

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4030-46/2015 O ceně bytové jednotky č.985/43 zapsané v KN na LV č.7881, vymezené v bytovém domě čp.985 zapsaném v KN na LV č.6042, stojící na pozemku p.č.st.3742,zapsaném na LV č.6042,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2459-149/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2459-149/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2459-149/13 o ceně bytové jednotky č.786/8 včetně spoluvlastnického podílu na budově čp.784-786 a pozemcích st.2640-st.2642 v katastrálním území a obci Mladá Boleslav dle LV č. 6491

Více

strana 1 Popis Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 447 na pozemku parc.č. st. 562 a pozemky parc.č. st. 562 a 331/4 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemky zapsány v katastru nemovitostí pro

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2354/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2354/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2354/2012 O ceně nemovitosti - obvyklá cena bytové jednotky č. 1192/13 v objektu čp. 1192/18, ulice Bajkalská, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

Znalecký posudek číslo 18/7/13

Znalecký posudek číslo 18/7/13 Kraj : Liberecký Č.j.: 080 EX 410/13-226 Oblast : Liberec Obec : Liberec Katastr. území : Liberec Znalecký posudek číslo 18/7/13 Věc: Ocenění nemovitosti sestávající z bytové jednotky vč. příslušenství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 717/187/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 717/187/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 717/187/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 2115/2, v budově č.p. 2113, 2114, 2115 na pozemku č. parc. 5908, č. parc. 5909, č. parc. 5910, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6048-183/2014 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 1933/6 Katastrální údaje: Kraj Hl.m. Praha, okres Hl.m. Praha, obec Praha, k.ú. Libeň Adresa nemovité věci: Matějková

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

OCENĚNÍ NEMOVITOSTI 03/2015

OCENĚNÍ NEMOVITOSTI 03/2015 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI 03/2015 Předmětem ocenění je stanovení návrhu ceny obvyklé areálu Státního archivu, který je situován v katastrálním území Žlutice, obec Žlutice, okres Karlovy Vary. Objednatel: Státní

Více

Znalecký posudek č. 678/2013

Znalecký posudek č. 678/2013 Znalecký posudek č. 678/2013 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1424/111 v objektu čp. 1424, ulice Tádžická, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo

Více

Objednatel : Městská část Praha 11 Ocelíkova 672/1 149 41 Praha 11 Česká republika ZNALECKÝ POSUDEK 246/39/2015

Objednatel : Městská část Praha 11 Ocelíkova 672/1 149 41 Praha 11 Česká republika ZNALECKÝ POSUDEK 246/39/2015 ZNALECKÝ POSUDEK Č. 246/39/2015 1 Objednatel : Městská část Praha 11 Ocelíkova 672/1 149 41 Praha 11 Česká republika ZNALECKÝ POSUDEK 246/39/2015 O CENĚ OBVYKLÉ Bytové jednotky č. 736/165 V bytovém domě

Více

Znalecký posudek č. 2875/148/2013

Znalecký posudek č. 2875/148/2013 Znalecký posudek č. 2875/148/2013 O ceně provozních jednotek č.669//302 a 669/303 s podílem na domě č.p.669 a pozemku parc.č. 81 v k.ú.děčín, obec Děčín, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13902-342/13. Mgr.Jiří Král Exekutorský úřad Ostrava se sídlem Poděbradova 41. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13902-342/13. Mgr.Jiří Král Exekutorský úřad Ostrava se sídlem Poděbradova 41. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13902-342/13 o ceně rodinného domu č.p.52 na parc.č.st.63/3, katastrální území a obec Velké Albrechtice, okres Nový Jičín, včetně příslušenství, pozemků parc.č.st.63/3, 279/1 a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2093-102/2013. o ceně bytu č.2723/16 v bytovém domě čp.2723-2724, ul.sportovní, v Mělníku. Petra Bezruče 1416 27201 Kladno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2093-102/2013. o ceně bytu č.2723/16 v bytovém domě čp.2723-2724, ul.sportovní, v Mělníku. Petra Bezruče 1416 27201 Kladno ZNALECKÝ POSUDEK č. 2093-102/2013 o ceně bytu č.2723/16 v bytovém domě čp.2723-2724, ul.sportovní, v Mělníku. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Kladno - č.j. 088 EX 3683/10 Petra Bezruče

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3171

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3171 ZNALECKÝ POSUDEK číslo ZP-3171 NEMOVITOST: Ostatní - rozšířenébudova č.p. 32 a 33 s pozemky Katastrální údaje : Kraj Karlovarský, okres Cheb, obec Teplá, k.ú. Služetín u Poutnova Adresa nemovitosti: Služetín

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8435-88/10/d. JUDr. Petr Kocián Veveří 125 616 45 Brno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8435-88/10/d. JUDr. Petr Kocián Veveří 125 616 45 Brno ZNALECKÝ POSUDEK č. 8435-88/10/d o ceně bytu č. 23/4 v domě č.p. 23, k.ú. Merklín u Karlových Var, obec Merklín, okres Karlovy Vary. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr.

Více

Znalecký posudek č. 2096 / 68 / 2015

Znalecký posudek č. 2096 / 68 / 2015 Znalecký posudek č. 2096 / 68 / 2015 o ceně nemovitých věcí podíl 5/96 pozemku st.p.č. 3 jehož součástí je stavba č.p. 22 v katastrálním území Mýto v Čechách, obec Mýto, okres Rokycany. Objednatel posudku:

Více

Znalecký posudek č. 684/2013

Znalecký posudek č. 684/2013 Znalecký posudek č. 684/2013 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1286/11 v objektu čp.1286, ulice Vršovická, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3319-142/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3319-142/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3319-142/2013 O ceně bytové jednotky č.1670/4 v Ostravě-Zábřeh nad Odrou, Glazkovova č.p.1670/6, včetně příslušenství a podílu o velikosti 4873/29424 na společných částech domu a pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4027/12. soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4027/12. soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4027/12 O ceně nemovitostí: Zapsaných na LV č. 372 pro katastrální území a obec Pravonín, okres Benešov. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní exekutor Novodvorská

Více

Břeclav - Národních hrdinů 3127/7. +420 224 217 217 Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Břeclav - Národních hrdinů 3127/7. +420 224 217 217 Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Břeclav - Národních hrdinů 3127/7 Reprezentativní administrativní budova v centru Břeclavi Celková výměra podlahových ploch cca 6 200 m² Garážové stání až pro 3 osobní automobily

Více

Znalecký posudek - obvyklá, cena tržní

Znalecký posudek - obvyklá, cena tržní Znalecký posudek - obvyklá, cena tržní č. 1442-0175/2013 o ceně chaty č.e.89 s příslušenstvím, stavební plocha p.č.568 v k.ú. Vyžlovka, obci Vyžlovka, okres Praha-východ. LV č.380. Objednatel posudku:

Více

strana 1 Popis č. 3788/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3788/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis č. 3788/2013 o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 16 na pozemku parc.č. st. 27, budova bez č.p./č.e. na pozemku parc.č. st. 162 a pozemky parc.č. st. 27, st. 162, 28/1, 75/1, PK 1201/2, PK

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8868-117/11. o ceně rodinného domu č.p. 548, k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín. Objednatel posudku:

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8868-117/11. o ceně rodinného domu č.p. 548, k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín. Objednatel posudku: ZNALECKÝ POSUDEK č. 8868-117/11 o ceně rodinného domu č.p. 548, k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr Kocián, soudní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2126-135/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2126-135/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2126-135/2013 1/2 bytu č.419/9 v bytovém domě čp.409-420,713,714 ; ul.jablonecká, v Praze 9, v kat.území: Střížkov (část domu v k.ú.prosek). Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6373-78/2015 NEMOVITÁ VĚC: Katastrální údaje: Adresa nemovité věci: OBJEDNAVATEL: Adresa objednavatele: ZHOTOVITEL: Adresa zhotovitele: ÚČEL OCENĚNÍ: Byt č. 120/3

Více

Znalecký posudek č. 498/2012

Znalecký posudek č. 498/2012 Znalecký posudek č. 498/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1410/38 v objektu čp. 1410, ulice Uzbecká, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, to vše na LV

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1805/080/2015/5

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1805/080/2015/5 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1805/080/2015/5 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 2702/20 Adresa nemovitosti: Neklanova 2702, 413 01 Roudnice nad Labem Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Litoměřice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4560. Školní 384 27033 Jesenice

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4560. Školní 384 27033 Jesenice ZNALECKÝ POSUDEK č. 4560 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 361/4 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 361 na pozemku parc. č. st. 389/1 včetně spoluvlastnického podílu na budově a na pozemcích

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2417-170/2011

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2417-170/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2417-170/2011 o ceně bytové jednotky č.302/2, včetně příslušenství a podílu o velikosti 5/100 na společných částech domu a pozemku p.č.730/10, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8441-94/10 o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2092-101/2013. bytu č.205/9 v bytovém domě čp.40,120,121,202,205 ; ul.plzeňská, v Praze 5, kat.území: Košíře.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2092-101/2013. bytu č.205/9 v bytovém domě čp.40,120,121,202,205 ; ul.plzeňská, v Praze 5, kat.území: Košíře. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2092-101/2013 bytu č.205/9 v bytovém domě čp.40,120,121,202,205 ; ul.plzeňská, v Praze 5, kat.území: Košíře. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Kladno - č.j. 088 EX 3500/09

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 135/12 Adresa nemovitosti: Labská 135, 405 02 Děčín Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Děčín, k.ú. Děčín,

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 868-395/2012

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 868-395/2012 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 868-395/2012 o odhadu ceny obvyklé bytové jednotky č. 2353/5 situované v bytovém domě č.p. 2353 na pozemku parc.č. 1398/2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 680/115/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 1156/4, v budově č.p. 1156 na pozemku č. parc. 2061/288, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

Znalecký posudek č. 517/2012

Znalecký posudek č. 517/2012 Znalecký posudek č. 517/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1462/46 v objektu čp.1462, ulice Vršovická, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, to vše na LV

Více

Organizace státní zeměměřické služby

Organizace státní zeměměřické služby Organizace státní zeměměřické služby Český úřad zeměměřický a katastrální ( ČÚZK )... je ústředním orgánem státní správy zeměměřictví a katastru adresa: Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8 V

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015 o ceně obvyklé nemovitosti jednotky č. 80/5 bytu v obytném domě čp. 80 na pozemku p.č.st. 438 kú Břežany u Znojma včetně spoluvlastnického podílu 320/10000 na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6869/35-2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6869/35-2014 -1- ZNALECKÝ POSUDEK č. 6869/35-2014 o ceně nemovitosti bytové jednotky č. 583/14 v bytovém domě čp. 583 v k.ú. Horní Staré Město, obec Trutnov, okres Trutnov, včetně podílu na společných částech budov

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8639-292/10. o ceně rodinného domu - Žižkova ul. č.p. 401, k.ú. Arnultovice u Nového Boru, obec Nový Bor, okres Česká Lípa.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8639-292/10. o ceně rodinného domu - Žižkova ul. č.p. 401, k.ú. Arnultovice u Nového Boru, obec Nový Bor, okres Česká Lípa. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8639-292/10 o ceně rodinného domu - Žižkova ul. č.p. 401, k.ú. Arnultovice u Nového Boru, obec Nový Bor, okres Česká Lípa. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno -

Více

ZPRÁVA O HODNOCENÍ (VALUE REPORT)

ZPRÁVA O HODNOCENÍ (VALUE REPORT) Objednatel: Druţstvo U. S. 8 U Svobodárny 8 Praha 8 Libeň Česká republika ZPRÁVA O HODNOCENÍ (VALUE REPORT) Bytový dům č. p. 3302 U Svobodárny 8 Praha 8 Libeň STANOVENÍ AKTUÁLNÍ TRŢNÍ HODNOTY MAJETKU (FAIR

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2151/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2151/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2151/2013 O ceně obvyklé pozemků č.par. 14/2 a 14/5 zahrady v obci Krsy, okres Plzeň - sever, kat. území Kejšovice, kraj Plzeňský. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku:

Více

Znalecký posudek č. 2712/167/2012

Znalecký posudek č. 2712/167/2012 Znalecký posudek č. 2712/167/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1105/1 s podílem na společných částech domu č.p.1105,1106,1107, 1108 a pozemků parc.č. 227/7,227/48,227/49,227/50 vše v k.ú.stará Boleslav,

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 1670-170/2014 o ceně bytu jednotka č.1565/57, včetně garážového stání, č.p.1565/30, stavební plocha p.č.1352/2, 1353/2, 1353/5, v k.ú. Krč, obci Praha, okres Hlavní

Více

STANOVENÍ OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI

STANOVENÍ OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI STANOVENÍ OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI Bytové jednotky č. 8/8 zapsaná na listu vlastnictví č. 873, v budově č.p. 8, zapsané na LV č. 843, stojící na st.parcele č. 584, zapsané na LV č. 873. Se spoluvlastnickým

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1222-306/2013 o odhadu ceny obvyklé rodinného domu č.p. 50 na pozemku parc.č. 2067, včetně pozemků p.č. 2067 a 2068 a příslušenství, v k.ú. Staré Město u Frýdku-Místku, v obci

Více

strana 1 Popis č. 3789/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3789/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis č. 3789/2013 o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 10 na pozemku parc.č. st. 107 a pozeme parc.č. st. 107 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemek k datu 7.2.2013 zapsány v katastru

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 104-09/2013. Americká 60 30100 Plzeň

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 104-09/2013. Americká 60 30100 Plzeň ZNALECKÝ POSUDEK č. 104-09/2013 O ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 1254/7 v budově čp. 1254, 1255, 1256, 1257, ulice Klostermannova, Plzeň, stojící na pozemcích parc. č. 6722/1, 6723/1, 6724/1, 6725/1,

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. 1. Identifikace nemovitosti. 2. Nález

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. 1. Identifikace nemovitosti. 2. Nález ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI číslo odhadu 013 09 ExÚ HB objednávka odhadu ze dne 3.6.2009 místní šetření proběhlo dne 19.6.2009 za účasti paní bydlící v bytové jednotce jméno a adresa objednatele odhadu

Více

DRS IMMO a.s.; č. obj.:, Lazy VII 5583, 760 01 Zlín IČ: 26285011 telefon: e-mail: Datum místního šetření: 16.10.2015 Datum zpracování : 16.10.

DRS IMMO a.s.; č. obj.:, Lazy VII 5583, 760 01 Zlín IČ: 26285011 telefon: e-mail: Datum místního šetření: 16.10.2015 Datum zpracování : 16.10. Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1863/138/2015 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 1668/3 Adresa nemovitosti: Jáchymovská 2907, Česká Lípa Katastrální údaje: Kraj Liberecký, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 422-20/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 422-20/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 422-20/2012 O ceně skladovací haly, v obci Džbánov, katastrální území Džbánov u Vysokého Mýta,, okres Ústí nad Orlicí, kraj Pardubický Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad

Více

3330/244/11-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny.

3330/244/11-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny. 3330/244/11-1 - o ceně : Bytu č. 1066/12 v č.p. 1066, v bloku domů složeném z domů č.p. 1066, 1067 a 1068 na pozemcích p. č. 2349, 2350 a 2357, v katastrálním území 775258 Střekov. Okres : CZ0427 Ústí

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5835-260 / 07

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5835-260 / 07 Výtisk č. 1 ZNALECKÝ POSUDEK č. 5835-260 / 07 o ceně orné půdy 950/146 a orné půdy 950/238 v katastrálním území Dolní Třebonín, zapsaných na LV 525 pro obec Dolní Třebonín, okres Český Krumlov Objednatel

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1261-345/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1261-345/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1261-345/2013 o odhadu ceny obvyklé rodinného domu č.p. 2 na pozemku parc.č. 19, včetně pozemků p.č. 19, 20 a 21 a příslušenství, v k.ú. Starý Bohumín, obci Bohumín, okresu Karviná

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6953/119-2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6953/119-2014 -1- ZNALECKÝ POSUDEK č. 6953/119-2014 o ceně nemovitosti bytové jednotky č. 525/19 v bytovém domě čp. 525 v k.ú. Horní Staré Město, obec Trutnov, okres Trutnov, včetně podílu na společných částech budov

Více

Znalecký posudek č. 2569/25/2012 - A

Znalecký posudek č. 2569/25/2012 - A Znalecký posudek č. 2569/25/2012 - A O ceně bytové jednotky č. 989/11 s podílem na společných částech domu č.p. 988, 989 a pozemků parc.č. 11102/55 a 11102/56 v k.ú. Plzeň, obec Plzeň, okres Plzeň-město.

Více

Znalecký posudek č. 3797

Znalecký posudek č. 3797 Znalecký posudek č. 3797 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 216/1 v rodinném domu č.p. 216 na pozemku parc. č. st. 392 včetně pozemku v obci Moravská Třebová, katastrální území Boršov u Moravské Třebové,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6790/139-2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6790/139-2013 -1- ZNALECKÝ POSUDEK č. 6790/139-2013 o ceně nemovitosti bytové jednotky č. 340/14 v bytovém domě čp. 340 v k.ú. Trutnov, obec Trutnov, okres Trutnov, včetně podílu na společných částech budovy Objednavatel

Více

Znalecký posudek č. 2828/101/2013

Znalecký posudek č. 2828/101/2013 Znalecký posudek č. 2828/101/2013 O ceně obvyklé rodinného domu č.p.126 s příslušenstvím a pozemky parc.č. 566, 568 a 1416 v k.ú. Bystřany, obec Bystřany, okres Teplice. Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

Ing. Jan Fafejta: Kvalita, přesnost a rozsah dat státních mapových děl ve vztahu k potřebám informačních systémů".

Ing. Jan Fafejta: Kvalita, přesnost a rozsah dat státních mapových děl ve vztahu k potřebám informačních systémů. Ing. Jan Fafejta: Kvalita, přesnost a rozsah dat státních mapových děl ve vztahu k potřebám informačních systémů". KVALITA, PŘESNOST A ROZSAH DAT STÁTNÍCH MAPOVÝCH DĚL VE VZTAHU K POTŘEBÁM INFORMAČNÍCH

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4379/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4379/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4379/14 O ceně nemovitých věcí: Spoluvlastnického podílu o velikosti id. 2/8 na nemovitém majetku, zapsaném na LV č. 4749, včetně všech součástí a příslušenství, v katastrálním území

Více

Znalecký posudek č. 3808-185/2011

Znalecký posudek č. 3808-185/2011 Znalecký posudek č. 3808-185/2011 o ceně nemovitosti čp. ll v obci a kat. území Dráchov, okr. Tábor. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Písek Prokopova 339/14 397 Ol Písek Účel posudku: Stanovení ceny

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 16/17516/2010. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely veřejné dražby (nedobrovolné)

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 16/17516/2010. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely veřejné dražby (nedobrovolné) ZNALECKÝ POSUDEK č. 16/17516/2010 O ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 1155/6 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domů čp. 1155, čp. 1156, čp. 1157 a čp. 1158, a dále na pozemcích

Více

Katastr (obecně) - znamená rejstřík či seznam, zobrazení a soupis pozemkového majetku určený původně pro vyměření pozemkové daně

Katastr (obecně) - znamená rejstřík či seznam, zobrazení a soupis pozemkového majetku určený původně pro vyměření pozemkové daně Základní pojmy v nauce o katastru nemovitostí a jejich definice Katastr (obecně) - znamená rejstřík či seznam, zobrazení a soupis pozemkového majetku určený původně pro vyměření pozemkové daně Katastr

Více

OBJEDNATEL : EURODRAŽBY.CZ; č. obj.:, 12.3.2014 Adresa objednatele: U Pískovny 890 / 1, 182 00 Praha 8 IČ: 25023217 telefon: e-mail:

OBJEDNATEL : EURODRAŽBY.CZ; č. obj.:, 12.3.2014 Adresa objednatele: U Pískovny 890 / 1, 182 00 Praha 8 IČ: 25023217 telefon: e-mail: Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1568/038/2014/9 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 242/6 Adresa nemovitosti: Revoluční 242, Žandov Katastrální údaje: Kraj Liberecký, okres Česká Lípa, obec Žandov,

Více

II. Příloha B. Určení hodnoty nemovitosti. Byt č. 16, Křížová 1614 Liberec XXX, Vratislavice nad Nisou. Stanovení aktuální tržní hodnoty majetku

II. Příloha B. Určení hodnoty nemovitosti. Byt č. 16, Křížová 1614 Liberec XXX, Vratislavice nad Nisou. Stanovení aktuální tržní hodnoty majetku II. Příloha B Určení hodnoty nemovitosti Byt č. 16, Křížová 1614 Liberec XXX, Vratislavice nad Nisou Stanovení aktuální tržní hodnoty majetku Zpracovala: Jolana Holakovská Datum ocenění: 26. 03. 2011 61

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 529-367/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 529-367/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 529-367/2013 O obvyklé ceně bytové jednotky č. 458/612, která je součástí bytového domu č. p. 458, stojící na pozemku p. č. 668/336, ležící v ulici Milotická, obci Praha, kat. území

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál NEMOVITOST: Nebytový prostor, Budova bez č.p. Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Bruntál, obec Bruntál, k.ú. Bruntál-město

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 222-3267/11. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 743/4 (GK) v k.ú. Hlavnice, obec Hlavnice, okr. Opava.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 222-3267/11. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 743/4 (GK) v k.ú. Hlavnice, obec Hlavnice, okr. Opava. ZNALECKÝ POSUDEK č. 222-3267/11 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 743/4 (GK) v k.ú. Hlavnice, obec Hlavnice, okr. Opava. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor

Více