Integrovaná střední škola Cheb

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Integrovaná střední škola Cheb"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ SMĚRNICE k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Zpracovatel: ESTO Cheb s.r.o., Palackého 2087/8A, Cheb; tel

2 K realizaci ustanovení 101 až 108 zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce, a zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vydávám tuto směrnici : Obsah: Část I. článek 1 Zkratky,termíny a definice článek 2 Související předpisy článek 3-5 Všeobecná ustanovení Část II. Část III. Část IV. Část V. článek 1 Základní povinnosti vedoucích zaměstnanců článek 2 Základní povinnosti OZO BOZP článek 3 Základní povinnosti zaměstnanců článek 4 Práva zaměstnanců článek 5 Druhy školení článek 6 Vstupní školení článek 7 Školení - instruktáž na pracovním místě článek 8 Školení periodická článek 9 Školení vedoucích zaměstnanců článek 10 Školení zaměstnanců v odborných profesích článek 11 Školení podnikajících fyzických osob a vedoucích zaměstnanců firem, které se s vědomím vedoucích zaměstnanců školy pohybují na pozemcích nebo pracovištích školy článek 12 Evidence školení článek 1 Pracovní úrazy článek 2 Pracovní úrazy, jejich vyšetřování, hlášení a odškodňování článek 1 Povinnosti zaměstnavatele při poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, MČDP a ochranných nápojů článek 2 Povinnosti zaměstnanců k poskytnutým OOPP, MČDP a ochranným nápojům článek 1 Kontroly a prověrky článek 2 Odpovědnost za kontroly a revize zařízení článek 3 Odpovědnost za stav lékárniček článek 4 Závěrečná ustanovení Zpracovatel: ESTO Cheb s.r.o., Palackého 2087/8A, Cheb; tel

3 Část I Článek 1 Zkratky,termíny a definice Pro účely této směrnice platí následující zkratky,termíny a jejich definice: 1.Zkratky: BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci OZO v BOZP odborně způsobilá osoba v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci OOPP Osobní ochranné pracovní prostředky MČDP mycí čistící a dezinfekční prostředky PO požární ochrana 2.Termíny a jejich definice: bezpečnost stav, při němž je riziko ohrožení osob, nebo vzniku škody vyloučeno nebo sníženo na přijatelnou úroveň, nebezpečí zdroj nebo situace s potenciálem pro vznik škody, jako je úraz,nebo onemocnění osob, škoda na majetku, poškození životního prostředí nebo jejich kombinace, např. možnost stroje, strojního systému, technologie, systému práce, materiálu, suroviny atd. způsobit za určitých okolností škodu na zdraví člověka nebo na majetku (nebezpečí je zdrojem rizika) odborná způsobilost (kvalifikace) doložitelná (prokazatelná) schopnost vykonávat určitou činnost, získaná na základě vzdělání, znalostí a zkušeností, případně i osobních schopností a provozní praxe (konkrétní požadavky na odbornou způsobilost pro výkon určité práce zpravidla stanoví příslušný předpis), ohrožení stav, ve kterém je objekt / subjekt vystaven působení nebezpečí ( nebezpečné vlastnosti, zdroje rizika), organizace právnická, nebo podnikající fyzická osoba, která svoji podnikatelskou činnost realizuje svými zaměstnanci na základě pracovní smlouvy (v pracovně-právním vztahu podle zákona), která je zapsána v obchodním rejstříku nebo v jiné zákonem upravené evidenci, pracovní podmínky, pracovní prostředí soubor podmínek, za kterých se práce na daném pracovišti provádí, které zahrnují fyzikální, chemické, biologické, sociální a psychologické faktory, ovlivňující bezpečnost zaměstnance při práci, předpisy předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, předpisy o bezpečnosti technických zařízení, stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými látkami a chemickými přípravky a jinými látkami škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví přijatelné riziko riziko snížené na úroveň, která může být společností tolerována, s přihlédnutím k zákonným povinnostem a její politice BOZP, Zpracovatel: ESTO Cheb s.r.o., Palackého 2087/8A, Cheb; tel

4 riziko kombinace pravděpodobnosti nebo četnosti výskytu a následků určité nebezpečné události (riziko souvisí s vykonáváním činností a vyjadřuje míru ohrožení, je kombinací pravděpodobnosti, že se něco stane a následku s jakým se něco stane) řízení rizik (omezování rizik) přijetí odpovídajících opatření k eliminaci nebo snížení velikosti rizika na přijatelnou (akceptovatelnou) úroveň, s ohledem na účinnost opatření, zdravotní péče zajištění zaměstnavatelem závodní preventivní péče pro zaměstnance v rozsahu stanoveném předpisy včetně sledování jejich zdravotního stavu (způsobilosti k práci), za účelem zjištění jeho změn způsobených expozicí nebezpečí, kterému jsou při práci vystaveni, životní prostředí prostředí, ve kterém organizace provozuje svou činnost, zahrnující ovzduší, vodu, půdu, přírodní zdroje, rostliny, živočichy, lidi a jejich vzájemné vztahy, Článek 2 Související předpisy Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, Zákon č. 247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Vyhláška č. 50/1978 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice, Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu, Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků, Nařízení vlády č.21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na OOPP, Nařízení vlády č.361/2007 Sb.,kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, Nařízení vlády č. 447/2008 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. Zpracovatel: ESTO Cheb s.r.o., Palackého 2087/8A, Cheb; tel

5 Všeobecná ustanovení Článek 3 Směrnice stanoví povinnosti a práva zaměstnanců Integrované střední školy v Chebu (dále jen škola ) v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Vztahuje se na všechny organizační útvary a přiměřeně i na všechny osoby, které se se souhlasem ředitele nebo vedoucích zaměstnanců školy zdržují na pozemcích a pracovištích školy. Článek 4 Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci uložená zaměstnavateli je nedílnou a rovnocennou součástí pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení v rozsahu pracovních míst, která zastávají. Vedoucím zaměstnancem je každý zaměstnanec, který splňuje podmínky dané 11 odst. 4, zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce, tzn. že je oprávněn stanovit a ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny. Článek 5 Poradenskou, kontrolní, školící a další činnost k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zajišťuje firma ESTO Cheb s.r.o., Palackého 2087/8A, Cheb, prostřednictvím odborně způsobilé osoby. Část II Článek 1 Základní povinnosti vedoucích zaměstnanců Vedoucí zaměstnanci školy jsou povinni a) účastnit se školení pořádaných školou v zájmu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a podrobit se ověřování znalostí, b) provádět svým přímým podřízeným zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich kvalifikační předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jejich práce a pracoviště, c) nepřipustit, aby zaměstnanci vykonávali práce, jejichž výkon by neodpovídal jejich pracovnímu zařazení, schopnostem a zdravotní způsobilosti, d) zajišťovat zjištění a odstranění příčin pracovních úrazů a odstranění takových pracovních podmínek, které vyvolávají ohrožení nemocí z povolání nebo nemoci z povolání, Zpracovatel: ESTO Cheb s.r.o., Palackého 2087/8A, Cheb; tel

6 e) neposuzovat jako nesplnění povinnosti, jestliže zaměstnanec nevykonal práci, o níž měl důvodně za to, že bezprostředně a vážně ohrožuje jeho zdraví nebo život, případně zdraví nebo život jiných osob, f) vytvářet optimální pracovní podmínky, pečovat o čistotu a pořádek na pracovištích, vyhledávat rizika, zjišťovat jejich příčiny a zdroje a přijímat opatření k jejich odstranění, g) vést na pracovištích, která řídí, evidenci zaměstnanců vykonávajících speciální profese a těmto ve lhůtách stanovených příslušnými platnými předpisy zajišťovat periodická doškolování a ověřování znalostí, h) přidělovat podřízeným k ochraně před riziky z vykonávané činnosti osobní ochranné pracovní prostředky, i) zabezpečovat dodržování zákazu kouření, kde je to stanoveno zvláštními předpisy a kontrolovat, zda kuřáci dodržují zákaz kouření na společných pracovištích s nekuřáky. j) umožňovat OZO BOZP provádění kontrol a prověrek bezpečnosti a hygieny práce na jimi řízených pracovištích, povolit mu vstup do všech prostorů a předkládat veškerou požadovanou dokumentaci týkající se kontrolované činnosti, k) uposlechnout pokynů vydaných OZO BOZP k odstranění zjištěných závad nebo ve smyslu dodržování předpisů BOZP, Článek 2 Základní povinnosti OZO BOZP OZO BOZP je povinen a oprávněn sám nebo prostřednictvím vedoucích zaměstnanců a) zajišťovat poradenskou činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, b) zúčastňovat se vyšetřování pracovních úrazů, c) zajišťovat předepsaná školení BOZP pro vedoucí zaměstnance, d) kontrolovat úroveň seznámení a dodržování předpisů a pokynů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ze strany vedoucích i ostatních zaměstnanců školy a vyžadovat od nich odstranění zjištěných nedostatků, e) do odstranění zjištěných závad vyřadit z provozu nástroje, stroje a zařízení nebo činnosti, kterými může být ohroženo zdraví nebo životy osob, Zpracovatel: ESTO Cheb s.r.o., Palackého 2087/8A, Cheb; tel

7 Zaměstnanci jsou povinni Článek 3 Základní povinnosti zaměstnanců a) dodržovat právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zásady bezpečného chování na pracovišti, pokyny a stanovené pracovní postupy, s nimiž byli řádně seznámeni. Znalost předpisů a požadavků školy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je nedílnou a trvalou součástí kvalifikačních předpokladů zaměstnance, b) nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky na pracovištích školy v pracovní době i mimo tato pracoviště, nenastupovat pod jejich vlivem do práce, nekouřit tam, kde je zákaz kouření stanoven zvláštními předpisy ani tam, kde jsou účinkům kouření vystaveni i nekuřáci, c) používat při práci ochranná zařízení a přidělené osobní ochranné pracovní prostředky, pečovat o ně a řádně s nimi hospodařit, d) účastnit se školení zajišťovaných školou v zájmu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a podrobit se ověřování jejich znalostí a lékařským prohlídkám, které stanoví zvláštní právní předpisy, e) podrobit se preventivním prohlídkám, vyšetřením nebo očkováním (vstupní lékařská prohlídka, periodické lékařské prohlídky u všech zaměstnanců 1 x za 3 roky, zaměstnanci pracující v noci 1 x za rok), f) dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví osob, kterých se bezprostředně dotýká jejich jednání, g) oznamovat svému nadřízenému nedostatky a závady, které by mohly ohrozit bezpečnost a zdraví při práci, podle svých možností se účastnit na jejich odstraňování, bezodkladně oznamovat svému nadřízenému svůj pracovní úraz, pokud jim to jejich zdravotní stav dovolí a pracovní úraz jiné osoby, jehož byli svědky a spolupracovat při vyšetřování jeho příčin, h) podrobit se na pokyn příslušného vedoucího zaměstnance zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Tato zjištění smí provádět : PhDr. Miroslav Liška u všech zaměstnanců Ing. Martin Ševčík u všech zaměstnanců Lenka Cimrhaklová u podřízených zaměstnanců Martina Fialová Obrněné brigády 6, u zaměstnanců úseku kadeřnice Václav Gotthelf vedoucí učitel OV, Obrněné brigády 6, u zaměstnanců stavo úseku Vladimír Golláň ved. učitel odloučeného pracoviště, Divadelní nám.8, u podřízených zaměstnanců Valerie Šumpíková ved.učitelka OV, Obrněné brigády 6, u zaměstnanců gastro úseku Mgr.Svitlana Borysová ved. učitelka odloučeného pracoviště Komenského 29, Zpracovatel: ESTO Cheb s.r.o., Palackého 2087/8A, Cheb; tel

8 u podřízených zaměstnanců František Brož ved. učitel OV, Komenského 29, u zaměstnanců elektro úseku Hana Holá ved. učitelka odloučeného pracoviště na Hrázi 1, u podřízených zaměstnanců Richard Kala ved. učitel OV, Podhradská 10, u podřízených zaměstnanců Bc.Jiří Pátek ved. učitel odloučeného pracoviště, Obrněné brigády 26, u podřízených zaměstnanců Hana Burdová vedoucí vychovatelka, u všech zaměstnanců domova mládeže Zaměstnanci mají právo Článek 4 Práva zaměstnanců a) na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, na informace o rizicích jejich práce a na informace o opatřeních na ochranu před jejich působením, b) zvolit si pro své zastupování v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zástupce c) nahlížet na požádání do evidence, která je o nich vedena v souvislosti se zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, d) odmítnout výkon práce, o níž mají důvodně za to, že bezprostředně a vážně ohrožuje jejich zdraví nebo život, případně zdraví nebo život jiných osob, e) podílet se svou účastí na vytváření zdravého a bezpečného pracovního prostředí, a to zejména uplatňováním stanovených a školou přijatých opatření na řešení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Práva a povinnosti zaměstnanců na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci stanoví 106 zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů. Článek 5 Druhy školení Školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci se provádí v rozsahu a) vstupní školení, b) školení - instruktáž na pracovním místě, c) školení periodická, d) školení vedoucích zaměstnanců, e) školení zaměstnanců v odborných profesích Zpracovatel: ESTO Cheb s.r.o., Palackého 2087/8A, Cheb; tel

9 Článek 6 Vstupní školení 1. Účelem vstupního školení je seznámení nových zaměstnanců se základními předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a zásadami bezpečného chování na pracovištích školy. 2. Vstupnímu školení se podrobí při nástupu do zaměstnání všichni nově přijatí zaměstnanci včetně těch, kteří vykonávají práce pro školu na základě uzavřených dohod. 3. Školení zajišťuje písemnou formou vedoucí ekonomického oddělení podle záznamu zpracovaného odborně způsobilou osobou v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Zaměstnanec svým podpisem na formuláři stvrzuje, že obsahu školení porozuměl. Článek 7 Školení - instruktáž na pracovním místě 1. Účelem instruktáže na pracovním místě je získání vědomostí zaměstnance o konkrétních podmínkách bezpečnosti a ochrany zdraví příslušného pracoviště, jeho seznámení s používanými materiály, pracovními postupy, hygienickými předpisy a všemi právními a ostatními předpisy nutnými pro bezpečný výkon práce. 2. Školení absolvují a) všichni nově přijatí zaměstnanci (včetně zaměstnanců pracujících na základě dohod), b) zaměstnanci, kteří v rámci školy přecházejí na jiné pracoviště, pokud se mění jejich pracovní podmínky a pracovní prostředí, a to před nástupem na nové pracoviště, 3. Školení provádí vedoucí zaměstnanec (absolvent školení vedoucích zaměstnanců). 4. Školení musí být provedeno před přidělením práce zaměstnanci. 5. Školení se provádí podle závazné osnovy, kterou zpracuje příslušný vedoucí pracoviště. V osnově zohlední téma směřující k pracovnímu prostředí, rizikům práce, profesní činnosti a provozovaným činnostem pracoviště. Článek 8 Školení periodická 1. Školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP, které doplňují kvalifikační předpoklady zaměstnanců a požadavky pro výkon práce, které se týkají jejich práce a pracoviště. Zpracovatel: ESTO Cheb s.r.o., Palackého 2087/8A, Cheb; tel

10 2. Školení provádí vedoucí zaměstnanec (absolvent školení vedoucích zaměstnanců) nebo OZO BOZP. 3. Školení se organizuje vždy 1 x za rok, a to na začátku školního roku. (společně se školením o PO ). 4. Školení se provádí podle závazné osnovy, kterou zpracuje příslušný vedoucí pracoviště společně s osobou odborně způsobilou. V osnově zohlední téma směřující k pracovnímu prostředí, rizikům práce, profesní činnosti a provozovaným činnostem pracoviště. Článek 9 Školení vedoucích zaměstnanců 1. Účelem školení je získání, zopakování a rozšíření znalostí vedoucích zaměstnanců v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 2. Školení organizuje zástupce ředitele školy, provádí osoba odborně způsobilá. 3. Nově jmenovaní vedoucí zaměstnanci musí být proškoleni před nástupem do funkce a opakovaně každý rok. 4. Účast na školení je povinností všech vedoucích zaměstnanců. Článek 10 Školení zaměstnanců v odborných profesích Elektrikáři školení se provádí 1 x za 3 roky, provádí vlastní zaměstnanec p.kunc. Obsluha zdvihacích zařízení školení se provádí 1x za 2 roky, provádí revizní technik p.šimek Obsluha plynových zařízení školení se provádí 1 x za 3 roky, provádí revizní technik p.roudnický Obsluha nízkotlakých kotelen topič školení se provádí 1 x za 5 let, provádí revizní technik p.roudnický Obsluha tlakových nádob stabilních školení se provádí 1 x za 3 roky, provádí revizní technik p. Roudnický Svářeči školení se provádí 1 x za 2 roky, u svařování plastů provádí fa.uno Praha, u svařování kovů provádí technolog svářecí školy ISŠ Cheb Řidiči referentských vozidel školení se provádí 1 x za rok, provádí zaměstnanci autoškoly ISŠ Cheb Zpracovatel: ESTO Cheb s.r.o., Palackého 2087/8A, Cheb; tel

11 Článek 11 Školení podnikajících fyzických osob a vedoucích zaměstnanců firem, které se s vědomím vedoucích zaměstnanců školy pohybují na pozemcích nebo pracovištích školy 1. Účelem školení je poskytnutí přiměřených informací o příslušném pracovišti, rizicích, konkrétních podmínkách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygienických předpisech a ostatních předpisech nutných pro bezpečný výkon práce. 2. Školení se provádí osobám vykonávajícím pro školu služby nebo provozujícím činnosti na pozemcích a pracovištích školy na základě uzavřených smluv. 3. Školení zajišťuje vedoucí zaměstnanec školy, pro kterého je provedení služeb nárokováno. 4. Školení podle předem připravené osnovy, přihlížející k druhu prováděné práce nebo činnosti, provádí vedoucí pracoviště či objektu, pro který je služba objednána, případně kde se povolená činnost provozuje. Článek 12 Evidence školení 1. Záznam o provedeném vstupním školení zakládá p.pechrová do osobní karty zaměstnance. 2. Při periodických školeních sepisují vedoucí zaměstnanci a osoba odborně způsobilá prezenční listiny, které podepisují účastníci školení a spolu s osnovou je předávají k uložení. Záznam o periodickém školení vedoucích zaměstnanců zakládá ing.martin Ševčík do dokumentace BOZP, záznamy o periodickém školení zaměstnanců předávají příslušní vedoucí zaměstnanci ing.ševčíkovi k založení do dokumentace BOZP. 3. Evidence školení provedeného dle článku 11 je totožná jako u školení zaměstnanců na prezenční listině se uvádějí navíc údaje o názvu a sídle firmy, profesi školených a provozované činnosti. Část III Článek 1 Pracovní úrazy Pracovním úrazem se rozumí jakékoliv poškození zdraví nebo smrt, které byly zaměstnanci způsobeny nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením vnějších vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Zpracovatel: ESTO Cheb s.r.o., Palackého 2087/8A, Cheb; tel

12 - plněním pracovních úkolů je výkon pracovních povinností vyplývajících z pracovního poměru, jiná činnost vykonávaná na příkaz zaměstnavatele a činnost, která je předmětem pracovní cesty. -plněním pracovních úkolů je též činnost konaná pro zaměstnavatele na podnět, rady zaměstnanců, popřípadě zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebo ostatních zaměstnanců, popřípadě i činnost konaná pro zaměstnavatele z vlastní iniciativy, pokud k ní zaměstnanec nepotřebuje zvláštní oprávnění nebo ji nekoná proti výslovnému zákazu zaměstnavatele, jakož i dobrovolná výpomoc organizovaná zaměstnavatelem. -v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů jsou úkony potřebné k výkonu práce a úkony během práce obvyklé nebo nutné před počátkem práce nebo po jejím skončení a úkony obvyklé v době přestávky na jídlo a oddech konané v objektu zaměstnavatele. Takovými úkony však nejsou cesta do zaměstnání a zpět, stravování, ošetření, popřípadě vyšetření ve zdravotnickém zařízení, ani cesta k nim a zpět, pokud není konána v objektu zaměstnavatele. Vyšetření ve zdravotnickém zařízení prováděné na příkaz zaměstnavatele nebo vyšetření v souvislosti s noční prací, ošetření při první pomoci a cesta k nim a zpět jsou úkony v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů. -za činnost v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů se považuje též školení zaměstnanců zaměstnavatele organizované zaměstnavatelem nebo odborovou organizací, popřípadě orgánem nadřízeným zaměstnavateli, kterým se sleduje zvyšování jejich odborné připravenosti. Jako pracovní úraz se posuzuje též úraz, který zaměstnanec utrpěl pro plnění pracovních úkolů. - cestou do zaměstnání a zpět se rozumí cesta z místa zaměstnancova bydliště (ubytování) do místa vstupu do objektu zaměstnavatele nebo na jiné místo určené k plnění pracovních úkolů a zpět; -cesta z obce bydliště zaměstnance na pracoviště nebo do místa ubytování v jiné obci, která je cílem pracovní cesty, pokud není současně obcí jeho pravidelného pracoviště, a zpět se posuzuje jako nutný úkon před počátkem práce nebo po jejím skončení. Článek 2 Pracovní úrazy, nemoci z povolání, jejich vyšetřování, hlášení a odškodňování 1. Vedoucí zaměstnanci: a) zajistí seznámení svých podřízených zaměstnanců s místem umístění Knihy úrazů ( kniha je uložena na pracovištích u lékárničky), Kniha registrovaných úrazů se nachází u ing.martina Ševčíka b) zabezpečí zapsání každého pracovního úrazu do Knihy úrazů, tedy i takového úrazu, jímž nebyla způsobena pracovní neschopnost nebo byla, ale nepřesáhla tři kalendářní dny, Zpracovatel: ESTO Cheb s.r.o., Palackého 2087/8A, Cheb; tel

13 c) spolu se zraněným, pokud to jeho zdravotní stav dovoluje, za účasti svědků a odborové organizace vyšetří příčiny a okolnosti, za kterých k pracovnímu úrazu došlo a stanoví podíl míry zavinění toho, kdo se na vzniku úrazu podílel (zaměstnanec porušením předpisů, zaměstnavatel nevytvořením podmínek k bezpečné práci nebo třetí osoba neuváženým jednáním ), d) zajistí, aby do uzavření zjišťování příčin a okolností vzniku úrazu nebyl měněn stav na jeho místě, e) v případě vzniku úrazu, kde pracovní neschopnost převyšuje tři kalendářní dny, nahlásí tento úraz zástupci ředitele ing.martinovi Ševčíkovi, který úraz zapíše do Knihy registrovaných úrazů a dále sepíše se zraněným (pokud to jeho zdravotní stav dovoluje) a OZO BOZP nejpozději do pěti pracovních dnů po jeho oznámení Záznam o pracovním úrazu ve čtyřech vyhotoveních podle Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu. f) stanoví opatření k zamezení opakování úrazu, opatření: - technická, - organizační, - navrhne poskytnutí OOPP, 2. Ing.Martin Ševčík: ohlásí pracovní úraz bez zbytečného odkladu a) státnímu zástupci nebo územně příslušnému útvaru Policie České republiky, nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s pracovním úrazem byl spáchán trestný čin, b) zaměstnavateli, který zaměstnance k práci ve škole vyslal, c) organizační jednotce příslušné pojišťovny, u které je zaměstnavatel pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu, d) příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, došlo-li k úrazu na pracovišti, a při činnostech, které podléhají jeho dozoru, vyžaduje-li poškození zdraví hospitalizaci zaměstnance delší než 5 dní. ohlásí smrtelný pracovní úraz bez zbytečného odkladu a) územně příslušnému útvaru Policie České republiky, b) zaměstnavateli, který zaměstnance k práci ve škole vyslal, c) příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, došlo-li k úrazu na pracovišti, a při činnostech, které podléhají jeho dozoru, d) příslušné zdravotní pojišťovně, e) organizační jednotce příslušné pojišťovny, u které je zaměstnavatel pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu. Podílí se na vyšetření příčin a okolností vzniku pracovních úrazů. Zpracovatel: ESTO Cheb s.r.o., Palackého 2087/8A, Cheb; tel

14 -Zašle záznamy o pracovních úrazech za uplynulý kalendářní měsíc nejpozději do pátého dne následujícího měsíce: a) příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, došlo-li k úrazu na pracovišti a při činnostech, které podléhají jeho dozoru, b) příslušné zdravotní pojišťovně. -V případě smrtelného pracovního úrazu zašle záznam o úrazu nejpozději do 5 pracovních dnů po jeho ohlášení: a) územně příslušnému útvaru Policie České republiky, b) příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, došlo-li k úrazu na pracovišti, a při činnostech, které podléhají jeho dozoru, c) příslušné zdravotní pojišťovně. -Jedno vyhotovení záznamu o úrazu předá postiženému zaměstnanci a v případě smrtelného úrazu jeho rodinným příslušníkům. -Vede evidenci zaměstnanců, u nichž byla uznána nemoc z povolání, která vznikla na pracovišti zaměstnavatele, a zajistí odstraňování takových pracovních podmínek, které vyvolávají ohrožení nemocí z povolání nebo nemoci z povolání. Oblastní inspektorát práce, Schwarzova 27, Plzeň, tel: Odškodňování pracovních úrazů a) Pracovní úraz, u kterého nebylo vedoucím zaměstnancem a OZO BOZP, provádějícím za školu přešetření okolností vzniku úrazu, shledáno porušení žádného předpisu, odškodňuje dle platných norem ředitel školy. b) Pracovní úraz, u kterého se porušení předpisů prokáže, projedná Škodní a likvidační komise školy, která určí výši spoluúčasti poškozeného na úrazu a dle toho též i výši finančního odškodnění, případně náhrady vzniklé škody. Část IV Článek 1 Povinnosti zaměstnavatele při poskytování OOPP ( problematiku poskytování OOPP, MČDP a ochranných nápojů řeší směrnice pro poskytování OOPP a MČDP) Podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky pro poskytování OOPP a mycích, čistících a dezinfekčních prostředků je zaměstnavatel povinen zejména: - poskytnout zaměstnancům OOPP v případě, že nelze rizika odstranit nebo dostatečně omezit technickými prostředky kolektivní ochrany nebo opatřeními v oblasti organizace práce, Zpracovatel: ESTO Cheb s.r.o., Palackého 2087/8A, Cheb; tel

15 - poskytovat zaměstnancům mycí, čistící a dezinfekční prostředky (za dezinfekční prostředky se považují též ochranné masti), - poskytovat zaměstnancům ochranné nápoje na pracovištích s nevyhovujícími mikroklimatickými podmínkami, v rozsahu a za podmínek stanovených nařízením vlády č.361/2007 Sb.,kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, - zpracovat vlastní seznam (na základě zjištěných a vyhodnocených rizik a konkrétních podmínek práce) pro poskytování OOPP a mycích, čistících a dezinfekčních prostředků zaměstnancům, - poskytovat OOPP přiměřeně všem osobám, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovišti, týká se i exkurzí, návštěv, kontrolních orgánů apod., - poskytovat pouze OOPP, které chrání zaměstnance před konkrétním rizikem, neohrožují zdraví zaměstnance,nebrání při výkonu práce a splňují požadavky stanovené nařízením vlády č.21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na OOPP, - udržovat OOPP v použivatelném stavu, - poskytovat OOPP bezplatně, jejich poskytování se nesmí nahrazovat finančním plněním, - stanovit způsob, podmínky a dobu používání ochranných prostředků na základě četnosti a závažnosti vyskytujících se rizik, charakteru a druhu práce a pracoviště, jejich vlastností, s přihlédnutím k vlastnostem těchto ochranných prostředků, - seznámit zaměstnance s používáním OOPP a kontrolovat jejich používání, - použití OOPP pro více zaměstnanců je možné pouze v případě, že byla učiněna opatření, která zamezí ohrožení přenosnými chorobami. Článek 2 Povinnosti zaměstnanců k poskytnutým OOPP, MČDP a ochranným nápojům - každý zaměstnanec je povinen dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání, případně opomenutí při práci, - používat při práci OOPP a ochranná zařízení, - seznámit se s návodem na používání a údržbu přidělených OOPP a dodržovat pravidla, která jsou v něm uvedena, - provádět drobnou údržbu přidělených ochranných prostředků, - používat ochranné prostředky pouze k účelu, ke kterému jsou určeny, - nakládat s přidělenými ochrannými prostředky šetrně a hospodárně, Zpracovatel: ESTO Cheb s.r.o., Palackého 2087/8A, Cheb; tel

16 Část V Článek 1 Kontroly a prověrky 1. Kontroly a prověrky na pracovištích se provádějí za účelem zjištění, zda jsou dodržovány právní a vnitřní předpisy školy, minimalizována rizika vyplývající z vykonávané činnosti a ve stanovených termínech odstraňovány dříve zjištěné závady. 2. OZO BOZP s vedoucími zaměstnanci provádí kontroly na pracovištích namátkově s přihlédnutím k registrované úrazovosti pracoviště, provozovaným činnostem nebo při zjištění neplnění povinností stanovených vnitřními předpisy. 3. OZO BOZP jednou ročně ve spolupráci s vedoucími zaměstnanci a zástupcem odborové organizace provádí prověrku BOZP na všech pracovištích školy. Článek 2 Odpovědnost za provedení kontrol a revizí zařízení 1. Správce budov zodpovídá za provedení těchto kontrol a revizí: - kontrola provozuschopnosti hasících přístrojů a hydrantů - revize elektrické instalace budov - odborná prohlídka kotelen - revize tlakových nádob stabilních - revize plynových zařízení - revize hromosvodů - revize výtahu v objektu Hradební 17 - revize komínů - revize tělocvičného nářadí p.františek Brož zodpovídá za provedení těchto revizí: - revize el. spotřebičů a nářadí, revize el.zařízení pracovních strojů ve všech objektech p.richard Kala zodpovídá za provedení těchto revizí: - revize zdvihacích zařízení v objektu Podhradská 10 p. Garšicová zodpovídá za provedení těchto revizí: - revize výtahu v objektu školní jídelny Divadelní nám.8 Článek 3 Odpovědnost za stav lékárniček 1. Za stav a vybavení lékárniček dle seznamu odpovídají tyto osoby, které zároveň kontrolují dobu použitelnosti léků: Václav Gotthelf stavební úsek Divadelní nám.8, Obrněné brigády 6 Martina Fialová kadeřnický úsek Divadelní nám.8, Jiráskova 6 Valerie Šumpíková gastro úsek Divadelní nám.8, Křižovnická 6 Zpracovatel: ESTO Cheb s.r.o., Palackého 2087/8A, Cheb; tel

17 Richard Kala strojírenský úsek Podhradská 10 František Brož elektro úsek Komenského 29 Bc.Jiří Pátek úsek houslařská škola Obrněné brigády 26 Oldřiška Kábová budova školy Májová 68 Vladimír Golláň budova školy Divadelní nám.8, Obrněné brigády 6 Mgr.Svitlana Borysová budova školy Komenského 29 Hana Holá budova školy Na hrázi 1 Hana Burdová domovy mládeže p.garšicová školní jídelna Divadelní nám.8 Bedřiška Vocelková administrativní úsek Obrněné brigády 6 Článek 4 Závěrečná ustanovení 1. Nedodržení ustanovení této směrnice představuje porušení pracovní kázně. O stupni závažnosti jejího porušení rozhoduje ředitel školy. 2. Tato směrnice nabývá účinnosti dnem podpisu. V Chebu dne PhDr. Miroslav Liška, ředitel školy Zpracovatel: ESTO Cheb s.r.o., Palackého 2087/8A, Cheb; tel

Pracovní úrazy. Pojem pracovní úraz

Pracovní úrazy. Pojem pracovní úraz Pracovní úrazy Pojem pracovní úraz Pracovním úrazem je podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZP) poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle

Více

Co dělat, když se stane pracovní úraz? Část 1.: Evidence pracovních úrazů

Co dělat, když se stane pracovní úraz? Část 1.: Evidence pracovních úrazů Co dělat, když se stane pracovní úraz? Část 1.: Evidence pracovních úrazů Tomáš Neugebauer 2015 Dovolte mi představit se Jmenuji se Tomáš Neugebauer a problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ druh předpisu : číslo: vnitřní směrnice 2/BOZP výtisk číslo: 1 Název: PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Obsah : 1. Základní ustanovení.

Více

UCJF - školení zaměstnanců z BOZP

UCJF - školení zaměstnanců z BOZP UCJF - školení zaměstnanců z BOZP Důležité právní předpisy Povinnosti zaměstnavatele Práva zaměstnanců Povinnosti zaměstnanců Vnitřní předpis BOZP na MFF ÚČJF - Vyhodnocená rizika Vyhodnocená rizika -

Více

SMĚRNICE č. S2101-07

SMĚRNICE č. S2101-07 Název procesu/ Číslo Vlastník 2101 ROZ 01.01.2015 Štefan ŘŠ S2101-07 SMĚRNICE č. S2101-07 ZPŮSOB EVIDENCE ÚRAZŮ, HLÁŠENÍ A ZASÍLÁNÍ ZÁZNAMU O ÚRAZU VŠECH PRACOVNÍCH ÚRAZŮ ZAMĚSTNANCŮ Tato směrnice nahrazuje:

Více

Rukověť bezpečnosti práce vedoucího zaměstnance. Část 2.: Základní znalosti vedoucího zaměstnance o zajištění BOZP

Rukověť bezpečnosti práce vedoucího zaměstnance. Část 2.: Základní znalosti vedoucího zaměstnance o zajištění BOZP Rukověť bezpečnosti práce vedoucího zaměstnance Část 2.: Základní znalosti vedoucího zaměstnance o zajištění BOZP Tomáš Neugebauer 2014 Z čeho vyplývají požadavky na zajištění BOZP PRÁVNÍ PŘEDPISY Vyhledání

Více

Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ZÁKONÍK PRÁCE. ZÁKON Č. 262/2006 Sb.

Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ZÁKONÍK PRÁCE. ZÁKON Č. 262/2006 Sb. Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ZÁKONÍK PRÁCE ZÁKON Č. 262/2006 Sb. Ostrava, leden 2007 Ing. Ctirad Koudelka Zákon č. 262/2006 Sb. (Zákoník

Více

Kniha úrazů. Pro firmu (pracoviště) Zavedena : Den Měsíc Rok Podpis odpovědné osoby

Kniha úrazů. Pro firmu (pracoviště) Zavedena : Den Měsíc Rok Podpis odpovědné osoby Kniha úrazů Pro firmu (pracoviště) Zavedena : Den Měsíc Rok Podpis odpovědné osoby POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU S účinností od 01.01.2011 vstoupilo v platnost nařízení vlády (NV)

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce

Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce 105 Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemocech z povolání (1) Zaměstnavatel, u něhož k pracovnímu úrazu došlo, je povinen objasnit příčiny a okolnosti

Více

Organizační směrnice č. 27/2013/SŘ. k zajištění BOZP

Organizační směrnice č. 27/2013/SŘ. k zajištění BOZP Organizační směrnice č. 27/2013/SŘ k zajištění BOZP Čj.: SŠNM/884/2013 Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy V Novém Městě nad Metují dne 2. dubna 2013 Strana 1 (celkem 8) Čl. 1 Obsah směrnice

Více

Základní umělecká škola Václava Kálika v Opavě SMĚRNICE K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Základní umělecká škola Václava Kálika v Opavě SMĚRNICE K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Základní umělecká škola Václava Kálika v Opavě SMĚRNICE K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Účinnost od : 1.5.2012 Schválil: Petr Bouček, ředitel školy Nahrazuje dokument: Směrnice k zajištění

Více

ČÁST PÁTÁ Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. HLAVA I Předcházení ohrožení života a zdraví při práci

ČÁST PÁTÁ Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. HLAVA I Předcházení ohrožení života a zdraví při práci ČÁST PÁTÁ Bezpečnost a ochrana zdraví při práci HLAVA I Předcházení ohrožení života a zdraví při práci 101 (1) Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Ing. Milan Šmíd, Bazény a wellness s.r.o. projektový ateliér Mnoho z nás vyskytuje v pozici, že má na starosti jednoho a více podřízených. V tomto případě je

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY. č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY. č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu ze dne 31. května 2010 jak vyplývá ze změn provedených nařízením vlády č. 170/2014 Sb. Vláda nařizuje

Více

JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU

JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU Od 1. ledna 2011 platí nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. Toto NV nahrazuje NV č. 494/2001 Sb., kterým

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan BOZP 6 účast a povinnost zaměstnance

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan BOZP 6 účast a povinnost zaměstnance Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_DR_STR_10 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav

Více

Seznámení studentů prvních ročníků o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně

Seznámení studentů prvních ročníků o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně Směrnice ředitele ÚSP UHK č. 12/2011 Seznámení studentů prvních ročníků o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně Podle platných zákonů jsou nově přijatí studenti povinni seznámit se s

Více

Schválil: Platnost od: Zpracoval:

Schválil: Platnost od: Zpracoval: OSNOVA ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI A HYGIENA PRÁCE Schválil: V dne: Platnost od: Zpracoval:.. I. OSNOVA ŠKOLENÍ Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP) a stálé zlepšování pracovního prostředí

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

pracovních a školních úrazů.

pracovních a školních úrazů. Základní škola profesora Josefa Brože Vlachovo Březí Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 okres Prachatice Pokyn ředitele školy k zajištění první pomoci a evidenci pracovních a školních

Více

Upřesnění povinností pro vedoucí zaměstnance v oblasti BOZP a PO a stanovení určené osoby k vedení dokumentace BOZP a PO

Upřesnění povinností pro vedoucí zaměstnance v oblasti BOZP a PO a stanovení určené osoby k vedení dokumentace BOZP a PO Upřesnění povinností pro vedoucí zaměstnance v oblasti BOZP a PO a stanovení určené osoby k vedení dokumentace BOZP a PO Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (ZP), zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ druh předpisu : číslo: vnitřní směrnice 4/BOZP výtisk číslo: 1 Název: STANOVENÍ ZÁSAD POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŘEDKŮ, ČISTICÍCH, MYCÍCH A DEZINFEKČNÍCH

Více

Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ VEDOUCÍ PRACOVNÍCI

Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ VEDOUCÍ PRACOVNÍCI Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 Příloha č.2. OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ Činnosti / Profese: VEDOUCÍ PRACOVNÍCI Seznam obecně závazných právních předpisů, norem a vlastních vydaných dokumentů

Více

Mladí lidé a bezpečná práce bez úrazů

Mladí lidé a bezpečná práce bez úrazů Mladí lidé a bezpečná práce bez úrazů MLADÍ LIDÉ jsou nezkušení a nezralí, nejsou si vědomi rizik, nemají dostatečnou odbornou způsobilost a vzdělání; nejsou si vědomi svých povinností a práv a povinností

Více

PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNAVATELŮ

PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNAVATELŮ PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNAVATELŮ Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_PRA0103.docx

Více

Opatření děkana č. 16/2009

Opatření děkana č. 16/2009 Opatření děkana č. 16/2009 Opatření děkana č. 16/2009 Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd Opatření děkana č. 16/2009 Název: Směrnice o řízení bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Účinnost: dnem

Více

201 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

201 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu * 201 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu Vláda nařizuje k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb.,

Více

201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu Vláda nařizuje k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_PRA0114.docx Autor Ing.

Více

Školení BOZP a příprava na provedení testu znalostí BOZP

Školení BOZP a příprava na provedení testu znalostí BOZP Školení BOZP a příprava na provedení testu znalostí BOZP 1. Úvod Dle platné legislativy je zaměstnavatel povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti

Více

SMĚRNICE č. 6. ZAJIŠTĚNÍ EVIDENCE, HLÁŠENÍ A ZASÍLÁNÍ ZÁZNAMŮ O ÚRAZU ŽÁKŮ A STUDENTŮ SŠ a MŠ

SMĚRNICE č. 6. ZAJIŠTĚNÍ EVIDENCE, HLÁŠENÍ A ZASÍLÁNÍ ZÁZNAMŮ O ÚRAZU ŽÁKŮ A STUDENTŮ SŠ a MŠ Název procesu/ Číslo Vlastník SMĚRNICE č. 6 ZAJIŠTĚNÍ EVIDENCE, HLÁŠENÍ A ZASÍLÁNÍ ZÁZNAMŮ O ÚRAZU ŽÁKŮ A STUDENTŮ SŠ a MŠ Tato směrnice nahrazuje: Datum platnosti od: 01.07.2014 Základní právní předpisy:

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2008

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2008 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2008 Používání Knihy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen Knihy BOZP) a povinnosti vedoucích

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L Č. j. ČŠIE-823/10 E o státní a kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Pracovní úrazy a nemoci z povolání

Pracovní úrazy a nemoci z povolání Pracovní úrazy a nemoci z povolání Ing. Lucie Václavková Osnova přednášky Právní úprava Pracovní úrazy Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech Povinnosti zaměstnance při pracovních úrazech Nemoc

Více

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce Pracovní řád Pracovní řád slouží k tomu, aby blíže rozvedl v souladu s právními předpisy ustanovení zákoníku práce, a to podle

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_DR_STR_06 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav

Více

4/2 POVINNOSTI ZAMùSTNAVATELÒ SOUVISEJÍCÍ S BEZPEâNOSTÍ PRÁCE 4/2.1 ÚVOD

4/2 POVINNOSTI ZAMùSTNAVATELÒ SOUVISEJÍCÍ S BEZPEâNOSTÍ PRÁCE 4/2.1 ÚVOD BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI V PRAXI část 4, díl 2, kapitola 1, str. 1 4/2 POVINNOSTI ZAMùSTNAVATELÒ SOUVISEJÍCÍ S BEZPEâNOSTÍ PRÁCE 4/2.1 ÚVOD Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, je základním

Více

Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE

Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE Jméno a příjmení Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE Pracovní zařazení Datum: Zakroužkujte odpověď, o níž se domníváte, že je správná. 1. Evidenci o všech pracovních úrazech musí

Více

ZKOUŠKA Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM. dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ecological Consulting a.s.

ZKOUŠKA Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM. dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ecological Consulting a.s. ROZSAH OVĚŘOVANÝCH ZNALOSTÍ ZKOUŠKA Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM FYZICKÝCH OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍCH ÚKOLY V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Ecological

Více

Petr Dalecký. specialista BOZP. RP OS KOVO Hradec Králové

Petr Dalecký. specialista BOZP. RP OS KOVO Hradec Králové Dobrý den, dnes Vám zasílám informace k tématu Pracovní úraz. S přáním pěkného dne Vás zdraví Petr Dalecký specialista BOZP RP OS KOVO Hradec Králové V Hradci Králové 4.3. 2011 V posledních dvou týdnech

Více

SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO

SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO 1 Obsah název kapitola Obsah 1 Účel 2 Rozsah působnosti 3 Pojmy, definice, zkratky 4 Zabezpečení BOZP a PO 5 Právní předpisy k zajištění BOZP a PO 5.1 Inspekce práce kontrolní

Více

Strana: 1 ze 5 Vydání: 1 www.vysplan.cz

Strana: 1 ze 5 Vydání: 1 www.vysplan.cz A1-PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI strana 1 Příloha č. 3 Přehled právních předpisů Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují

Více

Přehled zkušebních okruhů

Přehled zkušebních okruhů Přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle přílohy č. 2 k nařízení

Více

Videoškolení BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Videoškolení BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Videoškolení BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Vybrané předpisy pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví

Více

BOZP. Státní odborný dozor

BOZP. Státní odborný dozor Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_DR_STR_12 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav

Více

ZÁZNAM O ÚRAZU. 2. Datum narození: 3. Státní občanství: 4. Druh práce (KZAM): 5. Činnost, při které k úrazu došlo d) :

ZÁZNAM O ÚRAZU. 2. Datum narození: 3. Státní občanství: 4. Druh práce (KZAM): 5. Činnost, při které k úrazu došlo d) : ZÁZNAM O ÚRAZU hospitalizací delší než 5 dnů Evidenční číslo záznamu a) : Evidenční číslo zaměstnavatele b) : A. Údaje o zaměstnavateli, u kterého je úrazem postižený zaměstnanec v základním pracovněprávním

Více

SMĚRNICE č. 7. 2101 ROZ 01.07.2014 Štefan ŘŠ S2101-07. Směrnice úrazy zaměstnanců Název procesu/dokumentu: Číslo procesu: Vlastník procesu:

SMĚRNICE č. 7. 2101 ROZ 01.07.2014 Štefan ŘŠ S2101-07. Směrnice úrazy zaměstnanců Název procesu/dokumentu: Číslo procesu: Vlastník procesu: Název procesu/ Číslo Vlastník 2101 ROZ 01.07.2014 Štefan ŘŠ S2101-07 SMĚRNICE č. 7 ZPŮSOB EVIDENCE ÚRAZŮ, HLÁŠENÍ A ZASÍLÁNÍ ZÁZNAMU O ÚRAZU VŠECH PRACOVNÍCH ÚRAZŮ ZAMĚSTNANCŮ Tato směrnice nahrazuje:

Více

Právní předpisy. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Povinnosti zaměstnavatele

Právní předpisy. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Povinnosti zaměstnavatele Právní předpisy Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Povinnosti zaměstnavatele Zákoník práce (zákon 262/2006 Sb.) 101 (1) Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při

Více

OTÁZKY ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK

OTÁZKY ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK OTÁZKY PRO ÚSTNÍ ČÁST ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK podle zákona číslo 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních

Více

338/2005 Sb. vyhlašuje ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

338/2005 Sb. vyhlašuje ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 338/2005 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 575/1990 Sb., zákonem č. 159/1992 Sb.,

Více

Školení z pracovněprávních předpisů Kontrolní ověřovací test - BOZP ze znalostí základních předpisů k zajištění bezpečné práce a ochrany zdraví při

Školení z pracovněprávních předpisů Kontrolní ověřovací test - BOZP ze znalostí základních předpisů k zajištění bezpečné práce a ochrany zdraví při Školení z pracovněprávních předpisů Kontrolní ověřovací test - BOZP ze znalostí základních předpisů k zajištění bezpečné práce a ochrany zdraví při práci pro statutární zástupce a vedoucí pracovníky zaměstnavatelů

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2012 V Praze dne 4. prosince 2012 Částka: 52 O B S A H: Část I. 52. Pokyn generálního ředitele

Více

SMĚRNICE č. 4 pro provádění a organizaci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

SMĚRNICE č. 4 pro provádění a organizaci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Směrnice pro řízení a organizaci BOZP aktualizace ke dni 01. 11. 2013 zpracoval Bc. Jaroslav Kocián, poradce v BOZP a PO 1 SMĚRNICE č. 4 pro provádění a organizaci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Více

NABÍDKA SLUŽEB. Jiří Dvořák. autorizovaný inspektor. specialista bezpečnosti práce. analýza rizik. koordinátor BOZP na staveništi

NABÍDKA SLUŽEB. Jiří Dvořák. autorizovaný inspektor. specialista bezpečnosti práce. analýza rizik. koordinátor BOZP na staveništi NABÍDKA SLUŽEB Jiří Dvořák autorizovaný inspektor specialista bezpečnosti práce analýza rizik koordinátor BOZP na staveništi zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Organizační směrnice č. 2/2007

Organizační směrnice č. 2/2007 Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92 Organizační směrnice č. 2/2007 ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE

Více

Titul předpisu: Úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změn

Titul předpisu: Úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změn Titul předpisu: Úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změn Citace: 338/2005 Sb. Druh předpisu: Úplné znění zákona Částka: 120/2005

Více

PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM

PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM ROZSAH OVĚŘOVANÝCH ZNALOSTÍ PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Ecological Consulting

Více

České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE

České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE 2 OBSAH ZÁZNAM O ZMĚNÁCH... 4 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE... 5 Kapitola I. Úvodní ustanovení... 5 Kapitola II. Odborná

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_11_PRACOVNÍ PRÁVO II_P1-2 Číslo projektu: CZ

Více

201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hláení a zasílání záznamu o úrazu Změna: 170/2014 Sb. Vláda nařizuje k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno SEZNÁMENÍ STUDENTŮ S PŘEDPISY V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 1) Požární ochrana V souladu se zákonem č.133/85 Sb. o požární ochraně, v platném znění, studenti jsou k

Více

M ě s t o Česká Skalice. pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků

M ě s t o Česká Skalice. pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků M ě s t o Česká Skalice V N I T Ř N Í S M Ě R N I C E pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků č. 1 /2007 1 Na základě povinnosti stanovené 104, odst.2 Zákoníku práce, podle něhož jsou

Více

Zákon č. 174/1968 Sb.

Zákon č. 174/1968 Sb. Zákon č. 174/1968 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 575/1990 Sb., zákonem č. 159/1992

Více

Organizace ROČNÍ PROVĚRKA BOZP NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem.

Organizace ROČNÍ PROVĚRKA BOZP NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Organizace NÁZEV PŘEDPISU ROČNÍ PROVĚRKA BOZP Zpracoval Schválil datum vydání datum účinnosti Prověrky bezpečnosti

Více

Helena Ondriášová - vzdělávání Nemocniční 2902/13, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 59 661 8661, 737 868 056, e-mail: kort.ondriasova@tiscali.

Helena Ondriášová - vzdělávání Nemocniční 2902/13, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 59 661 8661, 737 868 056, e-mail: kort.ondriasova@tiscali. Příloha č. V.3 OTÁZKY PRO ÚSTNÍ ČÁST ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK podle zákona číslo 309/2006 Sb. Výběr otázek do jednotlivých obálek bude proveden podle zkušebních

Více

Pracovní řád. Obce Strašice

Pracovní řád. Obce Strašice Obec Strašice Strašice 276/II, 338 45 Směrnice č. 21/2011 Pracovní řád Obce Strašice 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice vymezuje pracovní řád. 1.2. Směrnice upravuje pracovní řád v souladu

Více

Důvod a způsob založení povinného subjektu

Důvod a způsob založení povinného subjektu Důvod a způsob založení povinného subjektu Výňatek ze zákona zákona č. 251/2005 Sb.: 3 (1) Úřad a inspektoráty kontrolují dodržování povinností vyplývajících z a) právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům,

Více

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Úvodní ustanovení Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Pro bezpečnost a ochranu zdraví při výchově a vzdělávání žáků má výkon dozoru nad činností

Více

Směrnice generálního ředitele Národního památkového ústavu č. 5 / 2004 NPÚ

Směrnice generálního ředitele Národního památkového ústavu č. 5 / 2004 NPÚ Národní památkový ústav V Praze 30.4.2004 Valdštejnské nám. 3 118 01 Praha 1 Směrnice generálního ředitele Národního památkového ústavu č. 5 / 2004 NPÚ o řízení bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Tato

Více

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince 1968. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb.

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince 1968. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. 174/1968 Sb. ZÁKON ze dne 20.prosince 1968 o státním odborném dozoru nad bezpečností práce Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. Změna: 47/1994 Sb. Změna: 71/2000 Sb. Změna: 124/2000 Sb. Změna: 151/2002

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan BOZP 5 odpovědnost a povinnost zaměstnavatele

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan BOZP 5 odpovědnost a povinnost zaměstnavatele Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_DR_STR_09 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav

Více

Zajištění požární ochrany na pracovištích

Zajištění požární ochrany na pracovištích Zajištění požární ochrany na pracovištích Tomáš Neugebauer 2015 Dovolte mi představit se Jmenuji se Tomáš Neugebauer a problematikou požární ochrany (PO) se zabývám více než 23 let. Má práce byla několikrát

Více

ŠKOLENÍ BOZP. Aktuální stav v oblasti BOZP

ŠKOLENÍ BOZP. Aktuální stav v oblasti BOZP ŠKOLENÍ BOZP Aktuální stav v oblasti BOZP Ing. Jan Romaněnko Svazový inspektor bezpečnosti práce ČMOS PŠ pro Českou republiku OZO v prevenci rizik č. ROVS/2548/PRE/2013 Člen skupiny expertů BOZP při ČMKOS

Více

PROVOZNĚ - BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPIS

PROVOZNĚ - BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPIS UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PROVOZNĚ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPIS Harmonogram kontrol a revizí technických zařízení, lhůtník školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, lhůtník lékařských zdravotních prohlídek

Více

OBSAH SEZNAM POUŽÍVANÝCH ZKRATEK... 16 1. ÚVOD... 17 2. PÉČE O BOZP JAKO SOUČÁST ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ A ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PRA VI DLA...19 2.1 Význam BOZP a její místo v řízení... 19 2.2 Struktura BOZP...22

Více

Legislativní vymezení závodní preventivní péče

Legislativní vymezení závodní preventivní péče Legislativní vymezení závodní preventivní péče MUDr. Jarmila Minksová Hygiena práce jarmila.minksova@fm.khsova.cz Na Bělidle 7, 702 00 Moravská Ostrava, www.khsova.cz Zákoník práce - Zákon č. 262/2006

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIH-1028/11-H o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Systém zajištění BOZP ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Systém zajištění BOZP ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI SYSTÉM VNITŘNÍHO ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI A HYGIENY PRÁCE SMĚRNICE BOZP 1f/2008 Dle registru zpracované dokumentace BOZP skupina 1 - ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ Systém zajištění BOZP ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE K ZAJIŠTĚNÍ

Více

SMĚRNICE O ORGANIZACI, ŘÍZENÍ A KONTROLE

SMĚRNICE O ORGANIZACI, ŘÍZENÍ A KONTROLE Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5 náměstí 14. října 11/802 150 00 Praha 5 - Smíchov IČ 70108374 SMĚRNICE O ORGANIZACI, ŘÍZENÍ A KONTROLE BEZPEČNOSTI PRÁCE A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Listopad

Více

Střední zdravotnická škola Studentská 1095, 753 01 Hranice pracoviště: Hranice

Střední zdravotnická škola Studentská 1095, 753 01 Hranice pracoviště: Hranice Zřizovatel: Provozovatel činnosti: adresa: Střední zdravotnická škola Studentská 1095, 753 01 Hranice pracoviště: Hranice Směrnice pro zajištění o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o pracovním

Více

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. page Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce fyzická osoba = FO; právnická osoba = PO Pokuta za přestupek (fyzické osoby) nebo správní

Více

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace, Osvoboditelů 380, 440 58 Louny, IČ: 144 51 042

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace, Osvoboditelů 380, 440 58 Louny, IČ: 144 51 042 c) Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace, Osvoboditelů 380, 440 58 Louny, IČ: 144 51 042 Pokyn k úrazům žáků, informace o průběžném rozboru

Více

Personální a kariérové poradenství www.edufactory.cz

Personální a kariérové poradenství www.edufactory.cz ZÁZNAM O VSTUPNÍM ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANY 1. VSTUPNÍ ŠKOLENÍ BOZP 1.1 Povinnosti zaměstnavatele 1.1.1 Před uzavřením pracovní smlouvy je zaměstnavatel povinen seznámit

Více

ORGANIZACE PROVOZNÍ PŘEDPIS TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ

ORGANIZACE PROVOZNÍ PŘEDPIS TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. ORGANIZACE NÁZEV PŘEDPISU PROVOZNÍ PŘEDPIS TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ Zpracoval Schválil datum vydání datum účinnosti

Více

Směrnice č. 34. Pracovní řád. Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list

Směrnice č. 34. Pracovní řád. Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 34 Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list Pracovní řád 2014 1 Úvodní

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 5/2008

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 5/2008 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 5/2008 Stanovení obsahu a způsob vedení provozní dokumentace a stanovení termínů, lhůt, rozsahu kontrol,

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2011

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2011 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2011 Vstupní školení z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Pro zajištění

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace. Zelená 2/112. Identifikátor: 600 136 167

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace. Zelená 2/112. Identifikátor: 600 136 167 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace Zelená 2/112 Identifikátor: 600 136 167 Termín konání

Více

V RÁMCI ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM FYZICKÝCH OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍCH ÚKOLY V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP

V RÁMCI ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM FYZICKÝCH OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍCH ÚKOLY V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP ÚPLNÝ SOUBOR ÚSTNÍCH OTÁZEK ÚSTNÍ ČÁST ZKOUŠKY V RÁMCI ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM FYZICKÝCH OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍCH ÚKOLY V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění

Více

Téma VI.2.1 Řemeslná živnost v praxi 17. BOZP. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.1 Řemeslná živnost v praxi 17. BOZP. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.1 Řemeslná živnost v praxi 17. BOZP Mgr. Zuzana Válková Co znamená zkratka BOZP? Jedná se o bezpečnost a ochranu zdraví při práci Cílem je vytvářet taková pravidla, která chrání nejen zaměstnance,

Více

SMĚRNICE Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

SMĚRNICE Bezpečnost a ochrana zdraví při práci SMĚRNICE Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 1- Název a obsah 1.1. Název - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 1.2. Obsah : 1 Název a obsah 2 Účel 3 Rozsah platnosti 4 Odpovědnost 5 Pojmy a definice

Více

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

Směrnice ředitele č. / 2011

Směrnice ředitele č. / 2011 ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE PRAHA Ev. č.: / 2011 - ÚVN V Praze dne. července 2011 Výtisk číslo: Počet listů: Přílohy neutajované: / Schvaluji: ředitel Ústřední vojenské nemocnice Praha plukovník prof.

Více

Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v podnikové kolektivní smlouvě

Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v podnikové kolektivní smlouvě Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v podnikové kolektivní smlouvě I. Formy spolupráce mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací Zaměstnavatel: - bezplatně poskytne odborové organizaci místnost

Více

Úplné znění Směrnice rektora č. 17/2008 Zabezpečení a organizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a poţární ochrany na VUT v Brně

Úplné znění Směrnice rektora č. 17/2008 Zabezpečení a organizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a poţární ochrany na VUT v Brně Vysoké učení technické v Brně Úplné znění Směrnice rektora č. 17/2008 Zabezpečení a organizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a poţární ochrany na VUT v Brně (ve znění dodatku č. 1 a 2) ČÁST PRVNÍ

Více

Kniha úrazů. Název zaměstnavatele a jeho sídlo (adresa):... ... Identifikační číslo (IČ):...

Kniha úrazů. Název zaměstnavatele a jeho sídlo (adresa):... ... Identifikační číslo (IČ):... TSK 10-2014 Kniha úrazů Název zaměstnavatele a jeho sídlo (adresa):...... Identifikační číslo (IČ):... Kniha úrazů je pro účel evidence pracovních úrazů zavedena do užívání dne:... Kniha obsahuje 20 číslovaných

Více

Bezpečnost práce ve školství

Bezpečnost práce ve školství SPRÁVNÁ PRAXE PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 31 Bezpečnost práce ve školství Obsah 1 Úvod 2 2 Zásady pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 2 3 Rizikové

Více

S B Í R K A interních aktů řízení ředitele Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy

S B Í R K A interních aktů řízení ředitele Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy S B Í R K A interních aktů řízení ředitele Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy Ročník: 2015 V Praze dne 25. května 2015 Částka: 12 O B S A H: Část I. 11. pokyn ředitele Hasičského záchranného

Více

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ZÁKON č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb

Více