OBEC VELKÉ BŘEZNO RADA OBCE VELKÉ BŘEZNO ORGANIZAČNÍ ŘÁD VYDÁVÁ OBECNÍHO ÚŘADU VELKÉ BŘEZNO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBEC VELKÉ BŘEZNO RADA OBCE VELKÉ BŘEZNO ORGANIZAČNÍ ŘÁD VYDÁVÁ OBECNÍHO ÚŘADU VELKÉ BŘEZNO"

Transkript

1 OBEC VELKÉ BŘEZNO RADA OBCE VELKÉ BŘEZNO VYDÁVÁ ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU VELKÉ BŘEZNO Únor 2011

2 2 ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ ČÁST TŘETÍ ČÁST ČTVRTÁ ČÁST PÁTÁ ČÁST ŠESTÁ ČÁST SEDMÁ ČÁST OSMÁ ČÁST DEVÁTÁ OBSAH Úvod Čl. 1 Úvodní ustanovení Čl. 2 Účel organizačního řádu Čl. 3 Katastrální území obce Postavení a působnost obce Čl. 4 Postavení obce Čl. 5 Samostatná působnost obce Čl. 6 Přenesená působnost Orgány obce Čl. 7 Zastupitelstvo obce Čl. 8 Rada obce Čl. 9 Starosta Čl. 10 Obecní úřad Působnost a organizační členění obecního úřadu Čl. 11 Působnost obecního úřadu Čl. 12 Členění obecního úřadu Čl. 13 Tajemník Čl. 14 Výbory Čl. 15 Komise rady obce Čl. 16 Úseky činnosti obecního úřadu Organizační složky obce Čl. 17 Organizační složky obce Čl. 18 Zřizovací listina organizační složky Čl. 19 Hospodaření organizační složky Příspěvkové organizace Čl. 20 Příspěvkové organizace Čl. 21 Zřizovací listina příspěvkové organizace Čl. 22 Finanční hospodaření příspěvkové organizace Čl. 23 Fondy příspěvkové organizace Organizace řízení obecního úřadu Čl. 24 Zásady řízení obecního úřadu Čl. 25 Řídící akty Čl. 26 Spolupráce v rámci obecního úřadu Čl. 27 Zastupování zaměstnanců obecního úřadu Čl. 28 Předávání a přejímání funkcí Čl. 29 Řešení sporů a koordinace stanovisek Čl. 30 Kontrolní činnost Kompetence, práva a povinnosti zaměstnanců obecního úřadu Čl. 31 Zaměstnanci obecního úřadu Čl. 32 Vedoucí zaměstnanci obecního úřadu Ustanovení společná a závěrečná Čl. 33 Zmocňovací ustanovení Čl. 34 Organizační řád v soustavě vnitřních norem OÚ Čl. 35 Pracovní doba obecního úřadu Čl. 36 Přílohy organizačního řádu Čl. 37 Působnost organizačního řádu Čl. 38 Schvalování organizačního řádu Čl. 39 Zrušovací ustanovení Čl. 40 Účinnost

3 3 ČÁST PRVNÍ Úvod Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Organizační řád Obecního úřadu Velké Březno (dále jen organizační řád ) je zpracován v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecních zřízeních), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích ). (2) Organizační řád je základní organizační normou, která stanoví organizační strukturu, zásady činnosti a metody řízení obecního úřadu. (3) Organizační řád je součástí vnitřního organizačního a kontrolního systému Obce Velké Březno (dále jen obec ), který řeší organizační vztahy mezi obcí, Obecním úřadem Velké Březno (dále jen obecní úřad ) a zaměstnanci obce zařazenými do obecního úřadu (dále jen zaměstnanec obecního úřadu ). Čl. 2 Účel organizačního řádu Organizační řád upravuje a definuje a) zásady činnosti a řízení obce, b) spolupráci a vzájemné vztahy mezi volenými a výkonnými orgány obce, c) zásady činnosti a řízení obecního úřadu, d) dělbu práce mezi složkami obce, obecního úřadu, zaměstnanci obecního úřadu a jejich vzájemnou spolupráci, e) vymezení kompetencí, pravomocí a odpovědnosti za správu majetku obce. Katastrální území obce tvoří a) k. ú. Velké Březno, , b) k. ú. Vítov u Velkého Března, , c) k. ú. Valtířov nad Labem, Čl. 3 Katastrální území obce ČÁST DRUHÁ Postavení a působnost obce Čl. 4 Postavení obce (1) Postavení a působnost obce upravuje zákon o obcích a zvláštní zákony. (2) Obec plní úkoly samostatně (dále jen samostatná působnost ), zejména plní úkoly, které mu ukládá zastupitelstvo obce nebo obecní rada.

4 4 (3) V souladu se zákonem o obcích vykonává státní správu v přenesené působnosti i pro obce Malé Březno, Zubrnice a Homole p. Pannou. (4) Ve věcech samostatné působnosti odpovídá zastupitelstvu a radě obce, ve věcech přenesené působnosti podléhá dozoru Krajského úřadu Ústeckého kraje, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Čl. 5 Samostatná působnost obce (1) Obec je samostatně spravována zastupitelstvem obce. (2) Dalšími orgány obce jsou a) rada obce, b) starosta, c) pověřený obecní úřad (dále jen obecní úřad ) 1 ). d) zvláštní orgány obce. (3) Zvláštními orgány obce jsou a) výbory, b) komise, c) krizový štáb. (4) Obec spravuje své záležitosti samostatně. Státní orgány a orgány krajů mohou do samostatné působnosti zasahovat, jen vyžaduje-li to ochrana zákona a pouze způsobem, který stanoví zákon. Rozsah samostatné působnosti může být omezen jen zákonem. (5) Obec v samostatné působnosti spravuje záležitosti, které jsou v zájmu obce a jejích občanů. Vytváří podmínky pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů (zejména potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje, ochrany veřejného pořádku, apod.). (6) Obec řídí a usměrňuje po linii finančního řízení příspěvkové organizace a organizační složky zřízené obcí. Čl. 6 Přenesená působnost obce (1) Přenesenou působností se rozumí výkon státní správy obcí. (2) Obec může svými orgány vykonávat státní správu pouze ve věcech, jejichž projednávání a rozhodování jí bylo výslovně svěřeno. (3) Při výkonu přenesené působnosti se orgány obce řídí a) zákony a jinými právními předpisy, 1 ) Příloha č. 1 k zákonu č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů.

5 5 b) usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů s tím, že tyto nemohou orgánům obcí zakládat povinnosti, jestliže nejsou zároveň stanoveny zákonem; podmínkou jejich platnosti je publikování ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí, c) opatřeními příslušných orgánů veřejné správy přijatými při kontrole výkonu přenesené působnosti podle zákona o obcích. (4) Na plnění úkolů v přenesené působnosti dostává obec ze státního rozpočtu příspěvek. ČÁST TŘETÍ Orgány obce Čl. 7 Zastupitelstvo obce (1) Zastupitelstvo obce volí ze svých řad starostu a místostarostu. (2) Zastupitelstvo obce má 15 členů 2 ), z toho je 1 člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn pro výkon funkce a 14 členů zastupitelstva je neuvolněných. Složení zastupitelstva obce je přílohou č. 1 tohoto organizačního řádu. (3) Postavení a pravomoc zastupitelstva obce a zastupitelů upravuje zákon o obcích. (4) Zákonem o obcích je zastupitelstvu obce vyhrazeno zejména 3 ) a) schvalovat program rozvoje obce, b) schvalovat rozpočet obce a závěrečný účet obce, c) zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky obce, schvalovat jejich zřizovací listiny, d) vydávat obecně závazné vyhlášky obce, e) rozhodovat o vyhlášení místního referenda, f) určovat funkce, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni, g) zřizovat a rušit výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce, h) rozhodovat o majetkoprávních úkonech vyhrazených zákonem o obcích. Čl. 8 Rada obce (1) Rada obce má 5 členů 4 ) a tvoří ji starosta, místostarosta a další členové rady zvolení z řad členů zastupitelstva. Složení rady obce je přílohou č. 2 tohoto organizačního řádu. (2) Rada obce je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti. Ze své činnosti se odpovídá zastupitelstvu obce. 2 ) 68 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 3 ) 84 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. 4 ) 99 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.

6 6 (3) Stanoví-li tak zákon, může rada obce rozhodovat i v oblasti přenesené působnosti. (4) Zákonem o obcích je radě obce vyhrazeno zejména 5 ) a) připravovat návrhy pro jednání zastupitelstva, b) zabezpečovat plnění usnesení přijatých zastupitelstvem, c) zabezpečovat hospodaření obce podle schváleného rozpočtu a provádí rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem, d) vydávat nařízení obce, e) schvalovat organizační řád obecního úřadu, f) stanovovat celkový počet zaměstnanců v obecním úřadu a v organizačních složkách obce, g) zřizovat a zrušovat podle potřeby komise rady obce, jmenovat a odvolávat z funkce jejich předsedy a členy, h) ukládat pokuty ve věcech samostatné působnosti, i) zřizovat pro jednotlivé úseky činnosti obecního úřadu oddělení, v nichž jsou začleněni zaměstnanci obecního úřadu 6 ). (5) Jednání rady obce se s hlasem poradním zúčastňují tajemník obecního úřadu (dále jen tajemník ), předsedové komisí nebo další přizvané osoby v návaznosti na program jednání rady obce. Čl. 9 Starosta (1) Starosta zastupuje obec navenek a za výkon své funkce odpovídá zastupitelstvu obce. (2) Jeho postavení, práva a povinnosti jsou stanoveny zákonem o obcích 7 ). (3) Starosta koordinuje činnost místostarosty, tajemníka obecního úřadu (dále jen tajemníka ) a společně s nimi plní úkoly koordinační a kontrolní povahy při zabezpečování usnesení rady obce a zastupitelstva obce. (4) Se souhlasem ředitele krajského úřadu jmenuje a odvolává tajemníka; bez souhlasu ředitele krajského úřadu je jmenování a odvolání tajemníka neplatné. (5) Starosta svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva obce a rady obce; podepisuje spolu s ověřovateli zápis z jednání zastupitelstva obce a zápis z jednání rady obce. Čl. 10 Obecní úřad (1) Postavení obecního úřadu jako zvláštního orgánu obce je stanoveno zákonem o obcích. 5 ) 102 zákona č. 128/2000 Sb. 6 ) 109 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. 7 ) 103 až 108 zákona č. 128/2000 Sb.

7 7 (2) Organizační schéma obecního úřadu je přílohou č. 3 tohoto organizačního řádu. ČÁST ČTVRTÁ Působnost a organizační členění obecního úřadu Čl. 11 Působnost obecního úřadu Obecní úřad plní úkoly v oblasti samostatné působnosti a vykonává přenesenou působnost v rozsahu stanoveném zákonem o obcích 8 ). (1) Obecní úřad tvoří a) starosta, b) místostarosta, c) tajemník, d) zaměstnanci obecního úřadu. Čl. 12 Členění obecního úřadu (2) Úseky činnosti obecního úřadu (dále jen úseky obecního úřadu ) a) sekretariát starosty a tajemníka, který rovněž zajišťuje činnosti na úseku dopravy, silničního hospodářství, obecních pozemků a požární ochrany, b) sociální, c) vodního hospodářství, d) stavební úřad, e) finanční, f) správy obecního majetku HIM a životního prostředí, g) matrika a evidence obyvatel, v nichž jsou začleněni zaměstnanci obecního úřadu. (3) Funkční náplň činnosti jednotlivých úseků obecního úřadu je přílohou č. 4 tohoto organizačního řádu. Čl. 13 Tajemník (1) Tajemník je zaměstnancem obecního úřadu; ze své činnosti v samostatné působnosti i v přenesené působnosti je odpovědný starostovi. (2) Tajemník je jmenován a odvoláván starostou se souhlasem ředitele Krajského úřadu Ústeckého kraje. Předpoklady pro jmenování stanoví zvláštní zákon 9 ). Starosta stanoví tajemníkovi jeho plat podle zvláštních předpisů 10 ). 8 ) 109 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. 9 ) 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 10 ) Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

8 8 (3) Řídí a kontroluje činnost zaměstnanců obecního úřadu. (4) Je vázán základními povinnostmi úředníka podle zvláštního zákona 11 ). (5) Zabezpečuje prostřednictvím zaměstnanců obecního úřadu plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce. (6) Účastní se zasedání zastupitelstva obce a rady obce s hlasem poradním. (7) Odpovídá zejména za následující činnosti a) organizuje práci obecního úřadu, b) řídí a kontroluje práci zaměstnanců obecního úřadu, c) vytváří systemizaci aparátu obecního úřadu, řeší mzdovou a pracovněprávní problematiku obecního úřadu, d) v souladu se zvláštním zákonem 12 ) realizuje úkony v pracovněprávních vztazích se zaměstnanci obecního úřadu a zajišťuje jejich vzdělávání, e) v souladu se zvláštními předpisy 8 ) rozhoduje o platovém zařazení a o odměnách všech zaměstnanců obecního úřadu, f) řeší kompetenční spory v rámci obecního úřadu, g) vydává pracovní, spisový a podpisový řád a vnitřní mzdový předpis, h) svolává a řídí pracovaní porady zaměstnanců obecního úřadu. (8) Tajemníka po dobu jeho nepřítomnosti jeho zástupce, který je jmenován tajemníkem. Rozsah zastupování je stanoven v jeho pracovní náplni nebo ve zvláštním pověření, jde-li o zastupování ad hoc (pro konkrétní případy nebo účel). Čl. 14 Výbory (1) Zastupitelstvo obce zřídilo obligatorní výbory 13 ), kterými jsou a) finanční výbor, b) kontrolní výbor. (2) Zastupitelstvo zvolilo tříčlenné výbory; předsedou výboru je člen zastupitelstva. Složení výborů je přílohou č. 5 tohoto organizačního řádu. (3) Finanční výbor a) provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce 14 ), b) kontroluje rozpočet a schvaluje rozpočtová opatření, c) ve stanovených termínech provádí kontrolu pokladny, d) realizuje další úkoly, kterými jej pověřilo zastupitelstvo obce. 11 ) 16 zákona č. 312/2002 Sb. 12 ) Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 13 ) 117 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. 14 ) Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

9 9 (4) Kontrolní výbor a) provádí kontrolu plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce, b) provádí kontrolu dodržování právních předpisů finančním výborem a obecním úřadem v rámci samostatné působnosti, c) realizuje další úkoly, kterými jej pověřilo zastupitelstvo obce. (5) O provedené kontrole pořizuje výbor zápis; obsah zápisu je stanoven zvláštním zákonem 15 ). Zápis předkládá výbor zastupitelstvu obce. Čl. 15 Komise rady obce (1) Rada obce zřídila jako iniciativní a poradní orgány tyto komise a) investiční a stavební, b) majetková a bytová, c) kultury, školství, mládeže a sportu, d) sociální, e) životního prostředí, cestovního ruchu a zvelebovací, f) přestupková, g) povodňová, které jsou ze své činnosti odpovědny radě obce. (2) Rada obce zřizuje a ruší komise operativně dle potřeby. (3) Komise jsou minimálně tříčlenné, jejíž členy volí rada obce. Složení komisí je přílohou č. 6 tohoto organizačního řádu. (4) Stanoviska a náměty předkládají komise radě obce. (5) Pokud je starostou svěřen komisi výkon přenesené působnosti 16 ), je komise rovněž výkonným orgánem. Čl. 16 Úseky činnosti obecního úřadu (1) Sekretariát starosty a tajemníka, který rovněž zajišťuje činnosti na úseku dopravy, silničního hospodářství, obecních pozemků a požární ochrany zajišťuje zejména následující činnosti a) sekretariát starosty a tajemníka 1. zpracovává korespondenci obecního úřadu, 2. vede evidenci přehled termínovaných úkolů a kontroluje jejich dodržování, usnesení zastupitelstva obce a písemných materiálů s ním spojených, usnesení rady obce a písemných materiálů s ním spojených, obecně závazných vyhlášek obce, nařízení obce, 15 ) 119 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb. 16 ) 103 odst. 4 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb.

10 10 písemností k výkonu samostatné působnosti obce a přenesené působnosti obce, b) na úseku dopravy a silničního hospodářství rozhoduje 1. o zákopech, výkopech, uzavírkách a sjezdech, 2. o dopravním značení, 3. o zimní údržbě místních komunikací, 4. o jízdních řádech, 5. ve správním řízení, c) na úseku obecních pozemků rozhoduje o pronájmu a prodeji obecních pozemků, d) na úseku požární ochrany vyhodnocuje zásahy při požárech a kalamitních situacích s výjezdem do 4 minut ve Velkém Březně a okolních obcích. (2) Sociální úsek zajišťuje zejména následující činnosti a) vede 1. agendu dávek státní sociální podpory v nezaměstnanosti a zajišťuje výplaty přiznaných dávek, 2. agendu dávek sociální podpory v nezaměstnanosti a zajišťuje výplaty přiznaných dávek, b) zabezpečuje 1. péči o zdravotně postižené a staré občany, 2. péči o občany, kteří potřebují zvláštní pomoc. (3) Úsek vodního hospodářství zajišťuje zejména následující činnosti a) správu vodovodů a kanalizací Obce Velké Březno, b) správu poplatků za vodné a stočné, c) stanoviska ke stavebnímu řízní (určení přípojných míst vodovodu a kanalizace). (4) Stavební úřad zajišťuje zejména následující činnosti a) vede agendu stavebního úřadu b) vydává povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, c) působí při ochraně zemědělského půdního fondu, d) působí jako vodoprávní úřad 17 ). (5) Finanční úsek zajišťuje zejména následující činnosti a) sestavuje návrh rozpočtu a závěrečný účet obce, b) vede účetnictví, c) vede mzdovou agendu, d) spravuje daně a místní poplatky, e) spravuje obecní majetek. (6) Úsek správy bytového fondu,majetku obce a životního prostředí zajišťuje zejména a) správu a údržbu objektů ve vlastnictví obce, b) předpis a výběr nájemného z bytů a nebytových prostor, c) správu domovního fondu, d) vedení agendy malých zdrojů znečištění ovzduší, e) odpadové hospodářství, f) údržbu zeleně a chodníků, 17 ) Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

11 11 g) zajištění veřejně prospěšných prací. (7) Úsek matriky a evidence obyvatel zajišťuje zejména a) matriku a evidenci obyvatel, b) přípravu a organizaci voleb, c) dále zajišťuje 1. pokladnu obecního úřadu, 2. vnitřní záležitosti, 3. sklad civilní obrany. ČÁST PÁTÁ Organizační složky obce Čl. 17 Organizační složky obce V Obci Velké Březno jsou zřízeny organizační složky obce (dále jen organizační složka ) a) jednotka požární ochrany, b) knihovna. Čl. 18 Zřizovací listina organizační složky Zřizovací listina organizační složky obsahuje 18 ) a) označení zřizovatele včetně uvedení jeho identifikačního čísla, b) název a sídlo organizační složky, c) určení doby, na kterou se organizační složka zřizuje, případně údaj, že se zřizuje na dobu neurčitou, d) účel zřízení a předmět činnosti, e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele svěřeného organizační složce do správy (do užívání), f) hospodaření organizační složky, g) organizační uspořádání zřizované organizační složky, případně ustanovení, že organizační uspořádání organizační složky určí její vedoucí, h) funkční označení vedoucího organizační složky, i) označení osob oprávněných jednat za organizační složku, j) závěrečná ustanovení, k) den, měsíc a rok vzniku organizační složky. Čl. 19 Hospodaření organizační složky (1) Obec má ve svém rozpočtu obsaženy veškeré příjmy a výdaje svých organizačních složek. 18 ) Vyhláška Ministerstva financí č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů.

12 12 (2) Rozpočet organizační složky je součástí rozpočtu obce. Organizační složka je povinna plnit určené úkoly co nejhospodárnějším způsobem a dbát, aby dosahovala rozpočtem stanovených příjmů. (3) Obec dává oprávnění k dispozicím s rozpočtem organizační složky obecnímu úřadu, podle potřeby také vedoucímu organizační složky. Přihlíží přitom k místním podmínkám a úkolům, které organizační složka zabezpečuje. (4) Na organizační složku přenáší obec oprávnění disponovat jen s takovými peněžními prostředky, které souvisejí s její běžnou pravidelnou činností, kterou je třeba zajišťovat operativně. Tyto prostředky poskytuje obec organizační složce většinou formou provozní zálohy v hotovosti, případně zřízením běžného účtu u banky. (5) Obec může pověřit organizační složku vybíráním některých rozpočtových příjmů (buď v hotovosti, nebo pomocí běžného účtu). (6) Obec kontroluje hospodaření organizační složky se svěřeným majetkem a peněžními prostředky v souladu se zvláštním zákonem 19 ). ČÁST ŠESTÁ Příspěvkové organizace Čl. 20 Příspěvkové organizace V Obci Velké Březno jsou zřízeny příspěvkové organizace a) Základní škola Velké Březno, b) Mateřská škola Velké Březno. Čl. 21 Zřizovací listina příspěvkové organizace Zřizovací listina příspěvkové organizace obsahuje a) označení zřizovatele název obce, její sídlo a identifikační číslo, b) název příspěvkové organizace, sídlo a identifikační číslo, c) právní forma příspěvkové organizace, d) statutární orgán příspěvkové organizace, e) vymezení majetku zřizovatele předávaného příspěvkové organizaci k hospodaření, f) vymezení majetkových práv příspěvkové organizace obecná ustanovení, nemovitý majetek, movitý majetek, jiná majetková práva, g) finanční vztahy příspěvkové organizace, h) doplňková činnost příspěvkové organizace, i) zajištění kontroly příspěvkové organizace, j) vymezení doby, na níž se příspěvková organizace zřizuje, k) závěrečná ustanovení. 19 ) Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

13 13 Čl. 22 Finanční hospodaření příspěvkové organizace Příspěvková organizace hospodaří s finančními prostředky podle zvláštního zákona 20 ), které zejména a) získává vlastní činností, b) jsou přijaty z rozpočtu obce, c) jsou z vlastních fondů, d) jsou přijaty jako dary od fyzických a právnických osob, e) jsou poskytnuty z Národního fondu a ze zahraničí. Čl. 23 Fondy příspěvkové organizace (1) Příspěvková organizace vytváří své peněžní fondy 21, kterými jsou a) rezervní fond, b) investiční fond, c) fond odměn, d) fond kulturních a sociálních potřeb. (2) Zůstatky peněžních fondů se po skončení roku převádějí do následujícího roku. ČÁST SEDMÁ Organizace řízení obecního úřadu Čl. 24 Zásady řízení obecního úřadu (1) Tajemník řídí a kontroluje pracovní činnost všech zaměstnanců obecního úřadu. (2) Práci zaměstnanců jednotlivých úseků obecního úřadu řídí jejich vedoucí, pokud je ustanoven. (3) Vzájemné vztahy mezi orgány obecního úřadu vznikající v procesu řízení jsou upraveny zvláštním zákonem 22 ). Čl. 25 Řídící akty obecního úřadu (1) K zajištění plnění úkolů a pro nezbytnou informovanost starosty, místostarosty, tajemníka, vedoucích úseků obecního úřadu a ostatních zaměstnanců obecního úřadu jsou vydávány řídící akty, kterými jsou a) vnitřní normy, které upravují základní vztahy a kompetence na všech stupních řízení obecního úřadu, 20 ) 28 zákona č. 250/2000 Sb. 21 ) 29 zákona č. 250/2000 Sb. 22 ) Zákon č. 128/2000 Sb.

14 14 b) příkazy, jimiž se ukládají konkrétní zpravidla termínované úkoly, způsoby chování a jednání nezbytná pro zabezpečení chodu obecního úřadu, c) směrnice, které obsahují obecnější úpravu úkolů a činností obecního úřadu, většinou se nejedná o termínované úkoly a činnosti, d) sdělení obsahují důležité informace pro zaměstnance obecního úřadu, e) porady slouží k předávání informací ke sjednocení přístupů, názorů a celkovou koordinaci činnosti obecního úřadu. (2) Písemné a ústní příkazy, směrnice a sdělení v rámci obecního úřadu vydávají a) starosta a místostarosta obce tajemníkovi a vedoucím úseků obecního úřadu, b) tajemník všem zaměstnancům obecního úřadu, c) vedoucí úseku obecního úřadu zaměstnancům obecního úřadu zařazených v jím řízeném úseku obecního úřadu. Čl. 26 Spolupráce v rámci obecního úřadu (1) Zaměstnanci obecního úřadu jsou povinni v rozsahu své působnosti spolupracovat, vzájemně si poskytovat informace o úkolech, které plní, neprodleně vydávat stanoviska a posudky potřebné pro ostatní zaměstnance obecního úřadu zařazených na jiných úsecích obecního úřadu a projednávat s nimi záležitosti týkající se úkolů spadajících do jejich kompetence. (2) Ke všem jednáním o hospodářských operacích, které bude nutno v jejich závěru zaúčtovat, přizve starosta nebo tajemník od samého začátku mimo jiných potřebných zaměstnanců obecního úřadu zároveň i účetní. Tímto bude zajištěna taková realizace hospodářských operací, která neznemožní jejich závěrečné zaúčtování a tím i realizaci celé operace, nebo porušení zvláštních zákonů 23 ). Čl. 27 Zastupování zaměstnanců obecního úřadu (1) Pro zajištění plynulého a řádného chodu prací a vyřizování běžných záležitostí je nezbytné, aby jednotliví vedoucí zaměstnanci a zaměstnanci obecního úřadu byli v době své nepřítomnosti zastoupeni předem určeným zaměstnancem obecního úřadu, aby tak bylo zajištěno plynulé plnění úkolů i v nepřítomnosti zastupovaného. (2) Tajemník stanoví zastupujícímu zaměstnanci obecního úřadu jeho zastupování v pracovní náplni. (3) Zastupovaný a zástupce jsou povinni se vzájemně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít vliv na řádný výkon zastupované funkce. Zastupovaný upozorní svého zástupce zejména na stav plnění a zajištění úkolů. Informaci o zvlášť závažných úkolech si předají písemně. 23 ) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 320/2001 Sb.

15 15 (4) O zastupování, které je delší jak 10 pracovních dnů se provede písemný zápis podle pokynu tajemníka. Má-li předávací proces návaznost na hmotnou odpovědnost, provede se zároveň mimořádná inventarizace majetku. (5) Zastupovaný si může vyhradit rozhodnutí o zvlášť důležitých otázkách, případně pozastavit rozhodnutí svého zástupce. Zástupce je oprávněn odložit rozhodnutí o takovýchto otázkách do návratu zastupovaného, pokud to povaha věci připouští. Není-li možné rozhodnutí odložit, požádá o rozhodnutí tajemníka nebo starostu. (6) Vedoucí zaměstnanec může pro konkrétní případy zmocnit zaměstnance úseku obecního úřadu k jednání jménem úseku obecního úřadu, přičemž zaměstnanci vymezí rozsah jeho oprávnění. (7) Podpisová práva zaměstnanců obecního úřadu vymezená v podpisovém řádu řeší i otázku podepisování v době zastupování zaměstnanců obecního úřadu. Čl. 28 Předávání a přejímání funkcí (1) Při předávání funkce se zpracuje předávací protokol, který obsahuje a) zápis o stavu plnění úkolů, b) přidělené spisy, c) přidělenou korespondenci, d) pracovní podklady, e) stav finančních prostředků a ostatních majetkových hodnot, f) přidělená razítka s jejich otiskem. (2) Za obsah předávacího protokolu odpovídá předávající zaměstnanec obecního úřadu a tajemník. (3) Předávací protokol podepisuje předávající a přejímající zaměstnanec obecního úřadu a tajemník. (4) Předávací protokol se vyhotovuje ve třech výtiscích, z nichž jeden výtisk obdrží předávající a přejímající zaměstnanec obecního úřadu a jeden výtisk je předán na sekretariát starosty a tajemníka k uložení ve spisovně obecního úřadu. (5) Předávající je povinen komplexně a bez výhrad informovat přejímajícího o průběhu a stavu prací a o důležitých věcech, vztahujících se k předávaným činnostem, případně je uvést do předávacího protokolu. (6) Má-li předávaná funkce návaznost na hmotnou odpovědnost, provede se souběžně mimořádná inventarizace.

16 16 Čl. 29 Řešení sporů a koordinace stanovisek (1) Řešení sporů při zabezpečování pracovních úkolů na obecním úřadu řeší vedoucí zaměstnanci nebo zaměstnanci obecního úřadu v prvé řadě dohodou. Nedojde-li k dohodě, jsou vzniklé spory řešeny takto a) spory spadající do pravomoci obce jako zaměstnavatele jsou řešeny tajemníkem, nedojde-li k vyřešení sporu, rozhoduje soud, b) spory spadající do přenesené působnosti jsou řešeny tajemníkem, c) spory spadající do samostatné působnosti jsou podle povahy řešeny tajemníkem, starostou nebo místostarostou; nedojde-li k dohodě, předloží starosta řešení sporu radě obce. (2) Koordinace odborných stanovisek více úseků obecního úřadu nebo zaměstnanců obecního úřadu zabezpečuje a) tajemník, v případě potřeby rada obce, b) zaměstnanec obecního úřadu, pověřený řízením pracovní skupiny nebo komise s časově omezeným trvání, které jmenuje tajemník nebo starosta za účelem vyřešení jednorázového úkolu zásadního významu, a to do vyřešení zadaného úkolu. Čl. 30 Kontrolní činnost (1) Kontrolní činnost vykonává kontrolní orgán, kterým jsou a) finanční výbor, b) kontrolní výbor, c) všichni zaměstnanci obecního úřadu na svěřeném pracovním úseku v rámci svých kompetencí. (2) O závažných poznatcích z kontrolní činnosti a s navrhovaným opatřením ke zjištěným závadám kontrolní orgán informuje neprodleně starostu a tajemníka, kteří v rámci svých kompetencí přijmou příslušná opatření. ČÁST OSMÁ Kompetence, práva a povinnosti zaměstnanců obecního úřadu Čl. 31 Zaměstnanci obecního úřadu (1) Kompetence zaměstnanců obecního úřadu vyplývají z náplně pracovních činností příslušného pracovního úseku, na kterém je zaměstnanec obecního úřadu zařazen. Pokud má zaměstnanec obecního úřadu stanoveno v náplni pracovní činnosti rozhodovat ve správním řízení, řídí se zvláštním zákonem 24 ). (2) Seznam zaměstnanců obecního úřadu oprávněných podepisovat dokumenty obecního úřadu (podpisové vzory) je uveden v příloze č ) Zákon č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

17 17 (3) Práva zaměstnance obecního úřadu jsou stanovena zvláštním zákonem 25 ). (4) Povinnosti zaměstnance obecního úřadu stanoví zvláštní zákony 26 ). Zaměstnanec obecního úřadu je zejména povinen a) zachovávat při jakékoliv činnosti mlčenlivost o skutečnostech, s nimiž se při plnění svých úkolů seznámí, b) učinit potřebná opatření k zamezení úniku informací o činnostech obecního úřadu, které nepodléhají svobodnému přístupu k informacím podle zvláštního zákona 27 ); zjištěný únik informací je povinen neprodleně oznámit starostovi nebo tajemníkovi obecního úřadu, c) podle pokynů vedoucího zaměstnance vydaných v souladu s právními předpisy konat osobně práce podle pracovní smlouvy ve stanovené pracovní době a dodržovat pracovní kázeň, d) spolupracovat při plnění úkolů s ostatními zaměstnanci obecního úřadu, e) dodržovat právní předpisy, f) plně využívat pracovní dobu, g) vzděláváním v rámci vzdělávacích programů pro zaměstnance veřejné správy a samostudiem si doplňovat odbornou kvalifikaci, h) dodržovat pracovní řád, který je přílohou č. 6 a ostatní vnitřní směrnice, i) dodržovat stanovené povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 28 ). Čl. 32 Vedoucí zaměstnanci obecního úřadu (1) Vedoucím zaměstnancem obecního úřadu je zaměstnanec obecního úřadu, který byl do své funkce jmenován. (2) Vedoucím zaměstnancem obecního úřadu jsou a) tajemník, jeho kompetence, práva a povinnosti jsou stanoveny v čl. 13 tohoto organizačního řádu, b) vedoucí úseku obecního úřadu (3) Mimo základních povinností zaměstnance obecního úřadu uvedených v čl. 31 odst. 3, organizačního řádu, vyplývají další povinnosti z pracovní náplně, funkčního zařazení a z příkazů, pokynů a instrukcí nadřízeného. (4) Vedoucí úseku obecního úřadu a) řídí a hodnotí práci podřízených zaměstnanců, ukládá jim úkoly a kontroluje jejich plnění, b) odpovídá za včasnost a kvalitu zpracovaných materiálů, c) informuje podřízené zaměstnance o důležitých skutečnostech nezbytných pro jejich činnost, o vnitřních organizačních normách a zodpovídá za jejich dodržování, 25 ) Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 26 ) 16 zákona č. 312/2002 Sb. Zákon č. 262/2006 Sb. 27 ) Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 28 ) 106 zákona č. 262/2006 Sb.

18 18 d) vymezuje práva, povinnosti a odpovědnost podřízených zaměstnanců a vyjadřuje je v popisech pracovních funkcí (pracovních náplních), e) podle obsahu pracovní náplně navrhuje uzavření dohod o hmotné odpovědnosti svých podřízených zaměstnanců za svěřené hodnoty a předkládá je tajemníkovi k podpisu, f) zajišťuje řádné hospodaření se svěřenými prostředky a správu a ochranu svěřeného majetku, g) zajišťuje úkoly související s obranou státu, mimořádnými krizovými situacemi, zákonem o svobodném přístupu k informacím 29 ) a zákonem o ochraně utajovaných informací 30 ), h) kontroluje dodržování právních předpisů v okruhu své působnosti, i) pečuje o soustavné zvyšování odborné úrovně podřízených zaměstnanců, j) hodnotí podřízené, k) kontroluje dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví a požární ochraně, l) rozhoduje ve správním řízení. (5) Vedoucí úseku obecního úřadu jsou odpovědni za správné a včasné rozpracování a realizaci příslušných usnesení vlády ČR, zastupitelstva a rady obce, za výkon státní správy i samosprávy a za dodržování platných právních norem na svěřeném úseku vymezeném ve funkční náplni. ČÁST DEVÁTÁ Ustanovení společná a závěrečná Čl. 33 Zmocňovací ustanovení (1) K provádění úkonů správního orgánů v řízení, určuje tajemník oprávněnou úřední osobu 31 ) za úseky činnosti obecního úřadu. (2) Oprávněné úřední osoby jsou uvedeny v příloze č. 10. Čl. 34 Organizační řád v soustavě vnitřních norem obecního úřadu (1) Organizační řád je součástí komplexní soustavy vnitřních směrnic obecního úřady. (2) Organizační řád doplňují a navazují na něj tyto vnitřní směrnice a) jednací řád zastupitelstva, b) pracovní řád, c) vnitřní platový předpis, d) kontrolní řád, e) evidence a inventarizace majetku, 29 ) Zákon č. 106/1999 Sb. 30 ) Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů. 31 ) 15 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

19 19 f) oběh účetních dokladů, g) spisový a skartační řád, h) přijímání a vyřizování petic a stížností, i) o svobodném přístupu k informacím, j) elektronická podatelna. Čl. 35 Pracovní doba obecního úřadu (1) Na obecním úřadě je 40 hodinová týdenní pracovní doba. Denní pracovní doba je rozvržena nerovnoměrně 32 ). (2) Pracovní doba obecního úřadu pondělí až hodin úterý až hodin středa až hodin čtvrtek až hodin pátek až hodin (3) Úřední hodiny obecního úřadu pondělí až a až hodin středa až a až hodin Čl. 36 Přílohy organizačního řádu Součástí organizačního řádu jsou přílohy, které obsahují a) příloha č. 1 složení zastupitelstva obce, b) příloha č. 2 složení rady obce, c) příloha č. 3 organizační schéma obecního úřadu, d) příloha č. 4 funkční náplň činnosti úseků obecního úřadu, e) příloha č. 5 složení výborů, f) příloha č. 6 složení komisí, g) příloha č. 7 zřizovací listiny organizační jednotka požární ochrany, knihovna, h) příloha č. 8 zřizovací listiny příspěvkových organizací Základní škola Velké Březno, Mateřská škola Velké Březno, i) příloha č. 9 podpisové vzory, j) příloha č. 10 oprávněné úřední osoby. Čl. 37 Působnost organizačního řádu 32 ) 83 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb.

20 20 Organizačním řádem jsou povinni se řídit a) zaměstnanci obecního úřadu, b) zaměstnanci obce, c) členové volených a poradních orgánů v souladu se zvláštním zákonem 33 ), d) rada obce v rámci její působnosti v souladu se zvláštním zákonem 31 ), e) zastupitelstvo v rámci jeho působnosti v souladu se zvláštním zákonem 31 ). Čl. 38 Schvalování organizačního řádu Organizační řád, včetně jeho příloh, případných doplňků a změn schvaluje rada obce. Čl. 39 Zrušovací ustanovení Zrušuje se Organizační řád schválený radou obce dne , číslo usnesení 43/2003, včetně přílohy 1 až 4. Čl. 40 Účinnost Organizační řád nabývá účinnosti dnem schválení radou obce. Schváleno radou obce dne číslo usnesení: Karel Jungbauer tajemník obecního úřadu Mgr. Michal Kulhánek starosta Vyhlášení: Vyvěšeno na úřední desce dne Sejmuto z úřední desky dne 33 ) Zákon č. 128/2000 Sb.

O R G A N I Z A Č N Í. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Legislativní rámec

O R G A N I Z A Č N Í. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Legislativní rámec O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu Luby Čl. 1 Základní ustanovení Organizační řád upravuje organizaci Městského úřadu Luby. Určuje jeho organizační strukturu, dělbu práce mezi jednotlivými odbory,

Více

Organizační řád Městského úřadu v Lanžhotě

Organizační řád Městského úřadu v Lanžhotě MĚSTO LANŽHOT Organizační řád Městského úřadu v Lanžhotě V souladu s ustanovením 102, odst. 2, písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje rada města tento organizační

Více

Obec Stachy. Orgány obce jsou zastupitelstvo obce, rada obce, starosta, případně místostarosta a obecní úřad.

Obec Stachy. Orgány obce jsou zastupitelstvo obce, rada obce, starosta, případně místostarosta a obecní úřad. Obec Stachy O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D ČLÁNEK 1 - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Organizační řád obce Stachy vychází ze zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále je zákon).

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu Velké Opatovice Článek 1 Organizační řád vydává Rada města k zabezpečení organizace činnosti úřadu. Upravuje činnost a řízení Městského úřadu Velké Opatovice,

Více

O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD

O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD ČLÁNEK 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Organizační řád obce Řehlovice vychází ze zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále je zákon). Upravuje zásady

Více

Organizační řád obce Nový Jáchymov

Organizační řád obce Nový Jáchymov Organizační řád obce Nový Jáchymov I. Úvodní ustanovení Organizační řád je součástí vnitřního a kontrolního systému obce, který řeší organizační vztahy mezi obcí, obecním úřadem a jeho jednotlivými pracovníky.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH Zastupitelstvo obce Těškovice na svém zasedání konaném dne 21.12. 2006 schválilo tento organizační řád obecního úřadu. čl.l Základní ustanovení Organizační

Více

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV Zpracovatel: Mgr. Martin Stark Rozsah působnosti: zaměstnanci města zařazení do městského úřadu Nabývá účinnosti: Počet stran: Počet příloh: 20.5.2015 9 1

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉHO OBVODU STAROSTA, MÍSTOSTAROSTOVÉ

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉHO OBVODU STAROSTA, MÍSTOSTAROSTOVÉ Příloha č. 1 usnesení RMO Plzeň 2 Slovany č. 46/2014 ze dne 12. 03. 2014 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ÚŘADU MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 2-SLOVANY ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉHO OBVODU STAROSTA, MÍSTOSTAROSTOVÉ VÝBORY RADA

Více

Organizační řád Obce Novosedly

Organizační řád Obce Novosedly Organizační řád Obce Novosedly Část 1. Úvodní ustanovení Organizační řád obce Novosedly upravuje zásady činnosti a řízení obce Novosedly a Obecního úřadu Novosedly. Je vnitřním organizačně právním předpisem,

Více

Organizační řád. Městského úřadu ve Stráži pod Ralskem

Organizační řád. Městského úřadu ve Stráži pod Ralskem Městského úřadu ve Stráži pod Ralskem Platný od 1. února 2013 Obsah: strana Část I. Základní ustanovení 3 Část II. Orgány obce, organizace a zařízení zřízené městem 3-4 Část III. Postavení a působnost

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová ORGANIZAČNÍ ŘÁD orgánů obce Hrušky Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová Čl. 1 Základní ustanovení 1. Organizační řád upravuje organizační strukturu orgánů obce Hrušky, dělbu práce mezi nimi, jejich vzájemné

Více

Organizační řád. Městského úřadu Miroslav

Organizační řád. Městského úřadu Miroslav Organizační řád Městského úřadu Miroslav Únor 2010 O b s a h 1. Úvod 2. Základní ustanovení 2.1. Postavení a působnost městského úřadu 2.2. Vztahy městského úřadu k zastupitelstvu a radě 3. Organizační

Více

Vnitřní předpis č. 10 Organizační řád Úřadu MO Pardubice VI

Vnitřní předpis č. 10 Organizační řád Úřadu MO Pardubice VI Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Rada městského obvodu Pardubice VI Kostnická 865, 530 06 Pardubice Vnitřní předpis č. 10 Organizační řád Úřadu MO Pardubice VI Čl. 1

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 3/2011 PLATNOST 31.10.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum schválení 31.10.2011 Datum a podpis schvalujícího

Více

Rada města Holýšova v souladu s 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, schvaluje:

Rada města Holýšova v souladu s 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, schvaluje: Městský úřad Holýšov O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Rada města Holýšova v souladu s 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, schvaluje: ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO

Více

Místostarosta je pro svoji funkci neuvolněným členem zastupitelstva obce.

Místostarosta je pro svoji funkci neuvolněným členem zastupitelstva obce. Obec Řehlovice ORGANIZAČNÍ Čj.: Mach/249/11 ŘÁD ČLÁNEK 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Organizační řád obce Řehlovice vychází ze zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Organizační řád obce

Organizační řád obce Organizační řád obce Obec Rájec Adresa: Rájec č. 98, 789 01 Zábřeh Směrnici zpracovala: Marie Linhartová, účetní obce Směrnici schválila: LudmilaBalcárková, starostka obce Projednáno a schváleno na vřejném

Více

O r g a n i z a č n í ř á d

O r g a n i z a č n í ř á d O r g a n i z a č n í ř á d Městského úřadu ve Vracově Úvod: První část: Úvodní ustanovení Organizační řád Čl. 1 Organizační řád Druhá část: Právní postavení orgánů obce Čl. 2 Čl. 3 Čl. 4 Postavení městského

Více

Obce. Obce. Obce. tková Obce II. Ing. Jaroslava Syrovátkov

Obce. Obce. Obce. tková Obce II. Ing. Jaroslava Syrovátkov Veřejn ejná správa Ing. Jaroslava Syrovátkov tková II Práva člena zastupitelstva obce Člen zastupitelstva obce má při výkonu své funkce právo předkládat zastupitelstvu obce, radě obce, výborům a komisím

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU Horažďovice

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU Horažďovice ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU Horažďovice MĚSTO HORAŽĎOVICE Schváleno Radou města Horažďovice dne 16. června 2014 Účinnost od 1. července 2014 1 Obsah: I. Základní ustanovení Čl. 1 Úvod 3 Čl. 2 Postavení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU Horažďovice

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU Horažďovice ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU Horažďovice MĚSTO HORAŽĎOVICE Schváleno Radou města Horažďovice dne 23. června 2008 Účinnost od 1. července 2008 1 Obsah: I. Základní ustanovení Úvod 3 Postavení a působnost

Více

O R G A N I Z A Č N Í

O R G A N I Z A Č N Í OBECNÍ ÚŘAD ČAKOVIČKY Kojetická 32, pošta Mratín, PSČ: 250 63, okr. Mělník 315 682 286, 725 081 025, < ou.cakovicky@seznam.cz O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád je

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Město Moravský Beroun O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Datum Zpracovatel Mgr. Barbora Novotná, tajemnice MěÚ 03.08.2010 Schvalovatel RM 85.2 písm. q) 10.08.2010 Účinnost Dnem účinnosti tohoto Organizačního

Více

Orgány územní samosprávy. Orgány obce Orgány kraje

Orgány územní samosprávy. Orgány obce Orgány kraje Orgány územní samosprávy Orgány obce Orgány kraje Zastupitelstvo obce (města, městského obvodu či části) do 500 obyvatel 5 až 9 členů nad 500 do 3 000 obyvatel 7 až 15 členů nad 3 000 do 10 000 obyvatel

Více

Město Nové Hrady ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Město Nové Hrady ORGANIZAČNÍ ŘÁD Město Nové Hrady ORGANIZAČNÍ ŘÁD Rada města Nové Hrady vydává v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. o) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích), Organizační

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obecního úřadu Strašice. Článek I - Název a sídlo. Obecní úřad Strašice Strašice 276/II 338 45

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obecního úřadu Strašice. Článek I - Název a sídlo. Obecní úřad Strašice Strašice 276/II 338 45 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obecního úřadu Strašice Obecní úřad Strašice Strašice 276/II 338 45 Článek I - Název a sídlo Článek II - Úvod, poslání organizačního řádu Organizační řád obecního úřadu vymezuje organizační

Více

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně vydaný na základě článku III., odst. 2b zřizovací listiny Moravské zemské knihovny v Brně (dále jen MZK ) vydané Ministerstvem kultury ČR 30. 11. 2011. A.

Více

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov s účinností od 1.1.2015 Čl. I Základní ustanovení (1) Na základě bodu III čl. 6 Zřizovací listiny

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Společenstva českých optiků a optometristů, z.s.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Společenstva českých optiků a optometristů, z.s. Příloha č. 1 k usnesení SČOO-P č. 025/02/16 ze dne XX. XX. 2016 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Společenstva českých optiků a optometristů, z.s. Představenstvo Společenstva českých optiků a optometristů (dále též jen

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č Statut. Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č Statut. Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č. 642 Statut Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády České republiky pro

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS Organizační řád ÚMČ. Úřad městské části města Brna, Brno - Starý Lískovec Klobásova 9, Brno,

VNITŘNÍ PŘEDPIS Organizační řád ÚMČ. Úřad městské části města Brna, Brno - Starý Lískovec Klobásova 9, Brno, VNITŘNÍ PŘEDPIS Organizační řád ÚMČ Úřad městské části města Brna, Brno - Starý Lískovec Klobásova 9, Brno, 625 00 Schválila RMČ s účinností od 1.3. 2012 1 OBSAH : 1. Základní ustanovení 2. Organizační

Více

Ogranizační řád Městské části Praha - Újezd

Ogranizační řád Městské části Praha - Újezd Ogranizační řád Městské části Praha - Újezd Článek I - Název a sídlo Městská část Praha Újezd Úřad městské části, Kateřinské nám. 465/1 Praha 4 - Újezd Článek II - Úvod, poslání organizačního řádu Organizační

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 1, 460 01, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 1/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A 10 Změny: nahrazuje Organizační

Více

ORGANIZAČNÍ a VNITŘNÍ ŘÁD SLČR

ORGANIZAČNÍ a VNITŘNÍ ŘÁD SLČR ORGANIZAČNÍ a VNITŘNÍ ŘÁD SLČR Organizační a vnitřní řád je vydán na základě rozhodnutí Výkonného výboru Svazu lyžařů České republiky z. s. (dále jen SLČR) ze dne 2. 9. 2015 jako vnitřní norma upravující

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

Č.j. 01-1/2012. Organizační řád

Č.j. 01-1/2012. Organizační řád Majerova 138, Stráž nad Nisou, 463 03 Č.j. 01-1/2012 Organizační řád K zabezpečení úkolů vyplývajících z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Organizační řád obecního úřadu ve Vraclavi

Organizační řád obecního úřadu ve Vraclavi Organizační řád obecního úřadu ve Vraclavi Podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (dále jen zákon) Čl. 1 Organizační řád upravuje zásady činnosti a řízení obecního úřadu Vraclav, dělbu práce mezi jeho pracovníky,

Více

Organizační řád obce Vrbice

Organizační řád obce Vrbice Organizační řád obce Vrbice 1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBCE VRBICE Obec: VRBICE IČO : 00283738 Adresa: 691 09, Vrbice 89 Řád zpracoval: Tomáš Bílek Řád schválil starosta obce: Tomáš Bílek Datum schválení zastupitelstvem

Více

Schválený Radou města Šluknov dne , usnesením č. 31/62R/2016.

Schválený Radou města Šluknov dne , usnesením č. 31/62R/2016. Schválený Radou města Šluknov dne 28.11.2016, usnesením č. 31/62R/2016. OBSAH HLAVA I OBECNÁ ČÁST Čl. 1 Základní ustanovení str. 3 HLAVA II MĚSTO ŠLUKNOV Čl. 2 Postavení a působnost města str. 3 Čl. 3

Více

MĚSTO POLNÁ. Článek 1. Úvodní ustanovení

MĚSTO POLNÁ. Článek 1. Úvodní ustanovení MĚSTO POLNÁ Statut a jednací řád výborů Zastupitelstva města Polná Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Statut výborů Zastupitelstva města Polná (dále jen "výborů") stanovuje působnost výborů a zásady členství

Více

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dvůr Králové nad Labem 5.8.2014 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU TLUMAČOV

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU TLUMAČOV ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU TLUMAČOV Rada obce Tlumačov schválila na svém zasedání v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, 102 odst.2,písm.f) a o) ve znění pozdějších novel, tento organizační

Více

Obec Teplice nad Bečvou. Organizační řád

Obec Teplice nad Bečvou. Organizační řád Strana 1 Závazné pro: pracovníky obecního úřadu, zastupitelstvo obce v rámci jeho působnosti ve smyslu zákona o obcích a ostatní orgány, tj. výbory a komise Funkce Jméno Podpis Schválil: starosta Ing.

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín Platnost od: 1. 1. 2007 Oddíl I Obecná část Obsah: strana č. Článek 1 - Základní ustanovení 3 Oddíl II Statutární město 3 Článek

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBCE TACHLOVICE

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBCE TACHLOVICE VNITŘNÍ SMĚRNICE 2/2014 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBCE TACHLOVICE Adresa : 252 17 Tachlovice, Jakubská náves č.8. 1 Čl. 1 Úvodní ustanovení Organizační řád je základní normou určující organizační

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBCE MALHOTICE. Adresa : Malhotice 1, Všechovice

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBCE MALHOTICE. Adresa : Malhotice 1, Všechovice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBCE MALHOTICE Adresa : Malhotice 1, 753 53 Všechovice OBSAH: Úvodní ustanovení... 3 Legislativní rámec... 3 Poslání a účel organizačního řádu... 3 Samostatná působnost

Více

ORGANIZAČNÍ A PRACOVNÍ ŘÁD HVĚZDÁRNY A PLANETÁRIA BRNO

ORGANIZAČNÍ A PRACOVNÍ ŘÁD HVĚZDÁRNY A PLANETÁRIA BRNO ORGANIZAČNÍ A PRACOVNÍ ŘÁD HVĚZDÁRNY A PLANETÁRIA BRNO Organizační a pracovní řád Hvězdárny a planetária Brno, příspěvkové organizace (dále jen organizační řád a Hvězdárna a planetárium Brno ) upravuje

Více

NÁRODNÍ KNIHOVNA ČESKÉ REPUBLIKY

NÁRODNÍ KNIHOVNA ČESKÉ REPUBLIKY 1 NÁRODNÍ KNIHOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Čl. I Úvodní ustanovení 1. Organizační řád je základní vnitřní normou Národní knihovny České republiky (dále jen NK ) a upravuje její vnitřní organizaci tím, že: a) upravuje

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD M E T O D I C K Ý P O K Y N k provedení Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Úplné

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 18/2012 Jar Spisový znak, skartační znak: A.1.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace Centrum ICT Karviná Strana 1 (celkem 6) Obsah: Článek I... 2 ÚČEL... Chyba! Záložka není definována. Článek II... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÍCÍ

Více

Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav ORGANIZAČNÍ ŘÁD 1. Úvodní ustanovení Tento organizační řád je základním předpisem zařízení. Je vydán proto, aby: a) stanovil dělbu pravomoci a odpovědnosti mezi

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT I. Základní ustanovení Tento organizační řád mateřské školy (dále jen školka ), upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školky, práva a povinnosti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚPLNÉ ZNĚNÍ ke dni 1. 10. 2015 schváleno dne 30. 9. 2015 účinnost ode dne 1. 10. 2015 Rada města České Budějovice se

Více

Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, příspěvková organizace. Kyselka, část Radošov č.p.137, Ostrov ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, příspěvková organizace. Kyselka, část Radošov č.p.137, Ostrov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ ŘÁD Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, Název organizace: Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, Sídlo organizace: Kyselka, část Radošov č.p.137, 363 01 Ostrov

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. vnitřní předpis č.:o1/06. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠLAPANOV, příspěvková organizace. Spisový znak: A 10.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. vnitřní předpis č.:o1/06. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠLAPANOV, příspěvková organizace. Spisový znak: A 10. vnitřní předpis č.:o1/06 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Spisový znak: A 10 Obsah: I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Všeobecná ustanovení Základní údaje o škole Předmět činnosti školy II. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ŠKOLY Útvary školy a

Více

Příloha č. 6. Podpisový řád Městského úřadu Horažďovice

Příloha č. 6. Podpisový řád Městského úřadu Horažďovice Příloha č. 6 Podpisový řád Městského úřadu Horažďovice Čl. 1 - Úvodní ustanovení a) Podpisový řád upravuje oprávnění a povinnosti při podepisování písemností vyhotovených orgány města. b) Podpisový řád

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC V Liberci 18. prosince 2012 Směrnice Rady města Liberec č. 9/2012 RM Organizační řád Magistrátu města Liberec Schválený usnesením Rady města Liberec č. 1017/2012 na jejím mimořádném

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Úřadu městského obvodu Plzeň 3

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Úřadu městského obvodu Plzeň 3 Instrukce č. JS13.02 ÚMO Plzeň 3 Vydání č.: 02 Počet stran: 13 Počet příloh: 2 Účinnost od: 9.11.2011 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Úřadu městského obvodu Plzeň 3 Zpracovatel Garant Jméno, funkce Datum Podpis Ing.Jiří

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1 Příloha k usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR11_0294 ze dne 15.03.2011: OBSAH: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 2 POSTAVENÍ A PŮSOBNOST ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1... 2 OBLASTI

Více

ORGANIZAČNÍ A PRACOVNÍ ŘÁD HVĚZDÁRNY A PLANETÁRIA BRNO

ORGANIZAČNÍ A PRACOVNÍ ŘÁD HVĚZDÁRNY A PLANETÁRIA BRNO ORGANIZAČNÍ A PRACOVNÍ ŘÁD HVĚZDÁRNY A PLANETÁRIA BRNO Organizační a pracovní řád Hvězdárny a planetária Brno, příspěvkové organizace (dále jen organizační řád a Hvězdárna a planetárium Brno ) upravuje

Více

Město Hostivice ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Městského úřadu Hostivice

Město Hostivice ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Městského úřadu Hostivice Město Hostivice ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Hostivice Organizační řád Městského úřadu Hostivice vychází ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. Tento vnitřní předpis vydává Rada města

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Část I. - Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Část I. - Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obecná ustanovení Na základě ustanovení 9 odst. 1 zákona č. 65/1965 Sb. zákoníku práce v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tento organizační předpis. Část I. - Všeobecná

Více

Základní škola Bruntál, Okružní 38,

Základní škola Bruntál, Okružní 38, Základní škola Bruntál, Okružní 38, příspěvková organizace Sídlo organizace: Okružní 38, 792 01 Bruntál tel.: 554 231 199, IČ: 75026961, ID dat. schránky: zvzmj4z e-mail: reditel@zsbrok.cz, oficiální web:

Více

POPIS ČINNOSTI JEDNOTLIVÝCH SLOŽEK ÚŘADU

POPIS ČINNOSTI JEDNOTLIVÝCH SLOŽEK ÚŘADU Příloha č. 2 MĚSTO LANŽHOT POPIS ČINNOSTI JEDNOTLIVÝCH SLOŽEK ÚŘADU Starosta 1. stojí v čele úřadu a za svou činnost odpovídá zastupitelstvu 2. zastupuje město navenek 3. připravuje, svolává a řídí schůze

Více

Státní správa a samospráva Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.

Státní správa a samospráva Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14. Státní správa a samospráva Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského s.r.o., Dubí 1 Veřejná správa Státní

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarostů, tajemnice a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarostů, tajemnice a vedoucích zaměstnanců Příloha č. 3 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU č. 1/2013 Vymezení práv a povinností starosty, místostarostů, tajemnice a vedoucích zaměstnanců STAROSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města. A. Práva

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O B R N O

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O B R N O Aktualizované úplné znění S T A T U T Á R N Í M Ě S T O B R N O Zastupitelstvo města Brna S T A T U T V Ý B O R Ů Z A S T U P I T E L S T V A M Ě S T A B R N A Brno prosinec 2014 Obsah: článek strana 1

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ II.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ II. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČESKÉ BOXERSKÉ ASOCIACE I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Výkonný výbor České boxerské asociace (dále jen ČBA) vydává tento Organizační řád, který upravuje: a) působnost, hlavní úkoly, organizační

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Postavení a působnost úřadu. Článek 3 Organizační struktura úřadu. Článek 4 Řízení úřadu

Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Postavení a působnost úřadu. Článek 3 Organizační struktura úřadu. Článek 4 Řízení úřadu INTERNÍ SMĚRNICE Č. 9/2014 MĚSTSKÝ ÚŘAD MODŘICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD schváleno Radou města Modřice dne 2014-04-07 Účinnost 2014-04-07 Zpracovala Bc. Andrea Kovářová Strana 1 (celkem 6) ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO

Více

NÁVRH. ZŘIZOVACÍ LISTINA pro Základní školu Brno, Pavlovská 16, č. p. 576, příspěvkovou organizaci příspěvkové organizace (úplné znění k

NÁVRH. ZŘIZOVACÍ LISTINA pro Základní školu Brno, Pavlovská 16, č. p. 576, příspěvkovou organizaci příspěvkové organizace (úplné znění k NÁVRH příloha č. 3 Z 18 Statutární město Brno, městská část Brno-Kohoutovice ZŘIZOVACÍ LISTINA pro Základní školu Brno, Pavlovská 16, č. p. 576, příspěvkovou organizaci příspěvkové organizace (úplné znění

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1 Obsah: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 POSTAVENÍ A PŮSOBNOST ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1 2 OBLASTI PŮSOBNOSTI 3 1. Oblast působnosti se stanovenou odpovědností starosty

Více

Podpisová oprávnění. Příloha č. 4 organizačního řádu

Podpisová oprávnění. Příloha č. 4 organizačního řádu Příloha č. 4 organizačního řádu Podpisová oprávnění 1. Starosta : 1.1. i mající bezprostředně vztah k jeho funkci v souladu se zákonem o obcích, 1.2. i vzniklé z jednání starosty za město, k jejichţ podpisu

Více

Zápis z jednání Kontrolního výboru dne 15. prosince, 2014.

Zápis z jednání Kontrolního výboru dne 15. prosince, 2014. Zápis z jednání Kontrolního výboru dne 15. prosince, 2014. Přítomni: A. Pumprová, E. Holečková, H. Fuchsová, T. Pýcha, J. Pavliš Omluven: Z. Vostřel Agenda: 1. Seznámení a představení jednotlivých členů

Více

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava Čl. I Základní ustanovení Svaz obcí Národního parku Šumava je zájmovým sdružením právnických osob, založeným podle 20 f j zákona č. 40/1964 Sb., občanský

Více

Organizační řád. Organizační řád Městského úřadu v Hrádku nad Nisou platný od Obsah:

Organizační řád. Organizační řád Městského úřadu v Hrádku nad Nisou platný od Obsah: Organizační řád Organizační řád Městského úřadu v Hrádku nad Nisou platný od 1.1.2008 Obsah: Oddíl I Obecná část článek 1 Základní ustanovení článek 2 Postavení a působnost městského úřadu článek 3 Jednání

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, nám. B. Hrozného 12, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č. j.: 29/2016 Jar Spisový znak,

Více

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. prosince 2007 č. 1439 Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci Článek I Úvodní ustanovení Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci (dále

Více

Organizační řád UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Organizační řád UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Organizační řád ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Organizační řád Ústavu jazykové a odborné přípravy (dále jen ústav ) upravuje v souladu se

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín Účinnost od: 1. 1. 2010 Obsah: strana č. Oddíl I Obecná část Článek 1 - Základní ustanovení 3 Oddíl II Statutární město 3 Článek

Více

Městský úřad Sázava ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Městský úřad Sázava ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obsah: 1 Statut a zásady činnosti městského úřadu...1 2 Působnost pověřeného městského úřadu...2 3 Organizační struktura pověřeného městského úřadu...2 4 Pravomoci a zodpovědnosti...4 4.1 Starosta...4

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení I. Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD č. O/8/2014 ze dne 1. 7. 2014 Obsah: Část I. Úvodní ustanovení Část II. Rozsah svěřených agend Část III. Závěrečná ustanovení 1 Část I.

Více

Statut Bezpečnostní rady státu http://www.vlada.cz/cs/rvk/brs/statut/statut.html Vláda ČR svým usnesením vlády ČR ze dne 10. června 1998 č. 391 o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění

Více

Město Sezemice Statut komisí Rady města Sezemice Článek 1 Úvodní ustanovení Článek 2 Postavení komisí

Město Sezemice Statut komisí Rady města Sezemice Článek 1 Úvodní ustanovení Článek 2 Postavení komisí Město Sezemice Statut komisí Rady města Sezemice Rada města Sezemice podle 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává tento Statut komisí Rady města

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1 Obsah: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 POSTAVENÍ A PŮSOBNOST ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1 2 OBLASTI PŮSOBNOSTI 3 1. Oblast působnosti se stanovenou odpovědností starosty

Více

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, Dolní Kounice ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, Dolní Kounice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j. 150817 V Nových Bránicích 17. 8. 2015 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 305 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce v platném znění vydávám jako statutární orgán školy

Více

1. Základní ustanovení. 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce. 4. Samospráva obce

1. Základní ustanovení. 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce. 4. Samospráva obce OBSAH : 1. Základní ustanovení 2. Organizační struktura obecního úřadu 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce 4. Samospráva obce 5. Organizační řád obslužných

Více

STATUT A JEDNACÍ ŘÁD VÝBORŮ ZSMCH

STATUT A JEDNACÍ ŘÁD VÝBORŮ ZSMCH SMĚRNICE ZSMCH Platnost od: 29. 3. 2011 Aktualizace: 2. 6. 2014 Autor dokumentu: Správce dokumentu: Číslo: 005/03-11 Zastupitelstvo statutárního města Chomutova Anna Benešová Název dokumentu: STATUT A

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VÚPSV, v.v.i.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VÚPSV, v.v.i. VÝZKUMNÝ ÚSTAV PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ veřejná výzkumná instituce Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2, tel. 224 922 381, 224 972 650, fax 224 972 873 Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, veřejná výzkumná

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Schváleno usnesení vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332, ve znění usnesení vlády ze

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 I. Všeobecná ustanovení a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále MŠ) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti

Více

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Příloha usnesení vlády ze dne 27. dubna 2016 č. 362 Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Článek 1 Úvodní ustanovení Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (dále jen Rada

Více

Organizační řád mateřské školy

Organizační řád mateřské školy Organizační řád mateřské školy A. Úvodní ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu, zásady řízení, formy a metody práce školy, práva, odpovědnost a povinnosti pracovníků

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Městského úřadu Hostivice. Město Hostivice Husovo nám. 13, Hostivice

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Městského úřadu Hostivice. Město Hostivice Husovo nám. 13, Hostivice Město Hostivice Husovo nám. 13, 253 80 Hostivice ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Hostivice Číslo směrnice MUH/SZ01/120501 Název směrnice Organizační řád Městského úřadu Hostivice Nabytím účinnosti této

Více

Statut společnosti MAS 21, o.p.s.

Statut společnosti MAS 21, o.p.s. MAS 21 SR/STATUT/2014/1 Tímto Statutem níže uvedeného dne, měsíce a roku správní rada obecně prospěšné společnosti MAS 21, o.p.s. (dále jen správní rada), příslušná podle odst. 4.2.1 písm. f/ zakládací

Více

Městská část Praha 17 Úřad městské části Praha l7

Městská část Praha 17 Úřad městské části Praha l7 Městská část Praha 17 Úřad městské části Praha l7 Žalanského 291/12b, Praha 6 - Řepy ORGANIZAČNÍ ŘÁD schválený usnesením RMČ č. Us RMČ 000132/2013 ze dne 22.5.2013 v úplném aktualizovaném znění s účinností

Více