PŘÍSPĚVEK PLYNOFIKOVANÉ AUTOBUSOVÉ DOPRAVY K OZDRAVĚNÍ OVZDUŠÍ VE MĚSTECH MOST A LITVÍNOV

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍSPĚVEK PLYNOFIKOVANÉ AUTOBUSOVÉ DOPRAVY K OZDRAVĚNÍ OVZDUŠÍ VE MĚSTECH MOST A LITVÍNOV"

Transkript

1 PŘÍSPĚVEK PLYNOFIKOVANÉ AUTOBUSOVÉ DOPRAVY K OZDRAVĚNÍ OVZDUŠÍ VE MĚSTECH MOST A LITVÍNOV Beroun Stanislav 1), Scholz Celestýn 1), Tuček Gerhard 2) 1) Katedra strojů průmyslové dopravy, Fakulta strojní, Technická univerzita v Liberci 2) Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova Úvod Jednou z možností k výraznému snížení výfukových emisí z dopravy je plynofikace určité části vozidel. Plynofikace motorových vozidel má největší význam pro autobusovou a komunální dopravu ve větších městech (ale i pro místa s lázeňským nebo rekreačním režimem), kde jsou původní naftové motory nahrazeny motory plynovými: z hlediska celkového znečišťování ovzduší je ovšem opodstatněné i použití plynných paliv jako alternativy za benzinová paliva v kategoriích osobních a lehkých užitkových automobilů. Mezi plyny, na které se dnes nejvíce obrací pozornost jako na paliva pro motorová vozidla, patří tekuté rafinérské plyny (LPG), označované u nás častěji podle jejich dvou podstatných složek jako propan-butan a dále zemní plyn (NG), tvořený z 96-98% metanem. Plynná uhlovodíková paliva se proti klasickým kapalným palivům odlišují ve fyzikálních i chemických vlastnostech: pro použití v pístových spalovacích motorech je významná jejich schopnost snadno tvořit kvalitní směs vně i uvnitř válce motoru, dále široké rozmezí zápalnosti s ohledem na bohatost směsi, vysoká výhřevnost a vysoká antidetonační odolnost uvedených plynných paliv. Všechny zmíněné vlastnosti umožňují realizovat pracovní oběh motoru s relativně vysokým kompresním poměrem a tedy s předpokladem vysoké celkové účinnosti motoru. Plynná paliva mají proti klasickým kapalným palivům ropného původu velkou přednost ve výrazně jednodušším chemickém složení a struktuře uhlovodíků: to zajišťuje minimalizaci emisí některých skupin uhlovodíků ve výfukových plynech, které jsou považovány za hygienicky nejrizikovější a to jak uhlovodíků obsažených v palivu (kupř. lehkých aromátů typu benzen v benzinových palivech), tak těch skupin, které vznikají v průběhu spalovacího procesu ve válci motoru (např. polycyklické aromáty). Další příznivou vlastností plynných paliv je menší hmotnostní podíl uhlíku v 1 kg paliva - u LPG (60/40) je to 0,825 kg C, u NG (CH 4 ) potom 0,75 kg C, klasická kapalná paliva (benzin, nafta) mají v 1 kg cca 0,86-0,87 kg C: tato skutečnost vede v optimalizovaném provedení plynového motoru k nižší produkci CO 2. Velkou výhodou plynných paliv před klasickými kapalnými palivy je dokonalá těsnost palivového systému, která minimalizuje úniky paliva do ovzduší při plnění nádrží, provedení palivového systému na plynná paliva rovněž zvyšuje odolnost proti požáru (např. při havárii motoru nebo vozidla). Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova (DPmML) se pro plynofikaci autobusové MHD rozhodl již počátkem roku S podporou Městského úřadu v Mostě i v dalších orgánech státní správy a se souhlasem výrobců autobusů KAROSA a motorů LIAZ byl založen projekt, kterým se podařilo zajistit profesionální průmyslovou výrobu plynofikovaných autobusů KAROSA (zpočátku formou přestaveb, později stavbou nových vozidel) tak, že v roce 1998 byl plně plynofikován provoz autobusové MHD v obou provozovnách DPmML (v r v Litvínově 35 autobusů, dokončení v r v Mostě 54 autobusů). Celý projekt plynofikace byl realizován týmem, vytvořeným z pracovníků katedry strojů průmyslové

2 dopravy Technické univerzity v Liberci (KSD TUL), DPmML a Krušnohorských strojíren Komořany (KSK). Postupně bylo připraveno a zavedeno do výroby 5 variant autobusových motorů typu ML 636 PB na LPG s výkony od 147 do 185 kw (ve všech případech spalování velmi chudých směsí, jednotlivé varianty se odlišují provedením a způsobem regulace motoru a seřízením výkonových parametrů): vývoj plynových přeplňovaných motorů typu ML 636 PB byl proveden na KSD TUL a všechny připravené typy motorů splňují emisní limity podle EHK 49 (EURO II). Výrobu prototypů plynofikovaných autobusů, jejich provozní zkoušky a optimalizační práce na autobusech zajišťoval DPmML, plynofikované autobusy potom byly vyráběny v KSK (ve spolupráci s Liazem a Karosou). Celkový pohled na uspořádání plynofikovaného autobusu KAROSA B 731 ukazuje schematický nákres na obr.1 s vyznačením a rozmístěním hlavních skupin plynového motoru, palivového systému vozidla a ovládacích a řídících sestav pohonné jednotky na LPG Obr.1: 1 - Plynový zážehový přeplňovaný motor typu ML 636 PB 2 - Mezichladič plnícího vzduchu 3 - Směšovač s ovládáním a regulací motoru 4 - Odpařovač s regulátorem tlaku plynu 5 - Elektronický zapalovací systém motoru 6 - Tlakové nádrže na LPG (5x120 dm 3 objem, plnění 5x90 dm 3 ) 7 - Spojovací blok s elektromagnetickými ventily pro odběr LPG 8 - Plnící ventil LPG 9 - Přívod LPG k odpařovači 10 - Elektronická řídící jednotka (EŘJ) 11 - Elektrický obvod zapalování a EŘJ 12, 13 - Elektrické obvody EŘJ - palivový systém 14 - Kontrolní a ovládací panel Celkem bylo vyrobeno 89 autobusů v typech B 731 TP, B 731 TR, B 732 TP, B 741 TBP a B 931, které jezdí v provozovnách DPmML Litvínov a Most. Roční proběh všech autobusů v obou provozovnách je cca tis. km, největší podíl (2 054 tis. km) nese typ B 731 TP. Průměrný roční proběh na 1 autobus se pohybuje v relativně širokém rozsahu, od 20 tis. km do 50 tis. km: roční počet ujetých km závisí na typu a způsobu provozního nasazení autobusu nejvyšší proběh mají autobusy B 741 TBP, autobusy typu B 731 TP ujedou ročně průměrně 40 tis. km.

3 Průměrná spotřeba LPG v celém dopravním podniku je 79,25 l/100 km: nejvyšší spotřebu 108,5 l/100 km mají autobusy B 741 TBP (kloubový autobus), u autobusů B 731 TP (největší podíl na celkových výkonech DPmML) je průměrná spotřeba 73,15 l/100 km. Průměrné vytížení autobusů v provozu se odhaduje na 60%. Emisní zatížení ovzduší provozem autobusů MHD Výfukové emise z autobusů MHD do ovzduší lze výpočtově odhadnout podle spotřebovaného paliva, ujetých kilometrů a provozních (výkonových a emisních) parametrů autobusových motorů. Při řešení projektu plynofikace autobusové MHD Mostu a Litvínova byla provedena kalkulace ekologického efektu náhrady naftových motorů plynovými motory na LPG: výpočty vycházely jak z provozních údajů Dopravního podniku (spotřeba paliva, ujeté km), tak z výsledků emisních měření autobusových motorů. Porovnání produkce emisí naftovými a plynovými motory pro podmínky provozovny Most DPmML ukazuje výpočtový odhad, podrobně vysvětlený v [2]. Výpočet roční produkce výfukových emisí je provedený jednak pro naftové motory LIAZ ML 636 M (P)-M1.2A (provedení ) v autobusech Karosa B 731, které lze považovat za většinového představitele autobusů MHD (podle registru vozidel je průměrné stáří autobusů Karosa v ČR 10 roků), jednak pro případ nových naftových motorů ML 636 E-M1.2C (naftové motory podle EURO II) v jejich optimalizovaném provedení z r pro autobusy Karosa B 931. Celkové roční emise z provozu autobusů s naftovými motory na území města Most v jednotlivých složkách výfukových škodlivin s uvažováním emisních vlastností naftových motorů ukazuje souhrnný přehled: výpočet je založen na zjednodušujícím předpokladu, že v uvedených obdobích byly všechny autobusy vybaveny výše uvedeným typem motoru : M PM/N = 2,39 t/rok 1996: M PM/N = 0,72 t/rok M NOx/N = 62,80 t/rok M NOx/N = 33,43 t/rok M HC/N = 6,21 t/rok M HC/N = 1,91 t/rok M CO/N = 12,94 t/rok M CO/N = 8,12 t/rok Celkové roční emise jednotlivých složek výfukových škodlivin z plynových motorů lze potom určit podobně jako v případě naftového motoru. Výsledek ukazuje souhrnný přehled: M PM/PB = 0,14 t/rok M NOx/PB = 15,28 t/rok M HC/PB = 0,48 t/rok M CO/PB = 5,26 t/rok Porovnáním výše uvedených hodnot lze stanovit, že při náhradě autobusů s naftovými motory autobusy s plynovými motory došlo na území města Most ke snížení zátěže ovzduší emisemi výfukových škodlivin takto: a). porovnání s naftovými motory b). porovnání s naftovými motory 1996 PM... pokles o 2,25 tun/rok PM... pokles o 0,58 tun/rok NO X.. pokles o 47,52 tun/rok NO X.. pokles o 18,15 tun/rok HC... pokles o 5,73 tun/rok HC... pokles o 1,43 tun/rok CO... pokles o 7,68 tun/rok CO... pokles o 2,86 tun/rok

4 Vzhledem k tomu, že emise výfukových škodlivin pravidelně zatěžují bezprostřední ale i vzdálenější okolí komunikací ve městech, kde se zpravidla nachází i zvýšená koncentrace obyvatelstva, je nutno považovat každé snížení výfukových škodlivin za velice prospěšné. Kromě příznivých hodnot výfukových emisí u autobusů s plynovými motory je nutno připomenout i pokles úrovně hlukových emisí těchto autobusů. Autobusy s plynovými motory představují významné snížení zátěže ovzduší výfukovými škodlivinami i proti autobusům s novými motory, které splňují emisní limity podle EURO II a toto snížení je jak v legislativou sledovaných škodlivinách, tak ve skupině hygienicky zvlášť rizikových emisí. Měření, provedená ve spolupráci KSD TU v Liberci, KHS v Ústí n/l a VŠCHT v Praze na novém naftovém motoru LIAZ ML 636 E - M1.2C (EURO II) a plynovém motoru ML 636 PBEM - M1.2C prokazují výrazně nižší emise nejškodlivějších látek ve výfukových plynech u plynového motoru: tabulka T1 naměřených hodnot tuto vlastnost plynových motorů přesvědčivě dokládá. Tabulka T1: Motor ML 636 E - M1.2C ML 636 PBEM - M1.2C (nafta) (LPG) Pevné částice PM [g/kwh] PAH [µg/kwh] PAH KARC [µg/kwh] Pozn.: Měření a výpočtové zpracování výsledků bylo provedeno v režimech podle EHK 49, emise PM byly stanoveny metodikou VŠCHT ve vzorku surových výfukových plynů, odváděném stěnovým odběrem z výfukového potrubí do aparatury VŠCHT [1, 3, 4]. Porovnání emisních vlastností naftového a plynového autobusového motoru názorně ukazují i sloupcové grafy na obr. 2 a PM (g/h) Diesel LPG ,7, Obr.2: Porovnání emisí tuhých částic (PM) autobusového naftového motoru (EURO II) a jeho plynové verze ve vybraných režimech emisního testu ECE 49: PM jsou považovány ze velmi rizikové emise, neboť jsou dýcháním zanášeny do plic, kde dráždí a mechanicky narušují živou tkáň, z povrhu PM desorbují do organizmu další škodliviny, které působí chronicky a následně mohou vyvolat i mutagenitu. Ve většině provozních režimů (a především v rozhodujících) jsou emise PM u plynového motoru cca 10x nižší proti původnímu naftovému motoru [1, 3, 4].

5 [%] 100 [%] 8,104 0,247 0,262 1,692 0,81 2, ,717 0,554 DIESEL LPG 20 0,08 0,15 0 NO x [g/kwh] HC [g/kwh] CO [g/kwh] PAH [mg/kwh] PAH KARC [µg/kwh] Obr.3: Porovnání výsledku měření emisí plynných škodlivin autobusového naftového motoru (EURO II) a jeho plynové verze v emisním testu ECE 49 (NO x, HC a CO) a emisí hygienicky rizikových složek skupiny polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH -12 organických sloučenin) a její karcinogenní podskupiny (PAH KARC 7 organických sloučenin), stanovených váženým průměrem z jednotlivých režimů testu ECE 49. Plynový motor, seřízený na velmi chudou směs, dosahuje nízké emise NO x, kvalitní oxidační katalyzátor (s účinností η HC > 0,85) zajistí nízké emise HC i CO: velmi nízké emise PAH a PAH KARC u plynového motoru na LPG (proti naftovému motoru cca 10x nižší) jsou důsledkem jednoduché struktury uhlovodíků v LPG (v LPG jsou převážně uhlovodíky typu C 3 a C 4, nafta obsahuje uhlovodíky typu C 10 až C 25 ) [1, 3, 4]. Závěr Celkové hodnocení provedených emisních měření a podrobný výzkum složení výfukových plynů autobusových motorů ukazuje ekologické výhody plynofikovaných motorů proti motorům naftovým jak z hlediska požadavků současné legislativy, tak z pohledu k účinkům výfukových emisí na ovzduší a na následná hygienická rizika jeho znečištění. Nižší emise NO X a zejména velmi nízké emise tuhých částic (PM) jsou účinným opatřením k potlačení vzniku smogových situací (v případě NO X potom i ke snížení okyselování životního prostředí s přímým působením NO X na vegetaci a půdu, kyselé deště a pod.). Smog spolu s přítomností karcinogenních organických látek v ovzduší vytváří podmínky, ve kterých se zdravotní rizika z jednotlivých složek škodlivin ještě zvyšují. Výroba plynových autobusů s motory typu ML 636 PB bohužel skončila již před několika roky, žádné z dalších českých měst se zatím nerozhodlo následovat příkladu DPmML. Rozvoj plynofikace vozidel kategorií M2, M3, N2 a N3 (kde ekologické efekty mohou být největší) v České republice již několik roků téměř stagnuje: je to dáno především situací a problémy v hospodářském systému republiky a pokud se nenalezne vhodný způsob jak znovu oživit zájem dopravců o vozidla s plynovými motory, začne Česká republika v zavádění ekologických a perspektivních dopravních prostředků rychle zaostávat. Určitou nadějí je letošní nabídka nízkopodlažního plynového autobusu Karosa City Bus CNG s plynovým přeplňovaným motorem Renault, skutečný ekologický efekt pro města ale může přinést až větší (a soustředěné) provozní nasazení takových autobusů.

6 Pro plynové autobusy Karosa s motory typu ML 636 PB je úplná technická dokumentace ke všem variantám v DPmML, který je rovněž kvalifikován realizovat jak výrobu plynových motorů typu ML 636 PB, tak plynofikaci autobusů (s přestavbou naftových motorů z provozu, resp. stavbou nových autobusů s novými plynovými motory). LPG jako ekologické palivo dostává v řadě zemí podporu politických i podnikatelských sfér a je ke škodě programu ochrany a tvorby životního prostředí, že po skončení plynofikace v DPmML nebyl výsledek řešení celého projektu (přes jeho úspěšnou prezentaci dopravcům i představitelům státní správy na všech úrovních) využitý k dalšímu rozšíření ku prospěchu především obyvatel ve městech. Publikace byla vytvořena v rámci projektu MSM Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka LN00B073. Použité prameny 1. Beroun, S., Bartoníček, L., Scholz, C.: Ekologické přínosy plynofikace automobilové dopravy. Projekt Ministerstva dopravy ČR - odbor silniční dopravy, č.s 401/220/005/96. Technické zprávy projektu, SM 326/97, SM 343/98, SM 353/98, SM 364/00 a SM 386/01, kód projektu CB Beroun, S., Tuček, G.: Emisní vlastnosti autobusů s plynovými motory ML 636 PB. 4. mezinárodní konference ekologické městské dopravy. Státní fond životního prostředí Praha a Společnost pro trvale udržitelný život. Karlovy Vary, 2001, sborník str ,pp Šebor a kol.: Vliv druhu a složení paliv na emise motorů, část 1. Výzkumná zpráva VŠCHT Praha, Ústav technologie ropy a petrochemie, Šebor a kol.: Vliv druhu a složení paliva na emise motorů užitkových a malotonážních nákladních automobilů, část 1.. Výzkumná zpráva VŠCHT Praha, Ústav technologie ropy a petrochemie, 1998.

doc.ing. Milan Pospíšil, CSc. Organizace VŠCHT Název textu Liniové zdroje Datum Březen 2001 Poznámka Text neprošel redakční ani jazykovou úpravou

doc.ing. Milan Pospíšil, CSc. Organizace VŠCHT Název textu Liniové zdroje Datum Březen 2001 Poznámka Text neprošel redakční ani jazykovou úpravou Autor doc.ing. Milan Pospíšil, CSc. Organizace VŠCHT Název textu Liniové zdroje Datum Březen 2001 Poznámka Text neprošel redakční ani jazykovou úpravou 4. LINIOVÉ ZDROJE 4.1. EMISE ŠKODLIVIN Z PROVOZU

Více

Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o.p.s.

Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o.p.s. 12/2011 Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o.p.s. Akční plán rozvoje CNG v dopravě v Moravskoslezském kraji Kaštanová 2030/6 709 00 Ostrava - Mar. Hory Tel: 597 822 535 Zpracoval: Ing.Tomáš

Více

Název práce: Znečištění ovzduší, zlepšení situace využitím alternativních pohonů, pohony LPG.

Název práce: Znečištění ovzduší, zlepšení situace využitím alternativních pohonů, pohony LPG. Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera šk. rok 2003/2004, letní semestr I. ročník (obor DI-DC) - kombinované studium Roman Růžek 26.4.2004 Název práce: Znečištění ovzduší, zlepšení situace

Více

VSTŘIKOVÁNÍ KAPALNÉHO LPG - MODERNÍ ZPŮSOB TVOŘENÍ SMĚSI PRO VOZIDLOVÉ ZÁŽEHOVÉ MOTORY

VSTŘIKOVÁNÍ KAPALNÉHO LPG - MODERNÍ ZPŮSOB TVOŘENÍ SMĚSI PRO VOZIDLOVÉ ZÁŽEHOVÉ MOTORY INTERNATIONAL SYMPOSIUM MF-2513 9th International Symposium Tatranské Matliare, June, 14-17, 2010 Slovak Republic Summary LIQUID LPG INJECTION - MODERN WAY OF FUEL MIXTURE FORMATION FOR SPARK IGNITION

Více

Emise vznětového motoru a systém SCR

Emise vznětového motoru a systém SCR Emise vznětového motoru a systém SCR Spalovací motor je již více než jedno století součástí vývoje a snahy využít tohoto tepelného stroje při stále rozmanitějších, a tím také náročnějších podmínkách. Větší

Více

Analýza možností zmírnění negativních vlivů silniční dopravy ve prospěch ochrany životního prostředí

Analýza možností zmírnění negativních vlivů silniční dopravy ve prospěch ochrany životního prostředí JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA Studijní program: B4131 Zemědělství Studijní obor: Zemědělské inženýrství Katedra: Katedra Zemědělské Techniky a Služeb Analýza možností zmírnění

Více

Vliv automobilové dopravy na životní prostředí

Vliv automobilové dopravy na životní prostředí Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice II. ročník (DMML, kombinované studium) Hana Kovaříková Název práce: Vliv automobilové dopravy na životní prostředí Prohlášení: Prohlašuji, že předložená

Více

STUDIE POHONU MOBILNÍHO PROSTŘEDKU S PALIVOVÝM ČLÁNKEM

STUDIE POHONU MOBILNÍHO PROSTŘEDKU S PALIVOVÝM ČLÁNKEM VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Fakulta elektrotechniky a informatiky ČESKÁ ENERGETICKÁ AGENTURA STUDIE POHONU MOBILNÍHO PROSTŘEDKU S PALIVOVÝM ČLÁNKEM Ing. Bohumil HORÁK, Ph.D. Ing. Jiří KOZIOREK, Ph.D.

Více

ALTERNATIVNÍ POHONY MOTOROVÝCH VOZIDEL

ALTERNATIVNÍ POHONY MOTOROVÝCH VOZIDEL Prof. Ing. František Vlk, DrSc. ALTERNATIVNÍ POHONY MOTOROVÝCH VOZIDEL Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Ústav dopravní techniky Vzhledem k docházejícím zásobám ropy a nesmírným

Více

Technicko ekonomická analýza vhodných alternativních paliv v dopravě

Technicko ekonomická analýza vhodných alternativních paliv v dopravě Technicko ekonomická analýza vhodných alternativních paliv v dopravě 1. část (revidovaná) Vypracovali: Prof. Ing. Gustav Šebor, CSc. Doc. Ing. Milan Pospíšil, CSc. Ing. Jan Žákovec Praha, červen 2006 Obsah

Více

Název práce: Vliv produkce oxidů dusíku z dopravních prostředků na životní prostředí

Název práce: Vliv produkce oxidů dusíku z dopravních prostředků na životní prostředí Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice šk. rok 2003/2004, letní semestr III. ročník (obor DMML ) Beskydová Eva 17. 05. 2004 Název práce: Vliv produkce oxidů dusíku z dopravních prostředků

Více

Strategická výzkumná agenda

Strategická výzkumná agenda Strategická výzkumná agenda dokument národní technologické platformy České Budějovice duben 2011 Tato Strategická výzkumná agenda vznikla jako výstup projektu TP Využití zemního plynu a biometanu v dopravě

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU POŘÍZENÍ AUTOBUSŮ CNG JAKO NÁHRADY DIESELOVÝCH VOZIDEL MHD MĚSTA CHOMUTOVA

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU POŘÍZENÍ AUTOBUSŮ CNG JAKO NÁHRADY DIESELOVÝCH VOZIDEL MHD MĚSTA CHOMUTOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU POŘÍZENÍ AUTOBUSŮ CNG JAKO NÁHRADY DIESELOVÝCH VOZIDEL MHD MĚSTA CHOMUTOVA Červen 2013 O B S A H M A N A Ž E R S K É S H R N U T Í... 3 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 5 2 INFORMACE

Více

Strategická výzkumná agenda rozvoje vodíkového hospodářství v ČR

Strategická výzkumná agenda rozvoje vodíkového hospodářství v ČR Strategická výzkumná agenda rozvoje vodíkového hospodářství v ČR Únor 2010 Strategická výzkumná agenda vodíkových technologií Únor 2010 Česká vodíková technologická platforma (HYTEP Hydrogen Technology

Více

Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice šk. rok 2003/2004, zimní semestr

Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice šk. rok 2003/2004, zimní semestr Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice šk. rok 2003/2004, zimní semestr II. ročník, st. skupina 2E Hlavatý Jaromír (2C), Kramařík Jaroslav (12), Lochmanová Soňa (12), Novák Petr (22) pracovní

Více

Územně energetická koncepce Libereckého kraje a Koncept snižování emisí a imisí znečišťujících látek do ovzduší v Libereckém kraji

Územně energetická koncepce Libereckého kraje a Koncept snižování emisí a imisí znečišťujících látek do ovzduší v Libereckém kraji Aktualizace dokumentu Územně energetická koncepce Libereckého kraje a Koncept snižování emisí a imisí znečišťujících látek do ovzduší v Libereckém kraji Návrhová část Řešitelský tým: Hlavní řešitel: ATEM

Více

Víceletý program podpory dalšího uplatnění biopaliv v dopravě

Víceletý program podpory dalšího uplatnění biopaliv v dopravě Víceletý program podpory dalšího uplatnění biopaliv v dopravě 1. ÚVOD celosvětovým rozvojem průmyslu v Americe, v Evropě a v některých státech Asie se zvyšuje i znečišťování životního prostředí, především

Více

ZKAPALNĚNÝ ZEMNÍ PLYN JAKO MOTOROVÉ PALIVO Doc. Ing. Josef Laurin, CSc. Technická univerzita v Liberci

ZKAPALNĚNÝ ZEMNÍ PLYN JAKO MOTOROVÉ PALIVO Doc. Ing. Josef Laurin, CSc. Technická univerzita v Liberci ZKAPALNĚNÝ ZEMNÍ PLYN JAKO MOTOROVÉ PALIVO Doc. Ing. Josef Laurin, CSc. Technická univerzita v Liberci Úvod Z alternativních paliv nacházejí nejčastější použití pro vozidlové spalovací motory tekuté rafinérské

Více

Místní program ke zlepšení kvality ovzduší pro město Prostějov pro PM 10. - návrhová část -

Místní program ke zlepšení kvality ovzduší pro město Prostějov pro PM 10. - návrhová část - CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY Místní program ke zlepšení kvality ovzduší pro město Prostějov pro PM 10 () - návrhová část - ZADAVATEL: MĚSTO PROSTĚJOV ZPRACOVAL: EKOTOXA OPAVA s.r.o.

Více

Místní program snižování emisí a zlepšování kvality ovzduší pro město Opavu

Místní program snižování emisí a zlepšování kvality ovzduší pro město Opavu CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY Místní program snižování emisí a zlepšování kvality ovzduší pro město Opavu Návrhová část ZADAVATEL: ZPRACOVAL: AUTORSKÝ KOLEKTIV: MĚSTO OPAVA EKOTOXA

Více

ÚVOD DO PRÁCE S ELEKTRONICKÝMI INFORMAČNÍMI ZDROJI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOPRAVĚ

ÚVOD DO PRÁCE S ELEKTRONICKÝMI INFORMAČNÍMI ZDROJI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOPRAVĚ ÚVOD DO PRÁCE S ELEKTRONICKÝMI INFORMAČNÍMI ZDROJI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOPRAVĚ ČÁST MODELOVÁNÍ EMISÍ, IMISÍ V DOPRAVĚ Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D. Mgr. Ivo Dostál Ing. Jakub Tichý Ing. Jiří

Více

Technicko ekonomická analýza vhodných alternativních paliv v dopravě

Technicko ekonomická analýza vhodných alternativních paliv v dopravě Technicko ekonomická analýza vhodných alternativních paliv v dopravě 2. část (revidovaná) Vypracovali: Prof. Ing. Gustav Šebor, CSc. Doc. Ing. Milan Pospíšil, CSc. Ing. Jan Žákovec Praha, červen 2006 Obsah

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA Studijní program: Studijní obor: Katedra: Vedoucí katedry: B4106 Zemědělská specializace Dopravní a manipulační prostředky Katedra zemědělské

Více

Lokální vytápění reálné možnosti a podmínky snížení škodlivých emisí

Lokální vytápění reálné možnosti a podmínky snížení škodlivých emisí Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Lokální vytápění reálné možnosti a podmínky snížení škodlivých emisí Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase Ing. David

Více

Národní program snižování emisí České republiky

Národní program snižování emisí České republiky Národní program snižování emisí České republiky Zpracovalo: Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 Česká republika Dne: 11. června 2007 1 Obsah: 1. Manažerské shrnutí 3 2. Analýza

Více

Dílčí zpráva ke komplexnosti využívání alternativních

Dílčí zpráva ke komplexnosti využívání alternativních Dílčí zpráva ke komplexnosti využívání alternativních zdrojů pohonu a akcentací rozlišení dopadů do složek životního prostředí Brno, listopad 2011 Dílčí zpráva ke komplexnosti využívání alternativních

Více

O Z N Á M E N Í. Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov

O Z N Á M E N Í. Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov Prof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc. O Z N Á M E N Í Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov (Oznámení ve smyslu přílohy č. 3 k zák. č. 100/2001 Sb., ve znění pozděj. předpisů) Prof. Ing.

Více

Praktická dílna. Spalovací motory I. utoexper. Servis Podvozek Organizace práce. Motor Systémy a příslušenství. Automobil od A do Z.

Praktická dílna. Spalovací motory I. utoexper. Servis Podvozek Organizace práce. Motor Systémy a příslušenství. Automobil od A do Z. omobil od A do Z Servis Podvozek Organizace práce Motor Systémy a příslušenství Bezpečnost a hygiena práce Geometrie Nářadí a vybavení dílen Paliva a maziva Diagnostika a měření Elektr. zařízení, elektronika

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ROPICE Posouzení vlivu na veřejné zdraví

ÚZEMNÍ PLÁN ROPICE Posouzení vlivu na veřejné zdraví ÚZEMNÍ PLÁN ROPICE Posouzení vlivu na veřejné zdraví Zadavatel: Ing. Bohumil Sulek, CSc. Adresa: Na Pláni 9/2863 150 00 Praha 5 Mobil: 602 353 194 E-mail: bob.sulek@seznam.cz Zpracovatel: RNDr. Marcela

Více

Postupy správného topení

Postupy správného topení Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Postupy správného topení Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Mgr. Veronika Bogoczová Ing. Jiří Horák, Ph.D. V rámci projektu Podpora

Více