Petra Růžičková NADANÉ DĚTI V ZÁKLADNÍ ŠKOLE. UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra primární pedagogiky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Petra Růžičková NADANÉ DĚTI V ZÁKLADNÍ ŠKOLE. UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra primární pedagogiky"

Transkript

1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra primární pedagogiky Petra Růžičková 4. ročník prezenční studium obor: Učitelství pro 1. stupeň ZŠ NADANÉ DĚTI V ZÁKLADNÍ ŠKOLE Diplomová práce Vedoucí práce: Mgr. Martina Fasnerová Olomouc 2010

2 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně a užila jen uvedených pramenů a literatury. V Brně dne

3 Děkuji Mgr. Martině Fasnerové, vedoucí práce, za odborné vedení diplomové práce, poskytování rad a velmi vstřícný přístup. Poděkování patří i učitelům, řediteli školy a rodinám pozorovaných dětí, kteří mi umožnili provést výzkum. Dále bych také ráda poděkovala mé rodině a přátelům za podporu.

4 OBSAH Úvod Co je to nadání a talent Nadání versus talent Druhy nadání Charakteristika nadaných dětí Zmínka o etnických souvislostech Diagnostika a vyhledávání nadaných dětí Vliv genů, rodiny a sociálního prostředí Identifikace nadaných dětí Vzdělávání nadaných dětí Možnosti vzdělávání nadaných dětí Formy a organizační formy vzdělávání nadaných dětí Aktivity pro nadané děti Metody práce s nadanými dětmi Aktivizující metody Komplexní výukové metody Nadaný žák ve třídě a jeho začlenění Vzdělávání učitele Poruchy spojené s nadanými dětmi Aspergerův syndrom Hyperkinetická porucha Autismus Specifické poruchy učení Nevyrovnaný sociální a emoční vývoj... 43

5 5 Organizace, legislativa a Školní vzdělávací program Organizace věnující se nadaným dětem Začlenění nadaných dětí v rámci Školního vzdělávacího programu Zákony a legislativní ustanovení Návrh realizace výuky heuristickou metodou Charakteristika respondentů Charakteristika metodického materiálu Kritéria hodnocení Metodický materiál Architektura Metodický materiál Matematický atlas světa Metodický materiál Ptáci Metodický materiál Architektura Metodický materiál Mystický svět Metodický materiál Matematické úlohy Kubismus Nejvyšší číselná hodnota Číselná hodnota Závěr Seznam pramenů a literatury Seznam příloh Anotace

6 Úvod V této diplomové práci se zabýváme nadanými dětmi na prvním stupni základní školy (dále i ZŠ). V diplomové práci se budeme věnovat dětem s přednostmi význačnými pro schopnost vysokého výkonu. Nadané děti potřebují jiný přístup ve vzdělávání než děti z běžných základních škol. Jedná se o děti s vyšší rozumovou dovedností, praktickými, nebo se značnými uměleckými a sportovními schopnostmi. Rozvoj talentovaných jedinců je v dnešní době velmi aktuální jak u odborné veřejnosti, tak laiků. Za velký klad pokládáme to, že se rozšiřuje okruh odborníků, kteří se zabývají nadáním, talentem a s tím spojeným vzděláváním. V této oblasti se prohlubuje vzdělávání pedagogů i zájem škol o podporu talentů, narůstá kvalitní nabídka služeb jak školních, tak i mimoškolních aktivit. Objevuje se také množství materiálů, které se dají využít při práci s nadanými dětmi. Cílem diplomové práce je zvýšení odborné informovanosti o problematice nadaných dětí. Dalším cílem je ověření některých charakteristických znaků nadaných dětí v běžné třídě v porovnání s dětmi bystrými. S nadanými jedinci se většina z nás nesetkává každodenně. Vyplývá to z procentuálního ohodnocení vysoce nadané populace, které se pohybuje mezi 2 % - 3 %. I když se s takovými žáky učitelé nesetkávají, měli by vědět, jak se v procesu vyučování chovat, jakým způsobem je vzdělávat, jaké metody používat, abychom neutlumili nadání jedince s touto dispozicí. I v dnešní době se objevují lidé, kteří zastávají názor, že jestliže je dítě nadané, nepotřebuje čas pedagoga tak, jako děti ostatní. Myslíme si, že tento názor je mylný. Žáci s talentem potřebují stejné množství času, trpělivosti a zapálení pedagoga, který je usměrňuje, vzdělává, povzbudí a pomůže začlenit do společnosti jako jiné děti s tím, že přijímané informace musejí být hlubšího charakteru. S nadáním často bývají spojené různé poruchy, se kterými pedagog musí umět pracovat. 6

7 Úkolem současného učitele, který se dostane do styku s nadanými dětmi, je podporovat jejich maximální rozvoj, díky kterému by mohly přispět ke svému prospěchu i užitku společnosti. 7

8 1 Co je to nadání a talent 1.1 Nadání versus talent Názory odborníků na význam pojmů talent a nadání se různí. Někteří odborníci i pedagogové vidí pojmy odlišně, zatím co někteří autoři pojmy nerozlišují. Existuje mnoho různých pohledů na stejnou terminologii. V následujícím textu zjistíme, jak je chápání pojmů talent a nadání diferencované. J. Laznibatová (2001, s. 62) uvádí, že: nadání se chápe jako všeobecnější předpoklad k činnosti, výkonu, talent se chápe jako určité specifické anebo úzce vymezené předpoklady na činnost. J. Laznibatová uvažuje o nadání jako více funkční sféře, kdy student může vynikat např. v matematice, češtině i vlastivědě. Ovšem při talentu žák vyniká pouze v jedné oblasti, např. matematice. F. J. Mönks a I. H. Ypenburg (2002) uvádí, že existují rozdíly mezi termíny vysoce nadaný a talentovaný, které se opírají o výsledky IQ testů a výkonu. Vysoce nadaný je jedinec, který patří mezi 10 % lidí s nejvyšším IQ, zatím, co talentovaný je ten, který dosáhne nižších nadprůměrných hodnot IQ. Podle E. Landaua (2008, s. 39) je nadání základním rysem osobnosti talentovaného člověka, jenž mu umožňuje přenést talent na vyšší roviny. Další pojetí je takové, že nadání je vrozená schopnost, zatím, co talent je získaná dovednost, na kterou má vliv okolí. Objevuje se i myšlenka, že pojem nadání se užívá výlučně pro označení mimořádné schopnosti v intelektuální oblasti, zatímco o talentu hovoří tehdy, jde-li o schopnosti vysloveně v oblastech slovesného umění, sportu, hudby, nebo ve výtvarném umění. F. J. Mönks, I. H. Ypenburg (2002, s. 29). Odlišnost názorů na pojetí termínů nutí odborníky ke konstruktivnímu řešení, proto většina světových i českých odborníků používá pojmy jako synonyma. Díky této dohodě předchází řadě nedorozumění. Objevují se ale i takoví autoři, kteří odmítají slova používat jako synonyma. Např. J. Laznibatová (2001), která upřednostňuje názor M. Musila (1985) před 8

9 ekvivalentním pojetím pojmů. M. Musil (1985, s. 56) se domnívá, že nadání označuje neucelený souhrn příznivých osobnostních předpokladů na nějakou tvořivou činnost - vrozenou i výchovou nebo vlastním úsilím získanou, které však dotyčný jedinec (nositel nadání) ještě soustavněji a přesvědčivě nepoužil před okolím a ani sám před sebou. Tedy podle M. Musila hraje velkou roli ve vysvětlení pojmu nadání genetika 1 (nadání vyjadřuje něco dané - dané už od počátku) a dále také výchova (sociální prostředí, podněty, motivace) i vlastní úsilí a zájem dále se rozvíjet. Naproti tomu u talentu nejde rozpoznat, jestli se jedná o něco daného, anebo o postupně rozvíjené kvality. Pojem talent diferencuje jako ucelenější systém příznivých osobnostních předpokladů na nějakou tvořivou činnost, vrozených i získaných ve vzájemném působení s prostředím. Talent se opakovaně a soustavně potvrzoval pozoruhodnými výsledky i tvořivými realizacemi. Díky těmto důvodům M. Musil (1985) spojuje talent s nositelem, který již dosáhl nějakých nadprůměrných, mimořádných a tvořivých výsledků, zatím co nadání představuje předpoklady, které spojuje s vývojovými, vrozenými kvalitami, které ještě nejsou objevené. Z předchozího textu je patrné, že nejasnosti při vymezování termínů a jejich chápání jsou značné. Podle L. Hříbkové (2009, s. 43), záleží na pochopení odlišnosti potenciálu a jeho vztahu k výkonu. Abychom v praxi mohli vyslovit určitý úsudek o potenciálu, musíme však podaný výkon jedince porovnat (v dětském věku nejčastěji s výkony vrstevníků v téže oblasti, v dospělosti s výkony ostatních v daném oboru). Toto porovnání výkonů vede k vyjádření o úrovni rozvoje potenciálu (např. schopnostech) jedince. L. Hříbková (2009) je přesvědčená, že posuzování potenciálu (výkon, kvalita a kvantita) je ovlivněno společenským, sociokulturním a věkovým měřítkem. Tyto faktory se v průběhu času mění a vyvíjí. To platí i pro definici B. Geista (2000), v níž se vyjadřuje o vlivu sociálního časoprostoru. Proto se podle L. Hříbkové objevují nejasnosti v chápání pojmů talentu a nadání. J. Jurášková (2003, s. 17) se domnívá, že rozličné chápání termínů talent a nadání lze chápat čtyřmi způsoby (tabulka č. 1). 1 Genetika - nauka o dědičnosti, zabývající se proměnlivostí organismů. V. Petráčková, J. Kraus a kol. (2001). 9

10 Nadání Talent Ekvivalenty velmi vysoký talent předpokládaná potenciální složka všeobecné intelektové předpoklady oblast mezi nadáním a průměrem výkonová (perforační) složka předpoklady pro jednu, anebo více oblastí TABULKA č. 1 - chápání termínů podle J. Juráškové. Díky množství názorů na vymezení pojmů talent - nadání, se přikláníme k tomu, abychom v této práci používali pojmů jako synonym a předešli tak nedorozumění. Pojmům nadání a talent se věnovalo již mnoho autorů i předních odborníků. Tito odborníci se pokoušeli o jasné a výstižné definování, vymezení pojmů nadání - nadaný, talent - talentovaný. Již v 60. letech 20. století bylo známo přes sto různých definic pojmů, které se navzájem doplňovaly a prolínaly. Tato situace se nezměnila ani po uplynulých padesáti letech. I po tak dlouhé době je těžké říci jednoznačně, která definice je nejvýstižnější. O jedno z prvních utřídění definic pojmu nadání se v 60. letech 20. století pokusil L. J. Lucito, který rozdělil sto třináct definic do šesti složek: 1. ex post facto definice, 2. sociální, 3. kreativní, 4. procentuální definice, 5. definice IQ a 6. definice navazující na Guilfordův model struktury inteligence. Definice ex post facto vychází z výzkumu historických osobností, kdy L. J. Lucito odvozoval z jejich proslulosti a osobnostní charakteristiky. Sociální definicí se myslí takové nadání, které se začíná projevovat v určitých činnostech, ve kterých nadaný převyšuje ostatní. V kreativní definici je stěžejní tvořivost nad inteligencí. Procentuální definice je postavena na procentuálním vyčíslení nadaných jedinců v určitém ročníku ve společnosti. Pro IQ definici je stěžejní inteligenční kvocient, tedy číslo popisující inteligenci člověka v poměru k ostatní populaci. Při kognitivním nadání je IQ vyšší než 130. Podle definice nadání, navazující na Guilfordův model struktury inteligence, jsou jádrem nadání myšlenkové operace. 10

11 V 70. letech 20. století školní inspektor S. Marland zpracoval šetření v amerických školách, jak kvalitně je pečováno o nadané jedince. Při tomto šetření vznikla charakteristika vysoce nadaných jedinců, která je do dnes uváděna jako jedna z necitovanějších. Podle S. Marlanda se jedná o jedince, kteří disponují reálnými potencionálními schopnostmi, které jsou výrazem jejich možností vysokých výkonů v intelektuální, kreativní, umělecké, (hudební či výtvarné) nebo jiné specifické akademické oblasti, nebo výrazem jejich neobyčejných vůdcovských kvalit. Jsou to děti, které pro to, aby mohly uskutečnit svůj příspěvek pro sebe i pro společnost, vyžadují diferencovanou nabídku výuky a podnětná opatření, jaká v běžné škole obvykle nejsou k dispozici. F. J. Mönks, I. H. Ypenburg (2002, s. 16). B. Geist (2000, s. 156) uvádí, že pojem nadání je používán ve značně širokém spektru významů. Podle něj se nadání realizuje v konkrétním sociálním časoprostoru a je vystaveno, při interakci s ním, jeho jak brzdícím, tak podporujícím vlivům, takže nelze na jeho jednotlivých projevech rozlišit podíl dispozic a podmínek tohoto časoprostoru. Nadání lze považovat za výrazné spojení specifických nadprůměrných vloh k určité třídě výkonů (činností). Tento autor zmiňuje názor, kdy nadání je chápáno pouze v inteligenční sféře, je měřené inteligenčními testy a podle výsledků se získá inteligenční kvocient, tedy míra nadání. Ovšem nadání není jen záležitostí IQ. Mnoho dětí i s nižším IQ, ale např. kreativnější, bývají v životě úspěšnější než inteligenčně nadaní. O talentu se B. Geist (2000, s. 296) zmiňuje jako o formě nadprůměrného nadání normálního člověka pro určitou konkrétní činnost (výkon). Tedy oba pojmy chápe jako ekvivalenty. J. Sejvalová (2004), zmiňuje J. Renzulliho model tří kruhů. Podle ní je uplatňování tohoto modelu ve škole aktuální. J. Renzulli, nechápe nadání v kognitivní či schopnostní rovině. Chápe jej jako složku ovlivněnou dalšími faktory. J. Sejvalová (2004) se domnívá, že J. Renzulli považuje za stejně důležitou také motivaci, kterou nazval zaujetí pro úkol. V následující jednoduché rovnici si můžeme popsat, co podle J. Renzulliho tvoří nadání. Nadprůměrnost schopností + zaujetí pro úkol + motivace + tvořivost = nadání. 11

12 Na tuto rovnici navázal nizozemský odborník F. J. Mönks, který se domnívá, že mimo jiné je nadání ovlivněno působením rodiny, přátel a školy. S tímto názorem souhlasíme a domníváme se, že je oprávněný. F. J. Mönks, I. H. Ypenburg (2007, s. 24) se domnívají, že na jedné straně je zdůrazňován vzájemný vztah tří osobnostních znaků, jakož i tří nejdůležitějších sociálních vztahů, a na straně druhé se zdůrazňuje vzájemná závislost obou těchto trojčlenných skupin. Domníváme se, navzdory J. Sejvalové, je aktuální model školství je právě ten, který navrhl F. J. Mönks. V dnešní době plné technických vymožeností a zvláštních lidských vztahů, je znám velký vliv sociálního prostředí na vývoj jednotlivce. Jestliže jedinec nevyrůstá v podnětném prostředí, jeho nadání a celkově sociální chování nemá výživu pro to, aby se dál rozvíjelo, a časem upadá, popř. se ani nerozvine. 1.2 Druhy nadání O jednotlivých druzích nadání a jejich rozlišení se začalo uvažovat až poměrně pozdě. První zmínky pochází z 20. století, kdy byly spojené s adekvátním výběrem povolání. Podle L. Hříbkové (2009, s. 34) byli žáci rozvíjeni takovým způsobem, který jim později umožní uplatnit nabyté vědomosti a získané dovednosti na trhu práce. L. Hříbková (2007) dále uvádí, že jedny z prvních druhů mimořádných projevů byly diagnostikovány v umění a sportu, tedy v oblastech, které lze vizuálně zhodnotit. V 21. století se již objevují různé druhy nadání. Podle V. Fořtíka a J. Fořtíkové (2007), existuje 6 kategorií akademických talentů. Intelektové schopnosti, vědecké schopnosti, vůdcovství ve skupině, kreativní myšlení, nadání v oblasti krásného umění a schopnosti spojené se zručností. J. Jurášková (2003) chápe členění nadání podobně, ovšem nezmiňuje se o akademickém nadání jako o kategorii, ale používá ho jako druh nadání. Domnívá se, že akademické nadání se projevuje vysokými schopnostmi, které se využívají v různých akademických oblastech. Např. děti na základní škole dané schopnosti používají v předmětech jako je matematika, cizí jazyk, český jazyk 12

13 atd. Ostatní druhy nadání chápe J. Jurášková (2003) jako něco, co je tvořené vysokými schopnostmi, nebo výkony člověka. Jestliže se ovšem nad tímto členěním zamyslíme, není náhodou tvořivost součástí všech ostatních typů nadání? A není snad akademický talent druhem intelektového nadání? Díky otázkám, které jsme si položili, se domníváme, že nejvýstižnější pojetí nadání uvádí V. Dočkal (příloha č. 1), který předpokládá, že nadání se dělí na pohybové, umělecké, intelektové a praktické. Podle V. Dočkala (2005, s. 53) je důležité si uvědomit vzájemné prolínání jednotlivých talentů. Např. taneční nadání je jak uměleckým, tak pohybovým nadáním (ale souvisí také s hudebním talentem) a technické nadání je jak praktickým, tak intelektuálním nadáním, ale prolíná se i s manuálním nadáním. Toto schéma je pouze ilustrativní, protože V. Dočkal poukazuje na skutečnost neustále se vyvíjejících nových vazeb a druhů talentu. Autor zcela záměrně ve schématu nezmiňuje nadání akademické. V. Dočkal (2005, s. 55) chápe akademické nadání jako způsobilost podávat studijní výkony. V dnešní době je samozřejmé posuzovat dítě se samými jedničkami jako nadané, ovšem schopnost dobře se něco naučit je spíše intelektuální činnost. Kdo se dobře učí, může být pokládán za nadaného, ale pro nás je důležité to, jestli se tento žák bude chovat jako nadaný i za branami školy a to ze studijních výsledků nevyplývá. Objevuje se také teorie, že nadání se dělí na latentní a manifestované. L. Hříbková (2005, s. 48) rozlišuje nadání podle stupně aktualizace. Latentní nadání podle ní představuje potenciál nadání, které bylo u dětí potvrzeno psychologickým šetřením. Toto nadání děti ještě nijak neprezentují, jedná se o potencionální složku, která může být v budoucnu rozvinuta a využita. Latentní nadání bývá označováno za předchůdce nadání manifestovaného. Dítě, u kterého se již nadání projevilo, např. vysokými výkony, spadá do nadání manifestovaného. 13

14 1.3 Charakteristika nadaných dětí I když existuje výčet toho, co je podle pedagogů typické pro děti s nadáním, nikdy nesmíme zapomenout na to, že každý jedinec je originál. Je velmi důležité, abychom si uvědomili, že co platí pro jednoho člověka, nemusí platit pro druhého, a to samozřejmě funguje i v našem výčtu charakteristických rysů. S jejich pomocí se pokusíme o výstižnou charakteristiku, abychom čtenáři přiblížili nadané děti z lidské stránky a ne jen jako odstavce definic. Na projevy talentovaných žáků se můžeme dívat ze dvou protilehlých stran. Projevy dětí totiž můžou být jak kladné, tak i záporné. Nejprve se zaměříme na kladnou charakteristiku nadaných dětí. Podle J. Sejvalové (2004) jsou to děti velmi zvídavé, mají velkou chuť dozvědět se něco víc. Mají velmi vyvinuty verbální projevy a bohatou slovní zásobu. Objevuje se u nich i velmi dobrá paměť, s kterou je spojená schopnost propojování již dříve nabytých vědomostí s přítomností. Jsou všímaví, některé věci se zvládnou naučit samy. Často bývají extrémně vznětlivé nebo citově labilní. Jsou citlivé na fair play, morální hodnoty a spravedlnost. Již získané vědomosti jsou schopné uplatnit v nových situacích a řešených problémech. Jsou zvědavé, kladou všetečné, zvídavé otázky. Jestliže je něco zaujme, dokáží se soustředit velmi dlouho, jsou nadšenými pozorovateli. Často svůj zájem uplatní na jednu nebo více oblastí, takže vznikají různé sbírky, zájmy a koníčky. Podle V. Fořtíka a J. Fořtíkové (2007, s. 16) mohou vykazovat asynchronní vývoj - v některých oblastech být významně napřed a v jiných vykazovat věkově adekvátní, nebo dokonce opožděný vývoj. To je opravdu možné, protože např. po intelektuální stránce mohou být tito jedinci velmi vyspělí, zatím co jemná motorika nedosahuje ani průměru. J. Sejvalová (2004, s. 18) také zmiňuje jejich sofistikovaný smysl pro humor. Objevují souvislosti, kterých si běžná populace vůbec nevšimne. Snaží se přijít na více způsobů řešení, popř. vlastní, lepší řešení. Uvědomují si vztah příčiny a následku. Náchylnost vysoce nadaných k perfekcionalismu a silný sklon udělat něco bezpodmínečně sám, vlastním způsobem, přivedly již mnohé rodiče i učitele blízko k zoufalství. F. J. Mönks, I. H. Ypenburg (2002, s. 35). Tyto děti potřebují vlastní pracovní tempo (ať pomalé, nebo rychlé). V kolektivu nadaných dětí můžeme 14

15 pozorovat, že rády vedou skupinu - tzv. autoritativní typy. Zatímco v kolektivu průměrných dětí se spíše straní. Mají rády těžší úkoly, které je nutí přemýšlet a přicházet na nová originální řešení. Objevuje se u nich velké množství energie. Dobře vnímají pocity a očekávání druhých. Rozeznávají různé druhy souvislostí. Nedostatky charakterizují V. Fořtík a J. Fořtíková (2007) jako projevy odmítání práce nebo nedostatečné preciznosti provedení. Nadané děti nemají rády skupinové práce, kvůli tomu, že nevidí svůj jasný pokrok a skupinu chápou jako něco, čemu se musí podřídit. Neustále se opakující činnost je nudí. Z jejich přirozené zvídavosti plyne i neustálé vyptávání. Příkazy bývají často neoblíbené. Nesnesou kritiku, jsou na ni přecitlivělí, mohou být i agresivní. Jestliže se v hodině nudí, vyrušují. Negativně přijímají neúspěch, nedokonalosti své i spolužáků. Odmítají se podřídit. 1.4 Zmínka o etnických souvislostech Je nadání nějakým způsobem spojené i s příslušností k národu? Podle J. R. Campbella (2001) tato otázka zřejmě trápila L. M. Termana natolik, že v 20. století vytvořil rozsáhlou studii o tisíci nadaných dětech z různých etnik. Tyto děti si velmi pečlivě vybíral a testoval jejich inteligenci. Studie se vztahovala na děti, které navštěvovaly základní školu a u nichž bylo zjištěno nadání. Tento výzkum nezaznamenal pouze sledování inteligence po dobu studií, ale byl zaměřený na celý život zkoumaného - jeho dospívání, manželství, kariéru i úspěšnost v životě. J. R. Campbell (2001, s. 15) uvádí, že neobyčejně vysoké procento nadaných dětí je mezi Židy a až překvapivě nízké mezi etnickými Italy, Portugalci, Mexičany a Španěly. L. M. Terman totiž předpokládal, že procento nadaných dětí z různých etnických skupin bude odpovídat jejich podílu v populaci. Tedy jestliže židovské etnikum má 1 % z celé populace, bude mít 1 % nadaných dětí. Tato domněnka se ale neukázala jako pravdivá, protože podle výsledků bylo 10 % - 14 % nadaných dětí židovského původu. Jak je tedy možné, že v židovském etniku se objevuje tolik nadaných dětí? Existuje názor, že odpověď se ukrývá v historii. Ve středověku se nejinteligentnější katolíci stávali kněžími, zatím co v židovské kultuře se takoví jedinci 15

16 stávali rabíny. Kněží museli žít v celibátu, takže jejich genetický kód nebyl předáván dál, ale rabíni žili ve svazku manželském a jejich potomci mohli být nositeli tohoto kódu. Dalším vysvětlením je tradice hodnot učení, která v židovské kultuře má velmi důležité místo. J. R. Campbell (2001) uvádí, že další velké zastoupení talentovaných jedinců v USA je z asijských zemí. Podle některých zdrojů americká imigrační politika podporuje imigraci asijských odborníků, proto se ve třídách pro nadané objevuje velké množství asijských talentovaných dětí. U rodin s asijským původem je také velká tradice učení, stejně jako u židovské populace. Je možné objevit nějaký důvod, proč v USA je nadaných dětí z jiných etnik tak málo? Někteří odborníci se domnívají, že tento fakt je spojený s dobou emigrace, kdy do USA směřovali emigranti z celého světa. Jedny z prvních studií nadaných dětí byly prováděny právě v době, kdy do USA směřovali rolníci, lidé bez vzdělání. Většina těchto lidí byla negramotná, zaslepená vidinou lepšího života jak pro sebe, tak pro své děti. Tito lidé měli velké starosti s tím, jak si vydělat peníze na živobytí, a ani v nejmenším je jistě nenapadlo, jak vychovávat budoucí intelektuály. Díky těmto informacím máme možnost zamyslet se nad genetikou a sociálním prostředím podporujícím člověka. Který z těchto aspektů má větší vliv na budoucnost a nadání mladého člověka? V následující kapitole si rozebereme tyto faktory a pokusíme se odpovědět na danou otázku. 16

17 2 Diagnostika a vyhledávání nadaných dětí 2.1 Vliv genů, rodiny a sociálního prostředí Podle některých odborníků pojem nadání existoval mnohem dříve, než si lidé utvořili představu o genetice 2. V dávných dobách se lidé domnívali, že nadání je spojené s vyšší mocí, nadpřirozenými silami. V. Dočkal (2005, s. 27) se domnívá, že výjimečný člověk byl ale nejčastěji vnímán jako převtělení nějakého boha. Již v Antických bájích jsou nositeli nadání bohové nebo polobohové. Podle J. A. Komenského lze nadání chápat jako dar Boží. V. Dočkal, M. Musil a V. Palkovič (1987) zmiňují, že na přelomu 19. a 20. století F. Galton, britský lékař a horlivý zastánce eugeniky 3, podrobil výzkumu téměř tisíc významných osobností, u kterých zkoumal jejich rodokmeny a údaje spojené s dědičností. Na základě těchto výzkumů usoudil, že nadání (genialita) jsou dědičné. Ovšem zamyslíme-li se nad tím, že ke svým výzkumům využíval pouze rodiny z vyšších tříd a hlavní kritérium bylo společenské postavení, je jasné, že rodinám, které nebyly příliš dobře situované, viktoriánská Anglie nepřála, a tedy se neměly jak ke Galtonovu výzkumu dostat. Je otázkou, jestli při výzkumu hrála větší roli dědičnost, nebo prostředí a jeho stimulující podmínky. Podle E. Landau (2007) podobné výzkumy prováděl i L. M. Terman, který se také domníval, že nadání je dědičné. Jestliže se ale zamyslíme např. nad W. A. Mozartem, jistě v jeho nadání hrála velkou roli genetická výbava, ale i stimulující rodinné prostředí. Bez genetické výbavy a vlivu prostředí by z něj nemohl být velký umělec. Kdyby se narodil v rodině hokynáře, rodina by ho spíše vzdělávala v počtech a nutila ho, aby se věnoval otcovu zaměstnání. Ovšem díky tomu, že od útlého dětství hrál na klavír a vyrůstal v podnětném prostředí, mohl v sobě rozvinout potenciál a stát se hudebním géniem. E. Landau (2007, s. 40) uvádí, že inteligenční nadání určují dva přístupy: genetický přístup, vycházející z dědičnosti inteligence, a fenotypické stanovisko, jež považuje faktory prostředí za stejně 2 Genetika - nauka o dědičnosti. V. Petráčková, J. Kraus a kol. (2001). 3 Eugenika - nauka o zdokonalení dědičného základu, která se zabývá vývojem populace. V. Petráčková, J. Kraus a kol. (2001). 17

18 podstatné jako dědičnost. Souhlasíme s názorem E. Landau, ovšem domníváme se, že tyto dva přístupy neplatí pouze pro inteligenční talent, ale lze je použít u jakéhokoli druhu talentu. Souhlasíme ale i s názorem V. Dočkala (2005, s. 33), který chápe vlivy dědičnosti jako předpoklady vývoje, které se v jeho průběhu mohou, ale i nemusí naplnit. První společenskou skupinou, se kterou člověk přijde do styku, je rodina. Mladý jedinec se v ní setkává s prvními autoritami, pravidly, zvyky, vztahy a hodnotami. Tyto společenské základy, které dítě v dětství a raném dospívání získá, ovlivní jeho chování a náhled na svět. Podle L. Hříbkové (2009, s. 137) opětovný zájem o rodinné prostředí nadaných podnítily osobnostní modely nadání, ve kterých se tato komponenta v různých podobách stále častěji uváděla. Z výzkumů J. Laznibatové (2001) vyplývá, že na Slovensku se nejčastěji rodí nadané děti starším a vysokoškolsky vzdělaným rodičům, a to nejčastěji jako první v pořadí. S tímto výzkumem podle nás souvisí i názor F. J. Mönkse a I. H. Ypenburg (2002), podle kterých je nutné chápat rozdíly mezi prostředím chudým a bohatým na stimulace. Jestliže se dítě narodí v nepodnětném prostředí, kdy jeho rodiče mají jedinou starost, kterou je zajištění dostatku jídla, je velmi pravděpodobné, že se dítěti nebude dostávat potřebných podnětů a stimulací k vývoji. Domníváme se, že jestliže se do takovéhoto prostředí narodí nadané dítě, okolní faktory mu nedají příležitost jeho nadání rozvinout. Z tohoto příkladu můžeme odvodit důležitost dostatečné stimulace v rodinném prostředí. Stejného názoru je i V. Čermák a L. Turinová (2005), kteří přisuzují velký důraz rodinnému prostředí spojenému s výchovou talentů. Ovšem na druhé straně množství informací, které dítě nezvládne pojmout, působí škodlivě a spíše než vzbuzení zájmu zájem utlumuje. L. Hříbková (2009) se domnívá, že jen určité prostředí, určitá schopnost dítěte a určitý výchovný styl vedou ke konfiguraci, která zapříčiňuje ideální podporu nadaného dítěte. Tento soubor třech hlavních zásad se dá použít při každém druhu nadání, podle jeho zaměření se mění charakter hlavních bodů. V. Dočkal (2005) se domnívá, že pro rozvoj nadání je stěžejní stanovit si pravidla, která s dítětem bude dodržovat jeho rodina. V následujících větách uvádí klíče k vhodnému rozvíjení talentovaných dětí. Rodiče by si měli najít čas, který nadanému dítěti můžou věnovat. 18

19 Nesmí zapomínat dítě ujistit v jeho schopnostech a v důvěře, kterou rodiče ve své dítě mají. Nadané děti jsou velmi často emočně založené, proto rodič nesmí zapomínat vyjádřit emoční podporu a zajímat se o jeho aktuální problémy. Spolupráce rodiny se školou je také velmi důležitá. Rodič by si měl dát pozor na očekávání, která nesmí být vyšší, než jsou možnosti dítěte, tzv. přeceňování. Velkou míru v této oblasti zastává také motivace a pochvala za výborný výkon. Vždy zdůrazňovat hodnotu vzdělání a píle k dosažení cílů. Vytvořit ideální podmínky pro rozvoj zájmů a vhodné učební podmínky. Mezi rodiči a dětmi by měl být partnerský vztah. Děti by neměly postavit před hotovou věc, naopak by společně měli diskutovat a rozebírat možnosti. J. R. Campbell (1995) se domnívá, že výběr pravidel je v určité míře velmi vhodný. Ideální jsou podle něj pravidla týkající se pracovních a učebních návyků, sledování televizních pořadů a školní docházky. J. R. Campbell (1995, s. 108) také uvádí, že většina dětí tráví pouze 11, 8 % času, kdy jsou v bdělém stavu, ve škole. Zbytek (88, 2 %) tráví s rodiči. Domníváme se, že tento výsledek je již zastaralý. Od doby, kdy J. R. Campbell prováděl výzkum zabývající se časem stráveným s rodiči a ve škole, se změnily hodnoty a žebříčky mnoha rodin. Rodiče, spíše než aby čas trávili se svými dětmi, zůstávají déle v práci, aby zajistili životní standard rodiny. Proto bychom hodnotu 88, 2 % spíše rozdělili na části jako čas strávený s přáteli, čas věnovaný koníčkům a v neposlední řadě dobu, kterou jedinec stráví s rodinou. Z těchto důvodů se přikláníme k tomu, abychom chápali tuto procentuální hodnotu spíše jako orientační. Každý člověk vyrůstá v nějaké kultuře, společnosti. Ve většině případů od této kultury přebírá její hodnoty, zvyklosti. Těmito hledisky se před dvaceti pěti lety začali zabývat psychologové, kteří se shodli na sociálně-kulturním přístupu studia nadaných, který se zajímá o vliv kultury a prostředí na vývoj člověka. Podle L. Hříbkové (2009, s. 118) tento přístup na rodinu nahlíží jako na instituci, jejíž charakteristiky a vzájemné interakce členů jsou zprostředkovaně ovlivňované širším sociálně - kulturním prostředím. Odborníci zastávající tento názor se domnívají, že nadání se musí zkoumat z vývojového pohledu ve vztahu ke kultuře, ve které jedinec vyrůstá. Tedy nadané děti se budou projevovat v činnostech, které se v kultuře objevují a obklopují jedince od narození. Centrem zájmu v sociálně-kulturním pojetí není 19

20 pouze osobnost nadaného dítěte, ale rodina, vrstevnická skupina, komunita a škola, které rozvoj nadání přímo umožňují. S tímto názorem souhlasíme a domníváme se, že takovéto hodnocení nadání je zcela objektivní, protože ne každá kultura považuje za výjimečné stejné hodnoty. 2.2 Identifikace nadaných dětí Podle E. Machů (2006, s. 24) cílem identifikace je vyhledávání dosud neobjevených nadaných a jejich umístění do speciálního programu, který bude svým svěřencům co nejefektivněji pomáhat využívat výjimečné schopnosti a dovednosti. J. Renzulli (2008) se domnívá, že identifikovat nadané děti je možné pomocí Modelu tří kruhů (obr. 2), který sám navrhl. V tomto modelu se objevují tři stěžejní body. A to nadprůměrná schopnost, kreativita a zaujetí pro úkol. Nadprůměrnou schopnost dělí na obecnou a specifickou schopnost. Obecnou schopností myslí J. Renzulli (2008, s. 32) vysoké úrovně abstraktního myšlení, verbálního a numerického uvažování, prostorových vztahů, a slovní plynulosti. Dále také zmiňuje přizpůsobení se novým extrémním situacím, automatizaci a rychlé zpracování informací. Specifickou schopností jsou myšleny různé kombinace obecných schopností do jedné nebo více skupin oblastí lidského výkonu, např. umění. Schopnost poznat relevantní a irelevantní informace a v neposlední řadě velká zásoba formálních informací. Zaujetím pro úkol chápe velký zájem o určitou oblast studia nebo formy vyjádření, důvěru v sebe sama, silné cítění svého já, snahu a touhu něčeho dosáhnout, kvalitu odvedené práce a schopnost najít složité problémy. Podle J. Juráškové (2003) je pro J. Renzulliho Model tří kruhů stěžejní intelektuální nadání v kombinaci s kreativitou. Kreativitu B. Geist (2000) definuje jako termín, který je spojený s vynalezením, objevením něčeho dosud neznámého, něčeho nového. Domníváme se, že pro kreativního člověka je typická originalita myšlení, zvědavost, hravost, hloubavost, citlivost a smysl pro detail. Zastáváme názor, že Renzulliho pojetí Modelu tří kruhů a stejně tak pojetí nadaných dětí V. Dočkala (2005) se shodují v tom, že kreativita je uplatňována ve všech typech nadání. 20

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách Informace ke vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných zabezpečující realizaci ustanovení 17 zákona č. 561/2004 Sb. a části třetí vyhlášky č. 73/2005 Sb. Úvodní ustanovení (1) Žákem a studentem

Více

Organizační formy vzdělávání mimořádně nadaných žáků, srovnání základních přístupů

Organizační formy vzdělávání mimořádně nadaných žáků, srovnání základních přístupů Organizační formy vzdělávání mimořádně nadaných žáků, srovnání základních přístupů PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D. www.centrumnadani.cz e-mail: jitka.fortikova@centrumnadani.cz tel.: 224 323 970 732 31 75

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán I. Vyplní škola: Škola Individuální vzdělávací plán Jméno a příjmení Datum narození Třída Bydliště Školní rok Rozhodnutí o povolení vzdělávání podle IVP ze dne Zdůvodnění (informace o schopnostech, důvody

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Riverside School Základní škola. Vzdělávací program

Riverside School Základní škola. Vzdělávací program Riverside School Základní škola Vzdělávací program Cíle vzdělávacího programu Prostřednictvím širokého a vyváženého učebního program rozvíjet a posilovat u každého žáka intelektuální, duchovní, sociální

Více

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vyučovací předměty Prvouka Vlastivěda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávaní v této vzdělávací

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Při zjištění mimořádného nadání žáků spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného

Více

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Tato oblast je v našem vzdělávání zastoupena jedním předmětem matematikou, od 1. do 9. ročníku. Podle vývoje dětské psychiky a zejména

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vyučovací předmět Pracovní vyučování Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této vzdělávací

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.16. Úvod do programování

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.16. Úvod do programování 4.8.16. Úvod do programování Vyučovací předmět Úvod do programování je na naší škole nabízen v rámci volitelných předmětů v sextě, septimě nebo v oktávě jako jednoletý dvouhodinový kurz. V případě hlubšího

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Základní škola, Jižní IV. 1750, 141 39 Praha 4 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Č.j.: 7705 / R / Ka Pravidla pro hodnocení žáků vycházejí z platných zákonů a vyhlášek týkajících se školství, zejména ze Zákona

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

O naší škole. Pedagogické principy Montessori školy. Den ve škole Sofie

O naší škole. Pedagogické principy Montessori školy. Den ve škole Sofie Pedagogické principy Montessori školy Každé dítě je jedinečnou osobností, má svůj vlastní tvůrčí potenciál, motivaci učit se a právo být respektováno jako osobnost. Jelikož jsou děti zásadně ovlivňovány

Více

4.9.70. Logika a studijní předpoklady

4.9.70. Logika a studijní předpoklady 4.9.70. Logika a studijní předpoklady Seminář je jednoletý, je určen pro studenty posledního ročníku čtyřletého studia, osmiletého studia a sportovní přípravy. Cílem přípravy je orientace ve formální logice,

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH 4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH 1 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH Projednáno pedagogickou radou dne: 26. 8. 2010 Schválila ředitelka školy: 26. 8. 2010 Platnost od: 1. 9. 2010 Podpis

Více

Charakteristika předmětu CHEMIE

Charakteristika předmětu CHEMIE Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika předmětu CHEMIE Předmět CHEMIE se na Gymnáziu Jiřího Ortena vyučuje v rámci nižšího stupně osmiletého studia v sekundě až kvartě v rámci

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SLOVANKA, ČESKÁ LÍPA 30. 8. 2012

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SLOVANKA, ČESKÁ LÍPA 30. 8. 2012 PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D. www.centrumnadani.cz e-mail: jitka.fortikova@centrumnadani.cz tel.: 224 323 970 608 41 00 94 ZÁKLADNÍ ŠKOLA SLOVANKA, ČESKÁ LÍPA 30. 8. 2012 -učitelka ZŠ v Ostravě -učitelka

Více

Charakteristika předmětu BIOLOGE

Charakteristika předmětu BIOLOGE Charakteristika předmětu BIOLOGE 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Biologii jako předmět pro střední školu vyučujeme v rámci vzdělávací oblasti Člověk a příroda a Člověk a zdraví. Je

Více

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZV 3.1. Cíle a zaměření školy 3.1.1. Východiska ŠVP ZV Objektivní faktory, které mají pozitivní vliv na kvalitu školy: 1. poloha školy v parkové části města Liberce - Lidových sadech,

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Koncepce Základní škola a Mateřská škola Litvínov-Janov

Koncepce Základní škola a Mateřská škola Litvínov-Janov Koncepce Základní škola a Mateřská škola Litvínov-Janov 1. Úvod Zaujatost společnosti vůči handicapovaným osobám se vyskytuje hlavně kvůli segregovanému vzdělávání dětí s postižením, což zabraňuje kontaktu

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Determinace osobnosti Základní psychologie - obecná psychologie - psychologie osobnosti - sociální psychologie - vývojová psychologie Psychopatologie

Více

Vliv přeměny školy na učební výsledky žáků a jejich chování

Vliv přeměny školy na učební výsledky žáků a jejich chování Snímek 1 Vliv přeměny školy na učební výsledky žáků a jejich chování Školní vzdělávací program Umět a znát, abychom si v životě věděli rady www.zsmalika.cz Snímek 2 Postupná přeměna sídlištní školy Snímek

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Předmět: Cvičení s hudbou

Předmět: Cvičení s hudbou Předmět: Cvičení s hudbou Charakteristika volitelného předmětu cvičení s hudbou 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví stanovených RVP ZV a realizuje

Více

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA Pedagogickopsychologická diagnostika je učitelův nástroj poznání podmínek, průběhu a výsledků řízeného procesu. Snaží se o poznání příčin, které učiteli umožní na základě

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ. Jiří Tesař

Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ. Jiří Tesař Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ Jiří Tesař Hodnocení a klasifikace Většinou nejneoblíbenější činnost učitele: stresové a konfliktní situace musí se rychle rozhodnout musí zdůvodnit své rozhodnutí

Více

Zkušenosti v přístupu péče o mimořádně nadané žáky ve starším školním věku

Zkušenosti v přístupu péče o mimořádně nadané žáky ve starším školním věku PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ NADANÝCH ŽÁKŮ Zkušenosti v přístupu péče o mimořádně nadané žáky ve starším školním věku Ing. Jiří Žebrák- katedra společenských věd Projekt OPVK reg.č. CZ.1.07/.1.2.00/08.0126 Koncepce

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Mateřská škola Juliánka Jihlava, Erbenova 37 Erbenova 37, 586 04 Jihlava Identifikátor zařízení: 600 116 417 Zřizovatel: Městský úřad,

Více

Pedagogicko - psychologická poradna Středočeského kraje

Pedagogicko - psychologická poradna Středočeského kraje Příloha 8: Podklady pro IVP Pedagogicko - psychologická poradna Středočeského kraje Pracoviště: Čj.: Podklady pro IVP (pro žáka mimořádně nadaného) Dle zák. č. 561/2004 Sb. 18 a dle Vyhlášky č. 73/2005

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04. Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a

Více

Kvalita školního života interpretace dat

Kvalita školního života interpretace dat Kvalita školního života interpretace dat 2. stupeň ZŠ Prostředí, v němž se školní život odehrává, obsahuje mnoho oblastí a dílčích aspektů, které utváří a ovlivňují procesy vzdělávání, učení a vyučování.

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce Náplň práce výchovného poradce je stanovena vyhláškou MŠMT ČR č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Novelizace vyhláška

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků V Karlových Varech 29. srpna 2012 Mgr. Jana Hynková ředitelka školy 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve škole při zdravotnických zařízeních

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková)

Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková) EDUKACE Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková) = výchova - v širším slova smyslu (výchova + vzdělávání), častěji používaný termín, ale nejednoznačný

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Přírodověda je naplňování očekáváných

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí

Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Sociální znevýhodnění osob se sluchovým postižením pravidla komunikace 1 den Cílem kurzu je seznámit frekventanty s jazykovou a

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy Charakteristika školního vzdělávacího programu 1 Zaměření školy Škola se zaměřuje především na využívání regionálních zvláštností. V prosinci 2006 jsme vstoupili do projektu Zdravá škola, kde škola realizuje

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni 1. Projektové dny Projektové dny na 1. stupni Projektové dny- 1. stupeň Projekt Mezipředmětové vztahy Metody +formy práce, Seznamuje se s přírodou v okolí školy Vytváří si pozitivní vztah k přírodě Dokáže

Více

FYZIKA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Obsahové vymezení předmětu. ŠVP ZŠ Ratibořická

FYZIKA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Obsahové vymezení předmětu. ŠVP ZŠ Ratibořická FYZIKA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast fyzika patří do oblasti Člověk a příroda. Zahrnuje oblast problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

Hodnocení žáka s LMP

Hodnocení žáka s LMP Hodnocení žáka s LMP Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků I. Získání podkladů pro klasifikaci 1. Metody získávání podkladů soustavná diagnostická pozorování

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Identifikace nadání z pohledu poradenské praxe. PhDr. Pavla Picková PPP pro Prahu 1,2 a 4

Identifikace nadání z pohledu poradenské praxe. PhDr. Pavla Picková PPP pro Prahu 1,2 a 4 Identifikace nadání z pohledu poradenské praxe PhDr. Pavla Picková PPP pro Prahu 1,2 a 4 Koordinátoři péče o mimořádně nadané v ČR Od roku 2003 působí v každém kraji ČR krajští koordinátoři péče o nadané

Více

Viola Horská, Helena Zemánková: Pracovní sešit Volba povolání, nakl. Hněvín, Most, 2001, ISBN 80-902651-0-3, počet stran 105

Viola Horská, Helena Zemánková: Pracovní sešit Volba povolání, nakl. Hněvín, Most, 2001, ISBN 80-902651-0-3, počet stran 105 Pořadové číslo I-1-8.r. Název materiálu Dotazník - Co je nutné zvážit před volbou povolání Autor Použitá literatura a zdroje Metodika ročníku pro úvod a motivaci k výuce nového předmětu. Žáci diskutují

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 4 Platnost: od 1. 2. 2013 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

Domácí vzdělávání Lukáš Matěna MFF UK, Pedagogika II, LS 2013/14

Domácí vzdělávání Lukáš Matěna MFF UK, Pedagogika II, LS 2013/14 Domácí vzdělávání Lukáš Matěna MFF UK, Pedagogika II, LS 2013/14 Úvod Jednou z alternativ povinné školní docházky je domácí vzdělávání. Tento fenomén, historicky pocházející z potřeby rodičů zajistit svým

Více

Základní škola Bukovany ŠVP ŠKOLA NÁS BAVÍ

Základní škola Bukovany ŠVP ŠKOLA NÁS BAVÍ Základní škola Bukovany ŠVP ŠKOLA NÁS BAVÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název programu ŠKOLA NÁS BAVÍ Název školy Základní škola a mateřská škola Bukovany, okres Hodonín Adresa školy 696 31 Bukovany 132 Ředitel

Více

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy Vzorový návrh Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán Škola Jméno a příjmení žáka/žákyně Datum narození Třída

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY

Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY Základní škola, Trutnov, Komenského 399 Projekt Škola pro všechny, registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.21/01.0027 Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY PRAVIDELNÝ PROGRAM DOUČOVÁNÍ Doučování

Více

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Výkonové vlastnosti osobnosti

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Výkonové vlastnosti osobnosti Vývojová psychologie a psychologie osobnosti Výkonové vlastnosti osobnosti Autorství Autorem materiálu a všech jeho částí,není-li uvedeno jinak, je PhDr. Alena Šindelářová. Dostupné z Metodického portálu

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika 1. 100 aktivit, her a učebních strategií ve výuce cizích jazyků : praktické návody, jak zpříjemnit výuku studentům i sobě / Amy Buttner ; [překlad Irena Ellis] --

Více

Šachová školička. Realizátor projektu:

Šachová školička. Realizátor projektu: Šachová školička Realizátor projektu: Šachový klub Spartak Chodov ČSA 689 357 35 Chodov IČO: 22749411 www.sachychodov.cz, e-mail: sachychodov@seznam.cz Aktualizováno: srpen 2015 Šachová školička 2015/16

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Význam vybraných dětských uměleckých aktivit pro utváření osobnosti dítěte ve věku povinné školní docházky

Význam vybraných dětských uměleckých aktivit pro utváření osobnosti dítěte ve věku povinné školní docházky Význam vybraných dětských uměleckých aktivit pro utváření osobnosti dítěte ve věku povinné školní docházky Stručná zpráva o výsledcích jednotlivých výzkumných témat NIPOS, 2003-2007 1. šetření: Životní

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Ekologie je zprostředkovat základní ekologické pojmy a principy. Poukázat na souvislosti mezi environmentálními,

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika 1. Český jazyk : [pro studující učitelství 1. stupně základní školy] / I. Kolářová... [et al.] -- Vyd. 1. Praha : Grada, 2012 -- 296 s. -- čeština. ISBN 978-80-247-3358-6

Více

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání Inkluzivní vzdělávání Instand Karlovy Vary 2014 PhDr. J. Slowík, Ph.D. Mgr. Ivana Čamková Co je to inkluze? postoj vycházející z přesvědčení, že všichni lidé jsou si rovni v důstojnosti a právech nikdy

Více