Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením"

Transkript

1 Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - přílohy upravující vzdělávání ţáků s lehkým mentálním postiţením

2 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Informatika Název vyučovacího předmětu: Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu. Vyučovací předmět Informatika je vyučován od ročníku. Ve vyučovacím předmětu žák získá základní dovednosti práce s počítačem, seznámí se s jeho vybavením a s možností získávání informací z různých oblastí prostřednictvím internetu. V rámci předmětu jsou začleněna průřezová témata Mediální výchova (využití PC ve výuce), Osobnostní a sociální výchova (rozvoj pozornosti, soustředění, osobnostní rozvoj), Výchova k myšlení (život v Evropě). Výuka probíhá ve třídách, které byly prostřednictvím projektu OPVK Odstraňování bariér ve vzdělávání žáků se SVP, registrační číslo CZ.1.07/1.2.02/ vybaveny novou výpočetní technikou. Pro tělesně postižené žáky je určen počítač se speciální klávesnicí a myší a dotyková obrazovka. Vyučovací předmět je v ročníku realizován v rozsahu 6 hodin týdně. Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení vedeme žáky k poznávání možností výpočetní techniky poskytujeme žákům možnost osvojení znalosti a dovednosti práce s počítačem Kompetence k řešení problémů pomocí zadávání praktických jednoduchých úloh rozvíjíme u žáků myšlení a logické uvažování Kompetence komunikativní vedeme žáky k využívání výpočetní techniky při komunikaci a sebevzdělávání Kompetence sociální a personální motivujeme a vedeme žáky k samostatnému rozhodování Kompetence občanské klademe důraz na odpovědný přístup k nevhodným obsahům vyskytujícím se na internetu Kompetence pracovní seznamujeme žáky s využíváním počítače k prezentaci výsledků jejich práce Celková časová dotace: ročník 6 hodin

3 Informatika 4. ročník Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Ţák by měl: ovládat obsluhu počítače pracovat s výukovými a zábavnými programy dle pokynu dodržovat pravidla bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti práce s výpočetní technikou Ţák by měl: seznamovat se s komponenty počítače orientovat se v základech obsluhy počítače ovládat spuštění a aplikaci dle pokynů seznamovat s pravidly bezpečnosti práce s PC Základní části, popis počítače (monitor, klávesnice, myš, tiskárna), jejich funkce. Základní uţivatelská obsluha PC Zapnutí a vypnutí počítače Základní ikony Psaní textu, jednoduchá úprava Uloţení dokumentu CD, DVD, výukové programy Vyhledávání na internetu Zásady bezpečnosti práce (manipulace s PC pod vedením učitele, hygiena práce) Přesahy a vazby (průřezová témata, mezipředmětové vztahy) PT Mediální výchova: využití PC ve výuce Osobnostní a sociální výchova: rozvoj pozornosti a soustředění, osobností rozvoj Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech: život v Evropě Mezipředmětové vztahy: Všechny vyučovací předměty: využití výukových programů, her, vyhledávání informací ke konkrétním předmětům na internetu Práce s interaktivní tabulí, vyuţívání počítačových programů.

4 Informatika 5. ročník Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Ţák by měl: ovládat základní obsluhu počítače pracovat s výukovými a zábavnými programy dle pokynu dodržovat pravidla bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti práce s výpočetní technikou Ţák by měl: pojmenovávat zákl. části PC uplatňovat základní uživatelskou obsluhu počítače využívat základní ikony s pomocí a dle pokynů pracovat s výukovými a zábavnými programy uplatňovat pravidla bezpečnosti práce seznamovat se se zdravotními riziky při využívání výpočetní techniky Zdokonalovat se v činnostech při práci s počítačem Základní uţivatelská obsluha PC Základní ikony Kreslení Psaní textu, jednoduchá úprava Vytvoření sloţky Uloţení dokumentu CD, DVD, výukové programy Vyhledávání na internetu, Zásady bezpečnosti, prevence zdravotních rizik spojených s vyuţíváním výpočetní techniky Přesahy a vazby (průřezová témata, mezipředmětové vztahy) PT Mediální výchova: využití PC ve výuce Osobnostní a sociální výchova: rozvoj pozornosti a soustředění, osobností rozvoj Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech: život v Evropě Mezipředmětové vztahy: Všechny vyučovací předměty: využití výukových programů, her, vyhledávání informací ke konkrétním předmětům na internetu Práce s interaktivní tabulí, vyuţívání počítačových programů.

5 Informatika 6. ročník Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Ţák by měl: ovládat základy psaní na klávesnici, na uživatelské úrovni práci s textovým editorem, využívat vhodné aplikace osvojit si základy elektronické komunikace zvládat práci s výukovými programy vyhledat potřebné informace na internetu dodržovat pravidla zacházení s výpočetní technikou Ţák by měl: rozeznávat typy písma, velikost využívat základy úprav textu využívat základní ikony na panelu nástrojů uživatelsky ovládat mobilní telefon samostatně využívat výukové programy a hry získávat základní informace o užívání internetu, jeho rizika zdokonalovat se v ovládání internetu Zdokonalovat se v činnostech při práci s počítačem Základní uţivatelská obsluha počítače Základní ikony Malování Psaní textu, úprava textu Vytvoření sloţky Uloţení dokumentu Kopírování, ukládání CD, DVD, výukové programy Vyhledávání na internetu Zásady bezpečnosti, prevence zdravotních rizik spojených s vyuţíváním výpočetní techniky Přesahy a vazby (průřezová témata, mezipředmětové vztahy) PT Mediální výchova: využití PC ve výuce Osobnostní a sociální výchova: rozvoj pozornosti a soustředění, osobností rozvoj Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech: život v Evropě Mezipředmětové vztahy: Všechny vyučovací předměty: využití výukových programů, her, vyhledávání informací ke konkrétním předmětům na internetu Práce s interaktivní tabulí, vyuţívání počítačových programů.

6 Informatika 7. ročník Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Ţák by měl: ovládat základy psaní na klávesnici, na uživatelské úrovni práci s textovým editorem, využívat vhodné aplikace dodržovat pravidla zacházení s výpočetní technikou osvojit si základy elektronické komunikace zvládat práci s výukovými programy vyhledat potřebné informace na internetu Ţák by měl: umět upravit text prostřednictvím různých ikon na panelu nástrojů zapisovat jednoduché příklady na kalkulačce s využitím klávesnice učit se používat tiskárnu, sluchátka a reproduktory umět vytvořit ovou adresu a využívat ji prohlubovat si práci s výukovými programy zkoušet si práci s různými hrami využívat multimédia -hudební nosiče, ozvučené encyklopedie pracovat s internetem znát a používat hlavní vyhledávací servery Zdokonalovat se v činnostech při práci s počítačem Základní uţivatelská obsluha počítače Základní ikony Malování Psaní textu, úprava textu, vyuţívat ikony na horní liště Vytvoření sloţky, manipulace s ní Uloţení dokumentu Kopírování, ukládání, tisk CD, DVD, výukové programy Vyhledávání na internetu Zásady bezpečnosti, prevence zdravotních rizik spojených s vyuţíváním výpočetní techniky Přesahy a vazby (průřezová témata, mezipředmětové vztahy) PT Mediální výchova: využití PC ve výuce Osobnostní a sociální výchova: rozvoj pozornosti a soustředění, osobností rozvoj Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech: život v Evropě Mezipředmětové vztahy: Všechny vyučovací předměty: využití výukových programů, her, vyhledávání informací ke konkrétním předmětům na internetu Práce s interaktivní tabulí, vyuţívání počítačových programů.

7 Informatika 8. ročník Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Ţák by měl: ovládat základy psaní na klávesnici, na uživatelské úrovni práci s textovým editorem, využívat vhodné aplikace osvojit si základy elektronické komunikace zvládat práci s výukovými programy vyhledat potřebné informace na internetu dodržovat pravidla zacházení s výpočetní technikou Ţák by měl: procvičovat a zdokonalovat dovednosti při práci s textem seznamovat se s dalšími přídavnými zařízeními (fotoaparát, skener) komunikovat prostřednictvím u pracovat s výukovými programy pokusit se o jednoduchou prezentaci využívat multimédia (hudební nosiče, ozvučené encyklopedie) dodržovat pravidla zacházení s výpočetní technikou vědět o nebezpečími internetu - viry vyhledávat informace pro svou potřebu a vzdělávání Zdokonalovat se v činnostech při práci s počítačem Základní uţivatelská obsluha počítače Základní ikony Malování Prezentace Psaní textu, úprava textu, vyuţívat ikony na horní liště Vytvoření sloţky, manipulace s ní Uloţení dokumentu Kopírování, ukládání, tisk CD, DVD, výukové programy Vyhledávání na internetu Zásady bezpečnosti, prevence zdravotních rizik spojených s vyuţíváním výpočetní techniky Přesahy a vazby (průřezová témata, mezipředmětové vztahy) PT Mediální výchova: využití PC ve výuce Osobnostní a sociální výchova: rozvoj pozornosti a soustředění, osobností rozvoj Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech: život v Evropě Mezipředmětové vztahy: Všechny vyučovací předměty: využití výukových programů, her, vyhledávání informací ke konkrétním předmětům na internetu Práce s interaktivní tabulí, vyuţívání počítačových programů.

8 Informatika 9. ročník Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Ţák by měl: ovládat základy psaní na klávesnici, na uživatelské úrovni práci s textovým editorem, využívat vhodné aplikace dodržovat pravidla zacházení s výpočetní technikou osvojit si základy elektronické komunikace zvládat práci s výukovými programy vyhledat potřebné informace na internetu Ţák by měl: ovládat práci s textovým editorem osvojovat si základy vkládání obrázků ovládat práci s tabulkovým kalkulátorem využívat flash disk dodržovat pravidla zacházení s výpočetní technikou osvojovat si přikládání souborů k e- mailu zkoušet vytvořit prezentaci využívat výukové programy a multimédia seznamovat se s možností ukládání informací z internetu orientovat se na internetu znát nebezpečí ze sítě (neověřené informace) Zdokonalovat se v činnostech při práci s počítačem Základní uţivatelská obsluha počítače Psaní textu, úprava textu, ovládání ikon na horní liště Vytvoření sloţky, manipulace s ní Uloţení dokumentu Kopírování, ukládání, tisk Prezentace CD, DVD, výukové programy Vyhledávání na internetu Zásady bezpečnosti, prevence zdravotních rizik spojených s vyuţíváním výpočetní techniky Přesahy a vazby (průřezová témata, mezipředmětové vztahy) PT Mediální výchova: využití PC ve výuce Osobnostní a sociální výchova: rozvoj pozornosti a soustředění, osobností rozvoj Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech: život v Evropě Mezipředmětové vztahy: Všechny vyučovací předměty: využití výukových programů, her, vyhledávání informací ke konkrétním předmětům na internetu Práce s interaktivní tabulí, vyuţívání počítačových programů.

9 Základní škola Velká Bíteš, Tišnovská 116, Předmět: Informatika Ročník: 4. Vyučující: Tematický plán na školní rok Září - Základní části počítače, funkce - Základní uživatelská obsluha počítače - Základní ikony na panelu nástrojů 1. pololetí poznámky pedagoga Říjen Listopad - Základní ikony na panelu nástrojů - Základy úprav textu - Vytvoření sloţky, ukládání - - Základy úprav textu - Malování - Psaní textu - Ukládání do složky -

10 Prosinec Leden - Psaní a úprava textu - Výukové programy - Vytvoření sloţky, ukládání - - Psaní a úprava textu pololetí Únor - Výukové programy Březen - Psaní a úprava textu - Výukové programy

11 Duben - Psaní a úprava textu - Výukové programy Květen - Psaní a úprava textu - Výukové programy Červen - Výukové programy

12 Základní škola Velká Bíteš, Tišnovská 116, Tematický plán na školní rok... Předmět: Informatika Ročník: 5. Vyučující: Září Říjen Listopad 1. Úvod do učiva 2. Základní uživatelská obsluha počítače 3. Základní ikony 4. CD, DVD, výukové programy Vyhledávání informací na internetu 1. Spouštění aplikace pomocí ikony na ploše 2. Malování 3. Psaní textu 5. CD, DVD, výukové programy Vyhledávání informací na internetu 1. Úprava textu 2. Využití ikon na horní liště 3. Opakování 4. CD, DVD, výukové programy Vyhledávání informací na internetu 1. pololetí poznámky pedagoga

13 Prosinec 1. Vytvoření složky, manipulace s ní 2. Uložení dokumentu 3. Opakování 4. CD, DVD, výukové programy Vyhledávání informací na internetu Leden 1. Kopírování 2. Ukládání 3. Tisk Vyhledávání informací na internetu 2. pololetí poznámky pedagoga Únor 1. CD, DVD, výukové programy 2. Práce s internetem Vyhledávání informací na internetu Březen 1. Práce s internetem Procvičování kopírování 4. CD, DVD, výukové programy Vyhledávání informací na internetu

14 Duben 1. Výukové programy 2. Zásady bezpečnosti, prevence zdravotních rizik spojených s využíváním výpočetní techniky 3. CD, DVD, výukové programy Vyhledávání informací na internetu Květen Červen 1. Práce s internetem Procvičování kopírování 4. CD, DVD, výukové programy Vyhledávání informací na internetu 1. Souhrnné opakování učiva 2. CD, DVD, výukové programy Vyhledávání informací na internetu

15 Základní škola Velká Bíteš, Tišnovská 116, Tematický plán na školní rok Předmět: Informatika Ročník: 6. Vyučující: Září Zdokonalování se v činnostech při práci s počítačem - Základní uživatelská obsluha počítače - Základní ikony na panelu nástrojů 1. pololetí poznámky pedagoga Říjen Listopad - Základní ikony na panelu nástrojů - Základy úprav textu - Vytvoření sloţky, ukládání - - Základy úprav textu - Malování - Psaní textu - Ukládání do složky -

16 Prosinec - Psaní a úprava textu - Výukové programy Leden - Psaní a úprava textu pololetí Únor - Výukové programy Březen - Psaní a úprava textu - Výukové programy

17 Duben - Psaní a úprava textu - Výukové programy Květen - Psaní a úprava textu - Výukové programy Červen - Výukové programy

18 Základní škola Velká Bíteš, Tišnovská 116, Tématický plán na školní rok Předmět: Informatika Ročník: 7. Učitel: Září 6. Úvod do učiva 7. Základní uživatelská obsluha počítače 8. Základní ikony 1. pololetí poznámky pedagoga Říjen Listopad Prosinec 4. Spouštění aplikace pomocí ikony na ploše 5. Malování 6. Psaní textu 5. Úprava textu 6. Využití ikon na horní liště 7. Opakování 5. Vytvoření složky, manipulace s ní 6. Uložení dokumentu 7. Opakování

19 Leden 4. Kopírování 5. Ukládání 6. Tisk 2. pololetí Únor 3. CD, DVD, výukové programy 4. Práce s internetem Březen 5. Práce s internetem Procvičování kopírování Duben 4. Výukové programy 5. Zásady bezpečnosti, prevence zdravotních rizik spojených s využíváním výpočetní techniky

20 Květen Červen 1. Co ještě potřebujeme umět Když počítač zamrzne 2. Pravé tlačítko myši, Když se ztratí panely nástrojů 3. Nápověda, Hygiena u počítače 4. Nebezpečné klávesy, Jak najít soubor v počítači 3. Souhrnné opakování učiva

21 Základní škola Velká Bíteš, Tišnovská 116, Tématický plán na školní rok Předmět: Informatika Ročník: 8. Učitel: Září Říjen Listopad Prosinec 1. Úvod do učiva 2. Základní uživatelská obsluha počítače 3. Základní ikony 1. Spouštění aplikace pomocí ikony na ploše 2. Malování 3. Psaní textu 1. Úprava textu 2. Využití ikon na horní liště 3. Opakování 1. Vytvoření složky, manipulace s ní 2. Uložení dokumentu 3. Opakování 1. pololetí poznámky pedagoga

22 Leden 1. Kopírování 2. Ukládání 3. Tisk 2. pololetí Únor 1. CD, DVD, výukové programy 2. Práce s internetem Březen Duben Květen 1. Prezentace 1. Výukové programy 2. Zásady bezpečnosti, prevence zdravotních rizik spojených s využíváním výpočetní techniky 1. Co ještě potřebujeme umět Když počítač zamrzne 2. Pravé tlačítko myši, Když se ztratí panely nástrojů 3. Nápověda, Hygiena u počítače 4. Nebezpečné klávesy, Jak najít soubor v počítači

23 Červen 1. Souhrnné opakování učiva

24 Základní škola Velká Bíteš, Tišnovská 116, Tematický plán na školní rok Předmět Informatika Učitel: Ročník: 9. Září 1. pololetí poznámky pedagoga 1. Úvod do učiva 2. Základní uživatelská obsluha počítače-opakování, zdokonalení 3. Základní ikony-ovládání ikon na horní liště Říjen 1.Spuštění aplikací-aplikace Malování, WordPad, Kalkulačka 2. Spouštění aplikací pomocí ikon na ploše 3. Psaní textu Listopad 1. Formátování dokumentu- formát písma, formát odstavce 2. Práce se soubory- typy souborů, velikost souboru, otevírání souboru 3. Organizace programů a dat v počítači- složky, disky

25 Prosinec 1. Vytvoření složky, manipulace s ní 2. Kopírování a přesouvání souborů a složek 3. Udržování pořádku v datech-přejmenování, odstranění souborů,složek Leden 1. Opakování práce se soubory 2. Kopírování-kopírování textu -kopírování obrázků -kopírování mezi aplikacemi 2. pololetí Únor Březen 1. CD, DVD, výukové programy 2. Práce s internetem 1. Elektronická pošta, ová adresa 2. Příloha elektronic. pošty- jak poslat soubor jako přílohu 3. Uklízení elektronic. pošty-nevyžádaná pošta, viry šířené e- mailem

26 Duben 1. Chat, elektronic. konference 2. Zásady bezpečnosti, prevence zdravotních rizik spojených s využíváním výpočetní techniky Květen 1. Prezentace-tvorba jednoduché prezentace na dané téma Červen 1. Výukové programy 2. Souhrnné opakování učiva

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět: Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v informační a komunikační technologii umožňuje žákům dosáhnout základní úrovně práce s počítačem

Více

5.3.1 Informatika (Inf)

5.3.1 Informatika (Inf) 5.3.1 Informatika (Inf) 5.3.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Informatika je vyučován ve 4. až 6. ročníku

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VZDĚLÁVACÍ OBOR INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

VZDĚLÁVACÍ OBLAST INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VZDĚLÁVACÍ OBOR INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 5.3. 5.3.1. VZDĚLÁVACÍ OBLAST INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VZDĚLÁVACÍ OBOR INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU INFORMATIKA: Vyučovací předmět Informatika vychází

Více

5.3 Informační a komunikační technologie

5.3 Informační a komunikační technologie 5.3 Informační a komunikační technologie Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti získat

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Informační a komunikační technologie / IT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Informační a komunikační technologie / IT I. název vyučovacího předmětu: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE (IT) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: I. a II. stupeň ZŠ Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Informační a komunikační technologie Informatika Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Informatika je vzdělávací obsah

Více

Plán zájmového útvaru zaměřený na oblast ICT pro II. stupeň základní školy praktické

Plán zájmového útvaru zaměřený na oblast ICT pro II. stupeň základní školy praktické Plán zájmového útvaru zaměřený na oblast ICT pro II. stupeň základní školy praktické Plán zájmového vzdělávání byl vytvořen v rámci realizace projektu Odstraňování bariér ve vzdělávání žáků se SVP. reg.

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět: Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v informační a komunikační technologii umožňuje žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti,

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Informatika a výpočetní technika Charakteristika

Více

ŠVP ZV BEDŘÍŠEK verze 2013/2014 Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk 5.3 INFORMATIKA 1

ŠVP ZV BEDŘÍŠEK verze 2013/2014 Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk 5.3 INFORMATIKA 1 5.3 INFORMATIKA 1 5.3.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Cílem povinného vyučovacího předmětu Informatika je naplňování vzdělávacího obsahu stanoveného ve výstupech vzdělávacího oboru Informační a

Více

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti:

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti: Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti: Vzdělávací oblast v 1. období (1. 3. ročník) se nevyučuje v samostatném předmětu,

Více

INFORMATIKA. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

INFORMATIKA. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 5. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informatika je realizován v 5. 9. ročníku s časovou dotací 1 hodiny týdně v každém ročníku. V

Více

Plán zájmového útvaru zaměřený na oblast ICT pro I. stupeň základní školy praktické

Plán zájmového útvaru zaměřený na oblast ICT pro I. stupeň základní školy praktické Plán zájmového útvaru zaměřený na oblast ICT pro I. stupeň základní školy praktické Plán zájmového vzdělávání byl vytvořen v rámci realizace projektu Odstraňování bariér ve vzdělávání žáků se SVP. reg.

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí: 5.3 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti získat elementární dovednosti v ovládání

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 1 0 0 0 1

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 1 0 0 0 1 VÝPOČETNÍ TECHNIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Žáci jsou vedeni k chápání a správnému užívání pojmů z oblasti hardware, software a práce v síti. Dále jsou vedeni k praktickému

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Informatika Vzdělávací obsah předmětu Informatika je utvořen vzdělávacím obsahem vzdělávací

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Informatika Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Informatika Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

Informační a komunikační technologie (výpočetní technika)

Informační a komunikační technologie (výpočetní technika) (výpočetní technika) Předmět je vyučován od 6. do 9. ročníku s časovou dotací 8 hodin. Žáci jsou vedeni k chápání a správnému užívání pojmů z oblasti hardwaru a softwaru, k praktickému zvládnutí práce

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie 5.11. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Informatika

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Školní vzdělávací program IVT Gymnázium Strakonice, Máchova 174 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem

Více

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

INFORMATIKA - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí)

INFORMATIKA - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) INFORMATIKA - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka směřuje k následujícím cílům: Vyučovací

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Vzdělávací oblast: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Ze vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie vychází vyučovací předmět Informatika. Vyučovací předmět: INFORMATIKA Charakteristika

Více

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ZÁKLADY INFORMATIKY

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ZÁKLADY INFORMATIKY 478 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ZÁKLADY INFORMATIKY CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0+1 0+1 0+1 0+1 Povinnost

Více

5.3 Informační a komunikační technologie

5.3 Informační a komunikační technologie 5.3 Informační a komunikační technologie Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky,

Více

Blok předmětů: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Název předmětu: INFORMATIKA

Blok předmětů: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Název předmětu: INFORMATIKA Blok předmětů: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název předmětu: INFORMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Cílem vyučovacího předmětu Informatika je naplňování vzdělávacího obsahu stanoveného

Více

5.3.2 Informatika - 2. stupeň

5.3.2 Informatika - 2. stupeň 5.3.2 Informatika - 2. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Předmět Informatika umožňuje žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti

Více