Dary v knihovnách. Knihovny a přijímání darů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dary v knihovnách. Knihovny a přijímání darů"

Transkript

1 Dary v knihovnách Knihovny a přijímání darů

2 Obecné informace S účinností od byl zrušen zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí (darovací daň byla zrušena jako pojem) Pokud knihovna (provozovatel knihovny) obdrží dar, řídí se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu v platném znění (nabytí hodnot prostřednictvím daru je tímto zákonem zdaněno) Nezáleží na tom, o jaký dar jde knihy (neperiodické publikace), časopisy nebo jiná periodika, nebo jakýkoliv jiný dar (např. počítače a jiná vybavení), nebo finanční dar

3 Obecné informace Základní obecné pravidlo: příjem právnické osoby v podobě daru je předmětem daně z příjmu právnických osob tj. jestliže provozovatel knihovny přijme dar (knihy, časopisy, aj.), je povinen tento dar zdanit ( 18 odst. 1 zákona o daních z příjmu) K ocenění daru není třeba znalecký posudek pokud jde o knihy nebo jiné knihovní dokumenty v knihovnách pracují odborníci, kteří jsou schopni vyčíslit hodnotu darů knih, toto vyčíslení je pak podkladem pro daňové přiznání k dani z příjmu právnických osob.

4 Obecné informace Pojem veřejně prospěšný poplatník (zavádí jej zákon o daních z příjmů - 17a) Je to právnická osoba, která jako svou hlavní činnost vykonává činnost, která není podnikáním Tj. vykonává nevýdělečnou činnost na základě svých stanov nebo jiného zakladatelského právního jednání Způsob zdanění darů záleží na tom, zda příjemce daru je či není veřejně prospěšným a také na tom, jakou právní formu příjemce daru má

5 Knihovní zákon Knihovny, evidované Ministerstvem kultury, jsou ze své podstaty neziskové Knihovní zákon přesně vymezuje, jaké platby a za jaké služby mohou knihovny od svých uživatelů vyžadovat

6 knihovny Veřejně prospěšný provozovatel ANO Veřejně prospěšný provozovatel NE Právnické osoby,které nejsou veřejně prospěšným (bez ohledu na to, jakou činnost vykonávají) např. obchodní korporace, profesní komory a zdravotní pojišťovny, společnost s.r.o. ( 17a odst. 2 zákona o daních) Nezáleží na tom, zda knihovna této organizace je evidována MK, není veřejně prospěšným

7 knihovny, který není veřejně prospěšným Provozovatel knihovny, který není veřejně prospěšným tj. ten, který nesplňuje definici veřejně prospěšného poplatníka ( 17a odst. 1 a 2 zákona o daních z příjmu) Provozovatel knihovny je povinen, pokud přijme jako dar knihy nebo jiné knihovní dokumenty, zahrnout jejich hodnotu do svého daňového přiznání K určení hodnoty daru není potřeba znalecký posudek, stačí vyčíslení hodnoty daru odborným pracovníkem knihovny

8 knihovny, který je veřejně prospěšným Záleží na tom, jakou právní formu veřejně prospěšný poplatník má Někteří veřejně prospěšní poplatníci jsou podle zákona o daních z příjmu povinni hradit daň z příjmu darů, které přijali ( 18a odst. 5)

9 knihovny, který je veřejně prospěšným Provozovatelé, kteří spadají pod výčet ( 18a odst. 5 zákona o daních z příjmu) jsou povinni platit daň z příjmu právnických osob i pokud jde o dary nevyjímaje dary v podobě knihovních dokumentů Tito poplatníci jsou osvobozeni od daně pouze investiční dotace. Jsou to: Veřejné vysoké školy (podle zákona č. 111/1998 Sb.) Veřejné výzkumné instituce (podle zákona č. 341/2005 Sb.) Poskytovatelé zdravotnických služeb (podle zákona č. 248/1995 Sb.) Obecně prospěšné společnosti (ačkoliv zákon č. 248/1995 Sb. byl zrušen novým OZ, stávající OPS existují i nadále 3050 nového OZ) Nadace Tito poplatníci mají z hlediska daně z příjmu stejné postavení, jako poplatníci, kteří nejsou veřejně prospěšnými poplatníky

10 knihovny, který je veřejně prospěšným Provozovatelé, kteří nespadají pod výčet ( 18a odst. 5 zákona o daních z příjmu) jsou osvobozeni od daně z příjmu právnických osob pokud jde o bezúplatné příjmy přijaté dary Důležitý je 19b odst. 2 písm. b) bod 1 zákona o daních z příjmu - Od daně z příjmu je osvobozen bezúplatný příjem (dar), který obdrží veřejně prospěšný poplatník se sídlem v ČR, pokud bude tento příjem využit pro účely vymezené v 20 odst. 8 zákona o daních z příjmu

11 knihovny, který je veřejně prospěšným Pro provozovatelé knihoven je důležité: Od daně z příjmů je osvobozen dar knih, časopisů a obecně knihovních dokumentů, které mají být použity pro účely vědy, výzkumu a vývoje, vzdělávání a kultury Toto osvobození se týká i knih, časopisů a dalších knihovních dokumentů, které knihovna přijme jako dar, zařadí je do svého knihovního fondu (se všemi procesními náležitostmi stanovenými vyhláškou č. 88/2002 Sb.) a zpřístupňuje je podle knihovního zákona svým čtenářům Tzn. pokud knihovna přijme dar v podobě knihovních dokumentů, ty zařadí do svého fondu a zpřístupňuje je svým čtenářům, jde o dar používaný pro vzdělávací a kulturní účely a jako takový je osvobozen od daně z příjmu.

12 knihovny, který je veřejně prospěšným Obecní a krajské knihovny Osvobození od daně z příjmu, zavedené v 19b odst. 2 písm. a) bod 1. zákona o daních z příjmů, se nevztahuje na obce a kraje Pokud obec nebo kraj (jako územní samosprávný celek) přijme určitý dar, neplatí osvobození od daně z příjmu a daný územní samosprávný celek (obec nebo kraj) je povinen z takového daru zaplatit daň z příjmu, a to i tehdy, pokud bude dar používán pro účely vzdělávání, vědy a výzkumu, kultury a podobně

13 knihovny, který je veřejně prospěšným V této souvislosti je nutno rozlišovat dva typy právnických osob: obce a kraje coby územní samosprávné celky příspěvkové organizace obcí a krajů (právnické osoby zřizované podle zákona č. 250/2000 Sb.) Pokud obec či kraj zřizuje knihovnu ve formě příspěvkové organizace, je tato knihovna samostatnou právnickou osobou a zpravidla je (protože je to knihovna coby zařízení z podstaty neziskové) i veřejně prospěšným podle zákona o daních z příjmů. Pokud tato knihovna příspěvková organizace obce či kraje obdrží darem třeba soubor knih, časopisů a podobně, a zařadí jej do svého knihovního fondu, jde o bezúplatný příjem, který je osvobozen od daně z příjmů právnických osob.

14 knihovny, který je veřejně prospěšným Naproti tomu jestliže obec (případně kraj) zřizuje knihovnu nikoli jako příspěvkovou organizaci, ale jen jako organizační složku bez právní subjektivity, osvobození od daně z příjmů dle 19b odst. 2 písm. a) bod 1. zákona o daních z příjmů se jí netýká Tzn. pokud obec obdrží darem knihy, časopisy nebo jiné dokumenty, které jsou určeny pro knihovnu, kterou tato obec zřizuje, avšak která není příspěvkovou organizací a je pouze organizační složkou obce, je tento dar předmětem daně z příjmu, je třeba vyčíslit jeho hodnotu (není nutný znalecký posudek, postačí odborné vyjádření třeba pracovníka knihovny) a tento dar vstupuje do daňového přiznání

15 Shrnutí Interpretace a výklad daňových zákonů vždy záleží na tom, jak který finanční úřad bude aplikovat a interpretovat zákon o daních z příjmů. Zpracováno dle materiálu Mgr. Jiřího Klusoně z Ministerstva kultury ČR ze dne Dostupné také z: - Zápis z 32. zasedání ÚKR, příloha.

16 Poskytování darů Poskytování darů příspěvkovými organizacemi Zákon 250/2000 Sb. 37 Příspěvková organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb s výjimkou podle 27 odst odst. 6 Pokud se stane majetek, který příspěvková organizace nabyla do svého vlastnictví podle odstavce 5 písm. a),pro ni trvale nepotřebný, nabídne ho přednostně bezúplatně zřizovateli. Nepřijme-li zřizovatel písemnou nabídku, může příspěvková organizace po jeho předchozím písemném souhlasu majetek převést do vlastnictví jiné osoby za podmínek stanovených zřizovatelem. Knih se toto ustanovení netýká, protože pro ně platí ustanovení knihovního zákona č. 257/2001 Sb. a prováděcí vyhlášky č.88/2002 Sb.

17 Děkuji za pozornost Mgr. Jana Leparová Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, p. o.

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1 NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY dr. Malíková 1 Neziskové organizace (non-profit organization) Hlavním předmětem jejich činnosti není podnikání (tj. výroba nebo

Více

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE Právní úprava účetnictví - Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví - Vyhláška 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení ZoÚ,pro úč. jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti

Více

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1 NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY dr. Malíková 1 Neziskové organizace (non-profit organization) Hlavním předmětem jejich činnosti není podnikání (tj. výroba nebo

Více

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy)

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy) Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy) Českomoravská konfederace odborových svazů se intenzívně zajímá o průběh a následky živelné pohromy, která postihla některé regiony

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY V ROCE 2001

VEŘEJNÉ KNIHOVNY V ROCE 2001 VEŘEJNÉ KNIHOVNY V ROCE 2001 Alena Mockovčiaková, Informační a poradenské středisko pro místní kulturu Praha Autorská poznámka úvodem : Tento text je psán v polovině července 2001 a určen pro sborník vydávaný

Více

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní I. Možnosti pomoci od zaměstnavatele 1. Pomoc z prostředků sociální fondu (nebo zisku po zdanění) Formou sociální vypomoci, sociální půjčky, půjčky

Více

Změna zákona o daních z příjmů

Změna zákona o daních z příjmů Změna zákona o daních z příjmů ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů Ing. Ilona Součková Hlavní změny

Více

Některé právní otázky získávaní a poskytování finančních prostředků a jiných výhod neziskovými organizacemi

Některé právní otázky získávaní a poskytování finančních prostředků a jiných výhod neziskovými organizacemi Některé právní otázky získávaní a poskytování finančních prostředků JUDr. Karel Pešta, duben 2005 Fundraising...2 Sponzorování...2 ZÁKONNÁ ÚPRAVA DARU...2 Příklad darovací smlouvy s komentářem...4 POSKYTOVÁNÍ

Více

Problémy obecně prospěšných společností a pobočných spolků SPMP po účinnosti nového Občanského zákoníku

Problémy obecně prospěšných společností a pobočných spolků SPMP po účinnosti nového Občanského zákoníku Problémy obecně prospěšných společností a pobočných spolků SPMP po účinnosti nového Občanského zákoníku Informace o změně právní úpravy sdružovacího práva od 1. ledna 2014. Občanská sdružení po 1. lednu

Více

Věcný záměr zákona o organizacích se statusem veřejné prospěšnosti včetně závěrečné zprávy hodnocení dopadů regulace III.

Věcný záměr zákona o organizacích se statusem veřejné prospěšnosti včetně závěrečné zprávy hodnocení dopadů regulace III. Věcný záměr zákona o organizacích se statusem veřejné prospěšnosti včetně závěrečné zprávy hodnocení dopadů regulace III. 2 Obsah: A) Přehled právních předpisů vztahujících se k věcnému záměru (str. 4)

Více

PROBLEMATIKA ODMĚŇOVÁNÍ A FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH VÝDAJŮ A DALŠÍCH ZAMĚSTNANECKÝCH VÝHOD (BENEFITŮ) V ORGANIZACÍCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB A SPRÁVY

PROBLEMATIKA ODMĚŇOVÁNÍ A FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH VÝDAJŮ A DALŠÍCH ZAMĚSTNANECKÝCH VÝHOD (BENEFITŮ) V ORGANIZACÍCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB A SPRÁVY UČEBNÍ TEXT Č. 8 PROBLEMATIKA ODMĚŇOVÁNÍ A FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH VÝDAJŮ A DALŠÍCH ZAMĚSTNANECKÝCH VÝHOD (BENEFITŮ) V ORGANIZACÍCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB A SPRÁVY 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Helena Čornejová AUTOŘI

Více

Změny v rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (od 1. dubna 2009)

Změny v rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (od 1. dubna 2009) Změny v rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (od 1. dubna 2009) Pravidla finančního hospodaření územních samosprávných celků, tvorbu, postavení, obsah a funkce jejich rozpočtů upravuje zákon č. 250/2000

Více

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII Nevýdělečné organizace v teorii VÁCLAV DOBROZEMSKÝ JAN STEJSKAL Vzor citace: DOBROZEMSKÝ, V.; STEJSKAL, J. Nevýdělečné organizace v teorii. Praha: Wolters Kluwer, 2015.

Více

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII Nevýdělečné organizace v teorii VÁCLAV DOBROZEMSKÝ JAN STEJSKAL Vzor citace: DOBROZEMSKÝ, V.; STEJSKAL, J. Nevýdělečné organizace v teorii. Praha: Wolters Kluwer, 2015.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zřizovací listina příspěvkové organizace úplná verze, včetně Dodatku č. 1 Město Lipník nad Bečvou, IČ 00301493, vydává na základě usnesení Zastupitelstva města Lipník nad Bečvou

Více

ZÁKON o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

ZÁKON o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Strana 2928 Sbírka zákonů č. 211 / 2009 Částka 63 211 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů

Více

Obsah. Obsah... 2. Úvodní slovo... 3. Rešerše existujících daňových úlev, výjimek a specifických postupů určených pro NNO... 4

Obsah. Obsah... 2. Úvodní slovo... 3. Rešerše existujících daňových úlev, výjimek a specifických postupů určených pro NNO... 4 Závěrečná zpráva Analýza aktuálních daňových zvýhodnění pro nestátní neziskové organizace a jejich využitelnosti jednotlivými typy NNO a konkrétních dopadů do ekonomiky těchto NNO Liberec, prosinec 2010

Více

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 2014

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 2014 daně účetnictví daně daně účetnictví PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 2014 Zdeněk Morávek Danuše Prokůpková Vzor citace: MORÁVEK, Z.; PROKŮPKOVÁ, D. Příspěvkové organizace 2014. Praha: Wolters Kluwer, 2014, 268

Více

METODIKA ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

METODIKA ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH METODIKA ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH A METODIKA ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK FINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EVROPSKÉ UNIE Spolufinancováno z prostředků Evropského fondu

Více

Úplné znění s vyznačením změn. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Úplné znění s vyznačením změn. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Úplné znění s vyznačením změn Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 421/2004 Sb. Změna: 557/2004 Sb. Změna:

Více

ÚČETNÍ A DAŇOVÝ REŽIM NEZISKOVÉ ORGANIZACE

ÚČETNÍ A DAŇOVÝ REŽIM NEZISKOVÉ ORGANIZACE Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika a správa ÚČETNÍ A DAŇOVÝ REŽIM NEZISKOVÉ ORGANIZACE Tax and accounting system of non-profit organization Bakalářská práce

Více

320/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 13. června 2002

320/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 13. června 2002 320/2002 Sb. ZÁKON ze dne 13. června 2002 o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů Změna: 426/2002 Sb. Změna: 518/2002 Sb. Změna: 354/2003 Sb. Změna: 22/2004

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Zřizovací listina příspěvkové organizace obce vydaná v souladu s ustanovením 35 a 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve

Více

- Neoficiální verze zákonného opatření Senátu s důvodovou zprávou Oficiální text zákonného opatření Senátu je publikován ve Sbírce zákonů

- Neoficiální verze zákonného opatření Senátu s důvodovou zprávou Oficiální text zákonného opatření Senátu je publikován ve Sbírce zákonů 340 ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU ze dne 10. října 2013 o dani z nabytí nemovitých věcí Senát se usnesl na tomto zákonném opatření Senátu: ČÁST PRVNÍ DAŇ Hlava I Subjekt daně 1 Poplatník daně (1) Poplatníkem

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 5.4.2000

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 5.4.2000 Ministerstvo financí Letenská 15, Praha 1 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 5.4.2000 Přítomni: viz prezenční listina Program: Projednání jednotlivých bodů

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Účetní a daňová specifika hospodaření církevních organizací Accounting and tax specifics of management of church organizations Irena Doksanská

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Příspěvkové organizace

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Příspěvkové organizace Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Katedra veřejné správy BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Příspěvkové organizace Plzeň-2012 Předkládá: Jindřich Myška Vedoucí bakalářské práce: JUDr. Tomáš Louda, CSc. 2

Více

Úplné znění s vyznačením změn. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Úplné znění s vyznačením změn. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Úplné znění s vyznačením změn Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 421/2004 Sb. Změna: 557/2004 Sb. Změna:

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány okresních úřadů, obcí a krajů Ročník: 2001 Číslo: 3 V Praze dne 15.

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány okresních úřadů, obcí a krajů Ročník: 2001 Číslo: 3 V Praze dne 15. z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány okresních úřadů, obcí a krajů Ročník: 2001 Číslo: 3 V Praze dne 15. června 2001 OBSAH: strana 1. Zdravotní pojištění pracovníků OkÚ

Více

METODIKA K POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÝCH PODPOR A PODPOR DE MINIMIS

METODIKA K POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÝCH PODPOR A PODPOR DE MINIMIS PŘÍLOHA Č. 1 SMĚRNICE S 2/2010 o poskytování veřejných podpor a podpor de minimis METODIKA K POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÝCH PODPOR A PODPOR DE MINIMIS 1 VEŘEJNÁ PODPORA Veřejnou podporou se rozumí podpora poskytovaná

Více