Spo p lu l práce c soci c áln l ích c prac a o c vníků se z dr d av a otníky k Šárka Špeciánová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Spo p lu l práce c soci c áln l ích c prac a o c vníků se z dr d av a otníky k Šárka Špeciánová"

Transkript

1 Spolupráce sociáln lních pracovníků se zdravotníky Šárka Špeciánová

2 obsah detekce týrání,, zneužívání a zanedbávání lékaři druhy poranění záznam znam o vzniku úrazu spolupráce s lékal kaři i jednotlivých lékal kařských oborů Mezinárodn rodní statistická klasifikace právn vní úprava v zákonz koně o sociáln lně-právní ochraně dětí,, trestním m zákonz koně úskalí a možné změny

3 detekce týrání,, zneužívání a zanedbávání léka kaři Varovné signály: - opožděné vyhledání ošetření úrazu - osoba doprovázej zející dítě popisuje vznik úrazu nelogicky, neochotně,, vágnv gně - mechanismus vzniku poranění neodpovídá vývojovým možnostem dítěted te - obraz poranění neodpovídá svým rozsahem a charakterem popisované události

4 detekce týrání,, zneužívání a zanedbávání léka kaři - dítě uvede odlišnou verzi vzniku poranění než doprovod - dítě se dostává k lékal kaři často aža v ohrožen ení života - rodiče e střídaj dají lékařská pracoviště,, spíš íše využívaj vají pohotovostní služby

5 detekce týrání,, zneužívání a zanedbávání léka kaři diagnóza týrání,, zneužíváníči i zanedbávání dítěte te (TZZ) je obtížně stanovitelná i při p zcela jasném m klinickém m obrazu poranění dítěte: te: a) náhodně úrazem b) neúrazový mechanismus úmysl dítěd poškodit; hrubé zanedbání péče

6 detekce týrání,, zneužívání a zanedbávání léka kaři druhy poranění hematomy - u 90% týraných dětíd zlomeniny kostí 15 20% týraných dětíd poranění hlavy nejčast astější příčina úmrtí u týraných dětíd poranění nitrobřišních orgánů 2. nejčast astější příčina úmrtí dětí při i týrání popáleniny, opařeniny Mőnchhausenův v syndrom v zastoupení (by proxy)

7 detekce týrání,, zneužívání a zanedbávání léka kaři Studie v USA: po pádu p z postele jsou zlomeniny nebo trvalé neurologické následky neobvyklé následkem pádu p z 1 m výšky zlomenina ve 2% případp padů následkem pádu p ze schodů zlomenina v 7% případp padů BĚLUŠA, M.,MATUŠKA, J.: Problematika týraného dítěte d te z hlediska pediatra. Medicína a právo, Brno: Acta Facult, Med. Univ. Brunensis, 1985, str

8 detekce týrání,, zneužívání a zanedbávání léka kaři Vznik popáleniny: - vznik popáleniny potřebný kontakt alespoň 3 sekundy - vznik popáleniny 3. stupně sekund s vodou o teplotě 60 C

9 záznam znam o vzniku úrazu zdravotnické zařízen zení (zz) je povinno při p ošetřování dítěte te v případp padě podezřen ení z TZZ zajistit zaznamenání úrazu záznam znam provádí doprovod dítěte d te nebo dítěd popis vzniku úrazu neodpovídá-li charakter zranění popisu úrazu zz tuto skutečnost uvede

10 záznam znam o vzniku úrazu záznam znam se zasílá OSPOD dle místa m sídla s zz správn vní delikt zz při i ošeto etřování úrazu dítěte te v případp padě podezřen ení z TZZ zz nezašle záznam znam o úrazu pokuta KčK

11 spolupráce s léka l kaři i jednotlivých léka kařských oborů praktičtí lékaři i pro děti d a dorost chirurgie orthopedie gynekologie oddělen lení popálenin rychlá záchranná služba

12 Mezinárodn rodní statistická klasifikace nemocí a přidru p idružených zdravotních problémů ve vztahu k TZZ dětem d kapitola XIX. - poranění,, otravy a některn které jiné následky vnější ších příčin p T74 symptomy týrání kapitola XX. vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti Y07 symptomy špatného zacházen zení kapitola XXI. faktory ovlivňuj ující zdravotní stav a kontakt se zdravotními službami Z 62 jiné problémy spojené s výchovou

13 právn vní úprava v zákon z koně o SPO Zákon č.. 359/1999 Sb., o sociáln lně-pr právn vní ochraně dětí,, ve znění pozdější ších předpis p edpisů 10 odst. 4 zz jsou povinny oznámit OSPOD skutečnosti které nasvědčuj ují tomu, že e jde o děti, d na které se SPO zejména zaměř ěřuje oznámen mení bez zbytečného odkladu

14 právn vní úprava v zákon z koně o SPO nelze se dovolávat vat mlčenlivosti lékal kařů podle zákona o péči p i o zdraví lidu splněním m této t to oznamovací povinnost není dotčena oznamovací povinnost podle jiných právn vních předpisp edpisů např.. trestního zákonaz nesplnění této to povinnosti přestupek či správn vní delikt pokuta do KčK

15 právn vní úprava v zákon z koně o SPO 53 odst. 1 zz je povinno sdělit bezplatně údaje potřebn ebné pro poskytnutí SPO nelze se dovolávat vat mlčenlivosti lékal kaře, jestliže e mají být sděleny údaje o podezřen ení z týrání,, zneužívání nebo zanedbávání dítětete nesplnění povinnosti přestupek či i správn vní delikt pokuta KčK

16 Právn vní úprava v trestním m zákon z koně 167 nepřeka ekažení trestného činu trestné u trestných činů 215 a neoznámen mení trestného činu trestné u trestného činu 242

17 úskal skalí a možné změny zákon č.. 48/1997 Sb., o veřejn ejném zdravotním m pojištění právo 1 x za 3 měsíce změnit ošeto etřujícího lékal kaře není zakotvena povinnost registrace dítěte d te po narození u praktického lékal kaře e pro děti d a dorost

18 úskal skalí a možné změny nízká vymahatelnost povinností zdravotníků dle zákona z o SPO a trestního zákonaz rozdílnost telefonické informace od lékal kařů a následnn sledné písemné zprávy pro potřeby SPO lidský faktor

19 Děkuji Vám V m za Vaši i pozornost

Sociálně právní ochranou dle 1 odst. 1 zákonač. 359/199 Sb., se rozumí zejména

Sociálně právní ochranou dle 1 odst. 1 zákonač. 359/199 Sb., se rozumí zejména Sociálně právní ochranou dle 1 odst. 1 zákonač. 359/199 Sb., se rozumí zejména 1. Ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu 2. Ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění

Více

Násilí na dětech a co s tím!?

Násilí na dětech a co s tím!? Víkendové vzdělávání Násilí na dětech a co s tím!? Trojanovice 16.10.-18.10.2009 Vypracovala: Mgr. Taťána Gelnarová Sociálněprávníochrana dětí Zákon č. 359/99 Sb. SPO se rozumí zejména: Ochrana práva dítěte

Více

POSTUP LÉKAŘŮ PRIMÁRNÍ PÉČE PŘI PODEZŘENÍ ZE SYNDROMU TÝRANÉHO, ZNEUŽÍVANÉHO A ZANEDBÁVANÉHO DÍTĚTE (SY. CAN)

POSTUP LÉKAŘŮ PRIMÁRNÍ PÉČE PŘI PODEZŘENÍ ZE SYNDROMU TÝRANÉHO, ZNEUŽÍVANÉHO A ZANEDBÁVANÉHO DÍTĚTE (SY. CAN) POSTUP LÉKAŘŮ PRIMÁRNÍ PÉČE PŘI PODEZŘENÍ ZE SYNDROMU TÝRANÉHO, ZNEUŽÍVANÉHO A ZANEDBÁVANÉHO DÍTĚTE (SY. CAN) PROCEDURE USED BY PRIMARY CARE PHYSICIANS IN SUSPECTED CASES OF CHILD ABUSE AND NEGLECT (CAN)

Více

z hlediska nové legislativy

z hlediska nové legislativy Pracovněléka kařské služby z hlediska nové legislativy MUDr. Anežka Sixtová Ministerstvo zdravotnictví E-mail: anezka.sixtova@mzcr.cz Nová zdravotnická legislativa od 1. 4. 2012 zákon č.. 372/2011 Sb.,

Více

DIAGNOSTIKA SYNDROMU TÝRANÉHO, ZNEUŽÍVANÉHO A ZANEDBÁVANÉHO DÍTĚTE DOPORUČENÝ POSTUP URČENÝ LÉKAŘŮM PRIMÁRNÍ PÉČE

DIAGNOSTIKA SYNDROMU TÝRANÉHO, ZNEUŽÍVANÉHO A ZANEDBÁVANÉHO DÍTĚTE DOPORUČENÝ POSTUP URČENÝ LÉKAŘŮM PRIMÁRNÍ PÉČE DIAGNOSTIKA SYNDROMU TÝRANÉHO, ZNEUŽÍVANÉHO A ZANEDBÁVANÉHO DÍTĚTE DOPORUČENÝ POSTUP URČENÝ LÉKAŘŮM PRIMÁRNÍ PÉČE MUDr. Pavel Biskup Dětský domov, Strančice Doporučené postupy vznikají jako pomůcky v každodenní

Více

Zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí

Zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí Zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí Datum účinnosti: 1. dubna 2000 Poslední zapracovaná změna: zákon č. 124/2008 Sb. s účinností dnem 1.7.2008 Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

ČESKÁ ASOCIACE SESTER, o. s. PRACOVNÍ POSTUP. Česká asociace sester Prezidium Připomínkové řízení do: 31. 3. 2009. Obsah:

ČESKÁ ASOCIACE SESTER, o. s. PRACOVNÍ POSTUP. Česká asociace sester Prezidium Připomínkové řízení do: 31. 3. 2009. Obsah: PRACOVNÍ POSTUP SYNDROM TÝRANÉHO, ZNEUŢÍVANÉHO A ZANEDBÁVANÉHO DÍTĚTE Vydání: 14. 4. 2009 Frekvence kontroly: 1x ročně Česká asociace sester Prezidium Připomínkové řízení do: 31. 3. 2009 Odborný garant:

Více

Činnosti obce a obecního úřadu dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

Činnosti obce a obecního úřadu dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů Činnosti obce a obecního úřadu dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů 4 odst. 1 Sociálně-právní ochranu dětí zajišťují orgány sociálně-právní ochrany dětí,

Více

Podmínky poskytnutí sociálně právní ochrany dětí v obci Rybí. ze dne 16. 3. 2015

Podmínky poskytnutí sociálně právní ochrany dětí v obci Rybí. ze dne 16. 3. 2015 Podmínky poskytnutí sociálně právní ochrany dětí v obci Rybí aktualizace 1x ročně ze dne 16. 3. 2015 Obsah: 1. Akutní ohrožení života nebo zdraví nezletilého dítěte str. 2 3 2. Dítě se závažnými a opakovanými

Více

Novela zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu

Novela zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu Novela zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu Novela zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu 23 Poučení a souhlas nemocného (1) Zdravotnický pracovník způsobilý k výkonu příslušného zdravotnického

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum sociálních služeb Vyškov, o. p. s. PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY Smetanovo nábřeží 27, Vyškov, tel.: 517 333 909, mobil: 733 525 998 poradna@psychologie.vys.cz www.psychologie.vys.cz

Více

Multidisciplinární spolupráce při řešení syndromu CAN v Plzeňském kraji. Metodické doporučení

Multidisciplinární spolupráce při řešení syndromu CAN v Plzeňském kraji. Metodické doporučení Multidisciplinární spolupráce při řešení syndromu CAN v Plzeňském kraji Metodické doporučení Metodické doporučení vzniklo díky projektu Nové poznatky v syndromu CAN a interdisciplinární spolupráce reg.

Více

Využití právních opatření při řešení problémového chování žáků na školách

Využití právních opatření při řešení problémového chování žáků na školách Využití právních opatření při řešení problémového chování žáků na školách MŠMT únor 2014 Při řešení problémů spojených s rizikovým chováním žáků na základních školách je velmi důležitá nejen součinnost

Více

Pojistné podmínky pro pojištění asistenčních služeb PPAS 2.0 účinnost od 1. května 2014

Pojistné podmínky pro pojištění asistenčních služeb PPAS 2.0 účinnost od 1. května 2014 Pojistné podmínky pro pojištění asistenčních služeb PPAS 2.0 účinnost od 1. května 2014 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Toto pojištění se řídí právním řádem České republiky. Platí pro něj příslušná ustanovení

Více

MUDr. Robin Šín. ZZS Plzeňského kraje Ústav sociálního lékařství LF UK v Plzni

MUDr. Robin Šín. ZZS Plzeňského kraje Ústav sociálního lékařství LF UK v Plzni Zásady povinné mlčenlivosti zdravotnických pracovníků III. konference portálu AKUTNĚ.CZ Brno, 19. 11. 2011 MUDr. Robin Šín ZZS Plzeňského kraje Ústav sociálního lékařství LF UK v Plzni Úvod - povinná mlčenlivost

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2013 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských

Více

METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE

METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE Čl. 1 PŘEDMĚT ÚPRAVY Metodický pokyn upřesňuje podrobnosti týkající se obsahu výchovně vzdělávací péče 1 ) ve střediscích výchovné

Více

N á v r h ČÁST PRVNÍ OCHRANA ZDRAVÍ PŘED ŠKODLIVÝMI ÚČINKY TABÁKU, ALKOHOLU A JINÝCH NÁVYKOVÝCH LÁTEK. Hlava I Obecná ustanovení.

N á v r h ČÁST PRVNÍ OCHRANA ZDRAVÍ PŘED ŠKODLIVÝMI ÚČINKY TABÁKU, ALKOHOLU A JINÝCH NÁVYKOVÝCH LÁTEK. Hlava I Obecná ustanovení. N á v r h ZÁKON ze dne 2013 o ochraně zdraví před škodlivými účinky tabáku, alkoholu a jiných návykových látek a o změně souvisejících zákonů (zákon o ochraně zdraví před návykovými látkami) Parlament

Více

Novinky v ošetřovatelské péči

Novinky v ošetřovatelské péči Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou Centrum pro vzdělávání a vědu Vídeňská 800,140 59 Praha 4 - Krč Novinky v ošetřovatelské péči Skriptum pro inovační kurz Novinky v ošetřovatelské péči TATO

Více

385/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o zdravotnické dokumentaci

385/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o zdravotnické dokumentaci 385/2006 Sb. VYHLÁŠKA o zdravotnické dokumentaci Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 67b odst. 19 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona č. 285/2002 Sb. a zákona č. 225/2006

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Platnost od 1.9.2012 Obsah: 1. Práva a povinnosti dětí, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů dětí a zákonných zástupců dětí

Více

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Školní řád Č.j.: 27/03/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Počet příloh: 3 Změny: pozbývá platnosti předchozí školní

Více

Základní škola Přerov nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace čp.112, 289 16 Přerov nad Labem ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Přerov nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace čp.112, 289 16 Přerov nad Labem ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola Přerov nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace čp.112, 289 16 Přerov nad Labem ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 188 / 2005 Vypracovala: PaedDr.Irena Jarešová Schválila: PaedDr.Irena Jarešová Pedagogická

Více

V ztah rodičů a školy

V ztah rodičů a školy V ztah rodičů a školy pohledem práva Vztah rodičů a školy pohledem práva Podle ustanovení 32 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, mají ve výchově dětí rozhodující úlohu

Více

Organizační řád školy školní řád

Organizační řád školy školní řád Základní škola Vratimov, Masarykovo náměstí 192 se sídlem Masarykovo náměstí 192, Vratimov Organizační řád školy školní řád Obecná ustanovení Ředitelka školy vydává po projednání s pracovníky školy a se

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH R O Č N Í K LXIII V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 9 Vydáno: ZÁŘÍ 2007 Cena: 156 Kč Část normativní OBSAH Příkaz ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č.

Více

KONCEPCE PREVENCE A ŘEŠENÍ ZÁŠKOLÁCTVÍ

KONCEPCE PREVENCE A ŘEŠENÍ ZÁŠKOLÁCTVÍ Základní škola, Liberec, ul. 5.května 64/49, příspěvková organizace tel: 485 105 631 e-mail: info@zs5kveten.cz KONCEPCE PREVENCE A ŘEŠENÍ ZÁŠKOLÁCTVÍ příloha plánu práce výchovné poradkyně Mgr. Věra ŠEBOROVÁ

Více

359/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 9. prosince 1999. o sociálně-právní ochraně dětí

359/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 9. prosince 1999. o sociálně-právní ochraně dětí 359/1999 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 1999 o sociálně-právní ochraně dětí Změna: 257/2000 Sb. Změna: 272/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb., 518/2002 Sb. Změna: 222/2003 Sb. Změna: 315/2004 Sb. Změna: 52/2004

Více

Sociální služby v sociálním zabezpečení

Sociální služby v sociálním zabezpečení Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Diplomová práce Sociální služby v sociálním zabezpečení Lucie Vrbová Akademický rok 2008/2009 Prohlašuji, že jsem

Více

3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí

3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí 3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí Obsah kritéria standardu 3a Orgán sociálně-právní ochrany zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup či jiným vhodným způsobem vnitřní pravidla

Více