z lat. agitãe = podněcovat, povzbuzovat úderná lyrická báseň obracející se k veřejnosti s aktuální výzvou, zvláště politického dosahu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "z lat. agitãe = podněcovat, povzbuzovat úderná lyrická báseň obracející se k veřejnosti s aktuální výzvou, zvláště politického dosahu"

Transkript

1 absolutní poezie z lat. absolũtus = naprostý, samostatný, nepodmíněný, dokonalý tvorba tzv. prokletých básníků uplatňuje se v ní hudba ve zvukové organizaci verše verše, jejichž řeč je zcela nezávislá na pojmové a významové hodnotě slova abstraktní poezie z lat. abstractus = odtažitý bezpředmětná nebo nepředmětná poezie, zbavená určitých významových hodnot navazuje na absolutní poezii, šířila se hlavně díky dadaismu a ruského kubofuturismu absurdní drama. adaptace aforismus agitka akrostich akt aktovka z lat. absurdus = nesmyslný, nejapný dramatická forma, která porušuje ustálené požadavky kladené na div. hru a vytváří vlastní, odlišné pojetí dramatické struktury základní námět tvoří pocit metafyzické úzkosti, pramenící z absurdnosti lidského postavení v měšťácké společnosti v okamžiku, kdy si člověk uvědomuje své odtržení od jistot, které až dosud tvořily jeho hierarchii hodnot z franc. adaptation = přizpůsobení, úprava přizpůsobování, úprava původního textu k různým účelům v teorii překladu úprava textu překladatelem s cílem přiblížit jej novému čtenářskému povědomí z řec. aforismos = vymezení stručně vyjádřená, vtipná, nezříádka ironicky zabarvená oriinální myšlenka nebo soud, zakládající se obvykle na srovnání, protikladu nebo rozporu I. A. Krylov, A. S. Puškin z lat. agitãe = podněcovat, povzbuzovat úderná lyrická báseň obracející se k veřejnosti s aktuální výzvou, zvláště politického dosahu V. Majakovskij z řec. akrostichon, akros = horní, vrchní; stichos = verš báseň, v níž písmena, popřípadě slabiky za sebou následujících veršů tvoří slovo nebo větu (např. jméno autora či adresáta, pozdrav, heslo, apod) z lat. ãctus = čin, jednání, děj, přeneseně pak též dějství ve stavbě dramatu a v divadelním představení relativně uzavřená část dramatického díla rozvržení děje do jednotlivých aktů souvisí s vlastní kompozicí dramatu divadelní žánr v rozsahu jednoho aktu jeho jádro tvoří dramatický výjev, který má své východisko (expozici), uústí do situace, ale další vývoj děje (intriky), charakterů, apod. není dále rozvíjen

2 aktualizace alegorie alexandrín aliterace almanach aluze = amfibrach z lat. actuãlis = skutečný, pro činnost vhodný porušování vžitých norem a konvenčnosti jak ve způsobu uměleckého píoznávání a hodnocení skutečnosti, tak ve formě jejího ztvárnění v uměleckém díle umožňuje vyjádřit nový poihled na skutečnost, odhalit nové vztahy a souvislosti mezi známymi jevy (jsou pro ni příznačné neologismy) též jinotaj z řec. allégorein = mluviti jinak, obrazně způsob nepřímého literárního vebo výtvarného zobrazení obsahů (věcí nebo myšlenek), které z nějakého důvodu nemají, nemohou nebo nesmějí být vyjádřeny přímo nejčastěji má podobu smyslově názorných obsazů abstraktních představ nebo obecných pojmů (Pýcha, Žárlivost, Láska, Stud, apod.) nejstarším druhem alegorie je bajka, zvláště zvířecí je považována za jeden z tropů, za jakousi rozvitou metaforu rýmovaný dvanáctislabičný (mužský) a třináctislabičný (ženský) verš se závazným mezislovním předělem po šesté slabice a s metrickým přízvukem na 6. a 12. slabice v 17. století reprezentativní verš franc. klasicistické poezie a zejména tragedie jeho norma je těsně spjata s francouzským jazykovým materiálem z lat. ad = k; littera = písmeno obrazně též zvaná náslovný rým prostředek zvukové výstavby textu, nejčastěji verše, nebo význačného místa prózy (např. názvu díla), hesla, apod. opakování stejné hlásky nebo skupiny hlásek na začátku dvou nevíce sousedních slov nebo slovních skupin, a to bez ohledu na přízvukové poměry z arabského al manah = výpočet sborník, ročenka, kalendář obsahující lit. příspěvky různých autorů často poprvé publikujících sloužily většinou nastupující lit.generaci nebo skup.,prosazující své názory či nový lit. směr někdy též reprezentační výběr z tvorby určitého období též narážka z lat. allũdere = hrát si, žertovat nepřímý odkaz k politickému, historickému, literárnímu aj. kontextu, začleněný do lit. díla z řec. amfibrachys = z obou stran krátký stopa typu U U anafora z řec. = znovuuvedení opakování téhož slova nebo skupiny slov na začátku dvou i více (někdy i mnoha) sousledných veršů (popř. poloveršů, strof nebo vět)

3 anagram z řec. ana = přes; gramma = písmeno 1. slovo nebo skupina slov vzniklá přeskupením písmen ve slově (skupině slov) odlišného významu (vrata tráva) = základ různých slovních hříček (přesmyčky) 2. slovo či výpověď, zašifrovaná v textu, zpravidla básnickém anakolut z řec. anakolúthos = bez souvislosti odchylka od pravidelné větné stavby, vznikající tím, že se uprostřed věty mění už započatá větná konstrukce v krásné lit. se využívá při imitaci vzrušené hovorové řeči nebo k vyjádření autorova emocionálně zaujatého postoje Já, já toho věštec od Beskydu lidu. Bůh mne jim nedal. P. Bezruč anakreontika anakruze = anapest anekdota též předrážka poezie rokokového období, oslavující víno a lásku vznikla ve druhé třetině 18. století v prostředí fr. šlechtických salónů typické motivy chvála vína, vnad idealizovaných žen a výzvy k milostných hrám v měšťanském prostředí anglickém a německém nabyla hlubší a jemnější citovosti a stala se převažující formou lyrické tvorby osvícenců z řec. anakrúsis = odražení, odstrčení termín převzatý do versologie z hudby, označuje rytmicky nedůraznou slabiku (skupinu slabik) na počátku dané rytmické řady z řec. anapaistos = obrácený, tj. vzhledem k daktylu stopa typu U U z řec. = nevydané příběhy krátké (často jen ústně šířené) vyprávění humorné příhody, sloužící zpravidla k charakteristice nebo zesměšnění nějaké známé osobnosti, události, doby, rasy, národa, společenské vrstvy, skupiny, atd. angažovanost lit. z franc. s engager = zavázat se, zaplést se vědomý příklon tvůrce k určité ideologii a záměrná umělecká práce z jejího hlediska anonym z řec. a = ne; onyma = jméno lit. dílo publikované bez jména autora v širším smyslu rovněž taková díla neznámých autorů, která jsou tradičně a mylně přičítána buď určitému reálnému autorovi nebo osobě fiktivní (Dalimilova kronika) antická metrika soubor norem rytmické organizace starořeckého a římského verše, který se vytvářel jako výsledek básnické praxe i teoretického uvazování o podstatě poezie též označení pro versologickou nauku o antických básnických útvarech z hlediska zákonitostí jejich rytmické výstavby

4 antiklimax z řec. anti = proti; klimax = žebřík rétorická figura, typ gradace, spočívající v seřazení syntakticky rovnocenných slov, slovních celků, ojediněle celých vět s postupně klesající intenzitou a. expresívní...a všecko kolem rozkoší i bolem hřímá, hučí, šeptá Čech b. věcný...člověku nezbyde ani na cigarety, na vrabčí pírko, na kapku deště... Florian antiteze antologie antonyma = z řec. anti = proti; thesis = kladení, protiklad rétorická figura kladoucí do protikladu dva motivy Přejelas duši železem; ne, Sudbo, rukou jemnou Bezruč z řec. anthos = květ; legó = sbírám výbor z lit.děl různých autorů (zpravidla již publikujících nebo klasických tím se liší od almanachu) též opozita z řec. anti = proti; onyma = jméno, název slova protikladného významu, vytvářejí antonymní dvojice, jejichž členy označují opačné vlastnosti, hodnocení, činnosti, stavy, apod. využívají se k vyjádření kontrastu, příkrého protikladu apokalypsa apokryf apostrofa z řec. apokalypsis = zjevení skrytých věcí každé lit. dílo, které zachycuje hrůzy, ohrožující lidskou společnost v neznámé budoucnosti z řec. apokryfos = skrytý, utajený literární podvrh moderní literatura využívá apokryfu záměrně jako prostředku ozvláštnění apokryf se stává specifickým literárním útvarem, který tematicky využívá známého motivu (biblického, literárního, historického, společenského aj.), jenž je ve všeobecném povědomí, aby pak tento původní význam byl zpravidla alegoricky nebo parodicky konfrontován s jeho novým výkladem (K. Čapek, Kniha apokryfů) z řec. apostrofé = odvrácení se oslovení nepřítomné osoby nebo neživého předmětu, kdy se nečeká na odpověď v širším smyslu vášnivé oslovení vůbec rétorická figura častá v lidové poezii a v moderní lyrice, výrazový prostředek patosu a apelu: sbohem vy hory, mé dědiny, sbohem; sbohem buď, vítězi markýzi Gero apoteóza z řec. apotheósis = zbožštění, zařazení významné osobnosti mezi bohy v přeneseném významu užíváno pro závěrečnou scénu nebo živý obraz v divadelních představeních, jimiž je oslaven hrdina hry, autor nebo společensky významná osobnost (často představení přítomná)

5 arabeska z ital. arabesco, rabesco krátký prozaický útvar jednoduché stavby a nekomplikovaného děje charakteristickým znakem je pouze lehce ironizující pohled na drobné události nebo svérázné postavy a postavičky všedního prostředí jako ironizující nebo alespoň humorně laděná povahokresba byla arabeska pěstována zvláště v české literatuře let 19. stol. (J. Neruda, Arabesky) argot archaismy asociace asonance asyndeton autobiografie franc. = hantýrka druh tzv. sociálního dialektu, mluva příslušníků společensky izolovaných vrstev (zlodějů, tuláků, podvodníků apod.) základní slovní fond a gramatickou stavbu přejímá argot ve zjednodušené formě z běžně mluvené podoby národního jazyka specifickým rysem argotu je omezený soubor výlučných, pro jiné vrstvy záměrně nesrozumitelných slov a obratů, sloužících k utajení vlastního obsahu sdělení kromě značného množství cizích slov je pro argot též charakteristická úmyslná deformace lexikálních prostředků (např. večerňák = večerní krádež) a záliba ve významových posunech (např. kukačka = pistole) z řec. archáios = starobylý zastaralá slova slovní spojení, popř. významy slov, morfologické a syntaktické prvky, které jsou záměrně využívány se specifickou stylovou platností z lat. associare = připojovat, slučovat, sdružovat sdružování představ a jejich vybavování na základě jejich dřívějšího setkání, podobnosti nebo kontrastu z lat. assonare = přizvukovat shoda samohlásek na koncích veršů bez ohledu na souhlásky z řec. asyndetos = nespojený básnická figura, příznakové spojení slov nebo vět bez užití obvyklé spojky, zdůrazňuje relativní samostatnost jednotlivých složek Dělník je smrtelný, práce je živá; Antonín umírá, žárovka zpívá (J. Wolker) z řec. autos = sám, biografiá = životopis písemné vylíčení vlastního života autora, popř. některých jeho závažných úseků nebo stránek

6 autor autorská řeč autostylizace bajka z lat. auctor = původce původce literárního, vědeckého, malířského aj. díla osobnost autora literárního (uměleckého) díla doplňuje umělecký kontext díla a ovlivňuje i jeho vnímání určením konkrétního autora je umožněno přesnější začlenění díla do různých kontextů (společenský, literární, kulturní, ideologický apod.) část uměleckého vyprávění, součást pásma vypravěče, vyslovovaná původcem jako vlastní projev v epické próze tvoří základní kostru vyprávění, pomocí níž autor předkládá svoje myšlenky, představy, uvádí a komentuje řeč postav. z řec. autos = sám; z franc. stylisation = upravení, zpracování konstrukce fiktivního mluvčího, tj. vypravěče nebo lyrického hrdiny, která při vnímání díla poukazuje k reálnému původci díla, autorovi jeden z hlavních žánrů didaktické literatury krátké veršované nebo prozaické vyprávění jednoduchého příběhu, mířící k nějakému obecně platnému poučení mravnímu nebo praktickému, jež může být přímo vysloveno v závěru nebo na začátku, popř. může též samo z příběhu vyplývat balada báseň s ponurým spádným dějem, soustředěným k tragickému střetnutí postavy s démonickou silou nebo silou společenskomravní a obsahující zpravidla proměnu, píky níž trvá a stále se obnovuje život (zemřela matka voní po ní mateřídouška, elektrárenský topič umírá jeho oči se mění ve světlo) barbarismy z řec. barbaros = cizí cizí slova, gramatické obraty, popř. frazeologismy v jazyce na rozdíl od slov přejatých jsou zpravidla stylist. zabarvené a omezené co do rozsahu užívání baroko kulturní a umělecká stylová epocha od druhé poloviny 16. století místy až do pol. 18.století na jedné straně přitakávání životu a přírodě, žízeň poznání i požitků z něho, na druhé straně popírání života, útěk od něho zřetelně se v něm odrážejí narůstající rozpory v náboženském a společenském vědomí typickými figurami barokní poezie jsou antiteze a hyperbola, nejčastějšími žánry tragédie, satira, kázání báseň lit. dílo ve verších, většinou krátkého rozsahu a lyrického ladění báseň v próze krátká próza lyrického obsahu, pomezní lyrický útvar v nevázané řeči, užívající některých rytmických prostředků verše

7 básnická povídka veršovaný lyrickoepický útvar, považovaný za klasický básnický žánr evr. romantismu určuje jej zvláštní charakter vyprávění, v němž lyrické prvky převažují nad epickými a vtiskují mu vyhraněně subjektivní ráz děj je zpravidla náznakový, neurčitý a slouží jen jako podnět k vyjádření osobních vyznání básník autor veršovaného lit. díla (básně) v širším významu každý tvůrce lit. díla s výraznou uměleckou hodnotou, tedy i významný prozaik nebo dramatik toto příznačně romantické pojetí slova básník se objevilo v pol. 18. stol beletrie z franc. belles lettres = krásné písemnictví od 18. stol. souborné označení pro celou oblast tzv. lit. umělecké v současné době se označení užívá pro oblast umělecké prózy (včetně spisů zábavných) bezrozměrný verš konstantní syntaktickointonační vymezení hranic jednotlivých veršů požadavek neumisťovat stejně silný nebo silnější intonační předěl dovnitř verše konstantní rým, který spojuje verš s veršem následujícím v dvojverší bibliografie z řec. biblion = kniha; grafein = psát 1. soupis tištěných literárních pramenů doplněný bibliografickými údaji (autor, nakl.,...) 2. nauka zabývající se metodikou, technikou a pravidly sestavování a poskytování soupisů knižně nebo časopisecky publikovaných prací cílem je podat snadnou a rychlou orientaci v knižní aj. produkci určitého oboru biografie blankvers z řec. bios = život; grafein = psát životopis, základ tvoří rekonstrukce života významné osobnosti, a to na základě materiálů archivních, memoárů, deníků, osobních znalostí nebo ústních pramenů, vzpomínek aj. spojuje zachycení vnějšího životního průběhu a vnitřního vývoje osobnosti s pojednáním o jejích činech, úspěších a díle z franc. blanc vers = býlí, tj. nerýmovaný verš nerýmovaný desetislabičný verš jambického spádu bukolická poezie z řec. búkolikos = pastýřský poezie tíhnoucí k idylizaci prostoty venkovského či pastýřského života byliny z rus. byl = událost ruské lidové epické písně, odrážející v heroizované a hyperbolizované podobě historické události na Staré Rusi zhruba v stol. tj. v neklidných dobách formování feud. státu většina bylin byla sebrána v guberniích severoruských, avšak svým historickým původem zhusta ukazují na Rus střední a jižní

8 cestopis žánrové označení pro dílo literatury dokumentární, publicistické nebo umělecké, jehož tématem je popis nebo vylíčení autorovy cesty do cizích zemí nebo krajin a které obsahuje záznamy anebo postřehy o jejich zvláštnostech geografických, národopisných, kulturních, sociálních, apod. césura z lat. caesũra = přerývka mezislovní předěl spadající dovnitř stopy commedia dell arte z it. arte = řemeslo, povolání klasický typ barokního improvizovaného divadla (a dramatu), který vznikl v 16.stol. v Itálii pevné typy postav, charakterizující různé společenské vrstvy a akcentující určité lidské vlastnosti psychické i fyzické, jež předváděli v karikované podobě cyklus čas v lit. díle z řec. kyklos = kruh, kolo souvislá řada lit. děl z nichž každé je sice samostatným a v sobě uzavřeným celkem uměleckým, jež však dohromady vytvářejí vyšší strukturní jednotu, obohacující a doplňující smysl každé jednotlivé části vazba mezi jednotl.díly, tvořícími určitý cyklus, může být kompoziční, tematická nebo ideová vystupuje ve dvojí podobě: a. především jako inherentní vlastnost jazykového materiálu, z něhož je dílo vytvořeno b. jako specifický význam v lit. díle, tedy jev značně přesahující speciální stylistickou problematiku využití slovesných časů a časových adverbií ruští formalisté interpretovali časovou problematiku v termínech fabule a syžet časoměrný systém kvantitativní versifikační (prozodický) systém základ výstavby verše, opírající se o normované uspořádání krátkých a dlouhých slabik jednotkou míry není považována slabika, ale její určitým způsobem kodifikovaná délka (v zásadě se tedy umožňuje rozvést slabiku dlouhou ve dvě slabiky krátké a obráceně) častuška bohatě rozšířený písňový žánr ruské lidové poezie krátká čtyřveršová forma (dvojveršová varianta je považována též a svého durhu lidové distichon), rýmovaná, rytmicky pravidelně a zřetelně členěná, tematicky značně rozmanitá, velmi často žertovná nebo satirická, zpravidla zpívaná na běžné známé melodie za pomoci opakujícího se refrénu je schopna se řadit v celé dlouhé řetězce, více nebo méně volně spjaté vznik se klade do dob staré Rusi,, nejstarší zaznamenané jsou ze stol.

9 činohra čistá poezie daktyl děj depoetizace v teorii a dějinách dramatu žánr, který vznikl splynutím určitých charakteristických znaků tragédie a komedie z tragédie přejímá vážnost tématu a zpravidla i ostrost společensky závažného konfliktu z komedie pak všednost tématu i charakterů v činohře jde tedy o záměrnou depatetizaci tragédie, obvyklý je šťastný konec, který však není podmínkou přítomnost komických prvků jako výrazné strukturní složky bývá častá zobrazuje konflikt typický pro určité prostředí, zde se odhalují sociálně psychologické protiklady života, snaží se zachytit způsob života společnosti (příběhy všedního života) v divadelní vědě i praxi obecné označení pro tzv. mluvené divadlo, jeden z hlavních typů divadelní tvorby vedle divadla zpívaného, pohybového, mechanického podle franc. poésie pure poezie o sobě, z níž byly vyloučeny všechny prvky domněle cizí, didaktické, rétorické a tendenční, a to v zájmu tajemného, nerozluštitelného smyslu a hudebnosti z řec. daktylos = prst stopa typu U U ve starším pojetí český ekvivalent pro fabuli, jindy pro syžet nověji jedna ze syžetových kategorií, totiž ucelená řada akcí, které navazují specifické vztahy s ostatními kontexty (postav, vnějšího prostředí a vypravěče) děj rozvinutý do složitějších kauzálních souvislostí je jedním z char. znaků epiky a dramatu děj jako celek probíhá od expozice k rozuzlení z lat. dē = od, poēticus = básnický, odpoetizování jeden z prostředků aktualizace, stylistický postup, vyhýbající se vžitým básnickým obrazům a snažící se představit tradičně zpoetizované skutečnosti záměrně střízlivě deus ex machina lat. = bůh ze stroje původně obrat děje v antických tragédiích, způsobený zásahem boha, jehož socha byla pomocí stroje (mechanismu) neočekávaně spuštěna na scénu ve chvíli, kdy bylo třeba předejít katastrofě; výrok boha zápletku zpravidla vyřešil, popř. alespoň konflikt potlačil označení každého náhlého a nemotivovaného řešení v dramatu (popř. ve fabulované próze), které není opřeno o dějovou pravděpodobnost nebo zdůvodněno psychologicky povahou jednajících osob někdy je v tomto smyslu využíván s parodujícím záměrem (V + W, Pěst na oko) dialektismy slova a obraty, omezené na úzkou oblast nářečních celků (dialekt)

10 dialog rozhovor dvou osob n. skupin osob, základní složka dramatického textu dierese v časoměrném verši pravidelný předěl mezi slovy na konci stopy digrese odchylka, úchylka, odloučení od hlavní věci dílo literární drama umělecký výtvor, jehož materiálem je jazyk je sdělením mezi svým původcem (autorem) a vnímatelem (čtenářem) starořec. dráma = čin, skutek, jednání jeden ze základních druhů literatury, který je na rozdíl od lyriky a epiky tvořen výhradně přímými jazykovými promluvami a jednáním dramatických postav (dialogy, monology) a scénickými a režijními poznámkami, které se však obvykle omezují na popis prostředí a postav a na vysvětlivky, jež jsou k správnému pochopení dramatické akce nezbytné dramatické jednoty jednota děje, místa a času tři základní požadavky na stavbu klasického dramatu a. děj důraz se klade na zaměření k ústřední dějové linii, která vylučuje odbočky a vedlejší motivy tak, aby podpořila vnitřní celistvost a jednotu uměleckého díla b. místo příběh se má odehrávat na jediném místě, nejlépe v neurčitém paláci c. čas omezuje trvání děje na 24, výjimečně na 30 hodin týká se hlavně antiky, Aristotelés (autor, ale příliš se toho nedržel), Sofoklés (dodržoval je striktně) renesanční poetika a franc. klasicismus trvá na jejich dodržování (kromě děje) Shakespeare a němečtí dramatikové (Schiller, Goethe) nakládají volně s jed.času a místa od 19. stol lze najít jak tendence k zpevnění dramatické stavby, tak i k jejímu uvolňování (ð lyrické drama x epické drama) dramatizace přetvoření původní epické, obvykle prozaické literární látky, někdy však také lyrické předlohy do dramatického tvaru druhy literární označení pro základní členění umělec. literatury na tři specific. oblasti, lyriku, epiku a drama dumy elegie 1. ukrajinské hrdinské písně baladického rázu vzniklé v kozáckém prostředí 16. a 17. stol. a pěstované profesionálními lidovými pěvci, nazývanými podle doprovodného strunného nástroje kobzaři nebo banduristé 2. epickolyrický žánr s tematikou zpravidla historickou, pěstovaný v literatuře ruské (děkabristická poezie), a zvláště pak polské, kde se rozvíjel na přelomu 18. a 19. stol. snad z řec. elegos = pohřební zpěv lyrický útvar volně asociovaný s elegickou mírou a smutečním laděním nejčastějšími elegickými motivy jsou žal nad ztrátou blízkého, bolest ze zklamané lásky, stesk nad uprchlým mládím aj.

11 elipsa = též výpustka z řec. elleipsis = nedostatek, chyba, vynechání vynechání takových slov nebo vět, které označují skutečnosti známé ze situace nebo z kontextu, a které si proto můžeme bez deformace smyslu doplnit epické drama divadelní text tzv. epického divadla, který vnáší do stavby divadelní hry epické prostředky, projevující se ve všech vrstvách jeho struktury, jak v kompozici, tak ve složce jazykové, a posléze i v inscenačních postupech epifora epigon epigraf epigram epika epilog řec. = nanesení opakování týchž slov na konci veršů z řec. epigonos = později narozený označení pro autora nepůvodních děl (tzv. napodobenin, popř. plagiátů), který bez vlastní invence, mechanicky a neuvědoměle přejímá ideově tematická a stylová schémata předlohy z řec. epigrafé = nápis ve starém Řecku nápis na dárcích, pomnících a náhrobcích v pozdějších dobách též krátký úryvek z díla, myšlenka nebo verš, umístěný na počátku literárního díla nebo některé jeho části se záměrem podtrhnout jeho hlavní myšlenku (moto) z řec. epigramma = nápis básnická forma epigrafu krátká, často satirická báseň, vyjadřující úsečnou formou výraznou a adresnou myšlenku obvykle složená ze dvou částí expozice a pointy řec. epikos = výpravný, dějový; od epos = vyprávění jeden ze tří základních druhů literárních vedle lyriky a dramatu, zahrnující celou oblast tzv. literatury výpravné (tj. vypravující), a to jak veršované, tak prozaické z řec. epilogos = doslov závěrečný proslov k divákům/čtenářům, který obsahuje ponaučení z děje epitaf z řec. epitafion = nápis na hrob epiteton = též básnický přívlastek z řec. epithetos = přidaný zvláštní druh kvalitativního, hodnotícího přívlastku řadí se k obrazným pojmenováním (tropy) narozdíl od logického, gramatického atributu epiteton rozsah významu substantiva nemění, pouze zdůrazňuje určitou vlastnost zobrazovaného předmětu nebo jevu

12 epistolární lit. literatura psaná formou dopisů epizoda vložka, vedlejší příběh vedle hlavního děje epopej epos z řec. epos = slovo, poieó = skládám nejčastěji velká výpravná báseň epos z řec. epos = slovo, řeč, pověst rozsáhlá epická báseň s pomalým tokem děje a zálibou v epizodách líčí hrdinské skutky jednoho nebo více význačných osob či významných událostí er forma vypravování třetí osoby eufemismy eufonie z řec. eu = dobře, fémi = mluvím zjemňující slova a výrazy pro drsné či nepříjemné předměty, jevy nebo děje z řec. eu = dobře, fóné = zvuk libozvuk opak kakofonie zvuková stavba lit. díla a nauka o ní expozice úvodní část syžetového (= epického nebo dramatického) díla expresivita vyjadřování s převahou citových složek fabule dějový podklad díla figury básnické ozdoby vytvořené zvláštním seskupením slov fikce výmysl; myšlenková konstrukce děje nebo stavu, který ve skutečnosti neexistuje forma lit. díla fragment souhrn činitelů, které v lit. díle nesou, člení, modifikují a organizují sdělovaný obsah zvuky jazyka a grafická podoba; lexikální, gramatické a stylistické prostředky; struktura díla (styly, žánry, aj.) dílo neúplně zachované nebo nedokončené záměrně nedokončená díla byla oblíbených lit. žánrem něm. romantismu fraška dramatický útvar, krátký nevázaný komediální příběh frázování členění uměl. díla v menší logické celky fráze gradace stupňování; hromadění stále silnějších výrazů, a to buď směrem vzestupným ( klimax) nebo sestupným ( antiklimax) groteska zvláštní, neobvyklé ztvárnění skutečnosti se zkarikovanými výjevy i postavami happy end šťastný konec historický román prozaické vyprávění, jehož děj se odehrává v minulosti

13 homonyma slova stejně znějící, ale s odlišným významem horror prozaický a filmový žánr, záměrně vyvolávající u čtenáře pocit strachu hovorový styl jedna ze čtyř zákl. stylových rovin spisovného jazyka humor žertování, vyvolávání dobré nálady u druhých lidí hymnus původně slavnostní píseň na počest bohů nyní báseň opěvující přírodu lidstvo apod. hyperbola nadsázka, zveličování idea v literatuře objektivní společenský a historický smysl literárního díla a jeho poznávací hodnota ideologie souhrn představ a názorů, které si vytváří určitá spol. skupina, vrstva ichforma iktus individuální styl způsob literární umělecké výpovědi, kdy 1 osoba sama vypráví ze své perspektivy, co prožila, popř. co jí bylo vyprávěno, zříká se objektivity "vševědoucího" vypravěče. objevuje se už u Homéra Odysseus, dále např. romány Dickense, Manna z lat. ictus = úder rytmický přízvuk ve verši, metrický důraz, příznak sloužící k delimitaci úseků metra charakteristický a jednotný princip výstavby jazykových projevů určitého jedince a. IS. jazykový zahrnuje stylovou organizaci z jazykového hlediska podřízen IS. literárnímu b. IS. literární zahrnuje nejazykové složky téma, idea, syžet,... individuální styl má v ústním projevu každý člověk, v tvorbě každý vyspělejší spisovatel. interpretace každý výklad smyslu nějakého textu a. v nejširš. slova smyslu = každý přístup ke skutečnosti usilující o výklad jevu jeho příčin a podmínek b. v užším smyslu = interpretace literárněvědní disciplína cílem je co nejadekvátnější pochopení a výklad smyslu uměleckého díla c. v teorii překladu = postup uměleckého překladu, spočívá v co nejsprávnějším přetlumočení ideje i uměleckých hodnot originálu inverze z lat. inversus = obrácený, zvratný změna gramaticky obvyklého pořádku slov motivovaná potřebou zdůraznit některou složku výpovědi (např. s ohledem na rýmovou shodu), emocionálně podbarvit větný úsek nejvíce se uplatňuje v poezii, ale je běžná je i v umělecké próze. ironie posun významu, v němž kladně hodnotící soud má negativní, hanlivý smysl přítomna už v řecké komedii a tragédii mistry ironie byli např. Swift, Havlíček jamb dvouslabičná veršová stopa, kde přízvuk je vždy na sudé slabice (ð U )

14 jazyk umělecké literatury určuje základní druhové vlastnosti slovesného umění, využívá soustavu výrazových prostředků (tropy, figury) kakofonie kalambúr z řec. kakos = špatný, fóné = zvuk seskupení hlásek v daném jazyce považované za nelibozvučné někdy oživuje opomíjené zvukové kvality ("Krmí/krví/krky/horských/kondorů") jindy naznačuje potřebu větší artikulační námahy z franc. calembour = slovní hříčka využití: a) zvukové podobnosti nebo totožnosti 2 významově různých pojmenování b) mnohoznačnosti pojmenování jediného kalk kapitola katarze katastrofa slovo nebo slovní obrat otrocky napodobující výraz cizího jazyka v češtině např. slovo "rychlovlak" podle něm. Schnellzug, jehož správným českým protějškem je rychlík rozsáhlejší dílčí celek vědeckého, popř. uměleckého díla je významově uzavřenější a samostatnější než odstavec mívá samostatný název, někdy i podtitul z řec. katharsis = očištění mravně očistné působení lit. díla na diváka nebo čtenáře zahrnuje v sobě "rozhodný moment" závěrečná část stavby tragédie konečný obrat v ději směřující k tragickému vyřešení konfliktu klasicismus směr v evropských literaturách a umění v 17. a 18. stol vyznačuje se nápodobou forem antic. umění, pevným systémem estetic. pravidel a norem klimax klišé kolize řec. = žebřík,schody druh řečnické figury uspořádání slov nebo slovních spojení blízkého významu tak, že se účinek stupňuje např.: Nezval:"...smutek, stesk a úzkost z života i smrti") ustálený slovní obrat, který stereotypním užíváním ztratil svou životnost a do jisté míry i původní význam jsou převážně literárního původu, nejčastěji se vyskytují v publicistickém stylu umělecká literatura je využívá zejména se satirickým záměrem. dějový úsek, který rozvíjí dramatickou zápletku objevují se zde první střetnutí hlavního hrdiny nejčastěji s jinou osobou, někdy se sebou samým, dějová zauzlení, která určují rozvoj

15 komedie komično kompenzace základní dramatický žánr líčený s veseloherní nadsázkou, s cílem vyvolat komičný účinek hra končí převážně smírem. z řec. kómos = veselý průvod, zábava forma emocionálního hodnocení jevů, projevujícího se zpravidla smíchem postup, který nahrazuje vypuštění určit. stylisticky závažného prvku jeho užitím jinde v textu týká se hovor. výrazů, archaismů, emocionálně zabarvených slov, někdy i slovních hříček.

16 kompozice záměrné uspořádání jednotlivých jazykových i tématických složek literárního díla v celek v kompoziční výstavbě se projevují hlavně vztahy časové, místní a příčinné

17 konflikt střetávání zájmů ústředních postav lit. děl kontrast protiklad různých složek díla, často bývá vyjádřen již titulem (Vojna a mír) kritický realism. kritika literární krize kronika kvantita umělecký a literární směr 19. a 20. stol. založen na kritickém vztahu ke skutečnosti konflikt mezi očekávaným ideálem a střízlivou skutečností v ruské lit. Turgeněv, Gončarov, Tolstoj, Dostojevskij, Čechov oblast lit. publicistiky zaměřená na výklad, posuzování a hodnocení soudobých lit. děl funguje jako prostředník mezi literaturou a čtenářem, ovlivňuje při tom obojí 3. fáze výstavby dramatu, kde výrazně vstupuje do popředí výsledek kolize vyvrcholení dramatického konfliktu prozaický i veršovaný žánr středověkého písemnictví historický spis zaznamenávající chronologicky dějinné události z lat. quatitãs = množství trvání, délka hlásek v časoměrné prozódii se stává základní zvukovou složkou organizovanou při výstavbě verše legenda lat. = to, co má být čteno veršovaný nebo prozaický útvar náboženské epiky středověku vypráví o životě, skutcích, zázracích a mučednictví církevních světců leitmotiv motiv procházející celým lit. dílem, popř. opakující se část díla může to být kterákoliv složka lit. útvaru, tedy i jednoduché pojmenování, strháváli na sebe opakovaně náležitou pozornost letopisy = též anály z lat. annus = rok; annalis = týkající se roku raná forma dějepisectví podává prosté záznamy o událostech pouze mechanicky = v chronologickém sledu podle jednotlivých letopočtů a bez ohledu na hlubší souvislosti mezi jednotlivými událostmi nevytvářejí ani nerespektují žádnou zvláštní literární formu

18 licentia poetica = lidová slovesnost básnická licerace lat. = básnická volnost tradiční označení těch jevů v uměleckém lit. díle, které na jedné straně odpovídají normě umělecké slovesnosti a jsou z tohoto hlediska považovány za dovolené zatímco na straně druhé narušují některou z norem obecně závazných pro jazykové projevy neumělecké tvorba, která vzniká bez písemné fixace mezi venkovskými a částečně městskými vrstvami obyvatelstva a tradovaná ústním podáním součást folkloru (= lidové duchovní kultury) literární proces z lat. prõcessus = pokrok, postup vznikala s užitkovým záměrem magicky působit na předmět (zaříkadla), poradit vyjádřenou zkušeností (přísloví, pranostiky), či vysvětlit základní přírodní úkaz (etiologická pověst) soubor všech dialekticky spjatých vývojových proměn v lit., uskutečňovaných za historicky konkrétní situace, spolupůsobnosti autorů (literárních škol, generací) a literár. publika (kritiky) literatura lit. umělecká litotés z lat. littera = písmeno; litterae = písemné záznamy soubor veškerých písmem zaznamenaných jazykových projevů určitého národa, epochy nebo celého lidstva, zahrnující nejrůznější obory lidské aktivity (vědu, techniku, umění, náboženství, politiku, právo) základním a nejdiferencovanějším vyjadřovacím prostředkem literatury jsou spisovné jazyky ve všech svých slohových vrstvách druh umění jehož materiálem je jazyk je formou společenského poznání, tvůrčím odrazem skutečnosti vyjádřeným specifickými jazykovými prostředky v konkrétních uměleckých obrazech zachycujících jak podstatu, tak i vnější smyslovou stránku předmětů a jevů skutečnosti řec. = jednoduchost, zdrženlivost rétorická a stylistická figura, vznikající tím, že se slovně říká méně, než je míněno vykládána dvojím způsobem: a. zmírnění určitého výrazu použitím negace jeho opaku (starý nemladý), popř. dvojí negace (to není nemožné) b. opak nadsázky (hyperboly) použití eufemismů

19 lyrická próza

20 lyrickoep. žánry jedna z hlavních žánrových skupin literatury, která se vyznačuje kombinací dvou druhových principů, podle nichž se literární díla utvářejí a druhově rozlišují, tj. lyriky a epiky vzájemné prolínání lyrických a epických znaků nad vlastním dějem dominuje autorův vztah k ději a silně se prosazují subjektivní prvky lyrika z řec. lyrika melé = lyrou doprovázené verše vedle epiky a dramatu základní, zpravidla ve verších realizovaný básnický druh odlišuje se nedějovým základem l. bezprostřední x l. představující x l. apelativní meditativní poezie z lat. meditãe = uvažovat žánr lyrické poezie, vyzdvihující úvahovou, rozjímavou složku vůdčími tematickými okruhy jsou problémy poznání světa, podstaty bytí a pojetí hodnot ve středověké a barokní literatuře pracovala s formou modlitby, litanie a vidění Novalis, K. H. Mácha, R. M. Rilke, O. Březina, V. Holan metafora řec. = přenesení druh básnického obrazu nahrazuje slovo nebo slovní obrat slovem nebo sl. obratem jiného druhu, z jiné smyslové oblasti, z jiné sféry věcí, jevů a představ, a to na základě podobnosti od přirovnání se liší tím, že nepřirovnává něco k něčemu metateze metonymie metrum z řec. metathesis = přesmyknutí z řec. metónymia = záměna jména jménem v jazykovědě = přesmyknutí dvou hlásek nebo slabik ve stavbě slova v průběhu hist. vývoje jazyka (např. řecké akmon česky kámen ð ak ka) v poetice = stylistický prostředek, využívající opakování zvukově podobných slov lišících se přesmyknutím (např. planá palma) druh básnického tropu, který využívá k označení předmětu jmén jiného předmětu, který je s ním ve vztahu úzké a typické věcné souvislosti. (číst Shakespeara) z řec. metron = míra 1. obecně = norma veršového rytmu, určující organizaci jazykových prvků ve verši 2. v antic. metrice = rytmická jednotka vytvářená jednou nebo dvěma úzce spjatými stopami monolog z řec. monos = sám; logos = řeč samomluva, samostatná promluva, která je protikladem rozhovoru (dialogu)

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY

www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY 1. Epos slovo řeckého původu veršovaná skladba bohatý děj mnoho postav děj pomalý epizody epiteta básnické figury 2. Legenda původně z latiny doslova to, co má být čteno

Více

LITERÁRNÍ DRUHY A ŽÁNRY - OPAKOVÁNÍ

LITERÁRNÍ DRUHY A ŽÁNRY - OPAKOVÁNÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 LITERÁRNÍ

Více

Teorie literatury. Úvod do studia literatury Základní pojmy z literární teorie. III/2-CJ1/1.17/Šv

Teorie literatury. Úvod do studia literatury Základní pojmy z literární teorie. III/2-CJ1/1.17/Šv Teorie literatury Úvod do studia literatury Základní pojmy z literární teorie III/2-CJ1/1.17/Šv OBSAH 1. Literatura a její význam 2. Věda o literatuře 3. Výrazové formy 4. Literární druhy 5. Literární

Více

Umění. Umění: tvoří-li člověk krásné věci Máme různé typy umění: Nás bude zajímat především literatura

Umění. Umění: tvoří-li člověk krásné věci Máme různé typy umění: Nás bude zajímat především literatura Teorie literatury Estetické Estetické: to, co v nás zanechává dojem, co je nějakým způsobem krásné, popř. zajímavé Člověk vyhledává a tvoří estetické věci Tím, co je estetické, se zabývá estetika Krásné

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci

Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Soupis slohových útvarů pro zadání písemné práce vypravování úvahový text popis (popis prostý, popis odborný, subjektivně zabarvený

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně scény z filmu či ukázky z knih, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování,; - popisuje ústně i písemně umělecké dílo, výrobek,

Více

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - 1 - Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova) Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové - odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje

Více

Úvod do studia literatury

Úvod do studia literatury Úvod do studia literatury Poznat literaturu lze ponejvíce čtenářským zážitkem. Ten nemůže nahradit žádná učebnice ani žádný výklad. Školní literatura má být průvodcem v literatuře, upozornit na nejvýznamnější

Více

Jazykové vyučování. 6. ročník. Učivo

Jazykové vyučování. 6. ročník. Učivo Jazykové vyučování 6. ročník Učivo Úvod o českém jazyce Rozvrstvení národního jazyka. Nářečí. Obecná čeština. Jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka Spisovná a nespisovná výslovnost. Základní větné

Více

TEORIE LITERATURY - Základy versologie. Podstata verše, rytmu a metra.

TEORIE LITERATURY - Základy versologie. Podstata verše, rytmu a metra. TEORIE LITERATURY - Základy versologie. Podstata verše, rytmu a metra. pro stanovení verše je rozhodující jak jeho grafická podoba, tak jeho akustické vlastnosti rytmus: pravidelné opakování, které je

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Český jazyk a literatura 3. období 7. ročník Český jazyk pro 7.ročník ZŠ a sekundu víceletého gymnázia (Fraus 2004) Pracovní sešit pro 7.ročník ZŠ a sekundu

Více

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK Václav Strážnický 2014/15 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN 1hodina 5 hodin ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník 1.JAZYKOVÁ KOMPETENCE K UČENÍ IX. TVAROSLOVÍ

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 01 - Jazyková přípravy Mgr. Vlasta Zárybnická

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura jsou

Více

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK Václav Strážnický 2012/13 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN 1hodina 5 hodin ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výtvarná výchova - 6. ročník prvky kresebného vyjádření světlo, stín, polostín textura, měkká modelace a šrafura jejich uspořádání v ploše a prostoru základní kresebné techniky např. kresebné studie, figurální

Více

KOMUNIKAČNÍ SITUACE UMĚLECKÝ STYL LITERÁRNÍ DRUHY A ŽÁNRY VÝSTAVBA LITERÁRNÍHO DÍLA

KOMUNIKAČNÍ SITUACE UMĚLECKÝ STYL LITERÁRNÍ DRUHY A ŽÁNRY VÝSTAVBA LITERÁRNÍHO DÍLA Handicap není překážkou ve vzdělávání KOMUNIKAČNÍ SITUACE UMĚLECKÝ STYL LITERÁRNÍ DRUHY A ŽÁNRY VÝSTAVBA LITERÁRNÍHO DÍLA Ivana Lubinová, únor 2012 MODEL KOMUNIKACE komunikační kontext adresát kód sdělení

Více

Úvod do studia literatury

Úvod do studia literatury Úvod do studia literatury Literatura pochází ze slova litera (písmeno), je to písemnictví - soubor všech slovesných projevů a ústní lidové slovesnosti. Rozdělení literatury: 1. Literatura věcná - patří

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

1. Český jazyk a literatura

1. Český jazyk a literatura 1. Český jazyk a literatura 23 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, předmět dramatické výchovy, její vztah k dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve estetické

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Komunikační a slohová výchova Čtení plynulé tiché i hlasité, s porozuměním, zážitkové Naslouchání praktické, věcné ZÁŘÍ 13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ3

SADA VY_32_INOVACE_CJ3 SADA VY_32_INOVACE_CJ3 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

2. stupeň Český jazyk

2. stupeň Český jazyk 2. stupeň Český jazyk Ročník Výstupy Učivo Průřezová témata VI. JAZYKOVÁ VÝCHOVA rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA A) Mluvnice 1 - Obecné poučení o jazyce a abeceda a písmo b jak se lidé dorozumívají, funkce řeči c rozlišení prostředků mluveného a psaného projevu 2 - Zvuková stránka jazyka a slabiky a slabikování b

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět -5 hodin týdně

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk a jazyková komunikace

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk a jazyková komunikace Letohradské soukromé gymnázium (kvinta osmiletého gymnázia, vyšší stupeň gymnázia) Český jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Vzdělávací obor český jazyk a literatura je realizován v povinném předmětu český jazyk a literatura a ve volitelných

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3. GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925

Gymnázium, Brno, Elgartova 3. GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Téma: Vybraná díla z české literatury

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Literární druhy a žánry. Literární formy

Literární druhy a žánry. Literární formy Literární druhy a žánry a) epika = má děj (vypráví autor nebo postavy) I. velké žánry: epos: rozsáhlá veršovaná skladba - hrdinský, historický, duchovní epopej: řada propojených eposů román: dělení podle

Více

STANDARDY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 2. stupeň KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

STANDARDY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 2. stupeň KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA STANDARDY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 2. stupeň KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 1. ČJL-9-1-01 P, S, T, KV: Sloh Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek

Více

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA 1 Nauka o slohu - objasní základní pojmy stylistiky Styl prostě sdělovací - rozpozná funkční styl, dominantní slohový Popis a jeho postup

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf,příspěvková organizace Bratislavská 2166,407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz,tel.+420412372632 Číslo

Více

Karel Hynek Mácha - Máj Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová

Karel Hynek Mácha - Máj Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová VY_32_INOVACE_CJL_58 Karel Hynek Mácha - Máj Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová Období vytvoření: září 2013 Ročník: 2., popř. 3. a 4. (opakování) Tematická oblast: Čtenářská gramotnost absolventa OA

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Rozlišuje jazykové útvary. jazyk a jeho útvary Chápe vhodnost volby jazykových prostředků obecné poučení o jazyce spisovný jazyk 6. září MV- chování podporující dobré K- komunikace v různých situacích

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji 15 využívá znalostí o

Více

Český jazyk a literatura - jazyková výchova

Český jazyk a literatura - jazyková výchova Využívá znalostí získaných v předešlých ročnících. OPAKOVÁNÍ OPAKOVÁNÍ Vysvětlí pojmy: sl.nadřazené, podřazené a slova souřadná.uvede příklady. Rozpozná sl. jednoznač.a mnohoznačná. V textu vyhledá synonyma,

Více

ČJL KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ

ČJL KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ PŘÍLOHA č. ČJL KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ. Vytvoření textu podle zadaných kritérií A téma, obsah B komunikační situace, slohový útvar. Funkční užití jazykových prostředků A pravopis, tvarosloví

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň KAPITOLA 13. - ČESKÝ JAZYK Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Český jazyk 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK Obsahové, časové a organizační

Více

Jiří Wolker Balada o očích topičových Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová

Jiří Wolker Balada o očích topičových Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová VY_32_INOVACE_CJL_53 Jiří Wolker Balada o očích topičových Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová Období vytvoření: duben 2013 Ročník: 3., popř. 4. (opakování) Tematická oblast: Čtenářská gramotnost absolventa

Více

POZNÁMKA: pojem činohra označuje také: 1.divadelní hru, ve které se pouze mluví, na rozdíl od divadla hudebního (=zpěvohra), kde se

POZNÁMKA: pojem činohra označuje také: 1.divadelní hru, ve které se pouze mluví, na rozdíl od divadla hudebního (=zpěvohra), kde se Aforismus uměle vytvořené (především umělci nebo filozofy) stručné a vtipné vyjádření, které má blízko k lidovému přísloví nebo pořekadlu. Vyjadřuje moudrý postřeh ze života pomocí významového kontrastu.(žánr

Více

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti 29 3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání

Více

Plán práce na školní rok 2012 2013 Jazyk český 7. třída Cíle Učivo - mluvnice PT Kompetence Přesahy, poznámky

Plán práce na školní rok 2012 2013 Jazyk český 7. třída Cíle Učivo - mluvnice PT Kompetence Přesahy, poznámky ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC LEDEN Určuje věcné významy slov, dokáže pracovat s jazykovými příručkami a slovníky Plán práce na školní rok 2012 2013 Jazyk český 7. třída Cíle Učivo - mluvnice PT Kompetence

Více

OPAKOVÁNÍ SLOHOVÝCH ÚTVARŮ II. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

OPAKOVÁNÍ SLOHOVÝCH ÚTVARŮ II. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje OPAKOVÁNÍ SLOHOVÝCH ÚTVARŮ II. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Jitka Riedlová Opakování slohových útvarů II. Vypravování

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled ČJL-9-1-01 Žák odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji - 9.r.

Více

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_CJL_3.07

Více

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6.1 Český jazyk a literatura 6.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího

Více

Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015

Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015 Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015 PhDr. Dana Brdková Lektorka Bankovní akademie a VŠFS Pro použití v rámci projektu ematurity Jak je sestaven didaktický test? Didaktický test obsahuje 10

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

Opakování: rysy romantismu

Opakování: rysy romantismu Romantismus Opakování: rysy romantismu Opakování: rysy romantismu Opakování: rysy romantismu Další znaky romantismu Populární žánry Převažuje spíše poezie, především lyrická poezie Hodně se tvoří lyrickoepické

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty. Vokální činnosti Využití vokální činnosti Pěvecký a mluvený projev Nácvik správného

Více

Humanismus a renesance (Itálie)

Humanismus a renesance (Itálie) Humanismus a renesance (Itálie) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012) VY_32_INOVACE_VYC27 Hlavní autoři Humanismus a renesance Hlavní autoři Dante Alighieri Francesco Petrarca Giovanni Boccaccio Niccolò Machiavelli

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA MAJA, s.r.o., Viničná 463, Mladá Boleslav

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA MAJA, s.r.o., Viničná 463, Mladá Boleslav SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA MAJA, s.r.o., Viničná 463, Mladá Boleslav VÝUKOVÝ MATERIÁL: JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 8.9.2012 PRO ROČNÍK: 3. OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: VY_32_INOVACE_DUM

Více

PREROMANTISMUS. 2. polovina 18. století. zhruba v polovině 18. století vzniká nový umělecký směr preromantismus

PREROMANTISMUS. 2. polovina 18. století. zhruba v polovině 18. století vzniká nový umělecký směr preromantismus 7.PREROMANTISMUS PREROMANTISMUS 2. polovina 18. století zhruba v polovině 18. století vzniká nový umělecký směr preromantismus Ossianovy zpěvy zdůrazňuje právo autora řídit se víc citem než rozumem Fonthill

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více

Jako ukázka jsou v příloze uvedeny očekávané školní výstupy z českého jazyka pro 7. ročník.

Jako ukázka jsou v příloze uvedeny očekávané školní výstupy z českého jazyka pro 7. ročník. Již čtvrtým rokem vyučujeme na naší škole podle vlastního školního vzdělávacího programu. V červnu jsme se pokusili vyhodnotit, jak se nám daří naplňovat cíle, které jsme si stanovili. Pro testování jsme

Více

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2. PŘEHLED DĚJIN HUDBY Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: březen 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 7. Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 7. zopakuje si a upevní vědomosti získané v 6. ročníku rozeznává slova ohebná a neohebná, správně třídí slovní druhy tvoří

Více

Český jazyk a literatura - 6. ročník (RvTv)

Český jazyk a literatura - 6. ročník (RvTv) Český jazyk a literatura - 6. ročník (RvTv) získané na 1. stupni rozlišuje základní pojmy - národní jazyk, spisovný jazyk, nářečí, obecná čeština, jazykové prostředky Tvarosloví Jazyk a jeho útvary seznámí

Více

5.1.1 Český jazyk povinný předmět

5.1.1 Český jazyk povinný předmět 5.1.1 Český jazyk povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 7+2 7+1 7+1 7+1 7+1 4 4 3+1 4+1 Vyučovací předmět český

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Žák při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční ) Žák využívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu

Více