VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY užívání služeb cardbook

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY užívání služeb cardbook"

Transkript

1 VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY užívání služeb cardbook 1. Úvodní ustanovení 1.1. Pan Michal Lukáš, IČ: , místem podnikání Milánská 465, Praha (dále jen cardbook ), poskytuje za níže uvedených podmínek Uživatelům produkty, služby, internetové stránky a aplikace umístěné pod doménovým jménem cardbook.cz, cardbook.sk, cardbook.eu (dále jen Služby, jednotlivě také Služba ) Vztah cardbook s Uživatelem shora uvedených Služeb se řídí těmito Všeobecnými smluvními podmínkami (dále rovněž VSP nebo Podmínky ). 2. Definice 2.1. Uživatel. Uživatelem je každá osoba, která používá jakoukoli Službu nebo která v souladu s těmito Podmínkami provedla registraci nebo každá osoba, která se již v minulosti zaregistrovala pro využívání některé konkrétní Služby cardbook Třetí osoba. Třetí osobou je jakýkoli subjekt odlišný od cardbook a Uživatele Služby. Službami se rozumí poskytování licence k obrazovému materiálu, videozáznamu včetně jeho zvukové stopy, prodej obrazů, videí a dalších služeb a poskytování přístupu k internetovým stránkám a aplikacím cardbook umístěných na Webových stránkách Webové stránky (jednotlivě také Webová stránka ). Veřejné webové stránky umístěné pod doménou cardbook.cz, cardbook.sk cardbook.eu Veřejné stránky. Znamenají Webové stránky obsahující chaty, blogy či diskusní fóra nebo jiné obdobné aplikace, do kterých může Uživatel zaslat svůj příspěvek (např. zprávu, fotografii, video, odkazy apod.) Užívání Služeb. Užíváním Služeb se rozumí veškeré činnosti Uživatele prováděné na Webových stránkách Obsah Služeb. Obsah Služeb představuje souhrn Obsahu cardbook, Obsahu Uživatele a Obsahu Třetích osob Obsah cardbook. Obsahem cardbook se rozumí zejména veškeré obrazové materiály -fotografie, videa, zvuky a jiná autorská díla a související informační materiál a titulky a jiné materiály a informace předkládané cardbook jako součást Služeb, která vytvářejí funkční rámec Služeb (formu) a jejich náplň (obsah) Obsah Uživatele. Obsahem Uživatele se rozumí zejména veškeré materiály, informace a díla (vč. děl autorských) poskytnuté Uživatelem v souvislosti s Užíváním Služeb (např. texty, obrázky, videa apod) Obsah Třetích osob. Obsahem Třetích osob se rozumí zejména veškeré materiály, informace a díla (vč. děl autorských) Třetích Osob zobrazované v rámci Služeb Uživatelský účet. Uživatelský účet vzniká úspěšnou registrací a obsahuje parametry Užívání Služeb (např. uživatelské jméno, zvolenou ovou adresu, nastavení Služeb apod.). Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb cardbook Strana 1

2 3. Užívání Služeb a registrace Uživatele 3.1. Registrace. Pro Užívání Služeb je nezbytné provedení registrace tam, kde pro takové užití Služeb je registrace na Webových stránkách cardbook stanovena Registrační formulář. Registrace se provádí vyplněním a odesláním registračního formuláře. Registrační formulář je oprávněna vyplnit a odeslat pouze osoba starší 18 let plně způsobilá k právním úkonům nebo osoba mladší 18 let za přítomnosti svého zákonného zástupce, který rovněž za tuto osobu vysloví souhlas s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami. Jestliže právní řád osoby přiznává plnou způsobilost k právním úkonům od jiného věku, než je věk 18 let, platí pro tento článek věk vyžadovaný právním řádem osoby Registrační proces. Registrace se provádí na Webové stránce příslušné k dané Službě, kde je přesně popsán registrační proces. Zaregistrovat se může i takový návštěvník Služby, který související stránky ani Službu nehodlá prozatím využívat Registrační údaje. Při registraci je Uživatel povinen uvést správné a úplné údaje o své osobě. Bez poskytnutí požadovaných osobních údajů není možné dokončit registraci a Užívat Služby společnosti cardbook. Poskytnuté údaje může Uživatel kdykoli doplnit, změnit či upravit. Uživatel je srozuměn s tím, že některé z poskytnutých údajů mají povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Na tyto údaje se použije ustanovení čl. V. níže Souhlas s VSP. Před dokončením registrace je Uživatel povinen seznámit se s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami. Udělení souhlasu je nezbytnou podmínkou pro dokončení registrace a Užívání Služeb. Souhlas Uživatel vyjadřuje zaškrtnutím políčka Souhlasím s Všeobecnými smluvními podmínkami které je umístěno v registračním formuláři. Pro vyloučení pochybností strany prohlašují, že provedením registrace Uživatel vyslovuje souhlas s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami, výslovně akceptuje veškerá jejich ustanovení a zavazuje se dodržovat pravidla v nich stanovená Vznik smluvního vztahu. Okamžikem dokončení registrace (tj. obdržením potvrzení o úspěšném dokončení registrace) je založen smluvní vztah mezi Uživatelem a cardbook, který se řídí těmito Podmínkami. Tímto ujednáním není dotčena možnost vzniku smluvního vztahu faktickým zahájením užívání Služby bez předchozí registrace Uživatelský účet. Dokončením registrace je Uživateli založen Uživatelský účet Uživatelské jméno. Jméno, které Uživatel uvede při registraci jako své uživatelské jméno je cardbook oprávněn zveřejnit ve spojitosti s jakýmkoli Obsahem Uživatele poskytnutým příslušným Uživatelem Rozšíření údajů. Cardbook je oprávněna kdykoli v budoucnu v souvislosti s poskytováním Služeb změnit rozsah pro registraci požadovaných osobních údajů a vyžadovat sdělení dalších údajů o Uživateli. Bez poskytnutí takových dalších osobních údajů nemohou být Služby Užívány. V takovém případě je cardbook oprávněna Uživateli zrušit Uživatelský účet a/nebo neumožnit přístup k jednotlivým Službám, jejichž Užívání je podmíněno sdělením těchto dalších údajů Podmínky Užívání Služeb. V případě jakéhokoli Užívání Služeb, kdy se nevyžaduje provedení registrace, se Užívání Služeb řídí těmito Všeobecnými smluvními podmínkami. Uživatel je povinen se s těmito Podmínkami seznámit a vyslovuje s těmito Podmínkami souhlas zahájením Užívání Služeb. Pokud Uživatel s těmito Podmínkami nesouhlasí, je Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb cardbook Strana 2

3 povinen zdržet se užívání Služeb. Smluvní vztah vzniká okamžikem zahájení Užívání Služeb Veřejné stránky. Pro užití Veřejných stránek je cardbook oprávněna požadovat poskytnutí dalších údajů Uživatele. Cardbook může umožnit Uživateli vytvořit na Veřejných stránkách svůj profil. V případě odstranění uživatelského profilu Uživatelem je cardbook oprávněna odstranit z Veřejných stránek veškerý jím poskytnutý Obsah Uživatele. 4. Práva a povinnosti 4.1. Prohlášení Uživatele. Uživatel vůči cardbook prohlašuje a zaručuje, že a) je plně způsobilý k právním úkonům, a to zejména s ohledem na svůj věk, b) nebyl zbaven způsobilosti k právním úkonům, c) jeho způsobilost k právním úkonům nebyla omezena v rozsahu znemožňujícím mu vyslovení souhlasu s těmito Podmínkami a užívání Služeb, d) veškeré údaje, které o sobě při registraci či jiném užití Služeb poskytl, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné, e) používáním Služeb ze strany Uživatele za podmínek uvedených v těchto Podmínkách nedojde k porušení aplikovatelných právních předpisů, f) se před zahájením užívání Služeb důkladně seznámil s těmito Podmínkami, že těmto Podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi a g) si je vědom skutečnosti, že v důsledku pozastavení či změny poskytování Služeb může ztratit dočasně či trvale přístup k Obsahu, a to jak Obsahu cardbook, Obsahu Uživatele, i Obsahu Třetích osob Obecné Závazky Uživatele. Uživatel se bez ohledu na jiná ustanovení těchto Podmínek, zavazuje, že: a) neprovede registraci či nezahájí užívání jiných Služeb, pokud by jejím provedením ze strany Uživatele došlo k porušení aplikovatelných právních předpisů, b) nebude používat Služby, pokud by jejich použitím ze strany Uživatele došlo k porušení aplikovatelných právních předpisů, c) pokud je mu méně než 18 let, nebude používat Služby, u nichž je podmínkou pro užívání minimální věk 18 let, d) používat Služby pouze k účelu, k němuž jsou určeny, e) pro přístup ke Službám nebude využívat (ani se nebude snažit využívat) jiné rozhraní než rozhraní poskytnuté za tím účelem cardbook, f) zajistí důvěrnost veškerých identifikačních údajů a hesel nezbytných pro přihlášení Uživatele a pro přístup ke Službám, zejména tyto identifikační údaje a hesla nesdělí žádné Třetí osobě, g) pokud zjistí zneužití svých identifikačních údajů a hesel jakoukoli Třetí osobou, neprodleně oznámí tuto skutečnost cardbook, Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb cardbook Strana 3

4 h) pokud zjistí zneužití svých autorských práv či jiných práv k jím poskytnutému Obsahu Uživatele, neprodleně oznámí tuto skutečnost cardbook, i) nebude se v souvislosti s užíváním Služeb dopouštět žádného protiprávního či neetického jednání a j) nebude činit nic, co by narušovalo nebo poškozovalo Služby (nebo sítě a servery připojené ke Službám) Obecná oprávnění cardbook. Cardbook je, bez ohledu na jiná ustanovení těchto Podmínek, oprávněna: a) kdykoli dle svého uvážení a bez nutnosti o tomto předem informovat ukončit, pozastavit nebo omezit poskytování jakékoli Služby či jakkoli změnit způsob poskytování jakékoli Služby, a to ve vztahu ke všem Uživatelům nebo pouze ve vztahu k některým Uživatelům, bez nutnosti o tomto předem informovat Uživatele, a to včetně smazání, odstranění nebo znepřístupnění Obsahu Uživatele, b) kdykoli dle svého uvážení a bez nutnosti o tomto předem informovat Uživatele zrušit či zablokovat Uživatelský účet Uživatele, c) kdykoli dle svého uvážení a bez nutnosti o tomto předem informovat rozšířit, omezit či jinak změnit Obsah cardbook, d) opatřit Obsah cardbook za účelem jeho ochrany proti neoprávněnému užití vodoznakem či jiným označením či reklamou, a to viditelně, neviditelně nebo elektronicky a e) opatřit Obsah cardbook technologií řízení digitálních práv, která umožňuje vyhledávání nebo sledování Obsahu cardbook, případně opatřit Obsah cardbook dalšími způsoby ochrany, monitoringem nebo vyhledáváním neoprávněného obsahu (systém řízení práv - RMS) Práva k ochranným známkám a duševnímu vlastnictví. Kromě případů výslovně uvedených ve Zvláštních podmínkách Licence a Zvláštních podmínkách Prodeje, nevznikají Uživateli k Obsahu cardbook žádná autorská či jiná práva. Uživatel bere na vědomí, že na základě těchto Podmínek není oprávněn užívat označení cardbook, její ochranné známky, loga, doménová jména ani žádná jiná označení a obchodní prvky cardbook Zakázané Užití Služeb. Uživatel nesmí poškodit nebo přerušit, přetížit nebo zhoršit funkci serverů provozovaných cardbook, nebo rušit používání těchto serverů nebo Služeb Třetími osobami. Uživatel nesmí jakýmkoli způsobem získávat ani se pokoušet získávat jakékoli rozmnoženiny Obsahu cardbook, jakékoli materiály či informace týkající se Služeb, které nejsou nebo nebyly veřejně zpřístupněny nebo poskytnuty prostřednictvím serverů provozovaných cardbook Licence k Obsahu Uživatele. Pokud Uživatel v souvislosti s využíváním Služeb přenese na Veřejné stránky jakékoli texty, obrázky, videa, zvukové stopy či jiná autorská díla (dále jen Předmět licence ), bezplatně, výslovně a dobrovolně tím poskytuje cardbook nevýhradní celosvětovou a časově neomezenou licenci k všem způsobům užití Předmětu Licence, zejména k oprávnění pozměnit, upravit, kopírovat, distribuovat, předávat a jiným způsobem Předmět licence sdělovat veřejnosti, či jinak jej rozšiřovat, zobrazovat, provádět, reprodukovat, publikovat, či jinak zveřejňovat, poskytovat tato oprávnění a udělovat podlicence či postoupit licenci k Předmětu licence Třetím osobám, a vytvářet z nich souborná, či odvozená díla. Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb cardbook Strana 4

5 Uživatel vůči cardbook prohlašuje a zaručuje, že je oprávněn cardbook poskytnout licenci k Předmětu Licence dle těchto Podmínek a že poskytnutím takové licence Uživatelem ani jejím užíváním ze strany cardbook nedojde k porušení práv třetích osob Cardbook není povinna Předmětu licence jakkoli užívat a je oprávněna Předmět licence kdykoli na základě vlastního uvážení odstranit z Webových stránek provozovaných cardbook Úplatnost. Některé Služby jsou cardbook nabízeny jako služby zpoplatněné (např. poskytování licence a prodej obrazů). V případě zpoplatnění Služby je tato skutečnost u příslušné Služby uvedena, případně je u takové Služby stanovena výše ceny za tuto Službu. Výše ceny za Službu je platná v okamžiku uskutečnění objednávky této Služby vyplněním a odesláním objednávkové formuláře k takovéto Službě Zásady chování Uživatele Porušování právních předpisů. Uživatel nese odpovědnost za důsledky svých činů spojených s užíváním Služeb a souhlasí s tím, že Služby nebude používat k žádným aktivitám, které jsou nebo by mohly být v rozporu s právními předpisy České republiky či jiných států vztahujících se na Uživatele, pravidly používání služeb cardbook a jejími oprávněnými zájmy, jakož i obecně uznávanými zásadami používání služeb poskytovaných prostřednictvím sítě Internet Uživatel je povinen vždy respektovat práva cardbook a Třetích osob, zejména při nakládání s autorskými díly a jinými předměty práv duševního vlastnictví Uživatel zejména nesmí: a) užívat kteroukoli Službu cardbook v rozporu s těmito Podmínkami, b) odstraňovat či měnit oznámení o autorském právu nebo o vlastnictví či jiná oznámení a informace obsažené v Obsahu cardbook a Obsahu Třetích osob, c) zneužívat Webové stránky pro prodej nebo koupi výrobků či služeb Uživatele nebo Třetích osob či jinak komerčně užívat jakékoli Služby způsobem způsobilým poškodit cardbook, d) získávat přihlašovací jména a/nebo hesla jiných Uživatelů či odstraňovat nebo měnit jakékoli identifikační údaje jiných Uživatelů Služeb, e) zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást Služby, nebo se pokusit narušit stabilitu, chod nebo data Služeb, f) vyvolat dojem, že Uživatelem Služby je jiná právnická nebo fyzická osoba, než Uživatel, nebo vytvářet Uživatelské Účty, jejichž parametry (např. adresa ové schránky) mohou budit pohoršení či jsou v rozporu s morálními nebo etickými pravidly, g) vědomě blokovat jakoukoli technologii nebo nástroj sloužící cardbook k ochraně Obsahu Služeb (viz čl. 4.3, písm. e) a f) výše), h) používat bez předchozího písemného souhlasu cardbook deep linking nebo jiný software či automatické zařízení, technologie nebo algoritmy ke crawlování, Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb cardbook Strana 5

6 scrollování, vyhledávat nebo monitorovat webové stránky provozované cardbook či neoprávněně získávat nebo kopírovat Obsah cardbook a Obsah Třetích Osob, i) kopírovat, přesměrovávat nebo jinak zneužívat Webové stránky nebo jakýkoli Obsah cardbook a Obsah Třetích osob, j) zkoumat, skenovat nebo testovat bezpečnost Webových stránek nebo podporující sítě, vyhledávat nebo shromažďovat informace o návštěvnících těchto Webových stránek nebo osobní údaje o Uživatelích či jiných zákaznících cardbook, k) používat jakékoli zařízení, software nebo postup, který narušuje řádné fungování Webových stránek nebo jakékoli transakce prováděné prostřednictvím Webových stránek nebo který je způsobilý poškodit jiné Uživatele Služeb, l) porušovat práva cardbook nebo Třetích osob jiným způsobem než je uvedeno v předchozích bodech, např. porušením práv k ochranné známce či jiných práv Třetích osob, cardbook a m) pokusit se jednat kterýmkoli zde zakázaným způsobem Uživateli se dále výslovně zakazuje předávat cardbook (tj. umisťovat, nahrávat, odkazovat či jinak šířit) Obsah Uživatele, který zejména: a) porušuje práva duševního vlastnictví (autorská práva, práva související s právem autorským, průmyslová práva apod.) jiných osob, b) vede k nekalosoutěžnímu jednání, které je v rozporu s předpisy upravujícími soutěž v hospodářském styku nebo se zvyklostmi soutěže, přičemž mohou poškodit dobrou pověst nebo ohrozit chod nebo rozvoj podniku soutěžitele, c) obsahuje neoprávněně užité ochranné známky, obchodní jména a chráněná označení původu, k nimž přísluší výhradní právo Třetí osobě, nebo jakékoliv označení s ním zaměnitelné, d) obsahuje jakékoli části, jež podněcují nebo směřují k neplnění povinnosti uložené zákonem nebo na základě zákona nebo trestnému činu nebo schvalují trestný čin nebo veřejně vychvalují pro trestný čin jeho pachatele, e) obsahuje jakékoli části, jež svádí ke zneužívání návykových nebo životu nebezpečných látek nebo podporují nebo podněcují zneužívání takových látek, f) obsahují jakékoli části, jež vyhrožují jiným osobám nebo skupině obyvatelů usmrcením, ublížením na zdraví nebo způsobením škody velkého rozsahu, g) obsahuje jakékoli části, jež hanobí některý národ, jeho jazyk, některou etnickou skupinu nebo rasu, nebo skupinu obyvatel pro jejich politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že jsou bez vyznání, h) obsahuje jakékoli části, jež podněcují k nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejích příslušníků, i) obsahuje poplašnou zprávu, která je nepravdivá, Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb cardbook Strana 6

7 j) obsahuje pornografická díla nebo umožňuje osobám mladším osmnácti let přístup k jakýmkoliv pornografickým dílům, k) obsahuje nepravdivý údaj o jiné osobě, který je způsobilý značnou měrou ohrozit vážnost této osoby u spoluobčanů, zejména poškodit je v zaměstnání, narušit její rodinné vztahy nebo způsobit jí jinou vážnou újmu, l) podporuje nebo propaguje hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka nebo hlásá národnostní, rasovou, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob, nebo veřejně projevují sympatie k těmto hnutím, m) popírá, zpochybňuje, schvaluje nebo se snaží ospravedlnit nacistické nebo komunistické genocidium nebo jiné zločiny proti lidskosti a n) jsou v jakémkoli jiném ohledu v rozporu s dobrými mravy Sankce. V případě, že uživatel užívá kteroukoli Službu v rozporu s těmito Podmínkami, má cardbook právo kdykoli, bez předchozího upozornění a bez jakéhokoli nároku ze strany Uživatele ukončit či omezit poskytování Služeb, smazat, odstranit nebo jinak znepřístupnit Obsah Uživatele, nebo zrušit či zablokovat Uživatelský účet. 5. Ochrana osobních údajů 5.1. Osobní údaje a citlivé údaje. Osobními údaji se rozumí informace o Uživateli, na základě kterých lze Uživatele přímo či nepřímo identifikovat. Citlivými údaji se rozumí osobní údaje Uživatele, vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě Uživatele a genetický údaj Uživatele, nebo jakýkoli biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci Uživatele Účel shromáždění a zpracování osobních údajů. Cardbook shromažďuje, zpracovává a sleduje osobní údaje jednotlivých Uživatelů za účelem vytvoření a údržby Uživatelského účtu a profilu Uživatele, a dále za účelem poskytování Služeb a zasílání oznámení o změně Podmínek a pro účely statistické služby Rozsah informací. Cardbook je oprávněna požadovat poskytnutí osobních informací v souvislosti s registrací Uživatele a vytvořením Uživatelského účtu a profilu Uživatele a v souvislosti s poskytováním dalších Služeb Uživateli (např. pro účely vyřízení objednávky Služeb a vystavení faktur, zřízení přístupu k aplikacím umístěným na Webových stránkách apod.) Poskytnutí citlivých údajů. Poskytnutí jakýchkoli citlivých údajů není povinné. cardbook po Uživateli nevyžaduje ani nebude vyžadovat jakékoli citlivé údaje. Pokud Uživatel poskytne v rámci Služeb jakékoli citlivé údaje, činí tak dobrovolně na základě svého uvážení Ochrana Osobních údajů. Cardbook shromažďuje a uchovává Uživatelem zadané osobní údaje prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečené databázi. Cardbook chrání osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních šifrovacích technologií, které dopovídají stupni technického rozvoje. Cardbook prohlašuje, že podnikla veškerá Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb cardbook Strana 7

8 možná, tj. t.č. známá opatření, aby tyto údaje zabezpečila před neoprávněnými zásahy Třetích osob Cardbook nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy Třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby neoprávněně získají přístup k osobním údajům jednotlivých Uživatelů a/nebo k jejich Uživatelským účtům či profilům a/nebo k příslušné databázi cardbook a tyto údaje neoprávněně použijí nebo je zpřístupní Třetím osobám Cardbook nenese odpovědnost za osobní údaje Uživatele zpřístupněné Uživatelem na Veřejných stránkách. Uživatel bere na vědomí, že k takto zpřístupněným údajům mají přístup Třetí osoby, které mohou použít tyto údaje např. pro zasílání nevyžádané pošty či jiným způsobem Uživatel prohlašuje, že si je vědom rizik pro něho vyplývajících z výše uvedených neoprávněných zásahů Třetích osob Omezení nakládání s údaji. Cardbook nebude bez předchozího svolení Uživatele zpracovávat, sdílet, prodávat ani používat osobní údaje Uživatele způsobem, který by byl v rozporu s těmito Podmínkami Souhlas uživatele se zpracováním osobních údajů. Provedením registrace (tj. vyplněním registračního formuláře, zaškrtnutím políčka a odesláním vyplněného registračního formuláře), a/nebo vytvořením profilu, a/nebo objednáním zboží či služeb nabízených cardbook na Webových stránkách (tj. vyplněním objednávkového formuláře) či zahájením užívání jiných Služeb, pro které cardbook vyžaduje poskytnutí osobních informací, uděluje Uživatel v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen ZoOÚ ), souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých dle těchto Podmínek cardbook jako správci, za účelem identifikace Uživatele při užívání Služeb Cookies. Uživatel bere na vědomí a souhlasí, že v případě užití Webových stránek, zašle cardbook počítači Uživatele soubor - tzv. cookie, které umožňují uchovat informace o preferencích Uživatelů, a dále automaticky shromažduje určité informace a uchová je v souborech cardbook. Tyto informace obsahují adresy internetového protokolu (IP), typ vyhledávače, poskytovatele internetových služeb (ISP), odkazující/výchozí stránky, operační systém, údaje o datu/času a clickstreamová data. Takto získané informace, které neidentifikují individuální Uživatele, je cardbook oprávněna použít pro správu Webových stránek, pro sledování pohybu Uživatelů po Webových stránkách a pro shromáždění demografických údajů o uživatelské základně. Cardbook je oprávněna přiřadit takto shromážděné údaje k osobně identifikovatelným údajům. IP adresy jsou spojeny s osobně identifikovatelnými údaji pro rozdělení typů zákazníků pro statistické účely. V případě tzv. cookie může Uživatel ve svém vyhledávači nastavit odmítnutí cookies s tím, že přístup na některé nebo všechny prvky Webových stránek může v takovémto případě být omezen nebo zastaven Předávání osobních údajů. Provedením registrace a/nebo vytvořením profilu, a/nebo objednáním zboží či služeb nabízených cardbook na Webových stránkách či zahájením užívání jiných Služeb, pro které cardbook vyžaduje poskytnutí osobních informací, uděluje Uživatel cardbook souhlas k předání osobních údajů Uživatele Zpracovateli, pokud to je třetí osoba. Poskytnutí osobních údajů Uživatelů osobám, které zajišťují pro cardbook poskytování Služeb, je cardbook oprávněna pouze za podmínky, že zajistí, aby tyto osoby zachovaly důvěrnost osobních údajů Uživatelů a nezneužily tyto údaje ve svůj prospěch nebo ve prospěch jiných osob. Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb cardbook Strana 8

9 5.7. Doba udělení souhlasu. Uživatel uděluje shora uvedené souhlasy se zpracováním a předáváním osobních údajů na dobu 10 (deseti) let, neodvolá-li svůj souhlas dříve Zpracovatel. Správce je oprávněn pověřit v souladu se ZoOÚ třetí osobu jako zpracovatele osobních údajů Odvolání souhlasu. Souhlas Uživatele se zpracováním osobních údajů dle tohoto čl. V. VSP je dobrovolný. Uživatel je oprávněn kdykoli tento souhlas písemně odvolat doručením písemného odvolání souhlasu na adrese místa podnikání cardbook. Po odvolání souhlasu cardbook zajistí, aby veškeré údaje Uživatele byly vymazány a současně zajistí, aby tyto údaje nebyly dále zpracovávány či šířeny za účelem dalšího poskytování Služby. V takovém případě se na Uživatele nebudou vztahovat ta ustanovení Podmínek, která jsou podmíněna poskytnutím souhlasu Přístup Uživatele k údajům. Uživatel má od okamžiku provedení registrace a/nebo vytvoření profilu, a/nebo objednání zboží či služeb nabízených cardbook na Webových stránkách a/nebo zahájení užívání jiných Služeb, pro které cardbook vyžaduje poskytnutí osobních informací, právo kdykoliv požádat cardbook o informaci týkající se zpracovávání svých osobních údajů. V takovém případě cardbook poskytne Uživateli informace v rozsahu stanoveném ZoOÚ. Pokud se Uživatel domnívá, že cardbook zpracovává jeho osobní údaje v rozporu se ZoOÚ, má právo požádat cardbook (nebo zpracovatele, jedná-i se o osobu odlišnou od cardbook) o vysvětlení, nebo požadovat, aby cardbook (nebo zpracovatel) odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo odstranění osobních údajů. Uživatel je dále oprávněn se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů Poskytnutí osobních údajů. Uživatel bere na vědomí, že cardbook může být povinna poskytnout osobní údaje na základě zákona nebo ke splnění své zákonné povinnosti (např. v rámci soudních či správních řízení). Cardbook je dále oprávněna, bude-li to nezbytné, zpřístupnit osobní údaje k ochraně práv cardbook, Zpracovatele, nebo k ochraně osobní bezpečnosti Uživatelů či Třetích osob Statistická data. Uživatel souhlasí s anonymním užitím a/nebo zveřejněním registračních a statistických údajů cardbook a propojených osob pro rozvoj a provoz poskytovaných Služeb. Cardbook je oprávněna sdělovat propojeným osobám pro účely provozování serverů propojených osob statistické údaje týkající se Uživatelů. Statistické údaje a jejich sestavy však nebudou obsahovat osobní údaje takového charakteru, které by mohly na základě jednoho, či více těchto údajů, přímo či nepřímo identifikovat Uživatele nebo které by umožnily jakékoli Třetí osobě Uživatele kontaktovat. 6. Obchodní sdělení 6.1. Obchodní sdělení v rámci Služeb. Uživatel tímto bere na vědomí a vyslovuje souhlas s tím, že v rámci Služeb mohou být zobrazovány reklamní a/nebo propagační sdělení (dále jen Reklama ). Tato Reklama se může týkat Obsahu Služeb, dotazů zadávaných prostřednictvím Služeb i jiných informací Rozsah Reklamy a způsob jejího zobrazení určuje cardbook a je oprávněna jej bez předchozího upozornění kdykoli změnit Reklama představuje Obsah Třetích osob, a cardbook proto žádným způsobem neodpovídá za obsah Reklamy. Pro vyloučení pochybností strany výslovně prohlašují, že cardbook neodpovídá za jakoukoli škodu vzniklou Uživateli, v důsledku existence, neúplnosti, nepřesnosti nebo neaktuálnosti jakékoli Reklamy nebo v důsledku vztahu Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb cardbook Strana 9

10 Uživatele se zadavatelem Reklamy nebo prodejcem inzerovaného zboží nebo služeb Obchodní sdělení. Uživatel tímto v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v platném znění (dále jen Zákon o informační společnosti ), souhlasí s tím, že cardbook je oprávněna zasílat Uživateli na ovou adresu Uživatele uvedenou při registraci a/nebo při vytvoření profilu (či jejich změně), a/nebo při objednávce zboží či služeb cardbook na Webových stránkách (tj. vyplněním objednávkového formuláře) a/nebo při zahájení užívání jiných Služeb, pro které cardbook vyžaduje poskytnutí e- mailové adresy Uživatele, obchodní sdělení, obsahující zejm. informace o novinkách nabízených Služeb a propagačních a slevových či jiných akcí cardbook, a dále o produktech a službách Třetích osob Reklamní patičky. Uživatel tímto v souladu se Zákonem o informační společnosti rovněž souhlasí s tím, že cardbook je oprávněn zasílat Uživateli na ovou adresu Uživatele uvedenou při registraci a/nebo při vytvoření profilu (či jejich změně), a/nebo při objednávce zboží či služeb cardbook na Webových stránkách (tj. vyplněním objednávkového formuláře) a/nebo při zahájení užívání jiných Služeb, pro které cardbook vyžaduje poskytnutí e- mailové adresy Uživatele, obchodní sdělení ve formě reklamních patiček a reklamních sdělení, tj. krátkých sdělení připojovaných k příchozí elektronické poště V případě, že Uživatel bude chtít odvolat svůj souhlas se zasíláním reklamy, informuje o tom cardbook prostřednictvím ové adresy: nebo prostřednictvím pokynů uvedených v ech obsahujících obchodní sdělení. 7. Vyloučení odpovědnosti 7.1. Vyloučení záruk. Služby poskytované cardbook Uživateli jsou poskytovány tak jak jsou. Cardbook neposkytuje Uživateli žádné záruky ohledně Služeb, Obsahu cardbook a Obsahu Třetích stran, zejména žádné záruky ohledně funkčnosti a dostupnosti Služeb. Zejména Uživateli neodpovídá za to, že: a) Služby budou dostupné nepřetržitě dvacet čtyři hodin denně, sedm dní v týdnu, b) Služby budou plně funkční po celou dobu dostupnosti Služeb, c) Služby budou poskytovány bez chyb, d) Obsah cardbook či Obsah Třetích Osob je přesný či správný a neporušuje žádná práva Třetích osob a e) jakákoli část Obsahu cardbook licencovaná Uživatelem bude vždy umístěna a dostupná na Webových stránkách Odpovědnost za škodu. Uživatel prohlašuje, že bere na vědomí, že cardbook neposkytuje ohledně poskytování Služeb žádné záruky, a že je proto poskytování Služeb spojeno s určitým rizikem; toto riziko Uživatel akceptuje a zavazuje se učinit veškeré přiměřené kroky k tomu, aby v maximální možné míře vyloučil či omezil možnost vzniku újmy či jiných nepříznivých následků na svojí straně v souvislosti s užíváním Služeb K tomu se Uživatel zejména zavazuje a) pravidelně vhodným způsobem zálohovat veškerý Obsah Uživatele a Uživatelem oprávněně licencovaný Obsah cardbook a Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb cardbook Strana 10

Všeobecné smluvní podmínky společnosti i-prosperity.com s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky společnosti i-prosperity.com s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky společnosti i-prosperity.com s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Společnost i-prosperity.com s.r.o., IČO 02895455, se sídlem Kovanice 85, 288 02 Kovanice zapsaná v obchodním rejstříku

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI CENTRUM HOLDINGS s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI CENTRUM HOLDINGS s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI CENTRUM HOLDINGS s.r.o. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Společnost Centrum Holdings s.r.o., IČ: 252 73 663, se sídlem Praha 7, Holešovice, Jankovcova 1037/49,

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY užívání služeb portálu HypotečníPartner.cz společnosti SH DATA s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY užívání služeb portálu HypotečníPartner.cz společnosti SH DATA s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY užívání služeb portálu HypotečníPartner.cz společnosti SH DATA s.r.o. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Společnost SH DATA s.r.o. IČ: 28347412, se sídlem Lerchova 18, 602 00 Brno, zapsaná

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Společnost KUKRAL COMPANY s.r.o.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Společnost KUKRAL COMPANY s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti KUKRAL COMPANY s.r.o. se sídlem České Budějovice - České Budějovice 6, nám. Švabinského 961/10, PSČ 370 08 identifikační číslo: 281 59 853 společnost zapsaná

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Společnost Expanzia s.r.o., IČ: 24760111, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Spálená 97/29, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského

Více

Posílejte newslettery profesionálně. Smluvní podmínky

Posílejte newslettery profesionálně. Smluvní podmínky Posílejte newslettery profesionálně Smluvní podmínky 1 Smluvní podmínky poskytování služby Email kampaně (Dále jen Smluvní podmínky ) 1 Úvodní ustanovení 1.1 Poskytovatel poskytuje za níže uvedených podmínek

Více

Smlouva o poskytování služby Smartemailing

Smlouva o poskytování služby Smartemailing Smlouva o poskytování služby Smartemailing uzavřená na základě 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Firma 2.0 s.r.o., IČ 292 10 372 se sídlem: Krakovská 583/9, 110 00 Praha

Více

Smluvní podmínky poskytování a užívání služby DirectMailer (dále jen smluvní podmínky )

Smluvní podmínky poskytování a užívání služby DirectMailer (dále jen smluvní podmínky ) Smluvní podmínky poskytování a užívání služby DirectMailer (dále jen smluvní podmínky ) I. Úvodní ustanovení a vymezení některých pojmů 1.1 Služba DirectMailer spočívá v sadě on-line prostředků a nástrojů

Více

Smlouva o poskytování služby AutoMail

Smlouva o poskytování služby AutoMail Smlouva o poskytování služby AutoMail Uzavřená na základě paragrafu 269 odst. 2 zákona č. 513 / 1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění ROUCEK Group s.r.o., IČ: 01451561 Se sídlem: Rvačov 154, 413

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů. Všeobecné podmínky pro užívání internetových stránek www.poradna-lasky.cz

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů. Všeobecné podmínky pro užívání internetových stránek www.poradna-lasky.cz Všeobecné podmínky pro užívání internetových stránek www.poradna-lasky.cz I. Úvodní ustanovení Tyto všeobecné podmínky upravují přístup k obsahu a službám na internetových stránkách umístěných na adrese

Více

Obchodní podmínky služby Smart Posting (smart-posting.cz)

Obchodní podmínky služby Smart Posting (smart-posting.cz) Obchodní podmínky služby Smart Posting (smart-posting.cz) Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi poskytovatelem na straně jedné a uživatelem na straně druhé. Uživatelem se rozumí právnická či fyzická

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Email kampaně (dále jen VOP )

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Email kampaně (dále jen VOP ) Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Email kampaně (dále jen VOP ) 1. Úvodní ustanovení 1.1 Poskytovatel poskytuje za níže uvedených podmínek uživateli službu Email kampaně, která sestává se

Více

Obchodní podmínky společnosti savana.cz

Obchodní podmínky společnosti savana.cz platné od 25. března 2014 Obchodní podmínky společnosti savana.cz Obecné obchodní podmínky 1. Definice pojmů 1.1. Poskytovatelem se rozumí společnost savana.cz s.r.o., se sídlem Lounská 983/43, 405 02

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Definice

I. Úvodní ustanovení. II. Definice Smluvní podmínky Smluvní podmínky užívání služeb na serveru dostupném z internetové adresy (URL) http://www.videoboard.net (dále jen Smluvní podmínky ) I. Úvodní ustanovení 1. Obchodní společnost VIDEOBOARD

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti e-baan Net s.r.o. se sídlem Tovární 537/8, 709 00 Ostrava identifikační číslo: 268 67 257 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C.,

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro partnery byznys platformy Easytobizz

Všeobecné obchodní podmínky pro partnery byznys platformy Easytobizz Všeobecné obchodní podmínky pro partnery byznys platformy Easytobizz Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dne 23. 3. 2015 Všeobecné podmínky pro poskytování služeb společnosti Galeos a.s., zapsané

Více

Smluvní podmínky poskytování služeb. ve FYZIOTERAPII LEVITAS s. r. o.

Smluvní podmínky poskytování služeb. ve FYZIOTERAPII LEVITAS s. r. o. Smluvní podmínky poskytování služeb ve FYZIOTERAPII LEVITAS s. r. o. (dále Smluvní podmínky ) 1 Úvodní ustanovení 1. Provozovatelem je registrované zdravotnické zařízení, které poskytuje za níže uvedených

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti Takeplace, s.r.o. se sídlem Roubalova 383/13, 602 00 Brno, CZ IČ: 29208602 DIČ: CZ29208602 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SOFTWARE FAPI

OBCHODNÍ PODMÍNKY SOFTWARE FAPI OBCHODNÍ PODMÍNKY SOFTWARE FAPI vydané na základě 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Obchodní společnost Firma 2.0. s.r.o., se sídlem v Praze, Krakovská

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití počítačového programu Collabim a souvisejících služeb

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití počítačového programu Collabim a souvisejících služeb LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití počítačového programu Collabim a souvisejících služeb 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto licenční podmínky (dále jen licenční podmínky ) podnikatele Jiřího Koutného, IČ: 743 47

Více

evidování Poskytovatele jako majitele týká. Ze strany Poskytovatele je Mandátní smlouva uzavřena Zahájením poskytování Služby registrace této domény.

evidování Poskytovatele jako majitele týká. Ze strany Poskytovatele je Mandátní smlouva uzavřena Zahájením poskytování Služby registrace této domény. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Obchodní společnost POLOMINO Services, spol. s r.o. vydává tímto postupem podle 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění, tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o.!

Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o.! Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o. Tyto Obchodní podmínky (dále jen OP) spolu s ceníkem a aktuální nabídkou na internetových stránkách Provozovatele stanoví základní technické, provozní a obchodní podmínky

Více

A) Všeobecné obchodní podmínky VELKOOBCHOD

A) Všeobecné obchodní podmínky VELKOOBCHOD Všeobecné obchodní podmínky společnosti MARTÍNEK CZ s.r.o. Sídlo: Klejnarská 92, 280 02 Kolín 4 Identifikační číslo: 24817147 DIČ: CZ24817147 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Definice

I. Úvodní ustanovení. II. Definice Smluvní podmínky Smluvní podmínky užívání služeb na serveru dostupném z internetové adresy (URL) http://www.videoboard.net (dále jen Smluvní podmínky ) I. Úvodní ustanovení 1. Obchodní společnost VIDEOBOARD

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro Obchodníky k užívání a provozu Systému flips

Všeobecné obchodní podmínky pro Obchodníky k užívání a provozu Systému flips 1 Všeobecné obchodní podmínky pro Obchodníky k užívání a provozu Systému flips flips Technologies s.r.o., IČ: 24216101, se sídlem Argentinská 286/38, Holešovice, 170 00 Praha 7, Praha, zapsaná v OR u MS

Více

Dominik Lambert, DiS., se sídlem Hamry 13,53901 Hlinsko v Čechách, IČ: 73975362

Dominik Lambert, DiS., se sídlem Hamry 13,53901 Hlinsko v Čechách, IČ: 73975362 OBCHODNÍ PODMÍNKY Dominik Lambert, DiS., se sídlem Hamry 13,53901 Hlinsko v Čechách, IČ: 73975362 pro dodání vzdělávacích online programů a zboží prostřednictvím webové stránky www. dominiklambert.cz (.eu,.com)

Více

Obchodní podmínky poskytování služeb v BCL clinic s.r.o. (dále jen Smluvní nebo Obchodní podmínky ) I. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky poskytování služeb v BCL clinic s.r.o. (dále jen Smluvní nebo Obchodní podmínky ) I. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky poskytování služeb v BCL clinic s.r.o. (dále jen Smluvní nebo Obchodní podmínky ) I. Úvodní ustanovení 1. Provozovatelem je registrované nestátní zdravotnické zařízení, které poskytuje

Více

Zásady užití webového rozhraní www.exepomoc.cz

Zásady užití webového rozhraní www.exepomoc.cz Zásady užití webového rozhraní www.exepomoc.cz Provozovatel: Sídlo: Sideras Affil Group s.r.o. Kolovratská 111/2, 100 00 Praha 10 - Strašnice Identifikační číslo: 03056821 Kontaktní e-mail: info@exepomoc.cz

Více

Veřejné obchodní podmínky poskytovábní služeb zákazníkům. Dokument je platný od 1.6.2015 ISO 9001:2008

Veřejné obchodní podmínky poskytovábní služeb zákazníkům. Dokument je platný od 1.6.2015 ISO 9001:2008 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Obchodní korporace Unico Europe s.r.o., IČO: 242 97 747, sídlem: Kaprova 42, 110 00 Praha Staré město (dále UNICO nebo Poskytovatel ) publikuje tímto v souladu s 1751 zákona č. 89/2012

Více

SOFTLABS CZECH s.r.o. se sídlem Klatovská 169c, 321 00 Plzeň IČ: 02806533 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

SOFTLABS CZECH s.r.o. se sídlem Klatovská 169c, 321 00 Plzeň IČ: 02806533 ÚVODNÍ USTANOVENÍ SOFTLABS CZECH s.r.o. se sídlem Klatovská 169c, 321 00 Plzeň IČ: 02806533 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) právnické osoby SOFTLABS CZECH s.r.o., se sídlem Klatovská

Více