Obsah: 1. Kontroly podmíněnosti Optimalizace výrobní struktury zemědělského podniku SZP a dopad na konkurenceschopnost...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah: 1. Kontroly podmíněnosti... 3. 2. Optimalizace výrobní struktury zemědělského podniku.. 45. 3. SZP a dopad na konkurenceschopnost..."

Transkript

1

2 Obsah: 1. Kontroly podmíněnosti Optimalizace výrobní struktury zemědělského podniku SZP a dopad na konkurenceschopnost Financování českého zemědělství Administrace nových investičních opatření Vývoj mléčného sektoru v EU a ve světě.. 118

3 Kontroly Cross compliance v ÚKZÚZ Miroslav Florián ředitel Sekce úřední kontroly 1

4 Kontroly prováděné ÚKZÚZ Cross Compliance výsledek kontrol podmiňuje vyplacení dotací 1. Ochrana podzemních vod před znečištěním nebezpečnými látkami 2. Kontroly nitrátové směrnice hospodaření ve zranitelných oblastech 3. Kontroly kalové směrnice používání upravených kalů na zemědělské půdě 4. Kontroly minimálních požadavků v rámci AEO opatření 5. Kontroly dodržování požadavků potravinářského práva a požadavků na hygienu krmiv 6. Kontrola pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých spongioformních encefalopatií (BSE) 7. Kontrola standardu GAEC 11 (zákaz hnojení v 3m. pásu od břehu) Kontroly národní kontroly hnojiv a krmiv (výroba, skladování, používání a uvádění do oběhu) + odběry vzorků Delegované kontroly pro platební agenturu odběry vzorků konopí na stanovení THC, odběry vzorků sušených krmiv, kontroly AEO opatření a ekologického zemědělství 2

5 PRINCIP VÝBĚRU KE KONTROLE Cross Compliance 1. Subjekty ke kontrolám CC jsou vybírány z určité množiny žadatelů o PP 2. Ze všech žadatelů o PP (29 700): SMR 2, SMR 3, SMR Subjekty hospodařící ve ZO (15 161): SMR 4 4. Subjekty dle OSY II (16 206): SMR 5a 5. Subjekty chovající hospodářská zvířata (18 960): SMR Subjekty, které jsou vybírány SZIF: GAEC 11 Delegované kontroly pro platební agenturu odběry vzorků technického konopí na stanovení THC, kontroly AEO opatření a ekologického zemědělství Subjekty, které jsou vybírány SZIF: delegované kontroly (AEO, EZ, ZvP, vzorky konopí) Forma výběru: Subjekty ke kontrole vybírány rizikově (RA) (75-80%), kdy každé SMR své relevantní rizik. faktory (rf) náhodným výběrem (20 25%) 3

6 Ochrana podzemních vod před znečištěním nebezpečných látek ÚKZÚZ od Kontrolované okruhy: 1) Zacházení s nebezpečnými látkami (nesmí dojít k vniknutí nebezpečných látek do vod či k ohrožení životního prostředí) Způsob kontroly: Fyzická kontrola provozu + terénu Předložení havarijního plánu Inspektoři zjišťují případné úniky závadných látek ze stájí, skladů a skládek a hodnotí přijatá přiměřená opatření k zamezení úniků U polních složišť se hodnotí místo založení, způsob oborání a lhůta povoleného uložení Ve ZO by měla být místa vhodná k založení polních složišť součástí havarijního plánu (tabulka, zakreslení do mapových podkladů) 4

7 Ochrana podzemních vod před znečištěním nebezpečných látek ÚKZÚZ od Kontrolované okruhy: 2) Skladování nebezpečných látek (sklady musí být bezpečné z hlediska ochrany vod) Způsob kontroly: Fyzická prohlídka skladů hnojiv, objemných krmiv, ropných látek a přípravků na ochranu rostlin inspektoři zjišťují technický stav skladovacích prostor Skladovací prostory musí být nepropustné se zamezením přítoku srážkových vod z okolních ploch a musí být zabezpečeny proti úniku závadných látek do povrchových a podzemních vod Předložení provozního deníku (záznamy o zjištěných závadách, provedených opravách, technického stavu) vizuální kontrola min. 1x/6 měsíců 5

8 Ochrana podzemních vod před znečištěním nebezpečných látek ÚKZÚZ od Kontrolované okruhy: 3) Zkoušky těsnosti potrubí a nádrží určených pro skladování ropných látek (zkoušky těsnosti prováděny min. 1x za 5 let) Způsob kontroly: Předložení požadované dokumentace: Schválený havarijní plán Provozní deník (záznamy o zjištěných závadách, provedených opravách, technického stavu) Záznamy o zkouškách těsnosti skladovacích nádrží a potrubních rozvodů na ropné látky (minim. 1x za 5. let, není-li stanoveno jinak) 6

9 Ochrana podzemních vod před znečištěním nebezpečných látek ÚKZÚZ od Kontrolované okruhy: 4) Odpovídající kontrolní systém pro zjišťování úniku skladovaných ropných látek Způsob kontroly: Prověření kontrolního systému v havarijním plánu (zda-li je skutečně vybudován a je funkční) Kontrola případných úniků ropných látek, havárie Provozní deník (záznamy o prověřování funkčnosti) 7

10 Kontroly používání upravených kalů na zemědělské půdě Kontrolované okruhy: 1) Bylo používání kalů podloženo zpracovaným Programem použití upravených kalů na zemědělské půdě? Způsob kontroly: Předložení programu o použití upravených kalů a jeho hodnověrnost Předložení evidence o hnojivech (kalech) použitých na ZP Fyzická kontrola na místě 8

11 Kontroly používání upravených kalů na zemědělské půdě Kontrolované okruhy: 2) Používání kalů pouze na půdách mimo stanovený zákaz používání Způsob kontroly: Fyzická kontrola na místě Předložení evidence o kalech použitých na ZP 3) Byla dodržena dávka sušiny kalu na 1 ha? Způsob kontroly: Porovnání záznamů v evidenci o hnojivech (kalech) použitých na ZP se skutečně přijatým množstvím kalů Posouzení použité dávky sušiny kalů na 1 ha zemědělské půdy Fyzická kontrola na místě 9

12 Kontroly používání upravených kalů na zemědělské půdě Kontrolované okruhy: 4) Byly na zemědělské půdě použity upravené kaly splňující mezní hodnoty obsahu rizikových látek a rizikových prvků a jejich použití nemohlo vést ke vzniku škody na zemědělské půdě nebo okolních pozemcích? Způsob kontroly: Porovnání mezních hodnot koncentrací rizikových látek a prvků stanovených vyhláškou s laboratorně zjištěnými hodnotami (evidenční list pro použití kalů) 5) Je soustavně a řádně vedena evidence o upravených kalech použitých na zemědělské půdě? Způsob kontroly: Ověření záznamů o použití kalů v předložené evidenci o hnojivech (kalech) použitých na ZP 10

13 Kontroly nitrátové směrnice Kontrolované okruhy: 1) Byl dodržen zákaz použití dusíkatých hnojivých látek v období zákazu hnojení? Způsob kontroly: Fyzická kontrola na místě Posouzení záznamů v evidenci o hnojivech použitých na ZP 2) Byly při hnojení jednotlivých plodin dodrženy limity stanovené v příloze č. 3 k nařízení vlády č. 262/2012 Sb.? Způsob kontroly: Ověření záznamů v evidenci 11

14 Kontroly nitrátové směrnice Kontrolované okruhy: 3) Byl dodržen maximální limit 170 kg N/ha/rok v použitých organických, organominerálních a statkových hnojivech v průměru zemědělského podniku? Způsob kontroly: Ověření záznamů v evidenci: Výpočet množství N ve vyprodukovaných statkových hnojivech (stav + druh zvířat) Zjištění množství N v použitých organických hnojivech a kalech (evidence o hnojivech, dodací listy atd.) Výpočet průměrného množství N/ha obhospodařované výměry za kalendářní rok (pozor provádí se odečet výměry ploch nevhodných k aplikaci) 12

15 Kontroly nitrátové směrnice Kontrolované okruhy: 4) Byla dodržena kapacita skladovacích prostor pro statková hnojiva, která musí být dostatečná pro uskladnění statkových hnojiv v období zákazu hnojení a v období, kdy nelze hnojit s ohledem na půdně-klimatické podmínky? Způsob kontroly: Výpočet skutečné produkce statkových hnojiv (dle počtu a druhu chovaných zvířat + technologie ustájení) zahrnuje se příjem a výdej statkových hnojiv Porovnání skutečných kapacit skladovacích prostor s vypočtenou produkcí 13

16 Kontroly nitrátové směrnice Kontrolované okruhy: 5) Byl dodržen zákaz pěstování širokořádkových plodin (kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója, slunečnice a čirok) na pozemcích se sklonem nad 7 stupňů, které sousedí s útvary povrchových vod nebo se od nich nacházejí ve vzdálenosti menší než 25 m? Způsob kontroly: Posouzení záznamů o pěstování plodin Fyzická kontrola na místě 14

17 Kontroly nitrátové směrnice Kontrolované okruhy: 6) Jsou v blízkosti povrchových vod udržovány ochranné nehnojené pásy v šířce 3 m od břehové čáry? Způsob kontroly: Výběr PB z LPIS ( 3 m od břehu) + posouzení záznamů v předložené evidenci o hnojivech použitých na ZP (pozor pokud toto lze v evidenci posoudit) Fyzická kontrola na místě Kontrola plnění se vztahuje pouze ke stálým a povrchovým vodním útvarům (vrstva LPIS) 7) Byl na zemědělských pozemcích dodržen zákaz používání dusíkatých hnojivých látek v případě nepříznivých půdních podmínek definovaných v zákoně o hnojivech? (zákaz hnojení na podmáčenou, zasněženou, zamrzlou půdu) Způsob kontroly: Fyzická kontrola na místě s využitím dat hydrometeorologických stanic 15

18 Kontroly minim. požadavků pro použití hnojiv u AEO Kontrolované okruhy: 1) Byla dodržen zákaz použitých dusíkatých hnojivých látek v období zákazu? Způsob kontroly: (viz SMR 4/1) Fyzická kontrola na místě Posouzení záznamů v evidenci o hnojivech použitých na ZP 2) Byl dodržen zákaz pěstování širokořádkových plodin (kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója, slunečnice a čirok) na pozemcích se sklonem nad 7 stupňů, které sousedí s útvary povrchových vod nebo se od nich nacházejí ve vzdálenosti menší než 25 m? Způsob kontroly: (viz. SMR 4/5) Výběr produkčních bloků z LPIS a posouzení záznamů o pěstované plodině v předložené evidenci o hnojivech použitých na ZP Fyzická kontrola na místě 16

19 Kontroly minim. požadavků pro použití hnojiv u AEO Kontrolované okruhy: 3) Jsou v blízkosti povrchových vod udržovány ochranné nehnojené pásy v šířce 3 m od břehové čáry? Způsob kontroly: (viz SMR 4/6) Výběr PB z LPIS ( 3 m od břehu) + posouzení záznamů v předložené evidenci o hnojivech použitých na ZP (pozor pokud toto lze v evidenci posoudit) Fyzická kontrola na místě Kontrola plnění se vztahuje pouze ke stálým a povrchovým vodním útvarům (LPIS) 4) Je při hnojení zajištěno rovnoměrné pokrytí pozemku? Způsob kontroly: Pouze fyzická kontrola v terénu (zásadní chyby v aplikaci laguny po aplikaci kejdy) 17

20 Kontroly minim. požadavků pro použití hnojiv u AEO Kontrolované okruhy: 5) Byl na zemědělských pozemcích dodržen zákaz používání dusíkatých hnojivých látek v případě nepříznivých půdních podmínek definovaných v zákoně o hnojivech? (zákaz hnojení na podmáčenou, zasněženou, zamrzlou půdu) Způsob kontroly: Fyzická kontrola na místě s využitím dat hydrometeorologických stanic 6) Byl dodržen zákaz použití dusíkatých hnojivých látek na orné půdě se svažitostí nad 10, s výjimkou tuhých statkových hnojiv a tuhých organických hnojiv zapravených do půdy do 24 hod po jejich použití? Způsob kontroly: Záznamy v evidenci jsou porovnány s výpisem PB se sklonitostí 10⁰ Fyzická kontrola na místě 18

21 Kontrola standardu GAEC 11 ÚKZÚZ od 2012: Jsou v blízkosti povrchových vod udržovány ochranné nehnojené pásy v šířce 3 m od břehové čáry? Požadavek kontrolován v rámci kontrol NS a AEO CC již od 2009 Pouze u trvalých vodních toků ( 43 z. o vodách) Nevztahuje se na pastvu hospod. zvířat (nutné zabránit vstupu zvířat do vody) a na ponechané R. zbytky Způsob kontroly: Fyzická kontrola na místě (výskyt hnojiva) 19

22 Kontrola hygieny krmiv dle nařízení 183/2005 Kontrolované okruhy: 1) Jsou krmiva odebírána jen z provozů, které jsou řádně registrovány? Způsob kontroly: Plnění požadavku je prokazováno z evidence Inspektor kontroluje podle evidence vedené v hospodářství, že veškerá nakupovaná krmiva pocházejí pouze z registrovaných provozů Každý, kdo hodlá vyrábět a uvádět na trh krmiva, musí být registrován u ÚKZÚZ, týká se to i potravinářských podniků Kontrolovaný podnikatel je povinen se o registraci svého dodavatele přesvědčit, což může učinit na stránkách ÚKZÚZ 20

23 Kontrola hygieny krmiv dle nařízení 183/2005 Kontrolované okruhy: 2) Jsou krmiva skladována odděleně od chemických látek, odpadů a dalších nebezpečných a zakázaných látek, medikovaných krmiv, doplňkových a jiných krmiv tak, aby bylo také při jejich distribuci a manipulaci zabráněno kontaminaci či zkrmení zvířatům, kterým není krmivo určeno a sklady krmiv jsou udržovány čisté, suché a v případě potřeby jsou přijata vhodná opatření k hubení škůdců? Podmínky skladování: snadno čistitelné a uzavíratelné (hlodavci, ptáci aj.) POR, chemické a další látky, které neslouží ke krmení, musí být skladovány zcela odděleně v uzavřeném prostoru v případě společného skladování různých druhů krmiv, zajistit jejich identifikaci, zábranu znehodnocení a smísitelnosti oddělené skladování a přepravování krmiv s obsahem živočišných BK od ostatních krmiv (pokud jsou na farmě společně přežvýkavci i nepřežvýkavci) 21

24 Kontrola hygieny krmiv dle nařízení 183/2005 Kontrolované okruhy: 3) Jsou vedeny záznamy o zdroji a množství krmiva a jeho spotřebě tak, aby byl zachován princip dohledatelnosti použitého krmiva? Způsob kontroly: Předložená evidence: Všichni provozovatelé musí vést údaje o nákupu, výrobě a spotřebě krmiv včetně jejich množství tak, aby bylo jasné, odkud pochází každá složka krmiva, a kterým zvířatům byla zkrmena U objemných krmiv není nutné denně upřesňovat skladované množství krmiva, kontroluje se naskladněné množství, datum naskladnění a informace o zvířatech, kterým je krmivo podáváno 22

25 Kontrola hygieny krmiv dle nařízení 183/2005 Kontrola provozovatelů krmivářských podniků (od prvovýroby po uvádění krmiv na trh, krmení zvířat určených k produkci potravin) Kontrolované okruhy: 4) Jsou vedeny záznamy o každém použití POR, biocidních produktů, geneticky modifikovaného osiva a zohledňovány výsledky analýz vzorků krmiv zaměřených na bezpečnost krmiva? Způsob kontroly: Předložená evidence: Kontrola vedení záznamů o používání POR, biocidních přípravků, produktů a GMO osiva Údaje v evidenci jsou porovnávány s doklady o nákupu 23

26 Kontroly pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci TSE dle 999/2001 Kontroly chovatelů hospodářských zvířat a krmivářských podniků Zákaz krmení přežvýkavců BK získaných ze savců (kromě mléka, mleziva a mléčných výrobků, vajec a výrobků z vajec, hydrolyzovaných bílkovin získaných z částí nepřežvýkavců a z kůží přežvýkavců) Kontrolované okruhy: 1) Dodržuje provozovatel zákaz krmení hospodářských zvířat živočišnými BK a krmivy tyto BK obsahujícími? Způsob kontroly: Senzorická kontrola krmiv podávaných přežvýkavcům (NE s živočišnými BK) Kontrola skladování nepovolených krmiv Při podezření na zkrmování zakázaných bílkovin, je odebrán vzorek k mikroskopické analýze 24

27 Kontroly pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci TSE dle 999/2001 Kontroly chovatelů hospodářských zvířat a krmivářských podniků Zákaz krmení přežvýkavců BK získaných ze savců (kromě mléka, mleziva a mléčných výrobků, vajec a výrobků z vajec, hydrolyzovaných bílkovin získaných z částí nepřežvýkavců a z kůží přežvýkavců) Kontrolované okruhy: 2) Dodržuje provozovatel podmínky odděleného skladování živočišných BK a krmiv tyto BK obsahující? Způsob kontroly: Sklady krmiv musí umožňovat oddělené skladování živočišných BK. Oddělení musí být nejen prostorové, ale i fyzické (např. zdí) Sklady s obsahem živočišných BK by měl být co nejblíže stájím, kde jsou tato krmiva používána a v jiném místě než jsou krmiva pro přežvýkavce 25

28 NOVINKY V SYSTÉMU KONTROL CC dle 479/2009 Změna u kontrolované oblasti SMR 2 (2014): Stávající požadavky SMR 2/1 až 2/4 budou kontrolovány v rámci standardu GAEC 12 Znění GAEC 12: Při zacházení se závadnými látkami je nutné dodržovat pravidla zabezpečující ochranu povrchových a podzemních vod a životního prostředí Nejedná se o nově kontrolované oblasti, vše je ÚKZÚZ prověřováno od 2010 Kontrola zaměřena Dodržování pravidel dle 39 zákona o vodách (havarijní plán, optimální skladovací prostory, zábrana úniku závadných látek, revizní deníky aj.) 26

29 NOVINKY V SYSTÉMU KONTROL CC dle 479/2009 Úprava znění požadavku NS (SMR 4/4), od 2014 Nové znění: Jsou kapacity skladovacích prostor pro statková hnojiva dostatečné pro potřebu jejich uskladnění? Ujednocení pro všechny ZO Stávající ZO: kapacita ujednocena na 6 měs. produkci (mimo hnojůvku, zde platí 3 měs.) Nově zařazené ZO (od 2012): výjimka, 6měs. kapacity (mimo hnojůvku) až od

30 NOVINKY V SYSTÉMU KONTROL CC dle 479/2009 Úprava znění požadavku NS (SMR 4/5), Byl dodržen zákaz pěstování širokořádkových plodin (kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója, slunečnice a čirok) na pozemcích se sklonem nad 7 stupňů, které sousedí s útvary povrchových vod nebo se od nich nacházejí ve vzdálenosti menší než 25 m? Pozor: Od 2014 změna: širokořádkové plodiny nahrazeny EROZNĚ NEBEZPEČNÝMI 28

31 NOVINKY V SYSTÉMU KONTROL CC dle 479/2009 Nový požadavek NS (SMR 4/8), v praxi kontrolován od Splňují skladovací kapacity statkových hnojiv kvalitativní požadavky z hlediska ochrany vod? Tento požadavek je již kontrolován v rámci kontrol ochrany podzemních vod (SMR 2), nejde tedy o úplnou novinku, došlo pouze k zakomponování do kontrol NS Způsob kontroly: Na základě fyzické prohlídky skladů hnojiv inspektoři zjišťují současný technický stav skladovacích prostor Skladovací prostory musí být nepropustné se zamezením přítoku srážkových vod z okolních ploch a musí být zabezpečeny proti úniku závadných látek do povrchových a podzemních vod Je-li používán kontrolní systém úniku skladovaných statkových hnojiv, inspektoři prověřují jeho funkčnost Předložení provozního deníku 29

32 NEJČASTĚJŠÍ PORUŠENÍ CC Ochrana podzemních vod před znečištěním nebezpečnými látkami Porušení 2013 (22.10.) Ohrožení /vniknutí závadných látek do vod Nevhodné skladování závadných l Zkoušky těsnosti (lhůty) Kontrolní systém (vybudován, provozován) Počet subjektů s porušením Počet kontrol CC (řádné, následné) Nejčastější porušení národní legislativy (bez vlivu na PP): Nevypracování/neschválení havarijního plánu 30

33 NEJČASTĚJŠÍ PORUŠENÍ CC Používání upravených kalů na zemědělské půdě Porušení 2013 (22.10.) Program použití kalů Zákaz použití kalu Dávka sušiny kalu na ha Správné použití kalů na z.p. (rizikové l., prvky) Vedení evidence Počet subjektů s porušením Počet kontrol CC (řádné, následné) Nečastější porušení národní legislativy (bez vlivu na PP): Nezapravení do půdy (48 hod), uchování Programu požití kalů (7 let) 31

34 NEJČASTĚJŠÍ PORUŠENÍ CC Hospodaření ve zranitelných oblastech Porušení 2013 (22.10.) Zákaz hnojení v období zákazu Limity přísunu N Limit 170 kg N/ha Odpovídající kapacita jímek Pěstování na svažitých PB + do 25 m od vody Nehnojený 3m. pás od vody Hnojení na zamokřenou půdu, na sníh Počet subjektů s porušením Počet kontrol CC (řádné, následné) Nečastější porušení národní legislativy (bez vlivu na PP): Uložení hnoje na z. p. bez souladu s havarijním plánem, hnojení od do zákazu hnojení 32

35 NEJČASTĚJŠÍ PORUŠENÍ CC Kontroly minimálních požadavků v rámci AEO opatření Porušení 2013 (22.10.) Zákaz hnojení v období zákazu Pěstování na svažitých PB + do 25 m od vody Nehnojený 3m. pás od vody Rovnoměrné hnojení Hnojení na zamokřenou půdu, na sníh Hnojení na svažitých PB ( 10⁰) Počet subjektů s porušením Počet kontrol CC (řádné, následné)

36 NEJČASTĚJŠÍ PORUŠENÍ CC Standard GAEC 11 Porušení 2013 (22.10.) 2012 Nehnojený 3m. pás od vody 2 2 Počet subjektů s porušením 2 2 Počet kontrol CC (řádné, následné)

37 NEJČASTĚJŠÍ PORUŠENÍ CC Dodržování požadavků potravinářského práva a požadavků na hygienu krmiv Porušení 2013 (22.10.) Odběr krmiv z registrovaných provozů Skladování, manipulace, distribuce krmiv Vedení záznamů o krmivech Vedení záznamů o POR, biocidních prod., GMO Počet subjektů s porušením Počet kontrol CC (řádné, následné) Nečastější porušení národní legislativy (bez vlivu na PP): Subjekt nemá registrovány všechny své provozy 35

38 NEJČASTĚJŠÍ PORUŠENÍ CC Kontrola pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci TSE Porušení 2013 (22.10.) Krmení hospodářských zvířat živoč. BK Oddělené skladování živoč. BK Počet subjektů s porušením Počet kontrol CC (řádné, následné) Porušení národní legislativy (bez vlivu na PP): Absence povolení ÚKZÚZ ke skladování krmiv obsahující krevní produkty 36

39 Kontroly nitrátové směrnice - změny Kontrolované okruhy NS Uložení hnojiv dle schváleného havarijního plánu: Vyhloubení záchytné brázdy ve svahu a pod hnojištěm (min. hloubka 0,4 m) Vzdálenost hnojiště od vodních útvarů min. 50 m Nesmí ležet na půdě zamokřené, meliorované Minim. výška vrstveného hnoje je 1,5 m Uložení hnojiv na zem. půdě před použitím nejdéle po dobu 12 měs. Opakované uložení hnoje na stejném pozemku až po 4. letech Od mohou být uložena na z. půdu až po jejich 3. měs. skladování nebo po jednorázovém vyskladnění ze stáje z hlubokou podestýlkou Skladování hnojiv ve ZO dostačující kapacity skladovacích prostor (jímek, nádrží) pro statková hnojiva (min. 4 m. produkci kejdy, min. 3 m. produkci močůvky a hnojůvky) Od budou dosavadní skladovací kapacity pro statková hnojiva ujednoceny na jejich 6.měs. produkci Zákaz aplikace hnojiv na podmáčených, zaplavených, promrzlých a sněhem pokrytých půdách (půdy zaplavené, s vrstvou sněhu než 5 cm, povrch půdy zamrzlý do hloubky 5 cm) 37

40 Případy porušení ochrany podzemních vod Nevhodné skladování Nádrž DAM bez záchytné vany 38

41 Případy porušení nitrátové směrnice Zakázaná aplikace kejdy na sníh Únik hnojůvky z polního složiště 39

42 Případy porušení nitrátové směrnice Únik hnojůvky z nezabezpečeného hnojiště Hnojení na podmáčenou půdu 40

43 Připravované změny NS NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 262/2012 Sb. Kapacity skladovacích prostor pro statková hnojiva 9 NV č. 262/2012 Sb. Od ujednocení skladovacích kapacit pro statková hnojiva na 6 m. produkci pro stávající ZO. Nově vymezené ZO (od 2012) mají výjimku do 2016 Toto neplatí pro hnojůvku stále 3 m. skladovací kapacita v období zákazu hnojení Dále podmínka neplatí při možnosti uložení tuhých statkových hnojiv na zemědělském pozemku před jejich použitím. Uložení hnoje na z. půdě až po jejich 3. měs. skladování na vodohospodářsky zabezpečených plochách nebo po jednorázovém vyskladnění ze stáje z hlubokou podestýlkou (3 týdny), příp. při spotřebě steliva 6 kg/dj /den platí jen pro skot 41

44 Děkuji za pozornost Případné dotazy:

45 OPTIMALIZACE VÝROBNÍ STRUKTURY ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU

46 Agroteam CZ Poradenská firma působící na celém území ČR Tým zkušených poradců Zavedený systém CRM výhoda pro klienty Více než klientů (převážně ze zemědělství a potravinářství) Spolupráce se státními i nestátními organizacemi (SZIF, SFŽP, AK ČR) Spolupráce s bankami a dodavatelskými firmami

47 Agroteam CZ Zásadní podíl v hlavních investičních dotacích v zemědělství V zemědělském poradenství dlouhodobě nejvýznamnější podíl na trhu Podíl podaných žádostí v PRV opatření 1.1. Podíl podaných žádostí v opatření BPS 19,94 % AGT 46 % AGT

48 Hlavní body optimalizace podniku Adaptace výrobní struktury na přírodní podmínky Vytvoření strategie podniku Vytvoření know-how podniku Stanovení optimální intenzity výroby Analýza ekonomické efektivnosti plánovaných investic Plánování cash flow Splnění veškerých administrativních podmínek výroby

49 Vytvoření strategie podniku Strategie A jednoduchá výrobní struktura zaměření na výrobu surovin cena je dána odběratelem jediná možnost tvorby zisku je efektivní využití moderních technologií Strategie B neobvyklá výrobní struktura koncentrace na zvláštní a jedinečný výrobek cena je ovlivněna výrobcem marketingová orientace managementu podniku

50 Stanovení optimální intenzity výroby Intenzitu výroby určuje: Dlouhodobá cenová úroveň Přírodní podmínky Dotační politika Znalosti a dovednosti podniku

51 Analýza ekonomické efektivnosti plánovaných investic prověření efektivnosti všech plánovaných investic - jejich návratnost, varianty řešení, soulad se strategií podniku využití matematických metod pro zohlednění pohybu cen preferovat investice s pozitivním vlivem na produktivitu práce zajištění investic převážně z externích zdrojů - nižší nároky na cash flow podniku využití dotací na investice

52 Kč Plánování cash flow Hlavní vlivy působící na cash flow zemědělského podniku: dlouhá doba obratu některých zemědělských odvětví sezónnost výroby pokles podílu výroby mléka roční zpětné vyplácení dotačních prostředků monopolní postavení zpracovatelského průmyslu

53 Splnění veškerých administrativních podmínek výroby zajištění podmínek Cross compliance - technologická a administrativní příprava na plnění stávajících a budoucích podmínek zajištění půdy jako výrobního faktoru - zvyšování podílu vlastní půdy, zajištění smluv s dostatečnou dobou splatnosti, udržování dobrých vztahů s vlastníky půdy plnění podmínek jednotlivých dotačních titulů - jasné plnění všech nezbytných podmínek

54 Poradenství pro zemědělské podniky Stav k III.Q 2013 Poradenství celkem Ekonomické poradenství Meziročně stoupá podíl provozního poradenství Zájem koresponduje se stále se zvyšujícími požadavky kontroly Trvale významnou roli zaujímá ekonomické poradenství Využívání dotačních titulů SZIF Někdy také jako součást akvizičního poradenství

55 Operační program životní prostředí Podpora opatření pro snížení emisí amoniaku, způsobilé výdaje vázány na míru snížení emisí NH 3 Investice do aplikačních technologií, zastřešení jímek apod. Agroteam zpracoval více než polovinu žádostí o dotaci Zajištění kompletní administrace žádosti po dobu udržitelnosti projektu 45% 55% Agroteam CZ s.r.o. Ostatní žádosti v ČR

56 Sídlo společnosti: Agroteam CZ s.r.o. Rudolfovská tř České Budějovice pobočka Kyjov: Jungmannova Kyjov tel Infolinka:

57 Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost Mojmír Severin GEMB Klasifikace: Veřejné Distribuce: Široké veřejnosti Přístup: Volný přístup Skartační znak a lhůta pro uchování do roku: S/ 2018

58 Sektory zemědělství-index zem. produkce Rostlinná produkce Živočišná produkce Celkem Anticyklické odvětví Jasný propad živočišné produkce, rostlinná produkce roste výrazně v technických plodinách MZ vyvíjí novou zemědělskou strategii; otevřená otázka je nová podoba CAP Příklon k živočišné produkci Odklon od technických surovin Zjednodušení organizace státních institucí Zemědělství se dočká změny 2 / GE /

59 Současnost zemědělství v ČR Tradice českého zemědělství reprezentují ho především rodinné farmy Komparativní výhoda směrem k EU spočívá v existenci velkých podniků Musíme se orientovat na Společnou zemědělskou politiku EU a nepodléhat tendenčním vlivům-již víme současný směr. Oproti minulému období větší jednost a informovanost. Podíl dotací v zemědělství má rostoucí tendenci a roste i přidaná hodnota. České zemědělství by mělo být letos v zisku kolem 14 miliard Kč. V 2012 skončilo zemědělství v zisku 16 miliard Kč Efektní čerpání všech typů dotací včetně podpory investic (viz. Příloha)-přechodné období 2014 Právní forma Samostatně hospodařící rolník Počet podniků Obhospodařovaná půda ha % Právnické osoby CELKEM / GE /

60 Osevní plochy zemědělských plodin Obiloviny Kukuřice na zrno Brambory Řepka Pícniny na orné půdě 4 / GE /

61 Vývoj stavu hospodářských zvířat SKOT KRÁVY (součást SKOTu) PRASATA 5 / GE /

62 Stavy skotu v EU (mil. ks) ,2 88,7 87,4 86,2 85,9 85, skot celkem dojené krávy KBTPM ,1 23,5 23,2 22,8 23,1 22,9 12,3 12,4 12,4 12,1 12, Zdroj: doc.dr.ing.josef Kučera 6 / GE /

63 Plnění kvóty v ČR Kvotový rok Úroveň plnění (%) 04/05 99,72 05/06 100,62 06/07 98,07 07/08 98,59 08/09 96,91 09/10 93,41 10/11 90,69 11/12 92,44 12/13 94,23 Zdroj: doc.dr.ing.josef Kučera 7 / GE /

64 Průměrná roční změna ceny mléka ( , 10 letý průměr = 100 %) Stát výkyv ceny (%) Nový Zéland 24,5 Uruguay 22,0 USA 18,9 Polsko 15,0 Maďarsko 14,4 Austrálie 13,8 ČR 12,9 SRN 11,1 Brazílie 11,0 Irsko 10,9 Švédsko 10,9 JAR 10,4 Nizozemí 10,2 Rakousko 9,7 Dánsko 9,3 EU průměr 9,1 Zdroj: doc.dr.ing.josef Kučera 8 / GE /

65 Problémy současného zemědělství v ČR Struktura některých podniků (z toho vyplývající problémy při zavedení crosscompliance)-konkurenceschopnost Nižší technologická vybavenost-problém spíše průměrných podniků Počet zaměstnanců - problém i za cenu nízké mzdy - viz : AGT Kučera Ne zcela jasná majetková struktura mnoha zemědělských podniků-očekáváme určitý akviziční tlak Časově dlouhý vývoj krize podniku 9 / GE /

66 Vznik a vývoj krize na zemědělském podniku 10 / GE /

67 Odstrašující případy Ze stájí, skladišť hnojiv a statkových hnojiv, uskladněných objemných krmiv nebo z ostatních prostor neunikají závadné látky Problém půdní eroze: 11 / GE /

68 Takto to vypadá lépe 12 / GE /

69 Investice a investiční trendy Mnoho předchozích doporučení je možné naplnit prostřednictvím investic. Při přípravě investice musí podnik zvážit mnoho důležitých faktorů, které rozhodují o celkovém efektu investice. Výsledkem by měla být chytrá investice, která nejen zajistí požadovanou rentabilitu, ale také bude řešit problém cross-compliance daného odvětví. Zemědělská technika-aplikátory Investice do rostlinné výroby Skladové kapacity rekonstrukce a výstavba nových Diverzifikace zemědělské činnosti-mimo BPS Technologie sušení, čištění Bioplynové stanice Zájem zemědělců o alternativní energie poroste i nadále. Primárním motivem je snaha diverzifikovat příjmy a zároveň splnit požadavky stanovené Cross-compliance 13 / GE /

70 jak obstát v konkurenci? Pochopení administrativních požadavků společné zemědělské politiky s maximálním a zároveň účelných a efektivním využitím dotací a podpor Optimalizace struktury podniku Zvyšování intenzifikačních faktorů a to zejména v RV ( ŽV řeší především management kvality práce, ale i zde jsou investice stále nutností) Důsledné zavádění koncepčních opatření vedoucí k efektivnímu využívání nákladů (počet zaměstnanců, nerentabilních provozů, využití techniky ) 14 / GE /

71 GE je vaším partnerem všude Pořádání společných akcí v zemědělství Příprava klientů na podmínky nového programovacího období po roce 2013 Společné řešení klíčových problémů v zemědělství-např. BPS 15 / GE /

72 EU Servis GEMB Co EU Servis poskytuje svým klientům? Konzultace ohledně možnosti financovat projekt z veřejných zdrojů Identifikace vhodného programu podpory v rámci dotačního auditu Dotační poradenství Na základě organizačních změn v GEMB jsou zajišťovány aktivity EU Servisu prostřednictvím společnosti AGROTEAM CZ Podíl podaných projektů v opatření k 1.1. Bioplynové stanice 13. kolo PRV ,06% 19,94% v rámci ČR podáno 105 žádostí 61% 39% podáno 41 žádostí 16 / GE /

73 GE Money Bank Financování českého zemědělství Lukáš Zeman

74 GE Money Bank & ZEMĚDĚLSTVÍ GE Money Bank je jedničkou na trhu ve financování českého zemědělství s tržním podílem 35% Aktuální objem úvěrů pro zemědělce dosahuje 14 mld. CZK GE Money Bank spolupracuje s institucemi veřejné podpory 2

75 GE Money Bank & partneři GE Money Bank & veletrhy 3

76

77 FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH POTŘEB Investičním úvěrem můžete financovat rozsáhlejší investice, jako je modernizace výroby, nákup nových strojů, výstavbu či rekonstrukci výrobních a administrativních prostor. Úvěrem lze také přefinancovat úvěry v jiné bance. Možnosti Investičního úvěru Financování výstavby, rekonstrukce zemědělských areálů až do 100% nákladů včetně DPH Odklad splátek do doby ukončení výstavby/rekonstrukce Splatnost úvěru až 10 let Možnost předčasných splátek po obdržení dotací Individuální splátkový kalendář 5

78 FINANCOVÁNÍ PROVOZNÍCH POTŘEB Úvěr slouží k pokrytí výkyvů Vašich oběžných prostředků. Můžete si zvolit, zda budete využívat kontokorent nebo opakující se úvěrový rámec - revolving. Splatnost úvěru lze stanovit na dobu 12 měsíců, nebo na dobu neurčitou Zajištění formou zástavního práva k nemovitosti, pohledávkám, zásobám (např. zemědělských komodit), základnímu stádu nebo ke zvířatům v zásobách (kategorie skot) Úvěr vhodný k nákupu osiv, hnojiv, pohonných hmot, oprav závad a jiných mimořádných výdajů 6

79 FINANCOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY Zemědělská technika/technologie (nová i ojetá) Financování od Kč 100% pořizovací ceny včetně DPH Splatnost úvěru 2 až 8 let (s podporou PGRLF max. 7 let) Pravidelné splácení nebo dle toku peněz Možnost schválení rámce na zemědělskou techniku (platnost 12 měsíců) Možnost odkladu splátek Možnost výběru typu sazby - plovoucí nebo fixní PGRLF program Zemědělec 7

80 FINANCOVÁNÍ NÁKUPU ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY K nákupu půdy můžete využít náš úvěr na financování zemědělské půdy. Půjčíme Vám až 100% kupní ceny půdy se splatností až 20 let. Parametry úvěru Určen pro nákup nestátní i státní zemědělské půdy Financujeme od Kč a až 100% kupní ceny Splatnost úvěru až 20 let a splácení lze volit buď pravidelné nebo dle toku peněz Sazba je buď plovoucí, nebo fixní Zajištění formou zemědělské půdy nebo i jiné nemovitosti Úvěr je možný volit ve formě úvěrového rámce platného až 12 měsíců (jistota finančních prostředků a rychlost při vyřízení jednotlivých obchodů) 8

81 DĚKUJI ZA POZORNOST KONTAKT Tel:

82 Společná zemědělská politika po roce 2013 Administrace nových investičních opatření Ing. Jaroslav Humpál ÚZEI Praha

83 Rok 2013 Nařízení EP a Rady č. 671/2012 ze dne změna nařízení č. 72/2009 Modulace jen 4 % nad Top-up, nyní přechodná vnitrostátní podpora, novela nařízení vlády, podávání žádostí od do zde modulace server MZe - kalkulačka Zálohy budou po , SZIF bude vydávat rozhodnutí Od do možnost prodlužovat AEO 2

84 Rok 2013 Finanční disciplína Varianty Krácení nad 2000, bude cca 2,45 %, v případě neschválení 4 % Trialog ze dne krácení nad 5000, procento zatím není stanoveno Komisi chybějí peníze, tak se má krátit každé nad stanovený limit Platí pro celou EU 3

85 SAPS 2013 oficiální sazba kurs 25,73 Kč/ha 6068,88 /ha 235,87 Orientačně čl. 68 Dojnice plná sazba 1503,60 Masné tele 2329,90 Pasená ovce/koza na VDJ 1849,50 Chmel Kč/ha 5002,40 Škrobové brambory Kč/ha 11991,80 4

86 Přechodná vnitrostátní podpora předběžné hodnoty Masná kráva Historické VDJ Ovce/kozy Chmel historický Bramborový škrob decouplovaný Zemědělská půda Předběžné separátní platby Cukerná platba Zpracovaná rajčata 195,29 Kč/VDJ 127,36 Kč/VDJ 92,63 Kč/VDJ 6493,74 Kč/ha 1730,83 Kč/t škrobu 243,41 Kč/ha 349 Kč/t 872,40 Kč/t 5

87 Nutná rozhodnutí pro Převod prostředků mezi pilíři do 31. prosince 2013 nebo 1. srpna 2014 Přechodné období roku 2014 Platba oblastem s přírodním omezením v rámci 1. pilíře do 1. srpna 2014 Degresivita a redistributivní platba do 1. srpna 2014 Forma základní platby pro období do 1. srpna 2014 Dobrovolná vázaná podpora do 1. srpna roku předcházejícího aplikaci Platba mladým zemědělcům - do 1. srpna 2014 Schéma pro malé zemědělce 6

88 Rok 2014-stará pravidla-nový rozpočet obálka mil. 875,000 cukrovka mil. 44,245 rajčata mil. 0,414 čl. 68 mil. 30,625 zbývá na SAPS mil. 799,716 UAA mil. ha 3,515 sazba /ha 227,515 7

89 Přechodné nařízení není ještě Pokračování SAPSu schváleno Možnost přesunu až 15 % do P2 nebo obráceně Zálohy do 50 % na přímé platby od Pokračovaní stávajících LFA a AEO Pokračování čl. 68, až 6,5 % Pokračování národní přechodné platby 8

90 SZP Celkem 4 nařízení: Přímé platby Rozvoj venkova EAFRD Společné tržní organizace (CMO) Horizontální nařízení (kontroly, platby, GAEC a SMR) Nařízení by měla být schválena do konce listopadu, prováděcí pak po Novém roce 9

91 Návrhy obálek tis. rok Přímé platby EAFRD

92 Nové od roku 2015 Možnost SAPSu Redistributivní platba tj. zvýhodnění prvních ha (30 nebo pro ČR 89 ha), možnost použít až 30 % národní obálky, min. 5% Při přesunu 15 % do 2. pilíře se příslušná % počítají ze snížené obálky, možno i opačně 15% z P2 do P1, počítá se z příslušné obálky Aktivní farmář povinný negativní seznam v nařízení Přechodné národní platby 11

93 Přímé platby Možnost přesunu až 15 % do P2 Povinné ozelenění 30 % obálky Možnost 5% na LFA Možnost 13 % na citlivé a 2 % na proteinové Povinné 2 % na mladé začínající Dobrovolná zjednodušená podpora malých do 1250 nebo 5 ha Zbytek je pak základní platba 12

94 Rozdělení obálky 2015 obálka Tis Přesun do P2 % 0% 15% Přesun do P2 tis Zbývá tis Greening 30% tis greening /ha 74,45 63,28 Malí a mladí max 3% tis % bílkovinné tis % couplované tis Základní sazba /ha 129,04 109,68 13

95 Návrh opatření PRV Přenos znalostí, poradenství Režimy jakosti Investice do hmotného majetku včetně potravinářství Pozemkové úpravy Lesnická infrastruktura Nezemědělské činnosti Zahájení podnikatelské činnosti mladých 14

96 Návrh opatření 2 Lesy - zalesňování, péče o lesy, investice do technologií Seskupení producentů AEO, ekologické zemědělství LFA Natura 2000 Lesnické AEO + Natura 200 v lesích Spolupráce a inovace Leader, technická pomoc 15

97 Otázka kofinancovánífinancování Kofinancování 85 % (EAFRD) a 15 % (ČR) Převedené peníze z P1 není potřeba kofinancovat Snížení rozpočtu oproti na 70 %, při přesunu 15 % z P1 snížení na 91 % AEO snížení na 53 %, LFA na 76 % Ale LFA na celou výměru z.p. 16

98 K rozhodnutí Návrh opatření k implementaci Fixování výše podpor pro plošná opatření PRV v EUR na celé programové období Možné přizpůsobení podmínek opatření LFA v přechodovém roce 2014 Nové vymezení ostatních LFA oblastí Diferenciace plateb v rámci LFA oblastí Možné zavedení vstupních podmínek a podmínek způsobilosti pro opatření LFA Zavedení degresivity LFA plateb podle velikosti podniku Nastavení podmínky intenzity chovu hospodářských zvířat pro opatření LFA, AEO a EZ 17

99 K rozhodnutí Nastavení délky kontrolního období pro podmínku intenzity chovu hospodářských zvířat pro opatření LFA, AEO a EZ Cílení AEO podpor do oblastí HNV Podmínky způsobilosti pro nastavení AEO Možná kombinovatelnost mezi AEO a EZ na TP Prokázání minimální produkce v EZ Poskytování podpor pouze čistým EZ Implementace opatření Zavádění preventivních opatření v lesích Způsobilý příjemce u opatření Lesnicko-environmentální platby 18

100 K rozhodnutí Systém administrace opatření Poradenství Implementace a nastavení opatření Režimy jakosti zemědělských produktů a potravin Nastavení opatření Investice do hmotného majetku Implementace opatření Zřizování seskupení producentů Podmínky opatření Podpora zahájení podnikatelské činnosti pro mladé zemědělce Podpora bioplynových stanic Návrh rozpočtu 19

101 Opatření: Investice do hmotného majetku Podopatření: 1. Investice do zemědělských podniků Záměr a) Investice do zemědělských staveb, technologií a strojů pro živočišnou výrobu Záměr b) Investice do zemědělských staveb, technologií a strojů pro rostlinnou výrobu Podopatření: 2. Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 20

102 Cíle Celkový cíl: Posílit konkurenceschopnost producentů při zachování trvalé udržitelnosti a zlepšení životaschopnosti zemědělských podniků. Posílení zpracovatelského (potravinářského) sektoru v ČR s pozitivním vlivem na celý dodavatelský řetězec. 21

103 Cíle Specifický cíl: Zlepšit ekonomickou výkonnost zemědělských a potravinářských podniků lepším užití výrobních faktorů. Růstem efektivnosti jednotlivých výrob zlepšit tvorbu přidané hodnoty, zvýšit energetickou účinnost a snižovat spotřebu ostatních vstupů, zlepšit pracovní podmínky, welfare zvířat, přispět ke snížení tvorby skleníkových plynů. 22

104 Cíle Operativní cíl: Podpořit modernizaci podniků, usnadnit vývoj a zavádění jak výrobkových, tak procesních inovací, zlepšit zpracování, marketing výrobků a distribuci zemědělských a potravinářských výrobků i alternativními cestami (krátké dodavatelské řetězce). 23

105 Způsobilé výdaje Investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou výrobu (podpora se týká chovu skotu, prasat, ovcí, koz, drůbeže, králíků, koní a včel), kterými jsou: výstavba nebo rekonstrukce ustájovacích prostor a chovatelských zařízení pořízení technologií pro živočišnou výrobu výstavba nebo rekonstrukce skladovacích prostor pro druhotné produkty živočišné výroby výstavba nebo rekonstrukce skladovacích prostor pro objemná krmiva a steliva 24

106 Způsobilé výdaje Investice do zemědělských staveb a technologií pro rostlinnou výrobu, kterými jsou: výstavba a rekonstrukce staveb pro skladování produktů rostlinné produkce (způsobilé nejsou sklady obilovin a olejnin) včetně technologií výstavba a rekonstrukce nosných konstrukcí trvalých kultur včetně protikroupových systémů 25

107 Způsobilé výdaje výstavba a rekonstrukce skleníků, fóliovníků, kontejneroven včetně souvisejících technologií výstavba a rekonstrukce dalších zahradnických staveb (pařeniště, stacionární kompostéry, technologie na sušení léčivých rostlin, pěstírny hub a školky na ovocné a okrasné druhy včetně révy vinné a sadby chmele atp.) včetně souvisejících technologií výstavba a rekonstrukce závlahových zařízení 26

108 Způsobilé výdaje Investice do pořízení speciálních mobilních strojů pro zemědělskou výrobu (způsobilé není pořízení traktorů) Investice do zpracování a využití záměrně pěstované i zbytkové a odpadní biomasy Investice do čištění odpadních vod 27

109 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů Hmotné a nehmotné investice, které se týkají zpracování zemědělských produktů, a to: Výstavba, modernizace a rekonstrukce budov (včetně nezbytných manipulačních ploch) a pořízení pozemků Pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální úpravu, balení a značení výrobků (včetně technologií souvisejících s dohledatelností produktů) Investice vedoucí ke zvyšování a monitorovaní kvality produktů Investice související s uváděním zemědělských a potravinářských produktů na trh (včetně marketingu), vedoucí ke zkrácení dodavatelského řetězce Investice do čištění odpadních vod 28

110 Kritéria přijatelnosti Předložení podnikatelského plánu s cost-benefit analýzou a dalším vyhodnocením přínosů projektu vůči naplňování dobrých životních podmínek zvířat, přínosy vůči ochraně ovzduší a klimatu, prokázání snížení energetické náročnosti výroby apod. Pokud půjde o projekt založený na spolupráci ve výzkumu a vývoji musí prokázat, že využívá jeho výsledky Žadatel splnil podmínku finančního zdraví u projektů nad Kč celkových výdajů 29

111 Kritéria přijatelnosti Výrobní proces se musí týkat zpracování surovin uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU, rovněž výstupní produkt pak musí být v této příloze uveden, (zpracování se však nesmí týkat produktů rybolovu) Projekt je v souladu s příslušnou právní úpravou 30

112 Definice žadatele/příjemce podpory Zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, která provozuje zemědělskou výrobu jako soustavnou a samostatnou činnost vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost a za účelem dosažení zisku Podnikatelský subjekt, který je z převážné většiny vlastněn zemědělskými prvovýrobci a předmětem jeho činnosti je poskytovat práce, výkony nebo služby, které souvisejí výhradně se zemědělskou výrobou Výrobce potravin 31

113 Typ a výše podpory Typ podpory: přímá nevratná účelová dotace s podílovým financováním příjemcem dotace Míra spolufinancování z EZFRV: max. 75 % způsobilých veřejných výdajů 32

114 Míra podpory 40 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace. Tuto míru podpory je možné zvýšit o 10 % pro: mladé začínající zemědělce; oblasti čelící přírodním omezením (LFA) operace podporované v rámci čl. 36 (aplikace výsledků výzkumu). Míra podpory však může dosáhnout maximálně 60 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace. 33

115 Celkově Odklon od decouplingu a od jedné sazby v regionu Volání po zachování kvót a regulace trhu Jde o návrat před Fischlerovu reformu Aktivní farmář - nestačí jen údržba krajiny, je nutná minimální zemědělská činnost, stanovená ČS, neřeší se u sumy plateb do 5000 Chybí deklarované zjednodušení 34

116 Limity Částka způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace na jeden projekt činí minimálně 200 tis. Kč. Maximální výše dotace na jednoho příjemce činí 90 mil. Kč za období se zohledněním majetkové propojenosti podniků. 35

117 Kritéria pro výběr Investice do zemědělských podniků: žadatelem je mladý zemědělec realizací projektu nedojde k zabrání zemědělské půdy zatížení půdy dobytčími jednotkami (poměr VDJ/ha) vyšší efektivita projektu (nižší náklady na realizaci projektu, než umožňují nastavené limity) investice přímo navazuje na výsledky činnosti Operační skupiny EIP (např. nákup inovované technologie, pořízení licence, know how) 36

118 VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ Josef Kučera

119 Použité zdroje informací Market situation report COM (VII. 2013) SZIF komoditní zprávy USDA foreigner agricultural service VI FAO / OECD prognózy EDF tisková zpráva VI COM report on quota phasing out RABO bank prediction on dairy market

120 Témata Produkce mléka Spotřeba mléka Rentabilita a cenový vývoj Pozice odbytových organizací Shrnutí

121 Stavy skotu v EU (mil. ks) ,2 88,7 87,4 86,2 85,9 85, skot celkem dojené krávy KBTPM 30 24,1 23,5 23,2 22,8 23,1 22, ,3 12,4 12,4 12,1 12,

122 Produkce mléka ve světě (mil. t) EU 27 USA India Čína Brazílie Rusko Nový Zéland EU, USA, Indie největší producenti EU, NZ - největší exportéři (26+26 % světového obchodu) USA 12 %, Austrálie 8 %, Argentina 4 %, Bělorusko 4 %, ostatní 20 % Turecko Pakistán Argentina Mexiko Ukrajina ČR

123 Produkce mléka v EU 27 (mil. t) Německo Finsko Francie Maďarsko % UK Portugalsko % Nizozemsko Litva Itálie Slovensko Polsko Bulharsko Španělsko Řecko Irsko Lotyšsko Dánsko Estonsko Belgie Slovinsko Švédsko Lucembursko Rumunsko Kypr Rakousko Malta ČR

124 Odhad vývoje produkce mléka a počtu krav

125 Vývoj produkce mléka ve světě (mil. t) ,9 % Odhad OECD: dojde k nárůstu světové produkce mléka o 153 mil. tun.

126 Vývoj dodávek mléka ke zpracování Zpráva 2012 Zpráva 2013

127 Vývoj dodávek mléka ke zpracování Zpráva 2012 Zpráva 2013

128 Odhad vývoje produkce NZ

129 Změna spotřeby mléka na osobu a rok

130 Soběstačnost mléka podle regionů světa Region spotřeba (mil tun) spotřeba na osobu a rok (kg) % světové spotřeby % světové produkce % soběstačnosti Asie 283,6 67,3 38, Evropa 204,1 275, ,6 106 EU 143,9 286,7 19,7 21,3 108 non - EU 60,2 252,9 8,2 8,3 101 Severní Amerika ,7 12,9 13,3 104 Jižní Amerika 66,5 167,9 9,1 9,2 102 Afrika 52,3 49,8 7,2 5,9 83 Centrální Amerika 20,3 128,5 2,8 2,2 81 Oceánie 9,1 245,9 1,2 3,7 297 Svět 729,9 105,

131 Úroveň plnění kvóty v EU (2009/10 až 2011/12) Ze zprávy COM: dodávky mléka ve většině nových ČS od roku 2005 klesaly a jsou nejisté s výjimkou velkých stád v CZ, SK a HU

132 ES NL IRL T BE LUX DK DE PL PT CZ FI FR CY EST LOT LIT SWE IT HU UK EU 27 Očekávané změny ceny a produkce (%) změna ceny změna produkce Zdroj: DG Agri

133 Plnění kvóty v ČR, odhad produkce v EU Kvotový rok Úroveň plnění (%) 04/05 99,72 05/06 100,62 06/07 98,07 07/08 98,59 08/09 96,91 09/10 93,41 10/11 90,69 11/12 92,44 12/13 94, ,1 mil. t ve starých ČS 27,9 mil. t v nových ČS Odhad ,7 mil. t ve starých ČS = + 4,47 % 28,6 mil. t v nových ČS = + 2,5 %

134 Odhad COM Nárůst objemu produkce mléka v EU o 1,5 % ročně EU kvóta v roce 2014/15 nebude naplněna o cca 6 % (10/11-5,5 %) Průměrná užitkovost na krávu a rok poroste na kg v roce 2022 Užitkovost 2012: ČR kg /dle KU/; v EU kg Pozitivní trend spotřeby v tranzitních ekonomikách bude dále motorem pro sektor mléka

135 Vývoj ceny a produkce mléka v EU

136 Průměrná roční změna ceny mléka ( , 10 letý průměr = 100 %) Stát výkyv ceny (%) Nový Zéland 24,5 Uruguay 22,0 USA 18,9 Polsko 15,0 Maďarsko 14,4 Austrálie 13,8 ČR 12,9 SRN 11,1 Brazílie 11,0 Irsko 10,9 Švédsko 10,9 JAR 10,4 Nizozemí 10,2 Rakousko 9,7 Dánsko 9,3 EU průměr 9,1 CDN: 2,9 % Fluktuace ceny v ČR: 4,5 x vyšší než v CDN V ČR o 40 % vyšší variabilita ceny než v průměru EU

137 Rentabilita produkce mléka

138 Rentabilita produkce mléka 1/3 farem starých členských států EU produkuje mléko za více než 35 ct

139 Počty odbytových organizací v SRN

140 Silné odbytové organizace musí řídit trh Výzvy pro silné OO Hlavní cíl: dosáhnout dobrých cen pro svoje členy Volatilita ceny: stabilitu trhu musí organizovat především OO Otázky k zamyšlení? Pouze zprostředkování prodeje mléka je málo Aktivní účast (nákup prodej) V případě zpracovatelských družstev se nespecializovat na jednu produktovou skupinu Schopnost uplatnit se na různých trzích (národně, EU, mezinárodně?) Zůstat stát stranou nebo spolupracovat s ostatními družstvy? Zdroj: DRV 2012

141 Podpora odbytových org. producentů Projekt DG Agri a místního rozvoje Koordinuje Univ of Wageningen

142 Pozadí projektu Problematika nerovnováhy vyjednávací síly producentů mléka Komise hledá nástroje, které umožní farmářům organizovat se ve družstevních organizací, jako nástroj konsolidace trhu a tím vytvoření pevných (stabilních?) tržních příjmů. >>> znalost "pozadí" celého systému nezbytná Konkrétní poslání projektu: 1. detailní informace fungování odbytových organizací v EU 2. identifikace EU legislativy, která umožní podporu a rozvoj družstevních OO 3. identifikace speciálních podpor, které umožní zlepšit a propagovat družstevní organizace producentů

143 Podíl družstevních organizací na trhu

144 Podíl družstevních organiazací na trhu

145 Podíl OO na trhu a dopad na cenu mléka Producenti v zemích, kde družstva (OO zpracovatel) kontrolují více než 50 % trhu, dosahují o 2,5 až 4,5 EUR / 100 kg mléka více v porovnání se státy, kde je podíl OO minoritní. Rovněž výkyvy ceny v takových státech jsou prokazatelně 28 nižší.

146 A co hovězí maso? 2/3 hovězího masa v EU pocházejí z dojených stád V nových ČS dokonce až 90 %! Silná vazba mléko hovězí maso

VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ. Josef Kučera

VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ. Josef Kučera VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ Josef Kučera Použité zdroje informací Market situation report COM (VII. 2013) SZIF komoditní zprávy USDA foreigner agricultural service VI. 2013 FAO / OECD prognózy

Více

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost Mojmír Severin GEMB Klasifikace: Veřejné Distribuce: Široké veřejnosti Přístup: Volný přístup Skartační znak a lhůta pro uchování do roku:

Více

Společná zemědělská politika po roce 2013

Společná zemědělská politika po roce 2013 Společná zemědělská politika po roce 2013 Administrace nových investičních opatření Ing. Jaroslav Humpál ÚZEI Praha Rok 2013 Nařízení EP a Rady č. 671/2012 ze dne 11.7.2012 změna nařízení č. 72/2009 Modulace

Více

Kontroly Cross compliance v ÚKZÚZ

Kontroly Cross compliance v ÚKZÚZ Kontroly Cross compliance v ÚKZÚZ Miroslav Florián ředitel Sekce úřední kontroly 1 Kontroly prováděné ÚKZÚZ Cross Compliance výsledek kontrol podmiňuje vyplacení dotací 1. Ochrana podzemních vod před znečištěním

Více

Cross Compliance kontrola požadavků dle nařízení 183/2005. Ing. Josef Svoboda Odbor zemědělské inspekce ÚKZÚZ

Cross Compliance kontrola požadavků dle nařízení 183/2005. Ing. Josef Svoboda Odbor zemědělské inspekce ÚKZÚZ Cross Compliance kontrola požadavků dle nařízení 13/2005 Ing. Josef Svoboda Odbor zemědělské inspekce ÚKZÚZ Kontrola plnění požadavků C-C dle nařízení 13/2005 Kontrola plnění požadavků tohoto nařízení

Více

Změny v podmíněnosti od roku 2014. Lubomír Smrček Agroteam CZ s.r.o.

Změny v podmíněnosti od roku 2014. Lubomír Smrček Agroteam CZ s.r.o. Změny v podmíněnosti od roku 2014 Lubomír Smrček Agroteam CZ s.r.o. Změny v podmíněnosti v roce 2014 Novela č. 400/2013 Sb., vydána dne 11. prosince 2013, účinnost od 1. ledna 2014 Obsahem novely je: Změna

Více

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc.

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Zemědělské dotace přehled RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Podpora zemědělství v rozšířené Evropě Podpora zemědělství v období 2007-2013 Přímé platby (SAPS) + doplňkové přímé platby (TOP-UP) Plán rozvoje venkova

Více

POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE

POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE Povinné požadavky na hospodaření č. 2 až 4 a požadavky pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin Ing. Lubomír Smrček 602 626 655, lubomir.smrcek@ekotoxa.cz SMR 2/1 Nedošlo

Více

SZP 23.10.2014. Větrný Jeníkov. Bohumil Belada

SZP 23.10.2014. Větrný Jeníkov. Bohumil Belada SZP 23.10.2014 Větrný Jeníkov Bohumil Belada Základní platba ČR - 130 euro / ha = 3.510 Kč / ha Nad 150 tis. euro na IČO za rok podléhá 5% degresi, Do 1.150 ha žádné snížení, nad tuto výměru snížení na

Více

Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020

Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020 Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020 ZEMĚDĚLSKÁ PRVOVÝROBA Dotace na stavby a technologie pro rostlinnou a živočišnou výrobu (sila, výrobní linky, skladovací prostory,

Více

Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu

Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu 15. listopadu 2012, Agroprogress Trnava Ing. Bohumil BELADA, viceprezident AK ČR Osnova prezentace Strukturální nerovnováha mezi RV a ŽV Potenciál

Více

ČERPÁNÍ DOTACÍ Z EU VE

ČERPÁNÍ DOTACÍ Z EU VE ČERPÁNÍ DOTACÍ Z EU VE VZTAHU KE SPOLEČNÉ ZEMĚDĚLSKÉ POLITICE Ing. Václav Suchan, CSc., MBA FOODSERVIS s.r.o., Potravinářská komora ČR Školení pracovníků masného průmyslu Hotel Best Western Grand Beroun

Více

Zemědělská politika a její dopady. Ing. Jindřich Šnejdrla Ing. Martin Fantyš

Zemědělská politika a její dopady. Ing. Jindřich Šnejdrla Ing. Martin Fantyš Zemědělská politika a její dopady Ing. Jindřich Šnejdrla Ing. Martin Fantyš Osnova prezentace Situace v zemědělské výrobě ČR Reforma SZP Aktuální stav českého zem. Po vstupu do EÚ v r 2004 díky dotacím

Více

Financování zemědělských aktivit aneb jak přežít. Mojmír Severin GEMB

Financování zemědělských aktivit aneb jak přežít. Mojmír Severin GEMB Financování zemědělských aktivit aneb jak přežít Mojmír Severin GEMB Klasifikace: Veřejné Distribuce: Široké veřejnosti Přístup: Volný přístup Skartační znak a lhůta pro uchování do roku: S/ 2018 EU Servis

Více

AgroConsult Bohemia s.r.o. Společnost pro zemědělské poradenství

AgroConsult Bohemia s.r.o. Společnost pro zemědělské poradenství AgroConsult Bohemia s.r.o. Společnost pro zemědělské poradenství Ekonomické aspekty zemědělského podnikání a možnosti financování investic z EU Havlíčkův Brod 2008 Mojmír Severin Ředitel společnosti AgroConsult

Více

Větrný Jeníkov. 18. prosince 2013, Ing. Bohumil Belada, viceprezident AK ČR

Větrný Jeníkov. 18. prosince 2013, Ing. Bohumil Belada, viceprezident AK ČR Větrný Jeníkov 18. prosince 2013, Ing. Bohumil Belada, viceprezident AK ČR AK ČR PK ČR ZS ČR Konsorcium nevládních organizací k SZP Velké zemědělské a potravinářské podniky Smlouva s BXL ( Praha + Brusel

Více

Dotace v ekologickém zemědělství. Jednotná platba na plochu (SAPS) Agroenvironmentální opatření

Dotace v ekologickém zemědělství. Jednotná platba na plochu (SAPS) Agroenvironmentální opatření Dotace v ekologickém zemědělství Jednotná platba na plochu (SAPS) Agroenvironmentální opatření SAPS jednotná platba na plochu FO nebo PO, vedena v evidenci využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů

Více

Nové legislativní požadavky a možnosti dotací v zemědělství

Nové legislativní požadavky a možnosti dotací v zemědělství Nové legislativní požadavky a možnosti dotací v zemědělství Boršov 06. 02. 2014 Ing. Václav Včelák Agroteam CZ s.r.o. Agroteam CZ s.r.o. Zásadní podíl v hlavních investičních dotacích v zemědělství Tým

Více

Podmínky pro poskytování plateb SAPS. Tab. č.: 5. Termíny podání žádosti a výplaty. P.č. Platba Předpis EU / národní. Podmínky

Podmínky pro poskytování plateb SAPS. Tab. č.: 5. Termíny podání žádosti a výplaty. P.č. Platba Předpis EU / národní. Podmínky Tab. č.: 5 pro poskytování plateb SAPS 1 Jednotná platba na plochu (SAPS). NR (ES) č.73/2009 ve znění nařízení EP a Rady (EU) č. 1310/2013. NK (ES) č.1120/2009, č. 1121/2009, č. 1122/2009. NV č. 144/2005

Více

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Cross compliance Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Nové trendy v zemědělství stoupající spotřeba potravin se specifickými kvalitativními parametry např. ze systému

Více

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Osnova: 1.Dosavadní vývoj českého zemědělství 2.Rozvoj obnovitelných zdrojů energie 3.Pozitiva a rizika obnovitelných

Více

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu ÚKZÚZ

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu ÚKZÚZ Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu ÚKZÚZ Podklady pro školení Říjen 2013 PV-Agri s.r.o., 2013

Více

Ochrana vody v kontrole podmíněnosti (cross compliance)

Ochrana vody v kontrole podmíněnosti (cross compliance) Praha, 26.2.2009 Ochrana vody v kontrole podmíněnosti (cross compliance) Jan Klír VÚRV, v.v.i. klir@vurv.cz tel. 603 520 684 Ochrana vody v kontrole podmíněnosti (cross compliance) Zákon č. 254/2001 Sb.,

Více

Státní zemědělský intervenční fond. Skalský Dvůr 2. 11. 2015

Státní zemědělský intervenční fond. Skalský Dvůr 2. 11. 2015 Státní zemědělský intervenční fond Skalský Dvůr 2. 11. 2015 Obsah prezentace Jednotná žádost 2015 Program rozvoje venkova (PRV) 2014 2020 - projektová opatření Celostátní síť pro venkov (CSV) Jednotná

Více

13. kolo příjmu žádostí

13. kolo příjmu žádostí I.1.1 Modernizace zemědělských podniků 13. kolo příjmu žádostí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Charakteristika opatření dotace je zaměřena na investice

Více

OBDOBÍ 2015-2020 II.PILÍŘ NENÁROKOVÉ DOTACE. II.pilíř - nenárokové dotace Ing.Zdeněk Perlinger,607103244 1

OBDOBÍ 2015-2020 II.PILÍŘ NENÁROKOVÉ DOTACE. II.pilíř - nenárokové dotace Ing.Zdeněk Perlinger,607103244 1 OBDOBÍ 2015-2020 II.PILÍŘ NENÁROKOVÉ DOTACE Ing.Zdeněk Perlinger,607103244 1 Popis opatření Poskytování odborných individuálních poradenských služeb v oblastech : - Podpora přenosu znalostí a inovací v

Více

GAEC - ZKUŠENOSTI DOZOROVÝCH ORGÁNŮ

GAEC - ZKUŠENOSTI DOZOROVÝCH ORGÁNŮ GAEC - ZKUŠENOSTI DOZOROVÝCH ORGÁNŮ Kontroly a změny podmíněnosti Nejčastěji porušované požadavky GAEC 2 31x GAEC 8 18x SMR 2 11x Změny v nastavení požadavků podmíněnosti v roce 2013 Welfare (SMR 16-18)

Více

Program rozvoje venkova 2007-2013

Program rozvoje venkova 2007-2013 Program rozvoje venkova 2007-2013 Ing. Jana Skálová Ing. Slavomír Ladislav Vacík Mělník, 18.2.2014 PRV obecné informace I. Program rozvoje venkova ČR (dále jen PRV ) Pro období 2007 2013 PRV vychází z

Více

Ochrana vod závadné látky

Ochrana vod závadné látky 19.02.2015 Ochrana vod závadné látky Jan Klír Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně Tel.: 603 520 684 E-mail: klir@vurv.cz Web: www.vurv.cz Závadné látky Nakládání se závadnými látkami

Více

1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova 2014-2020 Operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků

1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova 2014-2020 Operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova 2014-2020 Operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků Ing. Jaroslava Litschová Odbor Řídící orgán PRV Návaznost PRV ČR 2014-2020 PRV 2007-2013 PRV 2014-2020

Více

Program rozvoje venkova. pro období 2014 2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. pro období 2014 2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova pro období 2014 2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Analýza nařízení k podpoře rozvoje venkova z EZFRV srovnání se stávajícím

Více

Obecná pravidla produkce

Obecná pravidla produkce Obecná pravidla produkce Zákaz používání GMO - zákaz se týká potravin, krmiv, činidel, přípravků na ochranu rostlin, hnojiv a pomocných půdních látek, osiva a sadby, mikroorganismů a živočichů - povinnost

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah prezentace 1) Co je v období 2014-2020 nového pro rozvoj venkova v

Více

K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015

K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 85788/2015-MZe-14112 V Praze dne ledna 2015 Výtisk č. K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015 Věc: Aktuální situace v nastavení

Více

Změny v nitrátovésměrnici

Změny v nitrátovésměrnici 06.02.2015 Změny v nitrátovésměrnici Jan Klír Výzkumný ústav rostlinnévýroby, v.v.i. Praha -Ruzyně Tel.: 603 520 684 E-mail: klir@vurv.cz Web: www.vurv.cz Nitrátovásměrnice Směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně

Více

Ochrana podzemních vod před znečištěním nebezpečnými látkami Ing. Josef Svoboda

Ochrana podzemních vod před znečištěním nebezpečnými látkami Ing. Josef Svoboda Ochrana podzemních vod před znečištěním nebezpečnými látkami Ing. Josef Svoboda Ochrana podzemních vod C-C ÚKZÚZ přebírá kompetence od ČIŽP od roku 2010 dle novely zákona č. 147/2002 Sb., 2 odst. 5 (zákon

Více

Vývoj reformy SZP 2014-2020

Vývoj reformy SZP 2014-2020 Vývoj reformy SZP 2014-2020 10. května 2012, Větrný Jeníkov Ing. Bohumil BELADA, viceprezident AK ČR Osnova prezentace Reforma SZP Současný stav dotací do skotu Odhad vývoje dotací v období 2014-2020 Aktuální

Více

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v rámci rezortu zemědělství. Přednášející: Ing. Pavel Sekáč MZe řídící orgán EAFRD

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v rámci rezortu zemědělství. Přednášející: Ing. Pavel Sekáč MZe řídící orgán EAFRD Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v rámci rezortu zemědělství Přednášející: Ing. Pavel Sekáč MZe řídící orgán EAFRD Program rozvoje venkova ČR na období 27 213 (PRV) zajišťuje působení Evropského

Více

Program rozvoje venkova 2014-2020

Program rozvoje venkova 2014-2020 Program rozvoje venkova 2014-2020 investiční opatření Tomáš Medonos Ústav zemědělské ekonomiky a informací PRV ohlédnutí za obdobím 2007-2013 a výhled na období 2014-2020 PRV 2007-2013 základní shrnutí

Více

Petr Kopeček NABÍDKA SKUPINY ČSOB

Petr Kopeček NABÍDKA SKUPINY ČSOB Petr Kopeček NABÍDKA SKUPINY ČSOB PRO ZEM D LCE Cíl skupiny ČSOB v zem d lství dlouhodobé partnerství přinést přidanou hodnotu zemědělcům zdravé konkurenční prostředí na trhu 1 2 ČSOB nabízí pro vaše podnikání

Více

Stávající a budoucí podpora venkova. Ministerstvo zemědělství

Stávající a budoucí podpora venkova. Ministerstvo zemědělství Stávající a budoucí podpora venkova Ministerstvo zemědělství 1. 10. 2012 Národní konference Venkov 2012 Program rozvoje venkova a jeho implementace Rozpočet PRV na období 2007-2013: 3,6 mld. EUR celkových

Více

Aktuální situace v nastavení Společné zemědělské politiky v ČR na období 2014-2020

Aktuální situace v nastavení Společné zemědělské politiky v ČR na období 2014-2020 Aktuální situace v nastavení Společné zemědělské politiky v ČR na období 2014-2020 Program rozvoje venkova Schvalovací proces PRV 2014-2020 - říjen 2014 (resp. do 3 měsíců od předložení PRV, tj. od 16.

Více

České předsednictví v EU priority ČR

České předsednictví v EU priority ČR České předsednictví v EU priority ČR Ing. Jaroslav Humpál seminář Rapotín, 2.10.2008 Úvodem ČR bude pokračovat v řešení běžících úkolů a řešit zavádění finální podoby legislativních návrhů v rámci Kontroly

Více

OKRUH II LEGISLATIVA. Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s.

OKRUH II LEGISLATIVA. Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. OKRUH II LEGISLATIVA Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. LEGISLATIVA nakládání s biologicky rozložitelnými odpady Biologicky rozložitelný odpad - pojmy

Více

Program rozvoje venkova ČR ohlédnutí za obdobím 2007-2013 a výhled na období 2014-2020

Program rozvoje venkova ČR ohlédnutí za obdobím 2007-2013 a výhled na období 2014-2020 Program rozvoje venkova ČR ohlédnutí za obdobím 2007-2013 a výhled na období 2014-2020 Ministerstvo zemědělství Národní konference VENKOV 16. 10. 2014 PRV 2007-2013 základní shrnutí Celková alokace 3 670

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Strategický rámec pro období 2014-2020 Strategie Evropa 2020 (EU 2020) Společná

Více

Metodický výklad preferenčních kritérií pro podopatření I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků

Metodický výklad preferenčních kritérií pro podopatření I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků Metodický výklad preferenčních kritérií pro podopatření I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků Podíl příjmů ze zemědělské prvovýroby na celkových příjmech žadatele činí 45% a více. Podíl příjmů ze zemědělské

Více

Cross compliance ekonomické dopady z pohledu chovu ovcí a koz

Cross compliance ekonomické dopady z pohledu chovu ovcí a koz Zpět Cross compliance ekonomické dopady z pohledu chovu ovcí a koz Ing. Jaroslav Humpál VÚZE Praha Osnova presentace Úvod kdy a proč Závaznost pro ČR Jednotlivé požadavky a ekonomické dopady jejich dodržování

Více

CROSS - COMPLIANCE. Obsah:

CROSS - COMPLIANCE. Obsah: CROSS - COMPLIANCE Obsah: I. Význam pojmu CC II. Charakteristika CC III. Strašák nebo pomoc? IV. Legislativní úprava CC V. Jednotlivé prvky CC VI. Kontrola CC VII. Sankční systém VIII. Aplikace CC v ČR

Více

118 EUR LFA - průměrná sazba 1772,8 tis. ha 96 EUR. TTP 805 tis. ha - dotace pouze na TTP

118 EUR LFA - průměrná sazba 1772,8 tis. ha 96 EUR. TTP 805 tis. ha - dotace pouze na TTP Porovnání sazeb LFA v minulém a novém programovacím období 2007 2013 (2014) 2015-2020 Typ LFA 2007-2013 Možný rozsah Sazba v EUR Typ LFA 2015-2020 Možný rozsah Sazba v EUR LFA - průměrná sazba 1777 tis.

Více

Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR

Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR Ing. Andrea Hrabalová, konzultant ČTPEZ Ing. Hana Šejnohová, Ph.D., ÚZEI 2. září 2015, konference Biosummit, Praha Vývoj ekologického zemědělství

Více

Nakládání s BRO, VŽP a upravenými kaly

Nakládání s BRO, VŽP a upravenými kaly Solenice, 28.02.2012 Nakládání s BRO, VŽP a upravenými kaly Jan Klír, Lada Kozlovská Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně klir@vurv.cz; kozlovska@vurv.cz tel. 603 520 684, 733 375 632

Více

DOTAZNÍK FADN ČR PRO PRÁVNICKÉ OSOBY

DOTAZNÍK FADN ČR PRO PRÁVNICKÉ OSOBY Kontaktní pracoviště FADN CZ DOTAZNÍK FADN ČR PRO PRÁVNICKÉ OSOBY ROK 2011 Termín odevzdání: 30.4.2012 Pracoviště provádějící zpracování: CREDIS s.r.o. Tomáše ze Štítného 634 393 01 Pelhřimov e-mail: petr.koten@credis.cz

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. února 2012 o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. února 2012 o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům Strana 690 Sbírka zákonů č. 60 / 2012 60 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. února 2012 o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům Vláda nařizuje podle 2b odst. 2 zákona č. 252/ /1997

Více

Program rozvoje venkova. Ing. Vlastimil Zedek Biomasa, bioplyn a energetika, 9.-10. 12. 2014, Třebíč

Program rozvoje venkova. Ing. Vlastimil Zedek Biomasa, bioplyn a energetika, 9.-10. 12. 2014, Třebíč Program rozvoje venkova Ing. Vlastimil Zedek Biomasa, bioplyn a energetika, 9.-10. 12. 2014, Třebíč Program rozvoje venkova (PRV) Program rozvoje venkova České republiky je nástrojem pro získání finanční

Více

Agroprogres Trnava. 14. listopad 2013, Ing. Bohumil Belada, viceprezident AK ČR

Agroprogres Trnava. 14. listopad 2013, Ing. Bohumil Belada, viceprezident AK ČR Agroprogres Trnava 14. listopad 2013, Ing. Bohumil Belada, viceprezident AK ČR AK ČR PK ČR ZS ČR Konsorcium nevládních organizací k SZP Velké zemědělské a potravinářské podniky Smlouva s BXL ( Praha +

Více

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie.

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Ing. Jan ZÁHORKA OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Česká fotovoltaická konference 4. listopadu 2008, v Brně Zemědělský půdní fond ČR Rozloha

Více

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2016 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2016 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1. O PRŮVODCI... 3 1.2. ZMĚNY V OBLASTI KONTROL PODMÍNĚNOSTI PRO ROK 2016... 4 1.3. ZDROJE INFORMACÍ... 5 1.4. SLOVNÍČEK POJMŮ... 5 1.5. STRUČNÁ INFORMACE O KONTROLE PODMÍNĚNOSTI V

Více

XIII. R O S T L I N O L É K A Ř S K É D N Y

XIII. R O S T L I N O L É K A Ř S K É D N Y XIII. R O S T L I N O L É K A Ř S K É D N Y Ing. Jan VELEBA, prezident AK ČR 3. listopad 2010, Pardubice BOHATÁ AGRÁRNÍ HISTORIE 1/2 Období první republiky hluboká tradice a výrazné úspěchy ČR leader v

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013 vychází

Více

nebo při jejich jiném pobytu na zemědělském pozemku.

nebo při jejich jiném pobytu na zemědělském pozemku. Strana 1366 Sbírka zákonů č.108 / 2008 108 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. února 2008, kterým se mění nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových

Více

PŘEHLED MOŽNÝCH DOTACÍ PRO ZEMĚDĚLCE V RÁMCI PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020

PŘEHLED MOŽNÝCH DOTACÍ PRO ZEMĚDĚLCE V RÁMCI PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 PŘEHLED MOŽNÝCH DOTACÍ PRO ZEMĚDĚLCE V RÁMCI PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 Definice mladého zemědělce: Věk žadatele 18 až 40 let Minimální zemědělská kvalifikace. Žadatel má možnost

Více

Změny v požadavcích podmíněnosti v novém programovacím období. Ing. Lubomír Smrček, lub.smrcek@gmail.com, 776 017 517

Změny v požadavcích podmíněnosti v novém programovacím období. Ing. Lubomír Smrček, lub.smrcek@gmail.com, 776 017 517 Změny v požadavcích podmíněnosti v novém programovacím období Ing. Lubomír Smrček, lub.smrcek@gmail.com, 776 017 517 Legislativa podmíněnosti od 2015 Legislativa: Nařízení Evropského parlamentu a Rady

Více

Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku

Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku v rámci projektu PRV Zefektivnění managementu rodinného podniku (13/018/1310b/164/000697) Ing. Pavel Netrval, Lukrena a.s. 2 Základní informace

Více

Hnojení digestátem ve zranitelných oblastech

Hnojení digestátem ve zranitelných oblastech České Budějovice, 29.10.2008 Hnojení digestátem ve zranitelných oblastech Jan Klír VÚRV, v.v.i. klir@vurv.cz tel. 603 520 684 Legislativa a požadavky na dotace Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách Vyhláška

Více

Nitrátová směrnice. v roce 2012. Novinky v nitrátové směrnici

Nitrátová směrnice. v roce 2012. Novinky v nitrátové směrnici Nitrátová směrnice v roce 2012 Novinky v nitrátové směrnici 110 100 90 80 (v kg č.ž. na 1 ha využité z.p. podle ČSÚ: cca 3,5 mil. ha v roce 2011) Minerální hnojiva N P2O5 K2O 70 60 50 40 30 Statková hnojiva

Více

Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 1 ) a stanoví zranitelné oblasti a akční program pro tyto oblasti.

Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 1 ) a stanoví zranitelné oblasti a akční program pro tyto oblasti. Strana 3370 Sbírka zákonů č. 262 / 2012 Částka 89 262 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 4. července 2012 o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu Vláda nařizuje podle 33 odst. 2 zákona č. 254/ /2001 Sb.,

Více

Krize a konkurenceschopnost. Ing. Jaroslav Humpál

Krize a konkurenceschopnost. Ing. Jaroslav Humpál Krize a konkurenceschopnost Ing. Jaroslav Humpál Osnova presentace Mezinárodní ekonomická situace Prognózy produkce a cen signály trhu Ekonomické výsledky EU 27 porovnání Sektorové porovnání mléko, prasata,

Více

PŘEDPOKLÁDANÉ DOPADY SZP 2014+ do ekonomiky zemědělských podniků (včetně vztahů k cenám půdy) Tomáš Doucha, ÚZEI Praha

PŘEDPOKLÁDANÉ DOPADY SZP 2014+ do ekonomiky zemědělských podniků (včetně vztahů k cenám půdy) Tomáš Doucha, ÚZEI Praha PŘEDPOKLÁDANÉ DOPADY SZP 2014+ do ekonomiky zemědělských podniků (včetně vztahů k cenám půdy) Tomáš Doucha, ÚZEI Praha 1 Jde o odhad ekonomických dopadů nové politiky do vybraných kategorií podniků Jak

Více

Jednotná žádost 2012

Jednotná žádost 2012 Jednotná žádost 2012 HARMONOGRAM 2012 16.dubna - spuštění tvorby předtisků a jejich distribuce žadatelům - příjem Jednotných žádostí 15.května - konec řádného termínu pro příjem Jednotných žádostí + 25

Více

Přehled programů podpor PGRLF, a.s.

Přehled programů podpor PGRLF, a.s. Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. Přehled programů podpor PGRLF, a.s. Skalský dvůr 3. listopadu 2015 Subvence části úroků z komerčních úvěrů Programy podpory: Zemědělec Podpora nákupu

Více

Vývoj ekologického zemědělství ve světě

Vývoj ekologického zemědělství ve světě Vývoj ekologického zemědělství ve světě Ekologické zemědělství se ve světě stále více rozšiřuje a výměra ekologicky obhospodařovaných ploch ve světě každoročně narůstá. Ke konci roku 2013 (dle pravidelného

Více

Výsledky kontroly podmíněnosti v roce 2012 a nové požadavky na rok 2013 Ing. Pavel Stonawský stonawsky@vepaspol.cz

Výsledky kontroly podmíněnosti v roce 2012 a nové požadavky na rok 2013 Ing. Pavel Stonawský stonawsky@vepaspol.cz Výsledky kontroly podmíněnosti v roce 2012 a nové požadavky na rok 2013 Ing. Pavel Stonawský stonawsky@vepaspol.cz Výsledky v roce 2012 Výhled od roku 2014 Žádná porušení za rok 2012 dozorová organizace

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy Program rozvoje venkova (PRV) Operační program životní

Více

Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) ve vazbě na ochranu půdy

Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) ve vazbě na ochranu půdy Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) ve vazbě na ochranu půdy Ing. Martin MISTR, Ph.D. ředitel odboru environmentálního a ekologického zemědělství Standardy GAEC v ČR od 1. ledna

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah prezentace 1) Co je v období 2014-2020 nového pro rozvoj venkova v

Více

Větrný Jeníkov. 18. červenec 2013, Ing. Jindřich Šnejdrla, viceprezident AK ČR

Větrný Jeníkov. 18. červenec 2013, Ing. Jindřich Šnejdrla, viceprezident AK ČR Větrný Jeníkov 18. červenec 2013, Ing. Jindřich Šnejdrla, viceprezident AK ČR AK ČR PK ČR ZS ČR Konsorcium nevládních organizací k SZP Velké zemědělské a potravinářské podniky Smlouva s BXL ( Praha + Brusel

Více

Ochrana Ing. Michaela BUDŇÁKOVÁ. e-mail: budnakova@mze.cz

Ochrana Ing. Michaela BUDŇÁKOVÁ. e-mail: budnakova@mze.cz Vývoj české a evropské legislativy ve vztahu k organickým hnojivům, možnosti financování systémů na zpracování bioodpadů a použití organických hnojiv ze státních a evropských zdrojů, informace o proběhlých

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR 2007 2013. Pravidla pro příjem žádostí v rámci 22. kola. Ing. Palová Bronislava

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR 2007 2013. Pravidla pro příjem žádostí v rámci 22. kola. Ing. Palová Bronislava PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR 2007 2013 Pravidla pro příjem žádostí v rámci 22. kola Ing. Palová Bronislava 22. Kolo příjmu žádostí 22. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova pro podopatření I.1.1.1

Více

Akční plán rozvoje ekologického zemědělství zhodnocení AP do roku 2015, míra naplnění cílů a vize do roku 2020

Akční plán rozvoje ekologického zemědělství zhodnocení AP do roku 2015, míra naplnění cílů a vize do roku 2020 Akční plán rozvoje ekologického zemědělství zhodnocení AP do roku 2015, míra naplnění cílů a vize do roku 2020 Odbor environmentální a ekologického zemědělství Ing. Jan Gallas ředitel odboru Ministerstvo

Více

SMR 2 Ochrana vod před znečištěním

SMR 2 Ochrana vod před znečištěním SMR 2 Ochrana vod před znečištěním Směrnice Rady č. 80/68/EHS o ochraně podzemních vod před znečišťováním některými nebezpečnými látkami 4 zabránit přímé vypouštění látek ze seznamu I do podzemních vod

Více

Health Check - změny tří nařízení

Health Check - změny tří nařízení Health Check - změny tří nařízení Nahrazení Nařízení Rady (EC) č. 1782/2003 z 29. září 2003 stanovující společná pravidla pro přímé podpory v rámci SZP a zřizující některé podpory pro zemědělce - nové

Více

Financování zemědělských aktivit s podporou PRV EAFRD. Ing. Václav Včelák

Financování zemědělských aktivit s podporou PRV EAFRD. Ing. Václav Včelák Financování zemědělských aktivit s podporou PRV EAFRD Ing. Václav Včelák Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 2007 2013 European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) EAFRD rozdělen na

Více

Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Reg.č. projektu: 13/018/1310b/131/000199. Financováno z Programu rozvoje venkova

Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Reg.č. projektu: 13/018/1310b/131/000199. Financováno z Programu rozvoje venkova Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Reg.č. projektu: 13/018/1310b/131/000199 Financováno z Programu rozvoje venkova NOVELA NITRÁTOVÉ SMĚRNICE Fugát (tekutý podíl po separaci

Více

Závadné látky Podklady pro školení Říjen 2012

Závadné látky Podklady pro školení Říjen 2012 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Závadné látky Podklady pro školení Říjen 2012 PV-Agri s.r.o., 2012 http://www.pvagri.cz pvagri@pvagri.cz Obsah 1. Úvod...

Více

Program rozvoje venkova 2007-2013 Příprava na programové období po roce 2013

Program rozvoje venkova 2007-2013 Příprava na programové období po roce 2013 Program rozvoje venkova 2007-2013 Příprava na programové období po roce 2013 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1 Politika rozvoje venkova Cíle politiky

Více

Přímé platby a SZP 2014+ dle stavu přípravy k 31.12. 2013. Ing. Jaroslav Humpál ÚZEI Praha

Přímé platby a SZP 2014+ dle stavu přípravy k 31.12. 2013. Ing. Jaroslav Humpál ÚZEI Praha Přímé platby a SZP 2014+ dle stavu přípravy k 31.12. 2013 Ing. Jaroslav Humpál ÚZEI Praha Osnova Rok 2013 finanční disciplína Rok 2014 přechodné období Otázka degrese u PP a dopady Klíčová otázka - jak

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova aktuální stav implementace a výhled na rok 2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah prezentace Obecný úvod Aktuální stav implementace

Více

Program rozvoje venkova. podpora investic v lesním hospodářství

Program rozvoje venkova. podpora investic v lesním hospodářství Program rozvoje venkova podpora investic v lesním hospodářství Program rozvoje venkova 2007-2013 Podpora lesního hospodářství: investiční opatření (osa I) I.1.2 Investice do lesů investiční opatření (osa

Více

Programový rámec: PRV

Programový rámec: PRV Integrovaná strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Holicko 2014 2020 Programový rámec: PRV Plánovaná alokace pro období 2016(2017) 2023: 11,241 mil Kč (předběžný výpočet dle zadaného vzorce)

Více

Kategorie, emisní faktory a plány zavedení zásad správné zemědělské praxe u zemědělských zdrojů

Kategorie, emisní faktory a plány zavedení zásad správné zemědělské praxe u zemědělských zdrojů Příloha č. 10 (Příloha č. 2 NV č. 615/2006 Sb.) Kategorie, emisní faktory a plány zavedení zásad správné zemědělské praxe u zemědělských zdrojů 1. Stanovení kategorie zemědělských zdrojů Kategorie zemědělského

Více

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Praha, 17. září 2015 MPO, podpora podnikání a tzv. Junckerův balíček MPO je dlouhodobě hlavním podporovatelem českého průmyslu a inovací

Více

262/2012 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

262/2012 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY Systém ASPI - stav k 29.7.2012 do částky 89/2012 Sb. a 37/2012 Sb.m.s. Obsah a text 262/2012 Sb. - stav k 31.12.2015 262/2012 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 4. července 2012 o stanovení zranitelných oblastí

Více

SZP Společná zemědělská politika. prof. Ing. Magdaléna Hrabánková, CSc., prof. h.c. Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

SZP Společná zemědělská politika. prof. Ing. Magdaléna Hrabánková, CSc., prof. h.c. Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích SZP Společná zemědělská politika prof. Ing. Magdaléna Hrabánková, CSc., prof. h.c. Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Společná zemědělská 1. Pilíř politika SZP přímé platby

Více

Právnická osoba. ostatní. střední středně velké jiné

Právnická osoba. ostatní. střední středně velké jiné Informace k vyplňování Fiche pole 32. Kritéria pro monitoring a hodnocení stvená MAS Tato kritéria pro monitoring a hodnocení ve Fichi si stvuje sama MAS a slouží MAS pro kontrolu plnění cílů a evaluaci

Více

Reforma Společné zemědělské politiky (2014 2020)

Reforma Společné zemědělské politiky (2014 2020) Reforma Společné zemědělské politiky (2014 2020) Ministerstvo zemědělství 19. 2. 2014 Evropský dům 1 VYJEDNÁVÁNÍ O REFORMĚ SZP představení legislativních návrhů reformované SZP Komisí 12. 10. 2011 finální

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova Možnosti čerpání evropských dotací pro obce, metoda LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova Rozpočet

Více

Administrativní zatížení vyplývající z povinnosti k DPH

Administrativní zatížení vyplývající z povinnosti k DPH Administrativní zatížení vyplývající z povinnosti k DPH 15.02.2006-15.03.2006 Zadaným kritériím odpovídá 589 dotazníků z 589. Uveďte hlavní odvětví vaší činnosti D - Výroba 141 23,9% G - Velkoobchod a

Více

Program rozvoje venkova na období 2014-2020. Ing. Josef Tabery. ředitel odboru Řídicí orgán PRV

Program rozvoje venkova na období 2014-2020. Ing. Josef Tabery. ředitel odboru Řídicí orgán PRV Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Ing. Josef Tabery ředitel odboru Řídicí orgán PRV PRV 2014 2020 Program rozvoje venkova schválen v květnu tohoto roku 20.8.2015 vláda schválila navýšení kofinancování

Více

Geneticky modifikované potraviny a krmiva

Geneticky modifikované potraviny a krmiva Geneticky modifikované potraviny a krmiva Co je to geneticky modifikovaný organismus (GMO)? Za GMO je považován organismus, s výjimkou člověka, jehož dědičná informace uložená v DNA byla změněna pomocí

Více