O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín"

Transkript

1 O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín Platnost od:

2 Oddíl I Obecná část Obsah: strana č. Článek 1 - Základní ustanovení 3 Oddíl II Statutární město 3 Článek 2 - Postavení a působnost statutárního města 3 Článek 3 - Orgány statutárního města 4 část a) - Zastupitelstvo města 4 část b) - Rada města 4 část c) - Primátor 5 část d) - Náměstek primátora 7 část e) - Zvláštní orgány 7 část f) - Městská policie 8 Článek 4 - Výbory zastupitelstva města 9 Článek 5 - Komise rady města 9 Článek 6 - Obchodní společnosti, jejichž majoritním vlastníkem je statutární město Děčín 9 Článek 7 - Příspěvkové organizace a organizační složky zřízené statutárním městem Děčín 10 Článek 8 - Poradní orgány 11 Článek 9 - Informační a publikační prostředky 12 Oddíl III Magistrát Článek 10 - Postavení a působnost magistrátu 12 Článek 11 - Jednání jménem magistrátu 13 Článek 12 - Vedoucí zaměstnanci magistrátu 14 Článek 13 - Zásady řízení magistrátu 14 Článek 14 - Zastupování zaměstnanců 15 Článek 15 - Předání a převzetí funkce 15 Článek 16 - Organizační členění magistrátu 16 Článek 17 - Řídící stupně magistrátu 18 část a) - Tajemník 18 část b) - Vedoucí odboru a hlavní působnost odboru 21 část c) - Vedoucí oddělení 23 část d) - Vedoucí úseku 23 Článek 18 - Zvláštní komise 23 Článek 19 - Kontrolní systém magistrátu 24 Oddíl IV Článek 20 - Ustanovení společná a závěrečná 24 2

3 Oddíl I OBECNÁ ČÁST Článek 1 Základní ustanovení 1. Rada města Děčín podle ustanovení 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schválila na své schůzi dne svým usnesením č. RM organizační řád Statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín a vydává s účinností od 1. ledna 2007 tento organizační řád statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín. 2. Organizační řád statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín (dále jen organizační řád ) stanoví základní zásady činnosti a řízení města a magistrátu, rozsah pravomocí, povinností a odpovědnosti primátora, náměstků primátora, ředitele městské policie a dále tajemníka magistrátu a vedoucích zaměstnanců statutárního města zařazených do magistrátu. 3. Organizační řád dále stanoví organizační strukturu magistrátu, náplň práce jednotlivých odborů, vztahy mezi jeho organizačními články a vztahy k organizacím a zařízením, které zřizuje a zakládá statutární město Děčín. 4. Vztahy magistrátu k orgánům statutárního města upravuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích ). Oddíl II STATUTÁRNÍ MĚSTO Článek 2 Postavení a působnost statutárního města Postavení a působnost statutárního města upravuje zákon o obcích zejména takto: 1. Statutární město je samostatně spravováno zastupitelstvem města. 2. Orgány statutárního města jsou a) zastupitelstvo města, b) rada města, c), d) primátor a jeho náměstkové, e) zvláštní orgány města, f) městská policie, magistrát. (viz. Oddíl III) 3. Statutární město spravuje své záležitosti samostatně. Státní správu, jejíž výkon byl zákonem svěřen orgánu statutárního města, vykonává tento orgán jako svou přenesenou působnost. 3

4 4. Povinnosti může statutární město ukládat v samostatné působnosti obecně závaznou vyhláškou. V přenesené působnosti může statutární město vydávat na základě zákona a v jeho mezích nařízení statutárního města, je-li k tomu zákonem zmocněno. Při výkonu rozšířené působnosti může statutární město za podmínek stanovených v předchozí větě vydávat nařízení statutárního města pro správní obvod stanovený zvláštním právním předpisem. 5. Do samostatné působnosti statutárního města patří záležitosti, které jsou v zájmu města a občanů města. Jedná se zejména o záležitosti uvedené v 84, 85 a 102 zákona o obcích. 6. Při výkonu samostatné působnosti se statutární město řídí při vydávání obecně závazných vyhlášek zákonem, v ostatních záležitostech též jinými právními předpisy vydanými na základě zákona. 7. Statutární město může pro výkon samostatné působnosti zakládat a zřizovat právnické osoby, jako např. akciové společnosti nebo příspěvkové organizace, a organizační složky obce, pokud zákon nestanoví jinak. Článek 3 Orgány statutárního města a) Zastupitelstvo města 1. Zastupitelstvo města rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti města. 2. Zákonem o obcích je zastupitelstvu města vyhrazeno zejména - schvalovat program rozvoje města, - schvalovat rozpočet města a závěrečný účet města, - zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky města, schvalovat jejich zřizovací listiny, - rozhodovat o založení nebo rušení právnických osob, schvalovat jejich zakladatelské listiny, společenské smlouvy, zakládací smlouvy a stanovy a rozhodovat o účasti v již založených právnických osobách, - vydávat obecně závazné vyhlášky města, - rozhodovat o vyhlášení místního referenda, - určovat funkce, pro které budou členové zastupitelstva města uvolněni, - zřizovat a rušit výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce, - zřizovat a zrušovat městskou policii, - rozhodovat o majetkoprávních úkonech vyhrazených zákonem o obcích. b) Rada města 1. Rada města je výkonným orgánem statutárního města v oblasti samostatné působnosti a ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu města. V oblasti přenesené působnosti přísluší radě města rozhodovat, jen stanoví-li tak zákon. 2. Radu města tvoří primátor, náměstkové primátora a další členové rady volení z řad členů zastupitelstva města. 4

5 3. Rada města vykonává svou činnost v rozsahu stanoveném zákonem o obcích a dalších zvláštních předpisů. Především pak plní tyto úkoly - Zabezpečuje hospodaření statutárního města podle schváleného rozpočtu, provádí rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem města, - plní vůči právnickým osobám a organizačním složkám založeným nebo zřízeným zastupitelstvem města, s výjimkou městské policie, úkoly zakladatele nebo zřizovatele podle zvláštních předpisů, nejsou-li vyhrazeny zastupitelstvu města ( 84 odst. 2 zákona o obcích), - vydává nařízení statutárního města, - stanoví rozdělení pravomocí na magistrátu a rámcové náplně práce jednotlivých odborů, zřizuje a zrušuje odbory, oddělení a úseky magistrátu ( 109 odst. 2 zákona o obcích), na návrh tajemníka jmenuje a odvolává vedoucí odborů magistrátu v souladu se zvláštním zákonem 1), - stanoví celkový počet zaměstnanců statutárního města zařazených do magistrátu a v organizačních složkách statutárního města, - ukládá pokuty ve věcech samostatné působnosti statutárního města ( 58 zákona o obcích); tuto působnost může rada města svěřit příslušnému odboru magistrátu zcela nebo zčásti, - stanoví pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností, - schvaluje organizační řád statutárního města a magistrátu města. 4. Rada města schvaluje jednací řády zvláštních orgánů, poradních orgánů a zvláštních komisí, které si zřídila. 5. Rada města na návrh primátora jmenuje do funkce a odvolává z funkce zaměstnance pověřeného prováděním interního auditu obce dle zákona č. 320/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 6. Rada města může pověřit plněním některých úkolů při řízení městské policie určeného strážníka - ředitele městské policie (zákon o obecní policii). c) Primátor 1. V čele magistrátu je primátor, kterého volí do funkce zastupitelstvo města z řad svých členů. Primátor není zaměstnancem statutárního města, pro výkon své funkce je dlouhodobě uvolněn. Primátor řídí činnost magistrátu především prostřednictvím tajemníka. 2. Primátor zastupuje statutární město navenek a za výkon své funkce odpovídá zastupitelstvu města. 3. Primátora zastupuje v době jeho nepřítomnosti náměstek primátora, kterého určilo zastupitelstvo města pro zastupování v plném rozsahu. 4. Primátor svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva města a rady města, podepisuje spolu s ověřovateli zápis z jednání zastupitelstva města a zápis ze schůze rady města. 5. Primátor s náměstkem primátora podepisuje právní předpisy statutárního města, usnesení zastupitelstva města a rady města v souladu se schválenými jednacími řády. 1) Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů. 5

6 6. Primátor sleduje, koordinuje, zabezpečuje a kontroluje plnění úkolů, které vyplývají z usnesení zastupitelstva města a rady města. 7. Primátor koordinuje činnost náměstků primátora a tajemníka magistrátu a společně s nimi plní úkoly koordinační a kontrolní povahy při zabezpečování plnění usnesení rady města a zastupitelstva města. 8. Primátor spolupracuje s předsedy výborů zastupitelstva města a s předsedy komisí rady města a pomáhá těmto výborům a komisím v jejich činnosti. 9. Primátor plní obdobné úkoly jako statutární orgán zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči uvolněným členům zastupitelstva, tajemníkovi a strážníkům městské policie. 10. Primátor jmenuje a odvolává tajemníka s předchozím souhlasem ředitele Krajského úřadu Ústeckého kraje a v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 11. Primátor určí zástupce tajemníka na návrh tajemníka. 12. Primátor podává návrh radě města ke jmenování a odvolávání zaměstnance pověřeného prováděním interního auditu statutárního města dle zákona č. 320/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 13. Primátor je v rámci své odpovědnosti povinen zavést a kontrolovat vnitřní kontrolní systém. 14. Primátor stanoví rozsah odpovídajících pravomocí a odpovědností vedoucích a ostatních zaměstnanců při nakládání s veřejnými prostředky. 15. Primátor zajistí oddělení pravomocí a odpovědností při přípravě, schvalování, provádění a kontrole operací, zejména ve vztahu k výběrovým řízením, uzavírání smluv, vzniku závazků a vymáhání pohledávek. 16. Primátor zajistí hospodárné, efektivní a účelné využívání veřejných prostředků. Přijme veškerá nezbytná opatření k ochraně veřejných prostředků. 17. Primátor odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření města za uplynulý kalendářní rok ( 42 zákona o obcích). 18. Primátor sleduje a zajišťuje plnění rozhodujících úkolů statutárního města k dosažení schválených záměrů a cílů. 19. Primátor řídí městskou policii a stanovuje plat jejímu řediteli. 20. Primátor uděluje souhlas zaměstnancům statutárního města zařazeným do městské policie s vykonáváním jiné výdělečné činnosti mimo výkon práce vyplývající z pracovněprávního vztahu ke statutárnímu městu. 21. Primátor řídí specifické činnosti při plnění úkolů k zajišťování obrany státu a ochrany obyvatel statutárního města v době mimořádných situací. 22. V případech stanovených zvláštními zákony zřizuje primátor pro výkon přenesené působnosti zvláštní orgány statutárního města, jmenuje a odvolává jejich členy. V případech stanovených 6

7 zvláštními zákony vykonává zvláštní orgán obce s rozšířenou působností státní právu pro správní obvod obce s rozšířenou působností. 23. Primátor schvaluje jednací řády zvláštních orgánů, které zřídil. 24. Primátor odpovídá za informování veřejnosti o činnosti statutárního města podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. 25. Primátor odpovídá za připravenost statutárního města k řešení krizových situací, za údržbu a provoz informačních a komunikačních prostředků a pomůcek krizového řízení určených Ministerstvem vnitra. 26. Za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu určí primátor z řad zaměstnanců magistrátu člena odvodní komise zřízené u krajského vojenského velitelství (viz. zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)). 27. Primátor plní další povinnosti a úkoly vyplývající ze zákona o obcích a dalších právních předpisů. d) Náměstek primátora 1. Náměstka primátora volí do funkce zastupitelstvo města z řad svých členů. Za výkon své funkce odpovídá zastupitelstvu města. 2. Náměstek primátora není zaměstnancem statutárního města, pro výkon své funkce může být dlouhodobě uvolněn. 3. Náměstek primátora, který je určen zastupitelstvem města, zastupuje primátora v době jeho nepřítomnosti, jedná a rozhoduje ve věcech, které jsou svěřeny primátorovi. 4. Náměstek primátora organizuje přípravu materiálů pro jednání rady města a zastupitelstva města a zabezpečuje a kontroluje plnění usnesení rady města a zastupitelstva města, a to vše v oblasti, kterou mu svěřilo zastupitelstvo města. 5. Náměstek primátora pomáhá výborům zastupitelstva města a komisím rady města v jejich činnosti. 6. Určený náměstek primátora je členem bezpečnostní rady města. e) Zvláštní orgány 1. Podle zvláštních právních předpisů zřizuje primátor tyto zvláštní orgány a) krizový štáb, b) bezpečnostní radu města. 2. Působnost a obsah činnosti těchto orgánů stanoví příslušné právní předpisy a jednací řády těchto orgánů, které schvaluje primátor. 7

8 f) Městská policie 1. Město Děčín zřídilo v souladu se zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obecní policii ), a v souladu se zákonem o obcích Městskou policii obecně závaznou vyhláškou města č. 4/ Městskou policii řídí primátor, pokud zastupitelstvo města nepověří řízením městské policie jiného člena zastupitelstva města. 3. Městská policie je orgánem statutárního města a takto vystupuje i navenek. 4. Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti statutárního města a plní další úkoly, pokud tak stanoví zákon o obecní policii nebo zvláštní zákon. Dále plní úkoly uložené jí primátorem nebo osobou určenou k řízení městské policie. Každý má právo obracet se na zaměstnance statutárního města zařazené do městské policie (strážník) se žádostí o pomoc. Strážníci jsou povinni v rozsahu svých úkolů požadovanou pomoc poskytnout. 5. Městská policie může vydat ve smyslu zvláštních právních předpisů vlastní organizační řád, který nemůže být v rozporu s tímto organizačním řádem. Takový organizační řád je platný pouze se souhlasem primátora. 6. Nakládání a hospodaření s majetkem svěřeným městské policii se řídí stejnými principy jako u odborů magistrátu. 7. Ředitel městské policie se zúčastňuje pravidelných porad vedoucích odborů u tajemníka magistrátu. 8. Ředitel městské policie řídí manažera prevence kriminality. 9. Ředitel městské policie organizuje činnost komise prevence kriminality jako komise rady města. 10. Všichni zaměstnanci městské policie jsou zaměstnanci statutárního města Děčín. 11. Řediteli městské policie jsou podřízeni všichni strážníci městské policie a ostatní zaměstnanci statutárního města přiřazení k městské policii. 12. Činnost městské policie je vymezena zákonem o obecní policii, jeho prováděcí vyhláškou, obecně závaznou vyhláškou statutárního města č. 4/2004 a organizačním řádem Městské policie Děčín. Není-li obecně závaznými právními předpisy stanoveno jinak, platí pro městskou policii vnitřní předpisy magistrátu obdobně jako pro odbory magistrátu. 13. Městská policie zajišťuje varování a evakuaci osob před hrozícím nebezpečím a podílí se na zajištění nouzového přežití obyvatel statutárního města. 14. Při plnění svých úkolů spolupracuje městská policie s Policií České republiky. 15. Městská policie spolupracuje se všemi odbory magistrátu a podle potřeby i s dalšími orgány statutárního města a ostatními úřady. 8

9 Článek 4 Výbory zastupitelstva města 1. Výbory jsou zřizovány zastupitelstvem města jako jeho iniciativní a kontrolní orgány. Vždy je zřizován finanční výbor a kontrolní výbor. 2. Svá stanoviska, návrhy a zápisy z provedených kontrol předkládají výbory zastupitelstvu města. 3. Činnost výborů zastupitelstva města se řídí zákonem o obcích. 4. Ze své činnosti odpovídá výbor zastupitelstvu města. 5. Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva města. Členy finančního výboru a kontrolního výboru však nemohou být primátor, náměstek primátora, tajemník ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na magistrátu. 6. Přehled výborů zřízených zastupitelstvem města je uveden v příloze č. 3 tohoto organizačního řádu statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín. Článek 5 Komise rady města 1. Komise rady města jsou podle potřeby zřizovány radou města jako její iniciativní a poradní orgány. 2. Komise je ze své činnosti odpovědna radě města. 3. Svá stanoviska a náměty předkládají komise radě města. Činnost komise se řídí zákonem o obcích a radou města schváleným jednacím řádem. 4. Za přenos informací (úkolů, doporučení, námětů ap.) mezi radou města a příslušnou komisí je zodpovědný tajemník magistrátu a příslušní vedoucí odborů magistrátu. 5. Zapisovatelem komise je zpravidla zaměstnanec statutárního města zařazený do magistrátu, a to z odboru, jehož činnost souvisí s oblastí působnosti komise. Zapisovatel zabezpečuje organizační a administrativní práce pro komisi dle pokynů předsedy komise. 6. Přehled komisí zřízených radou města je uveden v příloze č. 3 tohoto organizačního řádu statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín. Článek 6 Obchodní společnosti, jejichž majoritním vlastníkem je statutární město Děčín 1. Statutární město vykonává svá práva v obchodních společnostech, jejichž majoritním vlastníkem je statutární město (dále jen obchodní společnosti města ), v souladu se zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákonem o obcích a dalšími právními předpisy. 2. Obchodní společnosti statutárního města mají vlastní právní subjektivitu a při své činnosti se řídí obecně závaznými právními předpisy. 9

10 3. Obchodní společnosti statutárního města jsou - Dopravní podnik města Děčína, a.s., Děčín VI, Dělnická 106, IČO: , - Technické služby Děčín, a.s., Děčín III, Březová 402, IČO: Rada města ve funkci valné hromady v souladu se zákonem o obcích a obchodním zákoníkem jmenuje a odvolává členy představenstva a členy dozorčí rady obchodních společností statutárního města. Článek 7 Příspěvkové organizace a organizační složky zřízené statutárním městem Děčín 1. Statutární město vykonává podle zákona o obcích a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zřizovatelskou funkci vůči příspěvkovým organizacím a prostřednictvím rady města řídí nebo prostřednictvím odborů magistrátu metodicky vede dále uvedené příspěvkové organizace. 2. Příspěvkové organizace mají vlastní právní subjektivitu a při své činnosti se řídí obecně závaznými právními předpisy. 3. Příspěvkové organizace statutárního města jsou a) - Lesní úřad Děčín, Děčín XXI, Bynovská 74/20, IČO: , - Zoologická zahrada Děčín Pastýřská stěna, Děčín IV, Žižkova 1286/15, IČO: Tyto příspěvkové organizace jsou metodicky vedeny odborem č 34 odbor životního prostředí. b) - Centrum sociálních služeb Děčín, Děčín I, ul. 28. října 1155/2, IČO: Tato příspěvková organizace je metodicky vedena odborem č 38 odbor sociálních věcí a zdravotnictví. c) - Mateřská škola Děčín II, Riegrova 454/12, IČO: , - Mateřská škola Děčín II, Liliová 277/1, IČO: , - Mateřská škola Děčín VI, Klostermannova 1474/11, IČO: , - Mateřská škola Děčín XXXII, Májová 372, IČO: , - Základní škola Děčín I, Komenského nám. 622/3, IČO: , - Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní 1544/5, IČO: , - Základní škola a Mateřská škola Děčín VIII, Vojanova 178/12, IČO: , - Základní škola a Mateřská škola Děčín IX, Na Pěšině 330, IČO: , - Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, IČO: , - Základní škola Děčín XXXII, Míru 152, IČO: , - Základní škola Děčín II, Kamenická 1145, IČO: , - Základní škola, Děčín II, Vrchlického 630/5, IČO: , - Základní škola a Mateřská škola Děčín III, Březová 369/25, IČO: , - Základní škola a Mateřská škola Děčín IV, Máchovo nám. 688/11, IČO: , - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, IČO: , - Školní jídelna, Děčín I, Sládkova 1300/13, IČO: , - Školní jídelna, Děčín IV, Jungmannova 3, IČO: , - Dům dětí a mládeže, Děčín IV, Teplická 344/38, IČO: , - Zámek a kulturní středisko Děčín, Děčín IV, Divišova 8, IČO: , - Městská knihovna, Děčín IV, Raisova 3, IČO: , - Městské divadlo Děčín, Děčín IV, Teplická 75, IČO: , 10

11 Tyto příspěvkové organizace jsou metodicky vedeny odborem č. 39 odbor školství a kultury. 4. V čele příspěvkové organizace je její ředitel, kterého do funkce jmenuje a z funkce odvolává rada města. 5. Rada města stanoví řediteli příspěvkové organizace plat a odměny na základě návrhu vedoucího odboru magistrátu, který tuto příspěvkovou organizaci metodicky vede. 6. Statutární město vykonává podle zákona o obcích a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zřizovatelskou funkci vůči organizačním složkám statutárního města. 7. Organizační složky statutárního města jsou zřízeny pro výkon samostatné působnosti statutárního města a řízeny radou města nebo magistrátem. O příslušnosti k řízení těchto složek rozhoduje v souladu s právními předpisy a zájmy statutárního města zastupitelstvo města ve zřizovací listině organizační složky, není-li tato působnost přímo zakotvena v obecně závazném právním předpise. 8. Organizační složky statutárního města nemají právní subjektivitu. Navenek vystupují jako organizační složka statutárního města. 9. Organizační složky zřizované statutárním městem jsou - Jednotka sboru dobrovolných hasičů Děčín XXXII Boletice, Spojenců 159, Děčín XXXII, - Jednotka sboru dobrovolných hasičů Děčín III Staré Město, Březová 135/41, Děčín III, - Jednotka sboru dobrovolných hasičů Děčín XI-Horní Žleb, Labské nábřeží 1916/2a, Děčín XI, - Jednotka sboru dobrovolných hasičů Děčín XXXI-Křešice, U Školy Děčín XXXI. Tyto organizační složky jsou přímo řízené odborem 37 Odbor místního hospodářství a majetku města. V čele organizačních složek je jejich vedoucí, kterého do funkce jmenuje a odvolává rada města na návrh příslušného vedoucího odboru. Článek 8 Poradní orgány 1. Primátor pro svoji potřebu zřizuje tyto poradní orgány a) Skartační komisi k vyřazování písemností obsahující zvláštní skutečnosti Za činnost zodpovídá: Oddělení krizového řízení b) Povodňovou komisi statutárního města a obce s rozšířenou působností. 2) Za činnost zodpovídá: Odbor životního prostředí 2) 79 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších přepisů 11

12 c) Komisi pro sociálně-právní ochranu dětí 3) Za činnost zodpovídá: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví. 2. Působnost, přípravu a způsob jednání poradních orgánů vymezují jednací řády, které schvaluje primátor. 3. Za činnost jednotlivých poradních orgánů odpovídají primátorovi vedoucí odborů dle výše uvedené zodpovědnosti spolu s předsedy jednotlivých komisí. Článek 9 Informační a publikační prostředky Pravidelné zveřejňování informací zajišťuje statutární město prostřednictvím magistrátu, oddělením tiskovým a zahraničních styků, zejména těmito prostředky - úřední deska magistrátu umístěná na budově sídla magistrátu na adrese: Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV, nebo v bezprostředním okolí této budovy, - elektronická úřední deska magistrátu na adrese: /, - internetové stránky statutárního města na adrese: /, - Zpravodaj statutárního města Děčín, - periodický tisk (např. Deníky Bohemia, Mladá Fronta Dnes, Princip a.j.), - informacemi podávanými prostřednictvím Turistického informačního střediska. Oddíl III MAGISTRÁT Článek 10 Postavení a působnost magistrátu 1. Postavení a působnost magistrátu upravuje zákon o obcích. 2. Magistrát tvoří primátor, náměstkové primátora, tajemník a zaměstnanci statutárního města zařazení do magistrátu. V čele magistrátu je primátor. 3. Rada města zřizuje pro jednotlivé činnosti magistrátu odbory, oddělení a úseky, v nichž jsou začleněni zaměstnanci města, zařazeni do magistrátu. 4. Pro účely tohoto organizačního řádu se dále rozumí a) zaměstnancem statutárního města zařazeným do magistrátu je úředník podílející se na výkonu správních činností, b) vedoucím úředníkem je úředník, který je vedoucím zaměstnancem. 5. Magistrát plní úkoly a) v oblasti samostatné působnosti - plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo města nebo rada města, - pomáhá výborům zastupitelstva města a komisím rady města v jejich činnosti; b) vykonává přenesenou působnost podle 61 zákona o obcích s výjimkou věcí, které patří do působnosti jiného orgánu statutárního města. 3) 38 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů 12

13 6. Magistrát vykonává státní správu pro určený správní obvod ve smyslu zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, ve věcech, které jsou stanoveny zvláštními zákony. Správní obvody obcí s pověřeným obecním úřadem a správní obvody obcí s rozšířenou působností jsou specifikovány vyhláškou Ministerstva vnitra č. 388/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 7. Magistrát v oblasti přenesené působnosti vykonává státní správu ve věcech, které stanoví zvláštní zákony, zejména na úsecích všeobecné vnitřní správy, životního prostředí, registrace, evidence a kontroly podnikatelů, územního a stavebního řízení, územního plánování, památkové péče, dopravy, majetku, sociálních věcí, zdravotnictví, školství, kultury, a obrany státu a ochrany obyvatel města. 8. Magistrát v oblasti přenesené působnosti plní další úkoly stanovené právními předpisy, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů. 9. Magistrát spolupracuje při plnění svých úkolů s ostatními územními správními úřady, orgány úřadů a orgánů kraje a orgány obcí ve svém správním obvodu. Koordinuje postup ostatních územních správních obcí při plnění společných úkolů stanovených zvláštními zákony 4 ). 10. Magistrát prostřednictvím svých odborů metodicky vede statutárním městem zřizované příspěvkové organizace. Článek 11 Jednání jménem magistrátu 1. Jménem magistrátu jedná primátor, jeho zastupitelstvem města určený zástupce (náměstek primátora), tajemník magistrátu (dále jen tajemník ), vedoucí odborů a ostatní zaměstnanci města zařazení do magistrátu. V rozsahu stanoveném tímto organizačním řádem nebo na základě pověření tajemníka jednají jménem magistrátu též vedoucí odborů a v době nepřítomnosti vedoucího odboru jejich určení zástupci. Ostatní zaměstnanci mohou jménem magistrátu vystupovat a jednat jen na základě tajemníkem vydaného pověření, pokud věc, ve které jednají, překračuje rozsah jejich pracovní náplně. Jménem zvláštních orgánů uvedených v čl. 3 e) tohoto organizačního řádu (dále jen zvláštní orgány ) jedná jejich předseda, případně zvláštním zákonem určený člen tohoto zvláštního orgánu. 2. Právní předpisy města podepisuje primátor spolu s náměstkem primátora ( 104 odst. 2 zákona o obcích). Rozhodnutí, příkazy, směrnice a jiná opatření magistrátu může v rozsahu zmocnění uděleného radou města nebo tohoto organizačního řádu podepisovat primátor, tajemník, vedoucí příslušného odboru nebo oddělení, popřípadě i jiný zaměstnanec statutárního města zařazený do magistrátu. Ve věcech výkonu přenesené působnosti v rámci rozsahu náplně činnosti příslušného odboru podepisuje rozhodnutí a jiná opatření vedoucí příslušného odboru. Písemnosti vydané zvláštním orgánem podepisuje jeho předseda, případně zvláštním zákonem určený člen tohoto zvláštního orgánu. 3. Vedoucí odboru může písemně pověřit vedoucího oddělení nebo jiného zaměstnance odboru k podepisování některých druhů písemností za magistrát pouze s předchozím souhlasem tajemníka, ve kterém bude okruh takovýchto písemností výslovně uveden. 4 ) Např. zákon č 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)- povodně, zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, a další. 13

14 4. V rámci schváleného rozpočtu města na příslušné rozpočtové období jsou samostatnou směrnicí Oběh účetních dokladů stanoveni pro jednotlivé oblasti příkazci operací a správci rozpočtu. Článek 12 Vedoucí zaměstnanci magistrátu 1. Řízení magistrátu je realizováno těmito řídícími stupni primátor a náměstkové primátora, (viz. čl. 3 c) a čl. 3 d)) a) tajemník, b) vedoucí odboru, c) vedoucí oddělení, d) vedoucí úseku 2. V čele magistrátu je primátor. Primátor řídí činnost magistrátu především prostřednictvím tajemníka. 3. Tajemník plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči zaměstnancům statutárního města zařazeným do magistrátu. 4. V čele odboru je jeho vedoucí, který jej řídí a odpovídá za jeho činnost a za kvalitu práce podřízených zaměstnanců. 5. V čele oddělení je jeho vedoucí, který oddělení řídí a odpovídá za jeho činnost a za kvalitu práce podřízených zaměstnanců. 6. V čele úseku je jeho vedoucí, který úsek řídí a odpovídá za jeho činnost a za kvalitu práce podřízených zaměstnanců. 7. Každý zaměstnanec má pouze jednoho bezprostředně nadřízeného vedoucího zaměstnance, kterým je řízen a kterému je za svou činnost odpovědný. Článek 13 Zásady řízení magistrátu 1. Všechny odbory mají právo a zároveň i povinnost spolupracovat v rámci problematiky, která spadá do jejich působnosti. Jedná se především o shromažďování komplexních hledisek, předkládání odborných stanovisek a názorů a týmová řešení zvlášť závažných úkolů, přesahujících rámec působnosti jednoho odboru. 2. Koordinační a kontrolní úkoly ve vztahu k jednotlivým odborům v oblasti samostatné působnosti určuje primátor, náměstek primátora nebo tajemník. 3. Koordinační a kontrolní úkoly ve vztahu k jednotlivým odborům v oblasti přenesené působnosti určuje tajemník. 4. Při zpracování jednorázových pracovních úkolů s trváním časově omezeným přesahujících rámec působnosti jednoho odboru pověří tajemník řízením úkolu vedoucího jednoho dotčeného odboru. Není-li určeno výslovně jinak, je tímto pověřeným vedoucím ten, který je uveden při zadání úkolu na prvním místě. 14

15 5. Spory vzniklé mezi odbory magistrátu při zabezpečování pracovních úkolů řeší vedoucí dotčených odborů. Nedojde-li k dohodě, rozhoduje tajemník. 6. K zabezpečení úkolů a pro nezbytnou informovanost vedoucích i ostatních zaměstnanců svolává primátor zpravidla 1x týdně poradu vedení za účasti primátora, náměstků primátora a tajemníka. Na tuto poradu mohou být přizváni i další zaměstnanci. 7. Tajemník svolává zpravidla 1x za čtrnáct dní poradu s vedoucími odborů, případně vedoucími samostatných oddělení. Na tuto poradu mohou být přizváni i další zaměstnanci. Program této porady určuje tajemník. 8. Obdobně svolávají poradu vedoucí odborů se svými podřízenými. 9. Ze všech výše uvedených porad se pořizují písemné zápisy. Součástí programu všech uvedených porad je kontrola plnění úkolů uložených na těchto poradách a úkolů uložených jinou formou. 10. Všechny odbory vykonávají kontrolní činnost v rozsahu své vymezené působnosti a podle plánu kontrolní činnosti magistrátu. Článek 14 Zastupování zaměstnanců 1. Primátor určí na návrh tajemníka jeho zástupce, který zastupuje tajemníka v době jeho nepřítomnosti v místě výkonu práce v rozsahu jeho práv a povinností, kromě rozhodování ve věcech, které si tajemník výslovně vyhradil. Tajemník a jeho zástupce jsou povinni se vzájemně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít vliv na řádný výkon svěřené funkce. 2. Vedoucí odboru určí se souhlasem tajemníka svého zástupce (zpravidla vedoucího některého oddělení), který zastupuje vedoucího odboru v době jeho nepřítomnosti v místě výkonu práce v rozsahu jeho práv a povinností, kromě rozhodování ve věcech, které si vedoucí odboru výslovně vyhradil. Vedoucí odboru a jeho zástupce jsou povinni se vzájemně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít vliv na řádný výkon svěřené funkce. 3. O zastupování zaměstnanců rozhoduje jejich nejblíže nadřízený vedoucí zaměstnanec. Článek 15 Předávání a převzetí funkce 1. Při ukončení pracovního poměru zaměstnance statutárního města zařazeného do magistrátu nebo při jeho přechodu na jinou funkci nebo na jiné pracoviště magistrátu nebo pro jiné překážky, se provede předání funkce písemným zápisem. V případě, že zaměstnanec ze závažných důvodů není schopen předání písemně uskutečnit, provede písemný zápis přejímající. Termín předání se stanoví podle charakteru funkce. 2. Písemný zápis o předání funkce bude obsahovat přehled o stavu plnění úkolů na předávaném pracovním úseku, přehled o pracovních podkladech, spisech, korespondenci, popř. přehled o stavu finančních prostředků a seznam předávaného majetku dle stavu k datu poslední prováděné inventarizace. 3. Písemný zápis o předání funkce podepíše předávající, přejímající a jim nadřízený zaměstnanec. 15

16 4. Při předávání funkce, se kterou je vázána hmotná odpovědnost za svěřené hodnoty k vyúčtování, se provede mimořádná inventarizace těchto svěřených hodnot. V případě, že zaměstnanec se ze závažných důvodů není schopen zúčastnit této mimořádné inventarizace, tato se provede komisionálně bez jeho přítomnosti za účasti přímého nadřízeného takovéhoto zaměstnance. Článek 16 Organizační členění magistrátu 1. Magistrát se člení na odbory, oddělení a úseky takto a) 29 Primátor úsek interní audit b) 30 Tajemník bezpečnostní ředitel 301 oddělení personální a mzdové 302 oddělení kontrolní a právní 303 oddělení krizového řízení c) 31 Odbor provozní a organizační 311 oddělení tiskové a zahraničních styků 312 oddělení organizační 313 oddělení informatiky 314 oddělení hospodářské správy 315 oddělení spisové služby d) 32 Odbor správních činností a živnostenský úřad sekretariát 321 oddělení správních agend 322 oddělení vnitřních věcí 323 oddělení živnostenský úřad 324 oddělení silničního správního a dopravního úřadu e) 33 Odbor stavební úřad sekretariát 331 oddělení stavebního řádu 332 oddělení územního rozhodování f) 34 Odbor životního prostředí sekretariát a ekologické centrum 341 oddělení ochrany přírody, zemědělství a lesního hospodářství Městský útulek pro toulavá a opuštěná zvířata 342 oddělení vodoprávní úřad a ochrany prostředí g) 35 Odbor ekonomický sekretariát 351 oddělení rozpočtu a rozborů 352 oddělení účetnictví 353 oddělení správy daní a poplatků h) 36 Odbor rozvoje 16

17 360.1 sekretariát 361 oddělení strategického rozvoje a projektů 362 oddělení Úřad územního plánování 363 oddělení investic i) 37 Odbor místního hospodářství a majetku města sekretariát 371 oddělení majetkoprávní 372 oddělení správy majetku a komunálních služeb 373 oddělení správy pozemních komunikací města j) 38 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví sekretariát 381 oddělení pomoci v hmotné nouzi 382 oddělení péče o seniory a zdravotně postižené 383 oddělení sociálně-právní ochrany dětí k) 39 Odbor školství a kultury 391 oddělení školství 392 oddělení kultury a památkové péče 2. Organizační strukturu magistrátu, tedy členění na odbory, oddělení a úseky, schvaluje rada města na návrh tajemníka. Organizační schéma statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín je přílohou č. 2 tohoto organizačního řádu. 3. Rozdělení pravomocí na magistrátu stanovuje rada města na návrh tajemníka. 4. Rámcové náplně práce jednotlivých odborů a oddělení stanovuje rada města na návrh tajemníka. V případě, kdy v důsledku přijetí nových právních norem dochází ke změnám v náplni činnosti odborů a oddělení, jsou vedoucí odborů povinni navrhnout tajemníkovi změny ve věcné a funkční struktuře odboru a oddělení do třiceti dnů od jejich přijetí. 5. Tajemník předkládá radě města návrhy na změny rámcových náplní práce jednotlivých odborů na její nejbližší schůzi. Rámcové náplně práce odborů, oddělení a úseků jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto organizačního řádu. 6. Náplň práce jednotlivým vedoucím odborů a náplně práce oddělení a úseků řízených tajemníkem stanovuje v souladu s tímto organizačním řádem tajemník. 7. Náplň práce vedoucím oddělení, úseků a ostatním zaměstnancům magistrátu úřadu řízených vedoucími odborů stanovuje v souladu s tímto organizačním řádem vedoucí odboru. 8. Celkový počet zaměstnanců statutárního města zařazených do magistrátu a do organizačních složek statutárního města stanovuje rada města. 9. Počty zaměstnanců jednotlivých odborů, oddělení a úseků stanovuje svým příkazem tajemník. 10. Nově přijímaní zaměstnanci mohou být zařazeni jen na funkční a pracovní místa v rámci schválené vnitřní organizační struktury magistrátu a stanoveného počtu zaměstnanců. 17

18 11. Plat a mimořádné odměny ředitelům příspěvkových organizací stanovuje rada města na základě návrhu vedoucího odboru, který tyto příspěvkové organizace metodicky vede 12. Primátor, tajemník a odbory mají přiděleny základní spisové zkratky takto: 29 Primátor PRIM 30 Tajemník TAJ 31 Odbor provozní a organizační OPO 32 Odbor správních činností a živnostenský úřad OSC 33 Odbor stavební úřad OSU 34 Odbor životního prostředí OZP 35 Odbor ekonomický OE 36 Odbor rozvoje OR 37 Odbor místního hospodářství a majetku města OMH 38 Odbor sociální věcí a zdravotnictví OSV 39 Odbor školství a kultury OSK Článek 17 Řídící stupně magistrátu a) Tajemník 1. Tajemník je odpovědný za plnění úkolů magistrátu v samostatné působnosti i přenesené působnosti primátorovi. 2. Tajemník je do funkce jmenován a odvoláván primátorem v souladu se zákonem o obcích a na základě předchozího souhlasu ředitele Krajského úřadu Ústeckého kraje. 3. Tajemník plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči zaměstnancům statutárního města zařazeným do magistrátu. 4. Tajemník jmenuje do funkce a odvolává z funkce vedoucí úředníky v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění. 5. Tajemník předkládá radě města návrh na jmenování a odvolání vedoucích odborů, kteří nejsou vedoucími úředníky v souladu se zákonem 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění. 6. Tajemník předkládá radě města ke schválení návrhy rámcových náplní práce jednotlivých odborů, popřípadě jejich aktualizaci. 7. Tajemník předkládá primátorovi návrh na určení svého zástupce. 8. Tajemník stanovuje pracovní náplně vedoucím odborů. 18

19 9. Tajemník stanoví podle zvláštních právních předpisů 5 ) platy všem zaměstnancům statutárního města zařazeným do magistrátu. 10. Tajemník plní úkoly uložené mu zastupitelstvem města, radou města nebo primátorem. 11. Tajemník zajišťuje výkon přenesené působnosti s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny radě města nebo zvláštnímu orgánu statutárního města. 12. Tajemníkovi se podle zákona o obcích oznamují skutečnosti nasvědčující vyloučení vedoucích odborů z projednávání a rozhodování věci ve správním řízení. Tajemník rozhoduje o tomto vyloučení vedoucího odboru magistrátu z projednávání a rozhodování věci a činí potřebná opatření k zajištění dalšího řízení. 13. Tajemník zabezpečuje vedení registru oznámení ve smyslu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů. 14. Tajemník se podílí na plnění úkolů vyplývajících z usnesení vlády ohledně činnosti magistrátu v oblasti přenesené působnosti. 15. Tajemník se zúčastňuje zasedání zastupitelstva města a schůzí rady města s hlasem poradním. 16. Tajemník koordinuje a kontroluje činnost odborů a jim řízených pracovišť a rozhoduje o kompetenčních sporech jednotlivých odborů, pokud o nich nerozhoduje jiný orgán. 17. Tajemník předkládá zastupitelstvu města nebo radě města návrhy obecně závazných vyhlášek a nařízení statutárního města, návrhy vnitřních směrnic a jiných legislativních opatření statutárního města, pokud je v jejich kompetenci schvalování a vydávání takových předpisů. 18. Tajemník vydává spisový řád, skartační řád a pracovní řád magistrátu a další vnitřní směrnice magistrátu, nevydává-li je rada města nebo zastupitelstvo města. 19. Tajemník schvaluje návrhy směrnic, řádů a jiných vnitřních předpisů magistrátu, návrhy jiných rozhodnutí, příkazů a opatření a kolektivní smlouvu s odborovou organizací, pokud nejsou tyto pravomoci svěřeny radě města nebo zastupitelstvu města. 20. Tajemník dohlíží na dodržování a aktuálnost vnitřních předpisů magistrátu v případě potřeby přijímá nezbytná opatření. 21. Tajemník přímo řídí jednotlivé odbory. Dále řídí oddělení a úsek uvedený v čl. 16 odst. 1 b). 22. Tajemník je nadřízený všem zaměstnancům statutárního města zařazeným do magistrátu a v organizačních složkách města, řídí a kontroluje jejich činnost. 23. Tajemník schvaluje plán kontrolní činnosti magistrátu. 24. Tajemník schvaluje rozsah pověření vedoucích oddělení nebo jiných zaměstnanců magistrátu navrženého vedoucím odboru dle ustanovení tohoto organizačního řádu. 5) Zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, Nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů 19

20 25. Tajemník je odpovědnou osobou ve smyslu 2 písm. e) článek 9 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti ve znění pozdějších předpisů a plní povinnosti uložené mu v 67 tohoto zákona. 26. Tajemník odpovídá za realizaci zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 27. Tajemník odpovídá za zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. 28. Tajemník odpovídá za proškolování zaměstnanců magistrátu z předpisů o požární ochraně, bezpečnosti práce, vnitřních směrnic a používání výpočetní techniky. 29. Tajemník určuje čerpání dovolené vedoucím odborů magistrátu a vedoucím oddělení, které přímo řídí a dalším zaměstnancům magistrátu, které přímo řídí. 30. Tajemník vysílá vedoucí odborů magistrátu a přímo podřízené zaměstnance na pracovní tuzemské cesty, odborné stáže a dává souhlas s uvolněním pro účely studia v pracovní době. 31. Tajemník vysílá zaměstnance magistrátu a organizačních složek statutárního města na pracovní zahraniční cesty, odborné stáže a dává souhlas s uvolněním pro účely studia v pracovní době. 32. Tajemník uděluje souhlas zaměstnancům magistrátu a organizačních složek statutárního města s použitím soukromého vozidla pro pracovní cesty. 33. Tajemník uděluje souhlas zaměstnancům magistrátu a organizačních složek statutárního města s vykonáváním jiné výdělečné činnosti mimo výkon práce na magistrátu. 34. Tajemník pověřuje vedoucí odborů řízením a koordinací práce, jakož i řešením kontrolních úkolů v rozsahu, který stanoví. Svolává a řídí pracovní porady vedoucích odborů, případně dalších zaměstnanců. 35. Tajemník uzavírá jménem zaměstnavatele u zaměstnanců zařazených do magistrátu kolektivní smlouvu s odborovou organizací. 36. Tajemník pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti a je zodpovědný za přenos informací (úkolů, doporučení, námětů atp.) mezi radou města a příslušnou komisí. 37. Tajemník je členem bezpečnostní rady města. 38. Tajemník jmenuje bezpečnostního ředitele statutárního města Děčín, který je mu přímo podřízen jakožto odpovědné osobě statutárního města Děčín v souladu 71 odst. 1 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů a písemně stanovuje bezpečnostnímu řediteli povinnosti v rozsahu tohoto zákona. 39. Tajemník plní další povinnosti a úkoly vyplývající ze zákona o obcích a dalších předpisů. b) Vedoucí odboru a hlavní působnost odborů 20

21 V čele odboru je vedoucí, který řídí jeho činnost. Vedoucí odboru je vedoucí úředník v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů. Odpovídá za výkon činnosti odboru na svěřeném úseku a za kvalitu práce podřízených zaměstnanců. Má zejména tyto povinnosti, práva a odpovědnost: 1. V oblasti všeobecného řízení: a) stanoví v rozsahu činnosti odboru konkrétní úkoly a přijímá opatření k jejich zajištění, b) vymezuje práva, povinnosti a odpovědnost podřízených zaměstnanců v písemných pracovních náplních a hodnotí jejich činnost. V případě, že věcná působnost odboru není v plném rozsahu přenesena do pracovních náplní zaměstnanců, platí, že tyto věci vykonává s příslušnou odpovědností vedoucí odboru, c) zajišťuje spolupráci s ostatními odbory, současně vyžaduje při plnění úkolů pomoc a spolupráci příslušných odborů, d) zodpovídá za formální a věcnou správnost věcí, které jsou předkládány k rozhodnutí tajemníkovi, primátorovi nebo náměstkovi primátora, radě města nebo zastupitelstvu města, e) v rozsahu působnosti odboru metodicky vede příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je statutární město Děčín, f) v rozsahu působnosti odboru řídí organizační složky, jejichž zřizovatelem je statutární město Děčín, g) dbá na hospodárnost při vynakládání finančních prostředků a při hospodaření s materiálně technickými prostředky, h) koná pracovní porady a informuje zaměstnance a vedoucí jim metodicky vedených vedoucích příspěvkových organizací a organizačních složek statutárního města o důležitých skutečnostech nezbytných pro jejich činnost včetně úkolů a informací získaných na poradě vedoucích odborů, vyplývajících z náplně práce odboru, usnesení vlády, rady města nebo zastupitelstva města, případně z pokynu nadřízených pracovníků. V případě, že nebude konkrétně doloženo, komu byl úkol uložen, odpovídá osobně za jeho věcné plnění, i) zajišťuje úkoly související s přípravou statutárního města a magistrátu na krizové stavy, a s opatřeními k řešení mimořádných situací, ochranou utajovaných informací a zvláštních skutečností, j) zajišťuje v rozsahu své působnosti úkoly související s opatřeními k řešení živelních pohrom a mimořádných událostí, k) podepisuje jménem magistrátu příslušná správní rozhodnutí, statistické výkazy a písemnou korespondenci týkající se činnosti jím řízeného odboru, l) může písemně pověřit vedoucího oddělení nebo jiného zaměstnance odboru k podepisování určitých druhů písemností (včetně správních rozhodnutí) v pověření výslovně uvedených po předchozím souhlasu tajemníka magistrátu, m) podává informace v souladu se zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a dle směrnice magistrátu k provedení tohoto zákona vydané, a odpovídá za jejich správnost, n) jako příkazce operace, resp. správce rozpočtu, v systému předběžné řídící kontroly hospodaření s veřejnými prostředky města zejména - vypracovává návrh rozpočtu za činnosti řízené odborem včetně jím metodicky vedených příspěvkových organizací, - rozepisuje finanční objemy a ukazatele schváleného rozpočtu statutárního města na příslušné rozpočtové období v podrobném rozpočtu, - navrhuje podle odvětvové působnosti odboru závazné ekonomické a věcné ukazatele hmotné zainteresovanosti příspěvkovým organizacím a organizačním složkám na příslušné rozpočtové období, 21

22 - odpovídá za dodržování rozpočtových pravidel a rozpočtové kázně, hospodárné vynakládání finančních prostředků odboru a kontroluje hospodaření s rozpočtovými prostředky, navrhuje rozpočtová opatření a rozpočtové změny v příslušném rozpočtovém období, - kontroluje hospodaření s rozpočtovými prostředky odboru, metodicky vedených příspěvkových organizací a řízených organizačních složek, - odpovídá za správné a včasné předávání účetních dokladů a podkladů pro účtování odboru ekonomickému, - odpovídá za zpracování podkladů a zpráv o přípravě, plnění a kontrole rozpočtu odboru v příslušném rozpočtovém období, - kontroluje a podepisuje účetní doklady týkající se správy a užití rozpočtových prostředků odboru, a to v souladu se směrnicí Oběh účetních dokladů, o) zodpovídá za ochranu a zpracování osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 2. V oblasti kontroly: a) kontroluje výkon činnosti na svěřeném úseku, b) kontroluje dodržování směrnic a obecně závazných předpisů statutárního města a magistrátu v rámci působnosti odboru a navrhuje potřebná opatření, c) provádí dozor nad výkonem přenesené působnosti svých podřízených a poskytuje jim odbornou pomoc, d) spolupracuje s příslušnými kontrolními orgány a orgány činnými v trestním řízení, e) kontroluje činnost organizačních složek a metodicky usměrňuje příspěvkové organizace, f) kontroluje spisovou a archivní službu odboru. 3. V oblasti personální: a) sleduje odbornou úroveň podřízených zaměstnanců a projednává s nimi způsob prohlubování kvalifikace a další vzdělávání, b) prostřednictvím tajemníka zajišťuje proškolování zaměstnanců odboru a organizačních složek statutárního města, a nárokuje potřebu proškolení zaměstnanců z používání výpočetní techniky, c) navrhuje v mezích platných předpisů platy zaměstnanců a jejich příplatky, d) kontroluje dodržování pracovního řádu, e) předkládá tajemníkovi návrhy na přijímání a propouštění zaměstnanců odboru, f) předkládá každoročně tajemníkovi v jím stanoveném termínu hodnocení úrovně práce jednotlivých zaměstnanců včetně personálního a kvalifikačního složení odboru, g) nařizuje a kontroluje nástupy a ukončení dovolené zaměstnanců odboru a vedoucích organizačních složek, h) vysílá zaměstnance odboru na tuzemské pracovní cesty. 4. V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: a) vede zaměstnance k dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, a o požární ochraně, b) odpovídá za vybavení pracovišť odboru a zaměstnanců potřebnými pomůckami a technickými prostředky BOZP a prostřednictvím tajemníka nárokuje potřebné pomůcky a technické prostředky a proškolení z příslušných předpisů. 5. Rozsah působností zabezpečovaných jednotlivými odbory je stanoven přílohou č.1 tohoto organizačního řádu, kde jsou uvedeny rámcové náplně činnosti, vnitřní členění odboru a řízení organizačních složek, metodické vedení příspěvkových organizací a obchodních společností. 22

23 c) Vedoucí oddělení 1. V čele oddělení je vedoucí, který řídí a odpovídá za jeho činnost. Vedoucí oddělení je vedoucí úředník v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů. 2. Vedoucí oddělení je do funkce jmenován a z funkce odvolán tajemníkem v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 3. Podle pokynů vedoucího odboru zabezpečuje plnění úkolů vymezených v pracovní náplni oddělení a opatření uložených vedoucím odboru. 4. Vedoucí oddělení řídí činnost oddělení, kontroluje dodržování pracovní doby a pracovní kázně a odpovídá za kvalitu vykonávané práce a materiálů, které oddělení zpracovává. d) Vedoucí úseku 1. V čele úseku může být vedoucí, který odpovídá za činnost celého úseku. Pokud je v čele úseku vedoucí, je tento vedoucím úředníkem v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 2. Pokud je v čele úseku vedoucí, je do funkce jmenován a z funkce odvolán tajemníkem. 3. Podle pokynů jeho nadřízeného zaměstnance zabezpečuje plnění úkolů vymezených v pracovní náplni úseku. Dále odpovídá za plnění opatření uložených nadřízeným zaměstnancem a za kvalitu materiálů, které úsek zpracovává. 4. Vedoucí úseku řídí činnost dalších zaměstnanců svého úseku, kontroluje dodržování jejich pracovní doby a kázně a odpovídá za kvalitu vykonávané práce. Článek 18 Zvláštní komise 1. Tajemník pro svou potřebu zřizuje zejména tyto zvláštní komise a) Komise k vyřazování utajovaných informací. Za činnost zodpovídá: Oddělení krizového řízení b) Revizní a skartační komise agend občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel. Za činnost zodpovídá: Odbor správních činností a živnostenský úřad. c) Komise pro ověřování odborné způsobilosti k provozování taxislužby Za činnost zodpovídá: Odbor správních činností a živnostenský úřad.. 2. Působnost, přípravu a způsob jednání poradních orgánů mohou vymezit jednací řády, případně statuty. 23

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Městského úřadu Rumburk

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Městského úřadu Rumburk ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Rumburk Schválený RM dne 05.02.2015 s účinností ode dne 06.02.2015 Obsah: strana č. Oddíl I Obecná část 3 článek 1 Základní ustanovení 3 článek 2 Postavení a působnost městského

Více

Město Nový Bor. Vnitřní směrnice č. 1.01. Organizační řád města Nový Bor

Město Nový Bor. Vnitřní směrnice č. 1.01. Organizační řád města Nový Bor Účinnost od: 01.01.2015 Město Nový Bor Vnitřní směrnice č. 1.01. Organizační řád města Nový Bor Rada města schvaluje na základě ustanovení 102 odst.2 písm..o) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová ORGANIZAČNÍ ŘÁD orgánů obce Hrušky Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová Čl. 1 Základní ustanovení 1. Organizační řád upravuje organizační strukturu orgánů obce Hrušky, dělbu práce mezi nimi, jejich vzájemné

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH Zastupitelstvo obce Těškovice na svém zasedání konaném dne 21.12. 2006 schválilo tento organizační řád obecního úřadu. čl.l Základní ustanovení Organizační

Více

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov s účinností od 1.1.2015 Čl. I Základní ustanovení (1) Na základě bodu III čl. 6 Zřizovací listiny

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Úřadu městského obvodu Plzeň 3

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Úřadu městského obvodu Plzeň 3 Instrukce č. JS13.02 ÚMO Plzeň 3 Vydání č.: 02 Počet stran: 13 Počet příloh: 2 Účinnost od: 9.11.2011 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Úřadu městského obvodu Plzeň 3 Zpracovatel Garant Jméno, funkce Datum Podpis Ing.Jiří

Více

OBEC VELKÉ BŘEZNO RADA OBCE VELKÉ BŘEZNO ORGANIZAČNÍ ŘÁD VYDÁVÁ OBECNÍHO ÚŘADU VELKÉ BŘEZNO

OBEC VELKÉ BŘEZNO RADA OBCE VELKÉ BŘEZNO ORGANIZAČNÍ ŘÁD VYDÁVÁ OBECNÍHO ÚŘADU VELKÉ BŘEZNO OBEC VELKÉ BŘEZNO RADA OBCE VELKÉ BŘEZNO VYDÁVÁ ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU VELKÉ BŘEZNO Únor 2011 2 ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ ČÁST TŘETÍ ČÁST ČTVRTÁ ČÁST PÁTÁ ČÁST ŠESTÁ ČÁST SEDMÁ ČÁST OSMÁ ČÁST DEVÁTÁ

Více

Občan kraje (ČR, trvalý pobyt v obci, újezd, cizinci, nem.) Samostatná působnost. Občan obce (ČR, trvalý pobyt, cizinci, nem.)

Občan kraje (ČR, trvalý pobyt v obci, újezd, cizinci, nem.) Samostatná působnost. Občan obce (ČR, trvalý pobyt, cizinci, nem.) Obec Zákon č. 128/2000 Sb. Kraj Zákon č. 129/2000 Sb. samostatné (rovnocenné) entity (pokud není stanovena působnost kraje, vždy je příslušná obec v oblasti územní samosprávy) Základním územním samosprávným

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace Bory 161, 594 61 Bory ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 134/2008 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 23.4.2008 Směrnice nabývá

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 3/2011 PLATNOST 31.10.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum schválení 31.10.2011 Datum a podpis schvalujícího

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTA JÍLOVÉHO MĚSTSKÉHO ÚŘADU JÍLOVÉ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTA JÍLOVÉHO MĚSTSKÉHO ÚŘADU JÍLOVÉ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTA JÍLOVÉHO A MĚSTSKÉHO ÚŘADU JÍLOVÉ k 1. červenci 2013 Schválen: usnesením č. 1219/2013/R na 35. schůzi Rady města Jílového dne 05.03.2013 (účinnost od 01.07. 2013). Aktualizován: usnesením

Více

MĚSTO ROZTOKY Organizační řád

MĚSTO ROZTOKY Organizační řád MĚSTO ROZTOKY Organizační řád Druh předpisu: Vnitřní předpis Název předpisu: Organizační řád Číslo předpisu: Platnost od: 10. 4. 2013 Platnost do: Účinnost od: 20. 4. 2013 Účinnost do: Závaznost: Zaměstnanci

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU Horažďovice

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU Horažďovice ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU Horažďovice MĚSTO HORAŽĎOVICE Schváleno Radou města Horažďovice dne 16. června 2014 Účinnost od 1. července 2014 1 Obsah: I. Základní ustanovení Čl. 1 Úvod 3 Čl. 2 Postavení

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 219/06 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 23. 1. 2007

Více

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně vydaný na základě článku III., odst. 2b zřizovací listiny Moravské zemské knihovny v Brně (dále jen MZK ) vydané Ministerstvem kultury ČR 30. 11. 2011. A.

Více

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: Vr1 /2013 Vypracoval: Schválil: Projednáno na provozní poradě dne: 27.8.2013 Mgr. František Vrána, ředitel školy Mgr. František Vrána, ředitel školy

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZSJN/85/2008 Pedagogická rada projednala dne:

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Podle ustanovení 3a odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1 Obsah: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 POSTAVENÍ A PŮSOBNOST ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1 2 OBLASTI PŮSOBNOSTI 3 1. Oblast působnosti se stanovenou odpovědností starosty

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Církevní husitská základní umělecká škola Harmonie, o.p.s. se sídlem Bílá 1, 160 00 Praha 6 - Dejvice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZUŠ Č.j.: 12/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola Jeseník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1/2015 1/2015 Vypracoval: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Schválil: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1 ZŠ - OŘ /2005 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 20.6.2005 Mgr. Helena Fučíková,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace Centrum ICT Karviná Strana 1 (celkem 6) Obsah: Článek I... 2 ÚČEL... Chyba! Záložka není definována. Článek II... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÍCÍ

Více

Organizační řád mateřské školy

Organizační řád mateřské školy Organizační řád mateřské školy A. Úvodní ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu, zásady řízení, formy a metody práce školy, práva, odpovědnost a povinnosti pracovníků

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Základní škola a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Organizační řád školy I. Obecná ustanovení Tato směrnice je vydána na základě zákona č. 262/2006 Sb. -zákoníku práce v platném znění. II. Úvodní

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 18/2012 Jar Spisový znak, skartační znak: A.1.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT I. Základní ustanovení Tento organizační řád mateřské školy (dále jen školka ), upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školky, práva a povinnosti

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Základní škola Zlín, Mostní Mostní 2397, 761 67 Zlín Organizační řád školy Č.j.: ZŠ Mo/206 /2015 Spisový znak 1.3 Skartační znak Vypracoval: Schválil: A10 Mgr. Věra Kundratová Mgr. Věra Kundratová Směrnice

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obce Batňovice. Část I. 1. Úvodní ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obce Batňovice. Část I. 1. Úvodní ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obce Batňovice Část I 1. Úvodní ustanovení Organizační řád upravuje zásady činnosti a řízení Obce Batňovice i obecního úřadu. Je statutární organizační normou, která určuje jeho vnitřní

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 4. prosince 2013 č. 927 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

ZÁKLADNÍ LISTINY SVMS

ZÁKLADNÍ LISTINY SVMS ZÁKLADNÍ LISTINY SVMS STANOVY SVAZU VODÁKŮ MORAVY A SLEZSKA HLAVA 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Svaz vodáků Moravy a Slezska (dále jen SVMS) je dobrovolným sdružením samostatných klubů. Vzniká ve smyslu zákona o

Více

Organizační řád UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Organizační řád UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Organizační řád ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Organizační řád Ústavu jazykové a odborné přípravy (dále jen ústav ) upravuje v souladu se

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 I. Všeobecná ustanovení a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále MŠ) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. DOMOV MLÁDEŽE Zeyerova 33 LIBEREC příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. DOMOV MLÁDEŽE Zeyerova 33 LIBEREC příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD DOMOV MLÁDEŽE Zeyerova 33 LIBEREC příspěvková organizace 2. ledna 2013 - 1 - A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Ustanovení o organizačním řádu Organizační řád je organizační normou komplexní povahy,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

Správní právo dálkové studium. IX. Obce obecní zřízení. A) Historický vývoj na území ČR - viz okruh VIII. územní samospráva v bodě A)

Správní právo dálkové studium. IX. Obce obecní zřízení. A) Historický vývoj na území ČR - viz okruh VIII. územní samospráva v bodě A) Správní právo dálkové studium IX. Obce obecní zřízení A) Historický vývoj na území ČR - viz okruh VIII. územní samospráva v bodě A) B) Právní základy obecního zřízení a) ústavní základy obecního zřízení

Více

Karlovarský kraj Závodní 353 / 88 360 01 KARLOVY VARY IČ 70891168

Karlovarský kraj Závodní 353 / 88 360 01 KARLOVY VARY IČ 70891168 D o m o v p r o S e n i o r y v HRANICÍCH, p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e Karlovarský kraj Závodní 353 / 88 360 01 KARLOVY VARY IČ 70891168 z ř i z o v a t e l : Organizační řád upravuje vnitřní

Více

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dvůr Králové nad Labem 5.8.2014 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 1, 460 01, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 1/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A 10 Změny: nahrazuje Organizační

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY Podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obsah směrnice: I. Obecná část II. Vnitřní kontrolní systém III. Řídící kontrola

Více

Organizační řád. Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb. Právní forma: příspěvková organizace. Sídlo organizace: Identifikační číslo: 70887985

Organizační řád. Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb. Právní forma: příspěvková organizace. Sídlo organizace: Identifikační číslo: 70887985 Organizační řád Název organizace: Právní forma: Sídlo organizace: Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb Identifikační číslo: 70887985 Obsahuje: listů 12 Příloha:

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dobrovolnické centrum Kladno Čl. I. Název a sídlo sdružení Název občanského sdružení: Dobrovolnické centrum Kladno, o. s. (dále jen Sdružení ). Sídlo sdružení od 1.6.2011: ulice

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220/1991 Sb. o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře (dále jen zákon

Více

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Vypracoval Mgr. Iva Havlenová Schválil Mgr. Iva Havlenová Na provozní poradě projednáno dne 28. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti dne 2. 9. 2013

Více

Příloha č. 2 - Náplně činností odborů MěÚ Hustopeče. Majetkoprávní odbor (8 zaměstnanců) Činnosti:

Příloha č. 2 - Náplně činností odborů MěÚ Hustopeče. Majetkoprávní odbor (8 zaměstnanců) Činnosti: Příloha č. 2 - Náplně činností odborů MěÚ Hustopeče Majetkoprávní odbor (8 zaměstnanců) Činnosti: zajišťuje prodeje, pronájmy a výkupy nemovitostí, jiné dispozice s majetkem města (směny, věcná břemena

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 01/2012/VPP Účinnost od: 1. 8. 2012 Spisový znak: A. 1. Skartační znak: A 5 Změny:

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 01/2012/VPP Účinnost od: 1. 8. 2012 Spisový znak: A. 1. Skartační znak: A 5 Změny: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 01/2012/VPP Účinnost od: 1. 8. 2012 Spisový znak: A. 1. Skartační znak: A 5 Změny:

Více

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů III. schválený usnesením vlády ze dne 10. října 2001 č. 1033 a změněný usnesením vlády ze dne 12. prosince 2007 č. 1386 a usnesením vlády ze dne 3. listopadu

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Vydal: statutární orgán ředitelka Domova pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Účinnost normy: 1.1.2014 Zřizovatel:

Více

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Město Česká Skalice S M Ě R N I C E RADY MĚSTA ČESKÁ SKALICE č.4/2004 ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - 1 - l. Úvod 1.1. Pro výkon vybraných činností, které jsou zpravidla neziskové a jejichž obsah, struktura

Více

Hospodářský řád. Směrnice k hospodaření ústředních orgánů Junáka Směrnice pro zakládání a rušení organizačních

Hospodářský řád. Směrnice k hospodaření ústředních orgánů Junáka Směrnice pro zakládání a rušení organizačních Hospodářský řád 1. Úvodní ustanovení 1.1 Řád upravuje základní pravidla v oblasti hospodaření občanského sdružení Junák svaz skautů a skautek ČR (dále jen Junák), a platí pro Junák (jako celek), organizační

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Organizační řád školy Škola: Základní škola a Mateřská škola Vysoké Pole, okres Zlín, příspěvková organizace Platnost: od 1. září 2015 Rozsah působnosti: základní škola, mateřská škola, školní družina,

Více

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tělovýchovná jednota Turnov, o.s. (dále jen TJ ) je sdružením fyzických a právnických osob založeným podle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů. 2. Sídlem TJ je Skálova

Více

Organizační řád Asociace muzeí a galerií České republiky

Organizační řád Asociace muzeí a galerií České republiky Organizační řád Asociace muzeí a galerií České republiky Preambule Organizační řád Asociace muzeí a galerií České republiky (dále jen organizační řád ) je základním vnitřním řídícím dokumentem Asociace

Více

Organizační řád Č.j.: 142/12

Organizační řád Č.j.: 142/12 Základní škola, Strachotice, okres Znojmo, příspěvková organizace 671 29 Strachotice 71, tel.: 515235529, E-mail: zsstrachotice@gmail.com, IČ: 71000917 Organizační řád Č.j.: 142/12 Vypracoval: Mgr. Karla

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Organizační řád Část I. - Všeobecná ustanovení Článek 1 Úvodní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA DUHA OSLAVANY Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Účinnost: od 1.9.2015 Schválila: Bc. Hana Kűfhaberová ředitelka školy 1 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Více

FOKUS České Budějovice, o.s.

FOKUS České Budějovice, o.s. STANOVY FOKUS České Budějovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. FOKUS České Budějovice - Sdružení pro pomoc a podporu lidem s duševním onemocněním (dále jen Sdružení) je dobrovolným a nepolitickým

Více

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE Preambule Asociace NNO ČR (dále jen Asociace) vzniká jako zájmové sdružení právnických osob z potřeby prosazovat společné zájmy všech

Více

Organizační řád. Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Část I. Všeobecná ustanovení 1/2010

Organizační řád. Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Část I. Všeobecná ustanovení 1/2010 Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace Organizační řád 1/2010 Část I. Všeobecná ustanovení Článek 1:Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy Blučina (dále jen škola)

Více

S T A N O V Y. I. Základní ustanovení

S T A N O V Y. I. Základní ustanovení S T A N O V Y tělovýchovné jednoty TJ Slavoj Český Brod, o.s. I. Základní ustanovení 1. TJ Slavoj Český Brod, o.s. (dále jen TJ) je dobrovolným sdružením fyzických a právnických osob organizovaných v organizačních

Více

STANOVY. Page 1 of 7. 2. Sdružení je dobrovolné, nezávislé a nepolitické, sdružuje členy na základě společného zájmu.

STANOVY. Page 1 of 7. 2. Sdružení je dobrovolné, nezávislé a nepolitické, sdružuje členy na základě společného zájmu. STANOVY RODINNÉ CENTRUM LEŤÁNEK, O.S. Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Rodinné centrum Leťánek, o.s. (dále jen sdružení ) je právnickou osobou a vzniká dnem registrace Ministerstvem vnitra České republiky.

Více

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková

Více

Obec Dětenice starosta obce ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obecního úřadu v Dětenicích na roky 2011-2014 (Úplné znění) Část první Obecná ustanovení

Obec Dětenice starosta obce ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obecního úřadu v Dětenicích na roky 2011-2014 (Úplné znění) Část první Obecná ustanovení Obec Dětenice starosta obce ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obecního úřadu v Dětenicích na roky 2011-2014 (Úplné znění) Část první Obecná ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy Organizační řád Obecního úřadu v Dětenicích (dále

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 1064/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 989 ze dne 17.12.2014 Směrnice rady městské části k rozdělení kompetencí ve vztahu k příspěvkovým organizacím zřízeným městskou

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÉ SEDLO, okres SOKOLOV, Masarykova 425, 357 34 Nové Sedlo

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÉ SEDLO, okres SOKOLOV, Masarykova 425, 357 34 Nové Sedlo ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÉ SEDLO, okres SOKOLOV, Masarykova 425, 357 34 Nové Sedlo tel.: 352 669 339, www.zs-mestonovesedlo.cz Č.j.: Základní škola Nové Sedlo, okres Sokolov se sídlem Masarykova 425, 357 34 Nové

Více

Organizační řád je v celém rozsahu závazný pro všechny zaměstnance společnosti.

Organizační řád je v celém rozsahu závazný pro všechny zaměstnance společnosti. KORID LK, spol. s r.o. Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 SMĚRNICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD Číslo směrnice S 1-01 Vypracoval Schválil Ing. Jiří Hruboň Lukáš Martin Nabývá

Více

Praha 4, Květnového vítězství 1554, 149 00. Organizační řád. tel.: 267227500 tel./fax: 267227511 info@kvetnak.cz

Praha 4, Květnového vítězství 1554, 149 00. Organizační řád. tel.: 267227500 tel./fax: 267227511 info@kvetnak.cz ZÁKLADNÍ Š K O L A Praha 4, Květnového vítězství 1554, 149 00 tel.: 267227500 tel./fax: 267227511 info@kvetnak.cz Číslo směrnice: 1 Účinnost od: 3.3.2008 Počet stran: 7 Vypracoval: Mgr.Pavel Kopečný Počet

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Univerzitní mateřská škola HRÁŠEK Mendelovy univerzity v Brně Koleje J. A. Komenského Mendelovy univerzity v Brně Kohoutova 11, 613 00 Brno Č. MŠ 2/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY OŘ byl projednán

Více

Název - sídlo - obvody činnosti. Svaz učitelů tance Praha, občanské sdružení. Novozámecká 715, Hostavice Praha 9, 198 00

Název - sídlo - obvody činnosti. Svaz učitelů tance Praha, občanské sdružení. Novozámecká 715, Hostavice Praha 9, 198 00 STANOVY SVAZU UČITELU TANCE PRAHA, občanské sdružení 1 Název - sídlo - obvody činnosti Název organizace : Právní forma: Používaná zkratka: Sídlo organizace: Svaz učitelů tance Praha, občanské sdružení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10. 1. Všeobecné ustanovení. a) Úvodní ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10. 1. Všeobecné ustanovení. a) Úvodní ustanovení Mateřská škola Sluníčko Sulice- Želivec, se sídlem Školní 349, 251 68 Sulice- Želivec ORGANIZAČNÍ ŘÁD Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10 1. Všeobecné ustanovení

Více

Č.j.: Spisový znak Skartační znak SZSL 540 /2013 A.1. A5

Č.j.: Spisový znak Skartační znak SZSL 540 /2013 A.1. A5 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak SZSL 540 /2013 A.1. A5 Vypracoval: Mgr. Miluše Juráňová, ředitelka školy Schválil: Mgr. Miluše Juráňová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

Platnost od: 19.12.2011 Účinnost od: 01.01.2012 Platnost do: -- Ing. Stanislav Zemánek, tajemník městského úřadu

Platnost od: 19.12.2011 Účinnost od: 01.01.2012 Platnost do: -- Ing. Stanislav Zemánek, tajemník městského úřadu Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 11/2011 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.12.2011 Účinnost od: 01.01.2012 Platnost do: -- Předpis je závazný pro: Zaměstnance města

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Evid. číslo: Ř 04 Č. j.: NPS 07240/2013 Strana: 1 z 15. Verze č.: 2 Účinnost od: 1.10.2013

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Evid. číslo: Ř 04 Č. j.: NPS 07240/2013 Strana: 1 z 15. Verze č.: 2 Účinnost od: 1.10.2013 Evid. číslo: Ř 04 Č. j.: NPS 07240/2013 Strana: 1 z 15 Evid. číslo: Ř 04 Č. j.: NPS 07240/2013 Strana: 2 z 15 Obsah Změnový list... 4 1. Účel... 5 2. Rozsah působnosti... 5 3. Termíny a použité zkratky...

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Laškov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: R05/2013 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka

Více

STATUT. obecně prospěšné společnosti. Čl. I. Obecná ustanovení

STATUT. obecně prospěšné společnosti. Čl. I. Obecná ustanovení 1 STATUT obecně prospěšné společnosti Čl. I. Obecná ustanovení 1) Obecně prospěšná společnost Dobrodiní o.p.s. se sídlem 734 01 Karviná Ráj, U Lesa 713 byla založena Zakládací smlouvou ze dne 14.10.2003.

Více

Organizační a jednací řád poboček JČMF

Organizační a jednací řád poboček JČMF Organizační a jednací řád poboček JČMF Výbor Jednoty českých matematiků a fyziků (dále Výbor JČMF) vydává podle článku 25 bodu n) Stanov JČMF, schválených dne 4.7.2014 v Brně, tento řád, jímž se stanoví

Více

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří,

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, STANOVY nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, J. Á. Komenského 677, 431 51, Klášterec nad Ohří Čl. I Název a sídlo Článek 1 Nezávislý spolek

Více

Stanovy FONDU OHROŽENÝCH DĚTÍ

Stanovy FONDU OHROŽENÝCH DĚTÍ Stanovy FONDU OHROŽENÝCH DĚTÍ (úplné znění po změnách ze dne 24. 2. 1996, 20. 6. 1998, 5. 6. 1999, 16. 6. 2001 a 19. 6. 2004) čl. I Název, sídlo a působnost Občanské sdružení Fond ohrožených dětí je právnickou

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 528 ze dne 17. 3. 2015 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Rada hlavního města Prahy vydává podle 68 odst. 2 písm. f) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU SEZIMOVO ÚSTÍ. Schválen Radou města Sezimovo Ústí dne 24. 11. 2014

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU SEZIMOVO ÚSTÍ. Schválen Radou města Sezimovo Ústí dne 24. 11. 2014 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU SEZIMOVO ÚSTÍ Schválen Radou města Sezimovo Ústí dne 24. 11. 2014 Účinnost od 1. 1. 2015 2 Obsah: I. Hlavní zásady strana 1. Úvod 3 2. Působnost 3 3. Území Města 4 4. Vnitřní

Více

STATUT NADACE ČEZ. ve znění ke dni 27. 1. 2015

STATUT NADACE ČEZ. ve znění ke dni 27. 1. 2015 STATUT NADACE ČEZ ve znění ke dni 27. 1. 2015 Společnost ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4 Duhová 2/1444, IČ: 45274649, založila nadační listinou ze dne 25. 7. 2002 Nadaci Duhová energie. Nadace byla zřízena

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Vydal: Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Mgr. Ivana Melichárková, ředitelka školy Projednal: pedagogická rada dne 25.8.2015 Účinnost ode dne: 25.8.2015 Změny ve směrnici jsou

Více

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č.j.: 84/M/15, 2386/ENV/15 Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Monitorovací

Více

Organizační řád. Domov Sluneční dvůr p.o., Jestřebí 126, 471 61 Jestřebí. Preambule

Organizační řád. Domov Sluneční dvůr p.o., Jestřebí 126, 471 61 Jestřebí. Preambule Organizační řád Domov Sluneční dvůr p.o., Jestřebí 126, 471 61 Jestřebí Preambule Domov Sluneční dvůr, poskytovatel sociálních služeb, poskytuje služby ženám s mentálním postižením od věku 26-ti let do

Více

STANOVY SLAVOJE LITOMĚŘICE

STANOVY SLAVOJE LITOMĚŘICE STANOVY SLAVOJE LITOMĚŘICE ZAPSANÉHO SPOLKU ZALOŽENÉHO PODLE ZÁKONA Č.89/2012 SB. Čl. I. Základní ustanovení 1. Slavoj Litoměřice zapsaný spolek (dále jen Slavoj) je dobrovolným samosprávným spolkem sportovních

Více

DODATEK Č. 1 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

DODATEK Č. 1 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Dodatek č. 1 k Zakládací smlouvě obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s. Dukelská 145, 379 01 Třeboň IČ: 26075679 DODATEK Č. 1 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

Více

Jednací řád Ústředního krizového štábu

Jednací řád Ústředního krizového štábu B E Z P E Č N O S T N Í R A D A S T Á T U P ř í l o h a k usnesení Bezpečnostní rady státu ze dne 27. dubna 2009 č. 12 Jednací řád Ústředního krizového štábu Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád Ústředního

Více

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Účel spolku. Čl. III. Hlavní činnost spolku

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Účel spolku. Čl. III. Hlavní činnost spolku Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Sportovní klub Nýrov, z.s. (dále jen SK Nýrov ) se sídlem Nýrov 56, 679 72 Kunštát. Čl. II Účel spolku Účelem spolku je pořádání a organizace sportovních, tělovýchovných

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STATUT ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení 1) Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských

Více

Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, příspěvková organizace

Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, příspěvková organizace Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, příspěvková organizace Dělnická 15, 405 02 Děčín VI Zřizovatel: Ústecký kraj IČO: 14450488 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Platnost: 1. 4. 2015 Účinnost: 1.

Více

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09 STANOVY Nezávislého spolku Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách Lonkova 510, Pardubice 530 09 Stránka 1 z 6 Část I. Název a sídlo spolku Článek 1 Název spolku zní: Nezávislý spolek

Více