SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO"

Transkript

1 SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO 1 Obsah název kapitola Obsah 1 Účel 2 Rozsah působnosti 3 Pojmy, definice, zkratky 4 Zabezpečení BOZP a PO 5 Právní předpisy k zajištění BOZP a PO 5.1 Inspekce práce kontrolní orgán nad BOZP 5.2 BOZP - povinnosti zaměstnavatele, vedoucích zaměstnanců 5.3 Identifikace nebezpečí, hodnocení a řízení rizik 5.4 Pracovní úrazy a nemoci z povolání 5.5 Školení zaměstnanců o BOZP a PO 5.6 Stroje, technická zařízení, dopravní prostředky, přístroje a nářadí 5.7 Technická zařízení 5.8 Zdravotní způsobilost zaměstnanců 5.9 Kategorizace prací 5.10 OOPP a ochranné nápoje 5.11 Doprava 5.12 Skladování a manipulace 5.13 Kontroly stavu BOZP a Roční prověrka BOZP 5.14 Požární ochrana 5.15 Závěr 6 Záznam o úrazu Příloha č. 1 Záznam o přijatých opatřeních proti opakování úrazu Příloha č. 2 Obsah lékárničky Příloha č. 3 Protokol o vzájemném informování o rizicích Příloha č. 4 Osnova vstupního školení BOZP zaměstnanců Příloha č. 5 Formulář preventivní lékařské prohlídky Příloha č. 6 [ 1 ] CRDR spol. s r.o. PO sídlo společnosti: Moravská 1687/34, Praha 2

2 2 Účel Tato směrnice Pravidla BOZP a PO ve své základní části řeší obecný právní rámec a upravují prvotní oblasti zajištění BOZP a PO ve společnosti, včetně nutných formulářů (záznamů). Prvotními oblastmi pro tato Pravidla zajištěni BOZP a PO ve společnosti jsou: Právní předpisy v závislosti na činnostech společnosti Požární ochrana Školení pracovníků Technická zařízení Stroje, přístroje a nářadí Bezpečnost práce a technických zařízení při stavebních pracích Osobní ochranné pracovní prostředky Zdravotní způsobilost zaměstnanců a její ověřování Zásady první pomoci Kontroly stavu BOZP a PO Pracovní úrazy a nemoci z povolání Formuláře a zásady související s prvotními oblastmi BOZP a PO 3 Rozsah působnosti Tato směrnice má platnost pro celou společnost 4 Pojmy, definice, zkratky BOZP BT ČSN HZS OIP Kniha BOZP OOPP OZO PHP PP PO PÚ VZ Použité pojmy Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Bezpečnostní technik (externí osoba odborně způsobilá v prevenci rizik) Česká státní norma Hasičský záchranný sbor Oblastní inspektorát práce Kniha bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Osobní ochranné a pracovní prostředky Odborně způsobilá osoba v PO Přenosný hasicí přístroj Předseda představenstva Požární ochrana Pracovní úraz Vedoucí zaměstnanec Bezpečnost a ochrana zdraví při práci podmínky a činitelé, které ovlivňují zdraví zaměstnanců, dočasných pracovníků, zaměstnanců dodavatele, návštěvníků a všech dalších osob na pracovišti. Požární ochrana disciplína zabývající se řešením požární bezpečnosti. Kniha BOZP kniha, která je na každém pracovišti společnosti, a která slouží pro záznamy a zápisy v oblasti plnění povinností BOZP a PO a o jejích kontrolách. Zásady pro její vedení jsou uvedeny ve složce Kniha BOZP. OZO externí osoba odborně způsobilá v oblasti požární ochrany BOZP Bezpečnostní technik vlastní zaměstnanec (osoba odborně způsobilá pro plnění úkolů v prevenci rizik, znalá v procesu identifikace a hodnocení rizik) nebo externí osoba odborně způsobilá pro plnění úkolů v prevenci rizik, znalá v procesu identifikace a hodnocení rizik Vedení společnosti (zaměstnavatel) - představenstvo společnosti [ 2 ] CRDR spol. s r.o. PO sídlo společnosti: Moravská 1687/34, Praha 2

3 5 Zabezpečení BOZP a PO 5.1 Právní předpisy k zajištění BOZP a PO Základním právním předpisem (právní normou) upravujícím bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP) je Zákoník práce a na něj další navazující nařízení vlády a vyhlášky. V oblasti PO je to zákon o požární ochrany a na něj navazující vyhláška č. 246/2001 Sb. Dále v této směrnici jsou uvedeny pouze povinnosti z platných předpisů, ale bez konkrétní citace vlastního právního předpisu a to z důvodu zjednodušení při případných aktualizací těchto předpisů. Jiné požadavky k zajištění BOZP jsou i ČSN. ČSN mají většinou v současné době formu doporučení (minimálního standardu organizačního a technického zajištění BOZP). Jejich doporučení může být opíráno o zákoník práce a je aplikováno zpravidla při mimořádných událostech, jako jsou pracovní úrazy nebo provozní nehody a havárie. Nižší formou předpisů k zajištění BOZP a PO jsou konkrétní pokyny vydané zaměstnavatelem pro konkrétní pracoviště (např. požární poplachová směrnice, místní provozní bezpečnostní předpis apod.). Nejnižší formou předpisů o BOZP a PO jsou příkazy vedoucích pracovníků nebo dalších pracovníků zaměstnavatelem zmocněných, vedoucí k zajištění BOZP nebo přímo k zabránění vzniku škody nebo ochraně zdraví a života. 5.2 Inspekce práce kontrolní orgán nad BOZP Jako kontrolní orgán na úseku ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek je zřízen Státní úřad inspekce práce a jím řízené Oblastní inspektoráty práce. Oblastní inspektoráty práce jsou oprávněny provádět kontroly stavu BOZP v rozsahu zákona o inspekci práce. Vedení společnosti, zajišťuje, že pro ohlášené kontroly orgánu inspekce práce, připraví a předá požadované doklady a podklady, které přímo souvisí s předmětem kontroly a vychází z platných právních předpisů. 5.3 BOZP práva a povinnosti vedení společnosti, vedoucích zaměstnanců a zaměstnanců Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví a vytváření zdravého a bezpečného pracovního prostředí je rovnocennou a neoddělitelnou součástí plnění výrobních a pracovních úkolů. Při nástupu do práce musí být zaměstnanec řádně seznámen s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jež musí při své práci dodržovat. Znalost předpisů a požadavků společnosti k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je nedílnou a trvalou součástí kvalifikačních předpokladů každého zaměstnance. povinnosti vedení společnosti (zaměstnavatele) Zaměstnavatel je povinen zajistit BOZP zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, které se týkají výkonu práce v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění BOZP a s dalšími opatřeními zaměstnavatele, které mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik. Za plnění úkolů a povinností vedení společnosti (dále jen zaměstnavatele ) v oblasti BOZP odpovídají vedoucí zaměstnanci na všech stupních řízení v rozsahu pracovních míst, která zastávají vyplývajících pro ně ze Zákoníku práce, zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a souvisejících předpisů o bezpečnosti práce. Tyto úkoly jsou rovnocennou a neoddělitelnou součástí jejich pracovních povinností. [ 3 ] CRDR spol. s r.o. PO sídlo společnosti: Moravská 1687/34, Praha 2

4 Společnost ustanovila a udržuje postupy a odpovědnosti k zajištění BOZP z hlediska způsobu identifikace nebezpečí, rizik, vyhodnocování míry rizik identifikovaných nebezpečí a přijmutí bezpečnostních opatření k omezení jejich působení, které jsou popsány v kapitole 5.4 této směrnice. zaměstnavatel je zejména povinen: identifikovat nebezpečí, rizika, zjišťovat jejich příčiny a zdroje a přijímat bezpečnostní opatření k jejich odstranění, nelze-li rizika odstranit, musí je vyhodnotit a přijmout bezpečnostní opatření k omezení jejich působení tak, aby jejich ohrožení bylo minimalizováno a seznámit s nimi zaměstnance; plnění této povinnosti se řídí kapitolou 5.4 této směrnice; zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vhodné pro práci, při které budou používány, vybaveny ochrannými zařízeními a vybaveny nebo upraveny tak, aby zaměstnanci nebyli vystaveni zejména nepohodlné pracovní pozici a nežádoucím účinkům rizikových faktorů (hluk, vibrace apod.), pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány; plnění této povinnosti se řídí kapitolami 5.7, 5.8 a 5.12 této směrnice; přijímat opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí jako jsou havárie, požáry a povodně, jiné vážného nebezpečí a evakuace zaměstnanců; plnění této povinnosti se řídí touto směrnicí; nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem nebo zdravotní způsobilosti; zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich kvalifikační předpoklady pro výkon práce, pravidelně ověřovat jejich znalosti a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování; plnění této povinnosti se řídí kapitolou 5.6 této směrnice; soustavně kontrolovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci na všech pracovištích a zařízeních; plnění této povinnosti se řídí touto směrnicí; objasnit příčiny a okolnosti vzniku pracovních úrazů (u něhož k pracovnímu úrazu došlo) a nemocí z povolání, vést jejich evidenci a oznamovat je příslušným orgánům a přijímat opatření proti opakování pracovních úrazů a zajistit odstranění takových pracovních podmínek a rizikových faktorů, které vyvolávají nemocí z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání; plnění této povinnosti se řídí kapitolou 5.5 této směrnice; neposuzovat jako nesplnění povinnosti, jestliže zaměstnanec nevykonal práci, o níž měl důvodně za to, že bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jeho život nebo zdraví, popřípadě život nebo zdraví jiných osob; nepoužívat takového způsobu odměňování prací, při kterém jsou zaměstnanci vystaveni zvýšenému nebezpečí újmy na zdraví a jehož použití by vedlo při zvyšování pracovních výsledků k ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců; organizovat nejméně jednou v roce Prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na všech pracovištích a zařízeních společnosti, zjištěné nedostatky odstraňovat a potřebná opatření investičního charakteru plánovat; plnění této povinnosti se řídí kapitolou 5.14 této směrnice; pro zaměstnance, který je osobou se zdravotním postižením, zajišťovat na svůj náklad technickými a organizačními opatřeními zejména potřebnou úpravu pracovních podmínek, úpravu pracovišť, zřízení chráněných dílen, zaškolení nebo zaučení těchto zaměstnanců a zvyšování jejich kvalifikace při výkonu jejich pravidelného zaměstnání; informovat zaměstnance o tom, do jaké kategorie byla jím vykonávaná práce zařazena prostřednictvím školení o BOZP a PO; plnění této povinnosti se řídí kapitolou 5.6 a 5.10 této směrnice; [ 4 ] CRDR spol. s r.o. PO sídlo společnosti: Moravská 1687/34, Praha 2

5 sdělit zaměstnancům, které zdravotnické zařízení jim poskytuje pracovnělékařskou péči a jakým pracovnělékařským prohlídkám souvisejícím s výkonem práce jsou povinni se podrobit, a to prostřednictvím školení o BOZP a PO; plnění této povinnosti se řídí kapitolou 5.6 a 5.9 této směrnice; dbát, aby zdraví zaměstnanců nebylo ohrožováno kouřením na pracovištích. Za tím účelem jsou povinni zabezpečovat dodržování zákazu kouření na pracovištích stanoveného zvláštními předpisy a soustavně kontrolovat zákaz kouření zaměstnanců na pracovištích a v jiných prostorách, kde pracují také nekuřáci. Povinnost vedení společnosti zajišťovat BOZP se vztahuje na všechny osoby, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovištích. Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a o přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti. Na základě písemné dohody zúčastněných zaměstnavatelů touto dohodou pověřený zaměstnavatel koordinuje provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění. Za tímto účelem musí být používán formulář BOZP Protokol o vzájemném informování o rizicích viz. příloha č. 4 této směrnice. Postup a odpovědnosti pro naplnění této povinnosti jsou popsány v kapitole 5.4 této směrnice. povinnosti vedoucích zaměstnanců Vedoucí zaměstnanci jsou dále povinni: vytvářet příznivé pracovní podmínky a zajišťovat BOZP na pracovišti, zabezpečovat dodržování právních a ostatních předpisů (uvedených v Registru právních předpisů a jiných požadavků BOZP a PO), dále vést zaměstnance k pracovní kázni, zajišťovat aby nedocházelo k porušování pracovní kázně a neplnění povinností. Odpovídat za zajišťování bezpečného provozu, používání, údržbu, úklid, čištění a opravy pracovišť společnosti. práva a povinnosti zaměstnanců Zaměstnanci mají právo na zajištění BOZP, na informace o rizicích jejich práce a na informace o opatřeních na ochranu před jejich působením; informace musí být pro zaměstnance srozumitelná. Zaměstnanci mají povinnost podílet se na vytváření bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí, a to zejména uplatňováním stanovených a zaměstnavatelem přijatých opatření a svou účastní na řešení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zaměstnanci jsou oprávněni odmítnout výkon práce, o níž mají důvodně za to, že bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jejich život nebo zdraví, popřípadě život nebo zdraví jiných osob. Každý zaměstnanec je povinen dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i bezpečnost a zdraví osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání, případně opomenutí při práci. Zejména je povinen: účastnit se školení zajišťovaných zaměstnavatelem zaměřených na bezpečnost a ochranu zdraví při práci včetně ověření svých znalostí, podrobit se pracovnělékařským prohlídkám, vyšetřením a očkováním stanoveným zvláštními předpisy, [ 5 ] CRDR spol. s r.o. PO sídlo společnosti: Moravská 1687/34, Praha 2

6 dodržovat právní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, s nimiž byl řádně seznámen, a řídit se zásadami bezpečného chování na pracovišti a informacemi zaměstnavatele, dodržovat při práci stanovené pracovní postupy, používat stanovené pracovní prostředky, dopravní prostředky, osobní ochranné pracovní prostředky a ochranná zařízení a svévolně je neměnit a nevyřazovat z provozu, nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky na pracovištích zaměstnavatele a v pracovní době i mimo tato pracoviště, nevstupovat pod jejich vlivem na pracoviště zaměstnavatele a nekouřit na pracovištích a v jiných prostorách, kde jsou účinkům kouření vystaveni také nekuřáci, oznamovat svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci nedostatky a závady na pracovišti, které ohrožují nebo by mohly ohrozit bezpečnost nebo zdraví při práci, a podle svých možností se účastnit na jejich odstraňování, bezodkladně oznamovat svému nadřízenému svůj pracovní úraz a pracovní úraz jiné osoby, jehož byl svědkem a spolupracovat při vyšetřování jeho příčin, podrobit se na pokyn vedení společnosti, VZ a BT zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Ustanovení předchozích odstavců se vztahují přiměřeně na osoby, které se s vědomím zaměstnavatele zdržují na jeho pracovištích. 5.4 Identifikace nebezpečí, hodnocení a řízení rizik Společnost zajišťuje úkoly v prevenci rizik BT externí odborně způsobilou osobou dle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Společnost se zavazuje: poskytnout odborně způsobilé osobě k zajišťování úkolů v prevenci rizik zejména potřebné prostředky a dobu potřebnou k výkonu její činnosti, zvláště ve vztahu k zaměstnancům v pracovním poměru na dobu určitou, mladistvým zaměstnancům, těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, nebo zaměstnankyním-matkám dítěte do konce devátého měsíce po porodu a zaměstnancům agentury práce dočasně přiděleným k výkonu práce k jinému zaměstnavateli poskytnout odborně způsobilé osobě dokumentaci a informace: o všech skutečnostech a okolnostech, o nichž je mu známo, že mají nebo by mohly mít vliv na bezpečnost zaměstnanců nebo vést k poškození jejich zdraví, podané zaměstnancům jiného zaměstnavatele, které obdrželi před zahájením práce na pracovištích zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Společnost je povina poskytnout odborně způsobilé osobě písemnosti týkající se pracovních úrazů a nemocí z povolání a potřebnou součinnost: při předcházení ohrožení života a zdraví s ohledem na povahu rizika na jeho pracovištích, k přijetí ochranných opatření, jde-li o práce se zvýšeným ohrožením zdraví zaměstnanců, při výběru a volbě ochranných zařízení. Odpovídá: PP Identifikace nebezpečí Nebezpečí související s BOZP vznikají při běžných a mimořádných činnostech společnosti, při činnosti osob, které mají přístup na pracoviště (včetně dodavatelů - subdodavatelů a návštěvníků) a při činnosti provozovaných zařízení na pracovišti. Pro jednu činnost může existovat více nebezpečí s různě velikou mírou rizika. Identifikaci nebezpečí ve společnosti provádí BT ve spolupráci s jím určenou pracovní [ 6 ] CRDR spol. s r.o. PO sídlo společnosti: Moravská 1687/34, Praha 2

7 skupinou se zainteresováním VZ. Identifikace je prováděna ve 3 fázích, a to: 1 fáze - příprava na identifikaci nebezpečí: v rámci přípravy se stanoví účel, časový plán, určí se pracovní skupina, zajistí se potřebné podklady a informace 2 fáze výběr posuzovaných objektů (systémů) a částí, složek objektu (subsystému): v rámci této fáze se provádí výběr a průzkum pracoviště, činnosti a rozdělení posuzovaných objektů, celků podle konkrétních podmínek. Každý posuzovaný objekt, celek se většinou rozdělí na jednotlivá dílčí pracoviště, stroje, zařízení, pracovní prostory, technologie, činnosti, používané látky, nebezpečné situace pod., které se označují jako subsystém 3 fáze identifikace nebezpečí a ohrožení: k jednotlivým částem subsystému se přiřadí příslušná nebezpečí a ohrožení, která vyházejí z konkrétních místních podmínek hodnocených pracovišť nebo činností, předchozích úrazových dějů a současným stavem zajišťování BOZP. Tato část posuzování rizik musí pokrývat nevyhnutelná nebezpečí a nebezpečí, která lze rozumně předvídat. Nebezpečí jsou identifikována a evidují se v základním Registru rizik a opatření společnosti, pro činnosti a zařízení společnosti. Za provádění identifikace nebezpečí ve společnosti v rámci Registru rizik a opatření společnosti má odpovědnost vedení společnosti. Hodnocení míry rizik jednotlivých nebezpečí se provádí ve stejném týmu a ve stejných intervalech jako identifikace nebezpečí podle jednoduché polokvantitativní bodové metody uvedené přímo v každém Registru rizik a opatření. Bezpečnostní opatření ke snížení rizika Ke každému identifikovanému nebezpečí stanoví pracovní skupina potřebná opatření v rámci prevence rizik, kterou se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, návodů k používání a z opatření zaměstnavatele (seznámení zaměstnanců, instruktáž, školení a výcvik atd.), která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik. V tabulkovém přehledu (Registr rizik a opatření) jsou stanoveny standardní bezpečnostní opatření ke snížení rizika, tak, aby riziko bylo akceptovatelné (kategorie rizika - přijatelné nebo zvýšené). Povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení v rozsahu pracovních míst, které zastávají je tato bezpečnostní opatření, zajišťovat a soustavně kontrolovat zejména VZ. ŘÍZENÍ RIZIK Společnost řídí a reguluje ty činnosti a služby, které představují kategorii rizika zvýšené nebo nepřijatelné pro bezpečnost a zdraví zaměstnanců. Přístup pro omezování rizik BOZP vychází z preferenčního pořadí opatření k omezení rizika od přednostního opatření k nejméně žádoucímu v této hierarchii: a) eliminace, b) nahrazení, c) technická opatření, d) administrativní organizační opatření, e) osobní ochranné pracovní prostředky, f) bezpečnostní značky a signály. Jednotlivá bezpečnostní opatření jsou vždy zjednodušeně (zkráceně) uvedena přímo v Registrech rizik a opatření. V případě řízení kategorie rizika zvýšené nebo nepřijatelné rizika musí společnost stanovit bezpečnostní opatření ke snížení rizika - nutno definovat [ 7 ] CRDR spol. s r.o. PO sídlo společnosti: Moravská 1687/34, Praha 2

8 podrobně, včetně uvedení termínů a odpovědností. Za plnění opatření uvedených v Registrech rizik a opatření vždy odpovídá vedoucí zaměstnanec daného pracoviště. VZ musí zajistit prokazatelné seznámení s riziky na pracovišti odpovědného vedoucího pracovníka jiného zaměstnavatele dodavatele nebo jiné osoby (OSVČ) (záznamem do Registru rizik a opatření) a obráceně musí informovat své podřízené zaměstnance o rizicích vyplývajících z činnosti dalších dodavatelů nebo jiných osob OSVČ. Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a o přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti. Na základě písemné dohody zúčastněných zaměstnavatelů touto dohodou pověřený zaměstnavatel koordinuje provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění. Za tímto účelem musí být používána příloha č. 4 této směrnice BOZP Formulář Vzájemné informování o rizicích. 5.5 Pracovní úrazy a nemoci z povolání Zaměstnavatel, u něhož k pracovnímu úrazu došlo, je povinen vyšetřit příčiny a okolnosti vzniku pracovního úrazu za účasti zaměstnance, pokud to zdravotní stav zaměstnance dovoluje a bez vážných důvodů neměnit stav na místě úrazu. Pracovní úraz jakékoliv poškození zdraví nebo smrt, které byly zaměstnanci způsobeny nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením vnějších vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Došlo-li u zaměstnance při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním k poškození na zdraví nebo k jeho smrti úrazem (pracovní úraz), odpovídá za škodu tím vzniklou zaměstnavatel, u něhož byl zaměstnanec v době úrazu v pracovním poměru. evidence pracovních úrazů Každý zaměstnanec je povinen bezodkladně oznámit svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci svůj pracovní úraz, ke kterému došlo při plnění pracovního úkolu nebo v přímé souvislosti s ním. Pokud není zraněný toho schopen, provede toto oznámení zaměstnanec, který je svědkem pracovního úrazu. O všech pracovních úrazech je zaměstnavatel povinen vést evidenci v centrální Knize úrazů společnosti Za vedení centrální knihy úrazů je odpovědný VZ. Záznam do Knihy úrazů provádí VZ. Tento zápis provede vedoucí zaměstnanec neprodleně poté, co se o vzniku pracovního úrazu dozvěděl. Každý záznam v knize musí obsahovat: a) jméno, popřípadě jména, a příjmení (dále jen "jméno") úrazem postiženého zaměstnance, b) datum a hodinu úrazu, c) místo, kde k úrazu došlo, d) činnost, při níž k úrazu došlo, e) počet hodin odpracovaných bezprostředně před vznikem úrazu, f) celkový počet zraněných osob, g) druh zranění a zraněná část těla, h) druh úrazu, [ 8 ] CRDR spol. s r.o. PO sídlo společnosti: Moravská 1687/34, Praha 2

9 i) zdroj úrazu, j) příčiny úrazu, k) jména svědků úrazu, l) jméno a pracovní zařazení toho, kdo údaje zaznamenal. Vedoucí zaměstnanec, který provedl tento zápis, musí bez zbytečného odkladu ohlásit pracovní úraz VZ. Zaměstnavateli je uložena povinnost vyhotovit záznam a vést dokumentaci o všech pracovních úrazech, jejichž následkem došlo k úmrtí zaměstnance nebo ke zranění zaměstnance s pracovní neschopností delší než 3 kalendářní dny. Za evidenci pracovního úrazu odpovídá vedoucí zaměstnanec pracoviště. Zjišťování příčin a okolnosti vzniku pracovního úrazu a sepsání Záznamu o úrazu (viz příloha č. 1) provede přímý vedoucí zaměstnanec za přítomnosti postiženého pokud to zdravotní stav zaměstnance dovoluje, případně svědka úrazu, zástupce zaměstnanců pro BOZP a bez vážných důvodů nesmí měnit stav na místě úrazu po dobu jeho šetření. Záznam o úrazu musí být sepsán nejpozději do 5 pracovních dnů po oznámení pracovního úrazu ve 2 vyhotoveních, které budou následně bez zbytečného odkladu předány: - 1x VZ - originál, - 1x postiženému. Vedoucí zaměstnanec pracoviště dále předá bez zbytečného odkladu jednu kopii záznamu o úrazu: - 1x VZ, pro odškodnění pracovních úrazů a nemocí z povolání, - 1x postiženému, u smrtelného pracovního úrazu pozůstalým. Záznamy o pracovních úrazech za uplynulý kalendářní měsíc zašle VZ do pátého dne následujícího měsíce: - 1 x příslušnému Oblastnímu inspektorátu práce (OIP) - 1 x příslušným zdravotním pojišťovnám, u kterých jsou postižení nemocensky pojištěni - organizační jednotce příslušné pojišťovny, u které je zaměstnavatel pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu V případě smrtelného pracovního úrazu odešle VZ záznam o úrazu nejpozději do 5 dnů po jeho ohlášení: - 1 x příslušnému Oblastnímu inspektorátu práce (OIP) - 1 x příslušné zdravotním pojišťovně, u které byl postižení nemocensky pojištěn - 1 x územně příslušnému útvaru Policie ČR - organizační jednotce příslušné pojišťovny, u které je zaměstnavatel pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu šetření pracovních úrazů Šetření pracovního úrazu provede vždy přímý nadřízený vedoucí zaměstnanec postiženého VZ (pokud došlo k pracovnímu úrazu na jeho pracovišti), a to neprodleně po jeho oznámení postiženým zaměstnancem. Šetření musí být provedeno za účasti postiženého zaměstnance, [ 9 ] CRDR spol. s r.o. PO sídlo společnosti: Moravská 1687/34, Praha 2

10 pokud to jeho zdravotní stav dovoluje, za účasti svědka/ů úrazu a BT a bez vážných důvodů se nesmí měnit do ukončení tohoto šetření stav na místě úrazu. Zaměstnavatel je povinen přijímat opatření proti opakování pracovních úrazů. Výsledek šetření pracovního úrazu, včetně přijatých opatření proti opakování úrazu, musí být vždy přímým nadřízeným vedoucím zaměstnancem provádějícím šetření VZ nebo BT zdokumentován do Záznamu o úrazu (příloha č. 1 této směrnice). V případě úrazu vyžadujícího poškození zdraví hospitalizaci zaměstnance delší než 5 dní a smrtelného pracovního úrazu a je vedoucí zaměstnanec pracoviště, kde k úrazu došlo, BT a VZ povinen: učinit opatření, kterými by se zabránilo dalšímu možnému ohrožení života a zdraví zaměstnanců zajistit místo úrazu tak, aby zůstalo zachováno v původním stavu až do příchodu osob oprávněných k vyšetřování úrazu. Změny původního stavu jsou přípustné jen, jde-li o záchranu postižených osob, popř. o další záchranné práce nebo vyžaduje-li to bezpečnost provozu. V těchto případech se vyhotoví náčrtek s vyznačením původní situace a provedení změn, popř. se místo vyfotografuje. Za pořízení náčrtku a fotografických snímků odpovídá vedoucí zaměstnanec, který dal příkaz nebo souhlas k provedení změn. V případě vzniku smrtelného pracovního úrazu ustanovuje PP komisi pro vyšetření úrazu, stanovení opatření proti opakování úrazu a sestavení závěrečné zprávy. ohlášení pracovního úrazu Nasvědčují všechny zjištěné skutečnosti, že byl v souvislosti s pracovním úrazem spáchán trestný čin, ohlásí tento úraz bez zbytečného odkladu vedoucí zaměstnanec pracoviště provádějící šetření úrazu: - BT - VZ - státnímu zástupci nebo územně příslušnému útvaru Policie ČR Běžný úraz ohlásí bez zbytečného odkladu (po jeho oznámení postiženým) vedoucí zaměstnanec pracoviště provádějící jeho šetření: - VZ, BT Vyžaduje-li pracovní úraz poškození zdraví hospitalizaci zaměstnance delší než 5 dní (v okamžiku kdy se o této skutečnosti dozvěděl) ohlásí tento úraz (při dodržení uvedeného pořadí) bez zbytečného odkladu vedoucí zaměstnanec provádějící jeho šetření, v součinnosti s BT: - VZ, PP - příslušnému Oblastnímu inspektorátu práce (OIP) - územně příslušnému útvaru Policie ČR Smrtelný pracovní úraz ohlásí (při dodržení uvedeného pořadí) bez zbytečného odkladu vedoucí zaměstnanec provádějící jeho šetření, v součinnosti s BT: - VZ, PP - územně příslušnému útvaru Policie ČR - příslušné zdravotním pojišťovně, u které byl postižení nemocensky pojištěn - organizační jednotce příslušné pojišťovny, u které je zaměstnavatel pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu [ 10] CRDR spol. s r.o. PO sídlo společnosti: Moravská 1687/34, Praha 2

11 - příslušnému Oblastnímu inspektorátu práce (OIP) ohlášení pracovního úrazu hlášení změn Byl-li společností odeslán záznam o úrazu a následně se společnost dozví o skutečnostech, které vedou ke změně v něm uvedených údajů, vyhotoví zaměstnavatel úrazem postiženého zaměstnance záznam o úrazu _ hlášení změn (viz příloha č. 1); odpovídá VZ. Záznam o úrazu _ hlášení změn vyhotoví zaměstnavatel úrazem postiženého zaměstnance v případě, že a) hospitalizace úrazem postiženého zaměstnance přesáhla 5 dnů, b) dočasná pracovní neschopnost úrazem postiženého zaměstnance v důsledku jeho úrazu byla ukončena po odeslání záznamu o úrazu, c) zaměstnanec postižený úrazem na jeho následky nejpozději do 1 roku zemřel, nebo d) došlo ke změně v posouzení zdroje nebo příčiny úrazu, povahy úrazu, popřípadě k jiným skutečnostem majícím vliv na zpracování a obsah záznamu o úrazu _ hlášení změn. Záznam o úrazu _ hlášení změn zašle zaměstnavatel úrazem postiženého zaměstnance nejpozději do pátého dne následujícího měsíce; odpovídá VZ a) příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, c) zdravotní pojišťovně, u které je pracovním úrazem postižený zaměstnanec pojištěn, d) územně příslušnému útvaru Policie České republiky, nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s pracovním úrazem byl spáchán trestný čin nebo v případě smrtelného pracovního úrazu, e) organizační jednotce příslušné pojišťovny, u které je zaměstnavatel pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Vzor záznamu o úrazu _ hlášení změn je uveden v příloze č. 1 k této směrnici. poskytování PRVNÍ POMOCI při úrazu Zaměstnavatel je povinen zabezpečit prostředky pro poskytnutí první pomoci všem zaměstnancům na svých pracovištích. Na každém pracovišti musí být lékárnička vybavená pro poskytování první pomoci při úrazu. Za vybavení pracoviště touto lékárničkou odpovídá vedoucí zaměstnanec pracoviště. Za doplňování spotřebovaného materiálu a obměnu prošlého materiálu odpovídá určený zaměstnanec na pracovišti, který byl smluvním lékařem pracovnělékařské služby/bt proškolen pro kvalifikované poskytování první pomoci a má k dispozici přístup k lékárničce. Tohoto pracovníka určí VZ. Povinný obsah lékárničky je uveden v příloze č. 3 této směrnice. Poskytnout první pomoc je povinností každého zaměstnance. [ 11] CRDR spol. s r.o. PO sídlo společnosti: Moravská 1687/34, Praha 2

12 odškodnění Došlo-li u zaměstnance při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním k poškození na zdraví nebo k jeho smrti úrazem (pracovní úraz), odpovídá za škodu tím vzniklou zaměstnavatel, u něhož byl zaměstnanec v době úrazu v pracovním poměru. Za škodu způsobenou zaměstnanci nemocí z povolání odpovídá zaměstnavatel, u něhož zaměstnanec pracoval naposledy před jejím zjištěním v pracovním poměru za podmínek, z nichž vzniká nemoc z povolání, kterou byl postižen. Nemocemi z povolání jsou nemoci uvedené v NV, kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, jestliže vznikly za podmínek tam uvedených. Zaměstnavatel je povinen nahradit škodu, i když dodržel povinnost vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud se odpovědnosti nezprostí zcela nebo zčásti dle Zákoníku práce. Míru (výši) odškodnění každého pracovního úrazu na základě vyšetření jeho příčin a okolnosti vzniku stanoví VZ. Projednání o míře odškodnění každého pracovního úrazu se provádí bez zbytečného odkladu a za účasti postiženého zaměstnance. Za způsob a rozsah náhrady škody u pracovních úrazů a nemocí z povolání odpovídá PP. 5.6 Školení zaměstnanců o BOZP a PO Kvalifikace a zručnost zaměstnanců a jejich soustavné zdokonalování v potřebných profesích je nejdůležitějším faktorem v zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Potřeba školení o BOZP vychází ze Zákoníku práce a předpisů o bezpečnosti práce a je systematicky identifikovaná, diferencovaně podle nároků příslušného pracovního místa. Potřeba školení o PO vychází ze zákona o požární ochraně. Četnost školení pracovníků v oblasti BOZP jsou stanoveny dle platných předpisů o BOZP a dle rizikových činností prováděných společností a v PO dle platných předpisů. Zvláštní důraz je kladen na zajištění odborné způsobilosti zaměstnanců, kteří vykonávají specializované činnosti. Tyto zaměstnanci jsou prokazatelně školeni a přezkoušeni s příslušných ustanovení právních a ostatních předpisů. Ověření znalostí je průkazné. V záznamu je uvedena osnova školení, datum a doba trvání, jméno školitele, podpisy účastníků a výsledek ověření znalostí. školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP, informace o rizicích a opatřeních na ochranu před jejich působením, pokyny k zajištění BOZP Se zřetelem na ustanovení 37 odst. 5, 103 odst. 1 písm. f) a 103 odst. 2 zákoníku práce zaměstnavatel stanovuje následující druhy školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a poskytování informací a pokynů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci pro zaměstnance: a) při přijetí do pracovního poměru nástupu do práce - vstupní školení BOZP obecné a na pracovišti Se zřetelem na ustanovení 228 Zákoníku práce zaměstnavatel zabezpečuje pro zaměstnance (který vstupuje do zaměstnání bez kvalifikace) rovněž zaškolení, nebo zaučení b) během pracovního poměru [ 12] CRDR spol. s r.o. PO sídlo společnosti: Moravská 1687/34, Praha 2

13 opakované školení BOZP školení BOZP pro vedoucí zaměstnance informace a pokyny o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, zejména formou seznámení s Registrem rizik a opatření speciální školení BOZP pro jiné osoby zdržující se s vědomím zaměstnavatele na jeho pracovištích informace a pokyny o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, zejména formou seznámení s Registrem rizik a opatření a místní podmínkami a o přijatých opatřeních, zejména ke zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a evakuace osob v případě mimořádných událostí vstupní obecné školení BOZP zaměstnavatel zajišťuje pro zaměstnance a) při přijetí do pracovního poměru založeného pracovní smlouvou, kteří pracují na pracovištích zaměstnavatele, b) v pracovním poměru na základě uzavřených dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, c) kteří z různých důvodů měli přestávku v zaměstnání nepřetržitě déle než 24 měsíců, d) vyslané na práci u něj jinými zaměstnavateli. vstupní školení BOZP na pracovišti zaměstnavatel zajišťuje pro zaměstnance: a) při jejich nástupu do práce, b) při jejich převedení na jinou práci nebo pracoviště, c) při jejich přeložení k výkonu práci do jiného místa, než bylo sjednáno v pracovní smlouvě, d) při změně pracovních podmínek nebo změně pracovního prostředí (zavedení nové technologie nebo změny pracovních a výrobních prostředků). opakované školení BOZP zaměstnavatel zajišťuje pro: zaměstnance, kteří jsou u něj v pracovním poměru. Četnost opakovaného školení BOZP stanoví zaměstnavatel zejména na základě zhodnocených rizik souvisejících s výkonem práce a přijatých opatření na ochranu před působením těchto rizik, viz. tabulka v této kapitole níže. školení BOZP pro vedoucí zaměstnance zaměstnavatel zajišťuje pro: zaměstnance ve vedoucích funkcích, kteří řídí a kontrolují práci a pracovní výsledky podřízených zaměstnanců, jsou povinni pro ně vytvářet příznivé pracovní podmínky a zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci a odpovídají na všech stupních řízení v rozsahu pracovních míst, které zastávají za plnění úkolů zaměstnavatele v péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci a tyto úkoly jsou rovnocennou a neoddělitelnou součástí jejich pracovních povinností. ostatní školení BOZP zaměstnavatel zajišťuje například pro: a) zaměstnance při opětovném nástupu na pracoviště po skončené pracovní neschopnosti z důvodu pracovního úrazu, který si přivodili zaviněným porušením předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, anebo po pracovním úrazu, který si vyžádal pracovní neschopnost delší než 6 kalendářních měsíců b) zaměstnance v odborných profesích, pro něž je zvláštními předpisy požadováno k výkonu práce osvědčení vydávané oprávněnými orgány na základě zkoušky. školení BOZP zaměstnanců při nástupu do práce vstupní školení BOZP - obecné [ 13] CRDR spol. s r.o. PO sídlo společnosti: Moravská 1687/34, Praha 2

14 Při nástupu do práce musí být zaměstnanec řádně seznámen s právními a ostatními předpisy k zajištění BOZP, s předvídatelnými riziky své práce a zároveň s opatřeními přijatými zaměstnavatelem na ochranu před působením těchto rizik s Registrem rizik a opatření společnosti Vstupní školení BOZP - obecné se koná v den nástupu zaměstnance do práce a v pracovní době; školení BOZP online CRDR. 1. Rámcový obsah vstupního obecného školení BOZP: povinnosti vyplývající z pracovního poměru, základní práva a povinnosti zaměstnanců při vytváření zdravého a bezpečného pracovního prostředí, účast na řešení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci kategorie vykonávané práce zařízení pracovnělékařské péče pracovnělékařské prohlídky související s výkonem práce rizika možných ohrožení týkající se výkonu práce a opatření na ochranu před působením těchto rizik zásady bezpečného chování na pracovišti zásady prevence pracovních úrazů a nemocí z povolání pracovní podmínky žen a mladistvých osobní ochranné pracovní prostředky zajištění první pomoci při pracovním úrazu zákaz vykonávat práce bez příslušného oprávnění zakázané práce 2. 0snova vstupního obecného školení BOZP zaměstnanců je uvedena v příloze č. 5 této směrnice. 3. Účast zaměstnance na vstupním obecném školení BOZP zajišťuje VZ. 4. Vstupní obecné školení BOZP provádí nadřízený proškolený vedoucí zaměstnanec se záznamem uloženým v sídle společnosti nebo formou školení BOZP online CRDR. 5. Časový rozvrh vstupního obecného školení BOZP je (přiměřený osnově) cca 1 h vstupní školení BOZP - na pracovišti Vstupní školení BOZP na pracovišti absolvují zaměstnanci bezprostředně po vstupním obecném školení, a to v den zařazení na pracoviště. Při nástupu nového zaměstnance je zpravidla prováděno současně se vstupním školením BOZP obecným. Bez absolvovaného vstupního školení BOZP na pracovišti zaměstnanci nesmějí být pověřeni výkonem žádné práce! 1. Zařazení zaměstnance do práce (určení pracovního místa, druhu, způsobu a postupu práce) provede nadřízený vedoucí zaměstnanec. 2. Součástí zařazení je vstupní školení BOZP na pracovišti. Školení musí poskytovat všechny důležité poznatky a informace pro bezpečný výkon práce. 3. Základní osnova vstupního školení BOZP je uvedena v dokumentu Knize BOZP, 4. Za vykonání vstupního školení BOZP na pracovišti odpovídá nadřízený vedoucí zaměstnanec. [ 14] CRDR spol. s r.o. PO sídlo společnosti: Moravská 1687/34, Praha 2

15 5. O vstupním školení BOZP na pracovišti pořídí nadřízený vedoucí zaměstnanec záznam do Knihy BOZP. Školený zaměstnanec potvrdí svým podpisem, že absolvoval vstupní školení BOZP podle předložené osnovy, a že jeho obsahu porozuměl. 6. Rámcový obsah vstupního školení BOZP na pracovišti poučit o pracovním postupu případně technologickém postupu a bezpečnostních předpisech a pokynech, které musí zaměstnanec dodržovat s návody od výrobců strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, včetně zácviku seznámit s prostředím, ve kterém bude zaměstnanec pracovat, s pracovními stroji a zařízeními, nástroji a pomůckami, s používanými surovinami a materiály seznámit s předvídatelnými riziky práce, kterou bude zaměstnanec konat, včetně opatření na ochranu před jejich působením s Registrem rizik a opatření společnosti seznámit s nejčastějšími úrazy, které se staly na pracovišti v důsledku porušení pracovních postupů, předpisů a pokynů BOZP seznámit s pracemi a úkony, při kterých je třeba používat osobní ochranné pracovní prostředky, seznámit s funkcí a použitím těchto ochranných prostředků, vysvětlit povinnost čistit a udržovat tyto OOPP poučit o zákazu odstraňovat a vyřazovat z činnosti bezpečnostní zařízení (bezpečnostní brzdy, ochranné kryty apod.) poučit, že obsluhovat stroj anebo jiné zařízení může osoba, která je pověřená obsluhou těchto zařízení požadovat pořádek na pracovišti, žádat, aby svěřené stroje, nářadí a pracovní prostory byly udržovány vždy v čistém a bezpečném stavu poučit o zajištění stroje proti náhodnému spuštění anebo spuštění jinou osobou upozornit, že každý nedostatek poruchu, který by mohl ohrozit život a zdraví, je zaměstnanec povinen ihned ohlásit svému vedoucímu, nedostatek, závadu, poruchu nesmí sám opravovat, pokud k tomu není určen a oprávněn upozornit, že se nesmí zdržovat na pracovišti, na kterém nebyl přidělen upozornit, že je přísně zakázáno nosit na pracoviště a konzumovat na pracovišti zaměstnavatele a v pracovní době i mimo toto pracoviště alkoholické nápoje (používat jiné návykové látky) poučit zaměstnance, aby ohlásil svému nadřízenému každou náhlou nevolnost nebo zhoršení zdravotního stavu, jestliže se necítí zdravotně způsobilý určenou práci vykonávat, zvláště když pracuje na rizikovém pracovišti poučit o povinnosti oznámit přímému nadřízenému každé poškození zdraví, zároveň poučit o tom, jak se chovat, když na pracovišti nastane havárie, porucha anebo nehoda poučit, kde jsou vypínače elektrického proudu, uzávěry vody, lékárnička a kdo ji má na starost, kde jsou únikové východy poučit o poskytování první předlékařské pomoci, o způsobu přivolání lékařské a požární pomoci školení BOZP zaměstnanců v průběhu pracovního poměru 1. Za zajištění opakovaných školení BOZP odpovídá VZ 2. Opakovaná školení BOZP absolvují povinně všichni zaměstnanci v četnosti 1x za rok, pokud není (zejména s ohledem na závažnost rizik možných ohrožení života a zdraví, na druh činnosti a s tím souvisejícím objemem povinností vyplývajících z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti ochrany zdraví při práci, na četnost pracovních úrazů apod.) stanoveno jinak. 3. Časový rozsah opakovaných školení BOZP je podle jednotlivých profesí 2 hodiny. 4. Opakovaná školení BOZP se provádí formou školení BOZP online CRDR. [ 15] CRDR spol. s r.o. PO sídlo společnosti: Moravská 1687/34, Praha 2

16 5. Školení BOZP se provádí podle postupů schválených VZ, za jejíchž zpracování odpovídá CRDR. 6. O vykonání opakovaného školení BOZP pořídí školení BOZP online CRDR záznam, který je ukládán u VZ. Každý školený zaměstnanec potvrdí svým podpisem, že absolvoval opakované školení podle stanovené osnovy a že jeho obsahu porozuměl. 7. Rámcový obsah opakovaných školení vývoj pracovní úrazovosti ve společnosti, zdroje a příčiny pracovních úrazů, opatření k jejich snižování upozornění na přetrvávající nedostatky v dodržování bezpečnostních předpisů a předepsaných způsobů práce, nepoužívání osobních ochranných pracovních prostředků, nedostatky v pracovní kázni s odkazem na ustanovení zákoníku práce a dalších předpisů výklad jednotlivých ustanovení bezpečnosti práce a bezpečných pracovních postupů v konkrétních podmínkách společnosti v souladu s platnými předpisy, pokyny a normami. Uvedení příkladů porušování těchto předpisů v praxi, obeznámení zaměstnanců se správným postupem předpisy a pokyny BOZP a stanovené pracovní postupy školení BOZP pro vedoucí zaměstnance 1. Školení BOZP se koná v den nástupu vedoucího zaměstnance do práce a v pracovní době. Školení zajišťuje VZ. 2. Opakovaná školení BOZP absolvují povinně všichni vedoucí zaměstnanci v četnosti 1x za 3 roky, pokud není (zejména s ohledem na nové právní předpisy a závažnost rizik možných ohrožení života a zdraví, na druh činnosti a s tím souvisejícím objemem povinností vyplývajících z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti ochrany zdraví při práci, na četnost pracovních úrazů apod.) stanoveno jinak. 3. Školení BOZP jsou povinni se zúčastnit všichni vedoucí zaměstnanci. 4. Obsahem školení BOZP jsou právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které se vztahují k výkonu práce zaměstnanců, které vedoucí zaměstnanci řídí a kontrolují a pro které mají zajišťovat uspokojivé pracovní podmínky. 5. Školení se provádí formou školení BOZP online CRDR. 6. Školení BOZP se provádí podle postupů schválených VZ, za jejíchž zpracování odpovídá BT. 7. O vykonání opakovaného školení BOZP pořídí školení BOZP online CRDR záznam, který je ukládán u VZ. Každý školený zaměstnanec potvrdí svým podpisem, že absolvoval opakované školení podle stanovené osnovy a že jeho obsahu porozuměl. speciální školení BOZP Odborná školení BOZP v profesích, pro něž je zvláštními předpisy požadována k výkonu práce odborná způsobilost a osvědčení vydávané oprávněnými orgány na základě zkoušky. 1. Speciální školení BOZP zajišťuje VZ a provádějí včetně zkoušky odborné způsobilosti příslušné odborně způsobilé osoby nebo instituce (např. akreditované osoby, revizní technici, výchovně vzdělávací střediska apod.), k nimž je v požadovaných lhůtách vysílá (popřípadě školení organizuje na pracovištích společnosti) VZ. VZ má za povinnost vyžádat [ 16] CRDR spol. s r.o. PO sídlo společnosti: Moravská 1687/34, Praha 2

17 si archivovat kopii dokladu o způsobilosti školitele. Speciální školení BOZP nenahrazuje opakovaná školení BOZP u zaměstnavatele prováděná podle této směrnice. 2. Absolvování školení BOZP se zaznamenává v zaměstnavatelem určené dokumentaci, která je uložena VZ. školení BOZP jiných osob zdržujících se na pracovišti zaměstnavatele s jeho vědomím Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, které se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Každý ze zaměstnavatelů je přitom povinen zajistit, aby jeho činnosti a práce jeho zaměstnanců byly organizovány a prováděny tak, aby současně byli chráněni také zaměstnanci dalšího zaměstnavatele, a spolupracovat při zajištění bezpečného, nezávadného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí pro všechny zaměstnance na pracovišti. Na základě písemné dohody zúčastněných zaměstnavatelů dohodou pověřený zaměstnavatel koordinuje provádění opatření k ochraně BOZP a postupy k jejich zajištění dále viz. kapitola 5.4 této směrnice. 1. Rámcový obsah školení BOZP: zásady bezpečného chování na pracovišti/staveništi zakázky seznámení s místními podmínkami informace a pokyny o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, zejména formou seznámení s riziky a s opatřeními na ochranu před působením těchto rizik s Registrem rizik a opatření 2. Školení BOZP provádí příslušný vedoucí zaměstnanec zaměstnavatele. 3. O vykonání školení BOZP pořídí školitel záznam v zaměstnavatelem stanovené dokumentaci v Registru rizik a opatření nebo v Knize BOZP. Školené jiné osoby (případně odpovědný zástupce, který má však za povinnost zabezpečit toto školení u svých zaměstnanců a případně jiných zhotovitelů) zdržující se s vědomím zaměstnavatele na jeho pracovištích potvrdí svým podpisem, že absolvovali školení BOZP podle uvedeného rámce a že jeho obsahu porozuměli. ověřování znalostí (zkoušky) 1. Všechna školení stanovená v této kapitole 5.6 končí ověřením znalostí (pohovorem nebo písemným testem). 2. Účelem zkoušky je ověřit znalosti zaměstnanců získané v jednotlivých druzích školení BOZP a tím prokázat jejich způsobilost k výkonu práce. 3. Ověření znalostí pohovorem nebo písemným testem provede školitel bezprostředně po skončeném výkladu předmětu školení BOZP. Výsledek ověření zaznamená do příslušné dokumentace školení BOZP. [ 17] CRDR spol. s r.o. PO sídlo společnosti: Moravská 1687/34, Praha 2

18 přehled a periodicita všech školení BOZP ve společnosti p.č. účastníci školení (profese) 1. Všichni zaměstnanci 2. Všichni zaměstnanci vedoucí 3. Nově přijatí zaměstnanci Pracovníci na elektrických zařízeních Poučení dle 4 vyhlášky č. 50/1978 Sb., v platném znění druh školení školení zaměstnanců v průběhu pracovního poměru (BOZP + PO) školení vedoucích zaměstnanců v průběhu pracovního poměru (BOZP + PO ) školení BOZP + PO vstupní - obecné školení BOZP + PO vstupní - na pracovišti četnost (termín školení) ověření znalostí 1 x za 1 rok 1 x za 1 rok 1 x za 3 roky 1 x za 3 roky v den nástupu do práce před zahájením práce na pracovišti; po zácviku v den nástupu do práce před zahájením práce na pracovišti; po zácviku speciální školení BOZP 1 x za 3 roky 1 x za 3 roky speciální školení BOZP 1 x za 3 roky 1 x za 3 roky 6. Řidiči referenti speciální školení BOZP 1 x za 2 roky 7. Školení první pomoci dle 102 odst. 6 ZP vybraných zaměstnanců nejméně 1 x za 2 rok speciální školení BOZP 1 x za 3 roky 1 x za 3 roky 5.7 Stroje, technická zařízení, dopravní prostředky, přístroje a nářadí V souladu s 4 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci společnost ustanovila a udržuje postupy a odpovědnosti k zajištění BOZP z hlediska bližších požadavků na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, dopravních prostředků, přístrojů a nářadí (dále jen stroj ) pro: pracovní stroje všeobecné požadavky, přístroje a nářadí. nebezpečný prostor - prostor uvnitř nebo vně zařízení, ve kterém je zaměstnanec vystaven riziku ohrožení zdraví ochranným zařízením - mechanické, elektrické, elektronické nebo jiné obdobné zařízení sloužící k bezpečnosti a ochraně života a zdraví zaměstnanců obsluhou - zaměstnanec, který zařízení používá a je k této činnosti oprávněn průvodní dokumentací - soubor dokumentů obsahujících návod výrobce pro montáž, manipulaci, opravy, údržbu, výchozí a následné pravidelné kontroly a revize zařízení, jakož i pokyny pro případnou výměnu nebo změnu částí zařízení provozní dokumentací - soubor dokumentů obsahujících průvodní dokumentaci, záznam o poslední nebo mimořádné revizi nebo kontrole [ 18] CRDR spol. s r.o. PO sídlo společnosti: Moravská 1687/34, Praha 2

19 pracovní stroje - všeobecné požadavky na bezpečnost 1. Samostatně obsluhovat pracovní stroje mohou výhradně osoby mající příslušnou kvalifikaci, jsou zdravotně a psychicky způsobilé vykonávat danou profesi v předpokládaném pracovním prostředí. 2. Provoz strojního zařízení musí být připraven z technologického i z bezpečnostního hlediska sestavením bezpečných technologických a pracovních postupů, provozně bezpečnostních předpisů a pokynů. 3. Zaměstnanci obsluhující strojní zařízení musí být s výše uvedenými postupy, předpisy a pokyny prokazatelně seznámeni formou školení, zaučení a instruktáže, vše v souladu s kapitolou 5.6 této směrnice. 4. Obsluhy strojních zařízení musí být seznámeny rovněž s riziky vyplývajícími z provozu těchto zařízení v rozsahu příslušného Registru rizik a opatření společnosti TEST FIRMA, a.s. 5. Stroje a zařízení mohou být uvedeny do provozu, jen odpovídají-li příslušným předpisům, a po provedení předepsaných zkoušek, kontrol a revizí. 6. Každý stroj musí být vybaven průvodní technickou dokumentací sestavenou výrobcem, která musí odpovídat skutečnému provedení stroje. Dodatečné úpravy musí být zpětně v dokumentaci zaznamenány. S touto průvodní technickou dokumentací návodem od výrobce musí být zaměstnanec, který bude provádět obsluhu stroje prokazatelně nadřízeným VZ seznámen, včetně provedení zácviku, na formuláři BOZP Záznam o provedení seznámení zaměstnance s průvodní dokumentací stroje, technického zařízení, přístroje a nářadí a záznam o provedení zácviku na stroji, technickém zařízení, přístroji a nářadí dokument Stroje a zařízení. U strojů z dovozu musí být k dispozici provozní dokumentace a nápisy na strojích v českém jazyce. 7. Každý stroj musí být nejméně 1x za 12x kalendářních měsíců prokazatelně kontrolován v rozsahu 3 NV č. 378/2001 Sb. minimálních požadavků na bezpečný provoz, pokud jiný platný právní předpis nebo technická norma nestanoví lhůtu kratší; zjištěné nedostatky musí být odstraněny; odpovídá VZ pracoviště, na kterém jsou provozovány. Při plnění této povinnosti spolupracuje s BT; se záznamem do Knihy BOZP pracoviště. Za zajištění plnění výše stanovených všeobecných požadavků na bezpečnost při provozování a používání pracovních strojů, a to včetně jejich kontroly odpovídá VZ pracoviště, na kterém jsou provozovány. Při plnění povinnosti uvedené v předchozí větě spolupracuje s BT. 5.8 Technická zařízení Při provozování technických zařízení, které představují zvýšenou míru ohrožení života a zdraví zaměstnanců, musí být ze strany zaměstnavatele plněny zejména tyto povinnosti: Zajistit prohlídky, revize a kontroly zařízení v předepsaných lhůtách. Zajistit zvláštní odbornou způsobilost obsluh technických zařízení dle 11 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zajistit a vést dokumentaci k technickým zařízením. Určit odpovědné (pověřené osoby) za provoz technických zařízení a organizační zajištění - zpracování potřebné dokumentace. [ 19] CRDR spol. s r.o. PO sídlo společnosti: Moravská 1687/34, Praha 2

20 elektrická zařízení (bezpečný provoz) bezpečnost provozu elektrických zařízení - všeobecně Organizace provozující elektrická zařízení je považována za provozovatele. Povinnosti provozovatele plní příslušní vedoucí zaměstnanci na všech stupních řízení v rozsahu pracovních míst, které zastávají. U nemovitostí je provozovatelem elektrických zařízení, která jsou nedílnou součástí nemovitostí (např. rozváděče, světelné a zásuvkové okruhy, slaboproudé rozvody, hromosvody), majitel - vlastník objektu pokud smluvní vztah nestanoví jinak. Provozovatel elektrických zařízení je povinen dbát o dobrý technický stav zařízení, podrobovat je kontrolám, zkouškám, revizím a následně opravám, provádět nebo zajišťovat udržovací práce, uchovávat předepsanou technickou dokumentaci v aktualizovaném stavu, jak stanoví obecně závazné předpisy. V souladu s ČSN EN ed. 2 musí být: pro každé elektrické zařízení (stavební projekt) musí být prokazatelně určena odpovědná osoba za elektrické zařízení na formuláři BOZP (viz. dokument Stroje a zařízení). Tato odpovědná osoba musí mít elektrotechnické vzdělání s vyšší kvalifikací nebo to musí být odpovědná osoba prokazatelné poučení dle 4 vyhlášky č. 50/1978 Sb., v platném znění (viz. dokument Stroje a zařízení). Za určení odpovědné osoby zodpovídá JS. Odpovědná osoba provádí záznamy o prováděných pracích na elektrickém zařízení do Knihy BOZP (např. vypnutí nebo zapnutí části elektrického zařízení, kontroly atd.) Dojde-li ve stávajících prostorách provozovatele k takové změně, která má vliv na prostředí, je povinností provozovatele přehodnotit stanovené prostředí (vnější vlivy). Dále dojde-li v těchto prostorách ke změně, která má vliv na změnu technické dokumentace, je povinností provozovatele provést změnu technické dokumentace. Elektrická zařízení musí být upravena tak, aby je bylo možno podle potřeby vypnout. Elektrická zařízení uváděná do provozu po částech musí mít nehotové části zařízení spolehlivě odpojeny a zabezpečeny proti nežádoucímu zapojení, popřípadě musí být jinak zajištěny, aby ve stavu pod napětím nedošlo k ohrožení osob. Elektrická zařízení, u kterých se zjistí, že ohrožují život nebo zdraví osob, musí být ihned odpojena a zajištěna. Před přemísťováním nebo pojížděním pracovních strojů nebo spotřebičů, připojených na elektrickou síť pohyblivým přívodem s vidlicí, musí se provést bezpečné odpojení od sítě vytažením vidlice ze zásuvky (aby nemohlo dojít k přerušení nebo vytržení připojených vodičů). Tento požadavek se nevztahuje na taková zařízení, která jsou k tomu účelu zvlášť konstruována a uzpůsobena, jako např. svítidla, některé spotřebiče pro domácnost, ruční elektromechanické nářadí apod. Při obsluze elektrického zařízení musí obsluhující dbát příslušných návodů a instrukcí a místních provozních předpisů k jeho používání, jakož i na to, aby zařízení nebylo nadměrně přetěžováno nebo jinak poškozováno. Zjistí-li se při obsluze závada na zařízení (např. poškození izolace, zápach po spálenině, kouř, neobvykle hlučný anebo nárazový chod elektrického zařízení, silné bručení, trhavý rozběh, nadměrné oteplení některé části elektrického zařízení, jiskření, brnění od elektrického proudu), musí se elektrické zařízení ihned vypnout a závada ohlásit nadřízenému zaměstnanci/odpovědné osobě, který zajistí její odstranění osobou s elektrotechnickou kvalifikací. Poškozená elektrická zařízení se nesmějí používat. Zaměstnanci mohou pracovat na elektrickém zařízení v rozsahu své elektrotechnické kvalifikace dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. přenosné elektrické nářadí a elektrické spotřebiče [ 20] CRDR spol. s r.o. PO sídlo společnosti: Moravská 1687/34, Praha 2

Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ZÁKONÍK PRÁCE. ZÁKON Č. 262/2006 Sb.

Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ZÁKONÍK PRÁCE. ZÁKON Č. 262/2006 Sb. Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ZÁKONÍK PRÁCE ZÁKON Č. 262/2006 Sb. Ostrava, leden 2007 Ing. Ctirad Koudelka Zákon č. 262/2006 Sb. (Zákoník

Více

ČÁST PÁTÁ Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. HLAVA I Předcházení ohrožení života a zdraví při práci

ČÁST PÁTÁ Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. HLAVA I Předcházení ohrožení života a zdraví při práci ČÁST PÁTÁ Bezpečnost a ochrana zdraví při práci HLAVA I Předcházení ohrožení života a zdraví při práci 101 (1) Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem

Více

PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNAVATELŮ

PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNAVATELŮ PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNAVATELŮ Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_PRA0103.docx

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Ing. Milan Šmíd, Bazény a wellness s.r.o. projektový ateliér Mnoho z nás vyskytuje v pozici, že má na starosti jednoho a více podřízených. V tomto případě je

Více

UCJF - školení zaměstnanců z BOZP

UCJF - školení zaměstnanců z BOZP UCJF - školení zaměstnanců z BOZP Důležité právní předpisy Povinnosti zaměstnavatele Práva zaměstnanců Povinnosti zaměstnanců Vnitřní předpis BOZP na MFF ÚČJF - Vyhodnocená rizika Vyhodnocená rizika -

Více

JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU

JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU Od 1. ledna 2011 platí nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. Toto NV nahrazuje NV č. 494/2001 Sb., kterým

Více

Mladí lidé a bezpečná práce bez úrazů

Mladí lidé a bezpečná práce bez úrazů Mladí lidé a bezpečná práce bez úrazů MLADÍ LIDÉ jsou nezkušení a nezralí, nejsou si vědomi rizik, nemají dostatečnou odbornou způsobilost a vzdělání; nejsou si vědomi svých povinností a práv a povinností

Více

Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE

Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE Jméno a příjmení Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE Pracovní zařazení Datum: Zakroužkujte odpověď, o níž se domníváte, že je správná. 1. Evidenci o všech pracovních úrazech musí

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2012 V Praze dne 4. prosince 2012 Částka: 52 O B S A H: Část I. 52. Pokyn generálního ředitele

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan BOZP 6 účast a povinnost zaměstnance

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan BOZP 6 účast a povinnost zaměstnance Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_DR_STR_10 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce Pracovní řád Pracovní řád slouží k tomu, aby blíže rozvedl v souladu s právními předpisy ustanovení zákoníku práce, a to podle

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2011

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2011 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2011 Vstupní školení z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Pro zajištění

Více

Schválil: Platnost od: Zpracoval:

Schválil: Platnost od: Zpracoval: OSNOVA ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI A HYGIENA PRÁCE Schválil: V dne: Platnost od: Zpracoval:.. I. OSNOVA ŠKOLENÍ Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP) a stálé zlepšování pracovního prostředí

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno SEZNÁMENÍ STUDENTŮ S PŘEDPISY V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 1) Požární ochrana V souladu se zákonem č.133/85 Sb. o požární ochraně, v platném znění, studenti jsou k

Více

Pracovní úrazy a nemoci z povolání

Pracovní úrazy a nemoci z povolání Pracovní úrazy a nemoci z povolání Ing. Lucie Václavková Osnova přednášky Právní úprava Pracovní úrazy Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech Povinnosti zaměstnance při pracovních úrazech Nemoc

Více

201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu Vláda nařizuje k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006

Více

201 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

201 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu * 201 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu Vláda nařizuje k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb.,

Více

Personální a kariérové poradenství www.edufactory.cz

Personální a kariérové poradenství www.edufactory.cz ZÁZNAM O VSTUPNÍM ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANY 1. VSTUPNÍ ŠKOLENÍ BOZP 1.1 Povinnosti zaměstnavatele 1.1.1 Před uzavřením pracovní smlouvy je zaměstnavatel povinen seznámit

Více

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ str. 1 Povinnosti zaměstnavatelů Zabezpečení hlavních zásad pracovněprávních vztahů Z rozsáhlých povinností zaměstnavatele je třeba na prvním místě zmínit povinnost zabezpečit dodržování

Více

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace, Osvoboditelů 380, 440 58 Louny, IČ: 144 51 042

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace, Osvoboditelů 380, 440 58 Louny, IČ: 144 51 042 c) Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace, Osvoboditelů 380, 440 58 Louny, IČ: 144 51 042 Pokyn k úrazům žáků, informace o průběžném rozboru

Více

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ZÁKON č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb

Více

Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v podnikové kolektivní smlouvě

Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v podnikové kolektivní smlouvě Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v podnikové kolektivní smlouvě I. Formy spolupráce mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací Zaměstnavatel: - bezplatně poskytne odborové organizaci místnost

Více

Organizační směrnice č. 2/2007

Organizační směrnice č. 2/2007 Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92 Organizační směrnice č. 2/2007 ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE

Více

Pracovní řád. Obce Strašice

Pracovní řád. Obce Strašice Obec Strašice Strašice 276/II, 338 45 Směrnice č. 21/2011 Pracovní řád Obce Strašice 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice vymezuje pracovní řád. 1.2. Směrnice upravuje pracovní řád v souladu

Více

Směrnice ke stanovení organizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Směrnice ke stanovení organizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 1 Úvodní ustanovení Ředitel Českého vysokého učení technického v Praze, Masarykova ústavu vyšších studií (dále jen MÚVS ) vydává k zajištění péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci na základě platné

Více

NOVÉ NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 201/2010 SB., O ZPŮSOBU EVIDENCE ÚRAZŮ, HLÁŠENÍ A ZASÍLÁNÍ ZÁZNAMU O ÚRAZU JUDr. Anna Janáková

NOVÉ NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 201/2010 SB., O ZPŮSOBU EVIDENCE ÚRAZŮ, HLÁŠENÍ A ZASÍLÁNÍ ZÁZNAMU O ÚRAZU JUDr. Anna Janáková NOVÉ NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 201/2010 SB., O ZPŮSOBU EVIDENCE ÚRAZŮ, HLÁŠENÍ A ZASÍLÁNÍ ZÁZNAMU O ÚRAZU JUDr. Anna Janáková V novém zákoníku práce č. 262/2006 Sb., který nabyl právní účinnosti dne 1. ledna 2007,

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ

SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ Základní škola a Mateřská škola Doudleby Doudleby 2, 370 07 České Budějovice IČ 75000849 Směrnice 25 SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ Povinnosti naší organizace na úseku požární ochrany jsou dány zejména těmito

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV)

VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV) VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV) 1.vydání 2014 Obsah seznam vzorů Volně dostupný obsah Obsah dostupný po uhrazení publikace Úvod Může Dokumentaci o ochraně před výbuchem, ve smyslu nařízení

Více

Školení z pracovněprávních předpisů Kontrolní ověřovací test - BOZP ze znalostí základních předpisů k zajištění bezpečné práce a ochrany zdraví při

Školení z pracovněprávních předpisů Kontrolní ověřovací test - BOZP ze znalostí základních předpisů k zajištění bezpečné práce a ochrany zdraví při Školení z pracovněprávních předpisů Kontrolní ověřovací test - BOZP ze znalostí základních předpisů k zajištění bezpečné práce a ochrany zdraví při práci pro statutární zástupce a vedoucí pracovníky zaměstnavatelů

Více

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. page Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce fyzická osoba = FO; právnická osoba = PO Pokuta za přestupek (fyzické osoby) nebo správní

Více

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Č.j. 7/2013 Originál: Soubor dokumentů Elektronická verze: Box dokumentů Platnost od:

Více

E-learningové školení BOZP a PO - shoda s požadavky právních předpisů České republiky

E-learningové školení BOZP a PO - shoda s požadavky právních předpisů České republiky E-learningové školení BOZP a PO - shoda s požadavky právních předpisů České republiky 1 Shoda e-learningového školení s požadavky právních předpisů v oblasti BOZP 1.1 Provádění školení zaměstnanců v BOZP

Více

OBSAH SEZNAM POUŽÍVANÝCH ZKRATEK... 16 1. ÚVOD... 17 2. PÉČE O BOZP JAKO SOUČÁST ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ A ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PRA VI DLA...19 2.1 Význam BOZP a její místo v řízení... 19 2.2 Struktura BOZP...22

Více

Integrovaná střední škola Cheb

Integrovaná střední škola Cheb ZÁKLADNÍ SMĚRNICE k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Zpracovatel: ESTO Cheb s.r.o., Palackého 2087/8A, 350 02 Cheb; tel 354 433 776 K realizaci ustanovení 101 až 108 zákona č. 262/2006

Více

Rukověť bezpečnosti práce vedoucího zaměstnance. Část 3.: Kontrolní činnost a postihy za nezajištění BOZP

Rukověť bezpečnosti práce vedoucího zaměstnance. Část 3.: Kontrolní činnost a postihy za nezajištění BOZP Rukověť bezpečnosti práce vedoucího zaměstnance Část 3.: Kontrolní činnost a postihy za nezajištění BOZP Tomáš Neugebauer 2014 Interní kontrolní činnost zaměstnavatele Na základě ustanovení 102 odst. 3

Více

Organizační řád mateřské školy

Organizační řád mateřské školy Organizační řád mateřské školy A. Úvodní ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu, zásady řízení, formy a metody práce školy, práva, odpovědnost a povinnosti pracovníků

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan BOZP 5 odpovědnost a povinnost zaměstnavatele

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan BOZP 5 odpovědnost a povinnost zaměstnavatele Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_DR_STR_09 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav

Více

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 59/13 Skartační znak: S 5 Spisový znak:

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIH-1028/11-H o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Směrnice pro zřizování a činnost požárních hlídek

Směrnice pro zřizování a činnost požárních hlídek Směrnice pro zřizování a činnost požárních hlídek Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.4.2009 1.4.2009 2 Dne: 23.3.2009 Dne: 30.3.2009 1 / 5 Tato směrnice upravuje provádění 13 zákona ČNR č. 133/1985

Více

Vydání č. 1 (07/07) Strana: 1/11 OTÁZKY K ÚSTNÍMU POHOVORU

Vydání č. 1 (07/07) Strana: 1/11 OTÁZKY K ÚSTNÍMU POHOVORU Strana: 1/11 1. Rozsah Rozsah ověřovaných znalostí je zpracován pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle přílohy 1 nařízení vlády č. 592/2006 Sb. a) znalost právních

Více

Organizace ROČNÍ PROVĚRKA BOZP NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem.

Organizace ROČNÍ PROVĚRKA BOZP NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Organizace NÁZEV PŘEDPISU ROČNÍ PROVĚRKA BOZP Zpracoval Schválil datum vydání datum účinnosti Prověrky bezpečnosti

Více

Dokumentace periodického školení vedoucích zaměstnanců BOZP 2009

Dokumentace periodického školení vedoucích zaměstnanců BOZP 2009 Dokumentace periodického školení vedoucích zaměstnanců BOZP 2009 Datum školení Čas školení Školil Středisko 25.3.2009 3 hodiny Petr Deraha certifikovaný specialista BOZP vedoucí Školení zaměstnanců 2009

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení

Více

21/1979 Sb. VYHLÁŠKA. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu

21/1979 Sb. VYHLÁŠKA. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu 21/1979 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 22. ledna 1979, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Více

Sociální zabezpečení v ČR 6 3.4.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 6 3.4.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 6 3.4.2014 1 Cíl předmětu SZ 3.4.2014 2 Literatura 3.4.2014 3 Literatura 3.4.2014 4 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce

Více

Dokumentace periodického školení zaměstnanců BOZP 2009

Dokumentace periodického školení zaměstnanců BOZP 2009 Dokumentace periodického školení zaměstnanců BOZP 2009 školení Čas školení Školil Středisko Dle prez.listiny 3 hodiny Dle prez.listiny Školení zaměstnanců 2009 Strana 1 (celkem 10) Aktualizace 01/2009

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_11_PRACOVNÍ PRÁVO II_P1-2 Číslo projektu: CZ

Více

4. Vnitřní řád školní družiny

4. Vnitřní řád školní družiny Název: Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo Sídlo: Únanov 56, 671 31 Únanov IČO: 709 92 274 4. Vnitřní řád školní družiny Č.j.: ZSUN 179/2015 Spisový znak: 1.1.1

Více

TABULKOVÝ PŘEHLED PROHLÍDEK PODLE VĚKU

TABULKOVÝ PŘEHLED PROHLÍDEK PODLE VĚKU ŘÍZENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL NA PRACOVNÍCH CESTÁCH V materiálu předkládáme několik užitečných informací v souvislosti s řízením motorových vozidel na pracovních cestách. Najdete v něm výklad k řadě právních

Více

ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. PRACOVNÍ ŘÁD

ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. PRACOVNÍ ŘÁD ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Sídlo: tř. 1. Máje 97/25, 460 02 Liberec IČ: 48267210 (dále jen zaměstnavatel ) PRACOVNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Pracovní řád je vydán

Více

VZORY DOKUMENTACE BOZP BIOPLYNOVÝCH STANIC. 1.vydání 2014

VZORY DOKUMENTACE BOZP BIOPLYNOVÝCH STANIC. 1.vydání 2014 VZORY DOKUMENTACE BOZP BIOPLYNOVÝCH STANIC 1.vydání 2014 Obsah Volně dostupný obsah Obsah dostupný po uhrazení publikace Úvod Dokumentace je obsahově velice rozsáhlá, proto byla rozdělena Doporučení, nejčastěji

Více

ZÁZNAM O ÚRAZU. 2. Datum narození: 3. Státní občanství: 4. Druh práce (KZAM): 5. Činnost, při které k úrazu došlo d) :

ZÁZNAM O ÚRAZU. 2. Datum narození: 3. Státní občanství: 4. Druh práce (KZAM): 5. Činnost, při které k úrazu došlo d) : ZÁZNAM O ÚRAZU hospitalizací delší než 5 dnů Evidenční číslo záznamu a) : Evidenční číslo zaměstnavatele b) : A. Údaje o zaměstnavateli, u kterého je úrazem postižený zaměstnanec v základním pracovněprávním

Více

S B Í R K A interních aktů řízení ředitele Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy

S B Í R K A interních aktů řízení ředitele Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy S B Í R K A interních aktů řízení ředitele Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy Ročník: 2015 V Praze dne 25. května 2015 Částka: 12 O B S A H: Část I. 11. pokyn ředitele Hasičského záchranného

Více

5. Zkratky. 6. Postup. 6.1 Důležitá telefonní čísla

5. Zkratky. 6. Postup. 6.1 Důležitá telefonní čísla Strana 2 z 9 5. Zkratky HR HSMS HZSp OBS human resources (lidské zdroje) systém řízení BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci) hasičský záchranný sbor podniku odbor bezpečnostních služeb OIMS a IA

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola,lužany, okres Jičín se sídlem Lužany 155, 507 06 Lužany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28.8.2014 Směrnice nabývá

Více

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Úvodní ustanovení Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Pro bezpečnost a ochranu zdraví při výchově a vzdělávání žáků má výkon dozoru nad činností

Více

Směrnice děkana č. 5/2009. Stanovení organizace zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci

Směrnice děkana č. 5/2009. Stanovení organizace zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta Směrnice děkana č. 5/2009 Stanovení organizace zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci 1. Úvodní ustanovení 1.1. Působnost směrnice

Více

17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Komenského 157, 679 32 Svitávka 17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 9/2016 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 31. 8. 2015 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 31. 8. 2015 Mgr. Aleš Antl,

Více

Zákoník práce od 1.1.2012

Zákoník práce od 1.1.2012 Zákoník práce od 1.1.2012 Základní zásady pracovněprávních vztahů 2011 2012 13 (2): Zaměstnavatel a) nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, b) musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola speciální Lanškroun, Olbrachtova 206 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZŠspecLa 147/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 03. 09. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ VEDOUCÍ PRACOVNÍCI

Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ VEDOUCÍ PRACOVNÍCI Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 Příloha č.2. OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ Činnosti / Profese: VEDOUCÍ PRACOVNÍCI Seznam obecně závazných právních předpisů, norem a vlastních vydaných dokumentů

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIP-965/12-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIP-965/12-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIP-965/12-P o státní kontrole podle 174 odst. 2 písmo d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost ( 5 odst. 1 písm.

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost ( 5 odst. 1 písm. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost ( 5 odst. 1 písm. a) zákona): Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu (dále též

Více

Směrnice ředitele č. / 2011

Směrnice ředitele č. / 2011 ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE PRAHA Ev. č.: / 2011 - ÚVN V Praze dne. července 2011 Výtisk číslo: Počet listů: Přílohy neutajované: / Schvaluji: ředitel Ústřední vojenské nemocnice Praha plukovník prof.

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem Orel 71, 538 21 Slatiňany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 3/2014 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 20.1.2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.2.2014 Mgr. Jiřina Lacinová,

Více

Vnitřní směrnice č.37 STANOVENÍ ORGANIZACE POŽÁRNÍ OCHRANY

Vnitřní směrnice č.37 STANOVENÍ ORGANIZACE POŽÁRNÍ OCHRANY Střední škola technická, Kouřílkova 8, Přerov Vnitřní směrnice č.37 STANOVENÍ ORGANIZACE POŽÁRNÍ OCHRANY Zpracoval: Ing. Jiří Pouzal, vedoucí THS Schválil: Mgr. František Šober Ředitel SŠT Přerov, 9. 7.

Více

P R A C O V N Í Ř Á D

P R A C O V N Í Ř Á D P R A C O V N Í Ř Á D Obec: Batňovice IČO: 00277657 Návaznost na: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů Projednáno

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 197/12 Základní škola Litoměřice Boženy Němcové 2 Základní škola Litoměřice Boženy Němcové 2 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Petra Přikrylová Schválil: PeadDr. Václav Hanč, Ph.D. Pedagogická

Více

Smlouva o poskytování závodní preventivní péče

Smlouva o poskytování závodní preventivní péče Smlouva o poskytování závodní preventivní péče uzavřená dle 51 a 491 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník), ve smyslu ustanovení

Více

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel.: 325 588 345, e-mail: zshrjesenik@volny.cz. Vnitřní řád školní družiny

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel.: 325 588 345, e-mail: zshrjesenik@volny.cz. Vnitřní řád školní družiny Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel.: 325 588 345, e-mail: zshrjesenik@volny.cz Vnitřní řád školní družiny Hru-2/15/3 Spis. značka: 2 1 Skart. značka: A5 Na základě ustanovení

Více

ZÁKLADNÍ POVINNOSTI BOZP V POTRAVINÁŘSKÉM PROVOZE

ZÁKLADNÍ POVINNOSTI BOZP V POTRAVINÁŘSKÉM PROVOZE ZÁKLADNÍ POVINNOSTI BOZP V POTRAVINÁŘSKÉM PROVOZE POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE Odpovědnost za oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) ve firmě mají všichni vedoucí zaměstnanci na všech stupních

Více

POUČENÍ ŽÁKŮ O BEZPEČNOSTI

POUČENÍ ŽÁKŮ O BEZPEČNOSTI STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace POUČENÍ ŽÁKŮ O BEZPEČNOSTI Účel: Škola je povinna zajistit, aby žáci byli poučeni o možném ohrožení zdraví

Více

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni SMĚRNICE č 17 upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni CL 1 Předmět a rozsah směrnice Tato interní směrnice vychází z platných

Více

Praxe/stáže v Nemocnici Tábor, a.s.

Praxe/stáže v Nemocnici Tábor, a.s. Vypracoval Kontroloval Schválil Praxe/stáže v Nemocnici Tábor, a.s. Lucie Bělská, DiS., personální oddělení Verze: 01 Iva Glatzová, vedoucí personálního oddělení NT_SM_132 Datum vydání: 1.9.2015 Účinnost

Více

PRACOVNÍ Ř ÁD ČE SKÁ REPUBLIKA, ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE OBSAH

PRACOVNÍ Ř ÁD ČE SKÁ REPUBLIKA, ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE OBSAH ČE SKÁ REPUBLIKA, ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE PRACOVNÍ Ř ÁD OBSAH Základní ustanovení... 2 Vznik, změna a zánik pracovního poměru... 2 Povinnosti zaměstnanců... 3 Povinnosti zaměstnavatele... 4 Pracovní doba...

Více

Výjezdní zasedání KD 18.-20.9.2012

Výjezdní zasedání KD 18.-20.9.2012 18.-20.9.2012 Kategorizace pracovníků Zdravotní způsobilost / preventivní prohlídky CERN Příplatky za práci v riziku Dodatková dovolená ( Pozn.: prezentace je k dispozici na adrese www.fjfi.cvut.cz/vav_zs

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Proskovice, Staroveská 62, příspěvková organizace. Staroveská 62, 724 00 Ostrava-Proskovice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Proskovice, Staroveská 62, příspěvková organizace. Staroveská 62, 724 00 Ostrava-Proskovice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Proskovice, Staroveská 62, příspěvková organizace Staroveská 62, 724 00 Ostrava-Proskovice Identifikátor:

Více

Důvod a způsob založení povinného subjektu

Důvod a způsob založení povinného subjektu Důvod a způsob založení povinného subjektu Výňatek ze zákona zákona č. 251/2005 Sb.: 3 (1) Úřad a inspektoráty kontrolují dodržování povinností vyplývajících z a) právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům,

Více

ROČNÍ PROVĚRKA BOZP V ORGANIZACI v roce.

ROČNÍ PROVĚRKA BOZP V ORGANIZACI v roce. ROČNÍ PROVĚRKA BOZP V ORGANIZACI v roce. podle Zákoníku práce 108 odstavce 5) provedena dne:.. Název firmy : Adresa: Předseda komise Karel Grigar podpis: Zástupce odborové organizace podpis: člen podpis:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. ZŠ/0103/2014/04 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Platnost od 1. 9. 2014 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.24 Zateplování budov minerálními deskami

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Univerzitní mateřská škola HRÁŠEK Mendelovy univerzity v Brně Koleje J. A. Komenského Mendelovy univerzity v Brně Kohoutova 11, 613 00 Brno Č. MŠ 2/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY OŘ byl projednán

Více

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole 552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 6. prosince 1991 o státní kontrole Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 392/2005 Sb. Změna: 501/2004 Sb.,

Více

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení Systém ASPI - stav k 26.11.2012 do částky 145/2012 Sb. a 49/2012 Sb.m.s. Obsah a text 552/1991 Sb. - poslední stav textu Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb.

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, DOLNÍ OLEŠNICE, okres Trutnov, příspěvková organizace, Dolní Olešnice 41, 543 71 Hostinné, tel. 724 893 650, E-mail: zsdolniolesnice@seznam.cz IČO 75016591 Vnitřní řád

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola a Mateřská škola Huzová, okres Olomouc, příspěvková organizace Směrnice č. 3 Vnitřní řád školní družiny 1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve školní

Více

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804. Směrnice. Personalistika

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804. Směrnice. Personalistika Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: 101/ 2012 Počet stran: 5 Počet příloh: 10 Verze: 1 Platnost od: 9.11.2012 Směrnice Personalistika

Více

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD:

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD: Obecní úřad Bříza je v souladu s ustanovením 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění, (dále jen zákon o SPOD) orgánem sociálně-právní ochrany. Výkon sociálně-právní ochrany

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2012 Vypracoval: Dagmar Křivánková vedoucí vychovatelka Schválil: PaedDr. Marcela Vaňková ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 3. 9. 2012 Směrnice nabývá

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Pecka, příspěvková organizace Pecka, okres Jičín ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 22. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 89 /2012 Spisový znak A.1. Vypracoval: Schválil: Pedagogická

Více

I. ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ PODLE VYHLÁŠKY MV ČR Č. 246/2001 SB.

I. ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ PODLE VYHLÁŠKY MV ČR Č. 246/2001 SB. TEMATICKÝ PLÁN A ČASOVÝ ROZVRH ŠKOLENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY Schválil:.. V dne:. Platnost od: Zpracoval: I. ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ PODLE VYHLÁŠKY MV ČR Č. 246/2001 SB. Příčiny požárů

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Základní škola, Chrast, okres Chrudim příspěvková organizace se sídlem U Pošty 5, 538 51 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Č.j.: ZŠ/CH-370/12b) Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona

Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona Následující přehled není úplným výčtem povinností podnikatele plynoucích z živnostenského zákona. Pro potřeby rychlého přehledu a základní orientace

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_DR_STR_08 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 122/12 Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Tábor-Měšice, Míkova 64 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: 31.8.2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2012

Více

Bezpečnost práce ve stavebnictví a ochrana životního prostředí. Povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců

Bezpečnost práce ve stavebnictví a ochrana životního prostředí. Povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců Fakulta stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba Bezpečnost práce ve stavebnictví a ochrana životního prostředí 02 Základní legislativa BOZP Povinnosti

Více