Ochrana podzemních vod před znečištěním nebezpečnými látkami Ing. Josef Svoboda

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ochrana podzemních vod před znečištěním nebezpečnými látkami Ing. Josef Svoboda"

Transkript

1 Ochrana podzemních vod před znečištěním nebezpečnými látkami Ing. Josef Svoboda

2 Ochrana podzemních vod C-C ÚKZÚZ přebírá kompetence od ČIŽP od roku 2010 dle novely zákona č. 147/2002 Sb., 2 odst. 5 (zákon o ÚKZÚZ) ÚKZÚZ provádí výkon úřední kontroly dle Směrnice Rady č. 80/68/EHS, která je implementována do právního řádu ČR: zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách vyhláškou č. 450/2005 Sb. (havarijní) vyhláškou č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

3 Ochrana podzemních vod C-C Úřední kontrola v rámci kontrolního systému C C je zaměřena na dodržování těchto požadavků v závislosti na riziku ohrožení povrchových či podzemních vod: zacházení s nebezpečnými látkami skladování nebezpečných látek zkoušky těsnosti potrubí a nádrží určených pro skladování ropných látek odpovídající kontrolní systém pro zjišťování úniku skladovaných ropných látek

4 Závadné látky ( nebezpečné závadné látky a nebezpečné látky ) Závadné látky ( 39 z.254/2000 Sb., o vodách) jsou látky, které nejsou odpadními ani důlními vodami a které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod. Každý, kdo zachází se závadnými látkami, je povinen učinit přiměřená opatření, aby nevnikly do povrchových nebo podzemních vod a neohrozily jejich prostředí minerální oleje a ropné látky (nafta, benzín,...) přípravky na ochranu rostlin minerální dusíkatá a fosforečná hnojiva (jednosložková, vícesložková) organická, příp. organominerální hnojiva a jejich výluhy (digestát z bioplynových stanic, komposty a jejich výluhy,...) statková hnojiva (hnůj, kejda, močůvka, hnojůvka, silážní šťávy,...)

5 Závadné látky ( nebezpečné závadné látky a nebezpečné látky ) 39 (2) Pokud uživatel závadných látek zachází s těmito látkami ve větším rozsahu (= limity ve vyhl. 450/2005), nebo kdy zacházení s nimi je spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody, má uživatel závadných látek povinnost činit tato opatření: a) vypracovat plán opatření pro případy havárie (dále havarijní plán ); havarijní plán schvaluje příslušný vodoprávní úřad; může-li havárie ovlivnit vodní tok, projedná jej uživatel se správcem vodního toku havarijní vyhláška MŽP č. 450/2005 Sb.- účinnost od (netýká se hnojení). Vzor havarijního plánu na adrese: b) provádět záznamy o provedených opatřeních a tyto záznamy uchovávat po dobu 5 let

6 Závadné látky ( nebezpečné závadné látky a nebezpečné látky ) 39 (4) Každý, kdo zachází se zvlášť nebezpečnými látkami, nebezpečnými látkami nebo se závadnými látkami ve větším rozsahu, nebo kdy zacházení s nimi je spojeno se zvýšeným nebezpečím, je povinen učinit odpovídající opatření, aby nevnikly do povrchových nebo podzemních vod nebo do kanalizací, které netvoří součást technologického vybavení výrobního zařízení Je povinen zejména: umístit zařízení, v němž se závadné látky používají, zachycují, skladují, zpracovávají nebo dopravují tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku těchto látek do půdy nebo nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami používat jen takové zařízení, popřípadě způsob při zacházení se závadnými látkami, který je vhodný i z hlediska ochrany jakosti vod

7 Závadné látky ( nebezpečné závadné látky a nebezpečné látky ) ad 39 (4): Další povinnosti při zacházení s nebezpečnými a zvlášť nebezpečnými látkami: nejméně jednou za 6 měsíců kontrolovat (vizuálně) sklady a skládky (zápis do provozního deníku) zkoušet těsnost 1 x za 5 let (nebezpečné látky) v případě zjištění nedostatků provádět opravy nepropustná úprava proti úniku do vod vybudovat a provozovat kontrolní systém (u částí, které jsou ve stavbě zakryté, a které nelze vizuálně kontrolovat)

8 Ochrana podzemních vod C-C Faktory pro výběr subjektů ke kontrole: Subjekty hospodařící ve zranitelných oblastech Výměra zemědělské a orné půdy Znečištění vod dusičnany Existence chovu hospodářských zvířat Hustota živočišné výroby počet dobytčích jednotek (DJ) Ochranná pásma vodních zdrojů Výsledky předchozích kontrol ČIŽP Skladování, manipulace s nebezpečnými a ropnými látkami Vzdálenost od povrchových či podzemních vod

9 Ochrana podzemních vod C-C Požadavky 1 a 2 se týkají všech nebezpečných látek používaných v zemědělství Požadavky 3 a 4 jsou zaměřeny pouze na ropné látky. Obecně se však i tyto požadavky týkají všech nebezpečných látek!

10 Kontrolovaný požadavek č.1 Nedošlo při zacházení s nebezpečnými látkami k jejich vniknutí do povrchových či podzemních vod nebo k ohrožení jejich prostředí? Způsob kontroly: Fyzická kontrola provozu + terénu Předložení havarijního plánu Inspektoři zjišťují případné úniky závadných látek ze stájí, skladů a skládek a hodnotí, zda byla přijata přiměřená opatření k zamezení úniků U polních složišť se hodnotí místo založení, způsob oborání a lhůta povoleného uložení Ve zranitelných oblastech by měla být místa vhodná k založení polních složišť součástí havarijního plánu (tabulka, zakreslení do mapových podkladů) Kontrolovaný požadavek SMR 2/1 Rozsah Závažnost Trvalost Porušené body malý střední velký malá střední velká N A max. skuteč. 3 došlo k ohrožení nebo znečištění podzemních nebo povrchových vod v 1 případě 6 došlo k ohrožení nebo znečištění podzemních nebo povrchových vod ve 2 případech 10 došlo k ohrožení nebo znečištění podzemních nebo povrchových vod ve více než 2 případech 6 došlo k mírnému ohrožení vod 8 došlo k závažnému ohrožení vod 10 došlo ke znečištění povrchových nebo podzemních vod

11 Kontrolovaný požadavek č. 2 Jsou sklady nebezpečných látek vhodné z hlediska ochrany vod? Způsob kontroly: Na základě fyzické prohlídky skladů hnojiv, objemných krmiv, ropných látek a přípravků na ochranu rostlin inspektoři zjišťují technický stav skladovacích prostor Skladovací prostory musí být nepropustné se zamezením přítoku srážkových vod z okolních ploch a musí být zabezpečeny proti úniku závadných látek do povrchových a podzemních vod Předložení provozního deníku Kontrolovaný požadavek SMR 2/2 Rozsah Závažnost Trvalost Porušené body malý střední velký malá střední velká N A max. skuteč. 1 technické zabezpečení neodpovídá v 1 případě 3 technické zabezpečení neodpovídá ve 2 případech 5 technické zabezpečení neodpovídá ve více než 2 případech 1 malé technické nedostatky 3 střední technické nedostatky 5 převážně nesplňuje požadavky technického zabezpečení

12 Kontrolovaný požadavek č. 3: Jsou nejméně 1x za 5 let, pokud není technickou normou nebo výrobcem stanovena lhůta kratší, prováděny zkouškytěsnosti potrubí a nádrží určených pro skladování ropných látek? Způsob kontroly: předložení požadované dokumentace Schválený havarijní plán Provozní deník (záznamy o zjištěných závadách, provedených opravách) Pokud není stanoveno jinak (např. zvláštní normou nebo podle požadavku výrobce), provádějí se zkoušky těsnosti skladovacích nádrží a potrubních rozvodů na ropné látky nejméně jednou za pět let, zpravidla podle příslušné přílohy normy ČSN Přitom je vhodné zkontrolovat celkový technický stav zařízení. Zkoušky těsnosti a potrubních rozvodů kontrolu technického stavu jsou oprávněny provádět pouze odborné firmy! Inspektoři z předložených podkladů (protokol o zkoušce těsnosti nádrží a potrubních rozvodů event. kontroly technického stavu) zjišťují, kdy byla provedena poslední zkouška Kontrolovaný požadavek SMR 2/3 Rozsah Závažnost Trvalost Porušené body malý střední velký malá střední velká N A max. skuteč. 0 3 zkoušky těsnosti byly provedeny, ale ne v požadovaných intervalech 5 zkoušky těsnosti nebyly provedeny 1 jedná se o skladování v nadzemních dvouplášťových nádržích nebo s havarijní vanou 3 jedná se o skladování v ostatních případech, nepsdajících pod malou ani velkou závažnost 5 jedná se o skladování v podzemních jednoplášťových nádržích

13 Kontrolovaný požadavek č. 4: Je vybudován a provozován odpovídající kontrolní systém pro zjišťování úniku skladovaných ropných látek? Kontrola zaměřena: Prověření kontrolního systému v havarijním plánu zda-li je skutečně vybudován a je funkční Správně vybudovaný a fungující kontrolní systém (např. čichací sonda) má upozornit na případné úniky ropných látek a zejména havárie, které by mohly mít velmi negativní dopad na jakost podzemních nebo povrchových vod Inspektoři prověřují, zda je kontrolní systém vybudován a zda je funkční Provozní deník zaznamenáno pravidelné prověřování funkčnosti kontinuálního indikačního systému (je-li jím zařízení vybaveno) Pokud není kontrolní systém kontinuální nutnost provádět pravidelné smyslové či analytické posuzování možných úniků způsobem uvedeným v havarijním plánu Kontrolovaný požadavek SMR 2/4 Rozsah Závažnost Trvalost Porušené body malý střední velký malá střední velká N A max. skuteč. 0 x 2 kontrolní systém pro zjišťování úniku je vybudován, ale není provozován 3 kontrolní systém pro zjišťování úniku není vybudován 1 malá závažnost (pevně stanovena) 0 x 0 x 0 0 4

14 Kontrolovaný požadavek č. 5 není součástí C-C Byl vypracován, schválen a při kontrole předložen havarijní plán se všemi náležitostmi? Způsob kontroly: předložení požadované dokumentace Kontrolovaný požadavek NK 2/1 Rozsah Závažnost Trvalost Porušené body malý střední velký malá střední velká N A max. skuteč. 0 x 2 plán zpracován, ale není schválen 3 plán není zpracován 1 v plánu chybí 1 povinná náležitost 2 v plánu chybí 2 povinné náležitosti 3 v plánu chybí 3 a více povinných náležitostí 1 X 7

15 Výsledek kontroly a její vyhodnocení Příklad: subjekt porušil požadavek SMR 2/1 (nedošlo při zacházení s nebezp. látkami k jejich vniknutí do povrchových či podzemních vod nebo k ohrožení jejich prostředí?) Porušení malého rozsahu, střední závažnosti a porušení bylo trvalé = 14 bodů = 29 % (malé porušení = 1 % snížení podpory) Rozsah Závažnost Trvalost Porušené body malý střední velký malá střední velká N A max. skuteč. 3 došlo k ohrožení nebo znečištění podzemních nebo povrchových vod v 1 případě 6 došlo k ohrožení nebo znečištění podzemních nebo povrchových vod ve 2 případech 10 došlo k ohrožení nebo znečištění podzemních nebo povrchových vod ve více než 2 případech 6 došlo k mírnému ohrožení vod 8 došlo k závažnému ohrožení vod 10 došlo ke znečištění povrchových nebo podzemních vod Vyhodnocení míry porušení směrnice SMR 2: Z t rá t a b o dů z m a x im. m o ž n éh o p or uš e ní d o 1 0 % vč etně v yš š í n e ž 1 0 % d o 40 % vče tně v yš š í n e ž 4 0 % d o 80 % vče tně n a d 8 0 % C e lk ov á m ír a p or uš e n í u ko n tr olo v a né s měrn ic e za n e d ba te ln é m a lé s tře dn í v e lk é Maxim. možný počet získaných bodů za SMR 2 = 48 (52 bodů celkem)

16 Výsledek kontroly a její vyhodnocení Stanovení výše podpory: SZIF vyhodnotí obdržené ZoK na základě postupů definovaných v nařízení vlády č. 83/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování přímých podpor Celkové % snížení plateb stanoví SZIF dle míry porušení Celková míra porušení u kontrolovaného aktu % snížení zanedbatelné 0% malé 1% střední 3% velké 5%

17 Výsledek kontroly a její vyhodnocení Dalšími kritérii hodnocení jsou: Opakování došlo ke stejnému porušení více než 1 x v průběhu tří po sobě jdoucích let? (žadatel byl informován a měl možnost zajistit nápravná opatření) Úmysl porušení požadavku úmyslně či z nedbalosti. Úmyslné porušení hodnoceno přísněji = minim. snížením o 20 % Zpráva o kontrole hodnotí pouze míru porušení za kontrolované směrnice, protože subjekt může být vybrán ke kontrole i jinou kontrolní organizací.

18 Ochrana podzemních vod kontrolní list

19 Výsledky kontrol podmíněnosti v oblasti ochrany vod v roce 2009 Celkem bylo ČIŽP zkontrolováno 109 zemědělských subjektů s tímto hodnocením: neporušeno 94 zanedbatelné porušení - 9 malé porušení 5 střední porušení 1 závažné porušení 0 Ve všech případech se jednalo o nedbalostní porušení, úmysl nebyl prokázán. Ani v jednom případě nešlo o zmařenou kontrolu

20 Výsledky kontrol podmíněnosti v oblasti ochrany vod v roce x havárie na povrchových vodách (únik hnojůvky z polního hnojiště do drenážního systému a dále do vodního toku, jímž je napájen chovný rybník. Došlo k úhynu ryb) střední porušení porušení více kontrolních požadavků většího rozsahu: únik hnojůvky únik silážních šťáv chybějící kontrolní systémy pro zjišťování úniku skladovaných látek u podzemních vizuálně nekontrolovatelných jednoplášťových nádrží ČS PHM nevyhovující manipulační plochy ČS PHM nevyhovující stav hnojných koncovek atd.)

21 Výsledky kontrol podmíněnosti v oblasti ochrany vod v roce 2009 Celkem bylo zahájeno 27 správních řízení s 21 zemědělskými subjekty (v jednom případě (střední porušení) bylo se zemědělským subjektem zahájeno 7 správních řízení) Za porušení požadavků CC bylo zahájeno správní řízení: 2 x ve věci uložení opatření k odstranění nedostatků při kontrole a současně i ve věci uložení pokuty 3 x ve věci uložení pokuty 15 x ve věci uložení opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole 1 x bylo zahájené správní řízení (o uložení opatření k odstranění nedostatků) zastaveno

22 Případné dotazy: Josef Svoboda

23 Děkuji za pozornost

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1. O PRŮVODCI... 3 1.2. ZMĚNY V OBLASTI KONTROL PODMÍNĚNOSTI PRO ROK 2015... 5 1.3. ZDROJE

Více

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 OBSAH 1. ÚVOD 1.1. O Průvodci 1.2. Změny v oblasti kontrol podmíněnosti pro rok 2015 1.3. Zdroje informací 1.4.

Více

OBLAST: DOBRÝ ZEMĚDĚLSKÝ A ENVIRONMENTÁLNÍ STAV GAEC

OBLAST: DOBRÝ ZEMĚDĚLSKÝ A ENVIRONMENTÁLNÍ STAV GAEC GAEC1: NEBYLY ZRUŠENY NEBO NARUŠENY KRAJINNÉ PRVKY, KTERÝMI JSOU MEZE, TERASY, SKUPINY DŘE- VIN, STROMOŘADÍ A TRAVNATÉ ÚDOLNICE? 14 KONTROLA PODMÍNĚNOSTI / CROSS COMPLIANCE 1 GAEC2: NEJSOU KUKUŘICE, BRAMBORY,

Více

Zákonný základ nakládání se závadnými látkami

Zákonný základ nakládání se závadnými látkami Zákonný základ nakládání se závadnými látkami Praha 25. října 2011 Závadné látky ( 39) závadná látka = jakákoliv látka, resp. cokoliv ohrožující jakost vod 39 odst. 1: Závadné látky jsou látky, které nejsou

Více

POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE

POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE Povinné požadavky na hospodaření č. 2 až 4 a požadavky pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin Ing. Lubomír Smrček 602 626 655, lubomir.smrcek@ekotoxa.cz SMR 2/1 Nedošlo

Více

Zákon o hnojivech a navazující prováděcí předpisy zpracované v podobě úplného znění

Zákon o hnojivech a navazující prováděcí předpisy zpracované v podobě úplného znění Zákon o hnojivech a navazující prováděcí předpisy zpracované v podobě úplného znění 2009 Vydalo: Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 http: www.mze.cz, e-mail: info@mze.cz ISBN 978-80-7084-877-7

Více

254/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2001. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 2 Vymezení pojmů

254/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2001. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 2 Vymezení pojmů 254/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2001 o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) Změna: 76/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Změna: 20/2004 Sb. (část) Změna: 413/2005

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb.,

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Ministerstvo vnitra (dále jen ministerstvo ) podle

Více

samosprávných celků a správních úřadů na tomto úseku. (2) Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu se zřizují a provozují ve veřejném zájmu.

samosprávných celků a správních úřadů na tomto úseku. (2) Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu se zřizují a provozují ve veřejném zájmu. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 274/2001 SB., O VODOVODECH A KANALIZACÍCH PRO VEŘEJNOU POTŘEBU A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ (ZÁKON O VODOVODECH A KANALIZACÍCH), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ: zákona č. 320/2002 Sb.,

Více

HORNÍ POLICE KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro jednotný kanalizační systém Horní Police nezakončený čistírnou odpadních vod

HORNÍ POLICE KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro jednotný kanalizační systém Horní Police nezakončený čistírnou odpadních vod HORNÍ POLICE KANALIZAČNÍ ŘÁD pro jednotný kanalizační systém Horní Police nezakončený čistírnou odpadních vod HORNÍ POLICE KANALIZAČNÍ ŘÁD pro jednotný kanalizační systém Horní Police nezakončený čistírnou

Více

4 Nástroje administrativní, ekonomické a ostatní

4 Nástroje administrativní, ekonomické a ostatní 4 Nástroje administrativní, ekonomické a ostatní Nástroje v odpadovém hospodářství, stejně jako ostatní nástroje v ochraně životního prostředí je možné dělit podle různých hledisek. Následující dělení

Více

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01. Kanalizační řád veřejné kanalizace "LÁZNĚ VELKÉ LOSINY"

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01. Kanalizační řád veřejné kanalizace LÁZNĚ VELKÉ LOSINY Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01 Kanalizační řád veřejné kanalizace "LÁZNĚ VELKÉ LOSINY" červen 2009 Kanalizační řád veřejné kanalizace Lázně Velké Losiny strana

Více

13/1994 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí

13/1994 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí Systém ASPI - stav k 2.5.2007 do částky 38/2007 Sb. a 18/2007 Sb.m.s. Obsah a text 13/1994 Sb. - poslední stav textu 13/1994 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí ze dne 29. prosince 1993, kterou

Více

PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla )

PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla ) PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Účel Pravidel Účelem Pravidel je přispět k zajištění maximální bezpečnosti

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 149 Rozeslána dne 29. listopadu 2013 Cena Kč 40, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 149 Rozeslána dne 29. listopadu 2013 Cena Kč 40, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 149 Rozeslána dne 29. listopadu 2013 Cena Kč 40, 377. Vyhláška o skladování a způsobu používání hnojiv O B S A H : Strana 6694 Sbírka zákonů č. 377 / 2013

Více

ZÁKON. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Změna: 9/2009 Sb. Změna: 157/2009 Sb. Změna: 297/2009 Sb. Změna: 291/2009 Sb.

ZÁKON. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Změna: 9/2009 Sb. Změna: 157/2009 Sb. Změna: 297/2009 Sb. Změna: 291/2009 Sb. ZÁKON č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů Změna: 9/2009 Sb. Změna: 157/2009 Sb. Změna: 297/2009 Sb. Změna: 291/2009 Sb. Změna: 326/2009 Sb. Změna: 223/2009 Sb. Změna: 227/2009

Více

č. 123/2000 Sb. strana 1/32 ZÁKON ze dne 15. dubna 2000 o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů

č. 123/2000 Sb. strana 1/32 ZÁKON ze dne 15. dubna 2000 o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů č. 123/2000 Sb. strana 1/32 ZÁKON ze dne 15. dubna 2000 o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů Změna: 130/2003 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 130/2003 Sb. (část) Změna:

Více

Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb.,

Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb., Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů Ostrava Listopad 2010 Zpracovala: Ing. Lucie Kalvarová, Ph.D. ZÁKON číslo 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/1990,

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

KANALIZAČNÍ ŘÁD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ Strana 1/28 KANALIZAČNÍ ŘÁD VEŘEJNÉ KANALIZACE MĚSTA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ Vypracoval VHOS,a.s. Moravská Třebová, listopad 2013 Strana 2/28 OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení kanalizačního

Více

ČÁST I. MÍROVÉ VYUŽÍVÁNÍ JADERNÉ ENERGIE A IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ HLAVA PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

ČÁST I. MÍROVÉ VYUŽÍVÁNÍ JADERNÉ ENERGIE A IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ HLAVA PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy ZÁKON č. 18/1997 Sb. ze dne 24. ledna 1997 o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů Změna: 83/1998 Sb. Změna: 71/2000 Sb. Změna: 132/2000

Více

BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM

BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM TAMERO INVEST s.r.o. Kralupy nad Vltavou (Areál chemických výrob Kralupy) ve smyslu zákona č. 59/2006 Sb. Výkonný ředitel: Podpis: Boguslav BRANDYS Březen 2015 TAMERO INVEST s.r.o.

Více

Nároky na plochu vč. ochranných a bezpečnostních pásem plynovodů a zařízení plynu.

Nároky na plochu vč. ochranných a bezpečnostních pásem plynovodů a zařízení plynu. Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 3.4.101 ZPŮSOB NAPOJENÍ

Více

Úplné znění nařízení komise (ES) č. 889/2008

Úplné znění nařízení komise (ES) č. 889/2008 Úplné znění zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 320/2002

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu

KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu města/obce a připojených částí červenec 2010 výtisk č. 1 KANALIZAČNÍ ŘÁD Název lokality Majitel kanalizace pro veřejnou potřebu: město Název města Kanalizační

Více

Radiační ochrana DOPORUČENÍ

Radiační ochrana DOPORUČENÍ Radiační ochrana DOPORUČENÍ Způsob zavedení systému jakosti podle vyhlášky 132/2008 Sb., při používání zdrojů ionizujícího záření v průmyslových a lékařských aplikacích SÚJB 2009 RADIAČNÍ OCHRANA DOPORUČENÍ

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2006 V Praze dne 22. prosince 2006 Částka: 30 O B S A H : Část I. 30. Pokyn generálního ředitele

Více

54/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. března 2015 o technických požadavcích na zdravotnické prostředky

54/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. března 2015 o technických požadavcích na zdravotnické prostředky 54/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. března 2015 o technických požadavcích na zdravotnické prostředky Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění

Více

jako zdroj pitné vody PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE DOMOVNÍCH A VEŘEJNÝCH STUDNÍ

jako zdroj pitné vody PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE DOMOVNÍCH A VEŘEJNÝCH STUDNÍ jako zdroj pitné vody PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE DOMOVNÍCH A VEŘEJNÝCH STUDNÍ jako zdroj pitné vody Příručka pro uživatele domovních a veřejných studní MUDr. František Kožíšek, CSc. Státní zdravotní ústav

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. I. Smluvní strany

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. I. Smluvní strany Příloha č. 3 NÁVRH SMLOUVY O DÍLO o dodávce stavebních prací uzavřené ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. v platném znění. I. Smluvní strany Objednatel : AVEFLOR, a. s., Budčeves 26,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY Obsah VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY... 1 PREAMBULE... 1 ČÁST I.... 1 OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 Článek 1 : Úvodní ustanovení... 1 Článek

Více