ČVUT v Praze Fakulta stavební. Thákurova 7. Studijní obor Geodezie. Sopky. Semestrální práce. Skupina: G-61

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČVUT v Praze Fakulta stavební. Thákurova 7. Studijní obor Geodezie. Sopky. Semestrální práce. bohacro@gmail.com. Skupina: G-61"

Transkript

1 ČVUT v Praze Fakulta stavební Thákurova 7 Studijní obor Geodezie Sopky Semestrální práce Autor: Roman Boháč Skupina: G-61 Školní rok: 2011/2012

2 Klíčová slova: Sopky, erupce, magma 2

3 Anotace: Tato práce je o sopkách. Jsou zde shrnuty základní poznatky z oblasti vulkanologie. Nejdříve se dočtete o vzniku sopek. Druhá kapitola popisuje klasifikaci sopek, jak z pohledu tvaru, tak podle typů erupcí. Ve třetí kapitole je zmínka o neznámějších sopkách a jejich známých erupcích. Nakonec je zde popsáno hodnocení sopečních katastrof. Annotation: This work is about volcanoes. It summarizes the basic knowledge of volcanology. First, you can read about the origin of volcanoes. The second chapter describes the classification of volcanoes, both in terms of shape and by type of eruption. The third chapter is a mention of the best-known volcanoes and their eruptions known. Finally, there is described from volcanic disasters. 3

4 Obsah ročníkové práce: Úvod Hlavní text 1 Sopky Řez sopkou Vznik sopek Tektonické srážky Horké skvrny Klasifikace sopek Povaha erupce Explozivní erupce Efuzivní erupce Typy sopečných erupcí Strombolské erupce Vulkánské erupce Pliniánské erupce Pélejské erupce Islandské erupce Havajské erupce Sopečné tvary Stratovulkán Sypaný kužel Štítová sopka Vulkanický dóm Pukliny a rifty Krátery Kaldery Nejznámější světové sopky Vesuv Etna

5 3.3 Krakatoa Mount St. Helens Sopečné katastrofy Volcanic Explosivity Index Největší sopečné katastrofy Závěr 5

6 Úvod V mé práci chci čtenáře seznámit se základními poznatky z oblasti sopek a vysvětlil některé pojmy z oblasti vulkanologie. Rád bych přiblížil rozdělení sopek, podle jejich tvaru. Dále jejich klasifikaci na základě prodělaných erupcí. Také zde uvedu několik nejznámějších světových sopek a jejich erupce, díky nimž jsou známé. 6

7 1 Sopky Sopka neboli vulkán je místo, kde roztavené magma a sopečné plyny vystupují na zemský povrch. Sopky jsou důkazem energetických procesů uvnitř Země. Nejvíce se vyskytují podél hranic litosférických desek, ale také na tzv. horkých skvrnách. 1.1 Řez sopkou Magmatický krb Rezervoár magmatu pod sopkou v hloubce 5-30 km pod povrchem. Sopouch Přívodní kanál spojující magmatický krb a jícen. Jícen Otvor v zemské kůře, ze kterého dochází k výstupu magmatu na povrch a k úniku sopečných plynů do atmosféry. Sopečný kužel Kuželovitá vyvýšenina charakteristická pro většinu typů sopek. Kužel je tvořen vrstvami lávy a pyroklastických materiálů. Magma tavenina vznikající v kůře nebo svrchním plášti Země, v jejímž obsahu převládají rozpuštěné minerály a horniny, plyny a voda. Láva - Jako lávu označujeme magmatickou taveninu vystupující na zemský povrch. Parazitický jícen - Parazitický jícen je takový, který je vytvořen v souvislosti s činností postranního přívodu magmatu na svazích sopky mimo hlavní kráter. Obr. 1: Řez sopkou (zdroj: 1.2 Vznik sopek Magma, které je základem vzniku sopky, se vytváří jen v takových oblastech, kde je teplota dostatečně vysoká ( ), aby došlo k tavení hornin a pláště v určitých oblastech. Ty se nachází většinou na styku litosférických desek nebo tam kde je porušena zemská kůra. 7

8 1.2.1 Tektonické srážky Zemská kůra se skládá z několika litosférických desek, ty se neustále pohybují (plují po polotekuté části zemského pláště). V místech styku jednotlivých desek vznikají trhliny, kterými se může magma, které je zde pod velikým tlakem dostat na povrch země. Obr. 2: Mapa tektonických desek (zdroj: Nejvíce činná oblast se nazývá tzv. Ohnivý prstenec ( Ring of Fire ), ten se nachází na okrajích pacifické desky a desky Nazca. V této oblasti se nachází ⅔ všech činných sopek na Zemi. Za zmínku také stojí jižní okraj Euroasijské desky, zde jsou středomořské a indonéské činné sopky. Obr. 3: Mapa aktivních sopek (zdroj: 8

9 1.2.2 Horké skvrny Vulkanismus se nemusí projevovat jen na okrajích litosférických desek, některé sopky se vyskytují i uvnitř litosférických desek, jak na oceánských tak i na kontinentálních deskách. Tyto sopky vznikají na tzv. horkých skvrnách (hot spots). Horké skvrny je obrovský rezervoár magmatu, který se nachází v zemském plášti, toto magma stoupá vzhůru a taví zemskou kůru. Pokud k tomu dochází na mořském dně, vyvěrající láva tuhne, tím pomalu roste a po milionech let se vynoří nad hladinu moře. Horké skvrny jsou nezávislé na pohybu litosférických desek, proto se posunem desek mění i místo výstupu magmatu na povrch, tak vzniká řada vulkanických ostrovů (např.: Havajské ostrovy). Posunem desky přijde sopka o zdroj magmatu a stane se vyhaslou, po milionech let se díky zvětrávání začne snižovat její výška, až opět zmizí pod mořskou hladinou. Podle polohy jednotlivých sopek můžeme tedy určit i směr pohybu litosférické desky. Obr. 4: Mapa s vyznačenými horkými skvrnami (zdroj: Magma v horkých skvrnách pochází z velké hloubky a má tedy bazické složení (malá viskozita více tekuté). Takto vzniklé sopky se nazývají tzv. sopky štítové, mají velmi širokou základnu a malý sklon svahů. Příkladem je havajská sopka Mauna Loa, její celková výška od dna oceánu je přes m. 9

10 2 Klasifikace sopek Podle aktivity lze rozdělit na sopky: Aktivní pravidelně explodující sopky Spící sopky, které nevybuchly za posledních let Vyhaslé takové, které neprojevily aktivitu déle jak let. Povaha erupce Typ erupce Sopečný tvar 2.1 Povaha erupce Sopky se často dělí podle charakteru erupce na sopky explozivní a efuzivní Explozivní erupce Explozivní, také výbušné, jsou takové erupce, při kterých jsou vyvrhovány pevné látky a plyny z kráteru do velké výšky. Z kráteru jsou vyvrhovány sopečné balvany, které doletí do vzdálenosti několika set metrů a také sopečný popel, který se dostane do vyšších vrstev atmosféry a může dolétnout až stovky kilometrů daleko. Sopky vzniklé touto erupcí mají kolem rozšířeného hrdla nízké valy ze sopečného popela Efuzivní erupce Efuzivní neboli výlevná erupce je typ sopečné erupce, při které láva pouze vytéká z kráteru. Tyto erupce jsou považovány za méně nebezpečné. 10

11 2.2 Typy sopečných erupcí Povahy erupcí se ještě dále dělí na typy, které jsou pojmenovány podle známých zástupců. Sopka nemusí během svého aktivního života mít pořád stejné typy erupcí, ale může prodělat různé typy. Strombolské erupce Explozivní Vulkánské erupce Pliniánské erupce Erupce Pélejské erupce Islandské erupce Efuzivní Havajské erupce Strombolské erupce Strombolské erupce jsou pojmenovány po italské sopce Stromboli. Periodickým uvolňováním nahromaděného sopečného plynu dochází ke krátkodobým opakovaným výbuchům. Při výbuchu vylétávají kusy žhavé lávy maximálně do výšky 200 m. V konečné fázi vznikají středně veliké lávové proudy. Nejznámější zástupci: Stromboli (Itálie), Etna (Itálie). Obr. 5 a 6: Schéma Strombolské erupce a výbuch sopky Stromboli (zdroj: https://sites.google.com/site/vulkanizmus/sopecne_erupce 11

12 2.2.2 Vulkánské erupce Vulkánské erupce jsou pojmenovány po italské sopce Vulcano. Velmi viskózní láva tuhne už v jícnu a vytváří zátku, pod tou se hromadí množství plynů a tím narůstá tlak, až nakonec dojde k náhlému výbuchu. Vzniklý pyroklastický materiál je tvořen převážně jemným prachem, díky explozi, ale může obsahovat i poměrně velké kusy ztuhlé lávy. Pyroklastický oblak stoupá do výšky kolem 20 km a obsahuje kolem 1 km 3 sopečného popela. Nejznámější zástupci: Vulcano (Itálie), Sakurajima (Japonsko). Obr. 7 a 8: : Schéma Vulkánské erupce a výbuch sopky Sakurajima (zdroj: https://sites.google.com/site/vulkanizmus/sopecne_erupce Pliniánské erupce Pliniánské erupce, také vesuviánské, jsou pojmenovány po starověkém Římanovi Pliniovi, který popsal erupci Vesuvu. Jsou typické pro stratovulkány. Jedná se o velkou explozi, při které vzniká souvislý erupční sloup pyroklastického materiálu a plynů, který dosahuje výšky cca 11 km, ale může dosáhnout i 45 km a má objem od 0,5 do 50 km 3. Ve stratosféře se ze sloupu stane erupční oblak, ten může být přenesen tisíce kilometrů daleko. Sopečný sloup uniká z jícnu obrovskou rychlostí, až 700. Při této erupci často dojde k vyprázdnění magmatického krbu, poté se propadne vulkán a vytvoří se kaldera. Nejznámější zástupci: Mount St. Helen (USA), Vesuv (Itálie), Pinatubo (Filipíny). 12

13 Obr. 9 a 10: : Schéma Pliniánské erupce a výbuch sopky Mount St. Helens (zdroj: https://sites.google.com/site/vulkanizmus/sopecne_erupce Pélejské erupce Pélejské erupce jsou pojmenovány po Mount Pelée na Martiniku. Při erupci vzniká tzv. žhavé mračno, tvořené pyroklastickým materiálem a plyny vysoké teploty až 500 a rychlostí 100. Tato erupce bývá doprovázena pliniánskou nebo vulkánskou erupcí. Nejznámější zástupci: Mt. Pelée (Martinik), Katmai (Aljaška). Obr. 11 a 12: : Schéma Pélejské erupce a výbuch sopky Nuee Ardente (zdroj: https://sites.google.com/site/vulkanizmus/sopecne_erupce 13

14 2.2.5 Islandské erupce Islandské erupce jsou pojmenovány po ostrově Island, zde se nacházejí nejčastěji. Charakteristické pro ně je výskyt podél lineárních trhlin. Kromě Islandu se tyto erupce objevují také na středooceánských hřbetech, protože zde vznikají trhliny rozestupem litosférických desek. Magma vystupující na povrch na oceánském dně vlivem studené vody velmi rychle tuhne a vytváří tak charakteristické oblé tvary tzv. polštářové lávy. Nejznámější zástupci: trhlinový systém Laki (Island). Obr. 13 a 14: : Schéma Islandské erupce a výbuch v trhlinovém systému Laki (zdroj: https://sites.google.com/site/vulkanizmus/sopecne_erupce Havajské erupce Havajské erupce jsou pojmenovány po Havajských ostrovech. Jsou velmi podobné islandskému typu, jen magma nevystupuje z trhliny, ale z bodového zdroje. Při tomto typu erupce mohou vznikat tzv. lávové fontány, to jsou gejzíry žhavých hornin, které mohou trvat hodiny a dosahovat výšky stovek metrů. Nejznámější zástupci: Mauna Loa (Havajské ostrovy). Obr. 13 a 14: : Schéma Havajské erupce a výbuch sopky Mauna Loa (zdroj: https://sites.google.com/site/vulkanizmus/sopecne_erupce 14

15 2.3 Sopečné tvary Stratovulkán Sypaný kužel Konstruktivní tvary Štítová sopka Vulkanický dóm Sopečné tvary Pukliny a rifty Krátery Destruktivní tvary Kaldery Stratovulkán Stratovulkány nebo také složené vulkány, jsou nejčastějším typem sopek na Zemi. Jedná se o vysoké sopky kuželovitého tvaru s velmi příkrými svahy a vrstevnatou strukturou. Hlavní složky tvořící sopku jsou tefry (sopečný popel) z explozivních erupcí a láva z efuzivních erupcí. Stratovulkány dosahují nejvyšší výšky ze všech typů sopek, v současnosti je nejvyšší Nevado Ojos del Salado (Chile 6887 m). Nejznámější zástupci: Ključevskaja (Kamčatka), St. Helens (USA) a Etna (Sicílie). Obr. 15 a 16: Schéma stratovulkánu a sopka Ključevskaja (zdroj: 15

16 Sypaný kužel Sypané kužely nebo také struskové kužely, jsou nejmenším typem sopek. Jsou tvaru kónického kužele s příkrými svahy a většinou nepřesáhnou výšku 300 m. Tvořeny jsou převážně vrstvami sopečného popela. Vznikají symetricky kolem centrálního přívodního kanálu a patří do skupiny monogenetických sopek, tedy vznikajících během krátkodobé sopečné aktivity. Nejznámější zástupci: S P Crater (Arizona), Cerro Negro (Nikaragua), Parícutin (Mexiko). Obr. 17 a 18: Schéma sypaného kuželu a sopka S P Crater (zdroj: Štítová sopka Štítové sopky mají tvar kužele s velmi pozvolnými svahy a velmi širokou základnou. Štítové sopky jsou tvořené téměř výhradně lávou z efuzivní erupce. Svůj rozlehlý tvar mají díky málo viskóznímu (velmi tekutému) magmatu, ten při erupci dosáhne velkých vzdáleností od kráteru. Během mnoha tisícovek erupcí se lávové proudy vrství a sopka tak může dosáhnout výšky až 10 km a průměru základy až stovky metrů. Nejznámější zástupci: Mauna Loa (Havajské ostrovy 4170 m.n.m). Obr. 19 a 20: Schéma štítové sopky a sopka Mauna Loa (zdroj: 16

17 Vulkanický dóm Vulkanické dómy nebo také lávové, vznikají uvnitř masivnějších sopek, především stratovulkánech. Jsou tvořeny efuzivní erupcí vysoce viskózního (téměř netekutého) magmatu. Protože toto magma velmi rychle ztuhne, vytváří se kolem přívodu kopulovitý tvar. Vzhledem k tomu, že vznikají uvnitř jiných sopek, jsou tyto struktury zničeny při další erupci. Nejznámější zástupci: Mount St. Helens (USA), Santiaguito (Guantamala). Obr. 21 a 22: Schéma vulkanického dómu a sopka Mount St. Helens (zdroj: Pukliny a rifty Pukliny jsou přímé zlomy na zemském povrchu, jimiž vystupuje magma. Tvořeny jsou lávovými proudy z efuzivních trhlinových erupcí. Vytvářejí tzv. lineární sopky. Erupce a rozprostírání hornin na obou stranách pukliny vytváří riftovou stopu. Nejznámější zástupci: trhlinový systém Laki (Island). Obr. 23 a 24: Schéma puklin a trhlinový systém Laki (zdroj: 17

18 Krátery Kráter je kruhová deprese v horní části sopečného kužele. Vzniká důsledkem explozivní erupce plynů a sopečného popela, mívá obvykle průměr do 1 km Kaldery Kaldery jsou mnohem větších rozměrů než krátery, průměr 1 50 km. Vznikají propadem střední části vulkánu do prázdného magmatického krbu vlivem vlastní tíhy a gravitace. Často jsou poté zaplněné vodou a vzniká kráterové jezero. Nejznámější zástupci: Aniakchak(Aljaška), Yellowstonská kaldera (USA). Obr. 25 a 26: Schéma kaldery a sopka Aniakchak (zdroj: 3 Nejznámější světové sopky 3.1 Vesuv Umístění: nedaleko Neapole (jihozápadní Itálie) Výška: 1279 m Typ: stratovulkán Poslední aktivita: 1944 Největší erupce: 79 n.l. VEI: 5 Sopka Vesuv je známa po celém světě svým výbuchem z roku 79 n.l.,při kterém byly zničeny římská města Pompeje a Herkuláneum. Popis této události se dochoval díky zápiskům Plinia. Pyroklastický oblak vystoupal do výšky 32 km a obsahoval až 4 km 3 materiálu. Tento materiál začal poté dopadat na Pompeje, Herkláneum nebylo zasypáno díky směru větru. Většina obyvatel zemřela na otravu toxickými plyny a na následky udušení popelem. Pyroklastický materiál zasypal Pompeje vrstvou tlustou 3 m. Město bylo objeveno až při archeologických vykopávkách v 18. st., bylo popelem dokonale zakonzervováno. Díky tomu zde bylo nalezeno mnoho důkazů o životě v době antického 18

19 Říma. V popelu bylo také nalezeno 1100 zakonzervovaných těl. Počet obětí není přesně znám, ale podle počtu obyvatel v Pompejích a Herkulaneu se odhaduje na Dnes žije v erupčním okruhu Vesuvu okolo 3 miliónů lidí, kteří jsou při výbuchu ohroženi. Obr. 27 a 28: Model erupce v roce 79 a Vesuv s Pompejemi dnes (zdroj: Etna Umístění: Sicílie Výška: 3350 m Typ: stratovulkán Poslední aktivita: 2003 Největší erupce: 1669 VEI: 3 Etna je nejvyšší sopka v Evropě obvod má 150 km. Významným prvkem Etny je 10 km široká kaldera podkovovitého tvaru Valle de Bove. V současnosti je tvořena 4 krátery. Je již let aktivní. Největší erupce z roku 1669 trvala 122 dní. Při erupci v roce 1986 stříkali lávové fontány do výšky 1,6 km. Obr. 29 a 30: Ilustrace výbuchu sopky Etna v roce 1669 a Etna dnes (zdroj: 19

20 3.3 Krakatoa Umístění: ostrov mezi Sumatrou a Jávou (Indonésie) Výška: 813 m Typ: kaldera Poslední aktivita: 2001 Největší erupce: 1883 VEI: 6 Sopka Krakatoa je známa díky obrovské erupci z 27. srpna Její výbuch je považován za nejhlasitější v historii, byl slyšet až na km vzdáleném ostrově Rodrigues v Indickém oceánu. Pyroklastický oblak vystoupal do výšky 25 km a do vzduchu bylo vyvrženo 20 km 3 sopečného prachu. Lávové proudy tekly až do vzdálenosti 40 km. Během erupce byl vyprázdněn celý magmatický krb a došlo k jeho zborcení, tím vznikla kaldera. Zborcením sopky vznikly vlny tsunami vysoké 30 m, tyto vlny byly zaznamenány až v Lamanšském průlivu (mezi Francií a Britskými ostrovy). Vlny tsunami zničili mnoho pobřežních osad a zabily přes lidí. Prach vyvržený do ovzduší změnil na několik let globální klima, průměrná teplota klesla o 1,2 C. Asi po 40 letech vznikl v kaldeře nový sopečný kužel, ten Indonésané nazvali Anak Krakatoa, to znamená Syn (dítě) Krakatoy. Obr. 31 a 32: Ilustrace sopky Krakatoa a jejích výbuchu (zdroj: 20

21 3.4 Mount St. Helens Umístění: stát Washington (západ USA) Výška: 2549 m Typ: stratovulkán Poslední aktivita: 1991 Největší erupce: 1980 VEI: 5 Erupce Mount St. Helens z 18. května 1980 je jedna z nejlépe a nejpodrobněji zdokumentovaných erupcí na světě. Do výbuchu byla sopka typickým zástupcem stratovulkánu (pravidelný kuželovitý tvar). Výbuch byl vědci předem předpovězen, protože v severní části sopky se sopka vydouvala, hromadilo se zde magma. Při výbuchu byla právě severní část zničena, do vzduchu byly uvolněny 3 km 3 popela, plynů a pyroklastického materiálu až do výšky 27 km. Zborcením severní stěny sopky vznikla lavina z úlomků a lávy, která tekla rychlostí 75 do vzdálenosti 25 km. Při této události zemřelo 57 lidí, bylo zničeno 250 domů, 47 mostů, 24 km železnice, 298 km silnic a bylo zničeno přes 10 miliónů stromů na ploše 600 km 2. Obr. 33 a 34: Výbuch sopky Mount St. Helens v roce 1980 (zdroj: 21

22 4 Sopečné katastrofy 4.1 Volcanic Explosivity Index Volcanic Explosivity Index (VEI) neboli Index sopečné aktivity je měřítko, kterým se měří síla erupce. Hodnotí množství materiálu, který byl při výbuchu vyvrhnut. Tato stupnice je logaritmická a má stupně 0 8 (nárůst o 1 stupeň znamená 10x větší výbuch). VEI Objem pyroklastik Typ erupce Popis Výška sloupu Frekvence Příklad 0 < 10,000 m³ Havajská efuzivní < 100 m průběžně Kīlauea, Erebus 1 > 10,000 m³ Havajská / Strombolská malá m denně Stromboli, 2 > 1,000,000 m³ Strombolská / Vulkánská explozivní 1 5 km týdně Galeras (1993), Mount Sinabung (2010) 3 > 10,000,000 m³ Vulkánská / Pélejská středně velká 3 15 km několikrát za měsíc Nevado del Ruiz (1985) 4 > 0.1 km³ Pélejská / Pliniánská velká km 1 rok Mount Pelée (1902), Eyjafjallajökull (2010) 5 > 1 km³ Pliniánská velmi velká km 10 let Vesuv (79 n.l.), Mount St. Helens (1980) 6 > 10 km³ 7 > 100 km³ Pliniánská / Ultra- Pliniánská Ultra- Pliniánská velmi velká > 30 km 100 let Krakatoa (1883), Mount Pinatubo (1991) velmi velká > 40 km 1,000 let Thera (1620 př.n.l.), Tambora (1815) 8 > 1,000 km³ Supervulkán velmi velká > 50 km 10,000 let Tab. 1: Tabulka stupňů indexu vulkanické explozivity (zdroj: Yellowstone (640,000 př.n.l.), Toba (74,000 př.n.l.) 22

23 4.2 Největší sopečné katastrofy Pořadí Sopka Místo Rok Odhadovaný počet obětí 1 Tambora Indonésie Krakatau Indonésie Mt. Pelée Martinique Nevado del Ruiz Kolumbie Unzen Japonsko Kelut Indonésie Laki Island Santa Maria Guatemala Kelut Indonésie Galunggung Indonésie Tab. 2: Tabulka největších sopečných erupcí (zdroj: https://sites.google.com/site/vulkanizmus/sopecne_katastrofy) Následkem výbuchů nemusejí být jen ztráty na majetku, ohrožené životy a zničená příroda. Například na Kanárských ostrovech se v sopečné půdě, která je bohatá na minerály, pěstuje v jámách ve tvaru trychtýře vinná réva. Sopečná půda je velmi pórovitá a proto dobře zadržuje vodu, réva je ještě chráněna proti větru valy z větších kusů lávy. Obr. 35: Pěstování vinné révy na Kanárských ostrovech (zdroj: 23

24 Závěr Sopky jsou i v současné vyspělé době pořád velice nebezpečné, pokud se nemonitoruje jejich aktivita. Proto bychom měli tomuto tématu věnovat více pozornosti. 24

25 Zdroje Knižní zdroje: FUHR, James F., Země, Praha: Knižní klub, ISBN: GABZDYL, Pavel, 3D Sopky, Brno: CP Books, ISBN: RUBIN, Ken, Na vlastní oči: Sopky a zemětřesení, Bratislava: Sazba Alias Press, ISBN: STEELE, Philip, Sopky, Brno: Computer Press, ISBN: Elektronické zdroje: Wikipedia [online][cit ]. Dostupné z: Sopky [online][cit ]. Dostupné z: Enviromentální hrozby a rizika: Sopečná činnost [online]. Petr Sudický. [cit ]. Dostupné z: Přírodní katastrofy a enviromentální hazardy [online] [cit ]. Dostupné z: 25

Sopka = vulkán: místo na zemském povrchu, kde roztavené magma vystupuje z hlubin Země tvar hory

Sopka = vulkán: místo na zemském povrchu, kde roztavené magma vystupuje z hlubin Země tvar hory Sopečná činnost a zemětřesení Sopka = vulkán: místo na zemském povrchu, kde roztavené magma vystupuje z hlubin Země tvar hory Magma = roztavený horninový materiál a) čedičové řídké, vzniká roztavení hornin

Více

ÚLOHA SOPEK PŘI FORMOVÁNÍ RELIÉFU ZEMĚ

ÚLOHA SOPEK PŘI FORMOVÁNÍ RELIÉFU ZEMĚ ÚLOHA SOPEK PŘI FORMOVÁNÍ RELIÉFU ZEMĚ Iveta Navrátilová, Brno 2011 SOPEČNÁ ČINNOST (VULKANISMUS) projev vnitřní energie planety a deskové tektoniky (přemísťování magmatických hmot ze spodních částí zemské

Více

Sopečnáčinnost. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: Ročník: devátý. Vzdělávací oblast: přírodopis

Sopečnáčinnost. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: Ročník: devátý. Vzdělávací oblast: přírodopis Sopečnáčinnost Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 23. 8. 24. 8. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci se seznámí s geologickými podmínkami, kde a za jakých podmínek

Více

Magmatismus a vulkanismus

Magmatismus a vulkanismus Magmatismus a vulkanismus Magma silikátová tavenina z astenosféry na povrchu se označuje láva podle místa tuhnutí hlubinná a podpovrchová tělesa výlevné a žilné horniny Hlubinná a podpovrchová tělesa batolit

Více

Nastuduj následující text

Nastuduj následující text Nastuduj následující text Hlavní vulkanickou zónou planety je pacifický "Kruh ohně" které je vázán na okraje tichomořské desky a desky Nasca. Zde se nachází 2/3 všech činných sopek Země. Jedná se především

Více

Rizikové endogenní pochody

Rizikové endogenní pochody Rizikové endogenní pochody typy sopečnéčinnosti: hlubinný magmatismus = plutonismus povrchový magmatismus = vulkanismus Sopečnáčinnost Zemětřesení Magmatizmus (plutonizmus a vulkanizmus) Zdroje vulkanismu

Více

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 9. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s mechanikou vnitřních geologických dějů. Materiál je plně funkční

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 9. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s mechanikou vnitřních geologických dějů. Materiál je plně funkční Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 9. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s mechanikou vnitřních geologických dějů. Materiál je plně funkční pouze s použitím internetu. litosférická deska hlubokomořský

Více

Rizikové endogenní pochody

Rizikové endogenní pochody Rizikové endogenní pochody Sopečnáčinnost typy sopečnéčinnosti: hlubinný magmatismus = plutonismus povrchový magmatismus = vulkanismus Magmatizmus (plutonizmus a vulkanizmus) Zdroje vulkanizmu - astenosféra

Více

SOPKY PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

SOPKY PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST SOPKY PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST VY_52_INOVACE_281 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘÍRODOPIS ROČNÍK: 9 SOPKA - VULKÁN MÍSTO VÝSTUPU

Více

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. Zeměpis I. ročník SOPEČNÁ ČINNOST. referát. Jan Žďárský

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. Zeměpis I. ročník SOPEČNÁ ČINNOST. referát. Jan Žďárský Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav Zeměpis I. ročník SOPEČNÁ ČINNOST referát Jméno a příjmení: Jakub Vávra Jan Žďárský Třída: 5. O Datum: 4.4.2016 Sopečná činnost 1. Sopečná činnost a) Definice Jako

Více

Rozdělení hornin. tvořeny zrny jednoho nebo více minerálů. podle vzniku je dělíme: Vyvřelé (magmatické) chladnutím a utuhnutím magmatu

Rozdělení hornin. tvořeny zrny jednoho nebo více minerálů. podle vzniku je dělíme: Vyvřelé (magmatické) chladnutím a utuhnutím magmatu HORNINY 1.2016 Rozdělení hornin tvořeny zrny jednoho nebo více minerálů podle vzniku je dělíme: Vyvřelé (magmatické) chladnutím a utuhnutím magmatu Usazené (sedimentární) zvětrávání přenos usazení Přeměněné

Více

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. Seminář GPS III. ročník VULKANISMUS NA ZEMI. referát. Jméno a příjmení: Karolína Drahotová

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. Seminář GPS III. ročník VULKANISMUS NA ZEMI. referát. Jméno a příjmení: Karolína Drahotová Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav Seminář GPS III. ročník VULKANISMUS NA ZEMI referát Jméno a příjmení: Karolína Drahotová Třída: 3. A Datum: 1. 6. 2017 Vulkanismus na Zemi 1. Úvod Tuto seminární

Více

EKOLOGICKÝ PŘÍRODOPIS. Tématický celek: NEŽIVÁ PŘÍRODA. Téma: SOPEČNÁ ČINNOST A ZEMĚTŘESENÍ. Ročník: 9. Autor: Mgr.

EKOLOGICKÝ PŘÍRODOPIS. Tématický celek: NEŽIVÁ PŘÍRODA. Téma: SOPEČNÁ ČINNOST A ZEMĚTŘESENÍ. Ročník: 9. Autor: Mgr. Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, příspěvková organizace, Pražská 2817, 276 01 Mělník www.zsjm-me.cz tel.: 315 623 015 EKOLOGICKÝ PŘÍRODOPIS Tématický celek: NEŽIVÁ PŘÍRODA Téma: SOPEČNÁ ČINNOST

Více

3) Nadpis první úrovně (styl s názvem Vulkány_NADPIS 1 ) je psán písmem Tahoma, velikostí 14 bodů, tučně. Mezera pod odstavcem je 0,42 cm.

3) Nadpis první úrovně (styl s názvem Vulkány_NADPIS 1 ) je psán písmem Tahoma, velikostí 14 bodů, tučně. Mezera pod odstavcem je 0,42 cm. Zadání příkladu 1) Text je formátován pomocí stylů. 2) Vytvořte styl s názvem Vulkány_text. Jeho vlastnosti jsou následující písmo Tahoma, velikostí 11 bodů, zarovnání do bloku, mezera pod odstavcem je

Více

Vznik a vývoj litosféry

Vznik a vývoj litosféry Vznik a vývoj litosféry O čem bude řeč Stavba zemského tělesa a zemské kůry. Desková tektonika a pohyb litosférických desek. Horotvorná činnost. Sopky a sopečná činnost. Vznik a vývoj reliéfu krajiny.

Více

Vulkanickáčinnost, produkty vulkanismu

Vulkanickáčinnost, produkty vulkanismu Vulkanickáčinnost, produkty vulkanismu Přednáška 3 RNDr. Aleš Vaněk, Ph.D. č. dveří: 234, FAPPZ e-mail: vaneka@af.czu.cz 1 Vulkanická činnost - magmatická aktivita projevující se na zemském povrchu - kromě

Více

Rizikové endogenní procesy. Sopečnáčinnost

Rizikové endogenní procesy. Sopečnáčinnost Rizikové endogenní procesy Sopečnáčinnost typy sopečnéčinnosti: hlubinný magmatismus = plutonismus povrchový magmatismus = vulkanismus Magmatismus plutonismus a vulkanismus Zdroje vulkanismu - astenosféra

Více

VY_32_INOVACE_04.10 1/11 3.2.04.10 Zemětřesení, sopečná činnost Když se Země otřese

VY_32_INOVACE_04.10 1/11 3.2.04.10 Zemětřesení, sopečná činnost Když se Země otřese 1/11 3.2.04.10 Když se Země otřese cíl vysvětlit vznik zemětřesení - popsat průběh a následky - znát Richterovu stupnici - porovnat zemětřesení podmořské s povrchovým - většina vnitřních geologických dějů

Více

6. ENDOGENNÍ GEOMORFOLOGICKÉ PROCESY A TVARY RELIÉFU SOPEČNÝ RELIÉF

6. ENDOGENNÍ GEOMORFOLOGICKÉ PROCESY A TVARY RELIÉFU SOPEČNÝ RELIÉF 6. ENDOGENNÍ GEOMORFOLOGICKÉ PROCESY A TVARY RELIÉFU SOPEČNÝ RELIÉF Cíl Po prostudování této kapitoly budete umět: Charakterizovat základní endogenní procesy. Rozlišit typy sopečné činnosti a popsat tvary

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Dělnická 9. tř. ZŠ základní Přírodopis

Více

Fyzická geografie Zdeněk Máčka, Karel Kirchner

Fyzická geografie Zdeněk Máčka, Karel Kirchner Fyzická geografie Zdeněk Máčka, Karel Kirchner Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., pobočka Brno, kirchner@geonika.cz Geomorfologie Vulkanické a tektonické tvary reliéfu 1 Literatura k přednášeným geomorfologickým

Více

Sopečná činnost O VULKÁNECH: JAK A PROČ SOPTÍ. Aleš Špičák Geofyzikální ústav AV ČR, Praha

Sopečná činnost O VULKÁNECH: JAK A PROČ SOPTÍ. Aleš Špičák Geofyzikální ústav AV ČR, Praha Sopečná činnost O VULKÁNECH: JAK A PROČ SOPTÍ Aleš Špičák Geofyzikální ústav AV ČR, Praha litosférické desky Schéma dominantních procesů deskové tektoniky a odpovídající geomorfologické útvary rozložení

Více

Globální tektonika Země

Globální tektonika Země Globální tektonika Země cíl přednášky: Pochopení dynamického vývoje planety Země a s ním spojené endogenní procesy, které mohou ohrozit využití území STAVBA ZEMĚ Mechanismus endogenních pochodů SLUNEČNÍ

Více

č.5 Litosféra Zemské jádro Zemský plášť Zemská kůra

č.5 Litosféra Zemské jádro Zemský plášť Zemská kůra č.5 Litosféra =kamenný obal Země Část zemského tělesa tvořená zemskou kúrou a části svrchního pláště. Pod litosférou se nachází astenosféra (poloplastická hmota horniny vystavené obrovské teplotě a tlaku),

Více

Přírodní katastrofy. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: Ročník: devátý. Vzdělávací oblast: přírodopis

Přírodní katastrofy. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: Ročník: devátý. Vzdělávací oblast: přírodopis Přírodní katastrofy Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 23. 11. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci si zopakují a rozšíří vědomosti o možných příčinách a důsledcích

Více

Zlomová plocha aktivovaná během uvolnění napětí v ohnisku (zlom s poklesem)

Zlomová plocha aktivovaná během uvolnění napětí v ohnisku (zlom s poklesem) ZEMETŘESENÍ A JEHO PROJEVY NA ZEMSKÉM POVRCHU Environmentáln lní geologie sylabus 3 Ladislav Strnad CO JE PŘÍČINOU ZEMĚTŘESENÍ? NÁHLÁ UVOLNĚNÍ (=VYROVNÁNÍ) NAPĚTÍ V HORNINÁCH NA AKTIVNÍCH ROZHRANÍCH (SUBDUKČNÍ

Více

horniny jsou seskupením minerálů nebo organických zbytků, příp. přírodními vulkanickými skly, které vznikají rozličnými geologickými procesy

horniny jsou seskupením minerálů nebo organických zbytků, příp. přírodními vulkanickými skly, které vznikají rozličnými geologickými procesy Horniny horniny jsou seskupením minerálů nebo organických zbytků, příp. přírodními vulkanickými skly, které vznikají rozličnými geologickými procesy od od minerálůse liší liší látkovou a strukturní nesourodostí

Více

VY_32_INOVACE_Z6 15. Téma: Lidé v ohrožení. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vzdělávací obor: Zeměpis. Tematický okruh: Přírodní krajiny Země

VY_32_INOVACE_Z6 15. Téma: Lidé v ohrožení. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vzdělávací obor: Zeměpis. Tematický okruh: Přírodní krajiny Země VY_32_INOVACE_Z6 15 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Přírodní krajiny Země Téma: Lidé v ohrožení Jméno autora: Mgr. Lucie Racková Datum ověření materiálu ve

Více

Litosférické desky a bloková tektonika

Litosférické desky a bloková tektonika LITOSFÉRA Plášť - horní hranici tvoří plocha diskontinuity (kůra-plášť) - spodní hranice sahá do hloubky km ( d.) - roztavená hmota složená z O2, Mg, Si a?? (?? =35% objemu) Jádro - hromadí se v něm nejtěžší

Více

Litosféra v pohybu. Kontinenty rozložení se mění, podívej se do učebnice str. 11 a vypiš, jak vznikly jednotlivé kontinenty.

Litosféra v pohybu. Kontinenty rozložení se mění, podívej se do učebnice str. 11 a vypiš, jak vznikly jednotlivé kontinenty. Litosféra v pohybu Vznik a vývoj kontinentů Kontinent = pevnina vyčnívající nad hladinu oceánů Světadíl = odlišný historický společenský a kulturní vývoj Kontinent Světadíl Eurasie Evropa + Asie Amerika

Více

Učební text pro 1. ročník soutěže Kámen mudrců 2013/2014 Téma: vulkanismus část 1

Učební text pro 1. ročník soutěže Kámen mudrců 2013/2014 Téma: vulkanismus část 1 Učební text pro 1. ročník soutěže Kámen mudrců 2013/2014 Téma: vulkanismus část 1 Obsah: 1. O horninách obecně... 2 Magmatické horniny, magma a láva... 2 Hlubinné magmatity (plutonity)... 3 Žilné horniny...

Více

Sopečná činnost. Vulkanismem

Sopečná činnost. Vulkanismem Sopečná činnost Sopečné výbuchy mají svůj zdroj energie i hmoty pod zemským povrchem. Na zemském povrchu jsou vulkány nejen nebezpečné, ale i krásné. Sopečnou činností je ohrožena přibližně desetina obyvatelstva,

Více

ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU. Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku. Číslo a název DUM: Autor: Antonín Krejčí

ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU. Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku. Číslo a název DUM: Autor: Antonín Krejčí Základní škola Vimperk, Smetanova 405, okres Prachatice OPVK Šablona klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU Název sady: Využití internetu v učivu

Více

Endogenní procesy. Sopečnáčinnost Zemětřesení

Endogenní procesy. Sopečnáčinnost Zemětřesení Endogenní procesy Sopečnáčinnost Zemětřesení Magma pohyby ZK doprovodný proces: vznik taveniny anataxe magma podle obsahu SiO 2 : kyselé ( > 65 %) neutrální (52-65 %) bazické (44-52 %) ultrabazické (

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Strukturní jednotky oceánského dna

Strukturní jednotky oceánského dna Strukturní jednotky oceánského dna Rozložení hloubek hloubkový stupeň (km) % plochy světového oceánu 0-0,2. 7,49 0,2-1. 4,42 1-2 4,38 2-3. 8,50 3-4 20,94 4-5 31,69 5-6 21,20 73,83 6-7 1,23 7-8 0,11 8-9

Více

VLADISLAV RAPPRICH. ZA SOPKAMI po Čechách

VLADISLAV RAPPRICH. ZA SOPKAMI po Čechách VLADISLAV RAPPRICH ZA SOPKAMI po Čechách Vladislav Rapprich Za sopkami po Čechách Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí

Více

GEOGRAFIE SVĚTOVÉHO OCEÁNU RELIÉF

GEOGRAFIE SVĚTOVÉHO OCEÁNU RELIÉF GEOGRAFIE SVĚTOVÉHO OCEÁNU RELIÉF ZÁKLADNÍ STRUKTURNÍ PRVKY DNA OCEÁNŮ podmořské okraje pevnin (zemská kůra pevninského typu) přechodná zóna (zemská kůra přechodného typu) lože oceánu (zemská kůra oceánského

Více

Tsunami PLANETA ZEMĚ PLANETA ZEMĚ

Tsunami PLANETA ZEMĚ PLANETA ZEMĚ Tsunami Zemětřesení nastávají nejen pod soušemi, ale i pod mořským dnem. Seizmické vlny uvádějí do pohybu obrovské množství vody a vznikají enormní oceánské vlny zvané tsunami. Na otevřeném oceánu je lze

Více

Asie povrch, úkoly k zamyšlení

Asie povrch, úkoly k zamyšlení Asie povrch, úkoly k zamyšlení Mgr. Lubor Navrátil, Ph.D. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Lubor Navrátil,

Více

Dynamická planeta Země. Litosférické desky. Pohyby desek. 1. desky se vzdalují. vzdalují se pohybují se.. pohybují se v protisměru vodorovně..

Dynamická planeta Země. Litosférické desky. Pohyby desek. 1. desky se vzdalují. vzdalují se pohybují se.. pohybují se v protisměru vodorovně.. Dynamická planeta Země zemský povrch se neustále mění většina změn probíhá velmi pomalu jsou výsledkem působení geologických dějů geologické děje dělíme: vnitřní vnější Pohyby desek vzdalují se pohybují

Více

PŘÍRODNÍ SLOŽKY A OBLASTI ZEMĚ

PŘÍRODNÍ SLOŽKY A OBLASTI ZEMĚ PŘÍRODNÍ SLOŽKY A OBLASTI ZEMĚ Vnitřní stavba Země 1500 C 4000-6000 C Zemská kůra tenká vrstva tvořená pevnými horninami Zemský plášť těsně pod kůrou pevný; směrem do hloubky se stává polotekutým (plastickým)

Více

LÁVA. Iba malá časť magmy prenikne v podobe lávy až na zemský povrch. Väčšina magmatickej hmoty stuhne ešte v útrobách Zeme.

LÁVA. Iba malá časť magmy prenikne v podobe lávy až na zemský povrch. Väčšina magmatickej hmoty stuhne ešte v útrobách Zeme. Magma žeravotekutá silikátová tavenina + prchavé zložky Vzniká vo vrchnom plášti (zriedka v spodnej kôre) Teplota 650 1300 C Pri vystupovaní k povrchu chladne a kryštalizuje MAGMA LÁVA Iba malá časť magmy

Více

Úkol č. 1 Je bouřka pro letadla nebezpečná a může úder blesku letadlo zničit? Úkol č. 2 Co je to písečná bouře?

Úkol č. 1 Je bouřka pro letadla nebezpečná a může úder blesku letadlo zničit? Úkol č. 2 Co je to písečná bouře? 1. Bouřka Na světě je registrováno každý den asi 40 000 bouří. K jejich vytvoření musí být splněny dvě základní podmínky: 1) teplota vzduchu musí s výškou rychle klesat 2) vzduch musí být dostatečně vlhký,

Více

Nové poznatky o stavbě Země, globální tektonika. Pohyby litosférických desek

Nové poznatky o stavbě Země, globální tektonika. Pohyby litosférických desek Nové poznatky o stavbě Země, globální tektonika Pohyby litosférických desek Teorie litosferických desek = nová globální tektonika - opírá se o: světový riftový systém hlubokooceánské příkopy Wadatiovy-Beniofovy

Více

STAVBA ZEMĚ. Mechanismus endogenních pochodů

STAVBA ZEMĚ. Mechanismus endogenních pochodů STAVBA ZEMĚ Mechanismus endogenních pochodů SLUNEČNÍ SOUSTAVA Je součástí Mléčné dráhy Je vymezena prostorem, v němž se pohybují tělesa spojená gravitací se Sluncem Stáří Slunce je odhadováno na 5,5 mld.

Více

Spojte správně: planety. Oblačnost, srážky, vítr, tlak vzduchu. vlhkost vzduchu, teplota vzduchu Dusík, kyslík, CO2, vodní páry, ozon, vzácné plyny,

Spojte správně: planety. Oblačnost, srážky, vítr, tlak vzduchu. vlhkost vzduchu, teplota vzduchu Dusík, kyslík, CO2, vodní páry, ozon, vzácné plyny, Spojte správně: Složení atmosféry Význam atmosféry Meteorologie Počasí Synoptická mapa Meteorologické prvky Zabraňuje přehřátí a zmrznutí planety Okamžitý stav atmosféry Oblačnost, srážky, vítr, tlak vzduchu.

Více

Kameny a voda Kameny kolem nás

Kameny a voda Kameny kolem nás Rozvoj znalostí a kompetencí žáků v oblasti geověd na Gymnáziu Chotěboř a Základní škole a Mateřské škole Maleč Kameny a voda Kameny kolem nás Mgr. Irena Žáková říjen 2013 OROGENEZE = soubor složitých

Více

EU V/2 1/Z27. Světový oceán

EU V/2 1/Z27. Světový oceán EU V/2 1/Z27 Světový oceán Výukový materiál (prezentace PPTX) lze využít v hodinách zeměpisu v 7. ročníku ZŠ. Tématický okruh: Světový oceán. Prezentace slouží jako výklad i motivace v podobě fotografií

Více

Vnitřní geologické děje

Vnitřní geologické děje Vznik a vývoj Země 1. Jak se nazývá naše galaxie a kdy pravděpodobně vznikla? 2. Jak a kdy vznikla naše Země? 3. Jak se následně vyvíjela Země? 4. Vyjmenuj planety v pořadí od slunce. 5. Popiš základní

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Seminární práce Stavba zemského tělesa Jméno: Bc. Eva Kolářová Obor: ZTV-Z Úvod Vybrala jsem si téma Stavba zemského tělesa. Zabývala jsem se jeho

Více

ZEMĚ JAKO DYNAMICKÉ TĚLESO. Martin Dlask, MFF UK, Praha 2014

ZEMĚ JAKO DYNAMICKÉ TĚLESO. Martin Dlask, MFF UK, Praha 2014 ZEMĚ JAKO DYNAMICKÉ TĚLESO Martin Dlask, MFF UK, Praha 2014 Cíl Představit Zemi jako tepelný stroj. Grafiská ilustrace řezu Zemí [zdroj - www.nationalgeografic.com] Představy o Zemi: Dříve Před dvěma tisíci

Více

Geologie kvartéru. Jaroslav Kadlec. Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Laboratoř geomagnetizmu. tel. 267 103 334 kadlec@ig.cas.cz

Geologie kvartéru. Jaroslav Kadlec. Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Laboratoř geomagnetizmu. tel. 267 103 334 kadlec@ig.cas.cz Geologie kvartéru Jaroslav Kadlec Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Laboratoř geomagnetizmu tel. 267 103 334 kadlec@ig.cas.cz http://www.ig.cas.cz/geomagnetika/kadlec Maximální rozšíření kontinentálního

Více

STAVBA ZEMĚ. Země se skládá z několika základních vrstev/částí. Mezi ně patří: 1. ZEMSKÁ KŮRA 2. ZEMSKÝ PLÁŠŤ 3. ZEMSKÉ JÁDRO. Průřez planetou Země:

STAVBA ZEMĚ. Země se skládá z několika základních vrstev/částí. Mezi ně patří: 1. ZEMSKÁ KŮRA 2. ZEMSKÝ PLÁŠŤ 3. ZEMSKÉ JÁDRO. Průřez planetou Země: STAVBA ZEMĚ Země se skládá z několika základních vrstev/částí. Mezi ně patří: 1. ZEMSKÁ KŮRA 2. ZEMSKÝ PLÁŠŤ 3. ZEMSKÉ JÁDRO Průřez planetou Země: Obr. č. 1 1 ZEMSKÁ KŮRA Zemská kůra tvoří svrchní obal

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Přehled přírodních rizik a hazardů

Přehled přírodních rizik a hazardů Požadavky Přehled přírodních rizik a hazardů Přednáška 2/0 Zakončení: zkouška Písemná + ústní část Základ: přednášky + aktuální monitoring Irena Smolová Katedra geografie Irena.smolova@upol.cz Písemná

Více

28.Oceány a moře Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

28.Oceány a moře Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Krajinná sféra a její zákl.části 28.Oceány a moře Oceány a moře Autor: Mgr. Irena Doležalová Datum (období) tvorby: únor 2012 červen 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: zeměpis Anotace: Žáci se seznámí

Více

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S VÝUKOVÁSLEPÁMAPA AUSTRÁLIE A OCEÁNIE POVRCH, VODSTVO Mgr. Iva Svobodová Austrálie geografické vymezení pevnina na jižní polokouli obklopena vodami Indického a Tichého oceánu

Více

VLADISLAV RAPPRICH. ZA SOPKAMI po Čechách

VLADISLAV RAPPRICH. ZA SOPKAMI po Čechách VLADISLAV RAPPRICH ZA SOPKAMI po Čechách Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Vladislav Rapprich Za sopkami po Čechách Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena.

Více

K. E. Bullen ( ) rozdělil zemské těleso do 7 částí Na základě pohybu zemětřesných vln, tzv. Bullenovy zóny liší se tlakem, teplotou a

K. E. Bullen ( ) rozdělil zemské těleso do 7 částí Na základě pohybu zemětřesných vln, tzv. Bullenovy zóny liší se tlakem, teplotou a Eva Kolářová K. E. Bullen (1906 1976) rozdělil zemské těleso do 7 částí Na základě pohybu zemětřesných vln, tzv. Bullenovy zóny liší se tlakem, teplotou a hustotou 7 zón vytváří 3 základní jednotky: 1.

Více

PROČ A JAK SOPKY SOPTÍ aneb TEKTONICKÉ PROCESY a SOPEČNÉ ERUPCE. Aleš Špičák Geofyzikální ústav AV ČR, Praha

PROČ A JAK SOPKY SOPTÍ aneb TEKTONICKÉ PROCESY a SOPEČNÉ ERUPCE. Aleš Špičák Geofyzikální ústav AV ČR, Praha PROČ A JAK SOPKY SOPTÍ aneb TEKTONICKÉ PROCESY a SOPEČNÉ ERUPCE Aleš Špičák Geofyzikální ústav AV ČR, Praha Osnova: příčiny a typy sopečné činnosti vulkanismus střeooceánských hřbetů vulkanismus subdukčních

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Obr. 4 Mapa světa z roku 1858 od Antonia SniderPellegriniho zobrazující kontinenty před oddělením. (vlevo) a po oddělení (vpravo).

Obr. 4 Mapa světa z roku 1858 od Antonia SniderPellegriniho zobrazující kontinenty před oddělením. (vlevo) a po oddělení (vpravo). DESKOVÁ TEKTONIKA Z historie V roce 1596, holandský kartograf Abraham Ortelius ve své práci Thesaurus Geographicus píše, že Amerika byla "odtržena" od Afriky a Evropy zemětřesením a potopami a dodává:

Více

Název: 1. Asie geomorfologie, povrch

Název: 1. Asie geomorfologie, povrch Název: 1. Asie geomorfologie, povrch Autor: Mgr. Martina Matasová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: geografie, fyzika Ročník: 4. (2. ročník vyššího

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

VZNIK SOPKY, ZÁKLADNÍ POJMY

VZNIK SOPKY, ZÁKLADNÍ POJMY MAGMATISMUS VZNIK SOPKY, ZÁKLADNÍ POJMY obecně je za sopku považována vyvýšenina na zemském povrchu tvořená sopečným materiálem, v rámci které dochází k výstupu magmatu na zemský povrch mezi základní prvky

Více

VLADISLAV RAPPRICH. ZA SOPKAMI po Čechách

VLADISLAV RAPPRICH. ZA SOPKAMI po Čechách VLADISLAV RAPPRICH ZA SOPKAMI po Čechách Vladislav Rapprich Za sopkami po Čechách Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí

Více

Endogenní pochody. Magma. Sopenáinnost. láva. Typy láv. Hornito. pohyby ZK doprovodný proces: vznik taveniny anataxe magma

Endogenní pochody. Magma. Sopenáinnost. láva. Typy láv. Hornito. pohyby ZK doprovodný proces: vznik taveniny anataxe magma Magma Endogenní pochody Sopenáinnost pohyby ZK doprovodný proces: vznik taveniny anataxe magma podle obsahu SiO 2 : kyselé ( > 65 %) neutrální (52-65 %) bazické (44-52 %) ultrabazické (< 44 %) roste hustota

Více

Pojmy vnější a vnitřní planety

Pojmy vnější a vnitřní planety KAMENNÉ PLANETY Základní škola a Mateřská škola, Otnice, okres Vyškov Ing. Mgr. Hana Šťastná Číslo a název klíčové aktivity: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Interní číslo: VY_32_INOVACE_FY.HS.9.18

Více

Endogenní pochody. Magma. Sopenáinnost Zemtesení. láva. Typy láv. typy sopenéinnosti: Hornito

Endogenní pochody. Magma. Sopenáinnost Zemtesení. láva. Typy láv. typy sopenéinnosti: Hornito Magma Endogenní pochody Sopenáinnost Zemtesení pohyby ZK doprovodný proces: vznik taveniny anataxe magma podle obsahu SiO 2 : kyselé ( > 65 %) neutrální (52-65 %) bazické (44-52 %) ultrabazické (< 44 %)

Více

Sluneční soustava je součástí galaxie známé také pod názvem Mléčná dráha. Planety ve sluneční soustavě obíhají po eliptických drahách kolem Slunce.

Sluneční soustava je součástí galaxie známé také pod názvem Mléčná dráha. Planety ve sluneční soustavě obíhají po eliptických drahách kolem Slunce. Sluneční soustava je součástí galaxie známé také pod názvem Mléčná dráha. Planety ve sluneční soustavě obíhají po eliptických drahách kolem Slunce. Zhruba 99,866 % celkové hmotnosti sluneční soustavy tvoří

Více

Téma 3: Voda jako biotop mořské biotopy

Téma 3: Voda jako biotop mořské biotopy KBE 343 Hydrobiologie pro terrestrické biology JEN SCHEMATA, BEZ FOTO! Téma 3: Voda jako biotop mořské biotopy Proč moře? Děje v moři a nad mořem rozhodují o klimatu pevnin Produkční procesy v moři ovlivňují

Více

4. GEOTEKTONICKÉ HYPOTÉZY

4. GEOTEKTONICKÉ HYPOTÉZY 4. GEOTEKTONICKÉ HYPOTÉZY Cíl Po prostudování této kapitoly budete umět: Pochopit základní procesy, které vedou ke vzniku georeliéf. Zhodnotit základní geotektonické hypotézy a teorie. Rozlišit a charakterizovat

Více

HORNINY. Horninový cyklus: - vznik hornin, jejich zánik a zpětné obnovování probíhá v nekonečném koloběhu (tisíce - miliony let)

HORNINY. Horninový cyklus: - vznik hornin, jejich zánik a zpětné obnovování probíhá v nekonečném koloběhu (tisíce - miliony let) Horniny: HORNINY - tvořeny souborem zrn jednoho nebo více minerálů - můžou obsahovat zbytky organismů Dělení hornin podle způsobu vzniku: 1) Vyvřelé (magmatické) vznikají chladnutím a utuhnutím roztavené

Více

Divoké karty, černé labutě, supervulkán, protiopatření, bezpečnostní systém.

Divoké karty, černé labutě, supervulkán, protiopatření, bezpečnostní systém. Mgr. Vít Kunický Výbuch supervulkánu Anotace Studie je věnována jednomu z možných příkladů tzv. černé labutě v bezpečnostním diskursu, jakým je výbuch supervulkánu. Je přiblížen možný průběh, dopady a

Více

ZEMĚTŘESENÍ jako pomocník při poznávání stavby zemského nitra a procesů, které v něm probíhají

ZEMĚTŘESENÍ jako pomocník při poznávání stavby zemského nitra a procesů, které v něm probíhají ZEMĚTŘESENÍ jako pomocník při poznávání stavby zemského nitra a procesů, které v něm probíhají Aleš Špičák Geofyzikální ústav Akademie věd České republiky Praha 4, Spořilov Lisabon, 1. listopadu 1755 Lisabon,

Více

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S INTERAKTIVNÍVÝUKOVÁPREZENTACE REGIONŮ SEVERNÍAMERIKA POVRCH USA A KANADY Mgr. Iva Svobodová USA a Kanada - geografické vymezení USA kontinentální část v J polovině SA kontinentu

Více

Irena Smolová, Martin Jurek Katedra geografie Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci

Irena Smolová, Martin Jurek Katedra geografie Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci Irena Smolová, Martin Jurek Katedra geografie Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci Přednášky, aktuální přehled Zkouška: písemná + ústní část Esej na vybrané téma, bude součástí hodnocení zkoušky zadání

Více

Magma žeravotekutá silikátová tavenina + prchavé zložky Vzniká vo vrchnom plášti (zriedka v spodnej kôre) Teplota C Pri vystupovaní k

Magma žeravotekutá silikátová tavenina + prchavé zložky Vzniká vo vrchnom plášti (zriedka v spodnej kôre) Teplota C Pri vystupovaní k Magma žeravotekutá silikátová tavenina + prchavé zložky Vzniká vo vrchnom plášti (zriedka v spodnej kôre) Teplota 650 1300 C Pri vystupovaní k povrchu chladne a kryštalizuje Iba malá časť magmy prenikne

Více

USA- NÁRODNÍ PARKY ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště

USA- NÁRODNÍ PARKY ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště USA- NÁRODNÍ PARKY Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu USA národní parky Autor Zdeněk Hrdina Datum 5.4.2014

Více

Podnebí a počasí všichni tyto pojmy známe

Podnebí a počasí všichni tyto pojmy známe Podnebí a počasí všichni tyto pojmy známe Obsah: Podnebí Podnebné pásy Podnebí v České republice Počasí Předpověď počasí Co meteorologové sledují a používají Meteorologické přístroje Meteorologická stanice

Více

PETROLOGIE CO JSOU TO HORNINY. = směsi minerálů (někdy tvořené pouze 1 minerálem)

PETROLOGIE CO JSOU TO HORNINY. = směsi minerálů (někdy tvořené pouze 1 minerálem) CO JSOU TO HORNINY PETROLOGIE = směsi minerálů (někdy tvořené pouze 1 minerálem) Mohou obsahovat zbytky organismů rostlin či ţivočichů Podle způsobu vzniku dělíme: 1. Vyvřelé (magmatické) vznik utuhnutím

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Oceánské sedimenty jako zdroj surovin

Oceánské sedimenty jako zdroj surovin Oceánské sedimenty jako zdroj surovin 2005 Geografie Světového oceánu 2 Rozšíření sedimentů 2005 Geografie Světového oceánu 3 2005 Geografie Světového oceánu 4 MOŘSKÉ NEROSTNÉ SUROVINY 2005 Geografie Světového

Více

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. Zeměpis I. ročník LEDOVCE. referát. Jméno a příjmení: Ondřej MÍSAŘ, Jan GRUS

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. Zeměpis I. ročník LEDOVCE. referát. Jméno a příjmení: Ondřej MÍSAŘ, Jan GRUS Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav Zeměpis I. ročník LEDOVCE referát Jméno a příjmení: Ondřej MÍSAŘ, Jan GRUS Třída: 5. O Datum: 24. 4. 2016 1 Ledovce 1) Obecně Pod pojmem ledovec si člověk představí

Více

Geologie kvartéru. Jaroslav Kadlec. Geofyzikální ústav AVČR, v.v.i. Oddělení geomagnetizmu. tel

Geologie kvartéru. Jaroslav Kadlec. Geofyzikální ústav AVČR, v.v.i. Oddělení geomagnetizmu. tel Geologie kvartéru Jaroslav Kadlec Geofyzikální ústav AVČR, v.v.i. Oddělení geomagnetizmu tel. 267 103 334 kadlec@ig.cas.cz http://www.ig.cas.cz/geomagnetika/kadlec Maximální rozšíření kontinentálního a

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_5IS Ověření ve výuce Třída 9. B Datum: 6. 2. 2013 Pořadové číslo 12 1 Země, Mars Předmět: Ročník: Jméno autora: Fyzika

Více

Přednáška č. 3. Dynamická geologie se zabývá změnami zemské kůry na povrchu i uvnitř

Přednáška č. 3. Dynamická geologie se zabývá změnami zemské kůry na povrchu i uvnitř Přednáška č. 3 Dynamická geologie se zabývá změnami zemské kůry na povrchu i uvnitř vnější činitele zvětrávání hornin, atmosférické vlivy, zemská gravitace, geologická činnost větru, deště, povrchových

Více

stratigrafie. Historická geologie. paleontologie. paleografie

stratigrafie. Historická geologie. paleontologie. paleografie Geologie je přírodní věda zabývající se složením a stavbou zemské kůry a vývojem zemské kůry v minulosti a přítomnosti strukturní petrografie stratigrafie Všeobecná dynamická tektonika vnější síly vnitřní

Více

KRUH Z OHNĚ: Krátery velké jako hory explodují kolem vnějšího okraje aktivního supervulkánu a dusí okolní krajinu pod mračny popela a horkých plynů.

KRUH Z OHNĚ: Krátery velké jako hory explodují kolem vnějšího okraje aktivního supervulkánu a dusí okolní krajinu pod mračny popela a horkých plynů. KRUH Z OHNĚ: Krátery velké jako hory explodují kolem vnějšího okraje aktivního supervulkánu a dusí okolní krajinu pod mračny popela a horkých plynů. CREDIT 62 SCIENTIFIC AMERICAN ČESKÉ VYDÁNÍ únor 2008

Více

Učit se! Učit se! Učit se! VI. Lenin

Učit se! Učit se! Učit se! VI. Lenin Geosféra Tato zemská sféra se rozděluje do několika sfér. Problematikou se zabýval fyzik Bulle (studoval zeměpisné vlny). Jednotlivé geosféry se liší podle tlaku a hustoty. Rozdělení Geosféry: Rozdělení

Více

Metodické poznámky: Materiál lze rozložit na více ástí a použít ve více vyuovacích hodinách. Materiál sloužící k osvojení a zapamatování uiva.

Metodické poznámky: Materiál lze rozložit na více ástí a použít ve více vyuovacích hodinách. Materiál sloužící k osvojení a zapamatování uiva. VY_32_INOVACE_Z1.18 Název vzdlávacího materiálu: Stavba Zem a litosféra. Autor: Mgr. Martin Kovaka Pedmt: Zempis Roník: 6. Tematický celek: Stavba Zem a litosféra. Struný popis aktivity: Zápis a studijní

Více

OHROŽENÍ PŘENOSOVÝCH SOUSTAV PŘÍRODNÍMI VLIVY THREAT OF THE ELECTRICAL TRANSMISSION SYSTEMS BY THE NATURAL

OHROŽENÍ PŘENOSOVÝCH SOUSTAV PŘÍRODNÍMI VLIVY THREAT OF THE ELECTRICAL TRANSMISSION SYSTEMS BY THE NATURAL Ž I L I N S K Á U N I V E R Z I T A V Ž I L I N E F A K U L T A Š P E C I Á L N E H O I N Ž I N I E R S T V A KRÍZOVÝ MANAŽMENT - 1/2013 OHROŽENÍ PŘENOSOVÝCH SOUSTAV PŘÍRODNÍMI VLIVY THREAT OF THE ELECTRICAL

Více

Obsah. Obsah: 3 1. Úvod 9

Obsah. Obsah: 3 1. Úvod 9 Obsah: 3 1. Úvod 9 2. Vesmír, jeho složení a vznik 12 2.1.Hvězdy 12 2.2. Slunce 14 2.3. Sluneční soustava 15 2.3.1. Vznik sluneční soustavy 16 2.3.2. Vnější planety 18 2.3.3. Terestrické planety 20 2.3.4.

Více

Motivační texty. Text 1. Příčiny vzniku sesuvů půdy. Text 2. Druhy sesuvů a jejich hodnocení

Motivační texty. Text 1. Příčiny vzniku sesuvů půdy. Text 2. Druhy sesuvů a jejich hodnocení Motivační texty Text 1. Příčiny vzniku sesuvů půdy Sesuvy vznikají v důsledku účinků zemské přitažlivosti (gravitace), která působí na materiál svahu. Tento materiál můžeme rozdělit do dvou hlavních skupin,

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS!

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS! VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS! Ty, spolu se skoro sedmi miliardami lidí, žiješ na planetě Zemi. Ale kolem nás existuje ještě celý vesmír. ZEMĚ A JEJÍ OKOLÍ Lidé na Zemi vždy

Více

PŘÍRODNÍ RIZIKA. Tým ZŠ. J. A. K. Blatná

PŘÍRODNÍ RIZIKA. Tým ZŠ. J. A. K. Blatná PŘÍRODNÍ RIZIKA Tým ZŠ. J. A. K. Blatná 1 Obsah: 1. Přírodní rizika 2. Přírodní rizika v ČR 3. Zpustošené město Blatná v roce 2002 4. Fotografie zkázy 5. Dříve a dnes- fotografie a vycházka 6. Závěr, zdroj

Více

Vliv vulkánů na cestovní ruch

Vliv vulkánů na cestovní ruch VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra cestovního ruchu Vliv vulkánů na cestovní ruch Bakalářská práce Autor: Monika Lajerová Vedoucí práce: RNDr. Milan Kameník Jihlava 2012 Anotace Tato bakalářská

Více