Seznam územně plánovací dokumentace, územních studií a významných oborových podkladů:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seznam územně plánovací dokumentace, územních studií a významných oborových podkladů:"

Transkript

1 Příloha č. 2 Zadání ZÚR JMK Seznam ÚPD, ÚS a VOP Seznam územně plánovací dokumentace, územních studií a významných oborových podkladů: Schválené ÚP VÚC na území Jihomoravského kraje jsou: ÚP VÚC okresu Hodonínsko schválen usnesením vlády ČR ze dne 19. března 1998 č. 187, zpracovatel Terplan a. s. ÚP VÚC Chráněné krajinné oblasti Moravský Kras schválen usnesením vlády ČR ze dne 1. července 1998 č. 473, zpracovatel Urbanistické středisko Brno, spol. s r. o. Rozpracované ÚP VÚC na území Jihomoravského kraje jsou: ÚP VÚC okresu Znojmo projednán veřejnoprávně koncept ÚP VÚC okresu Znojmo, zahájení projednání , práce pozastaveny aţ do doby dořešení a vyjasnění sporných záleţitostí, zpracovatel Urbanistické středisko Brno, spol. s r. o. Územně plánovací podklady jsou: a) Územní studie Jihomoravského kraje: Urbanistická studie rozvojových zón letiště Brno Tuřany, Černovická terasa a Šlapanice, 2006 Koordinační územní studie, prověřuje rozvoj v oblasti veřejného mezinárodního letiště Brno Tuřany. Generel dopravy Jihomoravského kraje, 2006 Generel dopravy Jihomoravského kraje je územně plánovacím podkladem v oblasti dopravy pro rozvojové dokumenty Jihomoravského kraje. Je zohledněn v Prognóze Jihomoravského kraje. Obsahuje části : A_Modelování A_Rozborová část B_Prognostická část C_Návrhová část (hromadná, letecká, silniční, ţelezniční, vodní, schéma intenzit, atd. Územně plánovací podklad. Projednaný jako oborový dokument. Vyhledávací studie trasy silnice R 43 Boskovickou brázdou v úseku mezi Troubskem a Kuřimí, HBH, 2005 Studie prověřuje ve variantách moţnost vedení R 43 mezi Troubskem a Kuřimí Boskovickou brázdou pro převedení tranzitní dopravy. Studie R 43 boskovickou brázdou dle ing.arch. Bystřičana, která vznikla na základě iniciativy občanských sdruţení proti vedení R 43 přes Bystrc, byla v řešení zohledněna. Projednaný územně plánovací podklad. Respektovat závěry vyhledávací studie. Urbanistická studie Lednicko valtického areálu, 2. etapa,

2 Územní prognóza Jihomoravského kraje, zpracovatel Urbanismus Architektura Design Studio, s.r.o. (včetně Posouzení vlivů ÚPG JMK na ţivotní prostředí) Je dokumentem splňujícím poţadavky zajištění vyváţeného a trvale udrţitelného rozvoje celého Jihomoravského kraje. Územní prognóza, která na rozdíl od ÚP VÚC můţe pracovat s dlouhodobějšími perspektivami, umoţní definování dlouhodobějších vizí rozvoje území kraje. Projednaný územně plánovací podklad. Posouzení vlivů ÚPG JMK na ţivotní prostředí (Invest Projekt červen 2004) Posouzení vlivů ÚPG JMK na ţivotní prostředí (SEA) vyhodnocovala a posuzovala průběţně Územní prognózu Jihomoravského kraje Generel regionálního a nadregionálního ÚSES na území Jihomoravského kraje, 2003 Generel ÚSES JMK obsahuje aktuální koncepční řešení nadregionální a regionální úrovně ÚSES, které je třeba koordinovat s řešením místní úrovně ÚSES a s jinými záměry vyuţití území. Územně plánovací podklad. Závazná je celková koncepce řešení prověřená mj. v rámci územní prognózy JMK. Důleţitým vodítkem pro úpravy a zpřesňování polohy a vymezení biocenter a biokoridorů je míra přesnosti jejich lokalizace v generelu. Studie rychlostní silnice R 43 v úseku Svitávka hranice Jihomoravského kraje, 2001 Studie jihovýchodní tangenty města Brna v rozsahu propojení D1-D2-R52, 2001 Prověřovací územní studie v oblasti jihozápadně města Brna (2008) Územní studie prověření trasy Boskovické spojky a přeloţky silnice II/374 b) Územně analytické podklady Jihomoravského kraje Územně analytické podklady obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů, vyplývajících z právních předpisů nebo stanovených na základě zvláštních právních předpisů nebo vyplývajících z vlastností území, záměrů na provedení změn v území, zjišťování a vyhodnocování udrţitelného rozvoje území a určení problémů k řešení v ÚPD. Územně plánovací podklad. c) Další významné oborové podklady jsou: Technicko-ekonomická studie vyuţití lokality Brno Tuřany pro průmyslové vyuţití, (Kovoprojekta Brno, 2006) Obsahuje technicko ekonomické nároky na otevření nové rozvojové zóny pro pracovní příleţitosti republikového významu. Studie. Problémová studie Větrná eroze půdy v JMK a návrh jejího řešení Souhrn návrhů Generelu krajských silnic (odbor dopravy KrÚ JMK 11/2006) (UDIMO Ostrava, 12/2005) Schváleno Radou JMK 12/

3 Studie protipovodňových opatření Jihomoravského kraje pro území: Vyškovska, Hodonínska, Břeclavska, Pohořelicka, Brno-venkova, města Brna, Znojemska a Blanenska (PŐYRY Environment a.s. Brno, 05/2007) Projednaná studie. Koordinační studie VRT 2003 (IKP CE, červenec 2004) Úkolem Koordinační studie VRT 2003 bylo zpracovat aktualizaci ÚTP Koridory VRT v ČR jakoţto nový, ucelený a přehledný materiál s cílem minimalizovat variantnost tras, který bude slouţit jako podklad pro proces územního plánování ochrany tras pro budoucí realizaci vysokorychlostního systému. Koordinační studie. Aktivní zóny záplavového území (Povodí Moravy, 2007) Aktivní zóny záplavového území - příslušný materiál obdrţel KrÚ JMK, OŢP dopisem z Povodí Moravy s.p. dne Podle 66 vodního zákona je vodohospodářský orgán povinen záplavové území stanovit na návrh správce vodního toku (správce vodního toku Svratky a Svitavy je Povodí Moravy). Koncepce ochrany přírody JMK (více zpracovatelů, 2005) Cílem zpracování koncepce je v souladu se zákonem a v souladu s principy Státního programu ochrany přírody a krajiny, jako dokumentu schváleného usnesením vlády č. 415 ze dne 17. června 1998, vytvořit funkční koncepční systém ochrany přírody a krajiny, tj. stanovit systém pravidel a opatření pro ochranu a vytváření ekologicky stabilní krajiny, při zachování biologické rozmanitosti a trvale udrţitelného rozvoje. Materiál zpracovaný dle zákona č. 114/ 1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, koncepční dokument kraje pro desetileté období. Plán hlavních povodí ČR Schválen usnesením č. 562 ze dne Plán oblasti povodí Dyje Plán oblasti povodí Moravy Návrhy strukturálních řešení protierozních a protipovodňových opatření v povodí Svratky a Dyje, zpracované MŢP, 2007 Cílem Návrhů je sníţit vodní erozi půdy, zvýšit retenci vody v krajině a zvýšit tak protipovodňovou ochranu měst a obcí. Plán odpadového hospodářství Jihomoravského kraje Plán byl schválen Zastupitelstvem JMK dne Regionální surovinová politika Jihomoravského kraje Koncepce vodohospodářské politiky Mze pro období vstupu do EU ( ) Územní studie aglomeračních vazeb města Brna a jeho okolí (Atelier ERA - sdruţení architektů Fixel & Pech, 2009) Oborová studie Revize osy NRBK K161 (N) Novomlýnské nádrţe. Vymezení skladebných částí NRBK a navazujících hierarchických systémů ÚSES. Model silniční dopravy pro výhledovou šíť JMK (HBH projekt,2009) 3

4 d) Další podklady jsou: 1. Vyhodnocení variant trasy silnice R43 v prostoru přírodní památky Krkatá bába z hlediska vlivů na ŢP, Löw & spol., s. r. o., Podklad pro vyhodnocení variantního vedení trasy R43, Ředitelství silnic ČR, pobočka Brno, Rychlostní komunikace R43 - vlastnické vztahy (k. ú. Rozdrojovice, Jinačovice, Moravské Knínice, Kuřim a Malhostovice), Oddělení informatiky a investic RRR, okresní úřad Brno - venkov, R43 v úseku Hluboké dvory, Lipůvka - Sebranice, HBH projekt, spol. s r. o., Rychlostní silnice R43 úsek Troubsko - Kuřim (DUR), Dopravoprojekt Brno, Návrh trasy silnice R43 v prostoru přírodní památky Krkatá Bába (vyhledávací studie) - Hluková studie, ENVIROAD s. r. o., Ostrava, Rychlostní komunikace R43, Kuřim - Sebranice (srovnávací studie), Transconsult s. r. o., Posouzení dvou severních variant tras VRT vedených do ŢUB územím okresu Brno-venkov a Brno-město, USB s. r. o., Posouzení dvou jiţních variant tras VRT vedených do ŢUB územím okresu Brnovenkov a Brno-město, USB s. r. o., Upřesnění koridoru VRT Praha - Brno při jiţním zapojení do ŢUB v oblasti Troubsko, SUDOP Brno, s. r. o., Upřesnění koridoru VRT Praha - Brno při severním zapojení do ŢUB v oblasti obce Česká a městské části Brno - Ivanovice, SUDOP Brno, s. r. o., Studie VRT v v úseku Kývalka Modřice (SUDOP Brno, 11/2006) 13. Rekonstrukce a elektrizace ţelezniční trati Hrušovany u Brna - Ţidlochovice, SUDOP Brno, s. r. o., Studie územních dopadů rekonstrukce a elektrizace ţelezniční trati Hrušovany u B. - Ţidlochovice (Saura, 2005) 15. Technická studie Křenovické spojky tratí 300 a 340 (IKP, 2005) vč. zhodnocení vlivů na ţivotní prostředí (Lőw a spol,2005) 16. Studie proveditelnosti severojiţního kolejového diametru (Cityplan, 2003) 17. Socioekonomická analýza prodlouţení Baťova kanálu o úsek Hodonín - soutok Morava/Dyje - technická studie (Vodní cesty, 2006) 18. Veřejné logistické centrum Břeclav - regionální vazby a marketing (SUDOP Brno, 2006) 19. Studie připojení Černovické terasy na D1 a areálu Ikea na D2 (výkresy), Dopravoprojekt Brno, Studie rozšířené dálnice D1 v úseku Kývalka - Holubice, Dopravoprojekt Brno,1999 4

5 21. Studie rozšíření dálnice D1 v úseku Kývalka - Holubice - Aktualizace studie, Dopravoprojekt Brno, Záznam z jednání na akci "Studie rozšíření dálnice D1", Dopravoprojekt Brno, Studie dopravního řešení v oblasti mimoúrovňové křiţovatky dálnic D1 a D2 (pozvánka), Dopravoprojekt Brno, Studie dálniční křiţovatky D1 a D2 a připojení Černovické terasy na dálnici D1 (pozvánka na jednání), Dopravoprojekt Brno, DUS Návrh dopravní obsluhy území přiléhajícího k dálnicím D1 a D2 a prověření jeho napojení prostřednictvím dálničních křiţovatek (Viaconsult, 2007) 26. Dálniční křiţovatka Rohlenka, stanovení intenzit dopravy..., Adias s. r. o., Napojení JVT na D1 v prostoru MUK Tvaroţná - Holubice, Viapont, s. r. o., Napojení stávající silniční sítě na dálnici D1 v prostoru Rohlenka (2 výkresy), Dopravoprojekt Brno, Přehledná situace JZT a JVT města Brna (pracovní projednání), Jihozápadní tangenta, prověření úseku Troubsko Blučina, (HBH Projekt spol. s.r.o., 2002) 31. Jihozápadní tangenta města Brna prověření technického řešení v jiţním segmentu (Pragoprojekt, a.s., 2006) 32. Studie JV tangenty města Brna (PK Ossendorf s.r.o., 2001) 33. Dopravní a urb. studie u R52, Hluková studie, Klimat s. r. o., Jihozápadní tangenta R52 - D2, Rajhrad - Blučina (Situace zájmové oblasti), Dopravoprojekt Brno, Silnice I/19 Kunštát - Svitávka, vyhledávací studie, HBH projekt, spol. s r. o., Přeloţka silnice I/38 Vranovská Ves - Kasárna, vyhledávací studie, HBH projekt, spol. s r. o., Silnice I/53 Znojmo - Pohořelice, technická studie, PK Ossendorf s. r. o., Silnice I/43 v úseku D1 - Kuřim, Průvodní zpráva, Dopravoprojekt Brno, Studie úprav sil. I/ 38 Hatě - úsek mezi rakouskou a českou celnicí.., Profi Jihlava s. r. o., Přeloţka silnice II/152, Ing. Ján Martinkovič, Křiţovatka sil. II/ Olympie, Modřice II (Dokumentace pro územní rozhodnutí), Ing. Vlastislav Novák, Posouzení vlivů přeloţky silnice č. II/152 "Obchvat obce Ţelešice" na ŢP pro varianty A a B, Ing. Ladislav Vondráček, Přeloţka silnice II/416 Blučina obchvat (HBH Projekt spol.s r.o., 10/2006) 44. Studie přeloţky silnice II/385 Čebín - Hradčany (Dopravoprojekt, 2006) 45. Silnice II/416 Ţidlochovice - Pohořelice, optimalizace přeloţky v k.ú. Unkovice (Silniční projekt, 2005) 5

6 46. Studie optimalizace dopravní obsluţnosti území okresů Brno venkov, Brno město, Odbor dopravy MMB, BKOM Brno, Útvar dopravního inţenýrství, Studie optimalizace dopravní obsluţnosti území v oblastech Tišnovsko, Kuřimsko, Brno - město, Odbor dopravy MMB, BKOM Brno, Útvar dopravního inţenýrství, Technické limity vyuţití území a jiná závazná omezení v okrese Blansko (textová část a tabulky s obsahem doprovodných databází), IRI, s. r. o., Technické limity vyuţití území a jiná závazná omezení v okrese Blansko (metadata), IRI, s. r. o., Technické limity vyuţití území a jiná závazná omezení v okrese Břeclav (textová část a tabulky s obsahem doprovodných databází), IRI, s. r. o., Technické limity vyuţití území a jiná závazná omezení v okrese Břeclav (datový model), IRI, s. r. o., Technické limity vyuţití území a jiná závazná omezení v okrese Hodonín (textová část a tabulky s obsahem doprovodných databází), IRI, s. r. o., Technické limity vyuţití území a jiná závazná omezení v okrese Hodonín (datový model), IRI, s. r. o., Technické limity vyuţití území a jiná závazná omezení v okrese Vyškov (textová část a tabulky s obsahem doprovodných databází), IRI, s. r. o., Technické limity vyuţití území a jiná závazná omezení v okrese Vyškov (datový model), IRI, s. r. o., Technické limity vyuţití území a jiná závazná omezení v okrese Znojmo (textová část a tabulky s obsahem doprovodných databází), IRI, s. r. o., Technické limity vyuţití území a jiná závazná omezení v okrese Znojmo (metadata), IRI, s. r. o., Limity vyuţití území a jiná závazná omezení (limity) v okrese Blansko (Ochrana přírody a krajiny), Ageris, s. r. o., Limity v okresech Blansko a Znojmo (Ochrana přírody a krajiny) Návrh podrobného popisu datových struktur, Ageris, s. r. o., Limity v okrese Břeclav (Ochrana přírody a krajiny), Ageris, s. r. o., Limity v okrese Hodonín (Ochrana přírody a krajiny), Ageris, s. r. o., Limity v okrese Vyškov (Ochrana přírody a krajiny), Ageris, s. r. o., Limity v okrese Znojmo (Ochrana přírody a krajiny), Ageris, s. r. o., Limity v okrese Brno-venkov (Ochrana přírody a krajiny) - Textová část, Ageris, s. r. o., Limity v okrese Brno-venkov (Ochrana přírody a krajiny) - Příloha k textové části, Ageris, s. r. o., Limity v okrese Brno-venkov (Ochrana přírody a krajiny) - Tabulková část, Ageris, s. r. o., Limity v okrese Brno-venkov (vyplývající z potřeb obrany a ochrany státu a pásem hygienické ochrany ţivočišné výroby), Atelier ERA,

7 68. Limity v okrese Brno-venkov (aktualizace), IRI, s. r. o., Limity a jiná závazná omezení ochrany přírody a krajiny v území VÚC Pálava, Löw & spol., s. r. o., Návrhy opatření k realizaci projektu Čisté povodí Svratky - zpracovatel AQUATIS, a.s., rok Čisté povodí Svratky - realizace opatření I.etapa zpracovatel Póyry Environment a.s., rok Studie odkanalizování určených lokalit ovlivňujících kvalitu vody v Brněnské údolní nádrţi", zpracovatel Póyry Environment a.s., rok Návrh vybudování protipovodňových opatření v povodí řeky Svratky nad Brněnskou údolní nádrţí (Povodí Moravy, 2003) 74. Odborné posouzení protipovodňové ochrany statutárního města Brna, Prof. jaromír Říha, CSc., Strategie pro Brno (2007) 76. Územní plán města Brna (1994) 77. Veřejné logistické centrum Břeclav regionální vazby a marketing (studie, SUDOP Brno, Eurovision 2006, zadavatel Jihomoravský kraj) 78. REDETRAL, logistické centrum Břeclav pilotní projekt (DHV CR, spol. s.r.o., červen 2006) 79. Vyhledávací studie pro lokalizaci brownfields na území JMK (pro CI a JMK) a Návrh revitalizace vybraných brownfields v JMK (pro RRA JM) 80. Hodnocení krajinného rázu NP Podyjí a jeho ochranného pásma (Společnost pro ţivotní prostředí spol. s r.o. Brno, 2004) 81. Studie Aktualizace koncepce vysokorychlostních tratí", kterou pro Ministerstvo dopravy t. č. zpracovává SUDOP Praha, prověřit průběţné výstupy 82. Koordinační studie dopravního napojení území obcí Tvaroţná, Jiříkovice a Sivice na dálnici D1, Návrh trasy silnice R 43 v prostoru přírodní památky Krkatá bába vyhledávací studie, Vyhledávací studie obchvatu Petrova, Jihozápadní tangenta prověření úseku Troubsko Blučina, Posouzení dopravně urbanistického rozvoje a širších územních vztahů města Brna v oblasti MČ Obřany - Maloměřice, Bílovice nad Svitavou a obcí spádujících k městu Brnu silnicí II/ ÚP VÚC Břeclavska 88. Studie Ministerstva dopravy "Vyhledávací varianty trasy v parametrech R 55 mezi dálnicí D 2 a státní hranicí s Rakouskem", ing. Kalčík, únor Studie "Posouzení Alternativvní koncepce komunikační sítě v širším okolí brněnské aglomerace", ing. M. Strnad, leden Studie "rychlostní silnice R 43 v Brněnské aglomeraci: modely dopravních zátěţí, ing. Z. Kotek,

8 91. Hodnocení vlivů dle 45 i zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, záměru - rychlostní silniční spojení Brna s Vídní na základě podkladů k záměrům: R 52 Pohořelice - Mikulov, I/55, Břeclav - obchvat, R 55 - úsek obchvat Břeclavi a návrhu ÚP VÚC Břeclavska, Mgr. O. Volf, 2007" 92. Přestavba ţelezničního uzlu Brno. Varianta B s nádraţím v centru. Občanská koalice Nádraţí v centru, únor Vyhledávací studie rychlostní silnice R43 v úseku Letovice - Litomyšl, diplomová práce FAST VUT Brno. Petr Polák, květen Vyhledávací studie trasy rychlostní silnice R55 mimo ptačí oblast Bzenecká doubrava - Stráţnické Pomoraví, Ing. Jiří Kalčík, duben Vyhledávací studie Troubsko, Rajhrad (HBH Projekt spol. s.r.o., 2004) 96. II/152 Ţelešice obchvat, DUR (Pudis, a.s., 2006) 97. Rychlostní silnice R 52 stavba 5204 Pohořelice Ivaň (zpracovatel HBH Projekt, spol. s r.o.) 98. Rychlostní silnice R 52 stavba 5205 Ivaň Perná (zpracovatel HBH Projekt, spol. s r.o.) 99. Rychlostní silnice R 52 stavba 5206 Perná státní hranice Česká republika/rakousko (zpracovatel SUDOP Praha, a.s.) 100. Srovnávací studie R52 Pohořelice - Mikulov - hraniční přechod ČR/Rakousko a R55 Břeclav (D2) hraniční přechod ČR/Rakousko, DHV CR R 5508 Staré Město Moravský Písek, DÚR (Sdruţení R 55, stavba 5508, HBH Projekt spol. s r.o. vedoucí člen sdruţení), 7/ R 5509 Moravský Písek-Bzenec, DÚR (HBH Projekt spol. s r.o.), 09/ R 5509 Moravský Písek-Bzenec, Aktualizace DÚR (HBH Projekt spol. s r.o.), 1/ R 5510 Bzenec Bzenec Přívoz, DÚR (HBH Projekt spol. s r.o.), 10/ R 5510 Bzenec Bzenec Přívoz, Nalezení optimálního technického řešení vedení trasy rychlostní silnice R55 přes Ptačí oblast Bzenecká Doubrava Stráţnické Pomoraví (HBH Projekt spol. s r.o.),10/ R 5511 Bzenec Přívoz-Rohatec, DÚR (HBH Projekt spol. s r.o.), 02/ R 5511 Bzenec Přívoz-Rohatec, Dokumentace EIA (HBH Projekt spol. s r.o.), 10/ R55 v úseku Rohatec Břeclav, Technická studie (HBH Projekt spol. s r.o.), 09/ R55 v úseku Rohatec Břeclav, Dokumentace EIA (HBH Projekt spol. s r.o.), 07/ R55 v úseku Moravský Písek-Rohatec, Technická studie variantní řešení (HBH Projekt spol. s r.o.), 02/ R55 Otrokovice Rohatec, Srovnávací studie (HBH Projekt spol. s r.o.) 6/ R55,Expertiza srovnávací studie R55 Otrokovice Rohatec (Jacobs Consultancy spol. s r.o.), 11/2008 8

9 113. R55,Biologická studie-bzenecká Doubrava z hlediska ptáků, obojţivelníků (Natura Servis s.r.o.,10/ R55 Napajedla D2 Břeclav, STPÚ,Dodatek-Průchod R55 Bzeneckou Doubravou (Mott MacDonald Praha, spol. s.r.o.) 12/ Rozšíření D1-6p-prověření průchodnosti území pro připojení DIS (PK OSSENDORF s.r.o.) 116. Koordinační studie MÚK Brno, jih MÚK Sokolova (PK OSSENDORF s.r.o.) 117. Koordinační studie MÚK Brno, centrum-most Bohunická (PK OSSENDORF s.r.o.) 118. Posouzení kapacity křiţovatky Hněvkovského Sokolova (HBH Projekt, spol. s r.o.) 119. Dokumentace EIA dle 8 zák.100/2001sb. D1 stavba (HBH Projekt, spol. s r.o.) variantní řešení připojení MÚK Brno, jih na niţší komunikační síť (PK OSSENDORF s.r.o.) 121. Dopravně urbanistická studie Komárova (Atelier ERA, sdruţení architektů FIXEL-PECH) 122. Studie mostů D1-228, D1-229, D1-230, D1-239(Projekční kancelář PRIS spol. s.r.o.) 123. D Stavebně technický průzkum, pedologický průzkum a diagnostika mostů (GEOSTAR, spol. s.r.o.) 124. Komplexní studie vodohospodářského řešení (Poyry Environment a.s.) 125. Dopracování dokumentace EIA k 3. variantnímu řešení (HBH Projekt, spol. s r.o.) 126. Studie alternativních objízdných trasv okolí Brna (ELTODO EG, a.s.) 127. Dopravní intenzity pro MÚK, Brno, jih a MÚK Hněvkovského (Ing. Břetislav Regner) 128. Stanovení intenzit dopravy na souvisejících křiţovatkách (HBH Projekt, spol. s r.o.) 129. D1, stavba doplnění DÚR (Dopravoprojekt Brno) 130. Aktualizace biologického průzkumu v rozsahu EIA pro stavby 01171, 01172, 01191, 01311, (HBH Projekt spol. s r.o. /2006) 131. Dálnice D1 Ekodukt v km 183,300 (Link Projekt, s.r.o. /2006) 132. Srovnávací studie objektů pro zajištění migrace zvěře v území stavby D Kývalka Bosonohy (HBH Projekt spol. s r.o. /2008) 133. Rozšíření dálnice D1 v úseku Kývalka Holubice na šestipruhové uspořádání, stavba Kývalka Bosonohy DÚR (HBH Projekt spol. s r.o. /2008) 134. Rozšíření dálnice D1 v úseku Kývalka Holubice na šestipruhové uspořádání, stavba Bosonohy Starý Lískovec DÚR (SHB, a.s. /2008) 135. Koordinace stavby Bosonohy Starý Lískovec s plánovaným připojením R43 na D1 (SHB, a.s. /2008) 9

10 136. D Průzkum stávajícího hlukového zatíţení (SHB, a.s. /2009) ) Rozšíření dálnice D1 v úseku Kývalka Holubice na šestipruhové uspořádání, stavba Brno, jih Brno, východ DÚR (Dopravoprojekt Brno a.s. / 2007) ) D Průzkum stávajícího hlukového zatíţení (EKOLA group, spol. s r.o. /2009) 139. Připojení BPZ Černovická terasa na dálnici D1, 1. etapa 1. část DÚR (PK OSSENDORF s.r.o. /2009) 140. Připojení BPZ Černovická terasa na dálnici D1, 2. etapa DÚR Dopravoprojekt Brno a.s. / 2006) 141. Připojení BPZ Černovická terasa na dálnici D1, 2. etapa Aktualizace DÚR (Dopravoprojekt Brno a.s. / 2009) 142. D Doplňující průzkum stávajícího hlukového zatíţení (EKOLA group, spol. s r.o. /2009) 143. Prověření trasy VMO MÚK Heršpická MÚK Vodařská pod tělesem nového ŢUB, Via Consult Projekt listopad Silnice I/42 Brno VMO, tunel Vinohrady MÚK Rokytova MÚK Ostravská, vyhledávací studie, Via Consult Projekt září Přeloţka silnice I/41 Brno Bratislavská radiála, technická studie, prosinec 2007, Ing. Vlastislav Novák, CSc., Ant. Procházky 4c, Brno) 146. Silnice I/42 Brno VMO tunel Červený kopec, vyhledávací studie, PK Ossendorf s.r.o., srpen Silnice I/42 Brno VMO Mariánské náměstí s variantním kříţením řeky Svratky, technická studie, PK Ossendorf s.r.o. listopad I/42 Brno, VMO, MÚK Hlinky rozšíření o připojovací pruh Praţská radiála DSP/DZS zpracoval PK Ossendorf, rozšíření o křiţovatku u 4. brány BVVzpracoval Dopravoprojekt Brno 149. I/42 Brno, Dobrovského B, podklady pro DSP zpracoval SUDOP,DSP + DZSzpracovali Ossendorf, Amberg, Dosing 150. I/42 Brno, VMO, MÚK Dobrovského Svitavská radiála, DÚR Dopravoprojekt Brno, DSP + DZS Dopravoprojekt Brno 151. I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí, DSP MottMacDonald + Dopravoprojekt Brno 152. I/42 Brno Ţabovřesky mosty ev.č ,2 a ev.č A.1,2, DÚR Dosing 153. I/42 Brno, VMO Fanderlíkova _ Luční, DÚR PK Ossendorf 154. Stavby sloučeny do I/42 Brno Ţabovřesky mosty ev.č ,2 a ev.č A.1,2,DSP PK Ossendorf - Dosing 155. Stav a připravenost silnic kategorie D, R a I. třídy Jihomoravský kraj, PK OSSENDORF R 43 ve vazbě na dopravní řešení širšího území, PK OSSENDROF Páteřní síť dálnic a rychlostních silnic v ČR, A. Brunclík, V. Vorel a kolektiv,

11 158. Studie účelnosti a proveditelnosti (STPÚ) Rychlostní silnice R55 Napajedla D2 Břeclav, Mott MacDonald, s. r. o., říjen 2003, Praha Technická studie Optimalizace trasy R 55 v úseku Bzenec Přívoz Rohatec HBH Projekt spol. s r.o., 2009, září Brno Studie hodnotící vlivy na ţivotní prostředí variantních řešení záměru rychlostní silnice R55 v úseku Otrokovice Rohatec. EKORA s.r.o., březen 2009, Praha Posouzení vlivu plánované rychlostní komunikace R52 Pohořelice Mikulov (Drasenhofen) na ptactvo v oblasti vodního díla Nové Mlýny. Josef Chytil, Centrum ekologické výchovy Pálava, říjen 2003, Mikulov Přehled výskytu některých druhů obratlovců v prostoru plánované výstavby rychlostní silnice R52 v úsecích stavby 5204 a Miroslav Šebela, duben Studie tahových cest obojţivelníků a plazů a dalších druhů drobných savců a návrhy opaření Rychlostní silnice R52, Ivaň Perná přírodovědný průzkum, Ivan Zwach, Biokonsulting, prosinec 2006, srpen 2007, pro HBH Projekt spol. s r.o Rychlostní silnice R52 stavba 5205 Přírodovědný průzkum území stavby. Ecological Consulting a.s., srpen 2008, pro HBH Projekt spol. s r.o Rychlostní komunikace R52 v úseku Pohořelice Mikulov stavba R5205, průzkum z hlediska výskytu brouků (Coleoptera). J. Klouček, 2008, pro HBH Projekt spol. s r.o Vyhledávací studie Rychlostní silnice R52 Pohořelice Mikulov (Drasenhofen). HBH Projekt spol. s r.o., květen Komparativní studie R52 a R55. DHV ČR, spol. s r.o., Brno Vyhledávací studie Rychlostní silnice R55 Břeclav, D2 hranice ČR/Rakousko, Reinthal. HBH Projekt spol. s r.o., Brno, leden Návrh kompenzačních opatření na R52 slanisko u Mikulova. Natura Servis s.r.o., březen 2009, Hradec Králové D vizualizace tras rychlostní silnice R55 a R52.HBH Projekt spol. s r.o., Brno, květen Technická studie Rychlostní silnice R43 v úseku Svitávka hranice Jihomoravského kraje, HBH Projekt spol. s r.o., Brno, prosinec Aktualizace technické studie Rychlostní silnice R43 v úseku Kuřim Svitávka, HBH Projekt spol. s r.o., Brno, říjen Intenzity dopravy variantních řešení Silnice R43 Kuřim Svitávka, ADIAS s.r.o., atelier dopravního inţenýrství, Brno, listopad Dopravní studie variant rychlostní silnice R55 a silničního spojení Brna a Vídně, Dufek, Obchvat Břeclavi a R55 : Technické posouzeni studií Ing. Kalčíka a [HBH Projekt spol. s r. o.., P. Holcner, Obchvat Břeclavi a R55 : Posouzení vzájemných souvislostí pro dvě silniční trasy Brno - Vídeň.. P. Holcner,

12 177. Optimalizace trasy R43 v úseku D1 - Kuřim. Studie, Kalčík Optimalizace trasy R43 v úseku Kuřím Černá Hora. Studie, Kalčík, ADIAS s. s r.o., Modely intenzit dopravy pro koncept Územního plánu města Brna DOPING, Město Brno kordon průzkumů IAD na vjezdech do města, 2004 {včetně doplnění o pentlogramy, 2005) 181. Hlukové studie pro jiţní část Brna a přilehlou část brněnské aglomerace (objednavatel ŘSD, Krajská hygienická stanice JMK) a dočasné výjimky pro provoz hlavních silničních komunikaci v toto oblasti 182. Sdělení odboru ochrany ovzduší Ministerstva ţivotního prostředí o hodnoceni kvality ovzduší - vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší. In Věstník Ministerstva ţivotního prostředí Rozptylové studie zpracované v dokumentacích ElA nebo v jiných studiích k těmto záměrům a všem jejich variantám: rozšíření dálnice D1, rychlostní komunikace R43, R52 a R55, tangenty města Brna Akční plány města Brna a JMK na sniţování imisní a hlukové zátěţe Měření hlukové zátěţe ve městě Modřice v letech 2005 a 2007, Milada Ptáčková, Ochrana zdravého ţivota a krajiny města Modřice a okolních obcí Technická studie Kuřim jiţní obchvat, HBH Projekt, Návrh strukturálních řešení protierozních a protipovodňových opatření v povodí Svratky a Dyje 188. Demografický vývoj obyvatelstva města Brna a okolí, Odborná analýza počtu obyvatel oficiálně neregistrovaných ve městě Brně, Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje pro roky Analýza návštěvnosti Jiţní Moravy v letech Strategie rozvoje lidských zdrojů Jihomoravského kraje 193. Program rozvoje sítě cyklistických komunikací s minimálním kontaktem s motorovou dopravou v Jihomoravském kraji 194. Generel ovzduší města Brna program sniţování emisí a imisí, Strategická hluková mapa pro aglomeraci Brno, Rychlostní silnice R43 v úseku Kuřim Svitávka, HBH projekt, Dokumentace pro územní řízení staveb R52 Pohořelice Mikulov, st. Htranice, HBH projekt, Sudop Praha 198. Silnice I/43 Česká Kuřim, HBH projekt, Severojiţní diametr, PK Ossendorf, Studie prověření moţnosti posunu stanice severojiţního kolejového diametru Zvonařka, Sudop Brno, Variantní řešení MUK dálnice D2 se silnicí II/416 Blučina, HBH projekt,

13 Zpracovatel prověří a vyhodnotí následující podklady a zváží jejich využití pro návrh ZÚR: 1. Soubory dat MŢP, ČHMÚ a města Brna o dlouhodobém překračování zákonných limitů ochrany ovzduší a jiných škodlivin na území JMK, včetně jiţní částí Brna a přilehlé části brněnské aglomerace. 2. Studie Rychlostní silnice 1152, stavba 5204 Pohořelice -Ivaň: Ekonomické hodnocení stavby, HBM Projekt, objednavatel ŘSD 3. Studie Rychlostní silnice R52, stavba 5205 Ivan - Perná: Ekonomické hodnoceni stavby,. HBH Projekt, objednavatel ŘSD 4. Studie Rychlostní silnice R52, stavba 5206 Perná - státní hranice: Ekonomické hodnoceni stavby, HBH Projekt, objednavatel ŘSD 5. Vyhledávací studie obchvatu města Hustopeče, Viadezign, 10/ Přeloţka silnice I/54 Kyjov - obchvat, Linio Pian, s.r.o., Stránského 39, Brno, 04/ Přeloţka silnice I/54 Kyjov - obchvat; Úsek křiţovatka III/0549 silnice II/422, Linio Pian, s.r.o., Stránského 39, Brno, 12/ Optimalizace sítě komunikací v regionu Dobrovolného svazku obcí SEVEROVÝCHOD - I. etapa, HBH projekt spol. s r.o., projektová kancelář pro dopravní a inţenýrské stavby, Kabátníkova 5, Brno, 12/ Optimalizace sítě komunikací regionu - II. etapa, HBH projekt spol. s r.o., projektová kancelář pro dopravní a inţenýrské stavby, Kabátníkova 5, Brno, 12/ Optimalizace sítě komunikací v regionu Dobrovolného svazku obcí SEVEROVÝCHOD - III. etapa, HBH projekt spol. s r.o., projektová kancelář pro dopravní a inţenýrské stavby, Kabátníkova 5, Brno, 12/ Rozptylové studie zpracované v dokumentacích EIA nebo v jiných studiích k těmto záměrům a všem jejich variantám: rozšíření dálnice DI, rychlostní komunikace R43, R52 a R55, tangenty města Brna; v případě ţe budou poskytnuty kompetentním orgánem veřejné správy ve smyslu 27 odst.3 stavebního zákona 12. Analýza variant přestavby ţelezničního uzlu Brno, Landa Jiří, et.al. (CityPlan&FD ČVUT), Územní studie plochy pro ověření lokalizace a rozsahu rozšíření Jaderné elektrárny Dukovany 14. Generel odvodnění města Brna, Vyvedení tepla z JE Dukovany, Vyhledávací studie trasy silnice I/40 v úseku Břeclav - Valtice - Mikulov - Novosedly, zpracovatel PROfi Jihlava spol.s r.o., datum zpracování únor 1999, objednatel Ředitelství silnic a dálnic ČR, závod Brno 17. Aktualizace technické studie Přeloţka silnice I/40 Valtice obchvat, zpracovatel PROfi Jihlava spol.s r.o., datum zpracování říjen 2008, objednatel Ředitelství silnic a dálnic ČR, Odbor přípravy staveb Brno 13

Seznam územně plánovací dokumentace, územních studií ve smyslu nového stavebního zákona a významných oborových podkladů:

Seznam územně plánovací dokumentace, územních studií ve smyslu nového stavebního zákona a významných oborových podkladů: Příloha č. 2 Zadání ZÚR Seznam územně plánovací dokumentace, územních studií ve smyslu nového stavebního zákona a významných oborových podkladů: Schválené ÚP VÚC na území Jihomoravského kraje jsou: ÚPN

Více

Seznam podkladů. A. Územně plánovací podklady: Příloha č. 1 Zadání ZÚR JMK návrh

Seznam podkladů. A. Územně plánovací podklady: Příloha č. 1 Zadání ZÚR JMK návrh Příloha č. 1 Zadání ZÚR JMK návrh Seznam podkladů A. Územně plánovací podklady: 1. Územně analytické podklady Jihomoravského kraje 2. Územně analytické podklady obcí 3. Územní studie aglomeračních vazeb

Více

SEZNAM PODKLADŮ A. ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLADY A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE. B. POLITIKY, STRATEGIE, KONCEPCE, GENERELY, PROGRAMY a PLÁNY.

SEZNAM PODKLADŮ A. ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLADY A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE. B. POLITIKY, STRATEGIE, KONCEPCE, GENERELY, PROGRAMY a PLÁNY. Příloha č. 1 Zadání ZÚR JMK SEZNAM PODKLADŮ A. ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLADY A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE B. POLITIKY, STRATEGIE, KONCEPCE, GENERELY, PROGRAMY a PLÁNY C. DALŠÍ PODKLADY únor 2013 POŘIZOVATEL:

Více

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje kulatý stůl setkání se spolky informace o ZÚR JMK seminářeozúrjmk: - V průběhu května až července 2012 proběhly na obcích s rozšířenou působností semináře o

Více

1. ÚVOD PODKLADY ZÁKONY, NORMY, VYHLÁŠKY STUDIE, POSOUZENÍ A OSTATNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE OSTATNÍ PODKLADY...

1. ÚVOD PODKLADY ZÁKONY, NORMY, VYHLÁŠKY STUDIE, POSOUZENÍ A OSTATNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE OSTATNÍ PODKLADY... OBSAH Strana 1. ÚVOD... 2 2. PODKLADY... 3 2.1. ZÁKONY, NORMY, VYHLÁŠKY... 3 2.2. STUDIE, POSOUZENÍ A OSTATNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 3 2.3. OSTATNÍ PODKLADY... 3 3. NADŘAZENÁ KOMUNIKAČNÍ SÍŤ (R43, I/43)...

Více

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje Dodatečné informace k zadávacím podmínkám k veřejné zakázce: Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje Veřejná zakázka byla zveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem: 357588. Zadavatel

Více

TEMATICKY SOUVISEJÍCÍ KONCEPČNÍ DOKUMENTY NA KRAJSKÉ ÚROVNI

TEMATICKY SOUVISEJÍCÍ KONCEPČNÍ DOKUMENTY NA KRAJSKÉ ÚROVNI TEMATICKY SOUVISEJÍCÍ KONCEPČNÍ DOKUMENTY NA KRAJSKÉ ÚROVNI Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje Pracovní skupina pro dopravní infrastrukturu září 2015 AKTUALIZACE STRATEGICKÉ VIZE

Více

Silnice R43 v trase Boskovickou brázdou. Stanovení intenzit dopravy v úseku Kuřim Troubsko. Slovákova 2 602 00 Brno. Brno, květen 2005 Souprava : 0

Silnice R43 v trase Boskovickou brázdou. Stanovení intenzit dopravy v úseku Kuřim Troubsko. Slovákova 2 602 00 Brno. Brno, květen 2005 Souprava : 0 Silnice R43 v trase Boskovickou brázdou Stanovení intenzit dopravy v úseku Kuřim Troubsko Zpracovatel : ADIAS s.r.o. Slovákova 2 602 00 Brno Brno, květen 2005 Souprava : 0 s.r.o., atelier dopravního inženýrství,

Více

ZÚR JMK. Čtyři zásadní výzvy a naše konstruktivní řešení. Brno,

ZÚR JMK. Čtyři zásadní výzvy a naše konstruktivní řešení. Brno, ZÚR JMK Čtyři zásadní výzvy a naše konstruktivní řešení Brno, 27. 5. 2016 ZÚR je klíčový dokument Bez ZÚR není možné budovat páteřní silniční infrastrukturu Bez ZÚR nelze na páteřní infrastrukturu čerpat

Více

Odůvodnění Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje. Kapitola G. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení

Odůvodnění Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje. Kapitola G. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení Kapitola G Komplexní zdůvodnění přijatého řešení 97 98 G. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení Povinnost pořízení zásad územního rozvoje krajským úřadem a jejich vydání zastupitelstvem kraje je dána ustanovením

Více

1. ÚVOD 1.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE: Studie problémových úseků sil.ii/449 v koridoru Červenka Smržice. Havlíčkovo nábřeží 38, Ostrava

1. ÚVOD 1.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE: Studie problémových úseků sil.ii/449 v koridoru Červenka Smržice. Havlíčkovo nábřeží 38, Ostrava 1. ÚVOD 1.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE: Název: Objednatel: Zpracovatel: Studie problémových úseků sil.ii/449 v koridoru Červenka Smržice KÚ Olomouckého kraje UDI MORAVA s.r.o., Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava

Více

Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších (nadregionálních) vztahů

Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších (nadregionálních) vztahů Kapitola H Vyhodnocení využívání území z hlediska širších (nadregionálních) vztahů 277 278 H. Vyhodnocení využívání území z hlediska širších (nadregionálních) vztahů ZÚR JMK stanovují základní požadavky

Více

C. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ

C. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ C. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ C.1 STANOVENÍ PRIORIT ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE PRO ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ Priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU JEVIŠOVKA okr. Břeclav

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU JEVIŠOVKA okr. Břeclav ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU JEVIŠOVKA okr. Břeclav II.A TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Mikulov, odbor územního plánování a stavebního

Více

B. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIR- ŠÍCH VZTAHŮ, VČETNĚ VYHODNOCENÍ SOULADU S PÚR ČR 2008

B. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIR- ŠÍCH VZTAHŮ, VČETNĚ VYHODNOCENÍ SOULADU S PÚR ČR 2008 B. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIR ŠÍCH VZTAHŮ, VČETNĚ VYHODNOCENÍ SOULADU S PÚR ČR 2008 B.1 KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ SE SOUSEDNÍMI KRAJI Rozvoj území Jihomoravského kraje je z

Více

B. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIR- ŠÍCH VZTAHŮ, VČETNĚ VYHODNOCENÍ SOULADU S PÚR ČR 2008

B. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIR- ŠÍCH VZTAHŮ, VČETNĚ VYHODNOCENÍ SOULADU S PÚR ČR 2008 B. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIR- ŠÍCH VZTAHŮ, VČETNĚ VYHODNOCENÍ SOULADU S PÚR ČR 2008 B.1 KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ SE SOUSEDNÍMI KRAJI Rozvoj území Jihomoravského kraje je z

Více

Vysokorychlostní tratě v Jihomoravském kraji

Vysokorychlostní tratě v Jihomoravském kraji jd+js_130903 Vysokorychlostní tratě v Jihomoravském kraji 1 12. září 2013 DOPRAVA a ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ REPUBLIKOVÉ / STÁTNÍ KONCEPCE jednotlivých resortů, pořizuje Vláda ČR, zejména ústřední správní orgány

Více

SILNICE I/43 ČESKÁ - KUŘIM ALTERNATIVNÍ TRASA PRO HODNOCENÍ EIA

SILNICE I/43 ČESKÁ - KUŘIM ALTERNATIVNÍ TRASA PRO HODNOCENÍ EIA Ná d í tříd 10 113 19 P h 1 B Souřadnicový systém S - JTSK, Výškový systém B.p.v INVESTOR: ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 Odbor výstavby BRNO Šumavská 33, 612 54 Brno

Více

ZHODNOCENÍ POTENCIÁLU ÚZEMÍ A MODELOVÝCH STAVŮ SILNIČNÍ SÍTĚ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ETAPA C INTERPRETACE MODELOVÝCH STAVŮ ČERVEN 2014

ZHODNOCENÍ POTENCIÁLU ÚZEMÍ A MODELOVÝCH STAVŮ SILNIČNÍ SÍTĚ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ETAPA C INTERPRETACE MODELOVÝCH STAVŮ ČERVEN 2014 ZHODNOCENÍ POTENCIÁLU ÚZEMÍ A MODELOVÝCH STAVŮ SILNIČNÍ SÍTĚ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ETAPA C INTERPRETACE MODELOVÝCH STAVŮ ČERVEN 2014 1 ZHODNOCENÍ POTENCIÁLU ÚZEMÍ A MODELOVÝCH STAVŮ SILNIČNÍ SÍTĚ JIHOMORAVSKÉHO

Více

pana Mgr. Josefa Hasníka, nar. 29.10.1961, trvale bytem U vodárny 356, 691 85 Dolní Dunajovice

pana Mgr. Josefa Hasníka, nar. 29.10.1961, trvale bytem U vodárny 356, 691 85 Dolní Dunajovice Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo nám. 3/5 601 02 Brno 6. 4. 2011 Věc: 1. Věcně shodná připomínka k Návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje

Více

Příprava výstavby dálnice D3 ve Středočeském kraji

Příprava výstavby dálnice D3 ve Středočeském kraji Příprava výstavby dálnice D3 ve Středočeském kraji 10.6.2009 pokračuj 1. Úvod Dálnice D3: Celkem 172 km, z toho: 15 km v provozu 27 km ve stavbě 140 km v přípravě (úsek Tábor Soběslav Veselí n.l. ve stavbě,

Více

DOBŠICE NÁVRH ZADÁNÍ. změny č. 1 Územního plánu. okr. Znojmo ŘÍJEN 2015

DOBŠICE NÁVRH ZADÁNÍ. změny č. 1 Územního plánu. okr. Znojmo ŘÍJEN 2015 Městský úřad ve Znojmě, odbor územního plánování a strategického rozvoje (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Dobšice pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb.,

Více

Kvalifikovaný odhad záborů půdního fondu pro plochy a koridory republikového a nadmístního významu

Kvalifikovaný odhad záborů půdního fondu pro plochy a koridory republikového a nadmístního významu Kapitola K Kvalifikovaný odhad záborů půdního fondu pro plochy a koridory republikového a nadmístního významu 387 388 K. Kvalifikovaný odhad záborů půdního fondu pro plochy a koridory republikového a nadmístního

Více

Návrh zadání územního plánu Úlice

Návrh zadání územního plánu Úlice Návrh zadání územního plánu Úlice Pořizovatel: Městský úřad Nýřany, odbor územního plánování Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Úlice prosinec 2014. 1 Obsah zadání územního plánu A. Požadavky na základní

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Újezd u Černé Hory

Zpráva o uplatňování Územního plánu Újezd u Černé Hory Zpráva o uplatňování Územního plánu Újezd u Černé Hory období 9/2008 3/2015 Návrh Zpráva o uplatňování Územního plánu Újezd u Černé Hory byla schválena usnesením č. přijatým Zastupitelstvem obce Újezd

Více

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje D. ZPŘESNĚNÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ VYMEZENÝCH V PÚR ČR A VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, OVLIVŇUJÍCÍCH ÚZEMÍ VÍCE OBCÍ, VČETNĚ PLOCH A KORIDORŮ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, ÚSES A ÚZEMNÍCH

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje D. ZPŘESNĚNÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ VYMEZENÝCH V PÚR ČR A VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, OVLIVŇUJÍCÍCH ÚZEMÍ VÍCE OBCÍ, VČETNĚ PLOCH A KORIDORŮ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, ÚSES A ÚZEMNÍCH

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA: 57676/ENV/10 Ing. Slezák/l.2442 1. 7. 2010 Věc: Posuzování vlivů

Více

o o - - - - - - - Příloha č.3 Obsah OOP I. VÝROK 2 1. Vymezení zastavěného území 2 2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana

Více

Ú z e m n í s t u d i e s i l n i č n í h o p r o p o j e n í s i l n i c R 5 2 a I / 5 3 s d á l n i c í D 2. I. e t a p a

Ú z e m n í s t u d i e s i l n i č n í h o p r o p o j e n í s i l n i c R 5 2 a I / 5 3 s d á l n i c í D 2. I. e t a p a Ú z e m n í s t u d i e s i l n i č n í h o p r o p o j e n í s i l n i c R 5 2 a I / 5 3 s d á l n i c í D 2 I. e t a p a akce: evidenční číslo zhotovitele: 214-001-635 etapa: objednatel: zhotovitel:

Více

Odůvodnění Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje. Kapitola A. Postup při pořízení ZÚR JMK

Odůvodnění Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje. Kapitola A. Postup při pořízení ZÚR JMK Kapitola A Postup při pořízení ZÚR JMK 11 12 A. Postup při pořízení ZÚR JMK Povinností krajů je podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Záznam Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje kulatý stůl k záměru Jižní a Jihozápadní tangenty

Záznam Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje kulatý stůl k záměru Jižní a Jihozápadní tangenty Záznam Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje kulatý stůl k záměru Jižní a Jihozápadní tangenty konaný dne 06.05.2014 v zasedací místnosti č. 240 KrÚ JMK Přítomni: dle prezenční listiny Úvodní slovo

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PODHRADÍ NAD DYJÍ. říjen Zadání Změny č.2 územního plánu obce Podhradí nad Dyjí 1

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PODHRADÍ NAD DYJÍ. říjen Zadání Změny č.2 územního plánu obce Podhradí nad Dyjí 1 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PODHRADÍ NAD DYJÍ říjen 2011 Zadání Změny č.2 územního plánu obce Podhradí nad Dyjí 1 Městský úřad ve Znojmě, odbor výstavby (dále jen úřad územního plánování),

Více

Záznam Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje kulatý stůl k záměru Jihovýchodní tangenty a řešení navazujícího území

Záznam Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje kulatý stůl k záměru Jihovýchodní tangenty a řešení navazujícího území Záznam Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje kulatý stůl k záměru Jihovýchodní tangenty a řešení navazujícího území konaný dne 23.04.2014 v zasedací místnosti č. 240 KrÚ JMK Přítomni: dle prezenční

Více

Kvalifikovaný odhad záborů půdního fondu pro plochy a koridory republikového a nadmístního významu

Kvalifikovaný odhad záborů půdního fondu pro plochy a koridory republikového a nadmístního významu Kapitola K Kvalifikovaný odhad záborů půdního fondu pro plochy a koridory republikového a nadmístního významu 295 296 K. Kvalifikovaný odhad záborů půdního fondu pro plochy a koridory republikového a nadmístního

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM zpracovaný v souladu s ustanovením 11 a s přílohou č. 6 vyhlášky č. 500/2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci

Více

změna č. 1 územního plánu Hodonín

změna č. 1 územního plánu Hodonín Spis: MUHO 707/2013 NÁVRH ZADÁNÍ změna č. 1 územního plánu Hodonín Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města (dále také úřad územního plánování ) na základě usnesení Zastupitelstva města Hodonín ze dne

Více

Územní studie přeložky silnice II. třídy č. 209 v prostoru Chodova, Nového Sedla a Mírové

Územní studie přeložky silnice II. třídy č. 209 v prostoru Chodova, Nového Sedla a Mírové Příloha č. 1 smlouvy o dílo Zadání podklad pro podání cenové nabídky Územní studie přeložky silnice II. třídy č. 209 v prostoru Chodova, Nového Sedla a Mírové územní studie bude podkladem pro aktualizaci

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 10. 06. 2015 bod programu: 67 věc: Vyjádření ke Konceptu územně technické studie Nová trať Litoměřice Ústí nad Labem st. hranice SRN - informace dopad na rozpočet:

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY č. 7 ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ŠEBETOV

ZADÁNÍ ZMĚNY č. 7 ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ŠEBETOV Pořizovatel Městský úřad Boskovice, odbor výstavby a územního plánování, ve smyslu 6 odst. 1) písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů zpracoval

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

Záznam Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje kulatý stůl k záměrům R52, I/40 a obchvatu Břeclavi

Záznam Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje kulatý stůl k záměrům R52, I/40 a obchvatu Břeclavi Záznam Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje kulatý stůl k záměrům R52, I/40 a obchvatu Břeclavi konaný dne 15.05.2014 v zasedací místnosti č. 240 KrÚ JMK Přítomni: dle prezenční listiny Úvodní

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠABINA

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠABINA ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠABINA v souladu s ust. 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a s ust. 15 Vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických

Více

ZMĚNA č. 1. územního plánu DOBROČOVICE NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: Obecní úřad Dobročovice Dobročovice 38, 250 82 Úvaly

ZMĚNA č. 1. územního plánu DOBROČOVICE NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: Obecní úřad Dobročovice Dobročovice 38, 250 82 Úvaly ZMĚNA č. 1 územního plánu DOBROČOVICE NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Obecní úřad Dobročovice Dobročovice 38, 250 82 Úvaly Pořizování na základě splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÉ SEDLO

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÉ SEDLO ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÉ SEDLO v souladu s ust. 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a s ust. 15 Vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně

Více

DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO. CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014

DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO. CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014 DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO THE PUBLIC PARTICIPATION AND COMMUNICATION CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014 Dan Škaroupka Úsek technický Magistrátu města Brna OBSAH PREZENTACE STRATEGICKÁ

Více

Návrh zadání Změny č. 1 ÚP Srubec

Návrh zadání Změny č. 1 ÚP Srubec Návrh zadání Změny č. 1 ÚP Srubec pořizovatel: Obecní úřad Srubec Říjen 2016 I. Textová část: OBSAH ZADÁNÍ: Obsah a. Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech zlepšování

Více

Návrh územního plánu OSTOPOVICE. ODŮVODNĚNÍ pro společné jednání

Návrh územního plánu OSTOPOVICE. ODŮVODNĚNÍ pro společné jednání Návrh územního plánu OSTOPOVICE ODŮVODNĚNÍ pro společné jednání TEXTOVÁ ČÁST ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydá: Zastupitelstvo obce OSTOPOVICE Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední

Více

Záznam o účinnosti :

Záznam o účinnosti : STUDIO KAPA ARCHITEKTURA, URBANISMUS, INTERIER, DESIGN -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Obchvat Kuřimi v kontextu R43

Obchvat Kuřimi v kontextu R43 Obchvat Kuřimi v kontextu R43 03/2016 Možné otázky: stav kolem R43 v Hitlerově koridoru (proč to bylo v předešlé ZUR zamítnuto, v jaké podobě je to v současné ZUR, jak velký odpor je lidí a pravděpodobnost

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování, který na žádost města Oslavany pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změny č.3 územního plánu sídelního útvaru SUDOMĚŘICE

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změny č.3 územního plánu sídelního útvaru SUDOMĚŘICE NÁVRH ZADÁNÍ pro zpracování změny č.3 územního plánu sídelního útvaru SUDOMĚŘICE 1 VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ Řešené území je vymezeno územím dílčí změny v katastrálním území obce Sudoměřice. Na základě požadavku

Více

R43. Optimalizovaná trasa a plnohodnotné OBCHVATY všech obcí 5/2015

R43. Optimalizovaná trasa a plnohodnotné OBCHVATY všech obcí 5/2015 R43 Optimalizovaná trasa a plnohodnotné OBCHVATY všech obcí 5/2015 Přehled: R43 co to je? Dopady R43 na území Dopravní využití R43 v Bystrcké trase Pozitivní možnost vyřešení kauzy R43 Postup pro Zásady

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY. Územního plánu Černá Hora, označené ČH8

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY. Územního plánu Černá Hora, označené ČH8 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Územního plánu Černá Hora, označené ČH8 Silnice I/43 změna plochy územní rezervy na trase silnice na zastavitelnou plochu dopravní infrastruktury V Blansku dne 15.02.2016 Zpracoval:

Více

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TĚŠETICE Akce T Ě Š E T I C E ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE Pořizovatel: Objednavatel : Městský úřad Znojmo odbor výstavby, oddělení územního plánování Obec Těšetice Zpracovatel

Více

6. VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 6.1 HRADECKO

6. VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 6.1 HRADECKO 6.1 HRADECKO DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - funkční MHD s obsluhou navazujících obcí - nový terminál hromadné dopravy v Hradci Králové - dobré napojení krajského města všemi druhy dopravy mimo - existence letiště

Více

Odůvodnění Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje. Kapitola A. Postup při pořízení ZÚR JMK

Odůvodnění Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje. Kapitola A. Postup při pořízení ZÚR JMK Kapitola A Postup při pořízení ZÚR JMK 13 14 A. Postup při pořízení ZÚR JMK Povinností krajů je podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Územní plán Vítanov. v y d á v á. územní plán Vítanov. O d ů v o d n ě n í

Územní plán Vítanov. v y d á v á. územní plán Vítanov. O d ů v o d n ě n í Obec Vítanov, Vítanov 126, 539 01 Hlinsko VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2008 Územní plán Vítanov Zastupitelstvo obce Vítanov, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o

Více

Zadání Změny č. 2 Územního plánu Sviadnov

Zadání Změny č. 2 Územního plánu Sviadnov Zadání Změny č. 2 Územního plánu Sviadnov zpracované v souladu s 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a s 11 a přílohou č. 6 vyhlášky

Více

Mutěnice. Návrh. ZADÁNÍ dílčí změny č územního plánu sídelního útvaru

Mutěnice. Návrh. ZADÁNÍ dílčí změny č územního plánu sídelního útvaru Pořizovatel: Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města, Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín Návrh ZADÁNÍ dílčí změny č. 2.19 územního plánu sídelního útvaru Mutěnice září 2009 Zadání dílčí změny č. 2.19

Více

S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ VODŇANY

S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ VODŇANY Příloha č. 3 ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY správního obvodu OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ VODŇANY Z A D Á N Í květen 2016 OBSAH ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE I. ÚVODNÍ A OBECNÁ ČÁST a) Základní údaje b) Důvody pořízení

Více

Připomínky statutárního města Brna k návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje

Připomínky statutárního města Brna k návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO PRIMÁTOR Ing. Petr Vokřál Brno 7. května 2015 č. j.: MMB/178149/2015 Připomínky statutárního města Brna k návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje Statutární město Brno

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NĚMČIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NĚMČIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NĚMČIČKY Pořizovatel: Městský úřad Ivančice, Odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování Vypracoval: Ing. Eva Skálová za pořizovatele, Jan Jelínek pověřený

Více

Zpráva. o uplatňování Územního plánu BŘEŽANY

Zpráva. o uplatňování Územního plánu BŘEŽANY Zpráva o uplatňování Územního plánu BŘEŽANY návrh určený ke konzultaci s dotčenými orgány a Krajským úřadem Jihomoravského kraje dle ust. 55 odst. 1 zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

6. VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 6.1 HRADECKO

6. VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 6.1 HRADECKO 6.1 HRADECKO - funkční MHD s obsluhou navazujících obcí - nový terminál hromadné dopravy v Hradci Králové - dobré napojení krajského města všemi druhy dopravy mimo - existence letiště HK a jeho převedení

Více

Námitky Statutárního města Brna (K128)

Námitky Statutárního města Brna (K128) Námitky Statutárního města Brna (K128) Námitky Statutárního města Brna, se sídlem Dominikánské nám. 196/1, 60167 Brno, byly zaevidovány na podatelně Krajského úřadu Jihomoravského kraje dne 19.04.2011,

Více

Pořizovatel: Městský úřad Beroun, odbor územního plánování a regionálního rozvoje Husovo náměstí Beroun

Pořizovatel: Městský úřad Beroun, odbor územního plánování a regionálního rozvoje Husovo náměstí Beroun Zpráva o uplatňování Územního plánu Srbsko období 11/2010 12/2014 návrh určený k projednání s dotčenými orgány, Krajským úřadem Středočeského kraje a veřejností Pořizovatel: Městský úřad Beroun, odbor

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BISKOUPKY

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BISKOUPKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BISKOUPKY Pořizovatel: Městský úřad Ivančice, Odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování Vypracoval: Ing. Eva Skálová za pořizovatele, Zdeněk Přichystal určený

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

NÁVRH ZMĚNY č.7 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBRASLAVICE

NÁVRH ZMĚNY č.7 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBRASLAVICE 1 NÁVRH ZMĚNY č.7 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBRASLAVICE Pořizovatel Městský úřad Kutná Hora odbor regionálního rozvoje a územního plánování DATUM: duben 2016 2 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Územně plánovací dokumentace Změna

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PODOLÍ - ZMĚNA Č.4

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PODOLÍ - ZMĚNA Č.4 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PODOLÍ - ZMĚNA Č.4 VYPRACOVAL: ING. ARCH. VANDA CIZNEROVÁ BŘEZEN 2007 Akce: ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PODOLÍ ZMĚNA Č.4 Zakázkové číslo: 01-2007 Objednavatel: Obec Podolí 751 16 Želatovice Zhotovitel:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ změny č. 2 územního plánu BOHUTICE

NÁVRH ZADÁNÍ změny č. 2 územního plánu BOHUTICE NÁVRH ZADÁNÍ změny č. 2 územního plánu BOHUTICE Vypracoval: Městský úřad Moravský Krumlov, odbor výstavby a územního plánování, za technické pomoci USB, spol. s r.o., Příkop 8, Brno. srpen 2015 Projednáno

Více

Přehled o stavu územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace krajů

Přehled o stavu územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace krajů HP hlavního města Prahy Středočeského MHM Prahy Středočeského okresu Benešov Středočeského Rakovnicko Středočeského Střední Polabí Středočeského Pražského regionu Středočeského okresu Příbram Středočeského

Více

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení celoměstsky významné změny Z 2834/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a stanovení

Více

VRANOV NAD DYJÍ NÁVRH ZADÁNÍ. změny č. 1 Územního plánu. okr. Znojmo BŘEZEN 2016

VRANOV NAD DYJÍ NÁVRH ZADÁNÍ. změny č. 1 Územního plánu. okr. Znojmo BŘEZEN 2016 Městský úřad ve Znojmě, odbor výstavby (dále jen úřad územního plánování), který na žádost městyse Vranov nad Dyjí pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

M I K U L O V. ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA č. 6. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

M I K U L O V. ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA č. 6. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. M I K U L O V ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA č. 6 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: ciznerova@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 duchacek@usbrno.cz

Více

Námitky zástupce veřejnosti Ing. H.K. (K135)

Námitky zástupce veřejnosti Ing. H.K. (K135) Námitky zástupce veřejnosti Ing. H.K. (K135) Námitky zástupce veřejnosti Ing. H.K., nar. XXXXXXXXXX, adresa XXXXXXXXXX, byly zaevidovány na podatelně Krajského úřadu Jihomoravského kraje dne 19.04.2011,

Více

ZMĚNA Č. 1 REGULAČNÍHO PLÁNU ČÁSTI MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY BOSKOVICE NÁVRH ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ZHOTOVITEL:

ZMĚNA Č. 1 REGULAČNÍHO PLÁNU ČÁSTI MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY BOSKOVICE NÁVRH ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ZHOTOVITEL: ZMĚNA Č. 1 REGULAČNÍHO PLÁNU ČÁSTI MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY BOSKOVICE NÁVRH ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ZHOTOVITEL: 1 OBSAH DOKUMENTACE ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 REGULAČNÍHO PLÁNU A) TEXTOVÁ ČÁST B) GRAFICKÁ ČÁST 7. Zábor

Více

ODDÍL F. Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území - shrnutí

ODDÍL F. Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území - shrnutí ODDÍL F Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území - shrnutí OBSAH ODDÍLU F. strana F. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ - SHRNUTÍ 1 F.I Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na vyváženost vztahu

Více

ODŮVODNĚNÍ ŘEŠENÍ ZMĚNY č.3 ÚP OBCE NOVÁ DĚDINA

ODŮVODNĚNÍ ŘEŠENÍ ZMĚNY č.3 ÚP OBCE NOVÁ DĚDINA II. ODŮVODNĚNÍ ŘEŠENÍ ZMĚNY č.3 ÚP OBCE NOVÁ DĚDINA II/A. T E X T O V Á Č Á S T obsah: 1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací

Více

Změnu Územního plánu města Brna B49/06-II

Změnu Územního plánu města Brna B49/06-II Statutární město Brno O p a tření obecné povahy č. 5/2010 Změna Územního plánu města Brna B49/06-II Rozšíření dálnice D1 v úseku Kývalka Holubice na území města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z5/035.

Více

Územní plán obce města Litvínov

Územní plán obce města Litvínov Územní plán obce města Litvínov Zadání změny č. 5 územního plánu Litvínova prosinec 2006-1 - OBSAH Identifikační údaje... 3 a) Důvody pro pořízení změny č.5 územního plánu obce a stanovení hlavních cílů

Více

ÚZEMNÍ STUDIE SILNIC II. TŘÍDY V ÚZEMÍ OVLIVNĚNÉM ROZVODNOU 400/220/110 kv SOKOLNICE

ÚZEMNÍ STUDIE SILNIC II. TŘÍDY V ÚZEMÍ OVLIVNĚNÉM ROZVODNOU 400/220/110 kv SOKOLNICE ÚZEMNÍ STUDIE SILNIC II. TŘÍDY V ÚZEMÍ OVLIVNĚNÉM ROZVODNOU 400/220/110 kv SOKOLNICE ETAPA 2 NÁVRH DOKLADY KNESL+KYNČL s.r.o. architektonický ateliér Šumavská 416/15 602 00 Brno ÚNOR 2015 ÚZEMNÍ STUDIE

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HOSTOUŇ K projednání dle 47 POŘIZOVATEL OBECNÍ ÚŘAD HOSTOUŇ PROSINEC 2010

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HOSTOUŇ K projednání dle 47 POŘIZOVATEL OBECNÍ ÚŘAD HOSTOUŇ PROSINEC 2010 ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HOSTOUŇ K projednání dle 47 POŘIZOVATEL OBECNÍ ÚŘAD HOSTOUŇ PROSINEC 2010 O pořízení změny č.3 ÚPO Hostouň rozhodlo zastupitelstvo obce dne 19.7.2010 usnesením č. 4/7/2010.

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÉ SEDLO

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÉ SEDLO ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÉ SEDLO v souladu s ust. 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a s ust. 15 Vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně

Více

Aktualizace ZÚR Královéhradeckého kraje. Územně plánovací podklady Královéhradeckého kraje územní studie

Aktualizace ZÚR Královéhradeckého kraje. Územně plánovací podklady Královéhradeckého kraje územní studie Aktualizace ZÚR Královéhradeckého kraje Územně plánovací podklady Královéhradeckého kraje územní studie přehled prací za rok 2016 plán prací na rok 2017 popř. dále Porada pracovníků měst a obcí Královéhradeckého

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY. Územního plánu obce Ostrov u Macochy, označené Os4

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY. Územního plánu obce Ostrov u Macochy, označené Os4 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Územního plánu obce Ostrov u Macochy, označené Os4 Penzion u Balcarky - plochy občanského vybavení V Blansku dne 01.07.2015 Zpracoval: Úřad územního plánování - Oddělení územního plánování

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBOVIDY

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBOVIDY NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBOVIDY Pořizovatel: Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby, oddělení územního plánování a památkové péče Pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno Zpráva o

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. XIV ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KUŘIM

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. XIV ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KUŘIM NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. XIV ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KUŘIM Zpracováno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu

Více

NÁVRH ZADÁNÍ PRO VYPRACOVÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE REBEŠOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ PRO VYPRACOVÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE REBEŠOVICE NÁVRH ZADÁNÍ PRO VYPRACOVÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE REBEŠOVICE Zpracování změny č.1 ÚPO Rebešovice bylo zadáno firmě Urbanistické středisko Brno, spol.s.r.o., Ing.arch.Emilu Přikrylovi. Pořizovatelem

Více

A.10 NETECHNICKÉ SHRNUTÍ

A.10 NETECHNICKÉ SHRNUTÍ A.10 NETECHNICKÉ SHRNUTÍ A.10.1 Předmět vyhodnocení Vyhodnocení vlivů Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje na životní prostředí je oddílem A. Vyhodnocení vlivů ZÚR na udržitelný rozvoj území ve

Více

1. ZMĚNA Č.3 ÚPO VYSOKÝ ÚJEZD

1. ZMĚNA Č.3 ÚPO VYSOKÝ ÚJEZD změna č.3 ÚPO Vysoký Újezd 1. ZMĚNA Č.3 ÚPO VYSOKÝ ÚJEZD 1.1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Řešené území Změny č.3 ÚPO VYSOKÝ ÚJEZD- lokalita změny Z3-1 leží na území obce Vysoký

Více

Zpráva. o uplatňování Územního plánu Zblovice

Zpráva. o uplatňování Územního plánu Zblovice Zpráva o uplatňování Územního plánu Zblovice dle ust. 55 odst. 1 zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů Zpracoval : Městský úřad Znojmo,

Více

změna č. 1 územního plánu Vráto

změna č. 1 územního plánu Vráto změna č. 1 územního plánu Vráto zpracovaný v souladu s 47 odst. (1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů stupeň dokumentace NÁVRH

Více

ZADÁNÍ. ZMĚNA č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU SEPEKOV

ZADÁNÍ. ZMĚNA č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU SEPEKOV ZADÁNÍ ZMĚNA č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU SEPEKOV Obsah : a) požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších územních vztahů b)

Více

duben 2009 Jedná se o lokalitu (dále též jen Z1/1 ) u severovýchodního okraje sídla.

duben 2009 Jedná se o lokalitu (dále též jen Z1/1 ) u severovýchodního okraje sídla. Návrh zadání změny č. 1 územního plánu Kunžak duben 2009 a) úvod O pořízení změny č. 1 územního plánu Kunžak rozhodlo zastupitelstvo obce Kunžak svým usnesením ze dne 29. 1. 2009. Jedná se o lokalitu (dále

Více

Zpracování ÚTP-ÚG dopravy, silnice II.a III.tř.na území Olomouckého kraje bylo provedeno v těchto etapách:

Zpracování ÚTP-ÚG dopravy, silnice II.a III.tř.na území Olomouckého kraje bylo provedeno v těchto etapách: I. ÚVOD I.1. PŘEDMĚT ŘEŠENÍ Předmětem řešení bylo zpracování ÚPP-ÚG dopravy silnic II.a III.tř.na území Olomouckého kraje, které je tvořeno územím okresů Jeseník, Olomouc, Prostějov, Přerov a Šumperk.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEBOŇ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEBOŇ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEBOŇ ŘÍJEN 2015 SCHVALUJÍCÍ ORGÁN URČENÝ ZASTUPITEL DATUM SCHVÁLENÍ ČÍSLO USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA TŘEBOŃ Mgr. Terezie Jenisová - starostka města PODPIS A

Více

Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník

Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník Obec Hnačov Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník ZÁZNAM O ÚČINNOSTI a) označení správního orgánu, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Hnačov b) údaje o vydání: datum nabytí

Více