Integrovaná střední škola Cheb

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Integrovaná střední škola Cheb"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ SMĚRNICE k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Zpracovatel: ESTO Cheb s.r.o., Palackého 2087/8A, Cheb; tel

2 K realizaci ustanovení 101 až 108 zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce, a zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vydávám tuto směrnici : Obsah: Část I. článek 1 Zkratky,termíny a definice článek 2 Související předpisy článek 3-5 Všeobecná ustanovení Část II. Část III. Část IV. Část V. článek 1 Základní povinnosti vedoucích zaměstnanců článek 2 Základní povinnosti OZO BOZP článek 3 Základní povinnosti zaměstnanců článek 4 Práva zaměstnanců článek 5 Druhy školení článek 6 Vstupní školení článek 7 Školení - instruktáž na pracovním místě článek 8 Školení periodická článek 9 Školení vedoucích zaměstnanců článek 10 Školení zaměstnanců v odborných profesích článek 11 Školení podnikajících fyzických osob a vedoucích zaměstnanců firem, které se s vědomím vedoucích zaměstnanců školy pohybují na pozemcích nebo pracovištích školy článek 12 Evidence školení článek 1 Pracovní úrazy článek 2 Pracovní úrazy, jejich vyšetřování, hlášení a odškodňování článek 1 Povinnosti zaměstnavatele při poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, MČDP a ochranných nápojů článek 2 Povinnosti zaměstnanců k poskytnutým OOPP, MČDP a ochranným nápojům článek 1 Kontroly a prověrky článek 2 Odpovědnost za kontroly a revize zařízení článek 3 Odpovědnost za stav lékárniček článek 4 Závěrečná ustanovení Zpracovatel: ESTO Cheb s.r.o., Palackého 2087/8A, Cheb; tel

3 Část I Článek 1 Zkratky,termíny a definice Pro účely této směrnice platí následující zkratky,termíny a jejich definice: 1.Zkratky: BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci OZO v BOZP odborně způsobilá osoba v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci OOPP Osobní ochranné pracovní prostředky MČDP mycí čistící a dezinfekční prostředky PO požární ochrana 2.Termíny a jejich definice: bezpečnost stav, při němž je riziko ohrožení osob, nebo vzniku škody vyloučeno nebo sníženo na přijatelnou úroveň, nebezpečí zdroj nebo situace s potenciálem pro vznik škody, jako je úraz,nebo onemocnění osob, škoda na majetku, poškození životního prostředí nebo jejich kombinace, např. možnost stroje, strojního systému, technologie, systému práce, materiálu, suroviny atd. způsobit za určitých okolností škodu na zdraví člověka nebo na majetku (nebezpečí je zdrojem rizika) odborná způsobilost (kvalifikace) doložitelná (prokazatelná) schopnost vykonávat určitou činnost, získaná na základě vzdělání, znalostí a zkušeností, případně i osobních schopností a provozní praxe (konkrétní požadavky na odbornou způsobilost pro výkon určité práce zpravidla stanoví příslušný předpis), ohrožení stav, ve kterém je objekt / subjekt vystaven působení nebezpečí ( nebezpečné vlastnosti, zdroje rizika), organizace právnická, nebo podnikající fyzická osoba, která svoji podnikatelskou činnost realizuje svými zaměstnanci na základě pracovní smlouvy (v pracovně-právním vztahu podle zákona), která je zapsána v obchodním rejstříku nebo v jiné zákonem upravené evidenci, pracovní podmínky, pracovní prostředí soubor podmínek, za kterých se práce na daném pracovišti provádí, které zahrnují fyzikální, chemické, biologické, sociální a psychologické faktory, ovlivňující bezpečnost zaměstnance při práci, předpisy předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, předpisy o bezpečnosti technických zařízení, stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými látkami a chemickými přípravky a jinými látkami škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví přijatelné riziko riziko snížené na úroveň, která může být společností tolerována, s přihlédnutím k zákonným povinnostem a její politice BOZP, Zpracovatel: ESTO Cheb s.r.o., Palackého 2087/8A, Cheb; tel

4 riziko kombinace pravděpodobnosti nebo četnosti výskytu a následků určité nebezpečné události (riziko souvisí s vykonáváním činností a vyjadřuje míru ohrožení, je kombinací pravděpodobnosti, že se něco stane a následku s jakým se něco stane) řízení rizik (omezování rizik) přijetí odpovídajících opatření k eliminaci nebo snížení velikosti rizika na přijatelnou (akceptovatelnou) úroveň, s ohledem na účinnost opatření, zdravotní péče zajištění zaměstnavatelem závodní preventivní péče pro zaměstnance v rozsahu stanoveném předpisy včetně sledování jejich zdravotního stavu (způsobilosti k práci), za účelem zjištění jeho změn způsobených expozicí nebezpečí, kterému jsou při práci vystaveni, životní prostředí prostředí, ve kterém organizace provozuje svou činnost, zahrnující ovzduší, vodu, půdu, přírodní zdroje, rostliny, živočichy, lidi a jejich vzájemné vztahy, Článek 2 Související předpisy Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, Zákon č. 247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Vyhláška č. 50/1978 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice, Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu, Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků, Nařízení vlády č.21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na OOPP, Nařízení vlády č.361/2007 Sb.,kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, Nařízení vlády č. 447/2008 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. Zpracovatel: ESTO Cheb s.r.o., Palackého 2087/8A, Cheb; tel

5 Všeobecná ustanovení Článek 3 Směrnice stanoví povinnosti a práva zaměstnanců Integrované střední školy v Chebu (dále jen škola ) v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Vztahuje se na všechny organizační útvary a přiměřeně i na všechny osoby, které se se souhlasem ředitele nebo vedoucích zaměstnanců školy zdržují na pozemcích a pracovištích školy. Článek 4 Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci uložená zaměstnavateli je nedílnou a rovnocennou součástí pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení v rozsahu pracovních míst, která zastávají. Vedoucím zaměstnancem je každý zaměstnanec, který splňuje podmínky dané 11 odst. 4, zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce, tzn. že je oprávněn stanovit a ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny. Článek 5 Poradenskou, kontrolní, školící a další činnost k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zajišťuje firma ESTO Cheb s.r.o., Palackého 2087/8A, Cheb, prostřednictvím odborně způsobilé osoby. Část II Článek 1 Základní povinnosti vedoucích zaměstnanců Vedoucí zaměstnanci školy jsou povinni a) účastnit se školení pořádaných školou v zájmu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a podrobit se ověřování znalostí, b) provádět svým přímým podřízeným zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich kvalifikační předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jejich práce a pracoviště, c) nepřipustit, aby zaměstnanci vykonávali práce, jejichž výkon by neodpovídal jejich pracovnímu zařazení, schopnostem a zdravotní způsobilosti, d) zajišťovat zjištění a odstranění příčin pracovních úrazů a odstranění takových pracovních podmínek, které vyvolávají ohrožení nemocí z povolání nebo nemoci z povolání, Zpracovatel: ESTO Cheb s.r.o., Palackého 2087/8A, Cheb; tel

6 e) neposuzovat jako nesplnění povinnosti, jestliže zaměstnanec nevykonal práci, o níž měl důvodně za to, že bezprostředně a vážně ohrožuje jeho zdraví nebo život, případně zdraví nebo život jiných osob, f) vytvářet optimální pracovní podmínky, pečovat o čistotu a pořádek na pracovištích, vyhledávat rizika, zjišťovat jejich příčiny a zdroje a přijímat opatření k jejich odstranění, g) vést na pracovištích, která řídí, evidenci zaměstnanců vykonávajících speciální profese a těmto ve lhůtách stanovených příslušnými platnými předpisy zajišťovat periodická doškolování a ověřování znalostí, h) přidělovat podřízeným k ochraně před riziky z vykonávané činnosti osobní ochranné pracovní prostředky, i) zabezpečovat dodržování zákazu kouření, kde je to stanoveno zvláštními předpisy a kontrolovat, zda kuřáci dodržují zákaz kouření na společných pracovištích s nekuřáky. j) umožňovat OZO BOZP provádění kontrol a prověrek bezpečnosti a hygieny práce na jimi řízených pracovištích, povolit mu vstup do všech prostorů a předkládat veškerou požadovanou dokumentaci týkající se kontrolované činnosti, k) uposlechnout pokynů vydaných OZO BOZP k odstranění zjištěných závad nebo ve smyslu dodržování předpisů BOZP, Článek 2 Základní povinnosti OZO BOZP OZO BOZP je povinen a oprávněn sám nebo prostřednictvím vedoucích zaměstnanců a) zajišťovat poradenskou činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, b) zúčastňovat se vyšetřování pracovních úrazů, c) zajišťovat předepsaná školení BOZP pro vedoucí zaměstnance, d) kontrolovat úroveň seznámení a dodržování předpisů a pokynů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ze strany vedoucích i ostatních zaměstnanců školy a vyžadovat od nich odstranění zjištěných nedostatků, e) do odstranění zjištěných závad vyřadit z provozu nástroje, stroje a zařízení nebo činnosti, kterými může být ohroženo zdraví nebo životy osob, Zpracovatel: ESTO Cheb s.r.o., Palackého 2087/8A, Cheb; tel

7 Zaměstnanci jsou povinni Článek 3 Základní povinnosti zaměstnanců a) dodržovat právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zásady bezpečného chování na pracovišti, pokyny a stanovené pracovní postupy, s nimiž byli řádně seznámeni. Znalost předpisů a požadavků školy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je nedílnou a trvalou součástí kvalifikačních předpokladů zaměstnance, b) nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky na pracovištích školy v pracovní době i mimo tato pracoviště, nenastupovat pod jejich vlivem do práce, nekouřit tam, kde je zákaz kouření stanoven zvláštními předpisy ani tam, kde jsou účinkům kouření vystaveni i nekuřáci, c) používat při práci ochranná zařízení a přidělené osobní ochranné pracovní prostředky, pečovat o ně a řádně s nimi hospodařit, d) účastnit se školení zajišťovaných školou v zájmu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a podrobit se ověřování jejich znalostí a lékařským prohlídkám, které stanoví zvláštní právní předpisy, e) podrobit se preventivním prohlídkám, vyšetřením nebo očkováním (vstupní lékařská prohlídka, periodické lékařské prohlídky u všech zaměstnanců 1 x za 3 roky, zaměstnanci pracující v noci 1 x za rok), f) dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví osob, kterých se bezprostředně dotýká jejich jednání, g) oznamovat svému nadřízenému nedostatky a závady, které by mohly ohrozit bezpečnost a zdraví při práci, podle svých možností se účastnit na jejich odstraňování, bezodkladně oznamovat svému nadřízenému svůj pracovní úraz, pokud jim to jejich zdravotní stav dovolí a pracovní úraz jiné osoby, jehož byli svědky a spolupracovat při vyšetřování jeho příčin, h) podrobit se na pokyn příslušného vedoucího zaměstnance zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Tato zjištění smí provádět : PhDr. Miroslav Liška u všech zaměstnanců Ing. Martin Ševčík u všech zaměstnanců Lenka Cimrhaklová u podřízených zaměstnanců Martina Fialová Obrněné brigády 6, u zaměstnanců úseku kadeřnice Václav Gotthelf vedoucí učitel OV, Obrněné brigády 6, u zaměstnanců stavo úseku Vladimír Golláň ved. učitel odloučeného pracoviště, Divadelní nám.8, u podřízených zaměstnanců Valerie Šumpíková ved.učitelka OV, Obrněné brigády 6, u zaměstnanců gastro úseku Mgr.Svitlana Borysová ved. učitelka odloučeného pracoviště Komenského 29, Zpracovatel: ESTO Cheb s.r.o., Palackého 2087/8A, Cheb; tel

8 u podřízených zaměstnanců František Brož ved. učitel OV, Komenského 29, u zaměstnanců elektro úseku Hana Holá ved. učitelka odloučeného pracoviště na Hrázi 1, u podřízených zaměstnanců Richard Kala ved. učitel OV, Podhradská 10, u podřízených zaměstnanců Bc.Jiří Pátek ved. učitel odloučeného pracoviště, Obrněné brigády 26, u podřízených zaměstnanců Hana Burdová vedoucí vychovatelka, u všech zaměstnanců domova mládeže Zaměstnanci mají právo Článek 4 Práva zaměstnanců a) na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, na informace o rizicích jejich práce a na informace o opatřeních na ochranu před jejich působením, b) zvolit si pro své zastupování v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zástupce c) nahlížet na požádání do evidence, která je o nich vedena v souvislosti se zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, d) odmítnout výkon práce, o níž mají důvodně za to, že bezprostředně a vážně ohrožuje jejich zdraví nebo život, případně zdraví nebo život jiných osob, e) podílet se svou účastí na vytváření zdravého a bezpečného pracovního prostředí, a to zejména uplatňováním stanovených a školou přijatých opatření na řešení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Práva a povinnosti zaměstnanců na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci stanoví 106 zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů. Článek 5 Druhy školení Školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci se provádí v rozsahu a) vstupní školení, b) školení - instruktáž na pracovním místě, c) školení periodická, d) školení vedoucích zaměstnanců, e) školení zaměstnanců v odborných profesích Zpracovatel: ESTO Cheb s.r.o., Palackého 2087/8A, Cheb; tel

9 Článek 6 Vstupní školení 1. Účelem vstupního školení je seznámení nových zaměstnanců se základními předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a zásadami bezpečného chování na pracovištích školy. 2. Vstupnímu školení se podrobí při nástupu do zaměstnání všichni nově přijatí zaměstnanci včetně těch, kteří vykonávají práce pro školu na základě uzavřených dohod. 3. Školení zajišťuje písemnou formou vedoucí ekonomického oddělení podle záznamu zpracovaného odborně způsobilou osobou v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Zaměstnanec svým podpisem na formuláři stvrzuje, že obsahu školení porozuměl. Článek 7 Školení - instruktáž na pracovním místě 1. Účelem instruktáže na pracovním místě je získání vědomostí zaměstnance o konkrétních podmínkách bezpečnosti a ochrany zdraví příslušného pracoviště, jeho seznámení s používanými materiály, pracovními postupy, hygienickými předpisy a všemi právními a ostatními předpisy nutnými pro bezpečný výkon práce. 2. Školení absolvují a) všichni nově přijatí zaměstnanci (včetně zaměstnanců pracujících na základě dohod), b) zaměstnanci, kteří v rámci školy přecházejí na jiné pracoviště, pokud se mění jejich pracovní podmínky a pracovní prostředí, a to před nástupem na nové pracoviště, 3. Školení provádí vedoucí zaměstnanec (absolvent školení vedoucích zaměstnanců). 4. Školení musí být provedeno před přidělením práce zaměstnanci. 5. Školení se provádí podle závazné osnovy, kterou zpracuje příslušný vedoucí pracoviště. V osnově zohlední téma směřující k pracovnímu prostředí, rizikům práce, profesní činnosti a provozovaným činnostem pracoviště. Článek 8 Školení periodická 1. Školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP, které doplňují kvalifikační předpoklady zaměstnanců a požadavky pro výkon práce, které se týkají jejich práce a pracoviště. Zpracovatel: ESTO Cheb s.r.o., Palackého 2087/8A, Cheb; tel

10 2. Školení provádí vedoucí zaměstnanec (absolvent školení vedoucích zaměstnanců) nebo OZO BOZP. 3. Školení se organizuje vždy 1 x za rok, a to na začátku školního roku. (společně se školením o PO ). 4. Školení se provádí podle závazné osnovy, kterou zpracuje příslušný vedoucí pracoviště společně s osobou odborně způsobilou. V osnově zohlední téma směřující k pracovnímu prostředí, rizikům práce, profesní činnosti a provozovaným činnostem pracoviště. Článek 9 Školení vedoucích zaměstnanců 1. Účelem školení je získání, zopakování a rozšíření znalostí vedoucích zaměstnanců v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 2. Školení organizuje zástupce ředitele školy, provádí osoba odborně způsobilá. 3. Nově jmenovaní vedoucí zaměstnanci musí být proškoleni před nástupem do funkce a opakovaně každý rok. 4. Účast na školení je povinností všech vedoucích zaměstnanců. Článek 10 Školení zaměstnanců v odborných profesích Elektrikáři školení se provádí 1 x za 3 roky, provádí vlastní zaměstnanec p.kunc. Obsluha zdvihacích zařízení školení se provádí 1x za 2 roky, provádí revizní technik p.šimek Obsluha plynových zařízení školení se provádí 1 x za 3 roky, provádí revizní technik p.roudnický Obsluha nízkotlakých kotelen topič školení se provádí 1 x za 5 let, provádí revizní technik p.roudnický Obsluha tlakových nádob stabilních školení se provádí 1 x za 3 roky, provádí revizní technik p. Roudnický Svářeči školení se provádí 1 x za 2 roky, u svařování plastů provádí fa.uno Praha, u svařování kovů provádí technolog svářecí školy ISŠ Cheb Řidiči referentských vozidel školení se provádí 1 x za rok, provádí zaměstnanci autoškoly ISŠ Cheb Zpracovatel: ESTO Cheb s.r.o., Palackého 2087/8A, Cheb; tel

11 Článek 11 Školení podnikajících fyzických osob a vedoucích zaměstnanců firem, které se s vědomím vedoucích zaměstnanců školy pohybují na pozemcích nebo pracovištích školy 1. Účelem školení je poskytnutí přiměřených informací o příslušném pracovišti, rizicích, konkrétních podmínkách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygienických předpisech a ostatních předpisech nutných pro bezpečný výkon práce. 2. Školení se provádí osobám vykonávajícím pro školu služby nebo provozujícím činnosti na pozemcích a pracovištích školy na základě uzavřených smluv. 3. Školení zajišťuje vedoucí zaměstnanec školy, pro kterého je provedení služeb nárokováno. 4. Školení podle předem připravené osnovy, přihlížející k druhu prováděné práce nebo činnosti, provádí vedoucí pracoviště či objektu, pro který je služba objednána, případně kde se povolená činnost provozuje. Článek 12 Evidence školení 1. Záznam o provedeném vstupním školení zakládá p.pechrová do osobní karty zaměstnance. 2. Při periodických školeních sepisují vedoucí zaměstnanci a osoba odborně způsobilá prezenční listiny, které podepisují účastníci školení a spolu s osnovou je předávají k uložení. Záznam o periodickém školení vedoucích zaměstnanců zakládá ing.martin Ševčík do dokumentace BOZP, záznamy o periodickém školení zaměstnanců předávají příslušní vedoucí zaměstnanci ing.ševčíkovi k založení do dokumentace BOZP. 3. Evidence školení provedeného dle článku 11 je totožná jako u školení zaměstnanců na prezenční listině se uvádějí navíc údaje o názvu a sídle firmy, profesi školených a provozované činnosti. Část III Článek 1 Pracovní úrazy Pracovním úrazem se rozumí jakékoliv poškození zdraví nebo smrt, které byly zaměstnanci způsobeny nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením vnějších vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Zpracovatel: ESTO Cheb s.r.o., Palackého 2087/8A, Cheb; tel

12 - plněním pracovních úkolů je výkon pracovních povinností vyplývajících z pracovního poměru, jiná činnost vykonávaná na příkaz zaměstnavatele a činnost, která je předmětem pracovní cesty. -plněním pracovních úkolů je též činnost konaná pro zaměstnavatele na podnět, rady zaměstnanců, popřípadě zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebo ostatních zaměstnanců, popřípadě i činnost konaná pro zaměstnavatele z vlastní iniciativy, pokud k ní zaměstnanec nepotřebuje zvláštní oprávnění nebo ji nekoná proti výslovnému zákazu zaměstnavatele, jakož i dobrovolná výpomoc organizovaná zaměstnavatelem. -v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů jsou úkony potřebné k výkonu práce a úkony během práce obvyklé nebo nutné před počátkem práce nebo po jejím skončení a úkony obvyklé v době přestávky na jídlo a oddech konané v objektu zaměstnavatele. Takovými úkony však nejsou cesta do zaměstnání a zpět, stravování, ošetření, popřípadě vyšetření ve zdravotnickém zařízení, ani cesta k nim a zpět, pokud není konána v objektu zaměstnavatele. Vyšetření ve zdravotnickém zařízení prováděné na příkaz zaměstnavatele nebo vyšetření v souvislosti s noční prací, ošetření při první pomoci a cesta k nim a zpět jsou úkony v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů. -za činnost v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů se považuje též školení zaměstnanců zaměstnavatele organizované zaměstnavatelem nebo odborovou organizací, popřípadě orgánem nadřízeným zaměstnavateli, kterým se sleduje zvyšování jejich odborné připravenosti. Jako pracovní úraz se posuzuje též úraz, který zaměstnanec utrpěl pro plnění pracovních úkolů. - cestou do zaměstnání a zpět se rozumí cesta z místa zaměstnancova bydliště (ubytování) do místa vstupu do objektu zaměstnavatele nebo na jiné místo určené k plnění pracovních úkolů a zpět; -cesta z obce bydliště zaměstnance na pracoviště nebo do místa ubytování v jiné obci, která je cílem pracovní cesty, pokud není současně obcí jeho pravidelného pracoviště, a zpět se posuzuje jako nutný úkon před počátkem práce nebo po jejím skončení. Článek 2 Pracovní úrazy, nemoci z povolání, jejich vyšetřování, hlášení a odškodňování 1. Vedoucí zaměstnanci: a) zajistí seznámení svých podřízených zaměstnanců s místem umístění Knihy úrazů ( kniha je uložena na pracovištích u lékárničky), Kniha registrovaných úrazů se nachází u ing.martina Ševčíka b) zabezpečí zapsání každého pracovního úrazu do Knihy úrazů, tedy i takového úrazu, jímž nebyla způsobena pracovní neschopnost nebo byla, ale nepřesáhla tři kalendářní dny, Zpracovatel: ESTO Cheb s.r.o., Palackého 2087/8A, Cheb; tel

13 c) spolu se zraněným, pokud to jeho zdravotní stav dovoluje, za účasti svědků a odborové organizace vyšetří příčiny a okolnosti, za kterých k pracovnímu úrazu došlo a stanoví podíl míry zavinění toho, kdo se na vzniku úrazu podílel (zaměstnanec porušením předpisů, zaměstnavatel nevytvořením podmínek k bezpečné práci nebo třetí osoba neuváženým jednáním ), d) zajistí, aby do uzavření zjišťování příčin a okolností vzniku úrazu nebyl měněn stav na jeho místě, e) v případě vzniku úrazu, kde pracovní neschopnost převyšuje tři kalendářní dny, nahlásí tento úraz zástupci ředitele ing.martinovi Ševčíkovi, který úraz zapíše do Knihy registrovaných úrazů a dále sepíše se zraněným (pokud to jeho zdravotní stav dovoluje) a OZO BOZP nejpozději do pěti pracovních dnů po jeho oznámení Záznam o pracovním úrazu ve čtyřech vyhotoveních podle Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu. f) stanoví opatření k zamezení opakování úrazu, opatření: - technická, - organizační, - navrhne poskytnutí OOPP, 2. Ing.Martin Ševčík: ohlásí pracovní úraz bez zbytečného odkladu a) státnímu zástupci nebo územně příslušnému útvaru Policie České republiky, nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s pracovním úrazem byl spáchán trestný čin, b) zaměstnavateli, který zaměstnance k práci ve škole vyslal, c) organizační jednotce příslušné pojišťovny, u které je zaměstnavatel pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu, d) příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, došlo-li k úrazu na pracovišti, a při činnostech, které podléhají jeho dozoru, vyžaduje-li poškození zdraví hospitalizaci zaměstnance delší než 5 dní. ohlásí smrtelný pracovní úraz bez zbytečného odkladu a) územně příslušnému útvaru Policie České republiky, b) zaměstnavateli, který zaměstnance k práci ve škole vyslal, c) příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, došlo-li k úrazu na pracovišti, a při činnostech, které podléhají jeho dozoru, d) příslušné zdravotní pojišťovně, e) organizační jednotce příslušné pojišťovny, u které je zaměstnavatel pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu. Podílí se na vyšetření příčin a okolností vzniku pracovních úrazů. Zpracovatel: ESTO Cheb s.r.o., Palackého 2087/8A, Cheb; tel

14 -Zašle záznamy o pracovních úrazech za uplynulý kalendářní měsíc nejpozději do pátého dne následujícího měsíce: a) příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, došlo-li k úrazu na pracovišti a při činnostech, které podléhají jeho dozoru, b) příslušné zdravotní pojišťovně. -V případě smrtelného pracovního úrazu zašle záznam o úrazu nejpozději do 5 pracovních dnů po jeho ohlášení: a) územně příslušnému útvaru Policie České republiky, b) příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, došlo-li k úrazu na pracovišti, a při činnostech, které podléhají jeho dozoru, c) příslušné zdravotní pojišťovně. -Jedno vyhotovení záznamu o úrazu předá postiženému zaměstnanci a v případě smrtelného úrazu jeho rodinným příslušníkům. -Vede evidenci zaměstnanců, u nichž byla uznána nemoc z povolání, která vznikla na pracovišti zaměstnavatele, a zajistí odstraňování takových pracovních podmínek, které vyvolávají ohrožení nemocí z povolání nebo nemoci z povolání. Oblastní inspektorát práce, Schwarzova 27, Plzeň, tel: Odškodňování pracovních úrazů a) Pracovní úraz, u kterého nebylo vedoucím zaměstnancem a OZO BOZP, provádějícím za školu přešetření okolností vzniku úrazu, shledáno porušení žádného předpisu, odškodňuje dle platných norem ředitel školy. b) Pracovní úraz, u kterého se porušení předpisů prokáže, projedná Škodní a likvidační komise školy, která určí výši spoluúčasti poškozeného na úrazu a dle toho též i výši finančního odškodnění, případně náhrady vzniklé škody. Část IV Článek 1 Povinnosti zaměstnavatele při poskytování OOPP ( problematiku poskytování OOPP, MČDP a ochranných nápojů řeší směrnice pro poskytování OOPP a MČDP) Podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky pro poskytování OOPP a mycích, čistících a dezinfekčních prostředků je zaměstnavatel povinen zejména: - poskytnout zaměstnancům OOPP v případě, že nelze rizika odstranit nebo dostatečně omezit technickými prostředky kolektivní ochrany nebo opatřeními v oblasti organizace práce, Zpracovatel: ESTO Cheb s.r.o., Palackého 2087/8A, Cheb; tel

15 - poskytovat zaměstnancům mycí, čistící a dezinfekční prostředky (za dezinfekční prostředky se považují též ochranné masti), - poskytovat zaměstnancům ochranné nápoje na pracovištích s nevyhovujícími mikroklimatickými podmínkami, v rozsahu a za podmínek stanovených nařízením vlády č.361/2007 Sb.,kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, - zpracovat vlastní seznam (na základě zjištěných a vyhodnocených rizik a konkrétních podmínek práce) pro poskytování OOPP a mycích, čistících a dezinfekčních prostředků zaměstnancům, - poskytovat OOPP přiměřeně všem osobám, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovišti, týká se i exkurzí, návštěv, kontrolních orgánů apod., - poskytovat pouze OOPP, které chrání zaměstnance před konkrétním rizikem, neohrožují zdraví zaměstnance,nebrání při výkonu práce a splňují požadavky stanovené nařízením vlády č.21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na OOPP, - udržovat OOPP v použivatelném stavu, - poskytovat OOPP bezplatně, jejich poskytování se nesmí nahrazovat finančním plněním, - stanovit způsob, podmínky a dobu používání ochranných prostředků na základě četnosti a závažnosti vyskytujících se rizik, charakteru a druhu práce a pracoviště, jejich vlastností, s přihlédnutím k vlastnostem těchto ochranných prostředků, - seznámit zaměstnance s používáním OOPP a kontrolovat jejich používání, - použití OOPP pro více zaměstnanců je možné pouze v případě, že byla učiněna opatření, která zamezí ohrožení přenosnými chorobami. Článek 2 Povinnosti zaměstnanců k poskytnutým OOPP, MČDP a ochranným nápojům - každý zaměstnanec je povinen dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání, případně opomenutí při práci, - používat při práci OOPP a ochranná zařízení, - seznámit se s návodem na používání a údržbu přidělených OOPP a dodržovat pravidla, která jsou v něm uvedena, - provádět drobnou údržbu přidělených ochranných prostředků, - používat ochranné prostředky pouze k účelu, ke kterému jsou určeny, - nakládat s přidělenými ochrannými prostředky šetrně a hospodárně, Zpracovatel: ESTO Cheb s.r.o., Palackého 2087/8A, Cheb; tel

16 Část V Článek 1 Kontroly a prověrky 1. Kontroly a prověrky na pracovištích se provádějí za účelem zjištění, zda jsou dodržovány právní a vnitřní předpisy školy, minimalizována rizika vyplývající z vykonávané činnosti a ve stanovených termínech odstraňovány dříve zjištěné závady. 2. OZO BOZP s vedoucími zaměstnanci provádí kontroly na pracovištích namátkově s přihlédnutím k registrované úrazovosti pracoviště, provozovaným činnostem nebo při zjištění neplnění povinností stanovených vnitřními předpisy. 3. OZO BOZP jednou ročně ve spolupráci s vedoucími zaměstnanci a zástupcem odborové organizace provádí prověrku BOZP na všech pracovištích školy. Článek 2 Odpovědnost za provedení kontrol a revizí zařízení 1. Správce budov zodpovídá za provedení těchto kontrol a revizí: - kontrola provozuschopnosti hasících přístrojů a hydrantů - revize elektrické instalace budov - odborná prohlídka kotelen - revize tlakových nádob stabilních - revize plynových zařízení - revize hromosvodů - revize výtahu v objektu Hradební 17 - revize komínů - revize tělocvičného nářadí p.františek Brož zodpovídá za provedení těchto revizí: - revize el. spotřebičů a nářadí, revize el.zařízení pracovních strojů ve všech objektech p.richard Kala zodpovídá za provedení těchto revizí: - revize zdvihacích zařízení v objektu Podhradská 10 p. Garšicová zodpovídá za provedení těchto revizí: - revize výtahu v objektu školní jídelny Divadelní nám.8 Článek 3 Odpovědnost za stav lékárniček 1. Za stav a vybavení lékárniček dle seznamu odpovídají tyto osoby, které zároveň kontrolují dobu použitelnosti léků: Václav Gotthelf stavební úsek Divadelní nám.8, Obrněné brigády 6 Martina Fialová kadeřnický úsek Divadelní nám.8, Jiráskova 6 Valerie Šumpíková gastro úsek Divadelní nám.8, Křižovnická 6 Zpracovatel: ESTO Cheb s.r.o., Palackého 2087/8A, Cheb; tel

17 Richard Kala strojírenský úsek Podhradská 10 František Brož elektro úsek Komenského 29 Bc.Jiří Pátek úsek houslařská škola Obrněné brigády 26 Oldřiška Kábová budova školy Májová 68 Vladimír Golláň budova školy Divadelní nám.8, Obrněné brigády 6 Mgr.Svitlana Borysová budova školy Komenského 29 Hana Holá budova školy Na hrázi 1 Hana Burdová domovy mládeže p.garšicová školní jídelna Divadelní nám.8 Bedřiška Vocelková administrativní úsek Obrněné brigády 6 Článek 4 Závěrečná ustanovení 1. Nedodržení ustanovení této směrnice představuje porušení pracovní kázně. O stupni závažnosti jejího porušení rozhoduje ředitel školy. 2. Tato směrnice nabývá účinnosti dnem podpisu. V Chebu dne PhDr. Miroslav Liška, ředitel školy Zpracovatel: ESTO Cheb s.r.o., Palackého 2087/8A, Cheb; tel

SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO

SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO 1 Obsah název kapitola Obsah 1 Účel 2 Rozsah působnosti 3 Pojmy, definice, zkratky 4 Zabezpečení BOZP a PO 5 Právní předpisy k zajištění BOZP a PO 5.1 Inspekce práce kontrolní

Více

ČÁST PÁTÁ Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. HLAVA I Předcházení ohrožení života a zdraví při práci

ČÁST PÁTÁ Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. HLAVA I Předcházení ohrožení života a zdraví při práci ČÁST PÁTÁ Bezpečnost a ochrana zdraví při práci HLAVA I Předcházení ohrožení života a zdraví při práci 101 (1) Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem

Více

Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ZÁKONÍK PRÁCE. ZÁKON Č. 262/2006 Sb.

Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ZÁKONÍK PRÁCE. ZÁKON Č. 262/2006 Sb. Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ZÁKONÍK PRÁCE ZÁKON Č. 262/2006 Sb. Ostrava, leden 2007 Ing. Ctirad Koudelka Zákon č. 262/2006 Sb. (Zákoník

Více

Směrnice ke stanovení organizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Směrnice ke stanovení organizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 1 Úvodní ustanovení Ředitel Českého vysokého učení technického v Praze, Masarykova ústavu vyšších studií (dále jen MÚVS ) vydává k zajištění péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci na základě platné

Více

PRACOVNÍ ŘÁD. Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

PRACOVNÍ ŘÁD. Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň PRACOVNÍ ŘÁD vydání č. 4 (poslední přijaté změny v textu jsou vyznačeny

Více

Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce

Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce ČÁST PÁTÁ BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI HLAVA I PŘEDCHÁZENÍ OHROŢENÍ ŢIVOTA A ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 101 (1) Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu

Více

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRÁCE Úvod Hlavním cílem a účelem předloženého textu je seznámit posluchače

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRÁCE Úvod Hlavním cílem a účelem předloženého textu je seznámit posluchače VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRÁCE Úvod Hlavním cílem a účelem předloženého textu je seznámit posluchače vzdělávacího kurzu se základními dokumenty z oblasti bezpečnosti

Více

P R A C O V N Í ŘÁD S P O L EČNOSTI. L I V E T E L E C O M a. s. V e r z e 1. 2

P R A C O V N Í ŘÁD S P O L EČNOSTI. L I V E T E L E C O M a. s. V e r z e 1. 2 P R A C O V N Í ŘÁD S P O L EČNOSTI V e r z e 1. 2 Pracovní řád se vydává na základě ustanovení 306 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále ZP). Jako zvláštní druh vnitřního předpisu rozvádí ustanovení

Více

METODICKÝ MATERIÁL K PROVEDENÍ ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANY

METODICKÝ MATERIÁL K PROVEDENÍ ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANY METODICKÝ MATERIÁL K PROVEDENÍ ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANY Dokument byl vypracován pro Vysoké učení technické v Brně a je nedílnou součástí dokumentace

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2015

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2015 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2015 LASSELSBERGER, s.r.o., IČ 25238078, 320 00 Plzeň-Jižní Předměstí, Adelova 2549/1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, spis. zn. C/22719, zastoupená:

Více

1. Účel a platnost. Směrnice BOZP pro stavby. Obsah: 1. Účel a platnost...1. 2. Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců

1. Účel a platnost. Směrnice BOZP pro stavby. Obsah: 1. Účel a platnost...1. 2. Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců Obsah: 1. Účel a platnost...1 2. Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců...1 3. Školení...2 4. Osobní ochranné pracovní prostředky...3 5. Chronologický postup při zajišťování bezpečnosti stavebních

Více

Osnova základního školení Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)

Osnova základního školení Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) Osnova základního školení Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) pro zaměstnance a studenty FBMI - ČVUT Určeného pro základní a periodické školení: a) studentů vysoké školy b) zaměstnanců přijatých

Více

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBECNÁ PŘÍRUČKA. pro ţivnost HOSTINSKÁ ČINNOST

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBECNÁ PŘÍRUČKA. pro ţivnost HOSTINSKÁ ČINNOST Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBECNÁ PŘÍRUČKA BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI pro ţivnost HOSTINSKÁ ČINNOST Pro Hospodářskou komoru ČR, odbor InMP připravilo

Více

Pro co největší srozumitelnost a přehlednost jsme se rozhodli vždy problém okomentovat a poté přinést doslovné výňatky z příslušných dokumentů.

Pro co největší srozumitelnost a přehlednost jsme se rozhodli vždy problém okomentovat a poté přinést doslovné výňatky z příslušných dokumentů. Škola a předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) je velkou noční můrou všech, kdo mají na starosti nějaké zaměstnance, zaměstnanců samotných, a v našem

Více

Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 00272591. Pracovní řád číslo 12/2007

Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 00272591. Pracovní řád číslo 12/2007 Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 00272591 Pracovní řád číslo 12/2007 Předkladatel (gestor) : Jaroslav Hitschfel, tajemník MěÚ v České Skalici Tajemník Městského

Více

a) Výklad pojmů BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) b) Obecně Příloha č. 4

a) Výklad pojmů BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) b) Obecně Příloha č. 4 Příloha č. 4 Š k o l e n í b e z p e č n o s t i p r á c e a p o ž á r n í o c h r a n y z a m ě s t n a n c ů a) Výklad pojmů Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) soubor právních a ostatních předpisů,

Více

P r a c o v n í ř á d

P r a c o v n í ř á d Jednota, spotřební družstvo v Jindřichově Hradci sídliště Vajgar 595/III, 377 01 J.Hradec IČ : 00031879 P r a c o v n í ř á d Schváleno v představenstvu družstva dne 27. června 2012 Souhlas ZV OSPO vydán

Více

Schválil: Platnost od: Zpracoval:

Schválil: Platnost od: Zpracoval: OSNOVA ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI A HYGIENA PRÁCE Schválil: V dne: Platnost od: Zpracoval:.. I. OSNOVA ŠKOLENÍ Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP) a stálé zlepšování pracovního prostředí

Více

PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL I

PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL I VÝZKUMNÝ ÚSTAV BEZPEČNOSTI PRÁCE, v.v.i. PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL I 2009 VÝZKUMNÝ ÚSTAV BEZPEČNOSTI PRÁCE, v.v.i. PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL I 2009 Tato publikace je jedním z výstupů výzkumného

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Ing. Milan Šmíd, Bazény a wellness s.r.o. projektový ateliér Mnoho z nás vyskytuje v pozici, že má na starosti jednoho a více podřízených. V tomto případě je

Více

Pracovní řád Biologického centra AV ČR, v. v. i.

Pracovní řád Biologického centra AV ČR, v. v. i. Pracovní řád Biologického centra AV ČR, v. v. i. Obsah I. Obecná ustanovení II. Pracovní poměr III. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr IV. Pracovní doba a doba odpočinku V. Bezpečnost a ochrana

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů zastoupený předsedou Lubomírem Burkoněm a Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy Asociace svobodných odborů České republiky

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ Zaměstnavatelské svazy: 1. Zemědělský svaz České republiky zastoupený předsedou Ing. Martinem Pýchou 2. Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů zastoupený předsedou

Více

Pracovní řád Obecního úřadu v Dětenicích

Pracovní řád Obecního úřadu v Dětenicích Pracovní řád Obecního úřadu v Dětenicích Starosta Obecního úřadu v Dětenicích (dále jen starosta ) vydal ve smyslu ustanovení 110 odst. 4 písmeno e) zákona o obcích tento Pracovní řád, který je závazný

Více

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV Ř Á D

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV Ř Á D MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU Ř Á D TAJEMNÍKA MĚSTSKÉHO ÚŘADU č. R 01/2012 PRACOVNÍ ŘÁD Zpracovatel: Mgr. Martin Stark Rozsah působnosti: zaměstnanci města zařazení do městského úřadu Nabývá

Více

SOUBOR OTÁZEK K PÍSEMNÉ ČÁSTI ZKOUŠKY

SOUBOR OTÁZEK K PÍSEMNÉ ČÁSTI ZKOUŠKY SOUBOR OTÁZEK K PÍSEMNÉ ČÁSTI ZKOUŠKY z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik Tento dokument je duševním vlastnictvím společnosti EURO CERT CZ, a.s. Jakékoliv šíření lze provádět jen

Více

Pracovní řád. Místní akční skupina Broumovsko+ Klášterní 1, 550 01 Broumov IČ 27006808. Směrnice č. 7/2008. 1. Všeobecná ustanovení

Pracovní řád. Místní akční skupina Broumovsko+ Klášterní 1, 550 01 Broumov IČ 27006808. Směrnice č. 7/2008. 1. Všeobecná ustanovení Místní akční skupina Broumovsko+ Klášterní 1, 550 01 Broumov IČ 27006808 Směrnice č. 7/2008 Pracovní řád 1. Všeobecná ustanovení Tento pracovní řád se vydává v souladu se zák. 262/2006 Sb, zákoníkem páce

Více

PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla )

PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla ) PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Účel Pravidel Účelem Pravidel je přispět k zajištění maximální bezpečnosti

Více

Vnitřní pracovní řád. Střední škola stavební Třebíč. Kubišova 1214/9

Vnitřní pracovní řád. Střední škola stavební Třebíč. Kubišova 1214/9 Vnitřní pracovní řád Střední školy stavební Třebíč Kubišova 1214/9 Střední škola stavební Třebíč Kubišova 1214/9 (dále jen škola nebo školy ) podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění

Více

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA BOZP (dle zákona č. 262/2006 Sb. ve znění p.p. 103 odst. 2 - Zákoník práce)

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA BOZP (dle zákona č. 262/2006 Sb. ve znění p.p. 103 odst. 2 - Zákoník práce) ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA BOZP (dle zákona č. 262/2006 Sb. ve znění p.p. 103 odst. 2 - Zákoník práce) POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE, PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCE Práva a povinnosti zaměstnance ( 106 Zákoníku práce

Více