6. ZŠ praktické. 1 vyučovací hodina KAREL IV. A JEHO DOBA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "6. ZŠ praktické. 1 vyučovací hodina KAREL IV. A JEHO DOBA"

Transkript

1 PŘÍPRAVA NA VYUČOVÁNÍ Zpracovala: Mgr. Alena Doskočilová ÚVOD: Pro ţáky základní školy praktické vzhledem k sníţené rozumové úrovni je zapamatování faktografických údajů problematické. Při zpracování přípravy na téma Karel IV. a jeho doba jsme zvolili herní aktivitu, činnostní učení, poslech. Učivo je zjednodušené, důraz je kladen na proţitek. Pracuje se ve skupinách, ve dvojicích, individuálně. Obor RVP ZV Dějepis Ročník 6. ZŠ praktické Časový rámec 1 vyučovací hodina Téma Mezipředmětové vztahy Průřezová témata Klíčové kompetence KAREL IV. A JEHO DOBA český jazyk naslouchání, opis matematika posloupnost, letopočty pracovní činnosti skládání obrázku z komponentů - mediální výchova vyhledávání, zpracovávání informací - výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech společný původ všech lidí - environmentální výchova vliv prostředí na vývoj člověka Kompetence k učení nabízet ţákům moţnost samostatně vyhledávat informace a vyuţívat je v praktickém ţivotě Kompetence k řešení problémů podporovat ţáky, aby se při řešení problému nenechali odradit nezdarem Kompetence komunikativní vést ţáky ke srozumitelnému vyjadřování v ústním projevu a k vedení dialogu vést ţáky k porozumění obsahu sdělení a přiměřeným reakcím na ně učit ţáky vyuţívat tištěné informace k rozvoji vlastních vědomostí umoţnit ţákům vyjadřovat své názory a postoje a učit je vhodnou formou obhájit svůj názor Kompetence sociální a personální vést ţáky k respektování pravidel práce v týmu a k pochopení, ţe svými pracovními činnostmi ovlivňuje kvalitu společné práce

2 Předmětové výstupy Výukové strategie Pomůcky a materiál pochopit význam dějin jako sdělení minulosti mít představu o rozdílech způsobu ţivota středověkých a současných lidí být seznámen s obdobím rozkvětu českého státu v době přemyslovské a lucemburské poznat význačné osobnosti našich dějin Formy práce: - výuka probíhá ve třídě Metody práce: - didaktická hra - chronologické seřazování událostí - uvědomělé naslouchání - práce ve dvojicích, ve skupině - procvičování ve dvojicích - individuální přístup lepicí štítky, kartičky, obrazový materiál, encyklopedie, rozstříhané pohlednice, časová osa, rozstříhaný text. TÉMA: KAREL IV. A JEHO DOBA Vzdělávací cíl: Ţák rozvíjí svou představu o časové přímce, získá základní poznatky o osobnosti Karla IV. a o jeho významu pro český stát, získá povědomí o ţivotě ve středověku.. Metodický postup Máme dopředu připraveno vyprávění o Karlu IV. a obrazový materiál (podobizny Karla IV., obrázky staveb, korunovační klenoty ), který ponecháme zatím skrytý. Předem napíšeme na lepicí štítky jména historických osobností. Připravíme puzzle z obrázků staveb, lístečky s otázkami k tématu, rozstříhaný jednoduchý ţivotopis Karla IV. Dovnitř tabule napíšeme řešení textové skládačky. 1. Komentář pro ţáky: Dnes si budeme vyprávět o jedné významné osobnosti českých dějin. Tato osobnost se velmi zasloužila o rozvoj českého státu a dosáhla evropského významu. Zkusíme uhodnout, o kterou osobnost jde. Hra pro celou skupinu: Na lepicích štítkách máme napsaná jména významných osobností z naší historie (kupec Sámo, Metoděj, kníţe Václav, Přemysl Otakar I., Eliška Přemyslovna, Jan Hus, Jan Ţiţka, Tomáš Garrigue Masaryk, Edvard Beneš, Václav Havel.. ). Volíme takové osobnosti, o kterých se ţáci jiţ učili, nebo které s velkou pravděpodobností znají. Karla IV. úmyslně vynecháme. Učitel má na zádech štítek s otazníkem. Instrukce pro ţáky: Máme zde tolik lístků se jmény významných osobností naší historie, kolik vás je dnes ve škole. Lístečky vám nalepím na záda. Problém je v tom, že vy nevíte, kterou osobnost představujete. Přesto se pokusíte seřadit tak, abyste stáli v takovém pořadí, jak tyto osobnosti šly v čase za sebou, tedy od nestarších dějin až po současnost. Nesmíte ale mluvit,

3 lístečky nesmíte odlepovat, a tak k tomu budete potřebovat vzájemnou pomoc. Můžete se jen dívat na lístečky spolužáků, můžete jeden druhého vést, pomoci mu zařadit se na příslušné místo. Ţáci se staví do řady, zkontrolujeme správnost pořadí a opravíme případné chybné pozice. Učitel se postaví do řady na místo příslušející Karlu IV. Pak vyzveme ţáky, aby se pokusili přijít na to, kterou významnou osobnost našich dějin učitel zastupuje. Ţáci individuálně napíší své tipy na podepsané kartičky a uloţí je textem dolů na smluveném místě. Zatím ještě nechceme, aby ţáci jméno osobnosti nahlas vyslovili. 2. Práce ve skupinách. Ţáci se rozdělí do dvou skupin. Kaţdá skupina dostane rozstříhaný obrázek (puzzle) stavby (Karlův most, Karlštejn). Sloţí ho a jednotlivé části nalepí na papír. Skupina má za úkol pojmenovat stavbu názvem uţívaným v současnosti a napsat jméno osobnosti, která ji nechala postavit. Během tohoto úkolu by ţáci měli objevit, kterou osobnost hledáme a po jeho skončení její jméno zveřejnit. Je moţná i varianta, ţe se tak nestane, pak nabízíme ţákům další indicie. Potom odtajníme ţákům podobiznu Karla IV. a připravený obrazový materiál. Ţáci si zkontrolují své tipy na kartičkách. Otázky: Bylo složité seřadit správně historické osobnosti? Co na tom bylo nejtěžší? Bylo těžké objevit, že námi hledaná osobnost je Karel IV.? Co tě přivedlo ke správnému tipu? (Objeví-li se na kartičkách jiné osobnosti naší historie, ptáme se: Co tě vedlo k tomu, že jsi tipoval právě tuto osobnost?) Co jsme si při vytváření pořadí osobností uvědomili? Relaxační chvilka: protaţení, dechové cvičení. 3. Vyprávění o Karlu IV. Instrukce pro ţáky: Nyní si sedněme do kroužku a vyslechněme životní příběh Karla IV. Dobře poslouchejte. Učitel vypráví zjednodušenou formou ţivotopis Karla IV. (příloha 2), ţáci naslouchají. Po skončení poslechu si ţáci vytahují otázky, které mohou buď sami zodpovědět, nebo je mohou poloţit některému ze spoluţáků. Takto zjistíme, co všechno si ţáci zapamatovali a zároveň zopakujeme důleţité události Karlova ţivota. Otázky: Jak se jmenovali rodiče Karla IV.? Jakého rodu byl Karel po matce a jakého po otci? Jaké jméno měl Karel původně? Ve které zemi prožil dětství? Jak to vypadalo v českých zemích po jeho návratu? Jaký byl Karel IV. král? Jsou nějaké vlastnosti, pro které si Karla IV. můžeme vážit? Jakými činy se vyznačuje vláda Karla IV.?

4 Jak říkáme Karlu IV.? 4. Práce ve dvojicích. Následující úkol slouţí k upevnění vědomostí, které ţáci získali při předchozích činnostech. Ţáci se rozdělí do dvojic. Kaţdá dvojice dostane následující text rozstříhaný na prouţky s jednotlivými větami, prouţky jsou promíchané úkolem dvojice je text správně sloţit. (Ve větách jsou faktografické údaje podány takovým způsobem, aby vyhovovaly splnění 5. úkolu pro nadanější ţáky). Text k rozstříhání (příloha 3). Instrukce pro ţáky: Složte rozstříhané proužky pod sebe tak, aby věty vyjadřovaly krátký příběh života Karla IV. Věty ve správném pořadí jsou ukryté uvnitř tabule pro kontrolu. Sloţený text zkontrolujeme s textem na tabuli. Ţáci si na závěr pořídí zápis do sešitu tak, ţe si jeden vezme všechny liché prouţky, druhý všechny sudé prouţky, nalepují si je do sešitu a dopisují si z tabule nebo od spoluţáka chybějící text. Rozšiřující učivo: Jak byla organizována univerzita, jak probíhalo studium. Korunovační klenoty. Významní potomci Karla IV. 5. Ţáci, kteří jsou s prací hotovi dříve, mohou počítat následující příklady: V kterém roce se Karel vrátil z Francie do Čech? V kterém roce nastoupil na trůn jako císař římský? Kolik bylo Karlovi let, když byla založena univerzita? Jaký se psal letopočet, když Karel IV. zemřel? Zadání domácího úkolu: Osa času ţáci mají zjistit v učebnici, v encyklopedii, na internetu, ve kterém století ţil Karel IV. a vyznačit období jeho ţivota na ose času a doplnit název epochy. Dále mají o Karlu IV. vyhledat nějakou informaci, která v dnešní hodině nezazněla. K vypracování domácího úkolu dostanou ţáci pracovní list (příloha 2). ROZVOJ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ Smyslem a cílem vzdělávání ţáků s lehkým mentálním postiţením je jejich vybavení souborem klíčových kompetencí na úrovni, která je pro ně dosaţitelná a umoţní jim efektivně a odpovídajícím způsobem jednat v různých situacích. Osvojování klíčových kompetencí je proces dlouhodobý a sloţitý a postupně se vytváří v průběhu ţivota. Úroveň klíčových kompetencí, které ţáci dosáhnou na konci základního vzdělávání, nelze ještě povaţovat za konečnou, ale získané klíčové kompetence tvoří důleţitý základ pro celoţivotní učení ţáka, jeho vstup do ţivota a do pracovního procesu. Jejich vytváření musí důsledně respektovat individuální zvláštnosti, schopnosti a moţnosti ţáků. Vzhledem ke specifickým potřebám ţáků s lehkým mentálním postiţením je kladen důraz především na klíčové kompetence pracovní, sociální a personální a komunikativní: Kompetence pracovní, kdy jsou vytvářeny praktické situace pro ţáky, při nichţ budou zvládat základní pracovní dovednosti, operace a postupy, rozšiřovat své komunikační schopnosti při kolektivní práci;

5 u ţáků je povzbuzován pozitivní vztah k manuálním činnostem; ţáci jsou vedeni k volbě vhodných pracovních postupů, učí se pracovat podle daného pracovního postupu, návodu, náčrtu a orientovat se v jednoduché technické dokumentaci; ţáci jsou vedeni k pracovní výdrţi, ke koncentraci na pracovní výkon a k dokončení práce; ţáci jsou vedeni k reálnému úsudku o výsledcích své práce i práce ostatních; kompetence sociální a personální, kdy ţákům je umoţněno posilovat vlastní sebevědomí na základě poznání a pochopení vlastní osoby; ţáci jsou vedeni k respektování pravidel práce v týmu a k pochopení, ţe svými pracovními činnostmi ovlivňuje kvalitu společné práce; u ţáků jsou podporovány dobré vztahy s vrstevníky, učit je respektovat druhé lidi a snaţit se upevňovat dobré mezilidské vztahy; u ţáků je posilováno sociální chování a sebeovládání; kompetence komunikativní, kdy ţáci jsou vedeni ke srozumitelnému vyjadřování v ústním projevu a k vedení dialogu; ţáci jsou vedeni k porozumění obsahu sdělení a přiměřeným reakcím na ně; ţáci se učí vyuţívat tištěné informace k rozvoji vlastních vědomostí, porozumět běţně uţívaným textům, záznamům a obrazovým materiálům; ţáci se učí jednoduché formě písemné komunikace; ţákům je umoţněno vyjadřovat své názory a postoje a učit je vhodnou formou obhájit svůj názor; ţákům je nabízena moţnost vyuţívat veškeré běţné informační a komunikační prostředky pro vlastní komunikaci; ţáci jsou vedeni k vyuţívání získaných komunikativních dovedností k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému souţití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi. ZÁVĚR Vzdělávání ţáků základní školy praktické má svá specifika. U ţáků převaţuje myšlení názorné a konkrétní, úroveň rozumových schopností je sníţená a paměť je krátkodobá. Vyučování dějepisu je proto na kvantitativně i kvalitativně odlišné úrovni neţ v běţných třídách základní školy. Ţáci si s obtíţemi osvojují faktografická data a pochopení časových souvislostí jim působí značné problémy. Proto je učivo dějepisu velmi zjednodušené; nejnadanějším ţákům je pak nabízeno učivo rozšiřující. Vyučovací metody jsou voleny s důrazem na názornost a proţitek. Zdroje: Kolektiv autorů: Vlastivěda obrazy z českých dějin. ALTER, s.r.o., Všeň 1995 Krejčíř, J. a kol.: Dějiny české. INFOA, Dubicko 2010 Novotný, T.: světoznámých mužů. MAYDAY, Pardubice 2007 ŠVP ZV, příloha pro vzdělávání žáků s LMP. Základní škola Edvarda Beneše, Lysice Brychnáčová, E., Zahradníková, J.: RVP ZV, příloha pro vzdělávání žáků s LMP. VÚP, Praha 2005 Přílohová část: Příloha 1 vyprávění o Karlu IV. Příloha 2 domácí úkol (pracovní list) Příloha 3 text k rozstříhání

6 PŘÍLOHOVÁ ČÁST Příloha 1 vyprávění o Karlu IV. Eliška, poslední z rodu Přemyslovců,si vzala za muţe Jana Lucemburského. Jejich syn dostal jméno Václav. Jako malého chlapce jej otec odvezl na francouzský královský dvůr. Tady získal nové jméno Karel. Ve Francii poznal Karel ţivot na dvoře mocného panovníka a hodně se naučil. Do rodných Čech se vrátil aţ jako sedmnáctiletý mladík. Uměl nejen číst a psát v té době to nebylo u panovníků obvyklé ale ovládal francouzštinu, italštinu, němčinu a latinu. Česky mezitím zapomněl, ale brzy se svoji rodnou řeč znovu naučil. Po návratu Karla přivítala zchudlá a neklidná země. Praţský hrad byl tak zpustlý, ţe se Karel musel uchýlit do měšťanského domu dole ve městě. Královské hrady i statky drţeli bohatí šlechtici jako zástavu za peníze půjčené Karlovu otci Janu Lucemburskému. Přesto se Čechy staly Karlovým pravým domovem. Pod přísným, ale spravedlivým králem se do země rychle vracel pořádek. Lesy byly zbaveny loupeţivých rytířů. Zabavené královské statky Karel vykupoval zpět. Hospodařil moudře a ku prospěchu království. Karel touţil povznést České království na úroveň mocných zemí, které poznal při svých cestách. Velkou péči věnoval svému sídelnímu městu Praze. Obnovil Praţský hrad a začal v jeho zdech stavět katedrálu sv. Víta. Vltavské břehy dal spojit širokým a pevným kamenným mostem. Na planině vedle Starého Města praţského dal postavit rozlehlé Nové Město praţské. Podle přesného plánu tu vyrůstaly nové kostely, kláštery, náměstí a ulice výstavných měšťanských domů. Do Nového Města přicházeli řemeslníci a usazovali se tu obchodníci. Karlovou zásluhou se Praha stala jedním z největších měst tehdejší Evropy. Aby lidé, kteří touţili po vzdělání, nemuseli jezdit studovat do ciziny, zaloţil Karel IV. v Praze univerzitu. Byla první ve střední Evropě a přilákala do Prahy profesory i ţáky z široka daleka. Karel VI. si velmi váţil odkazu svých českých předků. Dal zhotovit nové drahocenné korunovační klenoty. Královskou korunu nazval na památku českého patrona svatováclavskou. Poblíţ Prahy dal zbudovat pevný hrad Karlštejn. V dobách svého mládí se Karel IV. zúčastnil několika válečných taţení a bitev. Byl statečný, ale i moudrý. Věděl, ţe pro zemi je nejdůleţitější mír. Jako král se válkám vyhýbal a spory řešil raději jednáním. Země pod jeho panováním vzkvétala jako nikdy předtím. Právem si za všechny své skutky vyslouţil na věčné časy pojmenování Otec vlasti. Pro odlehčení a pobavení dětem můžeme sdělit zprávy ze středověkého bulváru : Matka Karla IV. Eliška Přemyslovna měla v době svého sňatku 18 let, otci Janu Lucemburskému bylo tehdy 14 let. Karel IV. byl čtyřikrát ţenat. S první manţelkou Blankou z Valois si byli zaslíbeni, kdyţ jim bylo 7 let. S druhou, o 15 let mladší manţelkou Annou Svídnickou měl jediného syna, který zemřel jako nemluvně. Jeho třetí ţena Anna Falcká byla mladší o více neţ 20 let a porodila mu syna Václava. Se čtvrtou manţelkou, zhruba o třicet let mladší Alţbětou Pomořanskou měl 6 dětí. Vypráví se o ní, ţe měla takovou sílu, ţe ohýbala meče a podkovy.

7 Příloha 2 - domácí úkol (pracovní list) 1. Vyznačte na časové ose období, ve kterém žil Karel IV. před naším letopočtem (před Kristem) našeho letopočtu (po Kristu) Jak se nazývá toto období?.. (Nápověda: starověk, pravěk, moderní doba, středověk, novověk) 3. Vím / zjistil jsem o Karlu IV. něco, co jsme ve škole neslyšeli (napiš):

8 Příloha 3 text k rozstříhání Eliška Přemyslovna si vzala za muţe Jana Lucemburského. Jejich syn dostal jméno Václav. Jako sedmiletého chlapce ho otec odvezl na francouzský královský dvůr. Ve Francii získal nové jméno Karel. Do Čech se vrátil jako sedmnáctiletý mladík. Ve svých 21 letech se stal správcem českého království. Kdyţ nastoupil na trůn jako císař římský, bylo mu 30 let. V roce 1348 byla v Praze zaloţena univerzita (dnes Karlova univerzita). Devět let po zaloţení univerzity byla započata stavba kamenného mostu přes Vltavu (dnes Karlův most). Karel zemřel v 62 letech.

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Měcholupy 1. únor 2011 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 4 1.1 Název vzdělávacího programu... 4 1.2 Předkladatel...

Více

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Praha 2008 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a koordinace

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Návrh pilotní verze prosinec 2006 OBSAH OBSAH... 2 AUTORSKÝ KOLEKTIV... 4 ČÁST A... 5 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro vzdělávání

Více

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Měcholupy 1. září 2010 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 04 1.1 Název vzdělávacího programu... 04 1.2 Předkladatel...

Více

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Měcholupy 1. března 2010 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 04 1.1 Název vzdělávacího programu... 04 1.2 Předkladatel...

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Metody a strategie kritického myšlení ve výuce mateřského jazyka na 1. stupni ZŠ

MASARYKOVA UNIVERZITA. Metody a strategie kritického myšlení ve výuce mateřského jazyka na 1. stupni ZŠ MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA Metody a strategie kritického myšlení ve výuce mateřského jazyka na 1. stupni ZŠ Diplomová práce Vypracovala: Vedoucí práce: Veronika Čížová

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Praha 2005 Autorský kolektiv Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV a přílohy RVP pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola praktická a základní škola speciální Lomnice nad Popelkou, příspěvková

Více

Škola dílna lidskosti

Škola dílna lidskosti Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Škola dílna lidskosti 1. Identifikační údaje Č. j.: 83/2009 OFICIÁLNÍ NÁZEV: MOTIVAČNÍ NÁZEV:

Více

ŠKOLNÍ VZDELÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ ŠKOLA praktická PRO OBOR VZDĚLÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDELÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ ŠKOLA praktická PRO OBOR VZDĚLÁNÍ ŠKOLNÍ VZDELÁVACÍ PROGRAM PRO OBOR VZDĚLÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA praktická OBSAH Úvod 3 Identifikační údaje 4 Charakteristika školy 5 Úplnost a velikost školy 5 Vybavení školy 6 Charakteristika pedagogického

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání OTEVŘENÝ SVĚT Č.j. ZŠ/Ze/1/2007 Chceme být školou přístupnou všem dětem Školní vzdělávací program Základní školy Havířov Ţivotice, Zelená 2 1 Obsah: 1.

Více

ŠVP ZŠ KOPŘIVNICE-MNIŠÍ

ŠVP ZŠ KOPŘIVNICE-MNIŠÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠVP ZŠ KOPŘIVNICE-MNIŠÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOPŘIVNICE-MNIŠÍ OKRES NOVÝ JIČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 Školní

Více

GYMNÁZIUM DĚČÍN, příspěvková organizace

GYMNÁZIUM DĚČÍN, příspěvková organizace , GYMNÁZIUM DĚČÍN, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Zpracováno podle RVP ZV V Děčíně dne 30. 8. 2007 ředitel školy 1. Identifikační údaje PŘEDKLADATEL: GYMNÁZIUM

Více

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590 , T. G. Masaryka 590 Školní vzdělávací program pro nižší stupeň gymnázia (zpracován podle RVP ZV) Obsah 1. Identifikační údaje... 6 1.1 Předkladatel... 6 1.2 Vzdělávací program, studijní forma vzdělávání...

Více

Obsah: 5.2.3. MATEMATIKA..

Obsah: 5.2.3. MATEMATIKA.. Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE....... 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY........ 2.1. Velikost školy..... 2.2. Vybavenost školy......... 2.3. Charakteristika pedagogického sboru... 2.4. Komunikace s rodiči a veřejností

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Škola pro život. Základní škola Kout na Šumavě

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Škola pro život. Základní škola Kout na Šumavě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život Základní škola Kout na Šumavě 16 Obsah 1 Identifikační údaje... 3 2 Charakteristika školy... 4 2.1 Historie školy... 4 2.2 Úplnost a velikost

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání,

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Strakonice, Dukelská 166, 383 313 230 posta@dukelska.strakonice.cz, www.dukelska.strakonice.cz ředitel školy - Mgr. Václav Vlček 383 313 231 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA MÍSTO PRO RADOST. (aktualizováno září 2012)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA MÍSTO PRO RADOST. (aktualizováno září 2012) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA MÍSTO PRO RADOST (aktualizováno září 2012) Platnost od 1. 9. 2007 1 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 Název vzdělávacího programu:... 4 Motivační

Více

Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace Čs. tankistů 76, 747 66 Dolní Lhota

Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace Čs. tankistů 76, 747 66 Dolní Lhota Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace Čs. tankistů 76, 747 66 Dolní Lhota Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život - zdravá škola Obsah Identifikační údaje 3 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola,štítary, okres Znojmo

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola,štítary, okres Znojmo Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola,štítary, okres Znojmo Motto : Vědění je věc mysli jakožto pramene, odkud vyvěrají potůčky činů a řečí, čiré, je-li pramen

Více

Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice

Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice Základní škola České Heřmanice, příspěvková organizace www.skola@ceskehermanice.cz IČO: 72088591, 465 549 534 Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice OBSAH 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2.CHARAKTERISTIKA

Více

Školní vzdělávací program Pestrá škola

Školní vzdělávací program Pestrá škola Školní vzdělávací program Pestrá škola Motto: Každý člověk má svou hodnotu a může se stát rovnocenným partnerem každého z nás. Základní škola praktická a speciální Vítězství 29 Mariánské Lázně 353 01 Školní

Více

Základní škola Všeruby, okres Domaţlice, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání. Hravá škola

Základní škola Všeruby, okres Domaţlice, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání. Hravá škola Základní škola Všeruby, okres Domaţlice, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Hravá škola RVP ZV č.j. 31504/2004-22, ve znění úpravy č.j. 27002/2005-22 Platnost dokumentu

Více

Masarykova univerzita Filozofická fakulta

Masarykova univerzita Filozofická fakulta Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav české literatury a knihovnictví Kabinet informačních studií a knihovnictví Informační studia a knihovnictví Bc. Lenka Janská Návrh implementace předmětu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ ŠKOLA speciální PRO OBOR VZDĚLÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ ŠKOLA speciální PRO OBOR VZDĚLÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO OBOR VZDĚLÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA speciální 1 Úvod 3 Identifikační údaje 4 Charakteristika školy 5 Úplnost a velikost školy 6 Vybavení školy 6 Charakteristika pedagogického sboru

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Zpracovaný podle Rámcově vzdělávacího programu pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Číslo spisu : 51/07 Spis.

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (verze platná od 1. 9. 2013) úplné znění upraveného RVP ZV s barevně vyznačenými změnami

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (verze platná od 1. 9. 2013) úplné znění upraveného RVP ZV s barevně vyznačenými změnami Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (verze platná od 1. 9. 2013) úplné znění upraveného RVP ZV s barevně vyznačenými změnami Praha 2007 2013 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 SATALICE K Cihelně 137, 190 15 PRAHA 9 - SATALICE IČ: 65992911 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NASTARTUJ!

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 SATALICE K Cihelně 137, 190 15 PRAHA 9 - SATALICE IČ: 65992911 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NASTARTUJ! ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 SATALICE K Cihelně 137, 190 15 PRAHA 9 - SATALICE IČ: 65992911 V Praze dne 1. září 2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NASTARTUJ! ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV Obsah

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Modrá škola. Zpracovaný podle přílohy RVP ZV LMP

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Modrá škola. Zpracovaný podle přílohy RVP ZV LMP Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Modrá škola Zpracovaný podle přílohy RVP ZV LMP Základní škola a Střední škola, Praha 4, Kupeckého 576 OBSAH 1. Identifikační údaje 2 2. Charakteristika

Více

Dramatická výchova ve školních vzdělávacích programech

Dramatická výchova ve školních vzdělávacích programech Masarykova univerzita Pedagogická fakulta KATEDRA PRIMÁRNÍ PEDAGOGIKY Dramatická výchova ve školních vzdělávacích programech Diplomová práce Brno 2012 Vedoucí diplomové práce: PaedDr. Marie Pavlovská,

Více