Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2014"

Transkript

1 Město Řevnice Závěrečný účet města za rok 2014 Květen 2015 Vypracoval: Ing. Vladislav Tilsch vedoucí ekonomického odboru

2 1. Inventarizace majetku Inventarizace majetku města byla provedena v souladu se Směrnicí k inventarizaci majetku a závazků (vnitřní předpis č.3/2014 ) a na základě nařízení starosty města k zahájení inventarizace majetku města Řevnice za rok 2014 ze dne ke dni Předmětem inventarizace byl veškerý majetek města včetně pohledávek a závazků. Souhrnné výsledky: NÁZEV Software Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Celkem HODNOTA ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč 2. Zástavy a ostatní položky zachycené v podrozvahové evidenci k v souladu s účetními předpisy V roce 2014 město nezastavilo žádný movitý ani nemovitý majetek, neručilo svým majetkem a nehospodařilo s majetkem státu. Nekoupilo ani neprodalo cenné papíry, obligace, neuzavřelo žádnou smlouvu o přijetí a poskytnutí úvěru, smlouvu o poskytnutí dotace, smlouvu o převzetí dluhu, o převzetí ručitelského závazku. Město uzavřelo jako zapůjčitel smlouvu o zápůjčce se svojí příspěvkovou organizací, Základní uměleckou školou Řevnice ve výši ,- Kč na nákup počítačového vybavení atd. do Uskutečnilo dále veřejné zakázky malého rozsahu ( 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb.) 3. Stručný přehled o plnění rozpočtu města k skupina třída PLNĚNÍ ROZPOČTU 2014 ZÁVĚR příjmy v tis. Kč výdaje v tis. Kč 1014 Útulky pro zvířata 0 39, Pěstební činnost Celospol.funkce lesů 0 448, Záležitosti lesa jinde nespecifikované 235,6 0 skupina 1 celkem 235,6 487, El.energie 486, Druhotné suroviny 289,5 1181, Místní komunikace 40,1 7390, Pozemní komunikace - chodníky 0 530, Provoz veř.sil.dopr. zast , Vodní hospodářství 0 363, ČOV, splaš.kanalizace 496,0 190, Úpravy drobných vodních toků 0 691, Zálež. telekom. 1,9 0 Skupina 2 celkem 1314, , MŠ ,5

3 3113 ZŠ 10,4 5515, ZUŠ 0 250,4 školství celkem 10,4 7575, Hudební činnost 0, Filmová činnost (kino) 0,0 14, Městská knihovna 26,7 492, Vydav.čin. 0 0, Ost.zál.kult. 0 10, Městský rozhlas Zpravodaj města Ruch 144,8 183, Městské kulturní středisko a lesní divadlo 143,3 1412, Sbor pro občanské záležitosti 0 10, Podpora využití volného času mládeže 28,0 498, Ostatní zájmová činnost 0 62,5 kultura a mládež celkem 342,8 2684, Lékařská služba první pomoci Bytové hospodářství 1683,1 1006, Nebytové hospodářství 657,5 649, Veřejné osvětlení , Hřbitovnictví 528,3 168, Výstavba inž. sítí 16, Územní plán Územní rozvoj Komunální služby 496,1 4580, Sběr a svoz nebezpečného odpadu 0 87, Odstraňování komunálního odpadu , Sběr a svoz ostatního odpadu , Využívání a zneškod. kom. odpadů 169,7 0, Využív. a zneškod. ost.odpadů 0 22, Veřejná zeleň 0 298, Ost.služ. pro obyv. 0 3,0 místní hospodářství celkem 3550, , Pečovatelská služba 586, , Penzion pro důchodce Sociální výpomoc 0 0 sociální záležitosti celkem 586, , Bezpečnost a veř. pořádek 1, Požární ochrana - hasiči 0 196, Zastupitelé , Volby do zastupitelstev ÚSC 0 41, Volby do EP 0 40, Správa MěÚ 807,1 6825, Čin.region.správy 7, Činnost reg. rad 0,0 0, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 61,7 35, Pojistné majetku - budovy 0 198, Převody vlastním rozpočtovým účtům , Ostatní finanční operace (vč. daně za obec) , Finanční vypořádání minulých let 0 1, Kapitálové výdaje a příjmy 0 328, Ostatní činnosti 179,8 46, Rezerva 0 0 skupina 5 a 6 celkem 1057, ,7

4 skupina třída odvětví RS příjmy v tis. Kč výdaje v tis. Kč 1111 Dań z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 7067, Daň z příjmu fyzických osob 465, Daň z příjmu fyzických osob - kap. Výnosy 781, Daň z příjmu právnických osob 7782, Daň z příjmu právnických osob za obce 437, DPH 15555, Poplatek za provoz sys. sběru odpadu 2232, Poplatek ze psů 166, Poplatek za rekreační pobyt 7, Poplatek za užívání veřejného prostranství 73, Poplatek z ubytovací kapacity 3, Poplatek za provozování hracích přístrojů Odvod z výtěžku provozování loterií 120, Odvod z výherních hracích přístrojů 328, Správní poplatky 517, Daň z nemovitostí 3442, Splátky půjček obyvatel 0 0 Daňové příjmy a poplatky celkem 38983, Neinvestiční přij.dotace všeob.pokl.s. 81, Neinv. transfery ze SR, SDV 1782, Ost.neinv.tranf. ze SR 957, Neinvest.tranf. od obcí 290, Neinvest.dotace přijaté od krajů 7, Převody z vl.fondů 200, Převody z rozpočtových účtů 1000, Ost. převody z vlastních fondů 7295, Investiční přijaté transfery ze státních fondů 84, Ostatní investiční přijaté dotace ze st.rozp. 1437, Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od reg.rad 680,4 0 Dotace a převody celkem 13816,4 0 CELKOVÉ PŘÍJMY A VÝDAJE PŘED KONSOLIDACÍ 59898, , KONSOLIDACE 8295,1 8295,1 CELKOVÉ PŘÍJMY A VÝDAJE PO KONSOLIDACI 51603, ,6 Financování: 8113 Krátkodobé přijaté půjčky 0, Uhrazené půjčky krátkodobě přijaté 0, Financování z prostředků z minulých období 2765, Dlouhodobě přijaté půjčky 0, Uhrazené půjčky dlouhodobě přijaté -7375, Op.z účtů obce nem.char.příjmů a výdajů 315,0 0 financování celkem -4295,4 0 rozpočet města CELKEM VČETNĚ FINANCOVÁNÍ 47307, ,6 Rozpočtové příjmy po konsolidaci dosáhly v roce 2014 celkové výše ,- Kč. Rozpočtové výdaje po konsolidaci byly realizovány ve výši ,- Kč.

5 Na běžných účtech převedeny do roku 2015 finance ve výši ,11 Kč. 4. Stavy na účtech: ke dni U České spořitelny a.s. : Základní běžný účet : ,34 Kč Účet sociální fond: ,92 Kč Účet MŠ příst./pak Přednádraží: ,04 Kč Účet kanalizace: ,48 Kč Účet blokace pro ČS: 0,00 Kč Fond oprav čp Zámeček: ,00 Kč Fond oprav čp. 27: ,19 Kč Fond oprav čp HZS: ,62 Kč Fond oprav čp Penzion: ,82 Kč Účet fond rozvoje bydlení ,76 Kč Depozita: ,00 Kč U České národní banky : Základní účet : ,94 Kč 5. Úvěry a půjčky ke splácení k Úvěr ČS a.s.: Půjčka SFŽP 2011: ,29 Kč ,90 Kč 6. Výsledky hospodaření příspěvkových organizací města Výsledky hospodaření příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je město, za rok 2014 byly předloženy Radě města Řevnice a jsou uloženy na Ekonomickém odboru MěÚ Řevnice. Příspěvková organizace Hospodářský výsledek (+ zisk/ - ztráta) v Kč Základní škola Řevnice ,39 Mateřská škola ,02 Základní umělecká škola ,43 4. Výsledek přezkoumání hospodaření města Řevnice Odborem finanční kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Hospodaření města za rok 2014 přezkoumal ve dnech a Odbor finanční kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje, podle zákona č. 420/2004 Sb. ve znění předpisů pozdějších a v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb.,o kontrole ( kontrolní řád ) s tímto závěrem:. Byly zjištěny následující nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c):

6 ( 10 odst. 3 písm.b) zákona č. 420/2004 Sb. -město nevyúčtovalo do účetního období roku 2014 inventarizační rozdíly zjištěné na účtech 311, 315, 324, 378 Byly zjištěny nedostatky spočívající v : ( 10 odst. 3 písm.c) zákona č. 420/2004 Sb.) C4) porušení povinností územního celku stanovených zvláštními právními předpisy Dle výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2 12 M sestaveného k je možno konstatovat, že došlo k překročení závazných ukazatelů rozpočtu na paragrafech nebo čerpání bez rozpočtu na paragrafech: 2122, 2221, 3111, 3231, 3316, 3319, 3349, 3392, 3421, 2745, 6112 C5) neodstranění nedostatků zjištěných při přezkoumání za předcházející roky Nebyla splněna povinnost uskutečnit rozpočtová opatření v případě změn ve finančních vztazích k jinému, kdy např. ke dni došlo k nedořešení na položce 4116, 4121, Tyto chyby a nedostatky jsou specifikovány v oddíle C) pod písm. a) a b). Kompletní zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Řevnice v roce 2014 je přílohou tohoto Závěrečného účtu. Ing. Tomáš Smrčka v.r. starosta Vyvěšeno na úřední desce: Sejmuto:

Závěrečný účet obce Kyselka za rok 2011

Závěrečný účet obce Kyselka za rok 2011 Závěrečný účet obce Kyselka za rok 2011 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaj o plnění příjmů a výdajů za rok 2011 (údaje v Kč) Rozpočet

Více

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014 Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014 (dle 17 zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Daňové příjmy - třída 1 1 571

Více

Závěrečný účet obce Kyselka za rok 2012

Závěrečný účet obce Kyselka za rok 2012 Závěrečný účet obce Kyselka za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaj o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 (údaje v Kč) Rozpočet

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK 2014 Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK 2014 Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz Rozpočet obce Zašová na rok byl schválen Zastupitelstvem obce Zašová 3. 12. 2013. Celkový objem příjmů

Více

Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013

Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013 Obec Bělotín Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o obci: Obec Bělotín Adresa: Bělotín 151, 753

Více

Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012

Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012 Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012 Hospodaření městyse Pozořice probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem a provedenými rozpočtovými opatřeními. Rozpočet na r. 2012 schválilo zastupitelstvo městyse

Více

MĚSTO LETOHRAD. Zpráva o hospodaření Města Letohrad 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET. Zastupitelstvo města

MĚSTO LETOHRAD. Zpráva o hospodaření Města Letohrad 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET. Zastupitelstvo města MĚSTO LETOHRAD Zpráva o hospodaření Města Letohrad 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET Město Letohrad vznikl jako samostatný právní subjekt na základě zákona č. 367/1990 Sb. o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014 Obecné údaje: Název: Obec Měšice Sídlo: Hlavní 55, 250 64 Měšice Telefon. spojení: 283 980 330, 280 981 280 E-mail: mesice@mesice.org Právní forma: obec - územní

Více

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Bc. Marie Zoufalková účetní obce Ing. Petra Gajičová starostka Vyvěšeno dne: 28.04.2015 Sňato dne: 15.05.2015 1 Název Účet Kč Software 018 113 495,00

Více

Závěrečný účet obce Velká Turná za rok 2012 (podklady pro zveřejnění dle zákona)

Závěrečný účet obce Velká Turná za rok 2012 (podklady pro zveřejnění dle zákona) , Velká Turná 41, 386 01 Strakonice, IČO: 00667943 e-mail: velkaturna@seznam.cz, www.velkaturna.cz Závěrečný účet obce Velká Turná za rok 2012 (podklady pro zveřejnění dle zákona) Na rok 2012 byly schváleny

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2015 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 61 819 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 10 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Závěrečný účet obce Střítež za rok 2012

Závěrečný účet obce Střítež za rok 2012 Závěrečný účet obce Střítež za rok 2012 na základě zákona č.250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládá Obec Střítež návrh závěrečného účtu obce za rok 2012 11 Údaje o plnění příjmů

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2014 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 58 993 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 9 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

MĚSTO LETOHRAD. Závěrečný účet města Letohrad za rok 2014 - NÁVRH

MĚSTO LETOHRAD. Závěrečný účet města Letohrad za rok 2014 - NÁVRH MĚSTO LETOHRAD Závěrečný účet města Letohrad za rok 2014 - NÁVRH Závěrečný účet je vypracován v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Obec se v roce 2013 řídila novelou zákona o účetnictví provedeno zákonem č. 410/2011 Sb. a dle základních vyhlášek vydaných ministerstvem financí, které upravují

Více

Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007

Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007 Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007 Podkladem pro vypracování závěrečného účtu jsou roční účetní a finanční výkazy obce Třída 1 4 Upravený rozpočet Skutečnost % plnění Celkové příjmy po konsolidaci

Více

Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh.

Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh. Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh p Ř Í J M Y - dle tříd Položka Skutečnost schválený % upravený Rozdíl Třída:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2009 Závěrečný účet města Nejdku je sestaven v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 1) Plnění

Více

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2014

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2014 Obec Třebeň Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2014 údaje jsou v Kč Schválený Upravený Skutečnost Rozpočet rozpočet Daňové příjmy- třída 1 5 000 000 5 113 810 6 084 711,54 Nedaňové příjmy třída 2 847 800

Více

schválený % 34100..00 116.67 117.95 135.66 .00 40000.,00 120.11 49.14 101.80 0..00 -20 1335 1.25 -475 1341 93.75 -742 1347 352.15 3056.92 75.

schválený % 34100..00 116.67 117.95 135.66 .00 40000.,00 120.11 49.14 101.80 0..00 -20 1335 1.25 -475 1341 93.75 -742 1347 352.15 3056.92 75. obec Nižbor KEO 8.04 / UclSe PŘÍJMY - dle tříd Položka Skutečnost schválený % upravený % Róz-lil Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY r-1-..t- ~*~~~4- ^,.* -1,-, e. s- 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 2741683.83

Více

Zpráva č. 38/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2012

Zpráva č. 38/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Křekov Křekov 5 766 01 Valašské Klobouky datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 26.4.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 474/2013 KUSP 474/2013 KŘ

Více

Zpráva č. 10/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2011

Zpráva č. 10/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Dešná Dešná 88 763 15 Slušovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 20.4.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 490/2012 KUSP 490/2012 KŘ Zpráva

Více

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2012

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2012 Obec Třebeň Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2012 údaje jsou v Kč Schválený Rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Daňové příjmy- třída 1 4 450 000 4 533 220 5 176 975,30 Nedaňové příjmy třída 2 738 250

Více

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Bohuslavice nad Vláří Bohuslavice nad Vláří 62 763 21 Slavičín datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 15.5.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 470/2012

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Obec Malenovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 08.04.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00576964 název Obec Malenovice ulice, č.p. č.p. 85 obec Malenovice PSČ, pošta 739 11

Více

Zpráva č. 310/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Odkanalizování mikroregionu Vlára, IČ: 69648549 za rok 2012

Zpráva č. 310/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Odkanalizování mikroregionu Vlára, IČ: 69648549 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní DSO Odkanalizování mikroregionu Vlára Štítná nad Vláří- Popov 72 763 33 Štítná nad Vláří- Popov datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 22.5.2013

Více

OBEC VELIKÁ VES IČO: 437 50 486. Závěrečný účet hospodaření obce Veliká Ves za rok 2013

OBEC VELIKÁ VES IČO: 437 50 486. Závěrečný účet hospodaření obce Veliká Ves za rok 2013 OBEC VELIKÁ VES IČO: 437 50 486 Závěrečný účet hospodaření obce Veliká Ves za rok 2013 V souladu s 17 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2012 Závěrečný účet města Nejdku je sestaven v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 1) Plnění

Více

Návrh závěrečného účtu za rok 2014

Návrh závěrečného účtu za rok 2014 OBEC PODVEKY IČO 00498572 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 V souladu s 17 zákona č. 250/2000 SB., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá obec Podveky Návrh závěrečného

Více