VNÍ OCHRANA DĚTÍD (SPOD) SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VNÍ OCHRANA DĚTÍD (SPOD) SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ"

Transkript

1 SOCIÁLN LNĚ PRÁVN VNÍ OCHRANA D (SPOD) 1

2 2

3 Co je sociáln lně- právn vní ochrana dětí (SPOD) ochrana oprávn vněných ných zájmz jmů dítětete řádnou výchovu ochrana práva dítěte d te na příznivý p vývoj a působení směř ěřující k obnovení narušených funkcí rodiny Předním m hlediskem sociáln lně-právní ochrany dětí je zájem z a blaho dítěted te 3

4 Legislativní rámec SPOD Ústava ČR mluva o právech dítěted te Úmluva zákon č.. 359/1999 Sb., o sociáln lně-právní ochraně dětí zákon č.. 93/1963 Sb., o rodině zákon č.. 218/2001 Sb., o soudnictví ve věcech v mláde deže zákon č.. 108/2002 Sb., o výkonu ústavní a ochranné výchovy 4

5 zákon č.. 99/1963 Sb., občanský soudnířád zákon č.. 40/2009 Sb., trestní zákoník 5

6 Kdo zajišťuje sociáln lně- právn vní ochranu dětí d (SPOD) Orgány sociáln lně-právní ochrany dětíd (OSPOD): krajské úřady obecní úřady obcí s rozší šířenou působnostp sobností obecní úřady ministerstvo práce a sociáln lních věcív Úřad pro mezinárodn rodněprávní ochranu dětíd Brno A dále d osoby pověř ěřené k výkonu sociáln lně právn vní ochrany 6

7 Činnost OSPOD Podpora sociáln lní,, právn vní,, výchovné poradenství Sociáln lní terapie, práce s rodinou Kontrola šetření v rodině,, kontrola individuáln lních plánů Represe podněty,n ty,návrhy soudu na výchovná opatřen ení, předběžná opatřen ení,, součinnost při p i realizaci ústavní a ochranné výchovy 7

8 Oprávn vnění orgánů a zaměstnanc stnanců SPOD navštěvovat vovat dítěd a rodinu ve které žije zjišťovat v místm stě bydliště,, ve škole, školském zařízen zení apod., kde se dítěd zdržuje, jak je o dítěd pečov ováno, v jakých sociáln lních podmínk nkách žije a jaké má dítě chování navštěvovat vovat dítěd v zařízen zení pro výkon ústavníči ochranné výchovy, ve vězniciv přijímat svobodné vyjádřen ení dítěte te bez přítomnosti p rodičů čůči i jiných osob zodpovědných dných za výchovu 8

9 Kompetence, povinnosti OSPOD Působit na rodiče, aby plnili povinnosti plynoucí z rodičovsk ovské zodpovědnosti, dnosti, Pomáhat rodičů čům m při p řešení výchovných či i jiných problémů souvisejících ch s péčíp o dítěd Projednat s rodiči i a dítětem d tem nedostatky ve výchově a chování dítětete 9

10 Působit proti opakovaným poruchám m chování a jednání se zvláš áštní pozorností zaměř ěřenou na pachatele tr.činnosti Řešit osobní problémy dítěte d te v prostřed edí,, kde se zpravidla zdržuje,a to zejména osobním m kontaktem s dítětem d tem a rodinou Podávat návrhy n k soudu ve věcech v výchovy,omezení,, zbavení rodičovsk ovské zodpovědnosti, dnosti, atd. 10

11 Zajistit dítěti, d ti, které se ocitne bez přimp iměřené péče, nebo jehož život nebo příznivý p vývoj jsou vážněv ohroženy neodkladnou péči p i ( předbp edběžná opatřen ení dle 76a o.s.ř.).) Spolupracovat s další šími institucemi, školami, zdravotnickými zařízen zeními v zájmu z dítěted te 11

12 Poskytnout pomoc dítěti d ti vyžaduj adujícímu zvýšenou pozornost při p i překonp ekonávání nepříznivých sociáln lních podmínek se zaměř ěřením m na děti d z rodin s nízkou n sociokulturní úrovní,, na děti d vyhledávaj vající styky s osobami užívaju vajícími alkohol či i návykovn vykové látky Poskytovat nebo zprostředkovat rodičů čům m dětíd odborné poradenství ve věcech v výchovy, péče p e o nezl.. dětid Poskytnout odbornou pomoc osobám m vhodným stát t se osvojiteli nebo pěstounyp Poskytnout pomoc rodiči i po umíst stění dítěte te do zařízen zení pro okamžitou pomoc nebo do zařízen zení pro výkon ústavní výchovy. 12

13 Sledovat dodržov ování výchovných opatřen ení uložených OÚRP O nebo soudem Podávat soudu návrhy n na rozhodnutí o splnění podmínky osvojení určen ení nezájmu, na omezení, pozastavení výkonu nebo zbavení rodičovsk ovské zodpovědnosti,na dnosti,na nařízen zení prodloužen ení nebo zrušen ení ÚV,na svěř ěření dítěte, te, prodloužen ení nebo zrušen ení pobytu dítěte d te v ZDVOP, na výkon rozhodnutí 13

14 Podávat soudu návrhy n na nařízen zení předběžného opatřen ení dle 76 a občansk anského soudního řádu Poskytovat součinnost soudům m při p i výkonech rozhodnutí o výchově nezl.d.dětí Vykonávat funkci poručníka a opatrovníka dle zákona z o rodině, činit neodkladné úkony v zájmu dítěte d te a v jeho zastoupení,, když není dítěti ti ustanoven poručník k nebo dokud se neujme funkce 14

15 Rozhodovat o svěř ěření dítěte te do péče p budoucích ch osvojitelů nebo pěstounp stounů Přijímat písemný p souhlas rodiče e k osvojení dítětete Rozhodovat o uložen ení výchovného opatřen ení Rozhodovat o uložen ení povinnosti využít pomoc odborného poradenského zařízen zení Sledovat vývoj dětíd svěř ěřených do péče p e jiných fyzických osob než rodičů Sledovat dodržov ování práv v dítěte d te v zařízen zeních pro výkon ÚV, OV Navštěvovat vovat rodiče e dítěte d te umíst stěného v ÚV,OV 15

16 Navštěvovat vovat dítěd o něžn pečuje obviněná nebo odsouzená žena ve vězniciv Navštěvovat vovat dítěd umíst stěné ve výkonu vazby nebo VTO Sdělovat údaje a podávat zprávy dle 51 z. o SPOD Vést evidenci a spisovou dokumentaci dle z. o SPOD 16

17 Povinnost zachovávat vat mlčenlivost o skutečnostech zjištěných při p i výkonu SPOD vyjma případp padů dle 51 z. o SPOD 17

18 SPOD je zaměř ěřena na děti: d a) na kterých byl spách chán tr.čin ohrožuj ující jejich život,zdraví,lidskou,lidskou důstojnost, d mravní vývoj, nebo je podezřen ení ze spách chání takovéhoto činu b) jejichž rodiče e nevykonávaj vají nebo zneužívaj vají rodičovskou ovskou zodpovědnost, dnost, nebo neplní povinnosti z nín vyplývající c ) které zanedbávaj vají školní docházku, nepracují, požívaj vají alkohol nebo návykovn vykové látky, je podezřen ení, že e spáchali čin, který by byl jinak trestným činem, nebo páchajp chají přestupky, opakovaně se dopouští útěků od rodičů nebo jiných osob odpovědných dných za výchovu 18

19 d) které jsou ohrožov ovány násiln silím m mezi rodiči i nebo jinými fyzickými osobami ( domácí násilí) e) které jsou opakovaně umísťov ovány rodiči i do zařízen zení poskytujících ch nepřetr etržitou péči, p nebo jejich umíst stění trvá déle než 6 měsícům SPOD je poskytována dítěti d ti s trv.pobytem na územíčr, mám povolení k trv.. Pobytu na území ČR,je oprávn vněno no pobývat na územíčr, podalo návrh na zahájen jenířízení o udělen lení mezinárodn rodní ochrany, nebo pobývá s rodičem který takovýto návrh podal, ale i dítěti, d ti, které nemá na územíčr žádný z takovýchto pobytů v rozsahu dle 37 a 42 z. o SPOD 19

20 Dítě má právo požádat nejen OSPOD, ale i školu a školské zařízen zení, zdravotnické zařízen zení,, státn tní orgány o pomoc při p i ochraně svého života a další ších svých práv, a to i bez vědomv domí rodičů čůči i jiných osob odpovědných dných za výchovu. 20

21 Zanedbávan vané,, týrané a zneužívan vané dítě Zanedbávání- vyznačuje se nedostatkem péče, p způsobuj sobujícím m závaz važné ohrožen ení vývoje dítěte d te nebo nebezpečí pro dítě. d - tělesné(špatná výživa,o iva,ošacení í ) - citové(selh (selhání v zabezpečen ení citových potřeb dítěte) d te) - v oblasti zdravotní péče - zanedbávání v oblasti vzdělání 21

22 Týrání- - tělesné - tělesné ublížen ení dítěti ti nebo fyzické utrpení dítěte, te, způsoben sobené vědomě nebo jemuž nebylo předem p vědomv domě zabráněno no. Může e být aktivníči i pasivní povahy. (bití,pop,popálení,, opařen ení,, dušen ení,, selhání ochrany před p násiln silím) 22

23 - psychické jednání,, které má nepříznivý vliv na citový vývoj a chování dítěte. te. Může e být aktivní i pasivní povahy. (opakované ponižov ování,, zavrhování dítěte,násilné izolování,, urážen ení, podceňov ování,, vystavování závažným domácím m konfliktům) Psychické týrání je nejrozší šířenější a je zároveň nejhůř ůře e rozpoznatelné. 23

24 Sexuáln lní zneužívání je nepatřičné vystavení dítěte sexuálnímu kontaktu, aktivitěči chování. - bezdotykové formy (exhibicionismus,přinucení k obnažování fotografování, prohlížení pornografických časopisů) - dotykové formy ( osahávání,znásilnění, sex.útok, obtěžování, líbání, osahávání) 24

25 Systémov mové týraní Systémov mové týrání (tzv. druhotné ponižov ování) je týrání působené systémem, který by měl m l sloužit k pomoci a ochraně dětí a jejich rodin (např. opakovaná nadbytečná lékařská ošetření, špatná péče e v kolektivních zařízen zeních, nevhodné zásahy ze strany OSPOD, soudů,, Policie ČR R apod.) 25

26 Proces viktimizace prožívání obětí STRES nespecifická odpověď organismu na jakoukoli zátěžz ěž,, která je na něj n j kladena a která je výsledkem interakce mezi určitou silou působp sobící na člověka a schopností organismu odolat tomuto tlaku KRIZE jedinec v krizi cítíc ohrožen ení identity, kompetence utvářet svůj j vlastní život 26

27 Proces viktimizace TRAUMA reakce na situaci vzniklou v důsledku události, která přesahuje běžnou lidskou zkušenost a vyvolala by pronikavý pocit tísně v každém PTSP opožděná odpověď na stresovou událost nebo situaci krátkého nebo dlouhého trvání, která má nebezpečný nebo katastrofický charakter, a která by způsobila hluboké rozrušení téměř u kohokoliv 27

28 Specifické reakce dětíd a mladistvých na šok snaha nelišit it se ochrana a péče p e o druhé kognitivní vývoj nový způsob myšlen lení (kritičnost, nespokojenost, zklamání) vrstevnické vztahy zdravý egoismus prudké emoce 28

29 Specifické reakce dětíd a mladistvých psychosomatické potíže pocity viny odkládání uzdravovacího procesu rozdíly mezi vnitřním m prožíváním a vnější ším m chováním 29

30 Důsledky / dopady násiln silí vůči i dětem d a dospívaj vajícím naučen ená útočnost naučen ená bezmoc generalizace nedůvěry, agresivity (násil silí v rodině) role agresora role oběti 30

31 Trestněpr právní úprava zanedbávání,, týrání a zneužívání dítěte: te: trest.zákon koníku- ohrožování výchovy dítěte t.z. - týrání svěřené osoby t..z.- znásilnění t.z. pohlavní zneužití t.z. výroba a jiné nakládání s děts.pornografií t.z. - zanedbání povinné výživy t.z. opuštění dítětete 31

32 OSPOD jako opatrovník nezl.d.dítěte te v trestním řízení Ustanovení OSPOD nebo jmenovitě pracovníka OSPOD opatrovníkem nezl.. poškozen kozeného dítěte d te v trestním řízení dle 45 odst.2 tr.řádu - ustanovený opatrovník k mám právo na informace z probíhaj hající přípravného i tr. řízení,, můžm ůže e pro nezl. navrhovat vhodnou formu úkonů v přípravnp pravném m i tr. řízení, navrhovat doplnění dokazování,, nahlížet do spisů, účastnit se hlavního ho líčenl ení,, odvolacího jednání,, vznáší nárok na náhradu škody za poškozen kozeného, zajišťuje podklady pro vyčíslen slení náhrady škody, navrhuje za nezl.. poškozen kozeného uložen ení náhrady škody v tr. řízení ( 43 tr.ř.).) - účast pracovníka OSPOD při p úkonech v přípravnp pravném m nebo tr. řízení dle 102 tr.ř.- výslech osoby mladší 15-ti let jako svědka 32

33 Oznamovací povinnost- 368 trest.zákon koníku ku ( neoznámen mení tr. činu) Každý občan je povinen oznámit trest.čin,respektive podezřen ení z trestného činu. / 367 t.z.-nep nepřekažení tr. činu/ 33

34 Nebuďme lhostejní a pomozme dětem, pokud to potřebuj ebují í.. 34

35 Děkuji za pozornost. 35

Násilí na dětech a co s tím!?

Násilí na dětech a co s tím!? Víkendové vzdělávání Násilí na dětech a co s tím!? Trojanovice 16.10.-18.10.2009 Vypracovala: Mgr. Taťána Gelnarová Sociálněprávníochrana dětí Zákon č. 359/99 Sb. SPO se rozumí zejména: Ochrana práva dítěte

Více

Sociálně právní ochranou dle 1 odst. 1 zákonač. 359/199 Sb., se rozumí zejména

Sociálně právní ochranou dle 1 odst. 1 zákonač. 359/199 Sb., se rozumí zejména Sociálně právní ochranou dle 1 odst. 1 zákonač. 359/199 Sb., se rozumí zejména 1. Ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu 2. Ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění

Více

Zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí

Zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí Zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí Datum účinnosti: 1. dubna 2000 Poslední zapracovaná změna: zákon č. 124/2008 Sb. s účinností dnem 1.7.2008 Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí Sociálně právní ochrana dětí Předním hlediskem sociálně-právní ochrany je zájem dítěte a blaho dítěte. Oblast řešené problematiky úseku: V rámci platné legislativy je úřadem na tomto úseku zajišťováno

Více

359/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 9. prosince 1999. o sociálně-právní ochraně dětí

359/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 9. prosince 1999. o sociálně-právní ochraně dětí 359/1999 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 1999 o sociálně-právní ochraně dětí Změna: 257/2000 Sb. Změna: 272/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb., 518/2002 Sb. Změna: 222/2003 Sb. Změna: 315/2004 Sb. Změna: 52/2004

Více

14. SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ VYMEZENÍ POJMŮ, RODINNÉ PRÁVO A DOKUMENTY SOUVISEJÍCÍ Eva Slováčková

14. SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ VYMEZENÍ POJMŮ, RODINNÉ PRÁVO A DOKUMENTY SOUVISEJÍCÍ Eva Slováčková 14. SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ VYMEZENÍ POJMŮ, RODINNÉ PRÁVO A DOKUMENTY SOUVISEJÍCÍ Eva Slováčková Rodinné právo můžeme vymezit jako souhrn právních norem upravující manželské a rodinné vztahy. Základním

Více

359/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 9. prosince 1999. o sociálně-právní ochraně dětí

359/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 9. prosince 1999. o sociálně-právní ochraně dětí 359/1999 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 1999 o sociálně-právní ochraně dětí Změna: 257/2000 Sb. Změna: 272/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb., 518/2002 Sb. Změna: 222/2003 Sb. Změna: 315/2004 Sb. Změna: 52/2004

Více

Činnosti obce a obecního úřadu dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

Činnosti obce a obecního úřadu dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů Činnosti obce a obecního úřadu dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů 4 odst. 1 Sociálně-právní ochranu dětí zajišťují orgány sociálně-právní ochrany dětí,

Více

Základní informace o poskytování sociálně-právní ochrany dětí na území Města Hranic a správního obvodu obce s rozšířenou působností

Základní informace o poskytování sociálně-právní ochrany dětí na území Města Hranic a správního obvodu obce s rozšířenou působností Základní informace o poskytování sociálně-právní ochrany dětí na území Města Hranic a správního obvodu obce s rozšířenou působností Co znamená sociálně-právní ochrana dětí? Výkon sociálně-právní ochrany

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní ochrany

Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní ochrany Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Odbor školství, kultury a sociálních věcí Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní

Více

3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí

3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí 3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí Obsah kritéria standardu 3a Orgán sociálně-právní ochrany zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup či jiným vhodným způsobem vnitřní pravidla

Více

Postoj veřejnosti k orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Ludmila Trhlíková, DiS.

Postoj veřejnosti k orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Ludmila Trhlíková, DiS. Postoj veřejnosti k orgánu sociálně-právní ochrany dětí Ludmila Trhlíková, DiS. Bakalářská práce 2015 ABSTRAKT Předkládaná bakalářská práce přibližuje činnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Hlavním

Více

STANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 3 Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí

STANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 3 Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí Městský úřad Rumburk Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Orgán sociálně - právní ochrany dětí STANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 3 Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí 3a Orgán

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY Specifika krizové intervence u syndromu CAN Diplomová práce Brno 2007 Autor práce: Bc. Vladimíra Jůzová Vedoucí práce: PhDr. Mgr. Tomáš

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI

ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI Věduna Bubleová, Lucie Vránová, Alena Vávrová, Jana Frantíková Základní informace o náhradní rodinné péči Středisko náhradní rodinné péče o. s. Praha 2011 Tato

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 147 Rozeslána dne 27. listopadu 2012 Cena Kč 103, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 147 Rozeslána dne 27. listopadu 2012 Cena Kč 103, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 147 Rozeslána dne 27. listopadu 2012 Cena Kč 103, O B S A H : 401. Zákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění

Více

Právní opatření při řešení problémového chování žáků na školách

Právní opatření při řešení problémového chování žáků na školách Právní opatření při řešení problémového chování žáků na školách MŠMT únor 2014 1. Legislativní rámec Školy se při řešení výchovných problémů žáků řídí těmito právními předpisy, popřípadě metodickými pokyny:

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související

Více

Podmínky poskytnutí sociálně právní ochrany dětí v obci Rybí. ze dne 16. 3. 2015

Podmínky poskytnutí sociálně právní ochrany dětí v obci Rybí. ze dne 16. 3. 2015 Podmínky poskytnutí sociálně právní ochrany dětí v obci Rybí aktualizace 1x ročně ze dne 16. 3. 2015 Obsah: 1. Akutní ohrožení života nebo zdraví nezletilého dítěte str. 2 3 2. Dítě se závažnými a opakovanými

Více

Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole

Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole Novela zákona o OSPOD vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 401/2012 Sb. S účinností od 1.1.2013. Zasazení novely v,,legislativním rámci do

Více

Mgr. Filip Vyskočil PRÁVNÍ ÚPRAVA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE

Mgr. Filip Vyskočil PRÁVNÍ ÚPRAVA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE Mgr. Filip Vyskočil PRÁVNÍ ÚPRAVA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE Středisko náhradní rodinné péče, spolek Praha 2014 PRÁVNÍ ÚPRAVA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE I. LEGISLATIVNÍ RÁMEC

Více

Individuální přístup, efektivní plánování a hodnocení pomoci

Individuální přístup, efektivní plánování a hodnocení pomoci METODICKÝ MATERIÁL KE KULATÉMU STOLU NA TÉMA: Individuální přístup, efektivní plánování a hodnocení pomoci Cílová skupina: pracovníci SPOD Obsah kulatého stolu: Teoretický úvod k tématu Standardů č. 8,9,10,

Více

Využití právních opatření při řešení problémového chování žáků na školách

Využití právních opatření při řešení problémového chování žáků na školách Využití právních opatření při řešení problémového chování žáků na školách MŠMT únor 2014 Při řešení problémů spojených s rizikovým chováním žáků na základních školách je velmi důležitá nejen součinnost

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum sociálních služeb Vyškov, o. p. s. PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY Smetanovo nábřeží 27, Vyškov, tel.: 517 333 909, mobil: 733 525 998 poradna@psychologie.vys.cz www.psychologie.vys.cz

Více

Transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti

Transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí Transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti Ministerstvo práce a sociálních PhDr. věcímiloslav Macela Mgr. Klára Trubačová Barbara Resnerová Odbor

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Sociálně-právní ochrana dětí a mládeže BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Marcela Zvonařová Vypracovala:

Více

Informace pro občany

Informace pro občany Vytvoření metodiky naplňování standardů kvality dle vyhl. 473/2012Sb. pro ORP Jilemnice - OSPOD Informace pro občany Metodika standardů kvality sociálně-právní ochrany Projekt Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/C2.00061

Více

Multidisciplinární spolupráce při řešení syndromu CAN v Plzeňském kraji. Metodické doporučení

Multidisciplinární spolupráce při řešení syndromu CAN v Plzeňském kraji. Metodické doporučení Multidisciplinární spolupráce při řešení syndromu CAN v Plzeňském kraji Metodické doporučení Metodické doporučení vzniklo díky projektu Nové poznatky v syndromu CAN a interdisciplinární spolupráce reg.

Více

DĚTI V ÚSTAVNÍ PÉČI CHILDREN IN INSTITUTIONAL CARE

DĚTI V ÚSTAVNÍ PÉČI CHILDREN IN INSTITUTIONAL CARE Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní program: Studijní obor: Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky Speciální pedagogika Speciální pedagogika

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Možnosti sociálně-právní ochrany dětí v praxi DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. et Mgr. Zdeňka

Více