VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI"

Transkript

1 Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace, Záviše Kalandry 1353, Vsetín I BOZP 04/2012 VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI SMĚRNICE BOZP Proces Funkce Jméno a příjmení Datum Podpis Zpracování technik BOZP a PO Ing. J. Skácal Přezkoumání koordinační a projektový pracovník T. Žamboch, DiS. Schválení ředitelka Mgr. M. Pavlůsková Verze 03 Účinnost Platnost dnem vydání Nahrazuje: Směrnice pro vzdělávání a školení zaměstnanců v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Stránka 1 z 14

2 Obsah 1. Účel Rozsah platnosti, závaznost Vymezení pojmů Pravomoci a odpovědnosti Popis procesu Vstupní školení Všeobecné školení Program školení Školení vedoucích pracovníků Školení odborné způsobilosti zaměstnanců Kontrolní činnost v oblasti BOZP a prověrky BOZP Změnové řízení Závěrečná ustanovení Stránka 2 z 14 Verze 03

3 1. Účel Směrnice pro vzdělávání a školení zaměstnanců o oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví (dále jen tematický plán školení BOZP TP BOZP ) byla vypracována za účelem zajištění pravidelného školení, přezkoušení a výchovy všech zaměstnanců ve smyslu 103 zákoníku práce a za účelem zvýšení úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměstnanců ve společnosti Sociální služby Vsetín, p. o., Záviše Kalandry, Vsetín (dále jen SSLVS). 2. Rozsah platnosti, závaznost Směrnice je zpracována pro všechna střediska a všechny pracoviště SSLVS a vztahuje se na všechny činnosti prováděné v těchto prostorech. 3. Vymezení pojmů BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci PO - požární ochrana OIP - Oblastní inspektorát práce ZP - zákoník práce HZS - hasičský záchranný sbor MPBP - místně provozní bezpečnostní předpis MZ ČR - Ministerstvo zdravotnictví České Republiky NV - nařízení vlády TP BOZP - tematický plán BOZP ŽP - životní prostředí 4. Pravomoci a odpovědnosti Odpovědná osoba Stránka 3 z 14 Verze 03 Odpovědnost za co: Zaměstnanec - účastní se vstupního školení BOZP, PO a ŽP na novém pracovišti - účastní se periodických školení BOZP, PO a ŽP a školení odborné způsobilosti Vedoucí zařízení, zástupce zařízení, - provádí vstupní školení nově nastoupivších zaměstnanců na pracovišti, - kontroluje systém školení BOZP, PO a ŽP - u vybraných profesí provádí školení BOZP, PO a ŽP - zajišťuje s personálním odd. školení u vybraných profesí - zodpovídá za účast zaměstnanců na školení Bezpečnostní technik - účastní se periodických školení BOZP, PO a ŽP na provozech - provádí školení řídících zaměstnanců - kontroluje systém školení BOZP, PO a ŽP a speciálních profesí Administrativní pracovník - zajišťuje školení jednotlivých profesí - dbá na dodržování platných termínů školení

4 5. Popis procesu 5.1. Vstupní školení (1) Tohoto školení se zúčastňují nově přijatí zaměstnanci včetně brigádníků apod. (2) Školení musí být provedeno vždy při vstupu do pracovního poměru. U brigádníků před nástupem na pracoviště. (3) Školení provede: a) bezpečnostní technik při nástupu THP zaměstnance na personálním odd., b) vedoucí zařízení, zástupce vedoucího zařízení nebo vedoucí daného úseku při nástupu zaměstnance na nové pracoviště (4) O provedeném školení se vydá Potvrzení o vstupním školení BOZP a PO (dále jen potvrzení). Vyhotovené potvrzení je podepsáno školitelem (ad a) a b) odstavce 3) a založeno do osobního spisu zaměstnance. (5) Školení může provádět zaměstnanec společnosti (ad b) odstavce 3) mající osvědčení o oprávnění školit zaměstnance v oblasti BOZP a PO. (6) Program školení: a) povinnosti zaměstnanců, b) organizační řád společnosti, c) přidělování OOPP, jejich používání a ošetřování, d) všeobecné zásady BOZP u el. proudu - kvalifikace pracovníků, e) další osnova školení je uvedena v příloze č Všeobecné školení (1) Tohoto školení se zúčastňují všichni zaměstnanci SSLVS (mimo řídících zaměstnanců) na svém přiděleném pracovišti, včetně brigádníků či pracovníků v jiném pracovním poměru k společnosti (externí společnosti). (2) V rámci tohoto školení jsou proškoleny a přezkoušeny níže uvedené profese: - zásobovač - provozář - pracovník v sociálních službách - uklízečka - všeobecná sestra - kuchař, pracovník v obchodním provozu - pradlena - účetní (3) Obsah a rozsah školení jednotlivých profesí určují školitele dle rozsahu charakteru pracovního místa. (4) U profesí, kde je vyžadovaná další odborná způsobilost (mimo všeobecného školení), je postupováno dle bodu 2.4. Stránka 4 z 14 Verze 03

5 (5) Školení musí být prováděno nejméně jednou ročně. Dále ihned při nástupu na přidělené pracoviště, při převedení na jinou práci a vždy po pracovním úrazu. (6) Školení a ověření znalostí provede přímý nadřízený zaměstnance dle přiděleného pracoviště. Školení provádí vedoucí zařízení, zástupce vedoucí zařízení, bezpečnostní technik nebo nadřízený řídící pracovník. O provedeném školení a ověření znalostí se zhotoví prezenční listina (viz příloha č. 2) Program školení 1. Zákoník práce (ZP) - výklad 40-56, 78-99, , 128, , , 275, , , , , Inspekce práce, prověrka BOZP - zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce v platném znění, - činnost a poslání IP, - činnost odborných orgánů dle ZP. 3. Pracovní úrazovost, hlášení úrazů a poranění - zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce - 105, 106, 108, 235,246,275, 322, - NV č. 201/2010 Sb., v platném znění, o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, - výklad pojmů pracovního úrazu, záznam o pracovním úrazu, - povinnosti při hlášení úrazů a poranění, - opatření proti opakování úrazů, - odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, - směrnice k hlášení úrazu. 4. Zásady bezpečného provozu a užívání vyhrazených technických zařízení (VTZ), organizační požadavky, revize, opravy, údržba VTZ (výběr požadavků proveden v rozsahu prováděných prací a činností) - tlakové zařízení (vyhl. č. 18/79 Sb., v platném znění, NV č. 20/2003 Sb., NV č.26/2003 Sb. a ČSN související předpisy, - zdvihací zařízení (vyhl. č. 19/79 Sb., v platném znění), ISO , ČSN ISO , ČSN ISO , ČSN , ČSN související předpisy ČSN, - plynové zařízení (vyhl. č. 21/79 Sb., v platném znění, vyhl. č. 85/78 Sb., v platném znění, výběr z ČSN , ČSN EN 1775, TPG G další související předpisy ČSN, - el. zařízení (vyhl. č. 73/2010 Sb., vyhl. č. 50/78 Sb. a ČSN , , ČSN ed. 2, ČSN ed. 2, vyhl. č. 50/78 Sb. 3 a 4 zacházení osob bez el. technického vzdělání. 5. Bezpečnostní požadavky a podmínky provozu ostatních technických zařízení - provoz stacionárních (dílenských) strojů a zařízení, - svařování (informativně: ČSN , , , , , vyhl. MV ČR 87/2000 Sb.) + ČSN EN pracovní ochrana, ochranné kryty výrobních zařízení, Stránka 5 z 14 Verze 03

6 - nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, - seznámení provedeno dle rozsahu jednotlivých činností ve společnosti. 6. Silniční doprava, užívání vozidel a vozíků - nařízení vlády č.168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, kterým je zaměstnavatel povinen zajistit při užívání dopravních prostředků, - zákon č. 361/2001 Sb., o provozu na pozemních komunikacích v platném znění, - zákon č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti na pozemních komunikacích, - vyhláška č. 102/1995 Sb., o technickém stavu motorových vozidel, v platném znění, - zákon č. 38/1995 Sb., o technických podmínkách provozu vozidel na komunikacích, - vyhláška č. 30/2001 Sb., o pravidlech na podzemních komunikacích a řízení provozu, - zákon č. 247/2000Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. 7. Užívání nářadí, náčiní, pracovních a manipulačních pomůcek - žebříky (NV. 362/2005 Sb., ČSN EN A1 ( ), - elektrické mechanické nářadí (návod výrobce, ČSN ed.2), - práce s ručním nářadím (bezpečné užívání kladiv, sekáčů, pilníků, maticových klíčů, apod.), - užívání ručních vozíků (rudly, kolečka, čtyřkolové vozíky a zásady bezpečné manipulace). 8. Sklady a skladování, manipulační práce - BP pravidla pro skladování, místně provozní řád skladu, - NV č. 101/2005 Sb., příloha část 10 a 11, - ČSN , ČSN , ČSN ISO BP pravidla pro skladování, místně provozní řád pro sklady, - NV č.378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí (určena pro všechny zaměstnance). 9. Zacházení s nebezpečnými a zdraví škodlivými látkami - zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích - manipulace s chemickými látkami, bezpečnostní listy, - manipulace s hořlavými kapalinami (výběr požadavků z ČSN , ostatní ropné produkty), - užívání OOPP při práci s chemickými látkami, - vlastnosti používaných chemických látek, - bezpečnostní listy R-věty (H-věty), S-věty (P-věty), první pomoc, asanační prostředky. 10. Pracovní prostředí, hygiena práce, riziková pracoviště - Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví (výběr základních požadavků) v platném znění, - NV č. 101/2005Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, Stránka 6 z 14 Verze 03

7 - Vyhláška č. 432/2003Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, v platném znění, - NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky zdraví při práci (výběr základních požadavků) v platném znění, - NV č.272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, - Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, - Vyhláška č. 79/2013 Sb., o pracovně lékařských službách, posuzování zdravotní způsobilosti k práci, pracovně lékařská prohlídka, rizikové pracoviště, - Zákon č. 309/2006 Sb., v platném znění, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích - lékárnička první pomoci, poskytování první pomoci - traumatologický plán 11. Zakázané práce ženám, těhotným ženám a matkám do 9. měsíce po porodu, zakázané práce mladistvým, váhové limity pro ženy a mladistvé - NV č. 180/2015 Sb., - zakázané činnosti - váhové limity 12. Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP), mycích, čistících a dezinfekčních prostředků jednotlivým pracovním profesím - dle nařízení vlády č. 495/2001 Sb. a dle směrnice k poskytování OOPP v organizaci. - hodnocení rizik pro výběr a použití OOPP, - způsob, podmínky a doba používání 13. Zákon v boji proti alkoholu a omamným látkám - zákaz práce pod vlivem alkoholu - náhrady škod pod vlivem alkoholu - Zákoník práce 14. První pomoc - při úrazu el proudem, při popáleninách, při zlomeninách, při otravě CO nebo jinou látkou, při zasažení nebezpečnou látkou, poúrazový šok, plán první pomoci 15. Prevence rizik - zákoník práce 102, - analýza a identifikace rizik, systém a způsob hodnocení rizik, kategorizace rizik, - kritéria přijatelnosti rizik, - zabránění vzniku rizik, odstranění rizik, přijímání nápravných opatření, zbytková rizikovost, - směrnice společnosti. Stránka 7 z 14 Verze 03

8 16. Životní prostředí - zákon o odpadech, nakládání s odpady, identifikační listy, místa shromažďování, nebezpečný odpad, evidence, - nakládání s vodami, - nakládání s NCHLaS, - ochrana ovzduší (dopravní prostředky, nářadí se spalovacím motorem,spalovací zdroje), - ochrana přírody a krajiny, - havarijní připravenost, postup v případě ropné havárie, požáru, úrazu, - znečištění půdy. 17. Provádění školení v oblasti BOZP, vedení dokumentace, ověřování získaných znalostí - vstupní školení BOZP - periodické a odborné školení pro příslušné pracovní zařazení, - vedení presenčních listin, osvědčení, záznamů o školení, - ověřování znalostí - ústní pohovory, testy. 18. Bezpečnostní směrnice, pokyny a pravidla společnosti - směrnice pro poskytování OOPP, mycích a dezinfekčních prostředků, - směrnice pro školení, práci a činnosti na elektrických zařízeních, - směrnice pro revize a kontroly elektrického ručního nářadí a el. spotřebičů, - provozně-bezpečností pravidla pro práci ve skladech a manipulaci s materiálem, - směrnice k hlášení a vyšetřování pracovních úrazů, - směrnice pro manipulaci s břemeny, - MPBP pro manipulaci s pacientem a břemeny, - bezpečnostní předpis pro zacházení s chemickými látkami, - směrnice k vyhledávání, posuzování a hodnocení rizik, - provozní pokyny (návody) k jednotlivým strojním zařízením, - základní dokumentace požární ochrany. 19. Sdělení zaměstnancům dle zákoníku práce 103 odst. 1. písm. d) - zařízení poskytující závodní preventivní péči, - druhy očkování, a jakým preventivním prohlídkám a vyšetřením souvisejícím s výkonem práce jsou povinni se podrobit v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy nebo rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví, - kategorizace prací dle 37 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění. Stránka 8 z 14 Verze 03

9 20. Zdravotní předpisy - Vyhláška MZ ČR č. 306/2012 Sb., podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních nemocí a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, - Metodický pokyn prevence virového zánětu jater - č. j. MZDR 36368/2007, - Metodický návod MZ ČR č. 2/2008 prevence virových hepatitid, - Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívaní staveb (určeno pro vedoucí zaměstnance), - Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, - Vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (vyhláška o pracovně-lékařských službách a některých druzích posudkové péče), - Vyhláška č. 299/2010 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů Školení vedoucích pracovníků (1) Tohoto školení se zúčastňují všichni vedoucí zaměstnanci společnosti. (2) Školení a ověření znalostí řídících zaměstnanců je prováděno 1x za 3 roky. Při nástupu pracovníka do vedoucí funkce se školení realizuje do 3 měsíců po nástupu. (3) Školení a ověření znalostí provede bezpečnostní technik. Školení musí být ukončeno testy. Součástí tohoto školení a přezkoušení je vydání osvědčení. (4) Program školení stanoví bezpečnostní technik dle bodu 5.2. a dle potřeby společnosti Školení odborné způsobilosti zaměstnanců (1) Platí pro všechny zaměstnance, u nichž kromě všeobecného školení BOZP a PO je vyžadováno speciální školení odborné způsobilosti. Programy jednotlivých školení jsou v kompetenci školitele. Ve společnosti jsou školeni pracovníci řidiči referentských vozidel, a to jednou za 2 roky. Doklad o způsobilosti zajišťuje řidičský průkaz a záznam o školení Kontrolní činnost v oblasti BOZP a prověrky BOZP (1) Kontrola dodržování zásad bezpečné práce se provádí na jednotlivých pracovištích denně. (2) Provádí ji každý zaměstnanec před započetím pracovní činnosti přesvědčením se, zda je pracoviště v bezpečném a zdraví neohrožujícím stavu. (3) V případě, že pracoviště požadavkům bezpečnosti neodpovídá, je povinností každého zaměstnance tuto okolnost nahlásit svému bezprostřednímu nadřízenému, který sjedná nápravu. (4) Vedoucí pracoviště je povinen provádět kontrolu pracoviště jednou týdně. (5) Namátkovou kontrolu pracovišť provádí vedoucí pracoviště s technikem BOZP. Stránka 9 z 14 Verze 03

10 (6) Prověrky BOZP se provádí min. 1x ročně ve složení bezpečnostní technik, zástupce odborů a příslušný vedoucí pracovník. O provedené prověrce sepisuje technik BOZP zápis, kterým informuje vedení Sociálních služeb Vsetín, p.o., výsledcích kontroly a stavu BOZP. 6. Změnové řízení Změnové řízení probíhá dle postupu uvedeného ve směrnici Řízení dokumentace. Řízení vede bezpečnostní technik. 7. Závěrečná ustanovení Kontrolou ustanovení tohoto pokynu byl ve společnosti pověřen bezpečnostní technik. Související dokumenty: Veškeré související předpisy jsou uvedeny v textu této směrnice. Stránka 10 z 14 Verze 03

11 Příloha č.1. - Záznam o vstupním školení BOZP a PO Záznam o vstupním školení BOZP, PO a ŽP Potvrzuji, že dne. byl v organizaci přijatý zaměstnanec pan/í... narozen(-a)., bytem s e z n á m e n s : A/ Předpisy o bezpečnosti práce 1) Základní povinnosti organizace v oblasti BOZP,PO, ŽP 2) Povinnosti zaměstnanců - ZP 30-56, 78-99, , , , , , 275, , , , , ) Odpovědnosti (trestná odpovědnost, hmotná odpovědnost, postihy, náhrada škody) 4) Osobní ochranné pracovní prostředky a mycí, čistící a dezinfekční prostředky 5) Evidence a registrace pracovních úrazů, odškodňování, preventivní opatření (povinnosti pracovníků při ohlašování pracovních úrazů) 6) Pracovní prostředí a hygiena práce (složky pracovního prostředí, hygienická zařízení, pracovní a osobní hygiena, hygiena rukou, ochrana proti infekčním nemocem a výskytu MRSA ) 7) Sklady a skladování, manipulace s břemeny a manipulace s živými břemeny 8) Nebezpečné chemické látky a směsi, manipulace, první pomoc 9) Zdravotní péče, první pomoc při úrazu elektrickým proudem, při otravě CO, při popáleninách, při zlomeninách, při zasažení nebezpečnými chemickými látkami 10) Práce přesčas, noční práce, přestávky, odpočinek 11) Všeobecné zásady BOZP u elektr. zařízení - kvalifikace pracovníků, vyhl. č. 50/78 Sb., kontroly a revize přenosného el. nářadí a el. spotřebičů 12) BP ve výškách, práce na žebříku, NV č. 362/2005 Sb., 13) Doprava a pohyb osob 14) Prevence rizik, řízení rizik, - vyhledávání, posuzování, hodnocení rizik 15) Riziková pracoviště, rizikové faktory, používání OOPP, pracovnělékařské prohlídky 16) Zákaz donášení, konzumace alkoholu a práce pod vlivem alkoholu, a jiných omamných látek, zákaz kouření na vybraných pracovištích organizace 17) Sdělení zaměstnancům dle zákoníku práce 103 odst.1. písm.d) které zařízení poskytuje pracovně lékařskou službu, jakým druhům očkování a jakým preventivním prohlídkám a vyšetřením souvisejícím s výkonem práce jsou povinni se podrobit v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy nebo rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví, do jaké kategorie byla jím vykonávaná práce zařazena dle 37 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění 18) Zdravotní předpisy Vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, Metodický pokyn prevence virového zánětu jater - č.j. MZDR 36368/2007 Metodický návod MZd 2/2008 prevence virových hepatitid Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívaní staveb Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách Stránka 11 z 14 Verze 03

12 Vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče) Vyhláška č. 299/2010 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů 19) Životní prostředí zákon o odpadech, nakládání s odpady, identifikační listy, místa shromažďování, nebezpečný odpad, evidence, havarijní plány organizace 20) Další předpisy: ) Školení předpisů BOZP pro pracovní zařazení. provedeno dle směrnic pro vzdělávání a školení zaměstnanců v oblasti BOZP a TP PO, Směrnice jsou nedílnou součástí dokumentace BOZP, PO organizace Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace, Záviše Kalandry 1353, Vsetín B/ Předpisy požární ochrany I. téma - organizace PO v organizaci, dokumentace - úvod, působnost HZS, organizace PO v organizaci - požární preventivní ochrana ve společnosti - požární poplachové směrnice - požární hlídky a osoby zajišťující PO v mimopracovní době - havarijní plán společnosti, požární kniha - požární řády pracoviště II. téma - požární nebezpečí na pracovišti - požární charakteristika pracoviště, požární nebezpečí prováděných prací - charakteristika požárního nebezpečí (používané suroviny a materiály) - požární bezpečnost při používání zdrojů tepla a vařičů - opatření k zamezení vzniku požárů (zákaz kouření při určitých pracích) - základní požární a bezpečnostní normy při projektování III. téma - opatření k protipožárním zásahům - způsob a prostředky k vyhlašování požárního poplachu - přivolání jednotky požární ochrany - způsob likvidace ohnisek požárů - zabezpečení, vypnutí energ. médií (elektr., plyn, TNS, ZZ, vody...) - způsob evakuace lidí, materiálů, únikové cesty IV. téma - používání hasicích prostředků - umístění hasebních prostředků na pracovištích - používání ručních hasicích přístrojů - používání pojízdných hasicích přístrojů - používání požárních hydrantů a vodovodů V. Školení o PO provedeno dle tématického plánu školení PO. Potvrzuji svým podpisem, že jsem byla o své práci výše uvedené po stránce BOZP a PO řádně poučen(-a), přezkoušen(-a), upozorněn(-a) na následky v případě nedodržování předpisů a pokynů a potvrzuji, že jsem danou problematiku pochopil(-a). datum školení: podpis zaměstnance Podpis řídícího zaměstnance Stránka 12 z 14 Verze 03

13 C/ VSTUPNÍ ŠKOLENÍ BOZP, PO a ŽP NA PRACOVIŠTI útvar: pracovní zařazení:.. osnova: - seznámení se stroj. zařízení na pracovišti, zakázané činnosti, skladovací, manipulační a komunikační prostory, umístění hlavních vypínačů a uzávěrů (elektro, voda, plyn, vzduch, ) umístění lékárničky. Další školení BOZP a PO dle plánu zaškolení na pracovní místo. datum: podpis zaměstnance jméno, příjmení a podpis řídícího pracovníka (přímého nadřízeného zaměstnance) Stránka 13 z 14 Verze 03

14 SEZNAM REVIZÍ Datum Popis revize Jméno a příjmení Podpis Revize v plném rozsahu. Ing. J. Skácal ZÁZNAM O SEZNÁMENÍ ZAMĚSTNANCŮ S DOKUMENTEM Svým podpisem potvrzuji, že jsem se s dokumentem seznámil/a, obsahově rozumím popsanému procesu a povinnostem, které mi z dokumentu vyplývají. Datum Jméno a příjmení Pracovní pozice Podpis Stránka 14 z 14 Verze 03

Schválil: Platnost od: Zpracoval:

Schválil: Platnost od: Zpracoval: OSNOVA ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI A HYGIENA PRÁCE Schválil: V dne: Platnost od: Zpracoval:.. I. OSNOVA ŠKOLENÍ Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP) a stálé zlepšování pracovního prostředí

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb., v platném

Více

Osnova školení bezpečnosti práce - všeobecné

Osnova školení bezpečnosti práce - všeobecné BOZP_01_07 Osnova školení bezpečnosti práce - všeobecné Pracovní zařazení : zaměstnanci Osnova byla zpracována ke dni : 1/2017 Osnovu zpracovala : Ing. Eva Hýblová TÉMATICKÉ OKRUHY 1. Úvod - Základní právní

Více

ZKOUŠKA Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM. dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ecological Consulting a.s.

ZKOUŠKA Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM. dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ecological Consulting a.s. ROZSAH OVĚŘOVANÝCH ZNALOSTÍ ZKOUŠKA Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM FYZICKÝCH OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍCH ÚKOLY V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Ecological

Více

Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ VEDOUCÍ PRACOVNÍCI

Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ VEDOUCÍ PRACOVNÍCI Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 Příloha č.2. OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ Činnosti / Profese: VEDOUCÍ PRACOVNÍCI Seznam obecně závazných právních předpisů, norem a vlastních vydaných dokumentů

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2011

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2011 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2011 Vstupní školení z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Pro zajištění

Více

Upřesnění povinností pro vedoucí zaměstnance v oblasti BOZP a PO a stanovení určené osoby k vedení dokumentace BOZP a PO

Upřesnění povinností pro vedoucí zaměstnance v oblasti BOZP a PO a stanovení určené osoby k vedení dokumentace BOZP a PO Upřesnění povinností pro vedoucí zaměstnance v oblasti BOZP a PO a stanovení určené osoby k vedení dokumentace BOZP a PO Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (ZP), zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují

Více

Dokumentace periodického školení vedoucích zaměstnanců BOZP 2009

Dokumentace periodického školení vedoucích zaměstnanců BOZP 2009 Dokumentace periodického školení vedoucích zaměstnanců BOZP 2009 Datum školení Čas školení Školil Středisko 25.3.2009 3 hodiny Petr Deraha certifikovaný specialista BOZP vedoucí Školení zaměstnanců 2009

Více

Dokumentace periodického školení zaměstnanců BOZP 2009

Dokumentace periodického školení zaměstnanců BOZP 2009 Dokumentace periodického školení zaměstnanců BOZP 2009 školení Čas školení Školil Středisko Dle prez.listiny 3 hodiny Dle prez.listiny Školení zaměstnanců 2009 Strana 1 (celkem 10) Aktualizace 01/2009

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ druh předpisu : číslo: vnitřní směrnice 2/BOZP výtisk číslo: 1 Název: PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Obsah : 1. Základní ustanovení.

Více

Oblast podpory: 1.5 - Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách. Karlovy Vary nám. Karla Sabiny 16 Karlovy Vary

Oblast podpory: 1.5 - Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách. Karlovy Vary nám. Karla Sabiny 16 Karlovy Vary Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání Oblast podpory: 1.5 - Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34. 1077 Název projektu: Zkvalitnění výuky SOŠ

Více

NABÍDKA SLUŽEB. Jiří Dvořák. autorizovaný inspektor. specialista bezpečnosti práce. analýza rizik. koordinátor BOZP na staveništi

NABÍDKA SLUŽEB. Jiří Dvořák. autorizovaný inspektor. specialista bezpečnosti práce. analýza rizik. koordinátor BOZP na staveništi NABÍDKA SLUŽEB Jiří Dvořák autorizovaný inspektor specialista bezpečnosti práce analýza rizik koordinátor BOZP na staveništi zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Záznam o vstupním školení bezpečnosti práce zaměstnanců

Záznam o vstupním školení bezpečnosti práce zaměstnanců Záznam o vstupním školení bezpečnosti práce zaměstnanců školení Čas školení Školil Způsob přezkoušení Viz prezenční listina 2 hodiny Viz prezenční listina ústně Osnova školení: 1. Seznámení s pracovištěm

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan BOZP 5 odpovědnost a povinnost zaměstnavatele

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan BOZP 5 odpovědnost a povinnost zaměstnavatele Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_DR_STR_09 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav

Více

V RÁMCI ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM FYZICKÝCH OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍCH ÚKOLY V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP

V RÁMCI ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM FYZICKÝCH OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍCH ÚKOLY V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP ÚPLNÝ SOUBOR ÚSTNÍCH OTÁZEK ÚSTNÍ ČÁST ZKOUŠKY V RÁMCI ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM FYZICKÝCH OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍCH ÚKOLY V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANA - VEDOUCÍ ZAMĚSTNANCI

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANA - VEDOUCÍ ZAMĚSTNANCI BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANA - VEDOUCÍ ZAMĚSTNANCI Úvodní kapitola + Informace o kurzu + Informace ke studiu + Použité grafické symboly + Představení autorky kurzu v BOZP Řízení

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L Č. j. ČŠIE-823/10 E o státní a kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Přehled zkušebních okruhů

Přehled zkušebních okruhů Přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle přílohy č. 2 k nařízení

Více

Přehled zkušebních okruhů

Přehled zkušebních okruhů Přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle přílohy č. 2 k nařízení

Více

OPATŘENÍ DĚKANA Č. 2/2007

OPATŘENÍ DĚKANA Č. 2/2007 S m ě r n i c e pro zajištění organizace, řízení, provádění kontrol a stanovení odpovědnosti za bezpečnost a ochranu zdraví při práci na UK v Praze, Pedagogické fakultě 1. Úvodní ustanovení 1.1 Působnost

Více

Organizační směrnice č. 27/2013/SŘ. k zajištění BOZP

Organizační směrnice č. 27/2013/SŘ. k zajištění BOZP Organizační směrnice č. 27/2013/SŘ k zajištění BOZP Čj.: SŠNM/884/2013 Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy V Novém Městě nad Metují dne 2. dubna 2013 Strana 1 (celkem 8) Čl. 1 Obsah směrnice

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANA - BOZP A PO ZAMĚSTNANCI

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANA - BOZP A PO ZAMĚSTNANCI BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANA - BOZP A PO ZAMĚSTNANCI Úvodní kapitola + Informace o kurzu + Informace ke studiu + Použité grafické symboly + Představení autorky kurzu Řízení rizik

Více

Přehled zkušebních okruhů

Přehled zkušebních okruhů Přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle přílohy č. 2 k nařízení

Více

TEMATICKÝ PLÁN A ČASOVÝ ROZVRH ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY PREVENTIVNÍCH POŽÁRNÍCH HLÍDEK A PREVENTISTŮ POŽÁRNÍ OCHRANY OBSAH

TEMATICKÝ PLÁN A ČASOVÝ ROZVRH ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY PREVENTIVNÍCH POŽÁRNÍCH HLÍDEK A PREVENTISTŮ POŽÁRNÍ OCHRANY OBSAH TEMATICKÝ PLÁN A ČASOVÝ ROZVRH ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY PREVENTIVNÍCH POŽÁRNÍCH HLÍDEK A PREVENTISTŮ POŽÁRNÍ OCHRANY OBSAH Tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy

Více

BOZP. Státní odborný dozor

BOZP. Státní odborný dozor Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_DR_STR_12 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav

Více

OTÁZKY ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK

OTÁZKY ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK OTÁZKY PRO ÚSTNÍ ČÁST ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK podle zákona číslo 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních

Více

PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM

PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM ROZSAH OVĚŘOVANÝCH ZNALOSTÍ PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Ecological Consulting

Více

OBSAH SEZNAM POUŽÍVANÝCH ZKRATEK... 16 1. ÚVOD... 17 2. PÉČE O BOZP JAKO SOUČÁST ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ A ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PRA VI DLA...19 2.1 Význam BOZP a její místo v řízení... 19 2.2 Struktura BOZP...22

Více

Poř. č.. Osamělá 40, Brno

Poř. č.. Osamělá 40, Brno Příručka praktického rádce pro výstavbu a provoz v oblasti bezpečnosti práce, ochrany zdraví, požární bezpečnosti a ochrany životního prostředí Poř. č.. Pro ENERGIS 92, s.r.o. zhotovil: a provoz v oblasti

Více

DOKLADY O ŠKOLENÍ O BOZP

DOKLADY O ŠKOLENÍ O BOZP Strana: 1 DOKLADY O ŠKOLENÍ O BOZP ČÁST 1. Účastníci školení: Jméno školitele, odborná způsobilost, Datum školení: Doba trvání školení: Místo školení: Způsob ověření znalostí: VEDOUCÍ ZAMĚSTNANCI A. ÚČEL

Více

Studijní opora. Název předmětu: Zabezpečení personálu a infrastruktury logistiky. 1. Školení zaměstnanců... 2. 2. Školení vedoucích zaměstnanců...

Studijní opora. Název předmětu: Zabezpečení personálu a infrastruktury logistiky. 1. Školení zaměstnanců... 2. 2. Školení vedoucích zaměstnanců... Studijní opora Název předmětu: Zabezpečení personálu a infrastruktury logistiky Garant předmětu: prof. Ing. Aleš Komár CSc. Obsah: 1. Školení zaměstnanců... 2 2. Školení vedoucích zaměstnanců... 3 3. Školení

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_DR_STR_06 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_DR_STR_08 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav

Více

Videoškolení BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Videoškolení BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Videoškolení BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Vybrané předpisy pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Základní škola Praha 10 Hostivař, Hornoměcholupská 873, 102 00 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Pořadové číslo - číslo jednací: Zpracoval: Schválil: 43-POR/33/2007

Více

UCJF - školení zaměstnanců z BOZP

UCJF - školení zaměstnanců z BOZP UCJF - školení zaměstnanců z BOZP Důležité právní předpisy Povinnosti zaměstnavatele Práva zaměstnanců Povinnosti zaměstnanců Vnitřní předpis BOZP na MFF ÚČJF - Vyhodnocená rizika Vyhodnocená rizika -

Více

Organizace ROČNÍ PROVĚRKA BOZP NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem.

Organizace ROČNÍ PROVĚRKA BOZP NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Organizace NÁZEV PŘEDPISU ROČNÍ PROVĚRKA BOZP Zpracoval Schválil datum vydání datum účinnosti Prověrky bezpečnosti

Více

Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE

Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE Jméno a příjmení Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE Pracovní zařazení Datum: Zakroužkujte odpověď, o níž se domníváte, že je správná. 1. Evidenci o všech pracovních úrazech musí

Více

Helena Ondriášová - vzdělávání Nemocniční 2902/13, Ostrava-Moravská Ostrava , ,

Helena Ondriášová - vzdělávání Nemocniční 2902/13, Ostrava-Moravská Ostrava , , OTÁZKY PRO ÚSTNÍ ČÁST ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK podle zákona číslo 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních

Více

Vydání č. 1 (07/07) Strana: 1/11 OTÁZKY K ÚSTNÍMU POHOVORU

Vydání č. 1 (07/07) Strana: 1/11 OTÁZKY K ÚSTNÍMU POHOVORU Strana: 1/11 1. Rozsah Rozsah ověřovaných znalostí je zpracován pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle přílohy 1 nařízení vlády č. 592/2006 Sb. a) znalost právních

Více

Aktualizace - Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 4/2011

Aktualizace - Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 4/2011 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Aktualizace - Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 4/2011 Tématický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců o požární ochraně a odborné přípravě

Více

Helena Ondriášová - vzdělávání Nemocniční 2902/13, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 59 661 8661, 737 868 056, e-mail: kort.ondriasova@tiscali.

Helena Ondriášová - vzdělávání Nemocniční 2902/13, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 59 661 8661, 737 868 056, e-mail: kort.ondriasova@tiscali. Příloha č. V.3 OTÁZKY PRO ÚSTNÍ ČÁST ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK podle zákona číslo 309/2006 Sb. Výběr otázek do jednotlivých obálek bude proveden podle zkušebních

Více

I. ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ PODLE VYHLÁŠKY MV ČR Č. 246/2001 SB.

I. ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ PODLE VYHLÁŠKY MV ČR Č. 246/2001 SB. TEMATICKÝ PLÁN A ČASOVÝ ROZVRH ŠKOLENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY Schválil:.. V dne:. Platnost od: Zpracoval: I. ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ PODLE VYHLÁŠKY MV ČR Č. 246/2001 SB. Příčiny požárů

Více

Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP)

Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) Soubor požadavků a pracovních postupů pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) Zařízení technologického celku posklizňové linky Dobrovice

Více

Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím obsahuje:

Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím obsahuje: Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím obsahuje: a. označení druhu provozované činnosti a uvedení místa, kde je tato činnost provozována,

Více

HLÁŠENÍ A VYŠETŘOVÁNÍ PRACOVNÍCH ÚRAZŮ

HLÁŠENÍ A VYŠETŘOVÁNÍ PRACOVNÍCH ÚRAZŮ Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace, Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín I BOZP 02/2012 HLÁŠENÍ A VYŠETŘOVÁNÍ PRACOVNÍCH ÚRAZŮ SMĚRNICE BOZP Proces Funkce Jméno a příjmení Datum Podpis Zpracování

Více

BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci BOZP BOZP = bezpečnost a ochrana zdraví při práci Definice /zdroj Wikipedia/: souhrn opatření, stanovená právními předpisy a zaměstnavatelem, která mají předcházet

Více

ROČNÍ PROVĚRKA BOZP V ORGANIZACI v roce.

ROČNÍ PROVĚRKA BOZP V ORGANIZACI v roce. ROČNÍ PROVĚRKA BOZP V ORGANIZACI v roce. podle Zákoníku práce 108 odstavce 5) provedena dne:.. Název firmy : Adresa: Předseda komise Karel Grigar podpis: Zástupce odborové organizace podpis: člen podpis:

Více

Věc: Nabídka služeb v oblasti BOZP a PO

Věc: Nabídka služeb v oblasti BOZP a PO Věc: Nabídka služeb v oblasti BOZP a PO Vážení zákazníci, dovoluji si vám předložit nabídku naší společnosti na zajištění komplexních služeb v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce (PO a BOZP). Naše

Více

Strana: 1 ze 5 Vydání: 1 www.vysplan.cz

Strana: 1 ze 5 Vydání: 1 www.vysplan.cz A1-PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI strana 1 Příloha č. 3 Přehled právních předpisů Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují

Více

6.17.5. Školení BOZP http://www.guard7.cz/nabidka/lexikon-bozp/skoleni-bozp Obsah, rozsah a forma školení BOZP nejsou předepsány žádným právním předpisem ani technickou normou. Stanoví jej svým rozhodnutím

Více

VYHLEDÁVÁNÍ, POSUZOVÁNÍ A HODNOCENÍ RIZIK

VYHLEDÁVÁNÍ, POSUZOVÁNÍ A HODNOCENÍ RIZIK Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace, Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín I BOZP 01/2012 VYHLEDÁVÁNÍ, POSUZOVÁNÍ A HODNOCENÍ RIZIK SMĚRNICE BOZP Proces Funkce Jméno a příjmení Datum Podpis Zpracování

Více

Technická univerzita V Liberci Liberec I, Hálkova 6 Telefon : , Fax : Řád bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Technická univerzita V Liberci Liberec I, Hálkova 6 Telefon : , Fax : Řád bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Technická univerzita V Liberci 461 17 Liberec I, Hálkova 6 Telefon : 485351111, Fax : 485105882 Řád bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Technické univerzity v Liberci V Liberci dne 12.03.2007 1. ÚVODNÍ

Více

PROVOZNĚ - BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPIS

PROVOZNĚ - BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPIS UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PROVOZNĚ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPIS Harmonogram kontrol a revizí technických zařízení, lhůtník školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, lhůtník lékařských zdravotních prohlídek

Více

ŘŠ 01.07.2014 Štefan ŘŠ S2101-12. Vlastník procesu: Číslo procesu: SMĚRNICE č. 12

ŘŠ 01.07.2014 Štefan ŘŠ S2101-12. Vlastník procesu: Číslo procesu: SMĚRNICE č. 12 Název procesu/ ŘŠ 01.07.2014 Štefan ŘŠ S-12 SMĚRNICE č. 12 ZAJIŠTĚNÍ POSUZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI ZAMĚSTNANCŮ K PRÁCI A ŽÁKŮ KE VZDĚLÁVÁNÍ Tato směrnice nahrazuje: Směrnici č. 12 ze dne 01.01.2014

Více

JE PRÁCE NA CENTRÁLNÍ STERILIZACI BEZPEČNÁ? Dagmar Ježková FN Brno

JE PRÁCE NA CENTRÁLNÍ STERILIZACI BEZPEČNÁ? Dagmar Ježková FN Brno JE PRÁCE NA CENTRÁLNÍ STERILIZACI BEZPEČNÁ? Dagmar Ježková FN Brno Činnost v oblasti BOZP je odvozena od Zákoníku práce, vyhlášek a ČSN EN určujících zásady bezpečných postupů a bezpečného chování pro

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2008

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2008 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2008 Používání Knihy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen Knihy BOZP) a povinnosti vedoucích

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant n. Ostravicí č. 11/2008

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant n. Ostravicí č. 11/2008 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant n. Ostravicí č. 11/2008 Přehled ověření znalostí zaměstnanců v oblasti bezpečnosti a hygieny, požární ochrany a přehled některých

Více

Nebezpečné látky a směsi

Nebezpečné látky a směsi Nebezpečné látky a směsi 1. Podmínky procesu hoření, teorie oxidace Klasifikace chemických látek a směsí (dle zákona o chemických látkách i nařízení CLP) 2. Hořlavé látky a jejich dělení Označování chemických

Více

Tematický plán a časový rozvrh školení a odborné přípravy zaměstnanců UP o požární ochraně

Tematický plán a časový rozvrh školení a odborné přípravy zaměstnanců UP o požární ochraně B3-04/2-SR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI SMĚRNICE REKTORKY UP (SR) B3-04/2-SR Tematický plán a časový rozvrh školení a odborné přípravy zaměstnanců UP o požární ochraně Obsah: Zpracoval: A.Školení zaměstnanců

Více

AKTUÁLNÍ VÝVOJ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANY

AKTUÁLNÍ VÝVOJ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANY AKTUÁLNÍ VÝVOJ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANY Jarmila Jánská oddělení krizového řízení Krajského úřadu Královéhradeckého kraje 495 817 417, 725 082 411 jjanska@kr-kralovehradecky.cz

Více

TÉMATICKÉ PLÁNY A ČASOVÝ ROZVRH ŠKOLENÍ O PO

TÉMATICKÉ PLÁNY A ČASOVÝ ROZVRH ŠKOLENÍ O PO TÉMATICKÉ PLÁNY A ČASOVÝ ROZVRH ŠKOLENÍ O PO Osnova č. 1 - Školení zaměstnanců a odborná příprava preventistů PO Osnova č. 2 - Školení vedoucích zaměstnanců Osnova č. 3 - Školení osob, pověřených zabezpečením

Více

Opatření děkana č. 16/2009

Opatření děkana č. 16/2009 Opatření děkana č. 16/2009 Opatření děkana č. 16/2009 Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd Opatření děkana č. 16/2009 Název: Směrnice o řízení bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Účinnost: dnem

Více

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE. Analýza rizik. Příloha č 4 Směrnice k analýze rizik. Název:

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE. Analýza rizik. Příloha č 4 Směrnice k analýze rizik. Název: Příloha č 4 Směrnice k analýze rizik Název: ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Analýza rizik Revize č.: 0 Vydána dne: 20. 1. 2014 Platí od: 20. 1. 2014 1. ÚČEL... 2 1.1. Tato OS stanovuje závazný postup a povinnosti

Více

STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE

STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE 67. konzultační den Problematika chemické bezpečnosti na pracovišti STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE Ing. Simona ZAJÍCOVÁ metodik inspektor Úsek inspekce BOZP Státní úřad inspekce práce Kolářská 451/13 746 01

Více

ROZVRŽENÍ PRACOVNÍ DOBY A STANOVENÍ PŘESTÁVEK V PRÁCI NA JÍDLO A ODDECH

ROZVRŽENÍ PRACOVNÍ DOBY A STANOVENÍ PŘESTÁVEK V PRÁCI NA JÍDLO A ODDECH Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace, Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín I SM 03/2014 ROZVRŽENÍ PRACOVNÍ DOBY A STANOVENÍ PŘESTÁVEK V PRÁCI NA JÍDLO A ODDECH SMĚRNICE Proces Funkce Jméno a příjmení

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro oblast BOZP vyhrazených technických zařízení:

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro oblast BOZP vyhrazených technických zařízení: (vedoucího zaměstnance) pro oblast BOZP vyhrazených technických zařízení: - elektrických - zdvihacích - plynových - tlakových OBSAH: 1. Základní poţadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Legislativní vymezení závodní preventivní péče

Legislativní vymezení závodní preventivní péče Legislativní vymezení závodní preventivní péče MUDr. Jarmila Minksová Hygiena práce jarmila.minksova@fm.khsova.cz Na Bělidle 7, 702 00 Moravská Ostrava, www.khsova.cz Zákoník práce - Zákon č. 262/2006

Více

Mladí lidé a bezpečná práce bez úrazů

Mladí lidé a bezpečná práce bez úrazů Mladí lidé a bezpečná práce bez úrazů MLADÍ LIDÉ jsou nezkušení a nezralí, nejsou si vědomi rizik, nemají dostatečnou odbornou způsobilost a vzdělání; nejsou si vědomi svých povinností a práv a povinností

Více

ŠKOLENÍ BOZP. Aktuální stav v oblasti BOZP

ŠKOLENÍ BOZP. Aktuální stav v oblasti BOZP ŠKOLENÍ BOZP Aktuální stav v oblasti BOZP Ing. Jan Romaněnko Svazový inspektor bezpečnosti práce ČMOS PŠ pro Českou republiku OZO v prevenci rizik č. ROVS/2548/PRE/2013 Člen skupiny expertů BOZP při ČMKOS

Více

Helena Ondriášová - vzdělávání Kollárova 12, Ostrava-Mariánské Hory , ,

Helena Ondriášová - vzdělávání Kollárova 12, Ostrava-Mariánské Hory , , OTÁZKY PRO ÚSTNÍ ČÁST ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK podle zákona číslo 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a

Více

ŠKOLENÍ BOZP. Aktuální stav v oblasti BOZP

ŠKOLENÍ BOZP. Aktuální stav v oblasti BOZP ŠKOLENÍ BOZP Aktuální stav v oblasti BOZP Ing. Jan Romaněnko Svazový inspektor bezpečnosti práce ČMOS PŠ pro Českou republiku OZO v prevenci rizik č. ROVS/2548/PRE/2013 Člen skupiny expertů BOZP při ČMKOS

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Ing. Milan Šmíd, Bazény a wellness s.r.o. projektový ateliér Mnoho z nás vyskytuje v pozici, že má na starosti jednoho a více podřízených. V tomto případě je

Více

Seznam p oužitých p rá vních p ře d p is ů...12

Seznam p oužitých p rá vních p ře d p is ů...12 Obsah Obsah Ú vod... 11 Seznam p oužitých p rá vních p ře d p is ů...12 ČÁST I. - B e zpečn o st a o chra n a z d ra v í p ři p rá c i...25 1. O dborně způsobilá osoba... 26 1.1 Ú vod...26 1.2 Povinnosti

Více

Povinnosti vedoucích pracovníků

Povinnosti vedoucích pracovníků Strana 1 Společnost Dům dětí a mládeže Brno, Helceletova, příspěvková organizace Sídlo Brno, Helceletova 234/4 IČ 44993412 Zpracoval Martin Němeček Podpis Datum 1.10.2017 Strana 2 POVINNOSTI VEDOUCÍCH

Více

Organizace BOZP a PO

Organizace BOZP a PO Strana: 1 Společnost: Dům dětí a mládeže Brno, Helceletova, příspěvková organizace Sídlo: Brno, Helceletova 234/4 IČ: 44993412 Zpracoval: Martin Němeček Podpis: Datum: 1.10.2017 Strana: 2 OBSAH 1 ÚVOD...

Více

N1 N2 K C D2 F E1 E2 III/2

N1 N2 K C D2 F E1 E2 III/2 Č ó č íó í í Í š éóš ě ó ě éú í ří í ó Á éř š éú í ó í Ú í ří Í Á Ž Á Á Š Á Š Á Í Ú ýř Č Ý Á ČÍ Č Ň ÁÍ ĚŘ Á Č Á Ý Š ŠÍ Ú ČÍ Ý III/23 66 M L J N1 N2 N3 I C1 H G C2 A D3 A1 G1 D2 F A B D D B A D A D1 D4

Více

ROZVRŽENÍ PRACOVNÍ DOBY A STANOVENÍ PŘESTÁVEK V PRÁCI NA JÍDLO A ODDECH DS Jasenka - Vsetín

ROZVRŽENÍ PRACOVNÍ DOBY A STANOVENÍ PŘESTÁVEK V PRÁCI NA JÍDLO A ODDECH DS Jasenka - Vsetín Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace, Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín I SM 24/2015 ROZVRŽENÍ PRACOVNÍ DOBY A STANOVENÍ PŘESTÁVEK V PRÁCI NA JÍDLO A ODDECH DS Jasenka - Vsetín SMĚRNICE Proces

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER BOZP

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 5/2008

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 5/2008 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 5/2008 Stanovení obsahu a způsob vedení provozní dokumentace a stanovení termínů, lhůt, rozsahu kontrol,

Více

ZÁZNAM Z VÝKONU KONTROLY NAD STAVEM BOZP

ZÁZNAM Z VÝKONU KONTROLY NAD STAVEM BOZP ZÁZNAM Z VÝKONU KONTROLY NAD STAVEM BOZP 33/02/25.01/17/03/03 svazové inspekce bezpečnosti práce Odborového svazu dopravy, nám. Winstona Churchilla 2, 113 59 Praha 3, Žižkov, (Regionální pracoviště Holešov,

Více

ROZVRŽENÍ PRACOVNÍ DOBY A STANOVENÍ PŘESTÁVEK V PRÁCI NA JÍDLO A ODDECH Seniorpark Valašské Meziříčí

ROZVRŽENÍ PRACOVNÍ DOBY A STANOVENÍ PŘESTÁVEK V PRÁCI NA JÍDLO A ODDECH Seniorpark Valašské Meziříčí Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace, Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín ROZVRŽENÍ PRACOVNÍ DOBY A STANOVENÍ PŘESTÁVEK V PRÁCI NA JÍDLO A ODDECH Seniorpark SMĚRNICE Proces Funkce Jméno a příjmení

Více

D - Zásady organizace výstavby TECHNICKÁ ZPRÁVA

D - Zásady organizace výstavby TECHNICKÁ ZPRÁVA LIBŘICE OPRAVA KOMUNIKACE OKOLO OBECNÍHO ÚŘADU NA PARC.Č. 42/5, 42/7, 42/9, 667/3 D - Zásady organizace výstavby TECHNICKÁ ZPRÁVA Vychází z vyhlášky 146/2008 Sb. a) Vedení a řízení veřejného provozu, objížďky,

Více

ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE

ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE MATEŘSKÁ ŠKOLA BRUNTÁL, U RYBNÍKA 3 Směrnice č. 24 ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE Čl. 1. Předmět a rozsah úpravy Čl. 2. Předcházení rizikům Čl. 3. Povinnosti dětí Čl. 4. Zdravotní

Více

QF REGISTR IDENTIFIKOVANÝCH PRÁVNÍCH A OSTATNÍCH POŽADAVKŮ

QF REGISTR IDENTIFIKOVANÝCH PRÁVNÍCH A OSTATNÍCH POŽADAVKŮ Olymp V: Dokumentace QMS/Registry Magistrát města Plzně Datum zavedení: 18.1.2012 Počet stran: 7 Datum poslední aktualizace: 17.2.2016 QF 72-02 - 01 REGISTR IDENTIFIKOVANÝCH PRÁVNÍCH A OSTATNÍCH POŽADAVKŮ

Více

Odbory v knihovně? Mýty a skutečnost DANA MENŠÍKOVÁ PRAHA, 2019 PŘEDSEDKYNĚ OSPK

Odbory v knihovně? Mýty a skutečnost DANA MENŠÍKOVÁ PRAHA, 2019 PŘEDSEDKYNĚ OSPK Odbory v knihovně? Mýty a skutečnost DANA MENŠÍKOVÁ PRAHA, 2019 PŘEDSEDKYNĚ OSPK Právní předpisy upravující právo sdružovací 1. Charta základních práv a svobod Evropské unie 2. Úmluva MOP č. 87 o svobodě

Více

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ZÁKON č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb

Více

LEGISLATIVA PRO BAZÉNY, SOLÁRIA A WELLNESS

LEGISLATIVA PRO BAZÉNY, SOLÁRIA A WELLNESS LEGISLATIVA PRO BAZÉNY, SOLÁRIA A WELLNESS 1. Základní předpisy ve stavebnictví Zák. 183/2006 Sb. Zák. o územním plánování a stavebním řádu Stavební zákon ve znění pozdějších předpisů(zák. 68/2007Sb.,Zák.191/2008

Více

Rukověť bezpečnosti práce vedoucího zaměstnance. Část 2.: Základní znalosti vedoucího zaměstnance o zajištění BOZP

Rukověť bezpečnosti práce vedoucího zaměstnance. Část 2.: Základní znalosti vedoucího zaměstnance o zajištění BOZP Rukověť bezpečnosti práce vedoucího zaměstnance Část 2.: Základní znalosti vedoucího zaměstnance o zajištění BOZP Tomáš Neugebauer 2014 Z čeho vyplývají požadavky na zajištění BOZP PRÁVNÍ PŘEDPISY Vyhledání

Více

Směrnice pro zřizování a činnost požárních hlídek

Směrnice pro zřizování a činnost požárních hlídek Směrnice pro zřizování a činnost požárních hlídek Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.4.2009 1.4.2009 2 Dne: 23.3.2009 Dne: 30.3.2009 1 / 5 Tato směrnice upravuje provádění 13 zákona ČNR č. 133/1985

Více

Škola VOŠ a SPŠE Plzeň, IČO 49774301, REDIZO 600009491

Škola VOŠ a SPŠE Plzeň, IČO 49774301, REDIZO 600009491 Škola VOŠ a SPŠE Plzeň, IČO 49774301, REDIZO 600009491 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Kód DUMu Název DUMu Autoři DUMu Studijní obor Ročník Předmět Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0560

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. AUDITOR BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI. CS systémy managementu organizací verze 2, 8.2, b) 1.

Gradua-CEGOS, s.r.o. AUDITOR BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI. CS systémy managementu organizací verze 2, 8.2, b) 1. Gradua-CEGOS, s.r.o. Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH

Více

Provozní předpis pro provoz služebních vozidel

Provozní předpis pro provoz služebních vozidel Strana: 1 Organizační směrnice Provozní předpis pro provoz služebních vozidel Společnost: Dům dětí a mládeže Brno, Helceletova, příspěvková organizace Sídlo: Brno, Helceletova 234/4 IČ: 44993412 Zpracoval:

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro práce ve výškách

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro práce ve výškách (vedoucího zaměstnance) pro práce ve výškách OBSAH: 1. Základní požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) při práci ve výškách... 1.1 Vymezení základních pojmů použitých v této

Více

251/2005 Sb. ZÁKON ze dne 3. května 2005 o inspekci práce

251/2005 Sb. ZÁKON ze dne 3. května 2005 o inspekci práce 251/2005 Sb. ZÁKON ze dne 3. května 2005 o inspekci práce (platí od 29. 71. 4. 2017 do 3128. 7. 2017) ve znění zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 362/2007

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice Strana: 1 Kategorizace prací a pracovišť Společnost: Dům dětí a mládeže Brno, Helceletova, příspěvková organizace Sídlo: Brno, Helceletova 234/4 IČ: 44993412 Zpracoval: Martin Němeček Podpis: Datum: 1.10.2017

Více

ROZVRŽENÍ PRACOVNÍ DOBY A STANOVENÍ PŘESTÁVEK V PRÁCI NA JÍDLO A ODDECH DZR Pržno

ROZVRŽENÍ PRACOVNÍ DOBY A STANOVENÍ PŘESTÁVEK V PRÁCI NA JÍDLO A ODDECH DZR Pržno Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace, Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín I SM 16 /2015 ROZVRŽENÍ PRACOVNÍ DOBY A STANOVENÍ PŘESTÁVEK V PRÁCI NA JÍDLO A ODDECH DZR Pržno SMĚRNICE Proces Funkce

Více

Bezpečnost a ochrana zdraví; Zdravotní pojištění, zdravotní péče Normy:

Bezpečnost a ochrana zdraví; Zdravotní pojištění, zdravotní péče Normy: Název předpisu: Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických

Více