Aplikace metody magnetické paměti kovů (MMM) na VŠB TU Ostrava do sylabů jednotlivých předmětů.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aplikace metody magnetické paměti kovů (MMM) na VŠB TU Ostrava do sylabů jednotlivých předmětů."

Transkript

1 Aplikace metody magnetické paměti kovů (MMM) na VŠB TU Ostrava do sylabů jednotlivých předmětů. Metoda magnetické paměti kovů (MMM)je využita na Vysoké škole báňské Technické univerzitě Ostrava využita v celé řadě studijních předmětů. Studenti mají možnost se s ní seznámit na nejrůznějších stupních náročnosti, od základního seznámení až po podrobnou aplikaci. Metoda se stala jedním z důležitých postupů, se kterými jsou studenti seznámeni a obohaceni tak o jedinečné znalosti a zkušenosti, které jim umožní jejich profesní rozvoj /01 Provoz, diagnostika a údržba strojů /02 Provoz, diagnostika a údržba strojů Studijní plán- FS / B2341 / - / - / B / P / Ostrava Jedná se o nový předmět pro studenty 1 ročníku fakulty strojní, vyučovaný v druhém semestru studia, jehož úkolem je základní seznámení studentů s metodami technické diagnostiky a údržby. Tímto předmětem prošlo v letošním roce přibližně 597 studentů. Tento předmět byl pouze v letošním roce vyučován také pro druhý ročník. Pro druhý ročník byl vyučován pouze v rámci změny studia, ale i tak přes tento předmět prošlo přibližně 341 studentů. V dalších letech bude vyučován pouze pro studenty prvního ročníku. Celkem mělo možnost se v těchto předmětech seznámit s metodou MMM přibližně 938 studentů. V tomto předmětu se jednalo o základní seznámení s touto metodou nedestruktivní diagnostiky. Studenti měli možnost získat základní přehled o možnostech využití této metody v technické diagnostice. Jednalo se především o možnosti použití této metody při technické diagnostice turbín, turbínových motorů letadel, dále základní diagnostika povrchových i podpovrchových prasklin u svarových spojů a konstrukcí, u trubek a potrubí. Součástí výuky byla i praktická ukázka základního měření za použití analyzátoru.

2 Garantující katedra Katedra výrobních strojů a konstruování Kredity 4 Garant předmětu doc. Ing. František Helebrant, CSc. Garant verze předmětu doc. Ing. František Helebrant, CSc. Úroveň studia pregraduální nebo graduální Povinnost povinný Ročník 1 Semestr letní Odkaz na web Jazyk výuky čeština Rok zavedení 2010/2011 Rok zrušení Určeno pro fakulty FS Určeno pro typy studia bakalářské Výuku zajišťuje Os. čís. Jméno Cvičící Přednášející BLA32 Ing. Jan Blata, Ph.D. HEL40 doc. Ing. František Helebrant, CSc. HRA05 Ing. Ladislav Hrabec, Ph.D. Rozsah výuky pro formy studia Forma studia Zp. zk. Rozsah prezenční Zápočet a zkouška 2+2 kombinovaná Zápočet a zkouška 12+4 Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi Cílem předmětu je zajistit znalosti a základní dovednosti v oblasti zajištění provozní spolehlivosti, resp. údržby strojů a zařízení výrobních procesů. Vyučovací metody Přednášky Cvičení (v učebně) Experimentální práce v laboratoři Ostatní aktivity Anotace Efektivní využívání všech procesů spojených s údržbou je cestou nejlepšího možného využívaní majetku a personálních zdrojů, takže v provozní praxi musíme řešit nejen požadavky a prostředky zajištěnosti údržby, ale také její hodnocení účinnosti, organizaci a řízení v souladu s výrobou, zajištění bezpečnosti a požadovaného rizika provozu, reengineering údržby apod. Údržba se tak stává nedílnou a integrující součástí výrobního při jejím chápání jako procesně technické činnosti.

3 Povinná literatura: HELEBRANT, F.: Technická diagnostika a spolehlivost IV. Provoz a údržba strojů. VŠB TU Ostrava, Ostrava 2008, 1. vydání, 130 s., ISBN HELEBRANT,F., ZIEGLER,J., MARASOVÁ,D.: Technická diagnostika a spolehlivost I.Tribodiagnostika. VŠB-TU Ostrava 2000, I.vydání, 153 s., ISBN HELEBRANT,F., ZIEGLER,J.: Technická diagnostika a spolehlivost II.Vibrodiagnostika. VŠB-TU Ostrava 2004, I.vydání, 178 s., ISBN HRABEC,L. HELEBRANT,F. MAZALOVÁ,J.: Technická diagnostika a spolehlivost III. Ustavování strojů. VŠB TU Ostrava, Ostrava 2007, 1.vydání, 92 s., ISBN HELEBRANT, F. MONI. V. HUDECZEK, M. URBAN, P.: Technická diagnostika a spolehlivost V. Termografie. VŠB TU Ostrava 2008, 1. vydání, 72s., ISBN Osnova předmětu 1. Požadavky na zajištěnost provozní spolehlivosti a teorie údržby. 2. Ekonomika, audit a hodnocení výkonnosti údržby. 3. Logistika, reenginering a trendy ůdržby. 4. Nástroje zajištěnosti údržby. 5. Tribologie a tribotechnika. 6. Tribometrie a tribodiagnostika. 7. Maziva a mazací soustavy. 8. Tribotechnický výklad základních strojních prvků. 9. Projekty údržby, demontážní a montážní postupy a přípravky, ustavování strojů. 10.Technická diagnostika - vibrodiagnostika. 11.Technická diagnostika - akustická diagnostika, termografie. 12.Technická diagnostika - optická defektoskopie, hydraulické obvody. 13.Multiparametrická diagnostika a diagnostické systémy. 14.Nedestruktivní diagnostika, metoda magnetické paměti kovů (MMM) 15.Legislativa provozu a údržby, bezpečnost provozu strojů. Ad 14. Studenti jsou seznámeni se základní obsluhou analyzátoru magnetické paměti kovů a s jeho aplikací při praktické diagnostice strojních zařízení. Jedná se především o praktické použití analyzátoru při technické diagnostice povrchových i podpovrchových prasklin u svarových spojů a konstrukcí, diagnostika trubek a potrubí za použití výukových standů. Součástí výuky je také teoretické použití metody MMM při technické diagnostice turbín, turbínových motorů letadel atd /01 Technická diagnostika Studijní plán- FS / B2341 / 2302R010 / 20 / B / P / Ostrava Tento předmět je určen pro studenty oboru konstrukce strojů a zařízení ve čtvrtém ročníku. V tomto předmětu jsou studenti konstrukčního směru podrobněji seznamováni s možnostmi a výhodami nasazení technické diagnostiky. Studenti jsou seznámeni s metodou MMM a jejími výhodami a možnostmi použití na praktických konstrukčních příkladech. Výuka směřuje spíše k praktickému použití, než na teoretické základy. Studenti jsou seznamováni

4 s použitím metody na výrobních strojích a příhradových konstrukcích. Předmětem prošlo v letošním roce 46 studentů. Garantující katedra Katedra výrobních strojů a konstruování Kredity 4 Garant předmětu doc. Ing. František Helebrant, CSc. Garant verze předmětu doc. Ing. František Helebrant, CSc. Úroveň studia pregraduální nebo graduální Povinnost povinný Ročník 3 Semestr letní Odkaz na web Jazyk výuky čeština Rok zavedení 2001/2002 Rok zrušení Určeno pro fakulty FS Určeno pro typy studia bakalářské Výuku zajišťuje Os. čís. Jméno Cvičící Přednášející BLA32 Ing. Jan Blata, Ph.D. HEL40 doc. Ing. František Helebrant, CSc. HRA05 Ing. Ladislav Hrabec, Ph.D. Rozsah výuky pro formy studia Forma studia Zp.zak. Rozsah prezenční Zápočet a zkouška 2+2 kombinovaná Zápočet a zkouška 12+4 Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi Studenti získají takové znalosti z dané problematiky, aby je mohli uplatnit, resp. aplikovat v provozní praxi ve svém plném rozsahu včetně jednoduché analýzy. Vyučovací metody Přednášky Cvičení (v učebně) Experimentální práce v laboratoři Anotace Zajištění provozní spolehlivosti výrobních strojů a zařízení je základní nutnou podmínkou každého výrobního procesu. Proto je nutné pojímat údržbu jako její prostředek, což je možné pouze při jejím chápání jako procesně technické činnosti. Nástroji její zajištěnosti se pak stává celá řada nástrojů a technická diagnostika ve své komplexnosti, metodách a formách ( vibrodiagnostika,

5 tribodiagnostika, termodiagnostika, atd.) patří mezi nejhlavnější, neboť zjišťuje objektivní technický stav objektu, což je nutné k řízení a plánování údržby, ortoprocesu každé výroby. Povinná literatura: Helebrant,F., Ziegler,J., Marasová,D.: Technická diagnostika a spolehlivost I.Tribodiagnostika. VŠB-TU Ostrava 2000, I.vydání, 153 s., ISBN Helebrant,F., Ziegler,J.: Technická diagnostika a spolehlivost II.Vibrodiagnostika. VŠB-TU Ostrava 2004, I.vydání, 178 s., ISBN HRABEC,L. HELEBRANT,F. MAZALOVÁ,J.: Technická diagnostika a spolehlivost III. Ustavování strojů. VŠB TU Ostrava, Ostrava 2007, 1.vydání, 92 s., ISBN Osnova předmětu 1. Technická diagnostika a systém údržby základní pojmy a definice, vývoj systémů údržby, metody údržby. 2. Technická diagnostika a kontrolně inspekční a revizní činnost, ekonomika a hodnocení účinnosti údržby. 3. Vibrodiagnostika základní pojmy, měřící veličiny, teorie snímačů. 4. Vibrodiagnostika provozní diagnostické měřicí metody, trendování a způsob vyhodnocování. 5. Tribodiagnostika základní pojmy a rozdělení. Metody ke sledování degradace maziva. 6. Tribodiagnostika metody ke sledování technického stavu strojů. 7. Termodiagnostika základní pojmy a rozdělení, jednotlivé metody termodiagnostiky. 8. Akustická diagnostika základní pojmy a rozdělení, jednotlivé metody. 9. Nedestruktivní diagnostika základní pojmy a rozdělení, vybrané základní metody, metoda magnetické paměti kovů - MMM (magnetic memory method) 10. Diagnostika hydraulických obvodů rozdělení, podstata a princip základních metod. 11. Základní metody k diagnostice elektrozařízení, k diagnostice vybraných strojních systémů. 12. Optická defektoskopie, multiparametrická diagnostika. 13. Provozní spolehlivost řízení a zabezpečení provozní spolehlivosti, hodnocení provozní spolehlivosti. 14. Logistika technická diagnostika údržba. Ad 9. Studenti jsou seznámeni se základními metodami pro nedestruktivní diagnostiku a jejich porovnání s metodou magnetické paměti kovů (MMM). Pro tyto účely je provedeno praktické měření na výukových standech za pomoci standardních metod a porovnání s výhodami nové pokrokové metody MMM. Součástí výuky je i teoretická aplikace metody MMM na obráběcích a válcovacích strojích a příhradových konstrukcích /01 Technická diagnostika a spolehlivost Studijní plán- FS / N2301 / 3909T001 / 16 / N / P / Ostrava Předmět je určen pro studenty oboru hydraulické a pneumatické stroje a zařízení, studující pátý ročník. V tomto předmětu jsou studenti jako v předchozím předmětu podrobněji seznamováni s možnostmi a výhodami nasazení technické diagnostiky, upravené pro specifické požadavky oboru. Studenti jsou seznámeni s metodou MMM a jejími výhodami a možnostmi použití na praktických konstrukčních příkladech. Studenti jsou seznamováni s použitím metody na svařovaných konstrukcích, hřídelích a trubkách. Předmětem prošlo v letošním roce 22 studentů.

6 Garantující katedra Katedra výrobních strojů a konstruování Kredity 4 Garant předmětu doc. Ing. František Helebrant, CSc. Garant verze předmětu doc. Ing. František Helebrant, CSc. Úroveň studia pregraduální nebo graduální Povinnost povinný Ročník 2 Semestr letní Odkaz na web Jazyk výuky čeština Rok zavedení 2003/2004 Rok zrušení Určeno pro fakulty FS Určeno pro typy studia navazující magisterské Výuku zajišťuje Os. čís. Jméno Cvičící Přednášející BLA32 Ing. Jan Blata, Ph.D. HEL40 doc. Ing. František Helebrant, CSc. HRA05 Ing. Ladislav Hrabec, Ph.D. Rozsah výuky pro formy studia Forma studia Zp.zak. Rozsah prezenční Zápočet a zkouška 2+2 kombinovaná Zápočet a zkouška 12+2 Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi Studenti získají znalosti, které umožní nejen hlubokou rešerši a analýzu dané problematiky, syntézu existujících znalostí a poznatků včetně výstupu v podobě vyhodnocení a závěrů. Vyučovací metody Přednášky Cvičení (v učebně) Experimentální práce v laboratoři Ostatní aktivity Anotace Zajištění provozní spolehlivosti výrobních strojů a zařízení je základní nutnou podmínkou každého výrobního procesu. Proto je nutné pojímat údržbu jako její prostředek, což je možné pouze při jejím chápání jako procesně technické činnosti. Nástroji její zajištěnosti se pak stává celá řada nástrojů a technická diagnostika ve své komplexnosti, metodách a formách ( vibrodiagnostika, tribodiagnostika, termodiagnostika, atd.) patří mezi nejhlavnější, neboť zjišťuje objektivní technický stav objektu, což je nutné k řízení a plánování údržby, ortoprocesu každé výroby.

7 Povinná literatura: Helebrant,F., Ziegler,J., Marasová,D.: Technická diagnostika a spolehlivost I.Tribodiagnostika. VŠB-TU Ostrava 2000, I.vydání, 153 s., ISBN Helebrant,F., Ziegler,J.: Technická diagnostika a spolehlivost II.Vibrodiagnostika. VŠB-TU Ostrava 2004, I.vydání, 178 s., ISBN HRABEC,L. HELEBRANT,F. MAZALOVÁ,J.: Technická diagnostika a spolehlivost III. Ustavování strojů. VŠB TU Ostrava, Ostrava 2007, 1.vydání, 92 s., ISBN Osnova předmětu 1. Technická diagnostika a systém údržby základní pojmy a definice, vývoj systémů údržby, metody údržby. 2. Technická diagnostika a kontrolně inspekční a revizní činnost, ekonomika a hodnocení účinnosti údržby. 3. Vibrodiagnostika základní pojmy, měřící veličiny, teorie snímačů. 4. Vibrodiagnostika provozní diagnostické měřicí metody, trendování a způsob vyhodnocování. 5. Tribodiagnostika základní pojmy a rozdělení. Metody ke sledování degradace maziva. 6. Tribodiagnostika metody ke sledování technického stavu strojů. 7. Termodiagnostika základní pojmy a rozdělení, jednotlivé metody termodiagnostiky. 8. Akustická diagnostika základní pojmy a rozdělení, jednotlivé metody. 9. Nedestruktivní diagnostika základní pojmy a rozdělení, metoda magnetické paměti kovů (MMM). 10. Diagnostika hydraulických obvodů rozdělení, podstata a princip základních metod. 11. Základní metody k diagnostice elektrozařízení, k diagnostice vybraných strojních systémů. 12. Optická defektoskopie, multiparametrická diagnostika. 13. Provozní spolehlivost řízení a zabezpečení provozní spolehlivosti, hodnocení provozní spolehlivosti. 14. Logistika technická diagnostika údržba. Ad 9. Studenti jsou seznámeni s praktickým použitím metody MMM na hydraulických obvodech a to zejména při diagnostice potrubních systémů, trubek, pneumatických a hydraulických zásobníků atd. Vyhodnocení naměřených dat. Analýza svarů potrubí apod. Součástí je také srovnání standardních metod a nové pokrokové metody MMM a její výhody při aplikaci na těchto zařízeních /01 Nedestruktivní diagnostika Studijní plán- FS / B2341 / 2301R023 / 70 / B / P / Ostrava Tento předmět je určen pro studenty třetího ročníku oboru technická diagnostika, opravy a udržování, studenti jsou v tomto předmětu obeznámeni mnohem důkladněji s problematikou a metodami nedestruktivní diagnostiky. Mezi tyto metody byla nově začleněna i metoda MMM. V rámci výuky bylo provedeno důkladné seznámení s touto metodou, studenti měli možnost seznámit se podrobněji s teorií a dále s ovládáním přístroje, s volbou a nastavením přístroje a čidel. S praktickými ukázkami měření a následným vyhodnocením dat v analytickém programu. Mezi zásadní inovativní měření patří i technická diagnostika lan za pomoci metody MMM. Předmět navštěvovalo v tomto roce 8 studentů. Garantující katedra Katedra výrobních strojů a konstruování Kredity 3 Garant předmětu doc. Ing. František Helebrant, CSc. Garant verze předmětu doc. Ing. František Helebrant, CSc. Úroveň studia pregraduální nebo graduální Povinnost povinně volitelný Ročník 3 Semestr letní

8 Odkaz na web Jazyk výuky čeština Rok zavedení 2001/2002 Rok zrušení Určeno pro fakulty FS Určeno pro typy studia bakalářské Výuku zajišťuje Os. čís. Jméno Cvičící Přednášející BLA32 Ing. Jan Blata, Ph.D. HEL40 doc. Ing. František Helebrant, CSc. HRA05 Ing. Ladislav Hrabec, Ph.D. Rozsah výuky pro formy studia Forma studia Zp.zak. Rozsah prezenční Zápočet a zkouška 2+2 kombinovaná Zápočet a zkouška 12+4 Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi Seznámení s nedestruktivními metodami technické diagnostiky z pohledu jejich nasazení do údržby. Vyučovací metody Přednášky Cvičení (v učebně) Ostatní aktivity Anotace Nedestruktivní diagnostika je nedílná součást technické diagnostiky, kterou zjišťujeme vnitřní a povrchové vady jednotlivých elementů konstrukčních uzlů vhodnými nedestruktivními metodami. V rámci studia se seznámí s fyzikální podstatou těchto metod a jejich možným provozním nasazením. Povinná literatura: Power Pointová prezentace přednášek Doporučená literatura: OBRAZ, J.: Ultrazvuk v měřicí technice. SNTL Praha, VĚCHET, M. KESL, J. ŠPIKA, L. EDER, V.: Defektoskopie v otázkách a odpovědích. SNTL Praha, KUHN, L.: Technická diagnostika. ČVUT Praha, 1985.

9 Kreidl,M. Šmíd,R.: Technická diagnostika. BEN technická literatura, Praha 2006, 1. vydání, 408s., ISBN Kopec,B., a kol.: Nedestruktivní zkoušení. ČNDT a CERM akademické nakladatelství, Brno 2008, 1. vydání, 571s., ISBN Osnova předmětu 1. Nedestruktivní zkoušení jako informační zdroj o technickém stavu objektu. 2. Fyzikální podstata nedestruktivních metod. 3. Zkoušení ultrazvukem 4. Metody prozařování 5. Metody rozptylových toků 6. Magnetické a elektromagnetické metody 7. Metody vířivých proudů 8. Metoda magnetické paměti kovů - MMM (magnetic memory method) 9. Metoda magnetické paměti kovů diagnostika lan 10. Kapilární metody 11. Zkoušení těsností 12. Vizuální metody 13. Metody akustické emise 14. Nekonvenční metody Ad 8. a 9. Studenti se seznámí mnohem podrobněji s ovládáním přístroje i jeho nastavením a kalibrací, včetně vyhodnocení dat a nastavení softwaru pro metodu MMM. V praktické části se seznámí se specifickými požadavky na používání analyzátoru. Dále jsou prováděna praktická měření včetně následného zpracování měření v softwaru. Součástí praktického měření je měření na potrubí, lopatkách turbín, částech spalovacích motorů, kontrola svarů a svařovaných konstrukcí. Specifikem je také měření na lanech, kde jsou analyzována lana za pomoci této jedinečné metody Technická diagnostika III Studijní plán- FS / N2301 / 3909T001 / 72 / N / P / Ostrava Tento předmět je určen pro studenty čtvrtého ročníku oboru technická diagnostika, opravy a udržování, studenti v tomto předmětu plynule navazují na předchozí zkušenosti s metodou MMM získané v předmětu nedestruktivní diagnostika. Zde mají studenti možnost provádět četná měření a vyhodnocení technického stavu válců, ale i další praktické aplikace, mezi které patří např. svařované konstrukce, potrubí, trubky, pláty, hřídele, převodová kola, letecké turbíny a jiné. Předmět navštěvovalo celkem 24 studentů /01 Technická diagnostika III (TD3) Garantující katedra Katedra výrobních strojů a konstruování Kredity 4 Garant předmětu doc. Ing. František Helebrant, CSc. Garant verze předmětu doc. Ing. František Helebrant, CSc. Úroveň studia pregraduální nebo graduální Povinnost povinně volitelný Ročník 1 Semestr zimní Odkaz na web Jazyk výuky čeština Rok zavedení 2003/2004 Rok zrušení Určeno pro fakulty FS Určeno pro typy studia navazující magisterské

10 Výuku zajišťuje Os. čís. Jméno Cvičící Přednášející BLA32 Ing. Jan Blata, Ph.D. HEL40 doc. Ing. František Helebrant, CSc. Rozsah výuky pro formy studia Forma studia Zp.zak. Rozsah prezenční Zápočet a zkouška 2+2 kombinovaná Zápočet a zkouška 14+4 Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi Studenti získají takové znalosti z dané problematiky, aby je mohli uplatnit, resp. aplikovat v provozní praxi ve svém plném rozsahu včetně jednoduché analýzy. Vyučovací metody Přednášky Cvičení (v učebně) Experimentální práce v laboratoři Ostatní aktivity Anotace Technická diagnostika a její nástroje jsou nedílnou součástí každého konkurenceschopného podniku. Využívání poznatků a jejich odborná aplikace mají zásadní vliv na bezporuchový chod strojních zařízení, což je v úzké spojitosti s ekonomičností, ekologičností a hlavně bezpečností zařízení. Cílem předmětu je vychovávat nové talenty v oblasti technické diagnostiky, seznamovat je s novými trendy a postupy v technické diagnostice. Využití měřící a počítačové techniky v oborech technické diagnostiky jako jsou: - vibrodiagnostika - akustická diagnostika - tribodiagnostika - elektrodiagnostika - termodiagnostika - vyvažování a ustavování strojů. Povinná literatura: HRABEC,L.- HELEBRANT,F.- MAZALOVÁ,J.: Technická diagnostika a spolehlivost III ustavování strojů. Ostrava, Vysoká škola báňská, s. ISBN Helebrant,F., Ziegler,J.: Technická diagnostika a spolehlivost II.Vibrodiagnostika. VŠB-TU Ostrava 2004, I.vydání, 178 s., ISBN Helebrant,F., Ziegler,J., Marasová,D.: Technická diagnostika a spolehlivost I.Tribodiagnostika. VŠB-TU Ostrava 2000, I.vydání, 153 s., ISBN Osnova předmětu 1. Vibrodiagnostika základní pojmy, frekvenční analýza a FFT.

11 2. Vibrodiagnostika diagnostika kluzných a valivých ložisek, selhání ložisek a jejich příčiny. 3. Vibrodiagnostika praktické měření, vyhodnocení naměřených dat. 4. Vyvažování, ustavování - teorie a metody. 5. Vyvažování, ustavování praktické vyhodnocení. 6. Termodiagnostika metody, použití, vyhodnocení. 7. Termodiagnostika Využití a vyhodnocení termosnímků za využití počítačové techniky. 8. Tribodiagnostika metody ke sledování technického stavu strojů. 9. Akustická diagnostika měření hluku. 10. Akustická diagnostika stavební akustika, hygienické měření. 11. Akustická diagnostika projevy poškození stroj. zař. ve sledovaném akustickém signálu a souvislost vibrace-hluk. 12. Elektrodiagnostika metody, použití. 13. Metoda magnetické paměti kovů - MMM (magnetic memory method) 14. Tenozometrie tenozometrická měření za pomoci optických tenzometrů. 15. Diagnostika elektrických motorů praktické měření, vyhodnocení. Ad 13. Předmět navazuje na předchozí znalosti, zde je probrána problematika diagnostiky prasklin válců v Třineckých železárnách. Jedná se o praktické využití metody při diagnostice podpovrchových i povrchových trhlin vznikajících ve válcích a jejich diagnostika pro různé provedení konstrukcí. Bakalářská práce Metoda MMM byla také nově využita při tvorbě bakalářské práce pod názvem Nasazení technické diagnostiky pro odhalení vzniku prasklin válců. Autorem je David Šeděnka vedoucím práce Ing. Jan Blata, Ph.D.

12

METODY TECHNICKÉ DIAGNOSTIKY

METODY TECHNICKÉ DIAGNOSTIKY Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní METODY TECHNICKÉ DIAGNOSTIKY Učební text předmětu Technická diagnostika Ing. Jan Blata, Ph.D. Ostrava 2010 2011 Tyto studijní materiály

Více

Tvorba koncepce projektu

Tvorba koncepce projektu Tvorba koncepce projektu CZ.1.07/2.2.00/15.0459 Zvyšování kompetencí studentů technických oborů prostřednictvím modulární inovace studijních programů 1 Název projektu: Registrační číslo projektu: Manažer

Více

Seznam kateder, jejichž předměty jsou zastoupeny v uvedených studijních programech. 1 KAJ-Katedra anglického jazyka a literatury 1

Seznam kateder, jejichž předměty jsou zastoupeny v uvedených studijních programech. 1 KAJ-Katedra anglického jazyka a literatury 1 1 Anotace předmětů Seznam kateder, jejichž předměty jsou zastoupeny v uvedených studijních programech 1 KAJ-Katedra anglického jazyka a literatury 1 2 KAZ-Katedra záchranářství a technických oborů 2 3

Více

ELEKTROTECHNIKA. Školní vzdělávací program. Obor: 26 41 M/01 Elektrotechnika

ELEKTROTECHNIKA. Školní vzdělávací program. Obor: 26 41 M/01 Elektrotechnika Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová Školní vzdělávací program ELEKTROTECHNIKA Obor: 26 41 M/01 Elektrotechnika Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 3 Název a adresa školy, zřizovatel:... 3 Název školního

Více

Obsah. Ekonomická sekce... 1. Jazyková sekce... 16. Technická sekce... 21. Strojírenství... 32. Dopravní technologie a spoje... 37

Obsah. Ekonomická sekce... 1. Jazyková sekce... 16. Technická sekce... 21. Strojírenství... 32. Dopravní technologie a spoje... 37 Obsah Ekonomická sekce... 1 Jazyková sekce... 16 Technická sekce... 21 Strojírenství... 32 Dopravní technologie a spoje... 37 Ekonomická sekce Jméno příjmení: Bc. Jakub Hořický Pozice v projektu: garant

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní APLIKOVANÝ MECHANIK JAKO SOUČÁST TÝMU KONSTRUKTÉRŮ A VÝVOJÁŘŮ: Studijní opora

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní APLIKOVANÝ MECHANIK JAKO SOUČÁST TÝMU KONSTRUKTÉRŮ A VÝVOJÁŘŮ: Studijní opora Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní APLIKOVANÝ MECHANIK JAKO SOUČÁST TÝMU KONSTRUKTÉRŮ A VÝVOJÁŘŮ: ČÁST VIBRAČNÍ DIAGNOSTIKA Studijní opora Jan Biloš Alena Bilošová Ostrava

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. Školní vzdělávací program. Autotronik. Obor vzdělání: 39-41-L/01 Autotronik

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. Školní vzdělávací program. Autotronik. Obor vzdělání: 39-41-L/01 Autotronik Školní vzdělávací program Obor vzdělání: 39-41-L/01 OBSAH 1. Identifikační údaje 4 2. Profil absolventa 5 2.1. Předpokládané výsledky vzdělání 5 2.2. Klíčové kompetence 6 2.3. Odborné kompetence 11 2.4.

Více

GREENJOBS EKOLOGICKÉ ASPEKTY BUDOV

GREENJOBS EKOLOGICKÉ ASPEKTY BUDOV Vytvořeno v rámci projektu GREENJOBS VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GREENJOBS EKOLOGICKÉ ASPEKTY BUDOV Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Sezimovo Ústí Spolufinancováno

Více

Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Autotronik

Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Autotronik ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Autotronik Obor vzdělání: 39-41- L/01 Autotronik RVP 39-41 L / 01 Autotronik s platností od 1. září 2009 razítko a podpis ředitele ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ

Více

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VÝROBY

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VÝROBY Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VÝROBY učební text Ivana Šajdlerová Ostrava 2012 Recenze: dr. Ing. Pavel Skalík Název: Organizace a řízení výroby Autor: Ing. Ivana

Více

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Autoopravárenství

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Autoopravárenství VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Autoopravárenství Autorský tým: Ing. Petr Unčovský Ing. Jiří Špička Jan Vrana Obsah OBSAH... 3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 4 2. PROFIL

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Návrh k akreditaci vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělávání : Název

Více

Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná. Školní vzdělávací program ELEKTRIKÁŘ. 26 51 H/01 Elektrikář

Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná. Školní vzdělávací program ELEKTRIKÁŘ. 26 51 H/01 Elektrikář Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná Školní vzdělávací program ELEKTRIKÁŘ 26 51 H/01 Elektrikář Obsah: 1. Identifikační údaje... 1 2. Profil absolventa... 2 2.1. Základní identifikační

Více

Kompletní ŠVP. Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace

Kompletní ŠVP. Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace školní vzdělávací program Strojírenství CAD/CAM- NEW 01092010 Kompletní ŠVP Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING

Více

IT systémy ve strojírenství

IT systémy ve strojírenství STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, HAVLÍČKOVA 456, MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu: IT systémy ve

Více

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 6 6 Praha ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI MATERIÁLY Z 5. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST Praha, listopad 00

Více

Pracovní verze vzdělávacího programu pro studijní obor mechanik elektrotechnik

Pracovní verze vzdělávacího programu pro studijní obor mechanik elektrotechnik Pracovní verze vzdělávacího programu pro studijní obor mechanik elektrotechnik - zaměření elektrická zařízení - mechatronika a automatizace 1 1. CHARAKTERISTIKA, OBSAH A ZAMĚŘENÍ VZDĚLÁVÁNÍ Charakteristika,

Více

OBSAH Průvodce leden červen 2007

OBSAH Průvodce leden červen 2007 1 2 OBSAH Průvodce leden červen 2007 JAKOST ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------4 MANAŽER JAKOSTI (EOQ) REKVALIFIKAČNÍ KURZ -----------------------------------------------------------4

Více

Prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. 80 86847-11-X

Prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. 80 86847-11-X Prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. 80 86847-11-X Strana : 2 Obsah: Obsah:... 3 1. Úvod... 4 2. Kurzy na českých vysokých školách, zaměřené na inovace... 6 5.1. Přehled kurzů... 6 2.1.1. Ekonomická fakulta VŠB-TU

Více

Mechanik silničních strojů

Mechanik silničních strojů ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mechanik silničních strojů Obor vzdělání: 23-65-H/01 Strojník RVP 23-65 H / 01 Strojník s platností od 1. září 2009 razítko a podpis ředitele ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obsah 1

Více

Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava PRŮVODCE STUDIEM NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA V KOMBINOVANÉ FORMĚ

Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava PRŮVODCE STUDIEM NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA V KOMBINOVANÉ FORMĚ PRŮVODCE STUDIEM NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA V KOMBINOVANÉ FORMĚ Obor: MOBILNÍ TECHNOLOGIE AR 14/15_LS Datum: 5. 2. 2015 Autor: Zdeňka Chmelíková Kontakt: zdenka.chmelikova@vsb.cz 1 OBSAH STUDIJNÍ

Více

Mechanik opravář motorových vozidel

Mechanik opravář motorových vozidel Školní vzdělávací program Obor vzdělání: 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel Obsah 1. Identifikační údaje... 4 2. Profil absolventa... 5 2.1 Předpokládané výsledky vzdělávání... 5 2.2 Klíčové

Více

OBSAH Průvodce září prosinec 2011

OBSAH Průvodce září prosinec 2011 2 OBSAH Průvodce září prosinec 2011 KVALITA 5 MANAŽER KVALITY (EOQ) 5 ZDOKONALOVACÍ KURZ PRO TECHNIKY A KONTROLORY KVALITY 5 ŠKOLENÍ MISTRŮ 6 PŘÍPRAVA AUDITORŮ QMS (EOQ) 7 ZVYŠOVÁNÍ KVALIFIKACE AUDITORŮ

Více

OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 1. UČEBNÍ PLÁN... 2 1.1. POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU... 4 1.2. PŘEHLED VYUŽITÍ TÝDNŮ... 5 2. MODULY POVINNÉ... 6 2.1. CIZÍ JAZYK I ODBORNÝ... 6 2.2. MATEMATIKA, FYZIKA... 10 2.3.

Více

Denní vzdělávání řádná délka vzdělávacího programu je 3 roky : probíhá standardním způsobem od pondělí do pátku podle rozvrhu

Denní vzdělávání řádná délka vzdělávacího programu je 3 roky : probíhá standardním způsobem od pondělí do pátku podle rozvrhu Základní informace Vyšší odborné studium je určeno pro absolventy středních škol. Naše škola umožňuje získat vyšší odborné vzdělání formou denního nebo dálkového studia. Denní vzdělávání řádná délka vzdělávacího

Více

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Zkrácený název projektu: UNIPRANET Číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0054 Operační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

UDRŽOVATELNOST A ZAJIŠTĚNOST ÚDRŽBY

UDRŽOVATELNOST A ZAJIŠTĚNOST ÚDRŽBY ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 UDRŽOVATELNOST A ZAJIŠTĚNOST ÚDRŽBY MATERIÁLY Z 8. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST Praha, září 2002 Obsah UDRŽOVATELNOST A ZAJIŠTĚNOST

Více

Odborné a pedagogické praxe ve sportu a tělesné výchově. doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc. a kolektiv

Odborné a pedagogické praxe ve sportu a tělesné výchově. doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc. a kolektiv Odborné a pedagogické praxe ve sportu a tělesné výchově doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc. a kolektiv Autorský kolektiv: prof. PaedDr. Ludmila Fialová, Ph.D. PhDr. Libor Flemr, Ph.D. Mgr. et Mgr. Alena Lejčarová,

Více

ELEKTROTECHNIK PRO PROVOZ

ELEKTROTECHNIK PRO PROVOZ ELEKTROTECHNIK PRO PROVOZ Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělávání: 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru název

Více