Seznam územně plánovací dokumentace, územních studií a významných oborových podkladů:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seznam územně plánovací dokumentace, územních studií a významných oborových podkladů:"

Transkript

1 Příloha č. 2 Zadání ZÚR JMK Seznam ÚPD, ÚS a VOP Seznam územně plánovací dokumentace, územních studií a významných oborových podkladů: Schválené ÚP VÚC na území Jihomoravského kraje jsou: ÚP VÚC okresu Hodonínsko schválen usnesením vlády ČR ze dne 19. března 1998 č. 187, zpracovatel Terplan a. s. ÚP VÚC Chráněné krajinné oblasti Moravský Kras schválen usnesením vlády ČR ze dne 1. července 1998 č. 473, zpracovatel Urbanistické středisko Brno, spol. s r. o. Rozpracované ÚP VÚC na území Jihomoravského kraje jsou: ÚP VÚC okresu Znojmo projednán veřejnoprávně koncept ÚP VÚC okresu Znojmo, zahájení projednání , práce pozastaveny aţ do doby dořešení a vyjasnění sporných záleţitostí, zpracovatel Urbanistické středisko Brno, spol. s r. o. Územně plánovací podklady jsou: a) Územní studie Jihomoravského kraje: Urbanistická studie rozvojových zón letiště Brno Tuřany, Černovická terasa a Šlapanice, 2006 Koordinační územní studie, prověřuje rozvoj v oblasti veřejného mezinárodního letiště Brno Tuřany. Generel dopravy Jihomoravského kraje, 2006 Generel dopravy Jihomoravského kraje je územně plánovacím podkladem v oblasti dopravy pro rozvojové dokumenty Jihomoravského kraje. Je zohledněn v Prognóze Jihomoravského kraje. Obsahuje části : A_Modelování A_Rozborová část B_Prognostická část C_Návrhová část (hromadná, letecká, silniční, ţelezniční, vodní, schéma intenzit, atd. Územně plánovací podklad. Projednaný jako oborový dokument. Vyhledávací studie trasy silnice R 43 Boskovickou brázdou v úseku mezi Troubskem a Kuřimí, HBH, 2005 Studie prověřuje ve variantách moţnost vedení R 43 mezi Troubskem a Kuřimí Boskovickou brázdou pro převedení tranzitní dopravy. Studie R 43 boskovickou brázdou dle ing.arch. Bystřičana, která vznikla na základě iniciativy občanských sdruţení proti vedení R 43 přes Bystrc, byla v řešení zohledněna. Projednaný územně plánovací podklad. Respektovat závěry vyhledávací studie. Urbanistická studie Lednicko valtického areálu, 2. etapa,

2 Územní prognóza Jihomoravského kraje, zpracovatel Urbanismus Architektura Design Studio, s.r.o. (včetně Posouzení vlivů ÚPG JMK na ţivotní prostředí) Je dokumentem splňujícím poţadavky zajištění vyváţeného a trvale udrţitelného rozvoje celého Jihomoravského kraje. Územní prognóza, která na rozdíl od ÚP VÚC můţe pracovat s dlouhodobějšími perspektivami, umoţní definování dlouhodobějších vizí rozvoje území kraje. Projednaný územně plánovací podklad. Posouzení vlivů ÚPG JMK na ţivotní prostředí (Invest Projekt červen 2004) Posouzení vlivů ÚPG JMK na ţivotní prostředí (SEA) vyhodnocovala a posuzovala průběţně Územní prognózu Jihomoravského kraje Generel regionálního a nadregionálního ÚSES na území Jihomoravského kraje, 2003 Generel ÚSES JMK obsahuje aktuální koncepční řešení nadregionální a regionální úrovně ÚSES, které je třeba koordinovat s řešením místní úrovně ÚSES a s jinými záměry vyuţití území. Územně plánovací podklad. Závazná je celková koncepce řešení prověřená mj. v rámci územní prognózy JMK. Důleţitým vodítkem pro úpravy a zpřesňování polohy a vymezení biocenter a biokoridorů je míra přesnosti jejich lokalizace v generelu. Studie rychlostní silnice R 43 v úseku Svitávka hranice Jihomoravského kraje, 2001 Studie jihovýchodní tangenty města Brna v rozsahu propojení D1-D2-R52, 2001 Prověřovací územní studie v oblasti jihozápadně města Brna (2008) Územní studie prověření trasy Boskovické spojky a přeloţky silnice II/374 b) Územně analytické podklady Jihomoravského kraje Územně analytické podklady obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů, vyplývajících z právních předpisů nebo stanovených na základě zvláštních právních předpisů nebo vyplývajících z vlastností území, záměrů na provedení změn v území, zjišťování a vyhodnocování udrţitelného rozvoje území a určení problémů k řešení v ÚPD. Územně plánovací podklad. c) Další významné oborové podklady jsou: Technicko-ekonomická studie vyuţití lokality Brno Tuřany pro průmyslové vyuţití, (Kovoprojekta Brno, 2006) Obsahuje technicko ekonomické nároky na otevření nové rozvojové zóny pro pracovní příleţitosti republikového významu. Studie. Problémová studie Větrná eroze půdy v JMK a návrh jejího řešení Souhrn návrhů Generelu krajských silnic (odbor dopravy KrÚ JMK 11/2006) (UDIMO Ostrava, 12/2005) Schváleno Radou JMK 12/

3 Studie protipovodňových opatření Jihomoravského kraje pro území: Vyškovska, Hodonínska, Břeclavska, Pohořelicka, Brno-venkova, města Brna, Znojemska a Blanenska (PŐYRY Environment a.s. Brno, 05/2007) Projednaná studie. Koordinační studie VRT 2003 (IKP CE, červenec 2004) Úkolem Koordinační studie VRT 2003 bylo zpracovat aktualizaci ÚTP Koridory VRT v ČR jakoţto nový, ucelený a přehledný materiál s cílem minimalizovat variantnost tras, který bude slouţit jako podklad pro proces územního plánování ochrany tras pro budoucí realizaci vysokorychlostního systému. Koordinační studie. Aktivní zóny záplavového území (Povodí Moravy, 2007) Aktivní zóny záplavového území - příslušný materiál obdrţel KrÚ JMK, OŢP dopisem z Povodí Moravy s.p. dne Podle 66 vodního zákona je vodohospodářský orgán povinen záplavové území stanovit na návrh správce vodního toku (správce vodního toku Svratky a Svitavy je Povodí Moravy). Koncepce ochrany přírody JMK (více zpracovatelů, 2005) Cílem zpracování koncepce je v souladu se zákonem a v souladu s principy Státního programu ochrany přírody a krajiny, jako dokumentu schváleného usnesením vlády č. 415 ze dne 17. června 1998, vytvořit funkční koncepční systém ochrany přírody a krajiny, tj. stanovit systém pravidel a opatření pro ochranu a vytváření ekologicky stabilní krajiny, při zachování biologické rozmanitosti a trvale udrţitelného rozvoje. Materiál zpracovaný dle zákona č. 114/ 1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, koncepční dokument kraje pro desetileté období. Plán hlavních povodí ČR Schválen usnesením č. 562 ze dne Plán oblasti povodí Dyje Plán oblasti povodí Moravy Návrhy strukturálních řešení protierozních a protipovodňových opatření v povodí Svratky a Dyje, zpracované MŢP, 2007 Cílem Návrhů je sníţit vodní erozi půdy, zvýšit retenci vody v krajině a zvýšit tak protipovodňovou ochranu měst a obcí. Plán odpadového hospodářství Jihomoravského kraje Plán byl schválen Zastupitelstvem JMK dne Regionální surovinová politika Jihomoravského kraje Koncepce vodohospodářské politiky Mze pro období vstupu do EU ( ) Územní studie aglomeračních vazeb města Brna a jeho okolí (Atelier ERA - sdruţení architektů Fixel & Pech, 2009) Oborová studie Revize osy NRBK K161 (N) Novomlýnské nádrţe. Vymezení skladebných částí NRBK a navazujících hierarchických systémů ÚSES. Model silniční dopravy pro výhledovou šíť JMK (HBH projekt,2009) 3

4 d) Další podklady jsou: 1. Vyhodnocení variant trasy silnice R43 v prostoru přírodní památky Krkatá bába z hlediska vlivů na ŢP, Löw & spol., s. r. o., Podklad pro vyhodnocení variantního vedení trasy R43, Ředitelství silnic ČR, pobočka Brno, Rychlostní komunikace R43 - vlastnické vztahy (k. ú. Rozdrojovice, Jinačovice, Moravské Knínice, Kuřim a Malhostovice), Oddělení informatiky a investic RRR, okresní úřad Brno - venkov, R43 v úseku Hluboké dvory, Lipůvka - Sebranice, HBH projekt, spol. s r. o., Rychlostní silnice R43 úsek Troubsko - Kuřim (DUR), Dopravoprojekt Brno, Návrh trasy silnice R43 v prostoru přírodní památky Krkatá Bába (vyhledávací studie) - Hluková studie, ENVIROAD s. r. o., Ostrava, Rychlostní komunikace R43, Kuřim - Sebranice (srovnávací studie), Transconsult s. r. o., Posouzení dvou severních variant tras VRT vedených do ŢUB územím okresu Brno-venkov a Brno-město, USB s. r. o., Posouzení dvou jiţních variant tras VRT vedených do ŢUB územím okresu Brnovenkov a Brno-město, USB s. r. o., Upřesnění koridoru VRT Praha - Brno při jiţním zapojení do ŢUB v oblasti Troubsko, SUDOP Brno, s. r. o., Upřesnění koridoru VRT Praha - Brno při severním zapojení do ŢUB v oblasti obce Česká a městské části Brno - Ivanovice, SUDOP Brno, s. r. o., Studie VRT v v úseku Kývalka Modřice (SUDOP Brno, 11/2006) 13. Rekonstrukce a elektrizace ţelezniční trati Hrušovany u Brna - Ţidlochovice, SUDOP Brno, s. r. o., Studie územních dopadů rekonstrukce a elektrizace ţelezniční trati Hrušovany u B. - Ţidlochovice (Saura, 2005) 15. Technická studie Křenovické spojky tratí 300 a 340 (IKP, 2005) vč. zhodnocení vlivů na ţivotní prostředí (Lőw a spol,2005) 16. Studie proveditelnosti severojiţního kolejového diametru (Cityplan, 2003) 17. Socioekonomická analýza prodlouţení Baťova kanálu o úsek Hodonín - soutok Morava/Dyje - technická studie (Vodní cesty, 2006) 18. Veřejné logistické centrum Břeclav - regionální vazby a marketing (SUDOP Brno, 2006) 19. Studie připojení Černovické terasy na D1 a areálu Ikea na D2 (výkresy), Dopravoprojekt Brno, Studie rozšířené dálnice D1 v úseku Kývalka - Holubice, Dopravoprojekt Brno,1999 4

5 21. Studie rozšíření dálnice D1 v úseku Kývalka - Holubice - Aktualizace studie, Dopravoprojekt Brno, Záznam z jednání na akci "Studie rozšíření dálnice D1", Dopravoprojekt Brno, Studie dopravního řešení v oblasti mimoúrovňové křiţovatky dálnic D1 a D2 (pozvánka), Dopravoprojekt Brno, Studie dálniční křiţovatky D1 a D2 a připojení Černovické terasy na dálnici D1 (pozvánka na jednání), Dopravoprojekt Brno, DUS Návrh dopravní obsluhy území přiléhajícího k dálnicím D1 a D2 a prověření jeho napojení prostřednictvím dálničních křiţovatek (Viaconsult, 2007) 26. Dálniční křiţovatka Rohlenka, stanovení intenzit dopravy..., Adias s. r. o., Napojení JVT na D1 v prostoru MUK Tvaroţná - Holubice, Viapont, s. r. o., Napojení stávající silniční sítě na dálnici D1 v prostoru Rohlenka (2 výkresy), Dopravoprojekt Brno, Přehledná situace JZT a JVT města Brna (pracovní projednání), Jihozápadní tangenta, prověření úseku Troubsko Blučina, (HBH Projekt spol. s.r.o., 2002) 31. Jihozápadní tangenta města Brna prověření technického řešení v jiţním segmentu (Pragoprojekt, a.s., 2006) 32. Studie JV tangenty města Brna (PK Ossendorf s.r.o., 2001) 33. Dopravní a urb. studie u R52, Hluková studie, Klimat s. r. o., Jihozápadní tangenta R52 - D2, Rajhrad - Blučina (Situace zájmové oblasti), Dopravoprojekt Brno, Silnice I/19 Kunštát - Svitávka, vyhledávací studie, HBH projekt, spol. s r. o., Přeloţka silnice I/38 Vranovská Ves - Kasárna, vyhledávací studie, HBH projekt, spol. s r. o., Silnice I/53 Znojmo - Pohořelice, technická studie, PK Ossendorf s. r. o., Silnice I/43 v úseku D1 - Kuřim, Průvodní zpráva, Dopravoprojekt Brno, Studie úprav sil. I/ 38 Hatě - úsek mezi rakouskou a českou celnicí.., Profi Jihlava s. r. o., Přeloţka silnice II/152, Ing. Ján Martinkovič, Křiţovatka sil. II/ Olympie, Modřice II (Dokumentace pro územní rozhodnutí), Ing. Vlastislav Novák, Posouzení vlivů přeloţky silnice č. II/152 "Obchvat obce Ţelešice" na ŢP pro varianty A a B, Ing. Ladislav Vondráček, Přeloţka silnice II/416 Blučina obchvat (HBH Projekt spol.s r.o., 10/2006) 44. Studie přeloţky silnice II/385 Čebín - Hradčany (Dopravoprojekt, 2006) 45. Silnice II/416 Ţidlochovice - Pohořelice, optimalizace přeloţky v k.ú. Unkovice (Silniční projekt, 2005) 5

6 46. Studie optimalizace dopravní obsluţnosti území okresů Brno venkov, Brno město, Odbor dopravy MMB, BKOM Brno, Útvar dopravního inţenýrství, Studie optimalizace dopravní obsluţnosti území v oblastech Tišnovsko, Kuřimsko, Brno - město, Odbor dopravy MMB, BKOM Brno, Útvar dopravního inţenýrství, Technické limity vyuţití území a jiná závazná omezení v okrese Blansko (textová část a tabulky s obsahem doprovodných databází), IRI, s. r. o., Technické limity vyuţití území a jiná závazná omezení v okrese Blansko (metadata), IRI, s. r. o., Technické limity vyuţití území a jiná závazná omezení v okrese Břeclav (textová část a tabulky s obsahem doprovodných databází), IRI, s. r. o., Technické limity vyuţití území a jiná závazná omezení v okrese Břeclav (datový model), IRI, s. r. o., Technické limity vyuţití území a jiná závazná omezení v okrese Hodonín (textová část a tabulky s obsahem doprovodných databází), IRI, s. r. o., Technické limity vyuţití území a jiná závazná omezení v okrese Hodonín (datový model), IRI, s. r. o., Technické limity vyuţití území a jiná závazná omezení v okrese Vyškov (textová část a tabulky s obsahem doprovodných databází), IRI, s. r. o., Technické limity vyuţití území a jiná závazná omezení v okrese Vyškov (datový model), IRI, s. r. o., Technické limity vyuţití území a jiná závazná omezení v okrese Znojmo (textová část a tabulky s obsahem doprovodných databází), IRI, s. r. o., Technické limity vyuţití území a jiná závazná omezení v okrese Znojmo (metadata), IRI, s. r. o., Limity vyuţití území a jiná závazná omezení (limity) v okrese Blansko (Ochrana přírody a krajiny), Ageris, s. r. o., Limity v okresech Blansko a Znojmo (Ochrana přírody a krajiny) Návrh podrobného popisu datových struktur, Ageris, s. r. o., Limity v okrese Břeclav (Ochrana přírody a krajiny), Ageris, s. r. o., Limity v okrese Hodonín (Ochrana přírody a krajiny), Ageris, s. r. o., Limity v okrese Vyškov (Ochrana přírody a krajiny), Ageris, s. r. o., Limity v okrese Znojmo (Ochrana přírody a krajiny), Ageris, s. r. o., Limity v okrese Brno-venkov (Ochrana přírody a krajiny) - Textová část, Ageris, s. r. o., Limity v okrese Brno-venkov (Ochrana přírody a krajiny) - Příloha k textové části, Ageris, s. r. o., Limity v okrese Brno-venkov (Ochrana přírody a krajiny) - Tabulková část, Ageris, s. r. o., Limity v okrese Brno-venkov (vyplývající z potřeb obrany a ochrany státu a pásem hygienické ochrany ţivočišné výroby), Atelier ERA,

7 68. Limity v okrese Brno-venkov (aktualizace), IRI, s. r. o., Limity a jiná závazná omezení ochrany přírody a krajiny v území VÚC Pálava, Löw & spol., s. r. o., Návrhy opatření k realizaci projektu Čisté povodí Svratky - zpracovatel AQUATIS, a.s., rok Čisté povodí Svratky - realizace opatření I.etapa zpracovatel Póyry Environment a.s., rok Studie odkanalizování určených lokalit ovlivňujících kvalitu vody v Brněnské údolní nádrţi", zpracovatel Póyry Environment a.s., rok Návrh vybudování protipovodňových opatření v povodí řeky Svratky nad Brněnskou údolní nádrţí (Povodí Moravy, 2003) 74. Odborné posouzení protipovodňové ochrany statutárního města Brna, Prof. jaromír Říha, CSc., Strategie pro Brno (2007) 76. Územní plán města Brna (1994) 77. Veřejné logistické centrum Břeclav regionální vazby a marketing (studie, SUDOP Brno, Eurovision 2006, zadavatel Jihomoravský kraj) 78. REDETRAL, logistické centrum Břeclav pilotní projekt (DHV CR, spol. s.r.o., červen 2006) 79. Vyhledávací studie pro lokalizaci brownfields na území JMK (pro CI a JMK) a Návrh revitalizace vybraných brownfields v JMK (pro RRA JM) 80. Hodnocení krajinného rázu NP Podyjí a jeho ochranného pásma (Společnost pro ţivotní prostředí spol. s r.o. Brno, 2004) 81. Studie Aktualizace koncepce vysokorychlostních tratí", kterou pro Ministerstvo dopravy t. č. zpracovává SUDOP Praha, prověřit průběţné výstupy 82. Koordinační studie dopravního napojení území obcí Tvaroţná, Jiříkovice a Sivice na dálnici D1, Návrh trasy silnice R 43 v prostoru přírodní památky Krkatá bába vyhledávací studie, Vyhledávací studie obchvatu Petrova, Jihozápadní tangenta prověření úseku Troubsko Blučina, Posouzení dopravně urbanistického rozvoje a širších územních vztahů města Brna v oblasti MČ Obřany - Maloměřice, Bílovice nad Svitavou a obcí spádujících k městu Brnu silnicí II/ ÚP VÚC Břeclavska 88. Studie Ministerstva dopravy "Vyhledávací varianty trasy v parametrech R 55 mezi dálnicí D 2 a státní hranicí s Rakouskem", ing. Kalčík, únor Studie "Posouzení Alternativvní koncepce komunikační sítě v širším okolí brněnské aglomerace", ing. M. Strnad, leden Studie "rychlostní silnice R 43 v Brněnské aglomeraci: modely dopravních zátěţí, ing. Z. Kotek,

8 91. Hodnocení vlivů dle 45 i zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, záměru - rychlostní silniční spojení Brna s Vídní na základě podkladů k záměrům: R 52 Pohořelice - Mikulov, I/55, Břeclav - obchvat, R 55 - úsek obchvat Břeclavi a návrhu ÚP VÚC Břeclavska, Mgr. O. Volf, 2007" 92. Přestavba ţelezničního uzlu Brno. Varianta B s nádraţím v centru. Občanská koalice Nádraţí v centru, únor Vyhledávací studie rychlostní silnice R43 v úseku Letovice - Litomyšl, diplomová práce FAST VUT Brno. Petr Polák, květen Vyhledávací studie trasy rychlostní silnice R55 mimo ptačí oblast Bzenecká doubrava - Stráţnické Pomoraví, Ing. Jiří Kalčík, duben Vyhledávací studie Troubsko, Rajhrad (HBH Projekt spol. s.r.o., 2004) 96. II/152 Ţelešice obchvat, DUR (Pudis, a.s., 2006) 97. Rychlostní silnice R 52 stavba 5204 Pohořelice Ivaň (zpracovatel HBH Projekt, spol. s r.o.) 98. Rychlostní silnice R 52 stavba 5205 Ivaň Perná (zpracovatel HBH Projekt, spol. s r.o.) 99. Rychlostní silnice R 52 stavba 5206 Perná státní hranice Česká republika/rakousko (zpracovatel SUDOP Praha, a.s.) 100. Srovnávací studie R52 Pohořelice - Mikulov - hraniční přechod ČR/Rakousko a R55 Břeclav (D2) hraniční přechod ČR/Rakousko, DHV CR R 5508 Staré Město Moravský Písek, DÚR (Sdruţení R 55, stavba 5508, HBH Projekt spol. s r.o. vedoucí člen sdruţení), 7/ R 5509 Moravský Písek-Bzenec, DÚR (HBH Projekt spol. s r.o.), 09/ R 5509 Moravský Písek-Bzenec, Aktualizace DÚR (HBH Projekt spol. s r.o.), 1/ R 5510 Bzenec Bzenec Přívoz, DÚR (HBH Projekt spol. s r.o.), 10/ R 5510 Bzenec Bzenec Přívoz, Nalezení optimálního technického řešení vedení trasy rychlostní silnice R55 přes Ptačí oblast Bzenecká Doubrava Stráţnické Pomoraví (HBH Projekt spol. s r.o.),10/ R 5511 Bzenec Přívoz-Rohatec, DÚR (HBH Projekt spol. s r.o.), 02/ R 5511 Bzenec Přívoz-Rohatec, Dokumentace EIA (HBH Projekt spol. s r.o.), 10/ R55 v úseku Rohatec Břeclav, Technická studie (HBH Projekt spol. s r.o.), 09/ R55 v úseku Rohatec Břeclav, Dokumentace EIA (HBH Projekt spol. s r.o.), 07/ R55 v úseku Moravský Písek-Rohatec, Technická studie variantní řešení (HBH Projekt spol. s r.o.), 02/ R55 Otrokovice Rohatec, Srovnávací studie (HBH Projekt spol. s r.o.) 6/ R55,Expertiza srovnávací studie R55 Otrokovice Rohatec (Jacobs Consultancy spol. s r.o.), 11/2008 8

9 113. R55,Biologická studie-bzenecká Doubrava z hlediska ptáků, obojţivelníků (Natura Servis s.r.o.,10/ R55 Napajedla D2 Břeclav, STPÚ,Dodatek-Průchod R55 Bzeneckou Doubravou (Mott MacDonald Praha, spol. s.r.o.) 12/ Rozšíření D1-6p-prověření průchodnosti území pro připojení DIS (PK OSSENDORF s.r.o.) 116. Koordinační studie MÚK Brno, jih MÚK Sokolova (PK OSSENDORF s.r.o.) 117. Koordinační studie MÚK Brno, centrum-most Bohunická (PK OSSENDORF s.r.o.) 118. Posouzení kapacity křiţovatky Hněvkovského Sokolova (HBH Projekt, spol. s r.o.) 119. Dokumentace EIA dle 8 zák.100/2001sb. D1 stavba (HBH Projekt, spol. s r.o.) variantní řešení připojení MÚK Brno, jih na niţší komunikační síť (PK OSSENDORF s.r.o.) 121. Dopravně urbanistická studie Komárova (Atelier ERA, sdruţení architektů FIXEL-PECH) 122. Studie mostů D1-228, D1-229, D1-230, D1-239(Projekční kancelář PRIS spol. s.r.o.) 123. D Stavebně technický průzkum, pedologický průzkum a diagnostika mostů (GEOSTAR, spol. s.r.o.) 124. Komplexní studie vodohospodářského řešení (Poyry Environment a.s.) 125. Dopracování dokumentace EIA k 3. variantnímu řešení (HBH Projekt, spol. s r.o.) 126. Studie alternativních objízdných trasv okolí Brna (ELTODO EG, a.s.) 127. Dopravní intenzity pro MÚK, Brno, jih a MÚK Hněvkovského (Ing. Břetislav Regner) 128. Stanovení intenzit dopravy na souvisejících křiţovatkách (HBH Projekt, spol. s r.o.) 129. D1, stavba doplnění DÚR (Dopravoprojekt Brno) 130. Aktualizace biologického průzkumu v rozsahu EIA pro stavby 01171, 01172, 01191, 01311, (HBH Projekt spol. s r.o. /2006) 131. Dálnice D1 Ekodukt v km 183,300 (Link Projekt, s.r.o. /2006) 132. Srovnávací studie objektů pro zajištění migrace zvěře v území stavby D Kývalka Bosonohy (HBH Projekt spol. s r.o. /2008) 133. Rozšíření dálnice D1 v úseku Kývalka Holubice na šestipruhové uspořádání, stavba Kývalka Bosonohy DÚR (HBH Projekt spol. s r.o. /2008) 134. Rozšíření dálnice D1 v úseku Kývalka Holubice na šestipruhové uspořádání, stavba Bosonohy Starý Lískovec DÚR (SHB, a.s. /2008) 135. Koordinace stavby Bosonohy Starý Lískovec s plánovaným připojením R43 na D1 (SHB, a.s. /2008) 9

10 136. D Průzkum stávajícího hlukového zatíţení (SHB, a.s. /2009) ) Rozšíření dálnice D1 v úseku Kývalka Holubice na šestipruhové uspořádání, stavba Brno, jih Brno, východ DÚR (Dopravoprojekt Brno a.s. / 2007) ) D Průzkum stávajícího hlukového zatíţení (EKOLA group, spol. s r.o. /2009) 139. Připojení BPZ Černovická terasa na dálnici D1, 1. etapa 1. část DÚR (PK OSSENDORF s.r.o. /2009) 140. Připojení BPZ Černovická terasa na dálnici D1, 2. etapa DÚR Dopravoprojekt Brno a.s. / 2006) 141. Připojení BPZ Černovická terasa na dálnici D1, 2. etapa Aktualizace DÚR (Dopravoprojekt Brno a.s. / 2009) 142. D Doplňující průzkum stávajícího hlukového zatíţení (EKOLA group, spol. s r.o. /2009) 143. Prověření trasy VMO MÚK Heršpická MÚK Vodařská pod tělesem nového ŢUB, Via Consult Projekt listopad Silnice I/42 Brno VMO, tunel Vinohrady MÚK Rokytova MÚK Ostravská, vyhledávací studie, Via Consult Projekt září Přeloţka silnice I/41 Brno Bratislavská radiála, technická studie, prosinec 2007, Ing. Vlastislav Novák, CSc., Ant. Procházky 4c, Brno) 146. Silnice I/42 Brno VMO tunel Červený kopec, vyhledávací studie, PK Ossendorf s.r.o., srpen Silnice I/42 Brno VMO Mariánské náměstí s variantním kříţením řeky Svratky, technická studie, PK Ossendorf s.r.o. listopad I/42 Brno, VMO, MÚK Hlinky rozšíření o připojovací pruh Praţská radiála DSP/DZS zpracoval PK Ossendorf, rozšíření o křiţovatku u 4. brány BVVzpracoval Dopravoprojekt Brno 149. I/42 Brno, Dobrovského B, podklady pro DSP zpracoval SUDOP,DSP + DZSzpracovali Ossendorf, Amberg, Dosing 150. I/42 Brno, VMO, MÚK Dobrovského Svitavská radiála, DÚR Dopravoprojekt Brno, DSP + DZS Dopravoprojekt Brno 151. I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí, DSP MottMacDonald + Dopravoprojekt Brno 152. I/42 Brno Ţabovřesky mosty ev.č ,2 a ev.č A.1,2, DÚR Dosing 153. I/42 Brno, VMO Fanderlíkova _ Luční, DÚR PK Ossendorf 154. Stavby sloučeny do I/42 Brno Ţabovřesky mosty ev.č ,2 a ev.č A.1,2,DSP PK Ossendorf - Dosing 155. Stav a připravenost silnic kategorie D, R a I. třídy Jihomoravský kraj, PK OSSENDORF R 43 ve vazbě na dopravní řešení širšího území, PK OSSENDROF Páteřní síť dálnic a rychlostních silnic v ČR, A. Brunclík, V. Vorel a kolektiv,

11 158. Studie účelnosti a proveditelnosti (STPÚ) Rychlostní silnice R55 Napajedla D2 Břeclav, Mott MacDonald, s. r. o., říjen 2003, Praha Technická studie Optimalizace trasy R 55 v úseku Bzenec Přívoz Rohatec HBH Projekt spol. s r.o., 2009, září Brno Studie hodnotící vlivy na ţivotní prostředí variantních řešení záměru rychlostní silnice R55 v úseku Otrokovice Rohatec. EKORA s.r.o., březen 2009, Praha Posouzení vlivu plánované rychlostní komunikace R52 Pohořelice Mikulov (Drasenhofen) na ptactvo v oblasti vodního díla Nové Mlýny. Josef Chytil, Centrum ekologické výchovy Pálava, říjen 2003, Mikulov Přehled výskytu některých druhů obratlovců v prostoru plánované výstavby rychlostní silnice R52 v úsecích stavby 5204 a Miroslav Šebela, duben Studie tahových cest obojţivelníků a plazů a dalších druhů drobných savců a návrhy opaření Rychlostní silnice R52, Ivaň Perná přírodovědný průzkum, Ivan Zwach, Biokonsulting, prosinec 2006, srpen 2007, pro HBH Projekt spol. s r.o Rychlostní silnice R52 stavba 5205 Přírodovědný průzkum území stavby. Ecological Consulting a.s., srpen 2008, pro HBH Projekt spol. s r.o Rychlostní komunikace R52 v úseku Pohořelice Mikulov stavba R5205, průzkum z hlediska výskytu brouků (Coleoptera). J. Klouček, 2008, pro HBH Projekt spol. s r.o Vyhledávací studie Rychlostní silnice R52 Pohořelice Mikulov (Drasenhofen). HBH Projekt spol. s r.o., květen Komparativní studie R52 a R55. DHV ČR, spol. s r.o., Brno Vyhledávací studie Rychlostní silnice R55 Břeclav, D2 hranice ČR/Rakousko, Reinthal. HBH Projekt spol. s r.o., Brno, leden Návrh kompenzačních opatření na R52 slanisko u Mikulova. Natura Servis s.r.o., březen 2009, Hradec Králové D vizualizace tras rychlostní silnice R55 a R52.HBH Projekt spol. s r.o., Brno, květen Technická studie Rychlostní silnice R43 v úseku Svitávka hranice Jihomoravského kraje, HBH Projekt spol. s r.o., Brno, prosinec Aktualizace technické studie Rychlostní silnice R43 v úseku Kuřim Svitávka, HBH Projekt spol. s r.o., Brno, říjen Intenzity dopravy variantních řešení Silnice R43 Kuřim Svitávka, ADIAS s.r.o., atelier dopravního inţenýrství, Brno, listopad Dopravní studie variant rychlostní silnice R55 a silničního spojení Brna a Vídně, Dufek, Obchvat Břeclavi a R55 : Technické posouzeni studií Ing. Kalčíka a [HBH Projekt spol. s r. o.., P. Holcner, Obchvat Břeclavi a R55 : Posouzení vzájemných souvislostí pro dvě silniční trasy Brno - Vídeň.. P. Holcner,

12 177. Optimalizace trasy R43 v úseku D1 - Kuřim. Studie, Kalčík Optimalizace trasy R43 v úseku Kuřím Černá Hora. Studie, Kalčík, ADIAS s. s r.o., Modely intenzit dopravy pro koncept Územního plánu města Brna DOPING, Město Brno kordon průzkumů IAD na vjezdech do města, 2004 {včetně doplnění o pentlogramy, 2005) 181. Hlukové studie pro jiţní část Brna a přilehlou část brněnské aglomerace (objednavatel ŘSD, Krajská hygienická stanice JMK) a dočasné výjimky pro provoz hlavních silničních komunikaci v toto oblasti 182. Sdělení odboru ochrany ovzduší Ministerstva ţivotního prostředí o hodnoceni kvality ovzduší - vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší. In Věstník Ministerstva ţivotního prostředí Rozptylové studie zpracované v dokumentacích ElA nebo v jiných studiích k těmto záměrům a všem jejich variantám: rozšíření dálnice D1, rychlostní komunikace R43, R52 a R55, tangenty města Brna Akční plány města Brna a JMK na sniţování imisní a hlukové zátěţe Měření hlukové zátěţe ve městě Modřice v letech 2005 a 2007, Milada Ptáčková, Ochrana zdravého ţivota a krajiny města Modřice a okolních obcí Technická studie Kuřim jiţní obchvat, HBH Projekt, Návrh strukturálních řešení protierozních a protipovodňových opatření v povodí Svratky a Dyje 188. Demografický vývoj obyvatelstva města Brna a okolí, Odborná analýza počtu obyvatel oficiálně neregistrovaných ve městě Brně, Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje pro roky Analýza návštěvnosti Jiţní Moravy v letech Strategie rozvoje lidských zdrojů Jihomoravského kraje 193. Program rozvoje sítě cyklistických komunikací s minimálním kontaktem s motorovou dopravou v Jihomoravském kraji 194. Generel ovzduší města Brna program sniţování emisí a imisí, Strategická hluková mapa pro aglomeraci Brno, Rychlostní silnice R43 v úseku Kuřim Svitávka, HBH projekt, Dokumentace pro územní řízení staveb R52 Pohořelice Mikulov, st. Htranice, HBH projekt, Sudop Praha 198. Silnice I/43 Česká Kuřim, HBH projekt, Severojiţní diametr, PK Ossendorf, Studie prověření moţnosti posunu stanice severojiţního kolejového diametru Zvonařka, Sudop Brno, Variantní řešení MUK dálnice D2 se silnicí II/416 Blučina, HBH projekt,

13 Zpracovatel prověří a vyhodnotí následující podklady a zváží jejich využití pro návrh ZÚR: 1. Soubory dat MŢP, ČHMÚ a města Brna o dlouhodobém překračování zákonných limitů ochrany ovzduší a jiných škodlivin na území JMK, včetně jiţní částí Brna a přilehlé části brněnské aglomerace. 2. Studie Rychlostní silnice 1152, stavba 5204 Pohořelice -Ivaň: Ekonomické hodnocení stavby, HBM Projekt, objednavatel ŘSD 3. Studie Rychlostní silnice R52, stavba 5205 Ivan - Perná: Ekonomické hodnoceni stavby,. HBH Projekt, objednavatel ŘSD 4. Studie Rychlostní silnice R52, stavba 5206 Perná - státní hranice: Ekonomické hodnoceni stavby, HBH Projekt, objednavatel ŘSD 5. Vyhledávací studie obchvatu města Hustopeče, Viadezign, 10/ Přeloţka silnice I/54 Kyjov - obchvat, Linio Pian, s.r.o., Stránského 39, Brno, 04/ Přeloţka silnice I/54 Kyjov - obchvat; Úsek křiţovatka III/0549 silnice II/422, Linio Pian, s.r.o., Stránského 39, Brno, 12/ Optimalizace sítě komunikací v regionu Dobrovolného svazku obcí SEVEROVÝCHOD - I. etapa, HBH projekt spol. s r.o., projektová kancelář pro dopravní a inţenýrské stavby, Kabátníkova 5, Brno, 12/ Optimalizace sítě komunikací regionu - II. etapa, HBH projekt spol. s r.o., projektová kancelář pro dopravní a inţenýrské stavby, Kabátníkova 5, Brno, 12/ Optimalizace sítě komunikací v regionu Dobrovolného svazku obcí SEVEROVÝCHOD - III. etapa, HBH projekt spol. s r.o., projektová kancelář pro dopravní a inţenýrské stavby, Kabátníkova 5, Brno, 12/ Rozptylové studie zpracované v dokumentacích EIA nebo v jiných studiích k těmto záměrům a všem jejich variantám: rozšíření dálnice DI, rychlostní komunikace R43, R52 a R55, tangenty města Brna; v případě ţe budou poskytnuty kompetentním orgánem veřejné správy ve smyslu 27 odst.3 stavebního zákona 12. Analýza variant přestavby ţelezničního uzlu Brno, Landa Jiří, et.al. (CityPlan&FD ČVUT), Územní studie plochy pro ověření lokalizace a rozsahu rozšíření Jaderné elektrárny Dukovany 14. Generel odvodnění města Brna, Vyvedení tepla z JE Dukovany, Vyhledávací studie trasy silnice I/40 v úseku Břeclav - Valtice - Mikulov - Novosedly, zpracovatel PROfi Jihlava spol.s r.o., datum zpracování únor 1999, objednatel Ředitelství silnic a dálnic ČR, závod Brno 17. Aktualizace technické studie Přeloţka silnice I/40 Valtice obchvat, zpracovatel PROfi Jihlava spol.s r.o., datum zpracování říjen 2008, objednatel Ředitelství silnic a dálnic ČR, Odbor přípravy staveb Brno 13

SEZNAM PODKLADŮ A. ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLADY A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE. B. POLITIKY, STRATEGIE, KONCEPCE, GENERELY, PROGRAMY a PLÁNY.

SEZNAM PODKLADŮ A. ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLADY A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE. B. POLITIKY, STRATEGIE, KONCEPCE, GENERELY, PROGRAMY a PLÁNY. Příloha č. 1 Zadání ZÚR JMK SEZNAM PODKLADŮ A. ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLADY A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE B. POLITIKY, STRATEGIE, KONCEPCE, GENERELY, PROGRAMY a PLÁNY C. DALŠÍ PODKLADY únor 2013 POŘIZOVATEL:

Více

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje kulatý stůl setkání se spolky informace o ZÚR JMK seminářeozúrjmk: - V průběhu května až července 2012 proběhly na obcích s rozšířenou působností semináře o

Více

Silnice R43 v trase Boskovickou brázdou. Stanovení intenzit dopravy v úseku Kuřim Troubsko. Slovákova 2 602 00 Brno. Brno, květen 2005 Souprava : 0

Silnice R43 v trase Boskovickou brázdou. Stanovení intenzit dopravy v úseku Kuřim Troubsko. Slovákova 2 602 00 Brno. Brno, květen 2005 Souprava : 0 Silnice R43 v trase Boskovickou brázdou Stanovení intenzit dopravy v úseku Kuřim Troubsko Zpracovatel : ADIAS s.r.o. Slovákova 2 602 00 Brno Brno, květen 2005 Souprava : 0 s.r.o., atelier dopravního inženýrství,

Více

Záznam Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje kulatý stůl k záměrům R52, I/40 a obchvatu Břeclavi

Záznam Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje kulatý stůl k záměrům R52, I/40 a obchvatu Břeclavi Záznam Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje kulatý stůl k záměrům R52, I/40 a obchvatu Břeclavi konaný dne 15.05.2014 v zasedací místnosti č. 240 KrÚ JMK Přítomni: dle prezenční listiny Úvodní

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 10. 06. 2015 bod programu: 67 věc: Vyjádření ke Konceptu územně technické studie Nová trať Litoměřice Ústí nad Labem st. hranice SRN - informace dopad na rozpočet:

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Zpracování ÚTP-ÚG dopravy, silnice II.a III.tř.na území Olomouckého kraje bylo provedeno v těchto etapách:

Zpracování ÚTP-ÚG dopravy, silnice II.a III.tř.na území Olomouckého kraje bylo provedeno v těchto etapách: I. ÚVOD I.1. PŘEDMĚT ŘEŠENÍ Předmětem řešení bylo zpracování ÚPP-ÚG dopravy silnic II.a III.tř.na území Olomouckého kraje, které je tvořeno územím okresů Jeseník, Olomouc, Prostějov, Přerov a Šumperk.

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 63184/ENV/15 V Praze dne 9. září 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO. CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014

DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO. CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014 DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO THE PUBLIC PARTICIPATION AND COMMUNICATION CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014 Dan Škaroupka Úsek technický Magistrátu města Brna OBSAH PREZENTACE STRATEGICKÁ

Více

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Projektové záměry pro další období. Ing. Květoslav Havlík, KORDIS JMK, a.s.

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Projektové záměry pro další období. Ing. Květoslav Havlík, KORDIS JMK, a.s. Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Projektové záměry pro další období Ing. Květoslav Havlík, KORDIS JMK, a.s. 1 10 let existence IDS JMK Počet obyvatel v IDS JMK 1, 2 mil. Počet obcí v IDS

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Záznam Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje kulatý stůl k záměru R43

Záznam Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje kulatý stůl k záměru R43 Záznam Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje kulatý stůl k záměru R43 konaný dne 29.05.2014 v zasedací místnosti č. 240 KrÚ JMK Přítomni: dle prezenční listiny Úvodní slovo jménem samosprávy Jihomoravského

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

Námitky zástupce veřejnosti Ing. A.H., MBA (K131)

Námitky zástupce veřejnosti Ing. A.H., MBA (K131) Námitky zástupce veřejnosti Ing. A.H., MBA (K131) Námitky zástupce veřejnosti Ing. A.H., MBA, nar. XXXXXXXXXX, adresa XXXXXXXXXX, byly zaevidovány na podatelně Krajského úřadu Jihomoravského kraje dne

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

Záznam Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje kulatý stůl k záměru R55

Záznam Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje kulatý stůl k záměru R55 Záznam Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje kulatý stůl k záměru R55 konaný dne 22.05.2014 v zasedací místnosti č. 240 KrÚ JMK Přítomni: dle prezenční listiny Úvodní slovo jménem samosprávy Jihomoravského

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. R43 v ÚSEKU Kuřim Skalice nad Svitavou

TECHNICKÁ ZPRÁVA. R43 v ÚSEKU Kuřim Skalice nad Svitavou TECHNICKÁ ZPRÁVA R43 v ÚSEKU Kuřim Skalice nad Svitavou Rev. 1 2015 0 30, PEHLEDN` MAPA 1 : 100 000 Z`PADN TRASA S TUNELY 30, 0 Z`PADN TRASA BEZ TUNEL VCHODN TRASY 20, 0 20, 0 25, 0 0 25, PRAVY SILNIC

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 19. 12. 2013 Č. j.: 91804/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje

rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje STAVEBNÍ FÓRUM OSTRAVA 12. listopadu 2008 obsah situování kraje v Evropském prostoru potenciál rozvoje a vazby na dopravní infrastrukturu dopravní

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování, který na žádost města Oslavany pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Obec Šakvice, 691

Více

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují ÚZEMNÍ PLÁN ŽĎÁR NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují etapa: NÁVRH ZMĚNY ÚP Ateliér "AURUM" s.r.o. ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS leden 2013 Zpracovatel: Ateliér "AURUM" s.r.o., Pardubice Zodpovědný

Více

Výhrady nevládních organizací k trasám připravovaných silničních staveb R1, D3, R55 a R52

Výhrady nevládních organizací k trasám připravovaných silničních staveb R1, D3, R55 a R52 Výhrady nevládních organizací k trasám připravovaných silničních staveb R1, D3, R55 a R52 Podklad pro jednání komise, vzniklé dle usnesení vlády ČR č. 1064/2007 březen 2008 Bc. Daniela Konečná Mgr. Pavel

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY A. ÚVOD 1. Údaje o podkladech a schválení ÚPD 1 2. Obsah a rozsah elaborátu 3 3. Vymezení řešeného území 4 4. Širší vztahy 5 B. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ PRO ROZBOR ÚZEMNÍHO

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí. verze po veřejném projednání

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí. verze po veřejném projednání MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 8. března 2013 Č. j.: 15412/ENV/13 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO

Více

Krajinářská studie území obcí Prštice a Radostice

Krajinářská studie území obcí Prštice a Radostice Krajinářská studie území obcí Prštice a Radostice Ústav plánování krajiny Obor: Zahradní a krajinářská architektura Diplomová práce Vedoucí práce: Ing. Markéta Flekalová, Ph.D. Oponent práce: Ing. Přemysl

Více

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení celoměstsky významné změny Z 2834/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a stanovení

Více

Silniční okruh kolem Prahy - stav přípravy a realizace k 05/2011

Silniční okruh kolem Prahy - stav přípravy a realizace k 05/2011 Silniční okruh kolem Prahy - stav přípravy a realizace k 05/2011 SOKP 510 Satalice - Běchovice Stávající úsek SOKP 510 Satalice Běchovice má délku 4,7 km. Realizace: 1. etapa v roce 1984 2. etapa v roce

Více

Rozvojové území Brno-jih

Rozvojové území Brno-jih BRNO ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJE, KOUNICOVA 67, 601 67 ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE Rozvojové území Brno-jih Obsah: 1. Účel pořízení územní studie a stanovení hlavních cílů 2. Vymezení řešeného území 3.

Více

ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra hydromelioracía krajinného inženýrství Životní prostředí (143 ZIPR)

ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra hydromelioracía krajinného inženýrství Životní prostředí (143 ZIPR) ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra hydromelioracía krajinného inženýrství Životní prostředí (143 ZIPR) 8. přednáška Vliv dopravy na životní prostředí Životní prostředí VLIV DOPRAVY NA PROSTŘEDÍ dělení

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Želechovice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Dopravní infrastruktura koncepce jejího rozvoje z pohledu MD

Dopravní infrastruktura koncepce jejího rozvoje z pohledu MD Dopravní infrastruktura koncepce jejího rozvoje z pohledu MD Ing. Peter Marec MD odbor infrastruktury a ÚP Liberec 19. 20. září 2013 Dopravní plánování Evropská úroveň Bílá kniha Cesta k jednotnému evropskému

Více

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území Nová Hradečná Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

P O S O U Z E N Í. Alternativní koncepce komunika ní sít. v širším okolí brn nské aglomerace. Objednatel: ZO SOP VERONICA Panská 9, 602 00 Brno

P O S O U Z E N Í. Alternativní koncepce komunika ní sít. v širším okolí brn nské aglomerace. Objednatel: ZO SOP VERONICA Panská 9, 602 00 Brno P O S O U Z E N Í Alternativní koncepce komunika ní sít v širším okolí brn nské aglomerace Objednatel: ZO SOP VERONICA Panská 9, 602 00 Brno Zhotovitel: Ing.Milan Strnad autorizovaný inženýr Keltská 109,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ BOŘETICE. okr. Břeclav. Květen 2015

NÁVRH ZADÁNÍ BOŘETICE. okr. Břeclav. Květen 2015 NÁVRH ZADÁNÍ Změny č.1 územního plánu BOŘETICE okr. Břeclav Květen 2015 Na základě usnesení Zastupitelstva obce Bořetice ze dne 16. 12. 2014 a 4. 2. 2015 o pořízení změny č. 1 územního plánu obce Bořetice

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy. Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 Návrh Zadání změny č.2 Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 ŠK 2.01 Změna funkčního využití návrhových ploch občanského vybavení v centrální části obce do ploch

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 20. 2. 2014 Č. j.:11330/env/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ),

Více

SVOLÁNÍ ZASTUPITELSTVA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

SVOLÁNÍ ZASTUPITELSTVA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE PROGRAM: SVOLÁNÍ ZASTUPITELSTVA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE k 22. zasedání, které se koná ve velké zasedací síni sídla Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5 Začátek jednání je 28. dubna 2011 v 8:30 1. Technický

Více

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Novosedly nad Nežárkou úvod červenec 2009 O pořízení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou (dále též jen

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. 4. 2013 Č. j.: 25101/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Dopravní infrastruktura okresu Břeclav

Dopravní infrastruktura okresu Břeclav Dopravní infrastruktura okresu Břeclav Práce do předmětu P108 Environmentalistika Zdeněk Hrabě Po stránce dopravy je okres Břeclav velmi důležitým tranzitním územím, ať jde o dopravu železniční, silniční,

Více

Usnesení z 75. zasedání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury dne 29. dubna 2009

Usnesení z 75. zasedání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury dne 29. dubna 2009 Usnesení z 75. zasedání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury dne 29. dubna 2009 Usnesení č. 503 předložený návrh na rozpočtové opatření pro příjemce ŘSD ČR, a to: zvýšení finančních prostředků

Více

Ochrana přírody, ÚSES

Ochrana přírody, ÚSES Ochrana přírody, ÚSES HISTORIE OCHRANY PŘÍRODY V ČR _ 1 Od 14.- stol. ochrana lesů Od 16. stol. šlechtici ochrana lesů, velké zvěře 17. stol. lesní řády pro panství 1754 zemské úpravy hospodaření v lesích

Více

Přestavba železničního uzlu Brno

Přestavba železničního uzlu Brno Přestavba železničního uzlu Brno Autoři článku: Ing. arch. Jaroslav Dokoupil, hlavni architekt Arch.Design Group, spoluautor současného urbanistického řešení ŽUB Ing. Michal Babič, do roku 2014 technický

Více

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

ZMĚNA č. 2. územního plánu obce NOVÁ VES I ZADÁNÍ UPRAVENÉ PO PROJEDNÁNÍ. Pořizovatel:

ZMĚNA č. 2. územního plánu obce NOVÁ VES I ZADÁNÍ UPRAVENÉ PO PROJEDNÁNÍ. Pořizovatel: ZMĚNA č. 2 územního plánu obce NOVÁ VES I ZADÁNÍ UPRAVENÉ PO PROJEDNÁNÍ Pořizovatel: Obecní úřad Nová Ves I Václavské nám. 22, Nová Ves I, 280 02 Kolín 2 Pořizování na základě splnění kvalifikačních požadavků

Více

Vzdělávání pro lepší zeleň kolem nás

Vzdělávání pro lepší zeleň kolem nás Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm TEL: 571 654 390, FAX: 571 654 392, E-MAIL: info@szesro.cz Vzdělávání pro lepší zeleň

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 Krajský úřad Jihomoravského kraje odbor územního plánování Žerotínovo náměstí 3/5 601 82 Brno Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje:

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

Příloha č. 5 opatření obecné povahy ZÚR MSK. Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí ZÚR MSK - KORIDORY A PLOCHY DOPRAVY.

Příloha č. 5 opatření obecné povahy ZÚR MSK. Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí ZÚR MSK - KORIDORY A PLOCHY DOPRAVY. Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí Tabulka 1.1: ZÚR MSK - KORIDORY A PLOCHY DOPRAVY Silniční doprava DZ1 silnice I/11 Stabilizace koridoru čtyřpruhové směrově dělené silnice I.třídy v úseku

Více

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN 2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN TEXTOVÁ ČÁST SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI VZTAHU ÚZEMNÍCH PODMÍK A TABULKY S VYHODNOCENÍM SITUACE V CELÉM SPRÁVNÍM ÚZEMÍ ORP ZLÍN 2012

Více

Posuzování vlivů koncepce na životní prostředí SEA (Strategic Environmental Assesment)

Posuzování vlivů koncepce na životní prostředí SEA (Strategic Environmental Assesment) Posuzování vlivů koncepce na životní prostředí SEA (Strategic Environmental Assesment) Koncepce: Dopravní politika ČR pro období 2014 2020 s výhledem do roku 2050 Proces posuzování vlivů probíhá podle

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE PŘESKAČE ÚZEMNÍ PLÁN PŘESKAČE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘESKAČE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚZEMNÍ PLÁN VYDAL: Zastupitelstvo obce Přeskače, usnesení č. Číslo jednací: Datum

Více

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most schváleno na zasedání zastupitelstva města dne Textová část Výkresová část výkres limitů měřítko 1: 10 000 Vypracoval: odbor rozvoje a územního plánu Ing.

Více

Objednatel stavby Název investora: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha Adresa investora: Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4

Objednatel stavby Název investora: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha Adresa investora: Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Silniční okruh kolem Prahy, Jihozápadní segment, úsek č. 512 D1 Jesenice Vestec Název objektu: SO 173 - Dopravní opatření během výstavby jiná

Více

Vyjádření k projektové dokumentaci nazvané Mimoúrovňová křižovatka VMO Rokytova (podklad pro změnu územního plánu města Brna). obsah.

Vyjádření k projektové dokumentaci nazvané Mimoúrovňová křižovatka VMO Rokytova (podklad pro změnu územního plánu města Brna). obsah. Rada městské části Brno-Židenice ZMČ 5/13 ZMČ 5/13.8 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 23.06.2008 Vyjádření k projektové dokumentaci nazvané Mimoúrovňová křižovatka VMO Rokytova

Více

Informace o autobusech zajišťujicích mimořádnou dopravu po dobu stávky 16. 6. 2011

Informace o autobusech zajišťujicích mimořádnou dopravu po dobu stávky 16. 6. 2011 INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Informace o autobusech zajišťujicích mimořádnou dopravu po dobu stávky 16. 6. 2011 Autobusy zajištující mimořádnou dopravu budou označeny číslem vlakové

Více

Kódové číslo : 8814 2506 000 4 10 2 03. 0 Zakázkové číslo : 8814 2506 1 210 002 001.0 Počet stran : 110 + tabulková část NÁVRH

Kódové číslo : 8814 2506 000 4 10 2 03. 0 Zakázkové číslo : 8814 2506 1 210 002 001.0 Počet stran : 110 + tabulková část NÁVRH Kódové číslo : 8814 2506 000 4 10 2 03. 0 Zakázkové číslo : 8814 2506 1 210 002 001.0 Počet stran : 110 + tabulková část OBJEDNATEL AKCE : Jihomoravský kraj : Urbanistická studie rozvojových zón letiště

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 15. 5. 2012 Č. j.: 36025/ENV/12 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 10. 2. 2014 Č. j.: 48327/ENV/13 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum

Více

PK OSSENDORF s.r.o., Tomešova 1, 602 00 Brno, tf./fax 4323 6523 PRŮVODNÍ ZPRÁVA

PK OSSENDORF s.r.o., Tomešova 1, 602 00 Brno, tf./fax 4323 6523 PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Základní údaje Název stavby: Okresy: Stupeň dokumentace: Objednatel: Zpracovatel: STUDIE JIHOVÝCHODNÍ TANGENTY MĚSTA BRNA Brno-město, Brno-venkov, Vyškov studie Krajský úřad Jihomoravského

Více

P o ř i z o v a t e l. ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města Masarykovo nám. 1 695 35 Hodonín ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

P o ř i z o v a t e l. ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města Masarykovo nám. 1 695 35 Hodonín ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU P o ř i z o v a t e l ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města Masarykovo nám. 1 695 35 Hodonín ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ROHATEC Po projednání ve smyslu ust. 47 odst. 4 zákona č.183/2006

Více

Dálnice D1. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. informační leták, stav k 03/2014. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka.

Dálnice D1. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. informační leták, stav k 03/2014. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. Stø D Dálnice Chyška Dálnice D úsek 4, EXIT 04 Větrný Jeníkov EXIT 2 350 Kosovy Úsek 4, EXIT 04 Vìtrný Jeníkov EXIT 2 infografika D-reko-u4-VJenikov--305 Petrovice I / 3 48 3 04 Vìtrný Jeníkov Havlíèkùv

Více

P o ř i z o v a t e l. ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města Masarykovo nám. 1 695 35 Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ

P o ř i z o v a t e l. ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města Masarykovo nám. 1 695 35 Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ P o ř i z o v a t e l ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města Masarykovo nám. 1 695 35 Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ změny č. 3 územního plánu obce DOLNÍ BOJANOVICE únor 2012 OBSAH I.

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 16. 5. 2012 Č. j.: 38561/ENV/12 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ Dle 55 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, upravená na základě projednání. Obsah:

Více

Rozvojové projekty Jihomoravského kraje. 12. 1. 2010 Brno

Rozvojové projekty Jihomoravského kraje. 12. 1. 2010 Brno Rozvojové projekty Jihomoravského kraje 12. 1. 2010 Brno ORR 11/2005 Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 Střednědobý programový dokument Navazuje na Program rozvoje JMK 2006 2009 Návrh

Více

Územní plánování a investiční příležitosti v Jihočeském kraji

Územní plánování a investiční příležitosti v Jihočeském kraji Územní plánování a investiční příležitosti v Jihočeském kraji Prezentace v rámci akce Investiční záměry vjihočeském kraji Diskusní setkání časopisu Stavební fórum Čtvrtek 17. 4. 2008 Grand Hotel Zvon,

Více

Silnicei/11. Nebory Oldřichovice T56. informační leták, stav k 08/2014. stavba. Nebory. Oldøichovice. Nebory. stavba I/68 Tøanovice Nebory

Silnicei/11. Nebory Oldřichovice T56. informační leták, stav k 08/2014. stavba. Nebory. Oldøichovice. Nebory. stavba I/68 Tøanovice Nebory Silnicei/ Oldřichovice Èeský Tìšín Siln informační leták, stav k 08/2014 I/ Tøanovice most pøes Neborùvku most pøes Bystrý potok T56 most pøes Malý Javorový potok Oldřichovice Silnice I/ Dopravní význam

Více

VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO SOUBOR DATUM 11/2014 STUDIE

VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO SOUBOR DATUM 11/2014 STUDIE , PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ KOTEROVSKÁ 177, 326 00 PLZEŇ VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO Ing. Petr BUDÍN Ing. Karel NEDVĚD Ing. Petr BUDÍN KRAJ: PLZEŇSKÝ OBEC: STŘÍBRO STAVEBNÍK: Správa a údržba

Více

RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN - PÚCHOV str. 1 Studie proveditelnosti a účelnosti RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN PÚCHOV

RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN - PÚCHOV str. 1 Studie proveditelnosti a účelnosti RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN PÚCHOV RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN - PÚCHOV str. 1 6 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, A.S. ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN PÚCHOV STUDIE PROVEDITELNOSTI A ÚČELNOSTI

Více

Metodika k navrhování územních rezerv a rozhodování podle nich

Metodika k navrhování územních rezerv a rozhodování podle nich Metodika k navrhování územních rezerv a rozhodování podle nich Co je územní rezerva V které územně plánovací dokumentaci vymezit územní rezervu Kdy vymezit územní rezervu Jak vymezovat územní rezervu Jak

Více

Název instituce Stanovisko připomínky Vyhodnocení pořizovatelem

Název instituce Stanovisko připomínky Vyhodnocení pořizovatelem Příloha č. 5: Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů uplatněných k návrhu územního plánu Název instituce Stanovisko připomínky Vyhodnocení pořizovatelem Městský úřad Kroměříž, odbor životního prostředí,

Více

Dálnice D11. Osičky Hradec Králové stavba 1105-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) H61. informační leták, stav k 04/2015.

Dálnice D11. Osičky Hradec Králové stavba 1105-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) H61. informační leták, stav k 04/2015. D Dálnice Osičky stavba 05-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) informační leták, stav k 04/2015 Dálnice D stavba 05-2 Osièky nedokonèená èást (km 88,30 km 90,76) infografika D-05-2-Osicky-HK-130406b stavba

Více

A. Textová část odůvodnění. B. Grafická část odůvodnění. Změna č. 2006/01.2 Územního plánu města Ostravy (dále jen Změna č. 2006/01.2).

A. Textová část odůvodnění. B. Grafická část odůvodnění. Změna č. 2006/01.2 Územního plánu města Ostravy (dále jen Změna č. 2006/01.2). POŘIZOVATEL : MAGISTRÁT MĚSTA OSTRAVY ZHOTOVITEL : ÚTVAR HLAVNÍHO ARCHITEKTA MMO URBANISTICKÁ KONCEPCE : BEDŘICH TUTSCH ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : ING. ARCH. PETR VENCELIDES VYDAL : ZASTUPITELSTVO MĚSTA OSTRAVY

Více

Návrh zadání Ž E R N O V

Návrh zadání Ž E R N O V Návrh zadání Změny č. 3 územního plánu obce Ž E R N O V Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ NA ÚROVNI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁV

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ NA ÚROVNI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁV POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ NA ÚROVNI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁV ZÁKLADNÍ ÚROVNĚ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ÚZEMNÍ AGENDA EU Národní úroveň Politika územního rozvoje (MMR, vykonává státní dozor ve věcech

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE CHVALOVICE ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNUOBCE CHVALOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38130/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT 1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT JEJÍHO ÚZEMÍ, V POŽADAVCÍCH NA ZMĚNU CHARAKTERU OBCE,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor dle ustanovení 6 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb. o územním

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických

Více

Ú Z E M N Í P L Á N L A Z I N O V Z A D Á N Í

Ú Z E M N Í P L Á N L A Z I N O V Z A D Á N Í Ú Z E M N Í P L Á N L A Z I N O V Okres BLANSKO Z A D Á N Í Zpracované na základě zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění a vyhlášky č. 500/2006 Sb. o ÚAP, ÚPD a způsobu

Více

A.4 SOUČASNÉ PROBLÉMY A JEVY ŽIVOTNÍHO PRO- STŘEDÍ, KTERÉ BY MOHLY BÝT UPLATNĚNÍM ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE VÝZNAMNĚ OVLIVNĚNY

A.4 SOUČASNÉ PROBLÉMY A JEVY ŽIVOTNÍHO PRO- STŘEDÍ, KTERÉ BY MOHLY BÝT UPLATNĚNÍM ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE VÝZNAMNĚ OVLIVNĚNY A.4 SOUČASNÉ PROBLÉMY A JEVY ŽIVOTNÍHO PRO- STŘEDÍ, KTERÉ BY MOHLY BÝT UPLATNĚNÍM ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE VÝZNAMNĚ OVLIVNĚNY A.4.1 Ovzduší Mezi nejvýznamnější problémy znečištění ovzduší v Jihomoravském

Více

Popis výchozí situace:

Popis výchozí situace: Popis výchozí situace: Město Břeclav leží na jihu Moravy v blízkosti hranic s Rakouskem a Slovenskem. Břeclav je důležitým dopravním železničním, ale také i silničním uzlem s velkou intenzitou místní i

Více

Výstavba terminálu kombinované dopravy v Břeclavi a napojení vodní cesty Dunaj ČR

Výstavba terminálu kombinované dopravy v Břeclavi a napojení vodní cesty Dunaj ČR Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti období 2004-2006 - Sektor dopravy - PŘEHLEDNÝ POPIS PROJEKTU Výstavba terminálu kombinované dopravy v Břeclavi a napojení vodní cesty Dunaj ČR I Projekt

Více

Revitalizace Staré Ponávky: Principy a zásady řešení a jejich průmět do území. Revitalizace vodních toků v urbanizovaném prostoru Plzeň 13. 4.

Revitalizace Staré Ponávky: Principy a zásady řešení a jejich průmět do území. Revitalizace vodních toků v urbanizovaném prostoru Plzeň 13. 4. Revitalizace Staré Ponávky: Principy a zásady řešení a jejich průmět do území Revitalizace vodních toků v urbanizovaném prostoru Plzeň 13. 4. 2011 Revitalizace Staré Ponávky Revitalizace Staré Ponávky

Více

B.1 ROZVOJOVÉ OBLASTI PODLE PÚR ČR 2008 ROZVOJOVÁ OBLAST OB3 BRNO

B.1 ROZVOJOVÉ OBLASTI PODLE PÚR ČR 2008 ROZVOJOVÁ OBLAST OB3 BRNO B. ZPŘESNĚNÉ VYMEZENÍ ROZVOJOVÝCH OBLASTÍ A ROZVO- JOVÝCH OS VYMEZENÝCH V PÚR ČR 2008 A VYMEZENÍ OB- LASTÍ SE ZVÝŠENÝMI POŽADAVKY NA ZMĚNY V ÚZEMÍ, KTE- RÉ SVÝM VÝZNAMEM PŘESAHUJÍ ÚZEMÍ VÍCE OBCÍ B.1 ROZVOJOVÉ

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více