VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY užívání služeb cardbook

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY užívání služeb cardbook"

Transkript

1 VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY užívání služeb cardbook 1. Úvodní ustanovení 1.1. Pan Michal Lukáš, IČ: , místem podnikání Milánská 465, Praha (dále jen cardbook ), poskytuje za níže uvedených podmínek Uživatelům produkty, služby, internetové stránky a aplikace umístěné pod doménovým jménem cardbook.cz, cardbook.sk, cardbook.eu (dále jen Služby, jednotlivě také Služba ) Vztah cardbook s Uživatelem shora uvedených Služeb se řídí těmito Všeobecnými smluvními podmínkami (dále rovněž VSP nebo Podmínky ). 2. Definice 2.1. Uživatel. Uživatelem je každá osoba, která používá jakoukoli Službu nebo která v souladu s těmito Podmínkami provedla registraci nebo každá osoba, která se již v minulosti zaregistrovala pro využívání některé konkrétní Služby cardbook Třetí osoba. Třetí osobou je jakýkoli subjekt odlišný od cardbook a Uživatele Služby. Službami se rozumí poskytování licence k obrazovému materiálu, videozáznamu včetně jeho zvukové stopy, prodej obrazů, videí a dalších služeb a poskytování přístupu k internetovým stránkám a aplikacím cardbook umístěných na Webových stránkách Webové stránky (jednotlivě také Webová stránka ). Veřejné webové stránky umístěné pod doménou cardbook.cz, cardbook.sk cardbook.eu Veřejné stránky. Znamenají Webové stránky obsahující chaty, blogy či diskusní fóra nebo jiné obdobné aplikace, do kterých může Uživatel zaslat svůj příspěvek (např. zprávu, fotografii, video, odkazy apod.) Užívání Služeb. Užíváním Služeb se rozumí veškeré činnosti Uživatele prováděné na Webových stránkách Obsah Služeb. Obsah Služeb představuje souhrn Obsahu cardbook, Obsahu Uživatele a Obsahu Třetích osob Obsah cardbook. Obsahem cardbook se rozumí zejména veškeré obrazové materiály -fotografie, videa, zvuky a jiná autorská díla a související informační materiál a titulky a jiné materiály a informace předkládané cardbook jako součást Služeb, která vytvářejí funkční rámec Služeb (formu) a jejich náplň (obsah) Obsah Uživatele. Obsahem Uživatele se rozumí zejména veškeré materiály, informace a díla (vč. děl autorských) poskytnuté Uživatelem v souvislosti s Užíváním Služeb (např. texty, obrázky, videa apod) Obsah Třetích osob. Obsahem Třetích osob se rozumí zejména veškeré materiály, informace a díla (vč. děl autorských) Třetích Osob zobrazované v rámci Služeb Uživatelský účet. Uživatelský účet vzniká úspěšnou registrací a obsahuje parametry Užívání Služeb (např. uživatelské jméno, zvolenou ovou adresu, nastavení Služeb apod.). Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb cardbook Strana 1

2 3. Užívání Služeb a registrace Uživatele 3.1. Registrace. Pro Užívání Služeb je nezbytné provedení registrace tam, kde pro takové užití Služeb je registrace na Webových stránkách cardbook stanovena Registrační formulář. Registrace se provádí vyplněním a odesláním registračního formuláře. Registrační formulář je oprávněna vyplnit a odeslat pouze osoba starší 18 let plně způsobilá k právním úkonům nebo osoba mladší 18 let za přítomnosti svého zákonného zástupce, který rovněž za tuto osobu vysloví souhlas s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami. Jestliže právní řád osoby přiznává plnou způsobilost k právním úkonům od jiného věku, než je věk 18 let, platí pro tento článek věk vyžadovaný právním řádem osoby Registrační proces. Registrace se provádí na Webové stránce příslušné k dané Službě, kde je přesně popsán registrační proces. Zaregistrovat se může i takový návštěvník Služby, který související stránky ani Službu nehodlá prozatím využívat Registrační údaje. Při registraci je Uživatel povinen uvést správné a úplné údaje o své osobě. Bez poskytnutí požadovaných osobních údajů není možné dokončit registraci a Užívat Služby společnosti cardbook. Poskytnuté údaje může Uživatel kdykoli doplnit, změnit či upravit. Uživatel je srozuměn s tím, že některé z poskytnutých údajů mají povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Na tyto údaje se použije ustanovení čl. V. níže Souhlas s VSP. Před dokončením registrace je Uživatel povinen seznámit se s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami. Udělení souhlasu je nezbytnou podmínkou pro dokončení registrace a Užívání Služeb. Souhlas Uživatel vyjadřuje zaškrtnutím políčka Souhlasím s Všeobecnými smluvními podmínkami které je umístěno v registračním formuláři. Pro vyloučení pochybností strany prohlašují, že provedením registrace Uživatel vyslovuje souhlas s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami, výslovně akceptuje veškerá jejich ustanovení a zavazuje se dodržovat pravidla v nich stanovená Vznik smluvního vztahu. Okamžikem dokončení registrace (tj. obdržením potvrzení o úspěšném dokončení registrace) je založen smluvní vztah mezi Uživatelem a cardbook, který se řídí těmito Podmínkami. Tímto ujednáním není dotčena možnost vzniku smluvního vztahu faktickým zahájením užívání Služby bez předchozí registrace Uživatelský účet. Dokončením registrace je Uživateli založen Uživatelský účet Uživatelské jméno. Jméno, které Uživatel uvede při registraci jako své uživatelské jméno je cardbook oprávněn zveřejnit ve spojitosti s jakýmkoli Obsahem Uživatele poskytnutým příslušným Uživatelem Rozšíření údajů. Cardbook je oprávněna kdykoli v budoucnu v souvislosti s poskytováním Služeb změnit rozsah pro registraci požadovaných osobních údajů a vyžadovat sdělení dalších údajů o Uživateli. Bez poskytnutí takových dalších osobních údajů nemohou být Služby Užívány. V takovém případě je cardbook oprávněna Uživateli zrušit Uživatelský účet a/nebo neumožnit přístup k jednotlivým Službám, jejichž Užívání je podmíněno sdělením těchto dalších údajů Podmínky Užívání Služeb. V případě jakéhokoli Užívání Služeb, kdy se nevyžaduje provedení registrace, se Užívání Služeb řídí těmito Všeobecnými smluvními podmínkami. Uživatel je povinen se s těmito Podmínkami seznámit a vyslovuje s těmito Podmínkami souhlas zahájením Užívání Služeb. Pokud Uživatel s těmito Podmínkami nesouhlasí, je Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb cardbook Strana 2

3 povinen zdržet se užívání Služeb. Smluvní vztah vzniká okamžikem zahájení Užívání Služeb Veřejné stránky. Pro užití Veřejných stránek je cardbook oprávněna požadovat poskytnutí dalších údajů Uživatele. Cardbook může umožnit Uživateli vytvořit na Veřejných stránkách svůj profil. V případě odstranění uživatelského profilu Uživatelem je cardbook oprávněna odstranit z Veřejných stránek veškerý jím poskytnutý Obsah Uživatele. 4. Práva a povinnosti 4.1. Prohlášení Uživatele. Uživatel vůči cardbook prohlašuje a zaručuje, že a) je plně způsobilý k právním úkonům, a to zejména s ohledem na svůj věk, b) nebyl zbaven způsobilosti k právním úkonům, c) jeho způsobilost k právním úkonům nebyla omezena v rozsahu znemožňujícím mu vyslovení souhlasu s těmito Podmínkami a užívání Služeb, d) veškeré údaje, které o sobě při registraci či jiném užití Služeb poskytl, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné, e) používáním Služeb ze strany Uživatele za podmínek uvedených v těchto Podmínkách nedojde k porušení aplikovatelných právních předpisů, f) se před zahájením užívání Služeb důkladně seznámil s těmito Podmínkami, že těmto Podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi a g) si je vědom skutečnosti, že v důsledku pozastavení či změny poskytování Služeb může ztratit dočasně či trvale přístup k Obsahu, a to jak Obsahu cardbook, Obsahu Uživatele, i Obsahu Třetích osob Obecné Závazky Uživatele. Uživatel se bez ohledu na jiná ustanovení těchto Podmínek, zavazuje, že: a) neprovede registraci či nezahájí užívání jiných Služeb, pokud by jejím provedením ze strany Uživatele došlo k porušení aplikovatelných právních předpisů, b) nebude používat Služby, pokud by jejich použitím ze strany Uživatele došlo k porušení aplikovatelných právních předpisů, c) pokud je mu méně než 18 let, nebude používat Služby, u nichž je podmínkou pro užívání minimální věk 18 let, d) používat Služby pouze k účelu, k němuž jsou určeny, e) pro přístup ke Službám nebude využívat (ani se nebude snažit využívat) jiné rozhraní než rozhraní poskytnuté za tím účelem cardbook, f) zajistí důvěrnost veškerých identifikačních údajů a hesel nezbytných pro přihlášení Uživatele a pro přístup ke Službám, zejména tyto identifikační údaje a hesla nesdělí žádné Třetí osobě, g) pokud zjistí zneužití svých identifikačních údajů a hesel jakoukoli Třetí osobou, neprodleně oznámí tuto skutečnost cardbook, Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb cardbook Strana 3

4 h) pokud zjistí zneužití svých autorských práv či jiných práv k jím poskytnutému Obsahu Uživatele, neprodleně oznámí tuto skutečnost cardbook, i) nebude se v souvislosti s užíváním Služeb dopouštět žádného protiprávního či neetického jednání a j) nebude činit nic, co by narušovalo nebo poškozovalo Služby (nebo sítě a servery připojené ke Službám) Obecná oprávnění cardbook. Cardbook je, bez ohledu na jiná ustanovení těchto Podmínek, oprávněna: a) kdykoli dle svého uvážení a bez nutnosti o tomto předem informovat ukončit, pozastavit nebo omezit poskytování jakékoli Služby či jakkoli změnit způsob poskytování jakékoli Služby, a to ve vztahu ke všem Uživatelům nebo pouze ve vztahu k některým Uživatelům, bez nutnosti o tomto předem informovat Uživatele, a to včetně smazání, odstranění nebo znepřístupnění Obsahu Uživatele, b) kdykoli dle svého uvážení a bez nutnosti o tomto předem informovat Uživatele zrušit či zablokovat Uživatelský účet Uživatele, c) kdykoli dle svého uvážení a bez nutnosti o tomto předem informovat rozšířit, omezit či jinak změnit Obsah cardbook, d) opatřit Obsah cardbook za účelem jeho ochrany proti neoprávněnému užití vodoznakem či jiným označením či reklamou, a to viditelně, neviditelně nebo elektronicky a e) opatřit Obsah cardbook technologií řízení digitálních práv, která umožňuje vyhledávání nebo sledování Obsahu cardbook, případně opatřit Obsah cardbook dalšími způsoby ochrany, monitoringem nebo vyhledáváním neoprávněného obsahu (systém řízení práv - RMS) Práva k ochranným známkám a duševnímu vlastnictví. Kromě případů výslovně uvedených ve Zvláštních podmínkách Licence a Zvláštních podmínkách Prodeje, nevznikají Uživateli k Obsahu cardbook žádná autorská či jiná práva. Uživatel bere na vědomí, že na základě těchto Podmínek není oprávněn užívat označení cardbook, její ochranné známky, loga, doménová jména ani žádná jiná označení a obchodní prvky cardbook Zakázané Užití Služeb. Uživatel nesmí poškodit nebo přerušit, přetížit nebo zhoršit funkci serverů provozovaných cardbook, nebo rušit používání těchto serverů nebo Služeb Třetími osobami. Uživatel nesmí jakýmkoli způsobem získávat ani se pokoušet získávat jakékoli rozmnoženiny Obsahu cardbook, jakékoli materiály či informace týkající se Služeb, které nejsou nebo nebyly veřejně zpřístupněny nebo poskytnuty prostřednictvím serverů provozovaných cardbook Licence k Obsahu Uživatele. Pokud Uživatel v souvislosti s využíváním Služeb přenese na Veřejné stránky jakékoli texty, obrázky, videa, zvukové stopy či jiná autorská díla (dále jen Předmět licence ), bezplatně, výslovně a dobrovolně tím poskytuje cardbook nevýhradní celosvětovou a časově neomezenou licenci k všem způsobům užití Předmětu Licence, zejména k oprávnění pozměnit, upravit, kopírovat, distribuovat, předávat a jiným způsobem Předmět licence sdělovat veřejnosti, či jinak jej rozšiřovat, zobrazovat, provádět, reprodukovat, publikovat, či jinak zveřejňovat, poskytovat tato oprávnění a udělovat podlicence či postoupit licenci k Předmětu licence Třetím osobám, a vytvářet z nich souborná, či odvozená díla. Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb cardbook Strana 4

5 Uživatel vůči cardbook prohlašuje a zaručuje, že je oprávněn cardbook poskytnout licenci k Předmětu Licence dle těchto Podmínek a že poskytnutím takové licence Uživatelem ani jejím užíváním ze strany cardbook nedojde k porušení práv třetích osob Cardbook není povinna Předmětu licence jakkoli užívat a je oprávněna Předmět licence kdykoli na základě vlastního uvážení odstranit z Webových stránek provozovaných cardbook Úplatnost. Některé Služby jsou cardbook nabízeny jako služby zpoplatněné (např. poskytování licence a prodej obrazů). V případě zpoplatnění Služby je tato skutečnost u příslušné Služby uvedena, případně je u takové Služby stanovena výše ceny za tuto Službu. Výše ceny za Službu je platná v okamžiku uskutečnění objednávky této Služby vyplněním a odesláním objednávkové formuláře k takovéto Službě Zásady chování Uživatele Porušování právních předpisů. Uživatel nese odpovědnost za důsledky svých činů spojených s užíváním Služeb a souhlasí s tím, že Služby nebude používat k žádným aktivitám, které jsou nebo by mohly být v rozporu s právními předpisy České republiky či jiných států vztahujících se na Uživatele, pravidly používání služeb cardbook a jejími oprávněnými zájmy, jakož i obecně uznávanými zásadami používání služeb poskytovaných prostřednictvím sítě Internet Uživatel je povinen vždy respektovat práva cardbook a Třetích osob, zejména při nakládání s autorskými díly a jinými předměty práv duševního vlastnictví Uživatel zejména nesmí: a) užívat kteroukoli Službu cardbook v rozporu s těmito Podmínkami, b) odstraňovat či měnit oznámení o autorském právu nebo o vlastnictví či jiná oznámení a informace obsažené v Obsahu cardbook a Obsahu Třetích osob, c) zneužívat Webové stránky pro prodej nebo koupi výrobků či služeb Uživatele nebo Třetích osob či jinak komerčně užívat jakékoli Služby způsobem způsobilým poškodit cardbook, d) získávat přihlašovací jména a/nebo hesla jiných Uživatelů či odstraňovat nebo měnit jakékoli identifikační údaje jiných Uživatelů Služeb, e) zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást Služby, nebo se pokusit narušit stabilitu, chod nebo data Služeb, f) vyvolat dojem, že Uživatelem Služby je jiná právnická nebo fyzická osoba, než Uživatel, nebo vytvářet Uživatelské Účty, jejichž parametry (např. adresa ové schránky) mohou budit pohoršení či jsou v rozporu s morálními nebo etickými pravidly, g) vědomě blokovat jakoukoli technologii nebo nástroj sloužící cardbook k ochraně Obsahu Služeb (viz čl. 4.3, písm. e) a f) výše), h) používat bez předchozího písemného souhlasu cardbook deep linking nebo jiný software či automatické zařízení, technologie nebo algoritmy ke crawlování, Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb cardbook Strana 5

6 scrollování, vyhledávat nebo monitorovat webové stránky provozované cardbook či neoprávněně získávat nebo kopírovat Obsah cardbook a Obsah Třetích Osob, i) kopírovat, přesměrovávat nebo jinak zneužívat Webové stránky nebo jakýkoli Obsah cardbook a Obsah Třetích osob, j) zkoumat, skenovat nebo testovat bezpečnost Webových stránek nebo podporující sítě, vyhledávat nebo shromažďovat informace o návštěvnících těchto Webových stránek nebo osobní údaje o Uživatelích či jiných zákaznících cardbook, k) používat jakékoli zařízení, software nebo postup, který narušuje řádné fungování Webových stránek nebo jakékoli transakce prováděné prostřednictvím Webových stránek nebo který je způsobilý poškodit jiné Uživatele Služeb, l) porušovat práva cardbook nebo Třetích osob jiným způsobem než je uvedeno v předchozích bodech, např. porušením práv k ochranné známce či jiných práv Třetích osob, cardbook a m) pokusit se jednat kterýmkoli zde zakázaným způsobem Uživateli se dále výslovně zakazuje předávat cardbook (tj. umisťovat, nahrávat, odkazovat či jinak šířit) Obsah Uživatele, který zejména: a) porušuje práva duševního vlastnictví (autorská práva, práva související s právem autorským, průmyslová práva apod.) jiných osob, b) vede k nekalosoutěžnímu jednání, které je v rozporu s předpisy upravujícími soutěž v hospodářském styku nebo se zvyklostmi soutěže, přičemž mohou poškodit dobrou pověst nebo ohrozit chod nebo rozvoj podniku soutěžitele, c) obsahuje neoprávněně užité ochranné známky, obchodní jména a chráněná označení původu, k nimž přísluší výhradní právo Třetí osobě, nebo jakékoliv označení s ním zaměnitelné, d) obsahuje jakékoli části, jež podněcují nebo směřují k neplnění povinnosti uložené zákonem nebo na základě zákona nebo trestnému činu nebo schvalují trestný čin nebo veřejně vychvalují pro trestný čin jeho pachatele, e) obsahuje jakékoli části, jež svádí ke zneužívání návykových nebo životu nebezpečných látek nebo podporují nebo podněcují zneužívání takových látek, f) obsahují jakékoli části, jež vyhrožují jiným osobám nebo skupině obyvatelů usmrcením, ublížením na zdraví nebo způsobením škody velkého rozsahu, g) obsahuje jakékoli části, jež hanobí některý národ, jeho jazyk, některou etnickou skupinu nebo rasu, nebo skupinu obyvatel pro jejich politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že jsou bez vyznání, h) obsahuje jakékoli části, jež podněcují k nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejích příslušníků, i) obsahuje poplašnou zprávu, která je nepravdivá, Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb cardbook Strana 6

7 j) obsahuje pornografická díla nebo umožňuje osobám mladším osmnácti let přístup k jakýmkoliv pornografickým dílům, k) obsahuje nepravdivý údaj o jiné osobě, který je způsobilý značnou měrou ohrozit vážnost této osoby u spoluobčanů, zejména poškodit je v zaměstnání, narušit její rodinné vztahy nebo způsobit jí jinou vážnou újmu, l) podporuje nebo propaguje hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka nebo hlásá národnostní, rasovou, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob, nebo veřejně projevují sympatie k těmto hnutím, m) popírá, zpochybňuje, schvaluje nebo se snaží ospravedlnit nacistické nebo komunistické genocidium nebo jiné zločiny proti lidskosti a n) jsou v jakémkoli jiném ohledu v rozporu s dobrými mravy Sankce. V případě, že uživatel užívá kteroukoli Službu v rozporu s těmito Podmínkami, má cardbook právo kdykoli, bez předchozího upozornění a bez jakéhokoli nároku ze strany Uživatele ukončit či omezit poskytování Služeb, smazat, odstranit nebo jinak znepřístupnit Obsah Uživatele, nebo zrušit či zablokovat Uživatelský účet. 5. Ochrana osobních údajů 5.1. Osobní údaje a citlivé údaje. Osobními údaji se rozumí informace o Uživateli, na základě kterých lze Uživatele přímo či nepřímo identifikovat. Citlivými údaji se rozumí osobní údaje Uživatele, vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě Uživatele a genetický údaj Uživatele, nebo jakýkoli biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci Uživatele Účel shromáždění a zpracování osobních údajů. Cardbook shromažďuje, zpracovává a sleduje osobní údaje jednotlivých Uživatelů za účelem vytvoření a údržby Uživatelského účtu a profilu Uživatele, a dále za účelem poskytování Služeb a zasílání oznámení o změně Podmínek a pro účely statistické služby Rozsah informací. Cardbook je oprávněna požadovat poskytnutí osobních informací v souvislosti s registrací Uživatele a vytvořením Uživatelského účtu a profilu Uživatele a v souvislosti s poskytováním dalších Služeb Uživateli (např. pro účely vyřízení objednávky Služeb a vystavení faktur, zřízení přístupu k aplikacím umístěným na Webových stránkách apod.) Poskytnutí citlivých údajů. Poskytnutí jakýchkoli citlivých údajů není povinné. cardbook po Uživateli nevyžaduje ani nebude vyžadovat jakékoli citlivé údaje. Pokud Uživatel poskytne v rámci Služeb jakékoli citlivé údaje, činí tak dobrovolně na základě svého uvážení Ochrana Osobních údajů. Cardbook shromažďuje a uchovává Uživatelem zadané osobní údaje prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečené databázi. Cardbook chrání osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních šifrovacích technologií, které dopovídají stupni technického rozvoje. Cardbook prohlašuje, že podnikla veškerá Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb cardbook Strana 7

8 možná, tj. t.č. známá opatření, aby tyto údaje zabezpečila před neoprávněnými zásahy Třetích osob Cardbook nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy Třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby neoprávněně získají přístup k osobním údajům jednotlivých Uživatelů a/nebo k jejich Uživatelským účtům či profilům a/nebo k příslušné databázi cardbook a tyto údaje neoprávněně použijí nebo je zpřístupní Třetím osobám Cardbook nenese odpovědnost za osobní údaje Uživatele zpřístupněné Uživatelem na Veřejných stránkách. Uživatel bere na vědomí, že k takto zpřístupněným údajům mají přístup Třetí osoby, které mohou použít tyto údaje např. pro zasílání nevyžádané pošty či jiným způsobem Uživatel prohlašuje, že si je vědom rizik pro něho vyplývajících z výše uvedených neoprávněných zásahů Třetích osob Omezení nakládání s údaji. Cardbook nebude bez předchozího svolení Uživatele zpracovávat, sdílet, prodávat ani používat osobní údaje Uživatele způsobem, který by byl v rozporu s těmito Podmínkami Souhlas uživatele se zpracováním osobních údajů. Provedením registrace (tj. vyplněním registračního formuláře, zaškrtnutím políčka a odesláním vyplněného registračního formuláře), a/nebo vytvořením profilu, a/nebo objednáním zboží či služeb nabízených cardbook na Webových stránkách (tj. vyplněním objednávkového formuláře) či zahájením užívání jiných Služeb, pro které cardbook vyžaduje poskytnutí osobních informací, uděluje Uživatel v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen ZoOÚ ), souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých dle těchto Podmínek cardbook jako správci, za účelem identifikace Uživatele při užívání Služeb Cookies. Uživatel bere na vědomí a souhlasí, že v případě užití Webových stránek, zašle cardbook počítači Uživatele soubor - tzv. cookie, které umožňují uchovat informace o preferencích Uživatelů, a dále automaticky shromažduje určité informace a uchová je v souborech cardbook. Tyto informace obsahují adresy internetového protokolu (IP), typ vyhledávače, poskytovatele internetových služeb (ISP), odkazující/výchozí stránky, operační systém, údaje o datu/času a clickstreamová data. Takto získané informace, které neidentifikují individuální Uživatele, je cardbook oprávněna použít pro správu Webových stránek, pro sledování pohybu Uživatelů po Webových stránkách a pro shromáždění demografických údajů o uživatelské základně. Cardbook je oprávněna přiřadit takto shromážděné údaje k osobně identifikovatelným údajům. IP adresy jsou spojeny s osobně identifikovatelnými údaji pro rozdělení typů zákazníků pro statistické účely. V případě tzv. cookie může Uživatel ve svém vyhledávači nastavit odmítnutí cookies s tím, že přístup na některé nebo všechny prvky Webových stránek může v takovémto případě být omezen nebo zastaven Předávání osobních údajů. Provedením registrace a/nebo vytvořením profilu, a/nebo objednáním zboží či služeb nabízených cardbook na Webových stránkách či zahájením užívání jiných Služeb, pro které cardbook vyžaduje poskytnutí osobních informací, uděluje Uživatel cardbook souhlas k předání osobních údajů Uživatele Zpracovateli, pokud to je třetí osoba. Poskytnutí osobních údajů Uživatelů osobám, které zajišťují pro cardbook poskytování Služeb, je cardbook oprávněna pouze za podmínky, že zajistí, aby tyto osoby zachovaly důvěrnost osobních údajů Uživatelů a nezneužily tyto údaje ve svůj prospěch nebo ve prospěch jiných osob. Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb cardbook Strana 8

9 5.7. Doba udělení souhlasu. Uživatel uděluje shora uvedené souhlasy se zpracováním a předáváním osobních údajů na dobu 10 (deseti) let, neodvolá-li svůj souhlas dříve Zpracovatel. Správce je oprávněn pověřit v souladu se ZoOÚ třetí osobu jako zpracovatele osobních údajů Odvolání souhlasu. Souhlas Uživatele se zpracováním osobních údajů dle tohoto čl. V. VSP je dobrovolný. Uživatel je oprávněn kdykoli tento souhlas písemně odvolat doručením písemného odvolání souhlasu na adrese místa podnikání cardbook. Po odvolání souhlasu cardbook zajistí, aby veškeré údaje Uživatele byly vymazány a současně zajistí, aby tyto údaje nebyly dále zpracovávány či šířeny za účelem dalšího poskytování Služby. V takovém případě se na Uživatele nebudou vztahovat ta ustanovení Podmínek, která jsou podmíněna poskytnutím souhlasu Přístup Uživatele k údajům. Uživatel má od okamžiku provedení registrace a/nebo vytvoření profilu, a/nebo objednání zboží či služeb nabízených cardbook na Webových stránkách a/nebo zahájení užívání jiných Služeb, pro které cardbook vyžaduje poskytnutí osobních informací, právo kdykoliv požádat cardbook o informaci týkající se zpracovávání svých osobních údajů. V takovém případě cardbook poskytne Uživateli informace v rozsahu stanoveném ZoOÚ. Pokud se Uživatel domnívá, že cardbook zpracovává jeho osobní údaje v rozporu se ZoOÚ, má právo požádat cardbook (nebo zpracovatele, jedná-i se o osobu odlišnou od cardbook) o vysvětlení, nebo požadovat, aby cardbook (nebo zpracovatel) odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo odstranění osobních údajů. Uživatel je dále oprávněn se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů Poskytnutí osobních údajů. Uživatel bere na vědomí, že cardbook může být povinna poskytnout osobní údaje na základě zákona nebo ke splnění své zákonné povinnosti (např. v rámci soudních či správních řízení). Cardbook je dále oprávněna, bude-li to nezbytné, zpřístupnit osobní údaje k ochraně práv cardbook, Zpracovatele, nebo k ochraně osobní bezpečnosti Uživatelů či Třetích osob Statistická data. Uživatel souhlasí s anonymním užitím a/nebo zveřejněním registračních a statistických údajů cardbook a propojených osob pro rozvoj a provoz poskytovaných Služeb. Cardbook je oprávněna sdělovat propojeným osobám pro účely provozování serverů propojených osob statistické údaje týkající se Uživatelů. Statistické údaje a jejich sestavy však nebudou obsahovat osobní údaje takového charakteru, které by mohly na základě jednoho, či více těchto údajů, přímo či nepřímo identifikovat Uživatele nebo které by umožnily jakékoli Třetí osobě Uživatele kontaktovat. 6. Obchodní sdělení 6.1. Obchodní sdělení v rámci Služeb. Uživatel tímto bere na vědomí a vyslovuje souhlas s tím, že v rámci Služeb mohou být zobrazovány reklamní a/nebo propagační sdělení (dále jen Reklama ). Tato Reklama se může týkat Obsahu Služeb, dotazů zadávaných prostřednictvím Služeb i jiných informací Rozsah Reklamy a způsob jejího zobrazení určuje cardbook a je oprávněna jej bez předchozího upozornění kdykoli změnit Reklama představuje Obsah Třetích osob, a cardbook proto žádným způsobem neodpovídá za obsah Reklamy. Pro vyloučení pochybností strany výslovně prohlašují, že cardbook neodpovídá za jakoukoli škodu vzniklou Uživateli, v důsledku existence, neúplnosti, nepřesnosti nebo neaktuálnosti jakékoli Reklamy nebo v důsledku vztahu Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb cardbook Strana 9

10 Uživatele se zadavatelem Reklamy nebo prodejcem inzerovaného zboží nebo služeb Obchodní sdělení. Uživatel tímto v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v platném znění (dále jen Zákon o informační společnosti ), souhlasí s tím, že cardbook je oprávněna zasílat Uživateli na ovou adresu Uživatele uvedenou při registraci a/nebo při vytvoření profilu (či jejich změně), a/nebo při objednávce zboží či služeb cardbook na Webových stránkách (tj. vyplněním objednávkového formuláře) a/nebo při zahájení užívání jiných Služeb, pro které cardbook vyžaduje poskytnutí e- mailové adresy Uživatele, obchodní sdělení, obsahující zejm. informace o novinkách nabízených Služeb a propagačních a slevových či jiných akcí cardbook, a dále o produktech a službách Třetích osob Reklamní patičky. Uživatel tímto v souladu se Zákonem o informační společnosti rovněž souhlasí s tím, že cardbook je oprávněn zasílat Uživateli na ovou adresu Uživatele uvedenou při registraci a/nebo při vytvoření profilu (či jejich změně), a/nebo při objednávce zboží či služeb cardbook na Webových stránkách (tj. vyplněním objednávkového formuláře) a/nebo při zahájení užívání jiných Služeb, pro které cardbook vyžaduje poskytnutí e- mailové adresy Uživatele, obchodní sdělení ve formě reklamních patiček a reklamních sdělení, tj. krátkých sdělení připojovaných k příchozí elektronické poště V případě, že Uživatel bude chtít odvolat svůj souhlas se zasíláním reklamy, informuje o tom cardbook prostřednictvím ové adresy: nebo prostřednictvím pokynů uvedených v ech obsahujících obchodní sdělení. 7. Vyloučení odpovědnosti 7.1. Vyloučení záruk. Služby poskytované cardbook Uživateli jsou poskytovány tak jak jsou. Cardbook neposkytuje Uživateli žádné záruky ohledně Služeb, Obsahu cardbook a Obsahu Třetích stran, zejména žádné záruky ohledně funkčnosti a dostupnosti Služeb. Zejména Uživateli neodpovídá za to, že: a) Služby budou dostupné nepřetržitě dvacet čtyři hodin denně, sedm dní v týdnu, b) Služby budou plně funkční po celou dobu dostupnosti Služeb, c) Služby budou poskytovány bez chyb, d) Obsah cardbook či Obsah Třetích Osob je přesný či správný a neporušuje žádná práva Třetích osob a e) jakákoli část Obsahu cardbook licencovaná Uživatelem bude vždy umístěna a dostupná na Webových stránkách Odpovědnost za škodu. Uživatel prohlašuje, že bere na vědomí, že cardbook neposkytuje ohledně poskytování Služeb žádné záruky, a že je proto poskytování Služeb spojeno s určitým rizikem; toto riziko Uživatel akceptuje a zavazuje se učinit veškeré přiměřené kroky k tomu, aby v maximální možné míře vyloučil či omezil možnost vzniku újmy či jiných nepříznivých následků na svojí straně v souvislosti s užíváním Služeb K tomu se Uživatel zejména zavazuje a) pravidelně vhodným způsobem zálohovat veškerý Obsah Uživatele a Uživatelem oprávněně licencovaný Obsah cardbook a Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb cardbook Strana 10

11 b) činit další vhodná opatření Cardbook Uživateli neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu, která Uživateli vznikne v souvislosti s používáním Služeb, Obsahu cardbook či Obsahu Třetích osob. Společnost cardbook vůči Uživateli zejména neodpovídá za: a) nefunkčnost, nedostupnost či špatnou dostupnost či funkčnost jakékoliv Služby, b) ztrátu, neuložení nebo poškození jakéhokoliv Obsahu Uživatele a Uživatelem oprávněně licencovaného Obsahu cardbook, c) jakýkoliv následek poskytnutí nesprávných, nepřesných či neúplných údajů o Uživateli při zahájení poskytování Služeb (či jakékoli následné změně), d) jakýkoliv následek porušení povinností ze strany Uživatele ohledně ochrany hesla a přístupových údajů k Uživatelskému účtu nebo profilu, e) jakýkoliv následek používání Služeb a f) dostupnost a obsah webových stránek Třetích osob, na něž jsou na Webové stránce umístěny odkazy. Cardbook i Uživatel prohlašují, že úmyslem smluvních stran je v maximální míře dovolené kogentními ustanoveními právních předpisů omezit odpovědnost cardbook v souvislosti se Službami vůči Uživateli Odpovědnost podle zvláštních předpisů. Cardbook v souladu s ustanovením 3, 4 a 5 Zákona o informační společnosti, zásadně neodpovídá za Obsah Uživatele Limitace škody. Strany se dohodly, že rozsah náhrady škody, která může vzniknout Uživateli v důsledku jednoho či více porušení povinností cardbook vyplývajících z těchto Podmínek, se omezuje částkou Kč (slovy: deset tisíc korun českých), přičemž tato částka odpovídá výši škody, způsobené Uživateli, kterou strany mohou v této souvislosti rozumně předvídat s přihlédnutím ke všem skutečnostem, jež v době zahájení užívání Služeb Uživatelem strany mohou nebo mají znát. Uživatel není oprávněn užívat Služby způsobem, při kterém by mohla vzniknout škoda vyšší. V takovém případě není oprávněn domáhat se vyšší škody, než je stanovený limit Kč, když toto bere s ohledem na charakter služby a ustanovení 415 občanského zákoníku na vědomí Odškodnění. Uživatel se zavazuje odškodnit cardbook za veškerou újmu, která jí vznikne v důsledku porušení ustanovení těchto Podmínek Uživatelem, včetně újmy, která cardbook vznikne v souvislosti s Obsahem, který Uživatel umístí na Webových stránkách Smluvní pokuta. V případě neoprávněného užití takové části Obsahu cardbook, ke které lze v souladu s českým právním řádem a Webovýma stránkami nabýt licenci, se Uživatel zavazuje zaplatit cardbook smluvní pokutu ve výši Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých). Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo cardbook požadovat příslušnou náhradu škody, včetně škody přesahující výši smluvní pokuty a uplatnění dalších práv, které české právní předpisy v této souvislosti cardbook poskytují. Smluvní pokuta za neoprávněné užití Děl je obsažena ve Zvláštních podmínkách Licence. 8. Souhlas s Podmínkami 8.1. Souhlas s Podmínkami. Každý z Uživatelů je povinen se před zahájením užívání Služeb seznámit s těmito Podmínkami a vyjádřit s nimi svůj souhlas. Souhlas lze vyjádřit buď přímo kliknutím na tlačítko vyjadřující souhlas se zněním těchto Podmínek, nebo fakticky tím, že Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb cardbook Strana 11

12 Uživatel začne používat jakoukoli ze Služeb. Pokud Uživatel s těmito Podmínkami nesouhlasí, je povinen zdržet se užívání Služeb Změny a účinnost změn Podmínek: Změny podmínek. Cardbook je oprávněna kdykoli jednostranně změnit obsah těchto Podmínek. O změně Podmínek bude cardbook Uživatele informovat alespoň 30 dnů před plánovaným dnem účinnosti nového znění Podmínek vyvěšením oznámení o novém znění Podmínek společně s novým zněním Podmínek a/nebo zasláním oznámení o změně Podmínek na ovou adresu Uživatele uvedenou při registraci a/nebo při vytvoření profilu (či jejich změně), a/nebo při objednávce zboží či služeb cardbook na Webových stránkách a/nebo při zahájení užívání jiných Služeb, pro které cardbook vyžaduje poskytnutí ové adresy Uživatele Účinnost změn Podmínek. Jakékoliv změny těchto Podmínek nabývají účinnosti dnem určeným cardbook, avšak ve vztahu ke každému Uživateli pouze v případě, že Uživatel s takovou změnou projeví souhlas. Za projevení souhlasu ze strany Uživatele se považuje buď kliknutí na příslušné tlačítko vyjadřující souhlas se změnou Podmínek nebo pokračování v používání Služeb ze strany Uživatele i po datu určeném cardbook jako datum účinnosti změny Podmínek. Pokud Uživatel se změnami Podmínek nesouhlasí, je povinen zdržet se užívání Služeb po datu určeném cardbook jako datum účinnosti změny Podmínek Pro vyloučení pochybností strany prohlašují, že Uživatel, který se již v minulosti zaregistroval v rámci užívání některé ze Služeb přede dnem účinnosti těchto Všeobecných smluvních podmínek a nadále na základě původní registrace Užívá Služby, stává se bez dalšího Uživatelem dle těchto Všeobecných smluvních podmínek a má se za to, že provedl registraci ve smyslu čl. III. těchto Podmínek. 9. Různé 9.1. Porušování práv Uživatele. V případě, že Uživatel zjistí, že na Webových stránkách dochází k porušování jeho autorských práv, informuje cardbook o takovémto porušení oznámením obsahujícím: a) fyzický nebo elektronický podpis vlastníka autorského práva nebo osoby oprávněné jednat jako zástupce vlastníka autorského práva, b) popis díla nebo děl, na které se tvrzená ochrana dle autorského práva vztahuje, a kterého se dle Uživatele porušení týká, stejně jako identifikaci materiálu, který toto porušení obsahuje, c) popis místa, kde je tento materiál umístěn na Webových stránkách, d) dostatečné informace umožňující cardbook Uživatele kontaktovat (např. adresa bydliště, telefonní číslo a ová adresa) a e) další informace, o které Uživatele cardbook v této souvislosti požádá. V případě, že cardbook dojde k závěru, že na Webových stránkách dochází k porušování práv Uživatele, bude Uživatele kontaktovat se sdělením o dalším postupu cardbook Vztah k Třetím osobám: Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb cardbook Strana 12

13 Obsah Třetích osob. Cardbook není odpovědná za Obsah Třetích osob zobrazovaný Uživatelům v rámci Služeb či poskytovaný Uživatelům v rámci Služeb, a to zejména za reklamní sdělení Třetích osob zobrazovaná v rámci Služeb a software Třetích osob nabízený Uživatelům ke stažení v rámci Služeb. Cardbook zejména neodpovídá za to, že Obsah Třetích osob nezasahuje do práv jiných osob Obsah serverů Třetích osob. Servery ani služby Třetích osob nejsou cardbook kontrolovány a cardbook není odpovědná za obsah žádného ze serverů Třetích osob, ani za obsah žádného propojení obsaženého na stránkách Třetích osob, ani za žádné změny či aktualizace serverů Třetích osob. Cardbook není odpovědná za žádnou formu přenosu přijatého od jakéhokoli serveru Třetích osob. Propojení serverů Třetích osob se službami cardbook neznamená, že by cardbook schvalovala obsah těchto serverů nebo byl v jakémkoli spojení s jejich provozovateli Zpřístupnění osobních údajů a Uživatelského účtu. Osobní údaje budou serveru Třetí osoby zpřístupněny pouze v případě, že se Uživatel na tomto serveru přihlásí k propojení se Službou a poskytne Třetí osobě souhlas se zpracováním osobních údajů. Jakmile server Třetí osoby, jemuž byl udělen souhlas dle předcházející věty, požádá cardbook o zpřístupnění údajů Uživatele, budou tyto údaje zašifrovány a zabezpečeně odeslány na tento server pomocí moderní šifrovací technologie. Uživatel bere tímto na vědomí, že jakékoli zprávy či informace odeslané na Webové stránky mohou být prohlíženy či zachyceny Třetími osobami, i v případě zvláštního oznámení o kódování této informace (např. finanční informace) a že jakákoli osobně identifikovatelná informace, kterou poskytne v souvislosti s Veřejnými stránkami, může být přečtena, evidována či použita jinými uživateli Veřejných stránek a mohla by být použita k odesílání nevyžádaných zpráv Použití osobních údajů na serverech Třetích osob. Uživatel je odpovědný za to, že se seznámil s prohlášením o zásadách používání osobních údajů a podmínkami jejich použití na každém serveru Třetí osoby, který navštívil a ujistil se, že souhlasí se způsobem použití svých osobních údajů na příslušném serveru Třetí osoby Uzavírání smluv. V případě uzavření jakékoli smlouvy mezi Uživatelem fyzickou osobou jednající mimo rámec obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a cardbook prostřednictvím elektronické komunikace (např. kupní smlouvy) nebude použití komunikačních prostředků zpoplatněno Důvěrnost. Veškeré informace, které byly Uživateli v souvislosti se Službami cardbook poskytnuty a které cardbook označí jako důvěrné nebo jinak podobně označí či informace, které vzhledem ke svému obsahu lze považovat za důvěrné, není Uživatel oprávněn sdělovat nebo jinak zveřejnit bez předchozího písemného souhlasu cardbook, s výjimkou poskytnutí takovéto důvěrné informace zaměstnancům, dodavatelům či jiným osobám činných ve prospěch Uživatele, pokud je takováto znalost důvěrné informace potřebná pro realizaci Služeb. Tento zákaz se neuplatní v případě informací, které jsou veřejně přístupné či vůči kterým má Uživatel zákonnou informační povinnost. Toto ustanovení zůstává v platnosti i po ukončení smluvního vztahu mezi Uživatelem a cardbook. 10. Závěrečná ustanovení Komunikace. Veškerá komunikace mezi cardbook a Uživatelem může být uskutečňována buď písemně (v případě cardbook doručením na adresu místa podnikání a v případě Uživatele doručením na adresu uvedenou Uživatelem při užívání Služeb nebo na adresu, na které se Uživatel zdržuje), em (v případě cardbook doručením na ovou adresu Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb cardbook Strana 13

14 a v případě Uživatele na ovou adresu uvedenou při užívání Služeb). Komunikace ze strany cardbook ve vztahu k jednomu či více Uživatelům může být cardbook uskutečněna rovněž formou zveřejnění určitého sdělení prostřednictvím Webových stránek (například v případě oznámení změny těchto Podmínek). Při použití některého ze shora uvedených způsobů komunikace se má za to, že byla zachována písemná forma. Ústní komunikace mezi cardbook a Uživatelem se může uskutečňovat prostřednictvím telefonu nebo prostřednictvím obdobných služeb umožňujících dálkový přenos hlasu Rozhodné právo a kolizní normy. Tyto Podmínky jakož i veškeré právní vztahy vznikající či které v budoucnu vzniknou mezi cardbook na straně jedné a Uživatelem na straně druhé v souvislosti se Službami se řídí právním řádem České republiky Řešení sporů. Veškeré spory vzniklé na základě těchto Podmínek nebo v souvislosti s nimi, nebo které vzniknou v souvislosti se Službami, budou s konečnou platností rozhodnuty v občanském soudním řízení před obecnými soudy České republiky Jazyková verze. Tyto Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce a anglickém jazyce. V případě rozporu mezi českou a anglickou verzí Podmínek, platí ustanovení české verze Salvátorská klauzule. Pokud jakékoliv ustanovení těchto Podmínek je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část a je oddělitelným od ostatních ustanovení těchto Podmínek, taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv jiných ustanovení těchto Podmínek. Cardbook v takovém případě nahradí takové neplatné nebo nevymahatelné ustanovení jiným ustanovením, které bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu původního ustanovení Nástupnictví uživatele. Uživatel je oprávněn postoupit nebo převést svá práva vyplývající z Užívání Služeb pouze se souhlasem cardbook, přičemž právní nástupce Uživatele je vázán těmito Podmínkami Nástupnictví cardbook. Cardbook je oprávněna Službu společně s veškerým obsahem a právy prodat či převést na jinou osobu, která na kterou přejdou veškerá práva a povinnosti ze Služby. K nástupnictví za cardbook není třeba souhlasu Uživatele Účinnost. Toto znění Podmínek nabývá účinnosti dne 1 března V případě jakýchkoli dotazů týkajících se těchto Podmínek, může Uživatel kontaktovat cardbook na ové adrese: Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb cardbook Strana 14

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Společnost KUKRAL COMPANY s.r.o.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Společnost KUKRAL COMPANY s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti KUKRAL COMPANY s.r.o. se sídlem České Budějovice - České Budějovice 6, nám. Švabinského 961/10, PSČ 370 08 identifikační číslo: 281 59 853 společnost zapsaná

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Společnost Expanzia s.r.o., IČ: 24760111, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Spálená 97/29, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY A SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY A SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY A SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen VSP ) stanoví práva a povinnosti mezi společností Klub NEOMEZENE.cz

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY užívání služeb portálu HypotečníPartner.cz společnosti SH DATA s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY užívání služeb portálu HypotečníPartner.cz společnosti SH DATA s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY užívání služeb portálu HypotečníPartner.cz společnosti SH DATA s.r.o. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Společnost SH DATA s.r.o. IČ: 28347412, se sídlem Lerchova 18, 602 00 Brno, zapsaná

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti i-prosperity.com s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky společnosti i-prosperity.com s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky společnosti i-prosperity.com s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Společnost i-prosperity.com s.r.o., IČO 02895455, se sídlem Kovanice 85, 288 02 Kovanice zapsaná v obchodním rejstříku

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Definice

I. Úvodní ustanovení. II. Definice Smluvní podmínky Smluvní podmínky užívání služeb na serveru dostupném z internetové adresy (URL) http://www.videoboard.net (dále jen Smluvní podmínky ) I. Úvodní ustanovení 1. Obchodní společnost VIDEOBOARD

Více

Obchodní podmínky HypotekaHned.cz

Obchodní podmínky HypotekaHned.cz Obchodní podmínky HypotekaHned.cz 1. Úvodní ustanovení 1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen VSP ) stanoví práva a povinnosti mezi společností Ontran Technologies s.r.o., IČ 28892895, se sídlem

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY užívání služeb webového portálu wikireality.cz

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY užívání služeb webového portálu wikireality.cz I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY užívání služeb webového portálu wikireality.cz 1.1 Internetový portál wikireality.cz, který je provozován společností Pricetown.s.r.o, IČ: 279 17 223, se

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY. UŽÍVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI PROFIMEDIA.CZ a.s.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY. UŽÍVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI PROFIMEDIA.CZ a.s. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI PROFIMEDIA.CZ a.s. 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost Profimedia.CZ a.s., IČ: 031 61 412, se sídlem Pardubice, Zelené Předměstí, Nerudova 1668, PSČ

Více

Všeobecné smluvní podmínky užívání

Všeobecné smluvní podmínky užívání Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb poskytovaných na serveru Ovcee.cz (dále jen Podmínky ) Nahráním souboru na server Ovcee.cz nebo zaregistrováním se a vytvořením účtu uživatele souhlasí uživatel

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů. Všeobecné podmínky pro užívání internetových stránek www.poradna-lasky.cz

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů. Všeobecné podmínky pro užívání internetových stránek www.poradna-lasky.cz Všeobecné podmínky pro užívání internetových stránek www.poradna-lasky.cz I. Úvodní ustanovení Tyto všeobecné podmínky upravují přístup k obsahu a službám na internetových stránkách umístěných na adrese

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY REGISTRACE NA NÁRODNÍM GEOPORTÁLU INSPIRE A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (OOÚ)

SMLUVNÍ PODMÍNKY REGISTRACE NA NÁRODNÍM GEOPORTÁLU INSPIRE A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (OOÚ) SMLUVNÍ PODMÍNKY REGISTRACE NA NÁRODNÍM GEOPORTÁLU INSPIRE A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (OOÚ) I. Úvodní ustanovení II. 1. Státní příspěvková organizace CENIA, česká informační agentura životního prostředí,

Více

Smlouva o poskytování služby Smartemailing

Smlouva o poskytování služby Smartemailing Smlouva o poskytování služby Smartemailing uzavřená na základě 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Firma 2.0 s.r.o., IČ 292 10 372 se sídlem: Krakovská 583/9, 110 00 Praha

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

Smlouva o poskytování služby AutoMail

Smlouva o poskytování služby AutoMail Smlouva o poskytování služby AutoMail Uzavřená na základě paragrafu 269 odst. 2 zákona č. 513 / 1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění ROUCEK Group s.r.o., IČ: 01451561 Se sídlem: Rvačov 154, 413

Více

Pravidla užívání aplikace Nadesignuj Jackovu kytaru

Pravidla užívání aplikace Nadesignuj Jackovu kytaru Pravidla užívání aplikace Nadesignuj Jackovu kytaru (dále jen Podmínky ) 1. SEZNAM POJMŮ 1.1. Provozovatel Provozovatelem pro značku Jack Daniel s se míní společnost Brown-Forman, Czechia, s.r.o., Identifikační

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY UŢÍVÁNÍ SLUŢEB NÁRODNÍHO GEOPORTÁLU INSPIRE

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY UŢÍVÁNÍ SLUŢEB NÁRODNÍHO GEOPORTÁLU INSPIRE VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY UŢÍVÁNÍ SLUŢEB NÁRODNÍHO GEOPORTÁLU INSPIRE I. Úvodní ustanovení II. 1. Státní příspěvková organizace CENIA, česká informační agentura životního prostředí, se sídlem Praha 10,

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

Smluvní podmínky poskytování a užívání služby DirectMailer (dále jen smluvní podmínky )

Smluvní podmínky poskytování a užívání služby DirectMailer (dále jen smluvní podmínky ) Smluvní podmínky poskytování a užívání služby DirectMailer (dále jen smluvní podmínky ) I. Úvodní ustanovení a vymezení některých pojmů 1.1 Služba DirectMailer spočívá v sadě on-line prostředků a nástrojů

Více

Všeobecné obchodní podmínky webového portálu www.mamvybrano.cz, provozovaného obchodní společnost MÁM VYBRÁNO s.r.o., IČ

Všeobecné obchodní podmínky webového portálu www.mamvybrano.cz, provozovaného obchodní společnost MÁM VYBRÁNO s.r.o., IČ Všeobecné obchodní podmínky webového portálu www.mamvybrano.cz, provozovaného obchodní společnost MÁM VYBRÁNO s.r.o., IČ 04242165, se sídlem Jinonická 694/7, Košíře, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. se sídlem Na Dolinách 150/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24147591, zapsané do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 183015

Více

Všeobecné obchodní podmínky a podmínky pro používání služeb Takeplace

Všeobecné obchodní podmínky a podmínky pro používání služeb Takeplace Všeobecné obchodní podmínky a podmínky pro používání služeb Takeplace Článek 1 - Obecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky a podmínky pro používání služeb Takeplace (dále též jen VOP ) upravují

Více

Obchodní podmínky služby Smart Posting (smart-posting.cz)

Obchodní podmínky služby Smart Posting (smart-posting.cz) Obchodní podmínky služby Smart Posting (smart-posting.cz) Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi poskytovatelem na straně jedné a uživatelem na straně druhé. Uživatelem se rozumí právnická či fyzická

Více

! Nemovitostí se rozumí pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem nacházející se na území České republiky.

! Nemovitostí se rozumí pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem nacházející se na území České republiky. Obchodní podmínky I. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky jsou platné pro užívání služeb systému SdíleníZakázek.cz URL: http://www.sdilenizakazek.cz, který je provozován a spravován Davidem Horáčkem,

Více

Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů

Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů (dále jen Podmínky ) Před zahájením užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů umístěných na internetovém serveru www.martinu.cz si prosím

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby Sendik.cz

Obchodní podmínky pro poskytování služby Sendik.cz Obchodní podmínky pro poskytování služby Sendik.cz Obchodní podmínky (dále jen Podmínky) vydané na základě 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Obchodní

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti Takeplace, s.r.o. se sídlem Roubalova 383/13, 602 00 Brno, CZ IČ: 29208602 DIČ: CZ29208602 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

Více

Všeobecné smluvní podmínky užívání služby Grups (dále jen Podmínky )

Všeobecné smluvní podmínky užívání služby Grups (dále jen Podmínky ) Všeobecné smluvní podmínky užívání služby Grups (dále jen Podmínky ) I. Obecná ustanovení 1. Provozovatelem internetové služby Grups provozované na adrese grups.eu (dále jen služba Grups ) je společnost

Více

mysh.cz Smluvní ujednání Platné od 1. února 2007 UAM Czech Republic s.r.o. Limuzská 2110/8 100 00 Praha 10 Strašnice

mysh.cz Smluvní ujednání Platné od 1. února 2007 UAM Czech Republic s.r.o. Limuzská 2110/8 100 00 Praha 10 Strašnice Smluvní ujednání Platné od 1. února 2007 UAM Czech Republic s.r.o. Limuzská 2110/8 100 00 Praha 10 Strašnice A. Smlouva o poskytování internetových služeb 1. Smluvní strany Smluvními stranami je firma

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O. OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O. Úvodní ustanovení 1. Obchodní společnost PERFECT CROWD s.r.o., IČ: 275 87 673, sídlem Velké Kunratické 1576/3g, 148 00 Praha 4 Kunratice, zapsaná v obchodním

Více

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb na internetovém portálu www.skolenionline.eu Podmínky blíže vymezují a

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ PODMÍNEK PRO ZÁKAZNICKOU SEKCI. 1) Základní ustanovení

ÚPLNÉ ZNĚNÍ PODMÍNEK PRO ZÁKAZNICKOU SEKCI. 1) Základní ustanovení ÚPLNÉ ZNĚNÍ PODMÍNEK PRO ZÁKAZNICKOU SEKCI 1) Základní ustanovení Vlastníkem a provozovatelem internetového systému Zákaznické sekce (dále jen Sekce ) je společnost SMS, s. r. o. Teplice, která je v souladu

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY OBCHODNÍ PODMÍNKY Zhotovitel: Zákazník:, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka 219067 /dále též Zhotovitel/ Zákazníkem se stává právnická osoba, která uzavře smlouvu níže

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů 1 Ochrana osobních údajů vnitřní předpis závazný pro zaměstnance, vázané zástupce a ostatní spolupracující osoby společnosti 2 Úvodní ustanovení 1. Tento vnitřní předpis je vydán v souladu se zákonem č.

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI CENTRUM HOLDINGS s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI CENTRUM HOLDINGS s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI CENTRUM HOLDINGS s.r.o. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Společnost Centrum Holdings s.r.o., IČ: 252 73 663, se sídlem Praha 7, Holešovice, Jankovcova 1037/49,

Více

Licenční podmínky pro uživatele

Licenční podmínky pro uživatele Licenční podmínky pro uživatele Společnost Plzeňský Prazdroj a.s. se sídlem U Prazdroje 7, 304 97 Plzeň IČ: 45357366 zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, odd. B, vložka 227 (dále jen

Více

Právní ohledy využití dat o návštěvnících a zákaznících. JUDr. Pavel Pešek Legal Department Director

Právní ohledy využití dat o návštěvnících a zákaznících. JUDr. Pavel Pešek Legal Department Director Právní ohledy využití dat o návštěvnících a zákaznících JUDr. Pavel Pešek Legal Department Director 11/06/2010 Obsah Základní pojmy zákon na ochranu osobních údajů Základní pojmy zákon o některých službách

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O. OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O. Úvodní ustanovení 1. Obchodní společnost PERFECT CROWD s.r.o., IČ: 275 87 673, sídlem Velké Kunratické 1576/3g, 148 00 Praha 4 Kunratice, zapsaná v obchodním

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Email kampaně (dále jen VOP )

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Email kampaně (dále jen VOP ) Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Email kampaně (dále jen VOP ) 1. Úvodní ustanovení 1.1 Poskytovatel poskytuje za níže uvedených podmínek uživateli službu Email kampaně, která sestává se

Více

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku. OBCHODNÍ PODMÍNKY CzechBeast Gym Opava s.r.o. se sídlem : Nákladní 2420/47, Předměstí, 746 01 Opava identifikační číslo: 037 58 290 Spisová značka: C 61275 vedená u Krajského soudu v Ostravě Předmět podnikání:

Více

Obchodní podmínky. 1. Vymezení pojmů

Obchodní podmínky. 1. Vymezení pojmů Obchodní podmínky 1. Vymezení pojmů Poskytovatel poskytovatelem se pro účely těchto všeobecných podmínek rozumí Společnost HRS Hotelonline s.r.o., se sídlem Praha 2, Vinohrady, Vinohradská 2165/48, okres

Více

SMLOUVA O VYUŽÍVÁNÍ DATABÁZE VÝUKOVÝCH AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL

SMLOUVA O VYUŽÍVÁNÍ DATABÁZE VÝUKOVÝCH AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL SMLOUVA O VYUŽÍVÁNÍ DATABÁZE VÝUKOVÝCH AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL Smluvní strany: Člověk v tísni, o.p.s. IČ 25755277 se sídlem Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2 zastoupený Karlem Strachotou, ředitelem programu Jeden

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Podmínky poskytování a užívání služeb pro online výukový systém Online fotoškola Martina Krejčího

Podmínky poskytování a užívání služeb pro online výukový systém Online fotoškola Martina Krejčího Podmínky poskytování a užívání služeb pro online výukový systém Online fotoškola Martina Krejčího platné a účinné k 26. 11. 2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto podmínky (dále jen Podmínky ) upravují pravidla

Více

Posílejte newslettery profesionálně. Smluvní podmínky

Posílejte newslettery profesionálně. Smluvní podmínky Posílejte newslettery profesionálně Smluvní podmínky 1 Smluvní podmínky poskytování služby Email kampaně (Dále jen Smluvní podmínky ) 1 Úvodní ustanovení 1.1 Poskytovatel poskytuje za níže uvedených podmínek

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY. užívání softwarové aplikace Beautis

LICENČNÍ PODMÍNKY. užívání softwarové aplikace Beautis LICENČNÍ PODMÍNKY užívání softwarové aplikace Beautis Tyto licenční podmínky užívání softwarové aplikace Beautis (dále jen Licenční podmínky ) představují smlouvu uzavřenou mezi Geesoft.net s.r.o. se sídlem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande. Michaely Strnadové. se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava

OBCHODNÍ PODMÍNKY. organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande. Michaely Strnadové. se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava OBCHODNÍ PODMÍNKY organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande Michaely Strnadové se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava identifikační číslo: 88655717 zapsané v obchodním rejstříku vedeném v

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. a fyzická nebo právnická osoba, která dokončí objednávku služby Eshopnafacebook objednacím formulářem

OBCHODNÍ PODMÍNKY. a fyzická nebo právnická osoba, která dokončí objednávku služby Eshopnafacebook objednacím formulářem OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. SMLUVNÍ STRANY Eshop na Facebook se sídlem Malešická 13 Praha-3 Žižkov 130 00 IČ: 87409178 (dále jen "Poskytovatel") a fyzická nebo právnická osoba, která dokončí objednávku služby

Více

Všeobecné smluvní podmínky užívání služby FileSender. (dále jen Podmínky )

Všeobecné smluvní podmínky užívání služby FileSender. (dále jen Podmínky ) Všeobecné smluvní podmínky užívání služby FileSender (dále jen Podmínky ) Následující text je smluvním ujednáním jehož odsouhlasením se uživatel níže uvedené služby FileSender zavazuje dodržovat pravidla

Více

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o.

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. 1.1 Předmět a všeobecná ustanovení Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Objednavatelem

Více

1. Soutěžním kolem je soutěžní den, v jehož průběhu má každý účastník soutěže možnost získat výhru.

1. Soutěžním kolem je soutěžní den, v jehož průběhu má každý účastník soutěže možnost získat výhru. Pravidla soutěže Kdopak to mluví? I. Obecná ustanovení II. 1. Soutěž Kdopak to mluví? (dále jen soutěž ) probíhá v rozhlasovém vysílání radia City 93,7 FM v termínu od 09. 10. 2015 do 31. 12. 2015 nebo

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Filip Veselý se sídlem Žoluděvova 1517/3, Ostrava, PSČ 700 30, identifikační číslo: 01242555 pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK Tento dokument obsahuje VOP aplikací společnosti Imper CZ, s.r.o. Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní předkladatel, tedy společnost IMPER CZ, s.r.o.

Více

Podmínky užití webového rozhraní webové rozhraní 1. Funkce webového rozhraní 2. Registrace na webovém rozhraní

Podmínky užití webového rozhraní webové rozhraní 1. Funkce webového rozhraní 2. Registrace na webovém rozhraní Podmínky užití webového rozhraní Nacházíte se na webovém rozhraní www.rc zivot.cz (dále jen webové rozhraní ) provozovaném podnikatelem Jakubem Záleským, se sídlemt. G. Masaryka 856, 565 01, Choceň IČ:01161768,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového portálu timee.cz (dále jen timee.cz ) pro zákazníky společnosti Datlink s.r.o., IČ 27970485, se sídlem

Více

Podmínky užití webového rozhraní

Podmínky užití webového rozhraní Podmínky užití webového rozhraní Nacházíte se na webovém rozhraní www.pocitacsnadno.cz (dále jen webové rozhraní ), které provozuje podnikatel Zdeněk Pros, se sídlem V hůrkách 2145/1, 158 00, Praha - Stodůlky

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SOFTWARE FAPI

OBCHODNÍ PODMÍNKY SOFTWARE FAPI OBCHODNÍ PODMÍNKY SOFTWARE FAPI vydané na základě 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Obchodní společnost Firma 2.0. s.r.o., se sídlem v Praze, Krakovská

Více

Pravidla upravující podmínky Soutěže jsou v plném znění dostupná v záložce Soutěže na www.applikace.cz.

Pravidla upravující podmínky Soutěže jsou v plném znění dostupná v záložce Soutěže na www.applikace.cz. Pravidla soutěže (dále jen Pravidla ) I. Obecná ustanovení GODS, s.r.o. se sídlem Šenovská 43, 180 00 Praha 8; IČ 45 78 79 56 (dále jen Pořadatel ), vyhlašuje na stránkách www.applikace.cz (dále Soutěžní

Více

1.1 Klub je program, v jehož rámci může Člen Klubu shromažďovat kredity získané za účast na akcích, nákup zboží či služeb určených Provozovatelem.

1.1 Klub je program, v jehož rámci může Člen Klubu shromažďovat kredity získané za účast na akcích, nákup zboží či služeb určených Provozovatelem. Všeobecné podmínky Klubu Zone For Power Provozovatelem Klubu Zone For Power je společnost Zone For Power, s.r.o., IČ: 24223123, se sídlem Praha 1, Lublaňská 1916/17, PSČ 120 00, Praha 2, zapsaná v obchodním

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ).

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ). VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Všeobecná ustanovení Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu

Více

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY Všeobecné a obchodní podmínky a reklamační řád upravující poskytování služby prodeje vstupenek na kulturní a jiné akce společnosti Divadla Kladno s.r.o. (Městské divadlo Kladno a Divadlo Lampion) VŠEOBECNÉ

Více

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POSKYTNUTÍ INFORMACÍ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POSKYTNUTÍ INFORMACÍ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POSKYTNUTÍ INFORMACÍ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ 1. ÚVODNÍ INFORMACE Hlavní město Praha (dále jen Město ) provozuje Pražské centrum kartových služeb (dále

Více

Pravidla prvního kola soutěže Pepsi Výzva červen

Pravidla prvního kola soutěže Pepsi Výzva červen Pravidla prvního kola soutěže Pepsi Výzva červen 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tato pravidla (dále jen pravidla ) upravují podmínky spotřebitelské soutěže nazvané Pepsi výzva červen (dále též jen soutěž ).

Více

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ na Střední škole automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace Úvodní ustanovení Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Smlouva a Všeobecné obchodní podmínky ESPAUN s.r.o.

Smlouva a Všeobecné obchodní podmínky ESPAUN s.r.o. Smlouva a Všeobecné obchodní podmínky ESPAUN s.r.o. Espaun, s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4, DIČ: CZ27945014. (dále jen Poskytovatel") Úvodní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky

Více

1. Definice základních pojmů

1. Definice základních pojmů Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb společnosti iwebs s.r.o., IČ: 26977966, se sídlem Praha, Kunratice, Františka Šimáčka

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Definice

I. Úvodní ustanovení. II. Definice Smluvní podmínky Smluvní podmínky užívání služeb na serveru dostupném z internetové adresy (URL) http://www.videoboard.net (dále jen Smluvní podmínky ) I. Úvodní ustanovení 1. Obchodní společnost VIDEOBOARD

Více

Smluvní podmínky platné od 1.7.2009

Smluvní podmínky platné od 1.7.2009 Provozovatel: Ing. Vojtěch Ludl Pažoutova 2608/B 397 01 Písek IČO: 75091208 DIČ: CZ6206081904 Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., Praha 4 Číslo účtu: 1012042114/5500 Smluvní podmínky platné od 1.7.2009

Více

Obchodní podmínky Platné od 1.10.2015 IT - MEATUS CZ spol. s.r.o. www.meatus.cz - help.cz E-mail podpora@meatus.cz

Obchodní podmínky Platné od 1.10.2015 IT - MEATUS CZ spol. s.r.o. www.meatus.cz - help.cz E-mail podpora@meatus.cz Obchodní podmínky Platné od 1.10.2015 IT - MEATUS CZ spol. s.r.o. www.meatus.cz - help.cz E-mail podpora@meatus.cz Společnost MEATUS CZ spol. s r.o., IČ: 01671545, se sídlem Sušilova 1528/1, Pražské Předměstí,

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍ RADY uzavřená v souladu s ust. 269 odst. 2 obchodního zákoníku

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍ RADY uzavřená v souladu s ust. 269 odst. 2 obchodního zákoníku SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍ RADY uzavřená v souladu s ust. 269 odst. 2 obchodního zákoníku Smluvní strany si touto smlouvou sjednávají podmínky poskytnutí odborné informace právní rady. Smlouva o poskytnutí

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Obchodní podmínky pro poskytování služeb na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Účinné od 27.11.2014 do 3.1.2015. Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky

Více

Podmínky užívání Portálu

Podmínky užívání Portálu Podmínky užívání Portálu 1. ÚVOD Portál je služba, která nabízí Uživateli možnost stahování souborů ze Serverů třetích stran a to tak, že uživatel Portálu vyhledá odkaz (link) na konkrétní soubor umístěný

Více

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén ".sk" u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén .sk u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání u spol. General Registry Provozovatel Provozovatelem jsou v následujícím dokumentu myšleny společnosti: 1. General Registry, s.r.o. Žižkova 1 370 01 České Budějovice Česká republika IČ: 26027267 DIČ:CZ26027267

Více

Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním rejstříku C 25967 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem IČ: 28664523

Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním rejstříku C 25967 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem IČ: 28664523 Pravidla soutěže společnosti REDUCCIA s.r.o. Vyhlašovatel soutěže Vyhlašovatelem soutěže je REDUCCIA s.r.o., (dále jen "vyhlašovatel"). Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním

Více

Úplné znění podmínek soutěže FIAT Získejte tankovací kartu

Úplné znění podmínek soutěže FIAT Získejte tankovací kartu Úplné znění podmínek soutěže FIAT Získejte tankovací kartu 1. Předmět 1.1. Tento dokument obsahuje výhradní a úplnou úpravu pravidel soutěže FIAT Získejte tankovací kartu (dále jako soutěž ). Tato pravidla

Více

VšeobeVšeobecné obchodní podmínky

VšeobeVšeobecné obchodní podmínky VšeobeVšeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. se sídlem Na Dolinách 150/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24147591, zapsané do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky České informační agentury, s. r. o. 1. Úvodní ustanovení a) Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) České informační agentury, s. r. o. (dále jen Poskytovatel ) vycházejí

Více

Všeobecné obchodní podmínky VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE 24LCS. (účinné od 4.12.2015)

Všeobecné obchodní podmínky VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE 24LCS. (účinné od 4.12.2015) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE 24LCS (účinné od 4.12.2015) 1.1. PROCURENT EU s.r.o., IČO: 290 10 951, DIČ: CZ29010951, se sídlem Chotěšovská 680/1, Letňany, 190 00 Praha 9, zapsaná

Více

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek sídlo: Seifertova 571/5, 130 00 Praha 3 zápis společnosti v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. C 236831 IČ: 03955354, DIČ CZ03955354 tel.: +420 777 200 258 e mail: mproductions@mproductions.cz www.mightysounds.cz

Více

2. Ochrana osobních údajů. zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném u Úřadu městské části Praha 2, č. j. MCP2/061140/2015/OZ- REG/Ska

2. Ochrana osobních údajů. zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném u Úřadu městské části Praha 2, č. j. MCP2/061140/2015/OZ- REG/Ska Podmínky užití webového rozhraní Nacházíte se na webovém rozhraní www.mujtreneronline.cz (dále jen webové rozhraní ), které provozuje podnikatel Felix Strouhal, se sídlem Na Zderaze 268/9, 120 00, Praha

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY JOBADVISOR

OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY JOBADVISOR OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY JOBADVISOR 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují v souladu s ustanovením 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Swinging Dogs s.r.o. se sídlem Za mototechnou 939/23, Praha 13, Česká republika, IČ: 248 256 71 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

Smlouva o zajištění provozu systému Educon uzavřená podle 269 odst. 2 obchodního zákoníku, v účinném znění

Smlouva o zajištění provozu systému Educon uzavřená podle 269 odst. 2 obchodního zákoníku, v účinném znění Smlouva o zajištění provozu systému Educon uzavřená podle 269 odst. 2 obchodního zákoníku, v účinném znění Přílohy: Příloha č. 1 - Roční paušál Balíček 500 1. Smluvní strany Smluvní strany této smlouvy,

Více

Soutěž je podporovaná prostřednictvím reklamy na Facebook stránce Albert ČR.

Soutěž je podporovaná prostřednictvím reklamy na Facebook stránce Albert ČR. Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže o designový nůž Sambonet (dále jen soutěž ). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazněupravuje pravidla uvedené soutěže. K účasti

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE. Vyhrajte digitální zrcadlovku Canon EOS 100D s Red Bull Leteckým dnem!"

PRAVIDLA SOUTĚŽE. Vyhrajte digitální zrcadlovku Canon EOS 100D s Red Bull Leteckým dnem! PRAVIDLA SOUTĚŽE Vyhrajte digitální zrcadlovku Canon EOS 100D s Red Bull Leteckým dnem!" 1. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE Organizátorem soutěže s názvem Vyhrajte digitální zrcadlovku Canon EOS 100D s Red Bull Leteckým

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby Smartemailing

Obchodní podmínky pro poskytování služby Smartemailing Obchodní podmínky pro poskytování služby Smartemailing Obchodní podmínky (dále jen Podmínky) vydané na základě 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění I.ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Obchodní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti FESH s.r.o. se sídlem Bryksova 763/46, Praha 9 IČO: 02319829 DIČ: CZ02319829 pro prodej zboží a služeb prostřednictvím internetové adresy www.fengshuiacademy.cz a

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby Smartemailing

Obchodní podmínky pro poskytování služby Smartemailing Obchodní podmínky pro poskytování služby Smartemailing Obchodní podmínky (dále jen Podmínky) vydané na základě 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění I.ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Obchodní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TRAVEL BUSINESS, s.r.o se sídlem náměstí 14.října 1307/2, 150 00 Praha 5 identifikační číslo: 03288315, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 3. OBCHODNÍ PODMÍNKY A DALŠÍ PŘÍLOHY

OBCHODNÍ PODMÍNKY 3. OBCHODNÍ PODMÍNKY A DALŠÍ PŘÍLOHY OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) upravují podmínky zveřejnění inzerce na internetovém serveru Zbavsetoho.cz dostupném na internetové adrese

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů zákon č. 101/2000 Sb. Působnost zákona Zákon se vztahuje na osobní údaje, které zpracovávají státní orgány, orgány územní samosprávy, jiné orgány veřejné moci, jakož i fyzické a

Více

(dále jen Kontaktní adresa ) pro přístup a využití webových stránek www.vikendovepobyty.eu, www.romantickypobyt.cz a www.wellnesspobyty.

(dále jen Kontaktní adresa ) pro přístup a využití webových stránek www.vikendovepobyty.eu, www.romantickypobyt.cz a www.wellnesspobyty. Všeobecné podmínky použití aplikace Jana Šimka Místo podnikání: Dlouhá 71, 363 01 Ostrov Identifikační číslo: 87247054 zapsaného v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Ostrov (dále jen Provozovatel

Více

Byznys & Trade Solutions Point s.r.o.

Byznys & Trade Solutions Point s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Byznys & Trade Solutions Point s.r.o. platné od 29. 4. 2015 Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní společnost Byznys & Trade Solutions Point s.r.o. a tento dokument

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. podpora@miraf.cz (dále jen prodávající )

OBCHODNÍ PODMÍNKY. podpora@miraf.cz (dále jen prodávající ) OBCHODNÍ PODMÍNKY podpora@miraf.cz (dále jen prodávající ) pro prodej softwaru prostřednictvím on-line portálu www.miraf.cz. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. firmy Jolana Novotná

OBCHODNÍ PODMÍNKY. firmy Jolana Novotná OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy Jolana Novotná se sídlem Dukelská 1162, Nový Bydžov identifikační číslo: 12348240 podnikající dle Výpisu z živnostenského rejstříku, vydaného Obecním živnostenským úřadem při Městském

Více