UKÁZKOVÝ SPIS BĚŽNÉHO ROKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UKÁZKOVÝ SPIS BĚŽNÉHO ROKU"

Transkript

1 UKÁZKOVÝ SPIS BĚŽNÉHO ROKU 1. PLÁNOVÁNÍ A POSOUZENÍ RIZIKA str. 3. ŘÍZENÍ ZAKÁZKY str. 100-Plánování a odhad rizika Rozpočet Kontrolní formulář rizika zakázky Zápisy z jednání Riziko zakázky Korespondence Strategie auditu Platební sumarizace Stanovení podmínek zakázky Personální informace Smlouva o provedení auditu Přehled termínů Jednání s klientem o auditu Komunikace s klientem Kontrolní seznam porozumění činnosti klienta Vnitřní kontrola TESTY SPOLEHLIVOSTI KONTROL 150-Kontrolní formulář porozumění účetnímu systému a-Detail přehled apl.syst: Prodej/Pohledávky/Platby Přehled výsledků testů kontrol b-Detail přehled apl.syst: Nákupy/Závazky/Platby Obecné počítačové kontroly c-Detail přehled apl.syst: Mzdy Kontroly testované v běžném roce d-Detail přehled apl.syst: Hlavní kniha Kontroly v rámci rotačního plánu Spoléhání na vnitřní kontroly Program předběžných analytických postupů Předběžné analytické postupy Plánovací hladina významnosti Shrnutí plánu auditu Kontrolní formulář odh. rizika - krát. fin. majetek Kontrolní formulář odh. rizika - dl. hm. majetek ZÁVĚRY AUDITU str. 5. TESTY VĚCNÉ SPRÁVNOSTI str. 230-Výkazy 46 Výkaz zisku a ztráty 231-Závěrečný kontrolní formulář 49 AA-Výnosy Program posouzení účetní závěrky 51 BB-Náklady Shrnutí závěrů auditu 53 Rozvaha aktiva 234-Soupis vyhodnocení nesprávností 57 A-Dlouhodobý nehmotný majetek Dopis vedení společnosti 58 B-Dlouhodobý hmotný majetek Kontrolní formulář posouzení následných událostí 60 C-Dlouhodobý finanční majetek Posouzení nepřetržitého trvání účetní jednotky 62 D-Zásoby Konfirmace od právníků 63 E-Pohledávky Závěrečný posudek a vyjádření auditora 65 F-Krátkodobý finanční majetek Prohlášení vedení k auditu 66 G-Časové rozlišení v aktivech Prověření zprávy o vztazích 68 Rozvaha pasiva 242-Ověření výroční zprávy 71 H-Vlastní kapitál Kontrolní formulář pro přílohu 72 I-Závazky Prověrka kvality 76 J-Daň z příjmů a ostatní daně Výrok bez výhrad 77 K-Bankovní úvěry a výpomoci Obratová předvaha 78 L-Časové rozlišení v pasivech Opravy a přeúčtování 81 M-Rezervy 131 Poznámka --- daná položka je obvykle součástí spisu auditora, ale její ukázka zde není obsažena

2 Připravil Datum 4/2005 Revidoval JAS Datum 5/ PLÁNOVÁNÍ A ODHAD RIZIKA Klient ABC s.r.o. Datum účetní závěrky INSTRUKCE V tomto programu jsou popsány auditorské postupy vztahující se k úvodním činnostem před zahájením auditu a předběžnému naplánování auditu. Jejich součástí by měly být pracovní formuláře řady 100, v kterých jsou zachycena zjištěná rizika zakázky, podmínky zakázky, porozumění činnosti klienta, účetní systém a kontrolní prostředí, výsledky předběžných analytických postupů a plánování hladiny významnosti. Tento program by měl přesně vymezit oblasti možných problémů a nastínit náš odhad přirozeného rizika. POSTUP PŘIPRAVIL ODKAZ RIZIKO ZAKÁZKY 1. Určit všechna rizika vztahující se k dané zakázce. Kromě jiného je nutno zvážit důvěryhodnost vedení společnosti, riziko spojené se schopností účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách a možné faktory vedoucí vedení společnosti k nesprávnému vykázání výsledků. Zhodnocení rizika výskytu podvodu včetně rizika obcházení kontrol vedením. Ke zdokumentování odhadu rizika by měl auditor vyplnit kontrolní formulář rizika zakázky. 120, Zdokumentovat závěry jako podklad pro přijetí zakázky. 120, 121 PODMÍNKY ZAKÁZKY 3. Zajistit náležité zdokumentování podmínek zakázky. 130 ČINNOST KLIENTA 4. Obdržet a zdokumentovat (nebo zaktualizovat) klíčové informace relevantní k činnosti klienta. Dokumentace by měla být stručná a měla by obsahovat informace o následujících oblastech: odvětví, regulace a další externí faktory, mimo jiné používané zásady finančního výkaznictví; povaha účetní jednotky; včetně výběru a použití účetních zásad; cíle a strategie a odpovídající obchodní rizika, která mohou vést k významnému zkreslení účetní závěrky; hodnocení a ověření finančních výsledků účetní jednotky; vnitřní kontrola. Ke zdokumentování těchto údajů a identifikovaných rizik by měl být auditorem vyplněn kontrolní formulář porozumění činnosti klienta. 140 ÚČETNÍ SYSTÉM 5. Určit rizika vztahující se k účetnímu systému. Obdržet a zdokumentovat (nebo zaktualizovat) porozumění účetního systému. Dokumentace by měla zahrnovat rozsah klientovy závislosti na výpočetní technice a popis hlavního aplikačního systému. Ke zdokumentování těchto údajů a identifikovaných rizik by auditor měl vyplnit kontrolní formulář porozumění účetnímu systému

3 PŘEDBĚŽNÉ ANALYTICKÉ POSTUPY 6. Obdržet od klienta nejaktuálnější finanční informace (i s využitím hlavní knihy) a: a) Porovnat aktiva, pasiva, výnosy a významné nákladové účty roku běžného a roku předchozího a určit významné změny nebo absenci změn tam, kde byly očekávány, a dále posoudit hlavní finanční poměrové ukazatele a všechny důležité finanční i nefinanční vztahy. b) Prověřit neobvyklé rozdíly. Pokud je nelze uspokojivě vysvětlit, je třeba je označit jako rizika. PLÁNOVÁNÍ HLADINY VÝZNAMNOSTI 7. Určit a zdokumentovat hladinu významnosti. VNITŘNÍ KONTROLA 8. Určit rizika vztahující se k vnitřním kontrolám. Mimo jiné je nutno zvážit přístup vedení společnosti k ochotě přijmout riziko, povinnost vypracovávat věcně správné finanční zprávy a spolehlivý účetní systém a schopnost řídit činnosti podniku. Ke zdokumentování těchto údajů a identifikovaných rizik by auditor měl vyplnit kontrolní formulář vnitřních kontrol. Poznámka: Systém vnitřní kontroly zahrnuje kontrolní prostředí a kontrolní postupy, organizační plán a všechny metody a postupy přijaté vedení účetní jednotky, aby napomáhaly dosažení cíle určeného vedení, tj. zajistit podle možnosti řádné a efektivní řízení podniku, včetně plnění strategie vedení, ochrany majetku, prevence a odhalování podvodů a nesprávností, správnosti a úplnosti účetních záznamů a včasného poskytování spolehlivých účetních informací 9. Zdokumentovat závěry, na základě kterých bude rozhodnuto, zda auditorovo zhodnocení vnitřních kontrol dovoluje použít strategii spoléhání se na vnitřní kontroly v některých nebo ve všech oblastech POSTUP PŘIPRAVIL ODKAZ RIZIKA V ÚČETNÍCH VÝKAZECH A MOŽNÉ NESPRÁVNOSTI 10. Identifikovaná rizika pro určité účty a možné nesprávnosti, jsou jasně vymezena a uvedena níže. 100 viz níže IDENTIFIKOVANÁ RIZIKA Auditor by měl jasně vymezit určená rizika pro možné nesprávnosti vztahující se k určitým účtům. Pro tyto účty by měla být zvážena míra přirozeného rizika jako střední nebo velká v závislosti na důležitosti rizika. Podrobně popsat identifikovaná rizika, účty s možným rizikem, vliv na odhad přirozeného rizika s odkazy na plán auditu tam, kde by odpovědi měly být zdokumentovány. Čís. ZŮSTATKY ÚČTŮ S RIZIKEM PŘIROZENÉ RIZIKO (STŘEDNÍ/VELKÉ) ODKAZ 1) odměny managementu odhadované částky k zaúčtování (úpravy vstupů u zásob, pohledávek) STŘEDNÍ VELKÉ X 120 3

4 2) životní prostředí případné závazky STŘEDNÍ VELKÉ X 120 3) operace s propojenými osobami nákupy dřeva a půjčky STŘEDNÍ VELKÉ X 120,f 4) opravy dlouhodobého majetku realizovatelná hodnota dlouhodobého majetku a rezervy na opravy STŘEDNÍ VELKÉ 150 5) účtování ve správném období a odhady (dohadné položky aktivní i pasivní) všechny účty STŘEDNÍ X VELKÉ 150 6) nárůst pohledávek pohledávky a prodeje STŘEDNÍ X VELKÉ 160 7) nárůst závazků závazky a nákupy STŘEDNÍ X VELKÉ X 160 8) účtování o výnosech prodeje a pohledávky STŘEDNÍ Úvodní činnosti před zahájením auditu a předběžné naplánování auditu byly provedeny podle tohoto programu. Všechna identifikovaná rizika jsou uvedena výše. Podpis JAS - Ing. Jiří Svoboda 4

5 Připravil Datum 4/2005 Revidoval JAS Datum 5/ KONTROLNÍ FORMULÁŘ RIZIKA ZAKÁZKY Klient ABC s.r.o. Datum účetní závěrky PROCEDURA ANO NE N/A ODKAZ IDENTIFIKACE RIZIK X 1. Charakteristika a důvěryhodnost vedení společnosti: 2. Odpovědnost vedení za správné sestavení účetních výkazů X 3. Odpovědnost vedení za vytvoření a udržování X spolehlivého procesu účetnictví a informačního systému 4. Organizační struktura X 5. Struktura vedení a vnitřní kontrolní proces X 6. Metody rozdělení pravomocí a odpovědností 7. Kontrolní proces vrcholového vedení X 8. Vliv počítačového prostředí X 9. Dozorčí a kontrolní orgány společnosti X 10. Podnikatelská rizika X 111 Ekologické závazky 11. Podnikatelské prostředí 12. Tlak na finanční výsledky X 111 Odměny managementu 13. Schopnost účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách X 111 Cash flow 14. Podmínky auditní zakázky X 15. Soulad se standardy auditu X 16. Významné účetní sporné otázky naznačující větší než obvyklé riziko zakázky X 17. Porozumění významným transakcím a obchodním vztahům, zvláště s propojenými osobami 18. Znalost klienta a zkušenosti s ním X 19. Kompetentní auditní tým X 20. Konflikt zájmů auditního týmu X 21. Nezávislost auditora X 22. Faktory naznačující možnost existence podvodu prováděného vedením společnosti X 23. Faktory naznačující možnost existence jiných podvodů X 24. Kontrola existence podvodu prováděná vedením společnosti X POSOUZENÍ RIZIKA U otázek s odpovědí ANO je nutno zvážit možný odhad rizika zakázky: Podrobnější vysvětlení odpovědí ANO je doloženo v odkazech auditorských dokumentů. Dříve zmíněné problémy neovlivňují riziko zakázky, a proto stanovujeme riziko zakázky jako X OBVYKLÉ 111 Nákup investice a půjčky od mateřské společnosti 5

6 Připravil Datum 4/2005 Revidoval JAS Datum 5/ RIZIKO ZAKÁZKY Klient ABC s.r.o. Datum účetní závěrky Problémy v plánovaném cash flow: Během posledních dvou let skončilo hospodaření společnosti s významnou ztrátou, která se promítla v problémech s cash flow a navíc společnost potřebuje investovat do nového dlouhodobého majetku. Tento problém byl diskutován s p. Novotným, finančním ředitelem společnosti. V roce 2004 byla pro investice do dlouhodobého majetku zvýšena půjčka od mateřské společnosti (Novák & Partner). K dalšímu zvýšení půjčky pro investice do dlouhodobého majetku by mělo dojít v roce Výnosy a marže v roce 2004 významně vzrostly a vedení společnosti předpokládá tento trend také v budoucnosti. Navíc půjčka od mateřské společnosti řeší problémy s financováním činnosti a proto jsou potenciální předpoklady společnosti pro pokračování v jejích aktivitách dobré. Manažerské odměny: Odměny managementu jsou vázané na výsledky, kterých společnost dosahuje. Zvláštní pozornost by měla být věnována oblastem, kde management odhaduje částky, které jsou zaúčtovány (např. opravné položky k pochybným pohledávkám). Kontroly životního prostředí: Společnost vlastní pilu v Harrachově, jejíž provoz nepříznivě ovlivňuje zdravotní stav zaměstnanců a je zdrojem hluku a znečištění ovzduší. Navíc jsme byli informováni, že si lidé z městečka začali na různých úřadech stěžovat. Tento problém by měl být dále diskutován, aby se určily případné závazky společnosti, plynoucí z této situace. Transakce s propojenými osobami: Společnost pořídila část lesa od propojené osoby, mateřské společnosti Novák & Partner, a od této společnosti rovněž má půjčku. Měly by být prověřeny cena a podmínky prodeje, zda se jedná o cenu a podmínky obvyklé. 6

7 Připravil Datum 10/2004 Revidoval JAS Datum 10/ STRATEGIE AUDITU Klient ABC s.r.o. Datum účetní závěrky Charakter zakázky Rámec účetního výkaznictví Druh zakázky a její výstupy Spoléhání na jiné osoby (jiní auditoři, servisní organizace, interní auditoři) Jiné významné skutečnosti Načasování zakázky Termíny (fáze) provádění auditu Právní předpisy České republiky Zpráva o ověření účetní závěrky Zpráva o ověření výroční zprávy žádné žádné Předběžný audit Účast na inventuře Finální audit Termíny vydání zpráv Komunikace s osobami pověřenými řízením Komunikace s jinými osobami Jiné významné skutečnosti Průběžná komunikace s jednatelem žádná žádné Zaměření zakázky Významné či nové interní faktory Významné či nové externí faktory Základna pro stanovení míry významnosti pro účely plánování Předběžné stanovení oblastí, v nichž existuje zvýšené riziko výskytu významné nesprávnosti, včetně rizika podvodu Oblasti potřebného porozumění vnitřním kontrolám (kontrolním činnostem) Plán testů spolehlivosti vnitřních kontrol Nová hlavní účetní Zvýšený podíl prémií na celkovém odměňování managementu Ekologická legislativa Výnosy Transakce s propojenými osobami Prémie managementu Životní prostředí Výnosy (automatické riziko) Finanční výkaznictví a související oblasti Nákupy, prodeje, zásoby, majetek, peníze Neplánovány žádné testy spolehlivosti kontrol Zapojení specialistů Auditorský tým a rozpočet zakázky Jiné významné skutečnosti žádné Vedoucí partner auditu + 2 asistenti Celkem 210 hodin žádné 7

8 Připravil Datum 4/2005 Revidoval JAS Datum 5/ STANOVENÍ PODMÍNEK ZAKÁZKY Klient ABC s.r.o. Datum účetní závěrky INSTRUKCE Auditor by měl každoročně informovat klienta a vzájemně s ním projednat cíle a rozsah auditu a rozsah odpovědnosti obou stran. Odsouhlasené podmínky auditu by měly zdokumentovány v písemné formě a oznámeny klientovi. POSTUP PŘIPRAVIL ODKAZ 1. Zvážit nutnost vydání/ obnovení smlouvy na poskytnutí služeb. Odsouhlasené podmínky zakázky je nutno stanovit každý rok, pokud není stanoveno, že tyto podmínky jsou platné pro delší časové období. Za těchto okolností by bylo vhodné každoročně připravit dopis pro klienta, který by potvrdil podmínky zakázky a také zahrnoval informace týkající se současné zakázky, jako např. cenu služeb a další administrativní záležitosti. Nová smlouva 2. Pokud došlo k nějakým významným změnám během období, na které jsou stanoveny podmínky zakázky, je nutno stanovit, projednat a zdokumentovat nové podmínky zakázky. 3. Přepracovat smlouvu na poskytnutí služeb a zvážit okolnosti mající vliv na auditorský přístup 4. Zdokumentovat jednání s vedením společnosti o podmínkách auditu a založit platnou smlouvu či podmínky zakázky do dokumentace

9 Připravil: Datum: 03/2005 Revidoval: JAS Datum: 04/ SMLOUVA O PROVEDENÍ AUDITU Klient ABC s.r.o. Datum účetní závěrky Smlouva o provedení auditu ( smlouva ) uzavřená ve smyslu 269, odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, a zákona č. 254/2000 Sb., o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb., mezi XYZ s.r.o., se sídlem Masarykova 819, Kolín 2, IČ., DIČ CZ-. (dále jen auditor ), zastoupenou Jiřím Svobodou, jednatelem, a ABC s.r.o., se sídlem Ve Střešovičkách 85/1120, Praha 5, IČ., DIČ. (dále jen společnost ), zastoupenou Janem Novotným, jednatelem. (auditor a společnost jsou dále označovány jako strany ) Předmět smlouvy Předmětem smlouvy je provedení následujících činností auditorem: ověření (audit) účetní závěrky společnosti k 31. prosinci 2004, kterou společnost sestaví v souladu s právními předpisy České republiky; ověření (audit) účetní závěrky obsažené ve výroční zprávě společnosti a ověření ostatních informací obsažených ve výroční zprávě společnosti za rok 2004, kterou společnost připraví v souladu s právními předpisy České republiky; ověření zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2004, kterou společnost připraví v souladu s právními předpisy České republiky. 9

10 Rozsah prací a odpovědnost auditora Ověření bude provedeno v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl audit tak, aby získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření úplnosti a průkaznosti částek a informací uvedených v účetní závěrce. Audit též zahrnuje posouzení použitých účetních metod a významných odhadů provedených vedením a dále zhodnocení vypovídací schopnosti účetní závěrky. Vzhledem k výběrovému způsobu provedení auditu a jiným přirozeným omezením auditu, spolu s přirozenými omezeními vnitřní kontroly, existuje riziko, že i některé významné nesprávnosti mohou zůstat neodhaleny. Odpovědnost vedení společnosti a auditora Za sestavení účetní závěrky k je zodpovědné vedení společnosti ABC. Úkolem auditora je vydat na základě provedeného auditu výrok k účetní závěrce k Cena a způsob placení 1. Cena za provedení činností dle této smlouvy představuje částku ve výši (XXX) tis. Kč bez DPH a vedlejší náklady a výdaje, které auditor vynaložil v přímé souvislosti s prováděním činností podle článku I. ( vedlejší náklady ), zejména cestovní a telekomunikační náklady. 2. Společnost tuto cenu a vedlejší náklady uhradí na základě faktur vystavených auditorem následujícím způsobem: první dílčí fakturu ve výši (XXX) tis. Kč, zvýšenou o DPH a vedlejší náklady po zahájení průběžného auditu, tedy k (XX.XX.), druhou dílčí fakturu ve výši (XXX) tis. Kč, zvýšenou o DPH a vedlejší náklady po zahájení finálního auditu, tedy k (XX.XX.), konečnou fakturu ve výši (XXX) tis. Kč, zvýšenou o DPH a vedlejší náklady po ukončení finálního auditu, tedy k (XX.XX.). Všechny faktury vystavené auditorem podle této smlouvy budou splatné do 14 dnů ode dne jejich vystavení. V případě, že společnost řádně a včas neuhradí některou fakturu, vyhrazuje si auditor právo přerušit práce až do úplného zaplacení všech splatných faktur s tím, že o dobu prodlení společnosti s placením se prodlouží termíny pro provedení činností auditorem podle této smlouvy. 3. Jestliže bude společnost požadovat vydání auditorské zprávy také v anglickém nebo německém jazyce, uhradí zvýšené náklady auditora s tím spojené. Termíny provedení auditu 1. Auditor zahájí auditorské práce na průběžném auditu v prostorách společnosti (XX.XX.) Auditor předloží společnosti požadavky na základní informace nejpozději 14 dnů před tímto datem. 2. Auditor zahájí auditorské práce na finálním auditu v prostorách společnosti (XX.XX.) Auditor předloží společnosti požadavky na základní informace nejpozději 14 dnů před tímto datem. 3. Společnost poskytne Auditorovi účetní závěrku k 31. prosinci 2004, sestavenou v souladu s právními předpisy České republiky, k ověření do (XX.XX.) Společnost poskytne Auditorovi výroční zprávu za rok 2004 sestavenou v souladu s právními předpisy České republiky a v podobě připravené pro tisk k ověření do (XX.XX.)

11 5. Společnost poskytne zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2004, kterou společnost připraví v souladu s právními předpisy České republiky, k ověření do (XX.XX.) Auditor vydá zprávu o ověření (auditu) účetní závěrky společnosti k 31. prosinci 2004, kterou společnost sestaví v souladu s právními předpisy České republiky, do (XX.XX.) Auditor vydá zprávu o ověření (auditu) výroční zprávy společnosti za rok 2004, kterou společnost připraví v souladu s právními předpisy České republiky, do (XX.XX.) Společnost ve výše uvedených termínech umožní auditorovi zahájit auditorské práce podle článku I. a připraví základní informace požadované auditorem a potřebné k ověření účetní závěrky nebo jiných příslušných dokumentů. Jestliže auditor předloží společnosti požadavky na základní informace s prodlením, nebude to znamenat porušení této smlouvy, ale společnost může tyto informace připravit se shodným prodlením. Jestliže společnost, s výjimkou ustanovení předchozího odstavce, auditorovi předloží požadované základní informace nebo ověřované účetní závěrky nebo jiné ověřované dokumenty s prodlením nebo nezajistí auditorovi přístup ke všem účetním knihám, účetním písemnostem a dokumentům společnosti a k majetku společnosti v souladu s Podmínkami poskytování auditorských služeb v termínech stanovených touto smlouvou, je auditor oprávněn: (i) (ii) vydat příslušnou zprávu týkající se účetních závěrek nebo jiných ověřovaných dokumentů se shodným prodlením, aniž by to představovalo porušení této smlouvy; a zvýšit cenu stanovenou podle článku II. odst. 1. a požadovat zaplacení dodatečných vedlejších nákladů. Zvýšení ceny bude odpovídat dodatečnému času, který z důvodu prodlení s předložením informací a dokumentů stráví pracovníci auditora prováděním činností podle článku I., souvisejících s takovými informacemi a dokumenty, a bude vypočteno jako součin standardních hodinových sazeb stanovených auditorem pro jednotlivé pracovníky auditora podle jejich pracovního zařazení a počtu hodin dodatečně strávených příslušnými pracovníky auditora jako důsledek prodlení společnosti. Platnost smlouvy Obě strany mají právo tuto smlouvu písemně vypovědět s měsíční výpovědní lhůtou, která začne běžet doručením písemné výpovědi druhé smluvní straně. Závěrečná ustanovení Standardní Podmínky poskytování auditorských služeb tvoří nedílnou součást této smlouvy. Práva a povinnosti stran, které nejsou stanoveny v této smlouvě, se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, a ostatními právními předpisy České republiky. Jestliže je některé ustanovení této smlouvy neplatné nebo nevymahatelné, neovlivní to platnost nebo vymahatelnost ostatních ustanovení této smlouvy, pokud je neplatné nebo nevymahatelné ustanovení od ostatního obsahu oddělitelné v souladu s 41 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku. Strany se zavazují neprodleně zahájit jednání v dobré víře s cílem nahradit neplatné nebo nevymahatelné ustanovení jiným ustanovením se stejným nebo obdobným hospodářským účelem. Jakékoliv změny nebo dodatky této smlouvy musí být vypracovány písemně ve stejném počtu vyhotovení jako vlastní smlouva. Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních v českém jazyce. Případná vyhotovení této smlouvy v jiném jazyce mají pouze informativní povahu a nemají platnost smlouvy. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami. 11

12 V Praze dne 15.listopadu 2004 V Praze dne 15. listopadu 2004 ABC s.r.o. Jan Novotný Jednatel JAN NOVOTNÝ Podpis XYZ s.r.o. Jiří Svoboda Jednatel JIŘÍ SVOBODA Podpis 12

13 Připravil Datum 3/2005 Revidoval JAS Datum 4/ JEDNÁNÍ S KLIENTEM O AUDITU ZA ROK 2004 Klient ABC s.r.o. Datum účetní závěrky Zápis z jednání dne 15. listopadu 2004 Předmět: audit firmy ABC s.r.o. za rok 2004 ABC s.r.o.: XYZ s.r.o.: Jan Novotný, finanční ředitel Jiří Svoboda Jednání proběhlo 15. listopadu 2004 mezi finančním ředitelem společnosti ABC s.r.o. Ing. Janem Novotným a auditorem Ing. Jiřím Svobodou. Předmětem jednání byly podmínky provedení auditu za rok Jsme auditorem společnosti ABC s.r.o. již třetím rokem a na tomto předběžném jednání nebyly zmíněny žádné podstatné změny v činnosti společnosti. Byly dohodnuty stejné podmínky zakázky jako v minulém roce s výjimkou ceny, která vzroste na Kč ( Kč v roce 2003) jako odraz zvýšení velikosti společnosti. S klientem bylo také dohodnuto, že na žádost auditora připraví potřebné podklady pro audit. V případě, že tyto podklady nebudou v době určené auditorem a dohodnuté s klientem připraveny, může dojít ke zvýšení ceny auditu. Provedení auditu bylo dohodnuto na začátek března Zpráva auditora by měla být připravena do konce května 2005, pokud se v průběhu auditu nevyskytnou žádné závažné nesrovnalosti. Smlouva pro rok 2004 byla připravena a podepsána p. Novotným za společnost ABC s.r.o. a auditorem p. Svobodou za společnost XYZ s.r.o. (viz 131) 13

14 Připravil Datum 3/2005 Revidoval JAS Datum 4/ KONTROLNÍ SEZNAM POROZUMĚNÍ ČINNOSTI KLIENTA Klient ABC s.r.o. Datum účetní závěrky INSTRUKCE Zde je zdokumentováno auditorovo porozumění činnosti klienta a následně identifikovaná rizika. Vlastnická práva a struktura vedení společnosti 1. Popis právní formy (a.s., s.r.o., komanditní společnost, veřejná obchodní společnost, družstvo, státní podnik a další typy právnických osob, individuální podnikatel; sdružení bez právní subjektivity a další, pokud lze získat výpis z obchodního rejstříku) ABC s.r.o. - společnost s ručením omezeným 2. Seznam všech propojených osob Novák & Partner, s.r.o., mateřská společnost (80% podíl v ABC, s.r.o.) 3. Seznam rozhodujících akcionářů nebo společníků i s majetkovými podíly v procentech Novák & Partner, s.r.o., 80% Jan Pokorný, 10% Jan Novotný, 10% 4. Seznam hlavních členů vedení společnosti (jméno, funkce) Martin Novák, prezident, na vedení Jan Pokorný, marketingový společnosti se nepodílí, jelikož je více zapojen do vedení společnosti Novák & Partner.Jeho záměrem je, aby jeho společnost vedly dvě schopné osoby. ředitel&jednatel, je zodpovědný za nalézání nových zákazníků, hledání potenciálních trhů a udržování dobrých vztahů se Předpokládal, že nejlepší způsob současnými zákazníky udržení jejich zájmu bude dát jim podíl na vlastnictví společnosti. Jan Novotný, finanční ředitel&jednatel - nese také odpovědnost na výrobě a administrativě společnosti 5. Poznámka, zda-li odměny pro vedení závisí na hospodářském výsledku Odměny manažerům vázány na výsledek společnosti 14

15 6. Klíčové informace, které vedení společnosti používá při řízení společnosti a kontrole účetního systému týdenní zpráva o výrobě z pily a továrny měsíční přehledy pohledávek, závazků a zásob (věková struktura pohledávek, závazků, obrátkovost zásob) měsíční finanční výkazy s porovnáním skutečnosti a plánu roční plán Obchodní cíle 7. Seznam všech provozoven klienta, obchodních činností (včetně výrobků a služeb) a počty zaměstnanců Hlavní činností společnosti je výroba dřevěných palet, používaných k přepravě zboží pomocí vysokozdvižných vozíků. Materiál potřebný k výrobě těchto palet je dřevo, hřebíky a nátěrové barvy. Společnost od dodavatele nakupuje dva druhy dřeva: surové dřevo a dřevo 4x6. Veškeré nakupované dřevo je dřevo tvrdé, které více vyhovuje výrobě palet. Surové dřevo je opracováváno na pile na prkna o rozměru 2,54 cm a dřevo 4x6 je opracováváno na menším druhu pily na nosníky nebo prkna různých šířek. Vedení společnosti rozhodlo, že pokud je větší pila nastavena na rozměr 2,54 cm (tento rozměr je u dřevěných palet nejužívanější), a bude potřeba vyrobit prkna jiných rozměrů, budou se vyrábět na pile menší, která je snadněji obsluhovatelná. Rozměry prken jsou závislé na typu vyráběné palety. Některé typy palet mají specifické prvky, jako zářezy (díra v nosníku, která ulehčuje naložení palety na vozík), skosené zářezy (zabraňují zlomení palety při nakládání na výtah), nátěry (ochraňují dřevo) nebo šablony (pro jméno společnosti). Montážní dílna je rozdělena podle typu palety. Opracované dřevo spolu s hřebíky je k montáži shromažďováno z rámové i pásové pily, z frézky a vřetenové vrtačky. Nátěry a šablony jsou prováděny v dílně nátěrů. Společnost zaznamenala významnou ztrátu v posledních dvou letech, z těchto důvodů: výroba probíhala v menším rozsahu než je její výrobní kapacita (v roce 2004 stoupla výroba i prodej, což zmírnilo ztrátu z roku 2003); vložení významné částky do oprav a údržby strojů, které byly staré a často poruchové (identifikováno jako specifické riziko). V roce 2004 společnost investovala do zařízení, aby omezila poruchovost a tím snížila objem oprav a údržby strojů ( z 4,680 tis. Kč v roce 2003 na 3,509 tis. Kč v roce 2004). Společnost má v plánu další snižování objemu oprav a údržby strojů v roce 2005 na úroveň 1,750 tis. Kč. Dosažení tohoto cíle má zajistit jak pořízení zcela nového strojového parku, tak i další investice do zařízení v roce Toto nové zařízení zároveň zvýší účinnost prováděných prací a významně sníží očekávané ztráty při opracovávání surového dřeva. Společnost má k celkem 33 zaměstnanců, a to: pila - 12, montáž, nátěr - 15, administrativa - 6 ABC s.r.o. má dvě provozovny: ústředí a továrna v Praze (Ve Střešovičkách 85/1120, Praha 5, tel: , fax: ) pila v Harrachově (Novodvorská 1005, Harrachov, tel: Všechny plány týkající se významných změn v podnikání společnosti (např. nové výrobky a služby, nová zařízení, akvizice) a očekávané zdroje financování 15

16 významné investice do zařízení v roce 2004 a také investice, které jsou plánované na rok 2005 možnost výroby nových výrobků v roce 2005 z důvodu efektivnějšího využití nového zařízení Činnosti 9. Hlavní zákazníci s udáním obratu v Kč Palety, s.r.o., distributor do zahraničí, 20% tržeb (14,5mil.Kč) Quatro, s.r.o., 10% tržeb (7,5mil.Kč) (nový) Gamatrade, a.s., 15% (11mil.Kč) Autodoprava, a.s., 8% (6mil.Kč) (nový) Alfa, s.r.o., 7% (5mil.Kč) (nový) 10. Hlavní dodavatelé s udáním obratu v Kč Elan, a.s., 25% nákupu dřeva (19 mil.kč) Novák & Partner, s.r.o., 20% nákupu dřeva (15 mil.kč) Delta, a.s., 10% nákupu dřeva (8 mil.kč) Finance 11. Seznam hlavních zdrojů finančních prostředků (např. banky, leasing, dlouhodobé závazky) Novák & Partner, s.r.o., vnitroskupinová půjčka Bank-C, bankovní úvěr ( 111,7 mil.kč) ( 5 mil.kč) 12. Seznam všech zastavených aktiv, hypoték, zástavních práv a omezení vyplývajících z úvěrových smluv Bank- C, ukazatel krátkodobé likvidity - min. 1,5 Personalistika 13. Schopnosti a zkušenosti vedení společnosti a klíčových zaměstnanců pro řízení společnosti nehodnoceny Účetní postupy 14. Zvláštní a neobvyklé účetní postupy (např. vztahující se k určitému průmyslovému odvětví) žádné zvláštní účetní postupy 15. Seznam změn v účetních postupech oproti minulému období žádné změny v účetních postupech 16

17 Všeobecné údaje 16. Všechny další významné údaje (např. právní spory, daňové problémy) Pan Novotný se zmínil o specifických daňových otázkách vztahujících se k činnosti společnosti Vnější faktory 17. Všechny faktory, které mohou mít vliv na klienta (např. změny technologií, zahraniční konkurence, problémy s dodávkou zboží a služeb, faktory působící negativně na odvětví průmyslu, ve kterém klient podniká, specifické daňové zatížení pro určité odvětví průmyslu, ekologická a další opatření) ABC s.r.o. se musí podrobit zvláštním kontrolám týkajících se životního prostředí 18. Všechny vlivy prostředí, ve kterém klient podniká (např. změny poptávky jako následek vysokých úrokových měr nebo recese, nová nebo připravovaná daňová legislativa, ekologické problémy nebo problémy spolehlivosti výrobků) Nic zvláštního nebylo zaznamenáno Identifikovaná rizika Uvést níže všechna identifikovaná rizika a zaznamenat jejich vliv na auditorův odhad přirozeného rizika do Programu řady Plánování a odhad rizika. POPIS RIZIKA Opravy a údržba: vzhledem k tomu, že jsou některé stroje staré, měli bychom ověřit, zda jejich účetní hodnota odráží skutečnou hodnotu a není nutné vytvářet opravné položky. Měli bychom také posoudit vyřazení dlouhodobého majetku, zda stroje nahrazené během roku novými byly vyjmuty z evidence dlouhodobého majetku ( pořizovací hodnota a oprávky). měli bychom také věnovat zvýšenou pozornost odhadu rezerv na opravy a údržbu. Přeneseno do formuláře 100? ANO/NE ano (v případě potřeby použít další seznam) Porozumění činnosti klienta bylo provedeno podle tohoto programu. Všechna identifikovaná rizika jsou uvedena výše. Podpis Josef Novák 17

18 Připravil Datum 3/2005 Revidoval JAS Datum 4/ KONTROLNÍ FORMULÁŘ VNITŘNÍ KONTROLA Klient ABC, s.r.o. Datum účetní závěrky V rámci plánování jsme posoudili strukturu a implementaci vnitřních kontrol v následujících oblastech: kontrolní prostředí. proces vyhodnocení rizik účetní jednotky. informační systém, včetně odpovídajících obchodních procesů, které se týkají finančního výkaznictví, a komunikace. kontrolní činnost. monitorování kontrol. Tento formulář je určen pro dokumentaci výše uvedených komponent vnitřní kontroly. Dotazováním u vedení a ostatních pracovníků účetní jednotky, analytickými postupy, pozorováním a inspekcí za účelem poznání účetní jednotky a jejího prostředí, včetně vnitřní kontroly, jsme provedli vyhodnocení rizik výskytu významné nesprávnosti v účetní závěrce. Kontrolní prostředí Součástí kontrolního prostředí jsou funkce správy a řízení a přístup vedení a osob pověřených řízením k vnitřní kontrole účetní jednotky a k její důležitosti, jejich povědomí o této kontrole a příslušné kroky. Auditor má získat takový stupeň pochopení kontrolního prostředí, který mu postačí ke zhodnocení postojů, informovanosti a činnosti vedení společnosti, pokud jde o kontrolu a její význam v rámci společnosti. Dále se snaží určit, zda určité složky tohoto kontrolního prostředí zvyšují, nebo snižují efektivnost některých, nebo všech aplikačních systémů a kontrol. Auditor zdokumentuje a vyhodnotí své porozumění této oblasti vnitřní kontroly: Zaměstnanci rozumí předpisům etického chování ve firmě, jsou pravidelně proškolováni a chovají se dle těchto předpisů. Diskutováno s vedoucím pracovníkem zodpovědným za lidské zdroje. Shlédnuty zápisy ze školení etického chování a prohlášení konkrétního zaměstnance o dodržování etického chování. Každý pracovník je řádně proškolen dle jeho pracovního zařazení, aby svoji práci vykonával s náležitou odborností. Diskutováno s vedoucím pracovníkem zodpovědným za lidské zdroje. Shlédnut popis práce konkrétního zaměstnance dle jeho smlouvy, doloženo certifikátem o složení testů ovládání svěřeného stroje. Společnost má vytvořený systém autorizace a schvalování transakcí. Diskutováno s pracovníkem odpovědným za informační technologie. Předvedeno v systému elektronického bankovnictví jedna osoba zadává platbu, avšak ji nemůže poslat do banky, druhá osoba autorizuje platbu do banky, avšak nemá oprávnění platbu připravit. V případě, že vedoucí pracovník zjistí porušení předpisů je vše včas napraveno a jsou vyvozeny důsledky. Diskutováno s vedoucím pracovníkem zodpovědným za lidské zdroje. Shlédnuta osobní složka zaměstnance, který porušil pracovní postup. Složka obsahuje výtku ohledně porušení pracovního 18

19 předpisu podepsanou zaměstnancem. Nápravná akce spočívající ve stažení celé vyrobené série a její opětovné prověření zaznamenáno ve výrobním deníku. Vyhodnocení Kontrolní prostředí se jeví jako přiměřeně strukturované a implementované. Nebylo zjištěno žádné specifické riziko vzniku nesprávnosti ani riziko podvodu. Proces vyhodnocení rizik účetní jednotky Auditor se musí seznámit s procesem identifikace obchodních rizik účetní jednotky, která se týkají cílů v oblasti finančního výkaznictví, s procesem rozhodování, jaké kroky podniknout k řešení těchto rizik, a s výsledky těchto kroků. Auditor se dotazuje na obchodní rizika, která vedení identifikovalo, a posuzuje, zda mohou vést k významné nesprávnosti. Během auditu může auditor identifikovat rizika významné nesprávnosti, která vedení nezjistilo. Auditor zdokumentuje a vyhodnotí své porozumění této oblasti vnitřní kontroly: Společnost má nastaveny realistické cíle, které jsou zabudovány do rozpočtů a jsou pravidelně sledovány. Diskutováno s výrobním ředitelem, který předvedl výrobní plán pro rok 2005 a jeho odvození od výrobní kapacity a objemu přijatých objednávek. Společnost monitoruje průběžně cenu dřeva a zaznamenává ji do počítače. K výkyvům ceny dřeva potom přihlíží při hodnocení vývoje tržeb a při rozhodování o nákupech. Diskutováno s pracovníkem nákupu. Datové soubory a cenová porovnání shlédnuty, informace zapracované v pravidelných reportech shlédnuty. Společnost vnímá riziko nerutinních transakcí a provádí kontroly těchto transakcí. Diskutováno s finančním ředitelem. Shlédnut měsíční výstup transakcí účtovaných manuálně do hlavní knihy a jejich odsouhlasení finančním ředitelem. Společnost periodicky prověřuje rozpočet a případně zpřesňuje plány a cíle společnosti. Diskutováno s finančním ředitelem. Shlédnut přepracovaný měsíční plán přepracovaný na základě získání nového zákazníka. Vyhodnocení Proces vyhodnocování rizik se jeví jako přiměřeně strukturovaný a implementovaný. Nebylo zjištěno žádné specifické riziko vzniku nesprávnosti ani riziko podvodu. Informační systém, včetně odpovídajících obchodních procesů, které se týkají finančního výkaznictví, a komunikace Informační systém, který se týká cílů finančního výkaznictví, jehož součástí je i účetní systém, se skládá z postupů a záznamů, které slouží k iniciaci, zaznamenání, zpracování a vykázání transakcí účetní jednotky (a také událostí a podmínek) a ke sledování příslušných aktiv, pasiv a vlastního kapitálu. Auditor se musí seznámit s informačním systémem, který se týká finančního výkaznictví, a s příslušnými obchodními procesy. Auditor zdokumentuje a vyhodnotí své porozumění této oblasti vnitřní kontroly: Vedení zavedlo interní pravidla pro identifikaci, záznam do informačního systému a zahrnutí do výkazů společnosti všech relevantních informací Diskutováno s finančním ředitelem, posouzen kontrolní soupis závěrkových prací včetně zodpovědnosti jednotlivých účetních za zaúčtování. Výsledky hospodaření společnosti jsou předmětem přezkumu vedením společnosti a jsou 19

20 srovnávány s plány hospodaření daného roku. Diskutování s finančním ředitelem, posouzen jeden případ měsíčního rozboru hospodaření včetně identifikace důvodů odchylek od plánu. Výstupy z informačního systému jsou poskytovány vedení společnosti v pravidelných intervalech a jsou dostatečně relevantní a přesné pro efektivní řízení společnosti. Diskutováno s finančním ředitelem, posouzen jeden případ měsíčního rozboru hospodaření obsahující analýzu vývoje nákladů dle jednotlivých typů včetně identifikace výkonových středisek a jejich podílu na odchylce od plánu hospodaření. Relevantní zaměstnanci jednotlivých úseků jsou před závěrkovými pracemi seznámeni s jejich úlohou při poskytnutí včasných, relevantních a správných informací finanční účtárně pro správný průběh závěrek společnosti. Diskutováno s hlavním účetním, posouzen příkaz finančního ředitele k roční závěrce společnosti a jeho distribuce relevantním pracovníkům ostatních úseků. Zdroje vydávané společností na informační systém jsou odpovídající významu informačního systému pro správné fungování společnosti včetně schopnosti správného a včasného výkaznictví. Diskutováno s IT manažerem, posouzen rozpočet IT oddělení na investice do udržování a modernizace softwarového a hardwarového vybavení užívaného pro finanční reporting. Vyhodnocení Informační systém týkající se finančního výkaznictví, a komunikace se jeví jako přiměřeně strukturovaný a implementovaný. Nebylo zjištěno žádné specifické riziko vzniku nesprávnosti ani riziko podvodu. Kontrolní činnost Auditor se musí v dostatečné míře seznámit s kontrolní činností, aby byl schopen vyhodnotit rizika výskytu významné nesprávnosti a navrhnout dodatečné auditorské postupy s ohledem na vyhodnocená rizika. Kontrolní činnosti představují zásady a postupy, které pomáhají zajistit plnění pokynů vedení, např. přijetí nezbytných opatření k řešení rizik, která ohrožují dosažení cílů účetní jednotky. Kontrolní činnost, ať už vychází z manuálních nebo IT systémů, má různé cíle a používá se na různých organizačních a funkčních úrovních. Auditor zdokumentuje a vyhodnotí své porozumění této oblasti vnitřní kontroly: Nákup Každý nákup nad 50tis. Kč musí být schválen provozním ředitelem. Každý nákup nad 500tis. Kč musí být schválen generálním ředitelem. Diskutováno s provozním ředitelem, posouzen příklad schválené objednávky Vedení společnosti měsíčně vyhodnocuje objem nákupů oproti plánu, odchylky nad 10% jsou bezprostředně prošetřeny. Diskutováno s finančním ředitelem, posouzen březnový plán a jeho vyhodnocení, posouzena dokumentace k šetřeným odchylkám Každý nákup musí být iniciován prostřednictvím interní objednávky. Interní objednávky mají úplnou číselnou řadu. Objednávky jsou párovány s došlými fakturami. Chybějící faktury jsou dohledávány, resp. jsou tvořeny dohadné položky. Diskutováno s pracovníky účtárny, pozorována jejich činnost při párování. Prodej Každý prodej musí mít svoji objednávku zanesenu v systému. Systém neumožní vystavení výdejky zboží a faktury bez objednávky. 20

Detailní část provádění auditu

Detailní část provádění auditu Detailní část provádění auditu 13) Audit tržby a) Cíl auditu: získat přiměřenou jistotu, že tržby jsou úplné získat přiměřenou jistotu o správném zaúčtování získat přiměřenou jistotu o správném ocenění

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy. k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku

Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy. k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku Aplikační doložku mezinárodního auditorského standardu vydává Komora

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433).

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433). Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za rok 2014 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá Směrnice o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů Obec: Dolní Krupá Adresa: 582 71 Dolní Krupá 55 Směrnici zpracoval:

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář 1 Smlouva o zpracování daňové evidence uzavřená mezi zadavatelem firma, jméno sídlo: IČ: na straně jedné a zpracovatelem

Více

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků - Vnitřní směrnice č.5/2011 starosty obecního úřadu ový Kramolín, kterou se řídí Inventarizace majetku a závazků 1. Předmět úpravy Ustanovení této směrnice vymezuje inventarizaci majetku a závazků. Inventarizace

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 Účetní jednotka (ÚZC) : Obec Hlavenec 294 74 Hlavenec, IČ 00474177 Účetní období : rok 2013 Termín přezkoumání : 20.3.2014, dokončení

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za období od 1.1.2010 do 31.12.2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 hospodaření obce Močovice za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zprávu vyhotovil a předkládá V Kutné Hoře 18.3.2011 Strana 2 (celkem 7) BD AUDIT, S.r.o. osvědčení č. 375 1. Úvod Přezkoumání hospodaření obce

Více

Detailní část provádění auditu

Detailní část provádění auditu 4) Audit pohledávky Detailní část provádění auditu a) Cíl auditu: získat přiměřenou jistotu o existenci (ne vlastnictví) získat přiměřenou jistotu o správném zaúčtování získat přiměřenou jistotu o správném

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

ISA 610 POSUZOVÁNÍ PRÁCE INTERNÍHO AUDITU. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15.prosince 2004 nebo po tomto datu)

ISA 610 POSUZOVÁNÍ PRÁCE INTERNÍHO AUDITU. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15.prosince 2004 nebo po tomto datu) POSUZOVÁNÍ PRÁCE INTERNÍHO AUDITU (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15.prosince 2004 nebo po tomto datu) O B S A H Odstavec Úvod... 1-4 Rozsah a cíle interního auditu..

Více

Zpracovala : Ing.Eva Neužilová, auditorka, č.osvědčení 1338

Zpracovala : Ing.Eva Neužilová, auditorka, č.osvědčení 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Vnitřní kontrolní systém a jeho audit

Vnitřní kontrolní systém a jeho audit Vnitřní kontrolní systém a jeho audit 7. SETKÁNÍ AUDITORŮ PRŮMYSLU 11. 5. 2012 Vlastimil Červený, CIA, CISA Agenda Požadavky na VŘKS dle metodik a standardů Definice VŘKS dle rámce COSO Role interního

Více

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví)

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví) ÚČETNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY 1)ÚČETNÍ JEDNOTKA: právnická osoba se sídlem v ČR nebo fyzická osoba, která podniká nebo provozuje samostatně výdělečnou činnost. Účetní jednotkou mohou být zahraniční osoby,

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

SMĚRNICE PRO ODBORNOU PRAXI ASISTENTŮ AUDITORA

SMĚRNICE PRO ODBORNOU PRAXI ASISTENTŮ AUDITORA SMĚRNICE PRO ODBORNOU PRAXI ASISTENTŮ AUDITORA Preambule Podle ustanovení 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech (dále jen ZoA) je jednou z podmínek pro zápis do seznamu auditorů alespoň

Více

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky.

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky. OBECNÍ ÚŘAD Bříza SMĚRNICE Č 2/2015 O ZABEZPEČENÍ ZÁKONA PRO VÝKON KONTROLY č. 320/2001 Sb. O FINANČNÍ KONTROLE a Manuál provádění kontrol k programu průběžných a následných kontrol Obec: Bříza Adresa:

Více

ISA 550 PROPOJENÉ OSOBY. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.

ISA 550 PROPOJENÉ OSOBY. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu. PROPOJENÉ OSOBY (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.)* O B S A H Odstavec Úvod...... 1-6 Existence a zveřejnění propojených osob....

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net ZÁVAZNÝ POKYN PRO INVENTARIZACI MAJETKU

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za rok 2009

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za rok 2009 hospodaření obce Močovice za rok 2009 Zprávu vyhotovil a předkládá V Kutné Hoře 17.3.2010 Strana 2 (celkem 7) osvědčeníč.375 1. Úvod Přezkoumání hospodaření obce za rok 2009 bylo provedeno v souladu se

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí pro vodovody a kanalizace se sídlem v Příbrami za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí pro vodovody a kanalizace se sídlem v Příbrami za rok 2011 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí pro vodovody a kanalizace se sídlem v Příbrami za rok 2011 1. Předmět přezkoumání Přezkoumání hospodaření Svazku obcí pro vodovody a kanalizace (dále

Více

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014 UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Obsah: 2 1. Úvod do účetnictví 1.1. ZPŮSOBY VEDENÍ EVIDENCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI Daňová evidence je upravena

Více

i ZPRÁVA AUDITORA 2012

i ZPRÁVA AUDITORA 2012 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření OBEC OSLAVICE rok 2012 Žďár nad Sázavou, 13. března 2013 Určení zprávy: Zastupitelstvo obce Oslavice, KRAJ VYSOČINA a ostatní uživatelé účetní závěrky. 1 Podle

Více

PKM Audit & Tax s. r. o., U Tvrze 38, 108 00 Praha 10, č. oprávnění KA ČR 455, auditor ing. Václava Pekařová č. oprávnění KAČR 520

PKM Audit & Tax s. r. o., U Tvrze 38, 108 00 Praha 10, č. oprávnění KA ČR 455, auditor ing. Václava Pekařová č. oprávnění KAČR 520 Zpráva nezávislého auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření za rok 2014 pro Obec Tuřany se sídlem Tuřany čp. 10 273 79 Tuřany IČO: 00234222 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č.

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

NUPHARO SERVICES S.R.O.

NUPHARO SERVICES S.R.O. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO SERVICES S.R.O. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ

Více

Zpracovala : Ing. Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338

Zpracovala : Ing. Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel. 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s. C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená akcionářům společnosti Kristýna

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 610 VYUŽITÍ PRÁCE INTERNÍCH AUDITORŮ

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 610 VYUŽITÍ PRÁCE INTERNÍCH AUDITORŮ MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD VYUŽITÍ PRÁCE INTERNÍCH AUDITORŮ (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) OBSAH Odstavec Úvod Předmět

Více

KORUNA ČESKÁ. Ing. Václav Černý, Ph.D. číslo dekretu Komory auditorů ČR: 1684 Na Okruhu 387/17 142 00 Praha 4

KORUNA ČESKÁ. Ing. Václav Černý, Ph.D. číslo dekretu Komory auditorů ČR: 1684 Na Okruhu 387/17 142 00 Praha 4 KORUNA ČESKÁ Monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska Senovážné náměstí 24, 110 00 Praha 1 ZPRÁVA AUDITORA o ověření roční účetní závěrky k 31.12.2009 Ing. Václav Černý, Ph.D. číslo dekretu Komory

Více

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice IČ : 00240656 www.prezletice.cz Tel./fax: 286 852 133 e-mail: Tel.: 286 853 333 starosta.prezletice@prezletice.cz Z á v ě r e č n ý ú č e t k 31.12.2012

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Přínosy spolupráce interního a externího auditu

Přínosy spolupráce interního a externího auditu Přínosy spolupráce interního a externího auditu Konference ČIA 14. 5. 2015 Libuše Müllerová KA ČR 2014 1 Přínosy spolupráce interního a externího auditu Obsah: Srovnání interního a externího auditu ISA

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky. Městská část Praha - Zbraslav. za období od 1.1.2006 do 31.12.

Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky. Městská část Praha - Zbraslav. za období od 1.1.2006 do 31.12. Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky Městské části Praha - Zbraslav za období od 1.1.2006 do 31.12.2006 Zpráva byla vypracována v souladu se zákonem č. 254/2000 Sb., o

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

KORUNA ČESKÁ. Ing. Václav Černý, Ph.D. číslo dekretu Komory auditorů ČR: 1684 Na Okruhu 387/17 142 00 Praha 4

KORUNA ČESKÁ. Ing. Václav Černý, Ph.D. číslo dekretu Komory auditorů ČR: 1684 Na Okruhu 387/17 142 00 Praha 4 KORUNA ČESKÁ Monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska Senovážné náměstí 24, 110 00 Praha 1 ZPRÁVA AUDITORA o ověření roční účetní závěrky k 31.12.2008 Ing. Václav Černý, Ph.D. číslo dekretu Komory

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Obsah 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15. Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13

Obsah 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15. Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13 Obsah Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15 1.1 Funkce a použití Českých účetních standardů pro podnikatele v České republice.... 15

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ AGENDY. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ AGENDY. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ AGENDY Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář Smlouva o zpracování mzdové agendy uzavřená mezi zadavatelem firma, jméno sídlo IČ a zpracovatelem společností

Více

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky ! SMĚRNICE č.1/2010 HARMONOGRAM ÚČETNí ZÁVĚRKY Obec: Záměl Adresa: Zámě1158, 51743 Potštejn IČO: 275531 Směrnici zpracoval: Štěpánka Slezákolá Směrnici schválil: JO.s.f.F /ljovotn'! Projednáno a schváleno

Více

Léto 2014 Fáze auditu (auditorské postupy) Dokumentace, kontrola kvality Ing. Petr Mach Fáze auditu (auditorské postupy) 1. Vyhodnocení rizik 2. Reakce na vyhodnocená rizika 3. Příprava zprávy auditora

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje. Martina Smetanová

Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje. Martina Smetanová Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje Martina Smetanová 27. listopadu 2014 KA ČR - úvod je samosprávnou profesní organizací má své volené orgány, které mají možnost zřizovat orgány pomocné.

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava , v KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 " ", o o o I c Čj.: Sp. zn.:

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření. Obec Myslív

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření. Obec Myslív Ing. Jan Nozar, auditor Na Výhledech 315, 334 52 Merklín číslo oprávnění 1424 o zápisu do seznamu auditorů IČ 497 37 601 Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného

Více

Náměstí čp. 109, 338 05 Mýto v Čechách

Náměstí čp. 109, 338 05 Mýto v Čechách ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

o výsledcích přezkoumání hospodaření Zájmového sdružení obcí Hrušovansko

o výsledcích přezkoumání hospodaření Zájmového sdružení obcí Hrušovansko ZPRÁVA o výsledcích přezkoumání hospodaření Zájmového sdružení obcí Hrušovansko za rok 2013 Zprávu předkládá: Ing. Zdeněk Jaroš auditor č. oprávnění 1477 Tato zpráva obsahuje 6 stránek a byla vyhotovena

Více

Základy účetnictví 5. přednáška

Základy účetnictví 5. přednáška Základy účetnictví 5. přednáška 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy 2) Kontrola v systému podvojného účetnictví 3) Inventarizace Ad 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy - průkaznost účetních údajů

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014 Elektronický podpis - 16.3.2015 KUMSX01GYKXT Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Alexandra Klajmonová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0116/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Anotace - Audit finančních institucí

Anotace - Audit finančních institucí Anotace - Audit finančních institucí Předmět audit finančních institucí spočívá ve výkladu pojetí,vzniku a definice auditu.dále je zaměřen na právní úpravu auditu, odpovědnost auditora, chování auditora,

Více

2. setkání IA ze zdravotních pojišťoven. Rizikové oblasti zdravotních pojišťoven z pohledu externího auditora

2. setkání IA ze zdravotních pojišťoven. Rizikové oblasti zdravotních pojišťoven z pohledu externího auditora 2. setkání IA ze zdravotních pojišťoven Rizikové oblasti zdravotních pojišťoven z pohledu externího auditora OBSAH Audit účetní závěrky ZP Přístup k auditu Rizikové oblasti 1 Audit účetní závěrky ZP Cíl

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8 COOPINVESTA spol. s r.o., Budovatelská 4821, Zlín, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

SMĚRNICE PRO ODBORNOU PRAXI ASISTENTŮ AUDITORA

SMĚRNICE PRO ODBORNOU PRAXI ASISTENTŮ AUDITORA SMĚRNICE PRO ODBORNOU PRAXI ASISTENTŮ AUDITORA Preambule Podle zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech (dále jen zákon ) jednou z podmínek pro zápis do seznamu auditorů je dle ustanovení 4 odst. 1 písm. d)

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01 6E41B Čj.: MSK 36526/2013 Stejnopis č. 1 Sp. zn.: KON/4402/2012/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

Z p r á v a a u d i t o r a

Z p r á v a a u d i t o r a Z p r á v a a u d i t o r a o ověření účetní závěrky společnosti Člověk v tísni - společnost při České televizi, o.p.s. za období od 1.1.2000 do 31.12.2000 Zpráva je určena pro zřizovatele a statutární

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 2. Oběh účetních dokladů

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 2. Oběh účetních dokladů Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 2 Oběh účetních dokladů 2009 1 1. Úvodní ustanovení Skutečnosti, které jsou předmětem účetnictví musí být

Více

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace Auditor: Ing. Soňa Báčová, č. oprávnění KAČR 2206 Adresa: U Lomu 35, 511 01 Turnov Telefon: 605 168329, e-mail: sona.bacova@centrum.cz IČ: 72686677, DIČ: CZ7554132597, neplátce DPH Zpráva nezávislého auditora

Více

pro dobrovolný svazek obcí

pro dobrovolný svazek obcí ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

Z p r á v a a u d i t o r a

Z p r á v a a u d i t o r a Z p r á v a a u d i t o r a o ověření účetní závěrky společnosti Člověk v tísni - společnost při České televizi, o.p.s. k 31. prosinci 2003 Identifikační údaje: Název účetní jednotky: Člověk v tísni společnost

Více

ISA 580 PROHLÁŠENÍ VEDENÍ K AUDITU. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.

ISA 580 PROHLÁŠENÍ VEDENÍ K AUDITU. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu. PROHLÁŠENÍ VEDENÍ K AUDITU (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.)* O B S A H Odstavec Úvod 1-2...... Uznání zodpovědnosti vedení za účetní

Více

Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr

Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr ŽÁDOST O ÚVĚR / POSKYTNUTÍ ZÁRUKY Informace o žadateli (dále též v této žádosti označován jako klient ) Název: Sídlo: Ulice: Č.popisné: Obec: PSČ: Okres:

Více

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

finco rl~ člen Komory auditorů ČR, Č. osvědčení 206 spol.sr.o.

finco rl~ člen Komory auditorů ČR, Č. osvědčení 206 spol.sr.o. finco rl~ člen Komory auditorů ČR, Č. osvědčení 206 spol.sr.o., ZPRAVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 01. 01. 2013 do 31.12.2013 územního samosprávného celku MĚSTO

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Organizační směrnice č. 18/2012/SŘ. Inventarizace majetku, pohledávek a závazků

Organizační směrnice č. 18/2012/SŘ. Inventarizace majetku, pohledávek a závazků Organizační směrnice č. 18/2012/SŘ Inventarizace majetku, pohledávek a závazků Čj.: SŠNM/1827/2012 Zpracovala: Radka Hepnarová, finanční referentka - účetní Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace

Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace Kvalitativní požadavky na informace poskytované účetnictvím: - věrné zobrazení (obecný požadavek,který je konkretizován požadavkem objektivnosti)

Více

pro dobrovolný svazek obcí Stříbrský region

pro dobrovolný svazek obcí Stříbrský region Příloha č. 2 závěrečného účtu Stříbrského regionu za rok 2014 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více