TOXICITA KADMIA, BIOAKUMULACE A INDUKCE METALOTHIONEINŮ U LAREV PAKOMÁRŮ CHIRONOMUS RIPARIUS PŘI DESETIDENNÍ EXPOZICI V ARTIFICIÁLNÍM SEDIMENTU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TOXICITA KADMIA, BIOAKUMULACE A INDUKCE METALOTHIONEINŮ U LAREV PAKOMÁRŮ CHIRONOMUS RIPARIUS PŘI DESETIDENNÍ EXPOZICI V ARTIFICIÁLNÍM SEDIMENTU"

Transkript

1 ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (BRATISLAVA) Vol. 19, Supplement (2011): ISSN TOXICITA KADMIA, BIOAKUMULACE A INDUKCE METALOTHIONEINŮ U LAREV PAKOMÁRŮ CHIRONOMUS RIPARIUS PŘI DESETIDENNÍ EXPOZICI V ARTIFICIÁLNÍM SEDIMENTU Zuzana Rábová 1, Klára Hilscherová 1, Jan Kuta 1, René Kizek 2, Luděk Bláha 1 1 Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, Přírodovědecká fakulta, Masarykova Univerzita, Kamenice 126/3, Brno, Česká republika, 2 Ústav chemie a biochemie, Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, Brno, Česká republika Abstract: Cadmium toxicity, bioaccumulation and metallothionein induction in Chironomus riparius larvae exposed to contaminated artificial sediment in a 10-day test. Cadmium toxicity, its bioaccumulation and rate of metallothionein induction was studied in the larvae of fresh water midges Chironomus riparius in 10-day sediment test with individuals of distinct age (2 nd vs. 3 4 th instar) and distinct culture line. Klíčová slova: Chironomus, sediment, kadmium, bioakumulace, metalothionein ÚVOD Kontaktní sedimentové testy s larvami pakomárů Chironomus riparius jsou nástrojem ekotoxikologického posouzení kvality této komplexní matrice, která je obvykle zatížená značnou akumulací znečišťujících látek z vodního prostředí (Bervoets et al. 2004). Desetidenní testy jsou vhodným modelem pro sledování účinků toxických látek včetně kadmia jako modelové toxické látky (Potsma et al. 1996). METODIKA Desetidenní testy s larvami pakomárů Chironomus riparius, dle standardizované metodiky OECD (OECD 2004), byly realizovány v provzdušňovaných skleněných kádinkách (40 g suché váhy artificiálního sedimentu doplněno na 200 ml testovou vodou, ph 6 9, teplota (19 24 C), rozpuštěný kyslík min. 60 % ASV, krmení 0,05 mg tetraminu/larvu a den). V testech byly použity larvy ze dvou chovných linií ( RECETOX Brno, 275

2 % přežití ČR; linie 2 Univerzita Tübingen, Německo). Toxicita kadmia (zásobní roztok CdCl 2. 2,5 H 2 O) byla testována v koncentrační řadě 0; 1; 10; 100 a 1000 μg/g suché váhy sedimentu, vždy v 5 opakováních. Do každého opakování bylo nasazeno 20 malých larev 2. instaru (2 3 dny staré larvy) nebo velkých larev instaru, které byly po 10 dní předinkubovány v čistém křemenném písku. Po deseti dnech byl test ukončen, larvy byly vybrány ze sedimentu, stanoveno procento přežití, délka těla larev (binokulární lupa s kamerou Zeiss Stemi 2000-C a program QuickPHOTO MICRO), hmotnost lyofilizované tkáně, obsah kadmia a metalothioneinů v larvách. Kadmium v sedimentu a tkáni larev bylo stanoveno hmotnostní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP- MS), (Kuta 2009), hladina metalothionenů v larvách pak užitím metody diferenčně pulsní voltametrie na principu Brdičkovy reakce (Fabrik et al. 2008). Výsledky byly vyhodnoceny softwarem STATISTICA 8. VÝSLEDKY Obrázky 1 3 graficky znázorňují výsledky následujících sledovaných parametrů: procento přežití (obr. 1), růst jako délka těla (obr. 2) a obsah metalothioneinů (obr. 3). Tabulka 1 pak prezentuje míru bioakumulace kadmia larvami ve vztahu k naměřené koncentraci v kontaminovaném artificiálním sedimentu Koncentrace Cd [μg/g dw sedimentu] linie instar Obr. 1: Procento přežití u různě starých larev a larev z různých chovných linií (hvězdička značí statisticky významný rozdíl oproti kontrole t. j. koncentraci 0. Výsledky ukazují průměr z 5 opakování po 20 jedincích a směrodatnou odchylku) 276

3 MTs [μg/g celkoveho proteinu] Délka těla larev [mm] linie Koncentrace Cd [μg/g dw sedimentu] 3-4.instar Obr. 2: Růst vyjádřený jako délka těla larev u různě starých jedinců a jedinců z různých chovných linií (hvězdička značí statisticky významný rozdíl oproti kontrole t. j. koncentraci 0. Výsledky ukazují průměr z 5 opakování po 20 jedincích a směrodatnou odchylku) ,40 19,39 linie ,10 4,24 5,21 7,22 4,80 4, instar Koncentrace Cd [μg/g dw sedimentu] Obr. 3: Obsah metalothioneinů v tkáni larev různých instarů vztažený na obsah celkového proteinu (hvězdička značí statisticky významný rozdíl oproti kontrole t. j. koncentraci 0. Výsledky ukazují průměr z 5 opakování po 20 jedincích a směrodatnou odchylku) 277

4 Tab. 1: Obsah kadmia v uměle kontaminovaném artificiálním sedimentu a míra bioakumulace u různě starých larev a larev z různých chovných linií. (Výsledky ukazují průměr z 5 opakování po 20 jedincích a směrodatnou odchylku) Cd μg/g ,25 1,29 10,21 101,96 736,36 sediment (± 0,09) (± 0,05) (± 1,10) (± 6,06) (± 260,84) larvy 7,30 17,80 107,37 linie 2 2,55 45,07 222,69 larvy (± 0,80) (± 6,32) (± 49,41) 3 4.instar 0,04 0,86 6,90 74,44 522,12 sediment (± 0,01) (± 0,14) (± 1,90) (± 8,33) (± 155,30) 3 4.instar 21,74 20,03 189,05 222, ,49 larvy (± 12,38) (± 11,68) (± 13,22) (± 38,03) (± 295,76) DISKUZE Z výsledků je patrné, že v parametru přežití jsou malé larvy nejméně 100krát citlivější, kdežto velké larvy přežívají na úrovni kontroly i při nejvyšší testované koncentraci kadmia 1000 μg/g. Vyšší citlivost larev nižších instarů byla popsána v několika studiích (Ristola 2000; Naylor 1997). U přežití nebyl mezi různými chovnými liniemi významný rozdíl. Sledujeme-li růst larev (délka těla), pak je citlivost u různých instarů i chovných linií podobná, avšak absolutní hodnoty růstu larev se mezi chovnými liniemi statisticky významně liší (viz grafy, statistické významnosti rozdílů mezi liniemi nejsou vyznačeny). Obdobně je tomu také u suché váhy. Růst se tedy jeví jako vhodnější sledovaný parametr, jak bylo diskutováno i dalšími autory (Watts et al. 2000). Růst byl až 10krát citlivější než přežití malých a alespoň 100krát citlivější než přežití velkých larev. Sledování růstu umožňuje také práci s velkými, dobře viditelnými larvami vyšších instarů. Z výsledků v tabulce 1 vyplývá, že míra bioakumulace kadmia postupně klesala s rostoucí dávkovanou koncentrací, což je v souladu s výsledky jiných obdobných studií (Gillis et al. 2002). Pozorovaný jev může souviset s postupným vyčerpáním vazebných míst pro dvojmocné ionty kadmia (Besser et al. 1995; Harrahy et al. 1997; Ogendi et al. 2007). Problematické jsou hodnoty kadmia pozorované v kontrolních variantách; k jejich kontaminaci mohlo dojít např. během analýzy nebo přidáváním některé ze složek sedimentu či potravy s neznámým obsahem kadmia. Hodnoty bioakumulovaného kadmia vykazují podobnou korelační závislost jak u larev různého stáří, tak u larev z různých chovů. Indukce metalothioneinů, které jsou subletálním biomarkerem expozice kovům (Mouneyrac 2002), má v případě velkých larev 10krát nižší citlivost než 278

5 růst, v případě malých larev pak byla citlivost obou parametrů srovnatelná. Tento rozdíl však může dále souviset s odlišností chovných linií. Koncentrace kadmia v reálných přírodních sedimentech se zpravidla pohybují v rozmezí od 0 do 10 μg/g (velmi znečištěné lokality); (Bervoets et al. 2004). Svou citlivostí při koncentraci kadmia 10 μg/g se ekotoxikologické testy s pakomáry tedy nacházejí na hranici environmentální relevance. Uvedené testy se tak zdají být vhodné spíše pro provádění základní ekotoxikologické charakterizace znečišťujících látek v artificiálním systému. Při hodnocení výsledků je lépe dbát na relativní než na absolutní hodnoty sledovaných parametrů, protože ty se mohou lišit v různých chovných kulturách nebo v závislosti na vnějších faktorech (Lacey 1999; Ineichen 1979). ZÁVĚR Desetidenní kontaktní testy s larvami pakomárů Chironomus riparius s hodnocením různých cílových parametrů jsou nástrojem posouzení toxicity chemických látek v sedimentu. Larvy vykazují v různých sledovaných parametrech různou citlivost, s různou variabilitou a různou opakovatelností výsledků. Důležitým faktorem citlivosti je stáří larev vyšší instary jsou v některých parametrech až 100krát méně citlivé než instary nižší (procento přežití). Jako nejcitlivější a nepraktičtější parametr vyhodnocení se jeví měření délky těla larev, které má zpravidla nízkou variabilitu a shodnou citlivost u malých i velkých larev, což umožňuje spolehlivější práci s většími larvami. Larvy pakomárů bioakumululují škodliviny ze sedimentu a lze jich využít při bioakumulačních studiích podobně jako kroužkovců Annelida (Gillis 2002). Míra indukce metalothioneinů se svou citlivostí zdá být na stejné úrovni jako růstové parametry. PODĚKOVÁNÍ Výzkum je podporován výzkumným záměrem MSM "INCHEMBIOL" a projektem CETOCOEN ze strukturálních fondů EU (OP VaVPI CZ.1.05/2.1.00/ ). LITERATURA Besser J. M., Kubitz J. A., Ingersoll C. G., Braselton W. E., Giesy J. P Influences on copper bioaccumulation, growth, and survival of the midge, Chironomus tentans, in metal-contaminated sediments. Journal of Aquatic Ecosystem Health 4, pp Bervoets L. et al Caged midge larvae (Chironomus riparius) for the assessment of metal bioaccumulation from sediments in situ. Environmental Toxicology and Chemistry, 23 (2), pp

6 Fabrik I. et al A Determination of Metallothionein in Larvae of Freshwater Midges (Chironomus riparius) Using Brdicka Reaction. Sensors 8, pp Gillis P. L. et al Cadmium-induced production of a metallothioneinenlike protein in Tubifex tubifex (Oligochaeta) and Chironomus riparius (Diptera): correlation with reproduction and growth. Environmental Toxicology and Chemistry 21 (9), pp Harrahy E. A., Clements W. H Toxicity and bioaccumulation of a mixture of heavy metals in Chironomus tentans (Diptera: Chironomidae) in synthetic sediment. Environmental Toxicology and Chemistry 16 (2), pp Ineichen H., Riesen-Willi U., Fischer J Experimental Contributions to the Ecology of Chironomus (Diptera). II. The Influence of the Photoperiod on the Develpment of the Chironomus plumosus in the 4 th Larval Instar. Oecologia 39, pp Lacey R., Watzin M. C., McIntosh A. W Sediment organic matter content as a confounding factor in toxicity tests with Chironomus tentans. Environmental Toxicology and Chemistry 18 (2), pp Kuta J SOP stanovení kadmia v půdách a sedimentech. Mineralizace a stanovení kadmia v biologických vzorcích. Unpublished data, Brno, pp Mouneyrac C., Amiard J. C., Amiard-Triquet C., Cottier A., Rainbow P. S., Smith B. D Partitioning of accumulated trace metals in the talitrid amphipod crustacean Orchestia gammarellus: a cautionary tale on the use of metallothionein-like proteins as biomarkers. Aquatic Toxicology 57, pp Naylor C., Howcroft J Sediment bioassays with Chironomus riparius: understanding the influence of experimental design on test sensitivity. Chemosphere 35 (8), pp OECD Sediment-Water Chironomid Toxicity Test Using Spiked Sediment. OECD Test Guideline 218, pp Ogendi G. M., Brumbaugh W. G., Hannigan R. E., Farris J. L Effects of acidvolatile sulfide on metal bioavailability and toxicity to midge (Chironomus riparius) larvae in black shale sediments. Environmental Toxicology and Chemistry 26 (2), pp Postma J. F., Von Nugteren P., Buckert-de Jong M Increased cadmium excretion in metal-adapted populations of the midge Chironomus riparius (Diptera). Environmental Toxicology and Chemistry 15 (3), pp Ristola T Assessment of sediment toxicity using the midge Chironomus riparius (Diptera: Chironomidae). PhD Dissertations in Biology, Joensuu. Watts M. M., Pascoe D Comaparison of Chironomus riparius Meigen and Chironomus tentans Fabricius (Diptera: Chironomidae) for assessing the toxicity of sediments. Environmental Toxicology and Chemistry 19 (7), pp

VLIV VLASTNOSTÍ PŮD NA VÝSLEDKY KONTAKTNÍCH TESTŮ EKOTOXICITY

VLIV VLASTNOSTÍ PŮD NA VÝSLEDKY KONTAKTNÍCH TESTŮ EKOTOXICITY ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (BRATISLAVA) Vol. 20, 1(2012): 89-93 ISSN 1335-0285 VLIV VLASTNOSTÍ PŮD NA VÝSLEDKY KONTAKTNÍCH TESTŮ EKOTOXICITY Jaroslav Tošner, Ondřej Pařízek & Vladimír

Více

BULLETIN VÚRH VODŇ ANY

BULLETIN VÚRH VODŇ ANY Ročník 43 (3) červenec - září 2007 Volume 43 (3) July - September BULLETIN VÚRH VODŇ ANY 3 TOXICITA A BIODEGRADABILITA ODPADŮ A LÁTEK VÝZNAMNÝCH VE VODNÍM PROSTŘEDÍ Toxicity and Biodegradability of Matters

Více

Vliv mineralizace vzorku na citlivost řasového biotestu

Vliv mineralizace vzorku na citlivost řasového biotestu Czech Phycology, Olomouc, 4: 191-201, 2004 191 Vliv mineralizace vzorku na citlivost řasového biotestu The influence of sample mineralization on algal bioassy sensitivity Vladimír K o č í 1, Hynek B e

Více

MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ

MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ ODDĚLENÍ RYBÁŘSTVÍ A HYDROBIOLOGIE VÝROČNÍ ZPRÁVA ODDĚLENÍ ZA ROK 2008 BRNO, březen 2009 MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ ODDĚLENÍ RYBÁŘSTVÍ

Více

///. česká ichtyologická konference byla uspořádána v rámci VIII. vodňanských rybářských dnů 1998

///. česká ichtyologická konference byla uspořádána v rámci VIII. vodňanských rybářských dnů 1998 ///. česká ichtyologická konference byla uspořádána v rámci VIII. vodňanských rybářských dnů 1998 Poznámka redakce: Za jazykovou a věcnou stránku referátů odpovídají jednotliví autoři. Editor provedl pouze

Více

CERTIFIKOVANÁ METODIKA. Stanovení distribučního koeficientu radionuklidů v systému sediment povrchová voda a nerozpuštěné látky povrchová voda

CERTIFIKOVANÁ METODIKA. Stanovení distribučního koeficientu radionuklidů v systému sediment povrchová voda a nerozpuštěné látky povrchová voda Stanovení distribučního koeficientu radionuklidů v systému sediment povrchová voda a nerozpuštěné látky povrchová voda CERTIFIKOVANÁ METODIKA Eva Juranová a Eduard Hanslík Praha, 2014 CERTIFIKOVANÁ METODIKA

Více

Chem. Listy 108, 243 250 (2014)

Chem. Listy 108, 243 250 (2014) Chem. Listy 18, 5 (1) VOLTAMETRICKÉ STANOVENÍ TRICLOSANU POMOCÍ SYSTÉMU JEDNORÁZOVÝCH MĚRNÝCH CEL S INTEGROVANOU UHLÍKOVOU ELEKTRODOU Věnováno památce prof. Ing. Karla Štulíka, DrSc. ( 7.5.1). MILAN LIBÁNSKÝ*,

Více

Aplikace popelů ze spalování biomasy na zemědělskou půdu. certifikovaná metodika. Pavel Tlustoš a kol.

Aplikace popelů ze spalování biomasy na zemědělskou půdu. certifikovaná metodika. Pavel Tlustoš a kol. ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Aplikace popelů ze spalování biomasy na zemědělskou půdu certifikovaná metodika Pavel Tlustoš a kol. Česká zemědělská

Více

POVOLENÉ VERSUS REÁLNÉ ODBĚRY POVRCHOVÝCH VOD V ČR ANALÝZA DAT A INSTITUCIONÁLNÍ KONTEXT

POVOLENÉ VERSUS REÁLNÉ ODBĚRY POVRCHOVÝCH VOD V ČR ANALÝZA DAT A INSTITUCIONÁLNÍ KONTEXT POVOLENÉ VERSUS REÁLNÉ ODBĚRY POVRCHOVÝCH VOD V ČR ANALÝZA DAT A INSTITUCIONÁLNÍ KONTEXT Lenka Slavíková, Lubomír Petružela Klíčová slova povrchová voda povolení poplatek podniky Povodí Souhrn Článek se

Více

Fakulta technologie ochrany prostředí 1. VĚDECKÁ KONFERENCE FAKULTY TECHNOLOGIE OCHRANY PROSTŘEDÍ

Fakulta technologie ochrany prostředí 1. VĚDECKÁ KONFERENCE FAKULTY TECHNOLOGIE OCHRANY PROSTŘEDÍ Fakulta technologie ochrany prostředí 1. VĚDECKÁ KONFERENCE FAKULTY TECHNOLOGIE OCHRANY PROSTŘEDÍ SBORNÍK PŘEDNÁŠEK Aneta Krausová editor Praha 2014 Publikace neprošla jazykovou ani odbornou úpravou. Za

Více

NASTAVENÍ ROZHODOVACÍHO LIMITU PRO OBSAH RTUTI V LEDVINÁCH POTRAVINOVÝCH ZVÍŘAT (S VÝJIMKOU RYB)

NASTAVENÍ ROZHODOVACÍHO LIMITU PRO OBSAH RTUTI V LEDVINÁCH POTRAVINOVÝCH ZVÍŘAT (S VÝJIMKOU RYB) NASTAVENÍ ROZHODOVACÍHO LIMITU PRO OBSAH RTUTI V LEDVINÁCH POTRAVINOVÝCH ZVÍŘAT (S VÝJIMKOU RYB) Obsah SHRNUTÍ... 1 ÚVOD... 2 RTUŤ JAKO KONTAMINANT... 2 POLITICKÝ KONTEXT... 3 LIMITY STANOVENÉ PRO OBSAH

Více

lesnický průvodce Metody analýz forem hliníku v lesních půdách, půdním roztoku a kořenech dřevin

lesnický průvodce Metody analýz forem hliníku v lesních půdách, půdním roztoku a kořenech dřevin Metody analýz forem hliníku v lesních půdách, půdním roztoku a kořenech dřevin lesnický průvodce doc. Ing. Vít Šrámek, Ph.D. prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka Ing. Ondřej Drábek, Ph.D. Ing. Věra Fadrhonsová

Více

VÚRH V o d ň a n y. Evropský rybářský fond Investice do udržitelného rybolovu

VÚRH V o d ň a n y. Evropský rybářský fond Investice do udržitelného rybolovu FAKULTA RYBÁŘSTVÍ A OCHRANY VOD J I H O Č E S K Á U N I V E R Z I T A V Č E S K Ý C H B U D Ě J O V I C Í C H Bulletin ročník volume VÚRH V o d ň a n y 46 2 2010 duben červen april june Tato publikace

Více

REPORTS OF FORESTRY RESEARCH VĚDECKÝ RECENZOVANÝ ČASOPIS SCIENTIFIC REVIEWED JOURNAL

REPORTS OF FORESTRY RESEARCH VĚDECKÝ RECENZOVANÝ ČASOPIS SCIENTIFIC REVIEWED JOURNAL ZPRÁVY LESNICKÉHO VÝZKUMU REPORTS OF FORESTRY RESEARCH VĚDECKÝ RECENZOVANÝ ČASOPIS SCIENTIFIC REVIEWED JOURNAL 1/2012 ZPRÁVY LESNICKÉHO VÝZKUMU Reports of Forestry Research E 57 ISSN 0322-9688 E Vydává:

Více

METODA STANOVENÍ SORPČNÍ CHARAKTERISTIKY PRO UMĚLÉ RADIONUKLIDY V HYDROSFÉŘE

METODA STANOVENÍ SORPČNÍ CHARAKTERISTIKY PRO UMĚLÉ RADIONUKLIDY V HYDROSFÉŘE METODA STANOVENÍ SORPČNÍ CHARAKTERISTIKY PRO UMĚLÉ RADIONUKLIDY V HYDROSFÉŘE Eva Juranová 1,2 a Eduard Hanslík 1 1 Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i., Podbabská 30, 160 00 Praha 6 2

Více

METODY STANOVENÍ BIOPŘÍSTUPNÉ A BIODOSTUPNÉ FRAKCE HYDROFOBNÍCH ORGANICKÝCH POLUTANTŮ

METODY STANOVENÍ BIOPŘÍSTUPNÉ A BIODOSTUPNÉ FRAKCE HYDROFOBNÍCH ORGANICKÝCH POLUTANTŮ METODY STANOVENÍ BIOPŘÍSTUPNÉ A BIODOSTUPNÉ FRAKCE HYDROFOBNÍCH ORGANICKÝCH POLUTANTŮ MONIKA ČVANČAROVÁ a,b a TOMÁŠ CAJTHAML a,b a Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i., Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4, b

Více

Fotodegradace rašelinných huminových látek

Fotodegradace rašelinných huminových látek Výzkum možností minimalizace obsahů organických škodlivin ve zdrojích pitných vod v Krušných horách Fotodegradace rašelinných huminových látek Krtička M. 1, Novák F. 2, Sýkorová A. 3, Novotná M. 3 Říjen

Více

VYUŽITÍ PELEGOVA MODELU PRO HODNOCENÍ JAKOSTI PŘÍRODNÍCH SÝRŮ V PRŮBĚHU ZRÁNÍ USAGE OF PELEG S MODEL FOR EVALUATION OF CHEESE QUALITY DURING RIPENING

VYUŽITÍ PELEGOVA MODELU PRO HODNOCENÍ JAKOSTI PŘÍRODNÍCH SÝRŮ V PRŮBĚHU ZRÁNÍ USAGE OF PELEG S MODEL FOR EVALUATION OF CHEESE QUALITY DURING RIPENING Potravinarstvo, vol. 7, Special Issue, March 2013 2013 Potravinarstvo. All rights reserved Available online: 20 March 2013 at www.potravinarstvo.com ISSN 1337-0960 (online) VYUŽITÍ PELEGOVA MODELU PRO

Více

The concentration of cadmium in organs of cows after experimental Load by cadmium sulphate

The concentration of cadmium in organs of cows after experimental Load by cadmium sulphate The concentration of cadmium in organs of cows after experimental Load by cadmium sulphate Koncentrace kadmia v orgánech krav po jeho dlouhodobém experimentálním podávání J. Zajíc, R. Vitásek Clinic of

Více

ISBN: 978-80-7427-073-4 Editors: Ovesná J., Pouchová V.

ISBN: 978-80-7427-073-4 Editors: Ovesná J., Pouchová V. Studie byla financována v rámci projektu NPV II č. 2B06187 Využití genomiky a genetického inženýrství pro vyhledávání a přípravu genotypů rostlin schopných degradovat kontaminanty životního prostředí (poskytovatel

Více

Význam metalothioneinu v maligním potenciálu nádorových buněk Diplomová práce

Význam metalothioneinu v maligním potenciálu nádorových buněk Diplomová práce Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav chemie a biochemie Význam metalothioneinu v maligním potenciálu nádorových buněk Diplomová práce Vedoucí práce: doc. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D. Vypracoval:

Více

SBORNÍK REFERÁTU Z ICHTYOLOGICKÉ KONFERENCE

SBORNÍK REFERÁTU Z ICHTYOLOGICKÉ KONFERENCE SBORNÍK REFERÁTU Z ICHTYOLOGICKÉ KONFERENCE (Vodňany 4. - 5. května 1994 ) Editoři: Jindřiška Mikešová Zdeněk Adámek Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický Vodňany Česká republika Použité materiály

Více

VLIV VYPOUŠTĚNÝCH VYČIŠTĚNÝCH ODPADNÍCH VOD Z KOŘENOVÝCH ČISTÍREN NA RECIPIENT. Miroslav Váňa, Eva Mlejnská, Ladislav Havel

VLIV VYPOUŠTĚNÝCH VYČIŠTĚNÝCH ODPADNÍCH VOD Z KOŘENOVÝCH ČISTÍREN NA RECIPIENT. Miroslav Váňa, Eva Mlejnská, Ladislav Havel Vážení čtenáři, právě vycházející číslo časopisu Vodohospodářské technicko-ekonomické informace otevírá již 55. ročník působnosti tohoto periodika. Při svém založení v roce 1959 dostal časopis za úkol

Více

NANOČÁSTICE STŘÍBRA PŘÍPRAVA, VLASTNOSTI A APLIKACE. Libor KVÍTEK a, Robert PRUCEK a, Aleš PANÁČEK a, Jana SOUKUPOVÁ a

NANOČÁSTICE STŘÍBRA PŘÍPRAVA, VLASTNOSTI A APLIKACE. Libor KVÍTEK a, Robert PRUCEK a, Aleš PANÁČEK a, Jana SOUKUPOVÁ a NANOČÁSTICE STŘÍBRA PŘÍPRAVA, VLASTNOSTI A APLIKACE Libor KVÍTEK a, Robert PRUCEK a, Aleš PANÁČEK a, Jana SOUKUPOVÁ a a UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta, Katedra fyzikální chemie,

Více

TESTOVÁNÍ VLIVU VYBRANÝCH FAKTORŮ NA PRŮBĚH NITRIFIKACE KALOVÉ VODY. PAVEL ŠVEHLA a, PAVEL JENÍČEK b, JAN HABART a, ALEŠ HANČ a a JIŘÍ BALÍK a

TESTOVÁNÍ VLIVU VYBRANÝCH FAKTORŮ NA PRŮBĚH NITRIFIKACE KALOVÉ VODY. PAVEL ŠVEHLA a, PAVEL JENÍČEK b, JAN HABART a, ALEŠ HANČ a a JIŘÍ BALÍK a TESTOVÁNÍ VLIVU VYBRANÝCH FAKTORŮ NA PRŮBĚH NITRIFIKACE KALOVÉ VODY PAVEL ŠVEHLA a, PAVEL JENÍČEK b, JAN HABART a, ALEŠ HANČ a a JIŘÍ BALÍK a a Katedra agroenvironmentální chemie a výživy rostlin, Česká

Více

Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení)

Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení) Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení) Centrum pro hospodaření s odpady (CeHO) se v rámci

Více

STAVEBNÍ OBZOR RO NÍK 13 ÍSLO 02/2004

STAVEBNÍ OBZOR RO NÍK 13 ÍSLO 02/2004 STAVEBNÍ OBZOR RO NÍK 13 ÍSLO 02/2004 Navigace v dokumentu OBSAH Kohoutková, A. K ístek, V. Význam smykových deformací p i zkou kách betonových trámk 33 Albert, D. Rohon, P. Vztah mezi obvodem u paty kmene

Více

Monitoring ovoce a plodin v okolí letiště Praha - Ruzyně. Technická zpráva

Monitoring ovoce a plodin v okolí letiště Praha - Ruzyně. Technická zpráva VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Ústav chemie a analýzy potravin Technická 5, 166 28 Praha 6 tel.: 220 443 057 a 185; e-mail: jana.hajslova@vscht.cz; vladimir.kocourek@vscht.cz Monitoring ovoce

Více

J.Haberle, V.Vlček, M.Kohut, T.Středa, J.Dostál, P.Svoboda METODIKA PRO PRAXI. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

J.Haberle, V.Vlček, M.Kohut, T.Středa, J.Dostál, P.Svoboda METODIKA PRO PRAXI. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. J.Haberle, V.Vlček, M.Kohut, T.Středa, J.Dostál, P.Svoboda Bilance a určení dostupné zásoby vody v kořenové zóně plodin METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha - Ruzyně Český

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA DISERTAČNÍ PRÁCE

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA DISERTAČNÍ PRÁCE MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA DISERTAČNÍ PRÁCE BRNO 2013 Mgr. NATALIA CERNEI Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústavv chemiee a biochemie MODERNÍ ANALYTICKÉ METODY PRO DETEKCI

Více