Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická"

Transkript

1 Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Diskriminace v multikulturním světě se zřetelem k pozitivní diskriminaci. Jan Čtvrtníček Bakalářská práce 2012

2

3

4 Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré literární prameny a informace, které jsem v práci využil, jsou uvedeny v seznamu použité literatury. Byl jsem seznámen s tím, že se na moji práci vztahují práva a povinnosti vyplývající ze zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, zejména se skutečností, že Univerzita Pardubice má právo na uzavření licenční smlouvy o užití této práce jako školního díla podle 60 odst. 1 autorského zákona, a s tím, že pokud dojde k užití této práce mnou nebo bude poskytnuta licence o užití jinému subjektu, je Univerzita Pardubice oprávněna ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které na vytvoření díla vynaložila, a to podle okolností až do jejich skutečné výše. Souhlasím s prezenčním zpřístupněním své práce v Univerzitní knihovně. V Pustiměři dne Jan Čtvrtníček

5 Poděkování: Velice rád bych poděkoval vedoucí bakalářské práce PhDr. Mgr. Iloně Moravcové, Ph.D. za její věcné připomínky, za její velikou ochotu a obětavou pomoc a v neposlední řadě za odborné vedení.

6 Anotace: Bakalářská práce je věnována diskriminační problematice, přičemž stěžejním tématem je pozitivní diskriminace (afirmativní akce). Na začátku práce se věnuji diskriminaci obecně a také antidiskriminační legislativě. Stěžejní část bakalářské práce je zaměřena na pozitivní diskriminaci v rovinně obecné i v rovinně konkrétní (afirmativní akce v multikulturním světě). Nedílnou součástí práce je praktická část skládající se z výzkumného šetření zaměřeného na afirmativní akci v akademickém prostředí v USA. Klíčová slova: Diskriminace, antidiskriminační legislativa, pozitivní diskriminace, afirmativní akce, afirmativní akce v multikulturním světě.

7 Title: Discrimination in the Multicultural World with regard to Positive Discrimination. Annotation: This bachelor thesis deals with the issue of discrimination, where the central issue is positive discrimination (affirmative action). At the beginning of the bachelor thesis, I devote to discrimination in general and anti-discrimination legislative too. The main part of the thesis is focused on positive discrimination in general level and in specific level (affirmative action in the multicultural world). An integral part of this thesis is the practical part consisting of the research focused on the affirmative action in academic milieu in the United States of America. Keywords: Discrimination, Anti-discrimination Legislative, Positive Discrimination, Affirmative Action, Affirmative Action in the Multicultural World.

8 Obsah 1. Úvod Diskriminace Předsudky a stereotypy Pojem Diskriminace Druhy diskriminace Nepřímá a přímá diskriminace Negativní a pozitivní diskriminace Obtěžování Pokyn k diskriminaci Navádění k diskriminaci Vícenásobná diskriminace Pronásledování Diskriminační důvody Antidiskriminační legislativa Vnitrostátní legislativní dokumenty zaměřené na rovné zacházení a zákaz diskriminace Antidiskriminační zákon zákon 198/ 2009 Sb., o rovném zacházení a právních prostředcích ochrany před diskriminací Zákoník práce Zákon č. 262/ 2006 Sb Zákon o zaměstnanosti Zákon č. 435/ 2004 Sb Služební zákon zákon č. 218/ 2002 Sb Občanský soudní řád zákon č. 99/ 1963 Sb Zákon o přestupcích zákon č. 200/ 1990 Sb Mezinárodní dokumenty antidiskriminační legislativy Organizace spojených národů Rada Evropy Mezinárodní organizace práce Evropská unie Pozitivní diskriminace Afirmativní akce... 28

9 4. 2 Afirmativní akce ve Spojených státech amerických Soudní rozhodnutí zaměřená na afirmativní akci ve Spojených státech amerických Afirmativní akce v multikulturním světě Afirmativní akce v Indii Afirmativní akce v Malajsii Afirmativní akce na Srí Lance Afirmativní akce v Nigérii Analýza kazuistik zaměřených na přítomnost afirmativní akce v multikulturní společnosti Závěr Seznam použité literatury a zdrojů... 53

10 1. Úvod Tématika diskriminace je neustále probírána, ať již v médiích či v různých sociálních skupinách. Nejčastěji se setkáváme s rasovou diskriminací a diskriminací z hlediska pohlaví. Tato bakalářská práce se zaměřuje spíše na méně známou, velice kontroverzní, ve světě velice diskutovanou diskriminaci pozitivní diskriminaci. V prvé řadě, než se v této práci rozebírá pozitivní diskriminace, musí být objasněno, co to vlastně diskriminace je a jak je legislativně ošetřena. Podstatou práce je seznámení s problematikou pozitivní diskriminace v obecné rovině i v rovině konkrétní. I když je pozitivní diskriminace realizována v desítkách států na celém světě, dokonce i v České republice, není zde vytvořená žádná základna odborné literatury týkající se pozitivní diskriminace (afirmativních akcí). V České republice je v dnešní době pozitivní diskriminace realizována spíše k narovnání genderových rozdílů, pravidelně jsou na internetu k dispozici různé závěry jednotlivých pozitivních akcí. Širší společnost ovšem nemá o problematice pozitivní diskriminace skoro žádné povědomí. Hlavním cílem bakalářské práce je zkoumání projevů pozitivní diskriminace resp. afirmativní akce v obecné rovině a v rámci několika států Indie, Malajsie, Srí Lanka, Nigérie a Spojené státy americké. Jedním z dalších cílů je obohatit vědecké práce v České Republice o práci, která se zabývá diskriminací s velkým důrazem na pozitivní diskriminaci. Tato problematika není v České Republice dostatečně zpracována, dokonce nebyla vydána kniha, napsaná v českém jazyce, zabývající se komplexně pozitivní diskriminací. Prací bakalářských či diplomových bylo napsáno na téma pozitivní diskriminace jen minimum jednotky - desítky, což je podle mě v rámci všech kvalifikačních prací nízké číslo. A pokud se nějaká závěrečná práce věnuje pozitivní diskriminaci, snaží se popsat pozitivní diskriminaci Romů v ČR. Cílem je tedy i poskytnutí informací o pozitivní diskriminace odborné veřejnosti. Cílem je také poukázat na jednotlivé projevy pozitivní diskriminace v analýze tří případových studií, a pomocí těchto projevů potvrdit přítomnost pozitivní diskriminace v multikulturním světě. 10

11 Základní metodou využívanou v této bakalářské práci je analýza českých a cizojazyčných odborných textů, dále je velice důležitá analýza různých zákonů a mezinárodních legislativních dokumentů. Hlavní metodou výzkumného šetření je analýzy a komparace případových studií. Moje motivace k výběru tématu spočívala hlavně v tom, že i když je pozitivní diskriminace v dnešní době i ve 20. století velice aktuálním tématem, není mu věnována zdaleka taková pozornost, která by tématu náležela. Práce zasahuje do oblasti multikulturalismu, multikulturní výchovy, sociální psychologie, sociální politiky, sociologie, antropologie a také právní nauky. 11

12 2. Diskriminace Než se začnu zabývat konkrétně pozitivní diskriminací, je zcela nutné seznámit se základními pojmy týkající se diskriminace obecně. S diskriminací se nerozlučitelně pojí pojmy předsudky a stereotypy. Vzhledem k účelu bakalářské práce (zájem o pozitivní diskriminaci) nám zcela postačuje uvedené rozdělení druhů diskriminace. V této kapitole se také velice stručně zabývám diskriminačními důvody. Z masových médií se k nám téměř denně dostávají informace týkající se diskriminace, ale to především diskriminace rasové. Diskriminace pozitivní není v médiích rozebírána téměř vůbec Předsudky a stereotypy Předsudky a stereotypy považujeme za představy a názory, které chová určitá skupina lidí ke skupině druhé nebo k sobě samé. Josef Výrost 1 popisuje stereotypy jako soubor charakteristik, o kterých se předpokládá, že jsou vlastní určité skupině lidí. Stereotypy jsou sdílené představy a názory tzn., že je více jedinců schopno připsat jednotlivých stereotypy určité skupině lidí. Thomas Hylland Eriksen považuje stereotypy za: zjednodušené popisy kulturních rysů jiných skupin, o jejichž existenci je klasifikující skupina přesvědčena 2. Každý z nás zná mnoho stereotypů vzhledem k jednotlivým národům, např. Francouzi jsou galantní nebo Italové hluční, apod. Stereotypy můžeme rozdělit na heterostereotypy, což jsou představy ohledně jiných národů, autostereotypy, které jsou představy o vlastním národě. Předsudky i stereotypy jsou každodenní součástí našeho života, je velice těžké se vyvarovat uplatňování jejich různých typů. Někteří odborníci mezi těmito pojmy nerozlišují, ale existují i odborníci, kteří předsudkům dodávají negativní atribut a stereotypům neutrální či pozitivní atribut. 1 VÝROST, J., SLAMĚNÍK, I. (EDS.). Sociální psychologie. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, s. ISBN s ERIKSEN, H. Thomas. Sociální a kulturní antropologie: Příbuzenství, národnostní příslušnost, rituál. 1.vyd. Praha: Portál, s. ISBN s

13 2. 2. Pojem diskriminace Hovoříme-li o diskriminaci, máme na mysli znevýhodnění jednotlivce nebo určité skupiny lidí na základě diskriminačních důvodů oproti někomu jinému. Z předchozího tvrzení vyplývá, že se pojem diskriminace používá nejčastěji v negativním významu. 3 Slovo pochází z latinského discriminare rozdělovat, rozlišovat. V rámci legislativy ČR není diskriminace jednotně definována. S konkrétními definicemi se setkáváme v jednotlivých úsecích práva 4. Definice diskriminace: - Rozlišování poškozujícího někoho, neuznávání jeho rovnosti a jinými, popírání nebo omezování práv určité kategorii obyvatelstva nebo určitým státům, mezinárodním organizacím apod. 5 - Diskriminace je založena na nerovném rozdělení zdrojů a příležitostí. 6 Co je a co není diskriminace? Inzerát v novinách se zněním hledám asistentku produktového ředitele, je již diskriminací na základě pohlaví, ovšem existuje i výjimka. Pokud jsou v daném čase v platnosti nařízení týkající se politiky pozitivních akcí zaměřené na genderovou problematiku, o diskriminaci se nemusí jednat. O diskriminaci se jedná, pokud Vás majitel nechce pustit do restaurace na základě pleti, ale ne, pokud Vás majitel nepustí kvůli tomu, že jste před restaurací značně podnapilí poškodil fasádu restaurace. 7 3 V této práci věnuji větší pozornost diskriminaci v pozitivním významu tzv. pozitivní diskriminaci. 4 Resp. v jednotlivých pramenech práva Zákoník práce, Zákon o zaměstnanosti, aj. Viz. Kap. 3. Antidiskriminační legislativa. 5 KLIMEŠ, L. Slovník cizích slov. 6. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, s ISBN CELIBERTI, L. Discrimination and Intolerance In FISHER, J., PONNIAH, T. Another World is Possible. 2. Vyd. Londýn: ZedBooks Ltd, 2003, s ISBN-13: Více k problematice diskriminační chování např. v BOBEK, M., BOUČKOVÁ, P., KÜHN, Z.(EDS.) Rovnost a diskriminace. 1. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2007, 471s. ISBN nebo KOLDINSKÁ, K. Gender a sociální právo. Rovnost mezi muži a ženami v sociálně právních souvislostech. 1. Vydání. Praha: C. H. Beck, ISBN

14 2. 3. Druhy diskriminace Nepřímá a přímá diskriminace 8 V zásadě můžeme mluvit o přímé diskriminaci tehdy, když můžeme dokázat, že s námi bylo zacházeno méně příznivě, než by bylo zacházeno s jinou osobou, která se ovšem nevyznačuje diskriminačním důvodem. 9 Nepřímá diskriminace je složitější oproti předchozí formě. Nepřímou diskriminaci bych rád vysvětlil na jednoduchém příkladu. V azylovém domě se rozhodnou vařit výhradně českou kuchyni toto je na první pohled neutrální rozhodnutí, ovšem například muslimské menšině nedovoluje náboženství jíst vepřové maso, pro tuto skupinu je to faktor znevýhodňující, diskriminační Negativní a pozitivní diskriminace Již samostatný pojem pozitivní diskriminace je velice problematické vyjasnit. Pozitivní diskriminace není zrovna nejpřesnější pojem, ale nejlépe se v rámci české společnosti uchytil. Můžeme se setkat dále s českými ekvivalenty afirmativní akce, pozitivní akce, politika pozitivních akcí, vyrovnávací akce, vyrovnávací opatření, pozitivní opatření, obrácená diskriminace, reverzní diskriminace 11 Afirmativní akci můžeme považovat za úmyslné zvýhodnění části obyvatelstva (majoritní i minoritní) na úkor zbylé části společnosti. Pozitivní opatření můžeme ospravedlnit možností vytvoření rovnosti příležitostí, ale vždy, když někomu dáme nějakou výhodu, musí logicky pro někoho vzniknout nějaká nevýhoda. Častým důvodem, proč se vláda rozhodne zavést politiku pozitivních akcí, je zlepšení ekonomické situace nějakým způsobem znevýhodněné skupiny obyvatelstva. Hlavní způsoby jak zlepšit ekonomickou situaci diskriminované skupiny je zajištění této skupině přístupu ke vzdělání, přístupu k pracovním příležitostem, přístupu k finančním prostředkům pomocí 8 Podrobně je téma rozebráno: KÜHN, Z. Diskriminace v teoretickém a srovnávacím kontextu in v BOBEK, M., BOUČKOVÁ, P., KÜHN, Z.(EDS.) Rovnost a diskriminace. 1. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2007, 471s. ISBN U přímé diskriminace musíme dokázat tzv. disciminatory intent (diskriminační úmysl), i když v právní praxi většinou dokazujeme nediskriminační úmysl. 10 Volně podle FALTOVÁ, M., ZUNT, T. Malý průvodce diskriminační problematikou[online]. Český Krumlov: Informační centrum občanského sektoru ICOS Český Krumlov, 2008, [cit ]. Dostupný z WWW:<http://css.krumlov.cz/DOC/145_Pruvodce_diskriminacni_problamatikou.pdf>. s Problematikou překladu pojmu Affirmative Action se v České republice zabývá sociolog Tomáš Kamín. 14

15 konkrétních pozitivních opatření. Bobek 12 považuje za hlavní argumenty pro ospravedlnění pozitivní diskriminace: náprava předchozích křivd (afirmativní akce je uplatňována na jednotlivce či skupiny, které byly v minulosti podrobeny negativní diskriminaci); redistribuce statků; větší sociální soudržnost, snižování společenského napětí; větší reprezentace menšinových skupin. Negativní diskriminace je přesným opakem pozitivní diskriminace. V důsledku negativní diskriminace dochází k omezovaní jednotlivce nebo určité skupiny, proto je většinou ošetřena právními normami Obtěžování Obtěžování je nějakým způsobem urážlivé chování související s některým základním diskriminačním důvodem 13. Toto chování je nevhodné, nepříjemné, nepřátelské. Obtěžování můžeme také považovat za chování, které vede ke snížení lidské důstojnosti. Při obtěžování není třeba hledat komparátora (referenční osobu). 14 Za obtěžování můžeme považovat: šíření pomluv s úmyslem zdiskreditovat svého kolegu, sexuální narážky na kolegy atd. Další formy obtěžování: - Sexuální obtěžování (Sexual Harrassment) 15 - Mobbing 16 - Bossing Volně podle BOBEK, M. Rovnost jako právní problém. S in v BOBEK, M., BOUČKOVÁ, P., KÜHN, Z.(EDS.) Rovnost a diskriminace. 1. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2007, 471s. ISBN Viz. Kap Diskriminační důvody. 14 Komparátor je druhá osoba, se kterou se srovnává osoba, která byla vystavena nějakému diskriminačnímu chování. Komparátor nám tedy pomáhá určit standardní situaci, standardní zacházení. U přímé diskriminace je nutné najít osobu komparátora. 15 Nežádoucí sexuální chování, které například snižuje důstojnost. Forma může být psychická a fyzická, verbální a neverbální. 16 Forma obtěžování na pracovišti teror na pracovišti. 17 Bossing můžeme považovat za podtyp Mobbingu. Jedná se tedy o šikanu na pracovišti z pozice vedoucího pracovníka. 15

16 Pokyn k diskriminaci Pokyn k diskriminaci je využití podřízeného k diskriminaci jednotlivce či skupiny lidí. Jako příklad mohu uvést ředitel restauračního řetězce vydá pokyn svému personálnímu manažerovi, aby nepřijímal například nikoho z afroamerické menšiny Navádění k diskriminaci Rozdíl oproti pokynu k diskriminaci shledáváme u navádění k diskriminaci v tom, že zde nemáme vztah nadřízenosti a podřízenosti. Navádějící přesvědčuje druhou osobu, aby diskriminovala třetí osobu Vícenásobná diskriminace 18 Důkazem, že je problematika diskriminace stále velice aktuální, je skutečnost, že si multikulturní společnost již nevystačí s rozlišením přímé a nepřímé diskriminace, ale již od 80. a 90. let 20. stol. vytváří nové formy diskriminace. Začali se totiž objevovat případy, kdy nebylo jednoduché určit na základě, kterého diskriminačního důvodu k diskriminaci dochází, tudíž bylo vytvořeno zázemí pro vznik vícenásobné diskriminace. Dne 2. února 2011 zveřejnila agentura FRA 19 výsledky prvního výzkumného šetření týkajícího se vícenásobné diskriminace. Toto šetření dochází k výsledku, že pro menšiny, které jsou viditelné 20 (Romové, africké menšiny), existuje vyšší pravděpodobnost, že budou čelit vícenásobné diskriminaci. V celé EU provedla agentura FRA výzkumné šetření o rozsahu respondentů. Bylo prokázáno, že u etnických minorit je průměrně pětkrát vyšší pravděpodobnosti setkání se s vícenásobnou diskriminací. 18 Termín Multiple Discrimination je velice těžké přesně zachytit českým ekvivalentem. Nejvíce se užívá pojmu vícenásobná diskriminace, nicméně se můžeme setkat i s překladem vícedůvodová diskriminace. 19 European Union Agency for Fundamental Rights Agentura Evropské unie pro základní práva. 20 Menšiny, které se odlišují od příslušníků majoritní populace, tím jak vypadají. 21 Více in Tisková zpráva agentury FRA [online] <http://fra.europa.eu/frawebsite/attachments/prmultiple-discrimination-cs.pdf> nebo EU-MIDIS Zaměřeno na údaje 5: Vícenásobná diskriminace (únor 2011). 22 Volně podle Tisková zpráva agentury FRA [online], Vídeň, 2. února 2011, [cit ]. Dostupná z WWW: <http://fra.europa.eu/frawebsite/attachments/pr-multiple-discrimination-cs.pdf>. 16

17 Pronásledování Pronásledování je vlastně nějaká forma zúčtovaní, s člověkem, na kterém jsme se v dřívější době dopustili diskriminace. Důležitým faktem je, že se oběť proti této diskriminaci bránila. 2.4 Diskriminační důvody Právo EU rozlišuje 6 základních diskriminačních důvodů: - pohlaví - věk - rasa, etnický původ - víra - sexuální orientace - zdravotní postižení 23. Další diskriminačními důvody: jazyk, politické a jiné smýšlení, sociální původ, tělesné proporce. 24 Podrobněji se diskriminačními důvody zabývám v kapitole zaměřené na platnou antidiskriminační legislativu v České Republice 25. Mnoho platných právních dokumentů pojednává čistě o diskriminaci na základě pohlaví, ovšem teoretické koncepty zabývající se diskriminací, do jisté míry i judikatura často pracují i s pojmem gender. Termín pohlaví nám rozlišuje biologické odlišnosti mezi mužem a ženou, zatímco na gender 26 má vliv socializace člověka. Gender je spojen s určitými rolemi, které byly vytvořeny v lidské společnosti během její historie. 23 Více in FALTOVÁ, M., ZUNT, T. Malý průvodce diskriminační problematikou[online]. Český Krumlov: Informační centrum občanského sektoru ICOS Český Krumlov, 2008, Dostupný z WWW:<http://css.krumlov.cz/DOC/145_Pruvodce_diskriminacni_problamatikou.pdf>. s ; in BOBEK, M., BOUČKOVÁ, P., KÜHN,(EDS.) Z. Rovnost a diskriminace. 1. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2007, 471s. Str ISBN Více in ČIŽINSKÝ, P., et al. Manuál pro pracovníky institucí, [online], Praha: Poradna pro občanství/ Občanská a lidská práva, Dostupný z WWW: <http://www.poradnaprava.cz/folder05/diskriminace.pdf > s In Vnitrostátní legislativní dokumenty zaměřené na rovné zacházení a zákaz diskriminace. 26 Více in VALDROVÁ, J., Gender a společnost. Vysokoškolská učebnice pro nesociologické směry magisterských a bakalářských studií. 1. Vydání. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, ISBN

18 3. Antidiskriminační legislativa Jedním z cílů této bakalářské práce je seznámit s tématem antidiskriminační legislativy, přičemž je kladen důraz na aktuálnost legislativních dokumentů. Například Evropská Unie (dříve Evropské hospodářské společenství, Evropské společenství) již od 70. let vydává směrnice zabývající se rovností, zákazem diskriminace, ale také směrnice týkající se rovných příležitostí. Hlavním problémem při práci na této kapitole byla hlavně skutečnost, že různé směrnice vydané později, ruší směrnice vydané v dřívější době. Jako příklad mohu uvést směrnici 2006/ 54, která zrušila směrnice Rady EU, dále směrnice Evropského parlamentu směrnice 75/117/EHS z roku 1979, 96/97/ES z roku 1996 a několik dalších 27. Jelikož byla ratifikována Lisabonská smlouva, nepoužívám v této práci pojem právo Evropského společenství, ale již právo Evropské unie. Lisabonská smlouva ruší termín Evropské společenství a zavádí termín Evropská unie Vnitrostátní legislativní dokumenty zaměřené na rovné zacházení a zákaz diskriminace V dnešní době zastává funkci shrnující a zastřešující právní normy zaměřené na rovné zacházení a zákazu diskriminace zákon č. 198/ 2009 Sb. o rovném zacházení a právních prostředcích ochrany před diskriminací. Antidiskriminační legislativa je aplikována i v jiných právních předpisech (Zákoník práce, Služební zákon aj.). Zde se většinou několik paragrafů věnuje diskriminační problematice. V Antidiskriminačním zákoně jsou zakotveny také změny příslušných zákonů, týkajících se rovného zacházení a diskriminace. Problémem, dle mého názoru, je nesjednocená stupnice diskriminačních hledisek v rámci všech zákonů týkající se zákazu diskriminace. Možná bude zapotřebí při novelizaci zákona č. 189/ 2009 Sb. věnovat pozornost sjednocení všech diskriminačních hledisek do jedné formy. 27 Směrnicí 2006/54 se podrobněji zabývám v kapitole Evropská unie. 18

19 Antidiskriminační zákon zákon 198/ 2009 Sb., o rovném zacházení a právních prostředcích ochrany před diskriminací Antidiskriminační zákon implementuje požadavky EU v rámci rovného zacházení a zákazu diskriminace. 28 Hlavní cíle antidiskriminační legislativy můžeme definovat jako: zvýšení ochrany před jakoukoliv formou diskriminace vytvoření shrnujícího legislativního rámce zaměřeného na rovné zacházení a zákaz diskriminace sociální inkluze 29. Antidiskriminační zákon obsahuje 7 částí a 18 paragrafů (+ přechodná ustanovení). V části první se odkazuje na stěžejní evropské směrnice a doporučení a nadále také na Listinu základních práv a svobod. V Hlavě I. jsou určeny oblasti, kterých se diskriminační problematika dotýká např. sociální zabezpečení, vzdělání, přístup ke zbožím a službám atd. Za obrovskou výhodu považuji jednotnou definici diskriminace a zahrnutí širokého spektra diskriminačních důvodů do právní normy. Diskriminace je jednání, kdy je s osobou zacházeno méně příznivě na základě domnělého důvodu, a to z důvodu rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženského vyznání, víry či světového názoru. 30 Antidiskriminační zákon samozřejmě nezapomíná na rozdělení přímé a nepřímé diskriminace, na diskriminační důvody, na diskriminaci v pracovně právních vztazích. Část je věnována problematice toho, co můžeme považovat za rovné zacházení, a co již můžeme definovat jako diskriminační jednání. Je nespornou výhodou, že zákon definuje sporné situace, kdy není jednoduché posoudit, zda se jedná o diskriminaci, či ne. Relativně velká část zákonu se zabývá rovnosti žen a mužů v oblasti pracovně 28 Stěžejní dokument Návrh směrnice Rady o provádění zásady rovného zacházení bez ohledu na náboženské vyznání nebo víru, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci dostupný z WWW <http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=com:2008:0426:fin:cs:pdf>. V tomto dokumentu je obsažen právně závazný návrh pro vytvoření jednotlivých antidiskriminačních zákonů jednotlivých členských zemí. 29 Vyšší začlenění znevýhodněného jedince či skupiny do multikulturní společnosti. 30 Zákon 198/ 2009 Sb. o rovném zacházení a právních prostředcích ochrany před diskriminací[online] ze dne , [cit ]. Dostupný z WWW:<http://www.ochrance.cz/diskriminace/antidiskriminacni-zakon/>. 19

20 právních vztahů. Zcela nově objevující se pojem legitimní cíl, je určitou mírou propojen s myšlenkou afirmativní akce 31. Za diskriminaci nepovažujeme opatření, kterým je sledován legitimní cíl, pokud je toto opatření realizováno pomocí přiměřených prostředků. Hlava II. se zabývá právními prostředky ochrany před diskriminací je zde zakotveno právo se u soudů domáhat toho, aby bylo od diskriminace odstoupenou, a vzniklé diskriminační jednání odčiněno. Třetí hlava se týká přechodných ustanovení. Je zcela logické, že se v tomto zákoně pojednává o Veřejném ochránci práv. Veřejný ochránce práv zde ovšem není nijak ustanoven, ale je zde obsažena pouze změna zákona o Veřejném ochránci práv 32. Ostatní části tohoto zákona se zabývají změnou jiných zákonů 33, do kterých právě antidiskriminační zákon ustanovuje zásadu rovného zacházení a zákazu diskriminace. Ochránce přispívá k prosazování práva na rovné zacházení se všemi osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ, národnost, pohlaví, sexuální orientaci, věk, zdravotní postižení, náboženské vyznání, víru nebo světový názor a za tím účelem a) poskytuje metodickou pomoc obětem diskriminace při podávání návrhů na zahájení řízení z důvodů diskriminace, b) provádí výzkum, c) zveřejňuje zprávy a vydává doporučení k otázkám souvisejícím s diskriminací, d) zajišťuje výměnu dostupných informací s příslušnými evropskými subjekty." 34 Hlavním nedostatkem antidiskriminačního zákona shledávám nedostatečné právní ošetření pozitivní diskriminace. Zákon se o termínu zmiňuje, definuju ho, ale vůbec se například nezabývá formou či realizací pozitivního opatření. I když zákon obsahuje paragraf o změně zákona o Veřejném ochránci práv, je dle mého názoru nutné, aby antidiskriminační zákon obsahoval definici Veřejného ochránce práv, rozsah jeho kompetencí a pravomocí apod. 31 Poprvé se v této práci setkáváme s pojmem Affirmative Action anglický výraz pro pozitivní diskriminaci. Afirmativní akci můžeme považovat jako systém pozitivních opatření implementovaný na skupiny podreprezentovány nebo na skupiny, kde se jedná o nápravu minulé diskriminace (vyrovnání). 32 Zákon č. 349 / 1999 Sb. 33 Zákon o pojišťovnictví, Občanský soudní řád, Zákon o pojistné smlouvě atd. 34 Zákon 198/ 2009 Sb. o rovném zacházení a právních prostředcích ochrany před diskriminací[online] ze dne , [cit ]. Dostupný z WWW:<http://www.ochrance.cz/diskriminace/antidiskriminacni-zakon/>. 20

21 Zákoník práce Zákon č. 262/ 2006 Sb. Za diskriminaci se rovněž nepovažuje dočasné opatření zaměstnavatele směřující k tomu, aby při příjímání zaměstnanců do pracovně právních vztahů, při odborné přípravě a příležitosti dosáhnout funkčního nebo jiného postavení v zaměstnání bylo dosaženo rovnoměrného zastoupení mužů a žen, pokud k takovému opatření existuje důvod spočívající v nerovnoměrném zastoupení mužů a žen u zaměstnavatele. Postup zaměstnavatele však nesmí směřovat v neprospěch zaměstnance opačného pohlaví, jehož kvality jsou vyšší než kvality současně přijímaných zaměstnanců do pracovně právního vztahu. 35 Tato citace je nesmírně důležitá. Nejenže se v Zákoníku práce mluví o přesném vymezení diskriminace, ale dokonce i o pozitivní diskriminaci. Toto dočasné opatření, o kterém se zmiňuji v citaci, můžeme považovat za pozitivní opatření. Zákon nadále zakazuje přímou a nepřímou diskriminaci 36, podrobněji se zabývá tím, co za diskriminaci v rámci pracovně právních vztahů nemůžeme považovat Zákon o zaměstnanosti Zákon č. 435/ 2004 Sb. Na začátku tohoto právního dokumentu ( 4) se setkáváme s paragrafem o rovném zacházení a zákazu diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání. Přímá a nepřímá diskriminace je zde opět zakázána, dále se zde zmiňují také diskriminační důvody. Antidiskriminační zákon pojednává o důvodech z hlediska rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženského vyznání, víry a světového názoru. Zákon č. 435/ 2004 Sb. uvádí navíc ještě diskriminaci založenou na základě sociálního původu, majetku, manželského a rodinného stavu, politického či jiného smýšlení, členství a činnosti v politických stranách (politických hnutích), členství v odborových organizacích nebo organizacích zaměstnavatelů. 35 Zákon č. 262/2006, Zákoník práce[online] ze dne , [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.mpsv.cz/ppropo.php?id=z262_2006_2>. 36 Viz. Kap Nepřímá a přímá diskriminace. 21

22 Služební zákon zákon č. 218/ 2002 Sb. 37 Zákon o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a odměňování těchto zaměstnanců integruje zákaz diskriminace do služebního poměru v 80. Zákon přikazuje rovné zacházení a zákaz diskriminace ve služebním poměru, s možností obrácení se na soudní instanci. Tento zákon opět obsahuje širší výčet diskriminačních důvodů (srovnatelný se zákonem č. 435/ 2004 Sb.) Občanský soudní řád zákon č. 99/ 1963 Sb. V zákoně č. 99/ 1963 Sb. je integrován princip zákazu diskriminace v 133a. V tomto zákoně jsou diskriminační důvody vypracovány na nejvyšší úrovni. Pokud žalobce uvede před soudem skutečnosti, ze kterých lze dovodit, že ze strany žalovaného došlo k přímé nebo nepřímé diskriminaci a) na základě pohlaví, rasového nebo etnického původu, náboženství, víry, světového názoru, zdravotního postižení, věku anebo sexuální orientace v oblasti pracovní nebo jiné závislé činnosti včetně přístupu k nim, povolání, podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti včetně přístupu k nim, členství v organizacích zaměstnanců nebo zaměstnavatelů a členství a činnosti v profesních komorách, b) na základě rasového nebo etnického původu při poskytování zdravotní a sociální péče, v přístupu ke vzdělání a odborné přípravě, přístupu k veřejným zakázkám, přístupu k bydlení, členství v zájmových sdruženích a při prodeji zboží v obchodě nebo poskytování služeb, nebo c) na základě pohlaví při přístupu ke zboží a službám, je žalovaný povinen dokázat, že nedošlo k porušení zásady rovného zacházení Zákon o přestupcích zákon č. 200/ 1990 Sb. Zákon obsahuje část ( 49) zabývající se přestupky proti občanskému soužití. Tento paragraf se zabývá celou paletou přestupků proti občanskému soužití. Pro vymezení antidiskriminační legislativy České republiky je zcela stěžejní přestupek, kterého se dopustím tím, že způsobím jinému příslušníkovi společnosti újmu pro jeho prosince 2011 byl Zákon č. 218/2002 Služební zákon novelizován. Změny jsou ovšem nepatrné a antidiskriminační části se nedotýkají. 38 Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. 133a[online], [cit ]. Dostupný z WWW: <http://business.center.cz/business/pravo/zakony/osr/cast3h2.aspx>. 22

Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene

Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene 1 Definice - EU Článek 2 ods.t1 písm.a) Směrnice

Více

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Jana Kvasnicová Obsah Rovné zacházení a zákaz diskriminace Antidiskriminační zákon Pojem zdravotního postižení Pojem diskriminace Ochránce

Více

Věková diskriminace v zaměstnání

Věková diskriminace v zaměstnání Věková diskriminace v zaměstnání Mezinárodní konference Age management v praxi: české a zahraniční zkušenosti a nástroje proti věkové diskriminaci Mgr. Petr Polák Obsah Úvod do problematiky, základní definice

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.Olga Čadilová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.Olga Čadilová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová DISKRIMINACE ANEB COOL JE NEDISKRIMINOVAT ?...co to znamená diskriminace?

Více

Diskriminace z důvodu romské etnicity

Diskriminace z důvodu romské etnicity Diskriminace z důvodu romské etnicity 22. dubna 2014, Kancelář veřejného ochránce práv, Brno Mgr. Olga Rosenkranzová, Ph.D Mgr. Eva Nehudková Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce

Více

Diskriminace ve vzdělávání

Diskriminace ve vzdělávání Diskriminace ve vzdělávání Veřejný ochránce práv a jeho působnost v oblasti školství, úvod do problematiky diskriminace Petr Polák, Hana Puzoňová Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce

Více

Rovné příležitosti. Od nediskriminace k rovným příležitostem

Rovné příležitosti. Od nediskriminace k rovným příležitostem Rovné příležitosti Od nediskriminace k rovným příležitostem Rovné příležitosti Dva klíčové prvky všeobecného principu rovných příležitostí jsou zákaz diskriminace na základě státní příslušnosti (článek

Více

Vypracovala: Ing. Soňa Štrynclová

Vypracovala: Ing. Soňa Štrynclová DISKRIMINACE Vypracovala: Ing. Soňa Štrynclová Rok : 2013 Obsah prezentace : Teoretická část Možné setkání s diskriminací Ochrana a obrana proti diskriminaci Všeobecná deklarace lidských práv Lidská práva

Více

HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy V. Úplné znění zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění zákona č. 89/2012, a dalších

Více

Článek vznikl v rámci projektu Antidiskriminační vzdělávání pracovníků veřejné správy

Článek vznikl v rámci projektu Antidiskriminační vzdělávání pracovníků veřejné správy Aplikace mezinárodního právního rámce v České republice a zákaz diskriminace Diskriminace osob se zdravotním postižením Jana Humečková Ve sdělovacích prostředcích se v současné době stále více mluví o

Více

V Praze dne 3. května 2007 Výtisk č.: S t a n o v i s k o

V Praze dne 3. května 2007 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rada vlády Č. j.: 435/07 V Praze dne 3. května 2007 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rady vlády a) k návrhu zákona o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací

Více

Článek vznikl v rámci projektu Antidiskriminační vzdělávání pracovníků veřejné správy. Výjimky z principu rovného zacházení ve veřejné správě

Článek vznikl v rámci projektu Antidiskriminační vzdělávání pracovníků veřejné správy. Výjimky z principu rovného zacházení ve veřejné správě Výjimky z principu rovného zacházení ve veřejné správě Kryštof Kozák, Kateřina Kozáková Tato kapitola si klade za cíl ukázat, že z obecného požadavku na rovné zacházení existuje řada výjimek, které umožňují

Více

NEPŘÍMOU DISKRIMINACI:

NEPŘÍMOU DISKRIMINACI: VĚKOVÁ DISKRIMINACE Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti a právech a dále v čl. 3 že: Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického

Více

Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti

Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti PhDr. Zdeňka Hajná,CSc. Žijeme a pracujeme na Vysočině zavádění prorodinných opatření do personální politiky příspěvkových organizací Kraje Vysočina

Více

Příloha 3. Gender mainstreaming v souvislosti s legislativou na světové, evropské a národní úrovni

Příloha 3. Gender mainstreaming v souvislosti s legislativou na světové, evropské a národní úrovni Příloha 3 Gender mainstreaming v souvislosti s legislativou na světové, evropské a národní úrovni Úvod Čím dál častěji se objevuje ve společnosti pojem rovných příležitostí pro muže a ženy, který znamená

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV)

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník, Úřad práce ČR E-mail: Jaroslav.Miksanik@ol.mpsv.cz Olomouc, 12. 10. 2011 Obsah přednášky 1)

Více

Článek vznikl v rámci projektu Antidiskriminační vzdělávání pracovníků veřejné správy CO JE TO DISKRIMINACE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ?

Článek vznikl v rámci projektu Antidiskriminační vzdělávání pracovníků veřejné správy CO JE TO DISKRIMINACE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ? CO JE TO DISKRIMINACE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ? Pavel Čižinský Málokterý pojem zažívá v moderní době tak široké uplatnění jako slovo diskriminace, a to v řadě oborů života společnosti. Jak v každodenním životě

Více

PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA

PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA Zákaz diskriminace chapman a další 1 rozsudky velkého senátu 2 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 11. 9. 2012 2011/0369(COD) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35 Návrh stanoviska Mariya Gabriel (PE491.303v02-00) k návrhu nařízení Evropského parlamentu

Více

1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky

1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky Monika Matysová 1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky Odstranit diskriminaci na základě státní příslušnosti

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.02 Téma sady: Listina základních práv a svobod Ročník: Nástavbové

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Ochrana základních práv a svobod. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Ochrana základních práv a svobod. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz ÚSTAVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz Základní ideové zdroje nutnost ochrany vyplývá z podstaty demokratického státu Listina základních práv a svobod liberalistická a individualistická

Více

Rovné příležitosti žen a mužů na pracovním trhu. Mgr. Petra Havlíková Genderová expertka VŠB-TUO

Rovné příležitosti žen a mužů na pracovním trhu. Mgr. Petra Havlíková Genderová expertka VŠB-TUO Rovné příležitosti žen a mužů na pracovním trhu Mgr. Petra Havlíková Genderová expertka VŠB-TUO 2 Řešení problematiky rovných příležitostí na VŠB-TUO, včetně vybudování univerzitní mateřské školy Genderová

Více

Monitoring soudních rozhodnutí

Monitoring soudních rozhodnutí Monitoring soudních rozhodnutí Konference Diskriminace v ČR: oběť diskriminace a její překážky v přístupu ke spravedlnosti 1. července 2015, Brno Jiří Šamánek Kancelář veřejného ochránce práv Příjemce

Více

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů (Parlament České republiky schválil zákon dne 10. července 2001, vyhlášen byl ve Sbírce zákonů dne 2. srpna

Více

Diskriminace osob se zdravotním postižením na trhu práce - od právní úpravy k realitě Lucie Víšková

Diskriminace osob se zdravotním postižením na trhu práce - od právní úpravy k realitě Lucie Víšková Diskriminace osob se zdravotním postižením na trhu práce - od právní úpravy k realitě Lucie Víšková Co je přímá a nepřímá diskriminace a jaká jsou specifika zdravotního postižení? Kde jsou reálné hranice

Více

Rovnost a diskriminace: Všichni jsme si rovni, ale někteří jsme si rovnější?

Rovnost a diskriminace: Všichni jsme si rovni, ale někteří jsme si rovnější? Rovnost a diskriminace: Všichni jsme si rovni, ale někteří jsme si rovnější? Maxim Tomoszek, Právnická fakulta UP 1. Otázky k diskusi Co je to diskriminace? Proč potřebujeme rovnost? Proč má být diskriminace

Více

Právní aspekty vstupu České republiky do Evropské unie

Právní aspekty vstupu České republiky do Evropské unie Právní aspekty vstupu České republiky do Evropské unie Obsah Obecné principy evropského práva Obchodní a živnostenské právo Pracovní právo Hospodářská soutěž Obecné principy evropského práva Základní orgány

Více

Diskriminace v oblasti přístupu k zaměstnání a samotném zaměstnání - využití mediace v těchto konfliktech

Diskriminace v oblasti přístupu k zaměstnání a samotném zaměstnání - využití mediace v těchto konfliktech Diskriminace v oblasti přístupu k zaměstnání a samotném zaměstnání - využití mediace v těchto konfliktech Michal Hubálek V poslední době bylo před soudy projednáváno několik případů s diskriminačním prvkem

Více

DISKRIMINACE V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH

DISKRIMINACE V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH DISKRIMINACE V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_PRA0106.docx Autor

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb Asociace poskytovatelů personálních služeb usilujíc o vytvoření zdravého a stabilního trhu pracovních sil s ohledem na práva a při respektování oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo T4b) Vztah mezinárodního humanitárního práva a mezinárodního práva lidských práv Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

198/2009 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ANTIDISKRIMINAČNÍ ZÁKON

198/2009 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ANTIDISKRIMINAČNÍ ZÁKON 198/2009 Sb. ZÁKON ze dne 23. dubna 2008 o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon) Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

198/2009 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ANTIDISKRIMINAČNÍ ZÁKON

198/2009 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ANTIDISKRIMINAČNÍ ZÁKON 198/2009 Sb. ZÁKON ze dne 23. dubna 2008 o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon) Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV ČINNOST VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV Veřejný ochránce práv ( ochránce") působí k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí uvedených v zákoně, pokud je v rozporu s právem,

Více

Antidiskriminační právo V kostce. Zuzana Ondrůjová, Petr Polák, Olga Rosenkranzová

Antidiskriminační právo V kostce. Zuzana Ondrůjová, Petr Polák, Olga Rosenkranzová Antidiskriminační právo V kostce Zuzana Ondrůjová, Petr Polák, Olga Rosenkranzová Brno, KVOP, 10. 12. 2013 Věděli jste, že? 56 % osob si myslí, že v ČR je dosti rozšířená diskriminace z důvodu národnosti

Více

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 14. 10. 2013 2013/2183(INI) NÁVRH ZPRÁVY o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové

Více

Prosazování genderové rovnosti

Prosazování genderové rovnosti Prosazování genderové rovnosti Ing. Petr Pavlík, Ph.D. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Základní lidská práva. Prezentace pro žáky SŠ

Základní lidská práva. Prezentace pro žáky SŠ Základní lidská práva. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK, Dubí 1 Listina je Základním souborem práv člověka v měřítku českého

Více

EU a rovnost žen a mužů ve sportu. Jana Janotová Zástupce ČOV v EU kanceláři EOC

EU a rovnost žen a mužů ve sportu. Jana Janotová Zástupce ČOV v EU kanceláři EOC EU a rovnost žen a mužů ve sportu Jana Janotová Zástupce ČOV v EU kanceláři EOC 1. Rovnost žen a mužů v EU Rovnost žen a mužů je: základním právem a hodnotou EU součástí zakládajících smluv Evropských

Více

Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu

Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Potenciální ekonomické a

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE RADY 2000/43/ES. ze dne 29. června 2000,

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE RADY 2000/43/ES. ze dne 29. června 2000, SMĚRNICE RADY 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského

Více

Právo sociálního zabezpečení

Právo sociálního zabezpečení Právo sociálního zabezpečení Úvod, právní úprava Lidská práva, sociální práva Mezinárodní organizace a jejich dokumenty Evropské právo sociálního zabezpečení JUDr. Martin Šimák, Ph.D. Systém sociálního

Více

Dopadová studie č. 31

Dopadová studie č. 31 Dopadová studie č. 31 BOZP, stres na pracovišti a jeho specifika v odvětví zdravotnictví Vytvořeno pro Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvětvích

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 17, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 10.4. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 17, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 10.4. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 17, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 10.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Možnost nebo povinnost? Právní úprava vztahující se ke slaďování osobního a pracovního života

Možnost nebo povinnost? Právní úprava vztahující se ke slaďování osobního a pracovního života Možnost nebo povinnost? Právní úprava vztahující se ke slaďování osobního a pracovního života Jana Kvasnicová Oddělení rovného zacházení Kancelář veřejného ochránce práv Obsah Flexibilní zaměstnávání Možnosti

Více

21.12.2004 Úřední věstník Evropské unie L 373/37

21.12.2004 Úřední věstník Evropské unie L 373/37 21.12.2004 Úřední věstník Evropské unie L 373/37 SMĚRNICE RADY 2004/113/ES ze dne 13. prosince 2004, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s muži aženami v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování

Více

18. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol POSTAVENÍ STUDENTŮ V RÁMCI TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

18. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol POSTAVENÍ STUDENTŮ V RÁMCI TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 18. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách Studentská komory Rady vysokých škol POSTAVENÍ STUDENTŮ V RÁMCI TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Preambule My, členové Studentské komory Rady vysokých škol, podle

Více

Uznávání odborných (profesních) kvalifikací v rámci Evropské unie

Uznávání odborných (profesních) kvalifikací v rámci Evropské unie Uznávání odborných (profesních) kvalifikací v rámci Evropské unie Akademické uznávání Profesní uznávání Instrumenty uznávání odborných kvalifikací Právní úprava uznávání odborných kvalifikací Budoucí systém

Více

PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ES V OBLASTI SOCIÁLNÍ POLITIKY A ZAMĚSTNANOSTI

PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ES V OBLASTI SOCIÁLNÍ POLITIKY A ZAMĚSTNANOSTI PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ES V OBLASTI SOCIÁLNÍ POLITIKY A ZAMĚSTNANOSTI 1) Pohyb pracujících a sociální ochrana Nařízení Rady (EHS) č. 1612/68 o volném pohybu pracovníků v rámci Společenství ve znění

Více

SMĚRNICE RADY 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ

SMĚRNICE RADY 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ SMĚRNICE RADY 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského

Více

LIDSKÁ PRÁVA. historické mezníky

LIDSKÁ PRÁVA. historické mezníky LIDSKÁ PRÁVA historické mezníky Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ

Více

EU jako globální vůdce při podpoře rovnosti. Vztah mezi směrnicemi o rovnosti a rámci EU týkajícími se lidských práv

EU jako globální vůdce při podpoře rovnosti. Vztah mezi směrnicemi o rovnosti a rámci EU týkajícími se lidských práv 1 EU jako globální vůdce při podpoře rovnosti Vztah mezi směrnicemi o rovnosti a rámci EU týkajícími se lidských práv Vztah mezi EU a Radou Evropy Vztah mezi EU a Organizací spojených národů 2 1 3 Směrnice

Více

Underreporting a pohled české veřejnosti na možnosti institucionální obrany proti diskriminaci

Underreporting a pohled české veřejnosti na možnosti institucionální obrany proti diskriminaci Underreporting a pohled české veřejnosti na možnosti institucionální obrany proti diskriminaci Marína Urbániková (KVOP) 1. července 2015. Copyright Veřejný ochránce práv, 2015 Příjemce a realizátor projektu

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 23-34

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 23-34 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 2008/0140(CNS) 19. 12. 2008 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 23-34 Návrh stanoviska Amalia Sartori (PE415.287v01-00) Provádění

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast,

Více

1 Tvorba plánu rovnosti, analýza rozdílu v platech žen a mužů

1 Tvorba plánu rovnosti, analýza rozdílu v platech žen a mužů 1 Tvorba plánu rovnosti, analýza rozdílu v platech žen a mužů 1.1 Osnova modulu 1) Úvod do problematiky 2) Základní pojmy 3) Legislativní úprava 4) Plán rovnosti žen a mužů 5) Praktické příklady 6) Literatura

Více

Právo Evropské unie 2. Prezentace 1 2015

Právo Evropské unie 2. Prezentace 1 2015 Právo Evropské unie 2 Prezentace 1 2015 ES a EU Evropská společenství původně tři Společenství 1951 ESUO (fungovalo v období 1952 2002) 1957 EHS, ESAE (EHS od roku 1992 jen ES) Od vzniku ES si tato postupně

Více

VEŘEJNOST JE PŘESVĚDČENA, ŽE NĚKTERÉ SKUPINY OBYVATEL

VEŘEJNOST JE PŘESVĚDČENA, ŽE NĚKTERÉ SKUPINY OBYVATEL INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 04/2008 VEŘEJNOST JE PŘESVĚDČENA, ŽE NĚKTERÉ SKUPINY OBYVATEL JSOU NA TRHU PRÁCE TRVALE ZNEVÝHODŇOVÁNY Týká se to především starších občanů, lidí se zdravotním handicapem,

Více

Diplomová práce. Postavení cizinců a osob bez státní příslušnosti v pracovněprávních vztazích. Jana Daňhelová

Diplomová práce. Postavení cizinců a osob bez státní příslušnosti v pracovněprávních vztazích. Jana Daňhelová Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právo a právní věda Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Diplomová práce Postavení cizinců a osob bez státní příslušnosti v pracovněprávních vztazích

Více

Snižování administrativní zátěže podnikatelů studie současného stavu Analýza je dostupná na www.socialnidialog.cz/analyzy

Snižování administrativní zátěže podnikatelů studie současného stavu Analýza je dostupná na www.socialnidialog.cz/analyzy Snižování administrativní zátěže podnikatelů studie současného stavu Analýza je dostupná na www.socialnidialog.cz/analyzy JUDr. Jitka Hejduková Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Více

Legislativa v oblasti specifických poruch učení. Euroface Consulting s.r.o. Dr Ian Smythe

Legislativa v oblasti specifických poruch učení. Euroface Consulting s.r.o. Dr Ian Smythe Legislativa v oblasti specifických poruch učení Euroface Consulting s.r.o. Dr Ian Smythe Euroface Consulting 2013 Obsah Dyslexie & Rozdíly v Evropě Úvod Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

Jak se řekne disability ve vašem jazyce?

Jak se řekne disability ve vašem jazyce? Diskriminace na základě zdravotního postižení Prof.dr. Aart (A.C.) Hendriks Praha, 23. dubna 2015 (09:15-10:00) Aplikace právních předpisů EU o antidiskriminaci Jak se řekne disability ve vašem jazyce?

Více

1993 se vztahuje volný pohyb na osoby (nejde

1993 se vztahuje volný pohyb na osoby (nejde Jednotný vnitřní trh- osoby Evropské soutěžní právo Michal Částek Volný pohyb osob Upraveno v čl. 39-42 SES+sekundární legislativa a rozsudky ESD Původně pohyb za účelem pracovní činnosti a za účelem podnikání

Více

N á v r h ČÁST PRVNÍ ANTIDISKRIMINAČNÍ ZÁKON HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

N á v r h ČÁST PRVNÍ ANTIDISKRIMINAČNÍ ZÁKON HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ P ř í l o h a N á v r h ZÁKON ze dne 2007, o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon) Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

Jaký právní základ zvolit pro rodinné právo? Další postup

Jaký právní základ zvolit pro rodinné právo? Další postup GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO VNITŘNÍ POLITIKY TEMATICKÁ SEKCE C: OBČANSKÁ PRÁVA A ÚSTAVNÍ ZÁLEŽITOSTI PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI Jaký právní základ zvolit pro rodinné právo? Další postup SHRNUTÍ PE 462.498 CS Tento

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2011 Aspose Pty Ltd. VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ

Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2011 Aspose Pty Ltd. VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2011 Aspose Pty Ltd. VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. května 2008 č. 540 k Souhrnné zprávě o plnění Priorit a postupů

Více

ondrej.menousek@mvcr.cz

ondrej.menousek@mvcr.cz Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky A. Předkladatel garant výzkumné potřeby Název organizace Ministerstvo vnitra Adresa Milady Horákové 133/ Kontaktní osoba Ing. Jaroslav Scheuba

Více

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR. Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR. Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7 KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7 37.013.74 srovnávací pedagogika studie 37 Výchova a vzdělávání

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se dočasně odnímá zvláštní pobídkový režim pro udržitelný rozvoj a řádnou správu

Více

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie PŘÍLOHA III PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU 1 Článek 14 Právní základ Popis Požadavky postupu 1 Čl. 15 odst. 3 Čl. 16 odst. 2 Článek 18 Čl. 19 odst. 2 Čl. 21 odst. 2 Článek 24 Článek 33 Čl.

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Slaďování osobního a pracovního života a antidiskriminační opatření z pohledu malé firmy. ENVIROCONT s.r.o.

Slaďování osobního a pracovního života a antidiskriminační opatření z pohledu malé firmy. ENVIROCONT s.r.o. Slaďování osobního a pracovního života a antidiskriminační opatření z pohledu malé firmy ENVIROCONT s.r.o. 1 I. Představení společnosti Historie 1998 založení 2005 změna právní formy podnikání na s.r.o.

Více

Dokument ze zasedání 18. 9. 2009 B7-0000/2009. předložený na základě otázek k ústnímu zodpovězení B7-0000/2009 a B7-0000/2009

Dokument ze zasedání 18. 9. 2009 B7-0000/2009. předložený na základě otázek k ústnímu zodpovězení B7-0000/2009 a B7-0000/2009 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Dokument ze zasedání 18. 9. 2009 B7-0000/2009 NÁVRH USNESENÍ předložený na základě otázek k ústnímu zodpovězení B7-0000/2009 a B7-0000/2009 v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího

Více

OBSAH. Autoři jednotlivých částí... 5 Předmluva... 13

OBSAH. Autoři jednotlivých částí... 5 Předmluva... 13 Autoři jednotlivých částí......................................... 5 Předmluva................................................... 13 Kapitola I: Výchozí pojmy..................................... 15 Úvod

Více

OBČANSTVÍ A NÁRODNOST. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová.

OBČANSTVÍ A NÁRODNOST. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. OBČANSTVÍ A NÁRODNOST Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. OBČANSTVÍ (STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST) = plnoprávné členství jedince v daném státu v demokratickém

Více

o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti

o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti 1) Rovné zacházení a zákaz diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání 2) Kompetence úřadů práce 3) Právo na zprostředkování

Více

NÁVRH STANOVISKA. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/0081(COD) 21. 6. 2013. Výboru pro právní záležitosti

NÁVRH STANOVISKA. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/0081(COD) 21. 6. 2013. Výboru pro právní záležitosti EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro právní záležitosti 21. 6. 2013 2013/0081(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro právní záležitosti pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci k návrhu

Více

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti 1/2012 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2 Sbírka zákonů č. 1 / 2012 1 ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na

Více

Vzdělávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vzdělávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vzdělávání osob se zdravotním postižením { JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vládní výbor pro zdravotně postižené občany: - je koordinačním, iniciativním a poradním orgánem

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OBCHODNÍ ČINNOST 10. ROLE SPOTŘEBITELE V OBCHODĚ OCHRANA SPOTŘEBITELE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben 2014

Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

DRUHÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z MEZINÁRODNÍHO PAKTU O HOSPODÁŘSKÝCH SOCIÁLNÍCH A KULTURNÍCH PRÁVECH

DRUHÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z MEZINÁRODNÍHO PAKTU O HOSPODÁŘSKÝCH SOCIÁLNÍCH A KULTURNÍCH PRÁVECH DRUHÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z MEZINÁRODNÍHO PAKTU O HOSPODÁŘSKÝCH SOCIÁLNÍCH A KULTURNÍCH PRÁVECH Obsah: Obsah:... 1 A. Obecná část:... 4 1.1. Přijímání mezinárodních závazků...

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Justiční spolupráce, výkon rozhodnutí, insolvence, doručování. Justiční spolupráce. Proč justiční spolupráce? JUDr. Tomáš Pezl

Justiční spolupráce, výkon rozhodnutí, insolvence, doručování. Justiční spolupráce. Proč justiční spolupráce? JUDr. Tomáš Pezl Justiční spolupráce, výkon rozhodnutí, insolvence, doručování JUDr. Tomáš Pezl Justiční spolupráce Poprvé se objevila ve Smlouvě o Evropské unii Třetí pilíř Společná politika upravená v ust. čl. 81 89

Více

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života Evropa čelí velké výzvě z důvodů globalizace a demografických změn. Proto zástupci ministerstev,

Více

Lidské zdroje na trhu práce. Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D.

Lidské zdroje na trhu práce. Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Lidské zdroje na trhu práce Aktivní a pasivní politika zaměstnanosti Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu

Více

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP12/2010 POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ

Více

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015 pd10312a TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Fungování demokracie a lidská práva v ČR

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Ads 104/2007-72 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila

Více

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti. Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti. Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR Násilí z nenávisti Jednání motivované předsudky nebo nenávistí namířené proti osobě, skupinám, jejich

Více