Mapové podklady v oceňování

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mapové podklady v oceňování"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Oceňování majetku Mapové podklady v oceňování Bakalářská práce Autor: Simona Kranátová Oceňování majetku Vedoucí práce: Ing. Petr Ort, Ph.D. Praha Červen, 2011

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou použitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, že odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, že se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Blovicích, dne Simona Kranátová

3 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala vedoucímu práce Ing. Petru Ortovi za vedení bakalářské práce, cenné odborné rady, připomínky a laskavý přístup.

4 Anotace Tato bakalářská práce v teoretické části přináší stručnou historii katastru nemovitostí České republiky, dále uvádí předmět a obsah katastru nemovitostí České republiky a zabývá se mapovými podklady v oceňování. V druhé praktické části bakalářské práce je zpracováno tržní ocenění bytu a tržní ocenění administrativní budovy pomocí porovnávací, nákladové a příjmové metody. V poslední části byla provedena analýza trhu s nemovitostmi na území okresu Plzeň-jih. Klíčové pojmy budova, byt, katastr nemovitostí, katastrální mapa, pozemek, stavba, výměra

5 Annotation This thesis in theoretical part provides a brief history of the Land Register of the Czech Republic, as well as specify the subject matter and content of the cadastre of the Czech Republic and deals with map data in the valuation. In the second practical part of the thesis is processed flat market valuation and market valuation of office building with using of comparison, cost and income methods. Last part of thesis provides analysis of the property market in the district Plzeň-jih. Key words building, flat, Land Register, cadastral map, land, area

6 OBSAH ÚVOD TEORETICKÁ ČÁST Základní pojmy terminologie Stručná historie katastru nemovitostí ČR Stabilní katastr ( ) Reambulace stabilního katastru ( ) Pozemkový katastr ( ) Jednotná evidence půdy Evidence nemovitostí ( ) Nejstarší mapy Čech, Moravy a Slezska Nejstarší mapy Čech Nejstarší mapy Moravy Nejstarší mapa Slezska Katastr nemovitostí České republiky Předmět katastru Obsah katastru Geometrický plán Katastrální mapa Přesnost mapových podkladů Digitální katastrální mapa a její přesnost Analogová mapa a její přesnost Katastrální mapa digitalizovaná a její přesnost Analogové mapy a KMD a jejich přesnost Výměry parcel a jejich přesnost PRAKTICKÁ ČÁST Tržní ocenění bytu Tržní ocenění administrativní budovy...40

7 3 ANALYTICKÁ ČÁST Obecná charakteristika trhu Okres Plzeň-jih Město Blovice...63 ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY SEZNAM TABULEK A OBRÁZKŮ SEZNAM PŘÍLOH... 71

8 ÚVOD Katastr nemovitostí České republiky patří mezi naší společnost, jako nezastupitelný faktor. Důležitou roli hraje jeho informační systém, který obsahuje množství údajů, nejen o vlastnících ale i o nemovitostech. Tyto údaje by měly být spravovány nejen efektivně, rychle, ale i právní zodpovědností. Jeho hlavním předpokladem tohoto požadavku, jsou nezbytná data v digitální podobě. Digitální data a jejich poptávka neustále narůstá. V posledních letech snahy o digitalizaci map, doprovázely práce v resortu Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního, ale i mimo něj. V současné době je pouze částečně operát katastru nemovitostí v digitální podobě. Situace v souboru geodetických informací (SGI) je horší než u souboru popisných informací (SPI), které jsou zcela z digitalizované. Na území České republiky je forma digitální podoby dostupná pouze pro jednu třetinu. Ve své práci, v části teoretické, uvádím stručnou historii katastru nemovitostí, vybrané nejstarší mapy Čech, Moravy a Slezska, poté katastr nemovitostí České republiky a tuto část ukončuji přesností mapových podkladů. V praktické části uvádím tržní ocenění bytu a tržní ocenění administrativní budovy. Následně analyzuji trh s nemovitostmi v okrese Plzeň-jih. Téma mé práce je poměrně složité a proto do uvedené problematiky nepronikám co nejpodrobněji ani nejhlouběji. Cílem mého navázání a tím proniknutí do problematiky, bych chtěla zabývat až v diplomové práci. 8

9 TEORETICKÁ ČÁST 1.1 Základní pojmy terminologie Budova budovou se rozumí nadzemní stavba, která je prostorově soustředěna a navenek uzavřena obvodovými stěnami a střešní konstrukcí. 1 Byt bytem se rozumí místnost nebo soubor místností, které svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňují požadavky na trvalé bydlení a jsou k tomuto účelu užívání podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení. 2 Bytový dům bytovým domem se rozumí stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomu účelu určena a která není rodinným domem. 1 Katastrální území dle 27 písmeno h) katastrálního zákona se jím rozumí technická jednotka, kterou tvoří místopisně uzavřený a v katastru společně evidovaný soubor nemovitostí. 1 Obytný dům - obytným domem se rozumí rodinný dům jako stavba pro bydlení, která svým stavebním uspořádáním odpovídá požadavkům na rodinné bydlení a v níž je více než polovina podlahové plochy místností a prostorů určena k bydlení, nebo bytový dům jako stavba pro bydlení, ve které převažuje funkce bydlení. Parcela dle 27 písmeno b) katastrálního zákona je parcelou pozemek, který je geometricky a polohově určen, zobrazen v katastrální mapě a označen parcelním číslem. 1 Pozemek dle 27 písm. a) katastrálního zákona se pro účely tohoto zákona pozemkem rozumí část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicí územní správní jednotky nebo hranicí katastrálního území, hranicí vlastnickou, hranicí držby, hranicí rozsahu zástavního práva hranicí druhů pozemků, popř. rozhraním způsobu využití pozemků. 1 Rodinný dům rodinným domem se rozumí objekt, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomu účelu určena, v němž jsou 1 zákon č. 344/1992 Sb. o katastru nemovitostí České republiky 2 zákon č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a změně některých zákonů 9

10 nejvýše tři samostatné byty a má nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví; rodinným domem se nerozumí i jiné objekty, např. určené k individuální rekreaci, nebo průmyslové objekty, a to ani v případě, že zde má žadatel trvalé bydliště. Stavba dle 2, odst. 3 stavebního zákona se stavbou rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání. Dle 2 odst. 4 stavebního zákona je stavbou i její část nebo změna dokončené stavby. 3 Občanský zákoník pojem stavba zcela nedefinuje, avšak dle 119 odst. 2 jsou nemovitostmi pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem. Dle 120 odst. 2 pak stavba není součástí pozemku. Ze staveb jsou tedy nemovitostmi ve smyslu občanského zákoníku pouze ty stavby, které jsou spojeny se zemí pevným základem. Proto stavba, která není spojena se zemí pevným základem je považována za věc movitou. Je tedy zřejmé, že pojem stavba dle stavebního zákona není totožný s pojmem stavba, tak jak je míněn v občanském zákoníku. 1.2 Stručná historie katastru nemovitostí ČR První zmínka o vybírání daní pochází z doby z rodu Přemyslovců. Daně byly vybírány z lánů, které zavedl český kníže Oldřich r Výměra byla odhadována (1 lán = 18 ha). Pokud byly pozemky menší než 1 lán, vyjadřovaly se zlomky. V 16. století nebyl přijat návrh na stanovení výměr pozemků na podkladě měření pro vysoké náklady. Tehdy se půda rozdělovala na rustikální (poddanská) a dominikální (panská). První berní rula (1654) byla později několikrát opravována. Následující třetí a čtvrtá berní rula vznikla za panování Marie Terezie ( ) a tím vznikl Tereziánský katastr. Její syn Josef II. pokračoval v úpravách a vydal patent r na základě, kterého provedl 1. katastrální mapování pro stanovení výměr pozemků. První katastrální mapování bylo provedeno bez geodetických základů, tudíž chyběla trigonometrická síť a nebylo možné provést souvislé mapové dílo. Josefský katastr zaznamenal významnou změnu oproti Tereziánskému katastru. Jednalo se především o rovnost mezi rustikální a dominikální půdou, byla stanovena katastrální obec a výměry pozemků byly stanoveny měřením[1]. 3 zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 10

11 1.2.1 Stabilní katastr ( ) Stabilní katastr byl přijat na základě císařského patentu Františka I. Na pozemkovou daň byl vydán daňový systém. Výměra pozemků musí vycházet na základě nového měření, z trigonometrické sítě. Tyto zásady: 1) poloha trigonometrických bodů 1. až 3. řádu byla určena měřením v terénu a 4. řád byl určen graficky, 2) před vlastním mapováním se provedlo šetření průběhu hranic obcí a byl zapsán jejich přesný popis, 3) následovalo zjišťování hranic vlastnictví, 4) metodou měřického stolu grafickým protínáním vpřed bylo provedeno podrobné měření. Mapa vznikala přímo v terénu. Operát stabilního katastru byl výsledkem mapování a skládá se: 1) mapový operát, 2) písemný operát (parcelní číslo, pozemnostní archy, seznam pozemnostních archů, rejstřík vlastníků), 3) sbírka listin (kupní, darovací, postupní smlouvy, rozhodnutí o dědictví, soudní rozhodnutí) Reambulace stabilního katastru ( ) Změny ve stabilním katastru nebyly dostatečně zaznamenány. Do mapy se nezakreslovala ani nová situace mapy. Tímto se katastr neshodoval se skutečností. V předpisech stabilního katastru chyběla nařízení o doplňování změn. Proto byla nařízena reambulance (doplnění map na současný stav) Pozemkový katastr ( ) Po vzniku ČSR byl vydán nový zákon č. 127/1927 Sb. O pozemkovém katastru. Byla vybudována nová trigonometrická síť a zahájeno nové katastrální měření. Šlo především o nahrazení katastrálních map v měřítku 1 : ve větších městech. Pro tato města bylo zvoleno měřítko 1 : nebo 1 : Struktura pozemkového katastru se neměnila. Písemný operát obsahoval parcelní protokol, pozemkové archy, seznam pozemnostních archů, rejstřík vlastníků[6]. 11

12 1.2.4 Jednotná evidence půdy ( ) V r zvítězila komunistická strana a naše republika se dala na cestu socialismu. Byly znárodněny továrny a soukromý sektor byl zrušen ve všech odvětvích národního hospodářství. Vznikly tak národní podniky a družstva, do kterých vstupovali rolníci s veškerou zemědělskou půdou. Původní pozemky zemědělců zůstaly v jejich vlastnictví, ale právo hospodaření (užívání) měla JZD. Státní statky obhospodařovaly půdu, kterou stát zabavil Němcům, zrádcům a kolaborantům. Operát jednotné evidence půdy se skládá: měřická část (pozemkové, pracovní, evidenční mapy), písemná část (soupis parcel, evidenční listy, seznam evidenčních listů, rejstřík uživatelů), úhrnné výkazy. Na rozdíl od stabilního a pozemkového katastru zachycovala pouze užívací vztahy. Vlastnické vztahy nešly prokazovat. Nebylo možno uzavírat kupní smlouvy ani provádět dědická řízení. JEP vytvořila nové mapy, které měly souvislé zobrazení. Přesnost zákresu na mapách souvislého zobrazení se snížila[2] Evidence nemovitostí ( ) Po zavedení JEP se ukázalo, že nerespektuje vztahy vlastnické, tudíž je z právního hlediska nevyhovující. Dosavadní JEP byla podle zákona č. 22/1964 Sb. o evidenci nemovitostí doplněna o listy vlastnictví. 1.3 Nejstarší mapy Čech, Moravy a Slezska Nejstarší mapy Čech KLAUDYÁNOVA MAPA (1518) Autorem je knihtiskař Mikuláš Klaudyán, z Mladé Boleslavi. Mapa má rozměry 1260 x 640 mm a měřítka cca 1 : Tato mapa byla původně vyřezána do dřeva r Mapa je jižně orientována, která obsahuje 280 značek a českých sídelních názvů. Dochoval se jediný původní otisk[10]. 12

13 CRIGINGEROVA MAPA (1568) Mapu vytvořil Johan C. Criginger. Tato mapa je také nazývána jako mapa oválná. Rozměr kresby je 486 x 421 mm a měřítko cca 1 : V mapě je zobrazeno 292 sídel a českým a německým popisem[10]. ARETINOVA MAPA (1619) Pavel Aretin je vydavatelem i autorem této mapy. Měřítko cca 1 : Tato mapa obsahuje 1157 osídlených míst, včetně rejstříku a souřadnic. Jako novinka této mapy je zobrazen zákres rozdělení Čech na 15 krajů. Popis mapy je zde uveden jak česky, tak i německy[10]. STICHOVA MAPA (1676) Mapa byla vyhotovena celním revizorem Janem Stichem. Dílo je rukopisné a jsou zde použita vyznačení porostů a sídel pomocí razítka[10]. VOGTOVA MAPA (1712) Autorem díla je Johann Georg Vogt. Zabýval se geografií Čech a zeměměřictvím. Zdobená mapa má formát 853 x 656 mm a měřítko cca 1 : Jde o naši první mapu s tematickým obsahem[10] Nejstarší mapy Moravy FABRICIOVA MAPA (1569) Autorem díla je matematik a lékař Pavel Fabricius. Mapa měla formát 946 x 846 mm a měřítka 1 : zobrazovala Moravu a část Dolních Rakous. Velké měřítko mapy je dáno vojenskou potřebou. V mapě nalezneme český a německý popis[7]. KOMENSKÉHO MAPA (1624) Na základě svých cest po Moravě a záměrem opravit nepřesnosti Fabriciovy mapy, sestavil tuto mapu Jan Amos Komenský. Měřítka mapy cca 1 : a rozměrů mapy 540 x 440 mm je vyhotovena v síti zeměpisných souřadnic. Roku 1624 byla poprvé vydána v Amsterdamu[7]. 13

14 1.3.3 Nejstarší mapa Slezska HELWIGOVA MAPA (1561) Autorem nejstarší Slezské mapy je rektor církevní školy v polské Vratislavi Martin Helwig. Mapa měla měřítka 1 : a rozměr 816 x 669 mm. Mapa obsahuje 242 sídel, kláštery a zámky [7]. 1.4 Katastr nemovitostí České republiky (1993 doposud) Katastr nemovitostí České republiky je soubor údajů o nemovitostech v České republice zahrnující jejich soupis, popis a jejich geometrické a polohové určení. Součástí katastru je evidence vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem podle zvláštního předpisu a dalších práv k nemovitostem podle tohoto zákona. 4 Katastr je zdrojem informací, které slouží k ochraně práv k nemovitostem, pro daňové a poplatkové účely, k ochraně životního prostředí, zemědělského a lesního půdního fondu, nerostného bohatství, kulturních památek, pro rozvoj území, k oceňování nemovitostí, pro účely vědecké, hospodářské a statistické a pro tvorbu dalších informačních systémů. Katastr je veden jako informační systém o území České republiky převážně počítačovými prostředky Předmět katastru V katastru se evidují: a) pozemky v podobě parcel, b) budovy spojené se zemí pevným základem, c) byty a nebytové prostory vymezené jako jednotky podle zvláštního zákona v budovách, d) rozestavěné budovy nebo byty a nebytové prostory, které budou podléhat evidenci, požádá-li o to vlastník nemovitosti nebo jiná osoba oprávněná z práva, které se zapisuje do katastru, e) rozestavěné budovy nebo byty a nebytové prostory, které budou podléhat evidenci, v souvislosti se vznikem, změnou nebo zánikem věcného práva k nim, f) stavby spojené se zemí pevným základem, o nichž to stanoví zvláštní předpis, V katastru se neevidují drobné stavby. 4 1 zákona č. 344/1992 Sb. o katastru nemovitostí České republiky 14

15 Pozemky se člení podle druhů na: a) ornou půdu, b) chmelnice, c) vinice, d) zahrady, e) ovocné sady, f) trvalé travní porosty, g) lesní pozemky, h) vodní plochy, i) zastavěné plochy a nádvoří, j) ostatní plochy Obsah katastru Obsah je uspořádán v katastrálních operátech podle katastrálních území. Katastrální operát tvoří: 1) soubor geodetických informací (SGI), který zahrnuje katastrální mapu a ve stanovených katastrálních územích i její číselné vyjádření, 2) soubor popisných informací (SPI), který zahrnuje údaje o katastrálním území, o parcelách, o stavbách, o bytech a nebytových prostorech, o vlastnících a jiných oprávněných, o právních vztazích, právech a skutečnostech, 3) souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru, 4) dokumentace výsledků šetření a měření pro vedení a obnovu SGI, včetně seznamu místního a pomístního názvosloví, 5) sbírka listin, která obsahuje rozhodnutí státních orgánů, smlouvy a jiné listiny, na jejichž podkladě byl proveden zápis do katastru. 6 Obnova katastrálního operátu Obnovou katastrálního operátu k vyhotovení nového SGI ve formě grafického počítačového souboru a nového SPI katastrálního operátu lze provést: 1) novým mapování, 2) přepracováním SGI, 5 2 zákona č. 344/1992 Sb. o katastru nemovitostí České republiky 6 4 zákona č. 344/1992 Sb. o katastru nemovitostí České republiky 15

16 3) na podkladě výsledků pozemkových úprav. Tento operát se obnovuje zpravidla v rozsahu katastrálního území Geometrický plán Geometrický plán tvoří technický podklad a je neoddělitelnou součástí listin, podle kterých je proveden (uskutečněn) zápis do katastru nemovitostí, je-li předmět zápisu třeba zobrazit do katastrální mapy. Nutností geometrického plánu je jeho ověření, že náležitostmi a přesností odpovídá platným předpisům a je opatřen souhlasem daného katastrálního úřadu. Vyhotovuje se pro: změnu hranice katastrální ho území a hranice územní správní jednotky, rozdělení pozemku, vyznačení budovy a vodního díla nebo změny jejich obvodu, určení hranic pozemků při pozemkových úpravách, doplnění souboru SGI o pozemek dosud evidovaný zjednodušeným způsobem, opravu geometrického a polohového určení nemovitosti, vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku, průběh vytyčené nebo upřesněné hranice pozemků, upřesnění údajů o parcele. 8 Podklady pro vyhotovení: SGI a SPI, mapa bývalého pozemkového katastru, grafické znázornění nemovitostí spolu s údaji z veřejných knih a operátů dřívějších pozemkových evidencí, záznam podrobného měření změn (ZPMZ), údaje o bodech základního polohového bodového pole (ZPBP), zhušťovacích bodech (ZB) a bodech podrobného polohového bodového pole (PPBP), údaje o BPEJ vyhláška č. 26/2007 Sb., zákona č. 344/1992 Sb vyhláška č. 26/2007 Sb., zákona č. 344/1992 Sb vyhláška č. 26/2007 Sb., zákona č. 344/1992 Sb. 16

17 Vyhotovitel dostane od Katastrálního Úřadu číslo ZPMZ. Dále mu K. Ú. přidělí parcelní číslo pro nově vznikající parcely a čísla bodů PPBP. Obsah a náležitosti GP: 1) popisové pole, 2) grafické znázornění, 3) výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí, 4) seznam souřadnic (SS), 5) výkaz údajů o BPEJ. 10 Geometrický plán slouží jako technický podklad pro: 1) vydání kolaudačního rozhodnutí pro budovy (nové i přestavěné), které jsou předmětem katastru 2) pro vyhotovení rozhodnutí a jiných listin, které se týkají právních vztahů k nemovitostem 3) změnu hranice katastrálního území a obce 4) změnu hranice druhu pozemku Katastrální úřad kontroluje a následně pracovník katastrálního úřadu provede: 1) kontrolu zda GP je vyhotoven pro účel, který připouští vyhláška, 2) zda nové a změněné parcely jsou označeny správnými parcelními čísly, 3) kontrolu výměr, 4) kontrolu příloh GP, 5) pokud je vše v pořádku, potvrdí GP kulatým razítkem a vrátí zpět. Mezi přílohy GP patří: 1) záznam podrobného měření změn (ZPMZ), 2) kopie podkladů, 3) dokumentace o zřízení bodu PPBP, 4) podklad pro posouzení přesnosti výsledku zeměměřické činnosti, 5) účel vyhotovení vyhláška č. 26/2007 Sb., zákona č. 344/1992 Sb. 17

18 1.4.4 Katastrální mapa Jako státní mapové dílo velkého měřítka, lze zařadit mapu katastrální. Různou přesností a kvalitou, můžeme na území České republiky odlišit hned několik typů katastrální mapy. Typy katastrálních map: 1) digitální katastrální mapa (DKM), 2) katastrální mapa digitalizovaná (KMD), 3) analogová mapa. Rozsah vlastnického práva k nemovitosti, poukazuje každá katastrální mapa. Zejména geometrickým či polohovým určením. Katastrální mapa obsahuje jak body polohového bodového pole, tak i polohopis a popis. Předmětem katastru je katastrální mapa s popisem, která obsahuje veškerá katastrální území a nemovitosti. V katastrální mapě se také zobrazují pozemky, jako průmět svých hranic, vyznačují se značkami druhů pozemků, parcelními čísly a průmětem vnějšího obvodu se zobrazují stavby. Do polohopisu katastrální mapy řadíme zobrazení: 1) hranice k. ú., 2) hranice územních správních jednotek, 3) hranice chráněných území a ochranných pásem, 4) státních hranic, 5) hranic nemovitostí vyhotovených v jiném souřadnicovém systému. Následuje geometrické a polohové určení polohopisu v SGI: 1) osa kolejí železniční tratě mimo železniční stanici a průmyslové závody, 2) hrana koruny a střední dělící pás silničními komunikace, 3) most, 4) propustek, 5) tunel, 6) osa koryta vodního toku (s šířkou koryta menší než 2m), 7) nadzemní vedení (vysokého a velmi vysokého napětí vč. stožárů), 8) socha, 9) pomník, 10) památník, 18

19 11) zvonice, 12) boží muka, 13) kříž. 11 Vně mapového rámu se nachází mimorámové údaje. Zde je uvedeno označení mapového listu, název katastrální mapy, souřadnicový systém, měřítko, sousední mapové listy a údaje o vzniku katastrální mapy. Katastrální mapy se mohou lišit geodetickým základem, měřítkem, kladem, zobrazením, označením mapových listů a rozměry. Mapy stabilního katastru mají největší zastoupení. Jsou to mapy v měřítku 1 : Následujícím zastoupením byly mapy v měřítku 1 : 1 000; 1 : 1 250; 1 : 1 440; 1 : a 1 : Přesnost mapových podkladů Digitální katastrální mapa a její přesnost Největší přesnost na území České republiky, lze určit digitální katastrální mapou. V platných právních předpisech v oblasti zeměměřictví a katastru, např. v Návodu pro obnovu katastrálního operátu, je zaznamenána základní střední souřadnicová chyba podrobných bodů, která činí 0,14m. Výměry parcel se vypočítávají ze souřadnic. Pokud známe souřadnice všech lomových bodů, využijeme L Huilierova vzorce. Obsah a formu této mapy nalezneme v 13 Vyhláška č. 190/1996 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 90/ 1996 Sb., a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., ve znění vyhlášky č. 179/1998 Sb., vyhlášky č. 113/2000 Sb. a vyhlášky č. 163/2001 Sb vyhláška č. 26/2007 Sb., zákona č. 344/1992 Sb. 19

20 Obr. č. 1 Digitální katastrální mapa v měřítku 1 : Zdroj: Katastrální úřad Plzeň-město, výřez mapy od zaměstnance, paní Krídové 20

21 1.5.2 Analogová mapa a její přesnost Analogové mapy se nacházejí v rozsahu dvou třetin území České republiky. Aby bylo možno nahlížet do katastru nemovitostí, byly mapy skenovány a jsou k náhledu i jako rastrové obrazy. Výměra se určuje graficky. Na výpisu z listu vlastnictví je znázorněno určení výměry graficky nebo v katastrální mapě digitalizované (KMD). Z důvodu přesnosti mapy sáhového měřítka 1:2880, jsou zobrazené na PET foliích. Do těchto analogových map dále patří mapy z období technicko-hospodářského mapování (THM) a mapy, které vznikaly při tvoření základních map z 80. let minulého století, dále mapy bývalého pozemkového katastru a i náčrty přídělového a scelovacího řízení. Okolnosti mající vliv na přesnost analogových map, jsou: 1) volba zobrazení, 2) správné postavení měřického stolu, 3) pečlivé napnutí mapového listu, 4) zobrazení podrobných bodů, 5) zobrazení trigonometrických bodů, 6) způsob zjištění výměry, 7) zobrazení staveb, 8) tvar parcely, 9) srážka mapového listu, 10) opakované překreslování map, 11) reambulance[5]. 21

22 Obr. č. 2 Analogová mapa v měřítku 1 : Zdroj: Katastrální úřad Plzeň-město, výřez mapy od zaměstnance, paní Krídové 22

23 1.5.3 Katastrální mapa digitalizovaná a její přesnost Tyto mapy v sáhovém měřítku 1 : 2 880, pokrývají největší část území České republiky. Mapy vznikaly grafickou metodou. S využitím existujících mapových podkladů, je lze obnovit, pouze jejich převedením do digitální formy. Převod díla do digitální podoby lze: 1) vektorizací, 2) skenováním mapových podkladů, 3) importem seznamu souřadnic do zvoleného systému. Tato mapa je vedena ve vektorové podobě. Kód kvality bodu se uvádí u souřadnic podrobných bodů, u DKM nebo KMD, a poukazuje na jejich původ a přesnost. Přepracovávala se ta území, kde katastrální mapa vznikla grafickou metodou v sáhovém měřítku, dále kde byla použita technologie fotogrammetrické údržby a obnovy (FÚO). Přepracováním těchto map došlo ke zlepšení technické úrovně. Velká část digitalizace souboru popisných informací (SPI) byla ukončena v roce Termín dokončení převodu katastrálních map do digitální podoby, byl určen na rok Termín však nebyl splněn a to z řady objektivních i subjektivních důvodů. Usnesením vlády ČR č. 871, byl schválen další postup s rokem ukončení digitalizace a to roku V roce 2000 vznikla skupina pracovníků, jejímž úkolem bylo řešit problém digitalizace. Problém byl rozdělen na dvě varianty. První varianta rozděluje digitální mapy na digitální katastrální mapu (DKM) a katastrální mapu digitalizovanou (KMD). A druhá varianta obsahuje digitalizaci a to mapy ve formě digitální katastrální mapy. Chyby v první variantě, se do mapy vnášely v průběhu její tvorby, vývoje a aktualizace. K mapám katastru nemovitostí se přidaly mimo jiné i chyby vlivem prací do jednotné evidence půdy (JEP) a následovaly chyby při tvorbě souvislého zobrazení. Chyby ve druhé variantě se zanesly během skenování, odstraňování srážky mapového listu a dalších transformací do rastrových souborů. Přesnost těchto map je ovlivněna faktory, jako jsou: volba zobrazení, správné postavení měřického stolu, pečlivé napnutí mapového listu, 23

24 zobrazení podrobných bodů, zobrazení trigonometrických bodů, způsob zjištění výměry, zobrazení staveb, tvar parcely, srážka mapového listu, opakované překreslování map, reambulance, skenování podkladů s danou přesností, vektorizace, transformace z S-SK do S-JTSK, spojení listů do souvislého zobrazení katastrálního území[5] Analogové mapy a KMD a jejich přesnost Jako jeden přístup k řešení byla k tomuto určení přesnosti, využita zpráva Nový systém pro práci s rastry katastrálních map od VÚGTK,ZDIBY, Existuje hned několik způsobů na převod sáhové mapy souřadnicového systému S-SK (gusterbergského nebo svatoštěpánského), které lze doložit k výslednému řešení střední souřadnicové chyby. Byl testován převod katastrálních map, při různých technologiích. Aby bylo možno porovnat přesnost testovaných technologií, kde jsou známy souřadnice určené přesností, jak uvádí Návod pro obnovu katastrálního operátu, byla zohledněna taková katastrální území, kde nalezneme existenci DKM. Dovoluji si uvést jednotlivé zkoumané metody ze zprávy Nový systém pro práci s rastry katastrálních map od VÚGTK,ZDIBY, 2005[3]. Tab. č. 1 Výsledné střední souřadnicové chyby Metoda Střední souřadnicová chyba Klasická (mílové tabulky) 2,29 Čadova (plátování) 2,30 VÚGTK (Soukupova kolokace) 2,17 Výsledkem jsou rastrové soubory (rastrové mapy ostrovní ) mapových listů, převedené do S-JTSK. 24

25 Z Čadovy technologie, lze hodnotu střední souřadnicové chyby 2,30 m, považovat za přesnost analogových (sáhových) map a KMD. Tento převod je stále předmětem diskuse[3] Výměry parcel a jejich přesnost Odhadce, který vypracovává posudek o ceně pozemku, jak obvyklé nebo administrativní, je jako nezbytný údaj jeho výměra. Jak už jsem v předešlém textu zmínila, je přesnost výměry, závislá na přesnosti souřadnic. Výměru lze vypočítat pomocí L Huilierova vzorce, za předpokladu, že máme dostatečný počet souřadnic lomových bodů[5]. Zhodnocení Mapování se neustále vyvíjí. Mění se způsob zobrazení, měřické přístroje ale i měřické postupy. Na zkreslení katastrálních map, má vliv vše uvedené v předchozí větě, ale nejen to. Sjednocení map pro celé území České republiky nelze z finančně nákladného hlediska. Nepřesné mapové podklady mohou škodit při dělení pozemku, ale i při stanovení obvyklé ceny. A tím ovlivnit tržní hodnotu pozemku a poté i cenu. Mapové podklady nejsou zcela vyhovující. Zvláště při oceňování znalci. Pro napravení vyhovujících mapových podkladů, bychom museli provést zcela nové katastrální mapování na území České republiky. Jak už bylo řečeno, tento předpoklad není zatím reálný z finančních důvodů. V následujícím čase budeme muset stále pracovat s analogovou katastrální mapou a KMD. Lze doporučit k odchylkám výměry, aby se rozlišovala přesnost v lokalitě s analogovou katastrální mapou či KMD a DKM. Na základě tohoto rozlišení by následovalo kontrolní určení výměry. Pro toto určení je nutné povolat osobu, která je k výkonu zeměměřické činnosti způsobilá. 25

26 PRAKTICKÁ ČÁST 1.6 Tržní ocenění bytu ZPRÁVA O HODNOCENÍ Byt č. 810/15 V bytovém domě č. p. 810 Macháčkova 810/ Plzeň 3 -Skvrňany Stanovení aktuální tržní hodnoty majetku (Fair market value) Datum ocenění:

27 OBSAH: Úvodní list Obsah Průvodní dopis Popisné informace Analýza nejvyššího a nejlepšího využití Ocenění Závěr Omezující podmínky a předpoklady Osvědčení PŘÍLOHY: Výpis z katastru nemovitostí Snímek katastrální mapy Základní stavební dokumentace Fotodokumentace současného stavu objektu 27

28 Tato zpráva o hodnocení vyjadřuje můj názor na tržní hodnotu výše uvedeného majetku, který je v absolutním vlastnictví majitele nemovitosti. Posudek je zpracován k technickému stavu a právním skutečnostem k , kdy proběhlo místní šetření. Podklady: Výpis z katastru nemovitostí LV č pro KÚ Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-město. Snímek (kopie) katastrální mapy. Informace a údaje vlastníka o stáří a opravách Informace RK, realitní inzerce. Vlastního průzkumu trhu. Vyhl. č. 3/2008 Sb. ve znění vyhl. č.456/2008 Sb. Zákon č. 151/1997 Sb ve znění p. p. o oceňování majetku. Záznam z místního šetření, fotodokumentace. Oceňovaný majetek jsem osobně prohlédla a při zpracování ocenění jsem vzala v úvahu následující faktory: Polohu, velikost a využitelnost pozemku. Velikost, technický stav a využitelnost stávajících budov, staveb a venkovních úprav. Nejvyšší a nejlepší využití majetku. Převažující trendy v dané lokalitě, obecné podmínky a relativní poptávku po tomto druhu nemovitostí na trhu. Náklady na pořízení majetku jako nového snížené o jeho opotřebení. Prodeje, poptávkové a nabídkové ceny a výši nájemného srovnatelných majetků v okolí. Předmětem ocenění jsou pouze budovy, stavby a pozemky. Jakýkoli jiný majetek jako je vnitřní zařízení, technologie nesouvisející s budovami a stavbami, apod. byl z ocenění vyloučen. Výměry budov a staveb byly převzaty z podkladů poskytnutých klientem a nebyly ve všech případech podrobně ověřovány. 28

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 NEMOVITOST: ½ bytové jednotky, č. 944/3 Adresa nemovitosti: Haškova 944, 460 01 Liberec Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 135/12 Adresa nemovitosti: Labská 135, 405 02 Děčín Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Děčín, k.ú. Děčín,

Více

Znalecký posudek č. 1357-251/2011

Znalecký posudek č. 1357-251/2011 Znalecký posudek č. 1357-251/2011 O ceně nemovitosti - byt č. 2121/10 ve 4.NP bytového domu č.p. 2117, 2118, 2119, 2120, 2121 a 2122 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 339/4 Adresa nemovitosti: Dukelská 339, 293 01 Mladá Boleslav Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4030-46/2015 O ceně bytové jednotky č.985/43 zapsané v KN na LV č.7881, vymezené v bytovém domě čp.985 zapsaném v KN na LV č.6042, stojící na pozemku p.č.st.3742,zapsaném na LV č.6042,

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1222-306/2013 o odhadu ceny obvyklé rodinného domu č.p. 50 na pozemku parc.č. 2067, včetně pozemků p.č. 2067 a 2068 a příslušenství, v k.ú. Staré Město u Frýdku-Místku, v obci

Více

Znalecký posudek č. 5123-287/13

Znalecký posudek č. 5123-287/13 Znalecký posudek č. 5123-287/13 O obvyklé ceně nemovitosti - nebytového prostoru č. 1199/102, v prvním podzemním podlaží bytového domu v ulici Na Jezerce č.p. 1199, v obci Praha, na pozemku parc. č. 2129

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2742/87/2012 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1408/9 Adresa nemovitosti: Černá 1408, Opava - Kateřinky Katastrální údaje : Kraj Moravskoslezský, okres Opava, obec Opava,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015 o ceně obvyklé nemovitosti jednotky č. 80/5 bytu v obytném domě čp. 80 na pozemku p.č.st. 438 kú Břežany u Znojma včetně spoluvlastnického podílu 320/10000 na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 680/115/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 1156/4, v budově č.p. 1156 na pozemku č. parc. 2061/288, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 104-09/2013. Americká 60 30100 Plzeň

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 104-09/2013. Americká 60 30100 Plzeň ZNALECKÝ POSUDEK č. 104-09/2013 O ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 1254/7 v budově čp. 1254, 1255, 1256, 1257, ulice Klostermannova, Plzeň, stojící na pozemcích parc. č. 6722/1, 6723/1, 6724/1, 6725/1,

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. 1. Identifikace nemovitosti. 2. Nález

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. 1. Identifikace nemovitosti. 2. Nález ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI číslo odhadu 013 09 ExÚ HB objednávka odhadu ze dne 3.6.2009 místní šetření proběhlo dne 19.6.2009 za účasti paní bydlící v bytové jednotce jméno a adresa objednatele odhadu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 422-20/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 422-20/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 422-20/2012 O ceně skladovací haly, v obci Džbánov, katastrální území Džbánov u Vysokého Mýta,, okres Ústí nad Orlicí, kraj Pardubický Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8441-94/10 o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2365/1. Palackého 31/2 26601 Beroun. Č.j. 015 EX 313/2013-76. Zjištění obvyklé ceny nemovitosti.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2365/1. Palackého 31/2 26601 Beroun. Č.j. 015 EX 313/2013-76. Zjištění obvyklé ceny nemovitosti. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2365/1 O obvyklé ceně nemovitosti - nebytové jednotky č. 970/13 v budově čp. 970 včetně podílu o velikosti 28/922 na společných částech domu a pozemku parc.č. 437/2 v kat. území Beroun,

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 NEMOVITOST: Garáž bez č.p. na p.č. 678/22 Adresa nemovitosti: Bezručova, 256 01 Benešov Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1560/030/2014

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1560/030/2014 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1560/030/2014 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 2745/2 Adresa nemovitosti: Národní 2163, 407 47 Varnsdorf Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Varnsdorf,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1902/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1 v ul. Tachovská 1383/63 s podílem na společných prostorech a pozemcích č.p. 3617 a 3618 vedených jako zastavěná plocha a nádvoří

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2359/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2359/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2359/2012 O ceně nemovitosti - obvyklá cena bytové jednotky č. 656/20 v objektu čp. 656/4, ulice Bajkalská, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2816/25/2013 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1327/3 Adresa nemovitosti: Fučíkova 1327, Karviná - Nové Město Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Karviná,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál NEMOVITOST: Nebytový prostor, Budova bez č.p. Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Bruntál, obec Bruntál, k.ú. Bruntál-město

Více

Exekuční řízení Sp. zn. 97 EX 3363/13-11 (ocenění stávajícího stavu) Současný stav. Datum místního šetření: 28.4.2014 Datum zpracování : 29.4.

Exekuční řízení Sp. zn. 97 EX 3363/13-11 (ocenění stávajícího stavu) Současný stav. Datum místního šetření: 28.4.2014 Datum zpracování : 29.4. Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 3990-59/2014 EX 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka, bytová jednotka č. 215/13 Adresa nemovitosti: Komenského 215, Stochov Katastrální údaje: Kraj Středočeský, okres Kladno,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6233-85/2011 o ceně bytové jednotky č.350/9 situované v budově č.p.350, postavené na pozemku parc.č.315, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.350 a včetně

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/5

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/5 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/5 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, RD č.p. 579 Adresa nemovitosti: U Krematoria 579, 460 01 Liberec Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres Liberec,

Více

Znalecký posudek č. 648

Znalecký posudek č. 648 Znalecký posudek č. 648 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 657/25 v objektu čp.657, ulice Gruzínská, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1392/1,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/11

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/11 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/11 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 102 Adresa nemovitosti: Hrušov 102, 294 73 Hrušov Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav,

Více

Organizace státní zeměměřické služby

Organizace státní zeměměřické služby Organizace státní zeměměřické služby Český úřad zeměměřický a katastrální ( ČÚZK )... je ústředním orgánem státní správy zeměměřictví a katastru adresa: Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8 V

Více

Znalecký posudek č. 683/2013

Znalecký posudek č. 683/2013 Znalecký posudek č. 683/2013 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 506/33 v objektu čp. 506, ulice Útulná, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 806/260,

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 26605//2012 6 NEMOVITOST: Byt č. 1230/1 Adresa nemovitosti: 1. května 1230 / 134, Mikulov Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Břeclav, obec Mikulov, k.ú. Mikulov

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 214/2009

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 214/2009 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 214/2009 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje : Ostatní stavby: Vlastník stavby: Bytová jednotka - č. 04 v domě čp. 1054 Jablonského 1054, 50801 Hořice

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3328-151/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3328-151/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3328-151/2013 O ceně bytové jednotky č.572/32 v Olomouci, U Cukrovaru 572/10, vč.příslušenství a podílu o velikosti 185/7986 na společných částech domu, vše zapsáno na LV č.2304 pro

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 1283/14 612 00 Brno - Královo Pole. PhDr.Hubert Valášek,CSc.

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 1283/14 612 00 Brno - Královo Pole. PhDr.Hubert Valášek,CSc. ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 14372-122/15 o ceně bytové jednotky č.2270/11 situované v domě č.p.2270 na parc.č.st.3321, katastrální území Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, okres Ostrava - město, včetně podílu

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2880/89/2013 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 2103/12 Adresa nemovitosti: Malá Trávnická 2103, Přerov - Přerov I-Město Katastrální údaje: Kraj Olomoucký, okres Přerov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6901/67-2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6901/67-2014 -1- ZNALECKÝ POSUDEK č. 6901/67-2014 o ceně nemovitosti bytové jednotky č. 473/5 v bytovém domě čp. 473 v k.ú. Poříčí u Trutnova, obec Trutnov, okres Trutnov, včetně podílu na společných částech budovy

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3164

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3164 ZNALECKÝ POSUDEK číslo ZP-3164 NEMOVITOST: Bytová jednotka, spoluvlastnický podíl 1/2 bytové jednotky č. 107/2 Katastrální údaje : Kraj Pardubický, okres Pardubice, obec Pardubice, k.ú. Pardubice Adresa

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka č. vyhotovení: 1 č. j: 465/2015-N ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 1417-22/2015 o ceně bytové jednotky č. 1073/5 (zapsané na listu vlastnictví č. 5922), umístěné v budově č.p. 1073 (zapsané na listu vlastnictví

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3043/72/2014 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka byt č. 700/2 Adresa nemovitosti: Olbrachtova 700 / 13, 734 01 Karviná - Ráj Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2588/2013. Murmanská 1475/4 100 00 Praha 10

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2588/2013. Murmanská 1475/4 100 00 Praha 10 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2588/2013 O ceně nemovitosti - obvyklé hodnoty bytové jednotky č. 464/39 v objektu čp. 464, Pod lysinami, obec Praha, včetně příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3433/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3433/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3433/09 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor Táborská

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 1670-170/2014 o ceně bytu jednotka č.1565/57, včetně garážového stání, č.p.1565/30, stavební plocha p.č.1352/2, 1353/2, 1353/5, v k.ú. Krč, obci Praha, okres Hlavní

Více

Znalecký posudek č. 678/2013

Znalecký posudek č. 678/2013 Znalecký posudek č. 678/2013 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1424/111 v objektu čp. 1424, ulice Tádžická, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č.5805/265. odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby podle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

ZNALECKÝ POSUDEK č.5805/265. odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby podle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č.5805/265 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby podle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 10.1 Byt Stávající Číslo jednotky: 2127/22 V budově č. p.: 2127 Na pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2448/2012. Murmanská 4 100 00 Praha 10. dražby.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2448/2012. Murmanská 4 100 00 Praha 10. dražby. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2448/2012 O ceně nemovitosti - obvyklá cena bytové jednotky č. 466/30 v objektu čp. 466, ulice Tupolevova, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Číslo 2685-12-2015 6

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Číslo 2685-12-2015 6 Odhad obvyklé ceny nemovitosti Číslo 2685-12-2015 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č.474/2. Adresa nemovitosti: Nový Svět 474, Harrachov 512 46 Katastrální údaje: Kraj Liberecký, okres Semily, obec Harrachov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 2736/10 nacházející se v bytovém domě č.p. 2735, 2736 a 2737 v ulici Větrná, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem. Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice

Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem. Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice Katastrální údaje: Kraj Jihomoravský, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2382/2012. Účel znaleckého posudku: Zjištění ceny nemovitosti pro účely prodeje elektronickou aukcí.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2382/2012. Účel znaleckého posudku: Zjištění ceny nemovitosti pro účely prodeje elektronickou aukcí. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2382/2012 O ceně nemovitosti - obvyklá cena bytové jednotky č. 1406/59 v objektu čp. 1406/5, ulice Baškirská, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9247-29/2013. Husitská 692/3 415 01 Teplice

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9247-29/2013. Husitská 692/3 415 01 Teplice ZNALECKÝ POSUDEK č. 9247-29/2013 o ceně nemovitosti - bytu č. 5095/3 v bytovém domě Chomutov č.p. 5094, 5095 v ulici Školní Pěšina včetně podílu 759/24480 na příslušenství a společných částech domu Chomutov

Více

Znalecký posudek č. 509/2012

Znalecký posudek č. 509/2012 Znalecký posudek č. 509/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1329/3 v objektu čp. 1329, ulice V Olšinách, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, to vše na LV

Více

Znalecký posudek. č. 746-18/2014

Znalecký posudek. č. 746-18/2014 Znalecký posudek č. 746-18/2014 Objednatel: Královská dražební, a.s. Kateřinská 482/26 128 00 Praha-Nové Město Účel posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu č. p. 40, obec Havlíčkův Brod, místní

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Upozornění... 5 Poloha areálu... 6 Výměry:... 7 Územní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2378/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2378/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2378/2012 O ceně nemovitosti - obvyklá cena bytové jednotky č. 771/1 v objektu čp. 771/66, ulice Moskevská, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/2

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/2 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/2 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 243 Adresa nemovitosti: Polní 243, 464 01 Frýdlant Katastrální údaje : Kraj Liberecký,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 790/260/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 790/260/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 790/260/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 190/16, v budově č.p. 190 na pozemku č. parc. 170, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 190 a

Více

Odraz změn legislativy ČR v pozemkových úpravách

Odraz změn legislativy ČR v pozemkových úpravách Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Oddělení Pozemkové úpravy a využití krajiny Brno www.vumop.cz Odraz změn legislativy ČR v pozemkových úpravách Brno 2014 Ing. Michal Pochop Vyhláška č. 13/2014

Více

OCENĚNÍ NEMOVITOSTI 03/2015

OCENĚNÍ NEMOVITOSTI 03/2015 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI 03/2015 Předmětem ocenění je stanovení návrhu ceny obvyklé areálu Státního archivu, který je situován v katastrálním území Žlutice, obec Žlutice, okres Karlovy Vary. Objednatel: Státní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 5997/177 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

ZNALECKÝ POSUDEK č. 5997/177 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č. 5997/177 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 10.1 Byt Stávající Číslo jednotky: 28/1 V budově č. p.: 28 Na pozemku parc.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 140 00 Praha 4

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 140 00 Praha 4 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6839-187/2012 o ceně obvyklé budovy bez č.p. ( budova A ) postavené na pozemku parc.č.st.5027, budovy bez č.p. ( budova B ), postavené na pozemcích parc.č.st.5709/1, 5709/2 a pozemků

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 3118/319/2012 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 29/3 s příslušenstvím a podílem na společných částech domu čp. 29 a na pozemku p.č. st. 74, vše v k.ú. Letohrad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013 O obvyklé ceně bytové jednotky č. 742/112, která je součástí bytového domu č. p. 740, č. p. 741 a č. p. 742, stojící na pozemku p. č. st. 1203, p. č. st. 1204 a p. č. st.

Více

Katastr nemovitostí PŘEDMĚT KN. Předmět a obsah katastru nemovitostí. Předmět katastru nemovitostí. Předmět katastru nemovitostí Katastrální území

Katastr nemovitostí PŘEDMĚT KN. Předmět a obsah katastru nemovitostí. Předmět katastru nemovitostí. Předmět katastru nemovitostí Katastrální území Katastr nemovitostí Předmět a obsah katastru nemovitostí Ing. Pavel Černota, Ph.D. Ing. Hana Staňková, Ph.D. PŘEDMĚT KN V KN se evidují: katastrální území pozemky v podobě parcel budovy, byty a nebytové

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 153/6723/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 153/6723/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 153/6723/2014 o obvyklé ceně jednotky - bytu č. 1131/53 v bytovém domě č.p. 1131, 1132 včetně podílu na společných

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům s nebytovými prostory s garáží mimo dům v současném stavu sjednání ceny při prodeji Předmět ocenění

Více

1 100 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6453/103 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

1 100 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6453/103 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6453/103 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 10.1 Byt Stávající Číslo jednotky: 803/16 V budově č. p.: 803 Na pozemku

Více

3330/244/11-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny.

3330/244/11-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny. 3330/244/11-1 - o ceně : Bytu č. 1066/12 v č.p. 1066, v bloku domů složeném z domů č.p. 1066, 1067 a 1068 na pozemcích p. č. 2349, 2350 a 2357, v katastrálním území 775258 Střekov. Okres : CZ0427 Ústí

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 300/4/10

Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 300/4/10 I n g. R o m a n L u k á š, z n a l e c z o b o r u e k o n o m i k a, o c e ň o v á n í n e m o v i t o s t í. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

strana 1 Popis č. 4102/2014

strana 1 Popis č. 4102/2014 strana 1 Popis č. 4102/2014 o ceně nemovitostí pozemek parc.č. st. 1237, jehož součástí je rodinný dům č.p. 1165 stojící na pozemku parc.č. st. 1237, a pozemek parc.č. 2688/1; pozemky a budova k datu 15.7.2014

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3098

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3098 ZNALECKÝ POSUDEK číslo ZP-3098 NEMOVITOST: Bytová jednotka, spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 bytové jednotky č. 574/2 Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Teplice, obec Krupka, k.ú. Bohosudov Adresa

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2379/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2379/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2379/2012 O ceně nemovitosti - obvyklá cena bytové jednotky č. 1464/180 v objektu čp. 1464/61, ulice Moskevská, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3772-72/2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3772-72/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3772-72/2014 O ceně bytové jednotky č.2032/21 v Blansku, Jasanová 2032/7, vč.příslušenství a podílu o velikosti 583/26454 na společných částech domu a pozemku p.č.st.4377, zastavěná

Více

Znalecký posudek č. 4087/2013

Znalecký posudek č. 4087/2013 Znalecký posudek č. 4087/2013 O ceně nemovitosti - rodinný dům čp.2014 ve Varnsdorfu stanovení obvyklé ceny ( Špičková) Objednatel posudku: Účel posudku: Ing. Aleš Klaudy Masarykovo nám. 191/18 405 02

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1041 / 5 / 2010

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1041 / 5 / 2010 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1041 / 5 / 2010 Typ nemovitosti Účel ocenění Byt ve vlastnictví bez garáže a bez garážového stání v současném stavu exekuce Předmět ocenění Bytová jednotka

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3980/12 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní

Více

D o d a t e k čís.2944-195/2011. čís.1858-02/2008

D o d a t e k čís.2944-195/2011. čís.1858-02/2008 Okres: Český Krumlov Obec: Rožmberk nad Vltavou D o d a t e k čís.2944-195/2011 k Z N A L E C K É M U čís.1858-02/2008 k D o d a t k u čís.2812-63/2011 P O S U D E K zjištění obvyklé ceny nemovitosti budovy

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 150/2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 150/2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 150/2015 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka, byt č. 1231/2 Katastrální údaje : Kraj Královéhradecký, okres Rychnov nad Kněžnou, obec Rychnov nad Kněžnou, k.ú. Rychnov nad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015 NEMOVITÁ VĚC: pozemky, pozemek Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mělník, obec Býkev, k.ú. Býkev Adresa nemovité věci: Býkev, 276 01 Býkev Vlastník

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 4049-65/2015 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka, Byt č.323/3 Katastrální údaje : Kraj Pardubický, okres Ústí nad Orlicí, obec Vysoké Mýto, k.ú. Vysoké Mýto Adresa nemovité

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 1485/2014 Ocenění bytové jednotky č. 787/19 zapsaná na listu vlastnictví č. 7495, vymezená v budově č.p. 786, 787, zapsané na LV č. 3016, stojící na parcele č. 834/21,

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A888 Administrativní budova se zahradou Brno, ul. Vinohrady 10

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A888 Administrativní budova se zahradou Brno, ul. Vinohrady 10 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A888 Administrativní budova se zahradou Brno, ul. Vinohrady 10 Obsah 1) Stručný popis:... 3 2) Důležité informace:... 3 3) Poloha... 4 4) Vzdálenosti:... 4 5) Výměry:...

Více

Znalecký posudek č. 5748-130/15

Znalecký posudek č. 5748-130/15 Znalecký posudek č. 5748-130/15 O obvyklé ceně nemovité věci - bytové jednotky č. 2465/8, ve třetím nadzemním podlaží bytového domu v ulici Dominova č.p. 2465, v obci Praha, na pozemku parc. č. 2780/29,

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3087/116/2014 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka byt č. 2971/19 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Ostrava-město, obec Ostrava, k.ú. Zábřeh nad Odrou, kód k.ú.

Více

Znalecký posudek č. 2953/63/2014

Znalecký posudek č. 2953/63/2014 Znalecký posudek č. 2953/63/2014 O ceně obvyklé bytové jednotky č.144/26 s podílem na společných částech domu čp. 144 a pozemku parc.č. st 362 v k.ú.přísečná-domoradice, obec Český Krumlov, okres Český

Více

o ceně nemovitosti - provozní budovy postavené na pozemcích v kat. území Modřany, Praha 4

o ceně nemovitosti - provozní budovy postavené na pozemcích v kat. území Modřany, Praha 4 Znalecký posudek č. 7591/2012 o ceně nemovitosti - provozní budovy postavené na pozemcích v kat. území Modřany, Praha 4 Vlastník nemovitosti: SEMOS a.s. (úpadce) Kyslíková 1984/4 143 00 Praha 4 Objednavatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3518-341/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3518-341/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3518-341/2013 O ceně bytové jednotky č.805/11 v Hradci Králové, Slezské Předměstí, Bratří Štefanů 805/32, včetně příslušenství a podílu o velikosti 554/37703 na společných částech domu,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice ZNALECKÝ POSUDEK č. 4566 o ceně rodinného domu č.p. 728 na pozemku parc. č. 1838 včetně venkovních úprav a pozemku v obci Kladno, katastrální území Kročehlavy, okres Kladno Objednatel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013 O obvyklé ceně bytové jednotky č. 1896/4, která je součástí bytového domu č. p. 1896, stojící na pozemku p. č. 3522, ležící v ulici Rybova, obci Hradec Králové, kat. území

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2944/153/2013 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č. p. 477 Adresa nemovitosti: Revoluční 477, Bohumín - Nový Bohumín Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Karviná, obec

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 2730-57-2015 6

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 2730-57-2015 6 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 2730-57-2015 6 MOVITOST: Bytová jednotka č.86/3. Adresa nemovitosti: Břevniště 86 Katastrální údaje: Kraj Liberecký, okres Česká Lípa, obec Hamr na Jezeře, k.ú. Břevniště

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4647

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4647 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4647 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 411/3 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 411-415 na pozemcích parc. č. 806/134-138 včetně spoluvlastnického podílu na budově

Více

A) Nález - celkový popis nemovitosti:

A) Nález - celkový popis nemovitosti: Znalecký posudek číslo 3700 40/08 O ceně nemovitosti: Bytová jednotka 2250/2 P Ř E R O V katastrální území: Přerov bývalý okres: Přerov O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel znaleckého posudku: EXEKUTORSKÝ

Více

Znalecký posudek. Pořadové číslo 1329-01/2015

Znalecký posudek. Pořadové číslo 1329-01/2015 Pořadové číslo 1329-01/2015 Znalecký posudek Ocenění nemovitosti bytové jednotky č. 187/7 v obytné budově čp. 187 v Českých Velenicích, k.ú. a obci České Velenice, okres Jindřichův Hradec. Vyhotovení :

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1349 / 8 / 2012

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1349 / 8 / 2012 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1349 / 8 / 2012 Typ nemovitosti Účel ocenění Byt ve vlastnictví bez garáže a bez garážového stání v současném stavu Exekuční řízení

Více

Znalecký posudek č. 2957/67/2014

Znalecký posudek č. 2957/67/2014 Znalecký posudek č. 2957/67/2014 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1824/3 s podílem na společných částech domu č.p.1824 a pozemku parc.č. st.1864 v k.ú.aš, obec Aš, okres Cheb. Objednatel posudku: Účel

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 71/2727/2013

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 71/2727/2013 EURODRAŽBY.CZ a.s. U Pískovny č.p. 890 č.o. 1 182 00 Praha 8 ČESKÁ REPUBLIKA Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 71/2727/2013 Typ nemovitosti Účel ocenění Byt ve vlastnictví

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 5655-65/2015. Stanovení ceny obecné pro prodej v dražbě 003EX 65/12-117

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 5655-65/2015. Stanovení ceny obecné pro prodej v dražbě 003EX 65/12-117 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5655-65/2015 o obvyklé ceně nájemního vztahu váznoucího k bytu č.001 v budově č.p.1309 realizované na pozemku p.č.638 v katastrálním území Libeň (kód:730891), obec Praha. Objednavatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2316-53/12. Ing. Radim Opletal Pavelčákova 14 77200 Olomouc. Č.j.: 057EX 468/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2316-53/12. Ing. Radim Opletal Pavelčákova 14 77200 Olomouc. Č.j.: 057EX 468/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2316-53/12 o ceně nemovitosti jednotky bytu č.139/9 v obytném domě č.p. 1238, 1239 na pozemku p.č. 251/1, 2521/2 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Rychnov nad Kněžnou, obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6715/64-2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6715/64-2013 -1- ZNALECKÝ POSUDEK č. 6715/64-2013 o ceně nemovitosti bytové jednotky č. 290/17 v bytovém domě čp. 290 v k.ú. Pardubice, obec Pardubice, okres Pardubice, včetně podílu na společných částech budov a pozemcích

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2499/135/2010 6 NEMOVITOST: Rodinný dům s příslušenstvím a pozemky Adresa nemovitosti: Dolní Nětčice 20 Katastrální údaje : Kraj Olomoucký, okres Přerov, obec Dolní

Více