Seznam územně plánovací dokumentace, územních studií a významných oborových podkladů:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seznam územně plánovací dokumentace, územních studií a významných oborových podkladů:"

Transkript

1 Příloha č. 2 Zadání ZÚR JMK Seznam ÚPD, ÚS a VOP Seznam územně plánovací dokumentace, územních studií a významných oborových podkladů: Schválené ÚP VÚC na území Jihomoravského kraje jsou: ÚP VÚC okresu Hodonínsko schválen usnesením vlády ČR ze dne 19. března 1998 č. 187, zpracovatel Terplan a. s. ÚP VÚC Chráněné krajinné oblasti Moravský Kras schválen usnesením vlády ČR ze dne 1. července 1998 č. 473, zpracovatel Urbanistické středisko Brno, spol. s r. o. Rozpracované ÚP VÚC na území Jihomoravského kraje jsou: ÚP VÚC okresu Znojmo projednán veřejnoprávně koncept ÚP VÚC okresu Znojmo, zahájení projednání , práce pozastaveny aţ do doby dořešení a vyjasnění sporných záleţitostí, zpracovatel Urbanistické středisko Brno, spol. s r. o. Územně plánovací podklady jsou: a) Územní studie Jihomoravského kraje: Urbanistická studie rozvojových zón letiště Brno Tuřany, Černovická terasa a Šlapanice, 2006 Koordinační územní studie, prověřuje rozvoj v oblasti veřejného mezinárodního letiště Brno Tuřany. Generel dopravy Jihomoravského kraje, 2006 Generel dopravy Jihomoravského kraje je územně plánovacím podkladem v oblasti dopravy pro rozvojové dokumenty Jihomoravského kraje. Je zohledněn v Prognóze Jihomoravského kraje. Obsahuje části : A_Modelování A_Rozborová část B_Prognostická část C_Návrhová část (hromadná, letecká, silniční, ţelezniční, vodní, schéma intenzit, atd. Územně plánovací podklad. Projednaný jako oborový dokument. Vyhledávací studie trasy silnice R 43 Boskovickou brázdou v úseku mezi Troubskem a Kuřimí, HBH, 2005 Studie prověřuje ve variantách moţnost vedení R 43 mezi Troubskem a Kuřimí Boskovickou brázdou pro převedení tranzitní dopravy. Studie R 43 boskovickou brázdou dle ing.arch. Bystřičana, která vznikla na základě iniciativy občanských sdruţení proti vedení R 43 přes Bystrc, byla v řešení zohledněna. Projednaný územně plánovací podklad. Respektovat závěry vyhledávací studie. Urbanistická studie Lednicko valtického areálu, 2. etapa,

2 Územní prognóza Jihomoravského kraje, zpracovatel Urbanismus Architektura Design Studio, s.r.o. (včetně Posouzení vlivů ÚPG JMK na ţivotní prostředí) Je dokumentem splňujícím poţadavky zajištění vyváţeného a trvale udrţitelného rozvoje celého Jihomoravského kraje. Územní prognóza, která na rozdíl od ÚP VÚC můţe pracovat s dlouhodobějšími perspektivami, umoţní definování dlouhodobějších vizí rozvoje území kraje. Projednaný územně plánovací podklad. Posouzení vlivů ÚPG JMK na ţivotní prostředí (Invest Projekt červen 2004) Posouzení vlivů ÚPG JMK na ţivotní prostředí (SEA) vyhodnocovala a posuzovala průběţně Územní prognózu Jihomoravského kraje Generel regionálního a nadregionálního ÚSES na území Jihomoravského kraje, 2003 Generel ÚSES JMK obsahuje aktuální koncepční řešení nadregionální a regionální úrovně ÚSES, které je třeba koordinovat s řešením místní úrovně ÚSES a s jinými záměry vyuţití území. Územně plánovací podklad. Závazná je celková koncepce řešení prověřená mj. v rámci územní prognózy JMK. Důleţitým vodítkem pro úpravy a zpřesňování polohy a vymezení biocenter a biokoridorů je míra přesnosti jejich lokalizace v generelu. Studie rychlostní silnice R 43 v úseku Svitávka hranice Jihomoravského kraje, 2001 Studie jihovýchodní tangenty města Brna v rozsahu propojení D1-D2-R52, 2001 Prověřovací územní studie v oblasti jihozápadně města Brna (2008) Územní studie prověření trasy Boskovické spojky a přeloţky silnice II/374 b) Územně analytické podklady Jihomoravského kraje Územně analytické podklady obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů, vyplývajících z právních předpisů nebo stanovených na základě zvláštních právních předpisů nebo vyplývajících z vlastností území, záměrů na provedení změn v území, zjišťování a vyhodnocování udrţitelného rozvoje území a určení problémů k řešení v ÚPD. Územně plánovací podklad. c) Další významné oborové podklady jsou: Technicko-ekonomická studie vyuţití lokality Brno Tuřany pro průmyslové vyuţití, (Kovoprojekta Brno, 2006) Obsahuje technicko ekonomické nároky na otevření nové rozvojové zóny pro pracovní příleţitosti republikového významu. Studie. Problémová studie Větrná eroze půdy v JMK a návrh jejího řešení Souhrn návrhů Generelu krajských silnic (odbor dopravy KrÚ JMK 11/2006) (UDIMO Ostrava, 12/2005) Schváleno Radou JMK 12/

3 Studie protipovodňových opatření Jihomoravského kraje pro území: Vyškovska, Hodonínska, Břeclavska, Pohořelicka, Brno-venkova, města Brna, Znojemska a Blanenska (PŐYRY Environment a.s. Brno, 05/2007) Projednaná studie. Koordinační studie VRT 2003 (IKP CE, červenec 2004) Úkolem Koordinační studie VRT 2003 bylo zpracovat aktualizaci ÚTP Koridory VRT v ČR jakoţto nový, ucelený a přehledný materiál s cílem minimalizovat variantnost tras, který bude slouţit jako podklad pro proces územního plánování ochrany tras pro budoucí realizaci vysokorychlostního systému. Koordinační studie. Aktivní zóny záplavového území (Povodí Moravy, 2007) Aktivní zóny záplavového území - příslušný materiál obdrţel KrÚ JMK, OŢP dopisem z Povodí Moravy s.p. dne Podle 66 vodního zákona je vodohospodářský orgán povinen záplavové území stanovit na návrh správce vodního toku (správce vodního toku Svratky a Svitavy je Povodí Moravy). Koncepce ochrany přírody JMK (více zpracovatelů, 2005) Cílem zpracování koncepce je v souladu se zákonem a v souladu s principy Státního programu ochrany přírody a krajiny, jako dokumentu schváleného usnesením vlády č. 415 ze dne 17. června 1998, vytvořit funkční koncepční systém ochrany přírody a krajiny, tj. stanovit systém pravidel a opatření pro ochranu a vytváření ekologicky stabilní krajiny, při zachování biologické rozmanitosti a trvale udrţitelného rozvoje. Materiál zpracovaný dle zákona č. 114/ 1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, koncepční dokument kraje pro desetileté období. Plán hlavních povodí ČR Schválen usnesením č. 562 ze dne Plán oblasti povodí Dyje Plán oblasti povodí Moravy Návrhy strukturálních řešení protierozních a protipovodňových opatření v povodí Svratky a Dyje, zpracované MŢP, 2007 Cílem Návrhů je sníţit vodní erozi půdy, zvýšit retenci vody v krajině a zvýšit tak protipovodňovou ochranu měst a obcí. Plán odpadového hospodářství Jihomoravského kraje Plán byl schválen Zastupitelstvem JMK dne Regionální surovinová politika Jihomoravského kraje Koncepce vodohospodářské politiky Mze pro období vstupu do EU ( ) Územní studie aglomeračních vazeb města Brna a jeho okolí (Atelier ERA - sdruţení architektů Fixel & Pech, 2009) Oborová studie Revize osy NRBK K161 (N) Novomlýnské nádrţe. Vymezení skladebných částí NRBK a navazujících hierarchických systémů ÚSES. Model silniční dopravy pro výhledovou šíť JMK (HBH projekt,2009) 3

4 d) Další podklady jsou: 1. Vyhodnocení variant trasy silnice R43 v prostoru přírodní památky Krkatá bába z hlediska vlivů na ŢP, Löw & spol., s. r. o., Podklad pro vyhodnocení variantního vedení trasy R43, Ředitelství silnic ČR, pobočka Brno, Rychlostní komunikace R43 - vlastnické vztahy (k. ú. Rozdrojovice, Jinačovice, Moravské Knínice, Kuřim a Malhostovice), Oddělení informatiky a investic RRR, okresní úřad Brno - venkov, R43 v úseku Hluboké dvory, Lipůvka - Sebranice, HBH projekt, spol. s r. o., Rychlostní silnice R43 úsek Troubsko - Kuřim (DUR), Dopravoprojekt Brno, Návrh trasy silnice R43 v prostoru přírodní památky Krkatá Bába (vyhledávací studie) - Hluková studie, ENVIROAD s. r. o., Ostrava, Rychlostní komunikace R43, Kuřim - Sebranice (srovnávací studie), Transconsult s. r. o., Posouzení dvou severních variant tras VRT vedených do ŢUB územím okresu Brno-venkov a Brno-město, USB s. r. o., Posouzení dvou jiţních variant tras VRT vedených do ŢUB územím okresu Brnovenkov a Brno-město, USB s. r. o., Upřesnění koridoru VRT Praha - Brno při jiţním zapojení do ŢUB v oblasti Troubsko, SUDOP Brno, s. r. o., Upřesnění koridoru VRT Praha - Brno při severním zapojení do ŢUB v oblasti obce Česká a městské části Brno - Ivanovice, SUDOP Brno, s. r. o., Studie VRT v v úseku Kývalka Modřice (SUDOP Brno, 11/2006) 13. Rekonstrukce a elektrizace ţelezniční trati Hrušovany u Brna - Ţidlochovice, SUDOP Brno, s. r. o., Studie územních dopadů rekonstrukce a elektrizace ţelezniční trati Hrušovany u B. - Ţidlochovice (Saura, 2005) 15. Technická studie Křenovické spojky tratí 300 a 340 (IKP, 2005) vč. zhodnocení vlivů na ţivotní prostředí (Lőw a spol,2005) 16. Studie proveditelnosti severojiţního kolejového diametru (Cityplan, 2003) 17. Socioekonomická analýza prodlouţení Baťova kanálu o úsek Hodonín - soutok Morava/Dyje - technická studie (Vodní cesty, 2006) 18. Veřejné logistické centrum Břeclav - regionální vazby a marketing (SUDOP Brno, 2006) 19. Studie připojení Černovické terasy na D1 a areálu Ikea na D2 (výkresy), Dopravoprojekt Brno, Studie rozšířené dálnice D1 v úseku Kývalka - Holubice, Dopravoprojekt Brno,1999 4

5 21. Studie rozšíření dálnice D1 v úseku Kývalka - Holubice - Aktualizace studie, Dopravoprojekt Brno, Záznam z jednání na akci "Studie rozšíření dálnice D1", Dopravoprojekt Brno, Studie dopravního řešení v oblasti mimoúrovňové křiţovatky dálnic D1 a D2 (pozvánka), Dopravoprojekt Brno, Studie dálniční křiţovatky D1 a D2 a připojení Černovické terasy na dálnici D1 (pozvánka na jednání), Dopravoprojekt Brno, DUS Návrh dopravní obsluhy území přiléhajícího k dálnicím D1 a D2 a prověření jeho napojení prostřednictvím dálničních křiţovatek (Viaconsult, 2007) 26. Dálniční křiţovatka Rohlenka, stanovení intenzit dopravy..., Adias s. r. o., Napojení JVT na D1 v prostoru MUK Tvaroţná - Holubice, Viapont, s. r. o., Napojení stávající silniční sítě na dálnici D1 v prostoru Rohlenka (2 výkresy), Dopravoprojekt Brno, Přehledná situace JZT a JVT města Brna (pracovní projednání), Jihozápadní tangenta, prověření úseku Troubsko Blučina, (HBH Projekt spol. s.r.o., 2002) 31. Jihozápadní tangenta města Brna prověření technického řešení v jiţním segmentu (Pragoprojekt, a.s., 2006) 32. Studie JV tangenty města Brna (PK Ossendorf s.r.o., 2001) 33. Dopravní a urb. studie u R52, Hluková studie, Klimat s. r. o., Jihozápadní tangenta R52 - D2, Rajhrad - Blučina (Situace zájmové oblasti), Dopravoprojekt Brno, Silnice I/19 Kunštát - Svitávka, vyhledávací studie, HBH projekt, spol. s r. o., Přeloţka silnice I/38 Vranovská Ves - Kasárna, vyhledávací studie, HBH projekt, spol. s r. o., Silnice I/53 Znojmo - Pohořelice, technická studie, PK Ossendorf s. r. o., Silnice I/43 v úseku D1 - Kuřim, Průvodní zpráva, Dopravoprojekt Brno, Studie úprav sil. I/ 38 Hatě - úsek mezi rakouskou a českou celnicí.., Profi Jihlava s. r. o., Přeloţka silnice II/152, Ing. Ján Martinkovič, Křiţovatka sil. II/ Olympie, Modřice II (Dokumentace pro územní rozhodnutí), Ing. Vlastislav Novák, Posouzení vlivů přeloţky silnice č. II/152 "Obchvat obce Ţelešice" na ŢP pro varianty A a B, Ing. Ladislav Vondráček, Přeloţka silnice II/416 Blučina obchvat (HBH Projekt spol.s r.o., 10/2006) 44. Studie přeloţky silnice II/385 Čebín - Hradčany (Dopravoprojekt, 2006) 45. Silnice II/416 Ţidlochovice - Pohořelice, optimalizace přeloţky v k.ú. Unkovice (Silniční projekt, 2005) 5

6 46. Studie optimalizace dopravní obsluţnosti území okresů Brno venkov, Brno město, Odbor dopravy MMB, BKOM Brno, Útvar dopravního inţenýrství, Studie optimalizace dopravní obsluţnosti území v oblastech Tišnovsko, Kuřimsko, Brno - město, Odbor dopravy MMB, BKOM Brno, Útvar dopravního inţenýrství, Technické limity vyuţití území a jiná závazná omezení v okrese Blansko (textová část a tabulky s obsahem doprovodných databází), IRI, s. r. o., Technické limity vyuţití území a jiná závazná omezení v okrese Blansko (metadata), IRI, s. r. o., Technické limity vyuţití území a jiná závazná omezení v okrese Břeclav (textová část a tabulky s obsahem doprovodných databází), IRI, s. r. o., Technické limity vyuţití území a jiná závazná omezení v okrese Břeclav (datový model), IRI, s. r. o., Technické limity vyuţití území a jiná závazná omezení v okrese Hodonín (textová část a tabulky s obsahem doprovodných databází), IRI, s. r. o., Technické limity vyuţití území a jiná závazná omezení v okrese Hodonín (datový model), IRI, s. r. o., Technické limity vyuţití území a jiná závazná omezení v okrese Vyškov (textová část a tabulky s obsahem doprovodných databází), IRI, s. r. o., Technické limity vyuţití území a jiná závazná omezení v okrese Vyškov (datový model), IRI, s. r. o., Technické limity vyuţití území a jiná závazná omezení v okrese Znojmo (textová část a tabulky s obsahem doprovodných databází), IRI, s. r. o., Technické limity vyuţití území a jiná závazná omezení v okrese Znojmo (metadata), IRI, s. r. o., Limity vyuţití území a jiná závazná omezení (limity) v okrese Blansko (Ochrana přírody a krajiny), Ageris, s. r. o., Limity v okresech Blansko a Znojmo (Ochrana přírody a krajiny) Návrh podrobného popisu datových struktur, Ageris, s. r. o., Limity v okrese Břeclav (Ochrana přírody a krajiny), Ageris, s. r. o., Limity v okrese Hodonín (Ochrana přírody a krajiny), Ageris, s. r. o., Limity v okrese Vyškov (Ochrana přírody a krajiny), Ageris, s. r. o., Limity v okrese Znojmo (Ochrana přírody a krajiny), Ageris, s. r. o., Limity v okrese Brno-venkov (Ochrana přírody a krajiny) - Textová část, Ageris, s. r. o., Limity v okrese Brno-venkov (Ochrana přírody a krajiny) - Příloha k textové části, Ageris, s. r. o., Limity v okrese Brno-venkov (Ochrana přírody a krajiny) - Tabulková část, Ageris, s. r. o., Limity v okrese Brno-venkov (vyplývající z potřeb obrany a ochrany státu a pásem hygienické ochrany ţivočišné výroby), Atelier ERA,

7 68. Limity v okrese Brno-venkov (aktualizace), IRI, s. r. o., Limity a jiná závazná omezení ochrany přírody a krajiny v území VÚC Pálava, Löw & spol., s. r. o., Návrhy opatření k realizaci projektu Čisté povodí Svratky - zpracovatel AQUATIS, a.s., rok Čisté povodí Svratky - realizace opatření I.etapa zpracovatel Póyry Environment a.s., rok Studie odkanalizování určených lokalit ovlivňujících kvalitu vody v Brněnské údolní nádrţi", zpracovatel Póyry Environment a.s., rok Návrh vybudování protipovodňových opatření v povodí řeky Svratky nad Brněnskou údolní nádrţí (Povodí Moravy, 2003) 74. Odborné posouzení protipovodňové ochrany statutárního města Brna, Prof. jaromír Říha, CSc., Strategie pro Brno (2007) 76. Územní plán města Brna (1994) 77. Veřejné logistické centrum Břeclav regionální vazby a marketing (studie, SUDOP Brno, Eurovision 2006, zadavatel Jihomoravský kraj) 78. REDETRAL, logistické centrum Břeclav pilotní projekt (DHV CR, spol. s.r.o., červen 2006) 79. Vyhledávací studie pro lokalizaci brownfields na území JMK (pro CI a JMK) a Návrh revitalizace vybraných brownfields v JMK (pro RRA JM) 80. Hodnocení krajinného rázu NP Podyjí a jeho ochranného pásma (Společnost pro ţivotní prostředí spol. s r.o. Brno, 2004) 81. Studie Aktualizace koncepce vysokorychlostních tratí", kterou pro Ministerstvo dopravy t. č. zpracovává SUDOP Praha, prověřit průběţné výstupy 82. Koordinační studie dopravního napojení území obcí Tvaroţná, Jiříkovice a Sivice na dálnici D1, Návrh trasy silnice R 43 v prostoru přírodní památky Krkatá bába vyhledávací studie, Vyhledávací studie obchvatu Petrova, Jihozápadní tangenta prověření úseku Troubsko Blučina, Posouzení dopravně urbanistického rozvoje a širších územních vztahů města Brna v oblasti MČ Obřany - Maloměřice, Bílovice nad Svitavou a obcí spádujících k městu Brnu silnicí II/ ÚP VÚC Břeclavska 88. Studie Ministerstva dopravy "Vyhledávací varianty trasy v parametrech R 55 mezi dálnicí D 2 a státní hranicí s Rakouskem", ing. Kalčík, únor Studie "Posouzení Alternativvní koncepce komunikační sítě v širším okolí brněnské aglomerace", ing. M. Strnad, leden Studie "rychlostní silnice R 43 v Brněnské aglomeraci: modely dopravních zátěţí, ing. Z. Kotek,

8 91. Hodnocení vlivů dle 45 i zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, záměru - rychlostní silniční spojení Brna s Vídní na základě podkladů k záměrům: R 52 Pohořelice - Mikulov, I/55, Břeclav - obchvat, R 55 - úsek obchvat Břeclavi a návrhu ÚP VÚC Břeclavska, Mgr. O. Volf, 2007" 92. Přestavba ţelezničního uzlu Brno. Varianta B s nádraţím v centru. Občanská koalice Nádraţí v centru, únor Vyhledávací studie rychlostní silnice R43 v úseku Letovice - Litomyšl, diplomová práce FAST VUT Brno. Petr Polák, květen Vyhledávací studie trasy rychlostní silnice R55 mimo ptačí oblast Bzenecká doubrava - Stráţnické Pomoraví, Ing. Jiří Kalčík, duben Vyhledávací studie Troubsko, Rajhrad (HBH Projekt spol. s.r.o., 2004) 96. II/152 Ţelešice obchvat, DUR (Pudis, a.s., 2006) 97. Rychlostní silnice R 52 stavba 5204 Pohořelice Ivaň (zpracovatel HBH Projekt, spol. s r.o.) 98. Rychlostní silnice R 52 stavba 5205 Ivaň Perná (zpracovatel HBH Projekt, spol. s r.o.) 99. Rychlostní silnice R 52 stavba 5206 Perná státní hranice Česká republika/rakousko (zpracovatel SUDOP Praha, a.s.) 100. Srovnávací studie R52 Pohořelice - Mikulov - hraniční přechod ČR/Rakousko a R55 Břeclav (D2) hraniční přechod ČR/Rakousko, DHV CR R 5508 Staré Město Moravský Písek, DÚR (Sdruţení R 55, stavba 5508, HBH Projekt spol. s r.o. vedoucí člen sdruţení), 7/ R 5509 Moravský Písek-Bzenec, DÚR (HBH Projekt spol. s r.o.), 09/ R 5509 Moravský Písek-Bzenec, Aktualizace DÚR (HBH Projekt spol. s r.o.), 1/ R 5510 Bzenec Bzenec Přívoz, DÚR (HBH Projekt spol. s r.o.), 10/ R 5510 Bzenec Bzenec Přívoz, Nalezení optimálního technického řešení vedení trasy rychlostní silnice R55 přes Ptačí oblast Bzenecká Doubrava Stráţnické Pomoraví (HBH Projekt spol. s r.o.),10/ R 5511 Bzenec Přívoz-Rohatec, DÚR (HBH Projekt spol. s r.o.), 02/ R 5511 Bzenec Přívoz-Rohatec, Dokumentace EIA (HBH Projekt spol. s r.o.), 10/ R55 v úseku Rohatec Břeclav, Technická studie (HBH Projekt spol. s r.o.), 09/ R55 v úseku Rohatec Břeclav, Dokumentace EIA (HBH Projekt spol. s r.o.), 07/ R55 v úseku Moravský Písek-Rohatec, Technická studie variantní řešení (HBH Projekt spol. s r.o.), 02/ R55 Otrokovice Rohatec, Srovnávací studie (HBH Projekt spol. s r.o.) 6/ R55,Expertiza srovnávací studie R55 Otrokovice Rohatec (Jacobs Consultancy spol. s r.o.), 11/2008 8

9 113. R55,Biologická studie-bzenecká Doubrava z hlediska ptáků, obojţivelníků (Natura Servis s.r.o.,10/ R55 Napajedla D2 Břeclav, STPÚ,Dodatek-Průchod R55 Bzeneckou Doubravou (Mott MacDonald Praha, spol. s.r.o.) 12/ Rozšíření D1-6p-prověření průchodnosti území pro připojení DIS (PK OSSENDORF s.r.o.) 116. Koordinační studie MÚK Brno, jih MÚK Sokolova (PK OSSENDORF s.r.o.) 117. Koordinační studie MÚK Brno, centrum-most Bohunická (PK OSSENDORF s.r.o.) 118. Posouzení kapacity křiţovatky Hněvkovského Sokolova (HBH Projekt, spol. s r.o.) 119. Dokumentace EIA dle 8 zák.100/2001sb. D1 stavba (HBH Projekt, spol. s r.o.) variantní řešení připojení MÚK Brno, jih na niţší komunikační síť (PK OSSENDORF s.r.o.) 121. Dopravně urbanistická studie Komárova (Atelier ERA, sdruţení architektů FIXEL-PECH) 122. Studie mostů D1-228, D1-229, D1-230, D1-239(Projekční kancelář PRIS spol. s.r.o.) 123. D Stavebně technický průzkum, pedologický průzkum a diagnostika mostů (GEOSTAR, spol. s.r.o.) 124. Komplexní studie vodohospodářského řešení (Poyry Environment a.s.) 125. Dopracování dokumentace EIA k 3. variantnímu řešení (HBH Projekt, spol. s r.o.) 126. Studie alternativních objízdných trasv okolí Brna (ELTODO EG, a.s.) 127. Dopravní intenzity pro MÚK, Brno, jih a MÚK Hněvkovského (Ing. Břetislav Regner) 128. Stanovení intenzit dopravy na souvisejících křiţovatkách (HBH Projekt, spol. s r.o.) 129. D1, stavba doplnění DÚR (Dopravoprojekt Brno) 130. Aktualizace biologického průzkumu v rozsahu EIA pro stavby 01171, 01172, 01191, 01311, (HBH Projekt spol. s r.o. /2006) 131. Dálnice D1 Ekodukt v km 183,300 (Link Projekt, s.r.o. /2006) 132. Srovnávací studie objektů pro zajištění migrace zvěře v území stavby D Kývalka Bosonohy (HBH Projekt spol. s r.o. /2008) 133. Rozšíření dálnice D1 v úseku Kývalka Holubice na šestipruhové uspořádání, stavba Kývalka Bosonohy DÚR (HBH Projekt spol. s r.o. /2008) 134. Rozšíření dálnice D1 v úseku Kývalka Holubice na šestipruhové uspořádání, stavba Bosonohy Starý Lískovec DÚR (SHB, a.s. /2008) 135. Koordinace stavby Bosonohy Starý Lískovec s plánovaným připojením R43 na D1 (SHB, a.s. /2008) 9

10 136. D Průzkum stávajícího hlukového zatíţení (SHB, a.s. /2009) ) Rozšíření dálnice D1 v úseku Kývalka Holubice na šestipruhové uspořádání, stavba Brno, jih Brno, východ DÚR (Dopravoprojekt Brno a.s. / 2007) ) D Průzkum stávajícího hlukového zatíţení (EKOLA group, spol. s r.o. /2009) 139. Připojení BPZ Černovická terasa na dálnici D1, 1. etapa 1. část DÚR (PK OSSENDORF s.r.o. /2009) 140. Připojení BPZ Černovická terasa na dálnici D1, 2. etapa DÚR Dopravoprojekt Brno a.s. / 2006) 141. Připojení BPZ Černovická terasa na dálnici D1, 2. etapa Aktualizace DÚR (Dopravoprojekt Brno a.s. / 2009) 142. D Doplňující průzkum stávajícího hlukového zatíţení (EKOLA group, spol. s r.o. /2009) 143. Prověření trasy VMO MÚK Heršpická MÚK Vodařská pod tělesem nového ŢUB, Via Consult Projekt listopad Silnice I/42 Brno VMO, tunel Vinohrady MÚK Rokytova MÚK Ostravská, vyhledávací studie, Via Consult Projekt září Přeloţka silnice I/41 Brno Bratislavská radiála, technická studie, prosinec 2007, Ing. Vlastislav Novák, CSc., Ant. Procházky 4c, Brno) 146. Silnice I/42 Brno VMO tunel Červený kopec, vyhledávací studie, PK Ossendorf s.r.o., srpen Silnice I/42 Brno VMO Mariánské náměstí s variantním kříţením řeky Svratky, technická studie, PK Ossendorf s.r.o. listopad I/42 Brno, VMO, MÚK Hlinky rozšíření o připojovací pruh Praţská radiála DSP/DZS zpracoval PK Ossendorf, rozšíření o křiţovatku u 4. brány BVVzpracoval Dopravoprojekt Brno 149. I/42 Brno, Dobrovského B, podklady pro DSP zpracoval SUDOP,DSP + DZSzpracovali Ossendorf, Amberg, Dosing 150. I/42 Brno, VMO, MÚK Dobrovského Svitavská radiála, DÚR Dopravoprojekt Brno, DSP + DZS Dopravoprojekt Brno 151. I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí, DSP MottMacDonald + Dopravoprojekt Brno 152. I/42 Brno Ţabovřesky mosty ev.č ,2 a ev.č A.1,2, DÚR Dosing 153. I/42 Brno, VMO Fanderlíkova _ Luční, DÚR PK Ossendorf 154. Stavby sloučeny do I/42 Brno Ţabovřesky mosty ev.č ,2 a ev.č A.1,2,DSP PK Ossendorf - Dosing 155. Stav a připravenost silnic kategorie D, R a I. třídy Jihomoravský kraj, PK OSSENDORF R 43 ve vazbě na dopravní řešení širšího území, PK OSSENDROF Páteřní síť dálnic a rychlostních silnic v ČR, A. Brunclík, V. Vorel a kolektiv,

11 158. Studie účelnosti a proveditelnosti (STPÚ) Rychlostní silnice R55 Napajedla D2 Břeclav, Mott MacDonald, s. r. o., říjen 2003, Praha Technická studie Optimalizace trasy R 55 v úseku Bzenec Přívoz Rohatec HBH Projekt spol. s r.o., 2009, září Brno Studie hodnotící vlivy na ţivotní prostředí variantních řešení záměru rychlostní silnice R55 v úseku Otrokovice Rohatec. EKORA s.r.o., březen 2009, Praha Posouzení vlivu plánované rychlostní komunikace R52 Pohořelice Mikulov (Drasenhofen) na ptactvo v oblasti vodního díla Nové Mlýny. Josef Chytil, Centrum ekologické výchovy Pálava, říjen 2003, Mikulov Přehled výskytu některých druhů obratlovců v prostoru plánované výstavby rychlostní silnice R52 v úsecích stavby 5204 a Miroslav Šebela, duben Studie tahových cest obojţivelníků a plazů a dalších druhů drobných savců a návrhy opaření Rychlostní silnice R52, Ivaň Perná přírodovědný průzkum, Ivan Zwach, Biokonsulting, prosinec 2006, srpen 2007, pro HBH Projekt spol. s r.o Rychlostní silnice R52 stavba 5205 Přírodovědný průzkum území stavby. Ecological Consulting a.s., srpen 2008, pro HBH Projekt spol. s r.o Rychlostní komunikace R52 v úseku Pohořelice Mikulov stavba R5205, průzkum z hlediska výskytu brouků (Coleoptera). J. Klouček, 2008, pro HBH Projekt spol. s r.o Vyhledávací studie Rychlostní silnice R52 Pohořelice Mikulov (Drasenhofen). HBH Projekt spol. s r.o., květen Komparativní studie R52 a R55. DHV ČR, spol. s r.o., Brno Vyhledávací studie Rychlostní silnice R55 Břeclav, D2 hranice ČR/Rakousko, Reinthal. HBH Projekt spol. s r.o., Brno, leden Návrh kompenzačních opatření na R52 slanisko u Mikulova. Natura Servis s.r.o., březen 2009, Hradec Králové D vizualizace tras rychlostní silnice R55 a R52.HBH Projekt spol. s r.o., Brno, květen Technická studie Rychlostní silnice R43 v úseku Svitávka hranice Jihomoravského kraje, HBH Projekt spol. s r.o., Brno, prosinec Aktualizace technické studie Rychlostní silnice R43 v úseku Kuřim Svitávka, HBH Projekt spol. s r.o., Brno, říjen Intenzity dopravy variantních řešení Silnice R43 Kuřim Svitávka, ADIAS s.r.o., atelier dopravního inţenýrství, Brno, listopad Dopravní studie variant rychlostní silnice R55 a silničního spojení Brna a Vídně, Dufek, Obchvat Břeclavi a R55 : Technické posouzeni studií Ing. Kalčíka a [HBH Projekt spol. s r. o.., P. Holcner, Obchvat Břeclavi a R55 : Posouzení vzájemných souvislostí pro dvě silniční trasy Brno - Vídeň.. P. Holcner,

12 177. Optimalizace trasy R43 v úseku D1 - Kuřim. Studie, Kalčík Optimalizace trasy R43 v úseku Kuřím Černá Hora. Studie, Kalčík, ADIAS s. s r.o., Modely intenzit dopravy pro koncept Územního plánu města Brna DOPING, Město Brno kordon průzkumů IAD na vjezdech do města, 2004 {včetně doplnění o pentlogramy, 2005) 181. Hlukové studie pro jiţní část Brna a přilehlou část brněnské aglomerace (objednavatel ŘSD, Krajská hygienická stanice JMK) a dočasné výjimky pro provoz hlavních silničních komunikaci v toto oblasti 182. Sdělení odboru ochrany ovzduší Ministerstva ţivotního prostředí o hodnoceni kvality ovzduší - vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší. In Věstník Ministerstva ţivotního prostředí Rozptylové studie zpracované v dokumentacích ElA nebo v jiných studiích k těmto záměrům a všem jejich variantám: rozšíření dálnice D1, rychlostní komunikace R43, R52 a R55, tangenty města Brna Akční plány města Brna a JMK na sniţování imisní a hlukové zátěţe Měření hlukové zátěţe ve městě Modřice v letech 2005 a 2007, Milada Ptáčková, Ochrana zdravého ţivota a krajiny města Modřice a okolních obcí Technická studie Kuřim jiţní obchvat, HBH Projekt, Návrh strukturálních řešení protierozních a protipovodňových opatření v povodí Svratky a Dyje 188. Demografický vývoj obyvatelstva města Brna a okolí, Odborná analýza počtu obyvatel oficiálně neregistrovaných ve městě Brně, Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje pro roky Analýza návštěvnosti Jiţní Moravy v letech Strategie rozvoje lidských zdrojů Jihomoravského kraje 193. Program rozvoje sítě cyklistických komunikací s minimálním kontaktem s motorovou dopravou v Jihomoravském kraji 194. Generel ovzduší města Brna program sniţování emisí a imisí, Strategická hluková mapa pro aglomeraci Brno, Rychlostní silnice R43 v úseku Kuřim Svitávka, HBH projekt, Dokumentace pro územní řízení staveb R52 Pohořelice Mikulov, st. Htranice, HBH projekt, Sudop Praha 198. Silnice I/43 Česká Kuřim, HBH projekt, Severojiţní diametr, PK Ossendorf, Studie prověření moţnosti posunu stanice severojiţního kolejového diametru Zvonařka, Sudop Brno, Variantní řešení MUK dálnice D2 se silnicí II/416 Blučina, HBH projekt,

13 Zpracovatel prověří a vyhodnotí následující podklady a zváží jejich využití pro návrh ZÚR: 1. Soubory dat MŢP, ČHMÚ a města Brna o dlouhodobém překračování zákonných limitů ochrany ovzduší a jiných škodlivin na území JMK, včetně jiţní částí Brna a přilehlé části brněnské aglomerace. 2. Studie Rychlostní silnice 1152, stavba 5204 Pohořelice -Ivaň: Ekonomické hodnocení stavby, HBM Projekt, objednavatel ŘSD 3. Studie Rychlostní silnice R52, stavba 5205 Ivan - Perná: Ekonomické hodnoceni stavby,. HBH Projekt, objednavatel ŘSD 4. Studie Rychlostní silnice R52, stavba 5206 Perná - státní hranice: Ekonomické hodnoceni stavby, HBH Projekt, objednavatel ŘSD 5. Vyhledávací studie obchvatu města Hustopeče, Viadezign, 10/ Přeloţka silnice I/54 Kyjov - obchvat, Linio Pian, s.r.o., Stránského 39, Brno, 04/ Přeloţka silnice I/54 Kyjov - obchvat; Úsek křiţovatka III/0549 silnice II/422, Linio Pian, s.r.o., Stránského 39, Brno, 12/ Optimalizace sítě komunikací v regionu Dobrovolného svazku obcí SEVEROVÝCHOD - I. etapa, HBH projekt spol. s r.o., projektová kancelář pro dopravní a inţenýrské stavby, Kabátníkova 5, Brno, 12/ Optimalizace sítě komunikací regionu - II. etapa, HBH projekt spol. s r.o., projektová kancelář pro dopravní a inţenýrské stavby, Kabátníkova 5, Brno, 12/ Optimalizace sítě komunikací v regionu Dobrovolného svazku obcí SEVEROVÝCHOD - III. etapa, HBH projekt spol. s r.o., projektová kancelář pro dopravní a inţenýrské stavby, Kabátníkova 5, Brno, 12/ Rozptylové studie zpracované v dokumentacích EIA nebo v jiných studiích k těmto záměrům a všem jejich variantám: rozšíření dálnice DI, rychlostní komunikace R43, R52 a R55, tangenty města Brna; v případě ţe budou poskytnuty kompetentním orgánem veřejné správy ve smyslu 27 odst.3 stavebního zákona 12. Analýza variant přestavby ţelezničního uzlu Brno, Landa Jiří, et.al. (CityPlan&FD ČVUT), Územní studie plochy pro ověření lokalizace a rozsahu rozšíření Jaderné elektrárny Dukovany 14. Generel odvodnění města Brna, Vyvedení tepla z JE Dukovany, Vyhledávací studie trasy silnice I/40 v úseku Břeclav - Valtice - Mikulov - Novosedly, zpracovatel PROfi Jihlava spol.s r.o., datum zpracování únor 1999, objednatel Ředitelství silnic a dálnic ČR, závod Brno 17. Aktualizace technické studie Přeloţka silnice I/40 Valtice obchvat, zpracovatel PROfi Jihlava spol.s r.o., datum zpracování říjen 2008, objednatel Ředitelství silnic a dálnic ČR, Odbor přípravy staveb Brno 13

SEZNAM PODKLADŮ A. ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLADY A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE. B. POLITIKY, STRATEGIE, KONCEPCE, GENERELY, PROGRAMY a PLÁNY.

SEZNAM PODKLADŮ A. ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLADY A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE. B. POLITIKY, STRATEGIE, KONCEPCE, GENERELY, PROGRAMY a PLÁNY. Příloha č. 1 Zadání ZÚR JMK SEZNAM PODKLADŮ A. ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLADY A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE B. POLITIKY, STRATEGIE, KONCEPCE, GENERELY, PROGRAMY a PLÁNY C. DALŠÍ PODKLADY únor 2013 POŘIZOVATEL:

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA,

URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, ÚZEMNÍ PLÁN N O V Ý J I Č Í N II. ODŮVODNĚNÍ (upravené po společném jednání a veřejném projednání) URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, s.r.o. 2009 II ODŮVODNĚNÍ OBSAH DOKUMENTACE ÚZEMNÍ PLÁN NOVÝ JIČÍN II.

Více

Kódové číslo : 8814 2506 000 4 10 2 03. 0 Zakázkové číslo : 8814 2506 1 210 002 001.0 Počet stran : 110 + tabulková část NÁVRH

Kódové číslo : 8814 2506 000 4 10 2 03. 0 Zakázkové číslo : 8814 2506 1 210 002 001.0 Počet stran : 110 + tabulková část NÁVRH Kódové číslo : 8814 2506 000 4 10 2 03. 0 Zakázkové číslo : 8814 2506 1 210 002 001.0 Počet stran : 110 + tabulková část OBJEDNATEL AKCE : Jihomoravský kraj : Urbanistická studie rozvojových zón letiště

Více

SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÁ II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU II.A TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, s.r.o. 2011 ÚP KRÁSNÁ II ODŮVODNĚNÍ

Více

Rozvojové území Brno-jih

Rozvojové území Brno-jih BRNO ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJE, KOUNICOVA 67, 601 67 ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE Rozvojové území Brno-jih Obsah: 1. Účel pořízení územní studie a stanovení hlavních cílů 2. Vymezení řešeného území 3.

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ O PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHU ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BĚLOTÍN

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ O PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHU ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BĚLOTÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD HRANICE ODBOR ROZVOJE MĚSTA VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: ORM/5192/11 VYŘIZUJE ING. LENKA CHMELOVÁ TEL.: 581 828 205 FAX: 581 828 650 E-MAIL: lenka.chmelova@mesto-hranice.cz DATUM: 2011-03-14

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HOLEŠOV DOKUMENTACE K OPAKOVANÉMU VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín

ÚZEMNÍ PLÁN HOLEŠOV DOKUMENTACE K OPAKOVANÉMU VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín ÚZEMNÍ PLÁN HOLEŠOV B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOKUMENTACE K OPAKOVANÉMU VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT : Holešov : Kroměříž : Zlínský : Městský úřad

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TŘINEC ING. ARCH. HELENA SALVETOVÁ. RNDr. MILAN POLEDNIK ING. EVA BOHÁČKOVÁ. TELEFON : 596939530 email : h.salvetova@uso.

ÚZEMNÍ PLÁN TŘINEC ING. ARCH. HELENA SALVETOVÁ. RNDr. MILAN POLEDNIK ING. EVA BOHÁČKOVÁ. TELEFON : 596939530 email : h.salvetova@uso. ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE A PODKLADY, ÚTP, PROJEKTOVÁ A PORADENSKÁ ČINNOST, EKOLOGIE, GIS NÁZEV ZAKÁZKY : ÚZEMNÍ PLÁN TŘINEC OBJEDNATEL : MĚSTO : KRAJ : MĚSTO TŘINEC TŘINEC MORAVSKOSLEZSKÝ ZPRACOVATELÉ

Více

Ú Z E M N Í P L Á N D O B R Á Z A D Á N Í NÁVRH URČENÝ K PROJEDNÁNÍ

Ú Z E M N Í P L Á N D O B R Á Z A D Á N Í NÁVRH URČENÝ K PROJEDNÁNÍ Ú Z E M N Í P L Á N D O B R Á Z A D Á N Í NÁVRH URČENÝ K PROJEDNÁNÍ dle 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovaný v souladu

Více

příloha územního plánu DOBŘEJOVIC VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

příloha územního plánu DOBŘEJOVIC VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ příloha územního plánu DOBŘEJOVIC VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ prosinec 2009 příloha ÚZEMNÍHO PLÁNU DOBŘEJOVIC VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚP NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ PROSINEC 2009

Více

ÚZEMNÍ PLÁN LAVIČKY červenec 2010 ÚZEMNÍ PLÁN LAVIČKY. Textová část A, D. Pořizovatel : Odbor výstavby a regionálního rozvoje MěÚ Velké Meziříčí

ÚZEMNÍ PLÁN LAVIČKY červenec 2010 ÚZEMNÍ PLÁN LAVIČKY. Textová část A, D. Pořizovatel : Odbor výstavby a regionálního rozvoje MěÚ Velké Meziříčí ÚZEMNÍ PLÁN LAVIČKY Textová část A, D Pořizovatel : Odbor výstavby a regionálního rozvoje MěÚ Velké Meziříčí Objednatel : Obec Lavičky zastoupená starostou obce panem Jiřím Bradáčem Zhotovitel : S T U

Více

Příloha č. 2 Regiony NUTS II

Příloha č. 2 Regiony NUTS II 1p/05-6 Integrované projekty Příloha č. 2 Regiony NUTS II Region NUTS2 Hl. m. Praha Region NUTS2 Jihovýchod Region NUTS2 Jihozápad Region NUTS2 Moravskoslezsko Region NUTS2 Severovýchod Region NUTS2 Severozápad

Více

Odůvodnění územního plánu Kostomlátky

Odůvodnění územního plánu Kostomlátky ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KOSTOMLÁTKY Odůvodnění územního plánu Kostomlátky P O Ř I Z O V A T E L : Městský úřad NYMBURK D A T U M O B J E D N A T E L : Z H O T O V I T E L : Obec KOSTOMLÁTKY ŽALUDA, projektová

Více

Ú Z E M N Í P L Á N L A Z I N O V Z A D Á N Í

Ú Z E M N Í P L Á N L A Z I N O V Z A D Á N Í Ú Z E M N Í P L Á N L A Z I N O V Okres BLANSKO Z A D Á N Í Zpracované na základě zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění a vyhlášky č. 500/2006 Sb. o ÚAP, ÚPD a způsobu

Více

Návrh zadání Územního plánu Místo

Návrh zadání Územního plánu Místo Návrh zadání Územního plánu Místo Pořizovatel: Magistrát města Chomutova Odbor rozvoje, investic a majetku města Zborovská 4602, 430 28 Chomutov Určený zastupitel: Bc. Miroslav Bělský, starosta obce Technická

Více

Ú Z E M N Í P L Á N STŘÍTEŽ NAD BEČVOU TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU URBANISTICKÝ ATELIÉR ZLÍN S.R.O. TŘ. T.BATI 399, 763 02 ZLÍN

Ú Z E M N Í P L Á N STŘÍTEŽ NAD BEČVOU TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU URBANISTICKÝ ATELIÉR ZLÍN S.R.O. TŘ. T.BATI 399, 763 02 ZLÍN Ú Z E M N Í P L Á N STŘÍTEŽ NAD BEČVOU TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU URBANISTICKÝ ATELIÉR ZLÍN S.R.O. TŘ. T.BATI 399, 763 02 ZLÍN ČERVEN 2012 LISTOPAD 2013 Pořizovatel: Městský úřad Valašské Meziříčí

Více

Průvodní zpráva SE ZOHLEDNĚNÍM DOPRAVNÍCH VAZEB REGIONÁLNÍHO, POPŘÍPADĚ NADREGIONÁLNÍHO VÝZNAMU

Průvodní zpráva SE ZOHLEDNĚNÍM DOPRAVNÍCH VAZEB REGIONÁLNÍHO, POPŘÍPADĚ NADREGIONÁLNÍHO VÝZNAMU ÚZEMNÍ STUDIE NÁVRH A POSOUZENÍ UMÍSTĚNÍ KORIDORU SILNICE PROPOJUJÍCÍ MĚSTYS ČASTOLOVICE RESPEKTIVE MĚSTO KOSTELEC NAD ORLICÍ S MĚSTEM RYCHNOV NAD KNĚŽNOU VČETNĚ POSOUZENÍ UMÍSTĚNÍ KORIDORU SILNICE II/318

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OSTROŽSKÁ NOVÁ VES

ÚZEMNÍ PLÁN OSTROŽSKÁ NOVÁ VES ÚZEMNÍ PLÁN OSTROŽSKÁ NOVÁ VES II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Červen 2014 Příloha č. 3 objednatel: pořizovatel: zpracovatel: nadřízený orgán územního plánování: urbanistická koncepce: demografie: dopravní

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TUKLATY

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TUKLATY ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TUKLATY VYHODNOCENÍ KONCEPCE Z HLEDISKA VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ podle 19 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění

Více

HLUČÍNA ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU (NÁVRH UPRAVENÝ PO SPOLEČNÉM JEDNÁNÍ)

HLUČÍNA ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU (NÁVRH UPRAVENÝ PO SPOLEČNÉM JEDNÁNÍ) ÚZEMNÍ PLÁN HLUČÍNA II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU (NÁVRH UPRAVENÝ PO SPOLEČNÉM JEDNÁNÍ) PROJEKT BYL SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE, EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ http://www.strukturalni-fondy.cz/iop

Více

ÚZEMNÍ PLÁN N Ý D E K II. ODŮVODNĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN N Ý D E K II. ODŮVODNĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN N Ý D E K II. ODŮVODNĚNÍ II.A TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, s.r.o. 2009 II ODŮVODNĚNÍ OBSAH DOKUMENTACE ÚZEMNÍ PLÁN NÝDEK I. NÁVRH I.A TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST (doplňující tabulky

Více

P o ř i z o v a t e l. ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města Masarykovo nám. 1 695 35 Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ

P o ř i z o v a t e l. ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města Masarykovo nám. 1 695 35 Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ P o ř i z o v a t e l ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města Masarykovo nám. 1 695 35 Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ změny č. 3 územního plánu obce DOLNÍ BOJANOVICE únor 2012 OBSAH I.

Více

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU:

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová část Grafická část I.2.a - Výkres základního členění území 1:5 000 I.2.b - Hlavní výkres - urbanistická koncepce 1:5 000 I.2.c - Hlavní

Více

Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Týniště nad Orlicí na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Týniště nad Orlicí na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Týniště nad Orlicí na udržitelný rozvoj území p p projektant: Ing. arch. Karel Novotný pořizovatel: Městský úřad Kostelec nad Orlicí in objednatel: Město

Více

Přestavba železničního uzlu Brno

Přestavba železničního uzlu Brno Přestavba železničního uzlu Brno Autoři článku: Ing. arch. Jaroslav Dokoupil, hlavni architekt Arch.Design Group, spoluautor současného urbanistického řešení ŽUB Ing. Michal Babič, do roku 2014 technický

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY JIHOČESKÉHO KRAJE

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY JIHOČESKÉHO KRAJE 2011 ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY JIHOČESKÉHO KRAJE 1. AKTUALIZACE 1. aktualizace B. ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ A. PODKLADY Zpracovatel: Krajský úřad Jihočeský kraj Odbor regionálního rozvoje, územního

Více

Koncepce rozvoje cyklistiky v Jihomoravském kraji na období 2015-2023

Koncepce rozvoje cyklistiky v Jihomoravském kraji na období 2015-2023 Koncepce rozvoje cyklistiky v Jihomoravském kraji na období 2015-2023 ANALYTICKÁ ČÁST Objednatel: Jihomoravský kraj Zpracovatel: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Červen 2015-1 - Obsah 1 ÚVOD... - 3-2

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DŘÍNOV

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DŘÍNOV Návrh zadání Územního plánu Dřínov 1 Příloha č. 1: NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DŘÍNOV Pořizovatel: Městský úřad Kroměříž Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Dřínov Člen zastupitelstva: Miroslav Štěpánek,

Více

Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Kozomín

Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Kozomín Stupeň dokumentace: Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Kozomín Pořizovatel: Obec Kozomín, Středočeský kraj Zpracovatel: Ladislav Komrska, Mladenovova 3234, 143 00 Praha 4 Změna č. 3 územního plánu

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN HRADČOVICE II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 2014 Příloha č. 3 ÚZEMNÍ PLÁN HRADČOVICE - ODŮVODNĚNÍ str. 1 OBJEDNATEL: POŘIZOVATEL: ZPRACOVATEL: NADŘÍZENÝ ORGÁN ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ: OBEC HRADČOVICE

Více