Obsah: 1. Kontroly podmíněnosti Optimalizace výrobní struktury zemědělského podniku SZP a dopad na konkurenceschopnost...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah: 1. Kontroly podmíněnosti... 3. 2. Optimalizace výrobní struktury zemědělského podniku.. 45. 3. SZP a dopad na konkurenceschopnost..."

Transkript

1

2 Obsah: 1. Kontroly podmíněnosti Optimalizace výrobní struktury zemědělského podniku SZP a dopad na konkurenceschopnost Financování českého zemědělství Administrace nových investičních opatření Vývoj mléčného sektoru v EU a ve světě.. 118

3 Kontroly Cross compliance v ÚKZÚZ Miroslav Florián ředitel Sekce úřední kontroly 1

4 Kontroly prováděné ÚKZÚZ Cross Compliance výsledek kontrol podmiňuje vyplacení dotací 1. Ochrana podzemních vod před znečištěním nebezpečnými látkami 2. Kontroly nitrátové směrnice hospodaření ve zranitelných oblastech 3. Kontroly kalové směrnice používání upravených kalů na zemědělské půdě 4. Kontroly minimálních požadavků v rámci AEO opatření 5. Kontroly dodržování požadavků potravinářského práva a požadavků na hygienu krmiv 6. Kontrola pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých spongioformních encefalopatií (BSE) 7. Kontrola standardu GAEC 11 (zákaz hnojení v 3m. pásu od břehu) Kontroly národní kontroly hnojiv a krmiv (výroba, skladování, používání a uvádění do oběhu) + odběry vzorků Delegované kontroly pro platební agenturu odběry vzorků konopí na stanovení THC, odběry vzorků sušených krmiv, kontroly AEO opatření a ekologického zemědělství 2

5 PRINCIP VÝBĚRU KE KONTROLE Cross Compliance 1. Subjekty ke kontrolám CC jsou vybírány z určité množiny žadatelů o PP 2. Ze všech žadatelů o PP (29 700): SMR 2, SMR 3, SMR Subjekty hospodařící ve ZO (15 161): SMR 4 4. Subjekty dle OSY II (16 206): SMR 5a 5. Subjekty chovající hospodářská zvířata (18 960): SMR Subjekty, které jsou vybírány SZIF: GAEC 11 Delegované kontroly pro platební agenturu odběry vzorků technického konopí na stanovení THC, kontroly AEO opatření a ekologického zemědělství Subjekty, které jsou vybírány SZIF: delegované kontroly (AEO, EZ, ZvP, vzorky konopí) Forma výběru: Subjekty ke kontrole vybírány rizikově (RA) (75-80%), kdy každé SMR své relevantní rizik. faktory (rf) náhodným výběrem (20 25%) 3

6 Ochrana podzemních vod před znečištěním nebezpečných látek ÚKZÚZ od Kontrolované okruhy: 1) Zacházení s nebezpečnými látkami (nesmí dojít k vniknutí nebezpečných látek do vod či k ohrožení životního prostředí) Způsob kontroly: Fyzická kontrola provozu + terénu Předložení havarijního plánu Inspektoři zjišťují případné úniky závadných látek ze stájí, skladů a skládek a hodnotí přijatá přiměřená opatření k zamezení úniků U polních složišť se hodnotí místo založení, způsob oborání a lhůta povoleného uložení Ve ZO by měla být místa vhodná k založení polních složišť součástí havarijního plánu (tabulka, zakreslení do mapových podkladů) 4

7 Ochrana podzemních vod před znečištěním nebezpečných látek ÚKZÚZ od Kontrolované okruhy: 2) Skladování nebezpečných látek (sklady musí být bezpečné z hlediska ochrany vod) Způsob kontroly: Fyzická prohlídka skladů hnojiv, objemných krmiv, ropných látek a přípravků na ochranu rostlin inspektoři zjišťují technický stav skladovacích prostor Skladovací prostory musí být nepropustné se zamezením přítoku srážkových vod z okolních ploch a musí být zabezpečeny proti úniku závadných látek do povrchových a podzemních vod Předložení provozního deníku (záznamy o zjištěných závadách, provedených opravách, technického stavu) vizuální kontrola min. 1x/6 měsíců 5

8 Ochrana podzemních vod před znečištěním nebezpečných látek ÚKZÚZ od Kontrolované okruhy: 3) Zkoušky těsnosti potrubí a nádrží určených pro skladování ropných látek (zkoušky těsnosti prováděny min. 1x za 5 let) Způsob kontroly: Předložení požadované dokumentace: Schválený havarijní plán Provozní deník (záznamy o zjištěných závadách, provedených opravách, technického stavu) Záznamy o zkouškách těsnosti skladovacích nádrží a potrubních rozvodů na ropné látky (minim. 1x za 5. let, není-li stanoveno jinak) 6

9 Ochrana podzemních vod před znečištěním nebezpečných látek ÚKZÚZ od Kontrolované okruhy: 4) Odpovídající kontrolní systém pro zjišťování úniku skladovaných ropných látek Způsob kontroly: Prověření kontrolního systému v havarijním plánu (zda-li je skutečně vybudován a je funkční) Kontrola případných úniků ropných látek, havárie Provozní deník (záznamy o prověřování funkčnosti) 7

10 Kontroly používání upravených kalů na zemědělské půdě Kontrolované okruhy: 1) Bylo používání kalů podloženo zpracovaným Programem použití upravených kalů na zemědělské půdě? Způsob kontroly: Předložení programu o použití upravených kalů a jeho hodnověrnost Předložení evidence o hnojivech (kalech) použitých na ZP Fyzická kontrola na místě 8

11 Kontroly používání upravených kalů na zemědělské půdě Kontrolované okruhy: 2) Používání kalů pouze na půdách mimo stanovený zákaz používání Způsob kontroly: Fyzická kontrola na místě Předložení evidence o kalech použitých na ZP 3) Byla dodržena dávka sušiny kalu na 1 ha? Způsob kontroly: Porovnání záznamů v evidenci o hnojivech (kalech) použitých na ZP se skutečně přijatým množstvím kalů Posouzení použité dávky sušiny kalů na 1 ha zemědělské půdy Fyzická kontrola na místě 9

12 Kontroly používání upravených kalů na zemědělské půdě Kontrolované okruhy: 4) Byly na zemědělské půdě použity upravené kaly splňující mezní hodnoty obsahu rizikových látek a rizikových prvků a jejich použití nemohlo vést ke vzniku škody na zemědělské půdě nebo okolních pozemcích? Způsob kontroly: Porovnání mezních hodnot koncentrací rizikových látek a prvků stanovených vyhláškou s laboratorně zjištěnými hodnotami (evidenční list pro použití kalů) 5) Je soustavně a řádně vedena evidence o upravených kalech použitých na zemědělské půdě? Způsob kontroly: Ověření záznamů o použití kalů v předložené evidenci o hnojivech (kalech) použitých na ZP 10

13 Kontroly nitrátové směrnice Kontrolované okruhy: 1) Byl dodržen zákaz použití dusíkatých hnojivých látek v období zákazu hnojení? Způsob kontroly: Fyzická kontrola na místě Posouzení záznamů v evidenci o hnojivech použitých na ZP 2) Byly při hnojení jednotlivých plodin dodrženy limity stanovené v příloze č. 3 k nařízení vlády č. 262/2012 Sb.? Způsob kontroly: Ověření záznamů v evidenci 11

14 Kontroly nitrátové směrnice Kontrolované okruhy: 3) Byl dodržen maximální limit 170 kg N/ha/rok v použitých organických, organominerálních a statkových hnojivech v průměru zemědělského podniku? Způsob kontroly: Ověření záznamů v evidenci: Výpočet množství N ve vyprodukovaných statkových hnojivech (stav + druh zvířat) Zjištění množství N v použitých organických hnojivech a kalech (evidence o hnojivech, dodací listy atd.) Výpočet průměrného množství N/ha obhospodařované výměry za kalendářní rok (pozor provádí se odečet výměry ploch nevhodných k aplikaci) 12

15 Kontroly nitrátové směrnice Kontrolované okruhy: 4) Byla dodržena kapacita skladovacích prostor pro statková hnojiva, která musí být dostatečná pro uskladnění statkových hnojiv v období zákazu hnojení a v období, kdy nelze hnojit s ohledem na půdně-klimatické podmínky? Způsob kontroly: Výpočet skutečné produkce statkových hnojiv (dle počtu a druhu chovaných zvířat + technologie ustájení) zahrnuje se příjem a výdej statkových hnojiv Porovnání skutečných kapacit skladovacích prostor s vypočtenou produkcí 13

16 Kontroly nitrátové směrnice Kontrolované okruhy: 5) Byl dodržen zákaz pěstování širokořádkových plodin (kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója, slunečnice a čirok) na pozemcích se sklonem nad 7 stupňů, které sousedí s útvary povrchových vod nebo se od nich nacházejí ve vzdálenosti menší než 25 m? Způsob kontroly: Posouzení záznamů o pěstování plodin Fyzická kontrola na místě 14

17 Kontroly nitrátové směrnice Kontrolované okruhy: 6) Jsou v blízkosti povrchových vod udržovány ochranné nehnojené pásy v šířce 3 m od břehové čáry? Způsob kontroly: Výběr PB z LPIS ( 3 m od břehu) + posouzení záznamů v předložené evidenci o hnojivech použitých na ZP (pozor pokud toto lze v evidenci posoudit) Fyzická kontrola na místě Kontrola plnění se vztahuje pouze ke stálým a povrchovým vodním útvarům (vrstva LPIS) 7) Byl na zemědělských pozemcích dodržen zákaz používání dusíkatých hnojivých látek v případě nepříznivých půdních podmínek definovaných v zákoně o hnojivech? (zákaz hnojení na podmáčenou, zasněženou, zamrzlou půdu) Způsob kontroly: Fyzická kontrola na místě s využitím dat hydrometeorologických stanic 15

18 Kontroly minim. požadavků pro použití hnojiv u AEO Kontrolované okruhy: 1) Byla dodržen zákaz použitých dusíkatých hnojivých látek v období zákazu? Způsob kontroly: (viz SMR 4/1) Fyzická kontrola na místě Posouzení záznamů v evidenci o hnojivech použitých na ZP 2) Byl dodržen zákaz pěstování širokořádkových plodin (kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója, slunečnice a čirok) na pozemcích se sklonem nad 7 stupňů, které sousedí s útvary povrchových vod nebo se od nich nacházejí ve vzdálenosti menší než 25 m? Způsob kontroly: (viz. SMR 4/5) Výběr produkčních bloků z LPIS a posouzení záznamů o pěstované plodině v předložené evidenci o hnojivech použitých na ZP Fyzická kontrola na místě 16

19 Kontroly minim. požadavků pro použití hnojiv u AEO Kontrolované okruhy: 3) Jsou v blízkosti povrchových vod udržovány ochranné nehnojené pásy v šířce 3 m od břehové čáry? Způsob kontroly: (viz SMR 4/6) Výběr PB z LPIS ( 3 m od břehu) + posouzení záznamů v předložené evidenci o hnojivech použitých na ZP (pozor pokud toto lze v evidenci posoudit) Fyzická kontrola na místě Kontrola plnění se vztahuje pouze ke stálým a povrchovým vodním útvarům (LPIS) 4) Je při hnojení zajištěno rovnoměrné pokrytí pozemku? Způsob kontroly: Pouze fyzická kontrola v terénu (zásadní chyby v aplikaci laguny po aplikaci kejdy) 17

20 Kontroly minim. požadavků pro použití hnojiv u AEO Kontrolované okruhy: 5) Byl na zemědělských pozemcích dodržen zákaz používání dusíkatých hnojivých látek v případě nepříznivých půdních podmínek definovaných v zákoně o hnojivech? (zákaz hnojení na podmáčenou, zasněženou, zamrzlou půdu) Způsob kontroly: Fyzická kontrola na místě s využitím dat hydrometeorologických stanic 6) Byl dodržen zákaz použití dusíkatých hnojivých látek na orné půdě se svažitostí nad 10, s výjimkou tuhých statkových hnojiv a tuhých organických hnojiv zapravených do půdy do 24 hod po jejich použití? Způsob kontroly: Záznamy v evidenci jsou porovnány s výpisem PB se sklonitostí 10⁰ Fyzická kontrola na místě 18

21 Kontrola standardu GAEC 11 ÚKZÚZ od 2012: Jsou v blízkosti povrchových vod udržovány ochranné nehnojené pásy v šířce 3 m od břehové čáry? Požadavek kontrolován v rámci kontrol NS a AEO CC již od 2009 Pouze u trvalých vodních toků ( 43 z. o vodách) Nevztahuje se na pastvu hospod. zvířat (nutné zabránit vstupu zvířat do vody) a na ponechané R. zbytky Způsob kontroly: Fyzická kontrola na místě (výskyt hnojiva) 19

22 Kontrola hygieny krmiv dle nařízení 183/2005 Kontrolované okruhy: 1) Jsou krmiva odebírána jen z provozů, které jsou řádně registrovány? Způsob kontroly: Plnění požadavku je prokazováno z evidence Inspektor kontroluje podle evidence vedené v hospodářství, že veškerá nakupovaná krmiva pocházejí pouze z registrovaných provozů Každý, kdo hodlá vyrábět a uvádět na trh krmiva, musí být registrován u ÚKZÚZ, týká se to i potravinářských podniků Kontrolovaný podnikatel je povinen se o registraci svého dodavatele přesvědčit, což může učinit na stránkách ÚKZÚZ 20

23 Kontrola hygieny krmiv dle nařízení 183/2005 Kontrolované okruhy: 2) Jsou krmiva skladována odděleně od chemických látek, odpadů a dalších nebezpečných a zakázaných látek, medikovaných krmiv, doplňkových a jiných krmiv tak, aby bylo také při jejich distribuci a manipulaci zabráněno kontaminaci či zkrmení zvířatům, kterým není krmivo určeno a sklady krmiv jsou udržovány čisté, suché a v případě potřeby jsou přijata vhodná opatření k hubení škůdců? Podmínky skladování: snadno čistitelné a uzavíratelné (hlodavci, ptáci aj.) POR, chemické a další látky, které neslouží ke krmení, musí být skladovány zcela odděleně v uzavřeném prostoru v případě společného skladování různých druhů krmiv, zajistit jejich identifikaci, zábranu znehodnocení a smísitelnosti oddělené skladování a přepravování krmiv s obsahem živočišných BK od ostatních krmiv (pokud jsou na farmě společně přežvýkavci i nepřežvýkavci) 21

24 Kontrola hygieny krmiv dle nařízení 183/2005 Kontrolované okruhy: 3) Jsou vedeny záznamy o zdroji a množství krmiva a jeho spotřebě tak, aby byl zachován princip dohledatelnosti použitého krmiva? Způsob kontroly: Předložená evidence: Všichni provozovatelé musí vést údaje o nákupu, výrobě a spotřebě krmiv včetně jejich množství tak, aby bylo jasné, odkud pochází každá složka krmiva, a kterým zvířatům byla zkrmena U objemných krmiv není nutné denně upřesňovat skladované množství krmiva, kontroluje se naskladněné množství, datum naskladnění a informace o zvířatech, kterým je krmivo podáváno 22

25 Kontrola hygieny krmiv dle nařízení 183/2005 Kontrola provozovatelů krmivářských podniků (od prvovýroby po uvádění krmiv na trh, krmení zvířat určených k produkci potravin) Kontrolované okruhy: 4) Jsou vedeny záznamy o každém použití POR, biocidních produktů, geneticky modifikovaného osiva a zohledňovány výsledky analýz vzorků krmiv zaměřených na bezpečnost krmiva? Způsob kontroly: Předložená evidence: Kontrola vedení záznamů o používání POR, biocidních přípravků, produktů a GMO osiva Údaje v evidenci jsou porovnávány s doklady o nákupu 23

26 Kontroly pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci TSE dle 999/2001 Kontroly chovatelů hospodářských zvířat a krmivářských podniků Zákaz krmení přežvýkavců BK získaných ze savců (kromě mléka, mleziva a mléčných výrobků, vajec a výrobků z vajec, hydrolyzovaných bílkovin získaných z částí nepřežvýkavců a z kůží přežvýkavců) Kontrolované okruhy: 1) Dodržuje provozovatel zákaz krmení hospodářských zvířat živočišnými BK a krmivy tyto BK obsahujícími? Způsob kontroly: Senzorická kontrola krmiv podávaných přežvýkavcům (NE s živočišnými BK) Kontrola skladování nepovolených krmiv Při podezření na zkrmování zakázaných bílkovin, je odebrán vzorek k mikroskopické analýze 24

27 Kontroly pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci TSE dle 999/2001 Kontroly chovatelů hospodářských zvířat a krmivářských podniků Zákaz krmení přežvýkavců BK získaných ze savců (kromě mléka, mleziva a mléčných výrobků, vajec a výrobků z vajec, hydrolyzovaných bílkovin získaných z částí nepřežvýkavců a z kůží přežvýkavců) Kontrolované okruhy: 2) Dodržuje provozovatel podmínky odděleného skladování živočišných BK a krmiv tyto BK obsahující? Způsob kontroly: Sklady krmiv musí umožňovat oddělené skladování živočišných BK. Oddělení musí být nejen prostorové, ale i fyzické (např. zdí) Sklady s obsahem živočišných BK by měl být co nejblíže stájím, kde jsou tato krmiva používána a v jiném místě než jsou krmiva pro přežvýkavce 25

28 NOVINKY V SYSTÉMU KONTROL CC dle 479/2009 Změna u kontrolované oblasti SMR 2 (2014): Stávající požadavky SMR 2/1 až 2/4 budou kontrolovány v rámci standardu GAEC 12 Znění GAEC 12: Při zacházení se závadnými látkami je nutné dodržovat pravidla zabezpečující ochranu povrchových a podzemních vod a životního prostředí Nejedná se o nově kontrolované oblasti, vše je ÚKZÚZ prověřováno od 2010 Kontrola zaměřena Dodržování pravidel dle 39 zákona o vodách (havarijní plán, optimální skladovací prostory, zábrana úniku závadných látek, revizní deníky aj.) 26

29 NOVINKY V SYSTÉMU KONTROL CC dle 479/2009 Úprava znění požadavku NS (SMR 4/4), od 2014 Nové znění: Jsou kapacity skladovacích prostor pro statková hnojiva dostatečné pro potřebu jejich uskladnění? Ujednocení pro všechny ZO Stávající ZO: kapacita ujednocena na 6 měs. produkci (mimo hnojůvku, zde platí 3 měs.) Nově zařazené ZO (od 2012): výjimka, 6měs. kapacity (mimo hnojůvku) až od

30 NOVINKY V SYSTÉMU KONTROL CC dle 479/2009 Úprava znění požadavku NS (SMR 4/5), Byl dodržen zákaz pěstování širokořádkových plodin (kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója, slunečnice a čirok) na pozemcích se sklonem nad 7 stupňů, které sousedí s útvary povrchových vod nebo se od nich nacházejí ve vzdálenosti menší než 25 m? Pozor: Od 2014 změna: širokořádkové plodiny nahrazeny EROZNĚ NEBEZPEČNÝMI 28

31 NOVINKY V SYSTÉMU KONTROL CC dle 479/2009 Nový požadavek NS (SMR 4/8), v praxi kontrolován od Splňují skladovací kapacity statkových hnojiv kvalitativní požadavky z hlediska ochrany vod? Tento požadavek je již kontrolován v rámci kontrol ochrany podzemních vod (SMR 2), nejde tedy o úplnou novinku, došlo pouze k zakomponování do kontrol NS Způsob kontroly: Na základě fyzické prohlídky skladů hnojiv inspektoři zjišťují současný technický stav skladovacích prostor Skladovací prostory musí být nepropustné se zamezením přítoku srážkových vod z okolních ploch a musí být zabezpečeny proti úniku závadných látek do povrchových a podzemních vod Je-li používán kontrolní systém úniku skladovaných statkových hnojiv, inspektoři prověřují jeho funkčnost Předložení provozního deníku 29

32 NEJČASTĚJŠÍ PORUŠENÍ CC Ochrana podzemních vod před znečištěním nebezpečnými látkami Porušení 2013 (22.10.) Ohrožení /vniknutí závadných látek do vod Nevhodné skladování závadných l Zkoušky těsnosti (lhůty) Kontrolní systém (vybudován, provozován) Počet subjektů s porušením Počet kontrol CC (řádné, následné) Nejčastější porušení národní legislativy (bez vlivu na PP): Nevypracování/neschválení havarijního plánu 30

33 NEJČASTĚJŠÍ PORUŠENÍ CC Používání upravených kalů na zemědělské půdě Porušení 2013 (22.10.) Program použití kalů Zákaz použití kalu Dávka sušiny kalu na ha Správné použití kalů na z.p. (rizikové l., prvky) Vedení evidence Počet subjektů s porušením Počet kontrol CC (řádné, následné) Nečastější porušení národní legislativy (bez vlivu na PP): Nezapravení do půdy (48 hod), uchování Programu požití kalů (7 let) 31

34 NEJČASTĚJŠÍ PORUŠENÍ CC Hospodaření ve zranitelných oblastech Porušení 2013 (22.10.) Zákaz hnojení v období zákazu Limity přísunu N Limit 170 kg N/ha Odpovídající kapacita jímek Pěstování na svažitých PB + do 25 m od vody Nehnojený 3m. pás od vody Hnojení na zamokřenou půdu, na sníh Počet subjektů s porušením Počet kontrol CC (řádné, následné) Nečastější porušení národní legislativy (bez vlivu na PP): Uložení hnoje na z. p. bez souladu s havarijním plánem, hnojení od do zákazu hnojení 32

35 NEJČASTĚJŠÍ PORUŠENÍ CC Kontroly minimálních požadavků v rámci AEO opatření Porušení 2013 (22.10.) Zákaz hnojení v období zákazu Pěstování na svažitých PB + do 25 m od vody Nehnojený 3m. pás od vody Rovnoměrné hnojení Hnojení na zamokřenou půdu, na sníh Hnojení na svažitých PB ( 10⁰) Počet subjektů s porušením Počet kontrol CC (řádné, následné)

36 NEJČASTĚJŠÍ PORUŠENÍ CC Standard GAEC 11 Porušení 2013 (22.10.) 2012 Nehnojený 3m. pás od vody 2 2 Počet subjektů s porušením 2 2 Počet kontrol CC (řádné, následné)

37 NEJČASTĚJŠÍ PORUŠENÍ CC Dodržování požadavků potravinářského práva a požadavků na hygienu krmiv Porušení 2013 (22.10.) Odběr krmiv z registrovaných provozů Skladování, manipulace, distribuce krmiv Vedení záznamů o krmivech Vedení záznamů o POR, biocidních prod., GMO Počet subjektů s porušením Počet kontrol CC (řádné, následné) Nečastější porušení národní legislativy (bez vlivu na PP): Subjekt nemá registrovány všechny své provozy 35

38 NEJČASTĚJŠÍ PORUŠENÍ CC Kontrola pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci TSE Porušení 2013 (22.10.) Krmení hospodářských zvířat živoč. BK Oddělené skladování živoč. BK Počet subjektů s porušením Počet kontrol CC (řádné, následné) Porušení národní legislativy (bez vlivu na PP): Absence povolení ÚKZÚZ ke skladování krmiv obsahující krevní produkty 36

39 Kontroly nitrátové směrnice - změny Kontrolované okruhy NS Uložení hnojiv dle schváleného havarijního plánu: Vyhloubení záchytné brázdy ve svahu a pod hnojištěm (min. hloubka 0,4 m) Vzdálenost hnojiště od vodních útvarů min. 50 m Nesmí ležet na půdě zamokřené, meliorované Minim. výška vrstveného hnoje je 1,5 m Uložení hnojiv na zem. půdě před použitím nejdéle po dobu 12 měs. Opakované uložení hnoje na stejném pozemku až po 4. letech Od mohou být uložena na z. půdu až po jejich 3. měs. skladování nebo po jednorázovém vyskladnění ze stáje z hlubokou podestýlkou Skladování hnojiv ve ZO dostačující kapacity skladovacích prostor (jímek, nádrží) pro statková hnojiva (min. 4 m. produkci kejdy, min. 3 m. produkci močůvky a hnojůvky) Od budou dosavadní skladovací kapacity pro statková hnojiva ujednoceny na jejich 6.měs. produkci Zákaz aplikace hnojiv na podmáčených, zaplavených, promrzlých a sněhem pokrytých půdách (půdy zaplavené, s vrstvou sněhu než 5 cm, povrch půdy zamrzlý do hloubky 5 cm) 37

40 Případy porušení ochrany podzemních vod Nevhodné skladování Nádrž DAM bez záchytné vany 38

41 Případy porušení nitrátové směrnice Zakázaná aplikace kejdy na sníh Únik hnojůvky z polního složiště 39

42 Případy porušení nitrátové směrnice Únik hnojůvky z nezabezpečeného hnojiště Hnojení na podmáčenou půdu 40

43 Připravované změny NS NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 262/2012 Sb. Kapacity skladovacích prostor pro statková hnojiva 9 NV č. 262/2012 Sb. Od ujednocení skladovacích kapacit pro statková hnojiva na 6 m. produkci pro stávající ZO. Nově vymezené ZO (od 2012) mají výjimku do 2016 Toto neplatí pro hnojůvku stále 3 m. skladovací kapacita v období zákazu hnojení Dále podmínka neplatí při možnosti uložení tuhých statkových hnojiv na zemědělském pozemku před jejich použitím. Uložení hnoje na z. půdě až po jejich 3. měs. skladování na vodohospodářsky zabezpečených plochách nebo po jednorázovém vyskladnění ze stáje z hlubokou podestýlkou (3 týdny), příp. při spotřebě steliva 6 kg/dj /den platí jen pro skot 41

44 Děkuji za pozornost Případné dotazy:

45 OPTIMALIZACE VÝROBNÍ STRUKTURY ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU

46 Agroteam CZ Poradenská firma působící na celém území ČR Tým zkušených poradců Zavedený systém CRM výhoda pro klienty Více než klientů (převážně ze zemědělství a potravinářství) Spolupráce se státními i nestátními organizacemi (SZIF, SFŽP, AK ČR) Spolupráce s bankami a dodavatelskými firmami

47 Agroteam CZ Zásadní podíl v hlavních investičních dotacích v zemědělství V zemědělském poradenství dlouhodobě nejvýznamnější podíl na trhu Podíl podaných žádostí v PRV opatření 1.1. Podíl podaných žádostí v opatření BPS 19,94 % AGT 46 % AGT

48 Hlavní body optimalizace podniku Adaptace výrobní struktury na přírodní podmínky Vytvoření strategie podniku Vytvoření know-how podniku Stanovení optimální intenzity výroby Analýza ekonomické efektivnosti plánovaných investic Plánování cash flow Splnění veškerých administrativních podmínek výroby

49 Vytvoření strategie podniku Strategie A jednoduchá výrobní struktura zaměření na výrobu surovin cena je dána odběratelem jediná možnost tvorby zisku je efektivní využití moderních technologií Strategie B neobvyklá výrobní struktura koncentrace na zvláštní a jedinečný výrobek cena je ovlivněna výrobcem marketingová orientace managementu podniku

50 Stanovení optimální intenzity výroby Intenzitu výroby určuje: Dlouhodobá cenová úroveň Přírodní podmínky Dotační politika Znalosti a dovednosti podniku

51 Analýza ekonomické efektivnosti plánovaných investic prověření efektivnosti všech plánovaných investic - jejich návratnost, varianty řešení, soulad se strategií podniku využití matematických metod pro zohlednění pohybu cen preferovat investice s pozitivním vlivem na produktivitu práce zajištění investic převážně z externích zdrojů - nižší nároky na cash flow podniku využití dotací na investice

52 Kč Plánování cash flow Hlavní vlivy působící na cash flow zemědělského podniku: dlouhá doba obratu některých zemědělských odvětví sezónnost výroby pokles podílu výroby mléka roční zpětné vyplácení dotačních prostředků monopolní postavení zpracovatelského průmyslu

53 Splnění veškerých administrativních podmínek výroby zajištění podmínek Cross compliance - technologická a administrativní příprava na plnění stávajících a budoucích podmínek zajištění půdy jako výrobního faktoru - zvyšování podílu vlastní půdy, zajištění smluv s dostatečnou dobou splatnosti, udržování dobrých vztahů s vlastníky půdy plnění podmínek jednotlivých dotačních titulů - jasné plnění všech nezbytných podmínek

54 Poradenství pro zemědělské podniky Stav k III.Q 2013 Poradenství celkem Ekonomické poradenství Meziročně stoupá podíl provozního poradenství Zájem koresponduje se stále se zvyšujícími požadavky kontroly Trvale významnou roli zaujímá ekonomické poradenství Využívání dotačních titulů SZIF Někdy také jako součást akvizičního poradenství

55 Operační program životní prostředí Podpora opatření pro snížení emisí amoniaku, způsobilé výdaje vázány na míru snížení emisí NH 3 Investice do aplikačních technologií, zastřešení jímek apod. Agroteam zpracoval více než polovinu žádostí o dotaci Zajištění kompletní administrace žádosti po dobu udržitelnosti projektu 45% 55% Agroteam CZ s.r.o. Ostatní žádosti v ČR

56 Sídlo společnosti: Agroteam CZ s.r.o. Rudolfovská tř České Budějovice pobočka Kyjov: Jungmannova Kyjov tel Infolinka:

57 Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost Mojmír Severin GEMB Klasifikace: Veřejné Distribuce: Široké veřejnosti Přístup: Volný přístup Skartační znak a lhůta pro uchování do roku: S/ 2018

58 Sektory zemědělství-index zem. produkce Rostlinná produkce Živočišná produkce Celkem Anticyklické odvětví Jasný propad živočišné produkce, rostlinná produkce roste výrazně v technických plodinách MZ vyvíjí novou zemědělskou strategii; otevřená otázka je nová podoba CAP Příklon k živočišné produkci Odklon od technických surovin Zjednodušení organizace státních institucí Zemědělství se dočká změny 2 / GE /

59 Současnost zemědělství v ČR Tradice českého zemědělství reprezentují ho především rodinné farmy Komparativní výhoda směrem k EU spočívá v existenci velkých podniků Musíme se orientovat na Společnou zemědělskou politiku EU a nepodléhat tendenčním vlivům-již víme současný směr. Oproti minulému období větší jednost a informovanost. Podíl dotací v zemědělství má rostoucí tendenci a roste i přidaná hodnota. České zemědělství by mělo být letos v zisku kolem 14 miliard Kč. V 2012 skončilo zemědělství v zisku 16 miliard Kč Efektní čerpání všech typů dotací včetně podpory investic (viz. Příloha)-přechodné období 2014 Právní forma Samostatně hospodařící rolník Počet podniků Obhospodařovaná půda ha % Právnické osoby CELKEM / GE /

60 Osevní plochy zemědělských plodin Obiloviny Kukuřice na zrno Brambory Řepka Pícniny na orné půdě 4 / GE /

61 Vývoj stavu hospodářských zvířat SKOT KRÁVY (součást SKOTu) PRASATA 5 / GE /

62 Stavy skotu v EU (mil. ks) ,2 88,7 87,4 86,2 85,9 85, skot celkem dojené krávy KBTPM ,1 23,5 23,2 22,8 23,1 22,9 12,3 12,4 12,4 12,1 12, Zdroj: doc.dr.ing.josef Kučera 6 / GE /

63 Plnění kvóty v ČR Kvotový rok Úroveň plnění (%) 04/05 99,72 05/06 100,62 06/07 98,07 07/08 98,59 08/09 96,91 09/10 93,41 10/11 90,69 11/12 92,44 12/13 94,23 Zdroj: doc.dr.ing.josef Kučera 7 / GE /

64 Průměrná roční změna ceny mléka ( , 10 letý průměr = 100 %) Stát výkyv ceny (%) Nový Zéland 24,5 Uruguay 22,0 USA 18,9 Polsko 15,0 Maďarsko 14,4 Austrálie 13,8 ČR 12,9 SRN 11,1 Brazílie 11,0 Irsko 10,9 Švédsko 10,9 JAR 10,4 Nizozemí 10,2 Rakousko 9,7 Dánsko 9,3 EU průměr 9,1 Zdroj: doc.dr.ing.josef Kučera 8 / GE /

65 Problémy současného zemědělství v ČR Struktura některých podniků (z toho vyplývající problémy při zavedení crosscompliance)-konkurenceschopnost Nižší technologická vybavenost-problém spíše průměrných podniků Počet zaměstnanců - problém i za cenu nízké mzdy - viz : AGT Kučera Ne zcela jasná majetková struktura mnoha zemědělských podniků-očekáváme určitý akviziční tlak Časově dlouhý vývoj krize podniku 9 / GE /

66 Vznik a vývoj krize na zemědělském podniku 10 / GE /

67 Odstrašující případy Ze stájí, skladišť hnojiv a statkových hnojiv, uskladněných objemných krmiv nebo z ostatních prostor neunikají závadné látky Problém půdní eroze: 11 / GE /

68 Takto to vypadá lépe 12 / GE /

69 Investice a investiční trendy Mnoho předchozích doporučení je možné naplnit prostřednictvím investic. Při přípravě investice musí podnik zvážit mnoho důležitých faktorů, které rozhodují o celkovém efektu investice. Výsledkem by měla být chytrá investice, která nejen zajistí požadovanou rentabilitu, ale také bude řešit problém cross-compliance daného odvětví. Zemědělská technika-aplikátory Investice do rostlinné výroby Skladové kapacity rekonstrukce a výstavba nových Diverzifikace zemědělské činnosti-mimo BPS Technologie sušení, čištění Bioplynové stanice Zájem zemědělců o alternativní energie poroste i nadále. Primárním motivem je snaha diverzifikovat příjmy a zároveň splnit požadavky stanovené Cross-compliance 13 / GE /

70 jak obstát v konkurenci? Pochopení administrativních požadavků společné zemědělské politiky s maximálním a zároveň účelných a efektivním využitím dotací a podpor Optimalizace struktury podniku Zvyšování intenzifikačních faktorů a to zejména v RV ( ŽV řeší především management kvality práce, ale i zde jsou investice stále nutností) Důsledné zavádění koncepčních opatření vedoucí k efektivnímu využívání nákladů (počet zaměstnanců, nerentabilních provozů, využití techniky ) 14 / GE /

71 GE je vaším partnerem všude Pořádání společných akcí v zemědělství Příprava klientů na podmínky nového programovacího období po roce 2013 Společné řešení klíčových problémů v zemědělství-např. BPS 15 / GE /

72 EU Servis GEMB Co EU Servis poskytuje svým klientům? Konzultace ohledně možnosti financovat projekt z veřejných zdrojů Identifikace vhodného programu podpory v rámci dotačního auditu Dotační poradenství Na základě organizačních změn v GEMB jsou zajišťovány aktivity EU Servisu prostřednictvím společnosti AGROTEAM CZ Podíl podaných projektů v opatření k 1.1. Bioplynové stanice 13. kolo PRV ,06% 19,94% v rámci ČR podáno 105 žádostí 61% 39% podáno 41 žádostí 16 / GE /

73 GE Money Bank Financování českého zemědělství Lukáš Zeman

74 GE Money Bank & ZEMĚDĚLSTVÍ GE Money Bank je jedničkou na trhu ve financování českého zemědělství s tržním podílem 35% Aktuální objem úvěrů pro zemědělce dosahuje 14 mld. CZK GE Money Bank spolupracuje s institucemi veřejné podpory 2

75 GE Money Bank & partneři GE Money Bank & veletrhy 3

76

77 FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH POTŘEB Investičním úvěrem můžete financovat rozsáhlejší investice, jako je modernizace výroby, nákup nových strojů, výstavbu či rekonstrukci výrobních a administrativních prostor. Úvěrem lze také přefinancovat úvěry v jiné bance. Možnosti Investičního úvěru Financování výstavby, rekonstrukce zemědělských areálů až do 100% nákladů včetně DPH Odklad splátek do doby ukončení výstavby/rekonstrukce Splatnost úvěru až 10 let Možnost předčasných splátek po obdržení dotací Individuální splátkový kalendář 5

78 FINANCOVÁNÍ PROVOZNÍCH POTŘEB Úvěr slouží k pokrytí výkyvů Vašich oběžných prostředků. Můžete si zvolit, zda budete využívat kontokorent nebo opakující se úvěrový rámec - revolving. Splatnost úvěru lze stanovit na dobu 12 měsíců, nebo na dobu neurčitou Zajištění formou zástavního práva k nemovitosti, pohledávkám, zásobám (např. zemědělských komodit), základnímu stádu nebo ke zvířatům v zásobách (kategorie skot) Úvěr vhodný k nákupu osiv, hnojiv, pohonných hmot, oprav závad a jiných mimořádných výdajů 6

79 FINANCOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY Zemědělská technika/technologie (nová i ojetá) Financování od Kč 100% pořizovací ceny včetně DPH Splatnost úvěru 2 až 8 let (s podporou PGRLF max. 7 let) Pravidelné splácení nebo dle toku peněz Možnost schválení rámce na zemědělskou techniku (platnost 12 měsíců) Možnost odkladu splátek Možnost výběru typu sazby - plovoucí nebo fixní PGRLF program Zemědělec 7

80 FINANCOVÁNÍ NÁKUPU ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY K nákupu půdy můžete využít náš úvěr na financování zemědělské půdy. Půjčíme Vám až 100% kupní ceny půdy se splatností až 20 let. Parametry úvěru Určen pro nákup nestátní i státní zemědělské půdy Financujeme od Kč a až 100% kupní ceny Splatnost úvěru až 20 let a splácení lze volit buď pravidelné nebo dle toku peněz Sazba je buď plovoucí, nebo fixní Zajištění formou zemědělské půdy nebo i jiné nemovitosti Úvěr je možný volit ve formě úvěrového rámce platného až 12 měsíců (jistota finančních prostředků a rychlost při vyřízení jednotlivých obchodů) 8

81 DĚKUJI ZA POZORNOST KONTAKT Tel:

82 Společná zemědělská politika po roce 2013 Administrace nových investičních opatření Ing. Jaroslav Humpál ÚZEI Praha

83 Rok 2013 Nařízení EP a Rady č. 671/2012 ze dne změna nařízení č. 72/2009 Modulace jen 4 % nad Top-up, nyní přechodná vnitrostátní podpora, novela nařízení vlády, podávání žádostí od do zde modulace server MZe - kalkulačka Zálohy budou po , SZIF bude vydávat rozhodnutí Od do možnost prodlužovat AEO 2

84 Rok 2013 Finanční disciplína Varianty Krácení nad 2000, bude cca 2,45 %, v případě neschválení 4 % Trialog ze dne krácení nad 5000, procento zatím není stanoveno Komisi chybějí peníze, tak se má krátit každé nad stanovený limit Platí pro celou EU 3

85 SAPS 2013 oficiální sazba kurs 25,73 Kč/ha 6068,88 /ha 235,87 Orientačně čl. 68 Dojnice plná sazba 1503,60 Masné tele 2329,90 Pasená ovce/koza na VDJ 1849,50 Chmel Kč/ha 5002,40 Škrobové brambory Kč/ha 11991,80 4

86 Přechodná vnitrostátní podpora předběžné hodnoty Masná kráva Historické VDJ Ovce/kozy Chmel historický Bramborový škrob decouplovaný Zemědělská půda Předběžné separátní platby Cukerná platba Zpracovaná rajčata 195,29 Kč/VDJ 127,36 Kč/VDJ 92,63 Kč/VDJ 6493,74 Kč/ha 1730,83 Kč/t škrobu 243,41 Kč/ha 349 Kč/t 872,40 Kč/t 5

87 Nutná rozhodnutí pro Převod prostředků mezi pilíři do 31. prosince 2013 nebo 1. srpna 2014 Přechodné období roku 2014 Platba oblastem s přírodním omezením v rámci 1. pilíře do 1. srpna 2014 Degresivita a redistributivní platba do 1. srpna 2014 Forma základní platby pro období do 1. srpna 2014 Dobrovolná vázaná podpora do 1. srpna roku předcházejícího aplikaci Platba mladým zemědělcům - do 1. srpna 2014 Schéma pro malé zemědělce 6

88 Rok 2014-stará pravidla-nový rozpočet obálka mil. 875,000 cukrovka mil. 44,245 rajčata mil. 0,414 čl. 68 mil. 30,625 zbývá na SAPS mil. 799,716 UAA mil. ha 3,515 sazba /ha 227,515 7

89 Přechodné nařízení není ještě Pokračování SAPSu schváleno Možnost přesunu až 15 % do P2 nebo obráceně Zálohy do 50 % na přímé platby od Pokračovaní stávajících LFA a AEO Pokračování čl. 68, až 6,5 % Pokračování národní přechodné platby 8

90 SZP Celkem 4 nařízení: Přímé platby Rozvoj venkova EAFRD Společné tržní organizace (CMO) Horizontální nařízení (kontroly, platby, GAEC a SMR) Nařízení by měla být schválena do konce listopadu, prováděcí pak po Novém roce 9

91 Návrhy obálek tis. rok Přímé platby EAFRD

92 Nové od roku 2015 Možnost SAPSu Redistributivní platba tj. zvýhodnění prvních ha (30 nebo pro ČR 89 ha), možnost použít až 30 % národní obálky, min. 5% Při přesunu 15 % do 2. pilíře se příslušná % počítají ze snížené obálky, možno i opačně 15% z P2 do P1, počítá se z příslušné obálky Aktivní farmář povinný negativní seznam v nařízení Přechodné národní platby 11

93 Přímé platby Možnost přesunu až 15 % do P2 Povinné ozelenění 30 % obálky Možnost 5% na LFA Možnost 13 % na citlivé a 2 % na proteinové Povinné 2 % na mladé začínající Dobrovolná zjednodušená podpora malých do 1250 nebo 5 ha Zbytek je pak základní platba 12

94 Rozdělení obálky 2015 obálka Tis Přesun do P2 % 0% 15% Přesun do P2 tis Zbývá tis Greening 30% tis greening /ha 74,45 63,28 Malí a mladí max 3% tis % bílkovinné tis % couplované tis Základní sazba /ha 129,04 109,68 13

95 Návrh opatření PRV Přenos znalostí, poradenství Režimy jakosti Investice do hmotného majetku včetně potravinářství Pozemkové úpravy Lesnická infrastruktura Nezemědělské činnosti Zahájení podnikatelské činnosti mladých 14

96 Návrh opatření 2 Lesy - zalesňování, péče o lesy, investice do technologií Seskupení producentů AEO, ekologické zemědělství LFA Natura 2000 Lesnické AEO + Natura 200 v lesích Spolupráce a inovace Leader, technická pomoc 15

97 Otázka kofinancovánífinancování Kofinancování 85 % (EAFRD) a 15 % (ČR) Převedené peníze z P1 není potřeba kofinancovat Snížení rozpočtu oproti na 70 %, při přesunu 15 % z P1 snížení na 91 % AEO snížení na 53 %, LFA na 76 % Ale LFA na celou výměru z.p. 16

98 K rozhodnutí Návrh opatření k implementaci Fixování výše podpor pro plošná opatření PRV v EUR na celé programové období Možné přizpůsobení podmínek opatření LFA v přechodovém roce 2014 Nové vymezení ostatních LFA oblastí Diferenciace plateb v rámci LFA oblastí Možné zavedení vstupních podmínek a podmínek způsobilosti pro opatření LFA Zavedení degresivity LFA plateb podle velikosti podniku Nastavení podmínky intenzity chovu hospodářských zvířat pro opatření LFA, AEO a EZ 17

99 K rozhodnutí Nastavení délky kontrolního období pro podmínku intenzity chovu hospodářských zvířat pro opatření LFA, AEO a EZ Cílení AEO podpor do oblastí HNV Podmínky způsobilosti pro nastavení AEO Možná kombinovatelnost mezi AEO a EZ na TP Prokázání minimální produkce v EZ Poskytování podpor pouze čistým EZ Implementace opatření Zavádění preventivních opatření v lesích Způsobilý příjemce u opatření Lesnicko-environmentální platby 18

100 K rozhodnutí Systém administrace opatření Poradenství Implementace a nastavení opatření Režimy jakosti zemědělských produktů a potravin Nastavení opatření Investice do hmotného majetku Implementace opatření Zřizování seskupení producentů Podmínky opatření Podpora zahájení podnikatelské činnosti pro mladé zemědělce Podpora bioplynových stanic Návrh rozpočtu 19

101 Opatření: Investice do hmotného majetku Podopatření: 1. Investice do zemědělských podniků Záměr a) Investice do zemědělských staveb, technologií a strojů pro živočišnou výrobu Záměr b) Investice do zemědělských staveb, technologií a strojů pro rostlinnou výrobu Podopatření: 2. Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 20

102 Cíle Celkový cíl: Posílit konkurenceschopnost producentů při zachování trvalé udržitelnosti a zlepšení životaschopnosti zemědělských podniků. Posílení zpracovatelského (potravinářského) sektoru v ČR s pozitivním vlivem na celý dodavatelský řetězec. 21

103 Cíle Specifický cíl: Zlepšit ekonomickou výkonnost zemědělských a potravinářských podniků lepším užití výrobních faktorů. Růstem efektivnosti jednotlivých výrob zlepšit tvorbu přidané hodnoty, zvýšit energetickou účinnost a snižovat spotřebu ostatních vstupů, zlepšit pracovní podmínky, welfare zvířat, přispět ke snížení tvorby skleníkových plynů. 22

104 Cíle Operativní cíl: Podpořit modernizaci podniků, usnadnit vývoj a zavádění jak výrobkových, tak procesních inovací, zlepšit zpracování, marketing výrobků a distribuci zemědělských a potravinářských výrobků i alternativními cestami (krátké dodavatelské řetězce). 23

105 Způsobilé výdaje Investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou výrobu (podpora se týká chovu skotu, prasat, ovcí, koz, drůbeže, králíků, koní a včel), kterými jsou: výstavba nebo rekonstrukce ustájovacích prostor a chovatelských zařízení pořízení technologií pro živočišnou výrobu výstavba nebo rekonstrukce skladovacích prostor pro druhotné produkty živočišné výroby výstavba nebo rekonstrukce skladovacích prostor pro objemná krmiva a steliva 24

106 Způsobilé výdaje Investice do zemědělských staveb a technologií pro rostlinnou výrobu, kterými jsou: výstavba a rekonstrukce staveb pro skladování produktů rostlinné produkce (způsobilé nejsou sklady obilovin a olejnin) včetně technologií výstavba a rekonstrukce nosných konstrukcí trvalých kultur včetně protikroupových systémů 25

107 Způsobilé výdaje výstavba a rekonstrukce skleníků, fóliovníků, kontejneroven včetně souvisejících technologií výstavba a rekonstrukce dalších zahradnických staveb (pařeniště, stacionární kompostéry, technologie na sušení léčivých rostlin, pěstírny hub a školky na ovocné a okrasné druhy včetně révy vinné a sadby chmele atp.) včetně souvisejících technologií výstavba a rekonstrukce závlahových zařízení 26

108 Způsobilé výdaje Investice do pořízení speciálních mobilních strojů pro zemědělskou výrobu (způsobilé není pořízení traktorů) Investice do zpracování a využití záměrně pěstované i zbytkové a odpadní biomasy Investice do čištění odpadních vod 27

109 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů Hmotné a nehmotné investice, které se týkají zpracování zemědělských produktů, a to: Výstavba, modernizace a rekonstrukce budov (včetně nezbytných manipulačních ploch) a pořízení pozemků Pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální úpravu, balení a značení výrobků (včetně technologií souvisejících s dohledatelností produktů) Investice vedoucí ke zvyšování a monitorovaní kvality produktů Investice související s uváděním zemědělských a potravinářských produktů na trh (včetně marketingu), vedoucí ke zkrácení dodavatelského řetězce Investice do čištění odpadních vod 28

110 Kritéria přijatelnosti Předložení podnikatelského plánu s cost-benefit analýzou a dalším vyhodnocením přínosů projektu vůči naplňování dobrých životních podmínek zvířat, přínosy vůči ochraně ovzduší a klimatu, prokázání snížení energetické náročnosti výroby apod. Pokud půjde o projekt založený na spolupráci ve výzkumu a vývoji musí prokázat, že využívá jeho výsledky Žadatel splnil podmínku finančního zdraví u projektů nad Kč celkových výdajů 29

111 Kritéria přijatelnosti Výrobní proces se musí týkat zpracování surovin uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU, rovněž výstupní produkt pak musí být v této příloze uveden, (zpracování se však nesmí týkat produktů rybolovu) Projekt je v souladu s příslušnou právní úpravou 30

112 Definice žadatele/příjemce podpory Zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, která provozuje zemědělskou výrobu jako soustavnou a samostatnou činnost vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost a za účelem dosažení zisku Podnikatelský subjekt, který je z převážné většiny vlastněn zemědělskými prvovýrobci a předmětem jeho činnosti je poskytovat práce, výkony nebo služby, které souvisejí výhradně se zemědělskou výrobou Výrobce potravin 31

113 Typ a výše podpory Typ podpory: přímá nevratná účelová dotace s podílovým financováním příjemcem dotace Míra spolufinancování z EZFRV: max. 75 % způsobilých veřejných výdajů 32

114 Míra podpory 40 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace. Tuto míru podpory je možné zvýšit o 10 % pro: mladé začínající zemědělce; oblasti čelící přírodním omezením (LFA) operace podporované v rámci čl. 36 (aplikace výsledků výzkumu). Míra podpory však může dosáhnout maximálně 60 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace. 33

115 Celkově Odklon od decouplingu a od jedné sazby v regionu Volání po zachování kvót a regulace trhu Jde o návrat před Fischlerovu reformu Aktivní farmář - nestačí jen údržba krajiny, je nutná minimální zemědělská činnost, stanovená ČS, neřeší se u sumy plateb do 5000 Chybí deklarované zjednodušení 34

116 Limity Částka způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace na jeden projekt činí minimálně 200 tis. Kč. Maximální výše dotace na jednoho příjemce činí 90 mil. Kč za období se zohledněním majetkové propojenosti podniků. 35

117 Kritéria pro výběr Investice do zemědělských podniků: žadatelem je mladý zemědělec realizací projektu nedojde k zabrání zemědělské půdy zatížení půdy dobytčími jednotkami (poměr VDJ/ha) vyšší efektivita projektu (nižší náklady na realizaci projektu, než umožňují nastavené limity) investice přímo navazuje na výsledky činnosti Operační skupiny EIP (např. nákup inovované technologie, pořízení licence, know how) 36

118 VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ Josef Kučera

119 Použité zdroje informací Market situation report COM (VII. 2013) SZIF komoditní zprávy USDA foreigner agricultural service VI FAO / OECD prognózy EDF tisková zpráva VI COM report on quota phasing out RABO bank prediction on dairy market

120 Témata Produkce mléka Spotřeba mléka Rentabilita a cenový vývoj Pozice odbytových organizací Shrnutí

121 Stavy skotu v EU (mil. ks) ,2 88,7 87,4 86,2 85,9 85, skot celkem dojené krávy KBTPM 30 24,1 23,5 23,2 22,8 23,1 22, ,3 12,4 12,4 12,1 12,

122 Produkce mléka ve světě (mil. t) EU 27 USA India Čína Brazílie Rusko Nový Zéland EU, USA, Indie největší producenti EU, NZ - největší exportéři (26+26 % světového obchodu) USA 12 %, Austrálie 8 %, Argentina 4 %, Bělorusko 4 %, ostatní 20 % Turecko Pakistán Argentina Mexiko Ukrajina ČR

123 Produkce mléka v EU 27 (mil. t) Německo Finsko Francie Maďarsko % UK Portugalsko % Nizozemsko Litva Itálie Slovensko Polsko Bulharsko Španělsko Řecko Irsko Lotyšsko Dánsko Estonsko Belgie Slovinsko Švédsko Lucembursko Rumunsko Kypr Rakousko Malta ČR

124 Odhad vývoje produkce mléka a počtu krav

125 Vývoj produkce mléka ve světě (mil. t) ,9 % Odhad OECD: dojde k nárůstu světové produkce mléka o 153 mil. tun.

126 Vývoj dodávek mléka ke zpracování Zpráva 2012 Zpráva 2013

127 Vývoj dodávek mléka ke zpracování Zpráva 2012 Zpráva 2013

128 Odhad vývoje produkce NZ

129 Změna spotřeby mléka na osobu a rok

130 Soběstačnost mléka podle regionů světa Region spotřeba (mil tun) spotřeba na osobu a rok (kg) % světové spotřeby % světové produkce % soběstačnosti Asie 283,6 67,3 38, Evropa 204,1 275, ,6 106 EU 143,9 286,7 19,7 21,3 108 non - EU 60,2 252,9 8,2 8,3 101 Severní Amerika ,7 12,9 13,3 104 Jižní Amerika 66,5 167,9 9,1 9,2 102 Afrika 52,3 49,8 7,2 5,9 83 Centrální Amerika 20,3 128,5 2,8 2,2 81 Oceánie 9,1 245,9 1,2 3,7 297 Svět 729,9 105,

131 Úroveň plnění kvóty v EU (2009/10 až 2011/12) Ze zprávy COM: dodávky mléka ve většině nových ČS od roku 2005 klesaly a jsou nejisté s výjimkou velkých stád v CZ, SK a HU

132 ES NL IRL T BE LUX DK DE PL PT CZ FI FR CY EST LOT LIT SWE IT HU UK EU 27 Očekávané změny ceny a produkce (%) změna ceny změna produkce Zdroj: DG Agri

133 Plnění kvóty v ČR, odhad produkce v EU Kvotový rok Úroveň plnění (%) 04/05 99,72 05/06 100,62 06/07 98,07 07/08 98,59 08/09 96,91 09/10 93,41 10/11 90,69 11/12 92,44 12/13 94, ,1 mil. t ve starých ČS 27,9 mil. t v nových ČS Odhad ,7 mil. t ve starých ČS = + 4,47 % 28,6 mil. t v nových ČS = + 2,5 %

134 Odhad COM Nárůst objemu produkce mléka v EU o 1,5 % ročně EU kvóta v roce 2014/15 nebude naplněna o cca 6 % (10/11-5,5 %) Průměrná užitkovost na krávu a rok poroste na kg v roce 2022 Užitkovost 2012: ČR kg /dle KU/; v EU kg Pozitivní trend spotřeby v tranzitních ekonomikách bude dále motorem pro sektor mléka

135 Vývoj ceny a produkce mléka v EU

136 Průměrná roční změna ceny mléka ( , 10 letý průměr = 100 %) Stát výkyv ceny (%) Nový Zéland 24,5 Uruguay 22,0 USA 18,9 Polsko 15,0 Maďarsko 14,4 Austrálie 13,8 ČR 12,9 SRN 11,1 Brazílie 11,0 Irsko 10,9 Švédsko 10,9 JAR 10,4 Nizozemí 10,2 Rakousko 9,7 Dánsko 9,3 EU průměr 9,1 CDN: 2,9 % Fluktuace ceny v ČR: 4,5 x vyšší než v CDN V ČR o 40 % vyšší variabilita ceny než v průměru EU

137 Rentabilita produkce mléka

138 Rentabilita produkce mléka 1/3 farem starých členských států EU produkuje mléko za více než 35 ct

139 Počty odbytových organizací v SRN

140 Silné odbytové organizace musí řídit trh Výzvy pro silné OO Hlavní cíl: dosáhnout dobrých cen pro svoje členy Volatilita ceny: stabilitu trhu musí organizovat především OO Otázky k zamyšlení? Pouze zprostředkování prodeje mléka je málo Aktivní účast (nákup prodej) V případě zpracovatelských družstev se nespecializovat na jednu produktovou skupinu Schopnost uplatnit se na různých trzích (národně, EU, mezinárodně?) Zůstat stát stranou nebo spolupracovat s ostatními družstvy? Zdroj: DRV 2012

141 Podpora odbytových org. producentů Projekt DG Agri a místního rozvoje Koordinuje Univ of Wageningen

142 Pozadí projektu Problematika nerovnováhy vyjednávací síly producentů mléka Komise hledá nástroje, které umožní farmářům organizovat se ve družstevních organizací, jako nástroj konsolidace trhu a tím vytvoření pevných (stabilních?) tržních příjmů. >>> znalost "pozadí" celého systému nezbytná Konkrétní poslání projektu: 1. detailní informace fungování odbytových organizací v EU 2. identifikace EU legislativy, která umožní podporu a rozvoj družstevních OO 3. identifikace speciálních podpor, které umožní zlepšit a propagovat družstevní organizace producentů

143 Podíl družstevních organizací na trhu

144 Podíl družstevních organiazací na trhu

145 Podíl OO na trhu a dopad na cenu mléka Producenti v zemích, kde družstva (OO zpracovatel) kontrolují více než 50 % trhu, dosahují o 2,5 až 4,5 EUR / 100 kg mléka více v porovnání se státy, kde je podíl OO minoritní. Rovněž výkyvy ceny v takových státech jsou prokazatelně 28 nižší.

146 A co hovězí maso? 2/3 hovězího masa v EU pocházejí z dojených stád V nových ČS dokonce až 90 %! Silná vazba mléko hovězí maso

Společná zemědělská politika po roce 2013

Společná zemědělská politika po roce 2013 Společná zemědělská politika po roce 2013 Administrace nových investičních opatření Ing. Jaroslav Humpál ÚZEI Praha Rok 2013 Nařízení EP a Rady č. 671/2012 ze dne 11.7.2012 změna nařízení č. 72/2009 Modulace

Více

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost Mojmír Severin GEMB Klasifikace: Veřejné Distribuce: Široké veřejnosti Přístup: Volný přístup Skartační znak a lhůta pro uchování do roku:

Více

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc.

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Zemědělské dotace přehled RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Podpora zemědělství v rozšířené Evropě Podpora zemědělství v období 2007-2013 Přímé platby (SAPS) + doplňkové přímé platby (TOP-UP) Plán rozvoje venkova

Více

POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE

POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE Povinné požadavky na hospodaření č. 2 až 4 a požadavky pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin Ing. Lubomír Smrček 602 626 655, lubomir.smrcek@ekotoxa.cz SMR 2/1 Nedošlo

Více

Změny v podmíněnosti od roku 2014. Lubomír Smrček Agroteam CZ s.r.o.

Změny v podmíněnosti od roku 2014. Lubomír Smrček Agroteam CZ s.r.o. Změny v podmíněnosti od roku 2014 Lubomír Smrček Agroteam CZ s.r.o. Změny v podmíněnosti v roce 2014 Novela č. 400/2013 Sb., vydána dne 11. prosince 2013, účinnost od 1. ledna 2014 Obsahem novely je: Změna

Více

AgroConsult Bohemia s.r.o. Společnost pro zemědělské poradenství

AgroConsult Bohemia s.r.o. Společnost pro zemědělské poradenství AgroConsult Bohemia s.r.o. Společnost pro zemědělské poradenství Ekonomické aspekty zemědělského podnikání a možnosti financování investic z EU Havlíčkův Brod 2008 Mojmír Severin Ředitel společnosti AgroConsult

Více

GAEC - ZKUŠENOSTI DOZOROVÝCH ORGÁNŮ

GAEC - ZKUŠENOSTI DOZOROVÝCH ORGÁNŮ GAEC - ZKUŠENOSTI DOZOROVÝCH ORGÁNŮ Kontroly a změny podmíněnosti Nejčastěji porušované požadavky GAEC 2 31x GAEC 8 18x SMR 2 11x Změny v nastavení požadavků podmíněnosti v roce 2013 Welfare (SMR 16-18)

Více

Ochrana vod závadné látky

Ochrana vod závadné látky 19.02.2015 Ochrana vod závadné látky Jan Klír Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně Tel.: 603 520 684 E-mail: klir@vurv.cz Web: www.vurv.cz Závadné látky Nakládání se závadnými látkami

Více

Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020

Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020 Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020 ZEMĚDĚLSKÁ PRVOVÝROBA Dotace na stavby a technologie pro rostlinnou a živočišnou výrobu (sila, výrobní linky, skladovací prostory,

Více

Ochrana podzemních vod před znečištěním nebezpečnými látkami Ing. Josef Svoboda

Ochrana podzemních vod před znečištěním nebezpečnými látkami Ing. Josef Svoboda Ochrana podzemních vod před znečištěním nebezpečnými látkami Ing. Josef Svoboda Ochrana podzemních vod C-C ÚKZÚZ přebírá kompetence od ČIŽP od roku 2010 dle novely zákona č. 147/2002 Sb., 2 odst. 5 (zákon

Více

K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015

K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 85788/2015-MZe-14112 V Praze dne ledna 2015 Výtisk č. K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015 Věc: Aktuální situace v nastavení

Více

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Osnova: 1.Dosavadní vývoj českého zemědělství 2.Rozvoj obnovitelných zdrojů energie 3.Pozitiva a rizika obnovitelných

Více

Nové legislativní požadavky a možnosti dotací v zemědělství

Nové legislativní požadavky a možnosti dotací v zemědělství Nové legislativní požadavky a možnosti dotací v zemědělství Boršov 06. 02. 2014 Ing. Václav Včelák Agroteam CZ s.r.o. Agroteam CZ s.r.o. Zásadní podíl v hlavních investičních dotacích v zemědělství Tým

Více

OKRUH II LEGISLATIVA. Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s.

OKRUH II LEGISLATIVA. Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. OKRUH II LEGISLATIVA Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. LEGISLATIVA nakládání s biologicky rozložitelnými odpady Biologicky rozložitelný odpad - pojmy

Více

Změny v požadavcích podmíněnosti v novém programovacím období. Ing. Lubomír Smrček, lub.smrcek@gmail.com, 776 017 517

Změny v požadavcích podmíněnosti v novém programovacím období. Ing. Lubomír Smrček, lub.smrcek@gmail.com, 776 017 517 Změny v požadavcích podmíněnosti v novém programovacím období Ing. Lubomír Smrček, lub.smrcek@gmail.com, 776 017 517 Legislativa podmíněnosti od 2015 Legislativa: Nařízení Evropského parlamentu a Rady

Více

Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Reg.č. projektu: 13/018/1310b/131/000199. Financováno z Programu rozvoje venkova

Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Reg.č. projektu: 13/018/1310b/131/000199. Financováno z Programu rozvoje venkova Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Reg.č. projektu: 13/018/1310b/131/000199 Financováno z Programu rozvoje venkova NOVELA NITRÁTOVÉ SMĚRNICE Fugát (tekutý podíl po separaci

Více

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Cross compliance Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Nové trendy v zemědělství stoupající spotřeba potravin se specifickými kvalitativními parametry např. ze systému

Více

Reforma Společné zemědělské politiky (2014 2020)

Reforma Společné zemědělské politiky (2014 2020) Reforma Společné zemědělské politiky (2014 2020) Ministerstvo zemědělství 19. 2. 2014 Evropský dům 1 VYJEDNÁVÁNÍ O REFORMĚ SZP představení legislativních návrhů reformované SZP Komisí 12. 10. 2011 finální

Více

Cross compliance ekonomické dopady z pohledu chovu ovcí a koz

Cross compliance ekonomické dopady z pohledu chovu ovcí a koz Zpět Cross compliance ekonomické dopady z pohledu chovu ovcí a koz Ing. Jaroslav Humpál VÚZE Praha Osnova presentace Úvod kdy a proč Závaznost pro ČR Jednotlivé požadavky a ekonomické dopady jejich dodržování

Více

Úvod. Čl. 1 Účel Zásad

Úvod. Čl. 1 Účel Zásad Z á s a dy s p r á v n é z e m ě d ě l s k é p r a x e p r o o c h r a n u v o d Úvod Cílem směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (nitrátová směrnice)

Více

Kontrola podmíněnosti

Kontrola podmíněnosti Kontrola podmíněnosti Pravidla pro správnou zemědělskou praxi a dodržování zákonných norem pro příjemce dotací Jan Dvorský poradce náměstka ministra VÝZNAM KONTROL PODMÍNĚNOSTI:! Od 1.1. 2009 vstupujeme

Více

Pracovní skupina č. IV: Organizace trhu

Pracovní skupina č. IV: Organizace trhu ANALÝZA PROBLÉMOVÝCH TÉMAT V RÁMCI PRIORITY 3 PODPORA ORGANIZACE POTRAVINOVÉHO ŘETĚZCE A ŘÍZENÍ RIZIK V ZEMĚDĚLSTVÍ Pracovní skupina č. IV: Organizace trhu Problematická oblast: Zlepšení postavení prvovýrobců

Více

Společná zemědělská politika po roce 2014

Společná zemědělská politika po roce 2014 Společná zemědělská politika po roce 2014 Dotace v roce 2014 Rok 2014 je přechodné období, systém dotací jako v roce 2013 Přímé platby systém SAPS Způsobilé i pozemky které nebyly způsobilé k 30.3.2003

Více

PŘEDPOKLÁDANÉ DOPADY SZP 2014+ do ekonomiky zemědělských podniků (včetně vztahů k cenám půdy) Tomáš Doucha, ÚZEI Praha

PŘEDPOKLÁDANÉ DOPADY SZP 2014+ do ekonomiky zemědělských podniků (včetně vztahů k cenám půdy) Tomáš Doucha, ÚZEI Praha PŘEDPOKLÁDANÉ DOPADY SZP 2014+ do ekonomiky zemědělských podniků (včetně vztahů k cenám půdy) Tomáš Doucha, ÚZEI Praha 1 Jde o odhad ekonomických dopadů nové politiky do vybraných kategorií podniků Jak

Více

OBLAST: DOBRÝ ZEMĚDĚLSKÝ A ENVIRONMENTÁLNÍ STAV GAEC

OBLAST: DOBRÝ ZEMĚDĚLSKÝ A ENVIRONMENTÁLNÍ STAV GAEC GAEC1: NEBYLY ZRUŠENY NEBO NARUŠENY KRAJINNÉ PRVKY, KTERÝMI JSOU MEZE, TERASY, SKUPINY DŘE- VIN, STROMOŘADÍ A TRAVNATÉ ÚDOLNICE? 14 KONTROLA PODMÍNĚNOSTI / CROSS COMPLIANCE 1 GAEC2: NEJSOU KUKUŘICE, BRAMBORY,

Více

České předsednictví v EU priority ČR

České předsednictví v EU priority ČR České předsednictví v EU priority ČR Ing. Jaroslav Humpál seminář Rapotín, 2.10.2008 Úvodem ČR bude pokračovat v řešení běžících úkolů a řešit zavádění finální podoby legislativních návrhů v rámci Kontroly

Více

Větrný Jeníkov. 18. červenec 2013, Ing. Jindřich Šnejdrla, viceprezident AK ČR

Větrný Jeníkov. 18. červenec 2013, Ing. Jindřich Šnejdrla, viceprezident AK ČR Větrný Jeníkov 18. červenec 2013, Ing. Jindřich Šnejdrla, viceprezident AK ČR AK ČR PK ČR ZS ČR Konsorcium nevládních organizací k SZP Velké zemědělské a potravinářské podniky Smlouva s BXL ( Praha + Brusel

Více

Program rozvoje venkova. v období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. v období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova v období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Programové období 2014-2020 nový rámec pro II. pilíř SZP - rozvoj venkova

Více

Společná zemědělská politika po roce 2013, aktuální stav. Ing. Jaroslav Humpál ÚZEI Praha

Společná zemědělská politika po roce 2013, aktuální stav. Ing. Jaroslav Humpál ÚZEI Praha Společná zemědělská politika po roce 2013, aktuální stav Ing. Jaroslav Humpál ÚZEI Praha Osnova presentace Návrhy nařízení Přímé platby 2013 Aktuální stav vyjednávání Složení PP Ozelenění Platby spojené

Více

Nové nastavení podmínek Dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC)

Nové nastavení podmínek Dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) Nové nastavení podmínek Dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) Ing. Jaroslav Hudáček Ministerstvo zemědělství Oddělení koordinace Cross Compliance 2011 Kontrola podmíněnosti Cross Compliance

Více

Kontrola zdraví SZP Health Check

Kontrola zdraví SZP Health Check Kontrola zdraví SZP Health Check Ing. Jaroslav Humpál seminář Rapotín, 2.10. 2008 Osnova presentace Reforma SZP 2003 a Health Check Historie návrhů Přímé platby Společné tržní organizace Podpora venkova

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Strategický rámec pro období 2014-2020 Strategie Evropa 2020 (EU 2020) Společná

Více

Financování zemědělských aktivit s podporou PRV EAFRD. Ing. Václav Včelák

Financování zemědělských aktivit s podporou PRV EAFRD. Ing. Václav Včelák Financování zemědělských aktivit s podporou PRV EAFRD Ing. Václav Včelák Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 2007 2013 European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) EAFRD rozdělen na

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013 vychází

Více

S T A V A P E R S P E K T I V Y Z E M Ě D E L S T V Í Č R

S T A V A P E R S P E K T I V Y Z E M Ě D E L S T V Í Č R S T A V A P E R S P E K T I V Y Z E M Ě D E L S T V Í Č R Ing. Jan VELEBA, prezident AK ČR Seminář Farmtec, Tekro, CRV 23. září 2010, Žďár n. Sázavou BOHATÁ AGRÁRNÍ HISTORIE 1/2 Období první republiky

Více

Udržitelné hospodaření na zemědělské půdě z pohledu podmíněnosti

Udržitelné hospodaření na zemědělské půdě z pohledu podmíněnosti Udržitelné hospodaření na zemědělské půdě z pohledu podmíněnosti Studijní materiál ke školení realizovaného v rámci opatření I.3.1. Další odborné vzdělávání a informační činnost Programu rozvoje venkova

Více

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie.

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Ing. Jan ZÁHORKA OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Česká fotovoltaická konference 4. listopadu 2008, v Brně Zemědělský půdní fond ČR Rozloha

Více

Problematika podmínek dobrého zemědělského a enviromentálního stavu. Okresní agrární komora Kroměříž

Problematika podmínek dobrého zemědělského a enviromentálního stavu. Okresní agrární komora Kroměříž Zvyšování efektivnosti hospodaření a konkurenceschopnost zemědělských podniků Problematika podmínek dobrého zemědělského a enviromentálního stavu Okresní agrární komora Kroměříž Kontrola podmíněnosti -

Více

Geneticky modifikované potraviny a krmiva

Geneticky modifikované potraviny a krmiva Geneticky modifikované potraviny a krmiva Co je to geneticky modifikovaný organismus (GMO)? Za GMO je považován organismus, s výjimkou člověka, jehož dědičná informace uložená v DNA byla změněna pomocí

Více

Adaptace na změny klimatu v plánech MZe. odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1

Adaptace na změny klimatu v plánech MZe. odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1 Adaptace na změny klimatu v plánech MZe odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1 Reakce na změny klimatu v oblasti zemědělství Mitigace (v oblasti zemědělství snižování emisí metanu

Více

Souhrnné základní informace - Fiche č. 5

Souhrnné základní informace - Fiche č. 5 1. Základní údaje Souhrnné základní informace - Fiche č. 5 Název Fiche a její číselné označení: Moderní zemědělské podnikání; č. 5 Vazba na opatření PRV: I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků 2. Vymezení

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Program rozvoje venkova 4.1.1 Investice dozemědělských podniků Předmět

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova aktuální stav implementace a výhled na rok 2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah prezentace Obecný úvod Aktuální stav implementace

Více

Program rozvoje venkova. podpora investic v lesním hospodářství

Program rozvoje venkova. podpora investic v lesním hospodářství Program rozvoje venkova podpora investic v lesním hospodářství Program rozvoje venkova 2007-2013 Podpora lesního hospodářství: investiční opatření (osa I) I.1.2 Investice do lesů investiční opatření (osa

Více

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR. Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR. Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství Praha 2004 1 Obsah 1.1 Investice do zemědělského majetku / zemědělských podniků...4 1.1.1 Investice do zemědělského

Více

Právnická osoba. ostatní. střední středně velké jiné

Právnická osoba. ostatní. střední středně velké jiné Informace k vyplňování Fiche pole 32. Kritéria pro monitoring a hodnocení stvená MAS Tato kritéria pro monitoring a hodnocení ve Fichi si stvuje sama MAS a slouží MAS pro kontrolu plnění cílů a evaluaci

Více

POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE

POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE Podmínky dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) Ing. Lubomír Smrček 602 626 655, lubomir.smrcek@ekotoxa.cz 1. část / 1 Legislativní základ podmíněnosti přímé platby

Více

Financování zemědělských subjektů v GE Money Bank. www.gemoney.cz/agroprodukty

Financování zemědělských subjektů v GE Money Bank. www.gemoney.cz/agroprodukty Financování zemědělských subjektů v GE Money v ČR General Electric Společnost působící: - v oblasti technologií, médií a finančních služeb - ve více než 100 zemích a zaměstnávající přes 300 000 lidí na

Více

Financování zemědělských bioplynových stanic GE Money Bank 2011

Financování zemědělských bioplynových stanic GE Money Bank 2011 Financování zemědělských bioplynových stanic GE Money Bank 2011 Classification: GE Internal Distribution: Internal distribution only Access: GE partners OBSAH GE MONEY BANK ZEMĚDĚLSTVÍ & GE Money Bank

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Místní akční skupina Hornolidečska Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 4 Zemědělství na Valašsku a valašské produkty Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) 4.Hlavní

Více

Přehled výzev Programu rozvoje venkova na období 2014 2020

Přehled výzev Programu rozvoje venkova na období 2014 2020 Přehled výzev Programu rozvoje venkova na období 2014 2020 PRV 2014-2020: Výzvy na podzim 2015 Zemědělský podnikatel, včetně školních statků a státních podniků, pokud splňují definici zemědělského podnikatele.

Více

1.I. Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách (ukončení přijímání žádostí je do 30.6.

1.I. Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách (ukončení přijímání žádostí je do 30.6. Dotační programy 1.D. Podpora včelařství (ukončení přijímání žádostí je do 30.10. 2015) zabezpečení opylování zemědělských hmyzosnubných plodin. včelstvo, které je v příslušném roce zazimováno. včelař,

Více

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 Novoroční balíček Ing. Jana Veleby, nezávislého senátora a prezidenta AK ČR V Praze, dne 24. ledna 2013 Ing. Jan Ve l e b a Prezident Vážená paní senátorko,

Více

Legislativa a podmínky zemědělského podnikání. Seminář 9.00 15.00 hod. Okresní agrární komora Kroměříž

Legislativa a podmínky zemědělského podnikání. Seminář 9.00 15.00 hod. Okresní agrární komora Kroměříž Legislativa a podmínky zemědělského podnikání Seminář 9.00 15.00 hod. Okresní agrární komora Kroměříž Informace o seminářích Projekt je realizován v rámci Programu rozvoje venkova Financován z Evropského

Více

Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace.

Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace. Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace. AF MENDELU 7.5.2013 Ing. Jiří Kolouch je specializovaný

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR MAS bude mít možnost koncipovat své fiche (opatření Programového rámce PRV) tak, aby co nejvíce vyhovovaly potřebám území. Jediným požadavkem bude nutnost respektovat podmínky

Více

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují vyhlašuje 1. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2 Realizace místní rozvojové strategie

Více

Informace pro žadatele - SZP 2015

Informace pro žadatele - SZP 2015 Informace pro žadatele - SZP 2015 OPATŘENÍ DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ZVÍŘAT V roce 2015 je připravováno (jako součást Jednotné žádosti) nové opatření Dobré životní podmínky zvířat. Toto opatření je cíleno

Více

Program rozvoje venkova 2014 2020

Program rozvoje venkova 2014 2020 Program rozvoje venkova 2014 2020 Praha, 3. 3. 2015 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí PRV 2014-2020 Priority unie Priorita 1 - Předávání poznatků a inovací

Více

Jednotná žádost 2013

Jednotná žádost 2013 Jednotná žádost 2013 HARMONOGRAM 2013 15.dubna - spuštění tvorby předtisků a jejich distribuce žadatelům - příjem Jednotných žádostí 15.května - konec řádného termínu pro příjem Jednotných žádostí + 25

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA Předběžný harmonogram výzev 2015 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA Identifikace programové úrovně Zaměření výzvy Nastavení výzvy Předpoklá dané Specifický cíl datum Prioritní osa / Druh / Opatření / Podporované

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

Hospodaření v okolí vod (Hnojení, použití POR, podkladová data v LPIS)

Hospodaření v okolí vod (Hnojení, použití POR, podkladová data v LPIS) Podklady pro školení Evidence půdy Hospodaření v okolí vod (Hnojení, použití POR, podkladová data v LPIS) PV-Agri s.r.o. PV-Agri s.r.o. 2010 http://www.pvagri.cz pvagri@pvagri.cz 1 1. Základní informace

Více

Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství

Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství Jindřich Špička Alice Picková Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Role zemědělského pojištění v risk managementu zdroj: Swiss

Více

Přehled změn v označení povinných požadavků na hospodaření: 2014 navazující standardy 2015

Přehled změn v označení povinných požadavků na hospodaření: 2014 navazující standardy 2015 DOBRÝ ZEMĚDĚLSKÝ A ENVIRONMENTÁLNÍ STAV PŮDY (DZES) (zdroj. MZE: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/kontroly-podminenosti-cross-compliance/dokumenty-ke-stazeni/rok- 2015/ ) Standardy Dobrého zemědělského

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Znojemské vinařství Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 4 Znojemské vinařství - modernizace zemědělských podniků a podpora přidané hodnoty produktu Přiřazení Fiche k opatření

Více

Program rozvoje venkova na období 2014-2020

Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Obsah prezentace Účel a cíl PRV pro období 2014-2020 Strategický rámec pro období 2014-2020 Legislativní rámec PRV pro období 2014-2020 Finanční rámec PRV pro

Více

Program rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Jan Landa

Program rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Jan Landa Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 Ing. Jan Landa Ústí nad Labem 24.4.2008 Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) SZIF je akreditovanou platební agenturou - zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské

Více

Žádost o proplacení výdajů B1

Žádost o proplacení výdajů B1 B1 Verze pro příjemce dotace který vede daňovou evidenci V případě že subjekt neprovozuje některou z činností uváděných na řádcích 2-9 zaškrtne v příslušném sloupec Ne. V případě že subjekt provozuje některou

Více

LIFE CORCONTICA (LIFE 11 NAT/CZ/490)

LIFE CORCONTICA (LIFE 11 NAT/CZ/490) Příloha č. 4 Obecná pravidla pro naplňování cílů projektu LIFE CORCONTICA (LIFE 11 NAT/CZ/490) 1. Zásahy přesně neurčené mapou (Příloha č.2, Dohody), budou upřesněny po dohodě s hospodářem nejpozději před

Více

Opatření v rámci PRV. Tab. č.: 6. P.č. Legislativa Druh opatření / popis Sazby. Základní podmínky

Opatření v rámci PRV. Tab. č.: 6. P.č. Legislativa Druh opatření / popis Sazby. Základní podmínky Tab. č.: 6 Opatření v rámci PRV 1 Nařízení vlády č. 75/2007 Sb., změna NV č.113/2008 Sb. Znevýhodněné oblasti - LFA - vyrovnávací příspěvek na hospodaření v znevýhodněných oblastech- jejich specifikace

Více

Budoucnost SZP do roku 2020

Budoucnost SZP do roku 2020 C Olof S. Budoucnost SZP do roku 2020 Právní návrhy GŘ pro zemědělství a rozvoj venkova Evropská komise Přehled 1. Proces reformy SZP 2. Výzvy a cíle politiky 3. Návrhy SZP v detailech 4. Jak postupovat

Více

Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice. Smítal František, ing.

Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice. Smítal František, ing. Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice Smítal František, ing. Obsah prezentace Vodní eroze v ČR, příčiny, důsledky Legislativa a ochrana proti erozi Protierozní opatření

Více

institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu Portál FARMÁŘ

institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu Portál FARMÁŘ Posílení í spolupráce mezi MZLU v Brně ě a dalšími institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu CZ.1.07/2.4.00/12.045 00/12 045 Portál FARMÁŘ Vladimír Šeda Hlavní funkcí portálu FARMÁŘ je práce s registrem

Více

Zahájení činnosti mladých zemědělců Zahájení činnosti mladých zemědělců

Zahájení činnosti mladých zemědělců Zahájení činnosti mladých zemědělců Zahájení činnosti mladých zemědělců Líšnice, Brno Červen 1 Úvod do problematiky Podpora zahájení zemědělského podnikání - původní alokace 65 mil. Kč - 1. kolo (červen 2007) žádostí 430/204 - alokace 223

Více

Pojištění les.školek Podpora obcím Povodňové půjčky Provozní programy již byly vyčerpány uzavřeny.

Pojištění les.školek Podpora obcím Povodňové půjčky Provozní programy již byly vyčerpány uzavřeny. P G R L F PGRLF : 1) k žádosti se nemusí dokládat výpis z OR u PO či osvědčení u FO 2) 25% příjmů musí žadatel dosahovat až v 1.účetním období po příjmu žádosti a toto % příjmu musí držet po celé období

Více

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice Mirek Topolánek předseda vlády České republiky 1 Co už dlouho víme... Ekonomiky tažené inovacemi jsou nejdynamičtější, určují směr globálního vývoje.

Více

Financování projektů bioplynových stanic

Financování projektů bioplynových stanic Financování projektů bioplynových stanic Komerční banka Energetické využití biomasy Ráztoka 18. - 19.5.2011 Petr Laník Head of Segment & Product Management Corporate Agenda Jasný procesní postup pro posuzování

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Podhůří Železných hor Číslo Fiche Název Fiche 8 Investice do zemědělských podniků Fiche opatření (dále jen Fiche) Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) 4.Hlavní opatření I. Název opatření

Více

Informace pro tiskovou konferenci: MĚSÍC BIOPOTRAVIN a EZ 2012. Praha 3. září 2012

Informace pro tiskovou konferenci: MĚSÍC BIOPOTRAVIN a EZ 2012. Praha 3. září 2012 Informace pro tiskovou konferenci: MĚSÍC BIOPOTRAVIN a EZ 2012 Praha 3. září 2012 Zapojením ÚKZÚZ do úřední kontroly EZ je zajištěna transparentnost a efektivita kontrol ekologických podniků S ohledem

Více

Vývoj v zemědělství, bilance mléka

Vývoj v zemědělství, bilance mléka průměrné stavy dojnic v ks (propočet z krmných dnů) roční užitkovost dojnic v l/ks Komoditní karta dostupná data ke dni 20. dubna Vývoj v zemědělství, bilance mléka MLÉKO a mlékárenské výrobky Ukazatel/rok

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně Praha, 16. května 2013 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Zpracování analýz sociálního dialogu a

Více

Úvod do problematiky Cross compliance

Úvod do problematiky Cross compliance Úvod do problematiky Cross compliance Kdo je UniConsulting vznik v roce 1998 nezávislá společnost nabízející pomoc při uplatňování nově vznikající legislativy v oblasti potravin, nepotravin a společného

Více

Agroenvironmentálně-klimatická opatření Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními

Agroenvironmentálně-klimatická opatření Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními 17.4.2015 Seminář Obhospodařování zemědělské půdy 2015 - Zásady správného obhospodařování zemědělské půdy (13/018/1310b/164/000699) Agroenvironmentálně-klimatická opatření Platby pro oblasti s přírodními

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Podhůří Železných hor Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 10 Investice do zemědělských a potravinářských produktů Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní opatření

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS MAS Vltava, o.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 2 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní opatření

Více

NOVELY ROSTLINOLÉKAŘSKÉ LEGISLATIVY PŘI POUŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN

NOVELY ROSTLINOLÉKAŘSKÉ LEGISLATIVY PŘI POUŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN NOVELY ROSTLINOLÉKAŘSKÉ LEGISLATIVY PŘI POUŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN Ing. Jan Šamánek Státní rostlinolékařská správa Oblastní odbor SRS Brno jan.samanek@srs.cz PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKŮ NA

Více

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 27. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 27. března 2014 o druhém koordinovaném plánu kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při uvádění některých

Více

SEZNAM uznatelných předmětů podpory v rámci INVESTIČNÍCH PROGRAMŮ PGRLF, a.s.

SEZNAM uznatelných předmětů podpory v rámci INVESTIČNÍCH PROGRAMŮ PGRLF, a.s. Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. SEZNAM uznatelných předmětů podpory v rámci INVESTIČNÍCH PROGRAMŮ PGRLF, a.s. Podpora v rámci INVESTIČNÍCH PROGRAMŮ se poskytuje pouze na a) investice,

Více

Agentura pro zemědělství a venkov představení hlavních činností

Agentura pro zemědělství a venkov představení hlavních činností Agentura pro zemědělství a venkov představení hlavních činností určeno pro seminář k Prodeji ze dvora pořádaném Centrem rozvoje v České Skalici 14.3.2011 Odbor: KAZV Hradec Králové Oddělení: AZV Náchod

Více

Zemědělská politika a OZE. RNDr. Jiří Mach Ministerstvo zemědělství

Zemědělská politika a OZE. RNDr. Jiří Mach Ministerstvo zemědělství Zemědělská politika a OZE RNDr. Jiří Mach Ministerstvo zemědělství Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012-2020 Schválený vládou ČR dne 12. 9. 2012 APB analyzuje využití biomasy v ČR pro energetické

Více

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Strana 250 Sbírka zákonů č. 32 / 2012 32 VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství stanoví ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 21/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ, AKT O PŘISTOUPENÍ, PŘÍLOHA VIII NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. Den zemědělského zkušebnictví strana 1 Osnova Mendelova univerzita v roce

Více

PGRLF 2012. Odbor AZV Olomoucký kraj Vypracoval: Ing. Alois Tvrdý Místo konání: Šumvald

PGRLF 2012. Odbor AZV Olomoucký kraj Vypracoval: Ing. Alois Tvrdý Místo konání: Šumvald Odbor AZV Olomoucký kraj Vypracoval: Ing. Alois Tvrdý Místo konání: Šumvald Legislativní normy opatření Nařízení Komise (ES) č. 364/2004 kterým se mění nařízení (ES) č. 70/2001, pokud jde o rozšíření jeho

Více

Akční plán pro biomasu

Akční plán pro biomasu Akční plán pro biomasu Potenciál zemědělské a lesní biomasy Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. OZE v perspektivě EU 2. Národní akční plán pro obnovitelnou energii 3. Akční Plán pro biomasu

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU)

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) L 321/2 NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 1198/2014 ze dne 1. srpna 2014, kterým se doplňuje nařízení Rady (ES) č. 1217/2009 o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů

Více