Mgr. Ivana Rosová ředitelka ZákladnZ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mgr. Ivana Rosová ředitelka ZákladnZ"

Transkript

1 Jak vzniká cikánská škola

2 Mgr. Ivana Rosová ředitelka ZákladnZ kladní školy a mateřsk ské školy Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

3 Komunitní škola jako kulturní a vzdělávac vací středisko regionu s bohatou nabídkou volnočasových aktivit pro všechny v občany regionu Komunitní centrum poměr r skladby obyvatel v regionu MŠ většina neromských dětíd ZŠ 80% romských žáků

4 Přirozený vývoj skladby žactva Snaha o stejnou skladbu žactva jako je skladba obyvatel ve spádov dové oblasti školy Před 10 lety 38% romských žáků nárůst počtu romských obyvatel na Smíchov chově Silný protivník - předsudky a xenofobie, někdy n i rasismus Stejné zkušenosti v podobných školách v Praze 3, v Brně, Ústí nad Labem, v Ostravě atd.

5 Naše škola je opravdu krásn sná Naše škola je opravdu krásná

6 Jasně stanovenými pravidly, na jejichž tvorbě se podílej lejí sami žáci, docílíme toho, že e děti d neničí prostřed edí školy

7 Vývoj v počtu romských žáků 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% v ZŠZ Grafická 0% neromové Romové

8 Objektivní podmínky pro vznik takto strukturované školy Sídlo školy v regionu romské komunity Romské děti chtějí navštěvovat vovat školu spolu, rádi r se sdružuj ují Přizpůsobení metod a forem práce Další romské děti přichp icházejí,, pokud mám škola místo, m tyto děti přijp ijímá Zkušenostmi ověř ěřená hranice 35-40% Romští žáci přibývajp ibývají - neromští ubývají Nálepka romské nebo cikánské školy U zápisu z takřka ka jenom romské děti, neromské jinam

9 Kdo to je Rom? Snaha o definici: Rom je ten, kdo se za něj n j sám s m považuje nebo ho za něj n j považuj ují ostatní í.

10 Žáci se speciáln lními vzdělávac vacími potřebami (školský zákon z v 16-3 skupiny žáků ) žáci se zdravotním m postižen ením žáci se zdravotním m znevýhodněním žáci se sociáln lním m znevýhodněním Odst. 4 Sociáln lním m znevýhodněním m je pro účely tohoto zákona z a) rodinné prostřed edí s nízkým sociáln lně kulturním postavením, ohrožen ení sociáln lně patologickými jevy, b) nařízen zená ústavní výchova nebo uložen ená ochranná výchova, nebo c) postavení azylanta a účastníka řízení o udělen lení azylu na území České republiky podle zvláš áštního předpisu. p

11 Rámcový vzdělávac vací program - podmínky vzdělávání žáků se sociáln lním znevýhodněním m v části D v bodu 8.2 individuáln lní nebo skupinou péčip přípravné třídy pomoc asistenta třídnt dního učiteleu menší počet žáků ve třídět odpovídaj dající metody a formy práce specifické učebnice a materiály pravidelnou komunikaci a zpětnou vazbu spolupráci s psychologem, speciáln lním pedagogem (etopedem, sociáln lním m pracovníkem, případně další šími odborníky)

12 Nevýhody školy s většinovým v zastoupení romských žáků nedůvěra veřejnosti ejnosti rasistické předsudky nízký kredit romské školy potýkání se s rozpočtem - nadlimitní počet učitelů a další ších odborníků,, potřeba více v peněz na pomůcky jiná stupnice hodnot vzdělání není priorita segregační prostřed edí (zde se nejedná o integraci žáků v pravém m slova smyslu)

13 Výhody školy s většinovým v zastoupení romských žáků známí spolužáci - Romové se rádi r sdružuj ují respektování speciáln lních vzdělávac vacích ch potřeb (pro více v žáků škole stojí zato změnit některn které metody a formy práce) respektování charakteru sociokulturního prostřed edí,, ze kterého žáci pocházej zejí včetně hierarchie hodnot vlastní poradenská pracoviště s odborníky z oblasti speciáln lní pedagogiky, psychologie i sociáln lní práce pěstování romské kultury (tanec, zpěv, jazyk, včlev leňování romských prvků do všeobecnv eobecně vzdělávac vacích ch předmp edmětů historie, holocaust, umělci..) zvýšený důraz d na motivaci ke vzdělávání a kariérov rové poradenství bezpečné prostřed edí pro žáky i pro rodiče

14 Segregace nebo integrace? Jsou romští žáci, kteří zvládnou s úspěchem integraci ve školách s většinovým zastoupením žactva z majority a stačí tempu výuky na těchto t školách. Bohužel jsou to však spíš íše e výjimky, a proto: škola našeho typu je pro mnoho romských žáků nepostradatelná.

15 Česká majoritní společnost je známá svým odmítavým postojem k Romům

16 Analýza postojů a vzdělávac vacích ch potřeb romských dětíd a mláde deže realizovaná společnost ností GAC spol. s r.o. nejen velmi zajímavý, ale hlavně pravdivý obraz skutečnosti ve vzdělávání romských dětíd hypotéza jedné zkoumané zvláštní školy:...měli li by mnohem více v žáků,, kdyby v blízkosti jejich školy nebyla většinově romská základní škola, která integruje děti, d z nichž část by jednalo li li by se o běžb ěžnou školu byla pravděpodobn podobně přeřazena do této t to ZŠZ praktické é.

17 Rizika násilnn silné integrace zvýšený odchod romských žáků na speciáln lní školy sociáln lně znevýhodněný ný romský žák k se dostane na okraj zájmu z školy absence pěstovp stování romské kultury a začle leňování romských prvků do výuky rezignace žáka na svoje schopnosti - při nerespektování nejen speciáln lně vzdělávac vacích ch potřeb žáka, ale i charakteru sociokulturního prostřed edí,, ze kterého žák k pochází uzavřen ením školy s většinovým zastoupením romských žáků se nedocílí očekávané integrace, ale časem se podobně strukturovaná škola stane z jiné blízk zké školy

18 Doporučen ení Definice žáka se sociáln lním m znevýhodnění Zvýšen ení normativu na sociáln lně znevýhodněného žáka (Náš návrh je, aby normativ na 1 žáka sociáln lně znevýhodněného odpovídal dal 1,66 normativu žáka běžného.) Bytová politika ( tam, kde jsou regiony s koncentrovanou romskou komunitou, spádov dová škola této t to oblasti dříve d či i později se přirozeným vývojem stane opět romskou nebo chcete-li cikánskou) Pozor na kvóty při p i určov ování procenta romských dětíd ve škole, nebo romských obyvatel v jedné lokalitě

19 Pokus o zvrácen cení poměru otevřen ení výběrov rové první třídy s rozší šířenou výukou estetické výchovy (výtvarného, hudebního, ho, tanečního a dramatického oboru) Dosavadní reakce rodičů čů: Jé,, to je fantastické,, to by se nám n líbilo, ale ti Romové...!...!

20 Děkuji za pozornost

Implementační struktura

Implementační struktura 1 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Globální cíl Rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 1 Obsah: AB ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA - úvodní část AB 1. Přesný název školy,

Více

KONCEPCE (PROJEKT) VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIOKULTURNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ

KONCEPCE (PROJEKT) VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIOKULTURNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPCE (PROJEKT) VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIOKULTURNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ 1. Úvod Pojem děti, žáci a studenti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí se objevuje ve školství

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 3.1 Zaměření školy Zaměření naší školy se utvářelo postupně a přirozeným způsobem jiţ několik let a vychází z objektivního stavu : sídlo školy v centru

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání pro základní vzdělávání Žák není nádobou, kterou je třeba naplnit, ale pochodní, kterou je třeba zažehnout. (Sókratés) č.j. 490/07 1.Identifikační údaje 1.1 NÁZEV - Sedma pro život - školní vzdělávací

Více

VÝZKUMNÁ STUDIE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ CIZINCŮ V ÚSTECKÉM KRAJI

VÝZKUMNÁ STUDIE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ CIZINCŮ V ÚSTECKÉM KRAJI VÝZKUMNÁ STUDIE Individuální šetření potřeb v cílové skupině realizováno v rámci projektu VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ CIZINCŮ V ÚSTECKÉM KRAJI Zpracovalo: Sdružení pro vzdělávání komunit, o.s. březen 2010 Materiál

Více

Analýza role krajů v podpoře inkluzivního vzdělávání. Analýza legislativy upravující strategie krajů ve vzdělávání

Analýza role krajů v podpoře inkluzivního vzdělávání. Analýza legislativy upravující strategie krajů ve vzdělávání Analýza role krajů v podpoře inkluzivního vzdělávání Analýza legislativy upravující strategie krajů ve vzdělávání 1 Analýza role krajů v podpoře inkluzivního vzdělávání Obsah AMNESTY INTERNATIONAL ČESKÁ

Více

Tematická zpráva. Podpora inkluzivního vzdělávání v základních a středních školách ve školním roce 2012/2013

Tematická zpráva. Podpora inkluzivního vzdělávání v základních a středních školách ve školním roce 2012/2013 Tematická zpráva Podpora inkluzivního vzdělávání v základních a středních školách ve školním roce 2012/2013 Praha, duben 2014 Obsah 1 Úvod... 3 2 Základní vzdělávání... 5 2.1 Základní údaje o žácích a

Více

Analýza role ZŠ praktické v procesu

Analýza role ZŠ praktické v procesu Analýza role ZŠ praktické v procesu vzdělávání Analýza programu Podpora vzdělávání Závěrečná výzkumná zpráva Závěrečná výzkumná zpráva Vypracovaly: Anita Homrová, Kamila Svobodová, Anna Šťastná Plzeň,

Více

ANALÝZA INDIVIDUÁLNÍHO PŘÍSTUPU PEDAGOGŮ K ŽÁKŮM SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

ANALÝZA INDIVIDUÁLNÍHO PŘÍSTUPU PEDAGOGŮ K ŽÁKŮM SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI 1 Analýza individuálního přístupu INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ STUDIE BYLA SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČ TEM Č ESKÉ REPUBLIKY ANALÝZA INDIVIDUÁLNÍHO PŘÍSTUPU PEDAGOGŮ

Více

Pojďte do školy! Rovné šance na vzdělávání znevýhodněných dětí

Pojďte do školy! Rovné šance na vzdělávání znevýhodněných dětí Pojďte do školy! NE Rovné šance na vzdělávání znevýhodněných dětí Tento materiál vznikl v rámci projektu Pojďte do školy! Podpora vzdělávání a doučování dětí ze sociálně vyloučených domácností, který je

Více

Koncepce romské integrace na období 2010 2013

Koncepce romské integrace na období 2010 2013 III. Ministr pro lidská práva Koncepce romské integrace na období 2010 2013 Prosinec 2009 OBSAH 1. ÚVOD....3 2. VÝCHODISKA, ZÁKLADNÍ PRINCIPY A CÍLE KONCEPCE.....4 2.1 Východiska Koncepce... 4 2.1.1 Hledisko

Více

Základní škola a mateřská škola Svitavy-Lačnov. Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í.

Základní škola a mateřská škola Svitavy-Lačnov. Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í. Základní škola a mateřská škola Svitavy-Lačnov Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Modrá škola platnost od. 9. 2009 aktualizace 28. 8. 204 Obsah IDENTIFIKAČNÍ

Více

Základní škola a mateřská škola Brno, nám.28.října 22, příspěvková organizace info@osmec.cz, www.osmec.cz, 545212165

Základní škola a mateřská škola Brno, nám.28.října 22, příspěvková organizace info@osmec.cz, www.osmec.cz, 545212165 Základní škola a mateřská škola Brno, nám.28.října 22, příspěvková organizace info@osmec.cz, www.osmec.cz, 545212165 Logický a evaluační rámec Číslo výzvy: 01 Číslo globálního grantu: CZ.1.07/1.2.17 Název

Více

komunita) ÚO, FZV UP v Olomouci

komunita) ÚO, FZV UP v Olomouci Ošetřování pacienta jiného etnika (romská,, rumunská,, ruská komunita) Mgr. Pavla Kudlová,, PhD. ÚO, FZV UP v Olomouci K 31. 5. 2010 Ředitelství služby cizinecké policie MV ČR R evidovalo 426 749 cizinců,,

Více

Ministr pro lidská práva. Koncepce r mské integrace na období 2010 2013

Ministr pro lidská práva. Koncepce r mské integrace na období 2010 2013 Ministr pro lidská práva Koncepce r mské integrace na období 2010 2013 Prosinec 2009 Michael Kocáb, ministr pro lidská práva, 2009 Úřad vlády České republiky, Praha 2010 Kanceláře Rady vlády ČR pro záležitosti

Více

Česká zemědělská univerzita Provozně ekonomická fakulta Katedra humanitních věd

Česká zemědělská univerzita Provozně ekonomická fakulta Katedra humanitních věd Česká zemědělská univerzita Provozně ekonomická fakulta Katedra humanitních věd Diplomová práce Romská hnutí v rozvoji společnosti Bc. Aneta Koželuhová 2015 ČZU v Praze 2 3 OBSAH SEZNAM TABULEK 6 SEZNAM

Více

Možnosti práce s romštinou na českých základních školách

Možnosti práce s romštinou na českých základních školách Možnosti práce s romštinou na českých základních školách výstup projektu Výzkum a ověření práce s romštinou na školách projekt byl podpořen MŠMT ČR v rámci programu Podpora vzdělávání v jazycích národnostních

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ PRAHA 3 2010/2011

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ PRAHA 3 2010/2011 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ PRAHA 3 2010/2011 ZŠ Praha 3, Havlíčkovo náměstí 10/300, psč: 130 00 tel.: 02/22782169, fax.: 02/22782585, e-mail: fzsskola@volny.cz Zpracovala: Mgr. Silvie Šilhanová,

Více

Analýza diagnostických nástrojů. užívaných vůči žákům ze sociokulturně znevýhodněného prostředí s přihlédnutím k romským dětem, žákyním a žákům

Analýza diagnostických nástrojů. užívaných vůči žákům ze sociokulturně znevýhodněného prostředí s přihlédnutím k romským dětem, žákyním a žákům užívaných vůči žákům ze sociokulturně znevýhodněného prostředí s přihlédnutím k romským dětem, žákyním a žákům Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených, Olomouc, 2009 Výzkumné centrum integrace

Více

Zpráva o stavu romské menšiny v kraji za rok 2012

Zpráva o stavu romské menšiny v kraji za rok 2012 Zpráva o stavu romské menšiny v kraji za rok 2012 Kraj: Zlínský kraj Sídlo: Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín Podpis statutárního orgánu: Mgr. Mgr. Taťána Nersesjan, radní Zlínského kraje 1 Základní informace

Více

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 3 May 2010 ACFC/SR/III(2010)008 /Czech version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Více

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 3 May 2010 ACFC/SR/III(2010)008 /Czech version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Více

PhDr. Kristýna Titěrová, META, o. s., Praha. Víte si rady s problematikou začleňování žáků-cizinců

PhDr. Kristýna Titěrová, META, o. s., Praha. Víte si rady s problematikou začleňování žáků-cizinců Pedagogický management C 1.1 Začleňování žáků-cizinců do českých škol PhDr. Kristýna Titěrová, META, o. s., Praha???? Víte si rady s problematikou začleňování žáků-cizinců do českých škol? Jak byste měli

Více

Návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání v ORP Jihlava

Návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání v ORP Jihlava Návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání v ORP Jihlava Téma: Podpora žáků ohrožených školním neúspěchem nebo předčasným odchodem ze školy Název projektu: Otevřená škola Program: OPVK - Operační

Více

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Michaela Šojdrová Zonna Bařinková Irena Borkovcová Radek Dlouhý

Více

Žáci s odlišným mateřským jazykem v českých školách

Žáci s odlišným mateřským jazykem v českých školách Žáci s odlišným mateřským jazykem v českých školách Tento materiál vznikl v rámci projektu Poradenské a informační centrum pro vzdělávání mladých migrantů podpořeného z Evropského sociálního fondu, státního

Více

AGENTURA PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEOVÁNÍ V ROMSKÝCH LOKALITÁCH

AGENTURA PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEOVÁNÍ V ROMSKÝCH LOKALITÁCH Připomínky k Agentuře pro sociální začleňování Lýdia Poláčková Připomínky jsou vepsány do tohoto materiálu zelenou kurzívou na str. 24 25. III. AGENTURA PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEOVÁNÍ V ROMSKÝCH LOKALITÁCH Obsah

Více

SLOVNÍK POJMŮ PRO OBLAST PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ

SLOVNÍK POJMŮ PRO OBLAST PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ PROJEKT SYSTÉMOVÁ PODPORA ROZVOJE MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE V ČR V RÁMCI ÚZEMÍ SPRÁVNÍCH OBVODŮ OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 SLOVNÍK POJMŮ PRO OBLAST PŘEDŠKOLNÍ

Více