1 Sledování vývoje nepřímých ukazatelů bezpečnosti pozemních komunikacích v České republice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 Sledování vývoje nepřímých ukazatelů bezpečnosti pozemních komunikacích v České republice"

Transkript

1 1 Sledování vývoje nepřímých ukazatelů bezpečnosti pozemních komunikacích v České republice 1.1 Úvod Nepřímé ukazatele bezpečnosti silničního provozu (dále jen NUB) operují s okolnostmi či jevy, z nichž je možné usuzovat na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích a odhadovat její další vývoj, aniž by bylo nutné mít k dispozici údaje o dopravní nehodovosti. NUB vycházejí z experimentálně ověřených vztahů mezi chováním a bezpečností provozu. 1.2 Výsledky sledování NUB Výsledky sledování rychlosti vozidel Vývoj rychlostí na pozemních komunikacích v intravilánu a extravilánu v období od roku 2005 do roku 2009 a v roce 2012 (rozděleno podle jednotlivých let) prezentuje Graf 1. Pro každý rok jsou v grafu znázorněny tři hodnoty charakteristik dopravního proudu průměrná rychlost (v km.h -1 ), rychlost V 85 (v km.h -1, tzn. rychlost, kterou nepřekročí 85 % řidičů) a míra překračování nejvyšší dovolené rychlosti (v %). V extravilánu (levá polovina Graf 1) je patrný stejný průběh vývoje rychlostí v letech , kromě hodnoty míry překračování nejvyšší dovolené rychlosti řidiči v roce 2005, která je téměř dvakrát větší, než v následujících letech. V roce 2012 dochází k poměrně výraznému nárůstu rychlosti v 85 (z hodnoty 80 v roce 2009 na hodnotu 90), stejně tak průměrné rychlosti (z hodnoty 69 v roce 2009 na hodnotu 78). Při porovnání s hodnotami z Graf 2, který prezentuje počty nehod a smrtelných zranění v jednotlivých letech, je patrná silná korelace rychlosti v extravilánu s počty usmrcených (červené sloupce v Graf 2) tedy, že v období, kdy je zjištěná vyšší rychlost vozidel v extravilánu, jsou i počty smrtelných zranění vyšší a naopak. Toto ovšem neplatí pro rok 2012, kdy lze konstatovat malou korelaci hodnot rychlostí s hodnotami smrtelných nehod v daném roce. Co se týče podílu řidičů překračujících nejvyšší dovolenou rychlost lze nalézt, kromě roku 2005, setrvalý stav kolem hodnoty 15 %. Lze tedy říci, že nebezpečná je nepřiměřená rychlost nikoli míra překračování nejvyšší dovolené rychlosti jako taková. Z toho vyplývá, že je nutné důrazně řidiče informovat o tom (dopravním značením, vedením a uspořádáním komunikace, doplnění zklidňujících prvků, atd.), jakou rychlostí lze bezpečné daným úsekem projet. Pokles vývoje celkového počtu nehod ve srovnání se smrtelnými zraněními v Graf 2 byl do určité míry ovlivněn novelou zákona 361/2000 Sb., kdy se upravila minimální hranice hodnoty hmotné škody dopravní nehody, ke které je nutné přivolat policii ČR. V intravilánu nejsou zásadnější výkyvy ve zjištěných rychlostech patrné. Meziročně během let dochází k mírnému nárůstu rychlostí i míry překračovaní nejvyšší dovolené

2 rychlosti. Od roku 2007 do roku 2009 dochází u všech rychlostních charakteristik k soustavnému poklesu, zejména u míry dodržování nejvyšší dovolené rychlosti. V roce 2012 však opět dochází ke zvýšení rychlosti ve městech, stejně tak i míry překračování nejvyšší dovolené rychlosti, kde lze vidět velmi podobný stav jako v roce Vývoj rychlosti v intravilánu nekoreluje s vývojem počtu smrtelných zranění, ale koreluje s vývojem celkového počtu nehod čím byly dosahované rychlosti v intravilánu vyšší, tím více nehod bylo ve sledovaném období zaznamenáno. Graf 1: Vývoj rychlostí (průměrné a 85. percentilu v 85 ) a překračování nejvyšší dovolené rychlosti v extravilánu a intravilánu v letech 2005 až 2009 (zdroj CDV, v.v.i.)

3 Graf 2: Vývoj počtu nehod a smrtelných zranění během let (zdroj MV, CDV) Na základě uvedených dvou grafů je možné konstatovat, že dlouhodobým sledováním rychlostí v projektu Senzor byla potvrzena závislost mezi rychlostí a počtem nehod na pozemních komunikacích. Dále bylo potvrzeno, že vyšší rychlost v extravilánu vede ke zvýšení počtu smrtelných zranění a vyšší rychlost v intravilánu zvyšuje celkový počet nehod (při eliminaci jiných vlivů, např. změnou zákona atd.). Rychlosti je možné dále analyzovat podle tříd silnic a velikosti měst Porovnání rychlostí na silnicích I. a II. třídy v extravilánu Porovnání rychlostí a překračování nejvyšší dovolené rychlosti na silnicích I. a II. třídy v extravilánu prezentuje Graf 3 s rozdělením po letech během let a v roce Na obou sledovaných třídách pozemních komunikací měl vývoj rychlostí a procentuální vyjádření míry překračování nejvyšší dovolené rychlosti obdobný průběh shodný s celkovým výsledkem na silnicích v extravilánu. Pouze rok 2009 vykazuje rozdíly ve srovnání obou typů komunikací zatímco na komunikacích I.tříd dochází k vzrůstu rychlostí, naopak u komunikací II. tříd dochází k poklesu rychlostí. Z výše uvedených výsledků vyplývá, že je více než vhodné pokračovat v bezpečnostních kampaních a osvětové činnosti v oblasti bezpečnosti silničního provozu a poukazovat zejména na vliv rychlosti na počet smrtelných zranění.

4 Graf 3: Porovnání rychlostí a překračování nejvyšší dovolené rychlosti na silnicích I. a II. třídy v extravilánu v letech 2005 až 2009 v roce 2012 (zdroj: CDV, v.v.i.) Porovnání rychlostí na silnicích v intravilánu v závislosti na velikosti města Vyhodnocení vývoje rychlostí v intravilánu je dále vhodné, vzhledem k rozdílnému charakteru provozu, rozdělit podle velikosti měst. Pro každou ze tří kategorií měst je patrný odlišný roční vývoj rychlostí i míry překračování nejvyšší dovolené rychlosti (viz Graf 4).

5 Graf 4: Porovnání rychlostí a překračování nejvyšší dovolené rychlosti ve městech a obcích v letech 2005 až 2009 (zdroj: CDV, v.v.i.) Ve městech nad 30 tisíc obyvatel došlo k nárůstu hodnot rychlosti i míry překračování nejvyšší dovolené rychlosti. Toto bylo do jisté míry způsobeno změnou zákona včetně zavedení bodového systému. Delší dobu po zavedení tohoto nového bodování přestupků převládal negativní názor na tyto postihy. Během roku 2008 se znovu objevuje pozitivnější trend poklesu rychlosti. V roce 2008 klesla rychlost i podíl řidičů překračujících nejvyšší

6 dovolenou rychlost na úroveň blízkou stavu roku V roce 2012 však dochází k výraznému růstu všech sledovaných rychlostních parametrů, zejména v míře překračování nejvyšší povolené rychlosti řidiči (39 %) - to je nejvyšší naměřená hodnota tohoto parametru za sledované období. Ve středně velkých městech (10 30 tisíc obyvatel) je vidět jiný průběh. Nejvyšší dovolenou překračovalo rychlost až 84 % řidičů před změnou zákona (2005), stejně tak rychlost V 85 a V prům v tomto roce zaznamenává nejvyšší hodnoty ve sledovaných letech. Po změně a zpřísnění zákona však došlo ke zlepšení. Během roku 2008 došlo k poklesu rychlostí, především míry překračování nejvyšší dovolené rychlosti. Rok 2009 byl vývojem rychlostí velmi podobný předchozímu roku, ve smyslu stagnace u všech sledovaných parametrů. V roce 2012 pokračuje trend snižování sledovaných rychlostních charakteristik poměrně výrazně, zejména u míry překračování nejvyšší povolené rychlosti (20 %), což tvoří naměřené minimum za sledované období. U malých (zejména průjezdních) obcí (do 3 tisíc obyvatel) došlo ke snížení nejvyšší rychlosti již v průběhu roku 2006, kdy se zvyšovala obava řidičů z přísných postihů. Po změně zákona došlo k poklesu rychlostí. V roce 2008 došlo k pozitivnímu vývoji tomuto trendu napomáhala i skutečnost, že byly ve větší míře i v malých obcích instalovány radarové měřiče rychlosti se zobrazením aktuální rychlosti řidičům. V roce 2009 došlo opět ke snížení míry překračování nejvyšší dovolené rychlosti. Stejným způsobem došlo k poklesu naměřených rychlostí. V roce 2012 však dochází k prudkému zvýšení všech sledovaných rychlostních parametrů, zejména 85. percentilu rychlostí a míry překračování nejvyšší dovolené rychlosti (61 km/h a 58 %) Výsledky sledování vývoje rychlostí vozidel v 24-hodinovém rozložení Sledování rychlostí v roce 2012 bylo provedeno pomocí automatických radarů. Vzhledem k možnostem těchto zařízení, lze získat data s vývojem rychlostí s rozložením během celého dne.

7 Graf 5: Vývoj rychlostí během dne ve 24-hodinovém profilu v extravilánu a v intravilánu Graf 5 sleduje vývoj rychlosti v 85 během 24 hodin s rozdělením na extravilán a intravilán. Lze konstatovat, že křivka vývoje rychlosti v 85 v intravilánu koreluje s rychlostmi v extravilánu v průběhu celého dne. Rychlost vozidel se zvyšuje se snižováním dopravní intenzity ve večerních, nočních a ranních hodinách a naopak rychlost se snižuje se zvyšující se intenzitou. Hodnoty v 85 v extraviánu mají od 0. hodiny klesající tendenci (z hodnoty 101 km.h -1 ), po dobu mezi 8:00 až 16:00 se hodnoty rychlosti pohybují v rozmezí km.h -1 a od 16:00 až po 24:00 dochází ke zvyšování rychlosti v 85 až na hodnotu 100 km.h -1. Hodnoty v 85 v intravilánu tvoří křivku s obdobným průběhem. V době mezi 0:00 5:00 se rychlost pohybuje kolem hodnoty cca 69 km.h -1, poté dochází k poklesu až na hodnotu 56 km.h -1 v 08:00. Lze si povšimnout snížení rychlosti V 85 v době mezi 15:00-16:00, kdy se předpokládá odpolední špička. Od 18:00 dochází k pozvolnému růstu rychlostí až po 24:00 na hodnotu 67 km.h -1. V rámci vyhodnocení sledování rychlostí ve 24-hodinovém rozložení rychlostí lze potvrdit silné ovlivnění chování řidičů vzhledem k denní době a vzhledem k dopravním intenzitám na komunikaci.

8 1.2.3 Výsledky sledování odstupů vozidel Míra nedodržování bezpečnostních odstupů za vozidly byla poprvé sledována v letošním roce 2012, a proto míra nedodržování odstupů není srovnávána s předchozími lety a výsledky jsou porovnávány mezi jednotlivými kraji (zvlášť intravilán a extravilán). Je zde uveden i průměr za celou Českou republiku. Odstupy jsou sledovány pro tři kategorie vozidel, protože jednotlivé skupiny vozidel mají stanoveny individuální minimální odstupy vozidel 1. Jak je vidět z níže uvedených grafů (Graf 6 a Graf 7) nevyšší míra nedodržování odstupů je u motocyklů, a to jak v intravilánu, tak v extravilánu. Když se blíže zaměříme na nejpočetnější skupinu vozidel, tzn. osobní automobily, lehké nákladní automobily a BUS zjistíme, že průměrná míra nedodržování bezpečných časových odstupů v ČR je 36 % v intravilánu a 39 % v extravilánu. Graf 6: Vyjádření míry nedodržování časových odstupů vozidel v intravilánu 1 Metodika stanovení délky a rozsahu průzkumů chování účastníků silničního provozu s ohledem na efektivní vynakládání finančních prostředků.

9 Graf 7: Vyjádření míry nedodržování časových odstupů vozidel v extravilánu Výsledky sledování míry používání zádržných systémů Dalším významným ukazatelem bezpečnosti je míra používání zádržných systémů, tj. bezpečnostních pásů a dětských sedaček ve vozidlech. Podrobnější rozbor vývoje míry používání zádržných systémů podle pozice osoby ve vozidle nabízí následující grafy. Sledování míry používání zádržných systémů bylo během let rozdílné co do počtu lokalit, na kterých byl tento ukazatel sledován: : 91 referenčních bodů umístěných rovnoměrně po celém území ČR, : 11 referenčních bodů, 2012: 4 lokality v blízkosti města Brna s rozdělením na třídy komunikace (I., II,.III, třída a místní komunikace).

10 Graf 8: Vývoj používání zádržných systémů podle pozice osoby ve vozidle - dospělí (bez rozlišení pohlaví) v letech 2006 až 2011 po letech (zdroj CDV, v.v.i.) Z Graf 8 a Graf 9 je patrné, že již před změnou zákona v červenci 2006 existoval pozitivní trend v míře používání zádržných systémů. Řidiči a cestující ve vozidle si byli vědomi nadcházejících změn a možnosti zvýšené policejní kontroly i případných postihů. Kromě mírné stagnace v roce 2008 se jedná o stoupající trend. Zatímco v roce 2006 používalo bezpečnostní pásy celkem téměř 90 % mužů a něco málo přes 94 % žen na pozici řidiče, v roce 2011 již hovoříme téměř o stoprocentním využívání bezpečnostních pásů (přes 98 % mužů a přes 99 % žen) u zachyceného vzorku řidičů. Zjištěné údaje v roce 2012 naopak ukazují slabý pokles míry používání zádržných systémů přibližně o 1 2 %. Používání bezpečnostních pásů je na pozici spolujezdce znatelně slabší zejména u mužů, kteří se v roce 2006 poutali pouze v 82 % případů, avšak v roce 2012 již v 92 %. Ženy na pozici spolujezdce používaly bezpečnostní pásy v roce 2006 v 92 % případů a v roce 2012 již v 97,11 %. Opět lze v letech sledovat rostoucí trend používání bezpečnostních pásů až na mírnou stagnaci v roce 2008 a V roce 2011 se na pozici spolujezdce vpředu poutalo celkem 96 % mužů a 99 % žen, přičemž v roce 2012 byl zaznamenán pokles na hodnoty 92 % u mužů a necelých 98 % u žen.

11 Graf 9: Vývoj používání zádržných systémů podle pozice osoby ve vozidle dospělí v letech 2006 až 2011 po letech (zdroj CDV, v.v.i.) Jinou situaci lze sledovat u spolujezdců na zadních sedadlech. Zde je míra používání bezpečnostních pásů v roce 2006 výrazně slabší, u mužů je to přes 35 %, u žen necelých 34 %. To svědčí o předchozí neochotě k poutání na zadních sedadlech, kde pasažéři často považují riziko za nižší. Trend používání bezpečnostních pásů na zadních sedadlech je v letech kolísavý. V rozmezí let míra poutání stoupá, u žen výrazně (z téměř 34 % na hodnotu téměř 66 %), u mužů pak z 35 % na 51 %. Následující roky dochází opět k poklesu používání bezpečnostních pásů a to k hodnotě 32 % u mužů (během sledovaného období je to absolutní minimum) a u žen k hodnotě necelých 51 %. V letech je zde vidět výrazný vzestup používání pásů na zadních sedadlech a to k hodnotě přes 96 % mužů a 99 % žen. V roce 2012 však opět dochází k určitému poklesu požívání pásů na těchto pozicích u mužů hodnota necelých 80 % a přes 82 % u žen.

12 Graf 10: Vývoj používání zádržných systémů u dětí podle věku a typu zádržného systému v letech 2006 až 2011 (zdroj Observatoř, CDV) Vývoj používání zádržných pásů u dětí v Graf 10 lze sledovat dle rozdělení na typ zádržného systému s přihlédnutím na věkové skupiny dětí. Sledujeme tedy skupiny dětí dle věku: 0-12 let a let a to, zda se ve vozidle nachází na místě spolujezdce vpředu nebo vzadu. Používání zádržných systémů u dětí ve věku 0-12 let na pozici spolujezdce vpředu (v autosedačce nebo připoutané) je během let rozdílné. Zatímco míra poutání je v roce 2006, 2009 a 2010 stoprocentní, v jiných letech jsou hodnoty rozdílné. V roce 2012 znovu dosahuje téměř 97 %. Velmi podobnou křivku hodnot používání zádržných pásů lze vysledovat u stejné věkové skupiny dětí na pozici spolujezdce vzadu. Jiná situace je u dětí ve věkové skupině let na místě spolujezdce vpředu. Zde můžeme hovořit kromě roku 2008 a 2012 o 100% využívání bezpečnostních pásů. V roce 2008 byla tato hodnota na 90 % a v roce 2012 byla hodnota téměř 99 %. Oproti tomu bylo používání bezpečnostních pásů u této věkové skupiny na pozici spolujezdce vzadu méně příznivé. V rámci celkového sledovaného období od roku 2006 až do roku 2012 má však tento sledovaný parametr vzrůstající tendenci až na hodnotu 100 % v roce 2012.

13 Zjištěné údaje míry používání zádržných systémů v roce 2012 do jisté míry korespondují s umístěním lokalit při sledování toho ukazatele. Mírný pokles používání pásů u kategorie dospělých na všech pozicích a zejména pak na pozici spolujezdce vzadu ukazuje chování řidiče i ostatních spolujezdců ve voze ve městě a jeho blízkém okolí, kdy lze předpokládat kratší dojezdové vzdálenosti a z toho vyplývající pocit menšího rizika z dopravní nehody. Z hlediska srovnání jednotlivých let, ve kterých sledování probíhalo, lze pozorovat na základě získaných dat jednoznačně stoupající trend využívání zádržných systémů v posledních letech. Pouze v případě skupiny dětí od 0 12 let na místě spolujezdce vpředu i vzadu došlo v roce 2011 k výraznému poklesu míry používání zádržných systémů. U skupiny dospělých na místě řidiče a spolujezdce vpředu a vzadu lze konstatovat téměř stoprocentní vyžívání bezpečnostních pásů Výsledky sledování svícení ve dne Povinnost celodenního svícení bylo jednou z významných změn v novele zákona č. 361/2000 Sb. Denní svícení, jako jeden z nepřímých ukazatelů bezpečnosti silničního provozu, bylo sledováno pro potřeby vyhodnocení vývoje tohoto ukazatele již od počátku roku Vývoj míry svícení je zobrazen v Graf 11, kde je také velice dobře patrné, kdy došlo k zákonné povinnosti používání celodenního svícení. Od roku 2006 řidiči akceptovali povinnost celodenního svícení bez větších připomínek, což potvrzují údaje ze sledování ve všech následujících letech. Z těchto hodnot je také patrné, že poměrně přísný postih řidiče motivoval k akceptování povinnosti celodenního svícení. Od zavedení této povinnosti v půlce roku 2006, je míra celodenního svícení na hodnotách mezi 98 a 99 %.

14 Graf 11: Vývoj míry používání denního svícení ve dne v letech 2006 až 2009 po pololetích a dále v letech 2010 až 2012 po letech (zdroj CDV v.v.i.)

15 1.2.6 Výsledky používání mobilních zařízení řidiči Používání mobilních telefonů řidiči za jízdy je patrné ve sledovaném období díky mohutnému rozvoji mobilních komunikačních zařízení. Koresponduje to s daty získanými při sledování používání mobilních telefonů na daných referentských stanovištích a následném vyhodnocení dat všech stanovišť minulých let. Graf 12: Vývoj míry používání mobilních telefonů řidiči za jízdy v letech Vývoj používání mobilních telefonů řidiči za jízdy je během let rostoucí, oproti tomu v roce 2012 dochází k výraznému snížení požívání mobilních telefonů řidičem oproti letům Je však nutné zdůraznit, že v letech se tento NUB sledoval na omezeném počtu 11 referenčních bodů, z čehož může do jisté míry vyplývat určitá statistická chyba při vyhodnocování. Tento pokles hodnot (z hodnoty 5,3 % řidičů používajících mobilní telefon v roce 2011 na hodnotu 1,3 % v roce 2012) lze také vysvětlit vyšší mírou používání handsfree sad, které jsou navíc již velmi často vestavěny jako běžná výbava do nových automobilů. Zpracovali: Martin Janata, Mgr. Martin Kyselý, Ing. Eva Simonová

Sběr a analýza dat z nepřímých ukazatelů bezpečnosti ve vztahu k Národní strategii bezpečnosti silničního provozu

Sběr a analýza dat z nepřímých ukazatelů bezpečnosti ve vztahu k Národní strategii bezpečnosti silničního provozu Sběr a analýza dat z nepřímých ukazatelů bezpečnosti ve vztahu k Národní strategii bezpečnosti silničního provozu Ing. Eva Simonová, Ing. Martin Lipl, Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. 1 ÚVOD Jedním

Více

Příloha 1. Plnění strategických cílů, plnění dílčích cílů

Příloha 1. Plnění strategických cílů, plnění dílčích cílů Příloha 1 Plnění strategických cílů, plnění dílčích cílů 1 OBSAH 1 PLNĚNÍ STRATEGICKÝCH CÍLŮ... 3 1.1 Dálnice a silnice I. třídy... 3 1.2 Silnice II. a III. třídy... 4 1.3 Místní komunikace... 10 1.4 Síť

Více

Statistika nehodovosti 1. pololetí 2017

Statistika nehodovosti 1. pololetí 2017 Statistika nehodovosti 1. pololetí 2017 Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků

Více

Pokles zaznamenáváme v kategorii: počet usmrcených o 18 osob, tj. o 3,4% počet těžce zraněných o 94 osob, tj. o 4,0%

Pokles zaznamenáváme v kategorii: počet usmrcených o 18 osob, tj. o 3,4% počet těžce zraněných o 94 osob, tj. o 4,0% o ovosti na pozemních komunikacích v České republice za 9 měsíců 2012 Policie ČR za prvních devět měsíců letošního roku šetřila 59 440, při kterých bylo 505 osob usmrceno, 2 275 osob těžce zraněno a 17

Více

Informace. o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky za období leden-listopad 2010

Informace. o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky za období leden-listopad 2010 Informace o ovosti na pozemních komunikacích České republiky za období leden-listopad 2010 Policie ČR za prvních jedenáct měsíců letošního roku šetřila 68 747, při kterých bylo 711 osob usmrceno, 2 655

Více

ČESKÁ OBSERVATOŘ BEZPEČNOSTI PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

ČESKÁ OBSERVATOŘ BEZPEČNOSTI PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH ČESKÁ OBSERVATOŘ BEZPEČNOSTI PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH Milan Dont, Ing. autor (spoluautoři Jiří Ambros, Ing., Radim Striegler, Ing.) Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., Líšeňská 33a, Brno ÚVOD

Více

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v období leden až červenec 2011

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v období leden až červenec 2011 o ovosti na pozemních komunikacích v České republice v Policie ČR za prvních 7 měsíců letošního roku šetřila celkem 40 897, při kterých bylo 385 osob usmrceno, 1 680 osob těžce zraněno a 12 111 osob zraněno

Více

Nejčastějším druhem nehody byla srážka jedoucích vozidel a srážka s pevnou překážkou. Celkový počet evidovaných nehod za I. Q v letech

Nejčastějším druhem nehody byla srážka jedoucích vozidel a srážka s pevnou překážkou. Celkový počet evidovaných nehod za I. Q v letech Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků uvádíme také údaje za minulé roky. Statistické

Více

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice, období leden až únor 2012

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice, období leden až únor 2012 o ovosti na pozemních komunikacích v České republice, období leden až únor 2012 Policie České republiky v období leden až únor letošního roku šetřila 12 479 na pozemních komunikacích. Při těchto ách bylo

Více

Statistika nehodovosti 3. čtvrtletí 2017

Statistika nehodovosti 3. čtvrtletí 2017 Statistika nehodovosti 3. čtvrtletí 2017 Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden říjen 2016

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden říjen 2016 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 7. listopadu Počet stran: 8 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden říjen Policie

Více

o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky v období leden až listopad 2009

o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky v období leden až listopad 2009 o ovosti na pozemních komunikacích České republiky v období leden až listopad 2009 Policie ČR za 11 měsíců letošního roku šetřila celkem 67 870, při kterých bylo 763 osob usmrceno, 3 225 osob těžce zraněno

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden listopad 2016

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden listopad 2016 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 8. prosince Počet stran: 8 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden listopad Policie

Více

Statistika nehodovosti 3. čtvrtletí 2016

Statistika nehodovosti 3. čtvrtletí 2016 Statistika nehodovosti 3. čtvrtletí 2016 Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků

Více

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v období leden až srpen 2012

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v období leden až srpen 2012 o ovosti na pozemních komunikacích v České republice v období leden až srpen 2012 Policie ČR za prvních 8 měsíců letošního roku šetřila celkem 52 566, při kterých bylo 452 osob usmrceno, 2 002 osob těžce

Více

Nárůst zaznamenáváme v kategorii: počet nehod o 2 293, tj. o 3,8% odhad hmotné škody o 82,61 mil. Kč, tj. o 2,3%.

Nárůst zaznamenáváme v kategorii: počet nehod o 2 293, tj. o 3,8% odhad hmotné škody o 82,61 mil. Kč, tj. o 2,3%. o ovosti na pozemních komunikacích České republiky za 9 měsíců roku 2013 Policie ČR za 9 měsíců roku 2013 šetřila 61 924 y, při kterých bylo 436 osob usmrceno, těžce zraněno bylo 2 081 osoba a 17 102 osoby

Více

FAKULTA DOPRAVNÍ VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU RYCHLOSTÍ A SMĚROVOSTI DOPRAVY VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH KATASTRU OBCE KAMENICE. Ústav dopravních systémů

FAKULTA DOPRAVNÍ VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU RYCHLOSTÍ A SMĚROVOSTI DOPRAVY VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH KATASTRU OBCE KAMENICE. Ústav dopravních systémů České vysoké učení technické v Praze FAKULTA DOPRAVNÍ http://www.fd.cvut.cz VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU RYCHLOSTÍ A SMĚROVOSTI DOPRAVY VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH KATASTRU OBCE KAMENICE ČERVENEC 2013 Odpovědný řešitel:

Více

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v lednu 2005

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v lednu 2005 o ovosti na pozemních komunikacích v České republice v lednu 2005 Policii České republiky bylo v lednu letošního roku nahlášeno celkem 16 658 na pozemních komunikacích, při kterých bylo 78 osob usmrceno,

Více

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za 1.pololetí 2012 (leden až červen).

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za 1.pololetí 2012 (leden až červen). S T A T I S T I K A ovosti na pozemních komunikacích v ČR za 1.pololetí 212 (leden až červen). Leden až červen 212 rozdíl stejné období roku 211 POČET NEHOD 38.923 zvýšení o 4.55 = 11,6 % USMRCENO 31 snížení

Více

PODPŮRNÉ NÁSTROJE MANAGEMENTU BEZPEČNOSTI SILNIČNÍ SÍTĚ

PODPŮRNÉ NÁSTROJE MANAGEMENTU BEZPEČNOSTI SILNIČNÍ SÍTĚ PODPŮRNÉ NÁSTROJE MANAGEMENTU BEZPEČNOSTI SILNIČNÍ SÍTĚ Ing. Jiří Ambros (jiri.ambros@cdv.cz ) Ing. Milan Dont (milan.dont@cdv.cz) Ing. Radim Striegler (radim.striegler@cdv.cz ) ANOTACE Centrum dopravního

Více

Údaje jsou převzaty z http://www.policie.cz/clanek/statistika-nehodovosti-178464.aspx

Údaje jsou převzaty z http://www.policie.cz/clanek/statistika-nehodovosti-178464.aspx Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků uvádíme také údaje za minulé roky. Údaje

Více

Porovnání nepřímých ukazatelů bezpečnosti ve vybraných krajích

Porovnání nepřímých ukazatelů bezpečnosti ve vybraných krajích Porovnání nepřímých ukazatelů bezpečnosti ve vybraných krajích Ing. Pavel Havránek výzkumný pracovník Mgr. Martin Kyselý výzkumný pracovník Ing. Eva Simonová výzkumný pracovník Ing. Radim Striegler vedoucí

Více

Analýza výsledků měření intenzity dopravy na komunikaci I/7 u města Louny Ing. P. Beneš, PhD., Doc. Ing. J. Majtaník, CSc.

Analýza výsledků měření intenzity dopravy na komunikaci I/7 u města Louny Ing. P. Beneš, PhD., Doc. Ing. J. Majtaník, CSc. Analýza výsledků měření intenzity dopravy na komunikaci I/7 u města Louny Ing. P. Beneš, PhD., Doc. Ing. J. Majtaník, CSc. I. Úvod a cíl měření Cílem měření intenzity dopravy je získat hodnoty, které odpovídají

Více

Alkohol, léky a narkotika. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů

Alkohol, léky a narkotika. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Alkohol, léky a narkotika Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody pod vlivem alkoholu, omamných látek, léků a narkotik a jejich následky 20.7.2016 Obsah

Více

Policejní prezidium ČR Ředitelství služby dopravní policie. Bezpečnost silničního provozu v obcích a možnosti jejího ovlivňování ze strany Policie ČR

Policejní prezidium ČR Ředitelství služby dopravní policie. Bezpečnost silničního provozu v obcích a možnosti jejího ovlivňování ze strany Policie ČR Policejní prezidium ČR Ředitelství služby dopravní policie Bezpečnost silničního provozu v obcích a možnosti jejího ovlivňování ze strany Policie ČR plk. Ing. Tomáš LERCH Vývoj dopravní nehodovosti za

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden září 2016

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden září 2016 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 7. října Počet stran: 8 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden září Policie České

Více

Nákladní automobily. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů

Nákladní automobily. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody nákladních automobilů a jejich následky 17.5.2016 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Národní databáze... 3 1.2 Evropské databáze...

Více

Statistiky seniorů. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody seniorů a jejich následky

Statistiky seniorů. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody seniorů a jejich následky Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody seniorů a jejich následky 20.2.2013 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Národní databáze... 3 1.2 Evropská databáze IRTAD...

Více

PŘÍLOHA 2. Metodika sledování nepřímých ukazatelů bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. v rámci

PŘÍLOHA 2. Metodika sledování nepřímých ukazatelů bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. v rámci SENZOR PŘÍLOHA 2 Metodika sledování nepřímých ukazatelů bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích v rámci České národní observatoře bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích Leden 2008 1 Číslo

Více

6. Dopravní nehody (kódy V01-V99)

6. Dopravní nehody (kódy V01-V99) 6. Dopravní nehody (kódy V1-V99) Dopravní nehody jsou skupinou vnějších příčin, na které umírá třetí největší počet osob a toto pořadí se udržuje po celé zde hodnocené období. Výrazně větší byl, zejména

Více

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až listopad 2014.

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až listopad 2014. S T A T I S T I K A ovosti na pozemních komunikacích v ČR za období leden až listopad 2014. Leden až listopad 2014 rozdíl stejné období roku 2013 POČET NEHOD 78.090 zvýšení o 651 = 0,84 % USMRCENO 577

Více

Vývoj následků dopravní nehodovosti v ČR a SR. Od rozdělení ČSFR do konce roku 2015

Vývoj následků dopravní nehodovosti v ČR a SR. Od rozdělení ČSFR do konce roku 2015 Vývoj následků dopravní nehodovosti v ČR a SR Dokument mapuje vývoj dopravní nehodovosti, resp. její následky. Poukazuje jak na pozitivní tak i na negativní trendy v jednotlivých oblastech této problematiky

Více

Statistika počtu událostí v insolvenčním řízení pol. 2012

Statistika počtu událostí v insolvenčním řízení pol. 2012 Příloha č. 5 Statistika počtu událostí v insolvenčním řízení 2008 1. pol. 2012 1. Pro účely revizní novely byla zpracována statistická analýza počtu událostí v insolvenčním řízení. Data, která jsou využita

Více

ČERNÁ HORA. II/377, směr Rájec-Jestřebí. Černá Hora. I/43, směr Brno. II/377, směr Rájec-Jestřebí. II/377, směr Černá Hora, Tišnov

ČERNÁ HORA. II/377, směr Rájec-Jestřebí. Černá Hora. I/43, směr Brno. II/377, směr Rájec-Jestřebí. II/377, směr Černá Hora, Tišnov I/43 x II/377 Okružní křižovatka I/43, směr Svitavy okružní křižovatka II/377, směr Tišnov II/377, směr Rájec-Jestřebí Černá Hora I/43, směr Brno 1. Celková situace Sledovaná čtyřramenná okružní křižovatka

Více

Ujetí viníka z místa nehody. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů

Ujetí viníka z místa nehody. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Ujetí viníka z místa nehody Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody a jejich následky, kdy viník z místa nehody ujel 29.11.2016 Obsah 1. Úvod... 3 1.1

Více

Senioři. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody seniorů a jejich následky

Senioři. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody seniorů a jejich následky Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody seniorů a jejich následky 24.4.2016 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Národní databáze... 3 1.2 Evropská databáze IRTAD...

Více

Kvalitní veřejné osvětlení výrazně ovlivňuje bezpečnost silničního provozu

Kvalitní veřejné osvětlení výrazně ovlivňuje bezpečnost silničního provozu Kvalitní veřejné osvětlení výrazně ovlivňuje bezpečnost silničního provozu Pár čísel ze statistiky DN Počet nehod šetřených Policií ČR v roce 2015 je od roku 1990 7. nejnižší (nejméně bylo v roce 2009

Více

Nárůst zaznamenáváme v kategorii: počet nehod o 372, tj. o 2,9%.

Nárůst zaznamenáváme v kategorii: počet nehod o 372, tj. o 2,9%. o ovosti na pozemních komunikacích v České republice, Policie České republiky v období leden až únor letošního roku šetřila 13 064 na pozemních komunikacích. Při těchto ách bylo 72 osob usmrceno, 284 osob

Více

Rizikové chování mladých řidičů. Mgr. Zuzana Strnadová Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. BRNO

Rizikové chování mladých řidičů. Mgr. Zuzana Strnadová Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. BRNO Rizikové chování mladých řidičů Mgr. Zuzana Strnadová Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. BRNO Rok 2006 Změna ve znění zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, s platností od 1.7. 2006.

Více

o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky v období leden až listopad 2008

o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky v období leden až listopad 2008 o ovosti na pozemních komunikacích České republiky v období leden až listopad 2008 Policie ČR za 11 měsíců letošního roku šetřila celkem 147 229, při kte - rých bylo 910 osob usmrceno, 3 504 osob těžce

Více

REALIZACE A VYHODNOCENÍ PROFILOVÝCH DOPRAVNÍCH PRŮZKUMŮ VE MĚSTĚ ČESKÁ SKALICE

REALIZACE A VYHODNOCENÍ PROFILOVÝCH DOPRAVNÍCH PRŮZKUMŮ VE MĚSTĚ ČESKÁ SKALICE České vysoké učení technické v Praze FAKULTA DOPRAVNÍ Ústav dopravních systémů Horská 3, 128 03 PRAHA 2 http://www.fd.cvut.cz REALIZACE A VYHODNOCENÍ PROFILOVÝCH DOPRAVNÍCH PRŮZKUMŮ VE MĚSTĚ ČESKÁ SKALICE

Více

VYUŽITÍ VYBRANÝCH NOVĚ POSTAVENÝCH CYKLISTICKÝCH KOMUNIKACÍ A UŽÍVÁNÍ CYKLISTICKÝCH PŘILEB

VYUŽITÍ VYBRANÝCH NOVĚ POSTAVENÝCH CYKLISTICKÝCH KOMUNIKACÍ A UŽÍVÁNÍ CYKLISTICKÝCH PŘILEB VYUŽITÍ VYBRANÝCH NOVĚ POSTAVENÝCH CYKLISTICKÝCH KOMUNIKACÍ A UŽÍVÁNÍ CYKLISTICKÝCH PŘILEB VARIACE INTENZIT CYKLISTICKÉ DOPRAVY ING. JAN MARTOLOS, EDIP s.r.o., www.edip.cz, E-MAIL: martolos@edip.cz ING.

Více

Děti. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody dětí a jejich následky

Děti. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody dětí a jejich následky Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody dětí a jejich následky 25.8.2014 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Národní databáze... 3 1.2 Evropská databáze IRTAD...

Více

Celkový počet evidovaných nehod za 1. pololetí v letech

Celkový počet evidovaných nehod za 1. pololetí v letech Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků uvádíme také údaje za minulé roky. Statistické

Více

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI Rok 216 Obsah Počet bodovaných řidičů, počet dvanáctibodových řidičů 3 Přírůstky bodů za poslední rok, složení udělených bodů. 4 Srovnání

Více

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu leden - září Informace o plnění základních strategických a dílčích cílů

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu leden - září Informace o plnění základních strategických a dílčích cílů Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 Informace o plnění základních strategických a dílčích cílů 9.10.2016 Obsah 1. Úvod... 4 1.1 Národní databáze... 4 2. Strategické cíle... 5 2.1

Více

Nepřiměřená rychlost je nejtragičtější příčinou dopravních nehod. Kdy u nás konečně změníme své chování?

Nepřiměřená rychlost je nejtragičtější příčinou dopravních nehod. Kdy u nás konečně změníme své chování? Znalecký ústav v dopravě, dopravních stavbách a příbuzných oborech Vítěz evropské Ceny bezpečnosti silničního provozu Držitel certifikátu systému managementu kvality ČSN EN ISO 9001:2009 Tisková zpráva

Více

DOPRAVNÍ STUDIE. Studie počtu a rychlostí vozidel s ohledem na dodržování maximální povolené rychlosti

DOPRAVNÍ STUDIE. Studie počtu a rychlostí vozidel s ohledem na dodržování maximální povolené rychlosti DOPRAVNÍ STUDIE Studie počtu a rychlostí vozidel s ohledem na dodržování maximální povolené rychlosti Dodavatel: společnost DOSIP Servis, s. r.o., se sídlem Okříšky, Krahulov 37, 675 21 Okříšky, IČ : 27720713,

Více

Analýza nehodovosti a návrh bezpečnostních opatření v obci Šebrov-Kateřina

Analýza nehodovosti a návrh bezpečnostních opatření v obci Šebrov-Kateřina Analýza nehodovosti a návrh bezpečnostních opatření v obci Šebrov-Kateřina (výtah ze studie) Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. 2009 Předmětem smlouvy bylo provedení analýzy nehodovosti a návrh bezpečnostních

Více

Dopravní nehodovost v roce 2012

Dopravní nehodovost v roce 2012 Dopravní nehodovost v roce 2012 Dopravní nehodovost v roce 2012 plk. Mgr. Martin Červíček policejní prezident Dopravní nehodovost v roce 2012 plk. Mgr. Tomáš Kužel náměstek policejního prezidenta pro vnější

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu a o dění na Ukrajině leden 2016

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu a o dění na Ukrajině leden 2016 pm0 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: +0 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu a o dění na Ukrajině

Více

Vize 2020 KONCEPČNÍ PŘÍSTUP NEBO KAPITULACE - BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU V ČR

Vize 2020 KONCEPČNÍ PŘÍSTUP NEBO KAPITULACE - BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU V ČR Vize 2020 KONCEPČNÍ PŘÍSTUP NEBO KAPITULACE - BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU V ČR Ing. Jindřich Frič, Ph.D. ředitel Divize bezpečnosti a dopravního inženýrství www.cdv. Měsíc co měsíc stejný rozdíl? Madrid

Více

Vývoj a srovnání dopravní nehodovosti v ČR a SR a její analýza V uplynulých 21 letech (od rozdělení ČSFR do konce roku 2013)

Vývoj a srovnání dopravní nehodovosti v ČR a SR a její analýza V uplynulých 21 letech (od rozdělení ČSFR do konce roku 2013) Vývoj a srovnání dopravní nehodovosti v ČR a SR a její analýza V uplynulých 21 letech (od rozdělení ČSFR do konce roku 2013) Dokument mapuje vývoj dopravní nehodovosti, resp. její následky. Poukazuje jak

Více

5. Není nutno čekat na nehody Ing. Jiří Ambros, CDV, Vlasta Michková, ŘSD ČR

5. Není nutno čekat na nehody Ing. Jiří Ambros, CDV, Vlasta Michková, ŘSD ČR 5. Není nutno čekat na nehody Ing. Jiří Ambros, CDV, Vlasta Michková, ŘSD ČR Abstrakt: Bezpečnost silničního provozu na vybraných místech se tradičně hodnotí prostřednictvím nehodovosti. Na potřebné množství

Více

Statistika nehodovosti 1. čtvrtletí 2016

Statistika nehodovosti 1. čtvrtletí 2016 Statistika nehodovosti 1. čtvrtletí 2016 Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků

Více

Statistika nehodovosti rok 2016

Statistika nehodovosti rok 2016 Statistika nehodovosti rok 2016 Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků uvádíme

Více

ANALÝZA DOPADŮ ZÁKONA č. 411/2005 Sb. A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ NA DOPRAVNÍ NEHODOVOST

ANALÝZA DOPADŮ ZÁKONA č. 411/2005 Sb. A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ NA DOPRAVNÍ NEHODOVOST ANALÝZA DOPADŮ ZÁKONA č. 411/2005 Sb. A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ NA DOPRAVNÍ NEHODOVOST SRPEN 2007 Zhotovitel: Zadavatel: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Líšeňská 33 a 636 00 Brno Česká republika Česká

Více

Pardubický , ,67. Liberecký , Karlovarský , ,27

Pardubický , ,67. Liberecký , Karlovarský , ,27 II. NEHODY V KRAJÍCH Pardubický 3 622-104 -2,79 35-7 -16,67 V této kapitole jsou uvedeny údaje o ách v silničním provozu na území jednotlivých krajů České republiky. Liberecký 3 788-71 -1,84 20-5 -20 Karlovarský

Více

Vyhodnocení sčítání dopravy v obci Telnice na ulici Palackého

Vyhodnocení sčítání dopravy v obci Telnice na ulici Palackého Vyhodnocení sčítání dopravy v obci Telnice na ulici Palackého Obec Telnice Zodpovědný řešitel: Ing. Martin Smělý duben 2014 1. Identifikační údaje Název práce: Objednatel: Vyhodnocení sčítání dopravy v

Více

Děti. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody dětí a jejich následky

Děti. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody dětí a jejich následky Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody dětí a jejich následky 22.8.2013 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Národní databáze... 3 1.2 Evropská databáze IRTAD...

Více

Vývoj a srovnání dopravní nehodovosti v ČR a SR a její analýza. V uplynulých 21 letech (od rozdělení ČSFR do konce roku 2013)

Vývoj a srovnání dopravní nehodovosti v ČR a SR a její analýza. V uplynulých 21 letech (od rozdělení ČSFR do konce roku 2013) Vývoj a srovnání dopravní nehodovosti v ČR a SR a její analýza V uplynulých 21 letech (od rozdělení ČSFR do konce roku 2013) Dokument mapuje vývoj dopravní nehodovosti, resp. její následky. Poukazuje jak

Více

Železniční přejezdy. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů

Železniční přejezdy. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody a jejich následky na železničních přejezdech 15.9.2013 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Národní databáze... 3 2. Základní

Více

Dopravní průzkum - Analytická část

Dopravní průzkum - Analytická část Dopravní model města Kuřim Dopravní průzkum - Analytická část 11/2009 2 OBSAH 1. ÚVOD... 4 2. PRŮZKUMY INDIVIDUÁLNÍ AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY... 5 2.1. PŘÍPRAVA PRŮZKUMU... 5 2.1.1. Typ prováděho průzkumu...

Více

Návrhová 50-ti rázová intenzita dopravy pohledem dostupných dat Ing. Jan Martolos, Ing. Luděk Bartoš, Ing. Dušan Ryšavý, EDIP s.r.o.

Návrhová 50-ti rázová intenzita dopravy pohledem dostupných dat Ing. Jan Martolos, Ing. Luděk Bartoš, Ing. Dušan Ryšavý, EDIP s.r.o. Návrhová 50-ti rázová intenzita dopravy pohledem dostupných dat Ing. Jan Martolos, Ing. Luděk Bartoš, Ing. Dušan Ryšavý, EDIP s.r.o. Úvod Intenzita dopravy (počet vozidel, která projedou příčným řezem

Více

Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností listopad 2015

Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností listopad 2015 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jarmila.pilecka@soc.cas.cz Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni

Více

Statistiky motocyklistů. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody motocyklistů a jejich následky

Statistiky motocyklistů. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody motocyklistů a jejich následky Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody motocyklistů a jejich následky 5.3.2013 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Národní databáze... 3 2. Základní fakta... 4 2.1

Více

Zvládnutí růstu přepravní náročnosti a vlivu globalizace v dopravě. Harmonizace podmínek přepravního trhu a zpoplatnění uživatele

Zvládnutí růstu přepravní náročnosti a vlivu globalizace v dopravě. Harmonizace podmínek přepravního trhu a zpoplatnění uživatele S O U B O R I N D I K Á T O R Ů D O P R AV N Í P O L I T I K Y Indikátory budou hodnoceny k rokům 2010 a 2013 v porovnání k roku 2005 (L = limity, T = trendy). Dosažení vhodné dělby přepravní práce mezi

Více

Úrazy dětí v dopravě. Policie České republiky Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje. plk. Ing. Leoš Tržil

Úrazy dětí v dopravě. Policie České republiky Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje. plk. Ing. Leoš Tržil Úrazy dětí v dopravě Policie České republiky Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje plk. Ing. Leoš Tržil V letech 1993 2015 zemřelo na českých silnicích celkem 751 dětí nejčastěji umíraly v osobních

Více

3 Monitoring návštěvnosti Cyklostezky Ohře lokalita NEBANICE

3 Monitoring návštěvnosti Cyklostezky Ohře lokalita NEBANICE 11 3 Monitoring návštěvnosti Cyklostezky Ohře lokalita NEBANICE 3.1 Základní informace o monitoringu návštěvnosti stezky Zpracovatel: Spolupráce: Období: Lokalita: Partnerství, obecně prospěšná společnost

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči Vydala: Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj Zpracovala: Zora Pištěcká http://www.timur.cz 2010 1.

Více

1. Vnitřní stěhování v České republice

1. Vnitřní stěhování v České republice 1. Vnitřní stěhování v České republice Objem vnitřní migrace v České republice je dán stěhováním z obce do jiné obce. Proto je třeba brát v úvahu, že souhrnný rozsah stěhování je ovlivněn i počtem obcí.

Více

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE. Dopravní VaV centrum CDV PLUS. 3. 10. 2011 BVV Veletrhy Brno

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE. Dopravní VaV centrum CDV PLUS. 3. 10. 2011 BVV Veletrhy Brno Dopravní VaV centrum CDV PLUS Ing. Petr Pokorný Implementace BA a BI na silnice nižších kategorií EU projekt Zdroj:ETSC, 2011 Procentuální změna v počtu usmrcených v letech 2001-2010 Zdroj:ETSC, 2011 Počet

Více

INTENZITA DOPRAVY na komunikaci I/7 květen 2013. Hodnověrnost tvrzení je dána hodnověrností důkazů

INTENZITA DOPRAVY na komunikaci I/7 květen 2013. Hodnověrnost tvrzení je dána hodnověrností důkazů INTENZITA DOPRAVY na komunikaci I/7 květen 2013 Hodnověrnost tvrzení je dána hodnověrností důkazů Cíl měření Cílem měření intenzity dopravy je získat hodnoty, které odpovídají skutečné intenzitě provozu

Více

ZJIŠTĚNÍ ÚČINNOSTI ZAŘÍZENÍ PRO PROVOZNÍ INFORMACE V OBCI KOKORY

ZJIŠTĚNÍ ÚČINNOSTI ZAŘÍZENÍ PRO PROVOZNÍ INFORMACE V OBCI KOKORY ZJIŠTĚNÍ ÚČINNOSTI ZAŘÍZENÍ PRO PROVOZNÍ INFORMACE V OBCI KOKORY DETERMINING THE EFFECTIVENESS OF EQUIPMENT FOR TRAFFIC INFORMATION IN THE MUNICIPALITY KOKORY Martin Lindovský 1 Anotace: Tento článek se

Více

4. Sebevraždy podle pohlaví

4. Sebevraždy podle pohlaví 4. Sebevraždy podle pohlaví Úmrtí sebevraždou mužů je trvale více než u žen a to několikanásobně. V dlouhodobém srovnání (od vzniku Československa) je vývoj u obou pohlaví většinou obdobný; období vzestupu,

Více

1. Počet, pohyb a věková struktura obyvatelstva

1. Počet, pohyb a věková struktura obyvatelstva 196 1965 197 198 199 2 25 21 196 1965 197 198 199 2 25 21 Počet obyvatel (stav k 31.12., v tis.) Počet cizinců (stav k 31.12. v tis.) Podíl z celkového obyvatelstva 1. Počet, pohyb a věková struktura obyvatelstva

Více

BRNOSAFETY 2014 TÉMATA PREZENTACE Brno konference

BRNOSAFETY 2014 TÉMATA PREZENTACE Brno konference konference 15. 16. 9. 2014 Brno partner akce: www.bvv.cz/brnosafety/ TÉMATA PREZENTACE Problematika dopravních uzavírek Řešené projekty CDV Systém ViaZONE Projekt ASAP Závěrečné shrnutí 1 Problematika

Více

5 Potratovost. Tab. 5.1 Potraty,

5 Potratovost. Tab. 5.1 Potraty, 5 Potratovost Počet potratů se dlouhodobě snižuje a tento trend pokračoval i v roce. Registrovaných 7 potratů bylo 35,8 tisíce, čímž bylo opět překonáno historické minimum. Počet umělých přerušení těhotenství

Více

TEMPO 30 PLOŠNÉ ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY. Zkušenosti a doporučení k zavádění Zón 30 v ČR. CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v.v.i. Ing.

TEMPO 30 PLOŠNÉ ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY. Zkušenosti a doporučení k zavádění Zón 30 v ČR. CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v.v.i. Ing. CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v.v.i. TEMPO 30 PLOŠNÉ ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY Zkušenosti a doporučení k zavádění Zón 30 v ČR Ing. Eva Simonová Projekt MD č. CG711-081-120 Představení projektu TEMPO 30 Identifikační

Více

ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU 2011/12

ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU 2011/12 z toho Ústav pro informace ve vzdělávání Začátek školního roku 2011/12 ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU 2011/12 Úvod Předkládaný materiál podává základní informaci o odhadovaných počtech ţáků a nově přijatých na

Více

Vliv kvality osvětlení pozemních komunikací na dopravní nehodovost

Vliv kvality osvětlení pozemních komunikací na dopravní nehodovost Vliv kvality osvětlení pozemních komunikací na dopravní nehodovost Počet obětí dopravních nehod na světě ročně: 1 250 000 Počet zraněných při dopravních nehodách ročně: Celosvětové náklady silničních dopravních

Více

ÚSTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

ÚSTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 110 00 Praha 1, Bolzanova 1 tel. (02) 223 837, fax (02) 221 997 - " J r> ' l- >: i * DATA O DOPRAVĚ V PRAZE 1992 1 ÚVOD Ústav dopravního inženýrství (ÚDI) je specializovanou organizací,

Více

STRUČNÉ SHRNUTÍ. Učitelé škol regionálního školství bez vedoucích zaměstnanců

STRUČNÉ SHRNUTÍ. Učitelé škol regionálního školství bez vedoucích zaměstnanců Genderové otázky pracovníků ve školství STRUČNÉ SHRNUTÍ Svodka Genderové otázky pracovníků ve školství se zabývá genderovou strukturou pracovníků v regionálním školství a na jejím základě pak také strukturou

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1 Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2011/2012 činil 124 719, z toho do studia

Více

Děti. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody dětí a jejich následky

Děti. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody dětí a jejich následky Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody dětí a jejich následky 29.5.2016 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Národní databáze... 3 1.2 Evropská databáze IRTAD...

Více

DEMOGRAFICKÁ STUDIE MLADÁ BOLESLAV

DEMOGRAFICKÁ STUDIE MLADÁ BOLESLAV DEMOGRAFICKÁ STUDIE MLADÁ BOLESLAV PhDr. Eva Pešková 211 DEMOGRAFICKÁ STUDIE MLADÁ BOLESLAV PhDr. Eva Pešková 211 1 1. Charakteristika města a základní demografické údaje 1.1. Město Mladá Boleslav a počet

Více

Úrazovost a nemocnost v odvětvích OS za rok 2015 pro ASKP

Úrazovost a nemocnost v odvětvích OS za rok 2015 pro ASKP Úrazovost a nemocnost v odvětvích OS za rok pro ASKP Předkládaná zpráva o vývoji úrazovosti a nemocnosti v odvětvích Odborového svazu skla, keramiky a porcelánu (dále jen OS ) sleduje a zpracovává přehled

Více

(Pozor, celkový součet je uveden v poloviční velikosti, skutečný počet je kolem ).

(Pozor, celkový součet je uveden v poloviční velikosti, skutečný počet je kolem ). Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia ve školním roce 2007/2008 činil 154 182, z toho do studia po základní škole jich bylo přijato 133 990

Více

Důvěra některým institucím veřejného života v březnu 2015

Důvěra některým institucím veřejného života v březnu 2015 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 8 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Důvěra některým institucím veřejného života v březnu

Více

OSTROV GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY

OSTROV GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY 08-21 OSTROV GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY ČÁST: DOPRAVNÍ PRŮZKUM ČERVENEC 2008 OBSAH OBSAH... 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2. ÚVOD... 3 ZADÁNÍ... 3 ŘEŠENÉ ÚZEMÍ... 3 CÍLE PRŮZKUMU... 3 POUŽITÉ PODKLADY...

Více

Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie

Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie Základní ukazatele nehodovosti V období leden srpen 2014 došlo na území hl. m. Prahy k celkem 12 283 dopravním nehodám. Při těchto

Více

1. Vývoj počtu ekonomických subjektů v ČR od roku 2000

1. Vývoj počtu ekonomických subjektů v ČR od roku 2000 1. Vývoj počtu ekonomických subjektů v ČR od u 2000 1.1. Celkový vývoj Charakteristika celkového vývoje ekonomických subjektů v ČR vychází z údajů registru ekonomických subjektů (RES), kde se evidují všechny

Více

Dopravní nehodovost v ČR a Pardubickém kraji v roce 2012

Dopravní nehodovost v ČR a Pardubickém kraji v roce 2012 Dopravní nehodovost v ČR a Pardubickém kraji v roce 2012 Délka a hustota silniční sítě v Pardubickém kraji a v ČR Pardubický kraj Druh silnice Délka v km Hustota na (km/rozloha kraje*1000) Dálnice 8,8

Více

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až srpen 2016

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až srpen 2016 S T A T I S T I K A ovosti na pozemních komunikacích v ČR za období leden až srpen 2016 Leden až srpen 2016 rozdíl stejné období roku 2015 POČET NEHOD 63.937 zvýšení o 3.939 = 6,6 % USMRCENO 353 snížení

Více

6. Nehody podle místa a druhu komunikace

6. Nehody podle místa a druhu komunikace 6. Nehody podle místa a druhu komunikace K většině nehod dochází na komunikacích v obcích Navzdory citelnému poklesu v poslední dekádě je stále většina nehod soustředěna na komunikace v obcích. V intravilánu

Více

4 Monitoring návštěvnosti Cyklostezky Ohře SVATOŠSKÉ SKÁLY

4 Monitoring návštěvnosti Cyklostezky Ohře SVATOŠSKÉ SKÁLY 4 Monitoring návštěvnosti Cyklostezky Ohře SVATOŠSKÉ SKÁLY 4.1 Základní informace o monitoringu návštěvnosti stezky Zpracovatel: Spolupráce: Období: Lokalita: Partnerství, obecně prospěšná společnost Adresa:

Více

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období roku 2014.

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období roku 2014. S T A T I S T I K A ovosti na pozemních komunikacích v ČR za období roku 2014. Rok 2014 rozdíl stejné období - rok 2013 POČET NEHOD 85.859 zvýšení o 1.461 = 1,73 % USMRCENO 629 zvýšení o 46 osob = 7,89

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v roce 2016

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v roce 2016 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 9. ledna 2017 Počet stran: 12 INFORMACE o ovosti na pozemních komunikacích v České republice v roce V roce Policie České republiky

Více

P o l i c i e Č e s k é r e p u b l i k y O k r e s n í ř e d i t e l s t v í P a r t y z á n s k á 9, B r u n t á l 7 9 2 0 1 B R U N T Á L

P o l i c i e Č e s k é r e p u b l i k y O k r e s n í ř e d i t e l s t v í P a r t y z á n s k á 9, B r u n t á l 7 9 2 0 1 B R U N T Á L P o l i c i e Č e s k é r e p u b l i k y O k r e s n í ř e d i t e l s t v í P a r t y z á n s k á 9, B r u n t á l 7 9 2 0 1 B R U N T Á L Bezpečnostní analýza OOP ČR Krnov ( k 30.11.2006) 1. Úvod Stejně

Více

Konference o bezpečnosti silničního provozu REGIONSERVIS. 19.5.2011, Praha, hotel Olympik

Konference o bezpečnosti silničního provozu REGIONSERVIS. 19.5.2011, Praha, hotel Olympik Konference o bezpečnosti silničního provozu REGIONSERVIS 19.5.2011, Praha, hotel Olympik Ing. Milan Dont Odbor pozemních komunikací a územního plánu Témata Odbor PK a územního plánu Implementace směrnice

Více