Seznam územně plánovací dokumentace, územních studií a významných oborových podkladů:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seznam územně plánovací dokumentace, územních studií a významných oborových podkladů:"

Transkript

1 Příloha č. 2 Zadání ZÚR JMK Seznam ÚPD, ÚS a VOP Seznam územně plánovací dokumentace, územních studií a významných oborových podkladů: Schválené ÚP VÚC na území Jihomoravského kraje jsou: ÚP VÚC okresu Hodonínsko schválen usnesením vlády ČR ze dne 19. března 1998 č. 187, zpracovatel Terplan a. s. ÚP VÚC Chráněné krajinné oblasti Moravský Kras schválen usnesením vlády ČR ze dne 1. července 1998 č. 473, zpracovatel Urbanistické středisko Brno, spol. s r. o. Rozpracované ÚP VÚC na území Jihomoravského kraje jsou: ÚP VÚC okresu Znojmo projednán veřejnoprávně koncept ÚP VÚC okresu Znojmo, zahájení projednání , práce pozastaveny aţ do doby dořešení a vyjasnění sporných záleţitostí, zpracovatel Urbanistické středisko Brno, spol. s r. o. Územně plánovací podklady jsou: a) Územní studie Jihomoravského kraje: Urbanistická studie rozvojových zón letiště Brno Tuřany, Černovická terasa a Šlapanice, 2006 Koordinační územní studie, prověřuje rozvoj v oblasti veřejného mezinárodního letiště Brno Tuřany. Generel dopravy Jihomoravského kraje, 2006 Generel dopravy Jihomoravského kraje je územně plánovacím podkladem v oblasti dopravy pro rozvojové dokumenty Jihomoravského kraje. Je zohledněn v Prognóze Jihomoravského kraje. Obsahuje části : A_Modelování A_Rozborová část B_Prognostická část C_Návrhová část (hromadná, letecká, silniční, ţelezniční, vodní, schéma intenzit, atd. Územně plánovací podklad. Projednaný jako oborový dokument. Vyhledávací studie trasy silnice R 43 Boskovickou brázdou v úseku mezi Troubskem a Kuřimí, HBH, 2005 Studie prověřuje ve variantách moţnost vedení R 43 mezi Troubskem a Kuřimí Boskovickou brázdou pro převedení tranzitní dopravy. Studie R 43 boskovickou brázdou dle ing.arch. Bystřičana, která vznikla na základě iniciativy občanských sdruţení proti vedení R 43 přes Bystrc, byla v řešení zohledněna. Projednaný územně plánovací podklad. Respektovat závěry vyhledávací studie. Urbanistická studie Lednicko valtického areálu, 2. etapa,

2 Územní prognóza Jihomoravského kraje, zpracovatel Urbanismus Architektura Design Studio, s.r.o. (včetně Posouzení vlivů ÚPG JMK na ţivotní prostředí) Je dokumentem splňujícím poţadavky zajištění vyváţeného a trvale udrţitelného rozvoje celého Jihomoravského kraje. Územní prognóza, která na rozdíl od ÚP VÚC můţe pracovat s dlouhodobějšími perspektivami, umoţní definování dlouhodobějších vizí rozvoje území kraje. Projednaný územně plánovací podklad. Posouzení vlivů ÚPG JMK na ţivotní prostředí (Invest Projekt červen 2004) Posouzení vlivů ÚPG JMK na ţivotní prostředí (SEA) vyhodnocovala a posuzovala průběţně Územní prognózu Jihomoravského kraje Generel regionálního a nadregionálního ÚSES na území Jihomoravského kraje, 2003 Generel ÚSES JMK obsahuje aktuální koncepční řešení nadregionální a regionální úrovně ÚSES, které je třeba koordinovat s řešením místní úrovně ÚSES a s jinými záměry vyuţití území. Územně plánovací podklad. Závazná je celková koncepce řešení prověřená mj. v rámci územní prognózy JMK. Důleţitým vodítkem pro úpravy a zpřesňování polohy a vymezení biocenter a biokoridorů je míra přesnosti jejich lokalizace v generelu. Studie rychlostní silnice R 43 v úseku Svitávka hranice Jihomoravského kraje, 2001 Studie jihovýchodní tangenty města Brna v rozsahu propojení D1-D2-R52, 2001 Prověřovací územní studie v oblasti jihozápadně města Brna (2008) Územní studie prověření trasy Boskovické spojky a přeloţky silnice II/374 b) Územně analytické podklady Jihomoravského kraje Územně analytické podklady obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů, vyplývajících z právních předpisů nebo stanovených na základě zvláštních právních předpisů nebo vyplývajících z vlastností území, záměrů na provedení změn v území, zjišťování a vyhodnocování udrţitelného rozvoje území a určení problémů k řešení v ÚPD. Územně plánovací podklad. c) Další významné oborové podklady jsou: Technicko-ekonomická studie vyuţití lokality Brno Tuřany pro průmyslové vyuţití, (Kovoprojekta Brno, 2006) Obsahuje technicko ekonomické nároky na otevření nové rozvojové zóny pro pracovní příleţitosti republikového významu. Studie. Problémová studie Větrná eroze půdy v JMK a návrh jejího řešení Souhrn návrhů Generelu krajských silnic (odbor dopravy KrÚ JMK 11/2006) (UDIMO Ostrava, 12/2005) Schváleno Radou JMK 12/

3 Studie protipovodňových opatření Jihomoravského kraje pro území: Vyškovska, Hodonínska, Břeclavska, Pohořelicka, Brno-venkova, města Brna, Znojemska a Blanenska (PŐYRY Environment a.s. Brno, 05/2007) Projednaná studie. Koordinační studie VRT 2003 (IKP CE, červenec 2004) Úkolem Koordinační studie VRT 2003 bylo zpracovat aktualizaci ÚTP Koridory VRT v ČR jakoţto nový, ucelený a přehledný materiál s cílem minimalizovat variantnost tras, který bude slouţit jako podklad pro proces územního plánování ochrany tras pro budoucí realizaci vysokorychlostního systému. Koordinační studie. Aktivní zóny záplavového území (Povodí Moravy, 2007) Aktivní zóny záplavového území - příslušný materiál obdrţel KrÚ JMK, OŢP dopisem z Povodí Moravy s.p. dne Podle 66 vodního zákona je vodohospodářský orgán povinen záplavové území stanovit na návrh správce vodního toku (správce vodního toku Svratky a Svitavy je Povodí Moravy). Koncepce ochrany přírody JMK (více zpracovatelů, 2005) Cílem zpracování koncepce je v souladu se zákonem a v souladu s principy Státního programu ochrany přírody a krajiny, jako dokumentu schváleného usnesením vlády č. 415 ze dne 17. června 1998, vytvořit funkční koncepční systém ochrany přírody a krajiny, tj. stanovit systém pravidel a opatření pro ochranu a vytváření ekologicky stabilní krajiny, při zachování biologické rozmanitosti a trvale udrţitelného rozvoje. Materiál zpracovaný dle zákona č. 114/ 1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, koncepční dokument kraje pro desetileté období. Plán hlavních povodí ČR Schválen usnesením č. 562 ze dne Plán oblasti povodí Dyje Plán oblasti povodí Moravy Návrhy strukturálních řešení protierozních a protipovodňových opatření v povodí Svratky a Dyje, zpracované MŢP, 2007 Cílem Návrhů je sníţit vodní erozi půdy, zvýšit retenci vody v krajině a zvýšit tak protipovodňovou ochranu měst a obcí. Plán odpadového hospodářství Jihomoravského kraje Plán byl schválen Zastupitelstvem JMK dne Regionální surovinová politika Jihomoravského kraje Koncepce vodohospodářské politiky Mze pro období vstupu do EU ( ) Územní studie aglomeračních vazeb města Brna a jeho okolí (Atelier ERA - sdruţení architektů Fixel & Pech, 2009) Oborová studie Revize osy NRBK K161 (N) Novomlýnské nádrţe. Vymezení skladebných částí NRBK a navazujících hierarchických systémů ÚSES. Model silniční dopravy pro výhledovou šíť JMK (HBH projekt,2009) 3

4 d) Další podklady jsou: 1. Vyhodnocení variant trasy silnice R43 v prostoru přírodní památky Krkatá bába z hlediska vlivů na ŢP, Löw & spol., s. r. o., Podklad pro vyhodnocení variantního vedení trasy R43, Ředitelství silnic ČR, pobočka Brno, Rychlostní komunikace R43 - vlastnické vztahy (k. ú. Rozdrojovice, Jinačovice, Moravské Knínice, Kuřim a Malhostovice), Oddělení informatiky a investic RRR, okresní úřad Brno - venkov, R43 v úseku Hluboké dvory, Lipůvka - Sebranice, HBH projekt, spol. s r. o., Rychlostní silnice R43 úsek Troubsko - Kuřim (DUR), Dopravoprojekt Brno, Návrh trasy silnice R43 v prostoru přírodní památky Krkatá Bába (vyhledávací studie) - Hluková studie, ENVIROAD s. r. o., Ostrava, Rychlostní komunikace R43, Kuřim - Sebranice (srovnávací studie), Transconsult s. r. o., Posouzení dvou severních variant tras VRT vedených do ŢUB územím okresu Brno-venkov a Brno-město, USB s. r. o., Posouzení dvou jiţních variant tras VRT vedených do ŢUB územím okresu Brnovenkov a Brno-město, USB s. r. o., Upřesnění koridoru VRT Praha - Brno při jiţním zapojení do ŢUB v oblasti Troubsko, SUDOP Brno, s. r. o., Upřesnění koridoru VRT Praha - Brno při severním zapojení do ŢUB v oblasti obce Česká a městské části Brno - Ivanovice, SUDOP Brno, s. r. o., Studie VRT v v úseku Kývalka Modřice (SUDOP Brno, 11/2006) 13. Rekonstrukce a elektrizace ţelezniční trati Hrušovany u Brna - Ţidlochovice, SUDOP Brno, s. r. o., Studie územních dopadů rekonstrukce a elektrizace ţelezniční trati Hrušovany u B. - Ţidlochovice (Saura, 2005) 15. Technická studie Křenovické spojky tratí 300 a 340 (IKP, 2005) vč. zhodnocení vlivů na ţivotní prostředí (Lőw a spol,2005) 16. Studie proveditelnosti severojiţního kolejového diametru (Cityplan, 2003) 17. Socioekonomická analýza prodlouţení Baťova kanálu o úsek Hodonín - soutok Morava/Dyje - technická studie (Vodní cesty, 2006) 18. Veřejné logistické centrum Břeclav - regionální vazby a marketing (SUDOP Brno, 2006) 19. Studie připojení Černovické terasy na D1 a areálu Ikea na D2 (výkresy), Dopravoprojekt Brno, Studie rozšířené dálnice D1 v úseku Kývalka - Holubice, Dopravoprojekt Brno,1999 4

5 21. Studie rozšíření dálnice D1 v úseku Kývalka - Holubice - Aktualizace studie, Dopravoprojekt Brno, Záznam z jednání na akci "Studie rozšíření dálnice D1", Dopravoprojekt Brno, Studie dopravního řešení v oblasti mimoúrovňové křiţovatky dálnic D1 a D2 (pozvánka), Dopravoprojekt Brno, Studie dálniční křiţovatky D1 a D2 a připojení Černovické terasy na dálnici D1 (pozvánka na jednání), Dopravoprojekt Brno, DUS Návrh dopravní obsluhy území přiléhajícího k dálnicím D1 a D2 a prověření jeho napojení prostřednictvím dálničních křiţovatek (Viaconsult, 2007) 26. Dálniční křiţovatka Rohlenka, stanovení intenzit dopravy..., Adias s. r. o., Napojení JVT na D1 v prostoru MUK Tvaroţná - Holubice, Viapont, s. r. o., Napojení stávající silniční sítě na dálnici D1 v prostoru Rohlenka (2 výkresy), Dopravoprojekt Brno, Přehledná situace JZT a JVT města Brna (pracovní projednání), Jihozápadní tangenta, prověření úseku Troubsko Blučina, (HBH Projekt spol. s.r.o., 2002) 31. Jihozápadní tangenta města Brna prověření technického řešení v jiţním segmentu (Pragoprojekt, a.s., 2006) 32. Studie JV tangenty města Brna (PK Ossendorf s.r.o., 2001) 33. Dopravní a urb. studie u R52, Hluková studie, Klimat s. r. o., Jihozápadní tangenta R52 - D2, Rajhrad - Blučina (Situace zájmové oblasti), Dopravoprojekt Brno, Silnice I/19 Kunštát - Svitávka, vyhledávací studie, HBH projekt, spol. s r. o., Přeloţka silnice I/38 Vranovská Ves - Kasárna, vyhledávací studie, HBH projekt, spol. s r. o., Silnice I/53 Znojmo - Pohořelice, technická studie, PK Ossendorf s. r. o., Silnice I/43 v úseku D1 - Kuřim, Průvodní zpráva, Dopravoprojekt Brno, Studie úprav sil. I/ 38 Hatě - úsek mezi rakouskou a českou celnicí.., Profi Jihlava s. r. o., Přeloţka silnice II/152, Ing. Ján Martinkovič, Křiţovatka sil. II/ Olympie, Modřice II (Dokumentace pro územní rozhodnutí), Ing. Vlastislav Novák, Posouzení vlivů přeloţky silnice č. II/152 "Obchvat obce Ţelešice" na ŢP pro varianty A a B, Ing. Ladislav Vondráček, Přeloţka silnice II/416 Blučina obchvat (HBH Projekt spol.s r.o., 10/2006) 44. Studie přeloţky silnice II/385 Čebín - Hradčany (Dopravoprojekt, 2006) 45. Silnice II/416 Ţidlochovice - Pohořelice, optimalizace přeloţky v k.ú. Unkovice (Silniční projekt, 2005) 5

6 46. Studie optimalizace dopravní obsluţnosti území okresů Brno venkov, Brno město, Odbor dopravy MMB, BKOM Brno, Útvar dopravního inţenýrství, Studie optimalizace dopravní obsluţnosti území v oblastech Tišnovsko, Kuřimsko, Brno - město, Odbor dopravy MMB, BKOM Brno, Útvar dopravního inţenýrství, Technické limity vyuţití území a jiná závazná omezení v okrese Blansko (textová část a tabulky s obsahem doprovodných databází), IRI, s. r. o., Technické limity vyuţití území a jiná závazná omezení v okrese Blansko (metadata), IRI, s. r. o., Technické limity vyuţití území a jiná závazná omezení v okrese Břeclav (textová část a tabulky s obsahem doprovodných databází), IRI, s. r. o., Technické limity vyuţití území a jiná závazná omezení v okrese Břeclav (datový model), IRI, s. r. o., Technické limity vyuţití území a jiná závazná omezení v okrese Hodonín (textová část a tabulky s obsahem doprovodných databází), IRI, s. r. o., Technické limity vyuţití území a jiná závazná omezení v okrese Hodonín (datový model), IRI, s. r. o., Technické limity vyuţití území a jiná závazná omezení v okrese Vyškov (textová část a tabulky s obsahem doprovodných databází), IRI, s. r. o., Technické limity vyuţití území a jiná závazná omezení v okrese Vyškov (datový model), IRI, s. r. o., Technické limity vyuţití území a jiná závazná omezení v okrese Znojmo (textová část a tabulky s obsahem doprovodných databází), IRI, s. r. o., Technické limity vyuţití území a jiná závazná omezení v okrese Znojmo (metadata), IRI, s. r. o., Limity vyuţití území a jiná závazná omezení (limity) v okrese Blansko (Ochrana přírody a krajiny), Ageris, s. r. o., Limity v okresech Blansko a Znojmo (Ochrana přírody a krajiny) Návrh podrobného popisu datových struktur, Ageris, s. r. o., Limity v okrese Břeclav (Ochrana přírody a krajiny), Ageris, s. r. o., Limity v okrese Hodonín (Ochrana přírody a krajiny), Ageris, s. r. o., Limity v okrese Vyškov (Ochrana přírody a krajiny), Ageris, s. r. o., Limity v okrese Znojmo (Ochrana přírody a krajiny), Ageris, s. r. o., Limity v okrese Brno-venkov (Ochrana přírody a krajiny) - Textová část, Ageris, s. r. o., Limity v okrese Brno-venkov (Ochrana přírody a krajiny) - Příloha k textové části, Ageris, s. r. o., Limity v okrese Brno-venkov (Ochrana přírody a krajiny) - Tabulková část, Ageris, s. r. o., Limity v okrese Brno-venkov (vyplývající z potřeb obrany a ochrany státu a pásem hygienické ochrany ţivočišné výroby), Atelier ERA,

7 68. Limity v okrese Brno-venkov (aktualizace), IRI, s. r. o., Limity a jiná závazná omezení ochrany přírody a krajiny v území VÚC Pálava, Löw & spol., s. r. o., Návrhy opatření k realizaci projektu Čisté povodí Svratky - zpracovatel AQUATIS, a.s., rok Čisté povodí Svratky - realizace opatření I.etapa zpracovatel Póyry Environment a.s., rok Studie odkanalizování určených lokalit ovlivňujících kvalitu vody v Brněnské údolní nádrţi", zpracovatel Póyry Environment a.s., rok Návrh vybudování protipovodňových opatření v povodí řeky Svratky nad Brněnskou údolní nádrţí (Povodí Moravy, 2003) 74. Odborné posouzení protipovodňové ochrany statutárního města Brna, Prof. jaromír Říha, CSc., Strategie pro Brno (2007) 76. Územní plán města Brna (1994) 77. Veřejné logistické centrum Břeclav regionální vazby a marketing (studie, SUDOP Brno, Eurovision 2006, zadavatel Jihomoravský kraj) 78. REDETRAL, logistické centrum Břeclav pilotní projekt (DHV CR, spol. s.r.o., červen 2006) 79. Vyhledávací studie pro lokalizaci brownfields na území JMK (pro CI a JMK) a Návrh revitalizace vybraných brownfields v JMK (pro RRA JM) 80. Hodnocení krajinného rázu NP Podyjí a jeho ochranného pásma (Společnost pro ţivotní prostředí spol. s r.o. Brno, 2004) 81. Studie Aktualizace koncepce vysokorychlostních tratí", kterou pro Ministerstvo dopravy t. č. zpracovává SUDOP Praha, prověřit průběţné výstupy 82. Koordinační studie dopravního napojení území obcí Tvaroţná, Jiříkovice a Sivice na dálnici D1, Návrh trasy silnice R 43 v prostoru přírodní památky Krkatá bába vyhledávací studie, Vyhledávací studie obchvatu Petrova, Jihozápadní tangenta prověření úseku Troubsko Blučina, Posouzení dopravně urbanistického rozvoje a širších územních vztahů města Brna v oblasti MČ Obřany - Maloměřice, Bílovice nad Svitavou a obcí spádujících k městu Brnu silnicí II/ ÚP VÚC Břeclavska 88. Studie Ministerstva dopravy "Vyhledávací varianty trasy v parametrech R 55 mezi dálnicí D 2 a státní hranicí s Rakouskem", ing. Kalčík, únor Studie "Posouzení Alternativvní koncepce komunikační sítě v širším okolí brněnské aglomerace", ing. M. Strnad, leden Studie "rychlostní silnice R 43 v Brněnské aglomeraci: modely dopravních zátěţí, ing. Z. Kotek,

8 91. Hodnocení vlivů dle 45 i zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, záměru - rychlostní silniční spojení Brna s Vídní na základě podkladů k záměrům: R 52 Pohořelice - Mikulov, I/55, Břeclav - obchvat, R 55 - úsek obchvat Břeclavi a návrhu ÚP VÚC Břeclavska, Mgr. O. Volf, 2007" 92. Přestavba ţelezničního uzlu Brno. Varianta B s nádraţím v centru. Občanská koalice Nádraţí v centru, únor Vyhledávací studie rychlostní silnice R43 v úseku Letovice - Litomyšl, diplomová práce FAST VUT Brno. Petr Polák, květen Vyhledávací studie trasy rychlostní silnice R55 mimo ptačí oblast Bzenecká doubrava - Stráţnické Pomoraví, Ing. Jiří Kalčík, duben Vyhledávací studie Troubsko, Rajhrad (HBH Projekt spol. s.r.o., 2004) 96. II/152 Ţelešice obchvat, DUR (Pudis, a.s., 2006) 97. Rychlostní silnice R 52 stavba 5204 Pohořelice Ivaň (zpracovatel HBH Projekt, spol. s r.o.) 98. Rychlostní silnice R 52 stavba 5205 Ivaň Perná (zpracovatel HBH Projekt, spol. s r.o.) 99. Rychlostní silnice R 52 stavba 5206 Perná státní hranice Česká republika/rakousko (zpracovatel SUDOP Praha, a.s.) 100. Srovnávací studie R52 Pohořelice - Mikulov - hraniční přechod ČR/Rakousko a R55 Břeclav (D2) hraniční přechod ČR/Rakousko, DHV CR R 5508 Staré Město Moravský Písek, DÚR (Sdruţení R 55, stavba 5508, HBH Projekt spol. s r.o. vedoucí člen sdruţení), 7/ R 5509 Moravský Písek-Bzenec, DÚR (HBH Projekt spol. s r.o.), 09/ R 5509 Moravský Písek-Bzenec, Aktualizace DÚR (HBH Projekt spol. s r.o.), 1/ R 5510 Bzenec Bzenec Přívoz, DÚR (HBH Projekt spol. s r.o.), 10/ R 5510 Bzenec Bzenec Přívoz, Nalezení optimálního technického řešení vedení trasy rychlostní silnice R55 přes Ptačí oblast Bzenecká Doubrava Stráţnické Pomoraví (HBH Projekt spol. s r.o.),10/ R 5511 Bzenec Přívoz-Rohatec, DÚR (HBH Projekt spol. s r.o.), 02/ R 5511 Bzenec Přívoz-Rohatec, Dokumentace EIA (HBH Projekt spol. s r.o.), 10/ R55 v úseku Rohatec Břeclav, Technická studie (HBH Projekt spol. s r.o.), 09/ R55 v úseku Rohatec Břeclav, Dokumentace EIA (HBH Projekt spol. s r.o.), 07/ R55 v úseku Moravský Písek-Rohatec, Technická studie variantní řešení (HBH Projekt spol. s r.o.), 02/ R55 Otrokovice Rohatec, Srovnávací studie (HBH Projekt spol. s r.o.) 6/ R55,Expertiza srovnávací studie R55 Otrokovice Rohatec (Jacobs Consultancy spol. s r.o.), 11/2008 8

9 113. R55,Biologická studie-bzenecká Doubrava z hlediska ptáků, obojţivelníků (Natura Servis s.r.o.,10/ R55 Napajedla D2 Břeclav, STPÚ,Dodatek-Průchod R55 Bzeneckou Doubravou (Mott MacDonald Praha, spol. s.r.o.) 12/ Rozšíření D1-6p-prověření průchodnosti území pro připojení DIS (PK OSSENDORF s.r.o.) 116. Koordinační studie MÚK Brno, jih MÚK Sokolova (PK OSSENDORF s.r.o.) 117. Koordinační studie MÚK Brno, centrum-most Bohunická (PK OSSENDORF s.r.o.) 118. Posouzení kapacity křiţovatky Hněvkovského Sokolova (HBH Projekt, spol. s r.o.) 119. Dokumentace EIA dle 8 zák.100/2001sb. D1 stavba (HBH Projekt, spol. s r.o.) variantní řešení připojení MÚK Brno, jih na niţší komunikační síť (PK OSSENDORF s.r.o.) 121. Dopravně urbanistická studie Komárova (Atelier ERA, sdruţení architektů FIXEL-PECH) 122. Studie mostů D1-228, D1-229, D1-230, D1-239(Projekční kancelář PRIS spol. s.r.o.) 123. D Stavebně technický průzkum, pedologický průzkum a diagnostika mostů (GEOSTAR, spol. s.r.o.) 124. Komplexní studie vodohospodářského řešení (Poyry Environment a.s.) 125. Dopracování dokumentace EIA k 3. variantnímu řešení (HBH Projekt, spol. s r.o.) 126. Studie alternativních objízdných trasv okolí Brna (ELTODO EG, a.s.) 127. Dopravní intenzity pro MÚK, Brno, jih a MÚK Hněvkovského (Ing. Břetislav Regner) 128. Stanovení intenzit dopravy na souvisejících křiţovatkách (HBH Projekt, spol. s r.o.) 129. D1, stavba doplnění DÚR (Dopravoprojekt Brno) 130. Aktualizace biologického průzkumu v rozsahu EIA pro stavby 01171, 01172, 01191, 01311, (HBH Projekt spol. s r.o. /2006) 131. Dálnice D1 Ekodukt v km 183,300 (Link Projekt, s.r.o. /2006) 132. Srovnávací studie objektů pro zajištění migrace zvěře v území stavby D Kývalka Bosonohy (HBH Projekt spol. s r.o. /2008) 133. Rozšíření dálnice D1 v úseku Kývalka Holubice na šestipruhové uspořádání, stavba Kývalka Bosonohy DÚR (HBH Projekt spol. s r.o. /2008) 134. Rozšíření dálnice D1 v úseku Kývalka Holubice na šestipruhové uspořádání, stavba Bosonohy Starý Lískovec DÚR (SHB, a.s. /2008) 135. Koordinace stavby Bosonohy Starý Lískovec s plánovaným připojením R43 na D1 (SHB, a.s. /2008) 9

10 136. D Průzkum stávajícího hlukového zatíţení (SHB, a.s. /2009) ) Rozšíření dálnice D1 v úseku Kývalka Holubice na šestipruhové uspořádání, stavba Brno, jih Brno, východ DÚR (Dopravoprojekt Brno a.s. / 2007) ) D Průzkum stávajícího hlukového zatíţení (EKOLA group, spol. s r.o. /2009) 139. Připojení BPZ Černovická terasa na dálnici D1, 1. etapa 1. část DÚR (PK OSSENDORF s.r.o. /2009) 140. Připojení BPZ Černovická terasa na dálnici D1, 2. etapa DÚR Dopravoprojekt Brno a.s. / 2006) 141. Připojení BPZ Černovická terasa na dálnici D1, 2. etapa Aktualizace DÚR (Dopravoprojekt Brno a.s. / 2009) 142. D Doplňující průzkum stávajícího hlukového zatíţení (EKOLA group, spol. s r.o. /2009) 143. Prověření trasy VMO MÚK Heršpická MÚK Vodařská pod tělesem nového ŢUB, Via Consult Projekt listopad Silnice I/42 Brno VMO, tunel Vinohrady MÚK Rokytova MÚK Ostravská, vyhledávací studie, Via Consult Projekt září Přeloţka silnice I/41 Brno Bratislavská radiála, technická studie, prosinec 2007, Ing. Vlastislav Novák, CSc., Ant. Procházky 4c, Brno) 146. Silnice I/42 Brno VMO tunel Červený kopec, vyhledávací studie, PK Ossendorf s.r.o., srpen Silnice I/42 Brno VMO Mariánské náměstí s variantním kříţením řeky Svratky, technická studie, PK Ossendorf s.r.o. listopad I/42 Brno, VMO, MÚK Hlinky rozšíření o připojovací pruh Praţská radiála DSP/DZS zpracoval PK Ossendorf, rozšíření o křiţovatku u 4. brány BVVzpracoval Dopravoprojekt Brno 149. I/42 Brno, Dobrovského B, podklady pro DSP zpracoval SUDOP,DSP + DZSzpracovali Ossendorf, Amberg, Dosing 150. I/42 Brno, VMO, MÚK Dobrovského Svitavská radiála, DÚR Dopravoprojekt Brno, DSP + DZS Dopravoprojekt Brno 151. I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí, DSP MottMacDonald + Dopravoprojekt Brno 152. I/42 Brno Ţabovřesky mosty ev.č ,2 a ev.č A.1,2, DÚR Dosing 153. I/42 Brno, VMO Fanderlíkova _ Luční, DÚR PK Ossendorf 154. Stavby sloučeny do I/42 Brno Ţabovřesky mosty ev.č ,2 a ev.č A.1,2,DSP PK Ossendorf - Dosing 155. Stav a připravenost silnic kategorie D, R a I. třídy Jihomoravský kraj, PK OSSENDORF R 43 ve vazbě na dopravní řešení širšího území, PK OSSENDROF Páteřní síť dálnic a rychlostních silnic v ČR, A. Brunclík, V. Vorel a kolektiv,

11 158. Studie účelnosti a proveditelnosti (STPÚ) Rychlostní silnice R55 Napajedla D2 Břeclav, Mott MacDonald, s. r. o., říjen 2003, Praha Technická studie Optimalizace trasy R 55 v úseku Bzenec Přívoz Rohatec HBH Projekt spol. s r.o., 2009, září Brno Studie hodnotící vlivy na ţivotní prostředí variantních řešení záměru rychlostní silnice R55 v úseku Otrokovice Rohatec. EKORA s.r.o., březen 2009, Praha Posouzení vlivu plánované rychlostní komunikace R52 Pohořelice Mikulov (Drasenhofen) na ptactvo v oblasti vodního díla Nové Mlýny. Josef Chytil, Centrum ekologické výchovy Pálava, říjen 2003, Mikulov Přehled výskytu některých druhů obratlovců v prostoru plánované výstavby rychlostní silnice R52 v úsecích stavby 5204 a Miroslav Šebela, duben Studie tahových cest obojţivelníků a plazů a dalších druhů drobných savců a návrhy opaření Rychlostní silnice R52, Ivaň Perná přírodovědný průzkum, Ivan Zwach, Biokonsulting, prosinec 2006, srpen 2007, pro HBH Projekt spol. s r.o Rychlostní silnice R52 stavba 5205 Přírodovědný průzkum území stavby. Ecological Consulting a.s., srpen 2008, pro HBH Projekt spol. s r.o Rychlostní komunikace R52 v úseku Pohořelice Mikulov stavba R5205, průzkum z hlediska výskytu brouků (Coleoptera). J. Klouček, 2008, pro HBH Projekt spol. s r.o Vyhledávací studie Rychlostní silnice R52 Pohořelice Mikulov (Drasenhofen). HBH Projekt spol. s r.o., květen Komparativní studie R52 a R55. DHV ČR, spol. s r.o., Brno Vyhledávací studie Rychlostní silnice R55 Břeclav, D2 hranice ČR/Rakousko, Reinthal. HBH Projekt spol. s r.o., Brno, leden Návrh kompenzačních opatření na R52 slanisko u Mikulova. Natura Servis s.r.o., březen 2009, Hradec Králové D vizualizace tras rychlostní silnice R55 a R52.HBH Projekt spol. s r.o., Brno, květen Technická studie Rychlostní silnice R43 v úseku Svitávka hranice Jihomoravského kraje, HBH Projekt spol. s r.o., Brno, prosinec Aktualizace technické studie Rychlostní silnice R43 v úseku Kuřim Svitávka, HBH Projekt spol. s r.o., Brno, říjen Intenzity dopravy variantních řešení Silnice R43 Kuřim Svitávka, ADIAS s.r.o., atelier dopravního inţenýrství, Brno, listopad Dopravní studie variant rychlostní silnice R55 a silničního spojení Brna a Vídně, Dufek, Obchvat Břeclavi a R55 : Technické posouzeni studií Ing. Kalčíka a [HBH Projekt spol. s r. o.., P. Holcner, Obchvat Břeclavi a R55 : Posouzení vzájemných souvislostí pro dvě silniční trasy Brno - Vídeň.. P. Holcner,

12 177. Optimalizace trasy R43 v úseku D1 - Kuřim. Studie, Kalčík Optimalizace trasy R43 v úseku Kuřím Černá Hora. Studie, Kalčík, ADIAS s. s r.o., Modely intenzit dopravy pro koncept Územního plánu města Brna DOPING, Město Brno kordon průzkumů IAD na vjezdech do města, 2004 {včetně doplnění o pentlogramy, 2005) 181. Hlukové studie pro jiţní část Brna a přilehlou část brněnské aglomerace (objednavatel ŘSD, Krajská hygienická stanice JMK) a dočasné výjimky pro provoz hlavních silničních komunikaci v toto oblasti 182. Sdělení odboru ochrany ovzduší Ministerstva ţivotního prostředí o hodnoceni kvality ovzduší - vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší. In Věstník Ministerstva ţivotního prostředí Rozptylové studie zpracované v dokumentacích ElA nebo v jiných studiích k těmto záměrům a všem jejich variantám: rozšíření dálnice D1, rychlostní komunikace R43, R52 a R55, tangenty města Brna Akční plány města Brna a JMK na sniţování imisní a hlukové zátěţe Měření hlukové zátěţe ve městě Modřice v letech 2005 a 2007, Milada Ptáčková, Ochrana zdravého ţivota a krajiny města Modřice a okolních obcí Technická studie Kuřim jiţní obchvat, HBH Projekt, Návrh strukturálních řešení protierozních a protipovodňových opatření v povodí Svratky a Dyje 188. Demografický vývoj obyvatelstva města Brna a okolí, Odborná analýza počtu obyvatel oficiálně neregistrovaných ve městě Brně, Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje pro roky Analýza návštěvnosti Jiţní Moravy v letech Strategie rozvoje lidských zdrojů Jihomoravského kraje 193. Program rozvoje sítě cyklistických komunikací s minimálním kontaktem s motorovou dopravou v Jihomoravském kraji 194. Generel ovzduší města Brna program sniţování emisí a imisí, Strategická hluková mapa pro aglomeraci Brno, Rychlostní silnice R43 v úseku Kuřim Svitávka, HBH projekt, Dokumentace pro územní řízení staveb R52 Pohořelice Mikulov, st. Htranice, HBH projekt, Sudop Praha 198. Silnice I/43 Česká Kuřim, HBH projekt, Severojiţní diametr, PK Ossendorf, Studie prověření moţnosti posunu stanice severojiţního kolejového diametru Zvonařka, Sudop Brno, Variantní řešení MUK dálnice D2 se silnicí II/416 Blučina, HBH projekt,

13 Zpracovatel prověří a vyhodnotí následující podklady a zváží jejich využití pro návrh ZÚR: 1. Soubory dat MŢP, ČHMÚ a města Brna o dlouhodobém překračování zákonných limitů ochrany ovzduší a jiných škodlivin na území JMK, včetně jiţní částí Brna a přilehlé části brněnské aglomerace. 2. Studie Rychlostní silnice 1152, stavba 5204 Pohořelice -Ivaň: Ekonomické hodnocení stavby, HBM Projekt, objednavatel ŘSD 3. Studie Rychlostní silnice R52, stavba 5205 Ivan - Perná: Ekonomické hodnoceni stavby,. HBH Projekt, objednavatel ŘSD 4. Studie Rychlostní silnice R52, stavba 5206 Perná - státní hranice: Ekonomické hodnoceni stavby, HBH Projekt, objednavatel ŘSD 5. Vyhledávací studie obchvatu města Hustopeče, Viadezign, 10/ Přeloţka silnice I/54 Kyjov - obchvat, Linio Pian, s.r.o., Stránského 39, Brno, 04/ Přeloţka silnice I/54 Kyjov - obchvat; Úsek křiţovatka III/0549 silnice II/422, Linio Pian, s.r.o., Stránského 39, Brno, 12/ Optimalizace sítě komunikací v regionu Dobrovolného svazku obcí SEVEROVÝCHOD - I. etapa, HBH projekt spol. s r.o., projektová kancelář pro dopravní a inţenýrské stavby, Kabátníkova 5, Brno, 12/ Optimalizace sítě komunikací regionu - II. etapa, HBH projekt spol. s r.o., projektová kancelář pro dopravní a inţenýrské stavby, Kabátníkova 5, Brno, 12/ Optimalizace sítě komunikací v regionu Dobrovolného svazku obcí SEVEROVÝCHOD - III. etapa, HBH projekt spol. s r.o., projektová kancelář pro dopravní a inţenýrské stavby, Kabátníkova 5, Brno, 12/ Rozptylové studie zpracované v dokumentacích EIA nebo v jiných studiích k těmto záměrům a všem jejich variantám: rozšíření dálnice DI, rychlostní komunikace R43, R52 a R55, tangenty města Brna; v případě ţe budou poskytnuty kompetentním orgánem veřejné správy ve smyslu 27 odst.3 stavebního zákona 12. Analýza variant přestavby ţelezničního uzlu Brno, Landa Jiří, et.al. (CityPlan&FD ČVUT), Územní studie plochy pro ověření lokalizace a rozsahu rozšíření Jaderné elektrárny Dukovany 14. Generel odvodnění města Brna, Vyvedení tepla z JE Dukovany, Vyhledávací studie trasy silnice I/40 v úseku Břeclav - Valtice - Mikulov - Novosedly, zpracovatel PROfi Jihlava spol.s r.o., datum zpracování únor 1999, objednatel Ředitelství silnic a dálnic ČR, závod Brno 17. Aktualizace technické studie Přeloţka silnice I/40 Valtice obchvat, zpracovatel PROfi Jihlava spol.s r.o., datum zpracování říjen 2008, objednatel Ředitelství silnic a dálnic ČR, Odbor přípravy staveb Brno 13

Seznam podkladů. A. Územně plánovací podklady: Příloha č. 1 Zadání ZÚR JMK návrh

Seznam podkladů. A. Územně plánovací podklady: Příloha č. 1 Zadání ZÚR JMK návrh Příloha č. 1 Zadání ZÚR JMK návrh Seznam podkladů A. Územně plánovací podklady: 1. Územně analytické podklady Jihomoravského kraje 2. Územně analytické podklady obcí 3. Územní studie aglomeračních vazeb

Více

SEZNAM PODKLADŮ A. ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLADY A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE. B. POLITIKY, STRATEGIE, KONCEPCE, GENERELY, PROGRAMY a PLÁNY.

SEZNAM PODKLADŮ A. ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLADY A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE. B. POLITIKY, STRATEGIE, KONCEPCE, GENERELY, PROGRAMY a PLÁNY. Příloha č. 1 Zadání ZÚR JMK SEZNAM PODKLADŮ A. ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLADY A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE B. POLITIKY, STRATEGIE, KONCEPCE, GENERELY, PROGRAMY a PLÁNY C. DALŠÍ PODKLADY únor 2013 POŘIZOVATEL:

Více

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje kulatý stůl setkání se spolky informace o ZÚR JMK seminářeozúrjmk: - V průběhu května až července 2012 proběhly na obcích s rozšířenou působností semináře o

Více

Silnice R43 v trase Boskovickou brázdou. Stanovení intenzit dopravy v úseku Kuřim Troubsko. Slovákova 2 602 00 Brno. Brno, květen 2005 Souprava : 0

Silnice R43 v trase Boskovickou brázdou. Stanovení intenzit dopravy v úseku Kuřim Troubsko. Slovákova 2 602 00 Brno. Brno, květen 2005 Souprava : 0 Silnice R43 v trase Boskovickou brázdou Stanovení intenzit dopravy v úseku Kuřim Troubsko Zpracovatel : ADIAS s.r.o. Slovákova 2 602 00 Brno Brno, květen 2005 Souprava : 0 s.r.o., atelier dopravního inženýrství,

Více

B. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIR- ŠÍCH VZTAHŮ, VČETNĚ VYHODNOCENÍ SOULADU S PÚR ČR 2008

B. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIR- ŠÍCH VZTAHŮ, VČETNĚ VYHODNOCENÍ SOULADU S PÚR ČR 2008 B. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIR- ŠÍCH VZTAHŮ, VČETNĚ VYHODNOCENÍ SOULADU S PÚR ČR 2008 B.1 KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ SE SOUSEDNÍMI KRAJI Rozvoj území Jihomoravského kraje je z

Více

o o - - - - - - - Příloha č.3 Obsah OOP I. VÝROK 2 1. Vymezení zastavěného území 2 2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

DOBŠICE NÁVRH ZADÁNÍ. změny č. 1 Územního plánu. okr. Znojmo ŘÍJEN 2015

DOBŠICE NÁVRH ZADÁNÍ. změny č. 1 Územního plánu. okr. Znojmo ŘÍJEN 2015 Městský úřad ve Znojmě, odbor územního plánování a strategického rozvoje (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Dobšice pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb.,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje D. ZPŘESNĚNÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ VYMEZENÝCH V PÚR ČR A VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, OVLIVŇUJÍCÍCH ÚZEMÍ VÍCE OBCÍ, VČETNĚ PLOCH A KORIDORŮ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, ÚSES A ÚZEMNÍCH

Více

Územní studie přeložky silnice II. třídy č. 209 v prostoru Chodova, Nového Sedla a Mírové

Územní studie přeložky silnice II. třídy č. 209 v prostoru Chodova, Nového Sedla a Mírové Příloha č. 1 smlouvy o dílo Zadání podklad pro podání cenové nabídky Územní studie přeložky silnice II. třídy č. 209 v prostoru Chodova, Nového Sedla a Mírové územní studie bude podkladem pro aktualizaci

Více

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje D. ZPŘESNĚNÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ VYMEZENÝCH V PÚR ČR A VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, OVLIVŇUJÍCÍCH ÚZEMÍ VÍCE OBCÍ, VČETNĚ PLOCH A KORIDORŮ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, ÚSES A ÚZEMNÍCH

Více

Návrh územního plánu OSTOPOVICE. ODŮVODNĚNÍ pro společné jednání

Návrh územního plánu OSTOPOVICE. ODŮVODNĚNÍ pro společné jednání Návrh územního plánu OSTOPOVICE ODŮVODNĚNÍ pro společné jednání TEXTOVÁ ČÁST ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydá: Zastupitelstvo obce OSTOPOVICE Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 10. 06. 2015 bod programu: 67 věc: Vyjádření ke Konceptu územně technické studie Nová trať Litoměřice Ústí nad Labem st. hranice SRN - informace dopad na rozpočet:

Více

Záznam Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje kulatý stůl k záměru Jižní a Jihozápadní tangenty

Záznam Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje kulatý stůl k záměru Jižní a Jihozápadní tangenty Záznam Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje kulatý stůl k záměru Jižní a Jihozápadní tangenty konaný dne 06.05.2014 v zasedací místnosti č. 240 KrÚ JMK Přítomni: dle prezenční listiny Úvodní slovo

Více

pana Mgr. Josefa Hasníka, nar. 29.10.1961, trvale bytem U vodárny 356, 691 85 Dolní Dunajovice

pana Mgr. Josefa Hasníka, nar. 29.10.1961, trvale bytem U vodárny 356, 691 85 Dolní Dunajovice Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo nám. 3/5 601 02 Brno 6. 4. 2011 Věc: 1. Věcně shodná připomínka k Návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM zpracovaný v souladu s ustanovením 11 a s přílohou č. 6 vyhlášky č. 500/2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci

Více

Kvalifikovaný odhad záborů půdního fondu pro plochy a koridory republikového a nadmístního významu

Kvalifikovaný odhad záborů půdního fondu pro plochy a koridory republikového a nadmístního významu Kapitola K Kvalifikovaný odhad záborů půdního fondu pro plochy a koridory republikového a nadmístního významu 295 296 K. Kvalifikovaný odhad záborů půdního fondu pro plochy a koridory republikového a nadmístního

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÉ SEDLO

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÉ SEDLO ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÉ SEDLO v souladu s ust. 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a s ust. 15 Vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně

Více

Ú z e m n í s t u d i e s i l n i č n í h o p r o p o j e n í s i l n i c R 5 2 a I / 5 3 s d á l n i c í D 2. I. e t a p a

Ú z e m n í s t u d i e s i l n i č n í h o p r o p o j e n í s i l n i c R 5 2 a I / 5 3 s d á l n i c í D 2. I. e t a p a Ú z e m n í s t u d i e s i l n i č n í h o p r o p o j e n í s i l n i c R 5 2 a I / 5 3 s d á l n i c í D 2 I. e t a p a akce: evidenční číslo zhotovitele: 214-001-635 etapa: objednatel: zhotovitel:

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Újezd u Černé Hory

Zpráva o uplatňování Územního plánu Újezd u Černé Hory Zpráva o uplatňování Územního plánu Újezd u Černé Hory období 9/2008 3/2015 Návrh Zpráva o uplatňování Územního plánu Újezd u Černé Hory byla schválena usnesením č. přijatým Zastupitelstvem obce Újezd

Více

Záznam Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje kulatý stůl k záměrům R52, I/40 a obchvatu Břeclavi

Záznam Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje kulatý stůl k záměrům R52, I/40 a obchvatu Břeclavi Záznam Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje kulatý stůl k záměrům R52, I/40 a obchvatu Břeclavi konaný dne 15.05.2014 v zasedací místnosti č. 240 KrÚ JMK Přítomni: dle prezenční listiny Úvodní

Více

Záznam o účinnosti :

Záznam o účinnosti : STUDIO KAPA ARCHITEKTURA, URBANISMUS, INTERIER, DESIGN -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TĚŠETICE Akce T Ě Š E T I C E ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE Pořizovatel: Objednavatel : Městský úřad Znojmo odbor výstavby, oddělení územního plánování Obec Těšetice Zpracovatel

Více

ZMĚNA č. 1. územního plánu DOBROČOVICE NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: Obecní úřad Dobročovice Dobročovice 38, 250 82 Úvaly

ZMĚNA č. 1. územního plánu DOBROČOVICE NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: Obecní úřad Dobročovice Dobročovice 38, 250 82 Úvaly ZMĚNA č. 1 územního plánu DOBROČOVICE NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Obecní úřad Dobročovice Dobročovice 38, 250 82 Úvaly Pořizování na základě splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování, který na žádost města Oslavany pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO. CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014

DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO. CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014 DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO THE PUBLIC PARTICIPATION AND COMMUNICATION CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014 Dan Škaroupka Úsek technický Magistrátu města Brna OBSAH PREZENTACE STRATEGICKÁ

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY prosinec 2007 Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 Městský úřad ve Znojmě, odbor rozvoje (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Havraníky pořizuje

Více

R43. Optimalizovaná trasa a plnohodnotné OBCHVATY všech obcí 5/2015

R43. Optimalizovaná trasa a plnohodnotné OBCHVATY všech obcí 5/2015 R43 Optimalizovaná trasa a plnohodnotné OBCHVATY všech obcí 5/2015 Přehled: R43 co to je? Dopady R43 na území Dopravní využití R43 v Bystrcké trase Pozitivní možnost vyřešení kauzy R43 Postup pro Zásady

Více

Zpráva. o uplatňování Územního plánu BŘEŽANY

Zpráva. o uplatňování Územního plánu BŘEŽANY Zpráva o uplatňování Územního plánu BŘEŽANY návrh určený ke konzultaci s dotčenými orgány a Krajským úřadem Jihomoravského kraje dle ust. 55 odst. 1 zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení celoměstsky významné změny Z 2834/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a stanovení

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BISKOUPKY

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BISKOUPKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BISKOUPKY Pořizovatel: Městský úřad Ivančice, Odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování Vypracoval: Ing. Eva Skálová za pořizovatele, Zdeněk Přichystal určený

Více

Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2

Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2 Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2 Název díla : ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KŘTINY ZMĚNA č. K2 Identifikační číslo zhotovitele: 28-001-249 Objednatel: Pořizovatel: Městys Křtiny Městský úřad Blansko, stavební

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY A. ÚVOD 1. Údaje o podkladech a schválení ÚPD 1 2. Obsah a rozsah elaborátu 3 3. Vymezení řešeného území 4 4. Širší vztahy 5 B. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ PRO ROZBOR ÚZEMNÍHO

Více

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Novosedly nad Nežárkou úvod červenec 2009 O pořízení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou (dále též jen

Více

NÁVRH ZADÁNÍ PRO VYPRACOVÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE REBEŠOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ PRO VYPRACOVÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE REBEŠOVICE NÁVRH ZADÁNÍ PRO VYPRACOVÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE REBEŠOVICE Zpracování změny č.1 ÚPO Rebešovice bylo zadáno firmě Urbanistické středisko Brno, spol.s.r.o., Ing.arch.Emilu Přikrylovi. Pořizovatelem

Více

Námitky zástupce veřejnosti Ing. H.K. (K135)

Námitky zástupce veřejnosti Ing. H.K. (K135) Námitky zástupce veřejnosti Ing. H.K. (K135) Námitky zástupce veřejnosti Ing. H.K., nar. XXXXXXXXXX, adresa XXXXXXXXXX, byly zaevidovány na podatelně Krajského úřadu Jihomoravského kraje dne 19.04.2011,

Více

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Obec Šakvice, 691

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

Připomínky statutárního města Brna k návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje

Připomínky statutárního města Brna k návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO PRIMÁTOR Ing. Petr Vokřál Brno 7. května 2015 č. j.: MMB/178149/2015 Připomínky statutárního města Brna k návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje Statutární město Brno

Více

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Dolní Hořice Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Dolní Hořice Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují ÚZEMNÍ PLÁN ŽĎÁR NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují etapa: NÁVRH ZMĚNY ÚP Ateliér "AURUM" s.r.o. ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS leden 2013 Zpracovatel: Ateliér "AURUM" s.r.o., Pardubice Zodpovědný

Více

Zpráva. o uplatňování Územního plánu Zblovice

Zpráva. o uplatňování Územního plánu Zblovice Zpráva o uplatňování Územního plánu Zblovice dle ust. 55 odst. 1 zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů Zpracoval : Městský úřad Znojmo,

Více

ODŮVODNĚNÍ SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY

ODŮVODNĚNÍ SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY pro společné jednání dle zákona č.183/2006 Sb. pořizovatel: M Ú O d o l e n a V o d a BŘEZEN

Více

změna č. 1 územního plánu Vráto

změna č. 1 územního plánu Vráto změna č. 1 územního plánu Vráto zpracovaný v souladu s 47 odst. (1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů stupeň dokumentace NÁVRH

Více

A.10 NETECHNICKÉ SHRNUTÍ

A.10 NETECHNICKÉ SHRNUTÍ A.10 NETECHNICKÉ SHRNUTÍ A.10.1 Předmět vyhodnocení Vyhodnocení vlivů Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje na životní prostředí je oddílem A. Vyhodnocení vlivů ZÚR na udržitelný rozvoj území ve

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY Pořizovatel: Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje, Žižkovo nám.2, 39002 Tábor Určený zastupitel: starosta obce Milan Mrázek Březen 2012 1 OBSAH A)

Více

NÁVRH DODATKU ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Studnice. Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám.

NÁVRH DODATKU ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Studnice. Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám. NÁVRH DODATKU ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Studnice Pořizovatel: Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám. 1, 682 01 Vyškov Datum: Srpen 2011 1 Obsah zadání: a) Požadavky

Více

NÁVRH ZADÁNÍ změny č. 2 územního plánu BOHUTICE

NÁVRH ZADÁNÍ změny č. 2 územního plánu BOHUTICE NÁVRH ZADÁNÍ změny č. 2 územního plánu BOHUTICE Vypracoval: Městský úřad Moravský Krumlov, odbor výstavby a územního plánování, za technické pomoci USB, spol. s r.o., Příkop 8, Brno. srpen 2015 Projednáno

Více

ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ODŮVODNĚNÍ

ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ODŮVODNĚNÍ ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TĚŠETICE ODŮVODNĚNÍ Obsah textové části odůvodnění změny č. 3 ÚPO Těšetice: 1) VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ, VČETNĚ SOULADU S

Více

M I K U L O V. ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA č. 6. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

M I K U L O V. ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA č. 6. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. M I K U L O V ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA č. 6 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: ciznerova@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 duchacek@usbrno.cz

Více

P O S O U Z E N Í. KONCEPCÍ PÁTEŘNÍ SILNIČNÍ SÍTĚ PRO JIHOMORAVSKÝ KRAJ V KONTEXTU TEN-T a PÚR ČR

P O S O U Z E N Í. KONCEPCÍ PÁTEŘNÍ SILNIČNÍ SÍTĚ PRO JIHOMORAVSKÝ KRAJ V KONTEXTU TEN-T a PÚR ČR P O S O U Z E N Í KONCEPCÍ PÁTEŘNÍ SILNIČNÍ SÍTĚ PRO JIHOMORAVSKÝ KRAJ V KONTEXTU TEN-T a PÚR ČR Zhotovitel: Ing. Milan Strnad Autorizovaný inženýr, Autorizace č. 0000264, Obor ID00 - Dopravní stavby Keltská

Více

I ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU

I ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU Územní plán sídelního útvaru Prostějov VIII. změna I ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU KNESL+KYNČL s.r.o. architektonický ateliér Šumavská 416/ 15 602 00 Brno květen 2012 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI: Správní orgán, který změnu

Více

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Projektové záměry pro další období. Ing. Květoslav Havlík, KORDIS JMK, a.s.

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Projektové záměry pro další období. Ing. Květoslav Havlík, KORDIS JMK, a.s. Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Projektové záměry pro další období Ing. Květoslav Havlík, KORDIS JMK, a.s. 1 10 let existence IDS JMK Počet obyvatel v IDS JMK 1, 2 mil. Počet obcí v IDS

Více

IVAŇ. územního plánu NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel : Městský úřad Pohořelice Odbor územního plánování a stavební úřad Vídeňská 699 691 23 Pohořelice

IVAŇ. územního plánu NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel : Městský úřad Pohořelice Odbor územního plánování a stavební úřad Vídeňská 699 691 23 Pohořelice NÁVRH ZADÁNÍ územního plánu IVAŇ BŘEZEN 2008 Pořizovatel : Městský úřad Pohořelice Odbor územního plánování a stavební úřad Vídeňská 699 691 23 Pohořelice A. Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje,

Více

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje. Kapitola D

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje. Kapitola D Kapitola D Zpřesnění vymezení ploch a koridorů vymezených v politice územního rozvoje a vymezení ploch a koridorů nadmístního významu, včetně ploch a koridorů veřejné infrastruktury, územního systému ekologické

Více

Krajinářská studie území obcí Prštice a Radostice

Krajinářská studie území obcí Prštice a Radostice Krajinářská studie území obcí Prštice a Radostice Ústav plánování krajiny Obor: Zahradní a krajinářská architektura Diplomová práce Vedoucí práce: Ing. Markéta Flekalová, Ph.D. Oponent práce: Ing. Přemysl

Více

Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník

Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník Obec Hnačov Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník ZÁZNAM O ÚČINNOSTI a) označení správního orgánu, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Hnačov b) údaje o vydání: datum nabytí

Více

ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ. srpen 2015 pro společné jednání

ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ. srpen 2015 pro společné jednání ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ srpen 2015 pro společné jednání Záznam o účinnosti Změny č. 5 ÚPNSÚ Kosoř vydávající správní orgán: datum vydání: číslo usnesení: datum nabytí účinnosti: pořizovatel: jméno oprávněné

Více

ODDÍL F. Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území - shrnutí

ODDÍL F. Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území - shrnutí ODDÍL F Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území - shrnutí OBSAH ODDÍLU F. strana F. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ - SHRNUTÍ 1 F.I Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na vyváženost vztahu

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

Zpracování ÚTP-ÚG dopravy, silnice II.a III.tř.na území Olomouckého kraje bylo provedeno v těchto etapách:

Zpracování ÚTP-ÚG dopravy, silnice II.a III.tř.na území Olomouckého kraje bylo provedeno v těchto etapách: I. ÚVOD I.1. PŘEDMĚT ŘEŠENÍ Předmětem řešení bylo zpracování ÚPP-ÚG dopravy silnic II.a III.tř.na území Olomouckého kraje, které je tvořeno územím okresů Jeseník, Olomouc, Prostějov, Přerov a Šumperk.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. okr. Brno - venkov KVĚTEN 2008

NÁVRH ZADÁNÍ. okr. Brno - venkov KVĚTEN 2008 NÁVRH ZADÁNÍ pro vypracování změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru MĚSTA POHOŘELICE okr. Brno - venkov KVĚTEN 2008 Pořizovatel: Městský úřad Pohořelice, Odbor územního plánování a stavební úřad Objednatel:

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 19. 12. 2013 Č. j.: 91804/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

Revitalizace Staré Ponávky: Principy a zásady řešení a jejich průmět do území. Revitalizace vodních toků v urbanizovaném prostoru Plzeň 13. 4.

Revitalizace Staré Ponávky: Principy a zásady řešení a jejich průmět do území. Revitalizace vodních toků v urbanizovaném prostoru Plzeň 13. 4. Revitalizace Staré Ponávky: Principy a zásady řešení a jejich průmět do území Revitalizace vodních toků v urbanizovaném prostoru Plzeň 13. 4. 2011 Revitalizace Staré Ponávky Revitalizace Staré Ponávky

Více

1. Úvod 1 1.1 Údaje o zadání a hlavních cílech řešení 1 1.2 Postup práce 1 2. Vyhodnocení územní studie 9 3. Závěr 11

1. Úvod 1 1.1 Údaje o zadání a hlavních cílech řešení 1 1.2 Postup práce 1 2. Vyhodnocení územní studie 9 3. Závěr 11 Obsah str. 1. Úvod 1 1.1 Údaje o zadání a hlavních cílech řešení 1 1.2 Postup práce 1 2. Vyhodnocení územní studie 9 3. Závěr 11 Příloha: Zápisy z jednání, stanoviska 1. ÚVOD 1.1 Údaje o zadání a hlavních

Více

Plán udržitelné městské mobility města Brna část II. - návrhová

Plán udržitelné městské mobility města Brna část II. - návrhová Zhotovitel: AF-CITYPLAN s.r.o. Zastoupený: Ing. Tomášem Noskem Datum 2016-02 Číslo zakázky 14-3-233 Autorský kolektiv Ing. Petr Hofhansl, Ph. D. Ing. Ondřej Kyp Ing. Klára Sekyrová Kontrola: Ing. Ondřej

Více

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Jednání ZM dne: 29.3.2010 Věc: Schválení upraveného zadání 1. změny platného územního plánu Rychnov u Jablonce nad Nisou Předkládá:

Více

POŘIZOVATEL: OBEC OLDŘICHOVICE: PROJEKTANT: ÚZEMNÍ PLÁN OLDŘICHOVICE PŘÍLOHA č.3 - ODŮVODNĚNÍ - TEXTOVÁ ČÁST 1. Městský úřad Otrokovice

POŘIZOVATEL: OBEC OLDŘICHOVICE: PROJEKTANT: ÚZEMNÍ PLÁN OLDŘICHOVICE PŘÍLOHA č.3 - ODŮVODNĚNÍ - TEXTOVÁ ČÁST 1. Městský úřad Otrokovice ÚZEMNÍ PLÁN OLDŘICHOVICE PŘÍLOHA č.3 - ODŮVODNĚNÍ - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Otrokovice Odbor rozvoje a správy majetku Mgr. Anna Liberová OBEC OLDŘICHOVICE: Marie Bartková starostka obce

Více

OLEŠNÍK. Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru. stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území Olešník

OLEŠNÍK. Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru. stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území Olešník Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru OLEŠNÍK stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ katastrální území Olešník pořizovatel: Magistrát města České Budějovice odbor územního plánování a architektury březen

Více

P O S O U Z E N Í KONCEPCE PÁTEŘNÍ KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ V BRNĚNSKÉ AGLOMERACI

P O S O U Z E N Í KONCEPCE PÁTEŘNÍ KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ V BRNĚNSKÉ AGLOMERACI P O S O U Z E N Í KONCEPCE PÁTEŘNÍ KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ V BRNĚNSKÉ AGLOMERACI Zhotovitel: Ing. Milan Strnad Autorizovaný inženýr, Autorizace č. 0000264, Obor ID00 - Dopravní stavby Keltská 109, 252 41 Dolní

Více

Ochrana přírody, ÚSES

Ochrana přírody, ÚSES Ochrana přírody, ÚSES HISTORIE OCHRANY PŘÍRODY V ČR _ 1 Od 14.- stol. ochrana lesů Od 16. stol. šlechtici ochrana lesů, velké zvěře 17. stol. lesní řády pro panství 1754 zemské úpravy hospodaření v lesích

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP ÚDRNICE. Pořizovatel: Městský úřad Jičín

ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP ÚDRNICE. Pořizovatel: Městský úřad Jičín ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP ÚDRNICE Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Údrnice Městský úřad Jičín Ing.arch.Karel Novotný Brožíkova 1684, 50012 Hradec Králové Tel.: 604566916,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MIKULČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU Změna č.3 I. ZMĚNA Č.3. ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle@usbrno.cz

Více

ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jeremenko

ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jeremenko 6.11.2014 13.1.2015 21.1.2015 Obsah 1 Cíle a účel řešení územní studie... 2 2 Vymezení řešeného území... 2 3 Základní urbanistická koncepce a její regulace... 2 ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jeremenko 3.1 HODNOTY

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 MIŘETICE NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

NÁVRH ZADÁNÍ Změna č.1 Územního plánu Kočí (dále jen Změna č.1 ÚP Kočí)

NÁVRH ZADÁNÍ Změna č.1 Územního plánu Kočí (dále jen Změna č.1 ÚP Kočí) NÁVRH ZADÁNÍ Změna č.1 Územního plánu Kočí (dále jen Změna č.1 ÚP Kočí) ZADÁNÍ OBSAHUJE HLAVNÍ CÍLE A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY č.1 ÚPO KOČÍ Zadání vypracoval: Městský úřad Chrudim odbor územního

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 Dle rozdělovníku Váš dopis značky Naše značka Vyřizuje/linka PRAHA Ing. Lexová / l. 2183 07.10.2008 Věc: Posuzování vlivů záměru

Více

Územní plán města Znojma a obcí Dobšice, Kuchařovice, Nový Šaldorf Sedlešovice a Suchohrdly I. ZMĚNA Č. 3 NA ÚZEMÍ OBCE NOVÝ ŠALDORF- SEDLEŠOVICE

Územní plán města Znojma a obcí Dobšice, Kuchařovice, Nový Šaldorf Sedlešovice a Suchohrdly I. ZMĚNA Č. 3 NA ÚZEMÍ OBCE NOVÝ ŠALDORF- SEDLEŠOVICE Územní plán města Znojma a obcí Dobšice, Kuchařovice, Nový Šaldorf Sedlešovice a Suchohrdly I. ZMĚNA Č. 3 NA ÚZEMÍ OBCE NOVÝ ŠALDORF- SEDLEŠOVICE Název díla : ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA ZNOJMA A OBCÍ DOBŠICE, KUCHAŘOVICE,

Více

rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje

rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje STAVEBNÍ FÓRUM OSTRAVA 12. listopadu 2008 obsah situování kraje v Evropském prostoru potenciál rozvoje a vazby na dopravní infrastrukturu dopravní

Více

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov 1 Na základě návrhu vlastníka pozemku (občana obce) schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání rozhodnutí o pořízení Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov.

Více

Úsek územního plánování OBSAH DOKUMENTACE. Odůvodnění změny č.4 Územního plánu obce Životice u Nového Jičína obsahuje: (schéma dokumentace ZÚR MSK) -

Úsek územního plánování OBSAH DOKUMENTACE. Odůvodnění změny č.4 Územního plánu obce Životice u Nového Jičína obsahuje: (schéma dokumentace ZÚR MSK) - ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ŽIVOTICE U NOVÉHO JIČÍNA - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nový Jičín Odbor územního plánování a stavebního řádu Úsek územního plánování Určený zastupitel:

Více

ZMĚNA č. 2. územního plánu obce ZLONÍN NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: Obecní úřad Zlonín Zlonín 8, 250 64 Zlonín

ZMĚNA č. 2. územního plánu obce ZLONÍN NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: Obecní úřad Zlonín Zlonín 8, 250 64 Zlonín ZMĚNA č. 2 územního plánu obce ZLONÍN NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Obecní úřad Zlonín Zlonín 8, 250 64 Zlonín Pořizování na základě splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti podle

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC (NÁVRH)

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC (NÁVRH) ZADÁNÍ (NÁVRH) ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC Pořizovatel: Městský úřad Nový Bor stavební úřad a úřad územního plánování Nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor návrh ZADÁNÍ pro zpracování změny č.3 územního

Více

HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1. (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) TEXTOVÁ ČÁST KA * KA

HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1. (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) TEXTOVÁ ČÁST KA * KA HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN (k.ú. Hynčina, Křižanov u

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU P O D O L Í

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU P O D O L Í NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU P O D O L Í Pořizovatel: Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby, oddělení územního plánování a památkové péče Datum zpracování: 16.5.2012 OBSAH Úvod TEXTOVÁ ČÁST a) Požadavky

Více

ZMĚNA č. 4. územního plánu sídelního útvaru ROZTOKY NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: Městský úřad Roztoky Nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky

ZMĚNA č. 4. územního plánu sídelního útvaru ROZTOKY NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: Městský úřad Roztoky Nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky ZMĚNA č. 4 územního plánu sídelního útvaru ROZTOKY NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Městský úřad Roztoky Nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky Pořizování na základě splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně

Více

ZADÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

ZADÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZADÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE únor 2013 POŘIZOVATEL: Krajský úřad Jihomoravského kraje odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Návrh Zadání Zásad

Více

Změny č. 1. Zadání změny č. 1 ÚPVÚC Písecko - Strakonicko

Změny č. 1. Zadání změny č. 1 ÚPVÚC Písecko - Strakonicko Zadání Změny č. 1 ÚPVÚC Písecko - Strakonicko Zpracoval: Pořizovatel: Krajský úřad Jihočeský kraj odbor územního plánování, stavebního řádu a investic U Zimního stadionu 1952/2 370 76 České Budějovice

Více

JIŽNÍ OBCHVAT DOLNÍHO BUKOVSKA VYHLEDÁVACÍ STUDIE

JIŽNÍ OBCHVAT DOLNÍHO BUKOVSKA VYHLEDÁVACÍ STUDIE OBJEDNATEL: SDRUŽENÍ DOLNÍ BUKOVSKO PK OSSENDORF s.r.o. Tomešova 1 602 00 Brno ZESA spol. s r.o. Jírovcova 21 České Budějovice PŘEHLEDNÁ SITUACE ÚZEMÍ DŮVODY ZPRACOVÁNÍ Hlavními důvody k pořízení VS jižního

Více

RYCHLOSTNÍ SILNICE R55

RYCHLOSTNÍ SILNICE R55 Ing. Karel Chudárek Ředitel Správa Zlín RYCHLOSTNÍ SILNICE R55 ROZDĚLENÍ RYCHLOSTNÍ KOMUNIKACE R55: [1] Rychlostní silnice R55 1. R55 5501 Olomouc - Kokory Olomoucký kraj 2. R55 5502 Kokory Přerov Olomoucký

Více

Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy Ú Z E M N Í P L Á N M Ě S T A S T R Á Ž N I C E Z m ě n a č. V Opatření obecné povahy Změna č. V územního plánu města Strážnice Zastupitelstvo města Strážnice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona

Více

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 8 401 00 ÚSTÍ NAD LABEM Příloha č. 2 Odbor rozvoje města Vyřizuje: Mgr. Adamčík / tel.:475271624 ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE Územní studie Nová Ves Z19-3, Z19-106

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 20. 2. 2014 Č. j.:11330/env/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Návrh územních systémů ekologické stability. Sestavila: Eva Boucníková

Návrh územních systémů ekologické stability. Sestavila: Eva Boucníková Návrh územních systémů ekologické stability Sestavila: Eva Boucníková ÚSES je vybraná soustava ekologicky stabilnějších částí krajiny, účelně rozmístěných podle funkčních a prostorových kritérií: Rozmanitost

Více

Posouzení vlivů SeStra II na životní prostředí (SEA)

Posouzení vlivů SeStra II na životní prostředí (SEA) Posouzení vlivů SeStra II na životní prostředí (SEA) Michal Musil 22. února 2012 Seminář Jak probíhá příprava SeStra II Obsah prezentace Základní informace o SEA Postup SEA Zapojení veřejnosti Co SEA je

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. P Í S T I N A ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 duchacek@usbrno.cz

Více

Trans-evropský koridor č. IV

Trans-evropský koridor č. IV Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ Trans-evropský koridor č. IV 1. Číslo multimodálního koridoru TEN a mezinárodní značení: Trans-evropský koridor

Více