ÚKOLY Z FYZIOLOGIE DÝCHÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚKOLY Z FYZIOLOGIE DÝCHÁNÍ"

Transkript

1 ÚKOLY Z FYZIOLOGIE DÝCHÁNÍ Kontrolní otázky: 1. Vyjmenujte dýchací svaly. 2. Kde nalezneme dechové centrum, jakou má funkci a na jaké změny je citlivé? 3. Jaký je mechanizmus vdechu a výdechu? 4. Čím rozumíme mrtvý prostor? 5. Jak se liší anatomický a funkční mrtvý prostor? 6. Co to jsou statické a dynamické parametry získané spirometrickým vyšetřením? 7. Co je to vitální kapacita a z kterých objemů se skládá? 8. Co je to celková plicní kapacita a jak ji měříme? 9. Co je to reziduální objem? 10. Co je to rezervní objem? 11. Jakou velikost má klidový dechový objem? 12. Co je to maximální minutová ventilace? 13. Jaký je rozdíl mezi apnoe a asfyxie? 14. Popište rozdíly mezi obstrukčním a restrikčním onemocněním plic. Uveďte příklady. Úvod Termín respirace zahrnuje dva procesy : zevní respiraci, mechanismus kterým celý organismus příjmá O 2 a vylučuje CO 2 a vnitřní respiraci, kterou se myslí využití kyslíku a produkce CO 2 v tkáních a výměna těchto plynů mezi buňkami a okolní tekutinou. Toto cvičení se bude zabývat funkcí dýchacího systému při zevní respiraci. Zevní respiraci můžeme rozdělit na tři funkční složky: 1. Plicní ventilace, která zabezpečuje výměnu vzduchu mezi atmosférou a plicními alveoly. Intenzita ventilace závisí především na hloubce jednotlivých dechů (dechových objemů) a na počtu dechů za časovou jednotku (dechové frekvenci). Hlavní metodou, kterou je možno vyšetřit plicní ventilaci, je spirometrie. Úroveň ventilace je významně ovlivňována rozdělením vdechovaného vzduchu mezi jednotlivé alveoly, tedy jeho intrapulmonální distribucí do jednotlivých částí plic. Distribuce vzduchu v plicích není ani v klidu a za fyziologických podmínek zcela rovnoměrná. Například vstoje a v sedě jsou ventilovány dolní oblasti plic 1,3x více než oblasti horní. Distribuci významně ovlivňuje řada plicních onemocnění. 2. Perfúze, tj. průtok krve plícním řečištěm, především kapilárami obepínajícími alveoly. Intenzita perfúze se mění v souladu s distribucí vzduchu do jednotlivých oblastí plic, ale je rozdílná i během vdechu a výdechu. Perfúzi rovněž ovlivňuje gravitace a poloha těla, akcelerace a decelerace a řada dalších faktorů. Z funkčního hlediska je především důležité dosažení optimálního poměru mezi alveolární ventilací a perfúzí, tj. ventilačně-perfúzního koeficientu. Ten je tvořen podílem minutové ventilace a minutového srdečního výdeje, velikost koeficientu by se měla pohybovat kolem jedné. 3. Difúze, tedy výměna kyslíku a oxidu uhličitého mezi plicními alveoly a krví. Rozsah a rychlost difúze v plicích je určována řadou faktorů. Pro hodnocení difúze je významné vyšetření krevní plynů, tedy stanovení parciálního tlaku kyslíku a oxidu uhličitého. Pomocí dnes používaných metod vyšetření plicní funkce můžeme zjistit jen momentální funkční stav plic, a to více či méně dokonale. Nemůžeme však určit specifickou diagnózu nemoci. Situace je podobná jako u EKG, které dovoluje v určitých případech stanovit přesnou diagnózu pravostranné nebo levostranné hypertrofie, tedy anatomický stav srdce, ale určit příčinu, která k této hypertrofii vedla, není z elektrokardiogramu možné. Vybrané pojmy a hodnoty z fyziologie dýchání a vyšetřování dýchacího systému Eupnoe normální dýchání Hyperpnoe prohloubené dýchání Hypopnoe mělké dýchání Apnoe zástava dechu Bradypnoe zpomalené dýchání

2 Tachypnoe zrychlené dýchání Dyspnoe pocit nedostatku vzduchu, dušnost Asfyxie dušení Ortopnoe klidová dušnost vynucující zaujetí polohy v sedě či vstoje Hodnoty získané spirometrickým vyšetřením můžeme rozdělit na hodnoty statické a dynamické (= hodnoty za jednotku časovou). Hodnoty statické: VC vitální kapacita (IRV + V T + ERV) IRV inspirační rezervní objem ERV exspirační rezervní objem V T dechový objem RV reziduální objem FRC funkční reziduální kapacita TC celková (totální) plicní kapacita (VC ++ RV) Hodnoty dynamické: FVC usilovná rozepsaná vitální kapacita FEV 1 rozepsaný usilovný výdech vitální kapacity za 1 s PEF vrcholový expirační průtok MVV maximální minutová ventilace MEF 25,50,75 max. expirační průtok při 25,50,75 % VC max F dechová frekvence V` minutová ventilace ( V`= V T * f ) Definice jednotlivých hodnot: Vitální kapacita (VC) je největší objem vzduchu, který může vyšetřovaný vdechnout po maximálním výdechu nebo vydechnout po maximálním vdechu. Vitální kapacita nás informuje jedině o objemovém rozdílu mezi maximálním vdechem a maximálním výdechem, statické jednotce plicní ventilace. Inspirační rezervní objem (IRV) je ono množství vzduchu, které dovede vyšetřovaný po normálním vdechu ještě vdechnout. Exspirační rezervní objem (ERV) je ono množství vzduchu, které dovede vyšetřovaný po normálním výdechu ještě vydechnout. Reziduální objem (RV) je objem vzduchu, který zůstane v plicích po maximálním výdechu. Udává se v procentech celkové kapacity. Celková (totální) plicní kapacita (TC) je veškeré množství vzduchu obsažené v plicích po hlubokém vdechu. Maximální minutová ventilace (MVV) představuje největší možnou mechanickou ventilaci plic za jednu minutu. Klidová minutová ventilace klidová mechanická ventilace za 1 minutu (součin průměrného dechového objemu a dechové minutové frekvence) Usilovná vitální kapacita (FVC) je takové množství vzduchu, které může vyšetřovaný po maximálním vdechu co nejprudčeji vydechnout. Rozepsaný usilovný výdech vitální kapacity za 1 sekundu (FEV 1 ) udává kolik procent VC je vydechnuto během jedné sekundy. Měla by být větší jak 75 % normy pro vyšetřovanou osobu. Střední výdechová rychlost (MEF 25,50,75) je průměrná rychlost měřená při usilovném rozepsaném výdechu vitální kapacity mezi jeho % od počátku výdechu. Procento vitální kapacity za 1 sekundu(fev %) je poměr usilovné vitální kapacity k rozepsanému usilovnému výdechu VC za 1 sekundu x 100.

3 základní parametry spirometrie 1.1. Spirometrie (vyšetření pomocí spirometrů LabMaster 4 ) Přístroje slouží ke spirometrickému vyšetřování (tj. měření VC,ERV,IC), vyšetřování maximální minutové (volní) ventilace (MVV), křivky průtok-objem. Protože hodnoty získané při spirometrickém vyšetření závisí od spolupráce vyšetřovaného, je nesmírně důležité, aby se předem vysvětlil celý postup vyšetření, co se od testu očekává. Vyšetření lze vykonávat v různých polohách. S ohledem na to, že při jednotlivých polohách se mění hodnoty plicních objemů, je třeba dodržovat jednotnou polohu, aby se výsledky mohly porovnávat. Vyšetřovaný by měl být v uvolněné poloze, oblečení by mělo být volné, aby nebránilo v pohybu hrudníku a bránice. 1. Před začátkem měření nasaďte na pneumotachograf prodlužovací kolínko ze strany symbolu pacient a na něj nasaďte čistý náustek, pacientovi dejte nosní svorku. 2. Teprve po nastavení nuly pacient uchopí rukojeť a pomocí náustku se připojí k pneumotachografu. 3. Kliknutím na symbol spirometrie bude měření odstartováno. Pacient nejprve úplně dýchá. Přístroj zjišťuje klidovou dechovou polohu pacienta. Pro určení klidové dechové polohy je třeba alespoň 10 dechů. Posléze se objeví hlášení, že je možno provést manévr ERV/IC. 4. Klikněte znovu na symbol spirometrie, tím budou spočítány parametry klidového dýchání z posledních 10 dechů. 5. Provedeme dechové manévry : Vyšetřovaného vyzveme, aby se z klidové dechové polohy nadechl tak hluboko, aby záznam na křivce dosáhl maximální inspirační polohu. Potom se vyzve, aby pomalu a rovnoměrně vydechl až do maxima a posléze pokračoval v klidovém dýchání. 6. Měření lze kdykoli ukončit stisknutím tlačítka kalkulace. Protokol: Změřené hodnoty zaneseme do tabulky a porovnáme hodnoty mezi jednotlivými posluchači.

4 1.2. Měření křivky průtok objem 1. Měření se startuje kliknutím na symbol křivky průtok-objem. 2. Vyšetřovaný ponejprv klidně dýchá. Po několika deších ho vyzveme k maximálnímu pomalému výdechu, k maximálnímu hlubokému nádechu, k maximálnímu prudkému usilovnému výdechu až do konce jeho schopností výdechu (manévr FEV 1, MEF 50) a znovu k maximálnímu nádechu. Manévry maximální exspirace a inspirace může několikrát zopakovat. 3. Potom nechte pacienta několikrát klidně dýchat a stiskněte tlačítko kalkulace výsledky. 4. Toto vyšetření jest náročné především na přesnosti pokynů. Úkolem obsluhy přístroje jest dostat maximum z dechových schopností vyšetřované osoby! 5. Vyšetření proveďte u pěti osob a výsledky zaneste do tabulky. Protokol: Změřené hodnoty zaneseme do tabulky a porovnáme hodnoty mezi jednotlivými posluchači. Porovnáme jednotlivé křivky. Hodnocení průběhu křivky PRŮTOK OBJEM 1. Omezení průtokové rychlosti Zvýšený odpor dýchacích cest (např. astma bronchiale) Snížení plicní elasticity Obstrukce dýchacích cest Hodnoceno podle parametru : MEF 50 Norma : >75 % 2. Restriktivní porucha ventilace Snížený objem plic (restrikce) Zvýšená plicní elasticita (fibrosa) Hodnoceno podle parametru: FEV 1 /FVC při redukované FVC Norma: > 75 % 3. Obstrukční porucha ventilace Obstrukce velkých periferních dýchacích cest (astma bronchiale, chron. bronchitis) Hodnoceno podle parametru: FEV 1, FEV 1 /VC% Norma : > 80 % Obstrukce periferních dýchacích cest (asymptomatyčtí astmatici, kuřáci) Hodnoceno podle parametru : FVC, FEV 1, FEV 1 /VC% normální, hodnoty MEF 25-75% snížené 4. Kombinovaná restrikčně-obstrukční porucha Projevuje se snížením FVC a FEV 1, ale FEV 1 je přitom snížená neúměrně více jako FVC, a proto i FEV 1 /FVC% je snížený.

5 1.3. Měření testu MVV (maximální minutové ventilace) 1. Před měřením je třeba pacienta správně poučiti, jak bude test probíhat. 2. Měření má dvě fáze. První je přípravná, vyšetřovaná osoba v klidu dýchá. Těsně před hranicí zobrazení svislé čáry začne dýchat co nejrychlejšími a nejhlubšími dechy, jaké sama dokáže. Doporučená doba tohoto dýchání je 12 sekund. 3. Po uplynutí 12ti sekund je měření automaticky ukončeno.

I. FUNKCNÍ VYŠETŘENÍ DÝCHACÍHO SYSTÉMU

I. FUNKCNÍ VYŠETŘENÍ DÝCHACÍHO SYSTÉMU I. FUNKCNÍ VYŠETŘENÍ DÝCHACÍHO SYSTÉMU 1. Úvod Funkční vyšetření dýchacího ústrojí řadíme mezi objektivní, jednoduché a časově nenáročné sledování. Hodnocením vybraných parametrů zevních dechových funkcí

Více

pracovní list studenta

pracovní list studenta Výstup RVP: Klíčová slova: Dýchací soustava Vojtěch Beneš žák využívá znalosti o orgánových soustavách pro pochopení vztahů mezi procesy probíhajícími ve vlastním těle, usiluje o pozitivní změny ve svém

Více

Fyziologie respiračního systému

Fyziologie respiračního systému Pavel Dostál 1. Základní funkce respiračního systému 1.1 Výměna plynů Základním úkolem respiračního systému je zabezpečit organismu výměnu plynů - přívod kyslíku a odstraňování oxidu uhličitého. Je to

Více

Biologie Projekt Jdeme na to od lesa! Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884

Biologie Projekt Jdeme na to od lesa! Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884 Sada výukových materiálů Biologie Projekt Jdeme na to od lesa! Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884 Dechová ventilace Kosterní soustava Měření EKG Měření krevního tlaku a pulsu Osmotické jevy aneb Proč se

Více

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA. Funkční diagnostika. Zdeněk Vilikus

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA. Funkční diagnostika. Zdeněk Vilikus VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA Funkční diagnostika Zdeněk Vilikus Praha 2012 Autor: Zdeněk Vilikus Praha 2012. ISBN 978-80-904815-8-9. Vysvětlení použitých ikon cíle a obsah kapitoly úkol

Více

Přírodopis pro ZŠ. Martin Rangl

Přírodopis pro ZŠ. Martin Rangl Přírodopis pro ZŠ Martin Rangl Obsah: Obsah:... 1 Úvod:... 2 Teoretické minimum... 3 Mikrobiologie... 3 Znečištění odpadních vod... 3 Alkoholové kvašení... 4 Botanika... 5 Fyziologie klíčení semen... 5

Více

Zátěžové testy v pneumologii: Spiroergometrie

Zátěžové testy v pneumologii: Spiroergometrie Zátěžové testy v pneumologii: Spiroergometrie MUDr. Patrice Popelková TRN klinika Přednosta MUDr.J.Roubec,Ph.D. Obsah Co je to spiroergometrie? Jaké jsou indikace ke spiroergometrii? Jaké jsou absolutní

Více

Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu stabilní CHOPN

Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu stabilní CHOPN 1 Sekce bronchiálních obstrukcí ČPFS Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu stabilní CHOPN Rozšířená verze Autoři: Vladimír Koblížek, Jan Chlumský, Vladimír Zindr, Kateřina Neumannová, Jakub Zatloukal,

Více

Historie, vývoj a nové trendy aerobních cvičení Bakalářská práce

Historie, vývoj a nové trendy aerobních cvičení Bakalářská práce MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Centrum Univerzitního sportu Historie, vývoj a nové trendy aerobních cvičení Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce Mgr. Alena Pokorná, Ph. D. Brno 2013

Více

Aerobní cvičení a jeho vliv na zdraví člověka

Aerobní cvičení a jeho vliv na zdraví člověka Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Fakulta pedagogická Katedra výchovy ke zdraví Bakalářská práce Aerobní cvičení a jeho vliv na zdraví člověka Vypracovala: Trnková Lenka Vedoucí práce: Mgr. Bc.

Více

zdravotní tělesná výchova

zdravotní tělesná výchova Mgr. Lucie Schwarzová zdravotní tělesná výchova Učební a metodický materiál pro obory Sociální činnost a Pedagogické lyceum Evangelická akademie - Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola

Více

JAK ŽÍT S CHOPN? Chronická Obstrukční Plicní Nemoc

JAK ŽÍT S CHOPN? Chronická Obstrukční Plicní Nemoc JAK ŽÍT S CHOPN? Chronická Obstrukční Plicní Nemoc V. Vondra, S. Kos, E. Králíková, J. Musil, F. Salajka, J. Zatloukal Aktualizované vydání 2011 50 Obsah: Úvodem...4 Co je CHOPN...5 Proč CHOPN svojí závažností

Více

TESLAgraph. Metodické doporučení

TESLAgraph. Metodické doporučení TESLAgraph Metodické doporučení Metodická doporučení POUŽITÍ HARDWARE-SOFTWARE KOMPLEXU TESLAGRAPH KE STANOVENÍ HLADINY STRESU A ORIENTAČNÍMU HODNOCENÍ ADAPTABILITY ORGANISMU Standardy měření a fyziologická

Více

Vývoj vybraných resuscitačních postupů v přednemocniční péči

Vývoj vybraných resuscitačních postupů v přednemocniční péči Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Vývoj vybraných resuscitačních postupů v přednemocniční péči Diplomovaný zdravotnický

Více

REHABILITACE U NEMOCNÝCH S KARDIOVASKULÁRNÍM ONEMOCNĚNÍM.

REHABILITACE U NEMOCNÝCH S KARDIOVASKULÁRNÍM ONEMOCNĚNÍM. REHABILITACE U NEMOCNÝCH S KARDIOVASKULÁRNÍM ONEMOCNĚNÍM. V. Chaloupka, J. Siegelová, L. Špinarová, H. Skalická, I. Karel, J. Leisser V poslední době se věnuje kardiovaskulární rehabilitaci zvýšená pozornost.

Více

Základy zdravovědy pro instruktory horolezectví 1

Základy zdravovědy pro instruktory horolezectví 1 Základy zdravovědy pro instruktory horolezectví 2002 Lékařská komise Českého horolezeckého svazu a Společnost horské medicíny MUDr. Ivan Rotman, MUDr.Petr Machold, MUDr. Jana Voborníková únor 2002, verze

Více

Doporučený postup pro diagnostiku a léčbu chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN)- stabilní fáze

Doporučený postup pro diagnostiku a léčbu chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN)- stabilní fáze Doporučený postup pro diagnostiku a léčbu chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN)- stabilní fáze Definice CHOPN je léčitelné onemocnění, kterému lze předcházet. CHOPN má významné mimoplicní účinky,

Více

TĚLESNÉ PŘEDPOKLADY A POHYBOVÉ SCHOPNOSTI MLÁDEŢE PRO TRÉNINK LEDNÍHO HOKEJE

TĚLESNÉ PŘEDPOKLADY A POHYBOVÉ SCHOPNOSTI MLÁDEŢE PRO TRÉNINK LEDNÍHO HOKEJE TĚLESNÉ PŘEDPOKLADY A POHYBOVÉ SCHOPNOSTI MLÁDEŢE PRO TRÉNINK LEDNÍHO HOKEJE KLINIKA FUNKČNÍ DIAGNOSTIKY A REHABILITACE, FN u sv. Anny v Brně: Prof. MUDr. Petr DOBŠÁK, CSc., Prof. MUDr. Zdeněk PLACHETA,

Více

Mechanika tekutin. Pojmem mechanika tekutin rozumíme mechaniku kapalin a plynů, neboť kapaliny a plyny mají některé vlastnosti společné

Mechanika tekutin. Pojmem mechanika tekutin rozumíme mechaniku kapalin a plynů, neboť kapaliny a plyny mají některé vlastnosti společné Mechanika tekutin Pojmem mechanika tekutin rozumíme mechaniku kapalin a plynů, neboť kapaliny a plyny mají některé vlastnosti společné Základní vlastnosti tekutin: 1) nemají vlastní tvar, ale přizpůsobují

Více

Možnosti ovlivnění průběhu onemocnění cystickou fibrózou (CF) a kvality života nemocných fyzioterapeutickými metodami.

Možnosti ovlivnění průběhu onemocnění cystickou fibrózou (CF) a kvality života nemocných fyzioterapeutickými metodami. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU Možnosti ovlivnění průběhu onemocnění cystickou fibrózou (CF) a kvality života nemocných fyzioterapeutickými metodami. Autoreferát disertační

Více

1.Přednáška Název POHYBOVÁ AKTIVITA

1.Přednáška Název POHYBOVÁ AKTIVITA 1.Přednáška Název POHYBOVÁ AKTIVITA Souhrn Pohybová aktivita (PA) je důležitou součástí zdravého životního stylu. V textu je uvedena základní terminologie s PA související, je vysvětlen pojem fyzické zdatnosti.

Více

FYZIOLOGIE ČLOVĚKA 30

FYZIOLOGIE ČLOVĚKA 30 FYZIOLOGIE ČLOVĚKA 30 7. FYZIOLOGIE ČLOVĚKA Fyziologie se zabývá funkčními projevy organismu jako celku, zkoumá činnosti jednotlivých tělesných soustav, jejich souhru a vztahy organismu k prostředí. Základními

Více

ÚSTŘEDNÍ ÚSTAV TELESNÉ KULTURY tělovýchovná zařízení ČTO

ÚSTŘEDNÍ ÚSTAV TELESNÉ KULTURY tělovýchovná zařízení ČTO ÚSTŘEDNÍ ÚSTAV TELESNÉ KULTURY tělovýchovná zařízení ČTO PŘÍLOHA METODICKÝCH LISTŮ JÓGY 1/78 Záznam ze seminářů pro cvičitele Krkonoše, září 1978 Ústřední ústav tělesné kultury v Praze --------------------------------------

Více

ZÁKLADY FYZIOLOGICKÉ AKUSTIKY, AUDIOMETRIE.

ZÁKLADY FYZIOLOGICKÉ AKUSTIKY, AUDIOMETRIE. ZÁKLADY FYZIOLOGICKÉ AKUSTIKY, AUDIOMETRIE. Úkol: 1. Seznamte se se základními pojmy z akustiky 2. Sestrojte audiogram vlastního pravého i levého ucha pro vzdušné i kostní vedení zvuku. 3. Proveďte vyšetření

Více

Rehabilitace u nemocných s kardiovaskulárním onemocněním

Rehabilitace u nemocných s kardiovaskulárním onemocněním DOPORUâENÍ PRO... Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jedná se však o doporučení, nikoliv předpisy, proto je nutný individuální přístup

Více

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA TĚLESNÉ A SPORTOVNÍ VÝCHOVY

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA TĚLESNÉ A SPORTOVNÍ VÝCHOVY Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA TĚLESNÉ A SPORTOVNÍ VÝCHOVY VLIV ŽIVOTNÍHO STYLU NA ÚROVEŇ MOTORICKÝCH SCHOPNOSTÍ DĚTÍ MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Marek Vohrna Tělesná

Více

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4 ABSOLVENTSKÁ PRÁCE

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4 ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4 ABSOLVENTSKÁ PRÁCE DUBEN 2007 Pavel Burda Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51,

Více

VÝŽIVOVÉ PORADENSTVÍ

VÝŽIVOVÉ PORADENSTVÍ MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra podpory zdraví VÝŽIVOVÉ PORADENSTVÍ Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Ing. Iva Hrnčiříková, Ph.D. Vypracovala: Táňa Wasserbauerová Regenerace

Více

Fyziologické funkce (vitální funkce)

Fyziologické funkce (vitální funkce) Fyziologické funkce (vitální funkce) Klíčové pojmy fyziologické funkce tělesná teplota krevní tlak pulz dech 1.1 Tělesná teplota Tělesná teplota je vedlejším produktem metabolizmu (sacharidy, tuky, bílkoviny

Více

III. RESUSCITAČNÍ PÉČE

III. RESUSCITAČNÍ PÉČE III. RESUSCITAČNÍ PÉČE III - 1 Naléhavé diagnostické a léčebné postupy 1.1. Kardiopulmonální resuscitace ( KPR) Současné rozdělení vychází z původního schématu kardiopulmonální resuscitace(safar 1968).

Více